Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-088"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-088"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, l’énergie n’est pas une compétence de l’Union européenne. Bravo, Monsieur le Commissaire Piebalgs, pour tout ce que vous faites. L’énergie et l’accès, ce sera la guerre, parfois militaire, parfois politique, parfois économique. S’agissant du gaz, nous aurons la guerre du gaz. Nous ne saurons d’ailleurs pas si le gaz sera la cause de la guerre ou si sera une conséquence, mais nous aurons la guerre du gaz. Nous connaissons les chiffres: dans les pays du Caucase, deux siècles de réserves; en Russie, un siècle; en Afrique du Nord, un demi-siècle; dans la Baltique, un demi-siècle; en Europe, une vingtaine d’années. Nous devons donc préparer nos importations. Oui, Nabucco est un bon projet, et nous devons le soutenir, mais, Monsieur le Commissaire, nous devons soutenir financièrement et politiquement toutes les diversifications de sources d’approvisionnement en énergie, qu’il s’agisse de ou de du Nord ou du Sud. Nous devons également nous appuyer sur nos industriels, qui sont compétents, loyaux, et qui ont une éthique, mais ne soyons pas naïfs. Monsieur le Commissaire, je vous prie d’étudier sans délai les propositions de certains États membres qui souhaitent que nous ayons un instrument européen opérationnel pour agir sur le marché du gaz, c’est-à-dire créer une centrale d’achat européenne de gaz, comme d’ailleurs vous le faites pour le Caucase avec la . Concernant Desertec, bravo. Nous connaissons les chiffres: 1 km de désert reçoit l’équivalent de 1,5 million de barils de pétrole. C’est un excellent projet pour l’Euroméditerranée. Nous savons que 0,3 % des déserts de la planète pourraient alimenter tout le monde en énergie. Nous savons que nous réglerons nos problèmes de l’énergie par le génie humain et la science, mais avec l’éthique et la conscience. Vous faites un très bon travail, Monsieur le Commissaire, car nous avons là l’Europe des résultats, une Europe qui protège, une Europe qui agit. Bravo, et continuez, vous aurez le soutien du Parlement européen."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, energetika je oblastí, v níž Evropská unie nemá pravomoci. Pane Piebalgsi, blahopřeji vám k tomu, co děláte. Energie a přístup k ní přispívá ke konfliktům – vojenským, politickým nebo hospodářským. Kvůli plynu povedeme válku. Nebudeme si vědomi toho, zda je plyn její příčinou nebo následkem, nastane však válka kvůli plynu. Čísla jsou nám známa: v kavkazských zemích jsou zásoby na dvě století; v Rusku na jedno století; v severní Africe na polovinu století; v baltském regionu na polovinu století; a v Evropě máme zásoby přibližně na dvacet let. Musíme se tedy připravit na dovoz plynu. Ano, pane komisaři, Nabucco je rozumný projekt a musíme jej podporovat, zároveň však musíme poskytnout finanční a politickou podporu veškerým různým zdrojům dodávek energie, ať se jedná o Nord Stream či South Stream, z jihu či ze severu. Rovněž se musíme spoléhat na naše průmyslové společnosti, které jsou schopné, regulérní a řídí se etickým kodexem, nebuďme však naivní. Pane komisaři, vyzývám vás, abyste ihned prostudoval návrhy určitých členských států, které by chtěly vytvořit funkční evropský nástroj pro přijímání opatření na trhu s plynem, tedy evropský centrální úřad pro nákup plynu, který v podstatě již zavádíte na Kavkazu v rámci koncepce pro nákup zemního plynu ve velkém („Caspian Development Corporation“). Co se týče projektu DESERTEC, přijměte má blahopřání. Čísla jsou nám známa: 1 km pouště vydá stejné množství jako 1,5 milionů barelů nafty. Je to výborný projekt pro evropsko-středomořskou oblast. Jsme si vědomi toho, že 0,3 % pouští na celé planetě by mohla celý svět zásobovat energií. Víme, že problémy s energií překonáme lidskou vynalézavostí a vědou, zároveň však etickým a morálním způsobem. Pane komisaři, odvádíte velmi dobrou práci, neboť máme Evropu, která přináší výsledky, chrání a jedná. Skvělá práce a prosím, pokračujte v ní – podporu Evropského parlamentu máte zaručenou."@cs1
"Hr. formand! Energi er ikke et område, som er under EU's kompetence. Tillykke, hr. Piebalgs, med alt, hvad De gør. Energi og adgang fører til krig – nogle gange militært, nogle gangen politisk og nogle gange økonomisk. Hvad angår gas, så får vi en gaskrig. Vi ved dog ikke, om gassen er årsagen til krigen eller en eftervirkning, men vi får under alle omstændigheder en gaskrig. Vi kender tallene: I landene i Kaukasus er der reserver til 200 år, i Rusland til 100 år, i Nordafrika til 50 år, i Østersøen til 50 år og i Europa til omkring 20 år. Vi skal derfor være parate til at importere gas. Ja, hr. kommissær, Nabucco er et sundt projekt, og vi skal støtte det, men vi skal give finansiel og politisk støtte til alle de forskellige energiforsyningskilder, både Nord Stream og South Stream, fra nord og fra syd. Vi skal stole på vores industrivirksomheder, som er kompetente og retfærdige, og som har en etisk adfærdskodeks, men lad os ikke være naive. Jeg opfordrer kommissæren til omgående at undersøge forslagene fra visse medlemsstater, der ønsker, at vi indfører et operationelt europæisk instrument, som kan træffe foranstaltninger på gasmarkedet, dvs. at vi skal etablere et europæisk centralt indkøbskontor for gas, hvilket De også gør for Kaukasus med det kaspiske udviklingssamarbejde. Med hensyn til Desertec vil jeg gerne ønske tillykke. Vi kender tallene: 1 km ørken kan opsamle, hvad der svarer til 1,5 mio. tønder olie. Det er et fremragende projekt for Euro-Middelhavsområdet. Vi ved, at 0,3 % af jordens ørkener kan forsyne hele verden med energi. Vi ved, at vi vil få løst vores energiproblemer ved hjælp af menneskets opfindsomhed og videnskaben, men på en etisk og moralsk måde. De gør et godt stykke arbejde, hr. kommissær, fordi vi har her et Europa, der producerer resultater, et Europa, der beskytter, og et Europa, der handler. Det er godt gjort, og fortsæt endelig – De har Parlamentets støtte."@da2
"Herr Präsident, Energie ist kein Gebiet, das in den Zuständigkeitsbereich der Europäischen Union fällt. Herr Piebalgs, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer gesamten Arbeit. Energie und der Zugang dazu führt zu Krieg – manchmal in militärischer Form, manchmal in politischer Form und manchmal in wirtschaftlicher Form. Was das Gas angeht, werden wir einen Gaskrieg führen. Außerdem werden wir nicht wissen, ob das Gas die Ursache oder eine Folge ist, aber auf jeden Fall werden wir einen Gaskrieg haben. Wir kennen die Zahlen: In den Kaukasusstaaten gibt es Reserven für zwei Jahrhunderte; In Russland für ein Jahrhundert; in Nordafrika für ein halbes Jahrhundert; in der Ostsee für ein halbes Jahrhundert; in Europa für ungefähr 20 Jahre. Wir müssen uns daher darauf vorbereiten, Gas zu importieren. Ja, Herr Kommissar, Nabucco ist ein stabiles Projekt, dass wir unterstützen müssen, aber wir müssen allen verschiedenen Formen der Energieversorgung unsere finanzielle und politische Unterstützung geben, sowohl dem Nord Stream als auch dem South Stream, vom Norden und Süden. Wir müssen außerdem unseren Industrieunternehmen vertrauen, die kompetent und fair unter Einhaltung eines Ethikkodexes arbeiten. Aber wir wollen nicht naiv sein. Herr Kommissar, ich bitte Sie dringend, umgehend die Vorschläge einiger Mitgliedstaaten zu studieren, die wünschen, dass wir ein funktionsfähiges europäisches Instrument haben, mit dem wir in den Gasmarkt eingreifen können, das heißt, dass wir eine zentrale europäische Einkaufsstelle für Gaslieferungen einrichten, etwas, was Sie zudem mit dem Sammelkaufmechanismus für kaspisches Gas („Caspian Development Corporation“) bereits umsetzen. Zu Desertec möchte ich Ihnen gratulieren. Wir kennen die Zahlen: 1 km Wüste empfängt Energie, die 1,5 Millionen Barrel Öl entspricht. Das ist ein hervorragendes Projekt für die Region Europa-Mittelmeer. Wir wissen, dass 0,3 % der Wüsten auf der Erde die gesamte Welt mit Energie versorgen könnten. Wir wissen, dass wir unsere Energieprobleme durch menschlichen Einfallsreichtum und Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf ethische und moralische Weise lösen können. Herr Kommissar, sie leisten sehr gute Arbeit, weil wir hier ein Europa haben, das Ergebnisse hervorbringt, ein Europa, das uns schützt, und ein Europa, das handelt. Gut gemacht und bitte machen Sie weiter – Sie haben die Unterstützung des Europäischen Parlaments."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ενέργεια δεν είναι ένας τομέας επί του οποίου έχει δικαιοδοσία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Piebalgs, συγχαρητήρια για όλα όσα κάνετε. Η ενέργεια και η πρόσβαση σημαίνουν πόλεμο – ενίοτε σε στρατιωτικό επίπεδο, ενίοτε σε πολιτικό επίπεδο και ενίοτε σε οικονομικό επίπεδο. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, πρόκειται να έχουμε έναν πόλεμο για το φυσικό αέριο. Επιπλέον, δεν θα γνωρίζουμε αν το αέριο είναι η αιτία ή η συνέπεια του πολέμου, εν πάση περιπτώσει όμως, θα έχουμε έναν πόλεμο για το φυσικό αέριο. Γνωρίζουμε τα στοιχεία: στις χώρες του Καυκάσου, τα αποθέματα αρκούν για δύο αιώνες· στη Ρωσία, για έναν αιώνα· στη Βόρεια Αφρική, για μισό αιώνα· στη δε Ευρώπη, περίπου για μία εικοσαετία. Επομένως, πρέπει να ετοιμαζόμαστε για εισαγωγές φυσικού αερίου. Όντως, κύριε Επίτροπε, το Nabucco είναι ένα δυνατό έργο και πρέπει να το υποστηρίξουμε, πρέπει όμως να παράσχουμε χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη σε όλες τις διαφορετικές πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, τόσο από τον Nord Stream όσο και από τον South Stream, τόσο από τον Βορρά όσο και από τον Νότο. Πρέπει, επίσης, να βασιστούμε στις βιομηχανικές μας εταιρείες, που είναι ικανές και δίκαιες και έχουν έναν δεοντολογικό κώδικα, ας μην γινόμαστε όμως αφελείς. Κύριε Επίτροπε, σας παρωθώ να μελετήσετε, αμέσως τώρα, τις προτάσεις ορισμένων κρατών μελών, που θα ήθελαν να έχουμε ένα επιχειρησιακό ευρωπαϊκό μέσο για την ανάληψη δράσης στην αγορά φυσικού αερίου, δηλαδή για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κεντρικού πρακτορείου με αποστολή την αγορά φυσικού αερίου, κάτι μάλιστα που κάνετε στον Καύκασο μέσω του μηχανισμού ομαδικής αγοράς φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας (Caspian Development Corporation). Σε ό, τι αφορά το Desertec, θα ήθελα να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου. Γνωρίζουμε τα αριθμητικά στοιχεία: 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο ερήμου λαμβάνει ενέργεια που ισοδυναμεί με 1,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Αυτό είναι ένα έξοχο έργο για τον ευρωμεσογειακό χώρο. Γνωρίζουμε ότι το 0,3% των ερήμων του πλανήτη θα μπορούσε να εφοδιάσει ολόκληρο τον κόσμο με ενέργεια. Γνωρίζουμε ότι θα επιλύσουμε τα ενεργειακά μας προβλήματα μέσω της ανθρώπινης επινοητικότητας και της επιστήμης, αλλά σε ηθική και τίμια βάση. Κύριε Επίτροπε, κάνετε πολύ καλή δουλειά, διότι έχουμε εν προκειμένω μια Ευρώπη που παράγει αποτελέσματα, μια Ευρώπη που προστατεύει και μια Ευρώπη που δρα. Καλώς καμωμένα, λοιπόν, σας παρακαλούμε δε να συνεχίσετε – θα έχετε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου."@el10
"Mr President, energy is not an area over which the European Union has jurisdiction. Mr Piebalgs, congratulations on all that you are doing. Energy and access add up to war - sometimes in military terms, sometimes in political terms, and sometimes in economic terms. As for gas, we are going to have a gas war. We will not know, moreover, if gas is the cause of the war or a consequence, but in any case we will have a gas war. We know the figures: in the countries of the Caucasus, there are two centuries of reserves; in Russia, one century; in North Africa, half a century; in the Baltic, half a century; and in Europe, about 20 years. We must therefore prepare to import gas. Yes, Commissioner, Nabucco is a sound project, and we must support it, but we must give financial and political support to all the diverse sources of energy supply, both Nord Stream and South Stream, from the North and from the South. We must also rely upon our industrial companies, which are competent and fair, and which have an ethical code, but let us not be naive. Commissioner, I urge you to study, straight away, the proposals by certain Member States that would like us to have an operational European instrument for taking action on the gas market, that is, to create a European central buying office for gas, something which you are, moreover, doing for the Caucasus with the Caspian Development Corporation. With regard to Desertec, I would like to offer my congratulations. We know the figures: 1 km of desert receives the equivalent of 1.5 million barrels of oil. This is an excellent project for the Euro-Mediterranean area. We know that 0.3% of the planet’s deserts could supply the entire world with energy. We know that we will solve our energy problems through human ingenuity and science, but in an ethical and moral way. Commissioner, you are doing a very good job, because we have here a Europe that produces results, a Europe that protects, and a Europe that acts. Well done, and please continue – you will have the support of the European Parliament."@en4
"Señor Presidente, la energía es un área en la que la Unión Europea no tiene jurisdicción. Señor Piebalgs, enhorabuena por todo lo que está haciendo. La energía y el acceso dan como resultado la guerra, en ocasiones en términos militares, en otras en términos políticos y a veces en términos económicos. En cuanto al gas, vamos a librar una guerra del gas. Además, no sabremos si el gas es la causa de la guerra o una consecuencia, pero en cualquier caso tendremos una guerra del gas. Conocemos las cifras: en los países del Cáucaso, quedan reservas para dos siglos; en Rusia, para un siglo; en África del Norte, para medio siglo; en el Báltico, para medio siglo; y en Europa, para aproximadamente veinte años. Por tanto, debemos prepararnos para importar gas. Sí, Comisario, Nabucco es un proyecto sensato, y debemos apoyarlo, pero debemos dar apoyo financiero y político a las diferentes fuentes de suministro energético, tanto al Nord Stream como al South Stream, en el norte y en el sur. También debemos contar con nuestras empresas industriales, que son competentes y justas, y que tienen un código ético, pero no pequemos de ingenuos. Comisario, le urjo a estudiar, de inmediato, las propuestas realizadas por determinados Estados miembros que desearían que contásemos con un instrumento europeo operativo para desarrollar iniciativas en el mercado del gas, esto es, para crear una oficina central europea de compra de gas; algo que además están haciendo para el Cáucaso con la Corporación de Desarrollo del Caspio. En lo que se refiere a Desertec, me gustaría darle la enhorabuena. Conocemos las cifras: 1 km de desierto recibe el equivalente de 1,5 millones de barriles de petróleo. Éste es un proyecto excelente para el área euromediterránea. Sabemos que el 0,3 % de los desiertos del planeta podrían proporcionar energía al mundo entero. Sabemos que solucionaremos nuestros problemas energéticos gracias al ingenio humano y a la ciencia, pero de manera ética y moral. Comisario, está haciendo usted un trabajo excelente, porque aquí tenemos una Europa que produce resultados, una Europa que protege y una Europa que actúa. Bien hecho y, por favor, siga así: tendrá usted el apoyo del Parlamento Europeo."@es21
"Austatud juhataja! Energia ei ole valdkond, mis kuulub Euroopa Liidu pädevusse. Volinik Piebalgs, õnnitlen teid kogu teie tegevuse puhul! Energia ja juurdepääs annavad kokku sõja – mõnikord sõjalises, mõnikord poliitilises ja mõnikord majanduslikus mõttes. Mis gaasi puutub, siis ootab meid ees gaasisõda. Lisaks sellele ei saa me teada, kas gaas on sõja põhjus või tagajärg, kuid igal juhul ootab meid gaasisõda. Me teame arve: Kaukaasia riikides on kahe sajandi jagu varusid; Venemaal ühe sajandi; Põhja-Aafrikas pool sajandit; Läänemeres pool sajandit; ja Euroopas umbes 20 aastat. Peame seepärast valmistuma gaasi impordiks. Jah, volinik, Nabucco on tugev projekt ja me peame seda toetama, kuid me peame andma rahalise ja poliitilise toetuse kõigile erinevatele energiatarnete allikatele, nii Nord Streamile kui ka South Streamile, põhjast ja lõunast. Peame samuti tuginema oma töösettevõtetele, mis on kompetentsed ja õiglased ja millel on eetikanormid, kuid ärgem olgem naiivsed. Volinik, kannustan teid kohe uurima ettepanekuid teatud liikmesriikidelt, kes sooviksid, et meil oleks gaasiturul meetmete võtmiseks toimiv Euroopa õigusakt, see tähendab Euroopa-keskse gaasiostuameti loomist, mis on midagi, mida te pealegi juba Kaukaasia puhul Kaspia mere ühisostumehhanismiga teete. Deserteci puhul sooviksin esitada oma õnnesoovid. Me teame arve: 1 km kõrbe saab 1,5 miljoni naftabarreli ekvivalendi. See on Euro-Vahemere piirkonna jaoks suurepärane projekt. Me teame, et 0,3% planeedi kõrbetest võiksid kogu maailma energiaga varustada. Me teame, et me lahendame oma energiaprobleemid inimeste leidlikkuse ja teaduse abil, kuid eetilisel ja moraalsel viisil. Volinik, te teete väga head tööd, sest meil on Euroopa, mis saavutab tulemusi, Euroopa, mis kaitseb ja Euroopa, mis tegutseb. Hästi tehtud ja palun jätkake! Teil on Euroopa Parlamendi toetus."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unioni ei ole toimivaltainen energia-alalla. Kiitän komission jäsentä Piebalgsia kaikesta työstään. Energia ja siihen pääsy johtavat selkkaukseen, joskus sotilaallisessa, joskus poliittisessa ja joskus taloudellisessa mielessä. Kaasun osalta joudumme kaasusotaan. Emme tiedä edes, onko kaasu selkkauksen syy vai seuraus, mutta joka tapauksessa joudumme kaasusotaan. Olemme tietoisia luvuista: Kaukasuksen alueen valtioissa on kahden vuosisadan varanto, Venäjällä yhden vuosisadan, Pohjois-Afrikassa puolen vuosisadan, Itämerellä puolen vuosisadan ja Euroopassa noin 20 vuoden varanto. Meidän täytyy siten valmistautua tuomaan kaasua. Kyllä, hyvä komission jäsen, Nabucco on kunnollinen hanke, ja meidän on tuettava sitä. Meidän on kuitenkin annettava taloudellista ja poliittista tukea kaikille eri energiantoimituslähteille riippumatta siitä, onko kyse Nord Streamista tai South Streamista, pohjoisesta tai etelästä. Meidän on myös luotettava teollisuusyrityksiin, jotka ovat päteviä ja oikeudenmukaisia ja joilla on ammattietiikan säännöt. Emme saa kuitenkaan olla naiiveja. Arvoisa komission jäsen, kehotan teitä tarkastelemaan välittömästi niiden jäsenvaltioiden ehdotuksia, jotka haluaisivat, että meillä on toimiva eurooppalainen väline toimien toteuttamiseksi kaasumarkkinoilla, eli että luomme EU:n keskitetyn kaasun hankintaviraston, kuten olette tehneet Kaukasuksella Caspian Development Corporationin tapauksessa. Haluaisin kiittää teitä Desertecistä. Olemme tietoisia luvuista: yksi neliökilometri autiomaata vastaa 1,5 miljoonaa tynnyriä öljyä. Tämä on erinomainen hanke Euro–Välimeri-alueelle. Tiedämme, että 0,3 prosenttia maapallon autiomaista voisi toimittaa energiaa koko maailmalle. Tiedämme, että ratkaisemme energiaongelmamme ihmisen kekseliäisyyden ja tieteen ansiosta, mutta eettisellä ja moraalisella tavalla. Arvoisa komission jäsen, teette erittäin hyvää työtä, koska EU tuottaa tuloksia, EU suojelee ja EU toimii. Hyvin tehty ja jatkakaa samalla tiellä, teillä on Euroopan parlamentin tuki."@fi7
"Elnök Úr! Az energia kívül esik az Európai Unió joghatóságának területén. Piebalgs úr, gratulálok mindenhez, amit tesz. Az energia és a hozzáférés együttesen háborút idéz elő – néha katonai értelemben, néha politikai értelemben, néha pedig gazdasági értelemben. Ami a gázt illeti, gázháború vár ránk. Azt már nem fogjuk megtudni, hogy a gáz a háború oka vagy következménye, de mindenképpen gázháború vár ránk. Ismerjük a számadatokat: a Kaukázus országaiban két évszázadra, Oroszországban egy évszázadra, Észak-Afrikában fél évszázadra, a Baltikumban fél évszázadra, Európában pedig körülbelül húsz évre elegendőek a tartalékok. Ezért fel kell készülnünk a gázimportra. Igen, biztos úr, a Nabucco helyénvaló projekt, amelyet támogatnunk kell, de pénzügyi és politikai támogatást kell nyújtanunk az energiaellátás összes különféle forrásának is, az Északi Áramlatnak és a Déli Áramlatnak, északról és délről egyaránt. Támaszkodnunk kell továbbá azokra a kompetens és tisztességes ipari társaságainkra, amelyek rendelkeznek még etikai kódexszel, de ne legyünk naivak. Biztos úr, arra ösztönzöm Önt, hogy most azonnal tanulmányozza az egyes tagállamok javaslatait, amelyek szerint szükségünk van egy működőképes európai eszközre ahhoz, hogy a gázpiacon intézkedéseket foganatosíthassunk, vagyis létre kell hoznunk egy európai központi gázvásárló irodát, valami olyasmit, amin Ön is dolgozik a Kaukázus esetében a tömbösített beszerzési mechanizmusok (Kaszpi Fejlesztési Társaság) felépítésével. Ami a Desertec-projektet illeti, szeretnék gratulálni Önnek. Ismerjük a számadatokat: 1 km sivatag 1,5 millió hordó olajjal egyenértékű energiát kap. Ez a projekt kiváló az euro-mediterrán térség szempontjából. Tudjuk, hogy a bolygó sivatagainak 0,3%-a képes lenne energiával ellátni az egész világot. Tudjuk, hogy meg fogjuk oldani energiaellátási problémáinkat az emberi zsenialitás és a tudomány segítségével, de ezt etikus és erkölcsös módon tegyük. Biztos úr, Ön nagyon jó munkát végez, mert nekünk olyan Európánk van, amely eredményeket produkál, olyan Európánk van, amely védelmez, és olyan Európánk van, amely cselekszik. Jó munkát végzett, és kérem, hogy folytassa – maga mögött tudhatja az Európai Parlament támogatását."@hu11
"Signor Presidente, l’energia non è un ambito nel quale l’Unione europea ha competenza. Signor Commissario, complimenti per tutto ciò che sta facendo. Energia e accesso equivalgono a guerra, talvolta militare, talvolta politica, talvolta economica. Per quanto riguarda il gas, avremo una guerra del gas. Non sapremo se il gas è la causa della guerra o una sua conseguenza, ma in ogni caso avremo una guerra del gas. Conosciamo le cifre: nei paesi del Caucaso sono disponibili due secoli di riserve; in Russia un secolo; in Africa del nord mezzo secolo; nel Baltico mezzo secolo e in Europa circa vent’anni. Dobbiamo pertanto prepararci a importare gas. Certamente, signor Commissario, Nabucco è un progetto valido che dobbiamo appoggiare, ma occorre fornire sostegno finanziario e politico a tutte le diverse fonti energetiche, che si tratti di Nord Stream o South Stream, dal nord e dal sud. Parimenti dobbiamo poter contare sulle nostre società industriali, competenti e leali, con un codice etico, ma guardiamoci da ogni ingenuità. Signor Commissario, la invito a esaminare immediatamente le proposte formulate da alcuni Stati membri che vorrebbero introdurre uno strumento europeo operativo per intraprendere azioni sul mercato del gas, vale a dire creare un ufficio di approvvigionamento centrale europeo per il gas, soluzione che si sta peraltro realizzando per il Caucaso con la Caspian Development Corporation, l’entità per lo sviluppo della regione del Caspio. In merito al progetto Desertec, formulo i miei complimenti. I dati ci sono noti: 1 km di deserto riceve l’equivalente di 1,5 milioni di barili di petrolio. E’ un progetto eccellente per il bacino euromediterraneo. Sappiamo inoltre che lo 0,3 per cento dei deserti del pianeta potrebbe rifornire di energia l’intero mondo. Siamo persuasi del fatto che risolveremo i nostri problemi energetici attraverso l’ingegno umano e la scienza, ma nel rispetto dell’etica e della morale. Signor Commissario, lei sta svolgendo un ottimo lavoro perché abbiamo un’Europa che produce risultati, un’Europa che protegge, un’Europa che agisce. Eccellente! Continui così e avrà il sostegno del Parlamento europeo."@it12
"Pone pirmininke, energetika nėra Europos Sąjungos jurisdikcijai priklausanti sritis. Pone A. Piebalgsai, sveikinu dėl visko, ką darote. Dėl energetikos ir energijos prieinamumo klausimų kyla karas – kartais karine prasme, kartais politine, kartais ekonomine. Mes tikrai sulauksime dujų karo. Be to, nežinosime, ar dujos yra karo priežastis, ar padarinys, bet dujų karas prasidės bet kuriuo atveju. Skaičius žinome: Kaukazo šalyse atsargų yra dviem amžiams; Rusijoje – vienam amžiui; Šiaurės Afrikoje – pusei amžiaus; Baltijos jūroje – pusei amžiaus, Europoje – maždaug dvidešimčiai metų. Todėl turime pasirengti dujas importuoti. Taip, pone Komisijos nary, „Nabucco“ yra patikimas projektas ir turime jį remti, bet turime finansiškai ir politiškai remti visus įvairius energijos tiekimo šaltinius – „Nord Stream“ ir „South Stream“, šiaurėje ir pietuose. Turime pasitikėti savo pramonės įmonėmis, kurios yra kompetentingos, sąžiningos ir turi etikos kodeksą, bet nebūkime naivūs. Pone Komisijos nary, raginu jus nedelsiant išnagrinėti pasiūlymus, pateiktus kai kurių valstybių narių, norinčių, kad turėtume veiksmingą Europos priemonę, pagal kurią būtų galima imtis veiksmų dujų rinkoje, t. y. sukurti centrinę Europos dujų supirkimo tarnybą – kažką panašaus į tai, ką jūs darote Kaukaze per įmonę „Caspian Development Corporation“. Norėčiau pasidžiaugti dėl projekto „Desertec“. Skaičius mes žinome: 1 km dykumos gaunama tiek pat energijos, kiek būtų gaunama iš 1,5 mln. barelių naftos. Tai – puikus Europos ir Viduržemio jūros regiono projektas. Žinome, kad naudojant 0,3 proc. planetos dykumų energija būtų galima aprūpinti visą pasaulį. Žinome, kad energetikos problemas išspręsime pasitelkdami žmonių išradingumą ir mokslą, tačiau etiškai ir moraliai. Pone Komisijos nary, jums labai gerai sekasi dirbti, nes Europoje matomi rezultatai, Europa teikia apsaugą, Europa imasi veiksmų. Gerai padirbėta, taip darykite ir toliau – Europos Parlamentas jus rems."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Enerģētika nav Eiropas Savienības jurisdikcijā. Piebalga kungs, apsveicu jūs par visu, ko darāt. Energoresursi un piekļuve tiem noved pie kara – dažreiz ar militāriem līdzekļiem, dažreiz ar politiskiem līdzekļiem un dažreiz ar ekonomiskiem līdzekļiem. Runājot par gāzi, jāteic, ka mums būs gāzes karš. Turklāt mēs nezināsim, vai gāze ir kara iemesls vai sekas, bet katrā ziņā mums būs gāzes karš. Mēs zinām skaitļus: Kaukāza valstīs ir rezerves diviem gadsimtiem, Krievijā – vienam gadsimtam, Ziemeļāfrikā – pusgadsimtam, Baltijas valstīs – pusgadsimtam, Eiropā – aptuveni 20 gadiem. Tāpēc mums jāgatavojas gāzes importam. Jā, komisār ir saprātīgs projekts, un mums tas jāatbalsta, bet mums ir jāsniedz finansiāls un politisks atbalsts visiem dažādajiem energopiegādes avotiem, gan gan gan no ziemeļiem, gan dienvidiem. Mums jāpaļaujas arī uz mūsu rūpniecības uzņēmumiem, kuri ir lietpratīgi un godīgi un kuriem ir ētikas kodekss, bet nebūsim naivi, komisār, es mudinu jūs nekavējoties iedziļināties to dalībvalstu priekšlikumos, kas vēlas, lai mums būtu operatīvs Eiropas mēroga instruments darbībai gāzes tirgū, proti, jānodibina Eiropas centrālais gāzes iepirkšanas birojs – kaut kas tāds, ko jūs paveicāt Kaukāzā, nodibinot „Kaspijas jūras reģiona attīstības korporāciju”. Es vēlos jūs apsveikt par . Mēs zinām skaitļus: 1 km tuksneša dod enerģiju, kas ekvivalenta 1,5 miljoniem barelu naftas. Tas ir lielisks projekts Eiropas Vidusjūras teritorijai. Mēs zinām, ka 0,3 % planētas tuksnešu varētu apgādāt ar energoresursiem visu pasauli. Mēs zinām, ka atrisināsim savas enerģētikas problēmas, pateicoties cilvēku atjautībai un zinātnei, bet mēs to darīsim ētiskā un morālā veidā. Komisār, jūs darāt ļoti labu darbu, jo mums šeit ir Eiropa, kas dod rezultātus, Eiropa, kas aizsargā, un Eiropa, kas rīkojas. Labi paveikts darbs, un, lūdzu, turpiniet tādā pašā garā – Eiropas Parlaments jūs atbalstīs."@lv13
"Monsieur le Président, l'énergie n'est pas une compétence de l'Union européenne. Bravo, Monsieur le Commissaire Piebalgs, pour tout ce que vous faites. L'énergie et l'accès, ce sera la guerre, parfois militaire, parfois politique, parfois économique. S'agissant du gaz, nous aurons la guerre du gaz. Nous ne saurons d'ailleurs pas si le gaz sera la cause de la guerre ou si sera une conséquence, mais nous aurons la guerre du gaz. Nous connaissons les chiffres: dans les pays du Caucase, deux siècles de réserves; en Russie, un siècle; en Afrique du Nord, un demi-siècle; dans la Baltique, un demi-siècle; en Europe, une vingtaine d'années. Nous devons donc préparer nos importations. Oui, Nabucco est un bon projet, et nous devons le soutenir, mais, Monsieur le Commissaire, nous devons soutenir financièrement et politiquement toutes les diversifications de sources d'approvisionnement en énergie, qu'il s'agisse de ou de du Nord ou du Sud. Nous devons également nous appuyer sur nos industriels, qui sont compétents, loyaux, et qui ont une éthique, mais ne soyons pas naïfs. Monsieur le Commissaire, je vous prie d'étudier sans délai les propositions de certains États membres qui souhaitent que nous ayons un instrument européen opérationnel pour agir sur le marché du gaz, c'est-à-dire créer une centrale d'achat européenne de gaz, comme d'ailleurs vous le faites pour le Caucase avec la . Concernant Desertec, bravo. Nous connaissons les chiffres: 1 km de désert reçoit l'équivalent de 1,5 million de barils de pétrole. C'est un excellent projet pour l'Euroméditerranée. Nous savons que 0,3 % des déserts de la planète pourraient alimenter tout le monde en énergie. Nous savons que nous réglerons nos problèmes de l'énergie par le génie humain et la science, mais avec l'éthique et la conscience. Vous faites un très bon travail, Monsieur le Commissaire, car nous avons là l'Europe des résultats, une Europe qui protège, une Europe qui agit. Bravo, et continuez, vous aurez le soutien du Parlement européen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, energie is geen terrein terzake waarvan de Europese Unie bevoegdheid heeft. Petje af, mijnheer Piebalgs, voor alles wat u doet. Energie en toegang tot energie lokken oorlog uit – soms militair, soms politiek en soms economisch van aard. Wat gas betreft, zijn we op weg naar een gasoorlog. We zullen overigens niet weten of gas de oorzaak van de oorlog of een gevolg ervan is, maar hoe het ook zij, een gasoorlog komt er. We kennen de cijfers: in de landen van de Kaukasus zijn er twee eeuwen reserves; in Rusland één eeuw; in Noord-Afrika een halve eeuw; in de Baltische staten een halve eeuw; in Europa zo’n twintig jaar. Wij moeten ons dan ook gaan voorbereiden op het importeren van gas. Ja commissaris, Nabucco is een goed project, en wij moeten het steunen, maar wij moeten alle bronnen van energievoorziening financieel en politiek steunen, of het nu gaat om Nord Stream of South Stream, van het noorden en van het zuiden. Ook moeten we een beroep doen op onze industriële bedrijven die deskundig en eerlijk zijn en er normen en waarden op nahouden, maar laten we niet naïef zijn. Commissaris, ik verzoek u de voorstellen van sommige lidstaten die pleiten voor een operationeel Europees interventie-instrument op de gasmarkt door een Europese inkoopcentrale voor gas tot stand te brengen, zoals u dat overigens voor de Kaukasus doet met de . Wat Desertec betreft, petje af. We kennen de cijfers: 1 vierkante kilometer woestijn genereert het equivalent van 1,5 miljoen olievaten. Het is een uitstekend project voor de euromediterrane landen. Wij weten dat 0,3 procent van de woestijngebieden op aarde de hele wereld van energie zou kunnen voorzien. Wij weten dat we onze energieproblemen kunnen oplossen door menselijke inventiviteit en de wetenschap, maar wel op ethische en morele wijze. U verricht uitstekend werk, commissaris, want dit is een Europa dat resultaten boekt, een Europa dat beschermt, een Europa dat handelt. Bravo, en ga zo door – u kunt rekenen op de steun van het Europees Parlement."@nl3
"Panie przewodniczący! Energia nie jest obszarem, nad którym Unia Europejska sprawuje jurysdykcję. Panie komisarzu Piebalgs! Gratulacje za wszystko, co pan robi. Energia i dostęp do niej to składowe wojny – wojny o charakterze czasami militarnym, czasami politycznym, a czasami gospodarczym. Jeżeli chodzi o gaz, czeka nas wojna gazowa. Poza tym nie będziemy wiedzieć, czy gaz jest przyczyną tej wojny czy jedną z konsekwencji, jednak niezależnie od tego czeka nas wojna gazowa. Znamy liczby: w państwach kaukaskich są rezerwy na 200 lat, w Rosji na 100 lat, w jednym z krajów Afryki Północnej na 50 lat, w Bałtyku na 50 lat, a w Europie na około 20 lat. W związku z tym musimy przygotować się na import gazu. Tak panie komisarzu, Nabucco jest sensownym projektem i musimy go wspierać, jednak musimy wspierać finansowo i politycznie wszystkie źródła dostaw energii z północy i południa, czyli zarówno Nord Stream, jak i South Stream. Poza tym musimy liczyć na nasze przedsiębiorstwa przemysłowe, które są kompetentne i uczciwe, i które postępują zgodnie z kodeksem etycznym, jednak nie bądźmy naiwni. Panie komisarzu! Namawiam pana do jak najszybszego zapoznania się z wnioskami przedstawionymi przez niektóre państwa członkowskie, które postulują opracowanie europejskiego instrumentu operacyjnego umożliwiającego podjęcie działań na rynku gazu, tj. stworzenie centralnego urzędu zakupu gazu, czegoś na kształt rozwiązania, nad którym pracuje pan na Kaukazie z Caspian Development Corporation. Jeżeli chodzi o Desertec, chciałbym przekazać moje gratulacje. Znamy liczby: na 1 km pustyni przypada energia, która jest odpowiednikiem 1,5 miliona baryłek ropy naftowej. Jest to znakomity projekt dla obszaru euro-śródziemnomorskiego. Wiemy, że 0,3% pustyń na ziemi mogłoby zapewnić energię dla całej planety. Wiemy, że rozwiążemy nasze problemy energetyczne w etyczny i moralny sposób dzięki ludzkiej pomysłowości i nauce. Panie komisarzu! Wykonuje pan bardzo ważną pracę, ponieważ dzięki niej mamy do czynienia z Europą, która ma wyniki; Europą, która chroni; Europą, która działa. Brawo! Prosimy kontynuować – będzie pan miał wsparcie Parlamentu Europejskiego."@pl16
"Senhor Presidente, a energia não é da competência da União Europeia. Parabéns, Senhor Comissário Piebalgs, por tudo o que está a fazer. A energia e o acesso significam guerra, por vezes militar, por vezes política, por vezes económica. Relativamente ao gás, teremos a guerra do gás. Aliás, não chegaremos a saber se o gás vai ser a causa da guerra ou a sua consequência, mas tê-la-emos na mesma. Conhecemos os números: nos países do Cáucaso, dois séculos de reservas; na Rússia, um século; no Norte de África, meio século; no Báltico, meio século; na Europa, cerca de vinte anos. Assim, temos de preparar as nossas importações. Sim, Senhor Comissário, o Nabucco é um bom projecto e devemos apoiá-lo, mas temos de apoiar financeira e politicamente todas as diversificações de fontes de aprovisionamento de energia, quer se trate do quer se trate do South Stream, do Norte como do Sul. Temos também de nos apoiar nas nossas indústrias, que são competentes, leais, e que possuem uma ética, mas não são ingénuas. Senhor Comissário, peço-lhe que analise urgentemente as propostas de alguns Estados-Membros, que manifestam o desejo de dispormos de um instrumento europeu operacional para actuar no mercado do gás, ou seja, de criarmos uma central europeia de compra de gás, como aliás acontece relativamente ao Cáucaso com a Caspian Development Corporation. Quanto à Desertec, parabéns. Conhecemos os números: 1 km de deserto recebe o equivalente a 1,5 milhões de barris de petróleo. Trata-se de um excelente projecto para o Euromediterrâneo. Sabemos que 0,3% dos desertos do planeta poderiam alimentar o mundo inteiro em energia. Sabemos que resolveremos os nossos problemas da energia graças ao génio humano e à ciência, mas com ética e consciência. O senhor está a fazer um bom trabalho, Senhor Comissário, pois estamos perante a Europa dos resultados, uma Europa protectora, uma Europa actuante. Parabéns, e continue, terá o apoio do Parlamento Europeu."@pt17
"Dle preşedinte, energia nu este un sector inclus în sfera de competenţă a Uniunii Europene. Dle Piebalgs, felicitări pentru toată activitatea pe care o desfăşuraţi. Energia şi accesul vor duce la conflict – uneori sub aspect militar, uneori sub aspect politic şi alteori sub aspect economic. În privinţa gazelor, vom avea un război al gazelor. Mai mult, nu vom şti dacă gazul este cauza conflictului sau o consecinţă a acestuia, dar în orice caz, vom avea un război al gazelor. Cunoaştem cifrele: în ţările din Caucaz există rezerve pentru două secole; în Rusia pentru un secol; în Africa de Nord pentru jumătate de secol; în regiunea Mării Baltice pentru jumătate de secol; iar în Europa pentru aproximativ 20 ani. Prin urmare, trebuie să ne pregătim pentru gazele de import. Da, dle comisar, Nabucco este un proiect solid şi trebuie să-l susţinem, însă trebuie să oferim sprijinul financiar şi politic tuturor surselor diverse de aprovizionare cu energie, atât pentru Nord Stream cât şi pentru South Stream, din nord şi din sud. Trebuie să ne bazăm, de asemenea, pe companiile industriale, care sunt competente şi echitabile şi care au un cod de conduită etică, dar să nu fim naivi. Dle comisar, vă invit să studiaţi imediat propunerile făcute de anumite state membre care ar dori să avem un instrument operaţional european pentru a lua măsuri pe piaţa gazelor, adică, să creăm un birou european central de achiziţie de gaz, lucru pe care, de altfel, îl faceţi pentru regiunea Caucaz împreună cu Caspian Development Corporation. Aş dori să vă felicit cu privire la proiectul Desertec. Cunoaştem cifrele: 1 km de deşert primeşte echivalentul a 1,5 milioane barili de petrol. Este un proiect excelent pentru zona euro-mediteraneană. Ştim că 0,3% din zonele de deşert ale planetei ar putea furniza energie întregii lumi. Ştim că vom rezolva problemele noastre energetice prin abilitatea şi ştiinţa umană, dar într-un mod etic. Dle comisar, faceţi un lucru foarte bun, pentru că avem în faţă o Europă care are rezultate, care oferă protecţie şi o Europă care acţionează. Felicitări, continuaţi în acest mod – veţi avea sprijinul Parlamentului European."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, energia nepredstavuje oblasť, v ktorej má Európska únia súdnu právomoc. Pán Piebalgs, blahoželám k celému vášmu úsiliu. Energia a prístup k nej spôsobujú vojnu, niekedy ozbrojenú, niekedy politickú, inokedy hospodársku. V súvislosti s plynom vypukne plynová vojna. Nebudeme navyše vedieť, či plyn je jej príčinou alebo dôsledkom, budeme však svedkami plynovej vojny. Poznáme číselné údaje. V krajinách Kaukazu sú zásoby na dve storočia. V Rusku na jedno storočie. V severnej Afrike na pol storočia. V oblasti Baltského mora na pol storočia a v Európe na 20 rokov. Musíme sa preto pripraviť na dovoz plynu. Áno, pán komisár, Nabucco je dôležitý projekt a musíme ho podporovať, ale musíme finančne a politicky podporiť všetky rôznorodé zdroje dodávok energie, projekty Nord Stream a South Stream, zo severu a juhu. Musíme sa tiež spoľahnúť na naše priemyselné spoločnosti, ktoré sú kompetentné, konajú spravodlivo a majú etický kódex. Nebuďme však naivní. Pán komisár, naliehavo vás vyzývam, aby ste okamžite preskúmali návrhy niektorých členských štátov, na základe ktorých by sme mali mať funkčný európsky nástroj na prijímanie opatrení na trhu s plynom, to znamená, vytvoriť európsky centrálny úrad pre nákup plynu, teda pre to, čo navyše robíte pre Kaukaz prostredníctvom Kaspického rozvojového združenia. V súvislosti s projektom Desertec by som vám rád zablahoželal. Poznáme číselné údaje. Na ploche 1 km púšte sa získa 1,5 milióna barelov ropy. Je to vynikajúci projekt pre euro-stredozemskú oblasť. Vieme, že 0,3 % púští na planéte by mohlo zásobiť energiou celý svet. Vieme, že svoje energetické problémy vyriešime ľudskou vynaliezavosťou a pomocou vedy, avšak etickým a morálnym spôsobom. Pán komisár, robíte svoju prácu dobre, pretože vidíme Európu, ktorá dosahuje výsledky, Európu, ktorá chráni, a Európu, ktorá koná. Dobrá práca a pokračujte, prosím. Budete mať podporu Európskeho parlamentu."@sk19
"Gospod predsednik, energija ni področje, nad katerim bi imela pristojnost Evropska unija. Gospod Piebalgs, čestitam vam za vse, kar delate. Energija in dostop prispevata k vojni – včasih v vojaškem smislu, včasih v političnem in včasih v gospodarskem. Glede plina bomo imeli plinsko vojno. Poleg tega ne bomo vedeli, če je plin vzrok vojne ali njena posledica, vsekakor pa bomo imeli plinsko vojno. Številke poznamo. Države na Kavkazu imajo za dve stoletji rezerv, Rusija za eno stoletje, severna Afrika za pol stoletja, baltiške države za pol stoletja in Evropa za okrog 20 let. Torej se moramo pripraviti na uvoz plina. Da komisar, Nabucco je dober projekt in mi ga moramo podpreti, vendar moramo dati finančno in politično podporo vsem različnim virom oskrbe z energijo s severa in juga, Severnemu toku in Južnemu toku. Prav tako se moramo zanesti na naša industrijska podjetja, ki so pristojna in poštena in imajo etični kodeks, vendar ne bodimo naivni. Komisar, pozivam vas, da nemudoma preučite predloge nekaterih držav članic, ki bi rade, da imamo operativni evropski instrument za sprejemanje ukrepov na trgu s plinom, da bi se torej oblikovali evropski centralni uradi za nakupe plina, nekaj podobnega, kot vi počnete za Kavkaz s kaspijsko razvojno korporacijo. V zvezi s projektom Desertec vam moram čestitati. Številke poznamo. 1 km puščave prejme energijo enakovredno 1,5 milijona sodčkov nafte. To je čudovit projekt za evro–sredozemsko območje. Vemo, da bi lahko 0,3 % puščav na planetu oskrbovalo z energijo ves svet. Vemo, da bomo rešili naše energetske probleme s človeško iznajdljivostjo in znanostjo, vendar etično in moralno. Komisar, svoje delo opravljate zelo dobro, ker imamo tu Evropo, ki daje rezultate, Evropo, ki varuje in Evropo, ki deluje. Dobro opravljeno in, prosim, nadaljujte – dobili boste podporo Evropskega parlamenta."@sl20
"Herr talman! Energi tillhör inte de områden där EU har behörighet. Herr Piebalgs, jag vill gratulera er till det arbete ni gör. Energi och tillgång till energi orsakar krig – ibland i militär mening, ibland i politisk mening, och ibland i ekonomisk mening. Vi kommer även att se ett gaskrig bryta ut. Vi kommer inte att veta om gas är orsaken till kriget eller en konsekvens av det, men ett gaskrig kommer att bryta ut. Vi har siffrorna: i länderna i Kaukasus finns gasreserver för två sekel; i Ryssland för ett sekel; i Nordafrika för ett halvt sekel; i Östersjön för ett halvt sekel; i Europa för cirka 20 år. Därför måste vi förbereda oss på att importera gas. Ja, herr kommissionsledamot, Nabucco är ett bra projekt och vi måste stödja det, men vi måste ge ekonomiskt och politiskt stöd till alla olika energiförsörjningskällor, både Nord Stream och South Stream, både i norr och i söder. Vi måste även förlita oss på våra industriföretag, som är kompetenta och hederliga och har en etisk kod, men vi får inte vara naiva. Jag ber er att genast ta del av vissa medlemsstaters förslag där man efterlyser ett operativt EU-instrument för att vidta åtgärder på gasmarknaden. Man vill alltså att vi ska skapa en europeisk gemensam inköpscentral för gas, vilket ni för övrigt gör för Kaukasus med den gemensamma uppköpsmekanismen Caspian Development Corporation. När det gäller Desertec vill jag gratulera. Vi har siffrorna: 1 km öken motsvarar 1,5 miljoner fat olja. Det är ett utmärkt projekt för Europa-Medelhavsområdet. Vi vet att 0,3 procent av jordens ökenområden skulle kunna förse hela världen med energi. Vi vet att vi kommer att lösa våra energiproblem med hjälp av mänsklig intelligens och vetenskap, fast på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt. Herr kommissionsledamot, ni gör ett utmärkt jobb, och vi ser nu ett EU som visar resultat, som skyddar och agerar. Bra jobbat, fortsätt – ni har Europaparlamentets stöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,22,13,9,21,17,4,12,8
"Nord Stream,"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph