Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-063"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-063"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Energiesicherheit steht heute zu Recht auf der außenpolitischen Tagesordnung. Doch statt Macht und Einfluss und die letzten fossilen Rohstoffreserven zu sichern, statt sich vorrangig auf Abhängigkeiten zu kaprizieren, steht meines Erachtens eine zukunftsfähige Energiepolitik vor gänzlich anderen Herausforderungen. Erstens geht es um eine globale Energiewende hin zu mehr erneuerbaren Energieträgern, um mehr Energieeffizienz und Energieeinsparung, also nicht – und vor allen Dingen nicht nur – um den Streit um Energieaußenpolitik, sondern um intelligente bezahlbare Energie für jede und jeden. Zweitens muss Energiesicherung Teil einer verantwortungsvollen Friedens- und Entwicklungspolitik der Europäischen Union sein. Zugang zu Energie ist für jeden Menschen, für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Armutsbekämpfung entscheidend. Ein Projekt wie Desertec darf deshalb keine Fortsetzung des Kolonialismus mit energiepolitischen Mitteln sein. Was haben denn die Menschen in afrikanischen Ländern, in denen die Bevölkerung wächst und der Energiebedarf steigt, davon? Warum wurden sie bisher nicht gleichberechtigt in die Planung und Entscheidung mit einbezogen? Globale Energieversorgung ist auch Krisenprävention und Friedenspolitik. Diesen Ansatz vermissen wir auch in den Beziehungen der Europäischen Union zum südlichen Kaukasus oder zu Zentralasien. Als Energielieferanten – siehe Nabucco – werden diese Länder für die EU immer interessanter, doch ich vermisse Konfliktprävention und nachhaltige Entwicklungskonzeption vor Ort. Es ist an der Zeit, dass die EU eine Energieaußenpolitik beendet, die nur den Wettlauf um Öl- und Gasreserven verschärft oder Nukleartechnologie verbreitet! Echte Partnerschaften für erneuerbare Energie, für dezentrale Versorgung sind das Gebot der Stunde!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, pane komisaři, zabezpečení dodávek energie je dnes zcela správně na programu jednání o vnější politice. Chceme-li však vybudovat udržitelnou energetickou politiku, setkáváme se dle mého názoru se zcela jinými potížemi, než je zabezpečení mocenského vlivu a posledních zásob fosilního paliva a důraz na upřednostnění závislosti. Za prvé, je třeba celosvětově přejít na obnovitelnější zdroje energie, vyšší energetickou účinnost a větší úspory energie. Jinými slovy, nepotřebujeme spory ohledně vnější energetické politiky – a zcela jistě ne, má-li to být jediné, co učiníme – potřebujeme však inteligentní dodávky energie, kterou si může dovolit každý. Za druhé, bezpečnost energetických dodávek musí být součástí mírové a rozvojové politiky EU. Přístup k energii je životně důležitý pro každého jednotlivce, pro hospodářský rozvoj a pro boj proti chudobě. Projekty typu DESERTEC se tedy nesmí stát prostředkem k využití energetické politiky k pokračování kolonialismu. Co z nich budou mít obyvatelé afrických zemí, v nichž roste populace a s ní i požadavky na energii? Z jakého důvodu doposud nebyli na rovnocenném základě zapojeni do procesů plánování a rozhodování? Celosvětové dodávky energie jsou rovněž součástí mírových politik a preventivních opatření proti krizím. Takový přístup má nedostatky i co se týče vztahů Evropské unie s oblastmi jižního Kavkazu a střední Asie. Tyto země jsou v pozici dodavatelů energie – například v rámci projektu Nabucco – pro EU stále důležitější, avšak z mého pohledu se nezdá, že by v nich na místní úrovni existovaly koncepce pro předcházení konfliktů a udržitelný rozvoj. Je na čase, aby EU skoncovala s vnější energetickou politikou, která pouze zvyšuje konkurenci v oblasti zásob ropy a plynu nebo rozšiřuje jadernou technologii. V současné době potřebujeme skutečná partnerství v oblasti obnovitelné energie a decentralizovaných dodávek."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Energisikkerhed står med rette på dagsordenen for den eksterne politik i dag. I stedet for at sikre magt og indflydelse og de sidste reserver af fossile brændstoffer og i stedet for at insistere på at prioritere afhængighed står vi efter min mening over for helt andre udfordringer, når det drejer sig om at fastlægge en bæredygtig energipolitik. Der skal for det første ske en global overgang til mere vedvarende energikilder, øget energieffektivitet og energibesparelse. Vi har med andre ord ikke brug for uenighed om den eksterne energipolitik – og bestemt ikke, hvis det er det eneste, vi gør. I stedet har vi brug for energi, der kan leveres på en intelligent måde til overkommelige priser til alle. Energisikkerhed skal for det andet være en del af en ansvarlig freds- og udviklingspolitik for EU. Adgang til energi er afgørende for den enkelte, for den økonomiske udvikling og for kampen mod fattigdom. Et projekt som Desertec må derfor ikke bruges som en energipolitisk metode til at fortsætte kolonialismen. Hvad vil befolkningerne i de afrikanske lande med befolkningstilvækst og stigende energibehov få ud af det? Hvorfor er de endnu ikke blevet inddraget på lige vilkår i planlægnings- og beslutningsprocesserne? Den globale energiforsyning er også en del af kriseforebyggelses- og fredspolitikkerne. Denne tilgang mangler også i EU's forbindelser med Sydkaukasus og Centralasien. Som energileverandører – f.eks. Nabucco – bliver disse lande mere og mere interessante for EU, men der er efter min mening ingen konfliktforebyggelse og ingen bæredygtige udviklingstiltag på lokalt plan i disse lande. Det er på tide, at EU sætter en stopper for en ekstern energipolitik, som blot øger konkurrencen om olie- og gasreserver eller udvider den nukleare teknologi. Ægte partnerskaber om vedvarende energi og om decentraliseret forsyning er det, vi har brug for nu."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ενεργειακή ασφάλεια πολύ ορθά περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της εξωτερικής πολιτικής σήμερα. Ωστόσο, αντί να διασφαλίζουμε την ισχύ και την επιρροή και τα τελευταία αποθέματα ορυκτών καυσίμων, αντί να επιμένουμε στο να δίνουμε προτεραιότητα στην εξάρτηση, αντιμετωπίζουμε κατά τη γνώμη μου εντελώς διαφορετικές προκλήσεις, αφ’ ης στιγμής τίθεται θέμα καθορισμού μιας βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής. Πρώτον, πρέπει να υπάρξει μετάβαση παγκοσμίως σε πιο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και σε εξοικονόμηση ενέργειας. Με άλλα λόγια, δεν χρειαζόμαστε διαφωνίες για την εξωτερική ενεργειακή πολιτική –και όχι βεβαίως εάν αυτό είναι το μόνο που πρόκειται να κάνουμε– αλλά χρειαζόμαστε μάλλον έξυπνα παρεχόμενη, οικονομικά προσιτή σε όλους ενέργεια. Δεύτερον, η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να αποτελεί μέρος μιας υπεύθυνης πολιτικής της ΕΕ για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Η πρόσβαση στην ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για κάθε άτομο, για την οικονομική ανάπτυξη και για την καταπολέμηση της φτώχειας. Επομένως, ένα έργο όπως το Desertec δεν πρέπει να αποτελέσει μέσο χρησιμοποίησης της ενεργειακής πολιτικής για τη συνέχιση της αποικιοκρατίας. Τι θα κερδίσουν από αυτό οι λαοί των αφρικανικών χωρών, όπου αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται και οι ενεργειακές απαιτήσεις; Γιατί δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα σε ισότιμη βάση στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων; Ο παγκόσμιος ενεργειακός εφοδιασμός είναι επίσης σκέλος της πρόληψης κρίσεων και των ειρηνευτικών πολιτικών. Αυτή η προσέγγιση απουσιάζει και από τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Ως προμηθευτές ενέργειας –λόγου χάρη μέσω του Nabucco– αυτές οι χώρες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ΕΕ, δεν βλέπω όμως καμία αντίληψη περί την πρόληψη συγκρούσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο σε αυτές τις χώρες. Είναι καιρός να θέσει τέρμα η ΕΕ σε μια εξωτερική ενεργειακή πολιτική που απλώς εντείνει τον ανταγωνισμό για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου ή επεκτείνει την πυρηνική τεχνολογία. Αυτά που χρειάζονται τώρα είναι οι πραγματικές εταιρικές σχέσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για αποκεντρωμένο εφοδιασμό."@el10
". Mr President, Commissioner, energy security is quite rightly on the external policy agenda today. However, instead of securing power and influence and the last reserves of fossil fuels, instead of insisting on giving priority to dependency, we are, in my opinion, facing completely different challenges when it comes to establishing a sustainable energy policy. Firstly, there needs to be a global switch to more renewable sources of energy, more energy efficiency and energy saving. In other words, we do not need disputes about external energy policy – and certainly not if that is all we are going to do – but rather we need intelligently-provided, affordable energy for everyone. Secondly, energy security must be part of a responsible peace and development policy for the EU. Access to energy is vital for every individual, for economic development and for the fight against poverty. A project like Desertec must not therefore be a way of using energy policy as a means to continue colonialism. What will the people of the African countries, where the population is growing and energy requirements are rising, get from this? Why have they not up to now been involved on an equal footing in the planning and decision-making processes? The global energy supply is also part of crisis prevention and peace policies. This approach is also lacking in the European Union’s relations with the South Caucasus and Central Asia. As energy suppliers – for example Nabucco – these countries are becoming of more and more interest to the EU, but I see no conflict prevention and sustainable development concept at a local level in these countries. It is time that the EU put an end to an external energy policy that merely increases competition for oil and gas reserves or extends nuclear technology. Genuine partnerships for renewable energy and for decentralised supply are what is needed now."@en4
". Señor Presidente, señor Comisario, la seguridad energética figura hoy acertadamente en la agenda de la política exterior. Sin embargo, en lugar de conservar el poder y la influencia y las últimas reservas de combustibles fósiles, en lugar de insistir en dar prioridad a la dependencia, en mi opinión nos enfrentamos a unos retos completamente diferentes en lo tocante al establecimiento de una política energética sostenible. En primer lugar, hace falta un cambio global a más fuentes de energía renovables, a más eficiencia energética y a más ahorro de energía. En otras palabras, no necesitamos conflictos sobre política energética exterior —y no, ciertamente, si eso es lo único que vamos a hacer— sino más bien necesitamos una energía con un abastecimiento inteligente y accesible para todos. En segundo lugar, la seguridad energética debe formar parte de una política responsable de paz y de desarrollo para la UE. El acceso a la energía es vital para las personas, para el desarrollo económico y para la lucha contra la pobreza. Un proyecto como Desertec no debe por tanto ser un modo de usar la política energética como un medio para dar continuidad al colonialismo. ¿Qué obtendrán de esto los habitantes de los países africanos, donde la población está creciendo y las necesidades energéticas aumentando? ¿Por qué hasta ahora no se les ha implicado en igualdad de condiciones en los procesos de planificación y de toma de decisiones? El abastecimiento global de energía también forma parte de las políticas de prevención de la crisis y de paz. Este planteamiento se echa en falta en las relaciones de la Unión Europea con el Cáucaso Meridional y con Asia Central. Como abastecedores de energía —ahí está el ejemplo de Nabucco—, esos países cada vez tienen más importancia para la UE, pero no veo los conceptos de prevención de conflictos y de desarrollo sostenible a escala local en esos países. Es el momento de que la UE ponga fin a una política energética exterior que se limita a aumentar la competencia por las reservas de petróleo y de gas o que extiende la tecnología nuclear. Lo que se necesita ahora son asociaciones genuinas para las energías renovables y para un abastecimiento descentralizado."@es21
"Austatud juhataja, volinik! Energiajulgeolek on täna täiesti õigustatult välispoliitika päevakorras. Siiski, jätkusuutliku energiapoliitika loomisel seisavad meie ees minu arvates hoopis muud väljakutsed kui võimu, mõju ja fossiilkütuste viimaste reservide kindlustamine ning sõltuvuse järjekindel prioriteediks seadmine. Esiteks peab toimuma ülemaailmne ümberlülitumine rohkem taastuvatele energiaallikatele, suuremale energiatõhususele ja energia säästmisele. Teiste sõnadega, me ei vaja vaidlusi energiaalase välispoliitika üle, – ja kindlasti mitte, kui see on kõik, mida me teeme – vaid pigem vajame kõigile targalt pakutud taskukohast energiat. Teiseks, energiajulgeolek peab ELi jaoks olema vastutustundliku rahu- ja arengupoliitika osa. Energia kättesaadavus on elutähtis igale inimesele. Samuti on see nii majandusarengu ja vaesusega võitlemise seisukohalt. Projekt, nagu Desertec, ei tohi seepärast olla viisiks, kuidas kasutada energiapoliitikat kolonialismi jätkamiseks. Mida saavad sellest inimesed Aafrika riikides, kus elanikkond kasvab ja energiavajadus suureneb? Miks pole neid seni võrdsel alusel planeerimis- ja otsustusprotsessidesse kaasatud? Ülemaailmsed energiavarud on ka kriiside vältimise ja rahupoliitika osa. See lähenemisviis on samuti puudu Euroopa Liidu suhetes Taga-Kaukaasia ja Kesk-Aasiaga. Energia tarnijatena – näiteks Nabucco puhul – pakuvad need riigid Euroopa Liidule üha enam huvi, kuid ma ei näe neis riikides mingit kohalikul tasandil konfliktide vältimise ja säästva arengu kontseptsiooni. Euroopa Liidul on aeg lõpetada energiaalane välispoliitika, mis lihtsalt suurendab konkurentsi nafta ja gaasi varude pärast või pikendab tuumatehnoloogia kasutamist. Praegu vajatakse tõelisi partnerlusi, mis on suunatud taastuvenergiale ja detsentraliseeritud tarnetele."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, energiavarmuus sisältyy tänään oikeutetusti ulkopolitiikan asialistalle. Vallan ja vaikutusvallan sekä viimeisten fossiilisten polttoaineiden varastojen varmistamisen ja riippuvuuden ensisijaiseksi asettamisen sijasta meillä on mielestäni edessämme aivan erilaiset haasteet, kun kyse on kestävän energiapolitiikan käyttöönottamisesta. Ensinnäkin uusiutuvien energialähteiden käyttöä, energiatehokkuutta ja energiansäästöä on lisättävä kaikkialla maailmassa. Emme toisin sanoen tarvitse kiistoja ulkoisesta energiapolitiikasta – varsinkaan silloin, jos tämä on kaikki, mitä aiomme saada aikaan – vaan tarvitsemme älykkäästi tarjottavaa ja kohtuuhintaista energiaa kaikille. Toiseksi energiavarmuuden on oltava osa vastuullista EU:n kehitys- ja rauhanpolitiikkaa. Energian saatavuus on tärkeää jokaiselle henkilölle, taloudelliselle kehitykselle sekä köyhyyden torjunnalle. Desertec-hanke ei saa sen vuoksi olla keino käyttää energiapolitiikkaa kolonialismin jatkamiseen. Mitä ihmiset Afrikan valtioissa, joissa väestö lisääntyy ja energia-alan vaatimukset kasvavat, saavat tästä? Miksi ne eivät ole tähän saakka osallistuneet tasavertaisesti suunnitteluun ja päätöksentekoon? Maailmanlaajuinen energiantoimitus on myös osa kriisien ehkäisemistä ja rauhanpolitiikkaa. Tämä lähestymistapa puuttuu myös Euroopan unionin suhteissa Etelä-Kaukasiaan ja Keski-Aasiaan. Nämä valtiot ovat energiantoimittajina – esimerkiksi Nabucco-hankkeessa – yhä enemmän kiinnostuneita EU:sta, mutta en näe, että näiden valtioiden paikallisella tasolla olisi konfliktien ehkäisemistä ja kestävää kehitystä koskevia hankkeita. On korkea aika, että EU lopettaa sellaisen ulkoisen energiapolitiikan, jolla ainoastaan lisätään kilpailua öljystä ja kaasuvaroista tai laajennetaan ydinteknologiaa. Nyt tarvitaan todellisia kumppanuuksia uusiutuvista energialähteistä ja hajautetusta tarjonnasta."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la sécurité énergétique est aujourd’hui, à juste titre, à l’ordre du jour de la politique extérieure. Cependant, au lieu de préserver notre pouvoir et notre influence et les dernières réserves de combustibles fossiles, au lieu d’insister pour donner la priorité à la dépendance, nous nous trouvons, à mon avis, face à des défis complètement différents lorsqu’il s’agit d’élaborer une politique énergétique durable. Premièrement, le monde doit se diriger vers davantage de sources d’énergie renouvelable, davantage d’efficacité énergétique et davantage d’économie d’énergie. En d’autres termes, nous n’avons pas besoin de conflits autour de la politique énergétique extérieure – et certainement pas si c’est tout ce que nous faisons – mais nous avons bien plutôt besoin d’une énergie abordable et fournie de manière intelligente à tous. Deuxièmement, la sécurité énergétique doit s’inscrire dans une politique de paix et de développement responsable pour l’UE. L’accès à l’énergie est vital pour chaque individu, pour le développement économique et pour la lutte contre la pauvreté. Un projet comme Desertec ne doit donc pas être un moyen d’utiliser la politique énergétique comme moyen de poursuivre le colonialisme. Qu’est-ce que les gens des pays d’Afrique, où la population augmente et les demandes énergétiques sont en hausse, vont en tirer? Pourquoi n’ont-ils jusqu’à présent pas participé sur un pied d’égalité aux processus de planification et de décision? L’approvisionnement mondial en énergie s’inscrit également dans les politiques de prévention des crises et de paix. Cette approche fait défaut dans les relations de l’Union européenne avec le Caucase du Sud et l’Asie centrale. En tant que fournisseurs d’énergie – par exemple Nabucco – ces pays deviennent de plus en plus intéressants pour l’UE, mais je ne vois aucun concept de prévention des conflits et de développement durable au niveau local dans ces pays. Il est temps que l’UE mette un terme à une politique énergétique extérieure qui ne fait qu’accroître la concurrence pour les réserves de pétrole et de gaz et répandre la technologie nucléaire. De véritables partenariats pour l’énergie renouvelable et un approvisionnement décentralisé sont ce dont nous avons besoin maintenant."@fr8
"Elnök úr! Biztos úr! Az energiabiztonság ma jogosan szerepel külpolitikai programunkban. Ám ahelyett, hogy megszereznénk magunknak a hatalmat és a befolyást a fosszilis tüzelőanyagok utolsó készletei fölött, és makacsul elsőbbséget adnánk a függőségünknek, véleményem szerint teljesen más kihívásokkal kellene farkasszemet néznünk a fenntartható energiapolitika megteremtése kapcsán. Először is a fokozottabban megújuló energiaforrásokra való világszintű átállásra, nagyobb energiahatékonyságra és energiatakarékosságra van szükség. Más szavakkal: nem a külső energiapolitikáról kell vitáznunk – és különösen nem akkor, ha ez minden, amit tenni akarunk –, hanem sokkal inkább intelligens módon biztosított, mindenki számára megfizethető energiára van szükségünk. Másodszor: az energiabiztonság kérdését az EU felelősségteljes béke- és fejlesztési politikájának részeként kell kezelnünk. A gazdasági fejlődés és a szegénység elleni küzdelem szempontjából létfontosságú, hogy mindenki hozzáférjen az energiához. Ezért a Desertec-hez hasonló projekteket nem szabad lehetőségnek tekinteni arra, hogy az energiapolitikát a gyarmatosítás folytatására használjuk fel. Mit kapnak majd mindebből azoknak az afrikai országoknak a népei, ahol növekszik a népesség és egyre több energiára van szükség? Eddig miért nem vonták be őket is egyenlő partnerként a tervezési és döntési folyamatokba? A globális energiaellátás emellett ez a válságmegelőzési politika és a békepolitika részét is képezi. Ez a megközelítési mód is hiányzik az Európai Uniónak a Dél-Kaukázussal és Közép-Ázsiával fenntartott kapcsolataiból. Energiaellátóként – lásd Nabucco – ezek az országok egyre inkább az EU érdeklődési körébe kerülnek, de nyomát sem látom semmiféle helyi szintű konfliktuskezelési és fenntartható fejlesztési elgondolásnak ezekben az országokban. Eljött az ideje annak, hogy az EU véget vessen annak a külső energiapolitikának, amely csak annyit tesz, hogy fokozza az olaj- és gáztartalékokért folytatott versenyt vagy kiterjeszti az atomenergia használatát. Valódi partnerségre van szükségünk a megújuló energia és a decentralizált ellátás területén."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, la sicurezza energetica è giustamente oggi un punto all’ordine del giorno della nostra politica esterna. Tuttavia ora, anziché preoccuparci di garantirci potere e influenza, oltre al controllo delle ultime riserve di combustibili fossili, anziché insistere nell’attribuire la priorità alla dipendenza, nel tentativo di definire una politica energetica sostenibile dobbiamo confrontarci con sfide completamente diverse. In primo luogo è indispensabile una transizione globale verso fonti energetiche più rinnovabili, una maggiore efficienza energetica e un maggior risparmio energetico. In altre parole, non abbiamo bisogno di controversie in merito alla politica energetica esterna, soprattutto se a ciò si riduce la nostra azione, bensì di energia per tutti a prezzi accessibili fornita in maniera intelligente. In secondo luogo la sicurezza energetica deve rientrare in una politica di pace e sviluppo responsabile per l’Unione europea. L’accesso all’energia è fondamentale per ciascun individuo, lo sviluppo economico e la lotta alla povertà. Un progetto come Desertec non deve pertanto rappresentare un modo per sfruttare la politica energetica come strumento per perpetuare il colonialismo. Che cosa ne otterranno gli abitanti dei paesi africani dove la popolazione è in aumento e con essa il fabbisogno energetico? Perché sinora non sono stati coinvolti in condizioni di parità nella pianificazione e nel processo decisionale? L’approvvigionamento energetico globale rientra anch’esso nelle politiche di pace e prevenzione delle crisi, un approccio che difetta parimenti nelle relazioni dell’Unione europea con il Caucaso meridionale e l’Asia centrale. In quanto fornitori di energia, per esempio nel quadro del progetto Nabucco, questi paesi stanno assumendo un interesse sempre maggiore per l’Unione europea, ma in essi non riscontro alcun concetto di prevenzione dei conflitti e sviluppo sostenibile a livello locale. E’ tempo che l’Unione ponga fine a una politica energetica esterna che si preoccupa soltanto di amplificare la competizione per le riserve di petrolio e gas o estendere la tecnologia nucleare. Adesso ci occorrono partenariati veri per un’energia rinnovabile e un approvvigionamento decentrato."@it12
". Pone pirmininke, pone Komisijos nary, visiškai teisinga, kad į šiandienos išorės politikos darbotvarkę įtrauktas energetinis saugumas. Vis dėlto užuot rūpinęsi galios, įtakos ir paskutinių iškastinio kuro atsargų užsitikrinimu, užuot primygtinai reikalavę pirmenybę teikti priklausomybės aspektams, mes, mano nuomone, susiduriame su visiškai kitokiais tvarios energijos politikos kūrimo iššūkiais. Pirmiausia turi būti visuotinai pereita prie labiau atsinaujinančių energijos šaltinių, didesnio energijos vartojimo efektyvumo ir energijos taupymo. Kitaip tariant, mums nereikia ginčų apie išorės energetikos politiką (jeigu rengiamės vien ginčytis, tai tikrai nereikia) – mums reikia protingai tiekiamos, prieinamos energijos kiekvienam žmogui. Antra, energetinis saugumas turi būti atsakingos ES taikos ir vystymosi politikos dalis. Energijos prieinamumas gyvybiškai svarbus kiekvienam žmogui, ekonomikos vystymuisi ir kovai su skurdu. Todėl energetikos politika neturi būti naudojama kaip priemonė kolonizacijai tęsti prisidengiant tokiu projektu kaip „Desertec“. Ką iš to gaus Afrikos šalių, kuriose gyventojų skaičius auga, o energijos poreikis didėja, gyventojai? Kodėl jie vienodomis teisėmis iki šiol dar neįtraukti į planavimo ir sprendimų priėmimo procesus? Pasaulinis energijos tiekimas taip pat yra krizių prevencijos ir taikos politikos priemonių dalis. Šio požiūrio Europos Sąjungos santykiuose su Pietų Kaukazu ir Centrine Azija taip pat trūksta. Būdamos energijos tiekėjos, pvz., pagal projektą „Nabucco“, šios šalys tampa vis įdomesnės Europos Sąjungai, bet aš nematau, kad šių šalių vietos lygmeniu būtų imtasi kokios nors konfliktų prevencijos ar taikoma kokia nors tvaraus vystymosi sąvoka. Europos Sąjungai laikas nutraukti išorės energetikos politiką, kuria tik didinama konkurencija dėl naftos ir dujų atsargų ar plečiama branduolinė technologija. Mums dabar reikia tikros partnerystės atsinaujinančios energijos ir decentralizuoto tiekimo srityje."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, komisār! Energoapgādes drošība ir šodien pamatoti mūsu ārējās politikas dienas kārtībā. Tomēr runa nav par varas un ietekmes nodrošināšanu un par fosilā kurināmā pēdējām rezervēm, nedz arī par atkarības izvēlēšanos. Manuprāt, ilgtspējīgas enerģētikas politikas izveidē mūs gaida pavisam citādi uzdevumi. Pirmkārt, visai pasaulei ir jāpāriet uz atjaunojamu energoresursu avotiem, lielāku energoefektivitāti un energotaupību. Citiem vārdiem sakot, mums nav vajadzīgas debates par ārējo energoapgādes politiku – un noteikti ne, ja tas ir viss, ko gatavojamies darīt –, bet mums ir drīzāk vajadzīgi saprātīgi iegūti energoresursi, ko ikviens cilvēks var atļauties. Otrkārt, energoapgādes drošībai jābūt iekļautai atbildīgā ES miera un attīstības politikā. Piekļuve energoresursiem ir svarīga visiem cilvēkiem, ekonomiskai attīstībai un cīņai pret nabadzību. Tāpēc tāds projekts kā nedrīkst kļūt par enerģētikas politikas ieroci koloniālisma turpināšanai. Ko no tā iegūs Āfrikas valstis, kur pieaug iedzīvotāju skaits un prasības pēc energoresursiem? Kāpēc tās nav vēl līdz šim iesaistītas ar vienādiem noteikumiem plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos? Krīzes novēršanas un miera politika ietver arī pasaules energoapgādi. Šīs pieejas trūkst Eiropas Savienības attiecībās ar Ziemeļkaukāzu un Vidusāziju. Šīs valstis kā energoresursu piegādātājas – piemēram kļūst Eiropas Savienībai arvien svarīgākas, bet es neredzu šajās valstīs vietējā līmenī nekādu konfliktu novēršanas un ilgtspējīgas attīstības koncepciju. Ir pienācis laiks Eiropas Savienībai izbeigt tādu ārējo energoapgādes politiku, kas vienīgi palielina konkurences cīņu pēc naftas un gāzes rezervēm vai attīsta kodoltehnoloģijas. Mums tagad ir vajadzīgas patiesas partnerattiecības atjaunojamu energoresursu jomā un decentralizēta piegāde."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Energiesicherheit steht heute zu Recht auf der außenpolitischen Tagesordnung. Doch statt Macht und Einfluss und die letzten fossilen Rohstoffreserven zu sichern, statt sich vorrangig auf Abhängigkeiten zu kaprizieren, steht meines Erachtens eine zukunftsfähige Energiepolitik vor gänzlich anderen Herausforderungen. Erstens geht es um eine globale Energiewende hin zu mehr erneuerbaren Energieträgern, um mehr Energieeffizienz und Energieeinsparung, also nicht – und vor allen Dingen nicht nur – um den Streit um Energieaußenpolitik, sondern um intelligente bezahlbare Energie für jede und jeden. Zweitens muss Energiesicherung Teil einer verantwortungsvollen Friedens- und Entwicklungspolitik der Europäischen Union sein. Zugang zu Energie ist für jeden Menschen, für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Armutsbekämpfung entscheidend. Ein Projekt wie Desertec darf deshalb keine Fortsetzung des Kolonialismus mit energiepolitischen Mitteln sein. Was haben denn die Menschen in afrikanischen Ländern, in denen die Bevölkerung wächst und der Energiebedarf steigt, davon? Warum wurden sie bisher nicht gleichberechtigt in die Planung und Entscheidung mit einbezogen? Globale Energieversorgung ist auch Krisenprävention und Friedenspolitik. Diesen Ansatz vermissen wir auch in den Beziehungen der Europäischen Union zum südlichen Kaukasus oder zu Zentralasien. Als Energielieferanten – siehe Nabucco – werden diese Länder für die EU immer interessanter, doch ich vermisse Konfliktprävention und nachhaltige Entwicklungskonzeption vor Ort. Es ist an der Zeit, dass die EU eine Energieaußenpolitik beendet, die nur den Wettlauf um Öl- und Gasreserven verschärft oder Nukleartechnologie verbreitet! Echte Partnerschaften für erneuerbare Energie, für dezentrale Versorgung sind das Gebot der Stunde!"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, commissaris, energiezekerheid staat vandaag volkomen terecht op de agenda voor extern beleid. De uitdagingen met betrekking tot het tot stand brengen van een duurzaam energiebeleid zijn mijns inziens van geheel andere aard dan het verzekeren van macht en invloed en het bemachtigen van de laatste voorraden fossiele brandstoffen, of het krampachtig prioriteit geven aan afhankelijkheid. Ten eerste moet er een wereldwijde omschakeling plaatsvinden naar meer hernieuwbare energiebronnen, meer energie-efficiëntie, en energiebesparing. Met andere woorden: we zouden niet moeten twisten over extern energiebeleid – zeker niet als we verder niets anders doen; wat we nodig hebben is intelligent geproduceerde en betaalbare energie voor iedereen. Ten tweede zou energiezekerheid deel moeten uitmaken van een verantwoordelijk Europees vredes- en ontwikkelingsbeleid. Toegang tot energie is van vitaal belang voor elke persoon, voor de economische ontwikkeling en voor de strijd tegen armoede. Een project zoals Desertec mag dan ook geen manier zijn om het kolonialisme via energiebeleid in stand te houden. Wat hebben mensen uit Afrikaanse landen, waar de bevolking toeneemt en de energiebehoefte groeit, hieraan? Waarom zijn zij tot nu toe niet op gelijke voet betrokken geweest bij het plannings- en besluitvormingsproces? De mondiale energievoorziening is ook verbonden met crisispreventie en vredesbeleid. Deze benadering ontbreekt ook in de betrekkingen van de Europese Unie met de zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië. Als energieleveranciers – bijvoorbeeld Nabucco – winnen deze landen voortdurend aan belang voor de EU, maar op lokaal niveau zie ik in deze landen geen conflictpreventie of duurzaam ontwikkelingsconcept. Het is tijd dat de EU een halt toeroept aan een extern energiebeleid dat louter de concurrentie om olie- en gasvoorraden vergroot of nucleaire technologie verbreidt. Wat nu nodig is, zijn oprechte partnerschappen voor hernieuwbare energie en voor gedecentraliseerde toevoer."@nl3
". Panie przewodniczący, panie komisarzu! Dobrze się stało, że bezpieczeństwo energetyczne jest dziś częścią dyskusji na temat polityki zewnętrznej. Jednak tworząc zrównoważoną politykę energetyczną, zamiast zabezpieczać władzę, wpływy i ostatnie złoża paliw kopalnych, zamiast nalegać na to, aby priorytetowo była traktowana zależność, moim zdaniem powinniśmy skupić się na zupełnie innych wyzwaniach. Po pierwsze, cały świat powinien przestawić się na odnawialne źródła energii, większą efektywność energetyczną oraz powinien zacząć oszczędzać energię. Innymi słowy, nie są nam potrzebne spory na temat zewnętrznej polityki energetycznej – a już na pewno nie, jeśli jest to jedyna rzecz, jaką zamierzamy przedsięwziąć – ale raczej jest nam potrzebna inteligentnie dostarczana i niedroga energia dla wszystkich. Po drugie, bezpieczeństwo energetyczne musi być elementem odpowiedzialnej polityki na rzecz pokoju i rozwoju dla UE. Dostęp do energii jest kluczowy dla każdej jednostki, dla rozwoju gospodarczego oraz w walce z ubóstwem. W związku z tym projekty takie jak Desertec nie mogą być kolejnym sposobem na wykorzystywanie polityki energetycznej jako środka umożliwiającego dalszą kolonizację. Jakie korzyści będą z niego płynąć dla mieszkańców państw afrykańskich, w których rośnie liczba ludności i potrzeby energetyczne? Dlaczego dotychczas nie zostały one włączone na równej stopie w procesy planowania i podejmowania decyzji? Globalne bezpieczeństwo dostaw jest także elementem działań zapobiegających sytuacjom kryzysowym oraz polityki na rzecz pokoju. Podejście to nie występuje także w relacjach Unii Europejskiej z państwami Południowego Kaukazu i Azji Centralnej. Jako dostawcy energii – na przykład przez Nabucco – państwa te mają coraz większe znaczenie dla interesów UE, jednak nie dostrzegam w nich działań na rzecz przeciwdziałania konfliktom ani realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym. Nadszedł czas, aby UE zrezygnowała z zewnętrznej polityki energetycznej, która jedynie zwiększa rywalizację o złoża ropy i gazu lub rozszerza zastosowanie technologii jądrowej. Dziś potrzebujemy prawdziwego partnerstwa na rzecz energii odnawialnej i zdecentralizowanych dostaw."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Comissário, a segurança energética figura, com razão, na agenda de política externa de hoje. Todavia, em vez de assegurar o poder e a influência e as últimas reservas de combustíveis fósseis, em vez de insistir em atribuir a prioridade à dependência, estamos, em meu entender, a enfrentar desafios completamente diferentes no que diz respeito ao estabelecimento de uma política energética sustentável. Em primeiro lugar, é necessária uma mudança global em direcção a mais fontes de energia renováveis, mais eficiência energética e mais poupança energética. Ou seja, não precisamos de discussões sobre a política externa da energia – sobretudo se for só isso que fizermos –, mas sim de energia que seja fornecida de forma inteligente e acessível a todos. Em segundo lugar, a segurança energética deve ser parte integrante de uma política responsável de paz e de desenvolvimento da União Europeia. O acesso à energia é crucial para todos os cidadãos, para o desenvolvimento económico e para o combate à pobreza. Um projecto como o Desertec não deve, por conseguinte, constituir uma forma de utilizar a política energética como um instrumento para perpetuar o colonialismo. O que ganharão com isto os cidadãos dos países africanos, cuja população regista um crescimento e que têm cada vez mais exigências a nível energético? Porque não foram até agora associados, em pé de igualdade, aos processos de planificação e de tomada de decisões? O aprovisionamento energético global constitui também parte integrante da prevenção de crises e das políticas para a paz. Esta abordagem também não figura nas relações da União Europeia com o Sul do Cáucaso e com a Ásia Central. Na qualidade de fornecedores de energia – por exemplo, no caso do projecto Nabucco –, estes países adquirem um interesse cada vez maior para a UE, mas não detecto qualquer conceito de prevenção de conflitos nem de desenvolvimento sustentável a nível local nesses países. É chegado o momento de a União Europeia pôr termo a uma política energética externa que unicamente aumenta a corrida a reservas de petróleo e de gás ou que aumenta a tecnologia nuclear. Do que agora necessitamos é de criar verdadeiras parcerias em matéria de energia renovável e de descentralizar o fornecimento."@pt17
". Dle preşedinte, dle comisar, securitatea energetică se află în mod justificat astăzi pe ordinea de zi privind politica externă. Cu toate acestea, în loc de a asigura energia şi influenţa şi ultimele rezerve de combustibili fosili, în loc de a insista pentru a acorda prioritate problemei dependenţei, atunci când vine vorba de elaborarea unei politici energetice durabile ne confruntăm, după părerea mea, cu provocări complet diferite. În primul rând, trebuie să existe o trecere globală către mai multe surse de energie regenerabilă, spre o eficienţă energetică sporită şi economii de energie. Cu alte cuvinte, nu avem nevoie de dispute pe tema politicii externe privind energia - şi mai ales dacă nu vom face decât să dezbatem problema -, ci mai degrabă avem nevoie de energie furnizată în mod inteligent şi la preţuri rezonabile. În al doilea rând, securitatea energetică trebuie să facă parte dintr-o politică europeană responsabilă de dezvoltare şi de menţinere a păcii. Accesul la energie este vital pentru fiecare dintre noi, pentru dezvoltarea economică şi pentru lupta împotriva sărăciei. Prin urmare, un proiect precum Desertec nu trebuie să reprezinte o modalitate de a folosi politica energetică pentru a continua colonialismul. Ce vor câştiga din aceasta locuitorii ţărilor din Africa, unde populaţia este în creştere şi unde cerinţele energetice sunt din ce în ce mai mari? De ce nu au fost şi ei implicaţi până acum, pe picior de egalitate, în procesul de planificare şi de luare a deciziilor? Aprovizionarea cu energie la nivel global constituie, la rândul său, un element al politicilor de prevenire a crizelor şi de menţinere a păcii. Acestei abordări îi lipseşte, de asemenea, o relaţie a Uniunii Europene cu Caucazul de Sud şi cu Asia Centrală. În calitate de furnizori de energie - de exemplu în cazul Nabucco,- aceste ţări prezintă un interes din ce în ce mai mare pentru UE, însă la nivel local, în aceste ţări nu există concepte de prevenire a conflictelor şi de dezvoltare durabilă. A venit vremea ca UE să pună capăt unei politici externe în domeniul energiei care are drept unice efecte sporirea concurenţei pentru rezervele de petrol şi de gaze naturale sau dezvoltarea tehnologiilor nucleare. În acest moment avem nevoie de parteneriate veritabile în domeniul energiei regenerabile şi al unei aprovizionări descentralizate."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, energetická bezpečnosť je celkom správne na dnešnom programe vonkajšej politiky. Avšak namiesto toho, aby sme zabezpečili moc a vplyv a posledné zásoby fosílnych palív, namiesto toho, aby sme trvali na uprednostňovaní závislosti, čelíme podľa môjho názoru úplne iným výzvam, pokiaľ ide o vytvorenie udržateľnej energetickej politiky. Po prvé, potrebujeme celosvetovo prejsť na obnoviteľnejšie zdroje energie, vyššiu energetickú účinnosť a úsporu energie. Inými slovami, nepotrebujeme spory o vonkajšej energetickej politike, určite nie, ak v tom bude spočívať celé naše úsilie, ale potrebujeme skôr rozumným spôsobom poskytovanú, dostupnú energiu pre každého. Po druhé, energetická bezpečnosť musí byť súčasťou zodpovednej mierovej a rozvojovej politiky EÚ. Prístup k energii má zásadný význam pre každého jednotlivca, hospodársky rozvoj a boj proti chudobe. Projekt ako Desertec preto nesmie byť spôsobom využitia energetickej politiky ako prostriedku na pokračovanie kolonializmu. Aký prospech budú z toho mať africké krajiny, v ktorých populácia narastá a energetické potreby sa zvyšujú? Prečo doteraz neboli zapojené ako rovnocenní partneri do plánovania a rozhodovacích procesov? Celosvetové energetické zásobovanie je tiež súčasťou prevencie krízy a mierových politík. Tento prístup chýba aj vo vzťahoch Európskej únie s južným Kaukazom a Strednou Áziou. Ako o dodávateľov energie, napríklad v prípade projektu Nabucco, sa o uvedené krajiny stále viac zaujíma EÚ, ale v týchto krajinách som si nevšimol žiadnu prevenciu konfliktov a koncepciu udržateľného rozvoja na miestnej úrovni. Nastal čas, aby EÚ ukončila vonkajšiu energetickú politiku, ktorá iba zvyšuje hospodársku súťaž pre zásoby ropy a plynu, alebo rozširuje jadrové technológie. V súčasnosti potrebujeme skutočné partnerstvá pre obnoviteľnú energiu a decentralizované dodávky."@sk19
". Gospod predsednik, komisar, kar prav je, da je energetska varnost danes na dnevnem redu zunanje politike. A namesto zagotovitve moči in vpliva ter zadnjih rezerv fosilnih goriv, namesto vztrajanja pri dajanju prednosti odvisnosti se po mojem mnenju soočamo s povsem drugačnimi izzivi, ko pride do vzpostavljanja politike trajnostne energije. Prvič, potreben je globalni preklop na bolj obnovljive vire energije, večjo energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo. Z drugimi besedami, ne potrebujemo prepirov o zunanji energetski politiki (in prav gotovo ne, če je to vse, kar bomo storili), ampak potrebujemo inteligentno ponujeno, cenovno dostopno energijo za vsakogar. Drugič, energetska varnost mora biti del odgovorne politike miru in razvoja za EU. Dostop do energije je bistven za vsakega posameznika, za gospodarski razvoj in za boj proti revščini. Projekt, kot je Desertec, zato ne sme biti način za uporabo energetske politike kot sredstva za nadaljevanja kolonializma. Kaj bodo ljudje v afriških državah, kjer prebivalstvo narašča in se povečujejo energetske zahteve, dobili iz tega? Zakaj niso bili do zdaj na enakopravni podlagi vključeni v načrtovanje in procese odločanja? Globalna oskrba z energijo je tudi del preprečevanja krize in politik miru. Ta pristop manjka tudi v odnosih Evropske unije z Južnim Kavkazom in Srednjo Azijo. Kot dobaviteljice energije, na primer z Nabuccom, so te države postale vse zanimivejše za EU, vendar ne vidim v teh državah nobenega preprečevanja spopadov in koncepta trajnostnega razvoja na lokalni ravni. Čas je, da EU konča zunanjo energetsko politiko, ki zgolj povečuje tekmovanje za rezerve nafte in plina ali razširi jedrsko tehnologijo. Zdaj je potrebno resnično partnerstvo za obnovljivo energijo in decentralizirano oskrbo."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot! En trygg energiförsörjning står med rätta på dagens utrikespolitiska dagordning. I stället för att säkra makt och inflytande och de sista reserverna av fossila bränslen och i stället för att insistera på att prioritera beroende står vi enligt min mening inför helt andra utmaningar när det gäller att upprätta en hållbar energipolitik. För det första måste hela världen övergå till mer förnybara energikällor, ökad energieffektivitet och energihushållning. Vi behöver med andra ord inte några tvister om den externa energipolitiken – och framför allt inte om det är allt vi tänker göra – utan vi behöver intelligent förvärvad, prisvärd energi för alla. För det andra måste en tryggad energiförsörjning vara en del av en ansvarsfull freds- och utvecklingspolitik för EU. Tillgången till energi är viktig för varje individ, för ekonomisk utveckling och för att bekämpa fattigdomen. Ett projekt som Desertec får därför inte vara ett sätt att använda energipolitiken för att fortsätta kolonialismen. Vad kommer människorna i de afrikanska länderna, där befolkningen växer och energibehoven ökar, att få ut av detta? Varför har de hittills inte deltagit i planeringen och beslutsfattandet på lika villkor? Den globala energiförsörjningen är också ett led i krisförebyggandet och fredspolitiken. Det här perspektivet saknas även i EU:s förbindelser med Sydkaukasien och Centralasien. Som energileverantörer – till exempel Nabucco – blir dessa länder alltmer intressanta för EU. Jag ser dock inga åtgärder för att förebygga konflikter och främja en hållbar utveckling på lokal nivå i dessa länder. Det är dags att EU sätter stop för en extern energipolitik som bara ökar konkurrensen om olje- och gasreserver eller går ut på att utveckla kärntekniken. Det vi behöver ni är genuina partnerskap för förnybar energi och decentraliserad energiförsörjning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph