Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-094"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-094"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Nabucco va asigura o parte importantă din cererea de gaz a Uniunii Europene. Ceea ce este şi mai important, însă, este aspectul politic: se va elimina dependenţa de o sursă unică. Crizele repetate au demonstrat că situaţia actuală, cu Rusia ca singură sursă şi Ucraina, ca singură ţară de tranzit, nu asigură securitatea economiei şi a cetăţenilor Europei. Dezvoltarea unor noi rute de aprovizionare cu energie trebuie să aibă aceeaşi importanţă ca şi dezvoltarea relaţiilor cu Rusia. Întârzierea demarării proiectului Nabucco s-a datorat, din păcate, intereselor individuale ale unor state membre. Statele membre trebuie să înţeleagă că de avantajele acestui proiect nu vor beneficia doar ţările pe care le traversează, sau societăţile comerciale participante, ci toţi cetăţenii europeni cărora guvernele naţionale trebuie să le asigure bunăstarea şi securitatea. Erorile care au contribuit la întârzierea acestui proiect nu trebuie repetate în ceea ce priveşte asigurarea surselor pentru gaz. Există în zonă ţări precum Azerbaidjan, Turkmenistan, Kazahstan, Irak, Iran, care doresc să participe cu rezervele lor la alimentarea gazoductului. Comisia trebuie să repete ceea ce a făcut pentru acordul interguvernamental, respectiv să participe la următoarele negocieri şi să ajungă cât mai rapid la un rezultat pozitiv. Dacă nu o facem noi, alţii o vor face şi foarte sigur, nu în interesul cetăţenilor europeni. <BRK>"@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Nabucco pokryje velkou část poptávky Evropské unie po plynu. Ještě významnější je však jeho politický dopad: zbaví nás závislosti na jediném zdroji. Opakující se krize poukázaly na skutečnost, že stávající situace, kdy Rusko je jediným zdrojem a Ukrajina jedinou tranzitní zemí, nepředstavuje pro evropské hospodářství a občany bezpečnou variantu. Rozvoj nových dodavatelských cest energie musí být stejně důležitý jako rozvíjení vztahů s Ruskem. Příčinou zpoždění zahájení projektu Nabucco jsou naneštěstí individuální zájmy jistých členských států. Členské státy si musí uvědomit, že tento projekt je prospěšný nejen pro státy, jimiž plynovod prochází, nebo pro obchodní společnosti, které jsou do něj zapojeny, ale přináší užitek všem občanům Evropy, jejichž vlády jim musí zaručit blahobyt a bezpečnost. Chyby, které způsobily zpoždění projektu Nabucco, se nesmí opakovat ve vztahu k zabezpečení zdrojů plynu. V oblasti jsou země, jako je Ázerbájdžán, Turkmenistán, Kazachstán, Irák a Írán, které chtějí plynovod zásobovat ze svých zdrojů. Komise musí zopakovat to, co učinila pro mezivládní dohody, tedy zúčastnit se následných jednání a dosáhnout kladného výsledku v co nekratším čase. Pokud to neuděláme my, udělá to někdo jiný, a jsem si jist, že potom to nebude v zájmu občanů Evropy."@cs1
"Hr. formand! Nabucco vil imødekomme en stor del af EU's efterspørgsel efter gas. Det vigtigste ved den er dog det politiske aspekt: Den vil eliminere vores afhængighed af én kilde. De tilbagevendende kriser har tydeligt vist, at den aktuelle situation med Rusland som eneste kilde og Ukraine som det eneste transitland ikke giver nogen sikkerhed til Europas økonomi og borgere. Udviklingen af nye energiforsyningsruter skal være lige så vigtig som udviklingen af forbindelserne med Rusland. Forsinkelsen i iværksættelsen af Nabuccoprojektet skyldes desværre visse medlemsstaters individuelle interesser. Medlemsstaterne skal indse, at det ikke kun er de lande, som rørledningen går igennem, eller de kommercielle virksomheder, der er involveret, som opnår fordele ved dette projekt, men alle Europas borgere, hvis nationale regeringer skal garantere deres velfærd og sikkerhed. De fejl, der har resulteret i forsinkelsen af dette projekt, må ikke blive gentaget, når det drejer sig om at sikre gaskilder. Der er lande i regionen, som f.eks. Aserbajdsjan, Turkmenistan, Kasakhstan, Irak og Iran, som ønsker at forsyne gasrørledningen med deres reserver. Kommissionen skal gentage det, den har gjort for den mellemstatslige aftale, nemlig at deltage i de efterfølgende forhandlinger og nå til et positivt resultat så hurtigt som muligt. Hvis vi ikke kommer i gang og gør det, vil andre gøre det, og jeg er helt sikker på, at det ikke vil være i EU-borgernes interesse."@da2
"Nabucco wird einen großen Teil des Gasbedarfs der Europäischen Union decken. Viel wichtiger ist jedoch der politische Aspekt: das Projekt beendet die Abhängigkeit von einer einzelnen Quelle. Die wiederkehrenden Krisen haben gezeigt, dass die aktuelle Situation mit Russland als dem einzigen Lieferanten und der Ukraine als dem einzigen Transitland keine Sicherheit für die europäische Wirtschaft und die Bürger gewährleisten kann. Die Entwicklung neuer Energieversorgungsstrecken muss genauso wichtig sein wie die Entwicklung der Beziehungen zu Russland. Die Verzögerung des Nabucco-Projekts ist leider auf Einzelinteressen bestimmter Mitgliedstaaten zurückzuführen. Die Mitgliedstaaten müssen erkennen, dass nicht nur die Staaten, durch die die Pipeline läuft, oder die beteiligten Unternehmen die Vorteile dieses Projektes nutzen werden, sondern alle europäischen Bürger, deren Landesregierungen ihr Wohlergehen und ihre Sicherheit gewährleisten müssen. Die Fehler, die dazu geführt haben, dass dieses Projekt verzögert wurde, dürfen bei der Sicherstellung von Gasquellen nicht wiederholt werden. Es gibt Staaten in der Region wie Aserbaidschan, Turkmenistan, Kasachstan, der Irak und der Iran, die die Gaspipeline mit ihren Rohstoffen versorgen wollen. Die Kommission muss wiederholen, was sie für das Regierungsabkommen getan hat, das heißt, an den Folgeverhandlungen teilnehmen und so schnell wie möglich zu einem positiven Ergebnis gelangen. Wenn wir nicht weiterkommen und nicht so verfahren, werden es andere tun, und ich bin mir sehr sicher, dass dies nicht im Interesse der europäischen Bürger ist."@de9
"Ο αγωγός Nabucco θα καλύψει μεγάλο μέρος της ζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φυσικό αέριο. Ωστόσο, εκείνο που είναι ακόμη πιο σημαντικό επ’ αυτού είναι η πολιτική πτυχή: θα εξαλείψει την εξάρτησή μας από μία μοναδική πηγή. Οι περιοδικές κρίσεις υπογράμμισαν ότι η τρέχουσα κατάσταση, με τη Ρωσία να αποτελεί μοναδική προμηθεύτρια και την Ουκρανία μοναδική χώρα διέλευσης, δεν παρέχει ασφάλεια στην οικονομία και στους πολίτες της Ευρώπης. Η ανάπτυξη νέων οδών ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να είναι το ίδιο σημαντική με την ανάπτυξη των σχέσεων με τη Ρωσία. Η καθυστέρηση στην έναρξη κατασκευής του έργου Nabucco οφείλεται, δυστυχώς, στα μεμονωμένα συμφέροντα ορισμένων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη πρέπει να αντιληφθούν ότι τα οφέλη αυτού του έργου δεν θα τα απολαύσουν μόνο οι χώρες από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός ή οι εμπορικές εταιρείες που εμπλέκονται, αλλά όλοι οι πολίτες της Ευρώπης, οι κυβερνήσεις των οποίων πρέπει να διασφαλίσουν την ευημερία και την ασφάλειά τους. Δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη που οδήγησαν στην καθυστέρηση αυτού του έργου σε σχέση με την εξασφάλιση των πηγών φυσικού αερίου. Υπάρχουν χώρες στην περιοχή, όπως το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν, το Καζαχστάν, το Ιράκ και το Ιράν, που θέλουν να εφοδιάσουν τον αγωγό φυσικού αερίου με τα αποθέματά τους. Η Επιτροπή πρέπει να επαναλάβει ό, τι έκανε και για τη διακυβερνητική συμφωνία, να συμμετάσχει δηλαδή στις επακόλουθες διαπραγματεύσεις και να επιδιώξει την αίσια έκβαση το ταχύτερο δυνατόν. Αν δεν συνεχίσουμε και δεν το πράξουμε, θα το πράξουν άλλοι, είμαι δε πεπεισμένος ότι αυτό δεν θα είναι προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρώπης."@el10
"Nabucco will provide for a large part of the European Union’s demand for gas. However, what is even more important about this is the political aspect: it will eliminate our dependence on a single source. The recurring crises have highlighted that the current situation, with Russia as a single source and Ukraine as the only transit country, does not provide any security for Europe’s economy and citizens. The development of new energy supply routes must be just as important as developing relations with Russia. The delay in launching the Nabucco project has been due, unfortunately, to the individual interests of certain Member States. Member States must realise that it is not only the countries which the pipeline passes through or the commercial companies involved which will enjoy the benefits of this project, but all Europe’s citizens whose national governments must guarantee their well-being and safety. The mistakes which have led to this project being delayed must not be repeated in relation to securing sources of gas. There are countries in the region, such as Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Iraq and Iran, which want to supply the gas pipeline with their reserves. The Commission must repeat what it has done for the intergovernmental agreement, which is take part in the subsequent negotiations and reach a positive outcome as quickly as possible. If we do not get on and do it, others will, and I am very sure that it will not be in the interest of Europe’s citizens."@en4
"Nabucco cubrirá la demanda de gas de gran parte de la Unión Europea. Sin embargo, lo que es más importante es el aspecto político de ese proyecto: eliminará nuestra dependencia de una sola fuente. Las crisis recurrentes han dejado claro que la situación actual, como Rusia como fuente única y con Ucrania como el único país de tránsito, no proporciona seguridad alguna a la economía y a los ciudadanos de Europa. El desarrollo de nuevas rutas de abastecimiento de energía debe ser tan importante como el desarrollo de nuestras relaciones con Rusia. La demora en el lanzamiento del proyecto Nabucco se ha debido, por desgracia, a los intereses individuales de determinados Estados miembros. Los componentes de la UE deben darse cuenta de que no son sólo los países atravesados por el gasoducto o las empresas comerciales implicadas las que disfrutarán de los beneficios de este proyecto, sino todos los ciudadanos de Europa cuyos gobiernos nacionales deben garantizar su bienestar y seguridad. Los errores que han provocado el retraso de este proyecto no deben repetirse en relación con asegurar las fuentes de gas. Hay países en la región, como Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, Iraq e Irán, que quieren abastecer al gasoducto con sus reservas. La Comisión debe repetir lo que ya hizo con el acuerdo intergubernamental, tomar parte en las negociaciones subsiguientes y alcanzar un resultado positivo lo antes posible. Si no seguimos adelante y lo hacemos, otros lo harán, y estoy muy seguro de que no será en interés de los ciudadanos de Europa."@es21
"Nabucco hakkab rahuldama suurt osa Euroopa Liidu gaasinõudlusest. Siiski, mis veelgi tähtsam, on selle poliitiline aspekt: me kaotame oma sõltuvuse ühest ainsast allikast. Korduvad kriisid on osutanud, et praegune olukord seoses Venemaa kui ainsa tarnijaga ja Ukraina kui ainsa transiitriigiga, ei taga turvalisust Euroopa majandusele ja kodanikele. Uute energiatarne marsruutide arendamine peab olema sama tähtis kui suhete arendamine Venemaaga. Viivitus Nabucco projekti käivitamisel on kahjuks tulenenud teatud liikmesriikide erahuvidest. Liikmesriigid peavad mõistma, et sellest projektist ei saa kasu ainult riigid, mida torujuhe läbib, või kaasatud äriühingud, vaid kõik Euroopa kodanikud, kelle riikide valitsused peavad tagama nende heaolu ja turvalisuse. Vead, mis on viinud selle projekti venimiseni, ei tohi korduda gaasiallikate kindlustamisel. Kõnealuses piirkonnas on riigid, nagu Aserbaidžaan, Turkmenistan, Kasahstan, Iraak ja Iraan, kes soovivad gaasijuhtmele oma varusid tarnida. Komisjon peab kordama seda, mida see tegi valitsustevahelise lepinguga seoses, mis tähendab osalemist järgnevatel läbirääkimistel ja positiivse tulemuse saavutamist nii kiiresti kui võimalik. Kui me edasi ei liigu ja asja ära ei tee, siis teevad seda teised. Ma olen täiesti kindel, et see poleks aga Euroopa kodanike huvides."@et5
"Nabucco-hankkeella vastataan suureen osaan Euroopan unionin kaasuntarpeesta. Tärkeämpiä tässä asiassa ovat kuitenkin poliittiset näkökohdat: näin poistetaan riippuvuutemme yhdestä tarjontalähteestä. Toistuvat kriisit ovat osoittaneet, että nykyisessä tilanteessa, jossa Venäjä on ainoa lähde ja Ukraina ainoa kauttakulkuvaltio, ei tarjota minkäänlaista turvaa EU:n taloudelle ja kansalaisille. Uusien energiantoimitusreittien kehittämisen on oltava yhtä tärkeää kuin suhteiden kehittäminen Venäjän kanssa. Nabucco-hankkeen käynnistymisen viivästyminen on aiheutunut valitettavasti tiettyjen jäsenvaltioiden omista etunäkökohdista. Jäsenvaltioiden on ymmärrettävä, että tästä hankkeesta eivät hyödy ainoastaan valtiot, joiden kautta putki kulkee tai hankkeeseen osallistuvat kaupalliset yritykset, vaan EU:n kaikki kansalaiset, joiden kansallisten hallitusten on taattava heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa. Virheitä, jotka ovat johtaneet tämän hankkeen viivästymiseen, ei saa toistaa kaasun hankintalähteiden varmistamisen yhteydessä. Alueella on Azerbaidžanin, Turkmenistanin, Kazakstanin, Irakin ja Iranin kaltaisia valtioita, jotka haluavat toimittaa varantojaan kaasuputkeen. Komission on toistettava se, minkä se teki hallitustenvälisessä sopimuksessa, eli että se osallistuu jatkoneuvotteluihin ja saavuttaa myönteisen tuloksen mahdollisimman nopeasti. Jos emme pääse eteenpäin ja ryhdy toimiin, muut tekevät sen, ja olen varma, että tämä ei ole Euroopan kansalaisten edun mukaista."@fi7
"Nabucco couvrira une grande partie de la demande de gaz de l’Union européenne. Cependant, ce qui est encore plus important dans cette affaire, c’est l’aspect politique: il éliminera notre dépendance envers une source unique. Les crises récurrentes ont mis en évidence que la situation actuelle, avec la Russie comme source unique et l’Ukraine comme seul pays de transit, n’offrait aucune sécurité à l’économie et aux citoyens d’Europe. Le développement de nouveaux itinéraires pour l’approvisionnement énergétique doit être tout aussi important que le développement des relations avec la Russie. Le retard dans le lancement du projet Nabucco est malheureusement dû aux intérêts individuels de certains États membres. Les États membres doivent se rendre compte que ce ne sont pas seulement les pays que le gazoduc traverse ou les sociétés commerciales impliquées qui profiteront de ce projet, mais tous les citoyens européens dont les gouvernements nationaux doivent garantir le bien-être et la sécurité. Les erreurs qui ont retardé ce projet ne doivent pas se reproduire lors de la sécurisation des sources de gaz. Il y a des pays dans la région, comme l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, le Kazakhstan, l’Iraq et l’Iran, qui veulent approvisionner le gazoduc avec leurs réserves. La Commission doit répéter ce qu’elle a fait pour l’accord intergouvernemental, à savoir participer aux négociations qui vont suivre et parvenir à un résultat positif aussi rapidement que possible. Si nous ne le faisons pas, d’autres le feront, et je suis sûr que ce ne sera pas dans l’intérêt des citoyens européens."@fr8
"A Nabucco Európa gázigényének jelentős részét fogja biztosítani. Ám még ennél is fontosabb a projekt politikai vonatkozása: ki fogja küszöbölni az egyetlen forrástól való függésünket. Az ismétlődő válságok rávilágítottak arra, hogy a jelenlegi helyzet, amelyben Oroszország az egyetlen forrás és Ukrajna az egyetlen tranzitország, nem kínál biztonságot Európa gazdasága és polgárai számára. Az új energiaellátási útvonalak létrehozásának ugyanolyan fontosnak kell lennie, mint az Oroszországgal ápolt kapcsolataink fejlesztésének. A Nabucco-projekt késedelmes elindítása sajnálatos módon egyes tagállamok egyéni érdekeinek tulajdonítható. A tagállamoknak fel kell ismerniük, hogy nemcsak a csővezeték által átszelt országok vagy az érintett kereskedelmi társaságok élvezik majd e projekt előnyeit, hanem Európa összes polgára is, akiknek nemzeti kormányai kötelesek garantálni jólétüket és biztonságukat. Nem szabad megismételni azokat a hibákat, amelyek a gázforrások biztosítása kapcsán e projekt elhalasztásához vezettek. Vannak országok a régióban, például Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Kazahsztán, Irak és Irán, amelyek készleteikből szállítani akarnak ezen a gázvezetéken keresztül. A Bizottságnak meg kell ismételnie azt, amit a kormányközi megállapodás érdekében tett, vagyis részt kell vennie a soron következő tárgyalásokon és a lehető leggyorsabban pozitív eredményeket kell elérnie. Ha nem lépünk ebben a kérdésben, akkor majd mások fogják ezt megtenni, és biztos vagyok abban, hogy nem Európa polgárainak érdekeit fogják szolgálni."@hu11
"Signor Presidente, Nabucco provvederà a gran parte della domanda di gas dell’Unione europea. Tuttavia, ciò che più conta al riguardo è l’aspetto politico: Nabucco eliminerà la nostra dipendenza da un’unica fonte. Le crisi ricorrenti hanno sottolineato il fatto che l’attuale situazione, in cui la Russia è l’unica fonte di approvvigionamento con l’Ucraina in veste di unico paese di transito, non garantisce alcuna sicurezza all’economia e ai cittadini dell’Europa. Lo sviluppo di nuove vie di approvvigionamento energetico deve essere tanto importante quanto lo sviluppo di relazioni con la Russia. Il ritardo nell’avvio del progetto Nabucco è stato dovuto, purtroppo, agli interessi individuali di alcuni Stati membri. Gli Stati membri devono rendersi conto che non saranno soltanto i paesi in cui passa il gasdotto o le società commerciali coinvolte a usufruire dei vantaggi offerti del progetto, bensì tutti i cittadini europei i cui governi nazionali devono garantirne benessere e sicurezza. Gli errori che hanno comportato il rinvio del progetto non devono essere ripetuti nell’assicurarsi le fonti di gas. Vi sono paesi nella regione, come l’Azerbaigian, il Turkmenistan, il Kazakstan, l’Iraq e l’Iran, che intendono rifornire il gasdotto con le proprie riserve. La Commissione deve comportarsi come nel caso dell’accordo intergovernativo, ossia partecipare nei successivi negoziati e giungere a un esito positivo il più rapidamente possibile. Se non avanziamo in tal senso, altri lo faranno e non ho dubbi quanto al fatto che non sarà nell’interesse dei cittadini europei."@it12
"Vykdant projektą „Nabucco“ bus patenkinta didžioji Europos Sąjungos dujų paklausos dalis. Vis dėlto šioje srityje dar svarbesnis politinis aspektas: nebebūsime priklausomi nuo vienintelio šaltinio. Ne kartą pasikartojusios krizės parodė, kad dabartinė padėtis, kai Rusija yra vienintelis šaltinis, o Ukraina – vienintelė tranzito šalis, nėra saugi Europos ekonomikai ir piliečiams. Plėtoti naujus energijos tiekimo šaltinius turi būti nemažiau svarbu nei plėtoti santykius su Rusija. Deja, projektą „Nabucco“ delsiama pradėti vykdyti dėl tam tikrų valstybių narių individualių interesų. Valstybės narės turi suvokti, kad šis projektas naudingas ne tik šalims, per kurias eis dujotiekis, ar jame dalyvaujančioms komercinėms bendrovėms, bet ir visos Europos piliečiams, kurių valstybių vyriausybės turi užtikrinti jų gerovę ir saugumą. Klaidos, lėmusios, kad šis projektas vilkinamas, neturi būti kartojamos užsitikrinant dujų šaltinius. Regione yra šalių, pvz., Azerbaidžanas, Turkmėnija, Kazachija, Irakas ir Iranas, kurios dujotiekiu nori tiekti savo atsargas. Komisija turi pakartoti tai, ką padarė siekdama tarpvyriausybinio susitarimo – dalyvauti tolesnėse derybose ir kuo greičiau pasiekti teigiamus rezultatus. Jeigu ryžtingai nesiimsime šio darbo, jį atliks kiti, ir esu labai tikras, kad tai neatitiks Europos piliečių interesų."@lt14
"nodrošinās lielu daļu no Eiropas Savienības gāzes pieprasījuma. Tomēr vēl svarīgāks ir šā projekta politiskais aspekts: tas novērsīs mūsu atkarību no viena energoresursu avota. Atkārtotās krīzes ir parādījušas, ka pašreizējā situācija, kurā Krievija ir vienīgā energoresursu piegādātāja un Ukraina – vienīgā tranzītvalsts, negarantē Eiropas ekonomikai un pilsoņiem nekādu drošību. Jaunu energoresursu piegādes ceļu attīstībai ir jābūt tikpat svarīgai, cik svarīgi ir attīstīt attiecības ar Krieviju. Diemžēl dažu dalībvalstu individuālās intereses kavēja projekta sākšanu. Dalībvalstīm jāsaprot, ka labumu gūs ne tikai tās valstis, kuras šķērsos cauruļvads, vai projektā iesaistītie uzņēmumi, bet arī visi Eiropas pilsoņi, kuru valdībām jāgarantē to labklājība un drošība. Kļūdas, kas novedušas pie projekta aizkavēšanās, nedrīkst atkārtoties attiecībā uz gāzes resursu nodrošināšanu. Tajā reģionā ir tādas valstis kā Azerbaidžāna, Turkmenistāna, Kazahstāna, Irāka un Irāna, kas vēlas piegādāt gāzes cauruļvadam savas rezerves. Piedaloties turpmākajās sarunās, Komisijai ir jāatkārto, ko tā ir paveikusi attiecībā uz starpvaldību nolīgumu, un jāpanāk pozitīvs rezultāts, cik ātri vien iespējams. Ja mēs to nedarīsim, tad to darīs citi, un es esmu pārliecināts, ka tas nebūs Eiropas pilsoņu interesēs."@lv13
"Nabucco va asigura o parte importantă din cererea de gaz a Uniunii Europene. Ceea ce este şi mai important, însă, este aspectul politic: se va elimina dependenţa de o sursă unică. Crizele repetate au demonstrat că situaţia actuală, cu Rusia ca singură sursă şi Ucraina, ca singură ţară de tranzit, nu asigură securitatea economiei şi a cetăţenilor Europei. Dezvoltarea unor noi rute de aprovizionare cu energie trebuie să aibă aceeaşi importanţă ca şi dezvoltarea relaţiilor cu Rusia. Întârzierea demarării proiectului Nabucco s-a datorat, din păcate, intereselor individuale ale unor state membre. Statele membre trebuie să înţeleagă că de avantajele acestui proiect nu vor beneficia doar ţările pe care le traversează, sau societăţile comerciale participante, ci toţi cetăţenii europeni cărora guvernele naţionale trebuie să le asigure bunăstarea şi securitatea. Erorile care au contribuit la întârzierea acestui proiect nu trebuie repetate în ceea ce priveşte asigurarea surselor pentru gaz. Există în zonă ţări precum Azerbaidjan, Turkmenistan, Kazahstan, Irak, Iran, care doresc să participe cu rezervele lor la alimentarea gazoductului. Comisia trebuie să repete ceea ce a făcut pentru acordul interguvernamental, respectiv să participe la următoarele negocieri şi să ajungă cât mai rapid la un rezultat pozitiv. Dacă nu o facem noi, alţii o vor face şi foarte sigur, nu în interesul cetăţenilor europeni."@mt15
"De Nabucco-pijpleiding zal grotendeels in de vraag naar gas van de Europese Unie voorzien. Nog belangrijker hieraan is echter het politieke aspect: hiermee zal een einde komen aan onze afhankelijkheid van één enkele bron. De steeds terugkerende crises hebben ons duidelijk gemaakt dat de huidige situatie met Rusland als enige bron en Oekraïne als het enige doorvoerland geen enkele zekerheid biedt voor de economie en burgers van Europa. Het ontwikkelen van nieuwe energievoorzieningsroutes moet net zo belangrijk zijn als het ontwikkelen van de betrekkingen met Rusland. Het uitstel van de lancering van het Nabucco-project is helaas te wijten aan de individuele belangen van bepaalde lidstaten. De lidstaten moeten beseffen dat niet alleen de landen waar de pijnleiding doorheengaat of de betrokken commerciële bedrijven van de voordelen van dit project zullen profiteren, maar alle burgers van Europa, wier nationale regering hun welzijn en veiligheid moet garanderen. De fouten die hebben geleid tot het uitstel van dit project moeten niet worden herhaald met betrekking tot het veiligstellen van gasbronnen. Er zijn landen in de regio, zoals Azerbeidzjan, Turkmenistan, Kazachstan, Irak en Iran, die hun reservevoorraden door de gaspijpleiding willen laten lopen. De Commissie moet nog eens doen wat zij voor de intergouvernementele overeenkomst heeft gedaan, namelijk aan verdere onderhandelingen deelnemen en zo snel mogelijk tot een positief resultaat komen. Als wij niet opschieten en het doen, zullen anderen het doen, en ik weet heel zeker dat dit niet in het belang van de Europese burgers zal zijn."@nl3
"Nabucco pozwoli zaspokoić dużą część europejskiego popytu na gaz. Jednak w jego przypadku jeszcze większe znaczenie ma aspekt polityczny: dzięki niemu nie będziemy już uzależnieni od jednego źródła. Powtarzające się kryzysy uwidoczniły, że obecna sytuacja, w której Rosja jest jedynym źródłem dostaw, a Ukraina jedynym państwem tranzytowym, nie zapewnia bezpieczeństwa europejskiej gospodarce i obywatelom. Budowa nowych dróg dostaw energii musi być tak samo ważna jak budowa relacji z Rosją. Niestety, opóźnienie w realizacji projektu Nabucco zostało spowodowane partykularnymi interesami niektórych państw członkowskich. Państwa członkowskie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że korzyści z tego projektu będą czerpać nie tylko kraje, przez które przebiegać będzie gazociąg, ale wszyscy obywatele Europy, których rządy muszą zapewnić im dobrobyt i bezpieczeństwo. Błędy, które doprowadziły do opóźnienia tego projektu, nie mogą zostać powtórzone w przypadku zapewnienia dostaw gazu. W tym regionie są kraje, takie jak Azerbejdżan, Turkmenistan, Kazachstan, Irak i Iran, które chcą dostarczać gaz do tego gazociągu. Komisja musi powtórzyć to, co zrobiła dla umowy międzyrządowej, tj. musi wziąć udział w kolejnych negocjacjach i jak najszybciej osiągnąć pozytywny wynik. Jeżeli my się tym nie zajmiemy, zrobią to inni – i jestem przekonany, że nie będzie to w interesie europejskich obywateli."@pl16
"O projecto Nabucco permitirá dar resposta a uma grande parte da procura de gás da União Europeia. No entanto, o que é ainda mais importante nesta questão é o seu aspecto político: permitirá eliminar a nossa dependência de uma fonte única. As crises energéticas recorrentes demonstraram que a actual situação, em que a Rússia é a única fonte e a Ucrânia o único país de trânsito, não confere qualquer segurança à economia e aos cidadãos da Europa. A criação de novas rotas para o abastecimento de energia deverá ser tão importante como o desenvolvimento das relações com a Rússia. O atraso no lançamento do projecto Nabucco tem ficado a dever-se, infelizmente, aos interesses individuais de determinados Estados-Membros. É preciso que os Estados-Membros se consciencializem de que este projecto não beneficiará apenas os países atravessados pelo gasoduto ou as empresas comerciais envolvidas, mas sim a totalidade dos cidadãos europeus, cujos Governos nacionais têm de garantir o seu bem-estar e segurança. Os erros que levaram ao atraso neste projecto não deverão repetir-se no que toca à garantia de fontes de gás. Existem países na região, como o Azerbaijão, o Turquemenistão, o Iraque e o Irão, que pretendem abastecer o gasoduto com as suas reservas. A Comissão deverá repetir o que fez no caso do acordo intergovernamental, a saber, participar nas negociações subsequentes e conseguir um resultado positivo o mais rapidamente possível. Se não avançarmos, outros avançarão, e estou bastante convencido de que isso não será do interesse dos cidadãos europeus."@pt17
"Plynovod Nabucco uspokojí veľkú časť dopytu Európskej únie po plyne. Oveľa dôležitejšia je však v tejto súvislosti politická stránka. Zbavíme sa svojej závislosti od jediného zdroja. Krízy, ktoré sa neustále opakujú, upozornili na to, že súčasný stav, s Ruskom ako jediným zdrojom a Ukrajinou ako jedinou tranzitnou krajinou, neposkytuje žiadnu bezpečnosť pre hospodárstvo a občanov Európy. Výstavba nových trás dodávok energie musí byť rovnako dôležitá ako rozvoj vzťahov s Ruskom. K oneskoreniu začiatku projektu Nabucco nanešťastie došlo pre individuálne záujmy niektorých členských štátov. Členské štáty si musia uvedomiť, že prospech z tohto projektu nebudú mať len krajiny, cez ktoré plynovod prechádza, alebo zapojené obchodné spoločnosti, ale všetci občania Európy, ktorých národné vlády musia zaručiť ich blaho a bezpečnosť. Chyby, ktoré spôsobili oneskorenie začiatku tohto projektu, sa nesmú opakovať pri zabezpečovaní zdroja plynu. V regióne sú krajiny ako Azerbajdžan, Turkménsko, Kazachstan, Irak a Irán, ktoré chcú naplniť plynovod zo svojich zásob. Komisia musí zopakovať to, čo vykonala pre dosiahnutie medzivládnej dohody, to znamená, zúčastniť sa nasledujúcich rokovaní a čo najskôr dosiahnuť pozitívne výsledky. Ak to nedosiahneme my, spravia to iní a som pevne presvedčený, že to nebude v záujme občanov Európy."@sk19
"Nabucco bo poskrbel za velik del povpraševanja Evropske unije po plinu. A kar je še pomembnejše v zvezi s tem, je politični vidik. Odpravil bo našo odvisnost od enega vira. Ponavljajoče se krize so pokazale, da sedanje razmere, ko je Rusija edini vir in Ukrajina edina tranzitna država, ne zagotavljajo nobene varnosti za evropsko gospodarstvo in državljane. Razvoj novih poti oskrbe z energijo mora biti ravno tako pomemben kot razvoj odnosov z Rusijo. Zamudo pri začetku projekta Nabucco gre na žalost pripisati posameznim interesom nekaterih držav članic. Države članice morajo spoznati, da koristi tega projekta ne bodo uživale le države, skozi katere gre plinovod, ali vpletena trgovska podjetja, ampak vsi evropski državljani, njihove nacionalne vlade pa morajo zajamčiti blaginjo in varnost. Napake, ki so povzročile zamudo tega projekta, se ne smejo ponoviti pri zagotavljanju virov plina. V regiji obstajajo države, kot so Azerbajdžan, Turkmenistan, Kazahstan, Irak in Iran, ki hočejo oskrbovati plinovod s svojimi rezervami. Komisija mora ponoviti, kar je storila za medvladni sporazum, torej sodelovati pri poznejših pogajanjih in čim prej doseči pozitiven izid. Če ne bomo pohiteli, bodo to storili drugi in povsem prepričana sem, da to ne bo v interesu evropskih državljanov."@sl20
"Nabucco kommer att tillgodose en stor del av EU:s behov av gas. Något som är ännu viktigare när det gäller detta projekt är den politiska aspekten: vi kommer inte längre att vara beroende av en enda källa. De återkommande kriserna har visat att den nuvarande situationen, med Ryssland som enda källa och Ukraina som enda transitland, inte innebär trygghet för EU:s ekonomi och medborgare. Det måste vara lika viktigt att skapa nya energiförsörjningsvägar som att skapa en god relation till Ryssland. Nabucco-projektet har tyvärr försenats på grund av vissa medlemsstaters särintressen. Medlemsstaterna måste inse att det inte bara är de länder som ledningen ska gå genom eller de handelsföretag som är inblandade som kommer att gagnas av projektet, utan att alla EU-medborgare vars regeringar ser till deras välbefinnande och trygghet kommer att dra nytta av det. De misstag som lett till att projektet försenats bör inte upprepas i samband med att man säkrar gaskällorna. Vissa länder i denna region, som Azerbajdzjan, Turkmenistan, Kazakstan, Irak och Iran, vill förse gasledningen med gas från sina reserver. Kommissionen måste göra samma sak som den gjorde i samband med det mellanstatliga avtalet, nämligen delta i kommande förhandlingar och nå en lösning så fort som möjligt. Om vi inte gör det kommer andra att göra det, och jag är säker på att det inte skulle gagna EU:s medborgare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph