Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-059"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.3.4-059"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Herr Kommissar, danke für Ihren Bericht! Die Sicherheit der Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger wird zu einer immer wichtigeren Frage. Gerade in diesem Zusammenhang wird Ihr Ressort in Zukunft eine noch größere Rolle spielen – auch für die europäische Identität. Dabei geht es – das haben Sie richtig erwähnt – natürlich auch um Diversifizierung. Ich kann mich dem Kollegen Kasoulides nur anschließen: Die Zusammenarbeit mit Russland wird immer wichtig sein, es ist ein wichtiger Partner für die Gasversorgung. Aber wir sollten nicht zu sehr von einem Land abhängig sein – unabhängig davon, um welches Land es sich handelt –, sondern wir sollten dementsprechend diversifizieren. Und hier ist Nabucco ein guter Ansatz. Mein dritter Punkt betrifft die notwendige Solidarität in der EU. Hier haben Sie einige Vorschläge gemacht, wie diese Solidarität verstärkt werden soll, und wie auch die Rolle der EU als Vermittler bei Streitigkeiten, die uns betreffen, insbesondere zwischen Russland und der Ukraine, gestärkt werden kann. Sie haben auch von Desertec gesprochen. Ich glaube, beide Projekte sind mit ihrer unterschiedlichen Kurz- bzw. Langfristigkeit wichtig. Ferner ist zu überlegen – und das wäre eine Aufgabe Ihres Nachfolgers, ob Sie das selbst sind oder wer auch immer –, wie wir uns in Europa einerseits zu einigen großen Projekten bekennen, wie z. B. Nabucco und Desertec, aber gleichzeitig auch für die Dezentralisierung gewisser Strom- oder Energieproduktionen eintreten. Derzeit befinden sich – auch wieder eine Reihe von Industrieprojekten in der Entwicklung, die es möglich machen, dass der Verbraucher und auch der Haushalt selbst stärker in eine Energieproduktion einsteigt, die Energiesicherheit mit sich bringt. Das geht von den auf der einen Seite bis zur direkten Produktion durch einzelne Haushalte. Das könnte der europäische Aspekt sein, zu sagen: Ja, wir brauchen natürlich die Versorgung von außen, wir brauchen die Versorgungssicherheit, wir brauchen große Projekte, innovative Projekte wie Desertec, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Menschen, die Firmen, die Unternehmen, aber auch die einzelnen Haushalte ihren Energiehaushalt, ihren Energieverbrauch sowohl preislich als auch ökonomisch als auch ökologisch verstärkt kontrollieren können."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, pane komisaři, děkuji za vaši zprávu. Otázka bezpečnosti dodávek je pro naše občany důležitější než kdy dříve. Zejména v této souvislosti sehraje váš úřad nevídaně významnou úlohu v budoucnosti – a bude důležitý i pro evropskou identitu. Správně jste uvedl, že diverzifikace je rovněž nezbytná. Zcela souhlasím s panem Kasoulidesem, že spolupráce s Ruskem bude vždy důležitá, neboť Rusko je v oblasti bezpečnosti dodávek významným partnerem. Neměli bychom však být příliš závislí na jedné zemi, ať už jakékoli, ale měli bychom usilovat o diverzifikaci, a Nabucco k tomu vhodně poslouží. Třetí bod mého projevu se týká solidarity, kterou v EU potřebujeme. Předložil jste řadu návrhů, jak bychom měli posílit solidaritu a postavení EU jako prostředníka v konfliktech, které na nás mají dopad, především mezi Ruskem a Ukrajinou. Zmínil jste se o projektu DESERTEC. Oba projekty považuji za důležité, neboť jejich časové plány se liší. Rovněž je třeba zvážit – což by byl úkol pro vašeho následníka, ať už to budete vy, nebo někdo jiný – jak můžeme zde v Evropě na jednu stranu souhlasit s řadou rozsáhlých projektů, jako je Nabucco a DESERTEC, a zároveň se zasazovat o decentralizaci elektrické energie a její výroby. V současné době se rozvíjí řada průmyslových projektů – rovněž založených na průmyslu – které spotřebitelům a dokonce domácnostem umožňují více se podílet na určitém způsobu výroby energie, jež přispívá k bezpečnosti dodávek. Jejich rozsah je široký, od inteligentních měřičů po výrobu energie v jednotlivých domácnostech. V tomto ohledu by přístup Evropy mohl vypadat tak, že řekne „ano, samozřejmě potřebujeme bezpečnost dodávek a rozsáhlé inovativní projekty jako DESERTEC, musíme však rovněž zajistit, aby společnosti, podniky a jednotlivé domácnosti mohly mít větší kontrolu nad energetickým rozpočtem a spotřebou energie, co se týče ceny, hospodárnosti a životního prostředí“."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Tak for Deres redegørelse. Spørgsmålet om forsyningssikkerhed for vores borgere bliver stadig mere vigtigt. Især i den kontekst spiller Deres portefølje en endnu vigtigere rolle i fremtiden – og den vil også være vigtig for den europæiske identitet. Som De helt rigtigt sagde, er spredning også nødvendig. Jeg er helt enig med hr. Kasoulides i, at samarbejdet med Rusland altid vil være vigtigt, da dette land er en vigtig partner, når det gælder gasforsyning. Vi må dog aldrig blive for afhængige af ét land, uanset hvilket land det måtte være, men vi skal sprede os, og dét kan Nabucco i høj grad bruges til. Mit tredje punkt vedrører den solidaritet, der er nødvendig i EU. De har fremlagt en række forslag til, hvordan vi skal øge vores solidaritet, og hvordan EU's rolle som mægler i konflikter, der kan påvirke os, navnlig mellem Rusland og Ukraine, kan styrkes. De talte også om Desertec. Begge projekter er efter min mening vigtige, da de har forskellige tidsrammer. Vi skal også overveje – og det bliver en opgave for Deres efterfølger, uanset om det bliver Dem eller en anden – hvordan vi i Europa på den ene side kan gå ind for en række store projekter, som f.eks. Nabucco og Desertec, samtidig med at vi er fortalere for decentralisering af en del af vores elektricitets- og energiproduktion. En række industriprojekter er i øjeblikket under udvikling – som industrien står bag – som vil give forbrugere og endda husstande mulighed for i højere grad at anvende energiproduktionstyper, som kan skabe energisikkerhed. Det varierer fra smarte målere på den ene side til faktisk produktion i individuelle husstande på den anden side. I den henseende kan Europa vælge at sige "ja, selvfølgelig har vi brug for ekstern forsyning, vi har brug for forsyningssikkerhed og store, innovative projekter, som f.eks. Desertec, men vi skal også sikre, at befolkningen og virksomhederne samt de enkelte husstande har større kontrol over deres energibudgetter og energiforbrug, hvad angår pris, økonomi og miljø"."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε για την έκθεσή σας. Το ζήτημα της ασφάλειας του εφοδιασμού προσλαμβάνει για τους πολίτες μας ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ιδίως σε αυτό το πλαίσιο, το χαρτοφυλάκιό σας θα διαδραματίσει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον – θα είναι δε σημαντικό και για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Όπως πολύ ορθώς είπατε, η διαφοροποίηση είναι επίσης αναγκαία. Συμφωνώ απολύτως με τον κ. Κασουλίδη ότι η συνεργασία με τη Ρωσία θα είναι πάντοτε σημαντική, καθώς είναι σημαντικός εταίρος σε σχέση με τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά εξαρτημένοι από την οποιαδήποτε χώρα, όποια και αν είναι αυτή, αλλά πρέπει να διαφοροποιούμε τις πηγές μας, ο δε αγωγός Nabucco είναι μια καλή λύση σε αυτήν την κατεύθυνση. Το τρίτο σημείο αφορά την αλληλεγγύη που απαιτείται στην ΕΕ. Παρουσιάσατε μια σειρά προτάσεων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ ως διαμεσολαβητή σε διενέξεις που μας επηρεάζουν, ιδίως μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αναφερθήκατε επίσης στο έργο Desertec. Πιστεύω ότι αμφότερα τα έργα είναι σημαντικά, καθώς διαφέρουν από πλευράς χρονοδιαγράμματος. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε –κάτι που θα είναι καθήκον του διαδόχου σας, είτε αυτός είστε εσείς είτε κάποιος άλλος– με ποιον τρόπο εμείς στην Ευρώπη, αφενός μπορούμε να είμαστε υπέρ ενός αριθμού μεγάλων έργων, όπως το Nabucco και το Desertec, ενώ ταυτοχρόνως να τασσόμαστε υπέρ της αποκέντρωσης μέρους της ηλεκτρικής μας ενέργειας και της ηλεκτρικής μας παραγωγής. Υπάρχει, επί του παρόντος, μια σειρά βιομηχανικών έργων υπό εξέλιξη –τα οποία επίσης στηρίζονται στη βιομηχανία– που παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές, ακόμη και στα νοικοκυριά, να συμμετέχουν περισσότερο σε ένα είδος παραγωγής ενέργειας που φέρνει ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό εκτείνεται από τους έξυπνους μετρητές μέχρι την ίδια την παραγωγή από μεμονωμένα νοικοκυριά. Σε σχέση με αυτό, η προσέγγιση της Ευρώπης θα μπορούσε να είναι του τύπου «ναι, βεβαίως και χρειαζόμαστε εφοδιασμό από το εξωτερικό, χρειαζόμαστε ασφάλεια του εφοδιασμού και μεγάλα, καινοτόμα έργα όπως το Desertec, πρέπει όμως να διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποι, οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις, καθώς και μεμονωμένα νοικοκυριά μπορούν να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στους ενεργειακούς τους προϋπολογισμούς και στην ενεργειακή τους κατανάλωση από πλευράς τιμής, οικονομίας και περιβάλλοντος»."@el10
". Mr President, Commissioner, thank you for your report. The question of security of supply for our citizens is becoming ever more important. In this context in particular, your portfolio will play an even greater role in future – and it will be important for the European identity, too. As you quite rightly said, diversification is also necessary. I absolutely agree with Mr Kasoulides that cooperation with Russia will always be important, as it is an important partner with regard to gas supply. However, we should not be too dependent on any one country, whichever country that may be, but we should diversify, and Nabucco is a good way of going about this. My third point concerns the solidarity that is needed in the EU. You have presented a number of proposals as to how we should increase our solidarity and also how the role of the EU as a mediator in conflicts that affect us, in particular between Russia and Ukraine, can be strengthened. You also talked about Desertec. I believe both projects are important, as they differ in terms of their timescales. We also need to consider – and that would be a task for your successor, whether that is you or someone else – how we in Europe, on the one hand, can be in favour of a number of large projects, such as Nabucco and Desertec, while at the same time advocating the decentralisation of some of our electricity and energy production. There are currently a number of industrial projects under development – which are also industry-driven – which enable consumers and even households to become more involved with a type of energy production that brings energy security. This ranges from smart meters on the one hand to actual production by individual households. In this regard, Europe’s approach could be to say ‘yes, of course we need an external supply, we need security of supply and large, innovative projects like Desertec, but we must also ensure that the people, the companies and enterprises as well as individual households can have greater control over their energy budgets and energy consumption in terms of price, the economy and the environment’."@en4
". Señor Presidente, señor Comisario, gracias por su informe. La cuestión de la seguridad del abastecimiento para nuestros ciudadanos cada vez gana más importancia. En este contexto en particular, su cartera jugará un papel incluso más destacado en el futuro; y también será importante para la identidad europea. Como ha dicho con acierto, la diversificación también es necesaria. Estoy completamente de acuerdo con el señor Kasoulides en que la cooperación con Rusia siempre será importante, ya que es un socio importante en lo que se refiere al abastecimiento de gas. Sin embargo, no deberíamos ser demasiado dependientes de ningún otro país, sea el que sea, sino que deberíamos diversificar, y Nabucco es un buen modo de hacerlo. Mi tercer comentario hace referencia a la solidaridad que es necesaria en la UE. Ha presentado usted una serie de propuestas sobre cómo incrementar nuestra solidaridad y también sobre cómo es posible reforzar el papel de la UE como mediadora en conflictos que nos afectan, en particular entre Rusia y Ucrania. También ha hablado sobre Desertec. Considero que ambos proyectos son importantes, ya que difieren en términos de escalas de tiempo. También debemos tener en consideración —y ésa será tarea de su sucesor, sea usted mismo o alguien distinto— cómo en Europa podemos estar a favor de una serie de grandes proyectos, como Nabucco o Desertec, y al mismo tiempo defender la descentralización de parte de nuestra producción de electricidad y de energía. En estos momentos hay varios proyectos industriales en desarrollo —que también están impulsados por el sector industrial— que permitirán a los consumidores e incluso a las familias involucrarse más con un tipo de producción energética que aporta seguridad. Esto va desde los contadores inteligentes por un lado hasta la producción por parte de los hogares. A este respecto, el planteamiento de Europa podría ser decir «sí, por supuesto que necesitamos un abastecimiento externo, necesitamos seguridad del abastecimiento y proyectos ambiciosos e innovadores como Desertec, pero también debemos asegurarnos de que los ciudadanos, las empresas y las compañías así como los hogares individuales pueden tener mayor control de sus presupuestos energéticos y de su consumo en términos de precio, de la economía y del entorno»."@es21
"Austatud juhataja, volinik! Tänan teid aruande eest! Meie kodanike varustuskindluse küsimus muutub üha olulisemaks. Sellega seoses suureneb tulevikus eriti teie ametikoha tähtsus – ja see on tähtis ka Euroopa identiteedile. Nagu te täiesti õigesti ütlesite, on samuti vajalik mitmekesistamin. Nõustun täielikult Ioannis Kasoulidesiga, et koostöö Venemaaga jääb alati tähtsaks, sest see riik on gaasitarnete alal oluline partner. Siiski ei peaks ühestki riigist liiga palju sõltuma, mis riik see ka ei oleks, vaid me peaksime tarneid mitmekesistama ja Nabucco on hea viis seda teha. Minu kolmas seisukoht puudutab solidaarsust, mida EL vajab. Te olete esitanud mitu ettepanekut selle kohta, kuidas me peaksime suurendama omavahelist solidaarsust, ja samuti kuidas saab tugevdada ELi vahendajarolli konfliktides, mis meid mõjutavad, eriti Venemaa ja Ukraina vahel. Samuti rääkisite te Desertecist. Ma usun, et mõlemad projektid on tähtsad, kuna neil on erinevad ajakavad. Samuti peame me kaaluma, – ja see oleks ülesanne teie ametikoha järgmisele täitjale, kas see olete siis teie või keegi teine – kuidas me Euroopas, ühest küljest, saame pooldada mitut suurt projekti, näiteks Nabucco ja Desertec, propageerides samal ajal oma elektri- ja energiatootmise osalist detsentraliseerimist. Praegu on arendusjärgus mitu tööstuslikku projekti, – mida samuti veab tööstusharu – mis võimaldavad kaasata rohkem tarbijaid ja isegi leibkondi sedasorti energiatootmisse, mis toob energiajulgeoleku. See ulatub ühest küljest tarkadest mõõturitest kuni tegeliku tootmiseni üksikutes leibkondades. Sellega seoses võiks Euroopa lähenemisviis olla öelda: „Jah, muidugi me vajame väliseid tarnijaid, me vajame varustuskindlust ja suuri innovaatilisi projekte, nagu Desertec , kuid me peame samuti tagama, et inimesed, äriühingud ja ettevõtted, samuti leibkonnad, saaksid hinna, majanduse ja keskkonna mõttes suurema kontrolli oma energiaeelarvete ja energiatarbimise üle”."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitän teitä selvityksestänne. Kysymys toimitusvarmuuden turvaamisesta kansalaisillemme on yhä tärkeämpi. Vastuualanne on erityisesti tässä asiayhteydessä yhä laajempi tulevaisuudessa. Tämä on tärkeää myös EU:n identiteetille. Kuten aivan oikein totesitte, myös monipuolistaminen on välttämätöntä. Olen täysin samaa mieltä Ioannis Kasoulidesin kanssa siitä, että yhteistyö Venäjän kanssa on aina tärkeää, koska se on merkittävä kumppani kaasutoimitusten alalla. Emme saisi kuitenkaan olla liian riippuvaisia ainoastaan yhdestä valtiosta, olkoon se mikä tahansa, vaan meidän pitäisi monipuolistaa lähteitä, ja Nabucco on hyvä tapa edetä tässä asiassa. Kolmas näkökohtani koskee solidaarisuutta, jota tarvitaan EU:ssa. Olette esittäneet lukuisia ehdotuksia siitä, miten meidän pitäisi lisätä solidaarisuuttamme sekä miten EU:n roolia meihin vaikuttavissa konflikteissa, etenkin Venäjän ja Ukrainan välillä, voidaan vahvistaa. Puhuitte myös Desertecistä. Minusta kummatkin hankkeet ovat tärkeitä, koska ne eroavat toisistaan aikataulujen suhteen. Meidän olisi myös pohdittava – ja tämä on seuraajanne tehtävä, oli kyseessä sitten te itse tai joku muu – miten voimme edistää EU:ssa useita suuria hankkeita, kuten Nabuccoa ja Deserteciä ja samalla puolustaa sähkön- ja energiantuotantomme tiettyjen osien hajauttamista. Tällä hetkellä kehitellään useita teollisuushankkeita – joita myös elinkeinoelämä edistää – joiden ansiosta kuluttajat ja jopa kotitaloudet voivat osallistua enemmän sellaiseen energiatuotantoon, jolla varmistetaan energian toimitusvarmuus. Siihen sisältyy toimia älykkäistä kulutusmittareista aina yksittäisten kotitalouksien tuotantoon. Tältä osin EU:n lähestymistapa voi olla "kyllä, tietenkin tarvitsemme ulkopuolista tarjontaa, tarvitsemme toimitusvarmuutta ja Desertecin kaltaisia laajoja innovatiivisia hankkeita, mutta meidän on varmistettava myös, että ihmiset, yritykset ja yksittäiset kotitaloudet voivat valvoa paremmin energiabudjettiaan sekä energiankulutustaan hinnan, talouden ja ympäristön osalta"."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire je vous remercie de votre rapport. La question de la sécurité de l’approvisionnement pour nos concitoyens devient de plus en plus importante. Dans ce contexte, en particulier, votre portefeuille jouera un rôle encore plus grand à l’avenir, et il sera important pour l’identité de l’Europe, également. Comme vous l’avez très justement dit, la diversification est aussi nécessaire. Je suis tout à fait d’accord avec M. Kasoulides: la coopération avec la Russie sera toujours importante, car c’est un partenaire important pour l’approvisionnement en gaz. Cependant, nous ne devrions pas être trop dépendants de quelque pays que ce soit, mais au contraire diversifier nos sources d’approvisionnement, et Nabucco est un bon moyen d’y parvenir. Ma troisième remarque concerne la nécessaire solidarité au sein de l’UE. Vous avez présenté une série de propositions concernant la manière dont nous devrions renforcer notre solidarité et la manière dont le rôle de l’UE en tant que médiateur dans des conflits qui nous affectent, en particulier entre la Russie et l’Ukraine, pourrait être renforcé. Vous avez également parlé de Desertec. Je crois que les deux projets sont importants, l’un à court terme et l’autre à long terme. Nous devons également examiner – et cela sera la tâche de votre successeur, que ce soit vous ou quelqu’un d’autre – comment nous pouvons, en Europe, d’un côté être favorables à une série de grands projets, tels que Nabucco et Desertec, tout en défendant en même temps la décentralisation d’une partie de notre production d’électricité et d’énergie. Il y a actuellement plusieurs projets industriels en cours de développement – qui sont aussi des initiatives de l’industrie – qui permettent aux consommateurs et même aux ménages de s’impliquer davantage dans un type de production énergétique contribuant à la sécurité de l’approvisionnement. Cela va des compteurs intelligents, d’une part, à la production effective d’électricité par les ménages. À cet égard, l’approche de l’Europe pourrait être de dire «oui, bien sûr nous avons besoin d’un approvisionnement extérieur, nous avons besoin de sécurité de l’approvisionnement et de grands projets innovants comme Desertec, mais nous devons aussi veiller à ce que la population, les sociétés et les entreprises ainsi que les ménages individuels puissent avoir une meilleure maîtrise de leurs budgets énergétiques et de leur consommation d’énergie en termes de prix, d’économie et d’environnement»."@fr8
"Elnök úr! Köszönetet mondok a biztos úrnak ezért a jelentésért. Az ellátás biztonságának kérdése egyre fontosabbá válik polgáraink számára. Különösen ezzel kapcsolatban az Ön tárcája a jövőben még nagyobb szerepet fog játszani – és az európai identitás szempontjából is fontos lesz. Amint azt Ön helyesen megállapította, diverzifikációra is szükség van. Teljes mértékben egyetértek Kasoulides úrral abban a kérdésben, hogy az Oroszországgal való együttműködés mindig nagyon fontos, mivel Oroszország fontos partner a gázellátás szempontjából. Nem szabad azonban túl erősen függnünk egyetlen országtól, bármelyik országról legyen is szó, hanem sokféle forrásból kell biztosítanunk az ellátást, és a Nabucco erre kiváló lehetőséget kínál. Harmadik szempontom az EU-ban szükséges szolidaritással kapcsolatos. Ön számos javaslatot előterjesztett arra vonatkozóan, hogyan kellene fokoznunk a szolidaritásunkat és hogyan lehetne megerősíteni az EU közvetítői szerepét a minket is érintő, különösen az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusokban. Beszélt továbbá a Desertec-projektről. Szerintem mindkét projekt fontos, mivel az időrend szempontjából különbözőek. Mérlegelnünk kell továbbá azt is – és ez az Ön utódának lesz a feladata, akár Ön tölti majd be ezt a tisztséget, akár valaki más –, hogy mi itt, Európában, hogyan támogathatunk több nagy projektet, mint például a Nabucco- és a Desertec-projekt, miközben az áram- és energiatermelés egy részének decentralizálását kívánjuk elősegíteni. Jelenleg több olyan ipari projekt kifejlesztése is folyamatban van – ezek szintén iparvezérelt projektek –, amelyek lehetővé teszik, hogy a fogyasztók, sőt akár a háztartások is jobban bekapcsolódjanak az energiatermelés olyan fajtájába, amely hozzájárul az energiabiztonsághoz. E lehetőségek sora az intelligens mérőóráktól az egyes háztartások tényleges energiatermeléséig terjed. E tekintetben az európai megközelítés így szólhatna: „igen, természetesen szükségünk van külső ellátásra, szükségünk van az ellátás biztonságára, illetve olyan nagy és innovatív projektekre, mint a Desertec, ugyanakkor azt is lehetővé kell tennünk, hogy az emberek, a társaságok és a vállalkozások, valamint az egyes háztartások nagyobb befolyással rendelkezzenek saját energia-költségvetésük és energiafogyasztásuk felett az ár, a gazdaságosság és a környezet szempontjából”."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, la ringrazio per la sua relazione. La questione della sicurezza dell’approvvigionamento per i nostri cittadini sta diventando sempre più importante, contesto nel quale il suo specifico portafoglio svolgerà in futuro un ruolo crescente che sarà altresì importante per l’identità europea. Come lei ha giustamente affermato, occorre anche diversificare. Concordo pienamente con l’onorevole Kasoulides in merito al fatto che la cooperazione con la Russia rivestirà sempre un notevole rilievo perché si tratta di un partner importante per quanto concerne l’approvvigionamento di gas. Non dobbiamo però dipendere troppo da un solo paese, qualunque esso sia. Dobbiamo invece diversificare il nostro approvvigionamento e il progetto Nabucco rappresenta una maniera valida per intraprendere tale strada. La mia terza osservazione riguarda la solidarietà, elemento indispensabile nell’Unione europea. La Commissione ci ha illustrato una serie di proposte per rafforzare la nostra solidarietà e consolidare il ruolo dell’Unione europea come mediatrice nei conflitti che ci coinvolgono, specialmente tra Russia e Ucraina. Si è anche parlato del progetto Desertec. Ritengo che ambedue i progetti siano importanti in quanto differiscono a livello di tempistica. Dobbiamo inoltre chiarire, e sarà compito del suo successore, che si tratti di lei o altri, come in Europa si possa essere da un lato favorevoli a una serie di grandi progetti quali Nabucco e Desertec e dall’altro chiedere il decentramento di parte della nostra produzione di elettricità ed energia. Attualmente sono in fase di sviluppo diversi progetti industriali, anche guidati dal settore, che consentono ai consumatori e persino ai nuclei familiari di essere maggiormente coinvolti in un tipo di produzione di energia che garantisce sicurezza energetica. Si spazia dai contatori intelligenti alla produzione vera e propria da parte del singolo nucleo familiare. In proposito, l’approccio europeo potrebbe consistere nel dire “Sì, ovviamente non possiamo fare a meno di un approvvigionamento esterno e ci occorrono sicurezza dell’approvvigionamento e progetti innovativi di ampio respiro come Desertec, ma dobbiamo anche garantire che la gente, le grandi organizzazioni e le imprese, come pure i singoli nuclei familiari, possano avere un maggiore controllo sui propri bilanci energetici e il proprio consumo di energia in termini di prezzo, economia e ambiente”."@it12
". Pone pirmininke, pone Komisijos nary, dėkoju už pranešimą. Tiekimo saugumo klausimas mūsų piliečiams tampa vis svarbesnis. Jūsų atsakomybės sritis ateityje bus dar svarbesnė, pirmiausia minėtuoju požiūriu, ji bus svarbi ir Europos tapatybei. Kaip teisingai sakėte, reikalingas ir įvairinimas. Visiškai sutinku su I. Kasoulidesu, kad bendradarbiavimas su Rusija visada bus svarbus, nes ji – svarbi dujų tiekimo partnerė. Vis dėlto neturėtume per daug priklausyti nuo vienos šalies, kad ir kuri šalis tai būtų – turėtume tiekimą įvairinti ir projektas „Nabucco“ yra geras būdas tai pasiekti. Trečias mano aptariamas aspektas susijęs su būtinu ES solidarumu. Jūs pateikėte pasiūlymų, kaip didinti solidarumą ir stiprinti ES – tarpininkės mums poveikį turinčiuose konfliktuose, ypač Rusijos ir Ukrainos – vaidmenį. Taip pat kalbėjote apie projektą „Desertec“. Manau, kad abu projektai svarbūs, nes skiriasi jų laikotarpiai. Taip pat turime apsvarstyti (tai bus užduotis jūsų pareigas vėliau eisiančiam Komisijos nariui – jums arba kam nors kitam), kaip mums Europoje pritarti „Nabucco“, „Desertec“, kitiems dideliems projektams ir kartu skatinti decentralizuoti dalies mūsų elektros energijos ir kitos energijos gamybą. Dabar plėtojama nemažai pramonės poreikiams pritaikytų pramoninių projektų, leidžiančių vartotojams ir net namų ūkiams labiau dalyvauti gaminant energiją ir taip užtikrinant tiekimo saugumą. Šių projektų spektras – nuo pažangiųjų skaitiklių iki tikrosios konkrečių namų ūkių vykdomos gamybos. Šiuo aspektu Europos požiūris galėtų būti toks: „taip, žinoma, mums reikia išorinio tiekimo, mums reikia tiekimo saugumo ir didelių, novatoriškų projektų, pvz., „Desertec“, bet taip pat turime užtikrinti, kad žmonės, bendrovės, organizacijos ir privatūs namų ūkiai galėtų labiau kontroliuoti energijai skirtus savo biudžetus ir energijos naudojimą – kainos, taupymo ir aplinkos aspektus“."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, komisār! Pateicos par jūsu ziņojumu. Energoapgādes drošības jautājums mūsu pilsoņiem kļūst arvien svarīgāks. Tāpēc jūsu amatam turpmāk būs arvien lielāka nozīme – un tas būs svarīgs arī Eiropas identitātei. Kā jūs pilnīgi pareizi teicāt, dažādošana arī ir vajadzīga. Es piekrītu kungam, ka sadarbībai ar Krieviju būs vienmēr liela nozīme, jo tā ir svarīgs partneris attiecībā uz gāzes piegādi. Tomēr mums nevajadzētu būt atkarīgiem no vienas valsts, vienalga, kādas valsts, bet mums ir jādažādo energoapgāde, un šajā ziņā ir pareiza izvēle. Mans trešais jautājums attiecas uz solidaritāti, kas vajadzīga ES. Jūs esat piedāvājis vairākus priekšlikumus par to, kā palielināt mūsu solidaritāti un kā stiprināt ES vidutājas lomu konfliktos, kas mūs ietekmē, jo īpaši starp Krieviju un Ukrainu. Jūs runājāt arī par . Es uzskatu, ka abi projekti ir svarīgi, jo tie atšķiras īstenošanas laika ziņā. Mums ir arī jāapsver – un tas būs jūsu pēcteča uzdevums, vienalga, vai tas būsit jūs pats vai kāds cits –, kādā veidā mēs Eiropā varam, no vienas puses, atbalstīt vairākus lielus projektus, piemēram un un vienlaikus aizstāvēt elektroenerģijas un energoresursu ražošanas decentralizāciju. Pašlaik tiek īstenoti arī vairāki rūpnieciski projekti, kas arī ir nozares virzīti un kas dod iespēju patērētājiem un pat mājsaimniecībām aktīvāk iesaistīties sava veida energoresursu ražošanā, garantējot energoapgādes drošību. Tas attiecas, no vienas puses, gan uz viediem skaitītājiem, gan uz faktisku energoresursu ražošanu atsevišķās mājsaimniecībās. Šajā ziņā Eiropas pieeja varētu būt – jā, protams, mums ir vajadzīgas ārējas energoresursu piegādes, mums ir vajadzīga energoapgādes drošība un tādi lieli novatoriski projekti kā bet mums ir arī jānodrošina, lai cilvēkiem, uzņēmējsabiedrībām un uzņēmumiem, kā arī atsevišķām mājsaimniecībām būtu lielākas tiesības noteikt savu energoresursu budžetu un energopatēriņu atkarībā no energoresursu cenas, ietaupījumiem un vides."@lv13
"Herr Präsident! Herr Kommissar, danke für Ihren Bericht! Die Sicherheit der Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger wird zu einer immer wichtigeren Frage. Gerade in diesem Zusammenhang wird Ihr Ressort in Zukunft eine noch größere Rolle spielen – auch für die europäische Identität. Dabei geht es – das haben Sie richtig erwähnt – natürlich auch um Diversifizierung. Ich kann mich dem Kollegen Kasoulides nur anschließen: Die Zusammenarbeit mit Russland wird immer wichtig sein, es ist ein wichtiger Partner für die Gasversorgung. Aber wir sollten nicht zu sehr von einem Land abhängig sein – unabhängig davon, um welches Land es sich handelt –, sondern wir sollten dementsprechend diversifizieren. Und hier ist Nabucco ein guter Ansatz. Mein dritter Punkt betrifft die notwendige Solidarität in der EU. Hier haben Sie einige Vorschläge gemacht, wie diese Solidarität verstärkt werden soll, und wie auch die Rolle der EU als Vermittler bei Streitigkeiten, die uns betreffen, insbesondere zwischen Russland und der Ukraine, gestärkt werden kann. Sie haben auch von Desertec gesprochen. Ich glaube, beide Projekte sind mit ihrer unterschiedlichen Kurz- bzw. Langfristigkeit wichtig. Ferner ist zu überlegen – und das wäre eine Aufgabe Ihres Nachfolgers, ob Sie das selbst sind oder wer auch immer –, wie wir uns in Europa einerseits zu einigen großen Projekten bekennen, wie z. B. Nabucco und Desertec, aber gleichzeitig auch für die Dezentralisierung gewisser Strom- oder Energieproduktionen eintreten. Derzeit befinden sich – auch wieder eine Reihe von Industrieprojekten in der Entwicklung, die es möglich machen, dass der Verbraucher und auch der Haushalt selbst stärker in eine Energieproduktion einsteigt, die Energiesicherheit mit sich bringt. Das geht von den auf der einen Seite bis zur direkten Produktion durch einzelne Haushalte. Das könnte der europäische Aspekt sein, zu sagen: Ja, wir brauchen natürlich die Versorgung von außen, wir brauchen die Versorgungssicherheit, wir brauchen große Projekte, innovative Projekte wie Desertec, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Menschen, die Firmen, die Unternehmen, aber auch die einzelnen Haushalte ihren Energiehaushalt, ihren Energieverbrauch sowohl preislich als auch ökonomisch als auch ökologisch verstärkt kontrollieren können."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, bedankt voor uw verslag. De vraag van leveringszekerheid voor onze burgers wordt steeds belangrijker. Met name in deze context zal uw portefeuille in de toekomst een nog grotere rol gaan spelen, die ook voor de Europese identiteit belangrijk is. Zoals u zeer terecht opmerkte, is diversificatie eveneens noodzakelijk. Ik ben het volkomen eens met de heer Kasoulides: samenwerking met Rusland zal altijd belangrijk blijven, omdat dit land een belangrijke partner in de gasvoorziening is. We mogen echter niet te afhankelijk worden van één land, welk land dat ook zij. We moeten diversifiëren, en Nabucco is hiervoor een goed middel. Mijn derde punt heeft betrekking op de solidariteit die binnen de EU nodig is. U hebt een aantal voorstellen ingediend over de manier waarop we onze solidariteit zouden kunnen vergroten, en over de manier waarop de rol van de EU als bemiddelaar in conflicten die ons raken, in het bijzonder tussen Rusland en Oekraïne, kan worden versterkt. U hebt verder gesproken over Desertec. Ik ben van mening dat beide projecten belangrijk zijn, omdat het ene op de korte termijn, en het andere op de lange termijn gericht is. We moeten ook bedenken – en dat zou een taak zijn voor uw opvolger, ongeacht of u dat bent of iemand anders – hoe we in Europa aan de ene kant voorstander kunnen zijn van een aantal grote projecten, zoals Nabucco en Desertec, terwijl we tegelijkertijd de decentralisatie van een deel van onze elektriciteits- en energieproductie bepleiten. Op dit moment wordt een aantal industriële projecten ontwikkeld – welke eveneens zijn – die consumenten en zelfs huishoudens in staat stellen meer betrokken te raken bij een type energieproductie dat energiezekerheid brengt. Deze reiken van tot feitelijke productie door individuele huishoudens. Hier zou Europa ervoor kunnen kiezen te zeggen “ja, natuurlijk hebben we een externe aanvoer nodig en hebben we leveringszekerheid en grote, innovatieve projecten zoals Desertec nodig, maar we moeten er ook voor zorgen dat de mensen, bedrijven en ondernemingen, maar ook individuele huishoudens, meer controle krijgen over hun energiebudgetten en energieconsumptie op het vlak van prijs, economie en milieu”."@nl3
". Panie przewodniczący, panie komisarzu! Dziękuję za sprawozdanie. Kwestia bezpieczeństwa dostaw dla naszych obywateli staje się coraz ważniejsza. Szczególnie w tym kontekście wasze portfolio będzie odgrywać jeszcze większą rolę w przyszłości – będzie ono także ważne dla europejskiej tożsamości. Jak pan słusznie powiedział, potrzebna jest także dywersyfikacja. W pełni zgadzam się z panem posłem Kasoulidesem, że współpraca z Rosją będzie zawsze ważna, gdyż jest to ważny partner w dziedzinie dostaw gazu. Jednak nie powinniśmy być nadmiernie uzależnieni od żadnego kraju, niezależnie od tego, jaki to kraj; powinniśmy dywersyfikować dostawy i Nabucco jest dobrym na to sposobem. Trzecia kwestia, jaką chciałbym poruszyć, dotyczy solidarności, której w UE potrzebujemy. Przedstawił pan szereg propozycji wzmocnienia naszej solidarności oraz roli UE jako mediatora w konfliktach, które nas dotyczą, w szczególności pomiędzy Rosją i Ukrainą. Mówił pan także o projekcie Desertec. Uważam, że oba projekty są ważne, gdyż różnią się one pod względem ram czasowych. Poza tym musimy zastanowić się – i będzie to zadanie dla pana następcy, niezależnie od tego, czy będzie to pan, czy ktoś inny – nad tym, jak w Europie z jednej strony możemy popierać szereg dużych projektów, takich jak Nabucco i Desertec, a z drugiej strony równocześnie opowiadać się za decentralizacją produkcji prądu i energii. W chwili obecnej realizowanych jest szereg zainicjowanych przez przemysł projektów, pozwalających konsumentom, a nawet gospodarstwom domowym w większym stopniu zaangażować się w taką produkcję energii, która zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. Rozwiązania te obejmują zarówno inteligentne liczniki, jak i faktyczną produkcję energii przez poszczególne gospodarstwa domowe. W tym zakresie podejście Europy powinno być następujące: „tak, oczywiście potrzebni są nam dostawcy zewnętrzni, potrzebne jest bezpieczeństwo dostaw oraz duże i innowacyjne projekty, takie jak Desertec, jednak musimy także dopilnować, aby ludzie, firmy i przedsiębiorstwa oraz poszczególne gospodarstwa domowe miały większą kontrolę nad wydatkami na energię i jej zużyciem z uwagi na cenę, gospodarkę oraz środowisko”."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Comissário, agradeço o seu relatório. A questão da segurança do aprovisionamento para os nossos cidadãos adquire uma importância cada vez maior. Particularmente neste contexto, as suas competências desempenharão um papel ainda maior no futuro – o que será igualmente importante para a identidade europeia. Como correctamente afirmou, a diversificação é também necessária. Concordo plenamente com o senhor deputado Kasoulides em que a cooperação com a Rússia será sempre importante, dado tratar-se de um parceiro importante no que diz respeito ao abastecimento de gás. Todavia, não devemos depender demasiado de um país, qualquer que ele seja, devendo antes diversificar, e Nabucco é uma boa forma de o fazermos. O terceiro ponto que desejo suscitar diz respeito à solidariedade que é necessária na União Europeia. Apresentou várias propostas relativamente à forma como devemos intensificar a nossa solidariedade e também sobre como podemos reforçar o papel da UE enquanto mediador nos conflitos que nos afectam, em particular entre a Rússia e a Ucrânia. Referiu-se igualmente ao projecto Desertec. Penso que os dois projectos são importantes, dado divergirem em termos de calendário. Devemos considerar também – e isso será uma tarefa para o seu sucessor, tanto se for o Senhor Comissário ou outra pessoa – como é que nós, na Europa, por um lado, podemos promover uma série de grandes projectos, como o Nabucco e o Desertec, defendendo ao mesmo tempo a descentralização de parte da nossa produção de electricidade e de energia. Actualmente estão a ser desenvolvidos vários projectos industriais – que são também projectos liderados pela indústria – que permitem aos consumidores e inclusivamente às famílias participar mais activamente num tipo de produção de energia que proporciona segurança energética. São medidas que vão desde contadores inteligentes, por um lado, até à produção efectiva pelas famílias individualmente. A este respeito, a abordagem da Europa poderia ser dizer "sim, claro que necessitamos de abastecimento externo, necessitamos de segurança de aprovisionamento e de grandes projectos inovadores como o Desertec, mas devemos também assegurar que os cidadãos, as empresas, bem como as famílias, podem ter um maior controlo sobre os seus orçamentos energéticos e sobre o seu consumo de energia em termos de preços, da economia e do ambiente"."@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, vă mulţumesc pentru raportul dvs. Problema securităţii aprovizionării cetăţenilor noştri devine din ce în ce mai importantă. În special în acest sens, portofoliul dvs. va juca un rol şi mai important în viitor - şi va fi important şi pentru identitatea europeană. Aşa cum aţi spus, diversificarea reprezintă un alt aspect necesar. Sunt în totalitate de acord cu dl Kasoulides, potrivit căruia cooperarea cu Rusia va fi întotdeauna importantă, întrucât această ţară reprezintă un partener important în ceea ce priveşte furnizarea de gaz. Cu toate acestea, nu ar trebui să depindem prea mult de o singură ţară, oricare ar fi aceasta, ci ar trebui să ne diversificăm acţiunile, iar Nabucco este o metodă foarte bună în acest sens. În al treilea rând, aş dori să vorbesc despre solidaritatea de care este nevoie în UE. Aţi prezentat mai multe propuneri referitoare la felul în care ar trebui să creştem gradul de solidaritate şi la modul în care poate fi consolidat rolul UE în calitate de mediator în cadrul conflictelor care ne afectează, în special cele dintre Rusia şi Ucraina. Aţi vorbit, de asemenea, despre Desertec. Consider că ambele proiecte sunt importante, întrucât calendarele lor de realizare sunt diferite. De asemenea, trebuie să analizăm - lucru care va cădea în sarcina succesorului la postul pe care îl ocupaţi, fie că va fi vorba de dvs. sau de altcineva - modul în care noi, cei din Europa, ne declarăm, pe de-o parte, în favoarea unor proiecte de mare anvergură, precum Nabucco şi Desertec, iar pe de altă parte pledăm pentru descentralizarea unei părţi din producţia de energie şi electricitate. În prezent, există o serie de proiecte industriale în curs de dezvoltare - bazate la rândul lor pe industrie - care le permit consumatorilor şi chiar gospodăriilor să recurgă într-o mai mare măsură la un tip de producţie de energie care să le ofere securitatea aprovizionării. Aceasta se poate realiza, pe de-o parte, prin folosirea contoarelor inteligente, iar, pe de altă parte, printr-o producţie efectivă de energie în cadrul gospodăriilor individuale. În acest sens, abordarea Europei ar putea fi aceea de a spune: „da, bineînţeles că avem nevoie de aprovizionare externă, avem nevoie de securitatea aprovizionării şi de proiecte inovatoare de anvergură, ca Desertec, însă trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că oamenii, companiile şi întreprinderile, precum şi gospodăriile individuale, îşi pot controla mai bine bugetul acordat energiei şi consumul de energie, din punct de vedere al preţurilor, al economiei şi al mediului”."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ďakujem za vašu správu. Otázka bezpečnosti dodávok pre našich občanov je čoraz dôležitejšia. Predovšetkým v tejto súvislosti bude vaše portfólio zohrávať ešte významnejšiu úlohu v budúcnosti a bude tiež dôležité pre európsku identitu. Ako ste pomerne správne uviedli, diverzifikácia je tiež potrebná. Úplne súhlasím s pánom Kasoulidesom v tom, že spolupráca s Ruskom bude vždy dôležitá, keďže je to dôležitý partner v oblasti dodávok plynu. Nemali by sme však byť príliš závislí od žiadnej krajiny, nech už by to bola ktorákoľvek, ale mali by sme diverzifikovať a projekt Nabucco je správnym spôsobom, ako to dosiahnuť. Moja tretia poznámka sa týka solidarity, ktorá je v EÚ potrebná. Predložili ste niekoľko návrhov v súvislosti s tým, ako by sme mali zvýšiť našu solidaritu, a tiež s tým, ako možno posilniť úlohu EÚ ako sprostredkovateľa v konfliktoch, ktoré nás postihujú, najmä tých medzi Ruskom a Ukrajinou. Hovorili ste aj o projekte Desertec. Som presvedčený, že obidva projekty sú dôležité, keďže sa odlišujú svojimi časovými harmonogramami. Musíme sa tiež zamyslieť nad tým, a to by bola úloha pre vášho nástupcu, či ním budete vy alebo niekto iný, ako my v Európe môžeme na jednej strane podporovať niekoľko veľkých projektov ako Nabucco a Desertec a zároveň obhajovať decentralizáciu istej časti vlastnej výroby elektrickej energie a energie. V súčasnosti sa vyvíja niekoľko priemyselných projektov, ktoré sú tiež orientované na priemysel a ktoré umožňujú spotrebiteľom a dokonca domácnostiam, aby intenzívnejšie využívali taký druh energie, ktorej výroba prináša energetickú bezpečnosť. Ide o inteligentné merače na jednej strane až po skutočnú výrobu jednotlivých domácností. V tejto súvislosti by mohol byť postoj Európy súhlasný. Samozrejme, že potrebujeme dodávky zvonka, potrebujeme bezpečnosť dodávok a veľké a inovatívne projekty ako Desertec, ale musíme tiež zabezpečiť, aby ľudia, spoločnosti a podniky, ako aj jednotlivé domácnosti mohli mať väčšiu kontrolu nad svojimi rozpočtami na energiu a spotrebou energie, pokiaľ ide o cenu, úspornosť a životné prostredie."@sk19
". Gospod predsednik, komisar, hvala za vaš odgovor. Vprašanje zanesljivosti oskrbe postaja za naše državljane vedno pomembnejše. Še posebno v teh okoliščinah bo imel vaš portfelj v prihodnje vedno večjo vlogo in bo pomemben tudi za evropsko identiteto. Kot ste popolnoma pravilno povedali, je potrebna tudi raznolikost. Povsem soglašam z gospodom Kasoulidesom, da bo sodelovanje z Rusijo vedno pomembno, ker je pomembna partnerica glede dobave plina. Vendar ne smemo biti preveč odvisni od ene države, ne glede na to, katera država je to, ampak moramo povečati raznolikost in dober način, da to storimo, je Nabucco. Moja tretja točka se nanaša na solidarnost, ki je potrebna v EU. Predstavili ste številne predloge, kako bi povečali našo solidarnost in tudi kako je mogoče okrepiti vlogo EU kot posrednice v sporih, ki vplivajo na nas, še posebej med Rusijo in Ukrajino. Govorili ste tudi o Desertecu. Prepričan sem, da sta pomembna oba projekta, ker se razlikujeta v časovnih razporedih. Razmisliti moramo tudi o tem (in to bi bila naloga za vašega naslednika, bodisi da boste to vi bodisi kdo drug), kako lahko mi v Evropi po eni strani podpiramo številne velike projekte, kot sta Nabucco in Desertec, hkrati pa zagovarjamo decentralizacijo dela naše elektrike in proizvodnje energije. Trenutno obstajajo številni industrijski projekti v razvoju, ki jih podpira tudi industrija, ki omogočajo potrošnikom in celo gospodinjstvom, da se bolj vključijo z vrsto proizvodnje energije, ki prinaša energetsko varnost. To obsega vse od pametnih števcev na eni strani do dejanske proizvodnje s strani posameznih gospodinjstev. V tem pogledu bi bil možen pristop Evrope, da bi rekla „da, seveda potrebujemo zunanjo oskrbo, potrebujemo zanesljivost oskrbe in velike inovativne projekte, kot je Desertec, vendar moramo tudi zagotoviti, da bodo lahko imeli ljudje, družbe in podjetja, pa tudi posamezna gospodinjstva nadzor nad svojim energetskim proračunom in porabo energije glede cene, gospodarnosti in okolja“."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Tack för er redogörelse. Frågan om en trygg energiförsörjning för våra medborgare blir allt viktigare. Framför allt i det här sammanhanget kommer er portfölj att få ännu större betydelse i framtiden – och den kommer även att vara viktig för den europeiska identiteten. Som ni mycket riktigt sade är det även nödvändigt med diversifiering. Jag håller helt och hållet med Ioannis Kasoulides om att samarbetet med Ryssland alltid kommer att vara viktigt, eftersom Ryssland är en viktig partner när det gäller gasförsörjning. Vi bör dock inte vara alltför beroende av ett enda land, oavsett vilket det är. Vi bör dock diversifiera och Nabucco är ett bra sätt att göra detta. Min tredje punkt handlar om den solidaritet som behövs i EU. Ni har presenterat ett antal förslag på hur vi skulle kunna öka vår solidaritet och även hur vi skulle kunna stärka EU:s roll som medlare i konflikter som påverkar oss, framför allt mellan Ryssland och Ukraina. Ni talade även om Desertec. Jag anser att båda projekten är viktiga, eftersom de har olika tidsperspektiv. Vi måste även fundera över hur vi i Europa å ena sidan kan stödja ett antal stora projekt, till exempel Nabucco och Desertec, och å andra sidan samtidigt förespråka en decentralisering av delar av vår el- och energiproduktion. Det blir väl en uppgift för er efterträdare, oavsett om det blir ni själv eller någon annan Det finns för närvarande ett antal industriprojekt – också industridrivna – som är under utveckling och som innebär att konsumenter och till och med hushåll kan bli mer delaktiga i en typ av energiproduktion som ger en tryggad energiförsörjning. Det gäller allt från smarta mätare till enskilda hushålls faktiska produktion. I det avseendet kan Europas hållning vara att säga ”ja, naturligtvis behöver vi en extern försörjning, vi behöver en tryggad energiförsörjning och stora, innovativa projekt som Desertec, men vi måste även se till att befolkningen, företagen och bolagen samt enskilda hushåll kan ha större kontroll över sin energibudget och energiförbrukning med avseende på priset, ekonomin och miljön”."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"industry-driven"3
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph