Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-100"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-100"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mir hat sehr gut gefallen, was der Kommissar heute zum Projekt Desertec hier geschildert hat. Das Projekt Desertec hat ein sehr großes Potential, und sein Charme liegt wirklich darin, dass es sich um viele kleine Einzelprojekte handelt. Das schafft Arbeitsplätze. Das bereitet einer ökologischen Industriepolitik, wie wir sie anstreben, den Weg. Eine Frage an die Kommission: Ich hatte das Gefühl, dass in Bezug auf das Projekt Desertec ein bisschen „mit angezogener Handbremse“ gesprochen wurde. Welche konkreten Maßnahmen sind in Sachen Netzinfrastruktur – einem Riesenproblem beim Ausbau der erneuerbaren Energie – geplant? Die Idee ist ja, den Strom über Hochspannungsgleichstromleitungen aus der Wüste nach Europa zu transferieren. Welche flankierenden Maßnahmen kann die Europäische Kommission hier treffen? Ist hier schon etwas angedacht? Was können wir von der nächsten Kommission in diesem Bereich erwarten?"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, velmi se mi líbilo, co zde komisař popisoval v souvislosti s projektem DESERTEC. Projekt má nesmírný potenciál a jeho přitažlivost tkví v tom, že se skládá z řady menších oddělených projektů. Dá vzniknout pracovním místům a připraví cestu k environmentálně příznivé průmyslové politice, o niž usilujeme. Chtěl bych Komisi položit jednu otázku. Když jste hovořil o projektu DESERTEC, nemohl jsem se zbavit pocitu, že máte do jisté míry zataženou ruční brzdu. Jaká konkrétní opatření plánujete v oblasti infrastruktury sítí, která představuje zásadní problém v souvislosti s rozvojem energie z obnovitelných zdrojů? Záměr samozřejmě spočívá v přenosu elektrické energie do Evropy prostřednictvím vedení vysokého napětí přímo z pouští. Jaká podpůrná opatření může Evropská komise v tomto ohledu učinit? Zvažujete již nějaké konkrétní řešení této oblasti? Co můžeme od Komise v tomto směru očekávat?"@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg glædede mig meget over kommissærens beskrivelse af Desertecprojektet i dag. Dette projekt har et enormt potentiale, og dets appel ligger i høj grad i den kendsgerning, at det består af mange separate små projekter. Det vil skabe arbejdspladser og vil bane vejen for en miljørigtig industripolitik, som vi efterstræber. Jeg har et spørgsmål til Kommissionen. Da De talte om Desertecprojektet, havde jeg fornemmelsen af, at håndbremsen i en vis grad var trukket. Hvilke konkrete foranstaltninger planlægges der med hensyn til netinfrastrukturen, som er et betydeligt problem i forbindelse med udviklingen af vedvarende energi? Idéen er naturligvis at overføre elektricitet til Europa via højspændingsledninger direkte fra ørkenerne. Hvilke støtteforanstaltninger kan Kommissionen iværksætte i den forbindelse? Overvejes der allerede noget i den henseende? Hvad kan vi forvente fra den næste Kommission på dette område?"@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μου άρεσε πάρα πολύ η σημερινή περιγραφή του Επιτρόπου, εδώ, σε σχέση με το έργο Desertec. Αυτό το έργο έχει τεράστιο δυναμικό και πράγματι ο ελκυστικός του χαρακτήρας έγκειται στο γεγονός ότι αποτελείται από πολλά διαφορετικά μικρά έργα. Αυτό θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα προετοιμάσει το έδαφος για τη φιλική προς το περιβάλλον βιομηχανική πολιτική για την οποία πασχίζουμε. Έχω μια ερώτηση για την Επιτροπή. Όταν μιλούσατε για το έργο Desertec, είχα την αίσθηση ότι το χειρόφρενο ήταν ως έναν βαθμό ενεργοποιημένο. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προγραμματίζονται σε σχέση με την υποδομή δικτύου, κάτι που αποτελεί μείζον πρόβλημα όσον αφορά την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Η ιδέα είναι, βεβαίως, να μεταφέρουμε ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη μέσω γραμμών συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης από την έρημο. Ποια υποστηρικτικά μέτρα μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτό; Εξετάζεται μήπως ήδη κάτι σε σχέση με αυτό; Τι μπορούμε να αναμένουμε από την επόμενη Επιτροπή σε αυτό το πεδίο;"@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I very much liked what the Commissioner described here today with regard to the Desertec project. This project has huge potential and its appeal indeed lies in the fact that it is made up of many separate small projects. This will create jobs and will prepare the way for the environmentally sound industrial policy that we are striving for. I have a question for the Commission. When you were talking about the Desertec project, I had the feeling that the handbrake was on to some extent. What concrete measures are planned with regard to network infrastructure, which is a massive problem in connection with the development of renewable energy? The idea is, of course, to transmit the electricity to Europe via high voltage direct current lines from the deserts. What supporting measures can the European Commission take with regard to this? Is something already being considered in this regard? What can we expect from the next Commission in this area?"@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me ha gustado mucho lo que el Comisario nos ha descrito en relación con el proyecto Desertec. Este proyecto tiene un gran potencial y su atractivo reside en el hecho de que está compuesto por varios proyectos pequeños. Eso creará empleos y preparará el camino para la política industrial ambientalmente sensata que intentamos alcanzar. Tengo una pregunta para el Comisario. Cuando hablaba sobre el proyecto Desertec, he tenido la impresión de que hasta cierto punto el freno de mano está puesto. ¿Qué medidas concretas han sido planeadas en relación con las infraestructuras en red, que suponen un enorme problema en lo tocante al desarrollo de las energías renovables? La idea es, por supuesto, transmitir la electricidad a través de líneas directas de alto voltaje desde los desiertos. ¿Qué medidas de apoyo puede adoptar la Comisión Europea en relación con esto? ¿Hay algo que ya haya sido sopesado al respecto? ¿Qué podemos esperar de la Comisión en esta área?"@es21
"Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Mulle väga meeldis see, mida volinik siin täna Deserteci projekti kohta rääkis. Sel projektil on tohutu potentsiaal ja tegelikult seisneb selle võlu asjaolus, et see koosneb paljudest eri väikestest projektidest. See loob töökohti ja valmistab ette keskkonna mõttes jätkusuutlikku tööstuspoliitikat, mille poole me püüdleme. Mul on komisjonile küsimus. Kui te rääkisite Deserteci projektist, siis oli mul tunne, et käsipidur oli pisut ülestõmmatud. Millised konkreetsed meetmed on kavas seoses võrgu infrastruktuuriga, mis on taastuvenergia arendamisega seoses tohutu probleem? Idee on, muidugi, edastada elektrit kõrbest Euroopasse mööda alaliskõrgepingeliine. Milliseid tugimeetmeid saab Euroopa Komisjon sellega seoses võtta? Kas selles osas midagi juba kaalutakse? Mida me selles valdkonnas järgmiselt komisjoni koosseisult oodata võime?"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, pidin erittäin paljon siitä, mitä komission jäsen ilmoitti tänään Desertec-hankkeesta. Tällä hankkeella on valtavat mahdollisuudet, ja se on kiinnostava sen vuoksi, että se koostuu monista erillisistä pienistä hankkeista. Tällä luodaan työpaikkoja ja valmistetaan maaperää ympäristön kannalta edulliselle teollisuuspolitiikalle, johon me pyrimme. Minulla on komissiolle kysymys. Minusta tuntui Desertec-hanketta koskevassa asiassa, että siinä oli jossain määrin laitettu käsijarru päälle. Mitä konkreettisia toimia suunnitellaan verkkoinfrastruktuurin osalta, koska tämä on valtava ongelma uusiutuvan energian kehittämisen yhteydessä? Ajatuksena on luonnollisesti toimittaa sähköä EU:hun autiomaasta suurjännitettä käyttävien tasavirtakaapeleiden välityksellä. Mitä tukitoimenpiteitä komissio voi toteuttaa tämän asian suhteen? Onko jotain tällaisia toimia jo harkittu? Mitä voimme odottaa seuraavalta komissiolta tällä alalla?"@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, j’ai beaucoup apprécié ce que le commissaire a dit ici aujourd’hui au sujet du projet Desertec. Ce projet a un potentiel énorme et son attrait réside bien entendu dans le fait qu’il est composé de nombreux petits projets distincts. Cela permettra de créer des emplois et préparera le terrain pour la politique industrielle rationnelle au plan environnemental que nous nous efforçons d’obtenir. J’ai une question qui s’adresse à la Commission. Quand vous parliez du projet Desertec, j’ai eu l’impression que le frein à main était tiré, dans une certaine mesure. Quelles mesures concrètes sont prévues concernant l’infrastructure de réseau, qui est un problème majeur dans le cadre du développement de l’énergie renouvelable? L’idée est, bien sûr, de transmettre l’électricité à l’Europe via des lignes de courant continu à haute tension à partir des déserts. Quelles mesures d’aide la Commission européenne peut-elle prendre dans ce domaine? Quelque chose est-il déjà envisagé à cet égard? Que pouvons-nous attendre de la prochaine Commission dans ce domaine?"@fr8
"Elnök úr! Biztos úr! Hölgyeim és uraim! Nagyon tetszett nekem az, amit a biztos úr ma itt elmondott nekünk a Desertec-projektről. Ebben a projektben roppant nagy lehetőségek rejlenek, és vonzereje valójában abban a tényben van, hogy sok kicsi, különálló projektből áll össze. Munkahelyeket fog teremteni, és előkészíti az utat az előtt a környezetvédelmi szempontból megalapozott politika előtt, amelyre törekszünk. Szeretnék feltenni egy kérdést a Bizottságnak. Amikor a Desertec-projektről tárgyaltak, az volt a benyomásom, hogy kissé behúzva tartják a kéziféket. Milyen konkrét intézkedéseket terveznek a hálózati infrastruktúra tekintetében, amely súlyos problémát jelent a megújuló energia fejlesztésével kapcsolatban? Az alapötlet természetesen az, hogy a sivatagból villamos energiát szállítanak Európába nagyfeszültségű egyenáramú vezetékeken keresztül. Milyen támogató intézkedéseket tehet az Európai Bizottság ebben a tekintetben? Kigondoltak már valamit ezzel kapcsolatban? Mire számíthatunk a következő Bizottságtól ezen a területen?"@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, apprezzo moltissimo quanto illustratoci oggi dal commissario in questa sede in merito al progetto Desertec. L’idea ha grandi potenzialità e la sua attrattiva sta proprio nel fatto che è costituita da tanti piccoli progetti distinti. Ciò creerà posti di lavoro e preparerà la via alla politica industriale solida dal punto di vista ambientale per la quale ci stiamo adoperando. Ho una domanda per la Commissione. Quando si è parlato del progetto Desertec, ho avuto l’impressione che si stia procedendo in qualche modo a rilento. Quali misure concrete sono previste per quanto concerne l’infrastruttura della rete, che è un problema notevole in relazione allo sviluppo dell’energia rinnovabile? L’idea è ovviamente quella di trasmettere energia elettrica all’Europa tramite linee di corrente diretta ad alta tensione dai deserti. Quali misure di sostegno può intraprendere in proposito la Commissione europea? Si è già vagliata qualche proposta al riguardo? Che cosa possiamo aspettarci dalla prossima Commissione in tale ambito?"@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, man labai patiko, kaip Komisijos narys šiandien apibūdino projektą „Desertec“. Šis projektas teikia daug galimybių ir yra patrauklus būtent dėl to, kad jį sudaro daug atskirų mažų projektų. Taip bus kuriamos darbo vietos ir rengiamasi ekologiškai pramonės politikai, kurios siekiame. Turiu klausimą Komisijai. Kai kalbėjote apie projektą „Desertec“, manęs neapleido nuojauta, kad kalbate tarsi visko nepasakydamas. Kokių konkrečių priemonių planuojama imtis dėl tinklų infrastruktūros, kuri plėtojant atsinaujinančią energiją yra didžiulė problema? Planas, žinoma, yra toks: iš dykumų perduoti elektros energiją į Europą aukštos įtampos nuolatinės srovės linijomis. Kokių paramos priemonių Europos Komisija gali imtis šiuo klausimu? Ar šiuo klausimu kas nors jau svarstoma? Ko šioje srityje galime tikėtis iš naujos sudėties Komisijos?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Man ļoti patika tas, ko komisārs šodien teica par projektu. Šim projektam ir liels potenciāls, un tas ir pievilcīgs tāpēc, ka tas sastāv no daudziem atsevišķiem maziem projektiem. Tas radīs darbavietas un sagatavos ceļu videi nekaitīgai rūpniecības politikai, pēc kuras mēs tiecamies. Man ir jautājums Komisijai. Kad jūs runājāt par projektu, man bija sajūta, ka zināmā mērā ir „ieslēgta rokas bremze”. Kādi konkrēti pasākumi ir plānoti attiecībā uz tīklu infrastruktūru, kas ir liela problēma atjaunojamu energoresursu attīstīšanā? Nodoms, protams, ir pievadīt elektroenerģiju Eiropai pa augstsprieguma līdzstrāvas pārvades līnijām no tuksnešiem. Kādus atbalsta pasākumus Eiropas Komisija var veikt attiecībā uz to? Vai šajā lietā ir jau kādi apsvērumi? Ko mēs varam gaidīt šajā jautājumā no nākamās Komisijas?"@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mir hat sehr gut gefallen, was der Kommissar heute zum Projekt Desertec hier geschildert hat. Das Projekt Desertec hat ein sehr großes Potential, und sein Charme liegt wirklich darin, dass es sich um viele kleine Einzelprojekte handelt. Das schafft Arbeitsplätze. Das bereitet einer ökologischen Industriepolitik, wie wir sie anstreben, den Weg. Eine Frage an die Kommission: Ich hatte das Gefühl, dass in Bezug auf das Projekt Desertec ein bisschen „mit angezogener Handbremse“ gesprochen wurde. Welche konkreten Maßnahmen sind in Sachen Netzinfrastruktur – einem Riesenproblem beim Ausbau der erneuerbaren Energie – geplant? Die Idee ist ja, den Strom über Hochspannungsgleichstromleitungen aus der Wüste nach Europa zu transferieren. Welche flankierenden Maßnahmen kann die Europäische Kommission hier treffen? Ist hier schon etwas angedacht? Was können wir von der nächsten Kommission in diesem Bereich erwarten?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, collega's, wat de commissaris hier vandaag over het Desertec-project schetste, beviel mij uitstekend. Desertec heeft een groot potentieel, en het mooie aan dit project is dat het uit veel kleine projecten bestaat. Dat schept banen en effent het pad voor een groen industriebeleid zoals ons voor ogen staat. Ik heb een vraag aan de Commissie: ik had het gevoel dat over Desertec met enige terughoudendheid werd gesproken. Welke concrete maatregelen op het gebied van de netwerkinfrastructuur – een gigantisch probleem bij de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare energie – staan er op stapel? Het idee is om elektriciteit via hoogspanningsleidingen vanuit de woestijn naar Europa te transporteren. Welke flankerende maatregelen kan de Europese Commissie op dit punt nemen? Heeft zij hierover al eens nagedacht? Wat kunnen we in dit verband verwachten van de nieuwe Commissie?"@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Bardzo podobało mi się to, co pan komisarz powiedział dziś o projekcie Desertec. Projekt ten ma ogromy potencjał, a jego atrakcyjność polega głównie na tym, że składa się on z wielu odrębnych, mniejszych projektów. Jego realizacja przyczyni się do powstania miejsc pracy i przygotowania drogi dla przyjaznej dla środowiska polityki przemysłowej, którą chcemy opracować. Chciałbym zadać Komisji jedno pytanie. Kiedy rozmawiali państwo o projekcie Desertec, odniosłem wrażenie, że w jakimś stopniu w użyciu był hamulec ręczny. Jakie konkretne działania planowane są w zakresie infrastruktury sieciowej, która jest ogromnym problemem w pracach nad energią odnawialną? Oczywiście pomysł polega na przesyłaniu energii elektrycznej z pustyń do Europy bezpośrednio poprzez linie wysokiego napięcia. Jakie działania wspierające Komisja Europejska może w tym zakresie podjąć? Czy w tej sprawie nad czymś trwają już prace? Czego możemy na tym obszarze oczekiwać od kolejnej Komisji?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, gostei muito do que o Senhor Comissário disse aqui hoje no que respeita ao projecto Desertec. Este projecto tem enormes possibilidades e o seu atractivo reside sem dúvida no facto de ser constituído por muitos pequenos projectos independentes. Isto irá criar empregos e preparar o caminho para a política industrial ambientalmente sólida pela qual lutamos. Tenho uma pergunta a fazer à Comissão. Quando o Senhor Comissário estava a falar sobre o projecto Desertec, fiquei com a impressão de que, nalguma medida, o travão de mão estava accionado. Que medidas concretas estão previstas no que respeita à infra-estrutura de rede, que constitui um enorme problema ligado ao desenvolvimento das energias renováveis? O que se pretende é, evidentemente, transmitir electricidade à Europa, a partir de desertos, através de linhas em corrente contínua de alta tensão. Que medidas de apoio pode a Comissão Europeia tomar relativamente a isto? Está já prevista alguma coisa a este respeito? O que podemos esperar da próxima Comissão neste domínio?"@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, mi-a plăcut foarte mult ce a explicat dl comisar astăzi cu privire la proiectul Desertec. Acest proiect are un imens potenţial, iar îndemnul său constă în faptul că este format din mai multe proiecte mici individuale. Acesta va crea locuri de muncă şi va pregăti calea pentru politica industrială de mediu solidă pentru care ne luptăm. Am o întrebare pentru Comisie. Când aţi vorbit despre proiectul Desertec, am avut senzaţia că aţi avut o oarecare reţinere. Care sunt măsurile concrete planificate pentru infrastructura de reţea, care constituie o problemă majoră în legătură cu dezvoltarea energiei regenerabile? Desigur, ideea este să se transmită energie electrică spre Europa prin linii de curent direct de înaltă tensiune din deşerturi. Ce măsuri de sprijin poate lua Comisia Europeană în acest sens? S-a avut deja ceva în vedere în această privinţă? La ce ne putem aştepta de la următoarea Comisie în acest sector?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, veľmi sa mi páčili dnešné vyjadrenia pána komisára v súvislosti s projektom Desertec. Tento projekt má obrovský potenciál a jeho príťažlivosť spočíva naozaj v tom, že pozostáva z mnohých oddelených malých projektov. Vzniknú tak pracovné miesta a priestor pre environmentálne prijateľnú priemyselnú politiku, o ktorú sa snažíme. Mám otázku pre Komisiu. Keď ste hovorili o projekte Desertec, mal som dojem, že váš postoj bol do určitej miery zdržanlivý. Aké konkrétne opatrenia sú naplánované, pokiaľ ide o infraštruktúru sietí, ktorá je obrovským problémom v súvislosti so získavaním obnoviteľných zdrojov energie? Predstava, samozrejme, spočíva v prenose elektrickej energie do Európy prostredníctvom vysokonapäťových vedení jednosmerného prúdu z púští. Aké podporné opatrenia môže Európska komisia v tejto súvislosti prijať? Uvažuje sa už o nejakom riešení v tejto oblasti? Čo môžeme v tejto oblasti očakávať od budúcej Komisie?"@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, zelo mi je všeč to, kar je danes tu opisal komisar v zvezi s projektom Desertec. Ta projekt ima ogromen potencial in njegova privlačnost je dejansko v dejstvu, da je sestavljen iz številnih ločenih malih projektov. To bo ustvarilo delovna mesta in pripravilo pot za okolju prijazno industrijsko politiko, za katero si prizadevamo. Imam dve vprašanji za Komisijo. Ko smo govorili o projektu Desertec, sem imel občutek, da smo ves čas malce zadržani. Kateri konkretni ukrepi se načrtujejo v zvezi z omrežno infrastrukturo, kaj je glavni problem v zvezi z razvojem obnovljive energije? Zamisel je, seveda, prenos električne energije v Evropo po visokonapetostnih daljnovodih iz puščave. Katere podporne ukrepe lahko sprejme Evropska komisija v zvezi s tem? Ali se o tem že kaj razmišlja? Kaj lahko pričakujemo od naslednje Komisije na tem področju?"@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det gladde mig att höra det som kommissionsledamoten berättade i dag om Desertec-projektet. Projektet har stor potential och är lockande eftersom det består av många mindre projekt. Det skapar arbetstillfällen och bereder väg för den miljövänliga industripolitik som vi strävar mot. Jag har en fråga till kommissionen. När ni pratade om Desertec-projektet fick jag intrycket att ni höll lite i handbromsen. Vilka konkreta åtgärder planeras när det gäller nätets infrastruktur, som är ett stort problem när det gäller att utveckla förnybar energi? Tanken är att man ska överföra elektriciteten till Europa via högspända likströmsledningar från öknen. Vilka stödåtgärder kan kommissionen vidta när det gäller detta? Har man redan planerat vissa insatser? Vad kan vi förvänta oss av nästa kommission?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph