Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-060"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-060"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mijnheer de Voorzitter, het is een eer om als nieuwgekozen lid voor de eerste maal in deze plenaire vergadering te spreken. Ik doe dat ook als oud-lid van de Tweede Kamer en president van de Liberale Internationale, want ik wil de Europese politiek, de nationale politiek en de internationale politiek als één zien. Vooral op het gebied van de energie hebben die natuurlijk een directe connectie. Voorzitter, ten aanzien van onze Europese positie in de wereld: wij zijn op dit moment chantabel. Wij zijn eenzijdig afhankelijk van instabiele regio's en van landen met ondemocratische regimes. Daar moeten wij dus van af. Daarom steunt mijn liberale fractie Nabucco en Desertec, en ik wijs op de grote rol die mijn voormalige fractievoorzitter Van Aertsen bij dit project heeft gespeeld. Voorzitter, er zijn twee punten die ik zou willen maken. Ik ben blij dat de Commissie aanvaardt dat het bedrijfsleven een grote rol speelt. Het kan niet alleen de overheid zijn - de nationale overheid, Europa of internationale organen - die zich met energie bezighoudt. Het bedrijfsleven heeft een nadrukkelijke rol. Ten tweede, mijnheer de Voorzitter, het mag niet zo zijn dat wij in dit Huis taboes accepteren. Taboes bijvoorbeeld op het verder bekijken van kernenergie als onderdeel van de energiemix. Ook ten aanzien van Europa in de internationale verhoudingen. Kernenergie, kernfusie en kernsplitsing zijn van vitaal belang. Er zijn grote problemen ten aanzien van het afval, maar we moeten ervoor zorgen dat we daarbij research & development en uitwisseling van kennis een rol laten spelen. Kernenergie heeft een grote rol omdat hiermee het broeikaseffect wordt tegengegaan. Nogmaals, ook in mijn fractie is er niet een definitief standpunt. Ook wij moeten de discussie verder aangaan, maar we moeten in dit Huis kernenergie niet tot taboe verklaren. Ik hoor dan ook graag de mening van de Commissie."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jako nově zvolený poslanec této sněmovny jsem poctěn, že mohu poprvé vystoupit na plenárním zasedání. Promluvím rovněž z pozice bývalého člena dolní sněmovny nizozemského parlamentu a místopředsedy nizozemské sekce Liberální internacionály, neboť evropskou, vnitrostátní a mezinárodní politiku považuji za jednu a tutéž. Zejména v oblasti energetiky jsou tyto druhy politiky přímo propojeny. Pane předsedající, co se týče našeho postavení, postavení Evropy ve světě, v současné době nám hrozí vydírání. Jsme závislí na nestabilních regionech a zemích, kde panují nedemokratické režimy. To je třeba změnit. Z toho důvodu má skupina, Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, projekty Nabucco a DESERTEC podporuje, a chtěl bych upozornit na zásadní úlohu, kterou pan Van Aartsen, bývalý politický vůdce mé vnitrostátní strany, v tomto projektu sehrál. Pane předsedající, chtěl bych se zmínit o dvou záležitostech. Těší mě skutečnost, že Komise připouští významnou úlohu obchodu. Do energetiky nemusí být zapojeny pouze orgány – vnitrostátní vláda, Evropa či mezinárodní instituce. Obchod má rovněž svoji úlohu. Za druhé, pane předsedající, tato sněmovna by neměla připouštět tabu, která se týkají zvažování znovuzačlenění jaderné energie do skladby našich energetických zdrojů. Platí to i pro Evropu a její mezinárodní vztahy. Jaderná energie, jaderná fúze a jaderné štěpení jsou zásadně důležité. S odpadem jsou spojeny závažné problémy, v této oblasti však musíme zajistit dostatečný prostor pro výzkum, rozvoj a výměnu znalostí. Jaderná energie má zásadní význam, neboť pomůže v boji proti skleníkovému efektu. Opakuji, že ani moje skupina k této problematice nezaujala definitivní postoj. I my musíme diskusi na toto téma opět zahájit, nesmíme však jadernou energii v této sněmovně prohlásit za tabu. Chtěl bych se tedy dozvědět, jaký má Komise na tuto problematiku názor."@cs1
"Hr. formand! Det er en ære for mig som nyvalgt medlem at tale på plenarmødet for første gang. Det gør jeg som tidligere medlem af det nederlandske parlaments underhus og næstformand i Liberal International, idet jeg søger at se på europæisk politik, national politik og international politik som en helhed. På energiområdet er der naturligvis en direkte forbindelse mellem disse politikområder. Med hensyn til vores position, Europas position, i verden er vi i dag sårbare over for afpresning. Vi er afhængige af ustabile regioner og lande med udemokratiske regimer. Dette må stoppe. Derfor støtter min gruppe, Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, Nabucco og Desertec, og jeg vil gerne påpege den vigtige rolle, som den tidligere parlamentariske leder af mit nationale parti, hr. Van Aartsen, har spillet for dette projekt. Jeg vil gerne fremsætte to punkter. Det glæder mig, at Kommissionen accepterer, at industrien spiller en vigtig rolle. Det kan ikke kun være myndighederne – de nationale regeringer og de europæiske eller internationale organer – der er involveret i energi. Industrien spiller bestemt også en rolle. Dernæst bør vi i Parlamentet ikke acceptere tabuemner, som f.eks. fornyet undersøgelse af atomenergi, i forbindelse med vores energimix. Dette gælder også for Europa i internationale forbindelser. Atomenergi, nuklear fusion og nuklear fission er af afgørende betydning. Der er store problemer vedrørende affald, men vi skal sikre, at vi giver forskning og udvikling samt udveksling af viden mulighed for at spille deres rolle i denne forbindelse. Atomenergi har en vigtig rolle at spille, da det kan hjælpe med at bekæmpe drivhuseffekten. Endnu en gang har min grupper heller ikke en definitiv holdning her. Vi skal også åbne denne diskussion igen, men vi må ikke erklære atomenergi for tabu i Parlamentet. Jeg vil derfor gerne høre Kommissionens holdning til dette."@da2
"Herr Präsident, es ist mir als neu gewähltes Mitglied eine Ehre, das erste Mal vor diesem Plenum eine Rede zu halten. Ich tue dies auch als ehemaliges Mitglied des Unterhauses des niederländischen Parlaments und stellvertretender Präsident der Liberalen Internationalen, da ich die europäische, nationale und internationale Politik als Ganzes sehe. Im Energiesektor haben wir natürlich eine besonders enge Verflechtung dieser politischen Felder. Herr Präsident, was unsere Position, Europas Position, in der Welt anbelangt, sind wir gegenwärtig offen für Erpressungen. Wir sind von instabilen Regionen und Ländern mit undemokratischen Regierungen abhängig. Dies muss aufhören. Daher unterstützt meine Fraktion, die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, Nabucco und Desertec, und ich möchte auf die wichtige Funktion, die der ehemalige Fraktionsvorsitzende meiner nationalen Partei, Herr Van Aartsen, bei diesem Projekt inne hatte, hinweisen. Herr Präsident, es gibt zwei Anmerkungen, die ich machen möchte. Ich bin froh, dass die Kommission die wichtige Funktion der Unternehmen anerkennt. Es können nicht nur die Behörden sein - die nationalen Regierungen, Europa oder internationale Organe - die in die Energiefragen involviert sind. Die Unternehmen müssen ausdrücklich eine Rolle spielen. Zweitens, Herr Präsident, sollten wir in diesem Parlament keine Tabus, wie das einer erneuten Prüfung von Kernenergie als Teil unseres Energiemixes, akzeptieren. Dies gilt auch für Europa im internationalen Kontext. Die Kernenergie, die Kernfusion und die Kernspaltung sind von entscheidender Bedeutung. Das Abfallproblem ist immens, aber wir müssen sicherstellen, dass hierbei Forschung und Entwicklung sowie Wissensaustausch zum Einsatz kommen. Die Kernenergie spielt eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Treibhauseffekts. Noch einmal, auch meine Fraktion hat hier keine endgültige Meinung. Wir müssen diese Thematik auch neu erörtern, aber wir dürfen die Kernenergie in diesem Parlament nicht zu einem Tabu erklären. Ich möchte deshalb zu diesem Punkt gern die Ansicht der Kommission hören."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή μου, ως νεοεκλεγείς βουλευτής, που απευθύνομαι σε αυτήν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για πρώτη φορά. Το πράττω αυτό επίσης ως πρώην βουλευτής στην Κάτω Βουλή του ολλανδικού κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Διεθνούς των Φιλελευθέρων, καθώς στόχος μου είναι να βλέπω την ευρωπαϊκή πολιτική, την εθνική πολιτική και τη διεθνή πολιτική ως ένα και το αυτό. Στο πεδίο της ενέργειας, ειδικότερα, υπάρχει βεβαίως άμεση σύνδεση μεταξύ αυτών των μορφών πολιτικής. Κύριε Πρόεδρε, όταν αναφερόμαστε στη θέση μας, στη θέση της Ευρώπης, στον κόσμο, για την ώρα είμαστε εκτεθειμένοι σε εκβιασμό. Είμαστε εξαρτημένοι από ασταθείς περιοχές και χώρες με αντιδημοκρατικά καθεστώτα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ομάδα μου, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, υποστηρίζει το Nabucco και το Desertec, θα ήθελα δε να επιστήσω την προσοχή σας στον μείζονα ρόλο που διαδραμάτισε σε αυτό το σχέδιο ο προηγούμενος κοινοβουλευτικός αρχηγός του εθνικού μου κόμματος, κ. Van Aartsen. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν δύο σημεία που θέλω να επισημάνω. Χαίρομαι που η Επιτροπή δέχεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στον τομέα της ενέργειας μόνο οι αρχές – οι εθνικές κυβερνήσεις, η Ευρώπη ή διεθνή όργανα. Αναντίλεκτα, οι επιχειρήσεις όντως μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, εμείς σε τούτο το Σώμα δεν πρέπει να αποδεχόμαστε την ύπαρξη θεμάτων ταμπού, όπως είναι εκείνα που αφορούν την επανεξέταση της πυρηνικής ενέργειας ως σκέλους του ενεργειακού μας μείγματος. Αυτό ισχύει επίσης για την Ευρώπη στις διεθνείς σχέσεις. Η πυρηνική ενέργεια, η πυρηνική σύντηξη και η πυρηνική σχάση έχουν ζωτική σημασία. Υπάρχουν μείζονα προβλήματα σε σχέση με τα απόβλητα, πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ένα πλαίσιο που να επιτρέπει στην έρευνα και την ανάπτυξη και την ανταλλαγή γνώσης να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί σε σχέση με αυτό. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει μείζονα ρόλο, διότι θα συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Για μία ακόμη φορά και η ομάδα μου δεν έχει, εν προκειμένω, αποκρυσταλλωμένη άποψη. Και εμείς πρέπει να ανοίξουμε αυτήν τη συζήτηση εκ νέου, δεν πρέπει όμως να αναγάγουμε την πυρηνική ενέργεια σε θέμα ταμπού σε αυτό το Σώμα. Θα ήθελα, λοιπόν, να ακούσω τη γνώμη της Επιτροπής επ’ αυτού."@el10
"Mr President, it is an honour, as a newly elected Member, to address this plenary session for the first time. I do so also as a former member of the Lower House of the Dutch parliament and Deputy President of Liberal International, as I aim to see European politics, national politics and international politics as one. In the field of energy, in particular, there is, of course, a direct connection between these forms of politics. Mr President, when it comes to our position, Europe’s position, in the world, we are currently open to blackmail. We are dependent on unstable regions and countries with undemocratic regimes. This has to stop. That is why my group, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, supports Nabucco and Desertec, and I would like to draw attention to the major role that the former parliamentary leader of my national party, Mr Van Aartsen, has played in this project. Mr President, there are two points that I want to make. I am pleased that the Commission accepts that business has an important role to play. It cannot be just the authorities – national government, Europe or international bodies – that are involved in energy. Business emphatically does have a role to play. Secondly, Mr President, we in this House should not accept taboos such as those on looking into nuclear power again, as part of our energy mix. This also applies to Europe in international relations. Nuclear power, nuclear fusion and nuclear fission are of vital importance. There are major problems in relation to waste, but we must ensure that we allow research and development and knowledge exchange to play their part in this regard. Nuclear power has a major role to play because it will help combat the greenhouse effect. Once again, my group, too, does not have a definitive view here. We, too, need to open up this discussion again, but we must not declare nuclear power a taboo in this House. I would therefore like to hear the Commission’s opinion on this."@en4
"Señor Presidente, es un honor, en mi condición de nuevo miembro de esta Cámara, poder dirigirme a este pleno por vez primera. También lo hago como antiguo componente de la Cámara Baja del Parlamento de Holanda y como Vicepresidente de la Internacional Liberal, ya que tiendo a considerar como una sola la política europea, la nacional y la internacional. En el campo de la energía, en particular, existe, claro está, una conexión directa entre estos tipos de política. Señor Presidente, en lo que se refiere a nuestra posición, a la posición de Europa en el mundo, actualmente estamos expuestos al chantaje. Somos dependientes de regiones y países inestables con regímenes no democráticos. Esto debe terminar. Por eso mi grupo, el Grupo de la Alianza de los liberales y Demócratas por Europa, apoya los proyectos Nabucco y Desertec, y me gustaría señalar el papel destacado que el ex líder parlamentario de mi partido nacional, el señor Van Aartsen, ha desempeñado en este proyecto. Señor Presidente, quiero hacer dos comentarios. Me complace que la Comisión acepte que el mundo de los negocios tiene un papel importante que jugar. No puede ser que únicamente las autoridades —los gobiernos nacionales, Europa o los organismos internacionales— se impliquen en la cuestión energética. Tajantemente, las empresas tienen un papel que jugar. En segundo lugar, señor Presidente, en esta Cámara no aceptamos tabús como la posibilidad de acercarnos nuevamente a la solución nuclear como parte de nuestra combinación energética. Esto también se aplica a las relaciones internacionales de Europa. La energía nuclear, la fusión y la fisión, tiene una importancia vital. Existen grandes problemas relacionados con los residuos, pero debemos asegurarnos de que la investigación, el desarrollo y el intercambio de conocimientos tengan protagonismo a este respecto. La energía nuclear tiene una función importante que desempeñar porque permitirá combatir el efecto invernadero. Una vez más, mi grupo no tiene una opinión definitiva sobre este particular. Nosotros también debemos reabrir este debate, pero en esta Cámara no debemos convertir en tabú la opción nuclear. Por tanto, me gustaría escuchar la opinión de la Comisión al respecto."@es21
"Austatud juhataja! On au äsjavalitud parlamendiliikmena pöörduda esimest korda siin istungil. Teen seda ka kui Madalmaade parlamendi alamkoja endine liige ja Liberaalse Internatsionaali asepresident, kuna soovin näha Euroopa poliitikat, riiklikku poliitikat ja rahvusvahelist poliitikat ühena. Eriti energia valdkonnas on muidugi nende poliitika vormide vahel otsene seos. Austatud juhataja! Kui rääkida meie positsioonist, Euroopa positsioonist, maailmas, siis oleme me praegu avatud väljapressimisele. Me sõltume ebastabiilsetest piirkondadest ja ebademokraatlike režiimidega riikidest. See peab lõppema! Seetõttu toetab minu fraktsioon, Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon, Nabuccot ja Deserteci ja ma sooviksin juhtida tähelepanu suurele rollile, mida selles projektis on etendanud minu rahvusliku partei parlamendifraktsiooni endine juht Jozias Van Aartsen. Austatud juhataja! Soovin esitada kaks mõtet. Mul on hea meel selle üle, et komisjon nõustub, et ärisektoril peab olema oluline roll. Need ei saa olla vaid ametivõimud, – riikide valitsused, Euroopa või rahvusvahelised organisatsioonid – kes energiaga tegelevad. Ilmselgelt on ärisektoril oma roll. Teiseks, austatud juhataja, meie siin parlamendis ei peaks nõustuma tabudega, näiteks nendega, mis seonduvad taas tuumaenergia käsitlemisega osana meie energiaallikate jaotusest. See kehtib ka Euroopa rahvusvaheliste suhete kohta. Tuumaenergia, termotuumasüntees ja tuuma lõhustumine on eluliselt tähtsad. On suuri probleeme seoses jäätmetega, kuid me peame tagama, et võimaldaksime uurimis- ja arendustegevusel ja teadmistevahetusel sellega seoses oma mõju avaldada. Tuumaenergial on täita suur roll, sest see aitab võidelda kasvuhooneefektiga. Jälle kord, ka minu fraktsioonil pole siin lõplikku seisukohta. Ka meie peame selle arutelu uuesti avama, kuid me ei tohi siin parlamendis tuumaenergiat tabuks kuulutada. Seepärast sooviksin selles küsimuses kuulda komisjoni arvamust."@et5
"Arvoisa puhemies, olen vastavalittu jäsen ja minulla on kunnia esittää ensimmäinen puheenvuoroni tässä täysistunnossa. Olin aikaisemmin Alankomaiden parlamentin alahuoneen jäsen sekä liberaalipuolueiden kattojärjestön Liberal Internationalin varapuheenjohtaja, koska haluan nähdä yhtenä kokonaisuutena kansainvälisen, EU:n ja kansallisen tason politiikan. Näiden poliittisten tasojen välillä on energia-alalla luonnollisesti suora yhteys. Arvoisa puhemies, meidän asemamme, EU:n asema maailmassa, on joutunut nyt kiristyksen kohteeksi. Olemme riippuvaisia epävakaista alueista ja valtioista, joiden järjestelmä ei ole demokraattinen. Tähän on tultava loppu. Sen vuoksi ryhmäni Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä kannattaa Nabuccoa ja Deserteciä. Haluaisin, että pannaan merkille oman kansallisen puolueeni puheenjohtajan Van Aartsenin merkittävä rooli tässä hankkeessa. Arvoisa puhemies, haluan esittää kaksi näkökohtaa. Olen tyytyväinen, että komissio hyväksyy liike-elämän tärkeän tehtävän tässä asiassa. Energia-alalla ei pitäisi toimia ainoastaan kansallisen, EU:n tai kansainvälisen tason viranomaiset. Liike-elämällä on selkeästi merkittävä tehtävä. Toiseksi, arvoisa puhemies, emme saisi Euroopan parlamentissa pitää tabuna ydinvoiman tarkastelemista osana energialähteiden yhdistelmäämme. Tämä koskee myös EU:n toimintaa kansainvälisissä yhteyksissä. Ydinvoima, ydinfuusio ja -fissio ovat erittäin tärkeitä. Ydinjätteiden osalta on ongelmia, mutta meidän on varmistettava, että annamme tutkimukselle, kehitystyölle ja tietojen välitykselle mahdollisuuden tässä asiassa. Ydinvoimalla on tärkeä tehtävä, koska se edistää kasvihuoneilmiön torjumista. Totean jälleen kerran, että ryhmälläni ei ole tähän asiaan ehdotonta kantaa. Meidänkin on avattava tämä keskustelu uudestaan, mutta emme voi pitää ydinvoimaa tabuna Euroopan parlamentissa. Sen vuoksi haluaisin kuulla komission mielipiteen tästä asiasta."@fi7
". Monsieur le Président, c’est un honneur, en tant que député nouvellement élu, de m’adresser à cette plénière pour la première fois. Je le fais également en tant qu’ancien membre de la chambre basse du parlement néerlandais et vice-président de l’Internationale libérale, car je veux considérer la politique européenne, la politique nationale et la politique internationale comme ne faisant qu’une. Dans le domaine de l’énergie, en particulier, il y a, bien sûr, une relation directe entre elles. Monsieur le Président, en ce qui concerne notre position, la position de l’Europe dans le monde, nous sommes actuellement exposés au chantage. Nous dépendons de régions instables et de pays aux régimes non démocratiques. Cela doit cesser. C’est pourquoi mon groupe, le groupe de l’alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, soutient Nabucco et Desertec, et je voudrais attirer votre attention sur le rôle majeur que l’ancien chef du groupe parlementaire de mon parti national, M. Van Aartsen, a joué dans ce projet. Monsieur le Président, je voudrais faire deux remarques. Je suis heureux que la Commission comprenne que les entreprises ont un rôle important à jouer. Les autorités – gouvernements nationaux, Europe ou organes internationaux – ne peuvent pas être les seules impliquées dans l’énergie. Les entreprises ont incontestablement un rôle à jouer. Deuxièmement, Monsieur le Président, nous ne devrions pas, au sein de cette Assemblée, cautionner les tabous. Par exemple, le tabou qui frappe le projet d’intégrer à nouveau l’énergie nucléaire à notre bouquet énergétique. Cela s’applique également à l’Europe dans les relations internationales. L’énergie nucléaire, la fusion nucléaire et la fission nucléaire sont d’une importance vitale. Les déchets sont un problème majeur, mais nous devons faire en sorte de permettre à la recherche et au développement et à l’échange de connaissances de jouer leur rôle à cet égard. L’énergie nucléaire a un rôle majeur à jouer, parce qu’elle nous aidera à lutter contre l’effet de serre. Une fois encore, mon groupe n’a pas non plus de point de vue définitif à cet égard. Nous aussi devons rouvrir ce débat, mais nous ne devons pas considérer l’énergie nucléaire comme un tabou au sein de cette Assemblée. Je voudrais donc entendre l’avis de la Commission à ce sujet."@fr8
"Elnök úr! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy újonnan megválasztott képviselőként első alkalommal felszólhatok ezen a plenáris ülésen. Teszem ezt emellett a Holland Parlament Alsóházának volt képviselőjeként és a Liberális Internacionálé alelnökeként, mivel az a célom, hogy egységben lássam az európai politikát, a nemzeti politikát és a nemzetközi politikát. Az energiaellátás területén természetesen közvetlen kapcsolat áll fenn a politikák említett formái között. Elnök Úr! Ami a világban elfoglalt helyzetünket, Európa helyzetét illeti, jelenleg szabadon megzsarolhatók vagyunk. Instabil régióktól és antidemokratikus rezsimek irányítása alatt álló országoktól függünk. Ennek véget kell vetnünk. Képviselőcsoportom, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport ezért támogatja a Nabucco- és a Desertec-projektet, és szeretném felhívni a figyelmet arra a fontos szerepre, amelyet nemzeti pártom volt parlamenti vezetője, Van Aartsen úr játszott ebben a projektben. Elnök Úr! Két megjegyzést szeretnék tenni. Nagyon elégedett vagyok, amiért a Bizottság elfogadja azt, hogy az üzleti világ nagyon fontos szerepet tölt be ezen a téren. Lehetetlen, hogy csak a hatóságok – a nemzeti kormányok, európai vagy nemzetközi szervek – vegyenek részt az energiaügyi kérdésekben. Az üzleti vállalkozások szerepe félreérthetetlen. Másodszor, elnök úr, nekünk mint e Parlament képviselőinek nem szabad elfogadnunk olyan tabukat, amelyek tiltják, hogy újból fontolóra vegyük az atomenergiát mint energiaforrás-összetételünk részét. Ez Európa nemzetközi kapcsolataira is vonatkozik. Az atomenergia, a magfúzióból és a nukleáris hasadásból származó energia létfontosságú. Vannak alapvető problémák a hulladékok kapcsán, de feltétlenül lehetővé kell tennünk, hogy a kutatás-fejlesztés, valamint az ismeretek kicserélése betölthesse szerepét ezzel kapcsolatban. Az atomenergia szerepe nagyon fontos, mivel hozzájárul az üvegházhatás leküzdéséhez. Megismétlem, hogy képviselőcsoportomnak sincs határozott véleménye ezekről a kérdésekről. Nekünk is újból meg kell nyitnunk ezt a párbeszédet, de nem szabad tabunak nyilvánítanunk az atomenergiát ebben a Parlamentben. Ezért szeretném meghallgatni a Bizottság ezzel kapcsolatos véleményét."@hu11
"Signor Presidente, è un onore, essendo un membro neoeletto di questo Parlamento, rivolgermi per la prima volta all’odierna plenaria. Intervengo in veste di ex membro della camera bassa del parlamento olandese e vicepresidente dell’Internazionale liberale, perché il mio obiettivo è considerare la politica europea, la politica nazionale e la politica nazionale come un tutt’uno inscindibile. Nel campo dell’energia, in particolare, sussiste ovviamente un legame diretto tra queste forme di politica. Signor Presidente, per quanto concerne la nostra posizione, la posizione dell’Europa, nel mondo, siamo attualmente esposti al ricatto. Dipendiamo da regioni e paesi instabili in cui vigono regimi non democratici. Tutto ciò deve cessare. Per questo il mio gruppo, il gruppo ALDE, sostiene i progetti Nabucco e Desertec, e vorrei richiamare l’attenzione sul ruolo fondamentale svolto dall’ex leader parlamentare del mio partito nazionale, l’onorevole Van Aartsen, in tale ambito. Signor Presidente, vorrei formulare due osservazioni. Sono lieto che la Commissione accetti il fatto che le imprese hanno un ruolo da svolgere. Nell’energia non possono essere coinvolte soltanto le autorità, che si tratti di governi nazionali, organismi europei o istanze internazionali. Le imprese, lo ribadisco, hanno un ruolo da svolgere. In secondo luogo, signor Presidente, in quest’Aula non dovremmo accettare tabù come quello che avvolge la possibilità di riprendere in esame l’energia nucleare nell’ambito del nostro mix energetico. Ciò vale anche per l’Europa nelle relazioni internazionali. L’energia nucleare, la fusione nucleare e la fissione nucleare sono di importanza fondamentale. Sussistono gravi problemi per quanto concerne le scorie, ma dobbiamo garantire che in proposito ricerca, sviluppo e scambio di conoscenze possano svolgere la propria parte. L’energia nucleare è chiamata ad assumere un ruolo preponderante perché contribuirà a combattere l’effetto serra. Come ho già avuto modo di affermare, neppure il mio gruppo ha una visione univoca. Anche noi dobbiamo nuovamente intavolare una discussione, ma in Parlamento non possiamo considerare il nucleare un tabù. Mi piacerebbe pertanto sentire il parere della Commissione al riguardo."@it12
"Pone pirmininke, man, kaip naujai išrinktam nariui, garbė pirmą kartą kreiptis į šios plenarinės sesijos dalyvius. Aš tai darau ir kaip buvęs Nyderlandų parlamento žemutiniųjų rūmų narys bei Tarptautinės liberalų federacijos pirmininko pavaduotojas, nes siekiu, kad Europos politika, valstybių narių politika ir tarptautinė politika būtų laikoma viena visuma. Šios politikos formos tiesiogiai susijusios, žinoma, pirmiausia energetikos srityje. Pone pirmininke, mūsų – Europos – padėtis pasaulyje tokia, kad mus dabar labai lengva šantažuoti. Priklausome nuo nestabilių regionų ir nedemokratinio režimo šalių. Tai turi baigtis. Todėl mano frakcija, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija, remia projektus „Nabucco“ ir „Desertec“ ir norėčiau atkreipti dėmesį į didelį buvusio mano valstybės partijos lyderio parlamente J. van Aartseno vaidmenį šiame projekte. Pone pirmininke, norėčiau aptarti du aspektus. Džiaugiuosi, kad Komisija sutinka, jog verslas turi atlikti svarbų vaidmenį. Energetikoje negali dalyvauti vien valdžios institucijos – valstybės narės vyriausybė, Europos Sąjungos ar tarptautinės institucijos. Tam tikrą vaidmenį neabejotinai turi atlikti verslas. Antra, pone pirmininke, mes, šio Parlamento nariai, neturėtume taikstytis su įvairiais tabu, pvz., dėl iš naujo svarstytinos branduolinės energijos kaip energijos rūšies. Tai Europai taikytina ir palaikant tarptautinius santykius. Branduolinė energija, branduolinė sintezė ir branduolio dalijimasis yra gyvybiškai svarbūs. Kyla didelių problemų dėl atliekų, bet turime užtikrinti, kad šiuo požiūriu rezultatų duotų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla. Branduolinė energija turi atlikti svarbų vaidmenį, nes ji padės kovoti su šiltnamio efektu. Dar kartą sakau, kad mano frakcija, kaip ir kitos, šiuo klausimu neturi galutinio požiūrio. Taip pat turime vėl pradėti šią diskusiją, tačiau nereikia paskelbti, kad branduolinė energija šiame Parlamente yra tabu. Todėl norėčiau išgirsti Komisijos nuomonę šiuo klausimu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Kā jaunievēlētam deputātam man ir liels gods pirmo reizi uzrunāt plenārsesijas dalībniekus. Es to daru arī kā bijušais Nīderlandes Parlamenta Apakšpalātas deputāts un Liberālās internacionāles priekšsēdētāja vietnieks, jo mans mērķis ir skatīt Eiropas politiku, valstu politiku un starptautisko politiku kā vienu veselumu. Jo īpaši enerģētikas nozarē, protams, pastāv tieša sakarība starp šīm politikas formām. Priekšsēdētāja kungs! Ja runājam par savu stāvokli, Eiropas stāvokli pasaulē, tad pašlaik mēs esam neaizsargāti pret šantāžu. Mēs esam atkarīgi no nestabiliem reģioniem un valstīm, kurās valda nedemokrātiski režīmi. Tas jāizbeidz. Tāpēc mana grupa, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa, atbalsta un un es vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka manas nacionālās partijas iepriekšējam parlamentārajam vadītājam kungam šajā projektā bija liela nozīme. Priekšsēdētāja kungs, es vēlos runāt par diviem jautājumiem. Es priecājos, ka Komisija piekrīt tam, ka uzņēmējdarbībai ir liela nozīme. Enerģētikas nozarē jāiesaistās ne tikai iestādēm – valstu valdībām, Eiropai vai starptautiskām organizācijām. Uzņēmējdarbībai neapšaubāmi ir būtiska nozīme. Otrkārt, priekšsēdētāja kungs, mēs Parlamentā nedrīkstam samierināties ar to, ka pastāv tabu, piemēram, atteikšanās vēlreiz apsvērt kodolenerģiju kā daļu no enerģijas avotu struktūras. Tas attiecas arī uz Eiropas devumu starptautiskajās attiecībās. Kodolenerģijai, kodolsintēzei un kodolskaldīšanai ir būtiska nozīme. Pastāv lielas problēmas attiecībā uz kodolatkritumiem, bet mums ir jāļauj, lai pētniecība un izstrāde, un zināšanu apmaiņa dod savu ieguldījumu šajā ziņā. Kodolenerģijai ir liela nozīme, jo tā palīdzēs apkarot siltumnīcas efektu. Manai grupai šoreiz nav precīza viedokļa par šo jautājumu. Mums ir vēlreiz par to jādiskutē, bet mēs nedrīkstam paziņot, ka kodolenerģija Parlamentā ir tabu. Es tāpēc vēlos dzirdēt Komisijas viedokli par šo jautājumu."@lv13
"Mijnheer de Voorzitter, het is een eer om als nieuwgekozen lid voor de eerste maal in deze plenaire vergadering te spreken. Ik doe dat ook als oud lid van de Tweede Kamer en president van de Liberale Internationale, want ik wil de Europese politiek, de nationale politiek en de internationale politiek als één zien. Vooral op het gebied van de energie hebben die natuurlijk een directe connectie. Voorzitter, ten aanzien van onze Europese positie in de wereld: wij zijn op dit moment chantabel. Wij zijn eenzijdig afhankelijk van instabiele regio's en van landen met ondemocratische regimes. Daar moeten wij dus van af. Daarom steunt mijn liberale fractie Nabucco en Desertec, en ik wijs op de grote rol die mijn voormalige fractievoorzitter Van Aertsen bij dit project heeft gespeeld. Voorzitter, er zijn twee punten die ik zou willen maken. Ik ben blij dat de Commissie aanvaardt dat het bedrijfsleven een grote rol speelt. Het kan niet alleen de overheid zijn - de nationale overheid, Europa of internationale organen - die zich met energie bezighoudt. Het bedrijfsleven heeft een nadrukkelijke rol. Ten tweede, mijnheer de Voorzitter, het mag niet zo zijn dat wij in dit Huis taboes accepteren. Taboes bijvoorbeeld op het verder bekijken van kernenergie als onderdeel van de energiemix. Ook ten aanzien van Europa in de internationale verhoudingen. Kernenergie, kernfusie en kernsplitsing zijn van vitaal belang. Er zijn grote problemen ten aanzien van het afval, maar we moeten ervoor zorgen dat we daarbij research & development en uitwisseling van kennis een rol laten spelen. Kernenergie heeft een grote rol omdat hiermee het broeikaseffect wordt tegengegaan. Nogmaals, ook in mijn fractie is er niet een definitief standpunt. Ook wij moeten de discussie verder aangaan, maar we moeten in dit Huis kernenergie niet tot taboe verklaren. Ik hoor dan ook graag de mening van de Commissie."@mt15
"Panie przewodniczący! Jako nowo wybrany poseł do PE czuję się zaszczycony mogąc po raz pierwszy zabrać głos na tym posiedzeniu plenarnym. Czynię to także jako były poseł do niższej izby holenderskiego parlamentu oraz wiceprzewodniczący Międzynarodówki Liberalnej, gdyż moim celem jest postrzeganie polityki europejskiej, polityki poszczególnych krajów oraz polityki międzynarodowej jako jedno. Szczególnie w dziedzinie energii istnienie, co oczywiste, bezpośrednie powiązanie między tymi rodzajami polityki. Panie przewodniczący! Jeżeli chodzi o naszą sytuację, o sytuację Europy na świecie, to w chwili obecnej jesteśmy narażeni na szantaż. Jesteśmy uzależnieni od niestabilnych regionów i krajów rządzonych przez niedemokratyczne reżimy. Musimy położyć temu kres. Właśnie dlatego moja grupa, Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, popiera Nabucco oraz Desertec, a ja chciałbym zwrócić państwa uwagę na ważną rolę, jaką w tym projekcie odegrał były lider partii narodowej w parlamencie, pan poseł Van Aartsen. Panie przewodniczący! Chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Cieszę się, że Komisja akceptuje fakt, że istotną rolę mają do odegrania przedsiębiorcy. Nie może być tak, że w kwestie energetyczne zaangażowane są tylko władze – rządy poszczególnych krajów, Europa lub instytucje międzynarodowe. Przedsiębiorcy zdecydowanie mają tu swoją rolę do odegrania. Po drugie, panie przewodniczący, w tej Izbie nie powinniśmy przyjmować tabu, takich jak te dotyczące ponownego analizowania energii jądrowej jako części naszego koszyka energetycznego. Dotyczy to także Europy w relacjach międzynarodowych. Energia jądrowa, synteza jądrowa oraz rozszczepienie jądrowe mają kluczowe znaczenie. Istnieją poważne problemy związane z odpadami radioaktywnymi, ale musimy dopilnować, aby prace badawczo-rozwojowe oraz wymiana doświadczeń odgrywały w tym zakresie należną im rolę. Energia jądrowa ma do odegrania ważną rolę, gdyż pozwoli ona walczyć z efektem cieplarnianym. Powtarzam: moja grupa nie ma w tej kwestii ostatecznego zdania. My także musimy jeszcze raz rozpocząć tę dyskusję, ale nie wolno nam uznawać w tej Izbie energii jądrowej za tabu. W związku z tym chciałbym poznać opinię Komisji na ten temat."@pl16
"Senhor Presidente, é para mim uma honra, enquanto deputado recém-eleito a este Parlamento, dirigir-me pela primeira vez ao plenário. Faço-o igualmente nas qualidades de antigo deputado à Câmara Baixa do Parlamento neerlandês e de Vice-Presidente da Internacional Liberal, uma vez que procuro encarar as políticas europeia, nacional e internacional como uma realidade única. Na área da energia, em particular, há, naturalmente, uma conexão directa entre essas diferentes vertentes da actividade política. Senhor Presidente, no que se refere à nossa posição, a posição da Europa, no mundo, estamos presentemente vulneráveis a chantagens. Dependemos de regiões instáveis e de países de regimes não democráticos. Isso tem de acabar. É por esse motivo que o meu grupo, o Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, apoia o Nabucco e a Desertec, e eu queria chamar a atenção da Assembleia para o papel de vulto que o antigo líder parlamentar do meu partido nacional, senhor Van Aartsen, teve neste projecto. Senhor Presidente, tenho duas observações a fazer. Folgo com o facto de a Comissão reconhecer que as empresas têm um papel importante a desempenhar. A área da energia não pode ser um domínio reservado às autoridades – governos nacionais e instituições europeias ou organismos internacionais. As empresas têm, decididamente, um papel a desempenhar nela. Em segundo lugar, Senhor Presidente, nós nesta Câmara não devemos aceitar tabus, como o que, pretensamente, nos impediria de voltar a considerar a energia nuclear como uma componente do nosso cabaz energético. Isto vale também para as relações internacionais da Europa. A energia nuclear, a fusão nuclear e a fissão nuclear têm uma importância vital. Apresentam graves pechas no plano dos resíduos, mas cumpre-nos a nós assegurar as condições necessárias para que a investigação e o desenvolvimento e o intercâmbio de conhecimentos possam ter uma palavra a dizer nessa matéria. A energia nuclear tem um papel de primeiro plano a desempenhar, porque contribuirá para o combate às emissões de gases com efeito de estufa. Também aqui, nesta questão, o meu grupo não tem uma posição definitiva. Necessitamos, também, de reabrir esta discussão, mas não devemos declarar a energia nuclear tabu nesta Câmara. Gostaria, por conseguinte, de ouvir a opinião da Comissão sobre o assunto."@pt17
"Dle preşedinte, pentru mine este o onoare, în calitate de membru nou-ales, să mă adresez plenului pentru prima oară. Fac acest lucru şi în calitate de fost membru al camerei inferioare a Parlamentului olandez şi de vicepreşedinte al Internaţionalei Liberale, întrucât îmi propun să tratez politica europeană, politica naţională şi politica internaţională drept unul şi acelaşi lucru. În special în domeniul energiei, există o legătură directă între aceste forme ale politicii. Dle preşedinte, atunci când vine vorba de poziţia noastră, de poziţia Europei în lume, în prezent suntem vulnerabili la şantaj. Depindem de anumite regiuni instabile şi de ţări cu regimuri nedemocratice. Această situaţie trebuie să înceteze. De aceea, grupul din care fac parte, Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, sprijină proiectele Nabucco şi Desertec şi aş dori să atrag atenţia asupra rolului important pe care fostul lider parlamentar al partidului meu naţional, dl Van Aartsen, l-a jucat în cadrul acestui proiect. Dle preşedinte, există două aspecte pe care aş dori să le subliniez. Sunt mulţumit că, în prezent, Comisia acceptă faptul că mediul de afaceri joacă un rol important. Nu este posibil ca numai autorităţile - guvernele naţionale, Europa sau organismele internaţionale - să fie implicate în problema energiei. Mediul de afaceri joacă, la rândul său, un rol important. În al doilea rând, dle preşedinte, noi, membrii acestui parlament, nu ar trebui să acceptăm subiecte tabu, precum ideea de a recurge din nou la energia nucleară în cadrul mixului energetic. Acest lucru este valabil şi în cazul Europei, în cadrul relaţiilor internaţionale. Energia nucleară, fuziunea nucleară şi fisiunea nucleară au o importanţă crucială. Există probleme extrem de importante în privinţa deşeurilor, însă trebuie să ne asigurăm că vom permite cercetării, dezvoltării şi schimbului de informaţii să îşi joace rolul în acest sens. Energia nucleară are un rol foarte important, pentru că va ajuta la combaterea efectului de seră. Şi de această dată, grupul pe care îl reprezint nu şi-a format un punct de vedere final în această privinţă. La rândul nostru, considerăm că este necesar ca această discuţie să fie redeschisă, însă nu trebuie să declarăm energia nucleară drept un subiect tabu pentru acest parlament. În consecinţă, aş dori să aflu care este părerea Comisiei în această privinţă."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, je mi cťou ako novozvolenému poslancovi prvýkrát vystúpiť na plenárnom zasadnutí. Konám tak aj ako bývalý poslanec dolnej snemovne holandského parlamentu a podpredseda Liberálnej internacionály, keďže mojím cieľom je vnímať európsku, národnú a medzinárodnú politiku ako celok. Najmä v oblasti energetiky existuje, samozrejme, priame prepojenie medzi uvedenými formami politiky. Vážený pán predsedajúci, ak ide o našu pozíciu, o pozíciu Európy vo svete, v súčasnosti nás možno vydierať. Sme závislí od nestabilných regiónov a krajín s nedemokratickými režimami. To musí prestať. Z toho dôvodu naša skupina, Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu, podporuje projekty Nabucco a Desertec. Rád by som upozornil na dôležitú úlohu, ktorú v tomto projekte zohrával bývalý vedúci predstaviteľ našej národnej strany v parlamente, pán Van Aartsen. Vážený pán predsedajúci, rád by som sa vyjadril o dvoch bodoch. Som rád, že Komisia súhlasí s tým, že obchod zohráva dôležitú úlohu. V oblasti energetiky nemôžu byť zapojené iba úrady, národná vláda, Európa alebo medzinárodné orgány. Obchod jednoznačne a naozaj zohráva určitú úlohu. Po druhé, pán predsedajúci, my v tomto Parlamente by sme nemali nič považovať za tabu – napríklad ani pri opätovnom zvážení jadrovej energie ako časti súboru energetických zdrojov. Týka sa to Európy aj v oblasti medzinárodných vzťahov. Jadrová energia, jadrová syntéza a jadrové štiepenie majú zásadný význam. V súvislosti s odpadom prevládajú veľké problémy, ale my musíme zabezpečiť, aby výskum, rozvoj a výmena vedomostí mohli v tejto súvislosti zohrávať svoju úlohu. Jadrová energia bude zohrávať hlavnú úlohu, pretože pomôže bojovať proti skleníkovému efektu. Ešte raz by som chcel uviesť, že ani naša skupina nezastáva v tejto otázke jednoznačné stanovisko. Aj my musíme ešte raz otvoriť túto diskusiu, ale nesmieme vyhlásiť jadrovú energiu za tabu v tomto Parlamente. Rád by som si preto vypočul stanovisko Komisie v tejto otázke."@sk19
"Gospod predsednik, v čast mi je, da kot novoizvoljeni poslanec prvič nagovorim to plenarno zasedanje. To sem storil že kot nekdanji poslanec spodnjega doma nizozemskega parlamenta in namestnik predsednika Mednarodnih liberalcev, ker se trudim, da bi videl evropsko politiko, nacionalno politiko in mednarodno politiko kot eno. Še zlasti na področju energije je seveda neposredna povezava med temi oblikami politike. Gospod predsednik, ko gre za naše stališče, stališče Evrope v svetu, smo trenutno odprti za izsiljevanje. Odvisni smo od nestabilnih regij in držav z nedemokratičnimi režimi. To se mora končati. Zato moja skupina, skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, podpira Nabucco in Desertec in rad bi opozoril na pomembno vlogo, ki jo je imel v tem projektu prejšnji parlamentarni vodja moje nacionalne stranke, gospod Van Aartsen. Gospod predsednik, imam dve pripombi. Vesel sem, da Komisija sprejema, da mora imeti gospodarstvo pomembno vlogo. V energetiko ne morejo biti vključene samo oblasti – nacionalna vlada, evropski ali mednarodni organi. Pomembno vlogo mora imeti gospodarstvo. Drugič, gospod predsednik, mi v tem Parlamentu ne smemo sprejeti tabujev, kot so tisti o ponovnem preverjanju, ali naj bo jedrska energija del naše mešanice energetskih virov. To se nanaša tudi na Evropo v mednarodnih odnosih. Jedrska energija, jedrska fuzija in jedrska cepitev so bistvenega pomena. Obstajajo pomembni problemi v zvezi z odpadki, vendar moramo zagotoviti, da bomo omogočili raziskave in razvoj in da bo imela pri tem svojo vlogo izmenjava znanja. Jedrska energija mora imeti pomembno vlogo, ker bo pomagala v boju proti toplogrednim učinkom. Še enkrat, tudi moja skupina tu nima dokončnega stališča. Tudi mi se moramo spet odpreti za to razpravo, vendar ne smemo razglasiti jedrske energije za tabu v tem Parlamentu. Zato bi rad slišal mnenje Komisije o tem."@sl20
"Herr talman! Det är en ära för mig som nyvald parlamentsledamot att tala här i kammaren för första gången. Det gör jag även i egenskap av tidigare ledamot i underhuset i det nederländska parlamentet och i egenskap av vice ordförande för Liberal International, eftersom jag strävar efter att se den europeiska politiken, den nationella politiken och den internationella politiken som en. Just på energiområdet finns det naturligtvis en direkt koppling mellan dessa dimensioner av politiken. När det gäller vår ståndpunkt, EU:s ståndpunkt, i världen är vi i nuläget mottagliga för utpressning. Vi är beroende av instabila regioner och länder med odemokratiska regimer. Det här måste upphöra. Därför stöder min grupp, gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa, Nabucco och Desertec. Jag vill också uppmärksamma den viktiga roll som den tidigare partiledaren för mitt nationella parti, Jozias Van Aartsen, har spelat i det här projektet. Jag vill lyfta fram två saker. Det gläder mig att kommissionen accepterar att företagen har en viktig roll att spela. Det kan inte bara vara myndigheterna – nationella regeringar, EU eller internationella organ – som deltar i energifrågan. Företagen har en alldeles särskild roll att spela. För det andra bör vi i parlamentet inte acceptera tabun som det som råder när det gäller att överväga kärnkraften igen, som en del av vår energimix. Det här gäller även EU i internationella förbindelser. Kärnkraft, kärnfusion och kärnklyvning är oerhört viktigt. Det finns stora problem med avfallet men vi måste se till att vi gör det mesta av forskning och utveckling och kunskapsutbyte. Kärnkraften har en viktig roll att spela eftersom den kommer att hjälpa oss att bekämpa växthuseffekten. Inte heller här har min grupp någon definitiv ståndpunkt. Vi behöver också ta upp diskussionen igen. Vi får dock inte låta kärnkraften vara tabu i parlamentet. Jag skulle därför vilja höra kommissionens åsikt om detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Van Aartsen"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph