Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-107"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-107"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it would be difficult for me to answer all the questions raised, but I would like to emphasise a couple of points. Thank you very much for this debate. I will be very happy also to answer questions in the ITRE Committee, or in any other committees that would like to discuss energy issues in more detail. First of all, the policies we follow in the energy sector seek to promote the wellbeing of our citizens and our industry. What we are looking for is a secure supply of well-priced and clean energy. This is our overarching goal. Secondly, we never make any side deals when we are discussing energy agreements. There are no compromises either on enlargement or on human rights. We work from the point of view that interdependence in energy supply is the most important thing and is beneficial for all – for suppliers, transit countries and consumers. It takes time to convince our partners, but that is the only way to achieve stability. Thirdly, even if it sometimes seems that we are slow, I think that basing ourselves on the industry proposals, and on support for industry, is crucial because that makes us strong. Perhaps it does not make us a speedboat in the energy ocean, but it makes for stability. When we make a change, we have a much broader basis for it, so we are much safer. All the projects have been well checked for cost efficiency and future viability. So I believe that is the right support to give. The next area where we have a weakness, and which we are continuing to discuss, is external energy policy and coherence. It is true that there is a lot of controversy – or at least perceived controversy – and, as a Commissioner, I would definitely be happy to see a more coherent external energy policy. The motion for a resolution addresses exactly this issue because, although there is no in-built conflict between Member States, there is perceived conflict. All the activities pursued by the Member States also benefit the European Union. So we should follow this up and really try to build a system where we speak with one voice, not only verbally but also in terms of the points of view that we want to emphasise. For this reason the second strategic energy review is still very important. All the points that we put forward in the second energy review are still there. At the same time, from the Commission’s point of view, we clearly see that we cannot afford to move from interdependence to dependence. That is why we particularly support diversification projects like Nabucco and LNG – not that they completely change our relationship of interdependence with other countries, but they give us additional safety margins. So that is what we are doing, but at the same time we definitely take note of what happens in the energy world. Regarding the point on nuclear energy, we have moved away from this option. We have adopted a Nuclear Safety Directive but it is very much a national and very sensitive point. I really believe that, from the Union point of view, we should build upon the cooperation of nuclear safety regulators and try to establish a safer and more coherent system. But I doubt that we could go further than that. Last but not least, I really believe that these issues and debates very much help to shape energy policy, but there is no single instrument that provides for it. There are many instruments, and we will come back to this debate in the future."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, bylo by obtížné odpovědět na veškeré vznesené dotazy, chtěl bych však zdůraznit několik bodů. Velmi vám děkuji za tuto rozpravu. Rovněž velmi rád zodpovím dotazy ve výboru ITRE nebo v jakémkoli jiném výboru, který by chtěl podrobněji diskutovat o záležitostech v oblasti energie. Za prvé, cílem politik, které provádíme v odvětví energetiky, je podpořit blahobyt našich občanů a našeho průmyslu. Usilujeme o zabezpečení dodávek energie, která bude čistá a za dobrou cenu. V tom spočívá náš zastřešující cíl. Za druhé, jednáme-li o energetických smlouvách, nikdy neuzavíráme vedlejší obchody. Ohledně rozšiřování nebo lidských práv neděláme kompromisy. Naše práce vychází z přesvědčení, že vzájemná závislost na dodávkách energie je nejdůležitější a přináší prospěch všem – dodavatelům, tranzitním zemím a spotřebitelům. Přesvědčit o tom naše partnery vyžaduje čas, ale je to jediný způsob, jímž zajistíme stabilitu. Za třetí, někdy se může zdát, že reagujeme pomalu, já se však domnívám, že je klíčové stavět na průmyslových návrzích a na podpoře průmyslu, neboť ty nám dodávají sil. Díky tomuto přístupu nereagujeme v energetickém oceánu rychlostí motorového člunu, směřujeme však ke stabilitě. Rozhodneme-li se pro změnu, máme k tomu širší základ, jsme tedy mnohem více v bezpečí. Veškeré projekty byly důkladně prověřeny z hlediska návratnosti nákladů a životaschopnosti v budoucnosti. Domnívám se tedy, že to je správná podpora. Další oblastí, která je naší slabinou, a o níž neustále jednáme, je vnější energetická politika a soudržnost. Skutečně v ní existuje řada rozporů – nebo přinejmenším vnímaných rozporů – a z pozice komisaře bych jistě byl rád, kdyby byla vnější energetická politika soudržnější. Návrh usnesení se touto oblastí přímo zabývá, neboť v ní mezi členskými státy neexistuje konflikt, oblast je však jako konfliktní vnímána. Veškerá opatření ze strany členských států jsou rovněž ku prospěchu Evropské unie. Měli bychom v tom tedy pokračovat a skutečně usilovat o vybudování systému, jehož prostřednictvím budeme „hovořit jedním hlasem“, nejen slovy, ale i z hlediska názorů, na něž chceme klást důraz. Z toho důvodu je druhý strategický přezkum energetiky stále velmi důležitý. Veškeré body, které v něm prosazujeme, jsou stále aktuální. Zároveň se z pohledu Komise jednoznačně domníváme, že si nemůžeme dovolit přejít ze vzájemné závislosti k závislosti jednostranné. Z toho důvodu podporujeme zejména projekty směřující k diverzifikaci, jako je např. Nabucco a LNG – ne proto, že by zásadním způsobem změnily naše vzájemně závislé vztahy s ostatními zeměmi, rozšiřují však naši míru bezpečnosti. Tím se tedy zabýváme, zároveň však samozřejmě sledujeme dění ve světě energetiky. Co se týče jaderné energie, od této možnosti jsme se odvrátili. Přijali jsme směrnici o jaderné bezpečnosti, jedná se však o oblast z velké míry vnitrostátní a choulostivou. Skutečně se domnívám, že z hlediska Unie bychom měli vycházet ze spolupráce regulačních orgánů pro jadernou energii a usilovat o vytvoření bezpečnějšího a soudržnějšího systému. Pochybuji však o tom, že bychom mohli jít dále. V neposlední řadě skutečně věřím tomu, že tyto záležitosti a rozpravy napomáhají k utváření energetické politiky, neexistuje však ani jeden nástroj, který by ji zajišťoval. Nástrojů je celá řada, a k této rozpravě se v budoucnosti ještě vrátíme."@cs1
"Hr. formand! Det er vanskeligt for mig at besvare alle de stillede spørgsmål, men jeg vil dog fremhæve et par punkter. Tak for denne forhandling. Jeg vil med glæde også besvare spørgsmål i Udvalget om Industri, Forskning og Energi eller andre udvalg, der ønsker at drøfte energispørgsmål i yderligere detaljer. De politikker, vi gennemfører på energiområdet, har først og fremmest til formål at fremme borgernes og industriens velfærd. Vi efterstræber sikker forsyning af ren energi til en god pris. Det er vores overordnede mål. Dernæst indgår vi aldrig sideaftaler, når vi drøfter energiaftaler. Vi går ikke på kompromis, uanset om det drejer sig om udvidelse eller menneskerettigheder. Vores udgangspunkt er, at indbyrdes afhængighed i forbindelse med energiforsyning er det vigtigste og er gavnlig for alle – for leverandører, transitlande og forbrugere. Det tager tid at overbevise vores partnere, men det er vores eneste mulighed for at opnå stabilitet. For det tredje er det, selv om vi nogle gange er langsomme, afgørende, at vi baserer os på industriens forslag og på støtte til vores industri, fordi det gør os stærke. Det gør os måske ikke til en speedbåd i energihavet, men det sikrer stabilitet. Når vi indfører ændringer, har vi et meget bredere grundlag for det, og det gør os meget mere sikre. Alle projekterne er blevet undersøgt med hensyn til omkostningseffektivitet og fremtidig levedygtighed. Det er derfor den rigtige form for støtte. Det næste område, hvor vi har en svaghed, og som vi fortsat drøfter, er ekstern energipolitik og sammenhæng. Det er korrekt, at det er omgivet af mange kontroverser – eller hvad der opfattes som kontroverser – og som kommissær vil jeg bestemt gerne se en mere sammenhængende ekstern energipolitik. Beslutningsforslaget omhandler netop dette spørgsmål. Selv om der ikke er en indbygget konflikt mellem medlemsstaterne, hersker den en opfattelse af, at der er en konflikt. Alle de aktiviteter, som medlemsstaterne gennemfører, gavner også EU. Vi bør derfor følge op på dette og forsøge at skabe et system, hvor vi taler med én stemme, ikke kun verbalt, men også med hensyn til de synspunkter, vi vil fremhæve. Derfor er den anden strategiske energiredegørelse stadig meget vigtig. Alle de punkter, vi har fremsat i den anden energiredegørelse, er der stadig. Samtidig erkender vi fra Kommissionens side, at vi ikke har råd til at gå fra indbyrdes afhængighed til afhængighed. Derfor støtter vi især projekter, der sikrer spredning, f.eks. Nabucco og LNG. De vil ikke fuldstændig ændre situationen med indbyrdes afhængighed af andre lande, men de vil sikre os yderligere sikkerhedsmargener. Det er, hvad vi gør, men samtidig skal vi bestemt holde øje med, hvad der sker på energiområdet. Hvad angår atomenergi, er vi gået væk fra denne mulighed. Vi har vedtaget et direktiv om nuklear sikkerhed, men det er et meget nationalt og følsomt emne. Jeg er overbevist om, at vi fra EU's side skal basere os på reguleringsforanstaltningerne vedrørende nuklear sikkerhed og skal forsøge at skabe et mere sikkert og sammenhængende system. Men jeg tvivler på, at vi kan gå længere end det. Sidst, men ikke mindst er jeg overbevist om, at disse spørgsmål og drøftelser vil yde et væsentligt bidrag til at forme energipolitikken, men der er ikke ét enkelt instrument, som kan bruges til dette formål. Der er mange instrumenter, og vi vil komme tilbage til denne forhandling i fremtiden."@da2
"Herr Präsident! Es ist schwierig für mich, all die gestellten Fragen zu beantworten, aber ich möchte einige Punkte hervorheben. Vielen Dank für diese Aussprache. Ich werde auch gern im ITRE-Ausschuss oder anderen Ausschüssen, die Energiefragen genauer besprechen möchten, Fragen beantworten. Erstens, dass die Politik, die wir im Energiesektor verfolgen, darauf abzielt, das Wohl unserer Bürger und unserer Industrie zu fördern. Wir bemühen uns um eine sichere Versorgung mit preisgünstiger und sauberer Energie. Das ist unser übergeordnetes Ziel. Zweitens treffen wir nie Nebenabsprachen, wenn wir Energieabkommen erörtern. Es gibt keine Kompromisse, weder bei der Erweiterung noch bei den Menschenrechten. Wir vertreten den Standpunkt, dass die gegenseitige Abhängigkeit bei der Energieversorgung das Wichtigste ist und uns allen nützt – den Lieferanten, den Transitländern und den Verbrauchern. Unsere Partner zu überzeugen, braucht Zeit, aber das ist der einzige Weg, um Stabilität zu erreichen. Drittens: selbst wenn es so aussieht, als seien wir langsam, denke ich, dass es entscheidend ist, dass wir uns auf die Vorschläge und Unterstützung seitens der Industrie stützen können, denn das macht uns stark. Vielleicht macht uns dies nicht zum "Schnellboot auf dem Energieozean", aber es sorgt für Stabilität. Wenn wir Änderungen vornehmen, haben wir eine viel bessere Grundlage dafür und sind auch viel sicherer. All die Projekte wurden genau auf ihre Kosteneffizienz und zukünftige Realisierbarkeit geprüft. Daher bin ich davon überzeugt, dass dies Unterstützung verdient. Der nächste Bereich, der Schwachstellen aufweist und der weiter diskutiert wird, ist die Energieaußenpolitik und ihre Kohärenz. Es stimmt, dass es da viele Streitfragen gibt, oder zumindest scheint dies so, und als Kommissar wäre ich auf jeden Fall glücklich, wenn es eine einheitlichere Energieaußenpolitik gäbe. Bei dem Entschließungsantrag geht es genau um dieses Thema, denn auch wenn es keinen immanenten Konflikt zwischen den Mitgliedstaaten gibt, werden Unstimmigkeiten wahrgenommen. Alle die von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen nutzen auch der Europäischen Union. Also sollten wir dies weiterverfolgen und wirklich versuchen, ein System aufzubauen, in dem wir einstimmig sprechen, und zwar nicht nur verbal, sondern auch bezüglich unserer Standpunkte und Interessen. Aus diesem Grunde ist die zweite Überprüfung der Energiestrategie immer noch sehr wichtig. All die Punkte, die wir in der zweiten Überprüfung der Energiestrategie angeführt haben, gelten immer noch. Gleichzeitig können wir aus Sicht der Kommission ganz eindeutig erkennen, dass wir es uns nicht leisten können, von gegenseitiger Abhängigkeit zu einseitiger Abhängigkeit überzugehen. Genau deshalb unterstützen wir Diversifizierungsprojekte wie Nabucco und LNG – nicht, damit sie unsere Beziehungen der gegenseitigen Abhängigkeit zu anderen Ländern ändern, sondern weil sie uns zusätzliche Sicherheitsreserven bieten. Gleichzeitig nehmen wir aber auch wahrl, was in der Energiewelt geschieht. Was die Frage nach der Kernenergie angeht, haben wir uns von dieser Möglichkeit abgewandt. Wir haben eine Richtlinie über nukleare Sicherheit angenommen, aber das ist eine vor allem eine nationale und sehr heikle Angelegenheit. Ich glaube wirklich, dass wir aus Sicht der Union auf die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden für nukleare Sicherheit bauen sollten und versuchen sollten, ein sichereres und kohärenteres System einzurichten. Aber ich zweifle, ob wir mehr erreichen können. Und schließlich glaube ich wirklich, dass diese Probleme und Diskussionen sehr dazu beitragen, die Energiepolitik zu formen, aber dass es kein einzelnes Instrument dafür gibt. Es gibt viele Instrumente, und wir werden später auf diese Diskussion zurückkommen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δυσκολεύομαι να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν, θέλω όμως να τονίσω με έμφαση ένα-δυο σημεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Θα με χαροποιήσει, επίσης, πολύ να απαντήσω στις ερωτήσεις ενώπιον της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης επιτροπής, που θα επιθυμούσε να συζητήσει διεξοδικότερα τα ενεργειακά θέματα. Καταρχάς, με τις πολιτικές που ακολουθούμε στον τομέα της ενέργειας επιδιώκουμε την προώθηση της ευημερίας των πολιτών μας και της βιομηχανίας μας. Εκείνο το οποίο επιζητούμε είναι ασφαλής εφοδιασμός με οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Δεύτερον, ουδέποτε επιδιδόμαστε σε παρασκηνιακές συναλλαγές, όταν συζητάμε ενεργειακές συμφωνίες. Δεν υπάρχει επίσης κανένας συμβιβασμός όσον αφορά τη διεύρυνση ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εργαζόμαστε πιστεύοντας ότι η αλληλεξάρτηση στον ενεργειακό εφοδιασμό είναι το σημαντικότερο πράγμα και είναι επωφελές για όλους – για τους προμηθευτές, για τις χώρες διέλευσης και για τους καταναλωτές. Θέλει χρόνο για να πείσουμε τους εταίρους μας, αυτός είναι όμως ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε σταθερότητα. Τρίτον, ακόμη και αν ορισμένες φορές φαίνεται να είμαστε βραδείς, νομίζω ότι είναι κρίσιμο να βασιζόμαστε στις προτάσεις της βιομηχανίας και στην υποστήριξη της βιομηχανίας, διότι αυτό μας κάνει δυνατούς. Ενδεχομένως αυτό δεν μας μετατρέπει σε ταχύπλοο σκάφος στον ενεργειακό ωκεανό, συμβάλλει όμως στη σταθερότητα. Όταν προβαίνουμε σε αλλαγές, έχουμε πολύ ευρύτερη βάση για τον σκοπό αυτόν και, άρα, είμαστε πολύ πιο ασφαλείς. Όλα τα έργα αποτέλεσαν αντικείμενο διεξοδικού ελέγχου από πλευράς σχέσης κόστους-οφέλους και από πλευράς μελλοντικής βιωσιμότητας. Επομένως, πιστεύω ότι αυτή είναι η ορθή στήριξη που πρέπει να παράσχουμε. Το επόμενο πεδίο όπου πάσχουμε από μια αδυναμία και για το οποίο συνεχίζουμε τις συζητήσεις είναι η εξωτερική ενεργειακή πολιτική και συνοχή. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη διχογνωμία –ή τουλάχιστον εκλαμβάνεται ως διχογνωμία– και, ως Επίτροπος, θα ήμουν οπωσδήποτε ευτυχής να δω μια πιο συνεκτική εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Η πρόταση ψηφίσματος θίγει αυτό ακριβώς το ζήτημα, διότι, παρόλο που δεν υπάρχει καμία εγγενής σύγκρουση μεταξύ των κρατών μελών, αυτό εκλαμβάνεται ως σύγκρουση. Όλες οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη ωφελούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό και πραγματικά να επιχειρήσουμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα όπου θα μιλάμε με μία φωνή, όχι μόνο φραστικά, αλλά και από πλευράς απόψεων στις οποίες θέλουμε να δώσουμε έμφαση. Για τον λόγο αυτόν, η δεύτερη στρατηγική αναθεώρηση του τομέα της ενέργειας εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική. Όλα τα σημεία που παρουσιάσαμε στη δεύτερη αναθεώρηση του τομέα της ενέργειας εξακολουθούν να υφίστανται. Ταυτοχρόνως, από την άποψη της Επιτροπής, σαφώς και βλέπουμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να μεταβούμε από την αλληλεξάρτηση στην εξάρτηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζουμε ιδιαιτέρως έργα διαφοροποίησης, όπως είναι ο Nabucco και το υγροποιημένο φυσικό αέριο – όχι πως αλλάζουν πλήρως τη σχέση αλληλεξάρτησης που έχουμε με άλλες χώρες, αλλά μας παρέχουν πρόσθετα περιθώρια ασφαλείας. Αυτό, λοιπόν, κάνουμε, ταυτόχρονα όμως λαμβάνουμε υπόψη οπωσδήποτε το τι συμβαίνει στον κόσμο της ενέργειας. Σε ό, τι αφορά το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, απομακρυνθήκαμε από αυτήν την εναλλακτική επιλογή. Εγκρίναμε μια οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια, πρόκειται όμως για ένα εθνικό και ευαίσθητο θέμα. Πιστεύω πραγματικά πως, από την άποψη της Ένωσης, πρέπει να βασιστούμε στη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο συνεκτικό σύστημα. Αμφιβάλλω, όμως, αν θα μπορούσαμε να πάμε ακόμη πιο πέρα από αυτό. Τελευταίο, πλην όμως εξίσου σημαντικό, πιστεύω πραγματικά ότι αυτά τα ζητήματα και οι συζητήσεις βοηθούν πολύ στη διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής, δεν υπάρχει όμως ένα ενιαίο μέσο που να μεριμνά γι’ αυτό. Υπάρχουν πολλά μέσα και θα επανέλθουμε σε αυτήν τη συζήτηση στο μέλλον."@el10
"Señor Presidente, me resultaría complicado responder a todas las preguntas formuladas, pero quiero hacer hincapié en un par de asuntos. Muchas gracias por este debate. Me hará feliz contestar a sus preguntas también en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, o en cualquier otra comisión que desee abordar en mayor profundidad asuntos relacionados con la energía. En primer lugar, las políticas que seguimos en el sector de la energía buscan fomentar el bienestar de nuestros ciudadanos y de nuestra industria. Lo que buscamos es un abastecimiento seguro de energía limpia y a buen precio. Ése es nuestro objetivo general. En segundo lugar, nunca hacemos tratos laterales cuando estamos debatiendo acuerdos sobre energía. Tampoco hay compromisos sobre la ampliación de la UE ni sobre derechos humanos. Trabajamos desde el punto de vista de que la interdependencia en el abastecimiento de energía es lo más importante y es beneficiosa para todos; para los abastecedores, para los países de tránsito y para los consumidores. Lleva tiempo convencer a nuestro socios, pero ése es el único camino para alcanzar la estabilidad. En tercer lugar, incluso aunque en ocasiones parezca que somos lentos, creo que basarnos en las propuestas del sector industrial es crucial porque nos hace más fuertes. Tal vez no nos convierta en una lancha motora en el océano de la energía, pero nos proporciona estabilidad. Cuando realizamos un cambio, contamos con una base mucho más amplia, así que estamos mucho más seguros. Todos los proyectos han sido verificados en términos de rentabilidad y de viabilidad futura. De modo que considero que es la ayuda adecuada. El siguiente ámbito en el que mostramos debilidad, y sobre el que seguimos debatiendo, es el de la política energética exterior y el de la coherencia. Es cierto que se ha producido mucha controversia —o al menos, que ha habido sensación de ello— y, en tanto que Comisario, me alegraría ver una política energética exterior más coherente. La propuesta de resolución aborda exactamente este asunto porque, aunque no existe un conflicto intrínseco entre los Estados miembros, existe la percepción de conflicto. Todas las actividades desarrolladas por los Estados miembros también benefician a la Unión Europea. De modo que deberíamos continuar por este camino e intentar construir un sistema en el que hablemos con una voz, no sólo verbalmente sino también en términos de puntos de vista que queremos enfatizar. Por esta razón, la segunda revisión estratégica del sector de la energía sigue siendo muy importante. Todos los asuntos que planteamos en la segunda revisión de la energía aún están ahí. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la Comisión, vemos claramente que no podemos permitirnos pasar de la interdependencia a la dependencia. Por eso respaldamos en particular la diversificación de proyectos como Nabucco y el GNL; no es que cambien radicalmente nuestra relación de interdependencia con otros países, pero nos proporcionan márgenes de seguridad adicionales. De modo que eso es lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo tomamos nota de lo que sucede en el mundo de la energía. En cuanto al tema de la energía nuclear, nos hemos alejado de esa opción. Hemos adoptado la Directiva sobre seguridad nuclear, pero primordialmente se trata de un asunto nacional y muy delicado. Realmente pienso que, desde el punto de vista de la Unión, deberíamos basarnos en la cooperación de los reguladores de la seguridad nuclear y tratar de establecer un sistema más seguro y más coherente. Pero dudo que pudiéramos ir más lejos. Por último, pero no por ello menos importante, realmente creo que estos temas y debates ayudan mucho a perfilar la política energética, pero no hay un instrumento individual que la provea. Hay muchos instrumentos, y recuperaremos este debate en el futuro"@es21
"Austatud juhataja! Mul oleks raske vastata kõigile tõstatatud küsimustele, kuid sooviksin rõhutada mõnda momenti. Suur tänu selle arutelu eest! Samuti olen rõõmuga valmis vastama küsimustele tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis või mis tahes muus komisjonis, mis soovib energiateemade üle üksikasjalikumalt arutleda. Esiteks, poliitika, mida me energiasektoris järgime, et edendada meie kodanike ja meie tööstuse heaolu. Milles me taotleme hea hinna ja puhta energiaga kindlaid tarneid. See on meie üleüldine eesmärk. Teiseks, energialepingute üle arutledes ei sõlmi me kunagi mingeid kõrvalkokkuleppeid. Kompromisse ei tehta ei laienemise ega inimõiguste küsimuses. Töötame, lähtudes vaatepunktist, et vastastikune sõltuvus energiatarnete küsimuses on kõige tähtsam asi ja see on kasulik kõigile – tarnijatele, transiitriikidele ja tarbijatele. Meie partnerite veenmine võtab aega, kuid see on ainus viis stabiilsuse saavutamiseks. Kolmandaks, isegi kui mõnikord näib, et me oleme aeglased, arvan ma, et tuginemine tööstusharu ettepanekutele ja tööstusharu toetamine on otsustava tähtsusega, sest see muudab meid tugevaks. Võib-olla ei muuda see meid energiaookeanil sõitvaks kiirkaatriks, kuid see soodustab stabiilsust. Kui me viime läbi muudatuse, siis on meil selleks palju laiem alus. Seega on meie olukord palju ohutum. Kõik projektid on kuluefektiivsuse ja tulevase tasuvuse osas põhjalikult kontrollitud. Seega usun ma, et see on õige toetus, mida pakkuda. Järgmine valdkond, kus meil on nõrkusi ja mille üle me jätkuvalt arutleme, on energiaalane välispoliitika ja sidusus. On tõsi, et seal on palju vaidlusi – või vähemalt arvatakse olevat – ja volinikuna oleksin kindlasti rõõmus, nähes sidusamat energiaalast välispoliitikat. Resolutsiooni ettepanek käsitleb just seda küsimust. Ehkki liikmesriikide vahel puudub sisseehitatud konflikt, on olemas konflikt mulje tasandil. Kõigist liikmesriikide sammudest on kasu ka Euroopa Liidule. Seega peaksime sellest lähtudes edasi tegutsema ja tõesti püüdma ehitada üles süsteemi, kus me räägime ühel häälel, mitte ainult sõnades, vaid seisukohtade mõttes, mida me soovime rõhutada. Seetõttu on teine strateegiline energiaülevaade endiselt väga tähtis. Kõik punktid, mis me teises energiaülevaates esitasime, on endiselt asjakohased. Samal ajal näeme me komisjoni vaatepunktist selgelt, et me ei saa liikuda vastastikuselt sõltuvuselt sõltuvuse suunas. Seetõttu toetame me eriti mitmekesistamisprojekte, nagu Nabucco ja veeldatud maagaas. Mitte selleks, et täielikult muuta meie vastastikuse sõltuvuse suhteid teiste riikidega, vaid selleks, et anda endale suurem turvavaru. Niisiis seda me teeme, kuid samal paneme me kindlasti tähele energiamaailmas toimuvat. Mis puudutab tuumaenergiasse, siis oleme me sellest valikust eemale liikunud. Me oleme vastu võtnud tuumaohutuse direktiivi, kuid see on väga tugevalt riikide pädevuses olev eriti tundlik küsimus. Ma tõesti usun et, liidu vaatepunktist, peaksime me tuginema tuumaohutust reguleerivate asutuste koostööle ja püüdma luua ohutumat ja sidusamat süsteemi. Kuid ma kahtlen, et me saame sellest kaugemale minna. Viimaks, kuid mitte vähem tähtsana, ma tõesti usun, et neist teemadest ja aruteludest on väga palju abi energiapoliitika kujundamisel, kuid puudub üks ja ainus dokument, mis selle sätestab. On palju dokumente ja me pöördume tulevikus selle arutelu juurde tagasi."@et5
". Arvoisa puhemies, on vaikeaa antaa vastausta kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, mutta haluaisin korostaa muutamaa näkökohtaa. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Vastaan mielelläni kysymyksiin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa tai muissa valiokunnissa, jotka haluavat käsitellä energia-alan kysymyksiä yksityiskohtaisemmin. Ensinnäkin pyrimme energia-alan politiikallamme edistämään kansalaistemme hyvinvointia ja teollisuuttamme. Me pyrimme kohtuuhintaisen ja puhtaan energian toimitusvarmuuteen. Tämä on päällimmäinen tavoitteemme. Toiseksi me emme tee koskaan mitään rinnakkaissopimuksia, kun käsittelemme energiasopimuksia. Laajentumisesta tai ihmisoikeuksista ei tehdä kompromisseja. Toimimme siitä näkökulmasta, että energiavarojen keskinäinen riippuvuussuhde on kaikkein tärkeintä ja se hyödyttää kaikkia: toimittajia, kauttakulkuvaltioita ja kuluttajia. Kestää jonkin aikaa, ennen kuin kumppanimme saadaan vakuuttuneiksi, mutta se on ainoa tapa saada aikaan vakautta. Kolmanneksi, vaikka joskus vaikuttaa siltä, että olemme hitaita, minusta tuntuu, että teollisuuden ehdotuksiin nojautuminen ja teollisuuden tukeminen on erittäin tärkeää, koska tämä tekee meistä vahvan. Emme ole ehkä moottorivene energian valtameressä, mutta tämä edistää vakautta. Kun teemme muutoksen, meillä on paljon laajemmat lähtökohdat siihen. Olemme siten turvallisemmassa asemassa. Kaikki hankkeet on tarkastettu asianmukaisesti kustannustehokkuuden ja tulevien mahdollisuuksien osalta. Sen vuoksi uskon, että tämä on oikeanlainen tuki. Seuraava ala, jolla esiintyy heikkouksia ja josta keskustelemme edelleen, on ulkoinen energiapolitiikka ja yhtenäisyys. On totta, että tällä alalla on paljon kiistoja tai ainakin havaittavia ristiriitoja, ja olisin komission jäsenenä tyytyväinen, jos ulkoinen energiapolitiikka olisi yhtenäisempi. Tässä päätöslauselmaesityksessä käsitellään juuri tätä kysymystä, sillä vaikka jäsenvaltioiden välillä ei ole sisäistä konfliktia, tietynlainen kiista voidaan kuitenkin havaita. Kaikki jäsenvaltioiden harjoittamat toimet hyödyttävät myös Euroopan unionia. Meidän olisi siten seurattava näitä toimia ja todella rakennettava järjestelmää, jossa puhumme yhdellä äänellä, emmekä ainoastaan suullisesti vaan myös niiden näkemysten perusteella, joita haluamme korostaa. Tästä syystä toinen strateginen energiakatsaus on vielä hyvin tärkeä. Kaikki toisessa energiakatsauksessa esittämämme näkökohdat ovat siinä edelleen. Komission näkökulmasta voidaan selkeästi panna merkille, että meillä ei ole varaa siirtyä keskinäisestä riippuvuussuhteesta riippuvuuteen. Sen vuoksi kannatamme erityisesti monipuolistamishankkeita, kuten Nabuccoa ja nesteytettyä maakaasua. Ne eivät muuta täysin keskinäistä riippuvuussuhdettamme muihin valtioihin, mutta ne tarjoavat meille ylimääräistä liikkumavaraa. Siitä tässä on kysymys, mutta samanaikaisesti me panemme ehdottomasti huomioon energia-alan kehityksen. Ydinenergian osalta totean, että olemme jättäneet tämän vaihtoehdon. Olemme hyväksyneet ydinturvallisuusdirektiivin, mutta asia on pitkälti kansallinen ja erittäin herkkä. Uskon, että meidän on unionin näkökulmasta tukeuduttava ydinturvallisuutta koskevaan yhteistyöhön ja pyrittävä luomaan turvallisempi ja yhtenäisempi järjestelmä. Epäilen kuitenkin, että voisimme edetä pidemmälle. Lopuksi uskon todella, että nämä aiheet ja keskustelut auttavat paljon energiapolitiikan hahmottamisessa, mutta siihen ei ole yhtä ainoata välinettä. Välineitä on monia, ja me palaamme tähän keskusteluun myöhemmin."@fi7
". Monsieur le Président, il me serait difficile de répondre à toutes les questions posées, mais je voudrais mettre l’accent sur quelques points. Je vous remercie beaucoup pour ce débat. Je serais très heureux de répondre aussi aux questions en commission ITRE ou dans toute autre commission qui voudrait discuter plus en détail des questions énergétiques. Tout d’abord, les politiques que nous mettons en œuvre dans le secteur de l’énergie cherchent à promouvoir le bien-être de nos concitoyens et de notre industrie. Ce que nous recherchons, c’est un approvisionnement sûr en énergie propre à un prix juste. C’est notre objectif prioritaire. Deuxièmement, lorsque nous négocions des accords énergétiques, nous ne négocions jamais d’autres accords en marge de l’accord principal. Il n’y a pas non plus de compromis, ni sur l’élargissement ni sur les droits de l’homme. Nous partons du point de vue que l’interdépendance dans l’approvisionnement énergétique est la chose la plus importante et qu’elle est bénéfique pour tous, les fournisseurs, les pays de transit et les consommateurs. Cela prend du temps de convaincre nos partenaires, mais c’est le seul moyen de parvenir à la stabilité. Troisièmement, même si nous avons parfois l’air lent, je pense que nous baser sur les propositions de l’industrie et sur son soutien est crucial, parce que cela nous rend forts. Peut-être cela ne fait-il pas de nous un hors-bord dans l’océan de l’énergie, mais cela procure de la stabilité. Lorsque nous faisons un changement, nous disposons d’une base beaucoup plus large et nous sommes donc beaucoup plus en sécurité. La rentabilité et la viabilité future de tous les projets ont bien étés vérifiées. Je crois donc que c’est le bon soutien à apporter. Le domaine suivant dans lequel nous avons une faiblesse, et dont nous continuons à discuter, est la politique énergétique extérieure et la cohérence. Il est vrai qu’il y a beaucoup de controverse – ou, du moins, de controverse ressentie – et en tant que commissaire, je serais absolument ravi de voir une politique énergétique extérieure plus cohérente. La proposition de résolution aborde précisément cette question, parce que, même s’il n’y a pas de conflit intrinsèque entre États membres, il y a un conflit ressenti. Toutes les activités déployées par les États membres profitent aussi à l’Union européenne. Nous devrions donc poursuivre dans ce sens et réellement essayer de bâtir un système où nous nous exprimons d’une seule voix, non seulement verbalement, mais aussi au niveau des points de vue que nous voulons mettre en évidence. C’est pour cette raison que la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique reste très importante. Tous les points que nous avons présentés dans la deuxième analyse de la politique énergétique sont encore là. En même temps, du point de vue de la Commission, nous voyons clairement que nous ne pouvons pas nous permettre de passer d’une interdépendance à une dépendance. C’est pourquoi nous soutenons particulièrement les projets de diversification comme Nabucco et le GNL – non qu’ils modifient complètement notre relation d’interdépendance avec les autres pays, mais ils nous offrent des marges de sécurité supplémentaires. C’est donc ce que nous faisons, mais, en même temps, nous prenons incontestablement acte de ce qu’il se passe dans le monde de l’énergie. Concernant l’énergie nucléaire, nous nous sommes éloignés de cette option. Nous avons adopté une directive sur la sûreté nucléaire, mais il s’agit surtout d’un sujet national et très sensible. Je crois vraiment que, du point de vue de l’Union, nous devrions nous appuyer sur la coopération des régulateurs dans le domaine de la sûreté nucléaire et essayer de mettre en place un système plus sûr et plus cohérent. Mais je doute que nous puissions aller plus loin que cela. Enfin, mais ce n’est pas le moins important, je crois vraiment que ces questions et ces débats contribuent beaucoup à façonner la politique énergétique, mais il n’existe pas d’instrument unique qui permette cela. Il existe de nombreux instruments, et nous reviendrons à ce débat dans le futur."@fr8
". Elnök Úr! Nehéz lenne az összes felvetett kérdésre válaszolnom, de szeretnék néhány szempontot kihangsúlyozni. Nagyon köszönöm Önöknek ezt a vitát. Boldogan válaszolok a kérdéseikre az Ipari, Kutatási és Energiaügyi (ITRE) Bizottságban is, vagy bármelyik más bizottságban, amely szeretné részletesebben megvitatni az energiaügyi kérdéseket. Először is azok a politikák, amelyeket az energiaszektorban követünk, polgáraink és iparunk jólétének elősegítésére irányulnak. Amire törekszünk, az a megfelelően árazott és tiszta energiával történő ellátás biztosítása. Ez a mi átfogó célunk. Másodszor, az energetikai megállapodások megvitatása során soha nem kötünk mellékügyleteket. Nem léteznek kompromisszumok sem a bővítés, sem pedig az emberi jogok kérdésében. Annak a szempontnak az alapján dolgozunk, hogy az energiaellátásban a kölcsönös egymásrautaltság a legfontosabb szempont, ráadásul ez mindenki számára előnyös – a szállítóknak, a tranzitországoknak és a fogyasztóknak egyaránt. Időre van szükség partnereink meggyőzéséhez, de ez a stabilitás elérésének egyetlen módja. Harmadszor, még ha valaki esetleg úgy látná is, hogy lassúak vagyunk, úgy gondolom, hogy feltétlenül az ipar javaslataira és az ipar támogatására kell építenünk, mivel ettől leszünk erősek. Talán nem válunk ettől versenymotorcsónakká az energia óceánjában, de ez szolgálja a stabilitást. Amikor végrehajtunk valami változtatást, sokkal szélesebb alappal fogunk ehhez rendelkezni, tehát sokkal nagyobb biztonságban leszünk. Az összes projektet alaposan ellenőriztük a költséghatékonyság és a jövőbeni életképesség szempontjából. Meggyőződésem tehát, hogy ez a megfelelő támogatás, amit adhatunk. A következő terület, ahol gyengeségekkel küszködünk, és amelynek megvitatását folytatni fogjuk, a külső energiapolitika és a koherencia. Való igaz, hogy nagyon sok itt az ellentmondás – vagy legalábbis a látszólagos ellentmondás –, és biztosként nagyon boldog lennék, ha következetesebb külső energiapolitikával rendelkeznénk. Az állásfoglalási indítvány pontosan ezt a kérdést célozza meg, mert bár jóllehet nincsenek beépített konfliktusok a tagállamok között, létezik egy képzelt konfliktus. A tagállamok által folytatott összes tevékenység egyben az Európai Unió számára is hasznos. Ezt kell tehát követnünk, és valóban meg kell próbálnunk egy olyan rendszert létrehozni, amelyben egységes hangon szólalunk meg, és nemcsak verbálisan, hanem az általunk hangsúlyozni kívánt megközelítések szempontjából is. Ezért az energiapolitika második stratégiai felülvizsgálata továbbra is nagyon fontos. Az energiapolitika második stratégiai felülvizsgálatában szereplő összes szempont továbbra is érvényes. Ugyanakkor a Bizottság nézőpontjából egyértelműen látjuk, hogy nem engedhetjük meg magunknak a kölcsönös egymásrautaltság felől a függőség irányába történő elmozdulást. Ezért támogatjuk különösen az olyan diverzifikációs projekteket, mint a Nabucco és a cseppfolyósított földgáz – nem azért, mert ezek teljesen megváltoztatják a más országokkal fennálló kölcsönös egymásrautaltsági kapcsolatunkat, hanem mert növelik biztonságunkat. Tehát ez az, amit teszünk, ugyanakkor gondosan figyelemmel követjük az energia világában zajló eseményeket. Ami az atomenergiát illeti, elvetettük ezt a lehetőséget. Elfogadtuk a nukleáris biztonságról szóló irányelvet, de ez egy rendkívül érzékeny nemzeti szempont. Valóban hiszem, hogy az Unió szempontjából a nukleáris biztonsággal foglalkozó szabályozó hatóságok közötti együttműködésre kell építenünk, emellett biztonságosabb és koherensebb rendszer létrehozására kell törekednünk. De nem hiszem, hogy ennél többet is tehetnénk. Végül, de nem utolsósorban, valóban meggyőződésem, hogy ezek a kérdések és viták nagyban hozzájárulnak az energiapolitika kialakításához, de nincs olyan eszköz, amely önmagában képes lenne erről gondoskodni. Sokféle eszköz létezik, és a jövőben még visszatérünk erre a vitára."@hu11
"Signor Presidente, mi risulterebbe difficile rispondere a tutte le questioni sollevate, ma ci sono alcuni punti che vorrei sottolineare. Vi ringrazio per aver dato vita a questa discussione. sarò lieto di rispondere ai quesiti in sede di Commissione ITRE, o di qualsiasi altra commissione che voglia approfondire ulteriormente le questioni relative all’energia. Le politiche adottate dal settore energetico mirano a promuovere il benessere delle nostre popolazioni e dell’industria. Il nostro obiettivo principale è assicurarci l’approvvigionamento di energia pulita a un prezzo congruo. In secondo luogo, non concludiamo mai accordi aggiuntivi durante i negoziati su accordi relativi all’energia. Non accettiamo compromessi sull’ampliamento né sui diritti umani. Partiamo dal presupposto che l’interdipendenza nella fornitura energetica è l’elemento principale e comporta vantaggi per tutti: fornitori, paesi di transito e consumatori. Occorrerà tempo per convincere i nostri partner, ma è l’unico modo per pervenire a una situazione stabile. Terzo, seppure talvolta può sembrare che i progressi siano lenti, ritengo che basarci sulle proposte del settore e sul sostegno allo stesso sia essenziale, dal momento che questo modo di procedere ci rafforza. Forse non sarà la soluzione più rapida, ma garantisce stabilità. Quando si presenta la necessità di un cambiamento, possiamo effettuarlo su una base molto più ampia e quindi più sicura. Per tutti i progetti è stata verificata attentamente l’efficienza dal punto di vista dei costi e la fattibilità futura e ritengo quindi che sia giusto sostenerli. Un altro ambito che presenta qualche debolezza e di cui si continua a discutere è la politica energetica esterna e la coerenza. E’ vero che c’è una certa contraddizione – o almeno questa è l’impressione – e, in qualità di commissario, sarei lieto se adottassimo una politica più coerente. La proposta di risoluzione affronta proprio questa questione, dal momento che – seppure non ci sia alcun conflitto interno tra gli Stati membri – si percepisce una certa tensione. Tutte le azioni intraprese dagli Stati membri vanno anche a beneficio dell’Unione europea nel suo complesso, ed occorre dare seguito a questi sviluppi e tentare veramente di costituire un sistema per parlare con una voce sola, anche per quanto riguarda i punti di vista che vogliamo sottolineare. Il secondo riesame strategico della politica energetica è ancora estremamente importante, e tutti i punti proposti a tal fine sono ancora da affrontare. Al contempo, la Commissione ritiene che non possiamo permetterci di passare dall’interdipendenza alla dipendenza: sosteniamo progetti finalizzati alla diversificazione come Nabucco e il GNL, non perché siano in grado di cambiare completamente il nostro rapporto di interdipendenza rispetto ad altri paesi, ma perché ci assicurano ulteriore margine di sicurezza. E’ questa la direzione in cui ci stiamo muovendo, senza peraltro trascurare gli sviluppi in corso nell’ambito dell’energia. L’opzione rappresentata dall’energia nucleare è stata accantonata; è stata adottata la direttiva sulla sicurezza nucleare, ma rimane pur sempre una questione molto delicata e di competenza nazionale. Sono convinto che, dal punto di vista dell’Unione europea, occorra incentivare la cooperazione tra gli enti responsabili della sicurezza nucleare, al fine di istituire un sistema più sicuro e coerente; dubito tuttavia che i risultati potranno andare oltre tale limite. Credo infine che queste questioni e discussioni contribuiscano enormemente a definire la politica energetica, seppure non esista un unico strumento: ve ne sono molti e torneremo a parlarne in futuro."@it12
"Pone pirmininke, man būtų sunku atsakyti į visus iškeltus klausimus, bet norėčiau pabrėžti keletą aspektų. Labai ačiū už šias diskusijas. Taip pat džiaugčiausi galėdamas atsakyti į klausimus Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komitete ar bet kuriuose kituose komitetuose, kurie norėtų energetikos klausimus aptarti išsamiau. Pirmiausia politikos priemonėmis, kurias įgyvendiname energetikos sektoriuje, siekiama didinti mūsų piliečių gerovę ir skatinti mūsų pramonę. Mes siekiame saugaus tinkamai įkainotos ir ekologiškos energijos tiekimo. Tai – svarbiausias mūsų tikslas. Antra, aptardami energetinius susitarimus, niekada nesileidžiame į šalutinius sandėrius. Nėra jokių kompromisų nei dėl plėtros, nei dėl žmogaus teisių. Dirbame vadovaudamiesi principu, kad tarpusavio priklausomybė energijos tiekimo srityje yra svarbiausias ir visiems – tiekėjams, tranzito šalims ir vartotojams – naudingas dalykas. Mūsų partnerius įtikinti užtrunka, bet tai – vienintelis būdas stabilumui pasiekti. Trečia, net jeigu kartais atrodo, kad mes veikiame lėtai, manau, kad itin svarbu savo veiksmus grįsti pramonės atstovų pasiūlymais ir remti pramonę, nes taip tampame stiprūs. Tai darydami mes galbūt ir netampame greitaeigiu laivu energetikos vandenyne, bet tai padeda užtikrinti stabilumą. Ką nors keisdami turime daug platesnį šio pakeitimo pagrindą, todėl esame daug saugesni. Visų projektų sąnaudų efektyvumas ir galimybė įgyvendinti ateityje gerai patikrinama. Todėl manau, kad tai – tinkama parama. Kita sritis, kurioje turime silpnųjų vietų ir kurią nuolat aptariame – energetikos išorės politika ir nuoseklumas. Tiesa, kad esama daug ginčytinų – arba bent jau tariamai ginčytinų – aspektų, ir aš, kaip Komisijos narys, neabejotinai norėčiau matyti nuoseklesnę energetikos išorės politiką. Pasiūlyme dėl rezoliucijos aptariamas būtent šis klausimas, nes, nors valstybės narės ir neturi dėl ko nesutarti, vyksta pastebimas konfliktas. Visa valstybių narių vykdoma veikla naudinga ir Europos Sąjungai. Taigi šia linkme turėtume imtis tolesnių veiksmų ir stengtis sukurti sistemą, kurioje galėtume kalbėti vienu balsu – kad sutaptų ne tik žodžiai, bet ir požiūriai, kuriuos norime pabrėžti. Dėl šios priežasties antroji strateginė energetikos politikos apžvalga vis dar labai svarbi. Visi antrojoje energetikos apžvalgoje mūsų pateikti aspektai vis dar aktualūs. Komisijos požiūriu, kartu mes aiškiai matome, kad negalime sau leisti nuo tarpusavio priklausomybės pereiti prie tiesiog priklausomybės. Todėl itin remiame įvairinimo projektus, pvz., „Nabucco“ ir SGD projektus – jais visapusiškai nepakeičiami mūsų tarpusavio priklausomybės santykiai su kitomis šalimis, bet suteikiamos papildomos saugumo maržos. Taigi aptariau tai, ką darome mes patys, tačiau neabejotinai stebime ir tai, kas vyksta energetikos pasaulyje. Branduolinės energetikos klausimu pasakytina, kad mes šio varianto atsisakėme. Priėmėme Branduolinės saugos direktyvą, bet tai – iš esmės nacionalinis ir labai opus klausimas. Tikrai manau, kad, vertinant iš ES perspektyvos, turėtume stengtis skatinti bendradarbiauti branduolinės saugos reguliavimo institucijas ir bandyti sukurti saugesnę ir nuoseklesnę sistemą. Bet abejoju, ar galėtume imtis visapusiškesnių veiksmų. Galiausiai (bet tai nemažiau svarbu) tikrai manau, kad šie klausimai ir diskusijos labai padeda formuoti energetikos politiką, bet nėra vienos bendros priemonės, kurioje tai būtų numatyta. Esama daug priemonių ir prie šios diskusijos ateityje grįšime."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Man būs grūti atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem, bet es vēlos uzsvērt dažus no tiem. Ļoti pateicos jums par šīm debatēm. Es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem arī Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā vai jebkurā citā komitejā, kas vēlas sīkāk apspriest enerģētikas jautājumus. Pirmkārt, politika, kam ievērojam enerģētikas nozarē, ir paredzēta mūsu pilsoņu un rūpniecības labklājības uzlabošanai. Mēs vēlamies drošu un tīru energoapgādi par pieejamām cenām. Tas ir mūsu galvenais mērķis. Otrkārt, mums nav nekādu blakus mērķu, kad mēs apspriežam nolīgumus enerģētikas jomā. Nav arī nekādu kompromisu paplašināšanās vai cilvēktiesību jomā. Mēs strādājam, ņemot vērā viedokli, ka savstarpēja atkarība energoapgādē ir ļoti svarīga un dod labumu visiem – gan piegādātājiem, gan tranzītvalstīm un patērētājiem. Partneru pārliecināšana prasa laiku, bet tas ir vienīgais veids, kā panākt stabilitāti. Treškārt, ja arī reizēm šķiet, ka rīkojamies lēni, es uzskatu, ka pamatošanās uz rūpnieku priekšlikumiem un rūpniecības atbalstu ir būtiska, jo tā mūs dara stiprus. Iespējams, mēs neesam ātrlaiva enerģētikas okeānā, bet atteikšanās no steigas nodrošina mums stabilitāti. Ieviešot pārmaiņas, mums ir daudz plašāks pamats, un tāpēc mums ir daudz lielāka drošība. Visu projektu rentabilitāte un dzīvotspēja ir labi pārbaudīta. Tādējādi es uzskatu, ka tas ir pareizais atbalsta veids. Nākamā vājā joma mums ir ārējā enerģētikas politika un saskaņotība. Tiesa, ir daudz strīdu – tie vismaz tiek uztverti kā strīdi –, un es kā komisārs priecātos redzēt labāk saskaņotu ārējo enerģētikas politiku. Rezolūcijas priekšlikumā ir risināta tieši šī problēma, jo, lai gan nav nekāda iekšēja konflikta starp dalībvalstīm, tomēr šis konflikts pastāv cilvēku uztverē. Visi pasākumi, ko veic dalībvalstis, dod labumu arī Eiropas Savienībai. Tādējādi mums jāturpina šī nostāja un patiešām jācenšas izveidot tādu sistēmu, kurā visi runā vienā balsī ne tikai vārdos, bet arī attiecībā uz viedokļiem, ko vēlamies uzsvērt. Šā iemesla dēļ Otrais stratēģiskais enerģētikas pārskats ir tomēr ļoti svarīgs. Visi jautājumi, ko izvirzījām Otrajā enerģētikas pārskatā, ir vēl joprojām aktuāli. Tomēr, kā uzskata Komisija, mēs skaidri redzam, ka nevaram atļauties pāriet no savstarpējas atkarības uz pilnīgu atkarību. Tāpēc mēs jo īpaši atbalstām tādus dažādošanas projektus kā un tie gan pilnīgi nemaina mūsu savstarpējās atkarības attiecības, bet dod mums papildu drošības rezerves. Tāda ir mūsu darbība, bet vienlaikus mēs pievēršam uzmanību visam, kas notiek enerģētikas pasaulē. Runājot par kodolenerģiju, jāsaka, ka esam atteikušies no šīs izvēles. Mēs esam pieņēmuši Kodoldrošības direktīvu, bet tas ir lielā mērā dalībvalstu jutīgs jautājums. Es patiešām uzskatu, ka no Eiropas Savienības viedokļa mums jāpamatojas uz kodoldrošības regulatoru sadarbību un jācenšas izveidot drošāku un labāk saskaņotu sistēmu. Tomēr es šaubos, vai varam darīt ko vairāk. Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, – es patiešām uzskatu, ka šie jautājumi un debates palīdz veidot enerģētikas politiku, bet to nevar nodrošināt tikai viens instruments. Ir daudz instrumentu, un mēs vēl turpmāk atgriezīsimies pie šīm debatēm."@lv13
"Mr President, it would be difficult for me to answer all the questions raised, but I would like to emphasise a couple of points. Thank you very much for this debate. I will be very happy also to answer questions in the ITRE Committee, or in any other committees that would like to discuss energy issues in more detail. First of all, the policies we follow in the energy sector seek to promote the wellbeing of our citizens and our industry. What we are looking for is a secure supply of well-priced and clean energy. This is our overarching goal. Secondly, we never make any side deals when we are discussing energy agreements. There are no compromises either on enlargement or on human rights. We work from the point of view that interdependence in energy supply is the most important thing and is beneficial for all – for suppliers, transit countries and consumers. It takes time to convince our partners, but that is the only way to achieve stability. Thirdly, even if it sometimes seems that we are slow, I think that basing ourselves on the industry proposals, and on support for industry, is crucial because that makes us strong. Perhaps it does not make us a speedboat in the energy ocean, but it makes for stability. When we make a change, we have a much broader basis for it, so we are much safer. All the projects have been well checked for cost efficiency and future viability. So I believe that is the right support to give. The next area where we have a weakness, and which we are continuing to discuss, is external energy policy and coherence. It is true that there is a lot of controversy – or at least perceived controversy – and, as a Commissioner, I would definitely be happy to see a more coherent external energy policy. The motion for a resolution addresses exactly this issue because, although there is no in-built conflict between Member States, there is perceived conflict. All the activities pursued by the Member States also benefit the European Union. So we should follow this up and really try to build a system where we speak with one voice, not only verbally but also in terms of the points of view that we want to emphasise. For this reason the second strategic energy review is still very important. All the points that we put forward in the second energy review are still there. At the same time, from the Commission’s point of view, we clearly see that we cannot afford to move from interdependence to dependence. That is why we particularly support diversification projects like Nabucco and LNG – not that they completely change our relationship of interdependence with other countries, but they give us additional safety margins. So that is what we are doing, but at the same time we definitely take note of what happens in the energy world. Regarding the point on nuclear energy, we have moved away from this option. We have adopted a Nuclear Safety Directive but it is very much a national and very sensitive point. I really believe that, from the Union point of view, we should build upon the cooperation of nuclear safety regulators and try to establish a safer and more coherent system. But I doubt that we could go further than that. Last but not least, I really believe that these issues and debates very much help to shape energy policy, but there is no single instrument that provides for it. There are many instruments, and we will come back to this debate in the future."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het wordt moeilijk om alle vragen te beantwoorden, maar ik zal ingaan op enkele specifieke punten. Dank u allen zeer voor dit debat. Ik ben graag bereid om vragen van de Commissie industrie, onderzoek en energie te beantwoorden, of van elke andere commissie die meer in detail over energiekwesties wil spreken. In de eerste plaats is het beleid dat we in de energiesector volgen erop gericht om het welzijn van onze burgers en onze industrie te bevorderen. We streven naar energiezekerheid met schone energie tegen een goede prijs. Dat is ons overkoepelende doel. In de tweede plaats maken we nooit parallelle afspraken wanneer we besprekingen over energieovereenkomsten voeren. Er worden geen compromissen gesloten over de uitbreiding of de mensenrechten. We hanteren als uitgangspunt dat onderlinge afhankelijkheid in de energievoorziening het belangrijkst is en voor iedereen goed is – voor de leveranciers, voor de doorvoerlanden en voor de consumenten. Het kost tijd om onze partners te overtuigen, maar dat is de enige manier om stabiliteit te bereiken. In de derde plaats denk ik dat het cruciaal is dat we ons baseren op de voorstellen die vanuit de sector worden gedaan en dat we de sector steunen, omdat dat ons sterk maakt, ook al lijkt het soms dat we wat langzaam zijn. Misschien zijn we door die opstelling geen speedboot in de energieoceaan, maar het zorgt wel voor stabiliteit. Wanneer we een verandering doorvoeren, hebben we dan een veel breder draagvlak, wat tot meer veiligheid leidt. Alle projecten zijn goed gecontroleerd op kostenefficiëntie en levensvatbaarheid. Het volgende gebied waar we een zwak punt hebben en waarover we nog discussiëren, is het externe energiebeleid en de samenhang binnen dat beleid. Het is waar dat er veel meningsverschillen bestaan – althans, dat is de perceptie – en als commissaris zou ik zeker zeer gelukkig zijn met een meer samenhangend extern energiebeleid. De ontwerpresolutie gaat hier ook op in, omdat er weliswaar geen ingebouwd conflict is, maar wel de perceptie van een conflict bestaat. Alle door de lidstaten nagestreefde activiteiten komen ook ten goede aan de Europese Unie. Daarom moeten we hier follow-up aan geven en echt proberen een systeem te bouwen waarin we met één stem spreken, niet alleen verbaal, maar ook waar het gaat om de punten die we willen benadrukken. En daarom is de tweede toetsing van het energiebeleid nog steeds zeer belangrijk. Alle punten die we daarin hebben genoemd, zijn nog steeds van toepassing. Tegelijkertijd is het duidelijk de opvatting van de Commissie dat we het ons niet kunnen veroorloven om van onderlinge afhankelijkheid naar afhankelijkheid te gaan. Daarom steunen we diversificatieprojecten als Nabucco en de activiteiten in verband met vloeibaar aardgas – niet dat die onze relatie van onderlinge afhankelijkheid met andere landen volledig zullen veranderen, maar ze verschaffen ons wel extra veiligheidsmarges. Dus daar zijn we mee bezig, maar tegelijkertijd nemen we zeker nota van wat er in de energiewereld gebeurt. Wat betreft kernenergie: van deze optie hebben we afstand genomen. We hebben een nucleaireveiligheidsrichtlijn aangenomen, maar dit is in hoge mate een nationaal punt, en een heel gevoelig punt. Ik denk echt dat we vanuit het perspectief van de Unie moeten voortbouwen op de samenwerking tussen de regulerende instanties op het gebied van nucleaire veiligheid en moeten proberen om een veiliger en meer samenhangend systeem te ontwikkelen. Maar ik betwijfel of we verder kunnen gaan dan dat. Een laatste punt, dat echter zeker niet onbelangrijk is, is dat ik echt denk dat deze kwesties en debatten in belangrijke mate bijdragen aan het vormgeven van een energiebeleid. Maar er is niet één enkel instrument waarmee dat kan, er zijn vele instrumenten, en we zullen hier in de toekomst zeker opnieuw over debatteren."@nl3
"Panie przewodniczący! Trudno byłoby mi udzielić odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, ale chciałbym odnieść się do kilka punktów. Bardzo państwu dziękuję za tę debatę. Z przyjemnością odpowiem także na pytania w komisji ITRE lub w każdej innej komisji, która chciałaby omówić kwestie energetyczne bardziej szczegółowo. Po pierwsze, celem polityki realizowanej w sektorze energetycznym jest działanie na rzecz dobra naszych obywateli i naszego przemysłu. Jesteśmy zainteresowani znalezieniem bezpiecznych źródeł czystej energii sprzedawanej po rozsądnych cenach. Jest to nasz cel podstawowy. Po drugie, rozmawiając na temat umów energetycznych nigdy nie dobijamy żadnych interesów na boku. Nie idziemy na żadne kompromisy ani w sprawie rozszerzenia, ani też praw człowieka. W naszych działaniach zakładamy, że niezależność w zakresie dostaw energii jest rzeczą najważniejszą, która przynosi korzyści wszystkim – dostawcom, krajom tranzytowym i konsumentom. Przekonanie naszych partnerów, że jest to jedyny sposób na osiągnięcie stabilności zabiera dużo czasu. Po trzecie, nawet jeśli czasem wydaje się, że działamy powoli, uważam, iż opieranie się na propozycjach przemysłu i jego wsparciu ma kluczowe znaczenie, ponieważ czyni nas silnymi. Być może nie jesteśmy dzięki temu łodzią wyścigową na energetycznym oceanie, ale służy to stabilności. Kiedy dokonujemy zmiany, mamy do tego dużo większe podstawy, dlatego jesteśmy dużo bardziej bezpieczni. Wszystkie projekty zostały dokładnie sprawdzone pod kątem wydajności i rentowności w przyszłości, dlatego uważam, że należy im się wsparcie. Kolejnym obszarem, który wymaga wyeliminowania słabych punktów i o którym wciąż dyskutujemy, jest zewnętrzna polityka energetyczna i spójność. Prawdą jest, że sprawa ta wzbudza duże kontrowersje – lub przynajmniej wydaje się, że są to kontrowersje – i jako komisarza bardzo ucieszyłaby mnie bardziej spójna zewnętrzna polityka energetyczna. Przedmiotowy projekt rezolucji dotyczy właśnie tej kwestii, i choć nie mamy tu do czynienia z immanentnym konfliktem między państwami członkowskimi, wydaje się, że konflikt taki istnieje. Wszystkie działania realizowane przez państwa członkowskie przynoszą także korzyści Unii Europejskiej. W związku z tym powinniśmy je kontynuować i podjąć prawdziwą próbę budowy systemu, w ramach którego będziemy mówić jednym głosem, nie tylko na płaszczyźnie deklaratywnej, ale też w zakresie punktów widzenia, które chcemy podkreślić. Dlatego wciąż bardzo ważny jest drugi strategiczny przegląd sytuacji energetycznej. Wszystkie kwestie, które przedstawiliśmy w drugim przeglądzie sytuacji energetycznej, są wciąż aktualne. Jednocześnie z perspektywy Komisji wyraźnie widzimy, że nie możemy sobie pozwolić na przejście od współzależności do uzależnienia. Właśnie dlatego szczególnie wspieramy takie projekty dywersyfikacyjne, jak Nabucco lub LNG – nie dlatego, że zmieniają one całkowicie nasze stosunki lub wzajemne zależności z innymi krajami, ale dlatego, że zapewniają nam dodatkowe bezpieczeństwo. Zatem działamy w tym kierunku, jednak równocześnie cały czas śledzimy zmiany w światowej sytuacji energetycznej. Jeżeli chodzi o energię jądrową, to od opcji tej odeszliśmy. Przyjęliśmy dyrektywę o bezpieczeństwie jądrowym, ale jest to sprawa bardzo delikatnej natury, która zdecydowanie leży w gestii poszczególnych państw. Naprawdę wierzę, że z perspektywy Unii powinniśmy działać w oparciu o współpracę organów nadzoru instalacji jądrowych i próbować budować bezpieczniejszy i bardziej spójny system. Wątpię jednak, aby udało nam się pójść dalej. W końcu naprawdę wierzę, że omawiane kwestie i nasze debaty bardzo pomagają w kształtowaniu polityki energetycznej, jednak nie ma jednego instrumentu, który pozwoliłby ją stworzyć. Instrumentów takich jest wiele, a do dyskusji tej wrócimy w przyszłości."@pl16
"Senhor Presidente, seria muito difícil para mim responder a todas as questões aqui levantadas, mas há dois ou três pontos sobre os quais gostaria de me debruçar em particular. Obrigado por este debate. Terei todo o gosto, também, em responder a perguntas na Comissão ITRE, ou em quaisquer comissões que pretendam debater mais aprofundadamente questões relacionadas com a energia. Em primeiro lugar, e acima de tudo, as políticas que prosseguimos no sector da energia visam promover o bem-estar dos nossos cidadãos e a nossa indústria. O que procuramos é um aprovisionamento seguro de energia, adquirida a preços razoáveis e produzida através de tecnologias limpas. Este é o nosso objectivo geral. Em segundo lugar, nunca fazemos negociações à margem quando estamos a discutir acordos no capítulo da energia. Não há cedências, quer no que respeita ao alargamento quer no plano dos direitos humanos. Trabalhamos segundo o ponto de vista de que, no domínio do aprovisionamento energético, a interdependência assume a maior importância e é benéfica para todos – para os fornecedores, para os países de trânsito e para os consumidores. Leva tempo a convencer os nossos parceiros, mas essa é a única forma de se conseguir estabilidade. Em terceiro lugar, ainda que às vezes possa parecer que avançamos a um ritmo lento, penso que é fundamental o facto de nos basearmos nas propostas da indústria, e no apoio à indústria, pois isso torna-nos fortes. Talvez não faça de nós um barco de corridas no oceano da energia, mas dá-nos estabilidade. Quando introduzimos uma alteração, fazemo-lo numa base muito mais ampla, por conseguinte com muito maior segurança. Todos os projectos foram criteriosamente verificados em termos de eficiência de custos e viabilidade futura. Creio, pois, que essa é a forma correcta de dar apoio. A próxima área em que temos uma fragilidade, e que continua a ser permanentemente objecto das nossas discussões, é a política externa no domínio da energia e a coerência. É verdade que há muita controvérsia – ou pelo menos a percepção dela – e, enquanto Comissário, eu ficaria sem dúvida satisfeito de ver uma política externa mais coerente no capítulo da energia. A proposta de resolução aborda exactamente esta questão, pois, com efeito, embora não haja um conflito intrínseco entre os Estados-Membros, existe a percepção de conflito. Todas as actividades levadas a cabo pelos Estados-Membros também beneficiam a União Europeia. Por conseguinte, devemos acompanhar esta questão e procurar verdadeiramente construir um sistema em que falamos a uma só voz, não apenas verbalmente mas também em relação aos pontos de vista que pretendemos realçar. Por esta razão, a Segunda Análise Estratégica da Política Energética continua a ser muito importante. Todos os aspectos que aí focámos mantêm a sua actualidade. Por outro lado, na opinião da Comissão, é evidente que não nos podemos permitir passar da interdependência para a dependência. Daí o nosso especial apoio a projectos que asseguram a diversificação, como o Nabucco e o projecto de produção de GNL – não que estes alterem completamente a nossa relação de interdependência com outros países, mas proporcionam-nos margens de segurança adicionais. Eis, pois, o que estamos a fazer neste domínio, ao mesmo tempo que registamos, obviamente, o que se passa lá fora no mundo da energia. No que respeita à questão aqui levantada sobre a energia nuclear, trata-se de uma opção que pusemos de parte. Adoptámos uma directiva em matéria de segurança nuclear, mas esta é uma questão de âmbito essencialmente nacional, e muito delicada. Creio firmemente que, do ponto de vista da União, deveríamos reforçar a cooperação entre as autoridades reguladoras no domínio da energia nuclear e procurar estabelecer um sistema mais seguro e mais coerente. Mas duvido que possamos ir além disso. Por último, mas não menos importante, acredito piamente que estas questões e estes debates contribuem grandemente para ir modelando a política energética, mas não existe um instrumento único com base no qual essa política possa ser criada. Existem inúmeros instrumentos, e voltaremos a este debate no futuro."@pt17
"Dle preşedinte, ar fi dificil pentru mine să răspund la toate întrebările adresate, dar aş dori să subliniez câteva puncte. Vă mulţumesc foarte mult pentru această dezbatere. Voi fi foarte fericit să răspund la întrebările din Comisia ITRE sau din orice alte comisii care doresc să discutăm problemele energetice în mod mai detaliat. În primul rând, politicile pe care le urmăm în sectorul energetic încearcă să promoveze bunăstarea cetăţenilor noştri şi a industriei noastre. Ceea ce dorim este o furnizare sigură a energiei regenerabile necostisitoare şi curate. Acesta este obiectivul nostru cuprinzător. În al doilea rând, nu încheiem niciodată afaceri secundare atunci când discutăm acordurile energetice. Nu există compromisuri privind extinderea sau drepturile omului. Lucrăm din punct de vedere al interdependenţei în aprovizionarea cu energie, care este cel mai important lucru şi în beneficiul tuturor – pentru furnizori, ţările de tranzit şi pentru consumatori. Este nevoie de timp pentru a ne convinge partenerii, însă aceasta este singura modalitate de a obţine stabilitatea. În al treilea rând, chiar dacă pare uneori că suntem prea lenţi, cred că este esenţial să ne bazăm pe propunerile industriale şi pe sprijinul pentru industrie, pentru că acest lucru ne face să fim mai puternici. Poate că nu ne face să fim o barcă de viteză în oceanul energetic, dar ajută la stabilitate. Când facem o schimbare, avem o bază mult mai vastă pentru aceasta, deci suntem mult mai protejaţi. Toate proiectele au fost bine verificate din punct de vedere al eficienţei costurilor şi al viabilităţii viitoare. Cred că este sprijinul adecvat care trebuie oferit. Următorul sector în care avem un punct slab şi despre care continuăm să discutăm este politica energetică externă şi coerenţa. Este adevărat că existe multe controverse – sau cel puţin controverse observate – şi, în calitate de comisar, aş fi cu adevărat bucuros să observ o politică energetică externă mai coerentă. Propunerea de rezoluţie abordează tocmai această problemă deoarece, deşi nu există un conflict inclus între statele membre, există un conflict sesizat. Toate activităţile realizate de statele membre sunt în beneficiul Uniunii Europene. Ar trebui să continuăm să facem acest lucru şi să încercăm să construim un sistem în care să ne exprimăm cu o singură voce, nu numai verbal, ci şi în ceea ce priveşte punctele de vedere pe care dorim să le subliniem. Din acest motiv, a doua analiză strategică a politicii energetice este foarte importantă. Toate punctele pe care le prezentăm în cadrul celei de-a doua revizuiri a politicii energetice se află încă acolo. În acelaşi timp, din punctul de vedere al Comisiei, ne dăm seama în mod clar că nu ne putem permite să transformăm interdependenţa în dependenţă. De aceea, sprijinim în special proiectele de diversificare cum ar fi Nabucco şi GNL – nu numai că acestea schimbă complet relaţia noastră de interdependenţă cu alte ţări, dar ne şi oferă marje suplimentare de siguranţă. Cu asta ne ocupăm, însă în acelaşi timp luăm în considerare în mod evident ceea ce se întâmplă în lumea energetică. În ceea ce priveşte problema energiei nucleare, ne-am îndepărtat de această opţiune. Am adoptat o Directivă privind securitatea nucleară, dar acest lucru reprezintă un punct naţional şi foarte sensibil în mare măsură. Chiar cred că, din punctul de vedere al Uniunii, ar trebui să dezvoltăm o cooperare a autorităţilor de reglementare în domeniul securităţii nucleare şi să încercăm să stabilim un sistem mai sigur şi mai coerent. Dar mă îndoiesc că putem continua în această direcţie. În ultimul rând, cred cu tărie că aceste probleme şi dezbateri contribuie foarte mult la conturarea politicii energetice, dar nu există niciun instrument care să ia măsuri pentru aceasta. Există multe instrumente şi vom reveni la această dezbatere în viitor."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, bolo by pre mňa zložité reagovať na všetky položené otázky. Rád by som však zdôraznil niekoľko bodov. Srdečne vám za túto rozpravu ďakujem. Veľmi rád odpoviem na otázky vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku alebo v akomkoľvek inom výbore, ktorý by chcel podrobnejšie prediskutovať otázky energie. Predovšetkým, cieľom politík v odvetví energetiky je podpora blaha našich občanov a nášho priemyslu. Hľadáme bezpečné dodávky čistej energie za dobrú cenu. Toto je náš prvoradý cieľ. Po druhé, keď rokujeme o dohodách v oblasti energetiky nikdy neuzatvárame žiadne postranné dohody. V rámci rozšírenia ani v rámci ľudských práv neexistujú žiadne kompromisy. Vychádzame z toho, že vzájomná závislosť pri dodávkach energie je najdôležitejšia vec a je prínosom pre všetkých, pre dodávateľov, tranzitné krajiny a spotrebiteľov. Trvá istý čas, kým presvedčíme našich partnerov, ale je to jediný spôsob dosiahnutia stability. Po tretie, aj keď sa niekedy zdá, že postupujeme pomaly, domnievam sa, že vychádzať z návrhov priemyselných odvetví a podpory pre priemyselné odvetvia má zásadný význam, pretože sme vďaka tomu silnejší. Možno z tohto dôvodu nedosahujeme rýchlosť pretekárskej lode na hladine energetického oceánu, ale smerujeme k stabilite. Ak niečo meníme, máme na to oveľa širší základ. Je to pre nás teda omnoho bezpečnejšie. Všetky projekty boli posúdené z hľadiska nákladovej efektívnosti a budúcej životaschopnosti. Som preto presvedčený, že si to zaslúži našu podporu. Ďalšou oblasťou, v ktorej máme slabé miesta a o ktorej neustále diskutujeme, je oblasť vonkajšej energetickej politiky a koherentnosť. Je pravda, že v nej prevláda kontroverzia, alebo aspoň domnelá kontroverzia, a ako komisár by som mal určite radosť z koherentnejšej vonkajšej energetickej politiky. Návrh uznesenia sa týka presne tejto otázky, pretože aj keď medzi členskými štátmi neexistuje žiadny prirodzený konflikt, existuje konflikt domnelý. Všetky činnosti členských štátov prospievajú aj Európskej únii. Mali by sme teda pokračovať týmto smerom a naozaj sa pokúsiť vytvoriť systém, v rámci ktorého budeme vystupovať jednotne nielen slovne, ale aj v súvislosti s postojmi, ktoré chceme zdôrazniť. Z tohto dôvodu je druhý strategický prieskum energetickej politiky stále veľmi dôležitý. Všetky poznámky, ktoré sme predložili v druhom prieskume energetickej politiky, sú stále aktuálne. Zároveň si v Komisii jasne uvedomujeme, že si nemôžeme dovoliť prejsť od vzájomnej závislosti k závislosti. Z tohto dôvodu podporujeme predovšetkým diverzifikačné projekty ako Nabucco a LNG. Neočakávame, že úplne zmenia náš vzťah vzájomnej závislosti s inými krajinami, ale poskytnú nám dodatočné bezpečnostné rezervy. Takže na tomto pracujeme, ale zároveň určite sledujeme situáciu v oblasti energie. Pokiaľ ide o jadrovú energiu, túto možnosť sme odmietli. Prijali sme smernicu o jadrovej bezpečnosti, ale táto otázka sa vo veľkej miere týka jednotlivých štátov a je veľmi citlivá. Som naozaj presvedčený, že z hľadiska Únie by sme mali vychádzať zo spolupráce regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť a pokúsiť sa vytvoriť bezpečnejší a koherentnejší systém. Pochybujem však, že by sme mohli dosiahnuť viac. V neposlednom rade som naozaj presvedčený, že tieto otázky a rozpravy vo veľkej miere pomáhajú pri vytváraní energetickej politiky, ale neexistuje jediný nástroj, ktorý ju ustanovuje. Existuje mnoho nástrojov, ale k tejto rozprave sa vrátime v budúcnosti."@sk19
"Gospod predsednik, težko bi mi bilo odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja, vendar bi rad poudaril nekaj točk. Za to razpravo se vam najlepše zahvaljujem. Z veseljem bom odgovoril tudi na vprašanja odbora ITRE ali katerega koli drugega odbora, ki bi rad podrobneje razpravljal o energetskih vprašanjih. Prvič, s politikami, ki jim sledimo v energetskem sektorju, se trudimo spodbujati blaginjo naših državljanov in industrije. To, kar iščemo, je zanesljiva oskrba cenovno dobre in čiste energije. To je naš prevladujoči cilj. Drugič, nikoli nimamo nobenih stranskih poslov, ko razpravljamo o energetskih sporazumih. Ni kompromisov ne glede širjenja ne glede človekovih pravic. Delamo s stališča, da je medsebojna odvisnost oskrbe z energijo najpomembnejša stvar in koristna za vse, za dobavitelje, tranzitne države in potrošnike. Potreben je čas, da se prepriča partnerje, a to je edini način, da se doseže stabilnost. Tretjič, tudi, če se včasih zdi, da smo počasni, mislim, da je bistveno, da se opremo na predloge industrije in damo podporo industriji, ker nas to naredi močne. Morda zaradi tega ne postanemo gliser v energetskem oceanu, prispeva pa k stabilnosti. Ko naredimo spremembo, imamo zanjo veliko širšo podlago, zato smo mnogo varnejši. Vsi projekti so bili dobro preverjeni glede stroškovne učinkovitosti in prihodnje sposobnosti preživetja. Zato verjamem, da si zaslužijo podporo. Naslednje področje, na katerem smo šibki in bomo nadaljevali razpravo, je zunanja energetska politika in skladnost. Res je, da obstaja velika polemika ali pa se vsaj zdi, da gre za polemiko, in kot komisar bi bil nedvomno srečen, če bi imeli skladnejšo zunanjo energetsko politiko. Predlog resolucije obravnava natančno to vprašanje, kajti čeprav ni nobenega vgrajenega spora med državami članicami, obstaja zaznan spor. Vse dejavnosti, ki jih izvajajo države članice, koristijo tudi Evropski uniji. Zato bi morali to izkoristiti in se res potruditi, da zgradimo sistem, kjer bomo nastopili enotno, ne zgolj besedno, temveč tudi s stališča, ki ga hočemo poudariti. Zato je drugi strateški pregled energetske politike še vedno zelo pomemben. Vse točke, ki smo jih predlagali za drugi pregled energetske politike, so še vedno tam. Hkrati s stališča Komisije jasno vidimo, da si ne moremo privoščiti premika od neodvisnosti k odvisnosti. Zato podpiramo predvsem projekte za povečanje raznolikosti, kot sta Nabucco in UZP, ne zato, ker bi popolnoma spremenili svoj odnos medsebojne odvisnosti z drugimi državami, ampak, ker nam daje dodatno varnostno kritje. To je torej tisto, kar počnemo, vendar smo hkrati nedvomno pozorni na to, kaj se dogaja v svetu energetike. Ob upoštevanju stališča o jedrski energiji smo se odmaknili od te možnosti. Sprejeli smo direktivo o jedrski varnosti, vendar je to predvsem nacionalna in zelo občutljiva točka. Resnično verjamem, da bi morali s stališča Unije graditi na sodelovanju regulatorjev jedrske varnosti in poskušati vzpostaviti varnejši in skladnejši sistem. Vendar dvomim, da bi lahko prišli dlje od tega. Nenazadnje sem zares prepričan, da ta vprašanja in razprave veliko pomagajo pri oblikovanju energetske politike, vendar ni enega samega instrumenta, ki bi poskrbel za to. Obstaja veliko instrumentov in k tej razpravi se bomo v prihodnosti še vrnili."@sl20
"Herr talman! Det är inte så lätt att besvara alla frågor som ställts, men jag vill ändå lyfta fram ett par saker. Varmt tack för debatten. Jag ställer gärna upp och svarar på frågor i utskottet för industrifrågor, forskning och energi, eller i andra utskott som vill diskutera energifrågor mer i detalj. För det första syftar vår energipolitik till att skapa goda betingelser för både medborgare och näringsliv. Vi vill ha en energiförsörjning som är trygg, billig och ren. Det är vårt övergripande mål. För det andra är det aldrig tal om att gå med på några sidouppgörelser när vi förhandlar om energiavtal. Vi kompromissar varken om utvidgningsfrågor eller om mänskliga rättigheter. Vår filosofi är att ömsesidigt beroende på energiområdet är något mycket viktigt som gagnar alla parter: leverantörer, transitländer och konsumenter. Det tar sin tid att övertyga våra partner om detta, men det är en förutsättning för stabilitet. För det tredje: visst kan det verka som om vi går långsamt fram ibland. Men att utgå från branschens egna förslag, och att stödja branschen, är i mina ögon avgörande därför att det ger oss en styrkeposition. Vi kanske inte blir den snabbaste racerbilen på energibanan, men vi åstadkommer stabilitet. De förändringar som vi genomför har en betydligt bredare förankring, och det ger oss en mycket större trygghet. Samtliga projekt har noga utvärderats så att de är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara. Ett sådant stöd tycker jag är det rätta. Nästa område där vi har en svag position är energipolitiken gentemot omvärlden, som brister i konsekvens. Vi fortsätter att överlägga om detta, men visst är det ett kontroversiellt samtalsämne – åtminstone framstår det så. Det skulle absolut glädja mig som kommissionsledamot om vi kunde föra en mer konsekvent energipolitik gentemot omvärlden. Resolutionsförslaget går in på precis denna fråga. Även om det inte finns någon automatisk motsättning mellan medlemsstaterna så finns det ju en upplevd motsättning. Alla åtgärder från medlemsstaternas sida gagnar även Europeiska unionen. Vi skulle därför behöva följa upp detta och anstränga oss för att bygga upp ett system där vi alla agerar samfällt. Det handlar inte bara om formuleringar, utan också om vilka ståndpunkter som vi vill förfäkta hårdast. Därför är den andra översynen av energistrategin fortfarande mycket betydelsefull. Alla synpunkter som framfördes i den andra översynen av energistrategin är fortfarande giltiga. Samtidigt inser vi i kommissionen att vi självfallet inte får övergå från ömsesidigt beroende till beroende. Det är därför som vi är särskilt positiva till diversifieringsprojekt som Nabucco och flytande naturgas. Man kan inte påstå att det ömsesidiga beroendet mellan oss och andra länder därigenom förändras i grunden, men vi får en extra säkerhetsmarginal. Så ser alltså våra åtgärder ut. Men naturligtvis är vi också observanta på händelseutvecklingen på energiområdet. Beträffande synpunkten om kärnkraft så är det alternativet inte lika intressant för oss längre. Vi har antagit kärnsäkerhetsdirektivet, men på detta mycket känsliga område vill medlemsländerna bestämma själva. För unionen vore det i mina ögon bäst om vi fortsatte att främja samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna på kärnsäkerhetsområdet och försökte bygga upp ett säkrare och mer konsekvent system. Men det är tveksamt om vi kan gå längre än så. Sist men inte minst är jag övertygad om att dessa frågor och diskussioner spelar en viktig roll när vi utformar vår energipolitik. Men politiken utgörs inte av något enskilt instrument, utan av många. Vi får därför återkomma till den här debatten längre fram."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Andris Piebalgs,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph