Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-040"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-040"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je suis un élu d’une région de l’ouest de la France, où sont concentrés énormément de producteurs laitiers, et je crois que vous n’avez pas pris acte du drame social qu’ils vivent aujourd’hui. Madame la Commissaire, quand vous parlez de «producteurs», j’entends «industriels» et «distributeurs». Les producteurs laitiers n’ont pas besoin de votre compassion, Madame la Commissaire. Ils n’ont pas besoin de théories libérales dépassées qui nous ont entraînés dans une crise mondiale sans précédent. Les producteurs laitiers ont besoin d’une véritable politique agricole. Ils ont besoin de quotas stricts. C’est pour cela que nous demandons que le Conseil renverse votre politique pour faire une véritable politique de soutien aux producteurs laitiers et pour stopper cette politique de destruction massive de ces producteurs."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, jsem zvoleným zástupce za region na západu Francie, kde je soustředěna velká řada producentů mléka, a nevěřím tomu, že jste vzala na vědomí, v jak tragické společenské situaci se nyní nacházejí. Paní komisařko, vyslovíte-li „výrobce“, já za tím slyším „zpracovatelé“ a „distributoři“. Producenti mléčných výrobků, paní komisařko, nepotřebují váš soucit. Nepotřebují zastaralé liberální teorie, které nás přivedly do světové krize nebývalých rozměrů. Producenti mléčných výrobků potřebují skutečnou zemědělskou politiku. Potřebují striktní kvóty. Z toho důvodu vyzýváme Radu, aby zastavila svoji politiku a namísto ní dosadila politiku skutečnou, jíž podpoří producenty mléčných výrobků a skoncuje s jejich hromadným ničením."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær! Jeg er valgt i en region i det vestlige Frankrig, hvor der er en meget høj koncentration af mælkeproducenter, og jeg tror ikke, De er klar over den tragiske sociale situation, de befinder sig i i dag. Når kommissæren taler om "producenter", hører jeg ord som "fabrikanter" og "distributører". Mælkeproducenter behøver ikke kommissærens medlidenhed. De behøver ikke de gammeldags liberale teorier, der har trukket os ud i den hidtil værste verdenskrise. Mælkeproducenterne har brug for en ægte landbrugspolitik. De har brug for strenge kvoter. Derfor opfordrer vi Rådet til at forkaste Deres politik og i stedet skabe en ægte politik, som støtter mælkeproducenterne, og til at sætte en stopper for denne masseødelæggelsespolitik."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, ich bin gewählter Abgeordneter einer Region im Westen Frankreichs, wo es eine sehr hohe Konzentration an Milchviehbauern gibt, und ich glaube nicht, dass Sie die schlimme soziale Situation erkannt haben, die diese heute durchmachen. Frau Kommissarin, wenn Sie von,Erzeugern’ sprechen, höre ich,Industrielle’ und,Großhändler’. Milcherzeuger brauchen nicht Ihr Mitgefühl, Frau Kommissarin. Sie brauchen nicht die antiquierten liberalen Theorien, die uns in eine beispiellose Weltkrise hineingezogen haben. Milcherzeuger brauchen eine aufrichtige Landwirtschaftspolitik. Sie brauchen strikte Quoten. Deshalb fordern wir den Rat dazu auf, Ihre Politik aufzuheben, und stattdessen eine authentische, Milchhersteller unterstützende Politik zu gestalten, und dieser Politik, die sie massenweise vernichtet, ein Ende zu setzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είμαι εκλεγμένος αντιπρόσωπος μιας περιφέρειας στη δυτική Γαλλία όπου υπάρχει πολύ υψηλή συγκέντρωση γαλακτοπαραγωγών και δεν πιστεύω ότι αναγνωρίσατε την τραγική κοινωνική κατάσταση την οποία βιώνουν σήμερα. Κυρία Επίτροπε, όταν μιλάτε περί «παραγωγών», εκείνο που ακούω είναι «παρασκευαστές» και «διανομείς». Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας, κυρία Επίτροπε. Δεν χρειάζονται τις ξεπερασμένες φιλελεύθερες θεωρίες που μας παρέσυραν σε μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση. Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων χρειάζονται μια πραγματική γεωργική πολιτική. Χρειάζονται αυστηρές ποσοστώσεις. Αυτός είναι ο λόγος που καλούμε το Συμβούλιο να ανατρέψει την πολιτική σας και αντ’ αυτής να χαράξει μια πραγματική πολιτική για τη στήριξη των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και να θέσει ένα τέλος σε αυτήν την πολιτική μαζικής καταστροφής τους."@el10
"Mr President, Commissioner, I am an elected representative from a region in the west of France, where there is a very high concentration of dairy farmers, and I do not believe that you have acknowledged the tragic social situation they are experiencing today. Commissioner, when you speak of ‘producers’, what I hear is ‘manufacturers’ and ‘distributors’. Dairy producers do not need your compassion, Commissioner. They do not need the outmoded liberal theories that have drawn us into an unprecedented world crisis. Dairy producers need a genuine agricultural policy. They need strict quotas. That is why we are calling on the Council to overturn your policy and instead to create a genuine policy to support dairy producers and to put an end to this policy of destroying them en masse."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, son representante electo de una región en el oeste de Francia donde hay una elevada concentración de productores lácteos, y no creo que haya conocido usted la trágica situación social que experimentan hoy en día. Comisaria, cuando habla usted de «productores», lo que escucho es «fabricantes» y «distribuidores». Los productores lácteos no necesitan su compasión, Comisaria. No necesitan las anticuadas teorías liberales que nos han sumido en esta crisis mundial sin precedentes. Los productores lácteos necesitan una política agrícola genuina. Necesitan cuotas estrictas. Por eso pedimos al Consejo que retire su política y que en lugar de ella aplique una política auténtica para apoyar a los productores lácteos y para poner fin a esta política que les está destruyendo en masa."@es21
"Austatud juhataja, volinik! Olen valitud esindaja piirkonnast Lääne-Prantsusmaal, kus on väga kõrge piimatootjate kontsentratsioon, ja ma ei usu, et te olete endale tunnistanud traagilist sotsiaalset olukorda, mida nad praegu läbi elavad. Volinik, kui teie räägite tootjatest, siis see, mida mina kuulen on töötlejad ja kauplejad. Piimatootjad ei vaja teie kaastunnet, volinik. Nad ei vaja vananenud liberaalseid teooriaid, mis on viinud meid seninägematusse ülemaailmsesse kriisi. Piimatootjad vajavad tõelist põllumajanduspoliitikat. Nad vajavad rangeid kvoote. Seetõttu kutsume me nõukogu üles teie poliitikat ümber pöörama ja looma selle asemel tõeline poliitika, et toetada piimatootjaid ja lõpetada nende massilise hävitamise poliitika."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minut on valittu edustamaan Ranskan länsiosassa sijaitsevaa aluetta, jonne on keskittynyt paljon maidontuottajia, ja mielestäni ette ole myöntänyt heidän nykyistä järkyttävää sosiaalista tilannettaan. Arvoisa komission jäsen, puhuessanne "tuottajista" kuulen teidän käyttävän ilmauksia "valmistajat" ja "jakelijat". Arvoisa komission jäsen, maidontuottajat eivät tarvitse sääliänne. He eivät tarvitse vanhentuneita liberalistisia teorioita, jotka ovat vetäneet meidät mukaan ennennäkemättömään maailmanlaajuiseen kriisiin. Maidontuottajat tarvitsevat todellista maatalouspolitiikkaa. He tarvitsevat tiukkoja kiintiöitä. Siksi vetoamme neuvostoon, että se tekisi täyden suunnanmuutoksen ja loisi sen sijaan maidontuottajia aidosti tukevan toimintalinjan ja tekisi lopun politiikasta, jossa heitä tuhoutuu joukoittain."@fi7
"Elnök úr, biztos asszony! Egy nyugat-franciaországi régió választott képviselője vagyok, ahol igen nagy létszámban vannak tejtermelők, és én nem hiszem el, hogy Ön tudomásul vette a jelenlegi tragikus szociális helyzetüket. Biztos asszony, amikor Ön „termelőkről” beszél, én „gyártókat” és „forgalmazókat” hallok. A tejtermelőknek nincs szükségük az Ön együttérzésére, biztos asszony. Nincs szükségük azokra az idejétmúlt liberális elméletekre, amelyek belerántottak minket egy soha nem látott világválságba. A tejtermelőknek valódi agrárpolitikára van szükségük. Szigorú kvótákra van szükségük. Ezért kérjük a Tanácsot, hogy írja felül az Önök politikáját, és helyette hozzon létre egy valódi politikát a tejtermelők támogatására, és vessen véget ennek a politikának, amely tömegesen tönkreteszi őket."@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, sono un rappresentante eletto di una regione occidentale della Francia dove vi è una concentrazione elevatissima di produttori lattiero-caseari e non ritengo che si siano adeguatamente riconosciute le tragiche condizioni sociali in cui oggi versano. Signora Commissario, quando lei parla di “produttori”, ho l’impressione che si tratti di “industriali” e “distributori”. I produttori lattiero-caseari non hanno bisogno della sua compassione, signora Commissario. Non hanno bisogno di teorie liberali ormai obsolete che ci hanno fatto sprofondare in una crisi mondiale senza precedenti. I produttori lattiero-caseari hanno invece bisogno di una politica agricola vera. Hanno bisogno di quote rigide. Per questo invitiamo il Consiglio a bocciare la politica della Commissione e introdurre al suo posto una politica che realmente sostenga i produttori lattiero-caseari ponendo termine a questo eccidio di massa."@it12
"Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, esu išrinktas vakarų Prancūzijos regiono, kuriame labai daug pieno gamintojų, atstovas ir nemanau, kad jūs pripažinote dabartinę tragišką socialinę jų padėtį. Ponia Komisijos nare, kai jūs kalbate apie „gamintojus“, tai, ką aš girdžiu, yra „perdirbėjai“ ir „platintojai“. Pieno gamintojams jūsų, Komisijos nare, užuojautos nereikia. Jiems nereikia pasenusių liberalių teorijų, įstūmusių mus į beprecedentę pasaulinę krizę. Pieno gamintojams reikia tikros žemės ūkio politikos. Jiems reikia griežtų kvotų. Štai kodėl mes raginame Tarybą atsisakyti jūsų politikos ir kurti tikrą politiką, kuria būtų remiami pieno gamintojai ir nutraukta ši masinio jų žlugdymo politika."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāre! Es esmu ievēlēta pārstāve no reģiona Francijas rietumos, kurā ir liela piensaimnieku koncentrācija, un man šķiet, ka jūs nesaprotat traģisko sociālo situāciju, ko viņi šodien piedzīvo. Komisāre, kad jūs runājat par „ražotājiem”, man šķiet, ka jūs ar to saprotat „izgatavotājus” un „izplatītājus”. Piena ražotājiem nav vajadzīga jūsu līdzjūtība, komisāre. Viņiem nav vajadzīgas savu laiku pārdzīvojušas liberālas teorijas, kas mūs ir iegrūdušas vēl nepieredzētā pasaules krīzē. Piena ražotājiem ir vajadzīga godīga lauksaimniecības politika. Viņiem ir vajadzīgas stingras kvotas. Tieši tāpēc mēs aicinām Padomi atcelt jūsu politiku un tās vietā veidot patiesu politiku, kas atbalsta piena ražotājus un izbeidz viņu masveida iznīcināšanas politiku."@lv13
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je suis un élu d'une région de l'ouest de la France, où sont concentrés énormément de producteurs laitiers, et je crois que vous n'avez pas pris acte du drame social qu'ils vivent aujourd'hui. Madame la Commissaire, quand vous parlez de "producteurs", j'entends "industriels" et "distributeurs". Les producteurs laitiers n'ont pas besoin de votre compassion, Madame la Commissaire. Ils n'ont pas besoin de théories libérales dépassées qui nous ont entraînés dans une crise mondiale sans précédent. Les producteurs laitiers ont besoin d'une véritable politique agricole. Ils ont besoin de quotas stricts. C'est pour cela que nous demandons à ce que le Conseil renverse votre politique pour faire une véritable politique de soutien aux producteurs laitiers et pour stopper cette politique de destruction massive de ces producteurs."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik ben afgevaardigde van een gebied in het westen van Frankrijk met een zeer hoge concentratie melkveehouders, en ik denk dat u niet goed beseft wat voor menselijke tragedies zich daar momenteel voltrekken. Commissaris, wanneer u het hebt over “producenten”, dan hoor ik “fabrikanten” en “distributeurs”. Zuivelproducenten hebben geen boodschap aan uw medelijden, commissaris. Ze hebben geen boodschap aan achterhaalde liberale theorieën die ons in een ongekende wereldwijde crisis hebben gestort. Zuivelproducenten hebben behoefte aan een echt landbouwbeleid. Ze hebben behoefte aan strenge quota. Daarom willen wij graag dat de Raad uw beleid afkeurt en in plaats daarvan echt beleid formuleert, dat zuivelproducenten steunt en een einde maakt aan dit beleid dat hen massaal te gronde richt."@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz! Jestem wybranym przedstawicielem regionu na zachodzie Francji, w którym występuje bardzo duża koncentracja hodowców bydła mlecznego, i nie wydaje mi się, że ma pani świadomość tragicznej sytuacji socjalnej, w jakiej obecnie się znajdują. Pani komisarz! Kiedy mówi pani o „producentach”, ja rozumiem, że chodzi o „wytwórców” i „dystrybutorów”. Pani komisarz! Producenci mleka nie potrzebują pani współczucia. Nie potrzebują niemodnych liberalnych teorii, które wpędziły nas w bezprecedensowy kryzys światowy. Producenci mleka potrzebują prawdziwej polityki rolnej. Potrzebują rygorystycznych kwot. Dlatego wzywamy Radę do odstąpienia od waszej polityki i stworzenia w jej miejsce polityki wspierania producentów mleka oraz zakończenia polityki ich masowego niszczenia."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, sou eleito por uma região do Oeste da França, onde estão concentrados muitos produtores de leite, e penso que a senhora não se apercebeu verdadeiramente do drama social que eles estão a viver neste momento. Senhora Comissária, quando V. Exa. fala de "produtores", eu ouço "industriais" e "distribuidores". Os produtores de leite não precisam da sua compaixão, Senhora Comissária. Não precisam de teorias liberais ultrapassadas que nos conduziram a uma crise mundial sem precedentes. Os produtores de leite precisam de uma verdadeira política agrícola. Precisam de quotas rígidas. É por isso que pedimos que o Conselho reformule totalmente a nossa política e construa uma verdadeira política de apoio aos produtores de leite, acabando com esta política de destruição maciça desses produtores."@pt17
"Dle preşedinte, dnă comisar, sunt reprezentantul ales al unei regiuni din vestul Franţei unde există foarte mulţi producători de produse lactate şi nu cred că vă daţi seama de tragica situaţie socială cu care se confruntă în prezent aceşti agricultori. Dnă comisar, atunci când vorbiţi despre „producători”, eu înţeleg „procesatori” şi „distribuitori”. Producătorii de produse lactate nu au nevoie de mila dvs., dnă comisar. Ei nu au nevoie de teoriile liberale învechite care ne-au împins într-o criză mondială fără precedent. Producătorii de produse lactate au nevoie de o politică agricolă adevărată. Au nevoie de impunerea unor cote stricte. Iată de ce solicităm Consiliului să abroge politica dvs. şi să creeze în schimb o politică veritabilă, de sprijinire a producătorilor de produse lactate şi să pună capăt actualei politici de distrugere în masă a acestora."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, som volený zástupca regiónu na západe Francúzska, v ktorom je vysoká koncentrácia poľnohospodárov produkujúcich mlieko a mliečne výrobky, a som presvedčený, že ste nevzali do úvahy tragickú sociálnu situáciu, v ktorej sa dnes nachádzajú. Pani komisárka, keď hovoríte o „producentoch“, ja počujem o „veľkovýrobcoch“ a „distribútoroch“. Výrobcovia mlieka a mliečnych výrobkov nepotrebujú váš súcit, pani komisárka. Nepotrebujú zastarané liberálne teórie, ktoré nás zatiahli do nevídanej svetovej krízy. Mliekari potrebujú skutočnú poľnohospodársku politiku. Potrebujú prísne kvóty. Preto vyzývame Radu, aby zrušila vašu politiku, vytvorila namiesto nej skutočnú politiku na podporu výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov a ukončila túto politiku, ktorá ich hromadne ničí."@sk19
"Gospod predsednik, komisarka, sem izvoljeni predstavnik iz regije v zahodni Franciji, kjer je zelo visoka koncentracija kmetov, ki proizvajajo mleko, in ne verjamem, da razumete tragične socialne razmere, ki jih danes doživljajo. Komisarka, ko govorite o „proizvajalcih“, imate verjetno v mislih „industrijske proizvajalce“ in „distributerje“. Proizvajalci mleka ne potrebujejo vašega sočutja, komisarka. Ne potrebujejo zastarelih liberalnih teorij, ki so nas pripeljale v svetovno krizo brez primere. Proizvajalci mleka potrebujejo pravo kmetijsko politiko. Potrebujejo natančno določene kvote. Zato pozivamo Svet, naj odpravi vašo politiko in namesto tega ustvari resnično politiko v podporo proizvajalcem mleka in naredi konec tej politiki, ki jih množično uničuje."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag är folkvald representant från en region i västra Frankrike där det finns en mycket hög koncentration av mjölkbönder. Jag tror inte att ni har insett vilken tragisk social situation de befinner sig i idag. Fru kommissionsledamot! När ni talar om ”producenter” så hör jag ”tillverkare” och ”distributörer”. Mjölkproducenterna behöver inte er medkänsla. De behöver inte de förlegade liberala teorier som har fört oss in i en aldrig tidigare skådad global kris. Mjölkproducenterna behöver en ordentlig jordbrukspolitik. De behöver stränga kvoter. Därför uppmanar vi rådet att riva upp er politik och i stället skapa en ordentlig politik för att stödja mjölkproducenter och få slut på den politik som för närvarande håller på att ödelägga hela branschen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph