Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-066"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-066"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Energie ist eine entscheidende Lebensader für die gesamte Gesellschaft, für die einzelnen Menschen und für die Wirtschaft. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Europa gemeinsame Lösungen finden, obwohl es sicherlich auch richtig ist, dass der Energiemix nationale Zuständigkeit bleibt, damit wir bei den gemeinsamen Überlegungen nicht unseren Streit über Atomenergie Energie usw. auszufechten haben, wo ich andere Auffassungen habe als beispielsweise Herr Bütikofer. Dennoch müssen wir versuchen, zu gemeinsamen Positionen zu kommen, was die auswärtigen Aspekte der Energiesicherheit angeht. Was die innenpolitischen Aspekte angeht, stimme ich völlig mit dem Herrn Kommissar überein, dass die Fragen erneuerbare Energie, Einsparung usw. eine große Rolle spielen, ebenso wie die Erforschung neuer Möglichkeiten. Aber um die Abhängigkeit nach außen abzubauen, müssen wir diversifizieren. Desertec und Nabucco sind wichtige Instrumente dafür. Wir müssen auch Fragen in Zusammenhang mit den Partnerschafts- und Kooperationsabkommen und der Energiesicherheit mit Russland verhandeln, nachdem Russland – zu Unrecht, nicht zu Recht! – aus der Energiecharta ausgestiegen ist. Auch dies ist eine wichtige Aufgabe! Aber wir müssen feststellen, dass wir mit Ländern zu tun haben, die nicht unbedingt zuverlässig sind, und dass wir leider gar nicht zwischen zuverlässigen und unzuverlässigen Ländern unterscheiden können. Deswegen müssen wir der Liefermacht die Verbrauchermacht der Europäischen Union entgegensetzen. Die die Frage von gemeinsamen Gaslagern – all dies ist wichtig, damit nicht ein Land abgeschaltet werden kann. Wenn alle allen helfen, sind wir so stark, dass uns niemand abstellen kann! Das ist die entscheidende Frage, die wir hier durchsetzen müssen. Dabei müssen wir auch deutlich machen, dass Privatinvestitionen notwendig sind – ohne die geht es nicht. Vieles ist bereits unternommen worden, aber unser übergeordnetes gemeinsames Sicherheitsinteresse muss mit wirtschaftlichen Interessen in Verbindung gebracht werden, um auf diese Art und Weise die beste Lösung zustande zu bringen. Das darf man nicht als Gegensatz begreifen! Ich glaube, dann werden wir auch eine entsprechende Lösung finden. Das bedeutet auch, dass Fragen des Wettbewerbsrechts hier miteinbezogen werden müssen. Wettbewerbsrecht nämlich auch in dem Sinne, dass nicht die große Liefermacht, etwa von Gazprom oder auch anderen Firmen ..."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, energie je životně důležitá pro celou společnost, pro jednotlivce a pro hospodářství. Pro nás v Evropě je tedy důležité nalézt společná řešení, přestože je jistě správné zachovat skladbu zdrojů energie na vnitrostátní zodpovědnosti. Znamená to, že v rámci našich společných rokování se nemusíme pouštět do hádek ohledně jaderné energie, nízkouhlíkové energetické technologie a dalších druhů energie, ohledně nichž se mé názory liší například od názorů pana Bütikofera. Musíme však usilovat o společný postoj v oblastech, které se týkají vnějších aspektů zabezpečení dodávek energie. Co se týče vnitřní politiky, zcela souhlasím s komisařem v tom, že záležitosti, jako je například energie z obnovitelných zdrojů a úspory energie, mají větší význam, stejně jako výzkum nových možností. Chceme-li však snížit svou závislost na externích dodávkách, musíme usilovat o diverzifikaci. Projekty DESERTEC a Nabucco jsou v tomto ohledu důležitými nástroji. Rusko nedávno odstoupilo od smlouvy o Energetické chartě, což nebylo správné rozhodnutí, je tedy rovněž nutné vyjednávat s Ruskem ohledně záležitostí týkajících se dohod o partnerství a spolupráci a o bezpečnosti dodávek energie. Je to pro nás důležitý úkol. Musíme však připustit, že jednáme se zeměmi, které nejsou bezpodmínečně spolehlivé, a že bohužel mezi spolehlivými a nespolehlivými zeměmi nelze rozlišovat. Musíme tedy sílu dodavatele vyvážit silou spotřebitelů v Evropské unii. Propojenost se týká společných zásob plynu a má zásadní význam pro zaručení toho, že dodávky do jakéhokoli státu nemohou být přerušeny. Budeme-li si navzájem pomáhat, získáme společnou sílu, díky níž nás nikdo nebude moci odpojit. A to je klíčový bod, který si zde musíme ujasnit. Z tohoto hlediska však jednoznačně vyplývá skutečnost, že budou nezbytné soukromé investice, bez nichž by propojenost byla nemožná. Bylo již učiněno mnoho, chceme-li však dosáhnout nejlepšího možného řešení, musí naše úsilí o zajištění společných zájmů bezpečnosti dodávek být v souladu se zájmy hospodářskými. Neměli bychom mezi nimi vidět rozpor. Domnívám se, že za těchto předpokladů nalezneme vhodné řešení. Znamená to, že je rovněž třeba zvážit záležitosti týkající se právních předpisů o hospodářské soutěži, čímž mám na mysli to, že se nemá jednat o sílu velkých dodavatelů, jako je Gazprom a další společnosti…"@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Energi er en livsbetingelse for hele samfundet, for enkeltpersoner og for økonomien. Det er derfor vigtigt for os i Europa at finde fælles løsninger, selv om det er helt rigtigt, at spørgsmålet om energimix stadig er et nationalt anliggende. Det betyder, at vi under vores fælles overvejelser ikke behøver diskutere atomenergi, lavemissionsenergi eller andre typer energi, hvor jeg f.eks. har en anden holdning end hr. Bütikofer. Vi skal dog forsøge at nå frem til en fælles holdning, når det drejer sig om de eksterne aspekter af energisikkerhed. Hvad angår den interne politik, er jeg helt enig med kommissæren i, at spørgsmålene om f.eks. vedvarende energi og energibesparelse er vigtigere, og det samme er forskning i nye muligheder. For at reducere vores afhængighed af eksterne leverandører skal vi dog sprede os. Desertec og Nabucco er vigtige instrumenter i den henseende. Nu hvor Rusland – med urette og ikke rette – har trukket sig ud af energichartertraktaten, skal vi også forhandle med Rusland om problemerne vedrørende partnerskabs- og samarbejdsaftalerne og energisikkerhed. Det er også en vigtig opgave for os. Vi skal dog anerkende, at det drejer sig om lande, der ikke nødvendigvis er pålidelige, og at vi desværre ikke kan skelne mellem pålidelige og upålidelige lande. Vi skal derfor møde leverandørmagt med EU's forbrugermagt. Sammenkobling, spørgsmålet om fælles gaslagre – disse ting er vigtige for at sikre, at der ikke kan lukkes for forsyningen til et enkelt land. Hvis vi alle hjælper hinanden, er vi så stærke, at ingen vil kunne bryde forbindelsen til os. Dette er et afgørende budskab, som vi skal få igennem her. I den henseende skal vi også gøre det klart, at det er nødvendigt med private investeringer, fordi situationen vil være umulig uden dem. Der er allerede gjort meget, men vores overordnede fælles sikkerhedsinteresse skal afstemmes med de økonomiske interesser for at opnå den bedst mulige løsning. Dette bør ikke opfattes som en selvmodsigelse. Så vil vi efter min mening kunne finde en passende løsning. Det betyder, at forhold vedrørende konkurrencelovgivning også skal overvejes her. I den forbindelse mener jeg ikke, at de store leverandører, f.eks. Gazprom eller andre selskaber, skal have magt ..."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ενέργεια αποτελεί ζωτική αρτηρία για ολόκληρη την κοινωνία, για τα άτομα και την οικονομία. Επομένως, είναι σημαντικό εμείς στην Ευρώπη να βρούμε κοινές λύσεις, μολονότι είναι βεβαίως σωστό το ενεργειακό μείγμα να παραμείνει στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι κατά τις κοινές μας διαβουλεύσεις δεν χρειάζεται να μαλώνουμε για την πυρηνική ενέργεια, για την ενέργεια με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και για άλλες μορφές ενέργειας, όπου οι απόψεις μου διαφέρουν από τις απόψεις του κ. Bütikofer, λόγου χάρη. Ωστόσο, πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια κοινή θέση σε ό, τι αφορά τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας. Σε σχέση με την εσωτερική πολιτική, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Επίτροπο ότι τα ζητήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, για παράδειγμα, είναι πιο σημαντικά, όπως είναι και η έρευνα για νέες δυνατότητες. Ωστόσο, για να μειωθεί η εξάρτησή μας από τους εξωτερικούς προμηθευτές, πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μας. Τα έργα Desertec και Nabucco είναι σημαντικά εργαλεία ως προς αυτό. Πρέπει, επίσης, να διαπραγματευτούμε με τη Ρωσία σε σχέση με θέματα που άπτονται των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, καθώς και της ενεργειακής ασφάλειας, τώρα που η Ρωσία –εσφαλμένα, όχι ορθά– αποσύρθηκε από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας. Αυτή είναι επίσης μια σημαντική αποστολή για εμάς. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχουμε να κάνουμε με χώρες που δεν είναι κατ’ ανάγκην αξιόπιστες και ότι, δυστυχώς, δεν μπορούμε να προβούμε σε διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και αναξιόπιστων χωρών. Επομένως, πρέπει να αντισταθμίσουμε την ισχύ των προμηθευτών με την ισχύ των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασυνδεσιμότητα, το θέμα των κοινών αποθεμάτων φυσικού αερίου – αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά για να διασφαλίσουμε ότι ο εφοδιασμός κάθε μεμονωμένης χώρας δεν μπορεί να διακοπεί. Αν υπάρχει αλληλοβοήθεια, θα είμαστε τόσο ισχυροί που κανένας δεν θα μπορεί να μας αποκόψει. Αυτό είναι το κρίσιμο μήνυμα που πρέπει να περάσουμε εδώ. Ως προς αυτό, πρέπει επίσης να καταστήσουμε σαφές ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αναγκαίες, διότι η κατάσταση θα είναι αδύνατη χωρίς αυτές. Πολλά έγιναν ήδη, το γενικό όμως συμφέρον της κοινής μας ασφάλειας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα οικονομικά συμφέροντα, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Αυτό δεν πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως αντίφαση. Πιστεύω ότι τότε πράγματι θα βρούμε ενδεδειγμένη λύση. Αυτό σημαίνει πως θέματα που άπτονται του δικαίου του ανταγωνισμού πρέπει επίσης να εξεταστούν εν προκειμένω, και με αυτό εννοώ ότι δεν θα πρέπει να είναι η ισχύς των μεγάλων προμηθευτών, για παράδειγμα της Gazprom ή ακόμη και άλλων εταιρειών ..."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, energy is a vital lifeline for the whole of society, for individuals and for the economy. It is therefore important for us in Europe to find common solutions, although it is certainly right for the energy mix to remain a national responsibility. This means that during our joint deliberations we do not need to fight over nuclear energy, low-carbon energy and other types of energy, where my opinions differ from those of Mr Bütikofer, for example. However, we must try to reach a common position where the external aspects of energy security are concerned. As regards internal policy, I fully agree with the Commissioner that the issues of renewable energy and energy saving, for example, are more important, as is research into new possibilities. However, in order to reduce our dependence on external suppliers, we need to diversify. Desertec and Nabucco are important instruments in this regard. We also need to negotiate with Russia in connection with issues relating to the partnership and cooperation agreements and energy security now that Russia – wrongly, not rightly – has withdrawn from the energy charter. This is also an important task for us. However, we must recognise that we are dealing with countries that are not necessarily reliable and that, unfortunately, we cannot make a distinction between reliable and unreliable countries. We must therefore counter supplier power with the consumer power of the European Union. Interconnectivity, the issue of common gas stores – these things are important to ensure that the supply to any individual country cannot be shut off. If we all help each other, we will be so strong that no one will be able to disconnect us. That is the crucial point that we need to get across here. In this regard, we must also make it clear that private investments are necessary, because the situation will be impossible without them. Much has already been done, but our overarching common security interest must be brought into line with economic interests in order to achieve the best possible solution. That should not be seen as a contradiction. I believe that we will then indeed find an appropriate solution. It means that matters relating to competition law also need to be considered here, and by that I mean that it should not be the power of large suppliers, for example Gazprom or even other companies ..."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la energía es un cabo de salvamento vital para el conjunto de la sociedad, para los ciudadanos y para la economía. Por tanto, es importante que en Europa encontremos soluciones comunes, aunque es ciertamente correcto que la combinación energéticamente siga siendo una responsabilidad nacional. Esto significa que durante nuestras deliberaciones conjuntas no tenemos necesidad de pelear acerca de la energía nuclear, la energía baja en carbono y otros tipos de energía, ámbitos en los que mis opiniones difieren de, por ejemplo, la del señor Bütikofer. Sin embargo, debemos intentar alcanzar una posición común en lo tocante a los aspectos externos de la seguridad energética. En cuanto a la política interna, estoy completamente de acuerdo con el Comisario en que las cuestiones de las energías renovables y del ahorro energético, por ejemplo, son más importantes, como lo es la investigación con nuevas posibilidades. No obstante, con el fin de reducir la dependencia de los abastecedores externos, necesitamos diversificar. Desertec y Nabucco son instrumentos importantes a este respecto. También debemos negociar con Rusia con relación a los asuntos relacionados con los acuerdos de asociación y de cooperación y con la seguridad energética ahora que Rusia —equivocada y no acertadamente— se ha retirado de la Carta Europea de la Energía. Ésa también es una tarea importante para nosotros. De cualquier manera, debemos reconocer que estamos tratando con países que no son excesivamente fiables y, por desgracia, no podemos hacer una distinción entre países fiables y países no fiables. Por tanto, debemos contrarrestar el poder del abastecedor con el poder del consumidor de la Unión Europea. La interconectividad, la cuestión de almacenes comunes de gas, etc.; son cosas importantes para garantizar que el abastecimiento a cualquier país individual no puede ser cerrado. Si nos ayudamos los unos a los otros, seremos tan fuertes que nadie será capaz de desconectarnos. Ése es el punto crucial que debemos resolver. A este respecto, también debemos dejar claro que las inversiones privadas son necesarias, porque la situación será imposible sin ellas. Es mucho lo que ya se ha hecho, pero nuestro principal interés de seguridad común debe ser alineado con los intereses económicos con el fin de alcanzar la mejor solución posible. Esto no debería ser visto como una contradicción. Considero que entonces encontraremos en efecto una solución apropiada. Eso significa que los asuntos relativos a la ley de la competencia también deben ser considerados aquí, y con eso quiero decir que no debería ser el poder de los grandes abastecedores, como por ejemplo Gazprom incluso otras empresas…"@es21
"Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Energia on elutähtis kogu ühiskonnale, üksikisikutele ja majandusele. Seepärast on meile Euroopas oluline leida ühised lahendused, ehkki kindlasti on õige, et energiaallikate vahekord jääb riikide pädevusse. See tähendab, et meie ühistel aruteludel ei pea me vaidlema tuumaenergia, vähese süsinikdioksiidiheitega energia ja muudest allikatest pärineva energia üle, kus minu arvamused erinevad näiteks Reinhard Bütikoferi omadest. Siiski peame me pingutama, et saavutada energiajulgeoleku väliste aspektide osas ühtne seisukoht. Sisepoliitika osas nõustun täielikult volinikuga selles, et näiteks taastuvenergia ja energia kokkuhoiu küsimused on tähtsamad, samuti ka uusi võimalusi käsitlevad uuringud. Siiski, selleks et vähendada meie sõltuvust välistes tarnijatest, peame me tarneid mitmekesistama. Selles suhtes on Desertec ja Nabucco tähtsad hoovad. Samuti peame me läbi rääkima Venemaaga küsimustes, mis puudutavad partnerlus- ja koostöölepinguid ja energiajulgeolekut, nüüd kui Venemaa – on tal siis õigus või mitte – on energiahartast loobunud. Ka see on meie jaoks tähtis ülesanne. Siiski peame me tunnistama, et ajame asju riikidega, kes pole tingimata usaldusväärsed ja et kahjuks ei saa me usaldusväärsete ja ebausaldusväärsete riikide vahel vahet teha. Peame seepärast tarnija jõule seadma vastu Euroopa Liidu kui tarbija jõu. Vastastikune seotus, ühiste gaasivarude küsimus – need asjad on tähtsad, tagamaks, et ühegi riigi tarneid ei saaks kinni keerata. Kui me kõik teineteist aitame, siis oleme nii tugevad, et keegi ei saa meid eraldada. See on keskne idee, mille mõistmise me saavutama peame. Sellega seoses peame samuti tegema selgeks, et erainvesteeringud on vajalikud, sest ilma nendeta muutub olukord võimatuks. Palju on juba ära tehtud, kuid parima võimaliku lahenduse saavutamiseks tuleb meie ühine kõigest üle ulatuv julgeolekuhuvi viia kooskõlla majanduslike huvidega. Seda ei tuleks näha vastuoluna. Ma usun, et siis leiame tõesti asjakohase lahenduse. See tähendab, et siin tuleb arvestada ka konkurentsiõigusega seotud küsimustega ja sellega tahan ma öelda, et see ei peaks olema suurte tarnijate, näiteks Gazpromi või isegi muude äriühingute jõud..."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, energia on elinehto koko yhteiskunnalle, ihmisille ja taloudelle. Sen vuoksi on tärkeää, että me EU:ssa saamme aikaan yhteisiä ratkaisuja, vaikka on tietenkin asianmukaista, että energialähteiden yhdistelmä pysyy jäsenvaltioiden vastuulla. Tämä merkitsee sitä, että meidän ei tarvitse yhteisissä keskusteluissamme kiistellä ydinenergiasta, vähähiilisestä energiasta tai muista energiamuodoista, joiden osalta mielipiteeni poikkeaa esimerkiksi Reinhard Bütikoferin näkökulmasta. Meidän on kuitenkin pyrittävä saamaan aikaan yhteinen kanta energiaturvallisuuden ulkoisista näkökohdista. Olen sisäpolitiikan osalta täysin samaa mieltä komission jäsenen kanssa siitä, että esimerkiksi uudistuvaa energiaa ja energiansäästöä koskevat kysymykset ovat tärkeämpiä samoin kuin tutkimus uusista mahdollisuuksista. Meidän on kuitenkin monipuolistettava energialähteitä, jotta riippuvuutta ulkopuolisista toimittajista vähennetään. Desertec ja Nabucco ovat tässä yhteydessä tärkeitä välineitä. Meidän on myös neuvoteltava Venäjän kanssa kysymyksistä, jotka koskevat kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia sekä energiavarmuutta nyt, kun Venäjä on vetäytynyt energiaperuskirjasta väärin eikä suinkaan oikein perustein. Tämä on myös tärkeä tehtävä meille. Meidän on kuitenkin tunnustettava, että olemme tekemisessä sellaisten valtioiden kanssa, jotka eivät ole välttämättä luotettavia. Emme voi valitettavasti tehdä eroa luotettavien ja epäluotettavien valtioiden välillä. Toimittajan valta-asemaan on siksi vastattava Euroopan unionin kuluttajien valta-asemalla. Yhteenliitännät ja kysymys yhteisistä kaasuvarastoista ovat tärkeitä, jotta varmistetaan, että toimituksia tiettyihin valtioihin ei voida sulkea. Jos me kaikki autamme toisiamme, olemme niin vahvoja, että kukaan ei voi katkaista toimituksiamme. Tämä on tärkeä seikka, joka meidän on saatava kaikkien tietoon. Meidän on tässä yhteydessä myös tehtävä selväksi, että yksityiset investoinnit ovat tarpeellisia, koska tilanne olisi mahdoton ilman niitä. Paljon on jo saatu aikaan, mutta kaiken kattavan yhteisen turvallisuusintressin on oltava taloudellisten näkökantojen mukainen, jotta saadaan aikaan paras mahdollinen ratkaisu. Tätä ei pitäisi nähdä ristiriitana. Uskon, että me löydämme sopivan ratkaisun. Tämä merkitsee, että kilpailulainsäädäntöön liittyviä seikkoja on myös tarkasteltava, ja tällä tarkoitan, että suurten toimittajien, kuten Gazpromin ja muiden yritysten valta-aseman ei pitäisi..."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, l’énergie est un poumon vital pour toute la société, pour les individus et pour l’économie. Il est donc important que nous trouvions, en Europe, des solutions communes, bien qu’il soit assurément souhaitable que le bouquet énergétique reste une responsabilité nationale. Cela signifie qu’au cours de nos délibérations conjointes, nous ne devons pas nous battre à propos de l’énergie nucléaire, de l’énergie à faible intensité de carbone et des autres types d’énergie au sujet desquels mes opinions diffèrent de celles de M. Bütikofer, par exemple. Nous devons en revanche tenter de parvenir à une position commune sur les aspects extérieurs de la sécurité énergétique. En ce qui concerne la politique intérieure, je suis tout à fait d’accord avec le commissaire: les questions de l’énergie renouvelable et des économies d’énergie, par exemple, sont plus importantes, tout comme la recherche de nouvelles possibilités. Pour réduire notre dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs, nous devons diversifier nos sources. Desertec et Nabucco sont des instruments importants à cet égard. Nous devons aussi négocier avec la Russie sur les questions liées aux accords de partenariat et de coopération et à la sécurité énergétique, maintenant que la Russie – à tort, pas à raison – s’est retirée de la charte de l’énergie. C’est également une tache importante qui nous incombe. Nous devons toutefois reconnaître que nous traitons avec des pays qui ne sont pas nécessairement fiables et que nous ne pouvons malheureusement pas faire de distinction entre les pays fiables et les pays non fiables. Nous devons par conséquent répondre au pouvoir des fournisseurs par le pouvoir des consommateurs de l’Union européenne. L’interconnectivité, la question des réserves de gaz communes – ces choses sont importantes pour s’assurer que l’approvisionnement d’un pays ne pourra être stoppé. Si nous nous aidons tous les uns les autres, nous serons si forts que personne ne sera capable de nous déconnecter. C’est le point crucial que nous devons faire passer ici. À cet égard, nous devons également indiquer clairement que les investissements privés sont nécessaires, parce que la situation deviendra impossible sans eux. Beaucoup a déjà été fait, mais notre intérêt prioritaire commun pour la sécurité doit être rapproché des intérêts économiques afin de parvenir à la meilleure solution possible. Cela ne devrait pas être considéré comme une contradiction. Je crois que nous allons bel et bien trouver une solution adéquate. Cela signifie que les questions liées au droit de la concurrence doivent aussi être examinées ici, et je veux dire par là que cela ne devrait pas relever de la compétence des gros fournisseurs, par exemple Gazprom ou même d’autres sociétés ..."@fr8
"Elnök úr! Biztos úr! Hölgyeim és uraim! Az energia az egész társadalom, az egyének és a gazdaság létfontosságú utánpótlási vonala. Ezért nagyon fontos számunkra, európaiak számára, hogy közös megoldásokat találjunk, bár kétségtelenül jogos igény, hogy az energiaforrás-összetétel nemzeti hatáskörben maradjon. Így tehát közös tanácskozásainkon nem az atomenergia, az alacsony szénfelhasználású energia és másfajta energiák kérdéseiről kell vitatkoznunk, amely kérdésekben eltér a véleményem például Bütikofer úr véleményétől. Meg kell próbálnunk azonban közös álláspontot kialakítani az energiabiztonság külső dimenziójáról. Ami a belpolitikát illeti, teljes mértékben egyetértek a biztos úrral abból a szempontból, hogy például a megújuló energia és az energiatakarékosság kérdései fontosabbak, mint az új lehetőségek kutatása. A külső szállítóktól való függés csökkentése érdekében azonban diverzifikációra van szükségünk. A Desertec és a Nabucco fontos eszköz ebből a szempontból. Ezenkívül tárgyalnunk kell Oroszországgal a partnerségi és együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos kérdésekről és az energiabiztonságról, miután Oroszország – helytelenül, nem helyesen – kilépett az Energia Chartából. Ez is fontos feladatként áll előttünk. Fel kell azonban ismernünk, hogy olyan országokkal van dolgunk, amelyek nem feltétlenül megbízhatóak, és hogy sajnálatos módon nem tehetünk különbséget a megbízható és a megbízhatatlan országok között. Ezért szembe kell állítanunk a beszállítók hatalmát az Európai Unió fogyasztói hatalmával. Az összekapcsolhatóság, a közös gáztározók kérdése – ezek mind fontosak annak biztosításához, hogy egy országot se kapcsolhassanak le az ellátásból. Ha valamennyien segítünk egymásnak, akkor olyan erősek leszünk, hogy senki sem tud majd lekapcsolni bennünket. Ez az a kritikus pont, amelyet most meg kell oldanunk. Ebben a tekintetben azt is világosan le kell szögeznünk, hogy szükség van a magánberuházásokra, mivel nélkülük lehetetlen helyzetbe kerülnénk. Már eddig is sok minden történt, de a lehető legjobb megoldás elérése érdekében átfogó közös biztonsági érdekeinket össze kell hangolnunk a gazdasági érdekekkel. Ezt nem szabad ellentmondásnak tekintenünk. Meggyőződésem, hogy akkor valóban találunk majd megfelelő megoldást. Ez azt jelenti, hogy a versenyjoggal kapcsolatos kérdéseket is mérlegelnünk kell ennek kapcsán, és ezzel azt akarom mondani, hogy nem szabad a nagy beszállítók, például a Gazprom vagy akár más társaságok kezében hagyni ..."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, l’energia è un’ancora di salvezza fondamentale per l’intera società, i singoli e l’economia. E’ dunque importante che in Europa si trovino soluzioni comuni, sebbene sia sicuramente giusto che il mix energetico resti una responsabilità nazionale. Ciò significa che nelle nostre deliberazioni comuni non dobbiamo scontrarci per l’energia nucleare, l’energia a basse emissioni di carbonio e altri tipi di energia, ambiti nei quali le mie opinioni differiscono, per esempio, da quelle dell’onorevole Bütikofer. Dobbiamo invece tentare di giungere a una posizione comune per quel che riguarda gli aspetti esterni della sicurezza energetica. In merito alla politica interna, concordo pienamente con il commissario nell’affermare che i temi dell’energia rinnovabile e del risparmio energetico, tanto per citare qualche esempio, sono più importanti, come lo è l’esplorazione di nuove possibilità. Nondimeno, per ridurre la nostra dipendenza da fonti di approvvigionamento esterne, è indispensabile diversificare, da cui l’importanza dei progetti Desertec e Nabucco, così come dobbiamo negoziare con la Russia per quel che riguarda gli accordi di partenariato e cooperazione e la sicurezza energetica ora che il paese, a torto, è receduto dalla carta dell’energia. Anche questo è un compito importante da assolvere. Dobbiamo però riconoscere che abbiamo a che vedere con paesi che non sono necessariamente affidabili e, purtroppo, non possiamo operare una distinzione tra paesi che lo sono e paesi che non lo sono. Dobbiamo pertanto contrastare il potere dei fornitori con il potere dei consumatori dell’Unione europea. Interconnettività, depositi di gas comuni e così via sono elementi importanti per garantire che l’approvvigionamento di un singolo paese non possa essere interrotto. Se ci aiutiamo reciprocamente, saremo così forti che nessuno potrà estrometterci. Questo è il messaggio fondamentale che dobbiamo trasmettere in Parlamento. In proposito, dobbiamo anche affermare con chiarezza che occorrono investimenti privati perché, senza di essi, la situazione sarebbe insostenibile. Molto è già stato fatto, ma il nostro interesse prioritario per quanto concerne la sicurezza comune deve essere allineato agli interessi economici per giungere alla migliore soluzione possibile. Tali aspetti non vanno considerati in contraddizione. Ritengo infatti che soltanto in questo modo troveremo una soluzione appropriata, il che significa che in tale ambito occorre anche tener presente la legislazione sulla concorrenza e con ciò intendo dire che non deve essere appannaggio dei grandi fornitori, per esempio Gazprom o altre società..."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, energija yra gyvybiškai svarbus šaltinis visai visuomenei, atskiriems asmenims ir ekonomikai. Todėl mums Europoje svarbu rasti bendrus sprendimus, nors, žinoma, teisinga, kad energijos rūšių klausimas ir toliau priklausytų valstybių narių kompetencijai. Tai reiškia, kad per bendrus mūsų svarstymus neturime kovoti dėl branduolinės energijos, mažai anglies junginių išmetančios energijos ar kitų rūšių energijos – šiuo klausimu mano nuomonė skiriasi nuo, pvz., R. Bütikoferio nuomonės. Vis dėlto turime stengtis rasti bendrą poziciją dėl išorinių energetinio saugumo aspektų. Dėl vidaus politikos visiškai sutinku su Komisijos nariu, kad, pvz., atsinaujinančios energijos ir energijos taupymo klausimai daug svarbesni, nemažiau svarbūs ir naujų galimybių moksliniai tyrimai. Vis dėlto siekdami sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų, energiją turime įvairinti. Šiuo požiūriu projektai „Desertec“ ir „Nabucco“ yra svarbios priemonės. Taip pat turime derėtis su Rusija partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų ir energetinio saugumo klausimais, nes Rusija nutraukė narystę energetikos chartijoje ir tai yra ne gerai, o blogai. Tai – dar vienas svarbus mūsų uždavinys. Vis dėlto turime pripažinti, kad turime reikalų su šalimis, kurios nebūtinai patikimos, ir kad, deja, patikimų šalių negalime aiškiai atskirti nuo nepatikimų. Todėl tiekėjų galią turime atsverti Europos Sąjungos vartotojų galia. Jungčių sistema, bendrų dujų saugojimo objektų klausimas – šie dalykai svarbūs norint užtikrinti, kad nebūtų nutrauktas tiekimas kuriai nors pavienei šaliai. Jeigu visi vieni kitiems padėsime, būsime tokie stiprūs, kad tiekimo niekas negalės mums nutraukti. Tai – tas svarbusis klausimas, kurį turime išspręsti. Šioje srityje turime aiškiai pasakyti, kad privačios investicijos reikalingos, nes be jų darbas bus neįmanomas. Daug jau padaryta, bet siekiant geriausio galimo sprendimo svarbiausias bendras mūsų saugumo interesas turi būti suderintas su ekonominiais interesais. Tai neturėtų būti laikoma prieštaravimu. Manau, kad tada tikrai rasime tinkamą sprendimą. Tai reiškia, kad reikia apsvarstyti ir konkurencijos teisės klausimus, ir tuo noriu pasakyti, kad didžiųjų tiekėjų, pvz., bendrovės ar netgi kitų bendrovių galia neturėtų būti ..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi! Energoresursi ir būtisks „glābšanas riņķis” visai sabiedrībai, ikvienam cilvēkam, kā arī ekonomikai. Tāpēc mums Eiropā ir svarīgi rast kopīgus risinājumus, lai gan, protams, enerģijas avotu struktūrai jāpaliek katras valsts kompetencē. Tas nozīmē, ka mūsu kopīgajās apspriedēs nav nekādas vajadzības cīkstēties par kodolenerģiju, zemas oglekļa emisijas enerģiju vai kāda cita veida enerģiju, ja mans viedoklis atšķiras, piemēram, no kunga viedokļa. Tomēr mums ir jācenšas panākt kopēju nostāju attiecībā uz energoapgādes drošības ārējiem aspektiem. Attiecībā uz iekšpolitiku es pilnīgi piekrītu komisāram, ka, piemēram, atjaunojamu energoresursu un energotaupības jautājumi ir svarīgāki par jaunu iespēju pētījumiem. Tomēr, lai mazinātu mūsu atkarību no ārējiem energoresursu piegādātājiem, mums tie ir jādažādo. un ir svarīgi pasākumi šajā ziņā. Mums ir jārisina arī sarunas ar Krieviju par jautājumiem, kas saistīti ar partnerattiecībām un sadarbības nolīgumiem, kā arī energoapgādes drošību tagad, kad Krievija – nepamatoti, nevis pamatoti – izstājās no Enerģētikas hartas. Tas mums ir svarīgs uzdevums. Tomēr mums jāatzīst, ka mums ir darīšana ar valstīm, kas nav visai uzticamas, un ka mēs diemžēl nevaram izturēties atšķirīgi pret uzticamām un neuzticamām valstīm. Mums tāpēc piegādātāju tiesībām jāpretstata Eiropas Savienības patērētāju tiesības. Savstarpējās saiknes, kopēju gāzes krātuvju jautājums – šīs problēmas ir svarīgas, lai nebūtu iespējams apturēt energoresursu piegādi jebkurai atsevišķai valstij. Ja mēs visi cits citam palīdzēsim, mēs būsim tik stipri, ka neviens nevarēs mūs atvienot no energoresursiem. Tas ir būtiskais jautājums, kas mums ir skaidri jāpasaka. Tāpēc mums ir arī skaidri jāliek saprast, ka privātie ieguldījumi ir vajadzīgi, jo bez tiem situācija būs neiespējama. Daudz jau ir paveikts, bet kopīgās visaptverošās drošības intereses ir jāsaskaņo ar ekonomiskajām interesēm, lai panāktu vislabāko iespējamo risinājumu. Pagaidām vēl pastāv pretrunas. Esmu pārliecināts, ka mēs patiešām tad atradīsim atbilstošu risinājumu. Tas nozīmē, ka jāņem vērā jautājumi, kas attiecas uz konkurences tiesību aktiem, proti, es gribu teikt, ka tas nav jāatstāj lielo piegādātāju, piemēram vai pat citu uzņēmumu, varā…"@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Energie ist eine entscheidende Lebensader für die gesamte Gesellschaft, für die einzelnen Menschen und für die Wirtschaft. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Europa gemeinsame Lösungen finden, obwohl es sicherlich auch richtig ist, dass der Energiemix nationale Zuständigkeit bleibt, damit wir bei den gemeinsamen Überlegungen nicht unseren Streit über Atomenergie Energie usw. auszufechten haben, wo ich andere Auffassungen habe als beispielsweise Herr Bütikofer. Dennoch müssen wir versuchen, zu gemeinsamen Positionen zu kommen, was die auswärtigen Aspekte der Energiesicherheit angeht. Was die innenpolitischen Aspekte angeht, stimme ich völlig mit dem Herrn Kommissar überein, dass die Fragen erneuerbare Energie, Einsparung usw. eine große Rolle spielen, ebenso wie die Erforschung neuer Möglichkeiten. Aber um die Abhängigkeit nach außen abzubauen, müssen wir diversifizieren. Desertec und Nabucco sind wichtige Instrumente dafür. Wir müssen auch Fragen in Zusammenhang mit den Partnerschafts- und Kooperationsabkommen und der Energiesicherheit mit Russland verhandeln, nachdem Russland – zu Unrecht, nicht zu Recht! – aus der Energiecharta ausgestiegen ist. Auch dies ist eine wichtige Aufgabe! Aber wir müssen feststellen, dass wir mit Ländern zu tun haben, die nicht unbedingt zuverlässig sind, und dass wir leider gar nicht zwischen zuverlässigen und unzuverlässigen Ländern unterscheiden können. Deswegen müssen wir der Liefermacht die Verbrauchermacht der Europäischen Union entgegensetzen. Die die Frage von gemeinsamen Gaslagern – all dies ist wichtig, damit nicht ein Land abgeschaltet werden kann. Wenn alle allen helfen, sind wir so stark, dass uns niemand abstellen kann! Das ist die entscheidende Frage, die wir hier durchsetzen müssen. Dabei müssen wir auch deutlich machen, dass Privatinvestitionen notwendig sind – ohne die geht es nicht. Vieles ist bereits unternommen worden, aber unser übergeordnetes gemeinsames Sicherheitsinteresse muss mit wirtschaftlichen Interessen in Verbindung gebracht werden, um auf diese Art und Weise die beste Lösung zustande zu bringen. Das darf man nicht als Gegensatz begreifen! Ich glaube, dann werden wir auch eine entsprechende Lösung finden. Das bedeutet auch, dass Fragen des Wettbewerbsrechts hier miteinbezogen werden müssen. Wettbewerbsrecht nämlich auch in dem Sinne, dass nicht die große Liefermacht, etwa von Gazprom oder auch anderen Firmen ..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, beste collega's, energie is een vitale levensader voor de samenleving als geheel, voor iedere mens en voor het bedrijfsleven. Daarom is het van belang voor ons in Europa dat we gemeenschappelijke oplossingen vinden, hoewel het natuurlijk ook goed is dat de energiemix een nationale kwestie blijft. Zo hoeven wij bij onze gemeenschappelijke overwegingen niet voortdurend lopen te ruziën over kernenergie, koolstofarme energie, etc., waarover ik een andere mening heb dan bijvoorbeeld de heer Bütikofer. Ondanks dat moeten we voor wat betreft de externe aspecten van de energiezekerheid gemeenschappelijke standpunten zien te vinden. Ten aanzien van de interne aspecten ben ik het volledig eens met de commissaris, dat de vraagstukken hernieuwbare energie, energiebesparing, etc. evenals onderzoek naar nieuwe mogelijkheden een grote rol spelen. We moeten diversifiëren om de afhankelijkheid van het buitenland te verminderen. Hiervoor zijn Desertec en Nabucco belangrijke instrumenten. We moeten het ook hebben over vraagstukken in verband met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst met Rusland en de veiligstelling van energieleveranties uit Rusland, nu Rusland – niet terecht maar ten onrechte! – uit het Energiehandvest is gestapt. Ook dit is een belangrijke taak! We moeten constateren dat we met landen te maken hebben die niet altijd even betrouwbaar zijn en dat we helaas geen onderscheid kunnen maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare landen. Daarom moeten we tegenover de macht van de leverancier de macht van de Europese Unie als verbruiker plaatsen. De het vraagstuk van gemeenschappelijke gasvoorraden – belangrijke kwesties die moeten helpen voorkomen dat een land zonder gas komt te zitten. Als iedereen elkaar helpt, zijn we zo sterk dat niemand ons kan afsnijden! Dat is een essentieel punt waarvoor we ons hier sterk moeten maken. Daarbij moeten we tevens duidelijk maken dat hiervoor ook particuliere investeringen nodig zijn – anders redden we het niet. Er is al veel gedaan, maar nu moeten we ons overkoepelende gemeenschappelijke veiligheidsbelang koppelen aan onze economische belangen, om zo de beste oplossing te vinden. Dit mag niet als tegenstelling worden opgevat! Ik geloof dat we dan ook een passende oplossing vinden. Dit betekent dat we hierbij ook kwesties van mededingingsrecht moeten betrekken. Mededingingsrecht in die zin dat niet de macht van grote leveranciers zoals Gazprom of andere ondernemingen ..."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Energia jest kluczowym dobrem pozwalającym funkcjonować całemu społeczeństwu, jednostkom i gospodarce. W związku z tym ważne dla Europejczyków jest to, abyśmy znaleźli wspólne rozwiązania, choć z pewnością dobrze się dzieje, że za swój koszyk energetyczny wciąż odpowiedzialne są poszczególne kraje. Oznacza to, że w trakcie naszych wspólnych debat nie musimy walczyć o energię jądrową, energię niskoemisyjną czy inne rodzaje energii, kiedy moje opinie różnią się na przykład od opinii pana posła Bütikofera. Jednak musimy podjąć próbę wypracowania wspólnego stanowiska tam, gdzie mają znaczenie zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, to w pełni zgadzam się z panem komisarzem co do tego, że ważniejsze są kwestie energii odnawialnej i oszczędzania energii, podobnie jak badania nad nowymi możliwościami. Jednak chcąc zmniejszyć naszą zależność od dostawców zewnętrznych, musimy dokonać dywersyfikacji. Desertec i Nabucco są w tym zakresie ważnymi instrumentami. Poza tym musimy prowadzić negocjacje z Rosją na temat kwestii związanych z umowami o partnerstwie gospodarczym i współpracy oraz z bezpieczeństwem energetycznym, w momencie gdy ta – słusznie lub niesłusznie – wycofała się z karty energetycznej. Jest to także ważne zadanie dla nas. Jednak musimy przyznać, że mamy do czynienia z krajami, na które nie do końca można liczyć, i że niestety nie jesteśmy w stanie podzielić ich na kraje wiarygodne i niewiarygodne. W związku z powyższym musimy przeciwstawić sile dostawcy siłę europejskiego konsumenta. Połączenia międzysystemowe oraz wspólne magazyny gazu – to ważne kwestie, pozwalające zagwarantować, że żadne z państw nie zostanie odcięte od dostaw. Jeżeli wszyscy będziemy sobie nawzajem pomagać, będziemy tak silni, że nikt nie będzie w stanie nas rozłączyć. Jest to podstawowa kwestia, na którą musimy tutaj zwrócić uwagę. W tym zakresie musimy także jednoznacznie stwierdzić, że potrzebne są tu inwestycje prywatne, gdyż bez nich działania te byłyby niemożliwe. Dotychczas udało się zrobić bardzo dużo, ale chcąc opracować najlepsze rozwiązania, musimy dostosować nasze wspólne interesy w zakresie bezpieczeństwa do interesów gospodarczych. Nie należy tego postrzegać jako sprzeczności. Uważam, że wtedy naprawdę uda nam się znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Oznacza to, że należy tutaj uwzględnić także kwestie związane z przepisami antymonopolowymi, a mam przez to na myśli fakt, że nie może to być siła dużych dostawców, np. Gazpromu, ani nawet innych spółek…"@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, a energia é vital para toda a sociedade, para os cidadãos e para a economia. É, por conseguinte, importante que a Europa encontre soluções comuns, embora seja sem dúvida positivo para o cabaz energético que continue a inscrever-se nas competências nacionais. Isto significa que não necessitamos, quando tomamos as nossas deliberações conjuntas, de nos confrontar por causa da energia nuclear, da energia com reduzidas emissões de carbono e outros tipos de energia, em relação às quais tenho uma opinião diferente, por exemplo, da do senhor deputado Bütikofer. Todavia, devemos tentar alcançar uma posição comum em relação aos aspectos externos da segurança energética. No que diz respeito à política interna, concordo plenamente com o Senhor Comissário em que as questões relativas à energia renovável e à poupança energética, por exemplo, são mais importantes, como o é a investigação de novas possibilidades. Para reduzir a nossa dependência de fornecedores externos, precisamos, no entanto, de diversificar. Os projectos Desertec e Nabucco são, a este respeito, instrumentos importantes. Precisamos também de negociar com a Rússia as questões relativas aos acordos de parceria e cooperação e à segurança energética, agora que a Rússia – erradamente – rejeitou a Carta da Energia. Trata-se de uma importante tarefa que nos incumbe. Devemos, porém, reconhecer que estamos a negociar com países que não são necessariamente confiáveis e, lamentavelmente, não podemos fazer uma distinção entre países confiáveis e países não confiáveis. Devemos, por conseguinte, opor o aprovisionamento energético ao consumo energético da União Europeia. A interconectividade, a questão do armazenamento de gás comum – estes aspectos são importantes para assegurar que o aprovisionamento de todos os países não pode ser suspenso. Se nos ajudarmos mutuamente, seremos tão fortes que ninguém poderá desligar-nos. Este é o ponto crucial aqui. A este respeito, devemos também deixar claro que os investimentos privados são necessários, porque são imprescindíveis. Muito já foi feito, mas o nosso interesse geral comum em relação à segurança deve ser nivelado com os interesses económicos para alcançarmos a melhor solução possível. Isto não deve ser entendido como uma contradição. Penso que encontraremos então, de facto, uma solução adequada. Isto significa que é preciso ter também aqui em consideração as questões relativas às regras da concorrência, e com isso quero dizer que não deve ser o poder dos grandes fornecedores, por exemplo a Gazprom ou inclusivamente outras empresas..."@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, energia este un aspect vital pentru întreaga societate, pentru oameni şi pentru economie. Prin urmare, este important ca noi, europenii, să găsim soluţii comune, cu toate că ar fi bine ca mixul energetic să rămână o responsabilitate naţională. Aceasta înseamnă că, în timpul deliberărilor comune, nu este nevoie să ne certăm pe tema energiei nucleare, a energiei cu emisii reduse de carbon şi a altor tipuri de energie, în privinţa cărora eu am alte păreri faţă de cele exprimate de dl Bütikofer, de exemplu. Trebuie să încercăm, totuşi, să găsim o poziţie comună în privinţa aspectelor externe ale securităţii energetice. În ceea ce priveşte politica internă, sunt în totalitate de acord cu dl comisar că problemele legate de energia regenerabilă şi de economiile de energie, de exemplu, sunt mai importante, la fel cum este şi cazul cercetării privind descoperirea de posibilităţi noi. Cu toate acestea, pentru a ne reduce dependenţa de furnizorii externi, este nevoie să ne diversificăm activitatea. Proiectele Desertec şi Nabucco sunt instrumente importante în această privinţă. Trebuie, de asemenea, să negociem cu Rusia în privinţa chestiunilor legate de Acordurile de parteneriat şi cooperare şi de securitatea energetică, în condiţiile în care Rusia s-a retras, pe nedrept, din Carta energiei. Şi aceasta este o sarcină importantă pentru noi. Trebuie să recunoaştem, totuşi, faptul că avem de-a face cu ţări care nu sunt neapărat de încredere şi că, din nefericire, nu putem face o diferenţă între ţările pe care ne putem baza şi cele pe care nu ne putem baza. Astfel că trebuie să echilibrăm puterea deţinută de furnizor cu puterea consumatorilor din Uniunea Europeană. Interconectivitatea, problema depozitelor de gaze comune - aceste lucruri sunt importante pentru a garanta siguranţa aprovizionării neîntrerupte a oricărei ţări în parte. Dacă ne vom ajuta unii pe ceilalţi, vom fi atât de puternici încât nimeni nu ne va putea deconecta. Acesta este aspectul crucial pe care trebuie să îl prezentăm aici. În acest sens, trebuie să subliniem, de asemenea, foarte clar faptul că investiţiile private sunt necesare, pentru că, în lipsa acestora, situaţia ar deveni imposibilă. S-au făcut multe până acum însă, pentru a găsi cea mai bună soluţie, interesul nostru comun esenţial în materie de securitate trebuie coordonat cu interesele economice. Acest lucru nu trebuie văzut ca o contradicţie. Cred că atunci vom reuşi cu adevărat să găsim o soluţie adecvată. Aceasta înseamnă că în acest context trebuie luate în considerare şi aspecte legate de legea concurenţei şi vreau să spun că nu ar trebui ca puterea marilor furnizori, ca de exemplu Gazprom sau chiar alte companii..."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, energia je dôležitá pupočná šnúra pre celú spoločnosť, jednotlivcov a hospodárstvo. Je preto dôležité, aby sme my v Európe našli spoločné riešenia aj napriek tomu, že je určite správne, aby súbor energetických zdrojov zostal zodpovednosťou členských štátov. Znamená to, že počas našich spoločných úvah sa nemusíme sporiť o otázke jadrovej energie, nízkouhlíkovej energie a iných druhov energie, kde sa napríklad moje názory líšia od názorov pána Bütikofera. Musíme sa však snažiť dosiahnuť spoločnú pozíciu na miestach, ktoré sa týkajú vonkajších aspektov energetickej bezpečnosti. Pokiaľ ide o vnútornú politiku, v plnej miere súhlasím s pánom komisárom v tom, že otázky obnoviteľnej energie a napríklad úspor energie sú dôležitejšie, rovnako ako výskum nových možností. Aby sme však znížili svoju závislosť od vonkajších dodávateľov, musíme diverzifikovať. Desertec a Nabucco sú v tejto súvislosti dôležitými nástrojmi. Musíme tiež rokovať s Ruskom v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa dohôd o partnerstve a spolupráci a energetickej bezpečnosti teraz, keď Rusko nesprávne a nevhodne odstúpilo od energetickej charty. Toto je tiež naša dôležitá úloha. Musíme však uznať, že rokujeme s krajinami, ktoré nie sú nevyhnutne spoľahlivé, a to, že, nanešťastie, nemôžeme rozlišovať medzi spoľahlivými a nespoľahlivými krajinami. Musíme preto vyvážiť možnosti dodávateľa a možnosti spotrebiteľa Európskej únie. Vzájomné prepojenie a otázka spoločných zásob plynu zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby nemohli byť zastavené dodávky do ktorejkoľvek jednotlivej krajiny. Ak si všetci navzájom pomôžeme, budeme takí silní, že nás nikto nebude môcť rozdeliť. To je dôležitý bod, ktorý si v tejto chvíli potrebujeme vysvetliť. V tejto súvislosti musíme tiež jasne povedať, že súkromné investície sú potrebné, pretože bez nich bude situácia neúnosná. Vynaložilo sa už veľa úsilia, ale náš preklenovací spoločný bezpečnostný záujem sa musí uviesť do súladu s hospodárskymi záujmami s cieľom dosiahnuť najlepšie možné riešenie. Nemali by sme to vnímať ako rozpor. Som presvedčený, že následne naozaj nájdeme vhodné riešenie. Znamená to, že na tomto mieste musíme zohľadniť záležitosti súvisiace s právnymi predpismi o hospodárskej súťaži, čím mám na mysli, že by nemalo byť v moci veľkých dodávateľov, napríklad spoločnosti Gazprom alebo aj iných spoločností..."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, energija je bistvena in je življenjskega pomena za celotno družbo, za posameznike in za gospodarstvo. Zato je pomembno, da v Evropi najdemo skupno rešitev, čeprav je gotovo prav, da ostane mešanica energetskih virov nacionalna odgovornost. To pomeni, da se nam v času skupnih razprav ni treba prepirati o jedrski energiji, nizkoogljični energiji in drugih vrstah energije, kjer se, na primer, moje mnenje razlikuje od mnenja gospoda Bütikoferja. Vendar moramo poskušati doseči skupno stališče v zvezi z zunanjimi vidiki energetske varnosti. Glede notranje politike se popolnoma strinjam s komisarjem, da sta na primer vprašanji obnovljive energije in varčevanja z energijo pomembnejši kot pa raziskovanje novih možnosti. A da bi zmanjšali našo odvisnost od zunanjih dobaviteljev, potrebujemo raznolikost. Desertec in Nabucco sta v tem pogledu pomembna instrumenta. Z Rusijo se moramo pogajati tudi v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na partnerstvo in sporazume o sodelovanju ter energetsko varnostjo zdaj, ko se je Rusija (neupravičeno) umaknila od energetske listine. Tudi to je pomembna naloga za nas. Vendar moramo spoznati, da se ukvarjamo z državami, ki niso nujno zanesljive, in da, na žalost, ne moremo ločevati med zanesljivimi in nezanesljivimi državami. Zato moramo nasproti moči dobavitelja postaviti moč potrošnika Evropske unije. Medsebojna povezanost, vprašanje skupnih trgovin plina – te stvari so pomembne za zagotovitev, da ne bo mogoče zaustaviti dobave v nobeno posamezno državo. Če pomagamo drug drugemu, bomo tako močni, da nas ne bo mogel nihče izključiti. To je bistvena točka, ki jo moramo zdaj uveljaviti. V tem pogledu moramo tudi pojasniti, da so zasebne naložbe nujne, ker bodo brez njih razmere nemogoče. Veliko je bilo storjenega, vendar je treba prevladujoči skupni interes varnosti uskladiti z gospodarskimi interesi, da bomo dosegli najboljšo možno rešitev. V tem ne bi smeli videti nasprotja. Prepričan sem, da bomo potem res našli ustrezno rešitev. To pomeni, da je treba zadeve, ki se nanašajo na konkurenčno pravo, upoštevati tudi tukaj in s tem mislim, da moč velikih dobaviteljev, na primer Gazproma ali tudi drugih družb ne bi smela biti …"@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Energifrågan är livsavgörande för hela samhället, för enskilda och för ekonomin. Det är därför viktigt att vi i EU hittar gemensamma lösningar, även om det naturligtvis är rätt att ansvaret för energimixen förblir en nationell fråga. Det betyder att vi i våra gemensamma överläggningar inte behöver strida om kärnenergi, lågkolenergi och andra typer av energi, där mina åsikter skiljer sig från dem som framförts av till exempel Reinhard Bütikofer. Men vi måste försöka komma fram till en gemensam ståndpunkt när det gäller energiförsörjningens externa aspekter. Vad inrikespolitiken beträffar håller jag helt med kommissionsledamoten om att frågorna om bland annat förnybar energi och energisparande är viktigare, liksom forskning om nya möjligheter. Men för att minska vårt beroende av externa leverantörer måste vi diversifiera. Desertec och Nabucco är viktiga instrument i det sammanhanget. Vi måste också förhandla med Ryssland om frågor som gäller partnerskaps- och samarbetsavtal och energiförsörjning nu när Ryssland – felaktigt och inte med rätta – har dragit sig ur energistadgan. Detta är också en viktig uppgift för oss. Men vi måste inse att vi har att göra med länder som inte nödvändigtvis är pålitliga och att vi, dessvärre, inte kan skilja mellan pålitliga och opålitliga länder. Vi måste därför möta leverantörens makt med konsumentmakten i Europeiska unionen. Möjligheten att länka samman nät, frågan om gemensamma gaslager – detta är viktiga saker för att garantera att leveranserna till ett visst land inte kan stängas av. Om vi alla hjälper varandra kommer vi att bli så starka att ingen kommer att kunna koppla bort oss. Detta är den avgörande punkt som måste föras fram här. Vi måste också göra klart att privata investeringar är nödvändiga, för läget blir ohållbart utan dem. Mycket har redan gjorts, men vårt överordnade intresse av försörjningstrygghet måste samsas med ekonomiska intressen om vi ska kunna uppnå bästa tänkbara lösning. Detta bör inte betraktas som en motsägelse. Jag tror att vi i så fall verkligen kommer att hitta en lämplig lösning. Det innebär att också frågor med anknytning till konkurrenslagstiftningen måste beaktas här, och med det menar jag att det inte ska vara de stora leverantörerna, till exempel Gazprom eller till och med andra företag …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph