Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-068"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-068"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we have three great challenges in this area – security of energy supply, the inefficiency of our internal market in energy and the imperative of combating climate change. Desertec and Nabucco are central to meeting these challenges. If we succeed in developing high-voltage solar thermal power in North Africa, we can give a sense of purpose to the Union for the Mediterranean, we can assist in water provisioning in the countries on the southern Mediterranean rim and we can develop electricity generation technology, for which there is a massive world market. If we can convince Member States of the political need for greater energy independence, and stop Berlin and Paris from undercutting it at every turn, Nabucco can help us diversify our supply of oil and gas. The motion for a resolution before us today says little about what we need to do here in the European Union. We need to develop renewable energy production – solar thermal and other. We need to build high-voltage DC electricity distribution capacity through a smart grid – some EUR 50 billion of investment, but creating many jobs – and we need oil and gas storage facilities and, even more, a storage policy to reduce our dangerous dependence on Russia. Our energy provision will continue to rely on oil and nuclear power but, as we prepare for the World Climate Change conference in Copenhagen, the only big idea is the switch to renewables. Wind could meet all the new electricity demand in China in the next 20 years and replace 23% of their coal generation. Deserts get more energy from the sun in six hours than humankind uses in a year. Commissioner, you said this is not part of our strategy for security of energy supply. Well, it should be, and it must be."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, tato oblast přináší tři zásadní výzvy – bezpečnost dodávek energie, neschopnost našeho vnitřního trhu s energií a závazek k boji proti změně klimatu. Projekty DESERTEC a Nabucco jsou ústředními vodítky k jejich vyřešení. Pokud se nám podaří rozvinout zdroje vysokého napětí solární termální energie v severní Africe, získá Unie pro Středomoří smysl a my budeme moci přispět k zaopatřování vody v zemích na jižním pobřeží Středozemního moře a rozvíjet technologii výroby elektrické energie, pro niž existuje rozsáhlý světový trh. Podaří-li se nám přesvědčit členské státy o tom, že z politického hlediska je nezbytné usilovat o větší energetickou nezávislost, a můžeme-li zároveň zabránit tomu, aby ji Berlín a Paříž při každé příležitosti podkopávaly, pak nám může projekt Nabucco napomoci k diverzifikaci našich dodávek ropy a plynu. Návrh usnesení, který máme před sebou, jen velmi málo vypovídá o tom, co je třeba zde v Evropské unii učinit. Musíme vyvinout výrobu obnovitelné energie – solární termální a další. Musíme vybudovat přepravní kapacitu pro vysoké napětí stejnosměrného elektrického proudu prostřednictvím inteligentní sítě – což představuje investici ve výši zhruba 50 miliard EUR, ale zároveň i příležitost k vytvoření řady pracovních míst – dále skladovací zařízení pro ropu a plyn a především politiku pro skladování, jíž zmírníme naši riskantní závislost na Rusku. Naše dodávky energie budou nadále spoléhat na ropu a jadernou energii, avšak s blížící se konferencí OSN o změně klimatu je hlavním tématem přechod na obnovitelné zdroje. Větrná energie by v příštích dvaceti letech mohla uspokojit veškerou novou poptávku po elektrické energii v Číně a nahradit 23 % její těžby uhlí. Z pouště lze za šest hodin získat více sluneční energie, než lidstvo spotřebuje za rok. Pane komisaři, uvedl jste, že toto není součástí naší strategie zabezpečení dodávek energie. Já tvrdím, že by jí měla a musí být."@cs1
"Hr. formand! Vi står over for tre store udfordringer på dette område – energiforsyningssikkerhed, den manglende effektivitet af vores indre energimarked og den tvingende nødvendighed af at bekæmpe klimaændringerne. Desertec og Nabucco er centrale projekter for at overvinde disse udfordringer. Hvis det lykkes for os at udvikle termisk højspændingsenergi i Nordafrika, kan vi tilføre Middelhavsunionen fornyet målrettethed, vi kan forbedre vandforsyningen i landene omkring den sydlige rand af Middelhavet, og vi kan udvikle teknologi til elproduktion, som der er et massivt verdensmarked for. Hvis vi kan overbevise medlemsstaterne om det politiske behov for øget energiuafhængighed og få Berlin og Paris til at holde op med at underminere det ved enhver lejlighed, kan Nabucco hjælpe os med at sprede vores olie- og gasforsyning. Det beslutningsforslag, vi drøfter i dag, siger kun lidt om, hvad vi skal gøre her i EU. Vi skal udvikle vedvarende energiproduktion – solenergi blandt andet. Vi skal udvikle vores kapacitet til distribution af højspændingselektricitet gennem et intelligent energinet – en investering på ca. 50 mia. EUR, som dog vil skabe mange arbejdspladser, og vi har brug for olie- og gaslagringsanlæg og endnu mere en oplagringspolitik for at mindske vores farlige afhængighed af Rusland. Vores energiforsyning vil fortsat afhænge af olie og atomenergi, men vores eneste mulighed er at gå over til vedvarende energi, navnlig i lyset af vores forberedelser til verdenskonferencen om klimaændringer i København. Vind kan opfylde det samlede nye elektricitetsbehov i Kina i de næste 20 år og erstatte 23 % af landets kulkraftværker. Ørkener får mere energi fra solen på seks timer, end menneskeheden bruger på et år. Kommissæren sagde, at det ikke er en del af vores strategi for energiforsyningssikkerhed. Jamen, det bør det være, og det skal det være."@da2
"Herr Präsident, wir haben in diesem Bereich drei große Herausforderungen - die Energieversorgungssicherheit, die Ineffizienz unseres Binnenenergiemarkts und der notwendige Kampf gegen den Klimawandel. Desertec und Nabucco spielen eine zentrale Rolle, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Wenn es uns gelingt, Hochspannungsstrom aus Solarenergie in Nordafrika zu entwickeln, können wir der Union einen zweckdienlichen Ansatz für die Umsetzung des Projekts in der Mittelmeerregion bieten, wir können die Wasserversorgung in den Ländern des südlichen Mittelmeerraums unterstützen und eine Stromerzeugungstechnologie entwickeln, für die es einen weltweiten Massenmarkt gibt. Wenn wir die Mitgliedstaaten von der politischen Notwendigkeit einer größeren Energieunabhängigkeit überzeugen können, und Berlin und Paris davon abhalten, dieses Ziel bei jeder Gelegenheit zu untergraben, kann uns Nabucco bei der Diversifizierung unserer Öl- und Gasversorgung helfen. Der uns heute vorliegende Entschließungsantrag sagt wenig darüber aus, was wir hier innerhalb der Europäischen Union tun müssen. Wir müssen die Erzeugung erneuerbarer Energien - von Solarenergie und weiteren - weiterentwickeln. Wir müssen Kapazitäten für die Hochspannungsgleichstromverteilung mittels eines gut angelegten Verbundnetzes bereitstellen - eine zirka 50 Mrd. EUR-Investition, die aber viele Jobs schafft -, und wir brauchen Öl- und Gasspeicherkapazitäten und mehr noch eine Speicherpolitik, um die gefährliche Abhängigkeit von Russland zu verringern. Unsere Energieversorgung wird weiterhin auf Öl und Kernenergie vertrauen, aber in Vorbereitung auf die Weltklimakonferenz in Kopenhagen ist die einzige große Hoffnung die Weichenstellung für erneuerbare Energiequellen. Wind könnte den gesamten künftigen Strombedarf in China in den nächsten 20 Jahren decken und 23 % seines Kohleverbrauchs ersetzen. Wüsten bekommen in sechs Stunden mehr Energie von der Sonne als die Menschheit in einem Jahr nutzt. Herr Kommissar, Sie haben gesagt, dies sei kein Bestandteil unserer Strategie einer Energieversorgungssicherheit. Dies sollte und muss es eigentlich sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ενώπιόν μας τρεις μεγάλες προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα – την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την αναποτελεσματικότητα της εσωτερικής μας αγοράς στον τομέα της ενέργειας και το πρόσταγμα για την καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Τα έργα Desertec και Nabucco έχουν κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Εάν καταφέρουμε να αναπτύξουμε ηλιακή θερμοηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης στη Βόρεια Αφρική, τότε μπορούμε να προσδώσουμε νόημα στην Ένωση για τη Μεσόγειο, μπορούμε να συνδράμουμε για την παροχή νερού στις χώρες της νότιας όχθης της Μεσογείου και μπορούμε να αναπτύξουμε τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία υπάρχει μια τεράστια παγκόσμια αγορά. Αν μπορέσουμε να πείσουμε τα κράτη μέλη σχετικά με την πολιτική ανάγκη μεγαλύτερης ενεργειακής ανεξαρτησίας και να εμποδίσουμε το Βερολίνο και το Παρίσι να την υπονομεύουν σε κάθε κρίσιμο βήμα, ο αγωγός Nabucco μπορεί να μας βοηθήσει να διαφοροποιήσουμε τον εφοδιασμό μας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η πρόταση ψηφίσματος που εξετάζουμε σήμερα λέει λίγα πράγματα αναφορικά με το τι πρέπει να κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αναπτύξουμε την παραγωγή μας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – την ηλιακή θερμοηλεκτρική και άλλες. Πρέπει να δημιουργήσουμε δυνατότητα διανομής ηλεκτρικού συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης μέσω ενός έξυπνου ενεργειακού δικτύου –περί τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση, με τη δημιουργία όμως πολλών θέσεων εργασίας– και χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, ακόμη δε περισσότερο, μια πολιτική αποθήκευσης για τη μείωση της επικίνδυνης εξάρτησής μας από τη Ρωσία. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από πλευράς μας θα εξακολουθήσει να βασίζεται στο πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια, πλην όμως, καθώς ετοιμαζόμαστε ενόψει της διάσκεψης για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη, η μόνη μεγάλη ιδέα είναι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αιολική ενέργεια μπορεί να ικανοποιήσει όλη τη νέα ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα για τα επόμενα 20 χρόνια και να αντικαταστήσει το 23% της παραγωγής της σε άνθρακα. Οι έρημοι αντλούν περισσότερη ενέργεια από τον ήλιο μέσα σε ένα εξάωρο απ’ ό, τι η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί σε ένα έτος. Κύριε Επίτροπε, είπατε πως αυτό δεν είναι μέρος της στρατηγικής μας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Κι όμως, θα έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι."@el10
"Señor Presidente, en esta área se nos plantean tres grandes retos: la seguridad del abastecimiento de energía, la ineficiencia de nuestro mercado energético interno y la necesidad de combatir el cambio climático. Desertec y Nabucco son dos proyectos fundamentales para enfrentarnos a estos retos. Si tenemos éxito en el desarrollo de la central solar térmica de alto voltaje en África del Norte, podemos dar una razón de ser a la Unión para el Mediterráneo, podemos ayudar con el suministro de agua a los países de la región sur del Mediterráneo y podemos desarrollar una tecnología de generación de electricidad, para la que existe un gran mercado mundial. Si podemos convencer a los Estados miembros de la necesidad política de lograr una mayor independencia energética, y hacer que Berlín y París dejen de desvirtuarla cada dos por tres, Nabuco puede ayudarnos a diversificar nuestro abastecimiento de petróleo y de gas. La propuesta de resolución que tenemos ante nosotros hoy dice muy poco sobe lo que necesitamos hacer en la Unión Europea. Necesitamos desarrollar una producción de energía renovable, solar térmica y de otros tipos. Necesitamos construir instalaciones de distribución de corriente eléctrica alto voltaje por medio de una red de suministro inteligente —con un coste de unos 50 000 millones de euros, pero que generaría muchos empleos— y necesitamos instalaciones de almacenamiento de petróleo y de gas, y sobre todo una política de almacenamiento que permita reducir nuestra peligrosa dependencia de Rusia. Nuestro suministro de energía continuará descansando sobre el petróleo y la tecnología nuclear, pero, mientras nos preparamos para la conferencia sobre cambio climático mundial de Copenhague, la única gran idea es el paso a las renovables. El viento podría cubrir toda la nueva demanda de electricidad en China durante los próximos veinte años y reemplazar el 23 % de su producción de carbón. Los desiertos obtienen más energía del sol en seis horas que toda la que utiliza la humanidad en un año entero. Señor Comisario, ha dicho usted que esto no forma parte de nuestra estrategia para la seguridad del abastecimiento de energía. Bueno, pues debería. Y así será."@es21
"Austatud juhataja! Käesolevas valdkonnas on meie ees kolm väljakutset: energiavarustuse kindlus, meie energia siseturu ebaefektiivsus ja kliimamuutusega võitlemise möödapääsmatu käsk. Desertecil ja Nabuccol on nende väljakutsetega toimetulekus keskne koht. Kui oleme edukad Põhja-Aafrikas päikeseenergiast kõrgepinge tootmise väljaarendamisega, siis võime anda Vahemere Liidule motivatsiooni, võime abistada vee tarnimisel Vahemere lõunaosa riikides ja võime välja arendada elektri tootmise tehnoloogia millel on maailmas tohutu turg. Kui suudame veenda liikmesriike poliitilise vajaduse osas suurema energiaalase sõltumatuse järele ja lõpetada igal pool projekti saboteerimine, millega tegelevad Berliin ja Pariis, siis võib Nabucco aidata meil meie nafta- ja gaasitarneid mitmekesistada. Täna meie ees olevas resolutsiooni ettepanekus öeldakse vähe selle kohta, mida me siin Euroopa Liidus tegema peame. Me peame arendama taastuvenergia – päikese ja muu – tootmist. Me peame välja ehitama aruka võrgu kaudu alaliskõrgepinge edastamise võimsused – see on umbes 50 miljardi euro suurune investeering, kuid loob palju töökohti – ja me vajame nafta- ja gaasihoidlaid ja, isegi rohkem, hoiustamispoliitikat, et vähendada meie ohtlikku sõltuvust Venemaast. Meie energiavarustus sõltub ka edaspidi naftast ja tuumaenergiast, kuid, ajal kui me valmistume maailma kliimamuutuste konverentsiks Kopenhaagenis, on ainus suur idee üleminek taastuvatele energiaallikatele. Tuuleenergia võiks rahuldada kogu lisanduva elektrinõudluse Hiinas järgmise 20 aasta jooksul ja asendada 23% nende söel põhinevast energiatootmisest. Kõrbed saavad Päikeselt kuue tunniga rohkem energiat kui inimkond kasutab aastas. Volinik, te ütlesite, et see pole osa meie energiavarustuse kindluse strateegiast. Igal juhul peaks see nii olema ja peab olema!"@et5
"Arvoisa puhemies, meillä on kolme suurta haastetta tällä alalla: energian toimitusvarmuus, energian sisämarkkinoidemme tehottomuus ja ilmastonmuutoksen välttämätön torjuminen. Desertec ja Nabucco ovat keskeisiä, kun näihin haasteisiin vastataan. Jos onnistumme kehittämään suurjännitteistä aurinkolämpövoimaa Pohjois-Afrikassa, Välimeren unionille voidaan antaa tarkoitus. Voimme edistää vedenjakelua Välimeren etelärannan valtioissa ja voimme kehittää sähköntuotantotekniikkaa, jolle on valtavat maailmanmarkkinat. Jos pystymme vakuuttamaan jäsenvaltiot poliittisesta tarpeesta laajentaa energiaomavaraisuutta sekä estää Berliinin ja Pariisin hallintoa tekemästä tätä tyhjäksi joka käänteessä, niin Nabuccolla voidaan edistää öljyn ja kaasun tarjonnan monipuolistamista. Tänään käsiteltävään päätöslauselmaesitykseen ei sisälly paljoa siitä, mitä meidän on tehtävä Euroopan unionissa. Meidän on kehitettävä uusiutuvan energian, kuten aurinkolämmön ja muiden energiamuotojen, tuotantoa. Meidän on rakennettava suurjännitteisen tasavirran jakelukapasiteettia älykkään verkon avulla. Siihen tarvitaan 50 miljardin euron investointi, mutta sillä luodaan monia työpaikkoja. Tarvitsemme myös öljy- ja kaasuvarastoja ja vieläkin enemmän varastointipolitiikkaa, jolla vähennetään vaarallista riippuvuutta Venäjästä. Energiatoimituksemme ovat edelleen riippuvaisia öljystä ja ydinvoimasta, mutta kun valmistaudumme Kööpenhaminan ilmastonmuutoskonferenssiin, ainoa merkittävä ajatus on siirtyä uusiutuviin energialähteisiin. Tuulienergia voi täyttää kokonaan uuden sähköntarpeen seuraavan 20 vuoden aikana Kiinassa ja korvata 23 prosenttia sen hiilentuotannosta. Aavikot saavat enemmän energiaa auringosta kuuden tunnin aikana kuin mitä ihmiskunta käyttää vuodessa. Hyvä komission jäsen, sanoitte, että tämä ei ole osa energian toimitusvarmuutta koskevaa strategiaamme. Sen olisi kuitenkin kuuluttava siihen."@fi7
"Monsieur le Président, nous avons trois grands défis à relever dans ce domaine: la sécurité de l’approvisionnement, l’inefficacité de notre marché intérieur de l’énergie et l’impératif de lutte contre le changement climatique. Desertec et Nabucco sont essentiels pour y parvenir. Si nous réussissons à développer de l’énergie solaire thermique à haute tension en Afrique du Nord, nous pourrons donner un but à l’Union pour la Méditerranée, nous pourrons contribuer à l’approvisionnement en eau des pays qui bordent le sud de la Méditerranée et nous pourrons développer la technologie de génération d’électricité, pour laquelle il existe un énorme marché mondial. Si nous parvenons à convaincre les États membres de la nécessité politique d’une plus grande indépendance énergétique et à empêcher Berlin et Paris de le compromettre constamment, Nabucco pourra nous aider à diversifier notre approvisionnement en pétrole et en gaz. La proposition de résolution présentée aujourd’hui en dit peu sur ce que nous devons faire ici, dans l’Union européenne. Nous devons développer la production d’énergie renouvelable, solaire thermique et autre. Nous devons développer une capacité de distribution d’électricité en courant continu à haute tension au moyen d’un réseau intelligent, ce qui représente environ 50 milliards d’euros d’investissement, mais beaucoup d’emplois seront créés, et nous avons besoin d’installations de stockage pour le pétrole et le gaz et, davantage encore, d’une politique de stockage en vue de réduire notre dangereuse dépendance envers la Russie. Notre approvisionnement en énergie continuera à reposer sur le pétrole et sur l’énergie nucléaire, mais, alors que nous nous préparons pour la conférence mondiale sur le changement climatique de Copenhague, la seule grande idée est la transition vers les énergies renouvelables. Le vent pourrait répondre à toute la nouvelle demande d’électricité en Chine au cours des 20 prochaines années et remplacer 23 % de leur génération d’énergie par le charbon. Les déserts reçoivent plus d’énergie du soleil en six heures que l’humanité n’en utilise en un an. Monsieur le Commissaire, vous avez dit que cela ne faisait pas partie de notre stratégie en matière de sécurité de l’approvisionnement énergétique. Eh bien, cela devrait, et cela doit être le cas."@fr8
"Elnök úr! Három nagy kihívással kell szembenéznünk ezen a területen – az energiaellátás biztonsága, belső energiapiacunk elégtelensége, valamint az éghajlatváltozás elleni sürgős küzdelem. A Desertec és a Nabucco központi jelentőségű az említett kihívásoknak való megfelelésben. Ha sikerül megoldani a nagyfeszültségű szoláris hőenergia termelését Észak-Afrikában, ezzel céltudatosságot nyújtunk az Unió a Mediterrán Térségért nevű szervezetnek, elősegíthetjük a vízellátás biztosítását a Földközi-tenger déli partvidékén elterülő országokban és fejleszthetjük az áramtermelési technológiát, amely iránt masszív igény mutatkozik a világpiacon. Ha sikerül meggyőznünk a tagállamokat a nagyobb energiafüggetlenség politikai szükségességéről, valamint sikerül elérnünk, hogy Berlin és Párizs ne akadályozza ezt meg minduntalan, akkor a Nabucco hozzájárulhat az olaj- és gázellátásunk diverzifikálásához. A ma előttünk fekvő állásfoglalási indítvány nem sokat beszél arról, hogy mit kell tennünk itt, az Európai Unióban. Fejlesztenünk kell a megújuló energia – a szoláris hőenergia és más energiafajták – termelését. Nagyfeszültségű egyenáramú elektromos elosztási kapacitást kell kiépítenünk egy okos hálózaton keresztül – ez mintegy 50 milliárd euró beruházást jelent, de sok munkahelyet teremt –, ezenkívül szükségünk van olaj- és gáztároló létesítményekre, sőt tárolási politikára is az Oroszországtól való veszélyes függőségünk csökkentése érdekében. Energiaellátásunk továbbra is az olajra és az atomenergiára épül, de a koppenhágai Nemzetközi Éghajlat-változási Konferenciára készülve az egyetlen igazán nagy ötletet a megújuló energiákra történő átállás jelenti. A szél Kína teljes új elektromosság iránti igényét ki tudná elégíteni a következő húsz évben, és ki tudná váltani a szénnel termelt áram 23%-át. A sivatagokat hat óra alatt több energia éri a Napból, mint amennyit az emberiség egy év alatt felhasznál. Biztos úr, Ön azt mondta, hogy ez nem része az energiaellátás biztonságával kapcsolatos stratégiánknak. Pedig a része lehetne és kell is lennie."@hu11
"Signor Presidente, sono tre le grandi sfide da affrontare in questo settore: la sicurezza dell’approvvigionamento, l’inefficienza del nostro mercato interno in materia di energia e la necessità di contrastare il cambiamento climatico. I progetti Desertec e Nabucco rappresentano uno strumento essenziale per affrontare tali questioni. Se riusciremo a sviluppare la produzione di energia eliotermica ad alto voltaggio in Africa del Nord, daremo nuovo senso all’Unione per il Mediterraneo, potremo prestare assistenza nell’approvvigionamento idrico dei paesi del Mediterraneo meridionale, nonché sviluppare la tecnologia per la produzione di energia elettrica, per cui esiste un vasto mercato mondiale. Se riusciremo a convincere gli Stati membri della necessità politica di maggiore indipendenza energetica, nonché a impedire a Berlino e Parigi di accantonare la questione, Nabucco potrà dare un contributo alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas e petrolio. La proposta di risoluzione oggetto dell’odierna discussione non fornisce indicazioni sulle azioni che l’Unione europea deve intraprendere: occorre incentivare la produzione di energia rinnovabile, come quella solare e altre. Dobbiamo implementare la capacità di distribuzione dell’energia elettrica continua ad alto voltaggio attraverso una rete intelligente – un investimento nell’ordine dei 50 miliardi di euro, che creerà nuovi posti di lavoro –realizzare strutture per lo stoccaggio di gas e petrolio, e soprattutto elaborare una politica di stoccaggio in grado di ridurre la pericolosa dipendenza nei confronti della Russia. L’approvvigionamento energetico europeo rimarrà incentrato su petrolio ed energia nucleare; tuttavia, in vista della conferenza mondiale di Copenhagen sul cambiamento climatico, l’unica idea rivoluzionaria è il passaggio alle fonti rinnovabili. L’energia eolica potrebbe soddisfare interamente la nuova domanda di energia elettrica della Cina nei prossimi 20 anni, sostituendo il 23 per cento della produzione di carbone del paese. I deserti ricavano più energia dal sole in sei ore di quanta l’umanità ne utilizzi in un anno intero. Signor Commissario, ha detto che queste proposte non rientrano nella nostra strategia per la sicurezza della fornitura energetica: ebbene, invece dovrebbe essere proprio il contrario."@it12
"Pone pirmininke, šioje srityje mūsų laukia trys dideli iššūkiai – energijos tiekimo saugumas, mūsų energetikos vidaus rinkos neveiksmingumas ir būtinybė kovoti su klimato kaita. Šiems iššūkiams įveikti būtini projektai „Desertec“ ir „Nabucco“. Jeigu mums pavyks Šiaurės Afrikoje išplėtoti terminę aukštos įtampos saulės energijos gavybą, Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos veikla taps prasminga, galėsime padėti tiekti vandenį pietinių Viduržemio jūros pakrančių šalims ir sukurti elektros gamybos technologiją, kuri turėtų masinę pasaulinę rinką. Jeigu įtikinsime valstybes nares, kad politiškai būtina didesnė energetinė nepriklausomybė, ir neleisime Berlynui bei Paryžiui kiekviena proga ją mažinti, projektas „Nabucco“ galės mums padėti įvairinti naftos ir dujų tiekimą. Šiandien mūsų svarstomame pasiūlyme dėl rezoliucijos mažai kalbama apie tai, ką reikia nuveikti pačioje Europos Sąjungoje. Turime plėtoti atsinaujinančios energijos – saulės, terminės ir kitos – gamybą. Pasitelkdami pažangiuosius tinklus, turime sukurti aukštos įtampos nuolatinės srovės elektros energijos paskirstymo pajėgumus – tai apie 50 mlrd. EUR investicijų, bet bus sukurta daug darbo vietų – ir naftos bei dujų saugojimo įrenginius, be to, turime sukurti energijos saugojimo politiką, kad būtų sumažinta pavojinga mūsų priklausomybė nuo Rusijos. Didžioji mūsų energijos dalis ir toliau priklausys nuo naftos ir branduolinės energijos, bet rengiantis Kopenhagoje vyksiančiai Pasaulio klimato kaitos konferencijai vienintelis didelis pasiūlymas – pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Naudojant vėjo energiją, Kinijoje per ateinančius dvidešimt metų galėtų būti patenkinta visa nauja elektros energijos paklausa ir pakeista 23 proc. energijos, gaminamos naudojant anglį. Dykumose per šešias valandas gaunama daugiau saulės energijos negu žmonija sunaudoja per metus. Pone Komisijos nary, jūs sakėte, kad tai nėra mūsų energijos tiekimo saugumo dalis. O turėtų būti ir privalo būti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Mums ir trīs lieli uzdevumi šajā jomā – energoapgādes drošība, enerģētikas iekšējā tirgus neefektivitāte un neatliekams pienākums apkarot klimata pārmaiņas. un ir liela nozīme šo uzdevumu izpildē. Ja mums izdosies attīstīt saules termoelektrostacijas augstsprieguma elektroenerģijas ražošanai Ziemeļāfrikā, mēs radīsim Vidusjūras savienībai mērķa izjūtu; mēs varam sniegt palīdzību valstīm Vidusjūras dienvidu krastā ūdensapgādē, un mēs varam izstrādāt elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju, kam pasaulē ir liels noieta tirgus. Ja mēs spēsim pārliecināt dalībvalstis, ka lielāka energoapgādes neatkarība ir politiska vajadzība, un neļaut Berlīnei un Parīzei to noniecināt uz katra soļa, tad palīdzēs mums dažādot naftas un gāzes apgādi. Rezolūcijas priekšlikumā, kas ir mūsu priekšā, ir maz pateikts par to, kas mums šeit, Eiropas Savienībā, jādara. Mums ir jāattīsta atjaunojamu energoresursu – saules siltumenerģijas un cita veida enerģijas – ražošana. Mums jāattīsta augstsprieguma līdzstrāvas elektroenerģijas sadales jaudas, izmantojot viedo tīklu, – ieguldot tajā aptuveni EUR 50 miljardu un izveidojot daudz darbavietu –, un mums ir vajadzīgas naftas un gāzes uzglabāšanas iekārtas, bet vēl vairāk mums ir vajadzīga uzglabāšanas politika, lai mazinātu mūsu bīstamo atkarību no Krievijas. Mūsu energoapgādes pamatā arī turpmāk būs nafta un kodolenerģija, bet, gatavojoties Pasaules klimata pārmaiņu konferencei Kopenhāgenā, vienīgā vērā ņemamā ideja ir pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Vēja enerģija varētu apmierināt visu turpmāko pieprasījumu pēc elektroenerģijas Ķīnā turpmākajos 20 gados un aizvietot 23 % elektroenerģijas, kas ražota, izmantojot ogles. Tuksnešos sešās stundās rodas vairāk saules termoenerģijas, nekā cilvēce patērē gada laikā. Komisār, jūs teicāt, ka saules enerģija nepieder pie mūsu energoapgādes drošības stratēģijas. Tai vajadzētu piederēt, un tai noteikti jāpieder."@lv13
"Mr President, we have three great challenges in this area – security of energy supply, the inefficiency of our internal market in energy and the imperative of combating climate change. Desertec and Nabucco are central to meeting these challenges. If we succeed in developing high-voltage solar thermal power in North Africa, we can give a sense of purpose to the Union for the Mediterranean, we can assist in water provisioning in the countries on the southern Mediterranean rim and we can develop electricity generation technology, for which there is a massive world market. If we can convince Member States of the political need for greater energy independence, and stop Berlin and Paris from undercutting it at every turn, Nabucco can help us diversify our supply of oil and gas. The motion for a resolution before us today says little about what we need to do here in the European Union. We need to develop renewable energy production – solar thermal and other. We need to build high-voltage DC electricity distribution capacity through a smart grid – some EUR 50 billion of investment, but creating many jobs – and we need oil and gas storage facilities and, even more, a storage policy to reduce our dangerous dependence on Russia. Our energy provision will continue to rely on oil and nuclear power but, as we prepare for the World Climate Change conference in Copenhagen, the only big idea is the switch to renewables. Wind could meet all the new electricity demand in China in the next 20 years and replace 23% of their coal generation. Deserts get more energy from the sun in six hours than humankind uses in a year. Commissioner, you said this is not part of our strategy for security of energy supply. Well, it should be, and it must be."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we staan voor drie grote uitdagingen op dit gebied – voorzieningszekerheid, de inefficiëntie van onze interne energiemarkt en de noodzaak van de bestrijding van klimaatverandering. Desertec en Nabucco staan bij de aanpak van deze uitdagingen centraal. Als we erin slagen in Noord-Afrika hoogspannings-zonne-energie te ontwikkelen, kunnen we de Unie voor het Middellandse Zeegebied een duidelijk doel geven, een bijdrage leveren aan de watervoorziening in de landen in het zuiden van het Middellandse Zeegebied en bovendien een technologie voor elektriciteitsopwekking ontwikkelen, waarvoor een enorme wereldmarkt bestaat. Indien we de lidstaten kunnen overtuigen van de politieke noodzaak voor een grotere onafhankelijkheid op energiegebied en Berlijn en Parijs ervan kunnen weerhouden om dit telkens weer te ondermijnen, kan Nabucco ons helpen om onze olie- en gasvoorziening te diversifiëren. In de ontwerpresolutie die vandaag voor ons ligt, wordt weinig gezegd over wat we hier in de Europese Unie moeten doen. We moeten de productie van hernieuwbare energie ontwikkelen – zonne-energie en andere soorten energie. We moeten door middel van een ‘smart grid’ (intelligent netwerk) een capaciteit voor de distributie van hoogspanningsgelijkstroom bouwen – een investering van ongeveer vijftig miljard euro, maar waarmee veel banen worden gecreëerd – en we hebben olie- en gasopslagfaciliteiten nodig en bovendien een opslagbeleid om onze gevaarlijke afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Onze energievoorziening zal afhankelijk blijven van olie en kernenergie, maar in de voorbereiding op de mondiale klimaatconferentie in Kopenhagen is de omschakeling naar hernieuwbare energie het enige belangrijke idee. Wind zou in de komende twintig jaar kunnen voorzien in de volledige vraag naar nieuwe elektriciteit in China en het zou in de plaats kunnen komen van 23 procent van de door middel van steenkool opgewekte elektriciteit. Woestijnen krijgen in zes uur meer zonne-energie dan de mensheid in een jaar verbruikt. Commissaris, u hebt gezegd dat dit geen deel uitmaakt van de strategie voor de zekerheid van de energievoorziening. Dit zou echter wel het geval moeten zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Na tym obszarze mamy do czynienia z trzema głównymi wyzwaniami – bezpieczeństwem dostaw energii, nieefektywnością naszego wewnętrznego rynku energetycznego oraz koniecznością walki ze zmianami klimatycznymi. Desertec i Nabucco mają kluczowe znaczenie, jeżeli chcemy tym wyzwaniom sprostać. Jeżeli uda nam się rozwinąć produkcję słonecznej energii elektrycznej o wysokim napięciu w Afryce Północnej, będziemy w stanie nadać sens działaniom Unii dla Śródziemnomorza, będziemy w stanie pomagać w dostarczaniu wody państwom położonym na południu basenu Morza Śródziemnego, a także będziemy w stanie rozwijać technologię produkcji energii elektrycznej, na którą jest na świecie ogromny popyt. Jeżeli uda nam się przekonać państwa członkowskie do politycznej potrzeby zapewnienia większej niezależności energetycznej oraz powstrzymać Berlin i Paryż przed torpedowaniem jej na każdym kroku, Nabucco może pomóc nam w dywersyfikacji dostaw ropy i gazu. W projekcie rezolucji, który mamy dziś przed sobą, nie mówi się wiele o tym, co musimy zrobić tutaj, w Unii Europejskiej. Musimy rozwijać produkcję energii odnawialnej – między innymi energii słonecznej i geotermalnej. Musimy zwiększyć możliwości przesyłu prądu stałego o wysokim napięciu w oparciu o inteligentną sieć – będzie to wymagało zainwestowania około 50 miliardów euro, ale dzięki temu stworzonych zostanie wiele miejsc pracy; będziemy potrzebowali instalacji do magazynowania ropy i gazu, a nawet polityki w dziedzinie magazynowania, która zmniejszy nasze niebezpieczne uzależnienie od Rosji. Głównymi źródłami energii pozostaną wciąż ropa naftowa i energia jądrowa, jednak przygotowując się do światowego szczytu klimatycznego w Kopenhadze pamiętajmy o jedynej znaczącej propozycji, jaką jest przejście na energię odnawialną. W ciągu kolejnych 20 lat wiatr mógłby w całości zaspokoić rosnący popyt na energię elektryczną w Chinach i zastąpić 23% produkcji opartej na węglu. Ilość energii słonecznej, jaka w ciągu sześciu godzin emitowana jest nad pustyniami, jest większa niż ilość energii zużywana w ciągu roku przez ludzkość. Panie komisarzu! Powiedział pan, że nie jest to element naszej strategii na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii. Tak naprawdę powinien i musi nim być."@pl16
". Senhor Presidente, temos três grandes desafios neste domínio – a segurança do aprovisionamento energético, a ineficiência do nosso mercado interno da energia e o imperativo da luta contra as alterações climáticas. Os projectos Desertec e Nabucco são fundamentais para responder a estes desafios. Se conseguirmos desenvolver a produção de energia solar térmica de alta voltagem no Norte de África, poderemos dar um sentido e uma finalidade à União para o Mediterrâneo, ajudar no abastecimento de água aos países da orla Sul do Mediterrâneo, e desenvolver tecnologias de produção de electricidade, para as quais existe um mercado mundial gigantesco. Se conseguirmos convencer os Estados-Membros da necessidade política de uma maior independência no plano da energia, e impedir Berlim e Paris de minarem os nossos esforços a cada passo, o Nabucco poderá ajudar-nos a diversificar as nossas fontes de abastecimento de petróleo e gás. A proposta de resolução que hoje temos diante de nós pouco diz acerca do que necessitamos de fazer aqui, na União Europeia. Precisamos de desenvolver a produção de energias renováveis – da energia solar térmica e de outras. Necessitamos de construir capacidade de distribuição de electricidade em corrente directa de alta voltagem através de uma rede inteligente – um investimento que rondará os 50 mil milhões de euros mas que permitirá criar muitos postos de trabalho –, e precisamos de meios de armazenagem de petróleo e gás e, mais ainda, de uma política de armazenagem para reduzir a nossa perigosa dependência da Rússia. O nosso aprovisionamento energético continuará a depender do petróleo e da energia nuclear mas, neste momento, em que nos preparamos para a Conferência Mundial sobre as Alterações Climáticas, a realizar em Copenhaga, a única grande ideia sobre a mesa é a mudança para as renováveis. A energia eólica poderá satisfazer toda a nova procura de electricidade na China nos próximos 20 anos e substituir 23% da produção de carvão naquele país. Os desertos recebem mais energia do sol em seis horas do que a humanidade consome num ano. Senhor Comissário, o senhor disse que isto não faz parte da nossa estratégia em matéria de segurança do aprovisionamento energético. Ora bem, deveria fazer, e tem de fazer."@pt17
"Dle preşedinte, ne confruntăm cu trei mari provocări în acest domeniu - securitatea aprovizionării cu energie, ineficienţa pieţei noastre interne în ceea ce priveşte energia şi necesitatea de a combate schimbările climatice. Proiectele Desertec şi Nabucco sunt elemente esenţiale în găsirea unor soluţii la aceste provocări. Dacă vom reuşi să producem energie termosolară de înaltă tensiune în Africa de Nord, vom putea găsi o utilitate pentru Uniunea pentru Mediterană, vom putea susţine aprovizionarea cu apă în ţările de pe malul sudic al Mediteranei şi vom putea dezvolta tehnologii privind generarea de energie electrică, pentru care există o piaţă mondială foarte largă. Dacă putem convinge statele membre de necesitatea politică privind o mai mare independenţă energetică şi dacă reuşim să împiedicăm Berlinul şi Parisul să submineze această independenţă la fiecare pas, atunci proiectul Nabucco ne va putea ajuta să ne diversificăm aprovizionarea cu petrol şi gaze naturale. Propunerea de rezoluţie pe care o avem astăzi în faţă spune puţine lucruri despre ceea ce trebuie să facem aici, în Uniunea Europeană. Trebuie să dezvoltăm producţia de energie regenerabilă - termosolară şi sub alte forme. Trebuie să construim o instalaţie de distribuţie a energiei electrice CC de înaltă tensiune cu ajutorul unei reţele inteligente - o investiţie de aproximativ 50 de miliarde de euro, care va crea însă foarte multe locuri de muncă - şi avem nevoie de unităţi de stocare a petrolului şi a gazelor naturale şi, mai mult decât atât, avem nevoie de o politică de stocare prin care să ne reducem dependenţă periculoasă de Rusia. Rezervele noastre de energie se vor baza în continuare pe petrol şi pe energie nucleară însă, întrucât ne pregătim pentru conferinţa de la Copenhaga privind Schimbările climatice globale, singura idee semnificativă este aceea de a trece la folosirea surselor de energie regenerabilă. Energia eoliană ar putea răspunde noilor cereri de energie electrică din China în următorii 20 de ani şi ar putea înlocui 23% din energia generată cu ajutorul cărbunilor. Cantitatea de energie pe care deşerturile o obţin de la soare în şase ore este mai mare decât cantitatea utilizată de omenire într-un an. Dle comisar, aţi spus că acest aspect nu face parte din strategia noastră privind securitatea aprovizionării cu energie. Ei bine, ar trebui."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v tejto oblasti čelíme trom veľkým otázkam, a to otázke bezpečnosti dodávok energie, neúčinnosti nášho vnútorného trhu s energiou a nevyhnutnosti boja proti zmene klímy. Projekty Desertec a Nabucco majú zásadný význam pre ich vyriešenie. Ak budeme úspešní pri vývoji vysokonapäťovej solárnej tepelnej energie v severnej Afrike, môžeme Únii pre Stredozemie zaručiť účelnosť, pomôcť s poskytovaním vody v krajinách na južnom pobreží Stredozemného mora a môžeme vyvinúť technológiu výroby elektrickej energie, pre ktorú existuje obrovský svetový trh. Ak budeme môcť členské štáty presvedčiť o politickej potrebe väčšej energetickej nezávislosti a zabrániť Berlínu a Parížu, aby ju pri každej príležitosti oslabovali, projekt Nabucco nám môže pomôcť diverzifikovať naše dodávky ropy a plynu. Dnes predložený návrh uznesenia obsahuje málo informácií o tom, čo musíme vykonať tu, v Európskej únii. Musíme rozvinúť výrobu obnoviteľnej energie, solárnej tepelnej a inej energie. Musíme vybudovať kapacitu na distribúciu elektrickej energie prostredníctvom vysokonapäťového jednosmerného prúdu pomocou modernej rozvodovej siete, čo predstavuje investíciu vo výške 50 miliónov EUR, ale vznikne tým mnoho pracovných miest. Okrem toho potrebujeme skladovacie zariadenia na ropu a plyn a navyše musíme vytvoriť politiku skladovania s cieľom znížiť našu nebezpečnú závislosť od Ruska. Pri zabezpečovaní našej energie sa budeme naďalej spoliehať na ropu a jadrovú energiu, ale keďže sa pripravujeme na svetovú konferenciu o zmene klímy v Kodani, jedinou veľkou predstavou je prechod na obnoviteľné zdroje energie. Veterná energia by mohla naplniť celý novovzniknutý dopyt po elektrickej energii v Číne na nasledujúcich 20 rokov a nahradiť 23 % ich výroby energie z uhlia. Na púšťach sa za šesť hodín získa zo slnka viac energie než ľudstvo využije za rok. Pán komisár, uviedli ste, že toto nie je súčasťou našej stratégie bezpečnosti dodávok energie. Malo by však a musí byť."@sk19
"Gospod predsednik, na tem področju imamo tri velike izzive – varnost oskrbe z energijo, neučinkovitost našega notranjega trga energije in nujnost boja proti podnebnim spremembam. Desertec in Nabucco sta osrednjega pomena za izpolnitev teh izzivov. Če nam bo uspelo v razvoju visokonapetostne sončne energije v severni Afriki, lahko damo smisel namenu Unije za Sredozemlje, lahko pripomoremo k zagotavljanju vode v državah ob južnem robu Sredozemskega morja in lahko razvijemo tehnologijo proizvodnje električne energije, za katero obstaja velik svetovni trg. Če bomo lahko države članice prepričali o politični potrebi po večji energetski neodvisnosti in ustavili Berlin in Pariz pred tem, da jo na vsakem koraku izpodkopavata, nam lahko Nabucco pomaga povečati raznolikost dobave nafte in plina. Predlog resolucije, ki je danes pred nami, malo govori o tem, kaj moramo storiti tu v Evropski uniji. Razviti moramo proizvodnjo obnovljive energije – sončne in druge. Zgraditi moramo visokonapetostno električno distribucijsko zmogljivost z inteligentnim omrežjem (naložbo vredno kakšnih 50 milijard EUR, ki ustvarja številna delovna mesta) in potrebovali bomo skladišča za nafto in plin ter poleg tega še politiko skladiščenja za zmanjšanje naše nevarne odvisnosti od Rusije. Zagotavljanje naše energije bo še naprej odvisno od nafte in jedrske energije, a ko se pripravljamo na svetovno konferenco o podnebnih spremembah v Köbenhavnu, je edina velika zamisel, da bi se preusmerili na obnovljive vire. Veter bi lahko v naslednjih 20 letih izpolnil vse nove potrebe po električni energiji na Kitajskem in nadomestil 23 % njihovega pridobivanja premoga. Puščave dobijo več energije od sonca v šestih urah, kot je človeštvo porabi v enem letu. Komisar, dejali ste, da to ni del naše strategije za zanesljivost oskrbe z energijo. No, pa bi moralo biti."@sl20
"Herr talman! Vi står inför stora utmaningar här – trygg energiförsörjning, en ineffektiv inre energimarknad och krav på att bekämpa klimatförändringarna. Desertec och Nabucco är av avgörande betydelse för att klara dessa utmaningar. Om vi lyckas utveckla termisk solenergi i Nordafrika kan vi ge Medelhavsunionen en mening, bidra till vattenförsörjningen i länderna söder om Medelhavet och utveckla teknik för elproduktion, en teknik för vilken det finns en enorm världsmarknad. Om vi kan övertyga medlemsstaterna om det politiska behovet av ökat inbördes energioberoende och hindra Berlin och Prag från att hela tiden sätta käppar i hjulet, kan Nabucco hjälpa oss diversifiera vår olje- och gasförsörjning. I resolutionsförslaget som ligger framför oss i dag sägs inte mycket om vad vi måste göra här i Europeiska unionen. Vi måste utveckla förnybar energiproduktion, termisk och annan solenergi. Vi måste bygga upp kapacitet för distribution av högspänd likström i ett smart nät, en investering på cirka 50 miljarder euro, men en investering som skapar många arbetstillfällen. Slutligen behöver vi anläggningar för lagring av olja och gas samt en lagerhållningspolicy för att minska vårt farliga beroende av Ryssland. Vi kommer även i fortsättningen att vara beroende av olja och kärnkraft för vår energiförsörjning, men medan vi förbereder oss för klimatkonferensen i Köpenhamn är den enda stora idén en övergång till förnybara energikällor. Vindkraft skulle kunna uppfylla alla behov av ny elenergi i Kina under de kommande 20 åren och ersätta 23 procent av deras kolenergi. Öknar får mer energi från solen under sex timmar än vad mänskligheten förbrukar på ett år. Herr kommissionsledamot! Ni sade att detta inte ingår i vår strategi för trygg energiförsörjning. Men det borde det göra, och det måste det göra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson (ALDE ). -"20,15,19,14,16,11,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph