Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-073"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-073"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας χαρακτηρίζει πραγματισμός και ρεαλισμός, αλλά θα έλεγα με όλο το σεβασμό, ότι το δεδομένο του αγωγού Nabucco, δεν το θεωρώ τελικά και τόσο δεδομένο. Εξετάζοντας τη δυναμικότητα αυτού του αγωγού, διαπιστώνουμε ότι, για να είναι βιώσιμος και αποτελεσματικός, απαιτούνται 31 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως. Μόλις επιστρέψατε από το Αζερμπαϊτζάν και αισθάνεστε ασφαλής ότι είναι χώρα προμηθευτής. Το Αζερμπαϊτζάν υπόσχεται σε όλους ότι θα δώσει αέριο. Το πού θα βρεθεί το αέριο που θα γεμίσει τον αγωγό είναι ένα ζήτημα που εξακολουθεί να βασανίζει τις χώρες που συμμετέχουν στο Nabucco. Μέχρι στιγμής, το Μπακού λέει "θα δώσω αέριο σε όλους σας", αλλά δεν είναι σε θέση να το εγγυηθεί, ούτε βέβαια την ασφαλή διέλευσή του. Όσο για το Ιράν που αναφέρατε, κύριε Επίτροπε, έχει ακόμα μακριά, περιπετειώδη και ίσως εκρηκτική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως ότου γίνει προμηθευτής μας αερίου. Η διεθνής ενεργειακή επιχειρηματική αγορά λέει ότι πίσω από τους αζέριους είναι η Ρωσία και ότι θα βρεθούμε μπροστά σε αυτούς. Ερώτημα: πριν δεσμευτείτε οικονομικά, μπορείτε να διασφαλίσετε, παρακαλώ, τον προμηθευτή μας;"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, jste znám jako pragmatik a realista, při vší úctě však musím říci, že projekt plynovodu Nabucco nepovažuji za definitivní nebo jasně daný. Prozkoumali jsme kapacitu tohoto plynovodu a došli k závěru, že má-li být životaschopný a výkonný, bude potřebovat 31 miliard metrů krychlových plynu za rok. Právě jste se vrátil z Ázerbájdžánu a domníváte se, že je dodavatelskou zemí. Ázerbájdžán slibuje plyn všem. Kde jej získá, je otázka, která nadále znervózňuje státy, jež se podílejí na plynovodu Nabucco. Baku stále slibuje „dám vám všechen plyn“, jeho postavení však nestačí ani na to, aby zaručil jeho bezpečnou přepravu. Co se týče Íránu, o němž jste se, pane komisaři, zmínil, ten bude ještě dlouho s Evropskou unií udržovat bouřlivé a dost možná i velmi napjaté vztahy, než se stane dodavatelskou zemí plynu. Z mezinárodního trhu s energií vyplývá, že za Azery stojí Rusko a že bychom se jim měli postavit tváří v tvář. Má otázka zní – můžete zajistit dodavatele před tím, než vynaložíte finanční prostředky?"@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! De er kendt for Deres pragmatisme og realisme, men jeg vil med al respekt sige, at Nabuccorørledningen efter min mening ikke er et vedtaget eller givent projekt. Efter en undersøgelse af denne rørlednings kapacitet har vi fastslået, at den skal transmittere 31 mia. m³ gas om året for at være rentabel og effektiv. De er lige kommet tilbage fra Aserbajdsjan, og De er sikker på, at det er et leverandørland. Aserbajdsjan lover gas til alle. Hvor landet vil finde gassen til at fylde rørledningen, er et spørgsmål, der stadig plager de lande, der er involveret i Nabuccorørledningen. Indtil videre siger Baku, at de vil give gas til alle, men de kan ikke engang garantere sikker transmission af gassen. Hvad angår Iran, som kommissæren henviste til, vil det have et stormfuldt og måske eksplosivt forhold til EU i lang tid, inden det bliver gasleverandør. Det internationale energimarked siger, at Rusland står bag Aserbajdsjan, og at vi skal stå over for dem. Inden De indgår finansielle forpligtelser, vil jeg derfor spørge, om De kan sikre vores leverandør?"@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Sie sind für Ihren Pragmatismus und Ihren Realitätssinn bekannt, aber ich möchte mit dem nötigen Respekt dennoch anmerken, dass ich die Nabucco-Pipeline noch nicht als abgeschlossen oder als ganz so selbstverständlich ansehe. Durch eine Untersuchung der Kapazität dieser Pipeline haben wir festgestellt, dass sie jährlich 31 Milliarden Kubikmeter Gas transportieren muss, um realisierbar und effizient zu sein. Sie sind gerade erst aus Aserbaidschan zurückgekehrt und fühlen sich sicher, dass das ein Förderland ist. Aserbaidschan verspricht allen Gas. Wo es Gas finden wird, um die Pipeline zu füllen, ist eine Frage, die die an der Nabucco-Pipeline beteiligten Länder weiterhin beunruhigt. Bisher sagt Baku immer ‚Wir geben euch allen Gas’, aber es ist nicht einmal in der Position, dessen sicheren Transit zu gewährleisten. Und was den Iran angeht, auf den Sie sich bezogen haben, Herr Kommissar, wird er auf lange Sicht von heftigen und brisanten Auseinandersetzungen geprägte Beziehungen zur Europäischen Union unterhalten, bevor er zu einem Gaslieferanten wird. Auf dem internationalen Energiemarkt steht Russland hinter den Aseris, und wir werden damit konfrontiert. Ich frage, ob Sie bitte unseren Lieferanten sicherstellen können, bevor wir uns finanziell verpflichten?"@de9
"Mr President, Commissioner, you are known for your pragmatism and sense of realism, but I would say with all due respect that I do not see the Nabucco pipeline as final or as quite such a given. Having examined the capacity of this pipeline, we have established that, in order for it to be viable and efficient, it needs 31 billion cubic metres of gas a year. You have just returned from Azerbaijan and you feel certain that it is a supply country. Azerbaijan promises everyone gas. Where it will find the gas to fill the pipeline is a question which continues to distress the countries involved in the Nabucco pipeline. So far, Baku is saying ‘I'll give you all gas’, but it is not in a position to guarantee even its safe transit. As for Iran, to which you referred Commissioner, it will have stormy and possibly explosive relations with the European Union for a long time before it becomes a gas supplier. The international energy market is saying that Russia is behind the Azeris and that we shall find ourselves face to face with them. My question is, before you commit financially, can you please secure our supplier?"@en4
"Señor Presidente, Comisario, son ustedes conocidos por su pragmatismo y sentido de la realidad, pero con el debido respeto yo no veo el gasoducto Nabucco tan definitivo ni tan siquiera como un hecho. Tras examinar la capacidad de este proyecto, hemos determinado que, para que sea viable y eficaz, necesita 31 000 millones de metros cúbicos de gas al año. Acaba usted de regresar de Azerbaiyán y está seguro de que es un país de abastecimiento. Azerbaiyán promete gas a todos. Dónde encontrará el gas para llenar el gasoducto es una pregunta que sigue atormentando a los países implicados en el proyecto Nabucco. Hasta ahora, Bakú dice «Os daré todo el gas», pero no está en posición de garantizar ni tan siquiera su tránsito seguro. En cuanto a Irán, al que se ha referido el Comisario, tendrá relaciones tormentosas y probablemente explosivas con la Unión Europea durante mucho tiempo antes de convertirse en abastecedor de gas. El mercado internacional de la energía dice que Rusia está detrás de los azeríes y que terminaremos estando cara a cara con ellos. Mi pregunta es, antes de comprometernos financieramente, ¿puede usted garantizar un abastecedor?"@es21
"Austatud juhataja, volinik! Te olete tuntud pragmatismi ja kaine reaalsustaju poolest, kuid kogu asjakohase austuse juures ma ütleksin, et ma ei näe, et Nabucco torujuhe oleks kindel otsus või elementaarne tõsiasi. Olles uurinud selle torujuhtme läbilaskevõimet, oleme me kindlaks teinud, et olemaks otstarbekas ja tõhus, vajab see aastas 31 miljardit kuupmeetrit gaasi. Olete just saabunud Aserbaidžaanist ja olete kindel, et see on tarnijariik. Aserbaidžaan lubab gaasi igaühele. Kust leiab see gaasi torujuhtme täitmiseks. See on küsimus, mis jätkuvalt paneb muretsema Nabucco torujuhtme projektis osalevaid riike. Siiani ütleb Bakuu: „Annan teile kogu gaasi”, kuid riik pole võimeline tagama isegi mitte selle ohutut transiiti. Mis puutub Iraani, kellele teie, volinik, viitasite, siis enne kui temast saab gaasi tarnija, jäävad tema suhted Euroopa Liiduga pikaks ajaks tormilisteks ja võib-olla plahvatusohtlikeks. Rahvusvaheline energiaturg ütleb, et aserite taga on Venemaa ja meie leiame end nendega vastasseisust. Minu küsimus on järgmine: kas te palun saate tagada meile tarnija enne, kui te rahalisi kohustusi võtate?"@et5
"Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, olette tunnettu käytännönläheisyydestänne ja realismistanne, mutta haluaisin sanoa teille kaikella kunnioituksella, että en pidä Nabucco-kaasuputkea lopullisena tai selvänä hankkeena. Olemme tutkineet tämän kaasuputken kapasiteetin ja todenneet, että siihen tarvitaan 31 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa, jotta se olisi kannattava ja tehokas. Palasitte juuri Azerbaidžanista ja piditte varmana, että se on toimittajavaltio. Azerbaidžan lupaa jokaiselle kaasua. Se, mistä se saa kaasua putken täyttämiseksi, on kysymys, joka kiusaa Nabucco-hankkeeseen osallistuvia valtioita. Bakun hallinto sanoo toistaiseksi, että se antaa kaiken kaasunsa, mutta se ei pysty takaamaan edes turvallista kauttakulkua. Iranilla, johon komission jäsen viittasi, on myrskyinen ja mahdollisesti räjähdysaltis suhde Euroopan unioniin pitkän aikaa ennen kuin siitä tulee kaasuntoimittaja. Kansainvälisillä energiamarkkinoilla todetaan, että Venäjä on azereiden takana ja että joudumme vastatusten heidän kanssaan. Voitteko turvata toimittajamme ennen kuin sitoudutte taloudellisesti?"@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous êtes connu pour votre pragmatisme et votre sens du réalisme, mais je voudrais dire, avec tout le respect que je vous dois, que je ne considère pas que le gazoduc Nabucco soit sans appel ou aille de soi. Après avoir examiné la capacité de ce gazoduc, nous avons déterminé que, pour qu’il soit viable et rentable, il avait besoin de 31 milliards de mètres cubes de gaz par an. Vous venez juste de rentrer d’Azerbaïdjan et vous êtes certain qu’il s’agira d’un pays fournisseur. L’Azerbaïdjan promet du gaz à tout le monde. Où il va trouver le gaz pour remplir le gazoduc est une question qui continue à inquiéter les pays qui participent au projet Nabucco. Jusqu’à présent, Bakou a dit: «Je vous donnerai du gaz à tous», mais le pays n’est même pas en position de garantir la sécurité de son transit. Pour ce qui est de l’Iran, que vous avez évoqué, Monsieur le Commissaire, il aura des relations orageuses et potentiellement explosives avec l’Union européenne pendant longtemps avant de devenir un fournisseur de gaz. Le marché international de l’énergie dit que la Russie est derrière les Azéris et que nous allons nous retrouver nez à nez avec eux. Ma question est la suivante: avant de vous engager financièrement, pourriez-vous, je vous en prie, sécuriser notre fournisseur?"@fr8
"Elnök úr! Biztos úr! Önt pragmatizmusáról és realitásérzékéről ismerik, de minden tiszteletem ellenére azt kell mondanom, hogy nem látom annyira véglegesnek vagy adottnak a Nabucco-gázvezetéket. Miután megvizsgáltuk ennek a csővezetéknek a kapacitását, megállapítottuk, hogy csak akkor lehet életképes és hatékony, ha képes évente 31 milliárd köbméter gázt továbbítani. Ön most tért vissza Azerbajdzsánból, és bizonyosnak érzi, hogy ez egy szállító ország. Azerbajdzsán mindenkinek gázt ígér. Hogy hol találja meg a vezeték feltöltéséhez szükséges gázt, az még nyitott kérdés, amely továbbra is nyomasztja a Nabucco-vezetékben érintett országokat. Baku mindeddig ezt mondta: „Mindenkinek adok gázt”, de nincs abban a helyzetben, hogy akár annak biztonságos tranzitját is garantálhatná. Ami Iránt illeti, amelyre Ön hivatkozott, biztos úr, még hosszú ideig viharos, sőt robbanásveszélyes kapcsolatokat fog fenntartani az Európai Unióval, míg végül gázszállítóvá válhat. A nemzetközi energiapiac azt állítja, hogy Oroszország áll az azeriek mögött, és hogy végül velük találjuk majd szemben magunkat. Mielőtt végleges pénzügyi elkötelezettséget vállalna, választ várok egy kérdésre: tudja garantálni a szállítóinkat?"@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, lei è noto per il suo pragmatismo e il suo realismo, ma con il dovuto rispetto direi che non reputo il gasdotto Nabucco una soluzione definitiva o scontata. Avendo analizzato la capacità del gasdotto, abbiamo stabilito che per essere sostenibile ed efficiente gli occorrono 31 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Lei è appena rientrato dall’Azerbaigian con la certezza che si tratta di un paese fornitore. L’Azerbaigian promette gas a tutti. Dove reperirà il gas per riempire il gasdotto è una domanda che continua a tormentare i paesi che partecipano al progetto Nabucco. Sinora Baku afferma “Vi darò tutto il gas”, ma non è in grado di garantirne neanche un transito sicuro. Quanto all’Iran, al quale lei, signor Commissario, ha fatto riferimento, i suoi rapporti con l’Unione europea resteranno a lungo tempestosi e forse esplosivi prima che divenga un fornitore di gas. Il mercato internazionale dell’energia sostiene che dietro gli azeri si cela la Russia con la quale saremo costretti a confrontarci. Mi chiedo dunque se prima di impegnarci finanziariamente non sia opportuno garantirci un fornitore."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos nary, jūs žinomas dėl savo pragmatizmo ir realybės jausmo, bet su visa derama pagarba norėčiau pasakyti, kad nelaikau dujotiekio „Nabucco“ galutiniu arba beveik galutiniu faktu. Ištyrę šio dujotiekio pajėgumą nustatėme, jog norint, kad jis būtų perspektyvus ir našus, jam per metus reikės 31 mlrd. kubinių metrų dujų. Ką tik grįžote iš Azerbaidžano ir jaučiatės tikras, kad tai – šalis tiekėja. Azerbaidžanas žada dujas visiems. Dujotiekio „Nabucco“ projekte dalyvaujančias šalis kamuoja klausimas, kur jis gaus dujų dujotiekiui užpildyti. Iki šiol Baku tik sako: „aš visiems jums duosiu dujų“, bet negali užtikrinti netgi saugaus tranzito. Kalbant apie Iraną, kurį jūs, pone Komisijos nary, minėjote, prieš jam tampant dujas tiekiančia šalimi jo santykiai su Europos Sąjunga dar ilgai bus audringi ir galbūt netgi labai įtempti. Tarptautinėje energetikos rinkoje kalbama, kad už azerbaidžaniečių stovi Rusija ir kad turime bendrauti tiesiogiai su ja. Mano klausimas: prieš įsipareigodami finansiškai, gal galite pirmiau užsitikrinti tiekėją?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār! Jūs pazīst kā pragmatiķus un reālistus, bet es varu teikt, ka es tomēr neuzskatu cauruļvadu par galīgu, nedz arī par tādu, kādu to raksturo. Izpētot šā cauruļvada jaudu, mēs konstatējām, ka tam ir vajadzīgs 31 miljards kubikmetru gāzes gadā, lai tas būtu dzīvotspējīgs un praktisks. Jūs esat tikko atgriezies no Azerbaidžānas un esat pārliecināts, ka tā ir valsts, kas piegādās gāzi. Azerbaidžāna sola gāzi visiem. Kur tā atradīs gāzi, lai piepildītu cauruļvadu, ir jautājums, kas turpina radīt bažas valstīm, kuras iesaistītas cauruļvada projektā. Līdz šim Baku ir teikusi: „Es došu jums visu gāzi,” bet tā nespēj garantēt pat gāzes drošu tranzītu. Runājot par Irānu, ko jūs, komisār, pieminējāt, tās attiecības ar Eiropas Savienību vēl ilgi būs ļoti nepastāvīgas un neprognozējamas, pirms tā kļūs par gāzes piegādātāju. Starptautiskajā enerģētikas tirgū runā, ka aiz Azerbaidžānas slēpjas Krievija un ka mēs atradīsimies aci pret aci ar viņiem. Mans jautājums ir šāds: pirms jūs uzņematies finansiālas saistības, vai jūs varat, lūdzu, nodrošināt mums piegādātāju?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας χαρακτηρίζει πραγματισμός και ρεαλισμός, αλλά θα έλεγα με όλο το σεβασμό, ότι το δεδομένο του αγωγού Nabucco, δεν το θεωρώ τελικά και τόσο δεδομένο. Εξετάζοντας τη δυναμικότητα αυτού του αγωγού, διαπιστώνουμε ότι, για να είναι βιώσιμος και αποτελεσματικός, απαιτούνται 31 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως. Μόλις επιστρέψατε από το Αζερμπαϊτζάν και αισθάνεστε ασφαλής ότι είναι χώρα προμηθευτής. Το Αζερμπαϊτζάν υπόσχεται σε όλους ότι θα δώσει αέριο. Το πού θα βρεθεί το αέριο που θα γεμίσει τον αγωγό είναι ένα ζήτημα που εξακολουθεί να βασανίζει τις χώρες που συμμετέχουν στο Nabucco. Μέχρι στιγμής, το Μπακού λέει "θα δώσω αέριο σε όλους σας", αλλά δεν είναι σε θέση να το εγγυηθεί, ούτε βέβαια την ασφαλή διέλευσή του. Όσο για το Ιράν που αναφέρατε, κύριε Επίτροπε, έχει ακόμα μακριά, περιπετειώδη και ίσως εκρηκτική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως ότου γίνει προμηθευτής μας αερίου. Η διεθνής ενεργειακή επιχειρηματική αγορά λέει ότι πίσω από τους αζέριους είναι η Ρωσία και ότι θα βρεθούμε μπροστά σε αυτούς. Ερώτημα: πριν δεσμευτείτε οικονομικά, μπορείτε να διασφαλίσετε, παρακαλώ, τον προμηθευτή μας:"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, u staat bekend om uw pragmatische en realistische instelling, maar met alle respect, het bestaansrecht van de Nabucco-pijpleiding lijkt me eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Na onderzoek van de capaciteit van deze pijpleiding is gebleken dat er jaarlijks 31 miljard kubieke meter gas nodig is wil ze levensvatbaar en effectief zijn. U bent zojuist teruggekeerd uit Azerbeidzjan en u bent ervan overtuigd dat u een leverancier hebt gevonden. Azerbeidzjan heeft iedereen gas beloofd. De vraag waar het gas vandaan moet komen om de pijpleiding te vullen, blijft de landen die deelnemen aan Nabucco kwellen. Tot dusverre zegt Bakoe: “ik geef u allen gas”, maar Bakoe is niet in de positie om dat te garanderen en ook niet om de veilige doorvoer van het gas te garanderen. Wat Iran betreft, waar u eerder naar verwees, commissaris, dit land zal nog lange tijd een stormachtige en mogelijk explosieve verstandhouding met de Europese Unie onderhouden voordat het onze gasleverancier wordt. De internationale energiemarkt zegt dat Rusland achter de Azerbeidzjanen zit en dat we met dit land te maken zullen krijgen. Ik heb een vraag: kunt u, voordat u financiële toezeggingen doet, alstublieft onze leverancier zekerstellen?"@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Jest pan znany ze swojego pragmatyzmu i poczucia realizmu, jednak z całym szacunkiem chciałabym powiedzieć, że nie wydaje mi się, aby rurociąg Nabucco został ukończony w opisywanej tutaj formie. Po przeanalizowaniu możliwości przesyłowych tego rurociągu ustaliliśmy, że gdybyśmy chcieli uczynić go opłacalnym i wydajnym, musiałoby nim płynąć 31 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Właśnie wrócił pan z Azerbejdżanu i ma pan pewność, że kraj ten jest dostawcą gazu. Azerbejdżan obiecuje gaz każdemu. Gdzie państwo to znajdzie gaz, który popłynie rurociągiem – to pytanie, które nurtuje państwa zaangażowane w projekt Nabucco. Jak na razie Baku mówi: „Damy wam cały gaz”, ale nie jest nawet w stanie zagwarantować jego bezpiecznego przesyłu. Jeżeli chodzi o Iran, o którym pan wspomniał, panie komisarzu, to zanim kraj ten zostanie dostawcą gazu, będzie miał przez długi czas burzliwe, a być może nawet zapalne relacje z Unią Europejską. Na międzynarodowym rynku energii mówi się, że za Azerami stoi Rosja i kiedyś się z nimi skonfrontujemy. Chciałabym zapytać, czy zanim zaangażujemy się finansowo, będzie pan w stanie zagwarantować bezpieczeństwo dostaw?"@pl16
"Senhor Presidente, o Senhor Comissário é conhecido pelo seu pragmatismo e realismo, mas eu diria com todo o respeito que não vejo o gasoduto Nabucco como um dado definitivo. Depois de examinarmos a sua capacidade, constatámos que, para ser viável e eficaz, tem de transportar 31 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano. O Senhor Comissário acaba de regressar do Azerbaijão e considera que este é seguramente um país abastecedor. O Azerbaijão promete dar gás a toda a gente. Onde vai arranjar gás para encher o gasoduto é uma questão que continua a preocupar os países que participam no projecto Nabucco. Até este momento, Bacu tem dito que vai dar gás a todos, mas não está em condições de garantir sequer o seu transporte em segurança. Quanto ao Irão, a que o Senhor Comissário fez referência, as suas relações com a União Europeia vão continuar a ser tempestuosas e eventualmente explosivas durante muito tempo até se tornar nosso fornecedor de gás. O mercado internacional da energia diz que a Rússia está por detrás dos azeris e que vamos acabar por nos encontrar face a face com eles. A minha pergunta é esta: antes de se comprometer financeiramente, pode fazer o favor de assegurar o nosso fornecedor?"@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, sunteţi cunoscut pentru pragmatismul dvs. şi pentru simţul realităţii, dar aş adăuga, cu tot respectul pe care vi-l port, că nu întrevăd finalizarea proiectului Nabucco pentru conducta de gaz. După analiza capacităţii acestei conducte de gaz, am stabilit că sunt necesare 31 de miliarde de metri cubi de gaz anual pentru ca această conductă de gaz să fie fiabilă şi eficientă. Tocmai v-aţi întors din Azerbaidjan şi aveţi certitudinea că aceasta este o ţară furnizoare de gaz. Azerbaidjanul promite gaz tuturor. Unde va găsi însă cantitatea de gaz pentru a umple conducta, este o chestiune care continuă să frământe ţările implicate în proiectul privind construirea gazoductului Nabucco. Până acum, Baku promite „Vă vom oferi tuturor gaz”, însă nu se află în poziţia de a garanta măcar tranzitul sigur al gazelor. În ceea ce priveşte Iranul, la care aţi făcut referire dle comisar, acesta va avea relaţii turbulente şi explozive cu Uniunea Europeană pe o perioadă îndelungată, înainte ca acesta să devină furnizor de gaze naturale. Piaţa energetică internaţională susţine ideea că Rusia se află în spatele azerilor şi că va trebui să ne confruntăm cu aceştia. Înainte să vă implicaţi din punct de vedere financiar, ne puteţi spune dacă puteţi asigura furnizorul nostru?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ste známy svojím pragmatizmom a zmyslom pre realitu, ale pri všetkej úcte by som povedala, že nepovažujem plynovod Nabucco za natoľko zrejmý alebo jasný. Po preskúmaní kapacity tohto plynovodu sme došli k záveru, že ak má byť životaschopný a účinný, potrebuje sa ním prepraviť 31 miliárd kubických metrov plynu ročne. Práve ste sa vrátili z Azerbajdžanu a ste si istý, že ide o dodávateľskú krajinu. Azerbajdžan sľubuje plyn každému. Kde nájde plyn na naplnenie plynovodu je otázka, ktorá naďalej spôsobuje ťažkosti krajinám zapojeným do projektu plynovodu Nabucco. Baku doteraz tvrdilo, že nám dá plyn pre všetkých. Nie je však v situácii, aby zabezpečilo ani jeho bezpečný tranzit. Pokiaľ ide o Irán, ktorý ste, pán komisár, spomínali, ten bude mať dlho búrlivé a možno výbušné vzťahy s Európskou úniou, kým sa stane dodávateľom plynu. Zo situácie na medzinárodnom trhu s energiou vyplýva, že Rusko je za Azermi a že sa im ocitneme tvárou v tvár. Moja otázka znie, predtým, než sa finančne zaviažete, môžete zabezpečiť nášho dodávateľa?"@sk19
"Gospod predsednik, komisar, vi ste znani po svojem pragmatizmu in občutku za realnost, vendar bi rekla z vsem dolžnim spoštovanjem, da se mi projekt Nabucco ne zdi tako dokončen ali ravno takšen, kot je prikazan. Po preučitvi zmogljivosti tega plinovoda smo ugotovili, da bi za to, da bi bil izvedljiv in učinkovit, potreboval 31 milijard kubičnih metrov plina na leto. Pravkar ste se vrnili iz Azerbajdžana in prepričani ste, da je to država dobaviteljica. Azerbajdžan vsakomur obljublja plin. Kje bo našel plin, da bo zapolnil plinovod, je vprašanje, ki še naprej vznemirja države, ki sodelujejo pri plinovodu Nabucco. Za zdaj Baku pravi: „Dali vam bomo ves plin“, vendar ni v stanju zajamčiti niti varnega tranzita. Iran, na katerega se sklicujete, komisar, pa bo imel viharne in verjetno eksplozivne odnose z Evropsko unijo še dolgo časa, preden bo postal dobavitelj plina. Mednarodni energetski trg pravi, da je Rusija za Azerbajdžanci in da se bomo znašli iz oči v oči z njimi. Moje vprašanje, preden se zavežete finančno, je, ali lahko, prosim, zagotovite našega dobavitelja?"@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Ni är känd för er pragmatiska inställning. Men låt mig med all respekt säga att jag inte ser Nabucco-rörledningen som slutgiltig eller självklar. Efter att ha undersökt kapaciteten för denna rörledning har vi konstaterat att det behövs 31 miljarder kubikmeter gas per år för att den ska bli livskraftig och effektiv. Ni har precis kommit tillbaka från Azerbajdzjan och ni är säker på att det är ett leverantörsland. Azerbajdzjan lovar gas åt alla. Var landet ska hitta gasen för att fylla rörledningen är en fråga som fortsätter att plåga de länder som deltar i Nabucco-projektet. Hittills har Baku sagt att alla kommer att få gas. Men landet kan inte ens garantera en säker transitering. Vad gäller Iran, som ni hänvisade till herr kommissionsledamot, så kommer det landet att ha stormiga och eventuellt explosiva relationer med Europeiska unionen under lång tid framöver innan landet blir en gasleverantör. Enligt den internationella energimarknaden står Ryssland bakom Azerbajdzjan och vi kommer snart att ställas ansikte mot ansikte med dem. Min fråga är därför: Kan ni vara vänliga att säkra vår leverantör innan ni binder upp oss ekonomiskt?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph