Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-087"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-087"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, collega's, commissaris, ik wil u prijzen voor uw geïntegreerde aanpak van dit voorstel. De diversificatie is geweldig belangrijk en ik steun daarin ook de woorden van mijn collega Hans van Baalen, die zegt 'we moeten alle soorten energie bekijken, dus ook kernenergie'. Maar - zoals ik op de basisschool heb geleerd - de zon is de bron van alle kracht en ik denk dat we daar in de toekomst op moeten focussen. Als het gaat over diversificatie, dan hebben we het niet alleen over de energiesoorten, maar ook over de leveranciers. Veel collega's hebben gesproken over Rusland. Rusland heeft nog altijd geleverd als wij vroegen, maar in de toekomst zal het belangrijk zijn om meerdere leveranciers te hebben. Vervolgens, hoe kunnen we dan die energiezekerheid garanderen? Die kunnen we alleen garanderen als we ze ook kunnen bereiken via de netwerken en ik denk dat uw belangrijkste taak - u heeft nu een aantal hobbels genomen, Nabucco, Desertec - de komende jaren zal worden om een geïntegreerd netwerk te realiseren waarin de landen, alle Europese lidstaten, de neus in dezelfde richting hebben en ook geïntegreerd het energiebeleid willen gaan uitvoeren. U kunt daarbij institutionele beleggers, private investeerders vragen om het geld te krijgen, maar ik denk dat het nodig is dat u vanaf morgen gaat werken aan een geïntegreerd netwerk, een soort een ringleiding door Europa waardoor iedere eindgebruiker kan worden bereikt."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, chtěl bych vám poblahopřát k tomu, jak integrovaný přístup jste k tomuto usnesení zaujali. Diverzifikace je velmi důležitá a já bych chtěl rovněž vyjádřit souhlas s tím, co zde uvedl kolega van Balen, zejména, že se musíme zabývat všemi druhy energie, včetně jaderné. Přesto – a to jsem se naučil na základní škole – zdrojem veškeré energie je slunce, a dle mého názoru bychom se na něj měli v budoucnosti zaměřit. Hovoříme-li o diverzifikaci, pak musíme mít na mysli nejen různé druhy energie, ale i různé dodavatele. Řada z vás zmiňovala Rusko. Rusko bylo doposud naším dodavatelem, pokud jsme o to požádali, avšak v budoucnosti bude důležité mít dodavatelů více. Za další, jak můžeme zajistit bezpečnost dodávek energie? Můžeme ji zaručit pouze za předpokladu, že budeme dostávat dodávky energie prostřednictvím sítí, a dle mého názoru bude v nadcházejících letech vaším nejdůležitějším úkolem – a již jste řadu překážek vyjednali, Nabucco, DESERTEC – vybudovat integrovanou síť, v níž zapojené země, všechny členské státy EU, potáhnou za jeden provaz a budou chtít provádět energetickou politiku integrovaným způsobem. Můžete žádat finanční instituce nebo soukromé investory o finanční prostředky, domnívám se však, že je třeba neprodleně začít pracovat na integrované síti, určitém druhu přenosové sítě (supergrid), indukční smyčky pro Evropu, která bude schopna dosáhnout ke každému koncovému uživateli."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne lykønske Dem med Deres integrerede tilgang i dette forslag. Denne spredning er meget vigtig, og jeg mener ligesom hr. van Baalen, at vi skal overveje alle former for energi, herunder atomenergi. Men – og det er noget, jeg lærte i skolen – solen er kilden til al energi, og jeg mener, vi skal fokusere på solen i fremtiden. Når det drejer sig om spredning, handler det ikke kun om formerne for energi, men også leverandørerne. Mange har i dag talt om Rusland. Indtil nu har Rusland altid leveret til os, når vi har ønsket det, men i fremtiden er det vigtigt, at vi har flere leverandører. Hvordan kan vi så garantere energisikkerhed? Vi kan kun garantere energisikkerhed, hvis vi også kan få vores energiforsyning via nettene, og Deres vigtigste opgave – De har håndteret en række hindringer, Nabucco, Desertec – i de kommende år vil efter min mening være at etablere et integreret net, hvor de involverede lande, alle EU-medlemsstaterne, trækker i samme retning og også er villige til at gennemføre energipolitikken på en integreret måde. De kan bede institutionelle långivere og private investorer om pengene, men De skal begynde at arbejde på et integreret net med det samme, en form for et supernet, et induktionsloop for Europa, der kan nå ud til hver eneste slutbruger."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich möchte Ihnen zu Ihrem ganzheitlichen Ansatz bei diesem Vorschlag gratulieren. Diese Diversifizierung ist sehr wichtig, und ich möchte meinem Kollegen, Herrn van Baalen, zustimmen, der sagte, dass wir alle Energieformen, einschließlich der Kernenergie, in Betracht ziehen müssen. Und dennoch ist die Sonne – das habe ich in der Grundschule gelernt – die Quelle aller Energieformen, und ich glaube, dass wir uns in der Zukunft auf die Sonne konzentrieren müssen. Was die Diversifizierung angeht, darf es nicht nur um die Energieformen gehen, sondern auch um die Lieferanten. Viele von Ihnen haben über Russland gesprochen. Bisher hat Russland uns immer geliefert, wenn wir darum gebeten haben, aber zukünftig wird es wichtig sein, dass uns mehr Lieferanten zur Verfügung stehen. Als nächstes: wie können wir die Energiesicherheit sicherstellen? Wir können sie nur sicherstellen, wenn wir unsere Energielieferungen auch über die Netze erhalten, und ich glaube, dass es Ihre wichtigste Aufgabe in den nächsten Jahren sein wird – nachdem Sie bereits über eine Reihe von Hindernissen, Nabucco, Desertec verhandelt haben –, ein integriertes Netz einzurichten, in dem die beteiligten Länder, also alle EU-Mitgliedstaaten, am selben Strang ziehen und auch bereit sind, eine ganzheitliche Energiepolitik umzusetzen. Sie können institutionelle Geldgeber und private Investoren um Geld bitten, aber ich bin davon überzeugt, dass Sie sofort damit beginnen müssen, ein integriertes Netzwerk auzubauen, eine Art eine Induktionsschleife für Europa, mit der jeder Endverbraucher erreicht wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ολοκληρωμένη σας προσέγγιση σε σχέση με αυτήν την πρόταση. Αυτή η διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφός μου, ο κ. van Baalen, ότι δηλαδή πρέπει να εξετάσουμε όλες τις μορφές ενέργειας, περιλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο –και αυτό είναι κάτι που έμαθα στο δημοτικό– ο ήλιος είναι η πηγή όλης της ενέργειας και πιστεύω πως πρέπει να εστιάσουμε στον ήλιο στο μέλλον. Όταν μιλάμε για διαφοροποίηση, αυτή πρέπει να αφορά όχι μόνο τις μορφές ενέργειας, αλλά και τους παρόχους. Πολλοί από εσάς μιλήσατε για τη Ρωσία. Μέχρι τώρα, η Ρωσία μας εφοδίαζε πάντοτε, όποτε της το ζητούσαμε, στο μέλλον όμως θα είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερους προμηθευτές. Έπειτα, με ποιον τρόπο μπορούμε να κατοχυρώσουμε την ενεργειακή ασφάλεια; Μπορούμε να την κατοχυρώσουμε μόνο εάν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό μέσω των δικτύων και πιστεύω ότι η πλέον σημαντική αποστολή σας –διαπραγματευτήκατε για σειρά προσκομμάτων, το Nabucco, το Desertec– στα προσεχή χρόνια θα είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου, όπου οι εμπλεκόμενες χώρες, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και θα είναι, επίσης, πρόθυμα να εφαρμόσουν μια ενεργειακή πολιτική με ολοκληρωμένο τρόπο. Μπορείτε να ζητήσετε από τους θεσμικούς χρηματοδότες και από τους ιδιώτες επενδυτές τα χρήματα, πιστεύω όμως πως πρέπει να ξεκινήσετε να εργάζεστε για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου αμέσως, ενός είδους υπερδικτύου, ενός κλειστού κυκλώματος για την Ευρώπη, ικανού να φθάνει σε κάθε τελικό χρήστη."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to congratulate you on your integrated approach in this proposal. This diversification is very important and I would also like to concur with what my colleague Mr van Baalen said, namely that we need to consider all forms of energy, including nuclear power. Yet – and this is something I learnt at primary school – the Sun is the source of all energy and I believe that we must focus on the Sun in future. When it comes to diversification, it has to be about not only the types of energy, but also the suppliers. Many of you have spoken about Russia. So far, Russia has always supplied us when we have asked it to, but in the future it will be important to have more suppliers. Next, how can we guarantee energy security? We can only guarantee it if we can also get our energy supply via the networks and I believe that your most important task – you have negotiated a number of obstacles, Nabucco, Desertec – in the coming years will be to realise an integrated network where the countries involved, all the EU Member States, are pulling in the same direction and are also willing to implement energy policy in an integrated way. You can ask institutional financiers, private investors, for the money, but I believe that you need to start working on an integrated network right away, a kind of an induction loop for Europe capable of reaching every end-user."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría felicitarles por el planteamiento integral de su propuesta. Esta diversificación es muy importante y también mostrarme de acuerdo con lo que mi colega el señor van Baalen ha dicho, esto es, que debemos considerar todas las formas de energía, también la nuclear. Sin embargo —y esto es algo que aprendí en el colegio— el sol es la fuente de todas las energías y creo que en el futuro debemos centrarnos en él. En lo que se refiere a la diversificación, tiene que darse no sólo en las clases de energía, sino también en los abastecedores. Muchos de ustedes han hablado sobre Rusia. Hasta ahora, ese país siempre nos ha abastecido cuando se lo hemos pedido, pero en el futuro será importante contar con más proveedores. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad energética? Sólo podemos hacerlo si también podemos abastecernos de ella a través de las redes y considero que su tarea más importante —han sorteado una serie de obstáculos, Nabucco, Desertec— en los próximos años será desarrollar una red integrada en la que los países implicados, todos los Estados miembros de la UE, empujen en la misma dirección y estén dispuestos a aplicar la política energética de manera integral. Pueden pedir el dinero a las instituciones financieras, a los inversores privados, pero creo que deben empezar trabajando ya mismo en una red integrada, algo así como un entramado gigante, un circuito cerrado de inducción para Europa capaz de alcanzar a cualquier usuario final."@es21
"Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Sooviksin teid õnnitleda teie integreeritud lähenemisviisi puhul käesolevas ettepanekus! See mitmekesistamine on väga tähtis. Samuti sooviksin nõustuda sellega, mida ütles minu kolleeg Johannes Cornelis van Baalen, nimelt, et me peame kaaluma kõiki energiaallikaid, sealhulgas tuumaenergiat. Siiski – ja see on midagi, mida ma õppisin juba algkoolis – Päike on igasuguse energia allikas ja ma usun, et me peame tulevikus keskenduma Päikesele. Kui räägime mitmekesistamisest, siis ei pea see puudutama mitte ainult energiaallikaid, vaid ka tarnijaid. Paljud teist on rääkinud Venemaast. Seni on Venemaa alati meid varustanud, kui me seda oleme palunud, kuid tulevikus on tähtis omada rohkem tarnijaid. Järgmiseks, kuidas me saame tagada energiajulgeoleku? Me saame seda tagada vaid siis, kui me ühtlasi tagame võrkude kaudu oma energiatarned. Ma usun, et teie kõige tähtsam ülesanne – te olete läbirääkimistel ületanud mitmeid takistusi, Nabucco, Desertec – järgnevatel aastatel on luua integreeritud võrk, milles kaasatud riigid, kõik ELi liikmesriigid, veavad samas suunas ja ühtlasi soovivad rakendada energiapoliitikat integreeritud moel. Teie võite paluda raha institutsionaalsetelt rahastajatelt, erainvestoritelt, kuid ma usun, et peate kohe tööle asuma integreeritud võrgu, teatud supervõrgu, Euroopa induktsiooniahelaga, mis jõuab iga lõppkasutajani."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä kokonaisvaltaisesta lähestymistavastanne tässä ehdotuksessa. Monipuolistaminen on erittäin tärkeää, ja haluaisin yhtyä siihen, mitä kollegani Johannes Cornelis van Baalen totesi, että meidän on harkittava kaikkia energiamuotoja, kuten ydinvoimaa. Kuitenkin, ja tämän opin jo peruskoulussa, aurinko on kaiken energian lähde ja uskon, että meidän on keskittyvä aurinkoenergiaan tulevaisuudessa. Monipuolistamisen on koskettava kaikkien energiamuotojen lisäksi toimittajia. Monet teistä puhuivat Venäjästä. Venäjä on toistaiseksi toimittanut meille aina sen, minkä olemme pyytäneet, mutta tulevaisuudessa on tärkeää, että meillä on enemmän toimittajia. Seuraavaksi, miten voimme taata energiavarmuuden? Me voimme taata sen ainoastaan, jos saamme energiantoimituksemme verkkojen välityksellä. Mielestäni kaikkein tärkein tehtävä – olette selvittäneet monet esteet, kuten Nabuccon ja Desertecin – tulevina vuosina on sellaisen yhtenäisen verkon aikaansaaminen, jossa asianmukaiset valtiot, kaikki EU:n jäsenvaltiot, vetävät hanketta samaan suuntaan ja haluavat lisäksi toteuttaa energiapolitiikkaa kokonaisvaltaisella tavalla. Voitte pyytää rahaa toimielimiltä tai yksityisiltä sijoittajilta, mutta minusta teidän on aloitettava välittömästi työ yhtenäisestä verkosta, eräänlaisesta superverkosta, Euroopan kattavasta silmukasta, jolla voidaan saavuttaa jokainen loppukäyttäjä."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous féliciter pour votre approche intégrée dans cette proposition. Cette diversification est très importante et je rejoins aussi ce que mon collègue M. van Baalen a dit, à savoir que nous devons envisager toutes les formes d’énergie, y compris l’énergie nucléaire. Pourtant – et c’est quelque chose que j’ai appris à l’école primaire – le soleil est la source de toute énergie et je crois que nous devons, à l’avenir, nous concentrer sur le soleil. Quant à la diversification, elle doit concerner non seulement les types d’énergie, mais aussi les fournisseurs. Beaucoup d’entre vous ont parlé de la Russie. Jusqu’à présent, la Russie nous a toujours approvisionnés quand nous lui avons demandé, mais, à l’avenir, il sera important d’avoir davantage de fournisseurs. Ensuite, comment pouvons-nous garantir la sécurité énergétique? Nous ne pouvons la garantir que si nous pouvons aussi nous approvisionner en énergie via les réseaux et je crois que votre mission la plus importante – vous avez négocié une série d’obstacles, Nabucco, Desertec – dans les années à venir sera de réaliser un réseau intégré où les pays impliqués, tous les États membres de l’UE, tirent dans la même direction et sont aussi désireux de mettre la politique énergétique en œuvre de manière intégrée. Vous pouvez demander de l’argent à des financiers institutionnels, à des investisseurs privés, mais je crois que vous devez commencer à vous penchez immédiatement sur un réseau intégré, une sorte de une boucle à induction pour l’Europe, capable d’atteindre tous les utilisateurs finaux."@fr8
"Elnök Úr! Biztos úr! Hölgyeim és uraim! Szeretnék gratulálni Önnek a javaslatban szereplő integrált megközelítési módért. Ez a diverzifikáció nagyon fontos, és ahhoz is szeretnék csatlakozni, amit képviselőtársam, van Baalen úr mondott, nevezetesen ahhoz, hogy az energia minden formáját figyelembe kell vennünk, az atomenergiát is ide számítva. Ennek ellenére – és ezt még az általános iskolában tanultam – minden energiának a Nap a forrása, és meggyőződésem, hogy a jövőben a Napra kell majd összpontosítanunk. A diverzifikációról azt szeretném mondani, hogy azt nemcsak az energia különféle típusaira, hanem a beszállítókra is ki kell terjeszteni. Sokan említették Oroszországot. Oroszország mindeddig mindig szállított nekünk, amikor ezt kértük, de a jövőben feltétlenül több szállítóra kell támaszkodnunk. A következő szempont az, hogy hogyan tudjuk garantálni az energiabiztonságot? Csak akkor tudjuk garantálni, ha energiaellátásunkat is a hálózatokból nyerhetjük, és meggyőződésem, hogy az elkövetkező években az Ön legfontosabb feladata – Ön számos akadályt leküzdött: Nabucco, Desertec – egy integrált hálózat megvalósítása lesz, amelyben az érintett országok, az EU összes tagállama azonos irányba húz, és hajlandó energiapolitikáját is integrált módon megvalósítani. Kérhet pénzt intézményi finanszírozóktól, magánbefektetőktől, de meggyőződésem, hogy most azonnal el kell kezdenie a munkát egy integrált hálózat, egyfajta egy európai indukciós hurok létrehozása érdekében, amely képes elérni minden végfelhasználót."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, vorrei complimentarmi per l’approccio integrato assunto nella proposta. La diversificazione è molto importante e concordo anche con quanto affermato dal collega van Baalen, ossia che dobbiamo considerare tutte le forme di energia, compreso il nucleare. Tuttavia, come ho imparato alle elementari, il sole è la fonte di tutta l’energia, per cui credo che in futuro su di esso dovremmo concentrarci. Per quanto concerne la diversificazione, il processo deve riguardare non soltanto i tipi di energia, ma anche le fonti di approvvigionamento. Molti sono intervenuti sulla Russia. Sinora la Russia ci ha sempre riforniti quando le abbiamo chiesto di farlo, ma in futuro sarà importante poter contare su più fornitori. Detto questo, come possiamo garantire la sicurezza energetica? Ebbene possiamo garantirla soltanto se siamo in grado di ottenere il nostro approvvigionamento energetico attraverso le reti, e sono persuaso che il vostro compito più importante – sono stati negoziati vari ostacoli, Nabucco, Desertec – negli anni a venire consisterà nel realizzare una rete integrata nel cui ambito i paesi interessati, tutti gli Stati membri dell’Unione, si muovano nella stessa direzione e siano anche disposti ad attuare la politica energetica in maniera integrata. Il denaro può essere chiesto a finanziatori istituzionali o investitori privati, ma ritengo che sia indispensabile iniziare a lavorare immediatamente su una rete integrata, una sorta di un circuito di induzione per l’Europa in grado di raggiungere ogni utente finale."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, norėčiau pasidžiaugti, kad šiame pasiūlyme laikotės integruoto požiūrio. Šis įvairinimas labai svarbus ir norėčiau pritarti savo kolegos J. C. van Baaleno žodžiams, kad turime svarstyti visų rūšių energijos, įskaitant branduolinės, klausimą. Vis dėlto – tai išmokau jau pradinėje mokykloje – visos energijos šaltinis yra saulė ir manau, kad ateityje daugiausia dėmesio turime skirti saulei. Įvairinimo klausimu pasakytina, kad įvairinamos turi būti ne tik energijos rūšys, bet ir tiekėjai. Daugelis jūsų kalbėjote apie Rusiją. Iki šiol Rusija mums tiekė visada, kai tik prašėme, bet ateityje bus svarbu turėti daugiau tiekėjų. Kitas klausimas, kaip užtikrinti energetinį saugumą? Mes jį galime užtikrinti tik tuo atveju, jei mums energija bus tiekiama per tinklus, ir manau, kad svarbiausias jūsų uždavinys keletą ateinančių metų (derėjotės dėl daugelio sudėtingų klausimų, dėl projektų „Nabucco“, „Desertec“) bus įgyvendinti integruotą tinklą, kuriame dalyvaujančios šalys, visos ES valstybės narės, veiktų viena kryptimi ir norėtų įgyvendinti integruotą energetikos politiką. Lėšų galite prašyti finansų institucijų, privačių investuotojų, bet manau, kad turite iškart pradėti kurti integruotą tinklą, tam tikrą indukcinę kilpą Europai, galinčią pasiekti kiekvieną galutinį naudotoją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Es vēlos jūs apsveikt par komplekso pieeju šim priekšlikumam. Dažādošana ir ļoti svarīga, un es piekrītu arī tam, ko teica mans kolēģis kungs, proti, ka mums jāapsver visi energoresursu veidi, tostarp kodolenerģija. Tomēr – un to es uzzināju pamatskolā – saule ir visu enerģijas veidu avots, un es uzskatu, ka turpmāk mums galvenā vērība jāpievērš saulei. Dažādošanai jāattiecas ne tikai uz energoresursu veidiem, bet arī uz piegādātājiem. Daudzi no jums runāja par Krieviju. Līdz šim Krievija ir mūs apgādājusi, kad to esam lūguši, bet turpmāk būs svarīgi iegūt vairāk piegādātāju. Nākamais jautājums: kā mēs varam garantēt energoapgādes drošību? Mēs to varam garantēt tikai tad, ja piegādājam energoresursus caur tīkliem, un es uzskatu, ka jūsu vissvarīgākais uzdevums – jūs esat pārvarējuši vairākus šķēršļus nākamajos gados būs izveidot integrētu tīklu, kurā iesaistītās valstis, visas ES dalībvalstis, darbosies vienā virzienā un būs gatavas īstenot enerģētikas politiku integrētā veidā. Jūs varat lūgt naudu iestāžu finansistiem, privātiem ieguldītājiem, bet es uzskatu, ka jums nekavējoties jāsāk veidot integrētu tīklu, sava veida tādu zemfrekvences uztvērēju Eiropai, kas spēj aizsniegt visus galapatērētājus."@lv13
"Voorzitter, collega's, commissaris, ik wil u prijzen voor uw geïntegreerde aanpak van dit voorstel. De diversificatie is geweldig belangrijk en ik steun daarin ook de woorden van mijn collega Hans van Baalen, die zegt 'we moeten alle soorten energie bekijken, dus ook kernenergie'. Maar - zoals ik op de basisschool heb geleerd - de zon is de bron van alle kracht en ik denk dat we daar in de toekomst op moeten focussen. Als het gaat over diversificatie, dan hebben we het niet alleen over de energiesoorten, maar ook over de leveranciers. Veel collega's hebben gesproken over Rusland. Rusland heeft nog altijd geleverd als wij vroegen, maar in de toekomst zal het belangrijk zijn om meerdere leveranciers te hebben. Vervolgens, hoe kunnen we dan die energiezekerheid garanderen? Die kunnen we alleen garanderen als we ze ook kunnen bereiken via de netwerken en ik denk dat uw belangrijkste taak - u heeft nu een aantal hobbels genomen, Nabucco, Desertec - de komende jaren zal worden om een geïntegreerd netwerk te realiseren waarin de landen, alle Europese lidstaten, de neus in dezelfde richting hebben en ook geïntegreerd het energiebeleid willen gaan uitvoeren. U kunt daarbij institutionele beleggers, private investeerders vragen om het geld te krijgen, maar ik denk dat het nodig is dat u vanaf morgen gaat werken aan een geïntegreerd netwerk, een soort een ringleiding door Europa waardoor iedere eindgebruiker kan worden bereikt."@mt15
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Chciałbym państwu pogratulować zintegrowanego podejścia, jakie przedstawia przedmiotowy wniosek. Dywersyfikacja jest bardzo ważna, dlatego chciałbym zgodzić się z tym, co powiedział mój kolega, pan poseł van Baalen, mianowicie, że musimy brać pod uwagę wszystkie formy energii, w tym energię jądrową. Jednak – a dowiedziałem się tego już w szkole podstawowej – głównym źródłem energii jest Słońce, dlatego moim zdaniem w przyszłości musimy skupić się właśnie na nim. Jeżeli chodzi o dywersyfikację, to musi ona dotyczyć nie tylko rodzajów energii, ale także dostawców. Wielu przedmówców mówiło o Rosji. Dotychczas Rosja zawsze dostarczała nam energii, kiedy ją o to prosiliśmy, ale w przyszłości ważne będzie posiadanie większej liczby dostawców. Kolejna sprawa: jak możemy zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne? Możemy je zagwarantować tylko wtedy, gdy uda nam się dostarczać naszą energię przez wspomniane sieci i uważam, że najważniejszym zadaniem dla państwa w najbliższych latach – a pokonali już państwo wiele przeszkód, Nabucco, Desertec – będzie stworzenie zintegrowanej sieci, w ramach której zaangażowane państwa, tj. wszystkie państwa członkowskie UE, będą zmierzały w tym samym kierunku, a poza tym będą skłonne wdrażać politykę energetyczną w zintegrowany sposób. Możecie się zwrócić z prośbą o środki finansowe do podmiotów instytucjonalnych lub inwestorów prywatnych, jednak uważam, że musicie niezwłocznie rozpocząć prace nad zintegrowaną siecią, czymś na kształt supersieci, pętli indukcyjnej dla Europy, która będzie docierać do każdego odbiorcy końcowego."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados; gostaria de vos congratular pela abordagem integrada seguida nesta proposta. A diversificação é muito importante e eu queria também manifestar o meu acordo com o que foi dito pelo meu colega van Baalen, a saber, que temos de considerar todas as formas de energia, incluindo a energia nuclear. No entanto – e isso é uma coisa que eu aprendi na escola primária – o Sol é a fonte de toda a energia e eu sou de opinião que nos temos de concentrar no Sol, de futuro. Quanto à diversificação, não pode confinar-se aos tipos de energia, tem de se estender aos fornecedores. Muitos dos oradores falaram da Rússia. Até aqui, a Rússia satisfez todos os nossos pedidos de abastecimento, mas futuramente será importante dispormos de outros fornecedores. Depois, como podemos garantir a nossa segurança energética? Só podemos garanti-la se estivermos em condições de transportar os fluxos de abastecimento através da infra-estrutura e penso que a vossa missão mais importante nos próximos anos – já superaram uma série de obstáculos, Nabucco, Desertec – consistirá em criar uma rede integrada em que os países, a totalidade dos Estados-Membros da UE, puxem todos no mesmo sentido e estejam dispostos também a executar a política de energia de modo integrado. Podem tratar de angariar fundos junto das instituições de financiamento e de investidores privados, mas creio que precisam de começar já a trabalhar numa rede integrada, uma espécie de super-rede, um sistema de distribuição europeu que chegue a todos os consumidores finais."@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, aş dori să vă felicit pentru abordarea integrată a acestei propuneri. Această diversificare este foarte importantă şi aş dori, de asemenea, să subliniez ceea ce a spus colegul meu, dl van Baalen. şi anume că trebuie să luăm în considerare toate formele de energie, inclusiv energia nucleară. Însă – şi acesta este un lucru pe care l-am învăţat în şcoala primară – soarele este sursa tuturor energiilor şi cred că trebuie să ne concentrăm pe acesta în viitor. Când vine vorba de diversificare, nu trebuie să ne referim numai la tipurile de energie, ci şi la furnizori. Mulţi dintre dvs. au vorbit despre Rusia. Până acum, Rusia ne-a furnizat mereu gaz când le-am solicitat acest lucru, însă pe viitor va fi important să avem mai mulţi furnizori. În al doilea rând, cum putem garanta siguranţa energetică? Putem garanta acest lucru doar dacă ne putem aproviziona cu energie prin intermediul reţelelor şi cred că rolul dvs. principal – aţi negociat un număr de obstacole, Nabucco, Desertec – în următorii ani va fi să realizaţi o reţea integrată în care ţările implicate, toate statele membre ale UE, depun eforturi în aceeaşi direcţie şi doresc totodată să pună în aplicare politica energetică în mod integrat. Le puteţi solicita bani oamenilor de afaceri instituţionali, investitorilor privaţi, însă cred că trebuie să începeţi să lucraţi la o reţea integrată imediat, un fel de o buclă de inducţie pentru Europa, capabilă să vizeze fiecare utilizator final."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, chcel by som vám zablahoželať k vášmu integrovanému prístupu k tomuto návrhu. Táto diverzifikácia je veľmi dôležitá a tiež by som rád nadviazal na slová svojho kolegu pána van Baalena najmä o tom, že musíme vziať do úvahy všetky formy energie vrátane jadrovej. Na základnej škole som sa však naučil, že slnko je zdrojom všetkých energií a som presvedčený, že v budúcnosti sa musíme sústrediť na slnko. Pokiaľ ide o diverzifikáciu, riešenie nesmie spočívať len v druhoch energie, ale aj v dodávateľoch. Mnohí z vás spomínali Rusko. Doteraz nás Rusko vždy zásobovalo, keď sme o to požiadali, ale v budúcnosti bude dôležité získať viac dodávateľov. Ďalej, ako môžme zaručiť energetickú bezpečnosť? Môžeme ju zaručiť iba vtedy, ak dostaneme svoje dodávky energie cez siete, a som presvedčený, že našou najdôležitejšou úlohou v nasledujúcich rokoch – rokovali ste o niekoľkých prekážkach, Nabucco, Desertec – bude vybudovať integrovanú sieť, v ktorej zapojené krajiny, všetky členské štáty EÚ, ťahajú za jeden koniec a sú tiež ochotné uskutočňovať energetickú politiku integrovaným spôsobom. Môžete požiadať o peniaze finančníkov v inštitúciách, súkromných investorov, ale som presvedčený, že musíte okamžite začať budovať integrovanú sieť, druh „supersiete“, akúsi indukčnú slučku, aby bol dosiahnuteľný každý konečný užívateľ v Európe."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, rad bi vam čestital za vaš celovit pristop k temu predlogu. Raznolikost je zelo pomembna in soglašam tudi s tem, kar je dejal moj kolega gospod van Baalen, namreč, da moramo razmisliti o vseh oblikah energije, tudi o jedrski energiji. Pa vendar, in to je nekaj, kar sem se učil v osnovni šoli, je vir vse energije sonce in verjamem, da se moramo v prihodnje osredotočiti na sonce. Kar zadeva raznolikost, se ta ne sme nanašati zgolj na vrsto energije, temveč tudi na dobavitelje. Mnogi ste govorili o Rusiji. Do zdaj nam je Rusija vedno dobavljala, ko smo jo to prosili, a v prihodnje bo pomembno, da bomo imeli več dobaviteljev. Nadalje, kako lahko zajamčimo energetsko varnost? Zajamčimo jo lahko samo, če lahko dosežemo svojo oskrbo z energijo prek omrežja in prepričan sem, da bo vaša najpomembnejša naloga (in pogajali ste se o številnih ovirah, Nabuccu, Desertecu) v prihodnjih letih to, da boste uresničili celovito omrežje, v katerem bodo vse sodelujoče države, vse države članice EU, vlekle v isto smer in bodo tudi pripravljene izvajati energetsko politiko na celovit način. Lahko prosite za denar finančnike v ustanovah in zasebne vlagatelje, vendar sem prepričan, da se morate takoj začeti ukvarjati s celovitim omrežjem, neke vrste indukcijsko zanko za Evropo, ki bo sposobna doseči vsakega končnega uporabnika."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill gratulera till den integrerade syn som präglar detta förslag. Det är mycket viktigt med diversifiering, och jag delar också min kollega Johannes Cornelis van Baalens åsikt att vi måste överväga alla typer av energi, även kärnkraft. Men som jag lärde mig redan i småskolan är solen källan till all energi och vi måste nog lägga större fokus på solen i framtiden. När det gäller diversifiering måste den gälla både energi och leverantörer. Många av er har nämnt Ryssland. Hittills har Ryssland alltid försett oss med energi när vi velat, men i framtiden kommer det att bli viktigt att ha fler leverantörer. Hur kan vi sedan säkra energitrygghet? Vi kan endast säkra energitrygghet om vi får vår energiförsörjning via näten, och de närmaste åren kommer er viktigaste uppgift – och ni har klarat av många svårigheter som Nabucco och Desertec – att bestå i att skapa ett enhetligt nät där samtliga länder, det vill säga EU-länderna, strävar åt samma mål och är villiga att bedriva en enhetlig energipolitik. Det går att be institutionella finansiärer och privata investerare om pengarna, men ni måste omedelbart påbörja arbetet med att skapa ett enhetligt nät, ett slags som är omfattande nog att nå alla slutanvändare i EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Höchstspannungsnetz"9
"Nabucco, Desertec"13
"supergrit"18,15,22,3,4
"supermrežo"20
"superrete"12
"supertinklą"14
"supertīklu"13
"szuperhálózat"11
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph