Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-053"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-053"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vaadates praegust piimaturu olukorda on selge, et meie sektor ei ole veel suures osas valmis ise toime tulema maailma majanduskriisist tulenevate tagajärgedega. Sellest tulenevalt peaks ühise põllumajanduspoliitika areng olema jätkuvalt suunatud suurema konkurentsivõime ja pikemas perspektiivis vähema turukorralduse suunas. Ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontroll” on samm õiges suunas ja sama suuna hoidmine ka 2013. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika aruteludes on ainsaks viisiks, kuidas sektorit tugevdada."@et5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Při pohledu na stávající situaci na trhu s mléčnými výrobky je zjevné, že naše odvětví stále není zásadním způsobem připraveno na vyrovnání se s následky celosvětové hospodářské krize. V důsledku toho by rozvoj společné zemědělské politiky měl být nadále zaměřen na zlepšení konkurenceschopnosti a na menší míru řízení trhu z dlouhodobého hlediska. Provedení „kontroly stavu“ společné zemědělské politiky je krok správným směrem a jediný způsob, jak odvětví posílit, je tento směr zachovat při diskusích o společné zemědělské politice po roce 2013."@cs1
"Den nuværende situation på markedet for mælkeprodukter viser tydeligt, at vores sektor generelt stadig ikke er i stand til at håndtere konsekvenserne af den globale økonomiske krise. Det betyder, at udviklingen af den fælles landbrugspolitik fortsat skal søge at forbedre konkurrenceevnen og på lang sigt reducere markedsstyringen. Et sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik er et skridt i den rigtige retning, og vi kan kun styrke sektoren, hvis vi fastholder den samme retning i drøftelserne af den fælles landbrugspolitik efter 2013."@da2
"Wenn wir die aktuelle Lage im Milchmarkt betrachten, wird deutlich, dass unser Sektor immer noch weitestgehend unvorbereitet ist, um die Folgen der globalen Wirtschaftskrise zu meistern. Im Ergebnis sollte die Entwicklung der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik weiterhin auf eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und, auf lange Sicht, weniger Marktverwaltung abzielen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, die gemeinsame Agrarpolitik einem,Check-up’ zu unterziehen, und der einzige Weg zur Stärkung des Sektors ist die Beibehaltung der gleichen Marschroute in den Debatten der gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013."@de9
"Παρατηρώντας την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι σαφές ότι ο τομέας μας σε μεγάλο βαθμό παραμένει ανέτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής πρέπει να εξακολουθήσει να στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μακροπρόθεσμα δε, σε λιγότερη διαχείριση της αγοράς. Η διενέργεια ενός «διαγνωστικού ελέγχου» στην κοινή γεωργική πολιτική είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση και η διατήρηση της ίδιας πορείας στις συζητήσεις αναφορικά με την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013 είναι ο μοναδικός τρόπος ενίσχυσης του τομέα."@el10
"Observing the present situation in the dairy market, it is clear that our sector is still largely unprepared to cope with the consequences of the global economic crisis. As a result, the development of the common agricultural policy should continue to be aimed towards improved competitiveness and, in the long term, less market management. Giving the common agricultural policy a ‘check-up’ is a step in the right direction, and maintaining the same direction in discussions of the common agricultural policy after 2013 is the only way to strengthen the sector."@en4
"Si observamos la situación actual del mercado de productos lácteos, queda claro que nuestro sector aún dista mucho de estar preparado para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica global. En consecuencia, el desarrollo de la política agrícola común debería seguir estar orientado a la mejora de la competitividad y, a largo plazo, a un menor control de los mercados. Llevar a cabo una revisión de la PAC es un paso en la dirección correcta, y mantener el mismo rumbo en los debates sobre la política agrícola común después de 2013 es la única manera de reforzar al sector."@es21
"Maitoalan nykyistä markkinatilannetta tarkastelemalla voi selvästi havaita, että maitoalan valmiudet selviytyä maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksista ovat vielä hyvin puutteelliset. Tästä syystä yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelussa olisi jatkossakin asetettava tavoitteeksi kilpailukyvyn parantaminen ja pitkällä aikavälillä markkinahallinnon vähentäminen. Yhteisen maatalouspolitiikan "terveystarkastus" on askel oikeaan suuntaan, ja saman suunnan säilyttäminen yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevissa keskusteluissa vuoden 2013 jälkeen on ainoa keino maitoalan aseman parantamiseksi."@fi7
". Si on observe la situation actuelle du marché des produits laitiers, il est clair que notre secteur manque encore largement de préparation pour affronter les conséquences de la crise économique mondiale. En conséquence, le développement de la politique agricole commune devrait continuer à aller dans le sens d’une amélioration de la compétitivité et, à long terme, vers moins de contrôle des marchés. Effectuer un bilan de santé de la politique agricole commune est un pas dans la bonne direction et garder ce même cap lors des discussions sur la politique agricole commune après 2013 est la seule possibilité de renforcer le secteur."@fr8
". A tejpiacon tapasztalható jelenlegi helyzetet vizsgálva egyértelmű, hogy az ágazatunk még mindig rendkívül felkészületlen arra, hogy leküzdje a globális gazdasági válság következményeit. Ennek következtében a közös agrárpolitika fejlesztésének továbbra is a jobb versenyképesség felé, hosszú távon pedig a mérsékeltebb piacirányítás felé kellene mutatnia. A közös agrárpolitikát tekintve a felülvizsgálat a helyes irányba mutató lépés, és ugyanennek az iránynak a fenntartása a 2013 utáni közös agrárpolitikával kapcsolatos tárgyalások során az ágazat megerősítésének egyetlen módja."@hu11
"Osservando l’attuale situazione del mercato lattiero-caseario, è chiaro che il nostro settore è ancora decisamente impreparato ad affrontare le conseguenze della crisi economica globale. Lo sviluppo della politica agricola comune dovrebbe pertanto continuare a essere volto al miglioramento della competitività e, a lungo termine, alla riduzione della gestione del mercato. Un check-up della politica agricola comune rappresenta un passo nella giusta direzione, e la conferma di un identico orientamento nelle discussioni sulla politica agricola comune dopo il 2013 è la sola maniera per rafforzare il settore."@it12
"Stebint dabartinę padėtį pieno rinkoje, aišku, kad mūsų sektorius vis dar iš esmės nepasirengęs kovoti su pasaulinės ekonomikos krizės padariniais. Todėl kuriant bendrąją žemės ūkio politiką ir toliau turėtų būti siekiama gerinti konkurencingumą, o ilguoju laikotarpiu – mažiau valdyti rinką. Bendrosios žemės ūkio politikos „patikra“ būtų žingsnis teisinga linkme, o vienintelis būdas sektoriui stiprinti – diskusijose dėl bendrosios žemės ūkio politikos, kuri bus taikoma po 2013 m., išlaikyti tą pačią kryptį."@lt14
"Vērojot pašreizējo situāciju piena produktu tirgū, kļūst skaidrs, ka mūsu nozare joprojām lielā mērā nav gatava reaģēt uz pasaules ekonomiskās krīzes sekām. Tāpēc mūsu kopējās lauksaimniecības politikas attīstībai arī turpmāk jābūt vērstai uz to, lai uzlabotu konkurētspēju un ilgtermiņā – samazinātu tirgus pārvaldību. Kopējās lauksaimniecības politikas „revidēšana” ir pareizs pasākums, un šādas pieejas saglabāšana diskusijās par kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada ir vienīgais veids, kā nostiprināt šo nozari."@lv13
"Vaadates praegust piimaturu olukorda on selge, et meie sektor ei ole veel suures osas valmis ise toime tulema maailma majanduskriisist tulenevate tagajärgedega. Sellest tulenevalt peaks ühise põllumajanduspoliitika areng olema jätkuvalt suunatud suurema konkurentsivõime ja pikemas perspektiivis vähema turukorralduse suunas. Ühise põllumajanduspoliitika „tervisekontroll” on samm õiges suunas ja sama suuna hoidmine ka 2013. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika aruteludes on ainsaks viisiks, kuidas sektorit tugevdada."@mt15
"In het licht van de huidige situatie op de zuivelmarkt is het duidelijk dat onze sector nog steeds niet voldoende is voorbereid op het opvangen van de gevolgen van de wereldwijde economische crisis. Dientengevolge dient de ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid blijvend te zijn gericht op een beter concurrentievermogen en, op lange termijn, minder marktbeheer. Het doorvoeren van een ‘check-up’ voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid is een stap in de goede richting, en het vasthouden aan diezelfde richting in discussies over het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 is de enige manier om de sector te versterken."@nl3
"Obserwując obecną sytuację na rynku mleczarskim, wyraźnie dostrzegam, że nasz sektor wciąż jest w znacznym stopniu nieprzygotowany do radzenia sobie z konsekwencjami globalnego kryzysu gospodarczego. W konsekwencji rozwój wspólnej polityki rolnej powinien być kontynuowany, aby mógł poprawić konkurencyjność, a w dłuższej perspektywie zmniejszyć zarządzanie rynkiem. Kontrola wspólnej polityki rolnej jest krokiem we właściwym kierunku, a utrzymanie tego samego kierunku w dyskusjach na temat wspólnej polityki rolnej po 2013 roku jest jedyną drogą do wzmocnienia sektora."@pl16
". Da observação da actual situação no mercado do leite e dos produtos lácteos, facilmente se deduz que o nosso sector está longe de estar preparado para fazer face às consequências da crise económica mundial. Por conseguinte, o desenvolvimento da política agrícola comum deve continuar a visar o aumento da competitividade e, a longo prazo, a redução da gestão do mercado. O "check-up" feito à política agrícola comum foi um passo na direcção certa, e manter essa direcção nas discussões sobre o futuro da política agrícola comum pós-2013 é a única forma de reforçar o sector."@pt17
"Observând situaţia existentă în prezent pe piaţa produselor lactate, este evident faptul că sectorul nostru nu este încă pregătit pentru a face faţă consecinţelor crizei economice globale. Prin urmare, dezvoltarea politicii agricole comune ar trebui să fie în continuare orientată spre o mai bună competitivitate şi, pe termen lung, spre un management de piaţă mai puţin intens. Verificarea politicii agricole comune este un pas în direcţia corectă, iar menţinerea aceleiaşi direcţii şi în cadrul discuţiilor privind politica agricolă comună după anul 2013 este singura modalitate prin care acest sector poate fi consolidat."@ro18
". Z pozorovania súčasnej situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami je zrejmé, že naše odvetvie je ešte stále do veľkej miery nepripravené na zvládnutie dôsledkov globálnej hospodárskej krízy. Vývoj spoločnej poľnohospodárskej politiky by sa mal preto zameriavať i naďalej na zlepšenie konkurencieschopnosti a dlhodobo menej na riadenie trhu. „Kontrola stavu“ spoločnej poľnohospodárskej politiky je krok správnym smerom a jediný spôsob, ako posilniť toto odvetvie, je udržať si tento smer v diskusiách o spoločnej poľnohospodárskej politike aj po roku 2013."@sk19
"Ob upoštevanju sedanjega položaja mlečnega trga je jasno, da je naš sektor v glavnem še vedno nepripravljen na obvladovanje posledic globalne gospodarske krize. Zato bi se moral razvoj skupne kmetijske politike še naprej usmerjati v izboljšanje konkurenčnosti in dolgoročno manj v upravljanje trga. „Pregled“ skupne kmetijske politike je korak v pravi smeri in ohranjanje te smeri v razpravah o skupni kmetijski politiki po letu 2013 je edini način za okrepitev sektorja."@sl20
"Med tanke på den rådande situationen på mejerimarknaden är det uppenbart att vår sektor till stor del fortfarande saknar kapacitet att klara konsekvenserna av den globala ekonomiska krisen. Utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör därför fortsätta att vara inriktad på ökad konkurrens och, på längre sikt, minskad styrning av marknaden. En ”hälsokontroll” av den gemensamma jordbrukspolitiken är ett steg i rätt riktning och enda sättet att stärka sektorn är att fortsätta i denna riktning i diskussionerna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ivari Padar (S-D ),"15

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph