Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-079"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-079"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Europe’s future depends on securing energy. As both the Nabucco Agreement and the Desertec initiative show, Turkey is an essential gateway, and in this regard I echo Mr Van Orden’s point. It is critical at this time to be building greater trust and deeper ties with countries who will be our energy partners, including Middle Eastern and North African states. In relation to many of these there is a connected development issue. With Desertec the mass generation of electricity from solar power is a unique opportunity for revenue generation, which must be used for the benefit of their people also. This opportunity must not be squandered. Unfortunately, some Member States – including my own – have not used the recent past to prepare a coherent energy strategy. My own constituency, the North West of England, has been identified as a prime area for wind power generation, and yet the UK’s planning laws are an obstruction. Whilst we must look outward for future energy supplies, Member States must also make the best use of the resources and potential they already have."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, budoucnost Evropy závisí na zabezpečení energie. Dohoda o projektu Nabucco a iniciativa DESERTEC dokládají, že Turecko je podstatnou vstupní branou, a v tomto ohledu souhlasím se slovy pana Van Ordena. V současné době je nezbytné budovat větší důvěru a hlubší vztahy se zeměmi, které se stanou našimi partnery v oblasti energetiky, včetně zemí na Středním východě a v severní Africe. V souvislosti s nimi narážíme na přidružený rozvojový aspekt. Co se týče projektu DESERTEC, velkovýroba elektřiny ze solární energie je jedinečnou příležitostí k vytváření příjmu, který musí být využíván i ku prospěchu vlastního lidu. Tuto příležitost nesmíme promarnit. Některé státy, včetně mé země, bohužel nevyužily nedávnou minulost k přípravě soudržné energetické strategie. Severozápadní Anglie, můj volební obvod, byl určen jako prioritní oblast, v níž lze využít větrnou energii, a přesto v cestě stojí zákony Spojeného království v oblasti plánování. Budoucí zdroje energie je třeba hledat mimo EU, její členské státy však musí co nejlépe využít zdroje a potenciál, který mají k dispozici."@cs1
"Hr. formand! Europas fremtid afhænger af energisikkerheden. Som både Nabuccoaftalen og Desertecinitiativet viser, er Tyrkiet en vigtig gateway, og i den henseende er jeg enig med hr. Van Orden. Det er vigtigt, at vi nu opbygger større tillid og stærkere bånd med lande, som vil være vores energipartnere, herunder lande i Mellemøsten og Nordafrika. Forholdet til mange af disse omfatter også et udviklingsspørgsmål. Med Desertec er masseproduktionen af elektricitet fra solkraft en enestående mulighed for at skabe indtjening, som skal udnyttes til fordel for deres befolkninger. Denne mulighed må ikke tabes på gulvet. Nogle medlemsstater, herunder desværre min egen, har ikke udnyttet den seneste tid til at udforme en sammenhængende energistrategi. Min egen valgkreds i det nordvestlige England er udpeget som fokusområde for vindkraftproduktion, og alligevel lægger Det Forenede Kongeriges planlægningslove hindringer i vejen. Vi skal finde fremtidige energiforsyninger i tredjelande, men medlemsstaterne skal også udnytte de ressourcer og de potentialer, de allerede har, bedst muligt."@da2
"Herr Präsident! Die Zukunft von Europa hängt von der Sicherstellung der Energie ab. Sowohl das Nabucco-Abkommen als auch die Desertec-Initiative zeigen, dass die Türkei ein wichtiger Zugang ist und in diesem Zusammenhang wiederhole ich das Argument von Herr Van Orden. Es ist zurzeit äußerst wichtig, dass wir stärkeres Vertrauen und bessere Beziehungen zu Ländern aufbauen, die unsere Energiepartner sein werden, auch zu Staaten im Nahen Osten und in Nordafrika. Bei vielen dieser Staaten gibt es eine Übereinstimmung in Entwicklungsfragen. Bei Desertec ist die Massenerzeugung von Elektrizität aus Solarenergie eine einmalige Einkommensquelle, die auch zum Nutzen der dortigen Völker eingesetzt werden muss. Diese Gelegenheit darf nicht ungenutzt bleiben. Leider haben einige Mitgliedstaaten, einschließlich meines eigenen, die letzten Jahre nicht dazu genutzt, eine einheitliche Energiestrategie aufzubauen. Mein eigener Wahlbezirk, der Nordwesten von England, wurde als optimales Gelände für die Windkrafterzeugung ermittelt, und dennoch sind die Planungsgesetze des Vereinigten Königreiches eine Behinderung. Wir müssen uns nach außen orientieren hinsichtlich zukünftiger Energiequellen, aber die Mitgliedstaaten müssen ebenso ihre eigenen Ressourcen und Potenziale, über die sie bereits verfügen, optimal nutzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την εξασφάλιση της ενέργειας. Όπως δείχνουν τόσο η συμφωνία για τον αγωγό Nabucco όσο και η πρωτοβουλία Desertec, η Τουρκία αποτελεί βασική πύλη και σε σχέση με αυτό ασπάζομαι την επισήμανση του κ. Van Orden. Είναι κρίσιμο αυτήν την ώρα να διαμορφώσουμε κλίμα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και στενότερους δεσμούς με χώρες που θα καταστούν οι ενεργειακοί μας εταίροι, μεταξύ άλλων, με τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Σε σχέση με πολλά από αυτά, υπάρχει ένα συναφές αναπτυξιακό ζήτημα. Με το έργο Desertec η μαζική παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την παραγωγή εισοδήματος, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης επ’ ωφελεία των λαών τους. Δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Δυστυχώς, ορισμένα κράτη μέλη –περιλαμβανομένου του δικού μου– δεν επωφελήθηκαν του πρόσφατου παρελθόντος για να εκπονήσουν μια συνεκτική ενεργειακή στρατηγική. Η ίδια μου η εκλογική περιφέρεια, η North West στην Αγγλία, επισημάνθηκε ως πρωταρχική περιοχή για την παραγωγή αιολικής ενέργειας και, εντούτοις, οι χωροταξικοί νόμοι του Ηνωμένου Βασιλείου συνιστούν πρόσκομμα. Ενώ πρέπει να στραφούμε εκτός συνόρων για τη μελλοντική παροχή ενέργειας, τα κράτη μέλη πρέπει παράλληλα να αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους και το δυναμικό που διαθέτουν ήδη."@el10
"Señor Presidente, el futuro de Europa depende de la seguridad energética. Tal y como demuestran tanto el acuerdo del Nabucco como la iniciativa Desertec, Turquía es una puerta esencial, y a este respecto me hago eco del comentario del señor Van Orden. En este momento es fundamental generar mayor confianza y establecer vínculos más estrechos con los países que serán nuestros socios energéticos, incluidos los estados de Oriente Próximo y de África del Norte. En relación con muchos de esos países existe conexión en el ámbito del desarrollo. Con Desertec la generación masiva de electricidad a partir de energía solar supone una oportunidad única para la generación de ingresos, que deben ser usados también en beneficio de sus habitantes. No debemos desaprovechar esta oportunidad. Por desgracia, algunos Estados miembros —también el mío— no han usado el pasado reciente para preparar una estrategia energética coherente. Mi propia circunscripción, el noroeste de Inglaterra, ha sido señalada como un área excelente para la generación de energía eólica, sin embargo las leyes de urbanismo del Reino Unido son un obstáculo. Si bien debemos buscar un suministro de energía para el futuro, los Estados miembros también deben hacer mejor uso de los recursos y del potencial que ya poseen."@es21
"Austatud juhataja! Euroopa tulevik sõltub energia kättesaadavuse tagamisest. Nagu näitavad nii Nabucco leping kui ka Deserteci, on Türgi keskse tähtsusega värav ja sellega seoses kordan ma Geoffrey Van Ordeni mõtet. Eluliselt tähtis on luua praegu suuremat usaldust ja tihedamaid sidemeid riikidega, kes on meie energiapartnerid, sealhulgas Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riigid. Paljude nende puhul on asjaga seotud arengu teema. Deserteci puhul on päikeseenergiast suuremahuline elektritootmine unikaalne võimalus tulude genereerimiseks, mida tuleb kasutada ka nende rahvaste huvides. Seda võimalust ei tohi ära rikkuda. Kahjuks, mõned liikmesriigid, – sealhulgas minu kodumaa – pole kasutanud sidusa energiastrateegia loomiseks lähiminevikku. Minu valimisringkond, Inglismaa loodepiirkond, on olnud määratud peamiseks tuuleenergia tootmise piirkonnaks ja siiski on Ühendkuningriigi planeerimisseadused takistuseks. Ehkki me peame energiatarnete otsingul vaatama väljapoole, peavad liikmesriigid samuti parimal viisil kasutama ressursse ja potentsiaali, mis neil juba olemas on."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan tulevaisuus riippuu energian varmistamisesta. Sekä Nabucco-sopimus että Desertec-aloite osoittavat, että Turkki on välttämätön, ja yhdyn tältä osin Geoffrey Van Ordenin näkökulmaan. Nyt on erittäin tärkeää, että rakennetaan parempaa luottamusta ja syvennetään suhteita valtioihin, joista tulee energiakumppaneitamme, kuten Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan valtioihin. Moniin näihin kysymyksiin liittyy kehitysyhteistyö. Desertec-hankkeeseen sisältyvä sähkön massatuotanto aurinkovoimasta on ainutlaatuinen tilaisuus lisätä varoja, joita voidaan käyttää myös kyseisten valtioiden kansalaisten hyväksi. Tätä mahdollisuutta ei saa hukata. Valitettavasti monet jäsenvaltiot, omani mukaan lukien, eivät ole viime aikoina valmistelleet yhtenäistä energiastrategiaa. Oma vaalipiirialueeni, Koillis-Englanti, on todettu erinomaiseksi alueeksi tuulienergian tuottamiseen, mutta Yhdistyneen kuningaskunnan kaavoituslainsäädäntö muodostaa sille esteen. Meidän on katsottava muualle tulevaisuuden energiatoimituksia varten, mutta jäsenvaltioiden on myös käytettävä parhaansa mukaan niillä olemassa olevia resursseja ja mahdollisuuksia."@fi7
"Monsieur le Président, l’avenir de l’Europe dépend de la sécurité énergétique. Comme l’accord Nabucco et l’initiative Desertec le montrent, la Turquie est une plaque tournante essentielle et, à cet égard, je rejoins la position de M. Van Orden. Il est crucial, à l’heure actuelle, de renforcer la confiance et d’approfondir les liens avec les pays qui seront nos partenaires énergétiques, y compris les États du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Il y a un problème de développement connexe avec beaucoup de ces pays. Avec Desertec, la production massive d’électricité à partir d’énergie solaire est une occasion unique de générer des revenus dont il faut tirer parti pour le bien de leur population également. Il ne faut pas laisser passer cette occasion. Malheureusement, certains États membres – dont le mien – n’ont pas utilisé le passé récent pour préparer une stratégie énergétique cohérente. Ma propre circonscription, le Nord-Ouest de l’Angleterre, a été désignée région capitale pour la génération d’énergie éolienne, et pourtant le règlement d’urbanisme britannique est un obstacle. Alors que nous devons chercher à l’extérieur de futurs approvisionnements en énergie, les États membres doivent aussi utiliser au mieux les ressources et le potentiel dont ils disposent déjà."@fr8
"Elnök Úr! Európa jövője az energia biztosításától függ. Ahogy azt mind a Nabucco-megállapodás, mind pedig a Desertec kezdeményezés mutatja, Törökország megkerülhetetlen átjárót alkot, és ebben a tekintetben Van Orden úr álláspontjával értek egyet. A mostani időkben döntő jelentőségű a nagyobb bizalom és az elmélyültebb kapcsolatok kiépítése azokkal az országokkal, amelyek partnereink lesznek az energiaellátásban, a közel-keleti és az észak-afrikai államokat is ide számítva. Sok ilyen országgal kapcsolatban a fejlesztések kérdése is felmerül. A Desertec hatalmas mennyiségű villamos energiát állítana elő napenergiából, és ez különleges lehetőséget biztosít a bevételteremtésre, amit részben e népek javára kell felhasználni. Ezt a lehetőséget nem szabad eltékozolni. Sajnálatos módon egyes tagállamok – köztük a sajátom is – a közelmúltban nem használták ki a lehetőséget egy egységes energiastratégia kidolgozására. Saját választókerületemet, Északnyugat-Angliát a szélenergia-termelés elsődleges területeként azonosították, de az Egyesült Királyság tervezési törvényei akadályként tornyosulnak előttünk. Miközben előre kell tekintenünk a jövő energiaellátása felé, a tagállamoknak a már meglévő erőforrások és lehetőségek legjobb felhasználását sem szabad figyelmen kívül hagyniuk."@hu11
"Signor Presidente, il futuro dell’Europa dipende dalla sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Come dimostrato sia dall’accordo Nabucco che dal progetto Desertec, la Turchia rappresenta un punto d’accesso essenziale e a questo proposito concordo con quanto affermato dall’onorevole Van Orden. In questo momento è fondamentale consolidare la fiducia che ci lega a quei paesi che diventeranno nostri partner nel settore energetico, tra cui il Medio Oriente e gli Stati dell’Africa settentrionale; molti dei quali sono interessati anche da questioni legate allo sviluppo. Desertec e la produzione su vasta scala di energia elettrica sfruttando l’energia solare rappresentano un’occasione unica di guadagno, che va sfruttata anche nell’interesse degli abitanti di quegli stessi paesi. Non possiamo permettere che questa opportunità vada sprecata. Alcuni Stati membri, tra cui anche il mio, purtroppo non hanno ancora elaborato una strategia energetica coerente: la mia circoscrizione, dell’Inghilterra nordoccidentale, è stata indicata come una delle principali aree per la produzione di energia eolica, eppure le norme di pianificazione nazionali frappongono ostacoli a questo sviluppo. Se, da un lato, è giusto cercare nuove fonti energetiche da utilizzare in futuro, dall’altro gli Stati membri devono anche sfruttare appieno le risorse e il potenziale di cui già dispongono."@it12
"Pone pirmininke, Europos ateitis priklausys nuo to, ar bus apsirūpinta energija. Kaip matyti iš susitarimo dėl projektų „Nabucco“ ir „Desertec“, Turkija yra svarbiausia jungtis, ir šiuo požiūriu aš pritariu G. van Ordeno nuomonei. Šiuo metu itin svarbu užtikrinti didesnį pasitikėjimą ir kurti tvirtesnius ryšius su šalimis, kurios bus mūsų energetikos partnerės, įskaitant Artimuosius Rytus ir Šiaurės Afrikos valstybes. Su daugeliu šių valstybių susijęs ir vystymosi klausimas. Įgyvendinant projektą „Desertec“, masinė elektros energijos gamyba iš saulės energijos yra unikali galimybė uždirbti pajamas, kurios turi duoti naudos ir jų gyventojams. Šios galimybės nederėtų praleisti. Deja, daugelis valstybių narių, įskaitant manąją, per pastaruosius keletą metų neparengė nuoseklios energetikos strategijos. Mano rinkimų apygarda, Anglijos šiaurės vakarai, įvardijama kaip vienas iš svarbiausių vėjo energijos gamybos regionų, tačiau šią gamybą plėtoti kliudo Jungtinės Karalystės teritorijų planavimo įstatymai. Turime būsimų energijos tiekimo šaltinių ieškoti ir išorėje, tačiau valstybės narės taip pat privalo kuo geriau pasinaudoti savo jau turimais ištekliais ir galimybėmis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Eiropas nākotne ir atkarīga no energoresursu nodrošinājuma. Kā rāda gan nolīgums, gan iniciatīva, Turcija ir būtiska iespēja. Un šajā ziņā es piekrītu kunga viedoklim. Šajā laikā ir ļoti svarīgi iegūt uzticību un veidot ciešākus sakarus ar valstīm, kas būs mūsu partneri enerģētikā, tostarp ar Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstīm. Ar daudzām no tām mūs saista attīstības jautājumi. projektā paredzētā liela apjoma elektroenerģijas ražošana no saules enerģijas ir unikāla iespēja gūt ieņēmumus, kas jāizmanto arī šo valstu iedzīvotāju labā. Šo iespēju nedrīkst izniekot. Diemžēl dažas dalībvalstis – tostarp arī mana – pēdējā laikā nav izmantojušas iespēju izveidot saskaņotu enerģētikas stratēģiju. Mans vēlēšanu apgabals Anglijas ziemeļrietumos ir atzīts par galveno vēja enerģijas ražošanai izdevīgo teritoriju, bet AK plānošanas tiesību akti rada šķēršļus. Mēs turpmākajai energoapgādei meklējam ārējus avotus, bet dalībvalstis varētu pēc iespējas labāk izmantot pašu resursus un potenciālu."@lv13
"Mr President, Europe’s future depends on securing energy. As both the Nabucco Agreement and the Desertec initiative show, Turkey is an essential gateway, and in this regard I echo Mr Van Orden’s point. It is critical at this time to be building greater trust and deeper ties with countries who will be our energy partners, including Middle Eastern and North African states. In relation to many of these there is a connected development issue. With Desertec the mass generation of electricity from solar power is a unique opportunity for revenue generation, which must be used for the benefit of their people also. This opportunity must not be squandered. Unfortunately, some Member States – including my own – have not used the recent past to prepare a coherent energy strategy. My own constituency, the North West of England, has been identified as a prime area for wind power generation, and yet the UK’s planning laws are an obstruction. Whilst we must look outward for future energy supplies, Member States must also make the best use of the resources and potential they already have."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de toekomst van Europa hangt af van het zeker stellen van energie. Zoals blijkt uit zowel de Nabucco-overeenkomst als het Desertec-initiatief is Turkije een essentiële toegangspoort, en dit opzicht sluit ik me aan bij het punt van de heer Van Orden. Het is van cruciaal belang om vertrouwen op te bouwen en de banden te verdiepen met landen die onze energiepartners zullen zijn, ook met landen in het Midden-Oosten en in Afrika. Bij veel van deze landen is er ook een relatie met ontwikkelingskwesties. Desertec, met zijn grootschalige opwekking van elektriciteit uit zonne-energie, vormt een unieke kans om inkomsten te genereren, die ook ten goede moeten komen aan de bevolking. Deze kans mag niet worden verspild. Helaas hebben sommige lidstaten – waaronder mijn eigen land – het recente verleden niet gebruikt om een coherente energiestrategie te ontwikkelen. Mijn eigen kiesdistrict, in het noordwesten van Engeland, is geïdentificeerd als een belangrijke regio voor de opwekking van elektriciteit uit wind, en toch vormen de planningswetten van het Verenigd Koninkrijk een belemmering. Voor onze toekomstige energievoorziening moeten we goed om ons heen kijken, naar buiten de EU, maar de lidstaten moeten ook zo goed mogelijk gebruik maken van de energiebronnen en het potentieel daarvan waarover ze nu al beschikken."@nl3
"Panie przewodniczący! Przyszłość Europy uzależniona jest od bezpiecznych dostaw energii. Jak pokazuje zarówno umowa w sprawie Nabucco, jak i inicjatywa Desertec, Turcja jest kluczowym państwem tranzytowym, w związku z czym chcę powtórzyć to, co powiedział pan poseł Van Orden. W chwili obecnej sprawą kluczową jest budowanie większego zaufania i lepszych relacji z państwami, które będą naszymi partnerami w dziedzinie energii, w tym z krajami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Z wieloma z nich powiązana jest kwestia dotycząca rozwoju. Desertec, dzięki któremu będzie można produkować ogromne ilości prądu z energii słonecznej, jest niepowtarzalną okazją na generowanie zysków, która musi przynieść korzyści także ludności zamieszkującej te państwa. Okazji tej nie możemy zaprzepaścić. Niestety, niektóre państwa członkowskie – w tym to, które reprezentuję – nie wykorzystały ostatnich miesięcy na przygotowanie spójnej strategii energetycznej. Mój okręg wyborczy, North West of England, został uznany za doskonałe miejsce do produkcji energii wiatrowej, jednak przeszkodą są obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy w dziedzinie planowania. Choć musimy poszukiwać źródeł energii, z których będziemy korzystać w przyszłości, to państwa członkowskie muszą także w jak najlepszy sposób wykorzystywać potencjał i zasoby, jakimi dysponują obecnie."@pl16
". Senhor Presidente, o futuro da Europa depende da sua capacidade de garantir a sua segurança energética. Como o demonstram tanto o acordo sobre o projecto Nabucco como a iniciativa Desertec, a Turquia é um ponto de entrada fundamental, e nesse aspecto faço minhas as palavras do senhor deputado Van Orden. É crucial, nesta altura, reforçar a confiança e aprofundar os laços com os países que serão os nossos parceiros no domínio da energia, incluindo Estados do Médio Oriente e do Norte de África. Em relação a muitos destes países, há uma vertente de desenvolvimento associada aos projectos no plano da energia. No caso do Desertec, a produção maciça de electricidade a partir da energia solar constitui uma oportunidade única para gerar receitas, e estas deverão ser utilizadas também em benefício das populações locais. É uma oportunidade que não pode ser malbaratada. Lamentavelmente, alguns Estados-Membros – e o meu não é excepção – não aproveitaram o passado recente para preparar uma estratégia coerente no domínio da energia. A minha própria circunscrição eleitoral, o Noroeste de Inglaterra, foi identificada como zona de eleição para a produção de energia eólica, mas as leis do ordenamento britânicas constituem uma obstrução ao progresso nesta matéria. Embora tenhamos de procurar fora da UE os nossos futuros fornecedores de energia, os Estados-Membros também têm de fazer o melhor aproveitamento possível dos recursos e das potencialidades de que já dispõem."@pt17
"Dle preşedinte, viitorul Europei depinde de asigurarea energiei. După cum arată atât Acordul Nabucco, cât şi iniţiativa Desertec, Turcia este un punct de pornire esenţial şi, în acest sens, reiterez punctul de vedere al dlui Van Orden. În acest moment este necesar să obţinem o mai mare încredere şi legături mai puternice cu ţările care vor fi partenerii noştri în domeniul energetic, inclusiv Orientul Mijlociu şi statele nord africane. În legătură cu multe dintre acestea există o problemă de dezvoltare. Prin proiectul Desertec, generarea în masă de electricitate din energia solară reprezintă o şansă unică pentru obţinerea veniturilor care trebuie utilizate şi în beneficiul poporului acestora. Această oportunitate nu trebuie ratată. Din păcate, unele state membre – printre care şi ţara mea – nu s-au folosit de trecutul recent pentru a pregăti o strategie coerentă în domeniul energetic. Circumscripţia electorală din care fac parte, partea de nord-vest a Angliei, a fost considerată ca fiind aria principală pentru generarea de energie eoliană şi, totuşi, proiectele de urbanism ale Marii Britanii constituie un impediment. În timp ce noi trebuie să căutăm sub aspect exterior viitoarele resurse de energie, statele membre trebuie, de asemenea, să utilizeze cât mai eficient posibil resursele şi potenţialul pe care le deţin deja."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, budúcnosť Európy závisí od zabezpečenia energie. Ako vyplýva z dohody o projekte Nabucco a iniciatívy Desertec, Turecko je základnou vstupnou bránou a v tejto súvislosti zdôrazňujem poznámku pána Van Ordena. V tejto chvíli je nevyhnutné vzbudiť väčšiu dôveru a prehĺbiť putá s krajinami, ktoré budú našimi energetickými partnermi vrátane krajín Blízkeho východu a štátov severnej Afriky. S mnohými uvedenými krajinami súvisí otázka rozvoja. V rámci projektu Desertec je masová výroba elektriny zo slnečnej energie jedinečnou príležitosťou na generovanie príjmov, ktoré sa musia využiť aj v prospech ľudí v uvedených krajinách. Túto príležitosť si nesmieme nechať ujsť. Niektoré členské štáty vrátane mojej krajiny nanešťastie nevyužili nedávnu minulosť na prípravu koherentnej energetickej stratégie. Môj volebný obvod v severozápadnej časti Anglicka bol určený ako hlavná oblasť na výrobu veternej energie, ale urbanistické zákony Spojeného kráľovstva sú prekážkou. Okrem toho, že musíme budúce dodávky energie hľadať v iných krajinách, členské štáty musia čo najlepšie využívať zdroje a jestvujúci potenciál."@sk19
"Gospod predsednik, prihodnost Evrope je odvisna od zagotavljanja energije. Kot kažeta sporazum Nabucco in pobuda Desertec, predstavlja Turčija glavna vrata in v tem smislu podpiram stališče gospoda Van Ordena. V tem času je odločilnega pomena, da zgradimo večje zaupanje in globlje vezi z državami, ki bodo naše energetske partnerke, vključno z bližnjevzhodnimi in severnoafriškimi državami. V zvezi s številnimi od teh držav, obstaja odprto vprašanje razvoja. Pri Desertecu je masovna proizvodnja elektrike iz sončne energije edinstvena priložnost za ustvarjanje prihodka, ki se mora uporabiti tudi v korist njihovih ljudi. Te priložnosti se ne sme zapraviti. Na žalost nekatere države članice, tudi moja, nedavne preteklosti niso izkoristile za pripravo usklajene energetske strategije. Moje volilno okrožje, severozahodna Anglija, je bilo ugotovljeno kot primarno območje za proizvodnjo vetrne energije, vendar so zakoni, ki jih načrtuje Združeno kraljestvo, kljub temu ovira. Čeprav moramo poiskati prihodnje zaloge energije, morajo države članice tudi čim bolje izkoristiti vire in potencial, ki ga že imajo."@sl20
"Herr talman! Europas framtid hänger på om vi kan säkra tillgången på energi. Som både Nabucco-avtalet och Desertec-initiativet visar är Turkiet en viktig inkörsport och i det avseendet vill jag ansluta mig till Geoffrey Van Ordens ståndpunkt. Det är absolut avgörande just nu att vi bygger upp ett större förtroende och knyter fastare band med länder som kommer att bli våra energipartner, inklusive länderna i Mellanöstern och Nordafrika. För många av dem finns det frågor som rör utvecklingen. Med Desertec blir massframställningen av el från solkraft ett unikt tillfälle att skapa intäkter, vilket även måste utnyttjas till förmån för deras befolkningar. Detta är ett tillfälle som vi inte får slarva bort. Dessvärre har vissa medlemsstater, inklusive min egen, inte utnyttjat den senaste tiden till att förbereda en sammanhängande energistrategi. Min egen valkrets i nordvästra England har angetts som ett viktigt område för utveckling av vindenergi, och ändå är de brittiska byggbestämmelserna ett hinder. Samtidigt som vi måste blicka utåt för att hitta framtida energitillgångar måste medlemsstaterna också på bästa sätt utnyttja de resurser och den potential de redan har."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sajjad Karim (ECR ). -"18,20,15,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph