Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-114"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-114"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"We try hard to encourage a coherent energy policy, but such a policy exists and is fully implemented. There is only one small problem: it is NOT ours. It is Russia’s. Now, we have the French EDF company signing into South Stream. Before that, we had the Russians taking over the Hungarian company MOL’s interest in Nabucco. And before that we had the Austrian gas terminal in Baumgarten being taken over by the mysterious Centrex company. We need a clear, European energy policy, and we need it now. This is possibly our last opportunity to rally behind Nabucco. Otherwise, if the Council and the Commission remain neutral, they should be prepared for very cold winters and very hot politics. ***"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Snažíme se usilovně podporovat soudržnou energetickou politiku, avšak ta již existuje a je v plné míře prováděna. Je tu jen jeden nepatrný problém: tato politika NEPATŘÍ nám. Patří Rusku. Francouzská energetická společnost EDF se nedávno připojila k projektu South Stream. Před tím Rusko převzalo podíl maďarské ropné společnosti MOL na projektu Nabucco. Ještě dříve byl rakouský terminál pro zkapalněný plyn v Baumgartenu převzat záhadnou společností Centrex. Potřebujeme jednoznačnou evropskou energetickou politiku, a to okamžitě. Dost možná je to naše poslední příležitost k podpoře projektu Nabucco. Zůstanou-li Rada a Komise neutrální, pak by se měly připravit na velmi chladné zimy a na horko v politice."@cs1
"Vi har ihærdigt forsøgt at fremme en sammenhængende energipolitik, men en sådan politik findes og gennemføres fuldt ud. Der er kun ét lille problem: Den er IKKE vores. Den er Ruslands. Vi har lige set, at det franske selskab EDF har involveret sig i South Stream. Inden da så vi russerne overtage det ungarske selskab MOL's interesser i Nabucco. Inden da så vi den østrigske gasterminal i Baumgarten blive overtaget af det mystiske selskab Centrex. Vi har brug for en klar europæisk energipolitik, og vi har brug for den nu. Det er muligvis vores sidste chance for at stå sammen bag Nabucco. Ellers vil Rådet og Kommissionen forblive neutrale. De bør gøre sig klar til meget kolde vintre og en meget varm politisk situation."@da2
"Wir bemühen uns sehr um eine kohärente Energiepolitik, doch so eine Politik gibt es bereits und ist vollständig umgesetzt. Es gibt nur ein kleines Problem: Es ist NICHT unsere Politik. Es ist die Politik Russlands. Jetzt beteiligt sich das französische Unternehmen EDF am South Stream. Davor haben die Russen den Anteil des ungarischen Unternehmens MOL an Nabucco übernommen. Und davor wurde der österreichische Gas-Terminal in Baumgarten von dem umstrittenen Unternehmen Centrex übernommen. Wir brauchen eine klare europäische Energiepolitik, und zwar jetzt. Das ist vermutlich unsere letzte Gelegenheit, uns geschlossen hinter Nabucco zu stellen. Andernfalls sollte der Rat und die Kommission, falls sie neutral bleiben, sich auf sehr kalte Winter und sehr heiße Politik einstellen."@de9
"Καταβάλλουμε σκληρές προσπάθειες να ενθαρρύνουμε μια συνεκτική ενεργειακή πολιτική, μια τέτοια πολιτική όμως υφίσταται και υλοποιείται στο έπακρο. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: ΔΕΝ είναι δική μας. Είναι της Ρωσίας. Τώρα, η γαλλική εταιρεία EDF υπογράφει ως συμβαλλόμενο μέρος για το έργο South Stream. Πριν από αυτό, οι Ρώσοι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο Nabucco μέσω της εξαγοράς της ουγγρικής εταιρείας MOL. Πριν δε από αυτό, ο αυστριακός τερματικός σταθμός υποδοχής φυσικού αερίου στο Baumgarten εξαγοράστηκε από τη μυστήρια εταιρεία Centrex. Χρειαζόμαστε μια σαφή, ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και τη χρειαζόμαστε τώρα. Αυτή είναι πιθανόν η τελευταία μας ευκαιρία να συνασπιστούμε πίσω από τον αγωγό Nabucco. Ειδάλλως, αν το Συμβούλιο και η Επιτροπή παραμείνουν ουδέτεροι, θα πρέπει να ετοιμάζονται για πολύ ψυχρούς χειμώνες και πολύ θερμή πολιτική."@el10
"Nos esforzamos por fomentar una política energética coherente, pero dicha política existe y ha sido aplicada totalmente. Sólo hay un pequeño problema: NO es nuestra. Es de Rusia. Bien, por un lado la empresa francesa EDF se ha sumado al proyecto South Stream. Antes, los rusos se hicieron con la participación de la empresa húngara MOL en Nabucco. Y antes de eso la misteriosa empresa Centrex se hizo con el control de la terminal gasística de Baumgarten, en Austria. Necesitamos una política energética europea transparente, y la necesitamos ya mismo. Posiblemente ésta sea nuestra última oportunidad para unirnos en torno a Nabucco. De lo contrario, si el Consejo y la Comisión permanecen neutrales, deberían prepararse para unos inviernos muy fríos y una escena política muy caliente. ***"@es21
"Me püüame kõvasti edendada sidusat energiapoliitika, kuid selline poliitika on juba olemas ja on täielikult rakendatud. Siin on ainult üks väike probleem: see pole MEIE poliitika. See on Venemaa oma. Nüüd on meil Prantsuse äriühing EAF, kes paneb oma nime South Streami juures kirja. Enne seda võtsid venelased üle Ungari äriühingu MOL huvid Nabuccos. Ja veel enne seda võttis salapärane äriühing Centrex Baumgartenis üle Austria gaasiterminali. Meil on vaja selget Euroopa energiapoliitikat ja meil on seda vaja kohe. See on võib-olla meie viimane võimalus Nabucco taha koonduda. Vastasel korral, kui nõukogu ja komisjon jäävad neutraalseks, peaksid nad olema valmis väga külmadeks talvedeks ja väga kuumaks poliitikaks."@et5
". Olemme pyrkineet kovasti edistämään yhtenäistä energiapolitiikkaa, mutta sellainen politiikka on jo olemassa ja sitä sovelletaan. On vain yksi ongelma: se ei ole meidän vaan se on Venäjän politiikka. Nyt Ranskan sähkölaitos EDF allekirjoittaa South Streamia koskevan sopimuksen. Sitä ennen venäläiset ottivat haltuunsa unkarilaisen yrityksen MOLin osakkuuden Nabuccossa. Ja sitä ennen Itävallan maakaasuterminaali Baumgartenissa joutui salaperäisen yrityksen Centrexin haltuun. Tarvitsemme selkeää eurooppalaista energiapolitiikkaa ja tarvitsemme sitä heti. Tämä on ehkä viimeinen tilaisuus asettua Nabuccon taakse. Muussa tapauksessa, jos neuvosto ja komissio pysyttelevät puolueettomina, ne voivat valmistautua hyvin kylmiin talviin ja hyvin kiihkeään politiikkaan."@fi7
". Nous essayons avec acharnement d’encourager une politique énergétique cohérente, mais cette politique existe et est totalement mise en œuvre. Il n’y a qu’un petit problème: ce n’est PAS la nôtre. C’est celle de la Russie. Aujourd’hui, nous avons la société française EDF qui souscrit à South Stream. Avant cela, nous avons eu les Russes qui ont pris le contrôle des intérêts de la société hongroise MOL dans Nabucco. Et avant cela encore, nous avons eu le terminal gazier autrichien de Baumgarten qui a été repris par la mystérieuse société Centrex. Nous avons besoins d’une politique énergétique européenne claire, et nous en avons besoin maintenant. C’est peut-être notre dernière occasion de nous rallier derrière Nabucco. Autrement, si le Conseil et la Commission restent neutres, ils devraient se préparer à des hivers très froids et à un climat politique très chaud."@fr8
". Minden erőnkkel egy következetes energiapolitika előmozdításán fáradozunk, de ilyen politika már létezik és teljes mértékben végre is hajtják. Csak egy apró probléma van: ez NEM a mi politikánk. Ez Oroszország politikája. A francia EDF társaság most beszállt a Déli Áramlatba. Ezt megelőzően az oroszok megszerezték a magyar társaság, a MOL érdekeltségeit a Nabucco-projektben. Azelőtt pedig a titokzatos Centrex társaság átvette a baumgarteni osztrák gázterminált. Egyértelmű európai energiapolitikára van szükségünk, méghozzá most azonnal. Ez az utolsó lehetőségünk arra, hogy felsorakozzunk a Nabucco mögött. Ellenkező esetben, ha a Tanács és a Bizottság tétlen marad, akkor nagyon hideg telekre és nagyon forró politikákra kell felkészülniük. ***"@hu11
"Ci impegniamo per favorire una politica energetica coerente, mentre essa già esiste e viene pienamente applicata. C’è solo un piccolo problema: quella politica non è nostra, ma della Russia. La società francese EDF sottoscrive Southstream; prima avevamo assistito all’acquisizione da parte della Russia della quota detenuta dalla società ungherese MOL in Nabucco. E prima ancora il rigassificatore austriaco di Baumgarten era stato comprato dalla misteriosa Centrex. Occorre una politica energetica europea chiara, senza più rimandare: questa è forse l’ultima occasione di recuperare terreno su Nabucco. Se Consiglio e Commissione decideranno di rimanere neutrali, faranno meglio a prepararsi ad affrontare inverni gelidi e dibattiti politici roventi. ***"@it12
"Mes labai stengiamės skatinti nuoseklią energetikos politiką, bet ši politika jau yra ir visapusiškai įgyvendinama. Kyla tik viena maža problema. Ši politika NE mūsų. Ji – Rusijos. Dabar prie projekto „South Stream“ prisijungia ir Prancūzijos bendrovė EDF. Prieš tai rusai perėmė Vengrijos bendrovės MOL teises dėl „Nabucco“. O dar anksčiau Baumgartene esantį Austrijos dujų terminalą perėmė mįslinga bendrovė „Centrex“. Mums reikia aiškios Europos energetikos politikos ir jos reikia dabar. Tai gali būti paskutinė galimybė sutelkti pastangas projektui „Nabucco“ įgyvendinti. Priešingu atveju, jei Taryba ir Komisija toliau laikysis neutralumo, jos turėtų būti pasirengusios labai šaltoms žiemoms ir labai karštai politikai."@lt14
"Mēs ļoti cenšamies veicināt saskaņotu enerģētikas politiku, bet šāda politika pastāv un tiek pilnīgi īstenota. Ir tikai viena maza problēma, tā NAV mūsu politika. Tā ir Krievijas politika. Mums ir uzņēmums, kas parakstījis projektu. Pirms tam krievi pārņēma projekta ungāru uzņēmuma daļas. Un vēl pirms tam Austrijas gāzes krātuvi Baumgartenā pārņēma mistiskais uzņēmums. Mums ir vajadzīga skaidra Eiropas enerģētikas politika, un mums tā ir vajadzīga nekavējoties. Varbūt tā ir mūsu pēdējā iespēja apvienoties ap projektu. Citādi, ja Padome un Komisija paliks neitrālas, tām jāgatavojas ļoti aukstām ziemām un ļoti karstai politikai."@lv13
"We try hard to encourage a coherent energy policy, but such a policy exists and is fully implemented. There is only one small problem: it is NOT ours. It is Russia’s. Now, we have the French EDF company signing into South Stream. Before that, we had the Russians taking over the Hungarian company MOL’s interest in Nabucco. And before that we had the Austrian gas terminal in Baumgarten being taken over by the mysterious Centrex company. We need a clear, European energy policy, and we need it now. This is possibly our last opportunity to rally behind Nabucco. Otherwise, if the Council and the Commission remain neutral, they should be prepared for very cold winters and very hot politics. ***"@mt15
"We doen erg ons best om een samenhangend energiebeleid aan te moedigen, maar dat bestaat al en wordt al volledig ten uitvoer gelegd. Er is maar één klein probleempje: het is niet ONS beleid. Het is het beleid van Rusland. Nu hebben we het Franse bedrijf EDF dat intekent op South Stream. Daarvoor hadden we de Russen die het belang van het Hongaarse MOL in Nabucco hebben overgenomen. En daar weer voor hadden we de overname van de Oostenrijkse gasterminal in Baumgarten door de mysterieuze onderneming Cetrex. We hebben een duidelijk, Europees energiebeleid nodig, en wel nu meteen. Dit is mogelijk onze laatste kans om ons samen achter Nabucco te scharen. En anders moeten de Raad en de Commissie, als ze neutraal blijven, zich voorbereiden op zeer koude winters en hete politieke hangijzers."@nl3
"Usilnie staramy się doprowadzić do powstania spójnej polityki energetycznej, tymczasem polityka taka istnieje i jest w pełni wdrażana. Mamy tylko jeden mały problem: nie jest to NASZA polityka. Jest to polityka Rosji. W tej chwili francuska firma EDF przyłącza się do projektu South Stream. Wcześniej Rosjanie przejęli udziały, jakie w Nabucco miała węgierska spółka MOL. A jeszcze wcześniej austriacki gazociąg w Baumgarten został przejęty przez tajemniczą spółkę Centrex. Potrzebujemy czytelnej europejskiej polityki energetycznej; potrzebujemy jej dzisiaj. Prawdopodobnie jest to ostatnia szansa, abyśmy zjednoczyli się wokół Nabucco. W innym przypadku, jeżeli Rada i Komisja wciąż będą zajmować neutralne stanowisko, powinny przygotować się na bardzo mroźne zimy i bardzo gorące działania polityczne."@pl16
". Procuramos esforçadamente incentivar a criação de uma política energética coerente, mas essa política existe e é cabalmente aplicada. Há apenas um pequeno problema: NÃO é nossa. É da Rússia. Neste momento, temos a empresa francesa EDF a assinar o acordo relativo ao South Stream. Antes disso, foi a aquisição, pelos russos, da participação accionista da empresa húngara MOL no projecto Nabucco. E antes, ainda, foi o terminal de gás austríaco em Baumgarten que foi adquirido pela misteriosa empresa Centrex. Necessitamos de uma política energética europeia inequívoca, e necessitamos dela já. Esta é porventura a nossa última oportunidade de nos unirmos em apoio do Nabucco. Caso contrário, se o Conselho e a Comissão mantiverem a sua posição neutral, bem se podem ir preparando para Invernos muito frios e para situações políticas escaldantes."@pt17
"Facem eforturi susţinute să încurajăm o politică energetică coerentă, dar o astfel de politică există şi este pusă pe deplin în aplicare. Există doar o mică problemă: NU este problema noastră. Este problema Rusiei. Compania franceză EDF semnează acum proiectul South Stream. Înainte de aceasta, ruşii au preluat interesul companiei ungare MOL faţă de proiectul Nabucco. Şi înainte ca terminalul de gaz austriac din Baumgarten să fie preluat de misterioasa companie Centrex. Avem nevoie de o politică energetică europeană clară chiar acum. Aceasta este probabil ultima noastră şansă de a ne alătura în cadrul proiectului Nabucco. În caz contrar, dacă Consiliul şi Comisia rămân neutre, acestea trebuie să fie pregătite pentru ierni reci şi o politică foarte fierbinte."@ro18
"Veľmi sa snažíme podporiť vypracovanie koherentnej energetickej politiky. Táto politika však existuje a plne sa uplatňuje. Má však jeden malý problém. Nie je to naša politika. Je to politika Ruska. V súčasnosti sa do projektu South Stream zapája francúzska spoločnosť EDF. Predtým Rusi prevzali záujem maďarskej spoločnosti MOL o projekt Nabucco. A predtým rakúsky plynový terminál v Baumgartene ovládla záhadná spoločnosť Centrex. Potrebujeme jasnú európsku energetickú politiku a potrebujeme ju teraz. Toto je možno naša posledná príležitosť spojiť sa na podporu projektu Nabucco. Ak však Rada a Komisia budú naďalej postupovať neutrále, mali by sa pripraviť na veľmi chladné zimy a veľmi horúcu politickú situáciu."@sk19
"Zelo si prizadevamo spodbuditi skladno energetsko politiko, vendar taka politika obstaja in se v celoti izvaja. Obstaja le ena majhna težava: ta politika NI naša. Ruska je. Zdaj se je francoska družba EDF pridružila Južnemu toku. Pred tem so Rusi prevzeli delež madžarske družbe MOL pri Nabuccu. In pred tem je skrivnostna družba Centrex prevzela avstrijski plinski terminal v Baumgartnu. Potrebujemo jasno, evropsko energetsko politiko in potrebujemo jo zdaj. To je morda naša zadnja priložnost, da soglasno podpremo Nabucco. Če se Svet in Komisija ne bosta opredelila, morata biti pripravljena na zelo mrzle zime in zelo vročo politiko."@sl20
"Vi kämpar för att få till stånd en konsekvent energipolitik, men den finns faktiskt redan och genomförs in i minsta detalj. Haken är bara att det inte är vi som genomför den, utan Ryssland. I dagarna undertecknade franska EDF ett avtal som gör företaget till delägare i South Stream. Dessförinnan tog ryssarna över det ungerska företagets MOL:s aktiepost i Nabucco. Och ännu tidigare övertogs den österrikiska gasterminalen i Baumgarten av det mystiska företaget Centrex. Vi behöver en tydlig europeisk energipolitik, och det omgående. Det här kan vara vår sista chans att samfällt ställa oss bakom Nabucco-projektet. I annat fall bör rådet och kommissionen, om de inte överger sin passiva roll, förbereda sig för synnerligen kylslagna vintrar, samtidigt som det lär hetta till i politiken."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Centrex"13
"Electricite de France (EDF)"13
"Traian Ungureanu (PPE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,9,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph