Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-075"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-075"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias, porque ha sido muy claro en su explicación del momento actual en relación con Nabucco y las posibilidades y la viabilidad que tiene, a lo que parece ―por lo que nos ha dicho―, a corto plazo, y también por la información que ha dado acerca del proyecto Desertec. No cabe duda de que el sol es una fuente de energía extraordinaria, y convertir esa energía en energía de uso para las personas es algo que ha tenido un gran desarrollo a lo largo de los últimos veinte años, pero que, sin duda, todavía tiene un proceso que recorrer hasta que tecnológicamente alcance, sobre todo en proyectos como el que estábamos comentando ―Desertec― todo su potencial y toda su viabilidad. Bienvenido sea, hay que apoyarlo e irá avanzando en la medida en que se resuelvan los problemas tecnológicos también. Pero llama poderosamente la atención que —cuando se habla de eficiencia energética, en este caso, sobre todo, de seguridad en el suministro, por tanto, de diversificación de las fuentes de energía— se ignore hasta tal punto una fuente de energía como la nuclear. Se discrimina de una manera sistemática esta fuente de energía, porque no se corresponde ni con lo que pasa en muchos países de la Unión Europea, ni con la tendencia mundial, ni con las necesidades energéticas que tiene en este momento la humanidad. Por tanto, hay que convertir esto exactamente en lo contrario, en una actitud de integración de las distintas fuentes energéticas, donde todas ellas cumplan su papel, y que no vivamos en este Parlamento tan manifiestamente de espaldas a esta realidad."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, děkuji za jasné vysvětlení stávající situace v projektu Nabucco, jeho potenciálu a životaschopnosti – z vašich slov usuzuji, že jste hovořil z krátkodobého hlediska – a za informace ohledně projektu DESERTEC. Nelze pochybovat o tom, že slunce představuje mimořádný zdroj energie. Za uplynulých dvacet let jsme v oblasti přeměny této energie na energii, kterou mohou využívat lidé, svědky zásadního pokroku. Nelze však pochybovat ani o tom, že před sebou ještě máme dlouhou cestu, než budeme schopni v plné míře technologicky zajistit potenciál a životaschopnost tohoto zdroje, především v projektech, které jsou předmětem dnešní rozpravy, jako je například DESERTEC. Tento projekt je velmi vítán, a je tudíž nezbytné jej podporovat a postupovat dále, abychom nalezli řešení technologických problémů. Dovolte mi však upozornit na skutečnost, že při rozhovorech o energetické účinnosti a zejména o bezpečnosti dodávek a z ní vyplývající diverzifikaci zdrojů energie do jisté míry jeden zdroj energie opomíjíme. Samozřejmě mám na mysli jadernou energii. Tento zdroj energie je systematicky diskriminován, neboť není v souladu s tím, co se děje v řadě států EU, ani s celosvětovými trendy či současnými energetickými potřebami lidstva. Tuto situaci je třeba zvrátit. Musíme zaujmout postoje, kdy budeme zvažovat veškeré zdroje energie s ohledem na to, jakou mohou sehrát roli. Zde v Parlamentu se nemůžeme k realitě obrátit zády."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Tak for Deres særdeles åbne forklaring af den aktuelle situation i forbindelse med Nabucco og projektets potentiale og levedygtighed – angiveligt på kort sigt i henhold til det, De sagde – og også for oplysningerne om Desertecprojektet. Der er ingen tvivl om, at solen er en enestående energikilde. Omdannelse af denne energi til energi, der kan bruges af mennesker, er et område, hvor der er sket betydelig udvikling i de sidste 20 år. Der er dog heller ingen tvivl om, at der stadig er langt igen, inden det fulde potentiale og levedygtigheden af denne kilde kan sikres teknologisk, navnlig i projekter som Desertecprojektet, som vi nu drøfter. Dette projekt er særdeles velkommen, og vi skal derfor støtte det og blive ved med at gøre fremskridt for at løse de teknologiske problemer. Jeg må dog påpege, at én energikilde ignoreres til en vis grad, når vi taler om energieffektivitet og navnlig om forsyningssikkerhed og dermed spredning af energikilder. Jeg taler naturligvis om atomenergi. Denne energikilde udsættes systematisk for forskelsbehandling, fordi den ikke passer ind i det, der sker i mange EU-lande, eller ind i de globale tendenser eller med menneskehedens aktuelle energibehov. Denne situation skal ændres. Vi skal overveje alle mulige energikilder ud fra den rolle, de kan spille. Vi kan ikke i Parlamentet så åbenlyst vende ryggen til denne virkelighed."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Vielen Dank für Ihre sehr eindeutige Erklärung zum gegenwärtigen Stand des Nabucco-Projekts und dessen – nach Ihren Aussagen scheinbar kurzfristigem – Potenzial und Durchführbarkeit sowie der Informationen zum Desertec-Projekt. Es gibt keine Zweifel, dass die Sonne eine außergewöhnliche Energiequelle ist. Die Umwandlung dieser Energie in Energie, die vom Menschen genutzt werden kann, ist ein Bereich, in dem in den letzten 20 Jahren viele große Entwicklungen stattgefunden haben. Es besteht jedoch auch kein Zweifel, dass wir immer noch einen weiten Weg vor uns haben, bevor das volle Potenzial und die Nutzbarkeit dieser Quelle technologisch sichergestellt werden kann, insbesondere bei Projekten wie Desertec, die gegenwärtig diskutiert werden. Dieses Projekt wird sehr begrüßt, und wir müssen es daher unterstützen und weiter vorankommen, um die technologischen Probleme zu lösen. Ich muss Ihre Aufmerksamkeit jedoch auf die Tatsache lenken, dass in den Diskussionen über Energieeffizienz und insbesondere über die Versorgungssicherheit und damit die Diversifizierung der Energiequellen eine bestimmte Energiequelle in gewissem Maße ignoriert wird. Ich spreche natürlich von der Kernenergie. Diese Energiequelle wird systematisch übergangen, weil sie weder in das aktuelle Konzept vieler EU-Staaten noch zu globalen Trends oder zum gegenwärtigen Energiebedarf der Menschheit passt. Die Situation muss völlig umgekehrt werden. Wir müssen einen Standpunkt einnehmen, bei dem wir alle möglichen Energiequellen im Hinblick auf ihre künftige Einsatzmöglichkeit berücksichtigen. Hier in diesem Parlament können wir der Realität nicht so offenkundig den Rücken zukehren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που δώσατε ξεκάθαρες εξηγήσεις για την τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με το έργο Nabucco, το δυναμικό και τη βιωσιμότητά του –καθώς φαίνεται, βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας– όπως και για την ενημέρωση αναφορικά με το έργο Desertec. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ήλιος είναι μια εκπληκτική πηγή ενέργειας. Η μετατροπή αυτής της ενέργειας σε ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους είναι ένα πεδίο στο οποίο σημειώθηκαν μείζονες εξελίξεις την τελευταία εικοσαετία. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε μέχρις ότου διασφαλιστεί, από τεχνολογικής πλευράς, το πλήρες δυναμικό και η βιωσιμότητα αυτής της πηγής, ειδικά σε έργα όπως το Desertec, για το οποίο συζητάμε τώρα. Αυτό το έργο είναι λίαν ευπρόσδεκτο και, επομένως, πρέπει να το υποστηρίξουμε και να συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο, ώστε να επιλύσουμε τα τεχνολογικά προβλήματα. Παρά ταύτα, πρέπει πραγματικά να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι, όταν μιλάμε περί ενεργειακής αποδοτικότητας, ιδίως δε περί ασφάλειας του εφοδιασμού και, επομένως, περί διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων, μία συγκεκριμένη πηγή ενέργειας αγνοείται ως έναν βαθμό. Μιλώ, βεβαίως, για την πυρηνική ενέργεια. Αυτή η πηγή ενέργειας τίθεται συστηματικά σε δεύτερη μοίρα, διότι δεν ταιριάζει με ό, τι συμβαίνει σε πολλές χώρες της ΕΕ ή με τις παγκόσμιες τάσεις ή με τις τρέχουσες ενεργειακές ανάγκες της ανθρωπότητας. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αντιστραφεί πλήρως. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια στάση εξέτασης όλων των δυνητικών πηγών ενέργειας σε ό, τι αφορά τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν. Εδώ σε τούτο το Κοινοβούλιο δεν μπορούμε, προφανώς, να στρέψουμε τα νώτα μας σε αυτήν την πραγματικότητα."@el10
"Mr President, Commissioner, thank you for being very clear in your explanation of the current situation in relation to Nabucco and its potential and viability – seemingly in the short term, according to what you said – and also for the information on the Desertec project. There can be no doubt that the Sun is an extraordinary source of energy. Converting this energy into energy that can be used by people is an area which has seen major developments in the last 20 years. However, there is also no doubt that we still have a way to go before the full potential and viability of this source can be technologically assured, particularly in projects such as the Desertec project which we are now discussing. This project is very welcome and we must therefore support it and keep moving forward in order to solve the technological problems. However, I must really draw your attention to the fact that, when talking about energy efficiency, and particularly about security of supply and therefore diversification of energy sources, one particular energy source is ignored to a certain extent. I am of course talking about nuclear energy. This energy source is systematically being discriminated against, because it does not fit with what is happening in many EU countries or with global trends or with mankind’s current energy needs. This situation must be turned on its head. We must adopt an attitude of considering all possible energy sources in terms of the role that they can play. Here in this Parliament we cannot so obviously turn our backs on this reality."@en4
"Austatud juhataja, volinik! Tänan teid, et selgitasite väga arusaadavalt praegust olukorda seoses Nabucco ja selle võimaliku tasuvusega – teie sõnade kohaselt ilmselt lühiajalises perspektiivis – ja samuti teabe eest Deserteci projekti kohta! Pole kahtlustki, et Päike on erakordne energiaallikas. Selle energia muundamine inimestele kasutuskõlblikuks energiaks on valdkond, mis on viimase 20 aasta jooksul tohutult edasi arenenud. Siiski pole ka kahtlust, et me peame veel kõvasti edasi liikuma, enne kui selle energiaallika täielik potentsiaal ja majanduslik tasuvus saavad olla tehnoloogiliselt tagatud. Seda eriti projektides, nagu Desertec, mille üle me praegu arutleme. See projekt on väga teretulnud ja seepärast peame me seda toetama ja käigus hoidma, selleks et lahendada tehnilised probleemid. Siiski pean tõesti juhtima teie tähelepanu asjaolule, et kui räägime energiatõhususest ja eriti varustuskindlusest ja seepärast energiaallikate mitmekesistamisest, siis ignoreeritakse teatud määral üht energiaallikat. Ma räägin muidugi tuumaenergiast. Seda energiaallikat diskrimineeritakse süstemaatiliselt, sest see ei sobi paljudes ELi riikides toimuva, ülemaailmsete suundumustega või inimkonna praeguste energiavajadustega. See olukord tuleb ümber pöörata. Peame omaks võtma suhtumise, mis arvestab kõiki võimalikke energiaallikaid võimaliku rolli mõttes, mida nad omada võivad. Meie siin parlamendis ilmselt ei saa seda reaalsust ignoreerida."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitos, että esititte hyvin selkeästi Nabucco-hankkeen nykytilanteen, sen mahdollisuudet ja kannattavuuden – ilmeisesti lyhyellä aikavälillä sen perusteella, mitä ilmoititte – sekä tiedot Desertec-hankkeesta. Ei ole epäilystäkään siitä, että aurinko on erinomainen energianlähde. Tämän energian muuntaminen energiaksi, jota ihmiset voivat hyödyntää, on ala, joka on kehittynyt huomattavasti edellisen 20 vuoden aikana. On kuitenkin myös selvää, että meillä on edessämme vielä pitkä tie ennen kuin tämän energialähteen koko potentiaali voidaan varmistaa teknisesti erityisesti Desertec-hankkeessa, mitä käsittelemme tällä hetkellä. Tämä hanke on erittäin myönteinen, ja meidän on siksi kannatettava sitä sekä pyrittävä eteenpäin, jotta ratkaisemme tekniset ongelmat. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että kun puhutaan energiatehokkuudesta ja erityisesti toimitusvarmuudesta ja sen vuoksi energialähteiden monipuolistamisesta, yksi energialähde jätetään tietyllä tavalla ottamatta huomioon. Tarkoitan tietysti ydinenergiaa. Tätä energialähdettä syrjitään järjestelmällisesti, koska se ei sovi monen EU:n jäsenvaltion olosuhteisiin, maailmanlaajuisiin kehityssuuntauksiin tai ihmiskunnan nykyiseen energiantarpeeseen. Tämä tilanne on saatava muuttumaan. Meidän harkittava kaikkia mahdollisia energialähteitä sen mukaan, millainen tehtävä niillä voi olla. Emme voi Euroopan parlamentissa kääntää selkäämme näin selvästi tältä todellisuudelta."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je vous remercie pour la clarté de vos explications concernant la situation actuelle de Nabucco, son potentiel et sa viabilité – apparemment à court terme, selon vos dires – ainsi que pour les informations sur le projet Desertec. Il ne peut faire aucun doute que le soleil est une extraordinaire source d’énergie. Convertir cette énergie en énergie utilisable par l’homme est un domaine qui a connu des évolutions majeures au cours des 20 dernières années. Cependant, il ne fait non plus aucun doute qu’il nous reste un long chemin à parcourir avant que le plein potentiel et la viabilité de cette source puissent être technologiquement garantis, en particulier dans le cadre de projets tels que le projet Desertec, dont nous sommes en train de discuter. Ce projet est très positif et nous devons donc le soutenir et continuer à avancer afin de résoudre les problèmes technologiques. Je dois toutefois vraiment attirer votre attention sur le fait que, quand on parle d’efficacité énergétique, et en particulier de sécurité de l’approvisionnement et donc de diversification des sources d’énergie, une source d’énergie en particulier est ignorée dans une certaine mesure. Je parle bien sûr de l’énergie nucléaire. Cette source d’énergie est systématiquement la victime de discrimination parce qu’elle ne correspond pas à ce qu’il se produit dans de nombreux pays de l’UE ou aux tendances mondiales ou aux besoins énergétiques actuels de l’humanité. Nous devons prendre le contre-pied de cette situation. Nous devons adopter une attitude qui consiste à envisager toutes les sources d’énergie possibles en termes de rôle qu’elles peuvent jouer. Ici, dans ce Parlement, nous ne pouvons pas aussi manifestement tourner le dos à cette réalité."@fr8
"Elnök Úr! Biztos úr! Köszönöm, hogy ennyire egyértelműen fogalmazott, amikor kifejtette a Nabucco-projekttel, valamint annak lehetőségeivel és életképességével kapcsolatos jelenlegi – annak alapján, amit elmondott, látszólag rövid távú – helyzetet, és a Desertec-projekttel kapcsolatos információkért is köszönetet mondok. Kétség sem férhet ahhoz, hogy a Nap milyen rendkívüli energiaforrás. Energiájának az ember által felhasználható formájú energiára történő átalakítása területén roppant nagy fejlődést értünk el az elmúlt húsz év során. Ám ahhoz sem férhet kétség, hogy még hosszú utat kell megtennünk ahhoz, hogy ennek a forrásnak a teljes potenciálja és életképessége technológiai szempontból biztosítható legyen, különösen az olyan projektek esetében, mint a Desertec-projekt, amelyről most vitát folytatunk. Nagyon örülünk ennek a projektnek és ezért támogatnunk kell, és tovább kell haladnunk a technológiai problémák megoldása érdekében. Fel kell azonban hívnom a figyelmét arra a tényre, hogy amikor az energiahatékonyságról beszélünk, és gondolok itt különösen az ellátás biztonságára és így az energiaforrások diverzifikációjára, az egyik energiaforrást bizonyos mértékben figyelmen kívül hagytuk. Természetesen az atomenergiáról beszélek. Ezt az energiaforrást szisztematikusan háttérbe szorítják, mivel nem egyeztethető össze azzal, ami jelenleg sok EU-országban zajlik, vagy a globális irányzatokkal, vagy az emberiség jelenlegi energiaszükségleteivel. Ezt a helyzetet teljesen meg kell fordítanunk. Az összes lehetséges energiaforrást figyelembe kell vennünk annak a szerepkörnek a szempontjából, amelyet be tudnak tölteni. Itt, ebben a Parlament, nem fordíthatunk hátat ennyire nyilvánvaló módon ennek a valóságnak."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, la ringrazio per la chiarezza della sua illustrazione dell’attuale situazione rispetto al progetto Nabucco, al suo potenziale e alla sua sostenibilità, verosimilmente a breve termine, secondo quanto da lei affermato, come anche per le informazioni forniteci in merito al progetto Desertec. Non vi è dubbio quanto al fatto che il sole sia una straordinaria fonte di energia. Convertire tale fonte in energia utilizzabile dalla gente è un settore nel quale abbiamo assistito a notevoli sviluppi nell’ultimo ventennio. Tuttavia, parimenti non vi è dubbio quanto al fatto che dobbiamo percorrere un cammino ancora lungo prima che il pieno potenziale e la sostenibilità di tale fonte sia tecnologicamente assicurabile, specialmente in progetti come Desertec di cui ora stiamo discutendo. Tale progetto è molto apprezzabile e pertanto dobbiamo sostenerlo e promuoverlo per risolvere i problemi tecnologici. Non posso nondimeno non richiamare la vostra attenzione su un aspetto: quando parliamo di efficienza energetica e, soprattutto, sicurezza dell’approvvigionamento, per cui diversificazione delle fonti energetiche, una specifica fonte energetica viene in qualche modo ignorata. Mi riferisco, ovviamente, al nucleare. Tale fonte energetica è sistematicamente discriminata perché non rientra negli schemi di quanto sta accadendo in molti paesi europei né nelle tendenze globali o nell’attuale fabbisogno energetico dell’umanità. La situazione deve radicalmente cambiare. Dobbiamo assumere un atteggiamento che ci consenta di prendere in esame tutte le possibili fonti energetiche in termini di ruolo che sono in grado di assolvere. Qui, in Parlamento, non possiamo così manifestamente voltare le spalle a questa realtà."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos nary, dėkoju, kad aiškiai apibūdinote dabartinę projekto „Nabucco“ padėtį, jo galimybes ir perspektyvas – remiantis jūsų žodžiais, tikėkimės, projektas bus įgyvendintas trumpuoju laikotarpiu, taip pat už informaciją apie projektą „Desertec“. Neabejotina, kad saulė yra ypatingas energijos šaltinis. Šios energijos pavertimas energija, kurią gali naudoti žmonės, yra sritis, kurioje per pastaruosius 20 metų padaryta daug pažangos. Vis dėlto neabejotina, kad dar turime daug nuveikti, kad technologiniu požiūriu būtų užtikrintos visos šio šaltinio galimybės ir perspektyvumas, ypač vykdant projektą „Desertec“, kurį dabar aptariame, ir kitus panašius projektus. Šis projektas labai sveikintinas, todėl turime jį remti ir toliau įgyvendinti stengdamiesi išspręsti technologines problemas. Tačiau turiu tikrai atkreipti jūsų dėmesį, kad, kalbant apie energijos vartojimo efektyvumą, pirmiausia apie tiekimo saugumą, todėl ir apie energijos šaltinių įvairinimą, šiek tiek nutylimas vienas konkretus energijos šaltinis. Žinoma, kalbu apie branduolinę energiją. Šis energijos šaltinis sistemingai diskriminuojamas, nes jis neatitinka daugelio ES valstybių narių įvykių, pasaulinių tendencijų ar dabartinių žmonijos energijos poreikių raidos. Ši padėtis turi pasikeisti. Turime pradėti laikytis požiūrio, kad reikia apsvarstyti visus galimus energijos šaltinius – vaidmenį, kurį jie gali atlikti. Mes, šio Parlamento nariai, negalime taip akivaizdžiai nusigręžti nuo šios tikrovės."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār! Pateicos jums par labi saprotamo pašreizējās situācijas skaidrojumu attiecībā uz projektu un tā iespējām un dzīvotspēju – šķiet, ka īstermiņa dzīvotspēju, ņemot vērā to, ko jūs teicāt –, kā arī par informāciju attiecībā uz projektu. Nav šaubu, ka saule ir unikāls enerģijas avots. Šīs enerģijas pārvēršana enerģijā, ko var izmantot cilvēki, ir joma, kas pēdējos 20 gados ir piedzīvojusi lielus notikumus. Tomēr nav arī šaubu, ka mums vēl tāls ceļš ejams, pirms tiks tehnoloģiski pierādīts šīs enerģijas pilns potenciāls un dzīvotspēja, jo īpaši tādos projektos kā projekts, kuru mēs pašlaik apspriežam. Šis projekts ir vērtējams atzinīgi, un tāpēc mums tas jāatbalsta un jāturpina attīstīt, lai atrisinātu tehnoloģiskās problēmas. Tomēr man patiešām jāpievērš jūsu uzmanība tam, ka, runājot par energoefektivitāti, jo īpaši par energoapgādes drošību un tādējādi arī par energoresursu avotu dažādošanu, viens no īpašajiem enerģijas avotiem ir zināmā mērā ignorēts. Es, protams, runāju par kodolenerģiju. Šo energoresursu avotu sistemātiski diskriminē, jo tas neatbilst tam, kas notiek daudzās ES valstīs, globālajām tendencēm vai arī cilvēces pašreizējām vajadzībām pēc energoresursiem. Šī situācija ir krasi jāmaina. Mums ir jāpieņem tāda pieeja, kas ļautu apsvērt visus iespējamos energoresursu avotus saskaņā ar to svarīguma pakāpi. Mēs Parlamentā nedrīkstam tik kategoriski ignorēt šo realitāti."@lv13
"Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias, porque ha sido muy claro en su explicación del momento actual en relación con Nabucco y las posibilidades y la viabilidad que tiene, a lo que parece ―por lo que nos ha dicho―, a corto plazo, y también por la información que ha dado acerca del proyecto Desertec. No cabe duda de que el sol es una fuente de energía extraordinaria, y convertir esa energía en energía de uso para las personas es algo que ha tenido un gran desarrollo a lo largo de los últimos veinte años, pero que, sin duda, todavía tiene un proceso que recorrer hasta que tecnológicamente alcance, sobre todo en proyectos como el que estábamos comentando ―Desertec― todo su potencial y toda su viabilidad. Bienvenido sea, hay que apoyarlo e irá avanzando en la medida en que se resuelvan los problemas tecnológicos también. Pero llama poderosamente la atención que —cuando se habla de eficiencia energética, en este caso, sobre todo, de seguridad en el suministro, por tanto, de diversificación de las fuentes de energía— se ignore hasta tal punto una fuente de energía como la nuclear. Se discrimina de una manera sistemática esta fuente de energía, porque no se corresponde ni con lo que pasa en muchos países de la Unión Europea, ni con la tendencia mundial, ni con las necesidades energéticas que tiene en este momento la humanidad. Por tanto, hay que convertir esto exactamente en lo contrario, en una actitud de integración de las distintas fuentes energéticas, donde todas ellas cumplan su papel, y que no vivamos en este Parlamento tan manifiestamente de espaldas a esta realidad."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dank voor uw duidelijke uitleg over de huidige stand van zaken op het gebied van Nabucco en de mogelijkheden van dat project en de levensvatbaarheid die het op korte termijn, althans volgens uw woorden, lijkt te hebben. Dank ook voor uw informatie over het Desertec-project. Het lijdt geen twijfel dat de zon een buitengewone bron van energie is en dat de omzetting van die energie in energie voor menselijke toepassingen in de afgelopen twintig jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. We hebben echter nog een flinke weg te gaan voordat het potentieel en de levensvatbaarheid van zonne-energie ten volle zijn bereikt, met name in projecten als Desertec. We verwelkomen dit proces, we moeten het ondersteunen en blijven ontwikkelen, zodat ook de technologische problemen worden opgelost. Het is echter bijzonder opvallend dat – wanneer men het heeft over energie-efficiëntie, in dit geval met name over leveringszekerheid, met andere woorden diversificatie van energiebronnen – een energiebron als kernenergie tot op zekere hoogte wordt genegeerd. Deze energiebron wordt systematisch buiten de discussie gehouden, omdat hij niet past bij wat er in veel landen van de Europese Unie aan de hand is, noch met de wereldwijde trend, noch met de energiebehoeftes die de mensheid op dit moment heeft. Deze situatie moet dan ook volledig worden omgedraaid. Er moet een integratie plaatsvinden van de verschillende beschikbare energiebronnen, waarbij elke bron tot zijn recht komt. Dit Parlement moet de werkelijke situatie niet zo duidelijk de rug toekeren."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Dziękuję za bardzo jasne przedstawienie aktualnej sytuacji w kwestii Nabucco, jego potencjału i rentowności – z tego co pan powiedział wnioskuję, że dotyczy to perspektywy krótkoterminowej – a także za informacje na temat projektu Desertec. Nie ma wątpliwości, że słońce jest wyjątkowym źródłem energii. Przetwarzanie tej energii w energię, którą mogą wykorzystywać ludzie, jest obszarem, na którym przez ostatnie 20 lat dokonano znacznego postępu. Jednak bez wątpienia wciąż jesteśmy daleko od momentu, w którym technologia umożliwi nam osiągnięcie pełnego potencjału i zapewni opłacalność tego źródła energii, w szczególności w przypadku takich projektów, jak Desertec, o których teraz dyskutujemy. Projekt ten jest bardzo potrzebny, dlatego musimy go wspierać i kontynuować, aby rozwiązać problemy technologiczne. Jednak chciałabym zwrócić pana uwagę na fakt, że kiedy dyskutujemy o efektywności energetycznej, a w szczególności o bezpieczeństwie dostaw i – co za tym idzie – dywersyfikacji źródeł energii, w pewnym stopniu zapominamy o jednym z ważnych jej źródeł. Oczywiście mówię o energii jądrowej. To źródło energii jest systematycznie dyskryminowane, gdyż nie pasuje do tego, co dzieje się w wielu państwach UE, ani do globalnych trendów, ani do aktualnych potrzeb energetycznych ludzkości. Sytuację tę należy odwrócić. Musimy zacząć analizować wszystkie możliwe źródła energii pod kątem roli, jaką mogą odgrywać. Tutaj, w tym Parlamencie, nie możemy tak łatwo ignorować tego stanu rzeczy."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, obrigada por terem explicado de forma tão clara em que situação se encontra actualmente o Nabucco e o seu potencial e viabilidade – a curto prazo, aparentemente, ajuizando pelas palavras de V. Exas. –, e pela informação referente ao projecto Desertec. É indubitável que o Sol é uma extraordinária fonte de energia. A conversão dessa energia em energia susceptível de ser usada pelas pessoas é uma actividade que conheceu grandes desenvolvimentos nos últimos 20 anos. Contudo, é igualmente indubitável que ainda temos algum caminho a percorrer até sermos capazes de assegurar a viabilidade tecnológica do seu aproveitamento e de a explorar em pleno, particularmente em projectos como o projecto Desertec ora em apreço. Esse projecto é muito bem-vindo e, por conseguinte, temos o dever de apoiá-lo e de continuar a avançar para resolvermos os problemas tecnológicos existentes. Porém, não posso deixar de chamar a vossa atenção para o facto de, quando falamos de eficiência energética, e em particular de segurança do aprovisionamento e, consequentemente, de diversificação das fontes de energia, estarmos em certa medida a ignorar uma fonte de energia específica. Refiro-me, é claro, à energia nuclear. Essa fonte de energia é sistematicamente marginalizada, por não se ajustar ao que está a ocorrer em muitos países da UE ou às tendências globais ou ainda às actuais necessidades de energia da Humanidade. Esta situação tem de ser radicalmente alterada. Temos de nos dispor a ter em conta o contributo que cada fonte de energia pode dar, sem excluir nenhuma. Não podemos virar costas a esta realidade de forma tão flagrante, neste Parlamento."@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, vă mulţumesc că aţi explicat foarte clar situaţia actuală a proiectului Nabucco şi a potenţialului şi viabilităţii acestuia – se pare pe termen scurt, după cele afirmate de dvs. – precum şi, de asemenea, pentru informaţiile referitoare la proiectul Desertec. Nu poate exista nicio îndoială că soarele reprezintă o sursă extraordinară de energie. Transformarea acestei energii într-o energie care să poată fi utilizată de oameni este un domeniu care a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimii 20 ani. Cu toate acestea, nu există de asemenea nicio îndoială că vom avea un drum de parcurs până când potenţialul maxim şi viabilitatea acestei surse să fie asigurate sub aspect tehnologic, în special în proiecte precum proiectul Desertec pe care îl dezbatem acum. Acest proiect este binevenit şi de aceea trebuie să-l sprijinim şi să avansăm în permanenţă pentru a soluţiona problemele tehnologice. Însă, trebuie neapărat să vă atrag atenţia asupra faptului că, atunci când vorbim despre eficienţa energetică, în special despre securitatea furnizării acesteia şi, prin urmare, diversificarea surselor energetice, o anumită sursă de energie este ignorată într-o oarecare măsură. Bineînţeles, aici mă refer la energia nucleară. Această sursă de energie este discriminată în mod sistematic, deoarece nu corespunde realităţilor din multe state ale UE sau tendinţelor globale ori necesităţilor energetice actuale ale omenirii. Această situaţie trebuie schimbată în totalitate. Trebuie să adoptăm o atitudine prin care să luăm în considerare toate sursele de energie posibile, având în vedere rolul pe care acestea îl pot deţine. În acest Parlament nu putem să întoarcem spatele acestei realităţi în mod vădit."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ďakujem za to, že ste veľmi jasne ozrejmili súčasnú situáciu v súvislosti s projektom Nabucco, jeho potenciálom a životaschopnosťou. Na základe vášho tvrdenia sa zdá, že z krátkodobého hľadiska. Tiež ďakujem za informácie o projekte Desertec. Niet pochýb, že slnko je mimoriadnym zdrojom energie. Premena tejto energie na energiu, ktorú môžu využívať ľudia, je oblasťou, ktorá sa za posledných 20 rokov veľmi rozvinula. Niet však ani pochýb o tom, že stále máme pred sebou veľa práce, kým budeme môcť technologicky zabezpečiť celý potenciál a životaschopnosť tohto zdroja, najmä pri projektoch ako Desertec, o ktorom práve rokujeme. Uvedený projekt je veľmi vítaný a musíme ho preto podporovať a pokračovať ďalej, aby sme vyriešili technologické problémy. Musím však naozaj upozorniť na skutočnosť, že ak hovoríme o energetickej účinnosti a predovšetkým o bezpečnosti dodávok, a teda o diverzifikácii zdrojov energie, jeden konkrétny zdroj energie sa do určitej miery prehliada. Mám samozrejme na mysli jadrovú energiu. Tento zdroj energie je systematicky diskriminovaný, pretože nevyhovuje situácii v mnohých krajinách EÚ, alebo nie je v súlade s celosvetovými trendmi alebo súčasnými energetickými potrebami ľudstva. Táto situácia sa musí zmeniť. Musíme prijať prístup, pri ktorom zohľadníme všetky možné zdroje energie, pokiaľ ide o ich úlohu. V tomto Parlamente sa nemôžeme tak očividne obrátiť chrbtom ku skutočnosti."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, hvala vam, da ste bili tako jasni v svoji razlagi sedanjega stanja v zvezi z Nabuccom in njegovim potencialom ter sposobnostjo preživetja – dozdevno kratkoročnega, glede na to, kar ste dejali – pa tudi za informacije o projektu Desertec. Sonce je nedvomno izjemen vir energije. Pretvarjanje te energije v energijo, ki jo lahko uporabljajo ljudje, je področje, ki se je v zadnjih 20 letih zelo razvilo. Vendar tudi ni dvoma, da moramo še veliko narediti, preden bo mogoče tehnološko zagotoviti celoten potencial in sposobnost preživetja tega vira, zlasti pri projektih, kot je Desertec, o katerem se zdaj pogovarjamo. Ta projekt je zelo dobrodošel in zato ga moramo podpreti ter nadaljevati delo, da bomo rešili tehnološke probleme. Vendar pa moram res pritegniti vašo pozornost k dejstvu, da je ob tem, ko govorimo o energetski učinkovitosti in zlasti o varnosti dobave in torej raznolikosti energetskih virov, eden od energetskih virov do določene mere prezrt. Seveda govorim o jedrski energiji. Ta energetski vir je sistematično diskriminiran, ker se ne ujema s tem, kar se dogaja v številnih državah EU ali s svetovnimi trendi ali trenutnimi energetskimi potrebami človeštva. To stanje je treba obrniti na glavo. Sprejeti moramo takšen odnos, da bomo upoštevali vse možne energetske vire glede na vlogo, ki jo lahko odigrajo. Tukaj v tem Parlamentu ne moremo tako očitno obrniti hrbta tej realnosti."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Tack för er tydliga beskrivning av nuläget för Nabucco och dess möjligheter och genomförbarhet – på kort sikt enligt vad ni just sade – och också för informationen om Desertec-projektet. Ingen tvivlar på att solen är en fantastisk energikälla. När det gäller att omvandla denna energi till energi som människor faktiskt kan använda har det skett en snabb utveckling under de senaste 20 åren. Men det råder heller ingen tvekan om att vi fortfarande har en bra bit kvar innan vi har de tekniska möjligheterna att utnyttja denna energikälla till fullo. Framför allt gäller detta projekt som Desertec, som vi just nu diskuterar. Det projektet är mycket välkommet och vi måste därför stödja det och fortsätta framåt för att kunna lösa de tekniska problemen. Men jag måste verkligen rikta er uppmärksamhet på att när vi talar om ett effektivt energiutnyttjande och framför allt om försörjningstrygghet och därmed också om diversifiering av energikällor, så är det en viss energikälla som vi i viss mån bortser från. Jag menar naturligtvis kärnenergin. Denna energikälla diskrimineras systematiskt, eftersom den inte passar in i det som händer i många EU-länder eller i globala trender eller mänsklighetens nuvarande energibehov. Här måste det ske en radikal förändring. Vår attityd måste vara att beakta alla tänkbara energikällor utifrån den roll de kan spela. I parlamentet kan vi inte så uppenbart vända denna verklighet ryggen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph