Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-045"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-045"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, colegas, señora Comisaria, como afirmaba la Comisión Europea en su Comunicación del pasado 22 de julio, la situación del sector lácteo ha sufrido un dramático deterioro en los últimos doce meses. Sin embargo, teniendo en cuenta el profundo impacto de la crisis sobre los precios de los productos lácteos y, en particular, los ingresos que perciben los productores, las medidas propuestas hasta el momento por la Comisión Europea y debatidas en el Consejo de Ministros no han sido suficientes para paliar la caída de la demanda y sus consecuencias. La crisis actual nos plantea un reto, relanzar la disminución de la demanda, pero también una oportunidad para fomentar el consumo y la promoción de los productos lácteos, así como para asegurar que la indiscutible calidad del producto inicial llegue intacta hasta el consumidor final. En este sentido, acciones como la mejora del etiquetaje, el incremento del consumo de la leche entre determinados sectores de la población o el uso de la leche para la alimentación de los terneros pueden contribuir a mejorar no sólo el problema actual sino también la situación estructural del sector."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane přesedající, paní komisařko, dámy a pánové, jak Evropská komise ve svém sdělení ze dne 22. července informovala, situace v odvětví mlékárenské výroby se za uplynulých dvanáct měsíců dramaticky zhoršila. Vezmeme-li však v úvahu nedozírný dopad krize na ceny mléčných výrobků, především na příjmy výrobců, opatření doposud navrhovaná Evropskou komisí a zvažovaná Radou ministrů nestačí ke zvrácení poklesu poptávky a jeho následků. Stávající krize je výzvou k zastavení poklesu poptávky, a zároveň příležitostí k povzbuzení spotřeby a k propagaci mléčných výrobků. Rovněž je třeba zajistit, aby nesporně vysoká kvalita počátečního produktu byla zachována až ke koncovému spotřebiteli. V tomto ohledu mohou opatření jako zlepšení označování výrobků, navýšení spotřeby mléka u určitých skupin obyvatel nebo využívání mléka k výživě telat pomoci napravit stávající situaci i celkový strukturální stav odvětví."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Som Kommissionen anførte i sin meddelelse af 22. juli, er situationen i mælkeproduktionssektoren blevet forværret dramatisk i de seneste 12 måneder. I betragtning af krisens enorme indvirkning på priserne på mejeriprodukter og navnlig producenternes indtjening har de foranstaltninger, der indtil videre er foreslået af Kommissionen og drøftet i Rådet, været utilstrækkelige til at modvirke faldet i efterspørgslen og konsekvenserne heraf. Den nuværende krise kræver ikke kun, at vi vender faldet i efterspørgslen. Den giver os også mulighed for at stimulere forbruget og markedsføringen af mejeriprodukter. Vi skal sikre, at den uomtvistelige kvalitet af det oprindelige produkt bevares, indtil det når den endelige forbruger. I den henseende vil foranstaltninger, som f.eks. forbedret mærkning, styrkelse af mælkeforbruget blandt visse befolkningsgrupper eller brug af mælk til kalvefoder, ikke kun bidrage til at forbedre den aktuelle situation, men hele den strukturelle situation i sektoren."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, wie die Europäische Kommission in ihrer Mitteilung vom 22.Juli feststellte, hat sich die Lage im Milchwirtschaftssektor in den letzten 12 Monaten dramatisch verschlechtert. Wenn man indessen den enormen Einfluss der Krise auf die Preise von Molkereiprodukten und insbesondere auf die durch die Erzeuger erwirtschafteten Gewinne in Betracht zieht, sind die durch die Europäische Kommission vorgeschlagenen und durch den Ministerrat erörterten aktuellen Maßnahmen unzureichend, um dem Nachfragerückgang und dessen Folgen entgegenzuwirken. Die gegenwärtige Krise bietet uns nicht nur die Herausforderung, den Nachfragerückgang umzukehren, sondern auch eine Gelegenheit zur Belebung des Konsums und zur Förderung von Molkereiprodukten. Wir müssen auch gewährleisten, dass die unumstrittene Qualität des ursprünglichen Produkts, bevor es den Endverbraucher erreicht, komplett erhalten bleibt. In dieser Hinsicht können Maßnahmen wie die Kennzeichnungsverbesserung, die Steigerung des Milchverbrauchs bei bestimmten Bevölkerungsgruppen oder der Einsatz von Milch bei der Kälberfütterung dazu beitragen, nicht nur die aktuelle Situation, sondern auch die gesamte strukturelle Lage im Sektor zu verbessern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 22ας Ιουλίου, η κατάσταση στον γαλακτοκομικό τομέα επιδεινώθηκε δραματικά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο αντίκτυπο της κρίσης στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως δε στο εισόδημα που κερδίζουν οι παραγωγοί, τα μέτρα που προτάθηκαν μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητήθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών αποδείχθηκαν ανεπαρκή για να αντισταθμίσουν την πτώση της ζήτησης και τα συνεπακόλουθά της. Η τρέχουσα κρίση δεν μας φέρνει μόνο αντιμέτωπους με την πρόκληση της αντιστροφής της πτώσης της ζήτησης, αλλά μας παρέχει και μια ευκαιρία να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση και την προώθηση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε ότι η αδιαμφισβήτητη ποιότητα του αρχικού προϊόντος διατηρείται στο ακέραιο μέχρις ότου αυτό φθάσει στον τελικό καταναλωτή. Σε σχέση με αυτό, δράσεις όπως είναι η βελτίωση της σήμανσης, η αύξηση της κατανάλωσης γάλακτος από συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού ή η χρήση του γάλακτος για την εκτροφή μόσχων ενδέχεται να βοηθήσουν όχι μόνο στη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά επίσης ολόκληρης της διάρθρωσης στον τομέα."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, as the European Commission stated in its communication of 22 July, the situation in the dairy farming sector has deteriorated dramatically during the last 12 months. However, taking into account the huge impact of the crisis on dairy product prices, and in particular on the income earned by producers, the measures proposed to date by the European Commission and debated by the Council of Ministers have been inadequate to counteract the fall in demand and its consequences. The current crisis is not only giving us the challenge of reversing the fall in demand, but also an opportunity to encourage the consumption and promotion of dairy products. We must also ensure that the indisputable quality of the initial product is maintained intact until it reaches the end consumer. In this respect, actions such as improving labelling, increasing milk consumption among certain groups of the population or using milk to feed calves may help not only to improve the current situation, but also the whole structural situation in the sector."@en4
"Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Nagu Euroopa Komisjon oma 22. juuli teatises kinnitas, on olukord piimakarjakasvatuse valdkonnas viimase 12 kuu jooksul järsult halvenenud. Siiski, võttes arvesse kriisi tohutut mõju piimatoodete hindadele ja eriti tootjate teenitavale tulule, on meetmed, mida seni on välja pakkunud Euroopa Komisjon ja mida on arutanud ministrite nõukogu, olnud ebapiisavad, seismaks vastu nõudluse langusele ja selle tagajärgedele. Praegune kriis ei esita meile vaid väljakutset pöörata nõudluse langus tagasi, vaid ka võimalust edendada piimatoodete tarbimist ja turustamist. Me peame ka tagama, et algse toote vaieldamatu kvaliteet säilib puutumatuna, kuni see jõuab lõpptarbijani. Sellega seoses võivad sellised meetmed nagu märgistuse parandamine, piima tarbimise suurendamine teatud elanikkonna rühmade hulgas või piima kasutamine vasikate toitmiseks, aidata mitte ainult parandada praegust olukorda, vaid ka kogu sektori struktuurilist olukorda."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kuten Euroopan komissio 22. heinäkuuta päivätyssä tiedonannossaan totesi, tilanne maidontuotannossa on heikentynyt dramaattisesti kuluneiden 12 kuukauden aikana. Kun kuitenkin otetaan huomioon kriisin suunnaton vaikutus maitotuotteiden hintoihin ja etenkin tuottajien tuloihin, Euroopan komission tähän mennessä ehdottamilla toimilla, joita käsiteltiin ministerineuvostossa, ei ole kyetty torjumaan kysynnän pienentymistä ja sen seurauksia. Nykyinen kriisi ei ainoastaan haasta meitä kääntämään kysyntää jälleen nousuun vaan antaa meille myös tilaisuuden edistää maitotuotteiden kulutusta ja menekkiä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kiistatta laadukkaan alkuperäisen tuotteen laatu säilytetään samanlaisena lopulliselle kuluttajalle saakka. Tässä mielessä sellaiset toimet kuin tuotemerkintöjen parantaminen, määrättyjen väestöryhmien maidonkulutuksen lisääminen tai vasikoiden ruokkiminen maidolla voivat auttaa kohentamaan sekä nykyistä tilannetta että alan yleistä rakenteellista tilannetta."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, comme la Commission européenne l’a déclaré dans sa communication du 22 juillet, la situation dans le secteur de la production laitière s’est dramatiquement détériorée au cours des 12 derniers mois. Toutefois, considérant l’énorme impact de la crise sur les prix des produits laitiers et notamment sur le revenu des producteurs, les mesures proposées à ce jour par la Commission européenne et débattues par le Conseil de ministres se sont avérées inadéquates pour contrecarrer la chute de la demande et ses conséquences. D’un côté, la crise actuelle nous place devant le défi d’inverser la tendance à la baisse de la demande, mais de l’autre elle nous offre l’occasion d’encourager la consommation et la promotion des produits laitiers. Nous devons également faire en sorte que la qualité indiscutable du produit d’origine soit conservée intacte jusqu’à ce qu’elle parvienne au consommateur final. À cet égard, des actions telles que l’amélioration de l’étiquetage, l’augmentation de la consommation de lait par certains groupes de la population ou l’utilisation du lait pour nourrir les veaux pourraient contribuer non seulement à améliorer la situation actuelle, mais également l’ensemble de la situation structurelle du secteur."@fr8
"Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Amint azt az Európai Bizottság a július 22-i közleményében megállapította, a tejtermelő ágazatban drámai módon romlott a helyzet az elmúlt 12 hónapban. Figyelembe véve azonban a válságnak a tejtermékek árára, és különösen a termelők jövedelmére gyakorolt jelentős hatását, az Európai Bizottság által máig javasolt és a Miniszterek Tanácsa által megvitatott intézkedések nem megfelelőek a kereslet visszaesésének és következményeinek ellensúlyozására. A jelenlegi válság nemcsak a kereslet visszaesésének megfordítását jelentő kihívást állítja elénk, hanem lehetőséget nyújt a tejtermékek fogyasztásának és promóciójának ösztönzésére is. Azt is biztosítanunk kell, hogy az eredeti termék vitathatatlan minősége érintetlen maradjon, amíg eljut a végső fogyasztóhoz. Ebben a tekintetben az olyan intézkedések, mint a címkézés javítása, a tejfogyasztásnak a lakosság bizonyos csoportjai körében való fokozása, vagy tej borjak táplálására való használata, hozzájárulhatnak nemcsak a jelenlegi helyzet, hanem az ágazaton belül a teljes strukturális helyzet javításához is."@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, come la Commissione europea ha dichiarato nella comunicazione del 22 luglio, la situazione del settore lattiero-caseario si è profondamente deteriorata nel corso degli ultimi 12 mesi. Tuttavia, tenuto conto del profondo impatto della crisi sui prezzi dei prodotti lattiero-caseari e, soprattutto, sul reddito dei produttori, le misure proposte a oggi dalla Commissione e discusse dal Consiglio dei ministri sono state incapaci di contrastare il crollo della domanda e le sue conseguenze. L’attuale crisi non soltanto ci pone la sfida di invertire il calo della domanda, ma ci offre anche l’opportunità di incoraggiare il consumo e la promozione dei prodotti lattiero-caseari. Dobbiamo inoltre garantire che l’indiscussa qualità del prodotto iniziale venga mantenuta integra finché non raggiunge il consumatore finale. In proposito, azioni quali il miglioramento dell’etichettatura, l’aumento del consumo di latte presso determinati gruppi di popolazione o l’uso del latte per nutrire i vitelli potrebbe migliorare non soltanto l’attuale situazione, bensì l’intera situazione strutturale del settore."@it12
"Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai, kaip Europos Komisija nurodė savo liepos 22 d. komunikate, per pastaruosius 12 mėnesių padėtis pieno gamybos sektoriuje itin pablogėjo. Vis dėlto, atsižvelgiant į milžinišką krizės poveikį pieno produktų kainoms ir labiausiai – gamintojų uždirbamoms pajamoms, iki šiol Europos Komisijos pasiūlytų ir Ministrų Tarybos aptartų priemonių nepakanka mažėjančiai paklausai ir šio mažėjimo padariniams kompensuoti. Dabartinė krizė mums ne tik kelia iššūkį, ką daryti, kad paklausa vėl pradėtų augti, bet ir galimybę skatinti pieno produktų vartojimą ir pardavimo skatinimą. Turime užtikrinti, kad neginčijama pradinio produkto kokybė liktų nepakitusi, kol jis pasieks galutinius vartotojus. Šiuo požiūriu geriau ženklinant, daugiau pieno vartojant tam tikroms gyventojų grupėms arba vartojant pieną veršeliams maitinti galima pagerinti ne tik dabartinę padėtį, bet ir visą struktūrinę sektoriaus padėtį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāre, dāmas un kungi! Kā Eiropas Komisija konstatēja savā 22. jūlija paziņojumā, situācija piensaimniecības nozarē pēdējos 12 mēnešos ir krasi pasliktinājusies. Tomēr, ņemot vērā krīzes milzīgo ietekmi uz produktu cenām un jo īpaši uz ražotāju nopelnītajiem ienākumiem, pasākumi, ko līdz šim ierosinājusi Eiropas Komisija un par ko debatējusi Ministru padome, nav bijuši pietiekami, lai apturētu pieprasījuma samazināšanos un tās sekas. Pašreizējā krīze mums dod ne tikai uzdevumu mainīt un palielināt pieprasījumu, bet arī iespēju veicināt patēriņu un sekmēt piena produktu ražošanu. Mums ir jānodrošina arī tas, lai sākotnējā produkta nenoliedzami labā kvalitāte tiktu saglabāta, līdz šis produkts sasniedz galapatērētāju. Šajā saistībā dažādi pasākumi, piemēram, marķēšanas uzlabošana, piena patēriņa palielināšana konkrētās iedzīvotāju grupās vai piena izmantošana teļu barošanai, var palīdzēt uzlabot ne tikai pašreizējo situāciju, bet arī visu nozares struktūru."@lv13
"Señor Presidente, colegas, señora Comisaria, como afirmaba la Comisión Europea en su Comunicación del pasado 22 de julio, la situación del sector lácteo ha sufrido un dramático deterioro en los últimos doce meses. Sin embargo, teniendo en cuenta el profundo impacto de la crisis sobre los precios de los productos lácteos y, en particular, los ingresos que perciben los productores, las medidas propuestas hasta el momento por la Comisión Europea y debatidas en el Consejo de Ministros no han sido suficientes para paliar la caída de la demanda y sus consecuencias. La crisis actual nos plantea un reto, relanzar la disminución de la demanda, pero también una oportunidad para fomentar el consumo y la promoción de los productos lácteos, así como para asegurar que la indiscutible calidad del producto inicial llegue intacta hasta el consumidor final. En este sentido, acciones como la mejora del etiquetaje, el incremento del consumo de la leche entre determinados sectores de la población o el uso de la leche para la alimentación de los terneros pueden contribuir a mejorar no sólo el problema actual sino también la situación estructural del sector."@mt15
"Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Zgodnie z oświadczeniem Komisji Europejskiej w komunikacie z dnia 22 lipca sytuacja w sektorze hodowli bydła mlecznego uległa dramatycznemu pogorszeniu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Biorąc jednak pod uwagę ogromny wpływ kryzysu na ceny przetworów mlecznych, a w szczególności na dochody producentów, środki omawiane przez Radę Ministrów były niedostosowane do walki ze spadkiem popytu i jego konsekwencjami. Obecny kryzys jest nie tylko wyzwaniem, związanym z odwróceniem tendencji spadkowej w popycie, lecz również szansą na zachęcanie do spożywania przetworów mlecznych i ich promocję. Musimy również zapewnić, że niepodlegająca dyskusji jakość surowców zostanie zachowana do czasu dotarcia do konsumentów końcowych. W tym względzie działania takie, jak poprawa etykietowania, wzrost spożycia mleka w niektórych grupach ludności lub wykorzystywanie mleka do karmienia cieląt, może pomóc poprawić nie tylko obecną sytuację, lecz również sytuację strukturalną w sektorze."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados; conforme afirma a Comissão Europeia na sua comunicação de 22 de Julho, a situação no sector do leite e dos lacticínios deteriorou-se dramaticamente nos últimos 12 meses. No entanto, tendo em conta o enorme impacto da crise nos preços desses produtos, e em particular nas receitas dos produtores, as medidas propostas pela Comissão Europeia e debatidas pelo Conselho de Ministros até à data não têm sido as adequadas para responder à quebra da procura e suas consequências. A actual crise, além de nos confrontar com o desafio de inverter a queda da procura, constitui também uma oportunidade de incentivarmos o consumo e a promoção de leite e seus derivados. Cumpre-nos também garantir que a indiscutível qualidade do produto de base seja integralmente preservada até que eles cheguem ao consumidor final. Neste campo, medidas como a melhoria da qualidade da rotulagem, a promoção do aumento do consumo de leite junto de segmentos específicos da população ou a sua utilização na alimentação dos novilhos podem contribuir, não apenas para mitigar as presentes dificuldades conjunturais, como também para melhorar a situação estrutural do sector no seu conjunto."@pt17
"Dle preşedinte, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, aşa cum Comisia Europeană a precizat în comunicarea sa din 22 iulie, situaţia din sectorul produselor lactate s-a înrăutăţit dramatic în ultimele 12 luni. Cu toate acestea, având în vedere impactul uriaş pe care criza l-a avut asupra preţurilor produselor lactate, în special asupra veniturilor obţinute de producători, măsurile propuse până în prezent de Comisia Europeană şi dezbătute de Consiliul de Miniştri s-au dovedit a nu fi în măsură să contrabalanseze scăderea cererii şi consecinţele acestui fenomen. Actuala criză constituie mai mult decât o provocare în sensul inversării tendinţei descrescătoare a cererii de pe piaţă, reprezintă şi o şansă de a încuraja consumul de produse lactate şi promovarea acestora. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că produsele primare îşi menţin calitatea intactă până în momentul în care ajung la consumatorul final. În acest sens, măsuri precum îmbunătăţirea procesului de etichetare, creşterea consumului de lapte în rândul anumitor sectoare ale populaţiei sau utilizarea laptelui ca hrană pentru viţei ar putea contribui nu doar la ameliorarea situaţiei actuale, ci şi a situaţiei structurale la nivelul întregului sector."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, ako Európska komisia uviedla v oznámení z 22. júla, situácia v mliekarenskom odvetví sa za posledných 12 mesiacov výrazne zhoršila. Keď však vezmeme do úvahy veľký vplyv krízy na ceny mliečnych výrobkov a najmä na príjmy výrobcov, opatrenia, ktoré Európska komisia doposiaľ navrhla a o ktorých rokovala Rada ministrov, nepostačujú na vyváženie poklesu dopytu a jeho dôsledkov. Súčasná kríza nám priniesla nielen úlohu zvrátiť pokles dopytu, ale aj príležitosť podporiť spotrebu a propagáciu mliečnych výrobkov. Musíme zabezpečiť zachovanie nespochybniteľnej kvality počiatočného produktu až dovtedy, kým sa nedostane ku koncovému spotrebiteľovi. Opatrenia, ako napríklad zlepšenie označovania, zvyšovanie spotreby mlieka medzi istými skupinami obyvateľstva alebo využívanie mlieka na kŕmenie teliat, môžu v tomto smere pomôcť nielen zlepšiť súčasnú situáciu, ale aj celkovú štrukturálnu situáciu v tomto odvetví."@sk19
"Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, kot je navedla Evropska komisija v svojem sporočilu z dne 22. julija, se je položaj v sektorju mleka in mlečnih izdelkov v zadnjih 12 mesecih dramatično poslabšal. A če upoštevamo velikanski vpliv krize na cene mlečnih proizvodov in zlasti na dohodek, ki ga zaslužijo proizvajalci, so bili ukrepi, ki jih je do danes predlagala Evropska komisija in je o njih razpravljal Svet ministrov, neprimerni za preprečevanje padca povpraševanja in njegovih posledic. Sedanja kriza ni le izziv, kako ustaviti padec povpraševanja, temveč tudi priložnost za spodbujanje porabe in promocijo mlečnih proizvodov. Zagotoviti moramo tudi, da bo neizpodbitna kakovost začetnega proizvoda ohranjena, dokler ne pride do končnega kupca. V tem smislu lahko ukrepi, kot so izboljšanje označevanja, povečanje porabe mleka pri nekaterih skupinah prebivalcev ali uporaba mleka za krmljenje telet, pomagajo ne le pri izboljšanju sedanjega stanja, temveč tudi celotnega strukturnega stanja v sektorju."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Som kommissionen förklarade i sitt meddelande av den 22 juli har läget i mjölksektorn förvärrats dramatiskt de senaste tolv månaderna. Med tanke på krisens stora inverkan på mejeriproduktpriserna, framförallt på producenternas inkomster, har de åtgärder som kommissionen hittills har föreslagit och debatterat med rådet varit otillräckliga för att motverka den minskade efterfrågan och dess konsekvenser. Den rådande krisen innebär inte bara en utmaning när det gäller att vända den minskade efterfrågan utan även en möjlighet att uppmuntra till konsumtion och främjande av mejeriprodukter. Vi måste även se till att den ursprungliga produktens obestridliga kvalitet upprätthålls tills den når slutkonsumenten. I det avseendet kan åtgärder för att förbättra märkningen, öka mjölkkonsumtionen i vissa grupper av befolkningen eller använda mjölk som foder för kalvar bidra till att förbättra inte bara den rådande situationen utan även hela den strukturella situationen i sektorn."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph