Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-046"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-046"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all I would like to thank Members of Parliament for this very dedicated debate. I have actually listened very carefully. But of course I have also noted the different views that I have heard among the different Members of this Parliament. Just on some of the promotion. We have already reserved EUR 14 million for promotion for the rest of this year. We have agreed on extending the school milk scheme; yogurt that is low in sugar – that is, containing no more than 7% sugar – will now be introduced into the school milk scheme. Labelling – I hear from different Members of Parliament that there is interest in a labelling system. Let us discuss that in the context of the quality paper that is actually on the table at the moment. So I think there are lots of possibilities. Then, finally, on the food chain, I completely agree with you that that there is no transparency in this chain and we cannot see where the added value is disappearing. Therefore, I am looking forward to the presenting of this report before the end of the year so we can see what the situation actually looks like. I must say that, if you look at the supermarket situation all over Europe, there are huge differences. Germany has a tradition or number of discount supermarkets. These supermarkets are using dairy or milk products, drinking milk as a to get the consumers in, and they are offering a very low price but they are just handing over the bill to the farmers, paying them the low price. So, I think it would be very interesting and necessary to see what is actually happening in this chain, so let us get this transparency on the table and let us, internally in the Commission, but also in Member States’ competition authorities, look into the market. It has been a very interesting discussion here today. I hope that you have noticed the short-term measures and the long-term measures that have been worked out together with France and Germany. I am sure that we will have some very interesting discussions on the future of the dairy sector in Europe because we all want our dairy sector to have a future. As regards the quota system; it seems to be the scapegoat of this whole situation in which we find ourselves. I do not underestimate – and I have been very precise on this since the very beginning of the discussion – that the dairy sector, not only in Europe but globally, finds itself in an unprecedented crisis. That must be very clear. So I certainly do understand the frustration that I see among farmers in different parts of Europe, not all over, but in different parts of Europe. The abolition of the quota system was decided back in 2003 so it is not a decision that was taken overnight while nobody knew what was happening. Then, in the health check, we had the discussion on increasing the quotas to try to find a soft landing for the dairy farmers. But I think that those who want to point their finger at the quota system for being the reason for all the problems in which dairy farmers find themselves are wrong. Because we see that even with a quota system in place, we have not been able to maintain high prices and the structural changes in the dairy sector have taken place anyway. If you look at 1984, when the quota system was introduced, we had 1.6 million dairy farmers in the old EU-10. Today in EU-10 we have 300 000 dairy farmers: less than one fifth of the number of dairy farmers today compared to 1984 with a quota system in place. So these structural changes are taking place anyway. I do not think that going back or rolling back the decision in the health check is the right policy, and here I am supported by all heads of state saying clearly in their decisions from the meeting in June that I have to stick to the decisions from the health check. I have never, ever, during the health check discussions, signalled any openness to roll back these decisions because that would certainly jeopardise predictability for farmers within the European Union. But, José Bové, I think you said I had not been acting with preciseness; that is, the laissez-faire attitude. I do not think it is fair to say that we have been doing nothing. I am not going to repeat all the different measures that we have been taking. I think that, if Member States want to pay specific attention to the dairy sector, they now have the possibility with the health check to reallocate the direct payments so they give a special preference to the grassland areas. That is a possibility and I know that at least one big Member State has taken the opportunity to use this possibility, and for the mountainous areas there are lots of different possibilities. We have production in Europe today that is 45% below quota, so what would happen if we actually wanted to cut quota by 5%? We would actually damage the situation for the young farmers that have invested in the future. Therefore, I would recommend to those countries, those Member States, who really want to help their dairy sector that they use this buy-up of quotas from those who want to leave the dairy sector. That is a much better way of securing the maintenance of those who have invested while giving a helping hand to those that want to leave the sector. That is I think the right policy. Could I then just correct the misunderstanding on the super levy? We are not introducing a new super levy system. We are just giving the possibility that, if Member States are buying up quotas from farmers, they can reduce the number of kilos or tonnes from their ceiling, but it is not a new super levy that will punish any of the farmers."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, především děkuji poslancům a poslankyním Parlamentu za zasvěcenou rozpravu. Všemu jsem pečlivě naslouchala. Samozřejmě jsem si všimla i rozdílných názorů, jež tu zazněly od různých poslanců tohoto Parlamentu. Ještě pár slov ohledně propagace. Na zbytek letošního roku jsme již vyčlenili 14 milionů EUR na propagaci. Shodli jsme se na rozšíření působnosti programu mléka do škol; nyní do něj bude zařazen jogurt s nízkým obsahem cukru, tedy jogurt, který nemá více než 7 % cukru. Označování – od různých poslanců Parlamentu tu zaznělo, že mají zájem o systém označování. Můžeme se jím zabývat podrobněji v rámci dokumentu o kvalitě, o němž nyní jednáme. Domnívám se tedy, že existuje řada možností. Konečně co se týče potravinového řetězce, naprosto souhlasím s vaším tvrzením, že není transparentní a nelze vysledovat, kde dochází ke ztrátě přidané hodnoty. Těším se tedy, až bude tato zpráva před koncem roku předložena, abychom se v situaci zorientovali. Musím říci, že při pohledu na situaci v supermarketech po celé Evropě nalezneme řadu velkých rozdílů. V Německu má tradici řada supermarketů se zlevněným zbožím. Ty využívají mlékárenské nebo mléčné produkty a mléko jako prostředek k přilákání zákazníků a nabízí je za nízkou cenu, na niž však doplatí zemědělci, neboť za svoje zboží rovněž obdrží nízkou cenu. Domnívám se tedy, že je na místě zjistit, co se v tomto řetězci skutečně děje, začněme tedy o této transparentnosti jednat a prověřme trh, v rámci Komise i úřadů pro hospodářskou soutěž v členských státech. Dnes jsme tu vedli velmi zajímavou diskusi. Doufám, že jste vzali na vědomí krátkodobá i dlouhodobá opatření, která jsme vypracovali za pomoci Francie a Německa. Věřím tomu, že budeme zajímavým způsobem projednávat budoucnost odvětví mlékárenské výroby v Evropě, neboť všichni chceme, aby toto odvětví mělo budoucnost. Co se týče systému kvót, zdá se, že se z něj stal obětní beránek celé situace, v níž se nacházíme. Nepodceňuji skutečnost, že odvětví mlékárenské výroby, nejen v Evropě, ale v celosvětovém měřítku, se nachází v krizi, která v historii nemá obdoby – což tvrdím od samotného počátku této diskuze. To je třeba objasnit. Zajisté tedy rozumím frustraci, jíž jsme svědky v různých částech Evropy, ne v celé Evropě, ale v různých částech. O zrušení systému kvót bylo rozhodnuto v roce 2003, nejedná se tudíž o unáhlené rozhodnutí učiněné, zatímco nikdo netušil, co se děje. Následně jsme v průběhu kontroly stavu hovořili o možnosti navýšit kvóty a tím zaručit producentům mléka hladké přistání. Domnívám se však, že ti, kteří ukazují prstem na systém kvót a chtějí jej označit za příčinu veškerých problémů, s nimiž se producenti mléka potýkají, se mýlí. Jsme totiž svědky toho, že i za přítomnosti systému kvót se nám nepodařilo udržet vysoké ceny a v odvětví mlékárenské výroby přesto došlo ke strukturálním změnám. Roku 1984, kdy byl zaveden systém kvót, bylo v EU–10 1,6 milionů producentů mléka. Nyní počet producentů mléka v EU–10 nepřesahuje 300 tisíc: oproti roku 1984 je to méně než jedna pětina počtu producentů mléka po zavedení systému kvót. Ke strukturálním změnám tedy dochází přirozeně. Domnívám se, že krok zpět nebo úplné zrušení rozhodnutí učiněných v rámci kontroly stavu není správným přístupem, v čemž mě podporují veškeré hlavy států, které se na zasedání v červnu jasně vyjádřily, že se mám těchto rozhodnutí přidržet. Nikdy v průběhu diskuzí v rámci kontroly stavu jsem nenaznačila, že bych chtěla připustit odvolání těchto rozhodnutí, neboť jejich zrušení by zajisté ohrozilo jistoty zemědělců v Evropské unii. Myslím, pane José Bové, že jste se vyjádřil, že jsem nejednala precizně; tedy přístupem laissez-faire. Tvrzení, že jsme neudělali nic, považuji za nespravedlivé. Nebudu opakovat všechna různá opatření, jež jsme učinili. Chtějí-li členské státy věnovat zvláštní pozornost odvětví mlékárenské výroby, mají dle mého názoru díky kontrole stavu možnost přerozdělit přímé platby tak, aby upřednostnily oblasti pastvin. Vím o jednom velkém členském státě, který této možnosti využil, a řada dalších možností existuje pro horské oblasti. Produkce v Evropě je nyní o 45 % pod kvótou, co by se tedy stalo, kdybychom chtěli snížit kvótu o 5 %? Zhoršili bychom podmínky mladým zemědělcům, kteří investovali do budoucnosti. Z toho důvodu bych státům, které skutečně chtějí svému odvětví mlékárenské výroby pomoci, doporučila, aby využily možnosti vykoupit kvóty od těch, které hodlají odvětví mlékárenské výroby opustit. Jedná se o mnohem lepší způsob, jímž lze zajistit podporu těm, kteří vynaložili prostředky na investice, a zároveň podat pomocnou ruku těm, kteří chtějí z odvětví odejít. Tento přístup považuji za správný. Mohla bych ještě uvést na pravou míru nedorozumění ohledně doplňkové dávky? Nezavádíme nový systém doplňkových dávek. Pouze nabízíme členským státům možnost, aby v případě, že vykupují kvóty od zemědělců, mohly snížit počet kilogramů nebo tun své nejvyšší hranice, nejedná se však o novou doplňkovou dávku, která by měla zemědělce poškodit."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil først og fremmest takke medlemmerne af Parlamentet for denne meget engagerede forhandling. Jeg har faktisk lyttet meget nøje. Men jeg har naturligvis også bemærket de forskellige synspunkter, jeg har hørt fra de forskellige medlemmer af Parlamentet. Lige et par ord om markedsføring. Vi har allerede afsat 14 mio. EUR til markedsføring resten af året. Vi er blevet enige om at udvide ordningen for skolemælk. Yoghurt med lavt sukkerindhold – dvs. med højst 7 % sukker – vil nu blive indført i ordningen for skolemælk. Mærkning – jeg kan høre fra forskellige medlemmer af Parlamentet, at der er interesse for mærkningssystemet. Lad os drøfte det inden for rammerne af det kvalitetsdokument, der faktisk behandles i øjeblikket. Der er efter min mening mange muligheder. Endelig vil jeg med hensyn til fødevarekæden sige, at jeg er helt enig i, at der ikke er gennemsigtighed i denne kæde, og at vi ikke kan se, hvor merværdien forsvinder. Jeg ser derfor frem til fremlæggelsen af denne betænkning inden udgangen af året, så vi kan se, hvordan situationen egentlig ser ud. Hvis man ser på supermarkedssituationen i hele Europa, er der unægtelig enorme forskelle. Tyskland har en tradition for en række lavprissupermarkeder. Disse supermarkeder bruger mejeri- eller mælkeprodukter og drikkemælk som et til at få forbrugerne inden for døren, og de tilbyder meget lave priser, men de sender blot regningen videre til landbrugerne og betaler dem den lave pris. Det ville efter min mening være meget interessant og nødvendigt at se, hvad der faktisk sker i denne kæde. Lad os derfor få indført denne gennemsigtighed, og lad os internt i Kommissionen og inden for medlemsstaternes konkurrencemyndigheder undersøge markedet. Dette har været en meget interessant forhandling. Jeg håber, De har bemærket de kortsigtede foranstaltninger og de langsigtede foranstaltninger, der er udformet i samarbejde med Frankrig og Tyskland. Jeg er sikker på, at vi vil få nogle meget interessante drøftelser om mælkeproduktionssektorens fremtid i Europa, fordi vi alle ønsker, at mælkeproduktionssektoren har en fremtid. Hvad angår kvotesystemet, er det tilsyneladende blevet udpeget til syndebuk i hele denne situation, som vi befinder os i. Jeg undervurderer ikke – og det har jeg sagt helt klart siden begyndelsen af disse drøftelser – at mælkeproduktionssektoren, ikke kun i Europa, men globalt, befinder sig i en hidtil uset krise. Det skal stå helt klart. Jeg kan derfor bestemt forstå den frustration, som jeg oplever blandt landbrugere i forskellige dele af Europa, ikke over hele Europa, men i nogle dele af Europa. Afskaffelsen af kvotesystemet blev vedtaget tilbage i 2003, så det er ikke en beslutning, der blev truffet i ly af natten, mens ingen vidste, hvad der foregik. Dengang drøftede vi i forbindelse med sundhedstjekket, om kvoterne skulle øges i et forsøg på at finde frem til en blød landing for mælkeproducenterne. Men alle, der forsøger at udpege kvotesystemet som årsagen til alle de problemer, som mælkeproducenterne oplever, tager efter min mening fejl. Vi kan nemlig konstatere, at vi ikke har kunnet opretholde de høje priser, og at der alligevel er sket strukturelle ændringer i mælkeproduktionssektoren, selv mens kvotesystemet var gældende. Hvis man ser på 1984, da kvotesystemet blev indført, havde vi 1,6 mio. mælkeproducenter i det gamle EU-10. I dag har vi i EU-10 300 000 mælkeproducenter: dvs. der er kun findes en femtedel mælkeproducenter sammenlignet med 1984, hvor vi havde et kvotesystem. Disse strukturelle ændringer finder altså sted uanset. At gå tilbage eller omgøre beslutningen i sundhedstjekket er efter min mening ikke den rigtige politik, og her støttes jeg af alle regeringscheferne, som tydeligt i deres konklusioner fra mødet i juni sagde, at jeg skulle stå ved beslutningerne fra sundhedstjekket. Jeg har aldrig nogensinde under drøftelserne i forbindelse med sundhedstjekket signaleret nogen form for vilje til at omgøre disse beslutninger, fordi det reelt vil forringe forudsigeligheden for landbrugerne i EU. Jeg mener dog, at De, José Bové, sagde, at jeg ikke havde arbejdet målrettet, dvs. med en laissez faire-holdning. Jeg mener ikke, det er retfærdigt at sige, at vi ikke har gjort noget. Jeg vil ikke gentage alle de forskellige foranstaltninger, vi har iværksat. Hvis medlemsstaterne ønsker at lægge særlig vægt på mælkeproduktionssektoren, har de nu med sundhedstjekket mulighed for at omfordele de direkte betalinger, så de giver græsarealer særlig præference. Det er en mulighed, og jeg har kendskab til mindst én stor medlemsstat, som har benyttet denne mulighed, og for bjergområder er der en række andre muligheder. Produktionen i dag i Europa ligger 45 % under kvoten. Hvad ville der ske, hvis vi faktisk ønskede at reducere kvoten med 5 %? Vi ville faktisk forværre situationen for de unge landbrugere, der har investeret i fremtiden. Jeg anbefaler derfor de lande, de medlemsstater, der reelt ønsker at hjælpe deres mælkeproduktionssektor, at udnytte muligheden for at opkøbe kvoter fra dem, der ønsker at forlade mælkeproduktionssektoren. Det er en meget bedre metode til at sikre eksistensgrundlaget for alle, der har foretaget investeringer, og give en hjælpende hånd til dem, der ønsker at forlade sektoren. Det er efter min mening den rigtige politik. Og må jeg så lige korrigere misforståelsen med hensyn til superafgiften? Vi indfører ikke et nyt system for superafgifter. Vi giver kun medlemsstaterne mulighed for at reducere antallet af kg eller tons fra deres loft, hvis de opkøber kvoter fra landbrugere, men det er ikke en ny superafgift, der vil straffe nogen af landbrugerne."@da2
"Herr Präsident, zunächst möchte ich den Mitgliedern des Parlaments für diese sehr engagierte Debatte danken. Ich habe wirklich sehr genau zugehört. Aber ich habe natürlich auch die unterschiedlichen, von den verschiedenen Mitgliedern dieses Parlaments gehörten Auffassungen zur Kenntnis genommen. Nur kurz zu einigen Aspekten der Förderung. Wir haben bereits 14 Mio. EUR an Förderung für den Rest dieses Jahres zurückgestellt. Wir haben uns darüber verständigt, das Schulmilchmodell auszubauen; Joghurt mit einem geringen Zuckeranteil - das heißt mit weniger als 7% Zucker - wird jetzt in das Schulmilchmodell eingeführt. Das Thema Kennzeichnung – ich höre von verschiedenen Mitgliedern des Parlaments, dass Interesse an einem Kennzeichnungssystem besteht – lassen Sie uns im Kontext der seriösen Tageszeitung diskutieren, die im Moment gerade auf dem Tisch liegt. Demnach meine ich, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt. Abschließend möchte ich zur Lebensmittelkette sagen, dass ich völlig mit Ihnen übereinstimme, dass es keine Transparenz in dieser Kette gibt, und wir nicht sehen können, wohin der Mehrwert verschwindet. Daher freue ich mich darauf, diesen Bericht vor Jahresende zu präsentieren, damit wir sehen können, wie die Situation wirklich ausschaut. Ich muss sagen, wenn man sich die Situation der Supermärkte in ganz Europa ansieht, gibt es große Unterschiede. Discounter haben in Deutschland Tradition. Diese Supermärkte nutzen Molkerei- oder Milchprodukte wie einen um Verbraucher anzuziehen, und sie offerieren sehr niedrige Preise. Aber sie reichen die Rechnung einfach an die Landwirte weiter und zahlen ihnen den niedrigen Preis. Demnach wäre es sehr interessant und notwendig, wie ich meine, herauszufinden, was in dieser Kette tatsächlich passiert. Lassen Sie uns daher diese Transparenz und den Markt sowohl kommissionsintern als auch in den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten genauer untersuchen. Es ist hier heute eine sehr interessante Debatte gewesen. Ich hoffe, dass Sie die kurz- und langfristigen Maßnahmen zur Kenntnis genommen haben, die gemeinsam mit Frankreich und Deutschland ausgearbeitet worden sind. Ich bin sicher, dass wir einige sehr interessante Erörterungen zur Zukunft des Milchsektors in Europa haben werden, denn wir alle möchten, dass unser Milchsektor eine Zukunft hat. Was das Quotensystem anbelangt, scheint es der Sündenbock für die gesamte Situation zu sein, in der wir uns befinden. Ich unterschätze nicht - und ich bin hierzu von Beginn dieser Diskussion an sehr deutlich gewesen - dass sich der Milchsektor nicht nur in Europa, sondern weltweit in einer noch nie da gewesenen Krise befindet. Das muss sehr klar sein. Demnach verstehe ich mit Sicherheit wirklich die Enttäuschung, die ich bei den Landwirten in den verschiedenen Teilen Europas teilweise sehe. Die Abschaffung des Quotensystems wurde vorab im Jahr 2003 entschieden. Demnach ist es keine Entscheidung, die über Nacht getroffen wurde oder von der niemand wusste. Dann beim Gesundheitscheck hatten wir die Diskussion zur Quotenerhöhung, um zu versuchen, eine "weiche Landung" für die Milchbauern hinzubekommen. Aber ich denke, dass diejenigen, die mit dem Finger auf das Quotensystem als Ursache für all die Probleme, mit denen die Milchbauern konfrontiert sind, zeigen, falsch liegen. Denn wir sehen, dass wir sogar mit einem etablierten Quotensystem nicht in der Lage gewesen sind, hohe Preise beizubehalten; und die strukturellen Veränderungen im Milchsektor haben ohnehin stattgefunden. Wenn Sie sich das Jahr 1984, als das Quotensystem eingeführt wurde, anschauen, hatten wir in der alten EU-10 1,6 Millionen Milchbauern. Heute haben wir in der EU-10 300 000 Milchbauern: weniger als ein Fünftel der heutigen Milchbauern im Vergleich zu 1984 mit einem etablierten Quotensystem. Diese strukturellen Veränderungen finden demnach ohnehin statt. Ich glaube nicht, dass die Umkehr des Beschlusses zum Gesundheitscheck die richtige Politik ist, und hierbei werde ich von allen Staatsoberhäuptern unterstützt, die in ihren Beschlüssen vom Junitreffen deutlich sagen, dass ich an den Beschlüssen zum Gesundheitscheck festhalten soll. Ich habe während der Debatten zum Gesundheitscheck nie in irgendeiner Weise jemals eine Bereitschaft signalisiert, diese Beschlüsse rückgängig zu machen, da dies zweifellos die Prognosen für die Landwirte in der Europäischen Union verschlechtern würde. Aber, José Bové, ich glaube, Sie sagten, dass ich nicht gewissenhaft gehandelt hätte; das sei die Laissez-faire-Einstellung. Ich glaube nicht, dass es fair ist zu sagen, wir hätten nichts getan. Ich werde all die verschiedenen, durch uns ergriffenen Maßnahmen wiederholen. Ich denke, wenn die Mitgliedstaaten dem Milchsektor besondere Aufmerksamkeit zuteil werden lassen möchten, haben sie mit dem Gesundheitscheck jetzt die Möglichkeit zur Umverteilung der direkten Zahlungen, sodass sie den Weidelandgebieten eine besondere Präferenz einräumen. Das ist eine Möglichkeit, und ich weiß, dass mindestens ein großer Mitgliedstaat die Gelegenheit zur Nutzung dieser Option ergriffen hat; für die Berggebiete gibt es eine Menge anderer Wege. Wir haben in Europa heute eine Produktion, die 45% unterhalb der Quote liegt, also was würde geschehen, wenn wir die Quote wirklich um 5% kürzen wollten? Wir würden die Situation der jungen Landwirte, die in die Zukunft investiert haben, tatsächlich gefährden. Deshalb möchte ich den Ländern und Mitgliedstaaten, die ihrem Milchsektor wirklich helfen wollen, empfehlen, den Vorteil des Quotenaufkaufs von denen, die den Milchsektor verlassen wollen, zu nutzen. Das ist ein viel besserer Weg für die Existenzsicherheit derer, die investiert haben, während denen, die den Sektor verlassen möchten, eine helfende Hand gereicht wird. Das, denke ich, ist die richtige Politik. Kann ich dann auch die missverständlichen Äußerungen zur Supersteuer korrigieren? Wir führen kein neues Supersteuersystem ein. Wir räumen lediglich die Möglichkeit für Mitgliedstaaten ein, Quoten von Landwirten aufzukaufen, um so die Obergrenzen um die aufgekauften Mengen zu kürzen. Aber es ist keine neue Supersteuer, die irgendwelche Landwirte abstrafen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Κοινοβουλίου γι’ αυτήν την πολύ ουσιαστική συζήτηση. Άκουσα μάλιστα με πολύ προσοχή. Σημείωσα βέβαια και τις διαφορετικές απόψεις που άκουσα από τους διάφορους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λίγα μόνο λόγια για το θέμα της προώθησης. Έχουμε ήδη δεσμεύσει 14 εκατομμύρια ευρώ για προωθητικούς σκοπούς για το υπόλοιπο του έτους. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε το πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα σχολεία· το χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη γιαούρτι –που δεν περιέχει δηλαδή περισσότερο από 7% ζάχαρη– θα συμπεριληφθεί τώρα στο πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα σχολεία. Για τη σήμανση – ακούω από διάφορους βουλευτές του Κοινοβουλίου ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το σύστημα σήμανσης. Ας το συζητήσουμε αυτό στο πλαίσιο του εγγράφου ποιότητας, το οποίο βρίσκεται αυτήν τη στιγμή υπό εξέταση. Πιστεύω, επομένως, ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Τέλος, αναφορικά με την τροφική αλυσίδα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι δεν υπάρχει καμία διαφάνεια σε αυτήν την αλυσίδα και δεν μπορούμε να δούμε πού εξαφανίζεται η προστιθέμενη αξία. Επομένως, προσβλέπω στην υποβολή αυτής της έκθεσης πριν από το τέλος της χρονιάς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς πραγματικά έχει η κατάσταση. Πρέπει να πω ότι, αν κοιτάξετε την κατάσταση των σουπερμάρκετ σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Η Γερμανία έχει κατά παράδοση ορισμένα εκπτωτικά σουπερμάρκετ. Αυτά τα σουπερμάρκετ χρησιμοποιούν γαλακτοκομικά προϊόντα ή προϊόντα γάλακτος, πόσιμο γάλα ως προϊόν ονομασίας προέλευσης για να προσελκύσουν τους καταναλωτές και προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλή τιμή, το μόνο όμως που κάνουν είναι να παραδίδουν τον λογαριασμό στους γαλακτοπαραγωγούς, καταβάλλοντάς τους τη χαμηλή τιμή. Επομένως, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και αναγκαίο να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτήν την αλυσίδα· επομένως, ας θέσουμε προς συζήτηση αυτό το θέμα της διαφάνειας και ας εξετάσουμε την αγορά, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο στην Επιτροπή όσο και σε επίπεδο ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στα κράτη μέλη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση εδώ σήμερα. Ελπίζω ότι σημειώσατε τα βραχυπρόθεσμα, καθώς και τα μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία εκπονήθηκαν με τη συνεργασία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Είμαι βέβαιη ότι θα διεξαγάγουμε ορισμένες λίαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα στην Ευρώπη, διότι όλοι θέλουμε ο γαλακτοκομικός μας τομέας να έχει μέλλον. Σε ό, τι αφορά το σύστημα των ποσοστώσεων, φαίνεται να αποτελεί τον αποδιοπομπαίο τράγο της όλης αυτής κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει. Αναγνωρίζω πράγματι –και ήμουν επακριβής σε αυτό από την αρχή κιόλας της συζήτησης– ότι ο γαλακτοκομικός τομέας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παγκοσμίως, βρίσκεται εν μέσω μιας άνευ προηγουμένου κρίσης. Αυτό πρέπει να είναι λίαν σαφές. Επομένως, βεβαίως και αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση που βλέπω στους γαλακτοπαραγωγούς σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, όχι παντού, αλλά σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Η κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων είχε αποφασιστεί το 2003, επομένως δεν πρόκειται για απόφαση που πάρθηκε εν μία νυκτί ενώ κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Έπειτα, στον διαγνωστικό έλεγχο, διεξήγαμε τη συζήτηση για την αύξηση των ποσοστώσεων, προκειμένου να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο ήπιας προσαρμογής για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων. Νομίζω, όμως, ότι σφάλλουν εκείνοι που θέλουν να επιρρίπτουν στο σύστημα των ποσοστώσεων την ευθύνη για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων. Διότι βλέπουμε ότι, ακόμα και με ένα σύστημα ποσοστώσεων σε λειτουργία, δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε υψηλές τιμές και οι διαρθρωτικές αλλαγές στον γαλακτοκομικό τομέα συνέβησαν ούτως ή άλλως. Αν κοιτάξετε το 1984, όταν θεσπίστηκε το σύστημα των ποσοστώσεων, είχαμε 1,6 εκατομμύρια παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στην παλαιά ΕΕ των 10. Σήμερα, στην ΕΕ των 10 έχουμε 300 000 παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων: σήμερα έχουμε λιγότερο από το ένα πέμπτο του αριθμού των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων σε σύγκριση με το 1984, ενώ λειτουργεί παράλληλα ένα σύστημα ποσοστώσεων. Επομένως, αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές σημειώνονται ούτως ή άλλως. Δεν πιστεύω ότι η επανεξέταση ή η αναθεώρηση της απόφασης στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου είναι η ορθή πολιτική, και εν προκειμένω με υποστηρίζουν όλοι οι αρχηγοί κρατών, που δηλώνουν ξεκάθαρα στις αποφάσεις τους κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου ότι πρέπει να επιμείνω στις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου. Ουδέποτε, στη διάρκεια των συζητήσεων του διαγνωστικού ελέγχου, άφησα να εννοηθεί ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο αναθεώρησης αυτών των αποφάσεων, διότι αυτό θα υπονόμευε βεβαίως το πλαίσιο προβλεψιμότητας των γεωργών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο εσείς, κύριε Bové, νομίζω είπατε ότι δεν είχα ενεργήσει με ακρίβεια· δηλαδή, η στάση του . Δεν πιστεύω πως είναι δίκαιο να λέγεται ότι δεν κάναμε τίποτα. Δεν θα επαναλάβω τα διάφορα μέτρα που έχουμε λάβει. Νομίζω ότι, αν τα κράτη μέλη θέλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον γαλακτοκομικό τομέα, έχουν πλέον τη δυνατότητα μέσω του διαγνωστικού ελέγχου να ανακατανείμουν τις άμεσες πληρωμές, ούτως ώστε να επιδείξουν ειδική προτίμηση στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αυτή είναι μια δυνατότητα, και γνωρίζω ότι τουλάχιστον ένα μεγάλο κράτος μέλος άδραξε την ευκαιρία για να επωφεληθεί αυτής της δυνατότητας, σε ό, τι δε αφορά τις ορεινές περιοχές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές δυνατότητες. Η παραγωγή στην Ευρώπη σήμερα είναι 45% χαμηλότερη από την ποσόστωση· επομένως, τι θα συνέβαινε αν πραγματικά θέλαμε να περικόψουμε την ποσόστωση κατά 5%; Στην πραγματικότητα θα επιβαρύναμε την κατάσταση των νέων γαλακτοπαραγωγών που έχουν επενδύσει στο μέλλον. Κατά συνέπεια, θέλω να προτείνω στις χώρες, στα κράτη μέλη, που πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν τον γαλακτοκομικό τους τομέα, να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη μαζική εξαγορά ποσοστώσεων από εκείνους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον γαλακτοκομικό τομέα. Αυτός είναι ένας πολύ καλύτερος τρόπος διασφάλισης της διατήρησης εκείνων που έχουν επενδύσει, τείνοντας παράλληλα χείρα βοηθείας προς εκείνους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον τομέα. Αυτή, νομίζω, είναι η ορθή πολιτική. Μου επιτρέπετε, τώρα, να διορθώσω μια παρανόηση σχετικά με τη συμπληρωματική εισφορά; Δεν εισάγουμε ένα νέο σύστημα συμπληρωματικής εισφοράς. Παρέχουμε απλώς τη δυνατότητα, όταν τα κράτη μέλη αγοράζουν μαζικά ποσοστώσεις από γαλακτοπαραγωγούς, να μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των κιλών ή τόνων από το ανώτατο όριό τους, δεν πρόκειται όμως για μια νέα συμπληρωματική εισφορά, που θα επιβαρύνει κάποιους από τους γαλακτοπαραγωγούς."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a los miembros del Parlamento por su implicación en el debate. He prestado gran atención, y por supuesto he tomado nota de las diferentes opiniones que he escuchado de boca de los distintos miembros de esta Cámara. Más brevemente, en cuanto a la promoción diré que ya hemos reservado catorce millones de euros para promoción durante el resto del año. Hemos acordado ampliar el programa «Leche en las escuelas» e introducir en él los yogures bajos en azúcar —es decir, que no contengan más de un 7 %—. Acerca del etiquetado, he escuchado a varios diputados decir que existe un interés por un sistema de etiquetado. Discutamos eso en el contexto del libro de la calidad, que está actualmente sobre la mesa de negociaciones. Así que opino que hay gran cantidad de posibilidades. Y, finalmente, sobre la cadena alimentaria, estoy completamente de acuerdo con ustedes en que no hay transparencia en ese proceso y en que no podemos ver dónde desaparece el valor añadido. Por tanto, aguardo con gran interés la presentación de este informe antes de fin den año, de modo que podamos comprobar cuál es realmente la situación. Debo decir que, si analizan la situación de los supermercados en toda Europa, existen grandes diferencias. Alemania tiene una tradición de supermercados con precios bajos. Esos establecimientos usan los productos lácteos y la leche como producto de reclamo para atraer a los consumidores, y ofrecen un precio muy bajo pero transfieren la cuenta a los granjeros, pagándoles también un precio bajo. Así que opino que sería muy interesante y no poco necesario ver qué sucede en realidad en esa cadena; así que aumentemos la transparencia y, de manera interna en la Comisión pero también en las autoridades de la competencia de los Estados miembros, analicemos el mercado. Hemos celebrado un debate muy interesante. Espero que hayan advertido las medidas a corto y a largo plazo que han sido preparadas junto con Francia y Alemania. Estoy segura de que tendremos más debates sobre el futuro del sector de los productos lácteos porque todos queremos que ese sector tenga un porvenir. En cuanto al sistema de cuotas: parece ser el chivo expiatorio de toda esta situación en la que nos encontramos. No subestimo —y he sido muy clara al respecto desde el inicio del debate— el hecho de que el sector lácteo, no sólo en Europa sino globalmente, atraviesa una crisis sin precedentes. Eso resulta evidente. Así que ciertamente comprendo la frustración que veo entre los granjeros de distintas partes de Europa, no en toda la Unión, pero sí en distintos sitios. La supresión del sistema de cuotas fue decidida en 2003, así que no se trata de una decisión tomada de la noche a la mañana, de manera secreta. Luego, con motivo de la revisión de la PAC, debatimos sobre el incremento de las cuotas para procurar una transición suave para los productores lácteos. Pero creo que quienes quieren señalar con su dedo al sistema de cuotas por ser la razón de todos los problemas de los productores lácteos, se equivocan. Porque vemos que incluso con un sistema de cuotas, no hemos sido capaces de mantener los precios altos y que los cambios estructurales en el sector de los productos lácteos se han producido de todas formas. Si volvemos a 1984, cuando se introdujo el sistema de cuotas, en la vieja Europa de los Diez teníamos 1,6 millones de granjeros dedicados a los productos lácteos. Hoy en esa Europa de los Diez tenemos 300 000 productores: menos de una quinta parte del número de granjeros que había en 1984 con un sistema de cuotas establecido. De modo que esos cambios estructurales se están produciendo de todas formas. No creo que volver al pasado o retirar la decisión de la revisión de la PAC sea la política correcta, y mi postura es respaldada por todos los jefes de Estado que dicen claramente en sus decisiones de la reunión de junio que debo ceñirme a las decisiones de la revisión de la PAC. Nunca, jamás, durante los debates de esa revisión, he señalado ninguna apertura para retirar esas decisiones porque eso seguramente pondría en peligro la previsibilidad para los granjeros dentro de la Unión Europea. Pero, señor Bové, creo que ha dicho usted que no he estado actuando con minuciosidad; esto es, la actitud de dejar hacer. No creo que sea justo decir que no hemos hecho nada. No voy a repetir las distintas medidas que hemos adoptado. Opino que, si los Estados miembros quieren prestar una atención específica al sector de los productos lácteos, ahora con la revisión de la PAC tienen la posibilidad de redistribuir los pagos directos de modo que se dé preferencia especial a las zonas ganaderas. Ésa es una posibilidad, y sé que al menos un Estado miembro importante ha aprovechado la oportunidad para utilizar esa posibilidad; y para las áreas montañosas hay muchas posibilidades diferentes. La producción actual en Europa es de un 45 % por debajo de la cuota, así que ¿qué sucedería si realmente quisiéramos recortar la cuota en un 5 %? Que perjudicaríamos a los granjeros jóvenes que han invertido de cara al futuro. Por tanto, quiero recomendar a esos países, a esos Estados miembros que realmente quieren ayudar a su sector lácteo, que utilicen este mecanismo de recompra de las cuotas de quienes desean abandonar el sector de los productos lácteos. Ésa es una manera mucho mejor de asegurar la permanencia de quienes han realizado inversiones al tiempo que se ayuda a quienes desean abandonar ese sector. Creo que ésa es la política adecuada. ¿Puedo entonces corregir la confusión acerca de la tasa suplementaria? ¿No vamos a introducir una nueva tasa suplementaria? Tan sólo estamos ofreciendo la posibilidad de que, si los Estados miembros recompran cuotas de los granjeros, puedan reducir el número de kilos o de toneladas de su límite; pero no se trata de una nueva tasa suplementaria que vaya a castigar a los productores lácteos."@es21
"Austatud juhataja! Eelkõige sooviksin tänada parlamendiliikmeid selle väga pühendunud arutelu eest. Ma olen tõesti väga tähelepanelikult kuulanud. Ja muidugi olen ma ka tähele pannud eri seisukohti, mida parlamendiliikmete esinemistes kuulnud olen. Vaid mõni sõna tarbimise edendamisest. Selleks oleme me juba kuni käesoleva aasta lõpuni eraldanud 14 miljonit eurot. Me oleme kokku leppinud koolipiima programmi pikendamise osas; nüüd lisatakse koolipiima programmi madala suhkrusisaldusega jogurt, s.o jogurt, mis ei sisalda rohkem kui 7% suhkrut. Märgistus – ma kuulen eri parlamendiliikmetelt, et tuntakse huvi märgistussüsteemi vastu. Arutlegem selle üle praegu arutluse all oleva kvaliteeti käsitleva ettepaneku kontekstis. Seega ma arvan, et võimalusi on palju. Siis lõpuks veel toiduahelast. Nõustun täiesti, et see ahel pole läbipaistev ja me ei näe, kuhu kaob lisaväärtus. Seepärast jään ootama käesoleva raporti esitamist enne aasta lõppu, et võiksime näha, milline on olukord tegelikult. Pean ütlema, et kui vaatate olukorda seoses ostukeskustega kogu Euroopas, siis leidub tohutu suuri erinevusi. Saksamaal on traditsioon või palju odavaid ostukeskusi. Need ostukeskused kasutavad piimatooteid või piimasaadusi, joogipiima kui meelituskaupa, et tarbijaid sisse meelitada, ja nad pakuvad väga madalat hinda, kuid nad lihtsalt kannavad kulud edasi põllumajandustootjatele, makstes neile vähe. Seega arvan, et oleks väga huvitav ja vajalik näha, mis selles ahelas tegelikult toimub. Seega võtkem läbipaistvuse küsimus arutluse alla ja uurigem turgu, nii meie, komisjonisiseselt, kuid ka liikmesriikide konkurentsiasutused. Tänane arutelu siin on olnud väga huvitav. Ma loodan, et olete pööranud tähelepanu koos Prantsusmaa ja Saksamaaga välja töötatud lühiajalistele ja pikaajalistele meetmetele. Olen kindel, et meil seisavad ees mõned väga huvitavad arutelud piimasektori tuleviku üle Euroopas, sest me kõik soovime, et meie piimasektoril oleks tulevik. Mis puutub kvoodisüsteemi, siis näib mulle, et see on kogu selle olukorra, milles me end leiame olevat, patuoinaks. Ma ei alahinda – ja olen arutelu algusest peale väljendunud selles osas väga selgelt – asjaolu, et piimasektor, mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas, on seninägematus kriisis. See peab olema väga selge. Seega mõistan ma kindlasti frustratsiooni, mida ma Euroopa eri osades põllumajandustootjate hulgas näen, mitte igal pool, kuid eri Euroopa osades. Kvoodisüsteemi kaotamise otsus võeti vastu 2003. aastal, mis tähendab, et see pole otsus, mis tehti üleöö, nii et keegi ei teadnud, mis toimub. Siis, nn tervisekontrolli ajal oli meil arutelu kvootide suurendamise üle, et püüda saavutada piimatootjatele pehme maandumine. Kuid ma arvan, et eksivad need, kes soovivad näidata näpuga kvoodisüsteemile kui piimatootjate kõigi hetkeprobleemide põhjusele. Sest me näeme, et isegi kvoodisüsteemi kehtimise ajal pole me suutnud kõrgeid hindu säilitada ja sellest hoolimata on piimasektoris struktuurimuutused toimunud. Kui te vaatate 1984. aastasse, kui kvoodisüsteem juurutati, siis oli meil 1,6 miljonit piimatootjat vanas kümneliikmelises Euroopa Liidus. Täna on meil neis kümnes Euroopa Liidu liikmesriigis 300 000 piimatootjat: täna on piimatootjaid vähem kui üks viiendik nende arvust võrreldes 1984. aastaga, mil kvoodisüsteem kehtis. Seega toimuvad need struktuurimuutused kõigele vaatamata. Ma ei arva, et nn tervisekontrolli otsuse juurde tagasiminek või selle tagasivõtmine oleks õige poliitika ja siin toetavad mind kõik riigipead, öeldes oma juunikuise kohtumise otsustes, et ma pean jääma nn tervisekontrolli otsustele kindlaks. Ma pole mitte kunagi nn tervisekontrolli puudutavate arutelude käigus näidanud üles vähimatki avatust idee suhtes need otsused tagasi võtta, sest kindlasti kahjustaks see Euroopa Liidu põllumajandustootjate prognoosimisvõimalusi. Kuid, José Bové, ma arvan, et teie ütlesite, et ma pole tegutsenud hoolikalt; seda nimetatakse hoiakuks. Ma ei arva, et oleks õiglane öelda, et me pole mitte midagi teinud. Ma ei hakka kordama kõiki eri meetmeid, mida me oleme võtnud. Arvan, et kui liikmesriigid soovivad konkreetselt piimasektorile tähelepanu pöörata, siis nüüd on neil seoses nn tervisekontrolliga võimalus otsetoetusi ümber jaotada, eelistades eraldi rohumaadega kaetud piirkondi. See on üks variant ja ma tean, et vähemalt üks suur liikmesriik on kasutanud võimalust seda võimalust kasutada ning mägiste piirkondade jaoks on palju eri võimalusi. Tootmine Euroopas on täna 45% allpool kvoote, seega mis juhtuks, kui me tegelikult sooviksime kvoote vähendada 5%? Tegelikult halvendaksime me noorte põllumajandustootjate olukorda, kes on investeerinud tulevikku. Seepärast soovitaksin neil riikidel, neil liikmesriikidel, kes tõesti oma piimasektorit aidata soovivad, et nad kasutaksid seda kvootide kokkuostmist neilt, kes piimasektorist lahkuda soovivad. See on palju parem viis tagada nende allesjäämine, kes on investeerinud, ulatades samas abikäe neile, kes soovivad sektorist lahkuda. Ma arvan, et see on õige poliitika. Kas võin nüüd klaarida arusaamatuse seoses lisatasuga? Me ei vii sisse uut lisatasude süsteemi. Me lihtsalt anname võimaluse, et kui liikmesriigid ostavad põllumajandustootjatelt kokku kvoote, võivad nad nende ülemmäärast kilosid või tonne maha võtta, kuid see pole uus lisatasu, millega kedagi põllumajandustootjatest karistataks."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää parlamentin jäseniä tästä erittäin antaumuksellisesta keskustelusta. Olen tosiaankin kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti. Mutta tietenkin olen myös pannut merkille eri parlamentin jäsenten esittämät erilaiset näkemykset. Käsittelen vielä joitakin menekinedistämistoimia. Olemme jo varanneet loppuvuodeksi 14 miljoonaa euroa menekinedistämiseen. Olemme sopineet koulumaito-ohjelman laajentamisesta lisäämällä siihen vähäsokerisen jogurtin, jonka sokeripitoisuus on korkeintaan 7 prosenttia. Tuotemerkinnöistä puheen ollen olen kuullut eri parlamenttiryhmien jäseniltä, että tuotemerkintäjärjestelmä herättää kiinnostusta. Siitä voisimme keskustella parhaillaan käsiteltävänä olevan laatuasiakirjan yhteydessä. Mielestäni mahdollisuuksia on siis paljon. Käsittelen lopuksi vielä elintarvikeketjua. Olen kanssanne täysin samaa mieltä siitä, että elintarvikeketjusta puuttuu avoimuus ja ettemme pysty ymmärtämään, mihin lisäarvo katoaa. Siksi odotan innokkaasti asiaa koskevan mietinnön esittelyä ennen vuoden loppua, jotta saamme käsityksen todellisesta tilanteesta. Todettakoon, että supermarketien tilanteessa on havaittavissa valtavia eroja eri puolilla Eurooppaa. Saksassa on perinteisesti useita halpoja supermarketeja. Ne käyttävät maitotuotteita tai maitoa sisäänvetotuotteina houkutellakseen kuluttajia erittäin halvoilla hinnoilla, mutta ne vain siirtävät laskun tuottajille maksamalla niille alhaisen hinnan. Mielestäni olisikin hyvin mielenkiintoista ja tarpeellista selvittää, mitä elintarvikeketjussa todella tapahtuu, joten sen avoimuutta on käsiteltävä, ja sekä komission että jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten on tutkittava markkinoita. Parlamentissa on tänään käyty erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Toivon, että olette panneet merkille lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet, joita on työstetty yhdessä Ranskan ja Saksan kanssa. Olen varma, että käymme vielä erittäin mielenkiintoisia keskusteluja maitoalan tulevaisuudesta Euroopassa, sillä me kaikki haluamme turvata maidontuotannon tulevaisuuden. Käsittelen seuraavaksi kiintiöjärjestelmää, joka vaikuttaa olevan syntipukki koko nykyiseen tilanteeseemme. En väheksy sitä – ja olen täsmentänyt tätä painokkaasti aivan keskustelun alusta alkaen – että maitoala on joutunut ennennäkemättömään kriisiin niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin. Tämän on oltava täysin selvää. Ymmärrän siis todellakin turhautumisen, jota olen havainnut maataloustuottajien keskuudessa eri puolilla Eurooppaa, en kaikkialla, mutta Euroopan eri osissa. Kiintiöjärjestelmän lopettamisesta päätettiin jo vuonna 2003, joten päätöstä ei tehty yhdessä yössä eikä kaikilta salassa. Sen jälkeen keskustelimme terveystarkastuksen yhteydessä kiintiöiden lisäämisestä yrittäessämme vaimentaa järjestelmän lopettamisen vaikutuksia maataloustuottajiin. Mielestäni kuitenkin ne, jotka haluavat osoittaa kiintiöjärjestelmän syypääksi kaikkiin maidontuottajien nykyisiin ongelmiin, ovat väärässä. Näemmehän, että edes kiintiöjärjestelmän aikana emme ole pystyneet pitämään hintoja korkeina, ja maitoalalla on joka tapauksessa tapahtunut rakennemuutoksia. Kun kiintiöjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1984, tuolloin kymmenjäsenisessä EU:ssa oli 1,6 miljoonaa maidontuottajaa. Nykyisin maidontuottajien lukumäärä kymmenessä EU:n jäsenvaltiossa on 300 000. Heitä on siis alle viidesosa verrattuna vuoteen 1984, jolloin kiintiöjärjestelmä oli voimassa. Nämä rakennemuutokset ovat siis väistämättömiä. Mielestäni paluu entiseen tai terveystarkastuksessa tehdyn päätöksen peruminen eivät ole oikea toimintatapa, ja tässä minua tukevat kaikki valtionpäämiehet, jotka toteavat selvästi kesäkuussa pidetyssä kokouksessa tekemissään päätöksissä, että minun on pidettävä kiinni terveystarkastuksessa tehdyistä päätöksistä. En ole kertaakaan terveystarkastuksessa käytyjen keskustelujen yhteydessä suhtautunut myönteisesti näiden päätösten pyörtämiseen, sillä se todellakin lisäisi epävarmuutta Euroopan unionin maataloustuottajien kannalta. Hyvä José Bové, luullakseni totesitte, etten ole toiminut huolellisesti, eli olen antanut asioiden vain mennä omaa rataansa. Mielestäni ei ole oikeudenmukaista sanoa, että olemme olleet toimettomina. En aio toistaa kaikkia niitä erilaisia toimenpiteitä, joita olemme toteuttaneet. Jos jäsenvaltiot haluavat kiinnittää erityishuomiota maidontuotantoon, mielestäni niillä on nyt terveystarkastuksen ansiosta mahdollisuus jakaa suorat tuet uudelleen siten, että laidunmaille annetaan erityisasema. Tämä on mahdollista, ja tiedän, että ainakin yksi suuri jäsenvaltio on käyttänyt tätä tilaisuutta. Myös vuoristoseuduille on tarjolla monia erilaisia mahdollisuuksia. Euroopassa tuotanto on nykyisin 45 prosenttia alle kiintiön, joten mitä tapahtuisi, jos tosiaan haluaisimme leikata kiintiötä 5 prosenttia? Itse asiassa aiheuttaisimme vahinkoa nuorille maataloustuottajille, jotka ovat investoineet tulevaisuuteen. Siksi kehotan niitä maita, niitä jäsenvaltioita, jotka todella haluavat tukea omaa maidontuotantoaan, ostamaan kaikki kiintiöt niiltä tuottajilta, jotka haluavat lopettaa maidontuotannon. Se on paljon parempi tapa varmistaa niiden toimeentulo, jotka ovat tehneet investointeja, ja samalla ojentaa auttava käsi niille, jotka haluavat lopettaa toiminnan. Tämä on mielestäni oikea toimintatapa. Seuraavaksi haluaisin vain korjata lisämaksua koskevan väärinkäsityksen. Emme ole ottamassa käyttöön uutta lisämaksujärjestelmää. Annamme vain mahdollisuuden niille jäsenvaltioille, jotka ostavat maataloustuottajien kiintiöt, vähentää vastaavan kilo- tai tonnimäärän omasta enimmäismäärästään, mutta kyseessä ei ole uusi lisämaksu, joka rankaisisi maataloustuottajia."@fi7
". Monsieur le Président, tout d’abord je voudrais remercier les députés du le Parlement pour ce débat très actif, que j’ai écouté très attentivement. Mais naturellement, j’ai aussi remarqué les différents points de vue exprimés par les différents députés de cette Assemblée. Juste un mot sur une partie de la promotion. Nous avons déjà réservé 14 millions d’euros pour la promotion pour le reste de cette année. Nous avons décidé de prolonger le programme de distribution de lait dans les écoles; les yaourts à faible teneur en sucre - c’est-à-dire contenant au maximum 7 % de sucre – seront désormais inclus dans le programme de lait dans les écoles. L’étiquetage… J’ai compris d’après les interventions de plusieurs députés qu’il y a un intérêt pour un système d’étiquetage. Discutons-en dans le contexte du document sur la qualité qui est à l’étude actuellement. Je pense donc qu’il y a de très nombreuses possibilités. Enfin, en ce qui concerne la chaîne de distribution, je suis tout à fait d’accord avec vous: il n’y a pas de transparence dans cette chaîne et nous ne pouvons pas voir où disparaît la valeur ajoutée. J’attends donc avec impatience la présentation de ce rapport avant la fin de l’année, pour que nous puissions évaluer quelle est exactement la situation. Je dois dire que si on observe la situation des supermarchés en Europe, on constate d’énormes différences. L’Allemagne compte traditionnellement un grand nombre de supermarchés «discount». Ces supermarchés utilisent les produits laitiers et le lait comme produit d’appel pour attirer les consommateurs et ils proposent des prix très bas mais ils présentent la facture aux producteurs et leur paient un prix très bas. Je pense donc qu’il serait très intéressant et nécessaire de voir ce qu’il passe exactement dans cette chaîne, alors mettons la transparence sur la table et que la Commission en interne, mais également les autorités de la concurrence des États membres, examinent le marché! Nous avons eu une discussion très intéressante ici aujourd’hui. J’espère que vous avez pris note des mesures à court terme et des mesures à long terme que la France et l’Allemagne ont élaborées ensemble. Je suis certaine que nous aurons des discussions très intéressantes sur l’avenir du secteur laitier en Europe parce que nous voulons tous que notre secteur laitier ait un avenir. En ce qui concerne le système des quotas, il semble être le bouc émissaire de l’ensemble de la situation où nous nous trouvons. Je ne sous-estime pas - et j’ai été très précise à ce sujet depuis le début de la discussion – le fait que le secteur laitier, non seulement en Europe mais mondialement, traverse une crise sans précédent. Il faut que cela soit très clair. Alors je comprends certainement la frustration que j’observe chez les producteurs de différentes régions d’Europe, pas partout, mais dans différentes parties de l’Europe. La décision d’abolir le système des quotas remonte à 2003, ce n’est donc pas une décision qui a été prise à la va-vite sans que personne ne soit au courant. Ensuite, lors du bilan de santé, nous avons discuté de l’augmentation des quotas pour essayer de trouver un atterrissage en douceur pour les producteurs de lait. Mais je pense que ceux qui veulent pointer du doigt le système des quotas comme étant la cause de tous les problèmes dans lesquels se débattent les producteurs de lait ont tort. En effet, nous constatons que même avec un système des quotas en place, nous n’avons pas pu maintenir des prix élevés et que les changements structurels dans le secteur laitier ont lieu de toute façon. Ainsi, en 1984, quand le système des quotas a été introduit, il y avait 1,6 million de producteurs de lait dans l’ancienne UE-10. Aujourd’hui, dans l’UE-10, il y a 300 000 producteurs de lait, à savoir moins d’un cinquième du nombre de producteurs de lait par rapport à 1984, avec un système des quotas en place. Donc ces changements structurels ont lieu de toute façon. Je ne pense pas que retourner en arrière ou annuler la décision issue du bilan de santé soit la bonne politique, et en cela j’ai le soutien de tous les chefs d’État qui déclarent clairement dans leurs décisions à l’issue de la réunion de juin que je dois m’en tenir fermement aux décisions issues du bilan de santé. Au cours des discussions du bilan de santé, je n’ai jamais, au grand jamais, fait allusion à une quelconque possibilité d’annuler ces décisions, parce que cela signifierait à coup sûr une mise en danger de la prévisibilité pour les producteurs de l’Union européenne. M. Bové, je pense que vous avez dit que j’ai manqué de précision dans mon action; c’est-à-dire que j’ai pratiqué le laisser-faire. Je ne pense pas qu’il soit juste de dire que nous n’avons rien fait. Je ne vais pas répéter toutes les différentes mesures que nous avons prises. Je pense que si les États membres veulent porter une attention spéciale au secteur laitier, ils ont maintenant la possibilité, grâce au bilan de santé, de réaffecter les paiements directs de manière à accorder une préférence particulière aux zones de pâturage. C’est une possibilité et je sais qu’au moins un grand État membre a saisi l’occasion d’utiliser cette possibilité, et pour les régions de montagnes il y a toutes sortes de possibilités différentes. Nous avons aujourd’hui en Europe une production inférieure de 45 % aux quotas, alors que se passerait-il si nous voulions réduire les quotas de 5 %? En fait, nous aggraverions la situation des jeunes producteurs qui ont investi dans l’avenir. En conséquence, je recommande aux pays, à ceux des États membres qui veulent réellement aider leur secteur laitier, de racheter les quotas de ceux qui veulent quitter le secteur laitier. C’est un bien meilleur moyen de sécuriser le maintien de ceux qui ont investi, tout en donnant un coup de main à ceux qui veulent abandonner le secteur. Je pense que c’est la bonne politique. Permettez-moi rapidement de dissiper le malentendu concernant le super-prélèvement. Nous ne sommes pas en train d’introduire un nouveau système de supertaxe. Nous sommes simplement en train de donner la possibilité suivante: si les États membres rachètent des quotas de producteurs, ils peuvent réduire le nombre de kilos ou de tonnes de leur plafond, mais il ne s’agit pas d’un nouveau super-prélèvement destiné à punir les producteurs."@fr8
". Elnök úr! Először is szeretném megköszönni a parlamenti képviselőknek ezt az igen elkötelezett vitát. Valójában nagyon figyelmesen hallgattam. Ugyanakkor természetesen tudomásul vettem azokat a nagyon eltérő véleményeket is, amelyeket a különböző parlamenti képviselők részéről elhangzott. Csak néhány szó a promócióról. Már félretettünk 14 millió eurót promóciós célra az idei év fennmaradó részére. Megállapodtunk az iskolatej-program kiterjesztéséről; az alacsony cukortartalmú – azaz legfeljebb 7% cukortartalmú – joghurt mostantól bekerül az iskolatej-programba. A címkézés: különböző parlamenti képviselőktől azt hallom, hogy érdeklődés mutatkozik egy címkézési rendszer iránt. Ezt a minőségi papír összefüggésében vitassuk meg, amely tulajdonképpen pillanatnyilag is napirenden van. Tehát véleményem szerint rengeteg lehetőség van. Végezetül pedig az élelmiszerláncról: teljes mértékben egyetértek Önökkel abban, hogy nincs átláthatóság e tekintetben, és nem látjuk, hogy hol tűnik el a hozzáadott érték. Ezért várom, hogy a szóban forgó jelentés az év vége előtt előterjesztésre kerüljön, hogy láthassuk, valójában hogyan néz ki a helyzet. Azt kell mondanom, ha megnézik az élelmiszer-áruházak helyzetét Európa-szerte, hatalmas eltérések vannak. Németországban hagyományosan számos diszkont élelmiszer-áruház létezik. Ezek az élelmiszer-áruházak a tejtermékeket és a tejet nagyon alacsony árat kínálva vevőcsalogató termékként használják, a veszteséget pedig egyszerűen „továbbszámlázzák” a gazdálkodóknak, alacsony árat fizetve nekik. Véleményem szerint tehát nagyon érdekes és szükséges lenne megnézni, hogy mi történik valójában ebben a láncban; tehát hadd maradjon napirenden az átláthatóság kérdése, és vizsgáljuk meg a piacot a Bizottságon belül, de a tagállamok versenyhatóságainál is. Ma egy nagyon érdekes vitának lehettünk tanúi. Remélem, hogy megjegyezték a Franciaországgal és Németországgal közösen kidolgozott rövid távú és hosszú távú intézkedéseket. Biztos vagyok benne, hogy lesz néhány igen érdekes eszmecserénk az európai tejágazat jövőjéről, mert mindannyian azt akarjuk, hogy a tejágazatunknak legyen jövője. Ami a kvótarendszert illeti, az egész mostani helyzetünk bűnbakjának tűnik. Nem becsülöm alá azt – és ezzel kapcsolatban a vita legelejétől nagyon pontosan fejeztem ki magam –, hogy a tejágazat, nemcsak Európában, hanem világszerte példa nélküli válságban van. Ez minden bizonnyal nagyon egyértelmű. Tehát feltétlenül megértem azt a csalódottságot, amelyet a gazdálkodók körében látok Európa különböző részein, nem mindenütt, csupán Európa különböző részein. A kvótarendszer eltörléséről még 2003-ban született döntés, tehát ez nem olyan döntés, amely máról holnapra jött létre – anélkül, hogy bárki is tudta volna, hogy mi történik. Ezt követően az állapotfelmérés során megvitattuk a kvótaemelést, annak érdekében, hogy szilárd talajt próbáljunk találni a tejtermelők számára. Úgy vélem azonban, hogy azok, akik ujjal akarnak mutogatni a kvótarendszerre, mert az a tejtermelők minden jelenlegi problémájának oka, tévednek. Azért, mert láthatóan a még érvényben lévő kvótarendszerrel sem voltunk képesek magas árakat fenntartani, és a tejágazatban egyébként is végbementek a strukturális változások. Ha visszatekintenek 1984-re, amikor sor került a kvótarendszer bevezetésére, 1,6 millió tejtermelőnk volt a régi EU-10 országaiban. Ma az EU-10 országaiban 300 000 tejtermelőnk van: az érvényben lévő kvótarendszer mellett a tejtermelők száma ma kevesebb mint ötödannyi, mint 1984-ben. Ezek a strukturális változások tehát mindenféleképpen végbemennek. Nem gondolom, hogy a visszatérés vagy az állapotfelmérés során hozott döntés visszavonása lenne a helyes politika, és ebben minden államfő támogat engem, akik egyértelműen kimondják a júniusi ülésen hozott határozataikban, hogy az állapotfelmérés során hozott döntésekhez kell tartanom magam. Az állapotfelmérés során folytatott tárgyalások során soha, de soha nem jeleztem semmiféle nyitottságot ezeknek a döntéseknek a visszavonása iránt, mivel ez kétségkívül veszélyeztetné a kiszámíthatóságot az Európai Unió gazdálkodói számára. Ugyanakkor, José Bové, Ön azt állította, hogy nem jártam el precízen; azaz a magatartást vettem fel. Nem gondolom, hogy tisztességes dolog azt állítani, hogy nem tettünk semmit. Nem fogom megismételni mindazokat a különböző intézkedéseket, amelyeket folyamatosan teszünk. Úgy vélem, hogy amennyiben a tagállamok külön figyelmet kívánnak szentelni a tejágazatnak, az állapotfelméréssel most lehetőségük nyílik a közvetlen kifizetések újbóli elosztására, hogy ezáltal különleges előnyben részesítsék a legelőket. Ez egy lehetőség, és tudom, hogy legalább egy nagy tagállam élt az alkalommal, hogy kihasználja ezt a lehetőséget, emellett a hegyvidéki területek esetében számos különböző lehetőség van. Európában a termelés 45%-a a kvóta alatt van, mi történne tehát akkor, ha valójában 5%-kal akarnánk csökkenteni a kvótát? Valójában azoknak a fiatal gazdálkodóknak a helyzetét rontanánk, akik befektettek a jövőbe. Ezért azt ajánlanám azoknak az országoknak, azoknak a tagállamoknak, amelyek tényleg segíteni akarnak a tejágazatuknak, hogy vegyék igénybe az említett kvótafelvásárlást azoktól, amelyek el akarják hagyni a tejágazatot. Ily módon sokkal jobban biztosítható azoknak a fennmaradása, akik befektettek, s közben segítséget kapnak azok is, akik el akarják hagyni az ágazatot. Úgy vélem, ez a helyes politika. Hadd helyesbítsem ezután a kiegészítő illetékkel kapcsolatos félreértést. Nem vezetünk be új kiegészítőilleték-rendszert. Mindössze biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy abban az esetben, ha a tagállamok kvótákat vásárolnak fel a gazdálkodóktól, csökkenthetik a felső határuk kilogrammjainak vagy tonnáinak számát, ez azonban nem új kiegészítő illeték, amely bármely gazdálkodót büntet."@hu11
". Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli colleghi per la sentita partecipazione alla discussione di oggi, che ho personalmente seguito con grande attenzione. Sono ovviamente emerse posizioni diverse tra i vari deputati. Per quanto riguarda la promozione, sono già stati stanziati 14 milioni di euro per il resto dell’anno in corso. E’ stato concordato di prolungare il piano latte nelle scuole e di introdurre anche il consumo di yogurt a basso contenuto di zuccheri (inferiore al 7 per cento). Diversi deputati hanno espresso interesse per un sistema di etichettatura: vi invito a discuterne nel contesto della proposta sulla qualità al momento oggetto di discussione. A mio parere abbiamo numerose possibilità a disposizione. Per quanto riguarda la catena alimentare, infine, concordo sulla scarsa trasparenza riscontrata e sulla difficoltà a individuare gli aspetti in cui viene meno il valore aggiunto. Mi auguro quindi che la relazione venga presentata entro la fine dell’anno, in modo tale da poter fare effettivamente il punto della situazione. Se guardiamo alla situazione della grande distribuzione in tutta Europa, emergono notevoli differenze. La Germania ha una tradizione e un gran numero di che commercializzano latte e latticini come prodotti di richiamo per attirare i consumatori; vendendo a prezzi estremamente bassi, ne risentono gli allevatori, che vengono a loro volta pagati a prezzi ridotti. Ritengo che sarebbe non solo interessante ma anche necessario comprendere cosa sta effettivamente accadendo in questa catena e vi esorto ad affrontare la questione della trasparenza e ad analizzare il mercato in sede di Commissione, come pure a livello di autorità nazionali sulla concorrenza. La discussione odierna è stata molto interessante. Mi auguro abbiate preso visione delle misure a breve e a lungo termine elaborate insieme a Francia e Germania. Sono certa che si terranno ancora altre interessanti discussioni sul settore lattiero-caseario in Europa, dal momento che tutti ne abbiamo a cuore il futuro. Pare che il sistema delle quote sia una sorta di capro espiatorio per la situazione in cui ci troviamo. Come ho precisato fin dall’apertura della discussione, non ho sottovaluto la crisi che il settore lattiero-caseario sta attraversando, non soltanto in Europa, ma anche a livello globale. Vorrei che questo punto fosse assolutamente chiaro. Capisco perfettamente, quindi, la frustrazione degli allevatori in molte regioni europee, non in tutta Europa, ma in larga parte. L’abolizione del sistema delle quote era stata decisa ancora nel 2003, pertanto non si tratta di una misura adottata in fretta e furia, di cui nessuno era a conoscenza. Successivamente, in occasione della valutazione dello stato di salute della PAC, è stata presa in considerazione l’ipotesi di incrementare le quote, al fine di trovare una soluzione praticabile per gli operatori del settore. Ritengo, tuttavia, che chi addossa al sistema delle quote la responsabilità di tutti i problemi che oggi gli allevatori stanno attraversando, commette uno sbaglio, dal momento che nemmeno il sistema di quote in vigore è stato sufficiente a mantenere alti i prezzi né a scongiurare i cambiamenti radicali nel settore lattiero-caseario, che si sono verificati ugualmente. Nel 1984, anno in cui era stato introdotto il sistema delle quote, nell’UE a 10 si contavano 1,6 milioni di allevatori nel settore lattiero-caseario; oggi sono 300 000, meno di un quinto rispetto al 1984, con un sistema di quote in vigore. I cambiamenti strutturali, pertanto, si stanno verificando comunque. Non credo che tornare indietro o ritirare la decisione in ambito di valutazione dello stato di saluto della PAC sia la scelta giusta, e su questo punto ho il sostegno di tutti i capi di Stato che, nella decisione del vertice di giugno, mi hanno invitato chiaramente ad attenermi a quanto deciso in sede di . Durante le discussioni sulla verifica dello stato di salute, non ho mai ventilato alcuna apertura verso un eventuale ritiro di queste decisioni, perché in tal modo sarebbe stata a rischio la prevedibilità per gli allevatori dell’Unione europea. Se non sbaglio, l’onorevole Bové sostiene che non abbia agito con la dovuta precisione, addirittura con un atteggiamento lassista. Non ritengo giusto dire che non abbiamo fatto nulla, ma non ho comunque intenzione di ripetere tutte la misure adottate. Se gli Stati membri intendono prestare particolare attenzione al settore lattiero-caseario, ora l’ offre loro l’occasione di riallocare i pagamenti diretti e di accordare così la preferenza alle aree di pascolo. E’ un’opzione che almeno uno dei grandi Stati membri ha preso in considerazione, e vi sono molte possibilità diverse per le aree montuose. Attualmente in Europa la produzione è del 45 per cento inferiore rispetto alla quota, perciò che cosa accadrebbe se volessimo veramente tagliare la quota di un 5 per cento? Comprometteremmo la situazione per i giovani allevatori che hanno investito sul futuro. Raccomanderei pertanto ai paesi e agli Stati membri che desiderano davvero sostenere il proprio settore lattiero-caseario di utilizzare le quote di riscatto di chi desidera invece abbandonare il settore, in quanto si tratta di un metodo di gran lunga migliore per garantire la sussistenza di chi ha investito e dare al contempo un aiuto a chi invece intende uscire dal settore. Credo sia questa la politica giusta. Vorrei chiarire il malinteso sul prelievo supplementare: non stiamo per introdurre un nuovo sistema di prelievi, ma intendiamo creare una possibilità per cui gli Stati membri che acquistano quote dagli allevatori, possano abbassare il proprio tetto in chili o tonnellate. Non si tratta di un nuovo prelievo straordinario che intende punire determinati allevatori piuttosto che altri."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti Parlamento nariams už šią labai aktyvią diskusiją. Beje, klausiausi labai įdėmiai. Bet, žinoma, pastebėjau ir tai, kad girdėtos įvairių šio Parlamento narių nuomonės skiriasi. Šiek tiek informacijos apie kai kurias skatinimo priemones. Likusiajai šių metų skatinimo priemonių daliai jau rezervavome 14 mln. EUR. Susitarėme pratęsti mokykloms tiekiamo pieno programą; dabar į mokykloms tiekiamo pieno programą bus įtrauktas mažai, t. y. ne daugiau kaip 7 proc., cukraus turintis jogurtas. Ženklinimo klausimu iš įvairių Parlamento narių girdžiu, kad domimasi ženklinimo sistema. Šį klausimą aptarkime kartu nagrinėdami kokybišką dokumentą, kuris šiuo metu pateiktas svarstyti. Todėl, manau, esama daug galimybių. Galiausiai dėl maisto grandinės klausimo visiškai nesutinku su jumis, kad ši grandinė nėra skaidri ir kad nematome, kur dingsta pridėtinė vertė. Todėl laukiu, kol prieš baigiantis metams bus pateikta ši ataskaita, kad pamatytume, kaip padėtis atrodo iš tikrųjų. Turiu pasakyti, kad pažvelgę į prekybos centrų padėtį visoje Europoje, pamatysime didžiulius skirtumus. Vokietija turi pigių prekybos centrų tradiciją ir tam tikrą šių centrų skaičių. Šie prekybos centrai pieno produktus ir patį pieną laiko traukos produktu (pranc. ) vartotojams privilioti ir parduoda jį už labai mažą kainą, bet praktiškai visą tą mažą kainą jie ir sumoka ūkininkams. Todėl, manau, būtų labai įdomu ir reikalinga išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta šioje grandinėje, taigi gaukime šią informaciją apie skaidrumą ir Komisijoje bei valstybių narių konkurencijos institucijose ištirkime rinką. Šiandien čia vykusi diskusija buvo labai įdomi. Tikiuosi, kad pastebėjote trumpalaikes ir ilgalaikes priemones, parengtas kartu su Prancūzija ir Vokietija. Esu tikra, kad dar surengsime labai įdomių diskusijų apie Europos pieno sektoriaus padėtį, nes visi norime, kad mūsų pieno sektorius turėtų ateitį. Dėl kvotų sistemos manau, kad ji tapo visos dabartinės mūsų padėties atpirkimo ožiu. Aš pakankamai įvertinau (ir nuo pat diskusijos pradžios labai tiksliai apie tai kalbėjau), kad ne tik Europa, bet ir pasaulis patiria beprecedentę pieno sektoriaus krizę. Tai turi būti labai aišku. Todėl tikrai suprantu ūkininkų apmaudą įvairiuose Europos regionuose, pabrėžiu: ne visur, o įvairiuose regionuose. Kvotų sistemą nuspręsta panaikinti 2003 m. – tai nėra sprendimas, priimtas per naktį niekam nežinant, kas vyksta. Tada atlikdami būklės įvertinimą diskutavome apie kvotų didinimą siekdami, kad pieno gamintojai lengviau prisitaikytų prie naujos padėties. Bet manau, kad tie, kurie kvotų sistemą laiko visų dabartinių ūkininkų problemų priežastimi, klysta. Matome, kad net ir galiojant kvotų sistemai nesugebėjome išlaikyti aukštų kainų, ir struktūriniai pieno sektoriaus pokyčiai vis tiek įvyko. Jeigu prisiminsime 1984 metus, kai kvotų sistema pradėta taikyti, tada dešimties valstybių Europos Sąjungoje buvo 1,6 mln. pieno gamintojų. Dabar toje dešimtyje ES valstybių yra 300 000 pieno gamintojų – galiojant kvotų sistemai, liko mažiau nei penktadalis pieno gamintojų, dirbusių 1984 m. Todėl šie struktūriniai pokyčiai vis tiek įvyko. Nemanau, kad grįžti atgal arba atšaukti atliekant būklės įvertinimą priimtą sprendimą yra teisinga politika, ir šiuo požiūriu mane remia visi valstybių vadovai, birželio mėn. vykusiame susitikime priimtuose sprendimuose aiškiai pareiškę, kad turiu laikytis atliekant būklės įvertinimą priimtų sprendimų. Vykstant diskusijoms dėl būklės įvertinimo niekada neužsiminiau, kad sutikčiau atšaukti šiuos sprendimus, nes tada Europos Sąjungos ūkininkams taptų sunku prognozuoti savo padėtį. Bet, José Bové, manau, jūs sakėte, kad mano veiksmai netikslūs, t. y. kad laikausi „laisvų rankų“ politikos. Nemanau, kad sąžininga sakyti, jog mes nieko nedarėme. Neketinu kartoti visų įvairių priemonių, kurių ėmėmės. Manau, kad jeigu valstybės narės nori atkreipti ypatingą dėmesį į pieno sektorių, dabar, kai atliktas būklės įvertinimas, jos turi galimybę perskirstyti tiesiogines išmokas taip, kad ypatinga pirmenybė būtų teikiama ganykloms. Tai – viena iš galimybių ir žinau, kad mažiausiai viena didelė valstybė narė ja jau pasinaudojo, o kalnuotoms vietovėms yra daug įvairių galimybių. Šiandien Europoje pagaminama 45 proc. mažiau negu numatyta kvotoje, tad kas atsitiktų, jeigu ketintume kvotą sumažinti 5 proc.? Mes faktiškai pablogintume jaunų, į ateitį investavusių ūkininkų padėtį. Todėl toms šalims, toms valstybėms narėms, kurios tikrai nori padėti savo pieno sektoriui, rekomenduočiau pasinaudoti galimybe supirkti kvotas iš veiklą pieno sektoriuje norinčių nutraukti ūkininkų. Tai – daug geresnis būdas užtikrinti investavusių asmenų išlaikymą kartu padedant tiems, kurie veiklą šiame sektoriuje nori nutraukti. Būtent ši politika, mano nuomone, teisinga. Dabar dar norėčiau ištaisyti nesusipratimą dėl papildomo mokesčio. Mes neįvedame naujos papildomo mokesčio sistemos. Mes tik suteikiame valstybėms narėms, superkančioms kvotas iš ūkininkų, galimybę sumažinti kilogramų ar tonų skaičiaus viršutinę ribą, bet tai nėra naujas papildomas mokestis, kuriuo būtų bloginama kurių nors ūkininkų padėtis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlos pateikties Parlamenta deputātiem par šīm aizrautīgajām debatēm. Es faktiski klausījos tās ļoti uzmanīgi. Tomēr, protams, es pievērsu uzmanību arī tam, ka dzirdēju dažādus Parlamenta deputātu viedokļus. Daži vārdi par veicināšanu. Mēs jau esam rezervējuši EUR 14 miljonus līdz gada beigām paredzētajiem veicināšanas pasākumiem. Mēs esam vienojušies paplašināt skolu piena shēmu; zema cukura satura jogurtu – tas ir, jogurtu, kas satur ne vairāk par 7 % cukura – tagad iekļaus skolu piena shēmā. Par marķēšanu – esmu dzirdējusi no vairākiem Parlamenta deputātiem, ka ir izteikta interese par marķēšanas sistēmu. Apspriedīsim to saistībā ar labas kvalitātes papīru, jo šis jautājums ir jau pašlaik iesniegts. Tādējādi, manuprāt, pastāv daudz iespēju. Visbeidzot par pārtikas apriti. Es pilnīgi piekrītu jums, ka šajā apritē nav pārredzamības un ka mēs nevaram redzēt, kur pazūd pievienotā vērtība. Tāpēc es ar nepacietību gaidu šā ziņojuma iesniegšanu līdz gada beigām, lai mēs varētu uzzināt, kāda ir situācija. Man jāsaka, ka, analizējot lielveikalu situāciju visā Eiropā, ir redzamas lielas atšķirības. Vācijā saskaņā ar tradīciju ir vairāki zemo cenu lielveikali. Šie lielveikali izmanto piena produktus un piena dzeršanu kā lai pievilinātu patērētājus, un tie piedāvā ļoti zemas cenas, bet tie to dara uz lauksaimnieku rēķina, maksājot tiem zemu cenu. Tādējādi, manuprāt, būtu ļoti interesanti un lietderīgi uzzināt, kas patiesībā notiek šajā apritē, tāpēc izskatīsim šo jautājumu un izpētīsim tirgu Komisijā, kā arī dalībvalstu iestādēs, kas atbild par konkurenci. Šodien mums šeit bija ļoti interesanta diskusija. Es ceru, ka jūs pievērsāt uzmanību īstermiņa un ilgtermiņa pasākumiem, kas izstrādāti kopā ar Franciju un Vāciju. Esmu pārliecināta, ka mums būs vēl ļoti interesantas diskusijas par piensaimniecības nozares nākotni Eiropā, jo mēs visi vēlamies, lai piensaimniecības nozarei būtu nākotne. Runājot par kvotu sistēmu, jāsaka, ka tā šķiet galvenais grēkāzis visā šajā situācijā, kurā atrodamies. Es nenovērtēju pārāk zemu to – un šajā jautājumā esmu bijusi ļoti precīza jau diskusijas sākumā –, ka piensaimniecības nozarē ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē ir vēl nepieredzēta krīze. Tas visiem jāsaprot. Tāpēc es, protams, saprotu neapmierinātību, ko redzu lauksaimniekos dažādās Eiropas daļās, ne visā Eiropā, bet dažādās Eiropas daļās. Kvotu sistēmu nolēma atcelt 2003. gadā, tādējādi tas nav lēmums, kurš pieņemts negaidot un nevienam nezinot, kas notiek. Toreiz, kad notika „veselības pārbaude”, mēs apspriedām kvotu palielinājumu, lai ļautu piena ražotājiem pielāgoties. Tomēr, manuprāt, tiem, kas grib rādīt ar pirkstu uz kvotu sistēmu un uzskata to par visu piensaimnieku problēmu cēloni, nav taisnība, jo mēs redzam, ka pat ar visu kvotu sistēmu mēs neesam spējuši uzturēt augstas cenas un ka piensaimniecības nozarē tomēr ir notikušas strukturālas pārmaiņas. Ja atskatāties uz 1984. gadu, kad ieviesa kvotu sistēmu, jūs redzat, ka vecajā ES-10 bija 1,6 miljoni piensaimnieku. Šodien ES-10 ir 300 000 piensaimnieku, mazāk nekā viena piektā daļa no piensaimnieku skaita 1984. gadā, kad bija spēkā kvotu sistēma. Tādējādi strukturālas pārmaiņas notiek jebkurā gadījumā. Es nedomāju, ka lēmuma par „veselības pārbaudi” pārskatīšana vai atteikšanās no tā ir pareiza politika, un šajā jautājumā mani atbalsta visi valdību vadītāji, kas jūnija sanāksmē skaidri norādīja savos lēmumos, ka man jāievēro „veselības pārbaudes” lēmumi. Es nekad diskusiju laikā par „veselības pārbaudi” neesmu ieminējusies, ka šos lēmumus varētu pārskatīt, jo tas, protams, apdraudētu paredzamības iespējas lauksaimniekiem Eiropas Savienībā. man šķiet, jūs teicāt, ka es neesot rīkojusies pietiekami rūpīgi, proti, ka es ievēroju neiejaukšanās politiku. Neuzskatu par taisnīgu apgalvojumu, ka mēs neko neesam darījuši. Es neatkārtošu visus dažādos pasākumus, ko veicām. Manuprāt, ja dalībvalstis vēlas pievērst īpašu uzmanību piensaimniecības nozarei, tām ir iespēja to darīt un, izmantojot „veselības pārbaudi”, pārdalīt tiešos maksājumus tā, lai dotu priekšroku pļavu apgabaliem. Tā ir iespēja, un es zinu vismaz vienu lielu dalībvalsti, kas ir to izmantojusi, un arī kalnu apvidiem ir daudz dažādu iespēju. Eiropā piena ražošanā šodien netiek izmantoti 45 % kvotu, tāpēc, kas notiktu, ja mēs gribētu samazināt kvotu par 5 %? Mēs faktiski radītu zaudējumus jaunajiem lauksaimniekiem, kas ieguldījuši naudu savā nākotnē. Tāpēc es iesaku tām dalībvalstīm, kas patiešām vēlas palīdzēt savai piensaimniecības nozarei, izmantot kvotas, kas nopirktas no tiem, kuri vēlas pamest piensaimniecības nozari. Tas ir daudz labāks veids, kā nodrošināt to cilvēku iztiku, kas ir ieguldījuši šajā nozarē, vienlaikus sniedzot palīdzīgu roku tiem, kas vēlas pamest nozari. Tā, manuprāt, ir pareizā politika. Vai tagad drīkstu izlabot pārpratumu par papildu nodokli? Mēs neieviešam jaunu papildu nodokļa sistēmu. Mēs tikai dodam dalībvalstīm iespēju samazināt kilogramu vai tonnu skaitu zemāk par augstāko robežu, ja tās pērk kvotas no lauksaimniekiem, bet tie nav jauni nodokļi, lai sodītu lauksaimniekus."@lv13
"Mr President, first of all I would like to thank Members of Parliament for this very dedicated debate. I have actually listened very carefully. But of course I have also noted the different views that I have heard among the different Members of this Parliament. Just on some of the promotion. We have already reserved EUR 14 million for promotion for the rest of this year. We have agreed on extending the school milk scheme; yogurt that is low in sugar – that is, containing no more than 7% sugar – will now be introduced into the school milk scheme. Labelling – I hear from different Members of Parliament that there is interest in a labelling system. Let us discuss that in the context of the quality paper that is actually on the table at the moment. So I think there are lots of possibilities. Then, finally, on the food chain, I completely agree with you that that there is no transparency in this chain and we cannot see where the added value is disappearing. Therefore, I am looking forward to the presenting of this report before the end of the year so we can see what the situation actually looks like. I must say that, if you look at the supermarket situation all over Europe, there are huge differences. Germany has a tradition or number of discount supermarkets. These supermarkets are using dairy or milk products, drinking milk as a to get the consumers in, and they are offering a very low price but they are just handing over the bill to the farmers, paying them the low price. So, I think it would be very interesting and necessary to see what is actually happening in this chain, so let us get this transparency on the table and let us, internally in the Commission, but also in Member States’ competition authorities, look into the market. It has been a very interesting discussion here today. I hope that you have noticed the short-term measures and the long-term measures that have been worked out together with France and Germany. I am sure that we will have some very interesting discussions on the future of the dairy sector in Europe because we all want our dairy sector to have a future. As regards the quota system; it seems to be the scapegoat of this whole situation in which we find ourselves. I do not underestimate – and I have been very precise on this since the very beginning of the discussion – that the dairy sector, not only in Europe but globally, finds itself in an unprecedented crisis. That must be very clear. So I certainly do understand the frustration that I see among farmers in different parts of Europe, not all over, but in different parts of Europe. The abolition of the quota system was decided back in 2003 so it is not a decision that was taken overnight while nobody knew what was happening. Then, in the health check, we had the discussion on increasing the quotas to try to find a soft landing for the dairy farmers. But I think that those who want to point their finger at the quota system for being the reason for all the problems in which dairy farmers find themselves are wrong. Because we see that even with a quota system in place, we have not been able to maintain high prices and the structural changes in the dairy sector have taken place anyway. If you look at 1984, when the quota system was introduced, we had 1.6 million dairy farmers in the old EU-10. Today in EU-10 we have 300 000 dairy farmers: less than one fifth of the number of dairy farmers today compared to 1984 with a quota system in place. So these structural changes are taking place anyway. I do not think that going back or rolling back the decision in the health check is the right policy, and here I am supported by all heads of state saying clearly in their decisions from the meeting in June that I have to stick to the decisions from the health check. I have never, ever, during the health check discussions, signalled any openness to roll back these decisions because that would certainly jeopardise predictability for farmers within the European Union. But, José Bové, I think you said I had not been acting with preciseness; that is, the laissez-faire attitude. I do not think it is fair to say that we have been doing nothing. I am not going to repeat all the different measures that we have been taking. I think that, if Member States want to pay specific attention to the dairy sector, they now have the possibility with the health check to reallocate the direct payments so they give a special preference to the grassland areas. That is a possibility and I know that at least one big Member State has taken the opportunity to use this possibility, and for the mountainous areas there are lots of different possibilities. We have production in Europe today that is 45% below quota, so what would happen if we actually wanted to cut quota by 5%? We would actually damage the situation for the young farmers that have invested in the future. Therefore, I would recommend to those countries, those Member States, who really want to help their dairy sector that they use this buy-up of quotas from those who want to leave the dairy sector. That is a much better way of securing the maintenance of those who have invested while giving a helping hand to those that want to leave the sector. That is I think the right policy. Could I then just correct the misunderstanding on the super levy? We are not introducing a new super levy system. We are just giving the possibility that, if Member States are buying up quotas from farmers, they can reduce the number of kilos or tonnes from their ceiling, but it is not a new super levy that will punish any of the farmers."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de leden van het Parlement bedanken voor dit zeer inspirerende debat. Ik heb er zeer aandachtig naar geluisterd. Ik heb natuurlijk ook opgemerkt dat er verschillen in opvatting bestaan bij de verschillende leden van dit Parlement. Nog even iets over de verkoopbevordering. We hebben al veertien miljoen euro gereserveerd voor bevorderingsdoeleinden voor de rest van dit jaar. We hebben afgesproken om de schoolmelkregeling uit te breiden en nu zal ook yoghurt met een laag suikergehalte – van niet meer dan zeven procent – in de schoolmelkregeling worden opgenomen. Dan etikettering – ik hoor van verschillende afgevaardigden dat er belangstelling is voor een etiketteringssysteem. Dat is iets waarover we kunnen discussiëren in het kader van het kwaliteitsdocument dat nu ter tafel ligt. Er zijn dus tal van mogelijkheden. Ten slotte nog iets over de voedselketen. Ik ben het volledig met u eens dat hierin de transparantie ontbreekt en dat we niet kunnen zien waar de toegevoegde waarde verdwijnt. Daarom kijk ik uit naar de presentatie van dit verslag voor het eind van het jaar, zodat we kunnen zien wat nu eigenlijk de situatie is. Ik moet zeggen dat er enorme verschillen bestaan in de situatie van supermarkten in heel Europa. Duitsland heeft traditioneel een aantal goedkope supermarkten. Deze supermarkten gebruiken zuivel- of melkproducten, melk, als een middel om klanten te trekken door deze tegen een heel lage prijs aan te bieden, maar de boeren krijgen hiervoor de rekening gepresenteerd, omdat ze hun ook zo’n lage prijs betalen. Ik denk dus dat het heel interessant en noodzakelijk is om te zien wat er nu eigenlijk gaande is in deze keten. Laten we daarom deze transparantie creëren en laten wij, intern in de Commissie maar ook binnen de mededingingsautoriteiten van de lidstaten, de markt onderzoeken. Dit was vandaag een zeer interessant debat. Ik hoop dat u de kortetermijnmaatregelen en de langetermijnmaatregelen hebt opgemerkt die samen met Frankrijk en Duitsland zijn uitgewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat we nog enkele zeer interessante discussies over de toekomst van de zuivelsector in Europa zullen voeren, omdat we allemaal willen dat er een toekomst is voor onze zuivelsector. Het quotasysteem lijkt te worden gezien als de boosdoener van de hele situatie waarin we ons nu bevinden. Ik zie wel degelijk – en ik ben hierover meteen vanaf het begin van dit debat heel duidelijk geweest – dat de zuivelsector zich, niet alleen in Europa maar wereldwijd, in een niet eerder voorgekomen crisissituatie bevindt. Daarover moeten we heel duidelijk zijn. Ik heb daarom veel begrip voor de frustratie die ik zie bij boeren in verschillende delen van Europa, niet overal maar wel in verschillende delen van Europa. Al in 2003 is besloten om het quotasysteem af te schaffen, dus deze beslissing is niet van de ene dag op de andere dag, terwijl niemand wist wat er gebeurde, genomen. Tijdens de GLB-check-up hebben we toen over het verhogen van de quota gediscussieerd om de melkveehouders uit de brand te helpen. Ik denk echter dat degenen die het quotasysteem beschouwen als de oorzaak van alle problemen waarin de melkveehouders zich bevinden, het bij het verkeerde eind hebben. We zien namelijk dat het ons zelfs met een quotasysteem niet gelukt is om hoge prijzen te handhaven, en de structurele veranderingen in de zuivelsector zijn toch ingetreden. In 1984, het jaar waarin het quotasysteem werd ingevoerd, hadden we 1,6 miljoen melkveehouders in de oude EU-10. Nu hebben we 300 000 melkveehouders in de EU-10: minder dan een vijfde van het aantal in 1984, toen er een quotasysteem was. Deze structurele veranderingen vinden dus onafhankelijk daarvan plaats. Ik denk niet dat het juist zou zijn om terug te komen op de beslissingen van de GLB-check-up, en hierin word ik gesteund door alle staatshoofden die in hun besluiten van de bijeenkomst in juni duidelijk hebben verklaard dat ik me moet houden aan de beslissingen die voortkwamen uit de GLB-check-up. Ik heb tijdens de discussies over de GLB-check-up echt nooit gezegd dat deze beslissingen herroepen zouden kunnen worden, omdat hierdoor de voorspelbaarheid voor boeren in de Europese Unie zeker op het spel gezet zou worden. Maar, José Bové, volgens mij hebt u gezegd dat ik niet nauwkeurig te werk ben gegaan, dat wil zeggen dat ik een ‘laissez faire’-houding heb aangenomen. Ik denk dat er niet gezegd kan worden dat we niets hebben gedaan. Ik ga hier niet alle verschillende maatregelen herhalen die we hebben genomen. Ik denk dat lidstaten, indien ze speciale aandacht aan de zuivelsector willen besteden, nu met de GLB-check-up de mogelijkheid hebben om de rechtstreekse betalingen te herzien om speciaal de voorkeur te geven aan de graslandgebieden. Dat is een mogelijkheid, en ik weet dat ten minste één grote lidstaat van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt; voor de berggebieden zijn er heel veel verschillende mogelijkheden. De productie in Europa ligt nu op 45 procent onder het quotaniveau, dus wat zou er gebeuren als we de quota werkelijk met 5 procent zouden willen verlagen? Dan zouden we de situatie verergeren voor jonge boeren die in hun toekomst hebben geïnvesteerd. Ik adviseer daarom de lidstaten die hun zuivelsector werkelijk willen helpen, om gebruik te maken van de mogelijkheid van het opkopen van quota van degenen die de zuivelsector vaarwel willen zeggen. Zo kan er op een veel betere manier voor worden gezorgd dat degenen die geïnvesteerd hebben, kunnen blijven bestaan, terwijl tegelijkertijd de helpende hand wordt geboden aan degenen die de sector willen verlaten. Dát is volgens mij het juiste beleid. Mag ik nu nog even het misverstand over de superheffing rechtzetten? We voeren niet een nieuw superheffingssysteem in. We bieden lidstaten slechts de mogelijkheid om het aantal kilo’s of tonnen van hun plafond terug te brengen als ze quota van boeren opkopen, maar dat is niet een nieuwe superheffing die de boeren zal straffen."@nl3
"Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałabym podziękować posłom do Parlamentu za tę bardzo ukierunkowaną debatę. W istocie słuchałam bardzo uważnie. Lecz odnotowałam również różne opinie, które wygłosili poszczególni posłowie obecnego Parlamentu. Kilka słów o niektórych rodzajach wsparcia. Już zarezerwowaliśmy 14 milionów euro na wsparcie do końca roku. Uzgodniliśmy rozszerzenie systemu wspierania spożycia mleka w szkołach; jogurt o niskiej zawartości cukru – to jest taki, który zawiera nie więcej niż 7% cukru – zostanie obecnie wprowadzony do programu wsparcia spożycia mleka w szkołach. Jeżeli chodzi o etykietowanie, to słyszałam od różnych posłów do Parlamentu, że jest zainteresowanie systemem etykietowania. Należy o tym porozmawiać w kontekście dokumentu na temat jakości, który został właśnie przedstawiony. Uważam zatem, że istnieje wiele możliwości. Na koniec powiem o łańcuchu dostaw żywności. Całkowicie zgadzam się z państwem, że brakuje przejrzystości w łańcuchu i nie wiemy, gdzie znika wartość dodana. Czekam zatem na przedstawienie tego sprawozdania przed końcem roku, tak, abyśmy mogli zobaczyć, jaką w rzeczywistości mamy sytuację. Muszę powiedzieć, że jeżeli porównamy sytuację w supermarketach w całej Europie, dostrzeżemy ogromne różnice. W Niemczech jest tradycja lub wiele dyskontów spożywczych. Te supermarkety traktują produkty i przetwory mleczne lub mleko jako produkty promocyjne, aby zachęcić klientów, i oferują bardzo niskie ceny, lecz przerzucają rachunek na hodowców, płacąc im niskie ceny. Uważam zatem, że byłoby bardzo interesujące i konieczne, aby zobaczyć, jak rzeczywiście funkcjonuje ten łańcuch. Powinnyśmy zatem uzyskać przejrzystość i wewnętrznie, w Komisji, lecz również w organach odpowiedzialnych za konkurencję w państwach członkowskich przyjrzeć się rynkowi. To była bardzo interesująca dyskusja. Mam nadzieję, że odnotowali państwo środki krótkoterminowe i długoterminowe, nad którymi pracowaliśmy wspólnie z Francją i Niemcami. Jestem przekonana, że odbędziemy kilka bardzo interesujących dyskusji na temat przyszłości rynku mleczarskiego w Europie, ponieważ wszyscy chcemy mieć w przyszłości rynek mleczarski. Jeżeli chodzi o system kwot; wydaje się, że to kozioł ofiarny całej tej sytuacji, w której sami się znajdujemy. Nie ignoruję faktu – i bardzo precyzyjnie to podkreślałam od samego początku dyskusji – że rynek mleczarski, nie tylko w Europie, lecz globalnie, jest dotknięty bezprecedensowym kryzysem. To musi być bardzo jasne. Dlatego z pewnością rozumiem frustrację, którą dostrzegam wśród rolników w różnych częściach Europy, nie wszędzie, lecz w różnych częściach Europy. Decyzja o zniesieniu systemu kwot została podjęta w 2003 roku, zatem nie jest to decyzja podjęta w nocy, tak żeby nikt nie wiedział, co się dzieje. Następnie, podczas oceny funkcjonowania, rozmawialiśmy o zwiększeniu kwot, aby spróbować zapewnić hodowcom bydła mlecznego miękkie lądowanie. Uważam jednak, że ci, którzy chcą wskazać palcem na system kwot jako przyczynę wszystkich problemów hodowców bydła mlecznego, są w błędzie. Ponieważ widzimy, że nawet z systemem kwot nie byliśmy w stanie utrzymać wysokich cen, a zmiany strukturalne na rynku mlecznym i tak nastąpiły. Jeżeli cofną się państwo do 1984 roku, kiedy system kwot został wprowadzony, w UE liczącej dziesięć państw było 1,6 miliona hodowców bydła mlecznego. Teraz w tych dziesięciu państwach UE mamy 300 tysięcy hodowców bydła mlecznego: to mniej niż jedna piąta liczby hodowców bydła mlecznego z 1984 roku, kiedy istniał system kwot. Zatem zmiany strukturalne i tak zachodzą. Nie sądzę, aby powrót lub odsuwanie decyzji podjętych w ramach oceny funkcjonowania było słuszną polityką, i w tym względzie popierają mnie wszyscy szefowie rządów, którzy jasno ogłosili w swoich decyzjach na posiedzeniu w czerwcu, że powinnam trzymać się decyzji podjętych w ramach oceny funkcjonowania. Nigdy w czasie trwania rozmów na temat oceny funkcjonowania nie sygnalizowałam gotowości do odsuwania tych decyzji, ponieważ to z pewnością poważyłoby przewidywalność sytuacji rolników w Unii Europejskiej. Zwracam się do pana posła José Bové. Sądzę, że powiedział pan, że nie działałam z precyzją; że to leseferyzm. Nie sądzę, aby stwierdzenie, iż nic nie robiliśmy, było sprawiedliwe. Nie będę ponownie wymieniać różnych środków, które zostały podjęte. Uważam, że jeżeli państwa członkowskie chcą zwrócić szczególną uwagę na sektor mleczarski, dzięki ocenię funkcjonowania mają teraz możliwość ponownie przydzielić bezpośrednie płatności, tak aby objąć specjalnymi preferencjami użytki zielone. Jest taka możliwość i wiem, że przynajmniej jedno duże państwo członkowskie możliwość niej skorzystało, zaś w przypadku obszarów górskich istnieje wiele różnych możliwości. Obecnie w Europie produkcja utrzymuje się na poziomie 45% poniżej kwoty, co zatem stałoby się, gdybyśmy chcieli faktycznie zmniejszyć kwotę o 5%? Pogorszylibyśmy sytuację młodych hodowców, którzy zainwestowali w przyszłość. Dlatego zalecałabym tym krajom, tym państwom członkowskim, które naprawdę chcą wesprzeć swój sektor mleczarski, aby stosowały skup kwot od tych, którzy chcą odejść z sektora mleczarskiego. To o wiele lepszy sposób zabezpieczenia utrzymania tych, którzy zainwestowali, przy jednoczesnym wyciągnięciu ręki do tych, którzy chcą opuścić sektor. Uważam, że to słuszna polityka. Czy mogę zatem skorygować nieporozumienie w sprawie dodatkowej opłaty? Nie wprowadzamy nowego systemu opłat dodatkowych. Dajemy po prostu możliwość, aby – w przypadku gdy państwa członkowskie skupują kwoty od hodowców – mogły zmniejszyć liczbę kilogramów lub ton w ramach swoich limitów, lecz to nie jest dodatkowa opłata, która będzie penalizować hodowców."@pl16
"Senhor Presidente, antes de mais, gostaria de agradecer aos Membros do Parlamento este debate em torno de um problema muito específico. Escutei muito atentamente o que aqui foi dito e, naturalmente, também registei os diferentes pontos de vista aqui defendidos por diferentes deputados a este Parlamento. Umas breves palavras sobre alguns aspectos da promoção. Já reservámos 14 milhões de euros para promoção para o resto do corrente ano. Acordámos em alargar o programa escolar de consumo de leite; será agora introduzido iogurte com baixo teor de açúcar, isto é, com 7% ou menos de açúcar, no referido programa. Quanto à rotulagem, ouço vários deputados deste Parlamento afirmar que há interesse em introduzir um sistema de rotulagem. Poderemos analisar esse aspecto no contexto do documento sobre qualidade que está presentemente em discussão. Creio, pois, que existem inúmeras possibilidades. Por último, no que respeita à cadeia de abastecimento, concordo inteiramente com a vossa opinião de que não existe transparência nessa cadeia e que não se consegue entender para onde está a ir o valor acrescentado. Por conseguinte, aguardo com expectativa a apresentação do relatório previsto para antes do final do ano, de modo a podermos realmente entender melhor a situação. De referir que, se analisarmos a situação das grandes superfícies em toda a Europa, as diferenças são enormes. Na Alemanha, existe a tradição, ou existe um determinado número, de supermercados de desconto. Estes supermercados utilizam o leite e os produtos lácteos, e promovem o consumo de leite, como chamariz para atrair os consumidores. Praticam preços muito convidativos mas, na realidade, passam a factura para os produtores, a quem pagam um preço muito baixo. Penso, pois, que seria muito interessante e necessário apurar o que está realmente a acontecer na cadeia de abastecimento. Comecemos, então, por obter a necessária transparência e façamos, internamente na Comissão mas também a nível das autoridades da concorrência nos Estados-Membros, a análise de mercado que se impõe. Foi muito interessante o debate hoje aqui travado. Espero que se tenham dado conta das medidas, tanto a curto prazo como a longo prazo, que por nós foram elaboradas juntamente com a França e a Alemanha. Estou certa de que nos aguardam discussões muito interessantes sobre o futuro do sector do leite e dos produtos lácteos na Europa, pois todos desejamos um futuro para esse nosso sector. No que respeita ao sistema de quotas, creio que está a ser o bode expiatório de toda esta situação em que nos encontramos. Não subestimo – e tenho sido muito precisa neste ponto desde o início das discussões – que o sector dos lacticínios, não apenas na Europa mas a nível global, atravessa uma crise sem precedentes. Quanto a isto, não há dúvidas. Compreendo, pois, perfeitamente a frustração que vejo entre os agricultores em várias partes da Europa, não em todas, mas em diversas partes. A abolição do sistema de quotas foi decidida nos idos de 2003, ou seja, não foi uma decisão tomada do dia para a noite, quando ninguém sabia o que se estava a passar. Posteriormente, quando do exame de saúde, discutiu-se a questão do aumento das quotas, no intuito de procurar assegurar uma aterragem suave para os produtores de leite. Pessoalmente, creio que os que apontam um dedo acusador ao sistema de quotas, como sendo este a causa de todos os problemas com que se deparam os produtores de leite, estão errados. Com efeito, o que se verifica é que, mesmo com um sistema de quotas a funcionar, não nos tem sido possível manter os preços elevados, nem deixaram de ocorrer mudanças estruturais no sector dos lacticínios. Se recuarmos a 1984, quando o sistema de quotas foi introduzido, vemos que existiam 1,6 milhões de produtores de leite na antiga UE-10. Hoje, na UE-10, temos 300 000 produtores de leite: isto é, menos de um quinto dos que existiam em 1984, e isto com um sistema de quotas em vigor. Não me parece que voltar atrás e cancelar a decisão tomada no âmbito do exame de saúde seja a política acertada, e neste aspecto sou apoiada por todos os Chefes de Estado e de Governo, que, nas conclusões da sua reunião de Junho, afirmaram claramente que me devo manter firme nas decisões emanadas do exame de saúde. Durante as discussões no quadro do exame de saúde, jamais manifestei qualquer abertura para cancelar tais decisões, pois isso iria obviamente pôr em causa a previsibilidade necessária aos produtores de leite da União Europeia. Creio, porém, que o senhor deputado José Bové terá dito que não tenho actuado com rigor, por outras palavras, que tenho mantido uma atitude de "deixa-andar". Não me parece justo que se diga que não temos feito nada. Não vou voltar a enumerar aqui todas as medidas que temos vindo a tomar. Penso que, se os Estados-Membros quiserem dedicar uma particular atenção ao sector dos lacticínios, dispõem agora da possibilidade, decorrente do exame de saúde, de reafectar os pagamentos directos de modo a dar especial preferência às zonas de pastagem. Existe efectivamente essa possibilidade e sei que, pelo menos, um grande Estado-Membro aproveitou o ensejo para fazer uso dessa possibilidade; para as zonas de montanha, existem também inúmeras e diferentes possibilidades. A produção de leite na UE situa-se, actualmente, 45% abaixo do total das quotas. O que sucederia, então, se decidíssemos reduzir as quotas em 5%? Prejudicaríamos a situação dos jovens produtores, que investiram fortemente no futuro. Assim, o que recomendo àqueles países, àqueles Estados-Membros que pretendem verdadeiramente ajudar o seu sector do leite e dos produtos lácteos é que façam uso da possibilidade de resgatar as quotas dos produtores que pretendem abandonar o sector. É uma forma muito melhor de garantir a manutenção dos que investiram, ao mesmo tempo que se dá uma mão aos que pretendem cessar a actividade. Penso que é essa a política correcta. Se me permitem, gostaria ainda de corrigir o mal-entendido em relação à imposição suplementar. Não estamos a introduzir um novo sistema de imposição suplementar. Estamos apenas a oferecer a possibilidade, concretamente aos Estados-Membros que resgatam quotas aos produtores, de poderem reduzir o número de quilos ou toneladas do seu limite máximo. Não se trata, pois, de uma nova imposição suplementar que vá penalizar quaisquer dos produtores."@pt17
"Dle preşedinte, în primul rând aş dori să le mulţumesc deputaţilor europeni pentru această dezbatere foarte intensă. Am urmărit dezbaterea cu mare atenţie. Dar, bineînţeles că am observat şi părerile divergente pe care le-am auzit din partea diverşilor deputaţi europeni. Câteva cuvinte despre activităţile de promovare. Deja am rezervat suma de 14 milioane de euro pentru activităţi de promovare până la sfârşitul anului. Am convenit să extindem programul de distribuire a laptelui în şcoli; iaurturile cu conţinut scăzut de zahăr - adică cele care conţin cel mult 7% zahăr - vor fi introduse de acum în programul de distribuire a laptelui în şcoli. În ceea ce priveşte etichetarea, am aflat de la mai mulţi deputaţi europeni că sistemul de etichetare este un subiect de interes. Vă propun să discutăm acest lucru în contextul hârtiei de calitate disponibile în acest moment. Prin urmare, cred că există foarte multe posibilităţi. În fine, în legătură cu lanţul alimentar, sunt în totalitate de acord cu dvs. că nu există transparenţă în acest sens şi că nu putem vedea unde dispare valoarea adăugată. Prin urmare, aştept cu interes prezentarea acestui raport înainte de finalul anului, astfel încât să putem afla care este de fapt situaţia. Trebuie să precizez că, dacă privim situaţia supermarketurilor din întreaga Europă, vom sesiza diferenţe uriaşe. Germania are tradiţia a numeroase magazine de tip discount. Aceste supermarketuri folosesc produsele lactate şi laptele de consum drept pentru a atrage consumatorii, oferind preţuri foarte mici, transferând însă, de fapt, facturile către agricultori, cărora le oferă preţuri mici. Aşadar, cred că va fi foarte interesant şi necesar de văzut ce se întâmplă, de fapt, în interiorul acestui lanţ, aşa că haideţi să abordăm chestiunea transparenţei şi să analizăm piaţa, atât pe plan intern, în cadrul Comisiei, cât şi la nivelul autorităţilor din domeniul concurenţei din statele membre. Discuţia de astăzi a fost una foarte interesantă. Sper că aţi observat măsurile pe termen scurt şi cele pe termen lung pe care le-am elaborat împreună cu Franţa şi Germania. Sunt sigură că vom purta discuţii foarte interesante referitoare la viitorul sectorului produselor lactate în Europa, pentru că ne dorim cu toţii ca acest sector să aibă un viitor. În ceea ce priveşte sistemul de cote; acesta pare a fi considerat ţapul ispăşitor în această situaţie în care ne aflăm. Nu doresc să reduc în vreun fel - şi am fost foarte clară în acest sens, încă de la începutul discuţiei - importanţa faptului că sectorul produselor lactate se confruntă, atât în Europa, cât şi la nivel global, cu o criză fără precedent. Trebuie precizat foarte clar acest lucru. Prin urmare, înţeleg foarte bine frustrarea agricultorilor din diverse zone ale Europei, nu de peste tot, ci doar din anumite regiuni ale Europei. Desfiinţarea sistemului de cote a fost hotărâtă în 2003, prin urmare nu este vorba de o decizie luată peste noapte, fără ca nimeni să nu ştie ce se întâmplă. Apoi, în timpul realizării bilanţului de sănătate, am discutat despre creşterea cotelor, pentru a uşura situaţia producătorilor de produse lactate. Consider însă că cei care vor să învinovăţească sistemul de cote pentru toate problemele cu care se confruntă producătorii de produse lactate greşesc. Pentru că se observă că, în ciuda existenţei unui sistem de cote, nu am reuşit să menţinem preţurile la un nivel ridicat, iar sectorul produselor lactate s-a confruntat oricum cu apariţia unor modificări structurale. Dacă analizaţi retrospectiv situaţia din 1984, când a fost introdus sistemul de cote, în fosta UE10 existau 1,6 milioane de producători de produse lactate. Astăzi, în ceea ce a fost odată UE10, există 300 000 de astfel de producători: mai puţin de o cincime din numărul celor existenţi în 1984, când funcţiona un sistem de cote. Prin urmare, aceste modificări structurale au loc oricum. Nu cred că reluarea sau revizuirea deciziei din timpul bilanţului de sănătate reprezintă cea mai bună politică şi, în acest sens, părerea mea este susţinută de toţi şefii de stat care, în deciziile elaborate în urma întrunirii din luna iunie, precizează foarte clar că trebuie să respect deciziile adoptate în urma bilanţului de sănătate. În timpul discuţiilor privind bilanţul de sănătate, nu am semnalat niciodată disponibilitatea de a revizui aceste decizii, pentru că acest lucru ar pune cu siguranţă în pericol capacitatea de anticipare a agricultorilor din Uniunea Europeană. Însă, dle José Bové, cred că aţi spus că nu am acţionat cu precizie; cu alte cuvinte am avut o atitudine delăsătoare. Nu cred că este corect să spuneţi că noi nu am făcut nimic. Nu voi enumera din nou toate măsurile pe care le-am luat. Cred că, în cazul în care doresc să acorde o atenţie specială sectorului produselor lactate, statele membre au în prezent posibilitatea ca, în urma bilanţului de sănătate, să redistribuie plăţile directe, în aşa fel încât să trateze în mod preferenţial zonele de păşuni. Aceasta este o posibilitate şi ştiu că cel puţin un stat membru important a profitat de această ocazie, iar în ceea ce priveşte zonele muntoase, există o gamă largă de posibilităţi. În prezent, nivelul producţiei din Europa este cu 45% sub cotă, prin urmare ce s-ar întâmpla dacă am vrea să reducem efectiv cota cu 5%? Am înrăutăţi, de fapt, situaţia tinerilor agricultori care au investit în viitor. Prin urmare, le-aş recomanda acelor ţări, acelor state membre care vor cu adevărat să facă ceva pentru propriul sector al produselor lactate, să folosească posibilitatea de a cumpăra cote de la cei care doresc să părăsească sectorul produselor lactate. Este o modalitate mult mai bună de a garanta menţinerea investitorilor, ajutându-i totodată pe cei care vor să părăsească acest sector. Cred că aceasta este cea mai bună politică. Îmi permiteţi, aşadar, să corectez neînţelegerea apărută în ceea ce priveşte suprataxarea? Nu introducem un nou sistem de suprataxare. Pur şi simplu le oferim statelor membre care cumpără cote de la agricultori posibilitatea de a reduce limita de kg sau de tone stabilită, însă acest lucru nu reprezintă o nouă suprataxă menită să îi pedepsească pe agricultori."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela poďakovať poslancom Parlamentu za túto veľmi zanietenú rozpravu. Naozaj som počúvala veľmi pozorne. Pochopiteľne, všimla som si aj odlišné názory, ktoré som si vypočula od rôznych členov Parlamentu. Ďalej niečo o propagácii. Na propagáciu sme už na zvyšok roka rezervovali 14 miliónov EUR. Dohodli sme sa na predĺžení programu školského mlieka, do programu školského mlieka sa zaradí jogurt s nízkym obsahom cukru – čiže jogurt obsahujúci menej než 7 % cukru. Označovanie – od rôznych poslancov Parlamentu počúvam, že existuje záujem o systém označovania. Diskutujme o tom v kontexte materiálu o kvalite, o ktorom sa práve rokuje. Myslím si teda, že existuje veľa možností. A napokon čo sa týka potravinového reťazca, úplne s vami súhlasím, že v tomto reťazci neexistuje transparentnosť, a nevidíme, kde zaniká pridaná hodnota. Preto sa teším na prezentáciu tejto správy pred koncom roka, aby sme videli, ako situácia v skutočnosti vyzerá. Musím povedať, že ak sa pozriete na situáciu supermarketov v celej Európe, uvidíte obrovské rozdiely. Nemecko má tradíciu a množstvo diskontných supermarketov. Tieto supermarkety využívajú mliečne výrobky alebo mlieko, pitné mlieko ako na ktorý nalákajú zákazníkov, a ponúkajú veľmi nízku cenu, ale účet len prehodili na poľnohospodárov, ktorým platia veľmi nízku cenu. Preto si myslím, že by bolo veľmi zaujímavé a potrebné pozrieť sa, čo sa skutočne deje v tomto reťazci, poďme teda diskutovať o tejto transparentnosti a poďme sa na tento trh pozrieť interne v Komisii, ale aj v orgánoch členských štátov venujúcich sa hospodárskej súťaži. Dnes tu bola veľmi zaujímavá rozprava. Dúfam, že ste si všimli krátkodobé a dlhodobé opatrenia, ktoré boli vypracované spoločne s Francúzskom a Nemeckom. Som si istá, že budeme mať veľmi zaujímavé diskusie o budúcnosti mliekarenstva v Európe, pretože všetci chceme, aby mliekarenské odvetvie malo budúcnosť. Čo sa týka systému kvót, zdá sa, že je obetným baránkom celej situácie, v ktorej sa nachádzame. Nepodceňujem fakt, že odvetvie mliekarenstva sa nielen v Európe, ale aj celosvetovo nachádza v bezprecedentnej kríze, čo dávam jasne najavo od samého začiatku tejto rozpravy. To treba jednoznačne povedať. Takže určite chápem zúfalstvo, ktoré vidím u poľnohospodárov z rôznych častí Európy – nie celej Európy, ale z rôznych častí Európy. O zrušení systému kvót sa rozhodlo v roku 2003, takže nejde o rozhodnutie, ktoré sa prijalo za noc, a nikto nevedel, čo sa deje. Pri kontrole stavu sme potom mali debatu o zvýšení kvót, ktorým sme sa pokúsili pripraviť pre mliekarov mäkké pristátie. Myslím si však, že všetci, ktorí by chceli ukázať prstom na systém kvót ako príčinu všetkých problémov, v ktorých sa mliekari ocitli, sa mýlia. Vidíme, že ani so zavedeným systémom kvót sme nedokázali udržať vysoké ceny a i tak došlo k štrukturálnym zmenám v mliekarenskom sektore. Keď sa pozriete na rok 1984, kedy bol zavedený systém kvót, uvidíte, že v starej EÚ-10 sme mali 1,6 milióna poľnohospodárov produkujúcich mlieko a mliečne výrobky. Dnes v EÚ-10 máme 300 000 poľnohospodárov produkujúcich mlieko a mliečne výrobky: menej než jednu pätinu mliekarov v porovnaní s rokom 1984 so zavedeným systémom kvót. Štrukturálne zmeny teda prebiehajú tak či tak. Nemyslím si, že návrat alebo odvolanie rozhodnutia z kontroly stavu je správnou politikou, a tu mám podporu hlavných predstaviteľov všetkých štátov, ktorí sa jasne vyjadrili v rozhodnutí z júnového zasadnutia, že sa mám držať rozhodnutí z kontroly stavu. Počas diskusií o kontrole stavu som určite nikdy nesignalizovala žiadnu otvorenosť voči zrušeniu týchto rozhodnutí, pretože by to určite ohrozilo predvídateľnosť pre poľnohospodárov v Európskej únii. Ale, José Bové, myslím, že ste povedali, že nepostupujem precízne, čiže podľa filozofie nezasahovania štátu do hospodárstva. Myslím si, že nie je fér povedať, že nerobíme nič. Nebudem opakovať všetky jednotlivé opatrenia, ktoré podnikáme. Myslím si, že ak členské štáty chcú venovať pozornosť konkrétne mliekarenskému odvetviu, teraz majú možnosť v rámci kontroly stavu presmerovať priame platby tak, aby uprednostnili osobitne pasienky. Je tu takáto možnosť a viem, že prinajmenšom jeden veľký členský štát využil túto príležitosť, a aj pre hornaté oblasti existuje veľa rôznych možností. Dnes máme v Európe produkciu, ktorej do splnenia kvóty chýba 45 %, takže čo by sa stalo, keby sme naozaj chceli znížiť kvóty o 5 %? V podstate by sme poškodili situáciu pre mladých poľnohospodárov, ktorí investovali do budúcnosti. Krajinám, členským štátom, ktoré naozaj chcú pomôcť mliekarenskému odvetviu, by som preto odporúčala, aby využili toto odkúpenie kvót od krajín, ktoré chcú opustiť sektor mliekarenstva. Je to omnoho lepší spôsob, ako zabezpečiť zachovanie subjektov, ktoré investovali, pričom sa podá pomocná ruka tým, ktorí chcú sektor opustiť. To je podľa mňa tá správna politika. Môžem teda opraviť nedorozumenie týkajúce sa poplatku za nadprodukciu? Nezavádzame systém nových poplatkov za nadprodukciu. Iba dávame možnosť členským štátom, ktoré si v prípade odkúpenia kvót od poľnohospodárov môžu znížiť počet kíl alebo ton zo svojho stropu, ale nejde o nový poplatok za nadprodukciu na potrestanie nejakého poľnohospodára."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi se želela zahvaliti poslancem tega Parlamenta za to vneto razpravo. Dejansko sem zelo pozorno poslušala. Seveda pa sem opazila tudi različna stališča, ki sem jih slišala med različnimi poslanci tega Parlamenta. Kar zadeva promocijo. Za preostanek leta smo za promocijo rezervirali že 14 milijonov EUR. Dogovorili smo se za podaljšanje sistema razdeljevanja mleka v šolah, zdaj pa bo v ta sistem uveden še jogurt z manj sladkorja, to je tak, ki ne vsebuje več kot 7 % sladkorja. Označevanje – slišim od različnih poslancev Parlamenta, da obstaja zanimanje za sistem označevanja. Pa se pogovorimo o tem v kontekstu kakovosti prispevka, o katerem pravkar razpravljamo. Mislim torej, da je veliko možnosti. Nato, za konec, o prehranski verigi. Popolnoma se strinjam z vami, da ni v tej verigi nobene preglednosti in ne moremo videti, kje izginja dodana vrednost. Zato z veseljem pričakujem predložitev tega poročila pred koncem leta, tako da bomo lahko videli, kako je stanje dejansko videti. Moram reči, če pogledate na razmere v veleblagovnicah po Evropi, da so velikanske razlike. Nemčija ima tradicijo številnih diskontnih veleblagovnic. Te veleblagovnice uporabljajo mlečne proizvode in konzumno mleko kot ponudbo, s katero privabijo potrošnike in ponudijo zelo nizko ceno, vendar samo preložijo račun na kmete in jim plačajo zelo nizko ceno. Zato mislim, da bi bilo zelo zanimivo in potrebno pogledati, kaj se dejansko dogaja v tej verigi. Poglejmo to preglednost in dajmo interno v Komisiji, pa tudi skupaj z organi držav članic za konkurenčnost, pregledati trg. Danes je bila tu zelo zanimiva razprava. Upam, da ste opazili kratkoročne ukrepe in dolgoročne ukrepe, ki so bili pripravljeni skupaj s Francijo in Nemčijo. Prepričana sem, da bomo imeli v prihodnje nekaj zelo zanimivih razprav o mlečnem sektorju v Evropi, ker bi vsi radi, da ima naš sektor mleka prihodnost. V zvezi s sistemom kvot se zdi, da je to grešni kozel za celotni položaj, v katerem smo se znašli. Ne podcenjujem tega – in o tem sem bila zelo natančna že od samega začetka razprave – da se je sektor mleka, ne samo v Evropi, ampak globalno, znašel v krizi, kakršne do zdaj še ni bilo. To mora biti zelo jasno. Zato resnično razumem razočaranje in jezo, ki jo vidim med kmeti v različnih delih Evrope, ne povsod, vendar v različnih delih Evrope. Odprava sistema kvot je bila določena že leta 2003, tako da to ni odločitev, ki bi bila sprejeta čez noč, ko ne bi nihče vedel, kaj se dogaja. Pozneje smo pri pregledu stanja, ko smo skušali najti nežen pristanek za pridelovalce mleka, razpravljali o povečanju kvot. Vendar mislim, da se motijo tisti, ki hočejo s prstom pokazati na sistem kvot kot na razlog za vse probleme, v katerih so se znašli kmetje, ki proizvajajo mleko. Kajti vidimo, da celo takrat, ko je bil sistem kvot v veljavi, nismo mogli vzdrževati visokih cen in je kljub temu prišlo do strukturnih sprememb v sektorju mleka. Če pogledate leto 1984, ko je bil uveden sistem kvot, smo imeli 1,6 milijona kmetov, ki so proizvajali mleko v stari EU-10. Danes imamo v EU-10 300 000 kmetov, ki proizvajajo mleko. To je danes torej manj kot ena petina števila pridelovalcev mleka v primerjavi z letom 1984, ko je bil v veljavi sistem kvot. Torej se strukturne spremembe kljub temu dogajajo. Mislim, da vračanje na staro ali obnavljanje stanja pred odločitvijo iz pregleda stanja ni prava politika in pri tem me podpirajo vsi voditelji držav, saj so v svojih odločitvah na junijski seji jasno navedli, da se moramo držati odločitev iz pregleda stanja. Nikoli nisem v razpravah med pregledom stanja dala nobenega znaka za kakršno koli odprtost do preklica teh odločitev, kajti to bi gotovo ogrozilo možnost predvidevanja za kmete znotraj Evropske unije. Vendar, José Bové, mislim, da ste rekli, da nisem delovala natančno; to je odnos . Mislim, da ni pošteno reči, da nismo naredili ničesar. Ne bom ponavljala vseh različnih ukrepov, ki smo jih sprejeli. Mislim, da imajo države članice, če želijo posvetiti posebno pozornost mlečnemu sektorju, zdaj možnost s pregledom stanja preusmeriti neposredna plačila, tako da lahko dajo posebno prednost travnatim območjem. To je možno in vem, da je najmanj ena velika država članica izkoristila in uporabila to priložnost in da je veliko različnih možnosti za gorska območja. Danes imamo v Evropi proizvodnjo, ki je 45 % pod kvoto, kaj bi se torej zgodilo, če bi dejansko hoteli zmanjšati kvoto za 5 %? Dejansko bi škodili razmeram za mlade kmete, ki so vlagali v prihodnost. Zato bi priporočila tistim državam članicam, ki hočejo res pomagati svojemu mlečnemu sektorju, naj uporabijo odkupne kvote tistih, ki hočejo zapustiti mlečni sektor. To je mnogo boljši način za zagotavljanje vzdrževanja tistih, ki so vlagali, in hkrati dajanje pomoči tistim, ki bi radi zapustili sektor. Mislim, da je to prava politika. Ali lahko potem samo popravim nesporazum glede posebne dajatve? Ne uvajamo sistema nove posebne dajatve. Dajemo samo možnost državam članicam, če odkupujejo kvote od kmetov, da lahko zmanjšajo število kilogramov ali ton za svojo zgornjo mejo, vendar to ni nova posebna dajatev, ki bi kaznovala katerega koli od kmetov."@sl20
"Herr talman! Först av allt vill jag tacka parlamentets ledamöter för denna mycket hängivna debatt. Jag har faktiskt lyssnat mycket noga. Jag har naturligtvis även noterat de olika åsikter som jag har hört bland parlamentets ledamöter. Bara några ord om marknadsföringen. Vi har redan avsatt 14 miljoner euro till marknadsföring för resten av året. Vi har kommit överens om att utöka skolmjölksprogrammet. Yoghurt med låg sockerhalt – det vill säga som innehåller högst 7 procent socker – kommer nu att ingå i skolmjölksprogrammet. Märkning – jag hör på vissa ledamöter i parlamentet att det finns ett intresse av ett märkningssystem. Låt oss diskutera detta mot bakgrund av det kvalitetsdokument som faktiskt diskuteras för närvarande. Jag tycker alltså att det finns många möjligheter. Slutligen, när det gäller livsmedelskedjan håller jag helt och hållet med er om att det inte finns någon insyn i kedjan och att vi inte kan se var mervärdet går förlorat. Därför ser jag fram emot att presentera den här rapporten före årets slut så att vi kan se hur situationen verkligen ser ut. Jag måste säga att om ni tittar på hur situationen ser ut för livsmedelsbutikerna i Europa så finns det enorma skillnader. I Tyskland finns det av tradition ett stort antal lågprisbutiker. Dessa livsmedelsbutiker använder mejeri- eller mjölkprodukter, dricksmjölk, som en för att locka kunder till butiken. De erbjuder ett mycket lågt pris men de lägger bara över notan på jordbrukarna och betalar dem samma låga pris. Jag tycker därför att det vore mycket intressant och nödvändigt att se vad som faktiskt pågår i den här kedjan. Låt oss därför ta upp frågan om insyn och låt oss, både internt i kommissionen och vid medlemsstaternas konkurrensmyndigheter, undersöka marknaden. Det har varit en mycket intressant diskussion här idag. Jag hoppas att ni har lagt märke till de kort- och långsiktiga åtgärder som har tagits fram tillsammans med Frankrike och Tyskland. Jag är övertygad om att vi kommer att ha en del mycket intressanta diskussioner om den europeiska mejerisektorns framtid, eftersom vi alla vill att vår mejerisektor ska ha en framtid. När det gäller kvotsystemet så tycks det ha blivit syndabock för hela den situation som vi befinner oss i. Jag underskattar inte det faktum att mejerisektorn, inte bara i Europa utan i hela världen, befinner sig i en kris av aldrig tidigare skådad omfattning – det har jag varit mycket tydlig med sedan diskussionens början. Det måste stå helt klart. Jag förstår således verkligen den frustration som jag ser bland jordbrukarna i olika delar av Europa, inte överallt, men i olika delar av Europa. Redan 2003 beslutade man att avskaffa kvotsystemet så det är således inte ett beslut som fattades över en natt medan ingen visste vad som pågick. Sedan, under hälsokontrollen, förde vi en diskussion om att höja kvoterna för att försöka ge mjölkbönderna en mjuklandning. Jag anser dock att de som vill peka finger och påstå att kvotsystemet är orsaken till alla mjölkböndernas problem är fel ute. Vi ser nämligen att vi inte har lyckats upprätthålla höga priser ens med ett kvotsystem och att strukturförändringarna i mejerisektorn har ägt rum ändå. Om man ser tillbaka på 1984 då kvotsystemet infördes så hade vi då 1,6 miljoner mjölkbönder i det gamla EU-10. I dagens EU-10 finns det 300 000 mjölkbönder, vilket är mindre än en femtedel av det antal som fanns 1984, med ett kvotsystem. Dessa strukturförändringar äger alltså rum i alla fall. Jag tycker inte att vi ska backa eller riva upp det beslut som fattades i samband med hälsokontrollen. På den punkten har jag stöd av samtliga statschefer som i sina beslut vid mötet i juni tydligt förklarade att jag måste hålla fast vid de beslut som fattats under hälsokontrollen. Jag har under diskussionerna om hälsokontrollen aldrig någonsin signalerat att jag varit beredd att riva upp dessa beslut, eftersom det med all säkerhet skulle äventyra förutsägbarheten för jordbrukarna i EU. Men, herr Bové, jag tror att ni sade att jag inte hade agerat med bestämdhet, det vill säga laissez-faire-attityden. Jag tycker inte att det är rättvist att säga att vi inte har gjort någonting. Jag tänker inte på nytt nämna alla de olika åtgärder som vi har vidtagit. Jag anser att om medlemsstaterna vill ägna särskild uppmärksamhet åt mejerisektorn så har de i och med hälsokontrollen nu en möjlighet att omfördela direktstödet så att de särskilt kan prioritera gräsmarkerna. Det här är en möjlighet, och jag vet att åtminstone en stor medlemsstat har utnyttjat denna möjlighet, och för bergsområdena finns det många olika möjligheter. Dagens produktion i Europa ligger 45 procent under kvoten, så vad skulle hända om vi faktiskt ville minska kvoten med 5 procent? Vi skulle faktiskt försämra situationen för de unga jordbrukare som har investerat i framtiden. Därför rekommenderar jag dessa länder, de medlemsstater som verkligen vill hjälpa sin mejerisektor, att utnyttja möjligheten att köpa kvoter av dem som vill lämna mejerisektorn. Det är ett mycket bättre sätt att se till att de som har gjort investeringar kan stanna kvar och samtidigt hjälpa dem som vill lämna sektorn att göra det. Det tycker jag är rätt väg att gå. Får jag sedan också bara reda ut missförståndet om tilläggsavgiften? Vi inför inte något nytt system med tilläggsavgifter. Vi erbjuder bara medlemsstater som köper kvoter av jordbrukare en möjlighet att minska antalet kilo eller ton från sitt tak. Det är dock inte någon ny tilläggsavgift som kommer att straffa någon jordbrukare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Lockartikel"9
"Mariann Fischer Boel,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
"produit d'appel"15,19,14,2,22,13,4
"produse de apel"18
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph