Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-061"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-061"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir heute über auswärtige Energiesicherheitspolitik reden, dann sind wir uns selbstverständlich einer Grundwahrheit bewusst, von der Kommissar Piebalgs schon gesprochen hat: Die entscheidende Front für die Energieunabhängigkeit liegt innerhalb unserer Europäischen Union. Um es konkret zu sagen: Wenn wir bei unseren Gebäuden Niedrigenergiestandards oder Nullenergiestandards durchsetzen könnten, dann würden wir damit mehr Erdgas einsparen, als wir mit Nabucco und South Stream und Nord Stream insgesamt importieren könnten. Insofern ist es wichtig, dass in unserer Entschließung festgehalten wird, dass besonders die kosteneffizienten Möglichkeiten der erneuerbaren Energie, der Energieeffizienzstrategie und der Energieeinsparung im Mittelpunkt stehen müssen. Dann ist unserer Meinung nach mehr Atomstrom überhaupt nicht nötig. Zum Zweiten: Eine wichtige Botschaft dieser Entschließung heißt: Wir brauchen eine gemeinsame auswärtige Energiesicherheitspolitik der Union – diese fehlt bis jetzt! Dies Politik sollte die Förderung von Energieeffizienz und erneuerbarer Energie im Rahmen der Nachbarschaftspolitik sowie eine gemeinsame Haltung der Union in den Verhandlungen mit den Transitländern umfassen. Die Kommission sollte auch darauf achten, dass ihre Kapazitäten dem gewachsen sind, so wie es das Parlament vor zwei Jahren in seiner diesbezüglichen Entschließung schon gefordert hat. Nabucco ist aus unserer Sicht ein Projekt mit hoher Priorität, weil es die Energieunabhängigkeit – insbesondere gegenüber Russland – stärken würde, auch wenn ich dem Herrn Kollegen Kasoulides Recht gebe, der davon gesprochen hat, dass es da durchaus noch eine ganze Reihe offener Fragen gibt, die beantwortet werden müssen. Wir bedauern aber, dass einige Mitglieder durch ihre Förderung des Projekts South Stream, das sich offen gegen Nabucco richtet, die Politik der Energieunabhängigkeit untergraben. Für uns Grüne ist bei der Energiepolitik auch wichtig, dass wir im Energiedialog die Menschenrechte nicht vergessen, den Menschenrechtsdialog nicht hintanstellen. Ferner ist uns wichtig, dass, wenn wir den Blick auf Desertec oder auch in die Arktis erweitern – wie wir das in unserer Entschließung tun –, wir das nicht mit einer neokolonialistischen, sondern mit einer partnerschaftlichen Haltung tun."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, dnes hovoříme o politice pro vnější energetickou bezpečnost a jsme si samozřejmě vědomi toho, co zde již zmínil pan Piebalgs – naprosto základním východiskem je skutečnost, že klíčové priority pro energetickou nezávislost leží v rámci Evropské unie. Abych to upřesnil, pokud by bylo možné zavést nízkoenergetické nebo nulové standardy pro naše budovy, ušetřili bychom větší množství zemního plynu, než jsou plynovody Nabucco, South Stream a Nord Stream dohromady schopny dodat. Je důležité stanovit v našem usnesení, že ústřední součástí této politiky musí být nákladově efektivní možnosti obnovitelné energie, strategie energetické účinnosti a zejména energetické úspory. Bude-li to dodrženo, pak se domnívám, že již nebude třeba jakékoli další jaderné energie. Za druhé, důležitým poselstvím usnesení je skutečnost, že v EU potřebujeme společnou politiku pro vnější energetickou bezpečnost, kterou v současnosti postrádáme. Její součástí by měla být propagace energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů v rámci politiky sousedství a zaujetí společného postoje EU při vyjednáváních s tranzitními zeměmi. Komise by si k tomu měla zajistit dostatečnou kapacitu, jak o to před dvěma lety Parlament žádal v usnesení na toto téma. Dle našeho názoru má projekt Nabucco vysokou prioritu, neboť by posílil naši energetickou nezávislost, zejména co se týče Ruska, přestože souhlasím s tím, co řekl pan Kasoulides, že v tomto ohledu je stále třeba zodpovědět řadu otázek. Nicméně je škoda, že některé členské státy svojí podporou projektu South Stream, který otevřeně konkuruje projektu Nabucco, podkopávají politiku energetické nezávislosti. Skupina Zelených / Evropské svobodné aliance se v oblasti energetické politiky rovněž domnívá, že je důležité mít na paměti lidská práva a v diskusích o energetice dialog o nich nezanedbávat. Rozšíříme-li svou perspektivu na projekt DESERTEC nebo i na arktické oblasti – jak jsme to učinili v našem usnesení – je důležité se při tom držet myšlenky partnerství a vyhýbat se neokolonialismu."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Mens vi i dag taler om en fælles ekstern EU-politik for energisikkerhed, er vi naturligvis opmærksomme på én særlig grundlæggende sandhed, som hr. Piebalgs allerede har nævnt, nemlig, at den afgørende frontlinje med hensyn til energiuafhængighed ligger inden for EU. For at sige det mere præcist kan vi spare mere naturgas, end vi kan importere via Nabucco, South Stream og Nord Stream til sammen, hvis vi indfører lavenergistandarder eller nulenergistandarder. Det er vigtigt, at vores beslutning anfører, at omkostningseffektiv brug af vedvarende energi, energieffektivitetsstrategi og navnlig energibesparelse skal være en central del af denne politik. Hvis det opnås, får vi efter min mening slet ikke brug for atomenergi. Et vigtigt budskab i denne beslutning er for det andet, at vi har brug for en fælles ekstern politik for energisikkerhed for EU, hvilket vi ikke har i øjeblikket. Denne politik skal omfatte fremme af energieffektivitet og vedvarende energi inden for rammerne af naboskabspolitikken, og EU skal vedtage en fælles holdning i forhandlingerne med transitlandene. Kommissionen skal sikre, at den har tilstrækkelig kapacitet til dette, som Parlamentet opfordrede den til for to år siden i sin beslutning om dette spørgsmål. Nabucco er efter vores mening et projekt med høj prioritet, da det vil styrke vores uafhængighed på energiområdet, navnlig i forhold til Rusland, selv om jeg er enig med hr. Kasoulides i, at der stadig er mange spørgsmål, som skal besvares i den forbindelse. Det er dog en skam, at nogle medlemsstater gennem deres promovering af South Stream-projektet, som åbent konkurrerer med Nabucco, har undermineret politikken om energiuafhængighed. I forbindelse med energipolitikken mener vi i Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance også, at det er vigtigt, at vi ikke glemmer menneskerettigheder og forsømmer menneskerettighedsdialogen, når vi drøfter energi. Når vi udvider vores perspektiv til at omfatte Desertec eller endda Arktis – som vi gør i beslutningen – er det også vigtigt, at vi gør det i en ånd af partnerskab i stedet for nykolonialisme."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καθώς μιλάμε σήμερα περί πολιτικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού από το εξωτερικό, γνωρίζουμε βεβαίως καλά μια συγκεκριμένη αξιωματική αρχή, στην οποία ήδη αναφέρθηκε ο κ. Piebalgs, ότι δηλαδή η κρίσιμη πρώτη γραμμή του μετώπου από πλευράς ενεργειακής ανεξαρτησίας βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το θέσω ακριβέστερα, αν μπορούσαμε να θεσπίσουμε χαμηλά ή μηδενικά ενεργειακά πρότυπα για τα κτίριά μας, τότε θα εξοικονομούσαμε περισσότερο φυσικό αέριο σε σύγκριση με όσο θα μπορούσαν να εισάγουν συνδυασμένα οι αγωγοί Nabucco, South Stream και Nord Stream. Είναι σημαντικό το γεγονός πως το ψήφισμά μας δηλώνει ότι οι οικονομικά αποδοτικές λύσεις από πλευράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική για την ενεργειακή αποδοτικότητα και ιδίως η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό άξονα αυτής της πολιτικής. Αν ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε δεν θα απαιτηθεί κανένα συμπληρωματικό πυρηνικό εργοστάσιο, κατά τη γνώμη μας. Δεύτερον, ένα σημαντικό μήνυμα σε αυτό το ψήφισμα είναι ότι χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού από το εξωτερικό για την ΕΕ, κάτι που δεν το έχουμε προς το παρόν. Αυτή η πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός του πλαισίου μιας πολιτικής γειτονίας και μιας κοινής θέσης που θα πρέπει να λάβει η ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες διέλευσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει επαρκή ικανότητα για τον σκοπό αυτόν, όπως ζητούσε το Κοινοβούλιο προ δύο ετών στο σχετικό ψήφισμά του. Κατά τη γνώμη μας, ο αγωγός Nabucco είναι έργο υψηλής προτεραιότητας, διότι θα ενισχύσει την ανεξαρτησία μας από πλευράς ενέργειας, ιδίως έναντι της Ρωσίας, μολονότι συμφωνώ με τον κ. Κασουλίδη, που είπε πως εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν σε σχέση με αυτό. Ωστόσο, είναι κρίμα που ορισμένα κράτη μέλη, με το να προωθούν το έργο South Stream, το οποίο είναι ξεκάθαρα ανταγωνιστικό προς τον αγωγό Nabucco, υπονόμευσαν την πολιτική της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική, εμείς στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία πιστεύουμε επίσης ότι είναι σημαντικό να μην λησμονούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην παραμελούμε τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν συζητάμε για την ενέργεια. Όταν διευρύνουμε την προοπτική μας για να συμπεριλάβουμε το έργο Desertec ή ακόμα και την Αρκτική –όπως κάνουμε στο ψήφισμά μας– είναι επίσης σημαντικό να το πράττουμε με πνεύμα εταιρικής σχέσης παρά με νεοαποικιακό πνεύμα."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, as we are talking today about external energy security policy, we are, of course, aware of one particular fundamental truth, which has already been mentioned by Mr Piebalgs, and that is that the crucial front line in terms of energy independence is within the European Union. To put it more precisely, if we could introduce low energy standards or zero energy standards for our buildings then we would save more natural gas than Nabucco, South Stream and Nord Stream combined could import. It is important that our resolution states that the cost-effective options of renewable energy, the energy efficiency strategy and energy saving in particular must be a central part of this policy. If that is the case, then no additional nuclear power will be needed at all, in our opinion. Secondly, an important message in this resolution is that we need a common external energy security policy for the EU, which is something that we do not have at the moment. This policy should include the promotion of energy efficiency and renewable energy within the framework of a neighbourhood policy and a common position to be taken by the EU in negotiations with the transit countries. The Commission should make sure that it has sufficient capacity for this, as called for by Parliament two years ago in its resolution on this issue. In our view, Nabucco is a high priority project, because it would strengthen our independence in terms of energy, particularly with regard to Russia, although I agree with Mr Kasoulides when he said that there are still a lot of questions that need to be answered in this regard. However, it is a pity that some Member States, through their promotion of the South Stream project, which is openly competing with Nabucco, have been undermining the policy of energy independence. With regard to energy policy, we in the Group of the Greens/European Free Alliance also believe it is important not to forget human rights and to neglect the human rights dialogue when we discuss energy. When we broaden our perspective to include Desertec or even the Arctic – as we do in our resolution – it is also important that we do this in a spirit of partnership rather than neo-colonialism."@en4
"Señor Presidente, Señorías, mientras hablamos hoy sobre política exterior de seguridad energética, somos, por supuesto, conscientes de una verdad fundamental muy concreta, que ya ha sido mencionada por el señor Piebalgs, y consiste en que el frente crucial en términos de independencia energética se encuentra dentro de la Unión Europea. Para decirlo más claramente, si pudiésemos introducir estándares de baja energía o de energía cero para nuestros edificios, ahorraríamos más gas natural del que Nabucco, South Stream y Nord Stream podrían importar de manera conjunta. Es importante que nuestra resolución afirme que las opciones rentables de energías renovables, la estrategia de eficiencia energética y en particular el ahorro de energía deben ser la parte central de esta política. Si eso es así, no necesitaríamos energía nuclear adicional, en nuestra opinión. En segundo lugar, esta resolución contiene un mensaje importante: que necesitamos una política exterior de seguridad energética común para la UE, algo de lo que carecemos en estos momentos. Esta política debería incluir el fomento de la eficiencia energética y de las energías renovables en el marco de la política de vecindario, así como una posición común que la UE debería adoptar en las negociaciones con los países de tránsito. La Comisión debería asegurar que tiene capacidad suficiente para esto, tal y como fue solicitado por el Parlamento hace dos años en su resolución sobre este asunto. En nuestra opinión, Nabucco es un proyecto prioritario, porque reforzaría nuestra independencia en términos de energía, en particular con respecto a Rusia, aunque coincido con el señor Kasoulides en que aún hay muchas preguntas que deben recibir respuesta sobre este particular. Sin embargo, es una lástima que algunos Estados miembros, mediante su promoción del proyecto South Stream, que compite abiertamente con Nabucco, hayan socavado la política de independencia energética. En lo referente a la política energética, en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea también creemos que es importante no olvidar los derechos humanos y no descuidar el diálogo sobre estos derechos cuando debatimos acerca de la energía. Cuando ampliamos nuestra perspectiva para incluir Desertec o incluso el Ártico —tal y como hacemos en nuestra resolución— resulta también importante que lo hagamos con un espíritu de compañerismo y no con afán neocolonialista."@es21
"Austatud juhataja, kallid kolleegid! Ajal kui me räägime praegu välise energiavarustuse kindluse poliitikast, oleme me muidugi teadlikud ühest fundamentaalsest tõest, mida volinik Piebalgs juba nimetas. See on, et energiasõltumatuse mõttes otsustav rindejoon kulgeb Euroopa Liidu sees. Täpsemalt väljendudes, kui me suudaksime oma hoonete osas juurutada madalad energiatarbimise standardid või nullstandardid, siis hoiaksime kokku rohkem maagaasi kui suudaksid importida Nabucco, South Stream ja Nord Stream üheskoos. On tähtis, et meie resolutsioonis kinnitataks, et just kuluefektiivsetel valikutel taastuvenergia, energiatõhususe strateegia ja energiakokkuhoiu näol peab olema selles poliitikas keskne osa. Kui asi on nii, siis pole mingit lisatuumaenergiat meie arvates üldse vaja. Teiseks on käesoleva resolutsiooni tähtis sõnum, et me vajame Euroopa Liidule ühist välise energiavarustuse kindluse poliitikat. See on miski, mida meil praegu pole. See poliitika peaks sisaldama energiatõhususe ja taastuvenergia edendamist naabruspoliitika raames ja ELi ühise seisukoha võtmist läbirääkimistel transiitriikidega. Komisjon peaks tagama, et meil oleks selleks piisav võime, nagu nõudis parlament kaks aastat tagasi oma seda küsimust käsitlevas resolutsioonis. Meie arvates on Nabucco eriti prioriteetne projekt, sest see tugevdaks meie energiaalast sõltumatust, eriti Venemaast, ehkki ma nõustun Ioannis Kasoulidesiga, kui ta ütleb, et selles osas on veel palju vastamist vajavaid küsimusi. Siiski on kahju, et mõned liikmesriigid on avalikult Nabuccoga konkureerivat South Streami projekti edendades kahjustanud energiaalase sõltumatuse poliitikat. Seoses energiapoliitikaga usume meie Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioonis samuti, et on tähtis inimõigusi mitte unustada ja mitte jätta unarusse inimõigustealast dialoogi, kui me energia üle arutleme. Kui me oma vaadet laiendame, hõlmates Deserteci või isegi Arktika, – nagu me oma resolutsioonis teeme – siis on samuti tähtis, et me teeksime seda pigem partnerluse kui neokolonialismi vaimus."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, keskustelemme tänään ulkoisesta energiaturvallisuuspolitiikasta. Olemme luonnollisesti tietoisia eräästä perustavasta tosiasiasta, jonka myös komission jäsen Piebalgs mainitsi, eli siitä, että energiaomavaraisuuden erittäin tärkeä etulinja sijaitsee Euroopan unionin rajojen sisällä. Tarkemmin sanottuna, jos me voisimme soveltaa rakennuksiimme energiansäästövaatimuksia tai nollavaatimuksia, säästäisimme enemmän maakaasua kuin mitä Nabuccolla, South Streamilla ja Nord Streamilla yhteensä voidaan tuoda. On tärkeää, että päätöslauselmassamme todetaan, että uusiutuvan energian kustannustehokkaiden vaihtoehtojen, energiatehokkuuden strategian ja energiansäästön on oltava erityisen keskeisiä tässä politiikassa. Jos asia on näin, niin mitään uusia ydinvoimaloita ei meidän mielestämme tarvita. Toiseksi tähän päätöslauselmaan sisältyy tärkeä viesti siitä, että tarvitsemme EU:lle yhteisen ulkoisen energiaturvallisuuspolitiikan, jota meillä ei ole tällä hetkellä. Tähän politiikkaan olisi sisällyttävä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistäminen osana naapuruuspolitiikkaa ja yhteistä kantaa, jonka EU esittää neuvotteluissa kauttakulkuvaltioiden kanssa. Komission olisi varmistettava, että sillä on tähän tarpeeksi kapasiteettia, kuten parlamentti kehotti kaksi vuotta sitten antamassaan asiaa koskevassa päätöslauselmassa. Meidän mielestämme Nabucco on ensisijaisen tärkeä hanke, koska se vahvistaa energia-alan riippumattomuuttamme erityisesti Venäjään nähden. Olen kuitenkin samaa mieltä Ioannis Kasoulidesin toteamuksesta, että tässä asiassa on vielä monia kysymyksiä, joihin on vastattava. On kuitenkin sääli, että eräät jäsenvaltiot ovat heikentäneet energiaomavaraisuutta koskevaa politiikkaa, koska ne ovat kannattaneet South Stream -hanketta, joka kilpailee avoimesti Nabucco-hankkeen kanssa. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä pitää tärkeänä, että energiapolitiikassa ei unohdeta ihmisoikeuksia ja että ihmisoikeusvuoropuhelua ei laiminlyödä energiakysymyksistä neuvoteltaessa. Kun laajennamme päästölauselman tavoin näköalaamme Deserteciin tai arktiseen alueeseen, on myös tärkeää, että emme tee tätä uuskolonialismin vaan kumppanuuden hengessä."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors que nous parlons aujourd’hui de la politique de sécurité énergétique extérieure, nous sommes, bien sûr, conscients d’une vérité fondamentale particulière, que M. Piebalgs a déjà évoquée, et qui est que l’avant-poste crucial en terme d’indépendance énergétique se trouve à l’intérieur de l’Union européenne. Pour être plus précis, si nous pouvions introduire des normes «basse énergie» ou «zéro énergie» dans nos bâtiments, nous économiserions plus de gaz naturel que Nabucco, South Stream et Nord Stream combinés pourraient en importer. Il est important que notre résolution affirme que les options rentables de l’énergie renouvelable, la stratégie en matière d’efficacité énergétique et l’économie d’énergie, en particulier, doivent constituer un volet central de cette politique. Si tel est le cas, alors aucune énergie nucléaire supplémentaire ne sera, selon nous, nécessaire. Deuxièmement, un message important de cette résolution est que nous avons besoin d’une politique de sécurité énergétique extérieure commune pour l’UE, une chose que nous n’avons pas pour l’instant. Cette politique devrait inclure la promotion de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable dans le cadre d’une politique de voisinage et d’une position commune qui devra être prise par l’UE lors des négociations avec les pays de transit. La Commission devrait s’assurer qu’elle possède la capacité suffisante pour cela, comme le Parlement l’a demandé il y a deux ans dans sa résolution sur le sujet. Nabucco est, selon nous, un projet très prioritaire, car il renforcerait notre indépendance en termes d’énergie, en particulier par rapport à la Russie, même si je suis d’accord avec M. Kasoulides quand il dit qu’il reste beaucoup de questions qui demandent des réponses à cet égard. Il est toutefois dommage que certains États membres, à travers leur promotion du projet South Stream, qui rivalise ouvertement avec Nabucco, aient compromis la politique d’indépendance énergétique. Concernant la politique énergétique, nous croyons aussi, au sein du groupe Verts/alliance libre européenne, qu’il est important de ne pas oublier les droits de l’homme et de ne pas négliger le dialogue des droits de l’homme lorsque nous débattons de l’énergie. Quand nous élargissons notre perspective pour inclure Desertec ou même l’Arctique – comme nous le faisons dans notre résolution – il est également important que nous le fassions dans un esprit de partenariat plutôt que dans un esprit de néocolonialisme."@fr8
"Elnök úr! Hölgyeim és uraim! Miközben mi itt most az energiabiztonsági politikánkról beszélgetünk, természetesen tisztában vagyunk egy konkrét, alapvető igazsággal, amelyet Piebalgs úr már megemlített: az energiafüggetlenség szempontjából a döntő frontvonal az Európai Unión belül található. Hogy pontosabban fogalmazzak, ha sikerülne bevezetnünk alacsony energiafelhasználási szabványokat vagy zéró-energia szabványokat épületeinkre nézve, akkor ezzel több földgázt takaríthatnánk meg, mint amennyit a Nabucco, a Déli Áramlat és az Északi Áramlat gázvezetékeken együttvéve importálni tudunk. Nagyon fontos, amit állásfoglalásunk leszögez: e politika középpontjában elsősorban a megújuló energia költséghatékony lehetőségeinek, az energiahatékonysági stratégiának és az energiamegtakarításnak kell állnia. Ha ez megvalósul, akkor véleményünk szerint egyáltalán nem lesz szükség tovább az atomenergiára. Másodszor, ebben az állásfoglalásban szerepel az a nagyon fontos üzenet, hogy az Európai Uniónak közös külső energiabiztonság-politikára van szüksége, és ez az, amivel pillanatnyilag nem rendelkezünk. Ennek a politikának ki kell terjednie az energiahatékonyság és a megújuló energia szomszédságpolitika keretein belüli előmozdítására, valamint egy olyan közös álláspontra, amelyet az EU-nak a tranzitországokkal folytatott tárgyalások során kell képviselnie. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy elégséges kapacitással rendelkezzen ezekhez a feladatokhoz, amelyre a Parlament két évvel ezelőtt az e kérdésről kiadott állásfoglalásában szólított fel. Véleményünk szerint a Nabucco kiemelt jelentőségű projekt, mivel megerősíti energiafüggetlenségünket, különösen Oroszország vonatkozásában, bár egyetértek Kasoulides úrral, aki azt mondta, hogy ezzel kapcsolatban még mindig nagyon sok a megválaszolatlan kérdés. Sajnálatos azonban, hogy egyes tagállamok a Nabucco-projekttel nyíltan versengő Déli Áramlat projekt támogatásával aláássák energiafüggetlenségi politikánkat. Az energiapolitika tekintetében mi, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportjának képviselői, arról is meg vagyunk győződve, hogy nem szabad megfeledkeznünk az emberi jogokról, illetve nem szabad elhanyagolnunk az emberi jogokról folytatott párbeszédet az energiával kapcsolatos kérdéseket megvitatatásánál. Ha tekintetünket a Desertec-projektre vagy akár az Arktiszra irányítjuk – amint ezt az állásfoglalásunkban is tesszük –, nagyon fontos, hogy ezt ne a neokolonializmus, hanem a partnerség jegyében tegyük."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché oggi parliamo di politica esterna in materia di sicurezza energetica siamo ovviamente consapevoli di una specifica verità fondamentale, già rammentata dal commissario Piebalgs, vale a dire il fatto che il fronte cruciale in termini di indipendenza energetica si situa all’interno dell’Unione europea. Per dirla in maniera più esplicita, se potessimo raggiungere livelli di consumo energetico bassi o nulli nei nostri edifici, risparmieremmo più gas naturale di quanto i progetti Nabucco, South Stream e Nord Stream potrebbero complessivamente importare. E’ fondamentale che nella nostra risoluzione si affermi che le alternative efficienti dal punto di vista dei costi offerte dall’energia rinnovabile, la strategia di efficienza energetica e, soprattutto, il risparmio energetico devono essere i pilastri di tale politica. Se così sarà, a nostro parere non servirà altra energia nucleare. In secondo luogo, un messaggio importante contenuto nella risoluzione è che per l’Unione europea abbiamo bisogno di una politica esterna comune in materia di sicurezza energetica della quale attualmente non disponiamo, politica che dovrebbe includere la promozione dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile nel quadro di una politica di vicinato e una posizione comune assunta dall’Unione nei negoziati con i paesi di transito. La Commissione dovrebbe sincerarsi di avere una capacità sufficiente in tal senso, come chiesto due anni fa dal Parlamento nella sua corrispondente risoluzione. A nostro giudizio il progetto Nabucco è altamente prioritario perché rafforzerebbe la nostra indipendenza in termini energetici, specialmente nei confronti della Russia, sebbene concordi con l’onorevole Kasoulides nell’affermare che vi sono ancora molti interrogativi ai quali occorre dare risposta in merito. E’ tuttavia un peccato che alcuni Stati membri, attraverso la promozione del progetto South Stream, apertamente in competizione con il progetto Nabucco, abbiano minato la politica di indipendenza energetica. Per quanto concerne tale politica, noi del gruppo Verts/ALE riteniamo anche fondamentale non dimenticare i diritti umani né trascurare il dialogo in materia quando si discute di energia. Se ampliamo la nostra prospettiva per includere il progetto Desertec o anche Arctic, come facciamo nella nostra risoluzione, è anche importante farlo in uno spirito di partenariato anziché di neocolonialismo."@it12
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, šiandien kalbėdami apie išorinio energetinio saugumo politiką neabejotinai žinome vieną itin svarbią tiesą, kurią A. Piebalgs jau minėjo – tai, kad svarbausia fronto linija siekiant energetinio saugumo yra Europos Sąjungoje. Tiksliau kalbant, jeigu savo pastatams galėtume taikyti mažas arba nulines energijos sunaudojimo normas, sutaupytume daugiau gamtinių dujų negu būtų galima importuoti dujotiekiais „Nabucco“, „South Stream“ ir „Nord Stream“ kartu sudėjus. Svarbu, kad mūsų rezoliucijoje būtų nurodyta, jog ekonomiški atsinaujinančios energijos variantai, energijos vartojimo efektyvumo strategija ir pirmiausia energijos taupymas turi būti vieni iš svarbiausių šios politikos aspektų. Jeigu taip bus, papildomos branduolinės energijos, mūsų nuomone, apskritai neprireiks. Antra, viena iš svarbių šioje rezoliucijoje reiškiamų pozicijų – ES privalo turėti bendrą išorinio energetinio saugumo politiką, jos dabar neturime. Pagal šią politiką, pasitelkiant mūsų kaimynystės politikos priemones, turėtų būti skatinamas energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinanti energija, o ES derybose su tranzito šalimis turėtų laikytis bendros pozicijos. Komisija turėtų užtikrinti, kad, kaip Parlamentas prieš dvejus metus ragino šiuo klausimu priimtoje rezoliucijoje, ji šiems tikslams įgyvendinti turėtų pakankamai pajėgumų. Mūsų nuomone, projektui „Nabucco“ turėtų būti teikiama pirmenybė, nes juo būtų sustiprinta mūsų energetinė nepriklausomybė, ypač nuo Rusijos, tačiau sutinku su I. Kasoulidesu, sakiusiu, kad šiuo aspektu dar reikia atsakyti į daug klausimų. Vis dėlto gaila, kad kai kurios valstybės narės, skatindamos projektą „South Stream“, kuris atvirai konkuruoja su „Nabucco“, daro žalą energetinės nepriklausomybės politikai. Energetikos politikos klausimais mes, Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso atstovai, taip pat manome, kad svarbu nepamiršti žmogaus teisių ir aptariant energetiką nepamiršti dialogo žmogaus teisių klausimais. Svarbu, kad plėsdami perspektyvą ir į ją įtraukdami „Desertec“ ar netgi Arktį (kaip darome savo rezoliucijoje) vadovautumės partnerystės, o ne naujojo kolonializmo principais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Tā kā mēs šodien šeit runājam par ārējo energoapgādes drošības politiku, mēs, protams, apzināmies vienu īpašu pamatpatiesību, kuru Piebalga kungs jau minēja, un, proti, ka izšķirošā energoneatkarības frontes līnija atrodas Eiropas Savienībā. Precīzāk runājot, ja mēs varētu ieviest zemus energopatēriņa standartus vai nulles standartus ēkām, tad mēs varētu ietaupīt vairāk dabasgāzes nekā un cauruļvadi spētu importēt. Ir svarīgi mūsu rezolūcijā paziņot, ka rentablai atjaunojamu energoresursu izvēlei, energoefektivitātes stratēģijai un jo īpaši energotaupībai jābūt šīs politikas pamatā. Ja tas tā būs, tad, mūsuprāt, vispār nebūs vajadzīga nekāda papildu kodolenerģija. Otrkārt, svarīga ziņa šajā rezolūcijā ir tā, ka ES ir vajadzīga kopēja ārējā energoapgādes drošības politika, kuras mums pašlaik trūkst. Šai politikai jāietver energoefektivitātes un atjaunojamu energoresursu veicināšana mūsu kaimiņattiecību politikā un kopēja ES nostāja sarunās ar tranzītvalstīm. Komisijai jānodrošina šim mērķim pietiekami resursi, ko pirms diviem gadiem rezolūcijā par šo jautājumu pieprasīja Parlaments. Mūsuprāt ir augstas prioritātes projekts, jo tas stiprinās mūsu energoapgādes neatkarību, jo īpaši neatkarību no Krievijas, lai gan es piekrītu kunga teiktajam, ka vēl arvien ir jāatbild uz daudz jautājumiem par šo tematu. Tomēr ir žēl, ka dažas dalībvalstis, veicinot projektu, kas atklāti konkurē ar projektu, vājina energoneatkarības politiku. Attiecībā uz energoapgādes politiku mēs, Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa, arī uzskatām, ka ir svarīgi neaizmirst cilvēktiesības un, apspriežot energoapgādes jautājumus, ņemt vērā cilvēktiesību dialogu. Paplašinot perspektīvu un tajā iekļaujot vai pat Arktiku, kā mēs to darām savā rezolūcijā, ir arī svarīgi to darīt partnerības, nevis neokoloniālisma garā."@lv13
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir heute über auswärtige Energiesicherheitspolitik reden, dann sind wir uns selbstverständlich einer Grundwahrheit bewusst, von der Kommissar Piebalgs schon gesprochen hat: Die entscheidende Front für die Energieunabhängigkeit liegt innerhalb unserer Europäischen Union. Um es konkret zu sagen: Wenn wir bei unseren Gebäuden Niedrigenergiestandards oder Nullenergiestandards durchsetzen könnten, dann würden wir damit mehr Erdgas einsparen, als wir mit Nabucco und South Stream und Nord Stream insgesamt importieren könnten. Insofern ist es wichtig, dass in unserer Entschließung festgehalten wird, dass besonders die kosteneffizienten Möglichkeiten der erneuerbaren Energie, der Energieeffizienzstrategie und der Energieeinsparung im Mittelpunkt stehen müssen. Dann ist unserer Meinung nach mehr Atomstrom überhaupt nicht nötig. Zum Zweiten: Eine wichtige Botschaft dieser Entschließung heißt: Wir brauchen eine gemeinsame auswärtige Energiesicherheitspolitik der Union – diese fehlt bis jetzt! Dies Politik sollte die Förderung von Energieeffizienz und erneuerbarer Energie im Rahmen der Nachbarschaftspolitik sowie eine gemeinsame Haltung der Union in den Verhandlungen mit den Transitländern umfassen. Die Kommission sollte auch darauf achten, dass ihre Kapazitäten dem gewachsen sind, so wie es das Parlament vor zwei Jahren in seiner diesbezüglichen Entschließung schon gefordert hat. Nabucco ist aus unserer Sicht ein Projekt mit hoher Priorität, weil es die Energieunabhängigkeit – insbesondere gegenüber Russland – stärken würde, auch wenn ich dem Herrn Kollegen Kasoulides Recht gebe, der davon gesprochen hat, dass es da durchaus noch eine ganze Reihe offener Fragen gibt, die beantwortet werden müssen. Wir bedauern aber, dass einige Mitglieder durch ihre Förderung des Projekts South Stream, das sich offen gegen Nabucco richtet, die Politik der Energieunabhängigkeit untergraben. Für uns Grüne ist bei der Energiepolitik auch wichtig, dass wir im Energiedialog die Menschenrechte nicht vergessen, den Menschenrechtsdialog nicht hintanstellen. Ferner ist uns wichtig, dass, wenn wir den Blick auf Desertec oder auch in die Arktis erweitern – wie wir das in unserer Entschließung tun –, wir das nicht mit einer neokolonialistischen, sondern mit einer partnerschaftlichen Haltung tun."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, terwijl wij vandaag spreken over beleid ten aanzien van de externe energieveiligheid, zijn wij ons natuurlijk bewust van één specifieke fundamentele waarheid, die al door de heer Piebalgs is genoemd: het feit dat de cruciale frontlinie voor energieonafhankelijkheid binnen de Europese Unie ligt. In preciezere bewoordingen: als we voor onze gebouwen lage energienormen of energieneutrale normen kunnen bereiken, kunnen we meer aardgas besparen dan Nabucco, South Stream en Nord Stream bij elkaar kunnen aanleveren. Het is belangrijk dat onze resolutie tot uitdrukking brengt dat de kostenefficiënte opties van hernieuwbare energie, van de strategie inzake energie-efficiëntie en van energiebesparing in het bijzonder een centraal onderdeel van dit beleid moeten vormen. Als dat gebeurt, is er naar onze mening helemaal geen extra kernenergie nodig. Een tweede belangrijke boodschap in deze resolutie is dat we voor de EU behoefte hebben aan een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de externe energieveiligheid, iets waarover we op dit moment nog niet beschikken. Dit beleid zou onder meer moeten bestaan uit de stimulering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie binnen het kader van een nabuurschapsbeleid, en een gemeenschappelijk door de EU in te nemen standpunt bij onderhandelingen met de doorvoerlanden. De Commissie moet ervoor zorgen dat zij hiervoor voldoende capaciteit heeft, iets waartoe het Parlement twee jaar geleden met zijn resolutie over dit onderwerp al heeft opgeroepen. Naar onze mening is Nabucco een project van hoge prioriteit, aangezien het onze onafhankelijkheid op het gebied van energie, in het bijzonder van Rusland, ten goede zou komen. Ik ben het evenwel eens met de heer Kasoulides, die opmerkte dat er in dit verband nog veel vragen te beantwoorden zijn. Helaas hebben bepaalde lidstaten echter via hun stimulering van het South Stream-project, dat openlijk met Nabucco concurreert, het beleid van energieonafhankelijkheid ondergraven. Wat betreft het energiebeleid vinden wij in de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie het verder belangrijk dat de mensenrechten niet worden vergeten, en dat de discussie over de mensenrechten bij gesprekken over energie niet wordt veronachtzaamd. Wanneer we het perspectief verbreden tot Desertec of zelfs het noordpoolgebied – zoals we in onze resolutie doen – is het van belang dat we dit doen in een geest van partnerschap, niet van neokolonialisme."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Gdy mówimy dziś o zewnętrznej polityce bezpieczeństwa energetycznego, oczywiście jest nam znana jedna podstawowa prawda, o której wspomniał już pan komisarz Piebalgs, a mianowicie taka, że najważniejsza linia frontu w walce o niezależność energetyczną przebiega w samej Unii Europejskiej. Mówiąc bardziej precyzyjnie, jeżeli udałoby nam się wprowadzić dla naszych budynków standardy niskiego lub zerowego zużycia energii, zaoszczędzilibyśmy więcej gazu ziemnego, niż można by sprowadzić przez Nabucco, South Stream i Nord Stream razem wzięte. Ważne jest, aby w naszej rezolucji zostało powiedziane, że oszczędne rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną, strategia w dziedzinie efektywności energetycznej i w szczególności oszczędzanie energii muszą stanowić podstawowy element tej polityki. Jeżeli tak się stanie, naszym zdaniem nie będzie już wcale potrzebna dodatkowa energia jądrowa. Po drugie, ważnym komunikatem wypływającym z przedmiotowej rezolucji jest to, że UE potrzebna jest wspólna zewnętrzna polityka bezpieczeństwa energetycznego, która w tym momencie nie istnieje. Polityka ta powinna uwzględniać promowanie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w ramach polityki sąsiedztwa oraz określać wspólne stanowisko UE w negocjacjach z państwami tranzytowymi. Komisja powinna upewnić się, że ma w tym zakresie wystarczające kompetencje, o co Parlament prosił w swojej rezolucji w tej sprawie dwa lata temu. Naszym zdaniem Nabucco jest projektem priorytetowym, ponieważ zwiększyłby on naszą niezależność energetyczną, w szczególności od Rosji; ale zgadzam się z panem posłem Kasoulidesem, że wciąż nie znamy odpowiedzi na wiele pytań dotyczących tej kwestii. Jednak szkoda, że niektóre państwa członkowskie, promując projekt South Stream, który w sposób otwarty konkuruje z Nabucco, podważają politykę niezależności energetycznej. Odnośnie do polityki energetycznej, my w Grupie Zielonych/Wolnym Przymierzu Europejskim także uważamy, że ważne jest, abyśmy w trakcie dyskusji o energii nie zapominali o prawach człowieka i nie zaniedbywali dialogu na temat tych praw. Kiedy rozszerzymy perspektywę i uwzględnimy Desertec, a nawet Arktykę – co ma miejsce w przypadku naszej rezolucji – ważne jest, abyśmy zrobili to w duchu partnerstwa, a nie neokolonializmu."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, dado estarmos hoje a debater a política externa de segurança energética, estamos, naturalmente, conscientes de uma verdade crucial concreta, que foi já mencionada pelo Senhor Comissário Piebalgs, a saber, que a vanguarda fundamental em termos de independência energética encontra-se na União Europeia. Ou seja, mais concretamente, se conseguirmos introduzir normas de potência energética menos rígidas ou normas de potência energética zero para os nossos edifícios, pouparíamos mais gás natural do que os projectos Nabucco, South Stream e Nord Stream em conjunto poderiam importar. É importante que na nossa resolução se afirme que as opções por energias renováveis eficazes em termos de custos, a estratégia de eficiência energética e as poupanças energéticas em particular devem constituir uma parte central desta política. Se assim for, não será necessária, em nosso entender, energia nuclear adicional. Em segundo lugar, esta resolução contém uma mensagem importante, a saber, a União Europeia precisa de uma política externa comum da energia, de que não dispomos actualmente. Esta política deveria incluir a promoção da eficiência energética e de energias renováveis no quadro de uma política de vizinhança e prever que a UE adopte uma posição comum nas negociações com os países de trânsito. A Comissão deveria assegurar-se de que tem capacidade suficiente para o fazer, como solicitou o Parlamento há dois anos na sua resolução sobre este tema. Na nossa opinião, o Nabucco é um projecto de alta prioridade, porque permitiria reforçar a nossa independência em matéria energética, em particular em relação à Rússia, embora concorde com o senhor deputado Kasoulides quando diz que subsistem ainda muitas perguntas a este respeito que necessitam de resposta. Todavia, é lamentável que alguns Estados-Membros, através da sua promoção do projecto South Stream, que concorre abertamente com o projecto Nabucco, tenham minado a política de independência energética. No que respeita à política energética, o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia também considera que é importante não esquecer os direitos humanos e não negligenciar o diálogo sobre os direitos humanos quando abordamos o tema da energia. Quando alargamos a nossa perspectiva para incluir Desertec ou inclusivamente a região do Árctico – como fazemos na nossa proposta de resolução – é igualmente importante que o façamos num espírito de parceria e não de neo-colonialismo."@pt17
"Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, discutând astăzi despre politica externă privind securitatea energiei, suntem, desigur, conştienţi de un adevăr fundamental, care a fost deja menţionat de dl Piebalgs, şi anume faptul că elementul crucial în ceea ce priveşte independenţa energetică se află în interiorul Uniunii Europene. Ca să mă exprim mai clar, dacă am putea introduce standarde energetice reduse sau standarde energetice zero pentru clădirile noastre, atunci am economisi mai multe gaze naturale decât am putea importa prin intermediul proiectului Nabucco, al gazoductului South Stream şi al gazoductului Nord Stream la un loc. Este important ca rezoluţia noastră să menţioneze faptul că opţiunile rentabile asociate energiei regenerabile, strategia privind eficienţa energetică şi economia de energie, în special, trebuie să constituie aspecte centrale ale acestei politici. După părerea noastră, în această situaţie nu va mai fi nevoie de energie nucleară suplimentară. În al doilea rând, un mesaj important cuprins în această rezoluţie este acela că, la nivelul UE, avem nevoie de o politică externă comună privind securitatea energiei, lucru pe care nu îl avem în acest moment. Această politică ar trebui să includă promovarea eficienţei energetice şi a energiei regenerabile în cadrul unei politici de vecinătate, precum şi adoptarea de către UE a unei poziţii comune în cadrul negocierilor cu ţările de tranzit. Comisia ar trebui să se asigure că deţine capacitatea necesară pentru aceasta, astfel cum solicita Parlamentul în urmă cu doi ani, în rezoluţia sa privind acest aspect. După părerea noastră, Nabucco este un proiect prioritar, pentru că ar consolida independenţa noastră energetică, în special în relaţia cu Rusia, cu toate că sunt de acord cu afirmaţiile dlui Kasoulides conform cărora există în continuare foarte multe întrebări fără răspuns în acest sens. Cu toate acestea, este păcat că, promovând proiectul gazoductului South Stream, concurent direct al proiectului Nabucco, unele state membre subminează politica privind dobândirea independenţei energetice. În ceea ce priveşte politica energetică, noi, membrii Grupului Verts/ALE, considerăm, de asemenea, că este important să nu uităm drepturile omului şi să nu neglijăm dialogul privind aceste drepturi atunci când discutăm despre energie. Atunci când ne lărgim perspectiva pentru a include Desertec sau chiar Oceanul Arctic - aşa cum am precizat în rezoluţie -, este în egală măsură important să facem acest lucru în spiritul parteneriatului, nu în spiritul neocolonialismului."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, keďže dnes rozprávame o vonkajšej politike pre oblasť energetickej bezpečnosti, samozrejme si uvedomujeme jednu konkrétnu zásadnú skutočnosť, ktorú už spomínal pán Piebalgs. Spočíva v tom, že rozhodujúce bojisko v súvislosti s energetickou nezávislosťou sa nachádza v rámci Európskej únie. Aby som sa vyjadril presnejšie, keby sme pre naše budovy mohli zaviesť nízke energetické normy alebo nulové energetické normy, ušetrili by sme viac zemného plynu, než môžeme doviezť plynovodmi Nabucco, South Stream a Nord Stream dohromady. Je dôležité, aby bolo v našom uznesení uvedené, že nákladovo efektívne možnosti obnoviteľnej energie, stratégia energetickej efektívnosti a najmä úspora musia byť hlavnou časťou tejto politiky. Ak to dosiahneme, nebudeme podľa nášho názoru vôbec potrebovať jadrovú energiu. Po druhé, dôležitým odkazom v tomto uznesení je to, že potrebujeme spoločnú vonkajšiu politiku pre oblasť energetickej bezpečnosti pre EÚ. Túto politiku v súčasnosti nemáme. Uvedená politika by mala zahŕňať podporu energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie v rámci susedskej politiky a spoločnú pozíciu, ktorú by EÚ mala prijať v rokovaniach s tranzitnými krajinami. Komisia by sa mala ubezpečiť, že má na to dostatočnú kapacitu, ako ju na to vyzval Parlament pred dvoma rokmi vo svojom uznesení k tejto otázke. Podľa nášho názoru má projekt Nabucco vysokú prioritu, pretože by posilnil našu nezávislosť, pokiaľ ide o energiu, najmä vzhľadom na Rusko, hoci súhlasím so slovami pána Kasoulidesa, že stále existuje množstvo otázok, na ktoré musíme v tejto súvislosti odpovedať. Je však škoda, že niektoré členské štáty prostredníctvom svojej podpory projektu South Stream, ktorý otvorene konkuruje projektu Nabucco, oslabujú politiku energetickej nezávislosti. Pokiaľ ide o energetickú politiku, my v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii sme tiež presvedčení, že je dôležité nezabúdať na ľudské práva a v rámci diskusie o energetike nezanedbávať dialóg o ľudských právach. Ak rozšírime svoju perspektívu s cieľom zahrnúť projekt Desertec, a dokonca Arctic, ako to robíme v našom uznesení, je tiež dôležité, aby sme tak konali v duchu partnerstva, a nie neokolonializmu."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, ko danes govorimo o zunanji politiki energetske varnosti, se seveda zavedamo posebne temeljne resnice, ki jo je omenil že gospod Piebalgs, in to je, da je odločilna frontna črta energetske neodvisnosti znotraj Evropske unije. Da povem natančneje, če bi lahko uvedli nizke energetske standarde ali če ne bi bilo energetskih standardov za naše stavbe, potem bi prihranili več zemeljskega plina, kot ga lahko uvozijo Nabucco, Južni tok in Severni tok vsi skupaj. Pomembno je, da naša resolucija navaja, da morajo biti stroškovno učinkovite možnosti obnovljive energije, strategija energetske učinkovitosti in zlasti varčevanje z energijo osrednji del te politike. Če bi bilo tako, potem, po našem mnenju, ne bi bila več potrebna nobena dodatna jedrska energija. Drugič, pomembno sporočilo te resolucije je, da potrebujemo skupno zunanjo politiko energetske varnosti za EU, to pa je nekaj, česar trenutno nimamo. Ta politika bi morala vključevati spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljive energije znotraj okvira sosedske politike in skupno stališče, ki bi ga morala sprejeti EU v pogajanjih s tranzitnimi državami. Komisija bi morala poskrbeti, da ima za to zadostno zmogljivost, kot je Parlament pred dvema letoma o tem vprašanju zahteval v svoji resoluciji. Po našem mnenju je Nabucco projekt, ki ima visoko prednost, ker bi okrepil našo neodvisnost glede energije, zlasti do Rusije, čeprav se strinjam z gospodom Kasoulidesom, ki pravi, da je še vedno veliko vprašanj, na katera je treba odgovoriti v zvezi s tem. Je pa škoda, da so nekatere države članice s promocijo projekta Južnega toka, ki odkrito konkurira Nabuccu, spodkopale politiko energetske neodvisnosti. V zvezi z energetsko politiko mi v skupini Zelenih/Evropske svobodne zveze verjamemo tudi, da je pomembno, da ne pozabimo na človekove pravice in ne zanemarimo dialoga o človekovih pravicah, ko razpravljamo o energiji. Ko bomo razširili perspektivo tako, da bo vključevala Desertec ali celo Arktiko (kakor v naši resoluciji), je pomembno, da bomo to storili v duhu partnerstva ne pa neokolonializma."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Eftersom vi i dag talar om en trygg energiförsörjning i ett utrikesperspektiv är vi naturligtvis medvetna om en viss grundläggande sanning som Andris Piebalgs redan har nämnt, och det är att kärnan i energioberoendet ligger inom EU. Det innebär närmare bestämt att om vi skulle kunna införa standarder med låg eller ingen energi i våra byggnader skulle vi spara mer naturgas än vad vi skulle kunna importera genom Nabucco, South Stream och Nord Stream tillsammans. Det är viktigt att vi i vår resolution förklarar att de kostnadseffektiva alternativen för förnybar energi, energieffektivitetsstrategin och energihushållning i synnerhet måste vara en central del av politiken. I så fall menar vi att det överhuvudtaget inte kommer att behövas någon ytterligare kärnkraft. För det andra är ett viktigt budskap i resolutionen att EU behöver en gemensam utrikespolitik för en trygg energiförsörjning, något som vi i nuläget inte har. EU bör med denna politik bland annat främja energieffektivitet och förnybar energi inom ramen för grannskapspolitiken och inta en gemensam ståndpunkt i förhandlingarna med transitländerna. Kommissionen bör se till att den har tillräcklig kapacitet för detta, vilket parlamentet efterlyste för två år sedan i sin resolution i frågan. Vi anser att Nabucco är ett högprioriterat projekt, eftersom det skulle stärka vårt energioberoende, särskilt i förhållande till Ryssland. Jag håller dock med Ioannis Kasoulides om att det fortfarande finns många frågor som måste besvaras. Det är dock synd att vissa medlemsstater, genom att främja South Stream-projektet som öppet konkurrerar med Nabucco, har undergrävt politiken för att skapa energioberoende. När det gäller energipolitiken anser vi i gruppen De Gröna/Europeiska fria alliansen också att det är viktigt att inte glömma bort de mänskliga rättigheterna och att inte försumma dialogen om mänskliga rättigheter när vi diskuterar energi. När vi vidgar perspektivet och inkluderar Desertec eller till och med Arktis – som vi gör i vår resolution – är det också viktigt att göra det i en anda av partnerskap snarare än nykolonialism."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph