Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-067"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, quiero destacar la oportunidad de esta resolución y también valorar positivamente el esfuerzo hecho por todos los Grupos para lograr una resolución común. Ciertamente, señorías, para evitar que se repita la situación de desamparo que sufrieron muchos de nuestros ciudadanos cuando Rusia decidió cortar el suministro de gas a través de Ucrania, es de vital importancia diversificar al máximo las fuentes de energía y diversificar el transporte de gas. En este sentido, es urgente construir nuevos gasoductos, que, como Nabucco y otros proyectos, ayuden a mejorar la seguridad del suministro en Europa Central. Sin embargo, para asegurar el suministro en todos los países de la Unión Europea, estos esfuerzos deben completarse con el suministro desde el sur del continente. Dicho esto, quisiera subrayar ―como ha hecho el Comisario― otra dimensión del problema. La reciente crisis nos mostró que la Unión no sufrió una falta de existencias de gas, sino un problema de capacidad de transmisión, de ahí la importancia de centrar nuestro esfuerzo en mejorar las interconexiones dentro de la Unión. Y, creánme, señorías, hay un margen importante para mejorar la situación que tenemos. Les voy a poner el ejemplo de mi país. Como saben, España puede convertirse en un importante eje de tránsito para Europa gracias a su conexión con Argelia a través del gasoducto ya en fase avanzada de construcción, y a sus seis plantas de gas natural licuado, cuya capacidad podría verse redoblada si se repitiera una situación de emergencia. Sin embargo, España no puede contribuir sin aumentar su capacidad de interconexión en los Pirineos. Por último, hemos de ser conscientes de que la construcción de grandes infraestructuras es sólo una parte —importante, cierto, pero sólo una parte— de la política de la Unión Europea en materia de seguridad del suministro. La seguridad del abastecimiento pasa, sobre todo, por el ahorro energético y por el uso de energías renovables, y es en este contexto donde consideramos importante la cooperación con los países del norte de África en el desarrollo de energías renovables, porque está relacionado con mi apelación a reforzar el suministro desde el sur de Europa. Por ello, señor Comisario, también el Plan Solar Mediterráneo, impulsado por la Unión para el Mediterráneo, es una idea atractiva que queremos apoyar desde este Parlamento."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych zdůraznit včasnost tohoto návrhu usnesení a rovněž ocenit úsilí, které vyvinuly všechny skupiny, aby dosáhly společného návrhu. Dámy a pánové, chceme-li se vyhnout opakování bezradné situace, v níž se octla řada našich občanů v době, kdy se Rusko rozhodlo přerušit dodávky plynu přes Ukrajinu, je jednoznačně nezbytné na nejvyšší míru zvýšit diverzifikaci zdrojů energie a dopravy plynu. V tomto ohledu je naléhavě nutné postavit nové plynovody, které podobně jako Nabucco a další projekty napomohou ke zvýšení bezpečnosti dodávek ve střední Evropě. Pro zajištění dodávek do všech států Evropské unie je však třeba k tomuto úsilí přidat dodávky z jižní části kontinentu. S tím vědomím chci spolu s komisařem zdůraznit další rozměr problému. Nedávná krize je dokladem toho, že EU nemá nedostatek zásob plynu, ale chybí jí přepravní kapacita. Z toho důvodu je důležité zaměřit naše úsilí na zlepšení propojení v rámci EU. Dámy a pánové, věřte tomu, že v této situaci je velký prostor pro zlepšení. Doložím to jedním příkladem z mé země. Jak je vám známo, Španělsko by se pro Evropu mohlo stát významnou tranzitní cestou díky jeho propojení s Alžírskem prostřednictvím plynovodu Medgaz, jehož výstavba je již v pokročilém stádiu, a jeho šesti továrnám na výrobu zkapalněného zemního plynu, jejichž kapacitu je v případě nouze možné zdvojnásobit. Nebudou-li však zdokonaleny možnosti propojení přes Pyreneje, nemůže Španělsko nabídnout žádnou pomoc. Na závěr bychom si měli být vědomi toho, že výstavba infrastruktur je pouze jednou součástí, jakkoli důležitou, politiky EU v oblasti bezpečnosti dodávek. Zabezpečení dodávek závisí i na úsporách energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Z tohoto hlediska považujeme svou spolupráci se zeměmi severní Afriky v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie za klíčovou. S tím souvisí má výzva k tomu, abychom posílili dodávky z jižní Evropy. Z toho důvodu, pane komisaři, představuje Středomořský solární program vedený Unií pro Středomoří atraktivní nabídku, kterou my jako poslanci tohoto Parlamentu chceme podpořit."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil fremhæve den relevante timing af dette beslutningsforslag, og jeg glæder mig over alle gruppernes indsats for at nå frem til et fælles forslag. For at forhindre, at den håbløse situation, som mange af vores borgere oplevede, da Rusland besluttede at afbryde gasforsyningen gennem Ukraine, er det absolut nødvendigt, at vi maksimerer spredningen af energikilder og gastransport. Vi skal derfor omgående anlægge nye gasrørledninger, der, som f.eks. Nabucco og andre projekter, kan hjælpe med at forbedre forsyningssikkerheden i Centraleuropa. For at sikre forsyningen i alle EU-lande skal denne indsats dog suppleres af forsyninger fra lande syd for kontinentet. Når det er sagt, vil jeg understrege, som kommissæren allerede har gjort, en anden dimension af dette problem. Den nylige krise viste os, at EU ikke mangler gaslagre, men transmissionskapacitet. Derfor skal vi fokusere indsatsen på at forbedre sammenkoblingerne i EU. De må tro mig, når jeg siger, at der er masser af plads til forbedringer i denne situation. Jeg vil nævne mit eget land som eksempel. Som De ved, kan Spanien blive en vigtig transitakse for Europa takket være forbindelsen til Algeriet via Medgazrørledningen, som allerede er langt fremme i anlægsprocessen, og de tilhørende seks LNG-anlæg, hvis kapacitet kan fordobles i tilfælde af en ny en nødsituation. Spanien kan dog ikke hjælpe, medmindre sammenkoblingskapaciteten gennem Pyrenæerne forbedres. Endelig skal vi være opmærksomme på, at opførelsen af større infrastrukturer kun er én del, om end en vigtig del, af EU's forsyningssikkerhedspolitik. Denne sikkerhed afhænger også af energibesparelse og brugen af vedvarende energi. Det er i den sammenhæng, vi betragter vores samarbejde med de nordafrikanske lande om udviklingen af vedvarende energi som afgørende. Det er baggrunden for min opfordring til at styrke forsyningen fra Sydeuropa. Solenergiplanen for Middelhavsområdet, som ledes af Middelhavsunionen, er derfor, hr. kommissær, en attraktiv idé, som vi støtter i Parlamentet."@da2
"Herr Präsident, ich möchte die Aktualität dieses Entschließungsantrags hervorheben und gleichfalls die Anstrengungen aller Fraktionen, einen gemeinsamen Antrag zu beschließen, begrüßen. Meine Damen und Herren, um das Wiederauftreten einer Situation der Hilflosigkeit, der viele unserer Bürger ausgesetzt waren, als Russland die Gaslieferungen durch die Ukraine einstellten, zu verhindern, ist die Maximierung der Diversifizierung von Energiequellen und der Gasbeförderung von ganz entscheidender Bedeutung. Insofern müssen wir dringend neue Gaspipelines bauen, die wie Nabucco und andere Projekte zu einer besseren Versorgungssicherheit in Zentraleuropa beitragen. Um jedoch eine Versorgung in allen europäischen Ländern sicherzustellen, müssen diese Bemühungen durch Lieferungen aus dem Süden des Kontinents ergänzt werden. Des Weiteren möchte ich auf einen weiteren Aspekt dieses Problems, den der Herr Kommissar bereits angesprochen hatte, hinweisen. Die jüngste Krise hat uns gezeigt, dass die EU keine Gasvorräte, sondern eher Übertragungskapazitäten benötigt. Daher ist es wichtig, dass wir unsere Anstrengungen auf eine Verbesserung der Verbundnetze innerhalb der EU konzentrieren. Meine Damen und Herren, Sie sollten mir glauben, wenn ich sage, dass in dieser Situation noch vieles verbessert werden kann. Ich werde es Ihnen am Beispiel meines Landes zeigen. Wie Sie wissen, könnte Spanien dank seiner Verbindung nach Algerien über die Medgaz-Pipeline, die bereits in einem fortgeschrittenen Bauzustand ist, und seinen sechs Flüssiggasanlagen aus natürlichen Vorkommen, deren Kapazität im Falle einer weiteren Notsituation verdoppelt werden könnte, zu einer wichtigen Transitachse für Europa werden. Dennoch kann Spanien ohne die Verbesserung seiner Verbundnetzkapazitäten durch die Pyrenäen nicht weiterkommen. Schließlich sollten wir uns dessen bewusst sein, dass der Bau von großen Infrastrukturen nur ein Teil, wenn auch ein wichtiger, der EU-Versorgungssicherheitspolitik ist. Diese Sicherheit ist insbesondere abhängig von Maßnahmen zur Energieeinsparung und der Nutzung erneuerbarer Energien. In diesem Kontext erachten wir unsere Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Ländern bei der Entwicklung erneuerbarer Energien als entscheidend. Dies steht im Zusammenhang mit meiner Forderung, die Versorgung aus Südeuropa zu intensivieren. Infolgedessen, Herr Kommissar, ist der,,Mediterrane Solarplan", eine Initiative der Union für die Mittelmeerregion, eine attraktive Idee, die wir in diesem Parlament unterstützen möchten"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω τον επίκαιρο χαρακτήρα αυτής της πρότασης ψηφίσματος και να επικροτήσω επίσης την προσπάθεια που κατέβαλαν όλες οι ομάδες για την επίτευξη μιας κοινής πρότασης. Κυρίες και κύριοι, για να προλάβουμε να μην επαναληφθεί η κατάσταση αδυναμίας στην οποία περιήλθαν πολλοί συμπολίτες μας, όταν η Ρωσία αποφάσισε να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, είναι σαφώς ζωτικής σημασίας να μεγιστοποιήσουμε τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και της μεταφοράς φυσικού αερίου. Σε σχέση με αυτό, πρέπει επειγόντως να κατασκευάσουμε νέους αγωγούς φυσικού αερίου, που, όπως ο Nabucco και άλλα έργα, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην Κεντρική Ευρώπη. Πάντως, για να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι προσπάθειες πρέπει να υποστηριχθούν από εφοδιασμό από τα νότια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Τούτου λεχθέντος, θέλω να υπογραμμίσω, όπως έπραξε ήδη ο κύριος Επίτροπος, μια άλλη διάσταση αυτού του προβλήματος. Η πρόσφατη κρίση μας έδειξε ότι στην ΕΕ δεν λείπουν τα αποθέματα φυσικού αερίου, αλλά μάλλον η ικανότητα μεταφοράς. Για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στη βελτίωση των διασυνδέσεων εντός της ΕΕ. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να με πιστέψετε όταν λέω ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης αυτής της κατάστασης. Σας παραθέτω το παράδειγμα της χώρας μου. Όπως γνωρίζετε, η Ισπανία μπορεί να καταστεί σημαντικός άξονας διέλευσης για την Ευρώπη, χάρη στη σύνδεσή της με την Αλγερία μέσω του αγωγού Medgaz, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, όπως και χάρη στα έξι εργοστάσιά της υγροποιημένου φυσικού αερίου, η δυναμικότητα των οποίων θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παρά ταύτα, η Ισπανία δεν μπορεί να συνδράμει χωρίς τη βελτίωση της δυνατότητας διασύνδεσής της μέσω των Πυρηναίων. Τέλος, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κατασκευή μειζόνων υποδομών δεν είναι παρά ένα μέρος μόνο, όσο σημαντικό και αν είναι αυτό, της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Αυτή η ασφάλεια εξαρτάται επίσης ιδιαιτέρως από την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ζωτικής σημασίας τη συνεργασία μας με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό σχετίζεται με την έκκλησή μου να ενισχύσουμε τον εφοδιασμό από τη Νότια Ευρώπη. Συνακόλουθα, κύριε Επίτροπε, το μεσογειακό ηλιακό σχέδιο, με πρωτοβουλία της Ένωσης για τη Μεσόγειο, είναι μια ελκυστική ιδέα, που θέλουμε να υποστηρίξουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el10
"Mr President, I want to highlight the timeliness of this motion for a resolution and also welcome the effort made by all groups to achieve a joint motion. Ladies and gentlemen, in order to prevent the reoccurrence of the situation of helplessness suffered by many of our citizens when Russia decided to cut off the gas supply through Ukraine, it is clearly vitally important to maximise the diversification of energy sources and gas transport. In this respect, we urgently need to build new gas pipelines, which, like Nabucco and other projects, will help to improve security of supply in Central Europe. However, to ensure a supply in all European Union countries, these efforts must be supplemented by supplies from the south of the continent. Having said this, I want to underline, as the Commissioner has already done, another dimension to this problem. The recent crisis showed us that the EU did not lack gas stocks, but rather transmission capacity. That is why it is important to focus our efforts on improving interconnections within the EU. Ladies and gentlemen, you should believe me when I say that there is a great deal of room for improvement in this situation. I will give you the example of my country. As you know, Spain could become an important transit axis for Europe, thanks to its connection with Algeria via the Medgaz pipeline, which is already in an advanced stage of construction, and its six liquefied natural gas plants, whose capacity could be doubled if another emergency situation were to occur. However, Spain cannot help without improving its interconnection capacity through the Pyrenees. Lastly, we should be aware that the construction of major infrastructures is only one part, albeit an important part, of the EU’s security of supply policy. This security also particularly depends on energy saving and the use of renewable energies. It is in this context that we regard as vital our cooperation with the North African countries in the development of renewable energies. This is linked to my call to reinforce the supply from southern Europe. As a result, Commissioner, the Mediterranean Solar Plan, led by the Union for the Mediterranean, is an attractive idea that we in this Parliament want to support."@en4
"Austatud juhataja! Soovin esile tõsta käesoleva resolutsiooni ettepaneku õigeaegsust ja samuti tervitan kõigi fraktsioonide tööd, et saavutada ühine ettepanek. Head kolleegid! Selleks et hoida ära abitu olukorra kordumine, mille elasid läbi paljud meie kodanikud, ajal kui Venemaa otsustas katkestada gaasitarned läbi Ukraina, on ilmselgelt ülimalt tähtis maksimaalne energiaallikate ja gaasitranspordi mitmekesistamine. Sellega seoses peame me kiiresti ehitama uued gaasijuhtmed, mis, nagu Nabucco ja muud projektid, aitavad parandada Kesk-Euroopas varustuskindlust. Siiski, tagamaks kõigi Euroopa Liidu riikide varustamine, peavad neid jõupingutusi täiendama tarned mandri lõunaosast. Öeldes seda, soovin rõhutada, nagu volinik juba tegi, selle probleemi teist mõõdet. Hiljutine kriis näitas meile, et Euroopa Liidul polnud puudu gaasivarudest, vaid pigem edastusvõimsusest. Seetõttu on tähtis keskendada oma jõupingutused vastastikuse seotuse parandamisele ELis. Head kolleegid! Peaksite mind uskuma, kui ma ütlen, et selles olukorras on kõvasti paranemisruumi. Toon teile näiteks oma kodumaa. Nagu teate, võiks Hispaania saada tänu oma ühendusele Alžeeriaga Euroopa jaoks tähtsaks transiiditeljeks. Seda Medgazi torujuhtme kaudu, mis on juba jõudnud ehituse lõppjärku, ja samuti oma kuuele veeldatud maagaasi hoidlale, mille mahutavust on võimalik kahekordistada, juhul kui peaks taas esinema erakorraline olukord. Siiski ei saa Hispaania aidata ilma, et parandataks riigi edastamisvõimet läbi Püreneede. Lõpuks peaksime me teadma, et suurte infrastruktuuri objektide ehitamine on ainult üks osa, ehkki tähtis osa, ELi varustuskindluse poliitikas. See kindlus sõltub eriti ka energia kokkuhoiust ja taastuvenergia kasutamisest. Just selles kontekstis peame me eriti tähtsaks taastuvenergia arendamisel oma koostööd Põhja-Aafrika riikidega. See on seotud minu üleskutsega tugevdada Lõuna-Euroopast tarneid. Seetõttu, volinik, on Vahemere Liidu juhitud Vahemere päikeseenergia kava atraktiivne idee, mida meie siin parlamendis toetada soovime."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin korostaa, että tämä päätöslauselmaesitys on tehty oikeaan aikaan ja pidän myönteisinä kaikkien ryhmien ponnisteluja yhteisen esityksen aikaansaamiseksi. Hyvät parlamentin jäsenet, jotta estetään sellaisten tapahtumien toistuminen, joiden vuoksi monet kansalaisemme joutuivat avuttomaksi Venäjän päätettyä katkaista Ukrainan kautta saatavat kaasutoimitukset, on erittäin tärkeää monipuolistaa mahdollisimman paljon energialähteitä ja kaasutoimituksia. Tämän vuoksi meidän on rakennettava pikaisesti uusia kaasuputkia, jotka Nabuccon ja muiden hankkeiden tavoin auttavat parantamaan toimitusvarmuutta Keski-Euroopassa. Näihin ponnisteluihin on kuitenkin liitettävä toimitukset mantereen eteläpuolelta, jotta toimitukset varmistetaan kaikissa Euroopan unionin valtioissa. Haluan näin ollen korostaa komission jäsenen tavoin tähän ongelmaan sisältyvää toista näkökohtaa. Äskettäinen kriisi osoitti meille, että EU:lla ei ollut pula kaasuvarastoista vaan siirtokapasiteetista. Sen vuoksi on tärkeää, että keskitytään parantamaan yhteyksiä EU:n alueella. Hyvät parlamentin jäsenet, voitte luottaa minuun, kun totean, että tässä tilanteessa on paljon parantamisen varaa. Mainitsen esimerkkinä kotimaani. Kuten tiedätte, Espanjasta voisi tulla tärkeä kauttakulkuvaltio EU:lle sen ansiosta, että se yhdistetään Algeriaan Medgaz-kaasuputken, jonka rakennustyöt ovat jo edenneet pitkälle, välityksellä ja että sillä on kuusi nesteytetyn maakaasun laitosta, joiden kapasiteetti voidaan kaksinkertaistaa toisen hätätilanteen sattuessa. Espanja ei voi kuitenkaan auttaa ilman, että sen Pyreneiden halki kulkevaa yhteyskapasiteettia parannetaan. Lopuksi meidän pitäisi olla tietoisia, että tärkeän infrastruktuurin rakentaminen on ainoastaan osa, vaikkakin tärkeä osa, EU:n toimitusvarmuuspolitiikkaa. Toimitusvarmuus on myös erityisen riippuvainen energiasäästöstä ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä. Me pidämme tässä yhteydessä tärkeänä yhteistyötä Pohjois-Afrikan valtioiden kanssa uusiutuvan energian kehittämiseksi. Tämä liittyy kehotukseeni vahvistaa Etelä-Euroopasta suuntautuvaa tarjontaa. Tämän vuoksi, hyvä komission jäsen, Välimeren aurinkosuunnitelma, jota johtaa Välimeren unioni, on kiinnostava ajatus, jota me Euroopan parlamentissa haluamme tukea."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais souligner le caractère opportun de cette proposition de résolution et saluer l’effort réalisé par tous les groupes en vue de parvenir à une proposition conjointe. Mesdames et Messieurs, afin d’empêcher que la situation d’impuissance de beaucoup de nos concitoyens quand la Russie a décidé de couper l’approvisionnement en gaz via l’Ukraine se reproduise, il est clairement vital de maximiser la diversification des sources d’énergie et du transport de gaz. À cet égard, nous devons d’urgence construire de nouveaux gazoducs qui, comme Nabucco et d’autres projets, contribueront à améliorer la sécurité de l’approvisionnement en Europe centrale. Cependant, afin de garantir un approvisionnement de tous les pays de l’Union européenne, ces efforts doivent être accompagnés de fournitures en provenance du sud du continent. Cela étant dit, je voudrais souligner, comme le commissaire l’a déjà fait, une autre dimension de ce problème. La récente crise nous a montré que l’UE ne manquait pas de stocks de gaz, mais plutôt de capacité de transmission. C’est pourquoi il est important de concentrer nos efforts sur l’amélioration des interconnexions au sein de l’UE. Mesdames et Messieurs, vous devriez me croire quand je dis qu’il y a une grande marge d’amélioration dans ce domaine. Je vais vous donner l’exemple de mon pays. Comme vous le savez, l’Espagne pourrait devenir un axe de transit important pour l’Europe, grâce à sa liaison avec l’Algérie via le gazoduc Medgaz, qui est déjà à un stade de construction avancé, et à ses six usines de gaz naturel liquéfié, dont la capacité pourrait être doublée si une nouvelle situation d’urgence devait se produire. Cependant, l’Espagne ne peut apporter son aide sans améliorer sa capacité d’interconnexion à travers les Pyrénées. Enfin, nous devrions nous rendre compte que la construction de grandes infrastructures n’est qu’une partie, même s’il s’agit d’une partie importante, de la politique de sécurité de l’approvisionnement de l’UE. Cette sécurité dépend aussi particulièrement de l’économie d’énergie et de l’utilisation des énergies renouvelables. C’est dans ce contexte que nous considérons comme vitale notre coopération avec les pays d’Afrique du Nord en matière de développement d’énergies renouvelables. Cela est en rapport avec mon appel à renforcer l’approvisionnement à partir du sud de l’Europe. En conséquence, Monsieur le Commissaire, le plan solaire méditerranéen, dirigé par l’Union pour la Méditerranée, est une idée attrayante que nous voulons soutenir au sein de ce Parlement."@fr8
"Elnök úr! Szeretnék rávilágítani ennek az állásfoglalási indítványnak az időszerűségére, ezenkívül szeretném üdvözölni mindazt az erőfeszítést, amelyet az összes képviselőcsoport tett egy közös indítvány elérése érdekében. Hölgyeim és uraim! Annak érdekében, hogy megelőzhessük annak a kiszolgáltatott helyzetnek a megismétlődését, amelyet sok polgárunknak el kellett szenvednie, amikor Oroszország úgy döntött, hogy megszakítja az Ukrajnán áthaladó gázszállítást, nyilvánvaló módon létfontosságú az energiaforrások és a gázszállítás diverzifikációjának maximalizálása. Ebben a tekintetben sürgősen új gázvezetékeket kell építenünk, amelyek a Nabucco-hoz és más projektekhez hasonlóan hozzájárulnak majd Közép-Európa ellátási biztonságának javításához. Ám annak érdekében, hogy az Európai Unió összes országában biztosíthassuk az ellátást, ezeket az erőfeszítéseket ki kell egészítenünk a kontinens déli része felől érkező szállításokkal. Erről beszélve a biztos úrhoz hasonlóan szeretném kihangsúlyozni e probléma egy másik dimenzióját. A közelmúltban lezajlott válság megmutatta, hogy az EU nem is annyira a gáztartalékokat nélkülözi, hanem inkább a szállítási kapacitást. Ezért fontos annyira, hogy erőfeszítéseinket az Európai Unión belüli csatlakozásokra összpontosítsuk. Hölgyeim és uraim, hinniük kell nekem, amikor azt mondom, hogy bőven van fejlesztési lehetőség ebben a helyzetben. Szeretnék megemlíteni egy példát a saját országomból. Amint Önök is tudják, Spanyolország fontos európai tranzitútvonallá válhat annak köszönhetően, hogy kapcsolódik Algériához a Medgaz csővezetéken keresztül, amelynek építése már előrehaladott szakaszban tart, és annak hat cseppfolyósított földgáz üzemén keresztül, amelyeknek kapacitása megkétszerezhető újabb vészhelyzet bekövetkezte esetén. Spanyolország azonban nem tud segíteni a Pireneusokon átvezető összekapcsolási kapacitás továbbfejlesztése nélkül. Végül tisztában kell lennünk azzal, hogy a legfontosabb infrastruktúrák felépítése az Európai Unió ellátásbiztonsági politikájának csak az egyik, bár nagyon fontos része. Ez a biztonság különös súllyal függ ezenkívül az energiatakarékosságtól és a megújuló energiák használatától. Ebben az összefüggésben tekintjük létfontosságúnak együttműködésünket az észak-afrikai országokkal a megújuló energiák fejlesztésének területén. Ez kapcsolódik a Dél-Európából származó szállítások megerősítésére irányuló felszólításomhoz. Így tehát, biztos úr, az „Unió a Mediterrán Térségért” által vezetett földközi-tengeri napenergiaterv vonzó ötlet, amelyet mi támogatni kívánunk ebben a Parlamentben."@hu11
"Signor Presidente, vorrei esordire sottolineando l’opportunità dell’odierna proposta di risoluzione ed esprimere il mio apprezzamento per l’impegno profuso da tutti i gruppi per giungere a una proposta comune. Onorevoli colleghi, per evitare che si ripresenti la situazione di impotenza vissuta da molti nostri cittadini quando la Russia ha deciso di sospendere l’approvvigionamento di gas attraverso l’Ucraina, è ovviamente fondamentale massimizzare la diversificazione delle fonti energetiche e del trasporto di gas. In tal senso abbiamo bisogno di costruire urgentemente nuovi gasdotti che come il progetto Nabucco e altri contribuiscano a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Europa centrale. Tuttavia, per garantire l’approvvigionamento in tutti i paesi dell’Unione, a tali sforzi si devono accompagnare forniture dal sud del continente. Ciò premesso, vorrei sottolineare, come ha già fatto il commissario, un’altra dimensione del problema. La recente crisi ci ha dimostrato che all’Unione europea non mancano scorte di gas, bensì la capacità di trasmetterlo. Per questo è importante concentrare il nostro impegno sul miglioramento delle interconnessioni all’interno dell’Unione europea. Onorevoli colleghi, dovreste credermi quando affermo che vi è molto margine di miglioramento nell’attuale situazione. Vi citerò l’esempio del mio paese. Come sapete, la Spagna potrebbe diventare un importante asse di transito per l’Europa grazie al suo collegamento con l’Algeria attraverso il gasdotto di Medgaz, già in fase avanzata di realizzazione, e i suoi sei impianti di gas naturale liquefatto, la cui capacità potrebbe essere raddoppiata qualora si dovesse verificare un’altra situazione di emergenza. La Spagna però non può essere di alcun aiuto se non si migliora la sua capacità di interconnessione attraverso i Pirenei. Da ultimo, dovremmo prendere atto del fatto che la realizzazione di importanti infrastrutture rappresenta soltanto un aspetto, per quanto di rilievo, della politica comunitaria in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. Tale sicurezza dipende anche particolarmente dal risparmio energetico e dall’uso delle energie rinnovabili. E’ questo il contesto nel quale consideriamo determinante la nostra cooperazione con i paesi nordafricani per lo sviluppo di energie rinnovabili, il che si richiama al mio invito a rafforzare l’approvvigionamento dall’Europa meridionale. Concludo pertanto dicendo, signor Commissario, che il piano solare mediterraneo, guidato dall’Unione per il Mediterraneo, è un’idea interessante che il Parlamento intende appoggiare."@it12
"Pone pirmininke, noriu pabrėžti, kad šis pasiūlymas dėl rezoliucijos pateiktas labai laiku, ir pasidžiaugti dėl visų frakcijų pastangų priimti bendrą pasiūlymą. Ponios ir ponai, kad nepasikartotų bejėgiška padėtis, kurią daugelis mūsų piliečių patyrė, kai Rusija nusprendė nutraukti dujų tiekimą per Ukrainą, aišku, kad gyvybiškai svarbu kuo labiau įvairinti energijos šaltinius ir dujų perdavimą. Atsižvelgdami į tai, mes skubiai turime pastatyti naujus dujotiekius, kurie, kaip projektas „Nabucco“ ir kiti projektai, padėtų pagerinti tiekimo saugumą Centrinėje Europoje. Vis dėlto siekiant užtikrinti tiekimą visose Europos Sąjungos šalyse, be šių pastangų, turėtų būti siekiama užsitikrinti tiekimą iš žemyno pietų. Pasakiusi tai norėčiau pabrėžti, kaip jau padarė Komisijos narys, kitą šios problemos aspektą. Pastaroji krizė parodė, kad Europos Sąjungai trūksta ne dujų atsargų, bet perdavimo pajėgumų. Todėl svarbu sutelkti pastangas jungčių sistemoms Europos Sąjungoje gerinti. Ponios ir ponai, turėtumėte patikėti, kai sakau, kad šiuo aspektu galima dar daug ką tobulinti. Pateiksiu savo šalies pavyzdį. Kaip žinote, Ispanija galėtų tapti svarbia Europos tranzito ašimi, nes turi jungtį su Alžyru per dujotiekį kurį statant jau padaryta daug pažangos, ir šešis suskystintų gamtinių dujų įrenginius, kurių pajėgumą esant kitai ypatingai padėčiai būtų galima padvigubinti. Nepaisant to, Ispanija negali niekuo padėti, kol nepagerintos jos jungtys per Pirėnus. Galiausiai turėtume žinoti, kad didžiųjų infrastruktūros objektų statyba – tik viena, nors ir svarbi, ES tiekimo saugumo politikos dalis. Šis saugumas taip pat itin daug priklauso nuo energijos taupymo ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo. Šiomis aplinkybėmis gyvybiškai svarbiu laikome bendradarbiavimą su Šiaurės Afrikos šalimis plėtojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai susiję su mano raginimu įtvirtinti tiekimą iš Pietų Europos. Todėl, pone Komisijos nary, Viduržemio jūros regiono saulės energijos planas, kurio įgyvendinimui vadovauja Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga, yra patraukli idėja, kurią mes, šio Parlamento nariai, norime remti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos uzsvērt šā rezolūcijas priekšlikuma savlaicīgumu, kā arī atzinīgi novērtēt pūles, ko pielikušas visas grupas, lai panāktu kopēju priekšlikumu. Dāmas un kungi! Lai novērstu bezpalīdzīgā stāvokļa atkārtošanos, ko izjuta daudzi mūsu pilsoņi, kad Krievija nolēma pārtraukt gāzes piegādes caur Ukrainu, ir ļoti svarīgi maksimāli pastiprināt energoresursu avotu dažādošanu un gāzes transportu. Tādēļ mums steidzami jābūvē jauni gāzes cauruļvadi, kas tāpat kā un citi projekti palīdzēs uzlabot energoapgādes drošību Viduseiropā. Tomēr, lai nodrošinātu piegādi visām Eiropas Savienības valstīm, šīs pūles ir jāpapildina ar piegādēm no kontinenta dienvidiem. Pēc visa teiktā es vēlos uzsvērt, kā to jau darīja komisārs, vēl vienu šīs problēmas aspektu. Nesenā krīze mums parādīja, ka ES netrūkst gāzes krājumu, bet gan drīzāk pārvades jaudu. Tāpēc ir svarīgi galvenokārt pievērsties ES energotīklu savstarpējo savienojumu uzlabošanai. Dāmas un kungi, jums man jātic, kad es saku, ka mums šajā situācijā ir daudz iespēju pilnveidot. Es pastāstīšu piemēru no savas valsts. Kā jūs zināt, Spānija varētu kļūt par svarīgu tranzīta asi Eiropai, jo Spānijai ir savienojums ar Alžīriju, izmantojot cauruļvadu, kura celtniecība ir jau gandrīz pabeigta, un sešas sašķidrinātās dabasgāzes rūpnīcas, kuru jaudu varētu divkāršot, ja būtu vēl viena ārkārtas situācija. Tomēr Spānija nevarēs palīdzēt, ja netiks palielināta tās Pireneju energotīklu savstarpējo savienojumu jauda. Visbeidzot mums jāapzinās, ka lielu infrastruktūru būvniecība ir tikai daļa – lai gan svarīga daļa – no ES energoapgādes drošības politikas. Šī drošība ir īpaši atkarīga no energotaupības un atjaunojamu energoresursu izmantošanas. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka mūsu sadarbība ar Ziemeļāfrikas valstīm atjaunojamu energoresursu attīstīšanā ir ļoti būtiska. Šī ideja ir saistīta ar manu aicinājumu palielināt piegādes no Dienvideiropas. Tāpēc, komisār, Vidusjūras reģiona saules enerģijas plāns, ko īsteno Vidusjūras savienība, ir pievilcīga ideja, kuru mēs Parlamentā vēlamies atbalstīt."@lv13
"Señor Presidente, quiero destacar la oportunidad de esta resolución y también valorar positivamente el esfuerzo hecho por todos los Grupos para lograr una resolución común. Ciertamente, señorías, para evitar que se repita la situación de desamparo que sufrieron muchos de nuestros ciudadanos cuando Rusia decidió cortar el suministro de gas a través de Ucrania, es de vital importancia diversificar al máximo las fuentes de energía y diversificar el transporte de gas. En este sentido, es urgente construir nuevos gasoductos, que, como Nabucco y otros proyectos, ayuden a mejorar la seguridad del suministro en Europa Central. Sin embargo, para asegurar el suministro en todos los países de la Unión Europea, estos esfuerzos deben completarse con el suministro desde el sur del continente. Dicho esto, quisiera subrayar ―como ha hecho el Comisario― otra dimensión del problema. La reciente crisis nos mostró que la Unión no sufrió una falta de existencias de gas, sino un problema de capacidad de transmisión, de ahí la importancia de centrar nuestro esfuerzo en mejorar las interconexiones dentro de la Unión. Y, creánme, señorías, hay un margen importante para mejorar la situación que tenemos. Les voy a poner el ejemplo de mi país. Como saben, España puede convertirse en un importante eje de tránsito para Europa gracias a su conexión con Argelia a través del gasoducto ya en fase avanzada de construcción, y a sus seis plantas de gas natural licuado, cuya capacidad podría verse redoblada si se repitiera una situación de emergencia. Sin embargo, España no puede contribuir sin aumentar su capacidad de interconexión en los Pirineos. Por último, hemos de ser conscientes de que la construcción de grandes infraestructuras es sólo una parte —importante, cierto, pero sólo una parte— de la política de la Unión Europea en materia de seguridad del suministro. La seguridad del abastecimiento pasa, sobre todo, por el ahorro energético y por el uso de energías renovables, y es en este contexto donde consideramos importante la cooperación con los países del norte de África en el desarrollo de energías renovables, porque está relacionado con mi apelación a reforzar el suministro desde el sur de Europa. Por ello, señor Comisario, también el Plan Solar Mediterráneo, impulsado por la Unión para el Mediterráneo, es una idea atractiva que queremos apoyar desde este Parlamento."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag benadrukken dat deze ontwerpresolutie op een belangrijk moment komt en tevens mijn waardering uiten voor de inspanningen van alle fracties om tot een gemeenschappelijke ontwerpresolutie te komen. Dames en heren, om te voorkomen dat zich opnieuw een hulpeloze situatie voordoet waar vele Europese burgers zich in bevonden toen Rusland besloot de gaskraan naar Oekraïne dicht te draaien, is het van essentieel belang onze energiebronnen en het vervoer van gas zoveel mogelijk te diversifiëren. Daarom moeten zo snel mogelijk nieuwe gasleidingen worden aangelegd, zoals Nabucco en andere projecten, die bijdragen aan leveringszekerheid in Midden-Europa. Om de levering in alle landen van de Europese Unie zeker te stellen, dienen deze projecten echter te worden aangevuld met gasleveringen uit het zuiden van het continent. Dit gezegd hebbende wil ik, net als de commissaris, een andere kant van het probleem benadrukken. De recente crisis heeft ons laten zien dat de Unie geen last had van een gebrek aan gas, maar een probleem met de vervoerscapaciteit. Vandaar het belang om onze inspanningen te richten op het verbeteren van de verbindingen binnen de Unie. Gelooft u mij, dames en heren, dat er nog heel wat te verbeteren valt. Ik geef u het voorbeeld van mijn eigen land. Zoals u weet, kan Spanje een belangrijke vervoersas worden voor Europa dankzij de verbinding met Algerije via de gasleiding waarvan de aanleg reeds vergevorderd is, en dankzij zijn zes centrales voor vloeibaar aardgas, waarvan de capaciteit kan worden verdubbeld indien zich opnieuw een noodsituatie zou voordoen. Spanje kan echter geen bijdrage leveren zonder zijn verbindingscapaciteit in de Pyreneeën te vergroten. Tenslotte moeten we ons ervan bewust zijn dat de aanleg van grote infrastructuren slechts één onderdeel is, weliswaar een belangrijk onderdeel, maar niet het enige onderdeel van het beleid van de Europese Unie op het vlak van leveringszekerheid. Een zekere energievoorziening wordt met name bereikt door middel van energiebesparingen en door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Daarom vinden wij de samenwerking met de landen van Noord-Afrika bij de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen belangrijk, omdat die verband houdt met mijn oproep tot het versterken van de levering uit Zuid-Europa. Daarom, mijnheer de commissaris, is ook het Mediterrane Plan voor zonne-energie, gestimuleerd door de Unie voor het Middellandse Zeegebied, een aantrekkelijk idee dat wij vanuit dit Parlement willen steunen."@nl3
". Panie przewodniczący! Chciałabym zwrócić uwagę na moment, w którym zajmujemy się przedmiotowym projektem rezolucji, a także wyrazić zadowolenie z wysiłków podjętych przez wszystkie grupy na rzecz opracowania wspólnego projektu. Panie i panowie! Jeśli chcemy zapobiec bezsilności, jakiej doświadczyło wielu naszych obywateli, kiedy Rosja postanowiła odciąć dostawy gazu przez Ukrainę, jest rzeczą oczywistą, że musimy uznać znaczenie, jakie ma zmaksymalizowanie wysiłków na rzecz dywersyfikacji źródeł energii oraz przesyłu gazu. W związku z tym musimy pilnie wybudować nowe gazociągi, które, tak jak Nabucco i inne projekty, pomogą zwiększyć bezpieczeństwo dostaw w Europie Środkowej. Jednak aby zabezpieczyć dostawy do wszystkich państw Unii Europejskiej, oprócz tych wysiłków potrzebne są dostawy z południa kontynentu. Powiedziawszy to, chciałabym podkreślić, co wcześniej zrobił już pan komisarz, inny wymiar tego problemu. Ostatni kryzys pokazał nam, że w UE nie brakowało zapasów gazu, ale raczej mocy przesyłowych. Właśnie dlatego tak ważne jest, abyśmy skupili nasze wysiłki na poprawie połączeń międzysystemowych w UE. Panie i panowie! Uwierzcie mi, kiedy mówię, że w tej sytuacji można dokonać bardzo wielu zmian na lepsze. Podam państwu przykład kraju, który reprezentuję. Jak wiecie, Hiszpania mogłaby stać się ważną osią tranzytową dla Europy dzięki połączeniu z Algierią poprzez rurociąg Medgaz, którego budowa jest obecnie na zaawansowanym etapie, oraz sześciu zakładom produkcji skroplonego gazu, których zdolności produkcyjne można by podwoić, gdyby doszło do kolejnej sytuacji kryzysowej. Niestety Hiszpania nie może tego dokonać bez poprawy połączeń międzysystemowych w Pirenejach. W końcu powinniśmy mieć świadomość tego, że budowa dużej infrastruktury jest zaledwie jednym z elementów, choć ważnym, unijnej polityki bezpieczeństwa dostaw. Ponadto bezpieczeństwo to jest w szczególności uzależnione od oszczędności energii oraz energii ze źródeł odnawialnych. Właśnie w tym kontekście uznajemy za kluczową naszą współprace z państwami Afryki Północnej w dziedzinie rozwoju energii odnawialnej. Jest to powiązane z moim apelem o zwiększenie dostaw z Europy Południowej. W związku z tym, panie komisarzu, śródziemnomorski plan słoneczny, zainicjowany przez Unię dla Śródziemnomorza, jest interesującym pomysłem, który chcemy w tym Parlamencie popierać."@pl16
"Senhor Presidente, quero destacar a grande oportunidade de que se reveste esta proposta de resolução e saúdo também o esforço envidado por todos os grupos para chegarem a uma proposta comum. Senhoras e Senhores Deputados, para evitar a reedição da situação de desespero que muitos dos nossos concidadãos viveram quando a Rússia decidiu cortar o fornecimento de gás através da Ucrânia, é manifestamente vital diversificarmos ao máximo as fontes de abastecimento e as vias de transporte de gás. Nesse campo, precisamos urgentemente de construir novos gasodutos, que, como o Nabucco e outros projectos, contribuam para reforçar a segurança do aprovisionamento na Europa Central. Contudo, para assegurarmos o abastecimento de todos os países da União Europeia, esses esforços têm de ser complementados por fornecimentos a partir da região meridional do continente. Posto isto, quero salientar, à semelhança do que já fez o Senhor Comissário, outra dimensão deste problema. A recente crise mostrou-nos que a UE não tem falta de reservas de gás, mas sim de capacidade de transporte. É por isso que é importante centrarmos os nossos esforços na melhoria das interconexões no interior da UE. As senhoras e os senhores deputados devem acreditar em mim, quando afirmo que há muita margem para se melhorar esta situação. Vou dar-vos o exemplo do meu país. Como sabem, a Espanha poderá tornar-se um importante eixo de tráfego para a Europa, graças à sua conexão à Argélia através do gasoduto Medgaz, cuja construção se encontra já em fase adiantada, e às suas seis centrais de gás natural liquefeito, cuja capacidade pode ser duplicada em caso de ocorrência de uma nova situação de emergência. No entanto, para tal, a Espanha terá de reforçar a capacidade da interconexão dos dois lados dos Pirenéus. Por fim, devemos estar cientes de que a construção de grandes infra-estruturas é apenas uma parte, importante embora, da política de segurança do aprovisionamento energético da UE. Essa segurança depende também, particularmente, da poupança de energia e da utilização de energia proveniente de fontes renováveis. É neste contexto que reputamos vital a nossa cooperação com os países do Norte de África no domínio do desenvolvimento das energias renováveis. Isto liga-se com o meu apelo ao reforço do aprovisionamento a partir da Europa meridional. Isso faz do Plano Solar do Mediterrâneo, da iniciativa da União para o Mediterrâneo, Senhor Comissário, uma ideia atractiva, que nós neste Parlamento queremos apoiar."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori să subliniez oportunitatea acestei propuneri de rezoluţie şi să salut efortul depus de toate grupurile pentru a se ajunge la o propunere comună. Doamnelor şi domnilor, pentru a împiedica apariţia unei noi situaţii de neputinţă, precum cea cu care s-au confruntat mulţi dintre cetăţenii noştri atunci când Rusia a hotărât să oprească furnizarea de gaze prin Ucraina, este vital să diversificăm cât mai mult sursele de energie şi modalităţile de transport al gazului. În acest sens, este nevoie să construim urgent noi conducte de gaz, ceea ce, asemenea proiectului Nabucco şi a altor proiecte, va contribui la sporirea securităţii aprovizionării în Europa Centrală. Cu toate acestea, pentru a asigura aprovizionarea în toate ţările din Uniunea Europeană, aceste eforturi trebuie completate cu rezerve provenite din sudul continentului. Acestea fiind spuse, doresc să subliniez, aşa cum a făcut şi dl comisar, o altă dimensiune a acestei probleme. Recenta criză ne-a arătat că nu stocurile de gaze lipsesc în UE, ci mai degrabă lipsesc reţelele de transport. De aceea este important să ne concentrăm eforturile spre îmbunătăţirea interconectărilor în cadrul UE. Doamnelor şi domnilor, ar trebui să mă credeţi când vă spun că în această situaţie există foarte mult loc de mai bine. Vă voi oferi exemplul ţării mele. După cum ştiţi, Spania ar putea deveni o importantă axă de tranzit pentru Europa, datorită legăturilor sale cu Algeria prin conducta Medgaz, care se află deja într-un stadiu avansat de construcţie, precum şi datorită celor şase centrale cu gaz natural lichefiat, a căror capacitate s-ar putea dubla în cazul apariţiei unei noi situaţii de urgenţă. Cu toate acestea, Spania nu poate fi de ajutor dacă nu îşi îmbunătăţeşte capacitatea de interconectare prin Munţii Pirinei. În final, ar trebui să fim conştienţi de faptul că a construi proiecte mari de infrastructură reprezintă doar un singur aspect, cu toate că unul important, al politicii UE privind securitatea aprovizionării. Această securitate depinde în egală măsură şi de economiile de energie şi de utilizarea surselor de energie regenerabilă. În acest sens, considerăm drept vitală cooperarea noastră cu ţările nord-africane în cadrul procesului de dezvoltare a formelor de energie regenerabilă. Acest lucru are legătură cu apelul meu privind consolidarea aprovizionării din sudul Europei. Prin urmare, dle comisar, planul solar mediteranean, condus de Uniunea pentru Mediterană, este o idee atractivă pe care noi, cei din acest parlament, vrem să o susţinem."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rada by som vyzdvihla aktuálnosť tohto návrhu uznesenia a vítam tiež úsilie všetkých skupín dospieť k spoločnému návrhu. Dámy a páni, aby sme predišli opätovnému vzniku stavu bezmocnosti, v ktorom sa ocitli mnohí naši občania, keď sa Rusko rozhodlo zastaviť dodávky plynu cez Ukrajinu, je zrejmé, že je mimoriadne dôležité maximalizovať diverzifikáciu energetických zdrojov a prepravy plynu. V tejto súvislosti naliehavo potrebujeme vybudovať nové plynovody, ktoré ako Nabucco a iné projekty pomôžu zvýšiť bezpečnosť dodávok v strednej Európe. Aby sme však zabezpečili dodávky do všetkých krajín Európskej únie, toto úsilie musíme doplniť o dodávky z juhu kontinentu. Chcem teda zdôrazniť, ako to už uviedol pán komisár, ďalší rozmer tohto problému. Nedávna kríza nám ukázala, že EÚ nechýbali zásoby plynu, ale rozvodné kapacity. Je preto dôležité sústrediť naše úsilie na zlepšenie vzájomného prepojenia v rámci EÚ. Dámy a páni, mali by ste veriť môjmu tvrdeniu, že máme veľa priestoru na zlepšovanie tohto stavu. Uvediem príklad svojej krajiny. Ako viete, Španielsko by sa mohlo stať dôležitou tranzitnou osou pre Európu vďaka svojmu prepojeniu s Alžírskom cez plynovod Medgaz, ktorý je už v pokročilom štádiu výstavby, a tiež vďaka jeho šiestim zariadeniam na skvapalnený zemný plyn, ktorých kapacita by mohla byť v prípade vzniku ďalšieho núdzového stavu zdvojnásobená. Španielsko však nemôže pomôcť bez zvýšenia svojej prepojovacej kapacity cez Pyreneje. Napokon by sme si mali uvedomiť, že výstavba hlavných infraštruktúr je iba jednou, aj keď dôležitou časťou politiky bezpečnosti dodávok EÚ. Táto bezpečnosť tiež osobitne závisí predovšetkým od úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie. Najmä v tejto súvislosti považujeme za dôležitú našu spoluprácu s krajinami severnej Afriky pri rozvoji obnoviteľných zdrojov energie. Uvedená skutočnosť súvisí s mojou výzvou na posilnenie dodávok z južnej Európy. Pán komisár, v dôsledku toho je Plán pre odvetvie slnečnej energie v Stredozemí vedený Úniou pre Stredozemie atraktívnou predstavou, ktorú chceme v tomto Parlamente podporiť."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi poudarila pravočasnost tega predloga resolucije in pozdravila tudi prizadevanja vseh skupin, da bi dosegli skupen predlog. Gospe in gospodje, če hočemo preprečiti, da bi se ponovno pojavilo stanje nemoči, ki so ga doživeli mnogi naši državljani, ko se je Rusija odločila, da odklopi dobavo plina čez Ukrajino, je očitno pomembno, da čim bolj povečamo raznolikost energetskih virov in prenosa plina. V tem smislu moramo nujno zgraditi nov plinovod, ki bo, kot Nabucco in drugi projekti, pomagal izboljšati varnost dobave v Srednji Evropi. Seveda pa je treba za zagotovitev dobave v vse države Evropske unije ta prizadevanja dopolniti z dobavo z juga celine. Ob tem bi rada poudarila, kot je storil že komisar, še drugo razsežnost tega problema. Nedavna kriza nam je pokazala, da EU niso manjkale zaloge plina, ampak prenosne zmogljivosti. Zato je tako pomembno, da svoja prizadevanja osredotočimo na izboljšanje medsebojnih povezav znotraj EU. Gospe in gospodje, verjemite mi, ko rečem, da je še veliko možnosti za izboljšanje tega stanja. Dala vam bom primer iz svoje države. Kot veste, bi lahko Španija postala pomembna tranzitna os za Evropo zaradi svoje povezave z Alžirijo prek plinovoda Medgaz, ki je že precej zgrajen, in šestih obratov utekočinjenega zemeljskega plina, ki bi lahko podvojili zmogljivost, če bi nastopile nove izredne razmere. Vendar Španija ne more pomagati brez izboljšanja svojih zmogljivosti medsebojnih povezav čez Pireneje. Nazadnje se moramo zavedati, da je gradnja glavne infrastrukture le en del, čeprav pomemben del politike zanesljivosti oskrbe EU. Ta varnost je še posebno odvisna od varčevanja z energijo in uporabe obnovljive energije. V teh razmerah se nam pri razvoju obnovljive energije zdi bistveno naše sodelovanje s severnoafriškimi državami. To je povezano z mojim pozivom, da okrepimo dobavo iz južne Evrope. Posledično, komisar, je sredozemski načrt za sončno energijo, ki ga vodi Unija za Sredozemlje, privlačna zamisel, ki jo želimo mi v tem Parlamentu podpreti."@sl20
"Herr talman! Jag vill särskilt framhålla tidsschemat för detta resolutionsförslag och också tacka för de ansträngningar som samtliga grupper gjort för att komma fram till ett gemensamt förslag. Mina damer och herrar! Om vi ska kunna förhindra en upprepning av den hjälplöshet som drabbade många av våra medborgare när Ryssland beslutade att stänga av gasförsörjningen genom Ukraina måste vi maximera diversifieringen av energikällor och gastransporter. Vi måste skyndsamt bygga nya gasledningar som, liksom Nabucco och andra projekt, bidrar till att förbättra försörjningstryggheten i Centraleuropa. Men för att garantera försörjningen i samtliga Europeiska unionens medlemsstater måste dessa insatser kompletteras med leveranser från södra delen av kontinenten. Mot den bakgrunden vill jag framhålla, som kommissionsledamoten redan har gjort, en annan dimension av detta problem. Krisen nyligen visade att det inte är gaslager, utan snarare överföringskapacitet, som saknas i EU. Därför är det viktigt att vi fokuserar våra ansträngningar på att bygga ut vårt gemensamma nät i EU. Tro mig när jag säger att det finns stort utrymme för förbättringar här. Jag tänker använda mitt eget land som exempel. Som ni vet skulle Spanien kunna bli en viktig transitaxel för Europa, tack vare landets anknytning till Algeriet via Medgaz-ledningen, som redan har kommit långt, och Spaniens sex anläggningar för flytande naturgas, vilkas kapacitet skulle kunna fördubblas om en ny nödsituation skulle uppkomma. Men Spanien kan inte hjälpa till om man inte förbättrar anslutningsledningen genom Pyrenéerna. Slutligen bör vi vara medvetna om att uppförandet av viktig infrastruktur bara är en del, även om det är en viktig del, av EU:s policy för trygg energiförsörjning. Tryggheten är också i stor utsträckning beroende av energisparande och användning av förnybar energi. Det är mot den bakgrund som vi ser vårt samarbete med de nordafrikanska länderna för att utveckla förnybara energiformer som mycket betydelsefullt. Detta anknyter till min uppmaning att öka leveranserna från Sydeuropa. Herr kommissionsledamot! Medelhavsplanen för solenergi, som leds av Medelhavsunionen, är därför en attraktiv idé som vi i detta parlament vill stödja."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Medgaz"15,14,3,13,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph