Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-042"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-042"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Paní komisařko, vy vidíte jako pokrok vzestup cen hotových výrobků, jako je odstředěné mléko a máslo, o 3 až 8 %. Já si myslím, že to je výsměch našim zemědělcům. Hlavním problémem je cena, za kterou je mléko vykupováno od zemědělců. Např. v České republice je výkupní cena až o 25 % pod cenou výrobní, ale cena hotového produktu, který si potom koupíte v obchodě, ta už výrazně veškeré ty ceny, které zemědělci mají, splňuje. Takže hlavní problém je, že někde je tam velká díra. A ten je třeba řešit. V České republice je dnes už méně skotu než po napoleonských válkách. To už ohrožuje i údržbu venkovské krajiny. Pan Bové má zajisté pravdu a kolega Fajmon se hluboce ..."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru kommissær! De mener, at en stigning i prisen på færdige produkter, som f.eks. skummetmælk og smør, på 3-8 % er et fremskridt. Det er efter min mening en fornærmelse mod vores landbrugere. Hovedproblemet er den pris, som mælken købes til fra landbrugerne. I Tjekkiet er købsprisen f.eks. op til 25 % lavere end produktionsomkostningerne, mens prisen på det færdige produkt, som sælges i forretningerne, sagtens kunne dække alle landbrugernes omkostninger. Hovedproblemet er derfor, at der er et stort hul et eller andet sted. Det problem skal løses. I Tjekkiet har vi i dag færre køer end efter Napoleonskrigene. Det bringer endda levedygtigheden af landbrugsområder i fare. Hr. Bové har helt ret, og hr. Fajmon ..."@da2
"Frau Kommissarin, Sie sehen einen Anstieg von 3% - 8% beim Preis von Enderzeugnissen wie Magermilch und Butter als Fortschritt. Meiner Ansicht nach ist dies eine Beleidigung für unsere Landwirte. Das Hauptproblem ist der Preis, zu dem Milch von den Landwirten abgenommen wird. In der Tschechischen Republik ist der Abnahmepreis zum Beispiel bis zu 25% niedriger als die Produktionskosten, aber der Preis des in den Geschäften verkauften Enderzeugnisses würde leicht alle Kosten des Landwirts decken. Das Hauptproblem ist demnach, dass es dort irgendwo ein großes Loch gibt. Dieses Problem muss gelöst werden. In der Tschechischen Republik haben wir jetzt weniger Rinder als nach den Napoleonischen Kriegen. Dies gefährdet jetzt sogar den Erhalt landwirtschaftlicher Gebiete. Herr Bové hat ganz Recht und Herr Fajmon hat tiefgreifend..."@de9
"Κυρία Επίτροπε, θεωρείτε πρόοδο μια αύξηση της τάξης του 3% έως 8% στην τιμή των τελικών προϊόντων, όπως του αποκορυφωμένου γάλακτος και του βουτύρου. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συνιστά προσβολή προς τους γαλακτοπαραγωγούς μας. Το βασικό πρόβλημα είναι η τιμή με την οποία αγοράζεται το γάλα από τους γαλακτοπαραγωγούς. Στην Τσεχική Δημοκρατία, λόγου χάρη, η τιμή αγοράς είναι μέχρι και 25% χαμηλότερη σε σύγκριση με το κόστος παραγωγής, η τιμή όμως του τελικού προϊόντος, το οποίο κατόπιν πωλείται στα καταστήματα, εύκολα θα κάλυπτε όλα τα κόστη των γαλακτοπαραγωγών. Επομένως, το βασικό πρόβλημα είναι ότι κάπου υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί. Στην Τσεχική Δημοκρατία διαθέτουμε πλέον λιγότερα βοοειδή σε σύγκριση με την περίοδο μετά τους ναπολεόντειους πολέμους. Αυτό το πρόβλημα θέτει μάλιστα τώρα σε κίνδυνο ακόμα και τα προς το ζην των αγροτικών περιοχών. Ο κ. Bové έχει απόλυτο δίκιο, ο δε κ. Fajmon εντελώς..."@el10
"Commissioner, you see as progress a 3% - 8% increase in the price of finished products such as skimmed milk and butter. In my view, this is an insult to our farmers. The main problem is the price at which milk is purchased from farmers. In the Czech Republic, for example, the purchase price is up to 25% lower than the production cost, but the price of the finished product which is then sold in the shops would easily cover all the farmers’ costs. The main problem, therefore, is that there is a large hole somewhere. This problem has to be resolved. In the Czech Republic we now have fewer cattle than we had after the Napoleonic wars. This is now even putting at risk the upkeep of rural areas. Mr Bové is quite right and Mr Fajmon profoundly ..."@en4
"Señora Comisaria, usted considera un avance un incremento de entre el 3 % y el 8 % en el precio de los productos manufacturados como la leche desnatada en polvo y la mantequilla. En mi opinión, es un insulto a nuestros granjeros. El principal problema es el precio al que la leche es comprada a los granjeros. En la República Checa, por ejemplo, ese precio de compra es más de un 25 % inferior al coste de producción, pero el precio del producto final que se vende en las tiendas podría cubrir fácilmente todos los costes de los granjeros. El gran problema, por tanto, es que hay un enorme agujero en algún lugar. Este problema debe ser resuelto. En la República Checa ahora tenemos menos ganado del que había tras las guerras napoleónicas. Esto incluso pone en peligro el mantenimiento de las áreas rurales. El señor Bovétiene razón y el señor Fajmon…"@es21
"Volinik, teie peate progressiks valmistoodete, näiteks lõssi ja või hinnatõusu 3 kuni 8%. Minu arvates on see meie põllumajandustootjatele solvav. Peamine probleem on hind millega põllumajandustootjatelt piima ostetakse. Tšehhi Vabariigis näiteks on ostuhind kuni 25% madalam kui tootmiskulud, kuid seejärel poodides müüdava valmistoote hind kataks lihtsalt kõik põllumajandustootjate kulud. Seepärast on peamine probleem selles, et kusagil on suur must auk. See probleem tuleb lahendada. Tšehhi Vabariigis on meil praegu vähem kariloomi kui meil oli pärast Napoleoni sõdu. See ohustab nüüd isegi maapiirkondade elatusvahendeid. José Bové’l on täiesti õigus ja Hynek Fajmon sügavalt ..."@et5
"Arvoisa komission jäsen, mielestänne 3–8 prosentin korotus sellaisten lopputuotteiden kuin rasvattoman maidon ja voin hinnassa on edistystä. Minun mielestäni tämä on loukkaus maataloustuottajia kohtaan. Suurin ongelma on maidon ostohinta tuottajilta. Esimerkiksi Tšekin tasavallassa ostohinta on jopa 25 prosenttia alle tuotantokustannusten, mutta kaupoissa myydyn valmiin tuotteen hinta kattaisi helposti kaikki tuottajalle aiheutuvat kustannukset. Pääasiallinen ongelma onkin se, että jossain kohtaa on suuri aukko. Tämä ongelma on ratkaistava. Tšekin tasavallassa on nyt vähemmän karjaa kuin Napoleonin sotien jälkeen, mikä vaarantaa jopa maaseutualueiden hoidon. José Bové on aivan oikeassa ja Hynek Fajmon täysin…"@fi7
"Madame la Commissaire, vous considérez qu’une augmentation de 3 à 8 % du prix des produits finis comme le lait écrémé et le beurre est un progrès. À mon avis, c’est une insulte à nos producteurs. Le principal problème est le prix auquel le lait est acheté aux producteurs. En République tchèque, par exemple, le prix d’achat du lait est jusqu’à 25 % inférieur à son coût de production, mais le prix du produit fini dans les magasins couvrirait facilement tous les coûts des producteurs. Le principal problème est donc qu’il y a un grand trou quelque part. Ce problème doit être résolu. En République tchèque nous avons aujourd’hui moins de bétail que nous n’en avions après les guerres napoléoniennes. Ce déclin met en danger le maintien même des zones rurales. M. Bové a parfaitement raison et M. Fajmon profondément ..."@fr8
"Biztos asszony! Ön előrelépésnek tekinti a végtermékek – például a sovány tej és a vaj – árának 3–8%-os növekedését. Véleményem szerint ez sértés a gazdálkodóinkra nézve. A legfőbb problémát az az ár jelenti, amelyen a tejet felvásárolják a gazdálkodóktól. A Cseh Köztársaságban például a felvásárlási ár akár 25%-kal alacsonyabb a termelési költségnél, viszont az ezután az üzletekben eladott végtermék ára könnyen fedezné minden gazdálkodó költségeit. A legfőbb probléma tehát az, hogy valahol egy hatalmas lyuk van. A problémát meg kell oldani. A Cseh Köztársaságban nekünk most kevesebb szarvasmarhánk van, mint a napóleoni háborúk után. Ez most még a vidéki térségek fenntartását is veszélyezteti. Bové úrnak teljesen igaza van, és Fajmon úr mélységesen ..."@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, lei considera progresso un aumento del 3-8 per cento del prezzo di prodotti finiti come burro e latte scremato. A mio giudizio questo è un insulto per i nostri coltivatori. Il problema principale sta nel prezzo al quale si acquista il latte dai produttori. Nella Repubblica ceca, per esempio, il prezzo di acquisto è inferiore anche del 25 per cento al costo di produzione, ma il prezzo del prodotto finito che viene poi venduto nei negozi coprirebbe agevolmente tutti i costi dei coltivatori. Il problema principale è pertanto che da qualche parte vi è una voragine, problema che va risolto. Attualmente nella Repubblica ceca abbiamo meno bestiame di quanto ve ne era dopo le guerre napoleoniche, il che mette a repentaglio la stessa sopravvivenza delle zone rurali. L’onorevole Bové ha ragione e l’onorevole Fajmon ha profondamente..."@it12
"Ponia Komisijos nare, jūs pažanga laikote 3–8 proc. padidėjusią galutinių produktų, pvz., nugriebto pieno ir sviesto, kainą. Mano požiūriu, tai – įžeidimas mūsų ūkininkams. Pagrindinė problema – kaina, kuria pienas įsigyjamas iš ūkininkų. Čekijoje, pvz., supirkimo kaina iki 25 proc. mažesnė už gamybos sąnaudas, tačiau galutinio produkto, kuris parduodamas parduotuvėse, kaina lengvai padengtų visas ūkininkų sąnaudas. Todėl pagrindinė problema ta, kad kažkur yra didelė spraga. Šią problemą reikia išspręsti. Dabar Čekijoje mažiau galvijų negu po Napoleono karų. Dabar kyla pavojus net kaimo vietovių išlikimui. J. Bové visiškai teisus, o H. Fajmon – giliai ..."@lt14
"Komisāre! Jūsu skatījumā gatavu produktu, piemēra, vājpiena un sviesta, cenas pieaugums par 3 % 8 % ir progress. Manuprāt, tas mūsu lauksaimniekiem ir apvainojums. Galvenā problēma ir cena, par kādu pienu pērk no lauksaimniekiem. Čehijas Republikā, piemēram, iepirkuma cena ir līdz 25 % zemāka par ražošanas izmaksām, bet cena gatavajam produktam, ko pārdod veikalos, varētu viegli segt lauksaimnieku izmaksas. Tāpēc galvenā problēma ir tā, ka kaut kur ir vājais ķēdes posms. Šī problēma ir jāatrisina. Čehijas Republikā tagad ir mazāk liellopu nekā pēc Napoleona kariem. Tas tagad pat apdraud lauku apvidu uzturēšanu. kungam ir pilnīga taisnība, un kungs pamatīgi…"@lv13
"Paní komisařko, vy vidíte jako pokrok vzestup cen hotových výrobků, jako je odstředěné mléko a máslo, o 3 až 8 %. Já si myslím, že to je výsměch našim zemědělcům. Hlavním problémem je cena, za kterou je mléko vykupováno od zemědělců. Např. v České republice je výkupní cena až o 25 % pod cenou výrobní, ale cena hotového produktu, který si potom koupíte v obchodě, ta už výrazně veškeré ty ceny, které zemědělci mají, splňuje. Takže hlavní problém je, že někde je tam velká díra. A ten je třeba řešit. V České republice je dnes už méně skotu než po napoleonských válkách. To už ohrožuje i údržbu venkovské krajiny. Pan Bové má zajisté pravdu a kolega Fajmon se hluboce ..."@mt15
"Mevrouw de commissaris, u beschouwt de prijsstijging van eindproducten zoals magere melk en boter met drie tot acht procent als vooruitgang. Ik beschouw dit echter als een klap in het gezicht van onze boeren. Het grootste probleem ligt in de prijs waarvoor melk wordt afgenomen van de boeren. In de Tsjechische Republiek bijvoorbeeld ligt de opkoopprijs van melk 25 procent onder de productieprijs, terwijl de prijzen van de eindproducten die u in de winkel kunt kopen wel volledig in overeenstemming zijn met de kosten die boeren moeten maken. Dat betekent dus dat er ergens een enorm gat zit. En dat gat moet nu nodig worden aangepakt. In de Tsjechische Republiek is er nu al minder vee dan na de napoleontische oorlogen. Daarmee is nu ook het onderhoud van het platteland in de gevarenzone terechtgekomen. De heer Bové heeft absoluut gelijk en de heer Fajmon zit er volledig..."@nl3
"Pani komisarz! Pani zdaniem postępem jest wzrost cen produktów końcowych, takich jak mleko w proszku i masło, o 3% - 8%. W mojej opinii to zniewaga dla naszych rolników. Głównym problemem jest cena, za jaką mleko jest kupowane od hodowców. Na przykład w Republice Czeskiej cena zakupu jest nawet 25% niższa od kosztów produkcji, lecz cena końcowego produktu, który jest sprzedawany w sklepach, z łatwością pokryłaby wszystkie koszty hodowców. Główny problem polega zatem na tym, że gdzieś istnieje wielka dziura. Ten problem należy rozwiązać. W Republice Czeskiej mamy teraz mniejsze pogłowie bydła niż po wojnach napoleońskich. Oznacza to nawet zagrożenie dla utrzymania obszarów wiejskich. Pan poseł Bové ma rację, a pan poseł Fajmon głęboko ..."@pl16
"Senhora Comissária, V. Exa. considera o aumento de 3 a 8% do preço de produtos acabados, como o leite desnatado e a manteiga, como um avanço. Na minha opinião, isto é um insulto aos nossos agricultores. O principal problema reside no preço a que o leite é comprado aos agricultores. Na República Checa, por exemplo, o preço de compra chega a situar-se 25% abaixo dos custos de produção, mas o preço do produto acabado, que é depois vendido nos estabelecimentos comerciais, cobriria facilmente todos os custos dos agricultores. Por isso mesmo, o principal problema é que existe algures um grande buraco. Este problema tem de ser resolvido. Na República Checa temos actualmente menos gado do que após as Guerras Napoleónicas. Isto está inclusivamente a colocar em risco a manutenção das zonas rurais. O senhor deputado Bové tem muita razão e o senhor deputado Fajmon ... profundamente..."@pt17
"Dnă comisar, dvs. consideraţi drept progres creşterea cu 3% - 8% a preţului unor produse finite, precum laptele degresat şi untul. În opinia mea, aceasta este o insultă la adresa agricultorilor noştri. Principala problemă o reprezintă preţul la care laptele este achiziţionat de la agricultori. În Republica Cehă, de exemplu, preţul de achiziţie este cu până la 25% mai mic decât costul de producţie, însă preţul produsului finit, cel care este vândut apoi în magazine, ar acoperi cu uşurinţă toate costurile suportate de agricultori. Prin urmare, problema principală este aceea că undeva există o lacună. Această problemă trebuie rezolvată. În prezent, în Republica Cehă există mai puţine vite decât în perioada de după războaiele napoleoniene. Acest lucru pune în pericol chiar şi întreţinerea zonelor rurale. Dl Bové are mare dreptate, iar dl Fajmon foarte..."@ro18
"Vážená pani komisárka, vy vidíte ako pokrok nárast cien hotových výrobkov, ako napríklad odtučneného mlieka a masla o 3 až 8 %. Ja si myslím, že to je výsmech našich poľnohospodárov. Hlavným problémom je cena, za ktorú sa mlieko vykupuje od poľnohospodárov. V Českej republike je výkupná cena napríklad až o 25 % nižšia ako výrobné náklady, ale cena hotového produktu, ktorý sa potom predáva v obchode, by už ľahko pokryla všetky náklady poľnohospodárov. Takže hlavný problém je, že tam niekde je veľká diera. Tento problém musíme riešiť. V Českej republike je dnes už menej dobytka, než zostalo po napoleonských vojnách. To už ohrozuje aj zachovanie vidieckej krajiny. Pán Bové má určite pravdu a pán Fajmon sa hlboko..."@sk19
"Komisarka, kot napredek vidite povečanje cene končnih proizvodov, kot sta posneto mleko in maslo, za 3 %–8 %. Po mojem mnenju je to žalitev za naše kmete. Glavni problem je cena, po kateri se mleko odkupuje od kmetov. V Češki republiki, na primer, je nabavna cena do 25 % nižja od proizvodnih stroškov, vendar bi cena končnega proizvoda, ki se potem prodaja v trgovinah, zlahka pokrila vse kmetove stroške. Glavni problem je torej, da je nekje velika luknja. To vprašanje moramo rešiti. V Češki republiki imamo zdaj manj govedi, kot smo jih imeli po napoleonskih vojnah. To zdaj ogroža celo vzdrževanje podeželskih območij. Gospod Bové ima čisto prav in gospod Fajmon globoko ..."@sl20
"Fru kommissionsledamot! Ni betraktar en prisökning på 3–8 procent på färdiga produkter, såsom lättmjölk och smör, som framsteg. Jag tycker att det är en förolämpning mot våra jordbrukare. Det största problemet är det pris till vilket mjölken köps av jordbrukarna. I Tjeckien till exempel är priset upp till 25 procent lägre än produktionskostnaden, medan priset för den färdiga produkt som sedan säljs i butikerna lätt skulle täcka alla jordbrukarnas kostnader. Det största problemet är därför att det finns ett stort hål någonstans. Detta problem måste lösas. I Tjeckien har vi numera färre nötkreatur än vi hade efter Napoleonkrigen. Det här äventyrar nu till och med landsbygdens fortlevnad. José Bové har helt rätt och Hynek Fajmon har helt…"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph