Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-112"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-112"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dat fiind că suntem la început de mandat, consider că unul dintre domeniile în care Parlamentul European trebuie să se implice activ este asigurarea securităţii energetice. În acest context, semnalez importanţa proiectului Nabucco, care va contribui la asigurarea securităţii energetice a Uniunii Europene, întrucât pe această cale se asigura accesul consumatorilor europeni la surse alternative, pe un traseu sigur. Semnarea, la 13 iulie 2009, a Acordului dintre Austria, Bulgaria, România, Turcia şi Ungaria privind proiectul Nabucco, reprezentând angajamentul politic al statelor partenere la acest proiect de a continua eforturile de materializare a gazoductului, a transmis un semnal pozitiv pentru investitori şi statele furnizoare de gaze naturale. Se impune ca, în continuare, ţările implicate în acest proiect, alături de Comisia Europeană, să-şi concentreze eforturile pentru atragerea investiţiilor şi asigurarea unor furnizori viabili pentru Nabucco. <BRK>"@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Nacházíme se na počátku nového funkčního období a já se domnívám, že jedna z oblastí, v níž se Evropský parlament musí aktivněji angažovat, je zabezpečení energetické bezpečnosti. S tím vědomím chci poukázat na význam projektu Nabucco, který pomůže k zajištění bezpečnosti dodávek energie v Evropské unii, neboť evropským spotřebitelům zaručí přístup k alternativním zdrojům bezpečnou trasou. Dne 13. července 2009 byla podepsána dohoda mezi Rakouskem, Bulharskem, Rumunskem, Tureckem a Maďarskem ohledně projektu Nabucco, která doložila závazek zúčastněných států ke stálému úsilí o vybudování plynovodu, což pro investory a dodavatelské země zemního plynu znamenalo pozitivní signál. Státy, které se na projektu podílí, musí spolu s Evropskou komisí nadále zaměřovat své úsilí na zajišťování investic a zaručení spolehlivých dodavatelů pro projekt Nabucco."@cs1
"Mens vi befinder os i begyndelsen af en ny valgperiode, er sikring af energisikkerheden efter min mening et af de områder, hvor Parlamentet skal inddrages mere aktivt. Med det i baghovedet vil jeg fremhæve betydningen af Nabuccoprojektet, som vil hjælpe med at sikre EU's energisikkerhed og garantere de europæiske forbrugere adgang til alternative kilder via en sikker rute. Underskrivelsen af aftalen den 13. juli 2009 mellem Østrig, Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Ungarn om Nabuccoprojektet markerede partnerlandenes politiske forpligtelse til at fortsatte indsatsen for at anlægge gasrørledningen og har sendt et positivt signal til investorerne og de lande, der leverer naturgas. De lande, der deltager i dette projekt, skal sammen med Kommissionen fortsat fokusere indsatsen på at tiltrække investeringer og garantere pålidelige leverandører til Nabucco."@da2
". Da wir am Anfang eines neuen Mandats stehen, habe ich das Gefühl, dass ein Bereich, in dem das Europäische Parlament sich aktiver einbringen muss, die Gewährleistung der Energiesicherheit sein muss. Daran denkend möchte ich die Bedeutung des Nabucco-Projekts hervorheben, das dazu beitragen wird, die Energiesicherheit der Europäischen Union sicherzustellen, da dies den Zugang der europäischen Verbraucher zu alternativen Quellen über eine sichere Strecke bereitstellt. Die Unterzeichnung des Abkommens zum Nabucco-Projekt zwischen Österreich, Bulgarien, Rumänien, der Türkei und Ungarn am 13. Juli 2009 steht für eine politische Verpflichtung der Partnerstaaten, die an diesem Projekt beteiligt sind, ihre Bemühungen zum Bau der Gaspipeline fortzusetzen, und hat ein positives Signal an die Investoren und die Staaten gesandt, die das Erdgas bereitstellen. Die an diesem Projekt beteiligten Staaten müssen zusammen mit der Europäischen Kommission weiter ihre Bemühungen darauf richten, Investitionen zu erhalten und zuverlässige Lieferanten für Nabucco zu gewinnen."@de9
". Καθώς βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας θητείας, θεωρώ ότι ένας από τους τομείς όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά είναι η κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας. Έχοντας αυτό κατά νου, θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία του έργου Nabucco, που θα συμβάλει στην κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα διασφαλίσει την πρόσβαση των ευρωπαίων καταναλωτών σε εναλλακτικές πηγές μέσω ασφαλών οδών εφοδιασμού. Η υπογραφή της συμφωνίας στις 13 Ιουλίου 2009 μεταξύ της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουγγαρίας για το έργο Nabucco, που σηματοδοτεί την πολιτική δέσμευση των κρατών εταίρων που συμμετέχουν σε αυτό το έργο να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, εξέπεμψε ένα θετικό μήνυμα στους επενδυτές και στις χώρες που παρέχουν το φυσικό αέριο. Οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το έργο πρέπει, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συνεχίσουν να εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην προσέλκυση επενδύσεων και στην εξασφάλιση αξιόπιστων προμηθευτών για το Nabucco."@el10
". As we are at the start of a new mandate, I feel that one of the areas where the European Parliament must be more actively involved is safeguarding energy security. Bearing this in mind, I want to highlight the importance of the Nabucco project, which will help safeguard the European Union’s energy security as this will guarantee European consumers access to alternative sources via a secure route. The signing of the agreement on 13 July 2009 between Austria, Bulgaria, Romania, Turkey and Hungary on the Nabucco project, marking the political commitment of the partner states participating in this project to continue their efforts to construct the gas pipeline, has sent a positive signal to investors and the countries supplying natural gas. The countries involved in this project must, along with the European Commission, continue to focus their efforts on attracting investment and guaranteeing reliable suppliers for Nabucco."@en4
". En el inicio de este nuevo mandato, intuyo que una de las áreas en las que el Parlamento Europeo debe implicarse de manera activa es la protección de la seguridad energética. Con esto en mente, quiero destacar la importancia del proyecto Nabucco, que permitirá proteger la seguridad energética de la Unión Europea ya que garantizará a los consumidores europeos el acceso a fuentes alternativas a través de rutas seguras. La firma del acuerdo del proyecto Nabucco, producida el 13 de julio de 2009 entre Austria, Bulgaria, Rumanía, Turquía y Hungría, por la que se establece el compromiso político de los Estados socios que participan en este proyecto para continuar trabajando en el desarrollo del gasoducto, ha enviado una señal positiva a los inversores y a los países abastecedores de gas natural. Los países implicados en este proyecto deben, junto con la Comisión Europea, seguir centrando sus esfuerzos en atraer la inversión y en garantizar abastecedores fiables para Nabucco."@es21
"Nüüd kui me oleme uue ametiaja alguses, tunnen ma, et üks valdkondi, kus Euroopa Parlament peab olema aktiivsemalt kaasatud, on energiajulgeoleku tagamine. Seda arvestades soovin rõhutada Nabucco projekti tähtsust, mis aitab kindlustada Euroopa Liidu energiajulgeolekut, kuna tagab turvalise transporditee kaudu Euroopa tarbijatele juurdepääsu alternatiivsetele tarneallikatele. Nabucco projekti käsitleva lepingu allkirjastamine 13. juulil 2009 Austria, Bulgaaria, Rumeenia, Türgi ja Ungari vahel, mis tähistab projektis osalevate partnerriikide poliitilist pühendumust jätkata jõupingutusi gaasijuhtme ehitamiseks, on saatnud investoritele ja maagaasi tarnivatele riikidele positiivse sõnumi. Projektis osalevad riigid peavad koos Euroopa Komisjoniga jätkama jõupingutuste fokuseerimist investeeringute ligimeelitamisele ja Nabuccole usaldusväärsete tarnijate tagamisele."@et5
". Koska olemme uuden vaalikauden edessä, olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin on osallistuttava aktiivisemmin energiavarmuuden turvaamista koskevalle alalle. Haluan korostaa tämän vuoksi Nabucco-hankkeen merkitystä. Sillä edistetään Euroopan unionin energiavarmuuden turvaamista, koska sillä taataan EU:n kuluttajien pääsy vaihtoehtoisiin lähteisiin turvallista reittiä pitkin. Itävallan, Bulgarian, Romanian, Turkin ja Unkarin välisen sopimuksen allekirjoittaminen 13. heinäkuuta 2009 antaa myönteisen viestin investoijille ja maakaasua toimittaville valtioille, koska se merkitsee, että hankkeeseen osallistuvat kumppanuusvaltiot antavat poliittisen sitoumuksen kaasuputken rakentamispyrkimyksien jatkamisesta. Tähän hankkeeseen osallistuvien valtioiden on jatkettava komission rinnalla pyrkimyksiä saada Nabuccolle investointeja ja varmistaa luotettavat toimittajat."@fi7
". Comme nous sommes au début d’un nouveau mandat, j’ai le sentiment qu’un des domaines où le Parlement européen doit participer plus activement est la sécurité énergétique. Gardant cela à l’esprit, je voudrais souligner l’importance du projet Nabucco, qui nous aidera à assurer la sécurité énergétique de l’Union européenne, puisqu’il garantira aux consommateurs européens l’accès à des sources alternatives via un itinéraire sûr. La signature d’un accord, le 13 juillet 2009, entre l’Autriche, la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Hongrie concernant le projet Nabucco, marque l’engagement politique des États partenaires participant à ce projet de poursuivre leurs efforts en vue de construire le gazoduc et a envoyé un signal positif aux investisseurs et aux pays fournisseurs de gaz naturel. Les pays qui participent à ce projet doivent, avec la Commission européenne, continuer à concentrer leurs efforts en vue d’attirer des investissements et de garantir des fournisseurs fiables pour Nabucco."@fr8
". Mivel új parlamenti ciklus elején tartunk, úgy érzem, hogy az egyik olyan terület, ahol az Európai Parlamentnek tevékenyebbnek kell lennie, az energiabiztonság megőrzése. Ennek szem előtt tartásával szeretnék rámutatni a Nabucco-projekt fontosságára, amely hozzájárul majd az Európai Unió energiabiztonságának megóvásához, mivel egy biztonságos útvonal igénybevételével garantálja az alternatív források európai fogyasztók számára való elérhetőségét. Az a tény, hogy Ausztria, Bulgária, Románia, Törökország és Magyarország 2009. július 13-án aláírta a Nabucco-projektről szóló megállapodást, a projektben részt vevő partnerállamok politikai elkötelezettségét jelzi a gázvezeték felépítésére irányuló erőfeszítések folytatása mellett, és ez pozitív jelzés a beruházók és a földgázt biztosító országok felé. A projektben részt vevő országoknak és az Európai Bizottságnak további erőfeszítéseket kell tennie a beruházások vonzása és a Nabucco megbízható szállítóinak garantálása érdekében."@hu11
"Poiché siamo all’inizio di un nuovo mandato, ritengo che uno degli ambiti in cui il Parlamento europeo deve essere coinvolto più attivamente sia la salvaguardia della sicurezza energetica. Partendo da questo presupposto, vorrei sottolineare l’importanza del progetto Nabucco, che concorrerà alla salvaguardia della sicurezza energetica dell’Unione europea perché offrirà ai consumatori europei la possibilità di accedere a fonti alternative attraverso una via di approvvigionamento sicura. La firma dell’accordo il 13 luglio 2009 tra Austria, Bulgaria, Romania, Turchia e Ungheria sul progetto Nabucco, che simboleggia l’impegno politico degli Stati partner partecipanti al progetto a proseguire gli sforzi di costruzione del gasdotto, ha trasmesso un segnale positivo agli investitori e ai paesi fornitori di gas naturale. I paesi partecipanti, unitamente alla Commissione europea, devono continuare a concentrare i propri sforzi per reperire investimenti e garantire fornitori affidabili al progetto."@it12
". Kadangi prasideda nauja kadencija, manau, kad viena iš sričių, kuriose Europos Parlamentas turi aktyviai dalyvauti – energetinio saugumo užtikrinimas. To nepamiršdamas noriu pabrėžti projekto „Nabucco“ svarbą – jis padės užtikrinti Europos Sąjungos energetinį saugumą, nes Europos vartotojams bus garantuotos galimybės saugiu maršrutu gauti energijos iš alternatyvių šaltinių. 2009 m. liepos 13 d. Austrijai, Bulgarijai, Rumunijai, Turkijai ir Vengrijai pasirašius susitarimą dėl projekto „Nabucco“ ir taip prisiėmus politinį šiame projekte dalyvaujančių valstybių partnerių įsipareigojimą toliau statyti dujotiekį, investuotojams ir gamtines dujas tiekiančioms šalims duotas teigiamas ženklas. Šiame projekte dalyvaujančios šalys kartu su Europos Komisija turi toliau stengtis pritraukti investicijų ir dujotiekiui „Nabucco“ užtikrinti patikimus tiekėjus."@lt14
". Tā kā mēs esam tikko saņēmuši jaunas pilnvaras, es uzskatu, ka viena no jomām, kurā Eiropas Parlamentam aktīvāk jāiesaistās, ir energoapgādes drošības garantēšana. Tāpēc es vēlos uzsvērt projekta lielo nozīmi, jo tas palīdzēs garantēt Eiropas Savienības energoapgādes drošību, kā arī Eiropas patērētāju piekļuvi alternatīviem resursiem, izmantojot drošu ceļu. Nolīguma parakstīšana 2009. gada 13. jūlijā starp Austriju, Bulgāriju, Rumāniju, Turciju un Ungāriju par projektu, apliecinot projektā iesaistīto partnervalstu politisko apņemšanos turpināt centienus uzbūvēt gāzes cauruļvadu, ir devusi pozitīvu signālu ieguldītājiem un valstīm, kas piegādā dabasgāzi. Šajā projektā iesaistītajām valstīm, kā arī Eiropas Komisijai jāturpina veltīt visas pūles, lai piesaistītu ieguldījumus un garantētu uzticamus piegādātājus projektam."@lv13
"Dat fiind că suntem la început de mandat, consider că unul dintre domeniile în care Parlamentul European trebuie să se implice activ este asigurarea securităţii energetice. În acest context, semnalez importanţa proiectului Nabucco, care va contribui la asigurarea securităţii energetice a Uniunii Europene, întrucât pe această cale se asigura accesul consumatorilor europeni la surse alternative, pe un traseu sigur. Semnarea, la 13 iulie 2009, a Acordului dintre Austria, Bulgaria, România, Turcia şi Ungaria privind proiectul Nabucco, reprezentând angajamentul politic al statelor partenere la acest proiect de a continua eforturile de materializare a gazoductului, a transmis un semnal pozitiv pentru investitori şi statele furnizoare de gaze naturale. Se impune ca, în continuare, ţările implicate în acest proiect, alături de Comisia Europeană, să-şi concentreze eforturile pentru atragerea investiţiilor şi asigurarea unor furnizori viabili pentru Nabucco."@mt15
". Nu we aan het begin van een nieuw mandaat staan, is een van de terreinen waarop het Europees Parlement volgens mij actiever betrokken zou moeten zijn dat van het waarborgen van de energiezekerheid. Met dit in gedachte wil ik de aandacht vestigen op het belang van het Nabucco-project, dat de energiezekerheid van de Europese Unie zal helpen waarborgen doordat de Europese consument hierdoor via een veilige route gegarandeerd toegang krijgt tot alternatieve bronnen. De ondertekening op 13 juli 2009 van een overeenkomst over het Nabucco-project tussen Oostenrijk, Bulgarije, Roemenië, Turkije en Hongarije, waarmee de politieke verplichting werd gemarkeerd die de partnerstaten die aan dit project deelnemen op zich nemen om hun inspanningen om de gaspijplijn aan te leggen voort te zetten, was een positief signaal naar de investeerders en de landen die het aardgas leveren. De landen die bij dit project betrokken zijn, moeten samen met de Europese Commissie hun inspanningen blijven richten op het aantrekken van investeringen en garanderen dat de leveranciers van het Nabucco-project betrouwbaar zijn."@nl3
"W związku z tym, że rozpoczynamy nową kadencję, sądzę, że jednym z obszarów, na którym Parlament Europejski musi działać bardziej aktywnie jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego. Pamiętając o tym, chcę podkreślić znaczenie projektu Nabucco, który pomoże zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, gdyż zagwarantuje europejskim konsumentom dostęp do alternatywnych źródeł energii poprzez bezpieczną trasę przesyłową. Podpisanie 13 lipca 2009 r. przez Austrię, Bułgarię, Rumunię Turcję i Węgry umowy w sprawie projektu Nabucco, będącej polityczną deklaracją, że państwa uczestniczące w projekcie będą kontynuować wysiłki na rzecz budowy gazociągu, było pozytywnym sygnałem dla inwestorów i państw dostarczających gaz ziemny. Państwa uczestniczące w projekcie muszą wraz z Komisją Europejską skoncentrować swoje wysiłki na przyciągnięciu inwestorów i zapewnieniu wiarygodnych dostawców dla Nabucco."@pl16
". Uma vez que estamos o início de uma nova legislatura, considero que uma das áreas em que o Parlamento Europeu deverá estar mais activo é na garantia da segurança energética. Tendo isso presente, gostaria de salientar a importância do projecto Nabucco, que ajudará a garantir a segurança energética da União Europeia, pois assegurará o acesso dos consumidores europeus a fontes alternativas através de uma rota segura. A assinatura do acordo, em 13 de Julho de 2009, entre a Áustria, a Bulgária, a Roménia, a Turquia e a Hungria relativo ao projecto Nabucco, selando o compromisso político dos Estados partes que participam neste projecto para com a prossecução dos esforços com vista à construção do gasoduto, enviou um sinal positivo aos investidores e aos países fornecedores de gás natural. Os países envolvidos no projecto deverão, juntamente com a Comissão Europeia, continuar a concentrar os seus esforços na atracção do investimento e na garantia de fornecedores fiáveis para o projecto Nabucco."@pt17
". Keďže sme na začiatku nového mandátu, domnievam sa, že jednou z oblastí, v ktorej musí Európsky parlament konať aktívnejšie, je zabezpečenie energetickej bezpečnosti. Vzhľadom na to chcem zdôrazniť dôležitosť projektu Nabucco, ktorý pomôže zaistiť energetickú bezpečnosť Európskej únie, keďže európskym spotrebiteľom zaručí prístup k alternatívnym zdrojom prostredníctvom bezpečnej trasy. Podpis dohody z 13. júla 2009 medzi Rakúskom, Bulharskom, Rumunskom, Tureckom a Maďarskom o projekte Nabucco, ktorým sa vyjadruje politický záväzok partnerských štátov zúčastnených na tomto projekte pokračovať v ich úsilí dokončiť výstavbu plynovodu, vyslal pozitívny signál investorom a krajinám, ktoré dodávajú zemný plyn. Krajiny zapojené do tohto projektu musia spolu s Európskou komisiou naďalej zameriavať svoje úsilie na prilákanie investícií a zabezpečenie spoľahlivých dodávateľov pre plynovod Nabucco."@sk19
". Ker smo na začetku novega mandata, menim, da je eno od področij, na katerih mora biti Evropski parlament dejavnejši, zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo. Ob upoštevanju tega želim poudariti pomembnost projekta Nabucco, ki bo pomagal zagotoviti zanesljivo oskrbo Evropske unije z energijo, saj bo evropskim potrošnikom zagotovil dostop do alternativnih virov po zanesljivi poti. Podpis sporazuma o projektu Nabucco med Avstrijo, Bolgarijo, Romunijo, Turčijo in Madžarsko 13. julija 2009, ki izraža politično zavezo partnerskih držav, ki sodelujejo pri tem projektu, da si bodo še naprej prizadevale za izgradnjo plinovoda, je bil pozitivno sporočilo vlagateljem in državam, ki dobavljajo zemeljski plin. V ta projekt vključene države morajo skupaj z Evropsko komisijo svoja prizadevanja še naprej usmerjati v privabljanje naložb in zagotavljanje zanesljivih dobaviteljev za Nabucco."@sl20
". Så här i början av mandatperioden anser jag att ett av de områden där Europaparlamentet behöver engagera sig mer är tryggandet av energiförsörjningen. Jag vill därför betona hur mycket Nabucco-projektet betyder för att trygga Europeiska unionens energiförsörjning och garantera att de europeiska konsumenterna har tillgång till flera energileverantörer via ett säkert distributionsnät. Den 13 juli 2009 undertecknades avtalet om Nabucco-projektet av Österrike, Bulgarien, Rumänien, Turkiet och Ungern. Avtalet är en politisk utfästelse från partnerländernas sida om att de avser att fortsätta sina ansträngningar för att bygga gasledningen. På så vis sänder de ut en positiv signal till investerarna och till de länder som levererar naturgasen. De länder som står bakom projektet behöver, hand i hand med Europeiska kommissionen, fortsätta sina ansträngningar för att hitta investeringskapital och knyta till sig pålitliga leverantörer i Nabucco-projektet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph