Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Traversăm acum cea mai gravă criză din sectorul laptelui, generată de criza globală şi care reprezintă pe fond decalajul dintre cerere şi ofertă. Scăderea preţurilor la lapte şi produse lactate afectează în primul rând fermele cu venituri mici; din această cauză, nu cred că sistemul de cote ar trebui îngheţat în toate statele membre, ci ar trebui ca fiecare stat să decidă cum îşi stabileşte propriile cote. Problema este că, faţă de anii 1983-84, numai 1/5 dintre producători au rămas pe piaţă şi acum riscăm ca o altă serie de ferme să se închidă. Deci trebuie să luăm măsuri urgente pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Pentru a stopa criza din acest sector ar trebui să prevedem următoarele: extinderea măsurilor de stocare anticipate pentru unt, lapte praf şi brânzeturi, accelerarea creării unui fond pentru produsele lactate pentru a răspunde nevoilor micilor producători şi fermierilor tineri şi o înţelegere cu supermarketurile pentru a stabili un preţ decent pentru producătorii agricoli, cât şi un preţ decent la vânzare. <BRK>"@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V současné době procházíme nejhlubší krizí odvětví mlékárenské výroby, již způsobila krize celosvětová, která je výsledkem nepoměru mezi poptávkou a nabídkou. Pokles cen mléka a mléčných výrobků dopadá na prvním místě na zemědělské podniky s nízkými příjmy. Z toho důvodu se domnívám, že by systém kvót neměl být zmrazen ve všech členských státech, ale každý členský stát by se měl rozhodnout, jakým způsobem nastaví své kvóty. Problém spočívá v tom, že oproti létům 1983–1984 zůstala na trhu v současné době pouze jedna pětina výrobců a nyní hrozí, že budou muset zavřít i další podniky. Potřebujeme tudíž přijmout naléhavá opatření, jimiž předejdeme uzavření dalších podniků. K překonání krize v odvětví musíme přijmout následující opatření: rozšířit opatření určená pro skladování másla, sušeného mléka a sýrů, urychlit vytvoření fondu pro mlékárenské výrobky, jehož pomocí budou naplněny potřeby malých výrobců a mladých zemědělců, a dosáhnout dohody se supermarkety ohledně stanovení spravedlivé ceny pro zemědělské výrobce a prodejce."@cs1
"Vi oplever i øjeblikket den dybeste krise i mælkeproduktionssektoren udløst af den globale krise, som grundlæggende er forårsaget af uoverensstemmelser mellem udbud og efterspørgsel. Faldet i priser på mælke- og mejeriprodukter rammer primært landbrugere med lav indtjening. Jeg mener derfor ikke, at kvotesystemet skal afskaffes i alle medlemsstater, men at hver medlemsstat skal have mulighed for at beslutte, hvilke kvoter den vil have. Problemet er, at der i forhold til 1983-84 kun er en femtedel af producenterne tilbage på markedet, og at vi nu risikerer, at endnu flere landbrug lukkes. Vi skal derfor omgående vedtage foranstaltninger, som kan forhindre dette. Vi skal iværksætte følgende foranstaltninger for at bekæmpe krisen i sektoren: forlænge foranstaltningerne for lagring af smør, mælkepulver og ost, sætte skub i oprettelsen af en mejerifond, der kan opfylde de små producenters og unge landbrugeres behov, og nå til enighed med supermarkederne om fastsættelsen af priser, der er retfærdige for både producenterne og de detailhandlende."@da2
"Wir durchlaufen derzeit die tiefste durch die globale Krise eingeleitete Krise im Milchsektor, die im Wesentlichen eine Folge des Gegensatzes von Angebot und Nachfrage ist. Der Preisrückgang bei Milch und Milchprodukten betrifft in erster Linie Landwirte mit niedrigen Einkommen. Daher glaube ich nicht, dass das Quotensystem in allen Mitgliedstaaten eingefroren werden sollte, sondern jeder Staat sollte entscheiden, wie die eigenen Quoten festzusetzen sind. Das Problem ist, dass im Vergleich zu 1983-84 nur ein Fünftel der Erzeuger im Markt verblieben sind, und derzeit ist die Existenz weiterer Betriebe gefährdet. Wir müssen daher vorsorgliche Maßnahmen einleiten, um dies zu verhindern. Wir sollten folgende Maßnahmen zur Beendigung der Krise in diesem Sektor ergreifen: Erweiterung der vorgesehenen Maßnahmen für die Butter-, Milchpulver- und Käselagerung, die beschleunigte Einrichtung eines Milchfonds für die Bedürfnisse kleiner Erzeuger und junger Landwirte, und die Erzielung von Absprachen mit den Supermärkten im Sinne von fairen Preisfestlegungen sowohl für landwirtschaftliche Erzeuger als auch für Händler."@de9
"Επί του παρόντος, βιώνουμε τη βαθύτερη κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα, η οποία προκλήθηκε από την παγκόσμια κρίση, που είναι κατά βάση αποτέλεσμα της αναντιστοιχίας μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Η πτώση των τιμών του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων επηρεάζει πρωταρχικά τα αγροκτήματα με χαμηλά εισοδήματα. Για τον λόγο αυτόν, δεν πιστεύω ότι το σύστημα ποσοστώσεων πρέπει να παγώσει σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά κάθε κράτος πρέπει να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα διαμορφώσει τις δικές του ποσοστώσεις. Το πρόβλημα είναι πως, σε σύγκριση με την περίοδο 1983-84, μόλις το ένα πέμπτο των παραγωγών παρέμεινε στην αγορά και τώρα διατρέχουμε τον κίνδυνο να κλείσουν περισσότερες εκμεταλλεύσεις. Επομένως, πρέπει να εγκρίνουμε επείγοντα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Οφείλουμε να λάβουμε τα ακόλουθα μέτρα για να τερματίσουμε την κρίση σε αυτόν τον τομέα: να παρατείνουμε τα μέτρα που σχεδιάζονται για την αποθήκευση βουτύρου, γάλακτος σε σκόνη και τυροκομικών, να επιταχύνουμε τη δημιουργία ενός ταμείου για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το οποίο θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των μικρών παραγωγών και των νέων γαλακτοπαραγωγών, τέλος δε, να καταλήξουμε σε συνεννόηση με τα σουπερμάρκετ όσον αφορά τον καθορισμό δίκαιης τιμής τόσο για τους γεωργικούς παραγωγούς όσο και για τους εμπόρους."@el10
"We are currently going through the deepest crisis in the dairy sector, triggered by the global crisis, which is basically a result of a discrepancy between demand and supply. The fall in the prices of milk and dairy products primarily affects farms with low incomes. For this reason, I do not think that the quota system ought to be frozen in all Member States, but each state ought to decide how to set their own quotas. The problem is that, compared to 1983-84, only one-fifth of producers have remained in the market, and we are now at risk of more farms closing down. We therefore need to adopt urgent measures to prevent this from happening. We ought to take the following measures to end the crisis in this sector: extend the measures envisaged for storing butter, milk powder and cheeses, speed up the creation of a dairy product fund to meet the needs of small producers and young farmers, and reach an understanding with the supermarkets in terms of setting a fair price for both agricultural producers and retailers."@en4
"El sector de los productos lácteos vive su peor crisis, causada por la crisis global, que básicamente es el resultado de una discrepancia entre la oferta y la demanda. La caída de los precios de la leche y de los productos lácteos afecta principalmente a las granjas con ingresos bajos. Por eso, no creo que el sistema de cuotas deba ser congelado en todos los Estados miembros, sino que cada Estado debería decidir cómo establecer sus propias cuotas. El problema es que, en comparación con la situación en 1983 ó 1984, sólo una quinta parte de los productores se mantienen en el mercado, y en estos momentos muchas más granjas están amenazadas por el cierre. Por tanto debemos adoptar medidas urgentes para evitar que esto suceda. Debemos aplicar las siguientes medidas para poner fin a la crisis del sector: ampliar las medidas referentes al almacenamiento de mantequilla, leche en polvo y quesos; acelerar la creación de un fondo de apoyo a la producción de lácteos para responder a las necesidades de los pequeños productores y de los granjeros jóvenes, y llegará a un entendimiento con los supermercados en términos del establecimiento de un precio justo tanto para los productores agrícolas como para los distribuidores."@es21
"Me elame praegu läbi sügavaimat kriisi piimasektoris, mille on käivitanud ülemaailmne kriis, mis on peamiselt nõudluse ja pakkumise vahelise lahknevuse tulemus. Piima ja piimatoodete hindade langus mõjutab peamiselt madala sissetulekuga põllumajandusettevõtteid. Seetõttu ei arva ma, et kvoodisüsteem tuleks kõikides liikmesriikides külmutada, vaid iga riik peaks otsustama, kuidas oma kvoote sätestada. Probleem on selles, et võrreldes aastatega 1983–84 on turule jäänud ainult üks viiendik tootjatest ja nüüd ähvardab meid veelgi enamate põllumajandusettevõtete sulgemine. Seepärast peame kiiresti võtma meetmeid, et seda ei juhtuks. Kriisi lõpetamiseks sektoris peaksime võtma järgmised meetmed: pikendama või, lõssipulbri ja juustude ladustamisega seoses ettenähtud meetmeid, kiirendama piimandusfondi loomist väiketootjate ja noorte põllumajandustootjate vajadustele vastutulekuks ja jõudma nii põllumajandustootjatele kui ka jaemüüjatele õiglase hinna määramise osas ostukeskustega teineteisemõistmisele."@et5
"Maitoala on parhaillaan maailmanlaajuisen kriisin aiheuttamassa syvässä ahdingossa, jonka perimmäinen syy on kysynnän ja tarjonnan välinen ero. Maidon ja maitotuotteiden hintojen romahtaminen vaikuttaa pääasiassa pienituloisiin maatiloihin. Tästä syystä en kannata kiintiöjärjestelmän jäädyttämistä kaikissa jäsenvaltioissa, vaan kunkin valtion pitäisi päättää omien kiintiöidensä asettamisesta. Ongelmana on se, että vuosiin 1983–1984 verrattuna vain yksi viidesosa maataloustuottajista on pysynyt markkinoilla, ja yhä useammat tilat ovat nyt vaarassa lopettaa toimintansa. Siksi meidän on kiireesti toteutettava toimenpiteitä tämän estämiseksi. Maitoalan kriisin lopettamiseksi olisi toteutettava seuraavat toimet: jatkettava voin, maitojauheen ja juustojen suunniteltuja varastointitoimenpiteitä, nopeutettava pienten tuottajien ja nuorten viljelijöiden tarpeita vastaavan maitotuoterahaston perustamista ja päästävä supermarketien kanssa yhteisymmärrykseen oikeudenmukaisen hinnan maksamisesta sekä maataloustuottajille että vähittäiskauppiaille."@fi7
"Le secteur laitier travers actuellement la crise la plus profonde qu’il ait connue. Cette crise, due principalement à un déséquilibre entre l’offre et la demande, a été déclenchée par la crise mondiale. La chute du prix du lait et des produits laitiers frappe en premier lieu les producteurs à faibles revenus. C’est pourquoi je ne pense pas que le système des quotas doive être gelé dans tous les États membres; par contre, chaque État devrait décider de la fixation de ses quotas. Le problème est que, par rapport à 1983-84, un cinquième seulement des producteurs sont restés sur le marché et que nous sommes aujourd’hui confrontés au risque d’une augmentation du nombre d’exploitations obligées de cesser leur activité. Nous devons donc adopter des mesures urgentes afin d’éviter qu’il en soit ainsi. Nous devons prendre les mesures suivantes pour mettre fin à la crise dans ce secteur: prolonger les mesures de stockage du beurre, de la poudre de lait et du fromage, accélérer la création d’un fonds du secteur laitier pour répondre aux besoins des petits producteurs et des jeunes producteurs, et parvenir à un accord avec les supermarchés en termes de fixation d’un prix équitable aussi bien pour les producteurs agricoles que pour les détaillants."@fr8
". Pillanatnyilag a tejágazat legsúlyosabb válságát éljük, amelyet a globális válság váltott ki; ez utóbbi alapvetően a kereslet és a kínálat közötti eltérés eredménye. A tej és a tejtermékek árának csökkenése elsősorban az alacsony jövedelmű mezőgazdasági üzemeket érinti. Ezért nem gondolom, hogy a kvótarendszert minden tagállamban be kellene fagyasztani, de mindegyik államnak döntenie kellene saját kvótái megállapításának módjáról. A probléma az, hogy 1983/84-hez viszonyítva mindössze a termelők egyötöde maradt a piacon, és most fennáll a veszélye annak, hogy még több mezőgazdasági üzemet kell bezárni Ezért sürgős intézkedéseket kell elfogadnunk ennek megakadályozására. A tejpiaci válság megszüntetéséhez a következő intézkedésekre lenne szükség: a vaj, a tejpor és a sajt tárolására előirányzott intézkedések kiterjesztése, a tejtermékalap létrehozásának felgyorsítása a kistermelők és a fiatal gazdálkodók igényeinek kielégítése érdekében, valamint egyezségre jutás az élelmiszer-áruházakkal, hogy a mezőgazdasági termelők és a kiskereskedők számára méltányos árakat állapítsanak meg."@hu11
"Stiamo vivendo la crisi più grave mai registrata dal settore lattiero-caseario, scatenata dalla crisi mondiale, che fondamentalmente deriva da un divario tra domanda e offerta. Il crollo dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari incide principalmente sulle aziende agricole a basso reddito. Per questo non credo che il sistema delle quote debba essere congelato in tutti gli Stati membri: ciascuno dovrebbe essere lasciato libero di scegliere come fissare le proprie quote. Il problema sta nel fatto che, rispetto agli anni 1983-1984, soltanto un quinto dei produttori è rimasto sul mercato e adesso rischiamo che altre aziende agricole debbano chiudere i battenti. E’ dunque indispensabile adottare misure urgenti per evitare che ciò accada. Per porre fine alla crisi del settore sono indispensabili i seguenti provvedimenti: ampliamento delle misure previste per l’ammasso del burro, del latte in polvere e dei formaggi, accelerazione della creazione di un fondo per i prodotti lattiero-caseari al fine di rispondere alle esigenze dei piccoli produttori e dei giovani agricoltori, nonché raggiungimento di un’intesa con i supermercati in termini di fissazione di un prezzo equo per i produttori agricoli e i dettaglianti."@it12
"Dabar patiriame pasaulinės krizės sukeltą giliausią pieno sektoriaus krizę, kuri iš esmės kilo dėl paklausos ir pasiūlos neatitikimo. Mažėjančios pieno ir pieno produktų kainos didžiausią poveikį turi mažas pajamas gaunantiems ūkiams. Dėl šios priežasties nemanau, kad kvotų sistema turėtų būti įšaldyta visose valstybėse narėse – kiekviena valstybė turėtų nuspręsti, kaip nustatyti savo kvotas. Problema ta, kad, palyginti su 1983–1984 m., rinkoje liko tik penktadalis gamintojų ir dabar kyla pavojus, kad veiklą nutrauks dar daugiau ūkių. Todėl turime skubiai imtis priemonių, kad to neįvyktų. Šio sektoriaus krizei įveikti turėtume imtis šių priemonių: pratęsti sviesto, pieno miltelių ir sūrių saugojimo priemones, sparčiau kurti pieno produktų fondą smulkiųjų gamintojų ir jaunųjų ūkininkų poreikiams tenkinti, pasiekti susitarimą su prekybos centrais, kad būtų nustatyta sąžininga kaina ir žemės ūkio gamintojams, ir mažmenininkams."@lt14
"Pašreiz mēs piedzīvojam dziļāko krīzi piensaimniecības nozarē, un to izraisīja globālā krīze, kas būtībā ir sekas neatbilstībai starp pieprasījumu un piedāvājumu. Piena un piena produktu cenu kritums galvenokārt ietekmē saimniecības ar zemiem ienākumiem. Šā iemesla dēļ es neuzskatu, ka kvotu sistēmu vajadzētu iesaldēt visās dalībvalstīs, bet katrai dalībvalstij vajadzētu izlemt, cik lielas kvotas noteikt. Problēma ir tajā apstāklī, ka, salīdzinot ar 1983. 1984. gadu, tikai viena piektā daļa ražotāju ir palikusi tirgū, un pašlaik mēs riskējam ar to, ka vēl vairāk saimniecību beigs pastāvēt. Tāpēc mums jāpieņem steidzami pasākumi, lai to novērstu. Lai izbeigtu krīzi nozarē, mums jāpieņem šādi pasākumi: jāpaplašina pasākumi, kas paredzēti sviesta, piena pulvera un sieru uzglabāšanai, jāpaātrina piena produktu fonda izveide, lai nodrošinātu mazo ražotāju un jauno lauksaimnieku vajadzības, un jāpanāk vienošanās ar lielveikaliem par taisnīgām cenām gan lauksaimniecības produktu ražotājiem, gan mazumtirgotājiem."@lv13
"Traversăm acum cea mai gravă criză din sectorul laptelui, generată de criza globală şi care reprezintă pe fond decalajul dintre cerere şi ofertă. Scăderea preţurilor la lapte şi produse lactate afectează în primul rând fermele cu venituri mici; din această cauză, nu cred că sistemul de cote ar trebui îngheţat în toate statele membre, ci ar trebui ca fiecare stat să decidă cum îşi stabileşte propriile cote. Problema este că, faţă de anii 1983-84, numai 1/5 dintre producători au rămas pe piaţă şi acum riscăm ca o altă serie de ferme să se închidă. Deci trebuie să luăm măsuri urgente pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Pentru a stopa criza din acest sector ar trebui să prevedem următoarele: extinderea măsurilor de stocare anticipate pentru unt, lapte praf şi brânzeturi, accelerarea creării unui fond pentru produsele lactate pentru a răspunde nevoilor micilor producători şi fermierilor tineri şi o înţelegere cu supermarketurile pentru a stabili un preţ decent pentru producătorii agricoli, cât şi un preţ decent la vânzare."@mt15
". Momenteel maken we de zwaarste crisis in de zuivelsector mee, die veroorzaakt is door de wereldwijde crisis en in wezen het gevolg is van de discrepantie tussen vraag en aanbod. De sterke daling van de prijs van melk en andere zuivelproducten treft in de eerste plaats de boeren met een laag inkomen. Daarom ben ik van mening dat het quotasysteem niet in alle lidstaten bevroren zou moeten worden, maar dat elke staat zou moeten beslissen welke quota zij zelf wil instellen. Het probleem is dat vergeleken met 1983-1984 slechts een vijfde van de producenten nog voor de markt produceert, en momenteel lopen we het risico dat er nog meer boerenbedrijven moeten sluiten. We moeten daarom urgente maatregelen treffen om te voorkomen dat dit gebeurt. We zouden de volgende maatregelen moeten nemen om een einde te maken aan de crisis in deze sector: de maatregelen die voor de opslag van boter, melkpoeder en kaas zijn voorzien uitbreiden, de oprichting van een zuivelproductenfonds versnellen om tegemoet te komen aan de behoeften van kleine producenten en jonge boeren, en tot een overeenkomst met de supermarkten komen, waarbij het gaat om het stellen van eerlijke prijzen voor zowel de landbouwproducenten als de detailhandel."@nl3
"Obecnie doświadczamy najgłębszego kryzysu w sektorze mleczarskim wywołanego kryzysem globalnym, który zasadniczo jest wynikiem rozbieżności między popytem a podażą. Spadek cen mleka i przetworów mlecznych odbija się negatywnie przede wszystkim na gospodarstwach z niskimi dochodami. Z tego względu nie uważam, że system kwot należy zamrozić we wszystkich państwach członkowskich. Każde państwo powinno natomiast podjąć decyzję, jak wyznaczyć własne kwoty. Problem polega na tym, że w porównaniu z latami 1983-1984 na rynku pozostała jedynie jedna piąta producentów. Ryzykujemy zatem teraz, że więcej gospodarstw zakończy działalność. Dlatego musimy przyjąć pilne środki, aby temu zapobiec. Powinniśmy przyjąć następujące środki, aby zakończyć kryzys w tym sektorze: przedłużyć środki dotyczące przechowywania masła, mleka w proszku i sera, przyspieszyć utworzenie funduszu mleczarskiego, aby zrealizować potrzeby małych producentów i młodych hodowców, i osiągnąć porozumienie z supermarketami, aby ustalić godziwą cenę dla producentów rolnych i detalistów."@pl16
"O sector do leite atravessa actualmente a sua crise mais profunda de sempre, despoletada pela crise mundial, e que é, fundamentalmente, o resultado de uma discrepância entre a procura e a oferta. A queda dos preços do leite e dos produtos lácteos afecta sobretudo os agricultores de baixos rendimentos. Por essa razão, penso que o sistema de quotas não deverá ser congelado em todos os Estados-Membros, devendo cada um dos países decidir da fixação das respectivas quotas. O problema é que, comparativamente a 1983-84, apenas um quinto dos produtores se mantém no mercado, e corremos o risco de um número maior de explorações vir a encerrar. Precisamos, por isso, de adoptar medidas urgentes para evitar que isso aconteça. Para pôr fim à actual crise no sector do leite, deveríamos tomar as seguintes medidas: estender as medidas previstas para o armazenamento de manteiga, leite em pó e queijo; acelerar a criação de um fundo para os produtos lácteos com vista a dar resposta às necessidades dos pequenos produtores e dos jovens agricultores; e a chegar a acordo com os supermercados no que respeita à fixação de um preço justo para os produtores agrícolas e os retalhistas."@pt17
"V súčasnosti prechádzame najhlbšou krízou mliekarenského odvetvia, ktorú vyvolala globálna kríza, a tá je v podstate výsledkom rozporu medzi dopytom a ponukou. Pokles cien mlieka a mliečnych výrobkov postihuje predovšetkým nízkopríjmové hospodárstva. Preto si nemyslím, že systém kvót by sa mal zmraziť vo všetkých členských štátoch, ale každý štát by mal sám rozhodnúť o nastavení svojich kvót. Problémom je, že v porovnaní s rokmi 1983 – 1984 zostala na trhu len jedna pätina výrobcov, a teraz hrozí, že skončí ešte viac hospodárstiev. Preto potrebujeme prijať naliehavé opatrenia, aby k tomu nedošlo. Mali by sme prijať nasledujúce opatrenia na ukončenie krízy v tomto odvetví: predĺžiť opatrenia predpokladané pre skladovanie masla, sušeného mlieka a syrov, urýchliť vytvorenie fondu pre mliečne výrobky, ktorý uspokojí potreby malých výrobcov a mladých poľnohospodárov, a dosiahnuť dohodu so supermarketmi, čo sa týka stanovenia spravodlivej ceny pre výrobcov poľnohospodárskych produktov aj obchodníkov."@sk19
"Trenutno preživljamo v mlečnem sektorju najhujšo krizo, ki jo je sprožila globalna kriza, ta pa je v osnovi rezultat razkoraka med povpraševanjem in ponudbo. Padec cen mleka in mlečnih proizvodov je prizadel predvsem kmetije z nizkimi dohodki. Zato mislim, da sistema kvot ne bi smeli zamrzniti v vseh državah članicah, ampak bi se morala vsaka država odločiti, kako bo postavila svoje lastne kvote. Problem je, da je v primerjavi z letom 1983–84 ostala na trgu samo ena petina proizvajalcev in zdaj tvegamo, da se bo zaprlo še več kmetij. Zato moramo nujno sprejeti ukrepe, ki bodo preprečili, da bi se to zgodilo. Za končanje krize v tem sektorju moramo sprejeti naslednje ukrepe: podaljšati ukrepe, predvidene za skladiščenje masla, mleka v prahu in sira, pospešiti ustanovitev sklada za mlečne proizvode, ki bo izpolnjeval potrebe malih proizvajalcev in mladih kmetov, in doseči sporazum z veleblagovnicami glede poštene cene za obe strani, za kmetijske proizvajalce in za trgovce v maloprodaji."@sl20
"Vi genomgår för närvarande den djupaste krisen någonsin i mejerisektorn till följd av den globala krisen, som i princip är ett resultat av en diskrepans mellan tillgång och efterfrågan. De sjunkande priserna på mjölk- och mejeriprodukter drabbar först och främst jordbruksföretag med låga inkomster. Därför tycker jag inte att kvotsystemet bör frysas i alla medlemsstater utan att varje stat själv bör bestämma hur man ska fastställa sina kvoter. Problemet är att endast en femtedel av producenterna är kvar på marknaden jämfört med 1983–1984, och vi riskerar nu att fler jordbruksföretag läggs ned. Vi måste därför anta skyndsamma åtgärder för att förhindra detta. Vi bör vidta följande åtgärder för att få bukt med krisen i sektorn: utöka de planerade åtgärderna för lagring av smör, mjölkpulver och ost, påskynda inrättandet av en mejerifond för att tillgodose småproducenternas och de unga jordbrukarnas behov, och nå en överenskommelse med livsmedelsbutikerna när det gäller att fastställa ett rimligt pris för både jordbruksproducenterna och handlarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph