Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-036"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-036"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire – j’aurais aimé saluer aussi la Présidence du Conseil – chers collègues, vous avez reconnu vous-même, Madame la Commissaire, devant la commission de l’agriculture, l’autre jour, que le prix payé aux producteurs laitiers ne couvrait plus actuellement les coûts de production. Cela veut donc dire que nos producteurs sont en train de décapitaliser. Vous avez dressé, tout à l’heure, la liste des mesures que vous avez prises depuis neuf mois. Elles existent, nous ne pouvons que vous en donner acte. Mais elles n’ont pas produit les effets escomptés parce qu’elles nous paraissent insuffisantes en volume, et sans doute leur cible est-elle trop incertaine en termes d’efficacité. Vous faites état, ce matin, d’un redressement du marché, mais les producteurs n’en verront sans doute la traduction que dans les paies du début de l’année prochaine. Le marché des produits agricoles n’est pas celui des métaux, ni celui de l’énergie. Il appelle des outils de régulation, parce que les cycles des saisons, les éléments naturels dictent aussi les conditions du marché. Votre interprétation du bilan de santé, conclu sous la Présidence française, nous surprend, car les bilans d’étape qu’il a prévus en matière laitière laisse ouvertes toutes les portes, y compris celles de décisions nouvelles concernant les outils de régulation des marchés. La délégation française à laquelle j’appartiens est convaincue qu’un système de quotas rénové sera nécessaire après 2013. La tension qui a existé sur le marché des produits alimentaires avant la crise économique actuelle a démontré la fragilité de l’équilibre mondial entre production et consommation. Après avoir en partie démantelé les outils d’intervention, nous n’avons ni le droit, ni la légitimité de démanteler aujourd’hui les outils de production dont nous aurons besoin à court terme. Madame la Commissaire, nous devons rendre leur dignité aux agriculteurs, à ces hommes et à ces femmes à qui le mot «travail» ne fait pas peur."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko – a byl bych rád oslovil i předsednictví Rady – dámy a pánové, jak jste, paní komisařko, sama Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova přiznala, cena, kterou dostávají výrobci mléčných produktů, již nemůže pokrýt stávající náklady na výrobu. Znamená to, že naši výrobci prochází procesem dekapitalizace. Právě jste vyjmenovala opatření, která jste učinili za uplynulých devět měsíců. K těmto opatřením reálně došlo, jak vám všichni potvrdí. Nepřinesla však očekávané výsledky, neboť dle našeho názoru nejsou dostatečně rozsáhlá a setkáváme se s příliš velkou nejistotou ohledně efektivity jejich zaměření. Dnes ráno jste hovořila o zotavení trhu, výrobci však jeho důsledky pocítí až v platbách na začátku příštího roku. Trh se zemědělskými výrobky není stejný jako trh s kovy nebo energií. Potřebuje regulační nástroje, neboť na tržní podmínky má vliv i střídání ročních období a koloběh přírody. Způsob, kterým si vykládáte kontrolu stavu, jež proběhla pod francouzským předsednictvím, nás překvapuje, neboť její prozatímní hodnocení týkající se odvětví mlékárenské výroby nechává všechny dveře otevřené, včetně možnosti nových rozhodnutí ohledně nástrojů pro regulaci trhů. Francouzská delegace, jejímž jsem členem, je přesvědčena, že po roce 2013 bude třeba zavést obnovený systém kvót. Napětí, které před současnou hospodářskou krizí vrcholilo na trhu s potravinovými výrobky, bylo dokladem křehké rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v celosvětovém měřítku. Poté, co jsme částečně odstranili intervenční nástroje, již dnes nemáme právo odstranit nástroje pro výrobu, které budeme v krátkodobém horizontu potřebovat. Paní komisařko, musíme zemědělcům vrátit důstojnost: jsou to muži a ženy, kteří se nebojí tvrdé práce."@cs1
"Fru formand, fru kommissær – jeg ville også gerne have kunnet henvende mig til rådsformandskabet – mine damer og herrer! Som De selv erkendte over for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter forleden, fru kommissær, dækker den pris, mælkeproducenterne får, ikke længere de aktuelle produktionsomkostninger. Det betyder, at vores producenter i øjeblikket er ved at afkapitalisere. For lidt siden opregnede De de foranstaltninger, De har truffet de seneste ni måneder. Disse foranstaltninger findes, det må vi give Dem. Imidlertid har de ikke haft de forventede virkninger, idet de efter vores mening ikke er tilstrækkeligt omfattende, og der er afgjort for stor usikkerhed om, hvor effektivt målet med dem er. I formiddag nævnte De en bedring i markedet, men den vil producenterne afgjort først se virkningerne af i de betalinger, der sker i begyndelsen af næste år. Markedet for landbrugsprodukter er ikke det samme som markedet for metal eller energi. Det behøver reguleringsværktøjer, fordi årstiderne og naturen også har en indvirkning på markedsforholdene. Deres fortolkning af sundhedstjekket, der blev udført under det franske formandskab, overrasker os, eftersom de foreløbige vurderinger deri i forhold til mælkesektoren lader alle døre stå åbne, herunder muligheden for nye beslutninger om værktøjer til regulering af markederne. Den franske delegation, som jeg tilhører, er overbevist om, at der vil være behov for et fornyet kvotesystem efter 2013. Den spænding, der herskede på fødevaremarkedet før den aktuelle økonomiske krise, har påvist den globalt set skrøbelige balance mellem produktion og forbrug. Efter delvis at have afviklet interventionsværktøjerne er det hverken ret eller rimeligt, om vi i dag afvikler de produktionsværktøjer, vi har brug for på kort sigt. Fru kommissær! Vi må og skal give landmændene deres værdighed tilbage. Det er mænd og kvinder, som ikke er bange for hårdt arbejde."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin – ich hätte mich auch gerne an den Ratsvorsitz gewandt – sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie selbst, Frau Kommissarin, kürzlich vor dem Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung feststellten, deckt der Preis, der den Milcherzeugern gezahlt wird, nicht mehr die aktuellen Produktionskosten. Dies bedeutet, dass unsere Erzeuger nun mit einem Kapitalschwund zu kämpfen haben. Sie haben gerade die Maßnahmen aufgezählt, die Sie in den vergangenen neun Monaten ergriffen haben. Diese Maßnahmen existieren wirklich, soviel können wir bestätigen. Sie haben jedoch nicht die erhofften Auswirkungen gehabt, weil sie unserer Ansicht nach nicht flächendeckend genug sind, auch ist es viel zu unsicher, ob das, worauf sie abzielen, überhaupt Wirkung zeigen wird. Heute Morgen sprachen Sie von einer Besserung der Marktlage, aber die Erzeuger selbst werden davon wohl erst mit den Anfang des nächsten Jahres erfolgenden Zahlungen profitieren. Der Markt der landwirtschaftlichen Erzeugnisse ist nicht identisch mit dem Metall- oder Energiemarkt. Er erfordert Regulierungsmaßnahmen, weil auch die Jahreszeiten und andere natürliche Kreisläufe sich auf die Marktbedingungen auswirken. Ihre Interpretation des unter dem französischen Ratsvorsitz durchgeführten Gesundheitschecks überrascht uns, da die darin vorgesehenen Zwischenbilanzen hinsichtlich des Milchsektors alles offen lassen, einschließlich der Möglichkeit neuer Entschließungen über Instrumente zur Marktregulierung. Die französische Delegation, der ich angehöre, ist überzeugt, dass nach 2013 ein erneuertes Quotensystem notwendig sein wird. Die Spannungen, die bereits vor der aktuellen Wirtschaftskrise auf dem Lebensmittelmarkt bestanden, haben bewiesen, wie heikel das weltweite Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch ist. Nachdem wir die Interventionsmaßnahmen teilweise abgebaut haben, haben wir weder das Recht noch die Berechtigung, die Instrumente für die Produktion abzuschaffen, die wir auf kurze Sicht benötigen werden. Frau Kommissarin, wir müssen den Landwirten ihre Würde zurückgeben, diesen Frauen und Männern, die vor harter Arbeit nicht zurückschrecken."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε –θα ήθελα να μπορώ να απευθυνθώ και στην Προεδρία του Συμβουλίου– κυρίες και κύριοι, όπως και η ίδια αναγνωρίσατε τις προάλλες, κυρία Επίτροπε, ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η τιμή που καταβάλλεται στους γαλακτοπαραγωγούς δεν καλύπτει πλέον τα τρέχοντα κόστη παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί μας έχουν εισέλθει στο στάδιο της αποκεφαλαιοποίησης. Μόλις τώρα απαριθμήσατε τα μέτρα που λάβατε τους τελευταίους εννέα μήνες. Αυτά τα μέτρα όντως υφίστανται και σας το αναγνωρίζουμε. Ωστόσο, δεν παρήγαγαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα διότι, κατά την άποψή μας, δεν είναι αρκούντως εκτεταμένα και το βέβαιο είναι πως υπάρχει υπερβολική αβεβαιότητα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του στόχου τους. Σήμερα το πρωί αναφερθήκατε σε ανάκαμψη της αγοράς, οι παραγωγοί, όμως, θα δουν μετά βεβαιότητας τις συνέπειες αυτού του πράγματος μόνο στις πληρωμές που θα γίνουν στις αρχές του επόμενου έτους. Η αγορά γεωργικών προϊόντων δεν είναι ίδια με την αγορά μετάλλων ή την αγορά της ενέργειας. Απαιτεί ρυθμιστικά εργαλεία, διότι οι κύκλοι των εποχών και της φύσης επίσης επηρεάζουν τις συνθήκες της αγοράς. Η ερμηνείας σας για τον διαγνωστικό έλεγχο, που διεξήχθη επί γαλλικής Προεδρίας, μας εκπλήσσει, εφόσον οι ενδιάμεσες εκτιμήσεις που προέκυψαν σε σχέση με τον γαλακτοκομικό τομέα αφήνουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα νέων αποφάσεων για εργαλεία με στόχο τη ρύθμιση των αγορών. Η γαλλική αντιπροσωπεία, στην οποία ανήκω, είναι πεπεισμένη ότι θα απαιτηθεί ένα ανανεωμένο σύστημα ποσοστώσεων μετά το 2013. Η ένταση που υπήρχε στην αγορά επισιτιστικών προϊόντων πριν από την τρέχουσα οικονομική κρίση κατέδειξε την εύθραυστη ισορροπία σε ολόκληρο τον κόσμο μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Αφού αφαιρέσαμε εν μέρει τα εργαλεία παρέμβασης, ούτε δικαιούμαστε ούτε νομιμοποιούμαστε να αφαιρέσουμε σήμερα τα παραγωγικά εργαλεία που θα χρειαστούμε βραχυπρόθεσμα. Κυρία Επίτροπε, πρέπει να ξαναδώσουμε στους γαλακτοπαραγωγούς την αξιοπρέπειά τους: αυτοί είναι άντρες και γυναίκες που δεν φοβούνται τη σκληρή δουλειά."@el10
"Madam President, Commissioner – I would have liked to have been able to address the Presidency of the Council too – ladies and gentlemen, as you yourself acknowledged the other day, Commissioner, to the Committee on Agriculture and Rural Development, the price paid to dairy producers no longer covers the current costs of production. What that means is that our producers are in the process of decapitalising. Just now, you listed the measures you have taken in the past nine months. Those measures do exist, we will grant you that. They have not, however, produced the anticipated effects because, in our view, they are not extensive enough, and there is definitely too much uncertainty about how effective their target is. This morning you mentioned a recovery in the market, but the producers will certainly only see the effects of this in the payments made at the beginning of next year. The agricultural products market is not the same as the market in metals or the energy market. It calls for regulatory tools, because the cycles of the seasons and nature also have an effect on market conditions. Your interpretation of the health check, carried out under the French Presidency, surprises us, since the interim assessments that it produced in relation to the dairy sector leave all avenues open, including the possibility of new decisions on tools for regulating the markets. The French delegation, to which I belong, is convinced that a renewed quotas system will be necessary after 2013. The tension that existed on the food products market prior to the current economic crisis has demonstrated the fragility of the balance across the world between production and consumption. After having partially dismantled the intervention tools, we have neither the right nor the legitimacy to dismantle today the production tools that we will need in the short term. Commissioner, we must give farmers back their dignity: these are men and women who are not afraid of hard work."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria —también me hubiese gustado poder dirigirme a la Presidencia del Consejo-, Señorías, como usted misma, Comisaria, reconoció hace poco ante la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el precio pagado a los productores lácteos ya no cubre los actuales costes de producción. Lo que eso significa es que nuestros productores se dirigen a la ruina. Tan sólo haga una lista con las medidas que han adoptado en los últimos nueve meses. Esas medidas existen, se lo concedemos. Sin embargo, no han generado los efectos previstos porque, en nuestra opinión, no son lo suficientemente exhaustivas y definitivamente hay demasiada incertidumbre acerca de cuán efectivo es su objetivo. Esta mañana ha mencionado una recuperación del mercado, pero los productores tan sólo verán los efectos de eso en los pagos hechos a comienzos del año próximo. El mercado de los productos agrícolas no es el mismo que el mercado de los metales o de la energía. Está pidiendo herramientas normativas, porque los ciclos estacionales y naturales también tienen un efecto en las condiciones de ese mercado. Su interpretación de la revisión de la PAC, llevada a cabo durante la Presidencia francesa, nos sorprende, ya que las evaluaciones provisionales que arrojó en relación con el sector de los productos lácteos dejaba todas las posibilidades abiertas, incluida la de tomar nuevas decisiones sobre herramientas para reglamentar los mercados. La delegación francesa, a la que pertenezco, está convencida de que tras 2013 será necesario un sistema de cuotas renovado. La tensión que existía en el mercado de los productos alimentarios antes de la crisis económica actual ha demostrado la fragilidad del equilibrio entre producción y consumo en todo el mundo Tras haber desmantelado parcialmente las herramientas de intervención, no tenemos el derecho ni la legitimidad para hacer lo propio con las herramientas de producción que necesitaremos a corto plazo. Comisaria, debemos devolver la dignidad a los granjeros: se trata de hombres y de mujeres que no temen al trabajo duro."@es21
"Austatud juhataja, volinik! Oleksin soovinud, et mul oleks olnud võimalik pöörduda ka nõukogu eesistuja poole. Kallid kolleegid, volinik! Nagu te ise hiljuti põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile tunnistasite, ei kata piimatootjatele makstav hind enam praegusi tootmiskulusid. Mis tähendab, et meie tootjate juures toimub kapitali kadumine. Just äsja loetlesite te meetmed, mida olete võtnud viimase üheksa kuu jooksul. Kõnealused meetmed on olemas, selles osas me teiega ei vaidle. Need pole siiski andnud oodatud mõju, sest meie arvates pole need piisavalt ulatuslikud ja kahtlemata valitseb liiga suur ebakindlus, kui tõhusalt nad sihitud on. Täna hommikul mainisite te turu taastumist, kuid tootjad näevad selle mõju kindlasti alles järgmise aasta alguses tehtavates maksetes. Põllumajandussaaduste turg pole sama mis metalli- või energiaturg. See vajab regulatiivseid hoobasid, sest siin mõjutavad turu olukorda ka aastaaegade ja looduse tsüklid. Teie tõlgendus Prantsusmaa eesistumisel läbiviidud nn tervisekontrolli kohta üllatab meid, sest selle käigus koostatud ajutised piimasektori hinnangud jätavad kõik teed lahti, sealhulgas võimaluse uuteks otsusteks turgude reguleerimise hoobade kohta. Prantsuse delegatsioon, millesse ma kuulun, on veendunud, et pärast 2013. aastat on vajalik uuendatud kvoodisüsteem. Pinge, mis valitses toiduainete turul enne praegust majanduskriisi, on näidanud tootmise ja tarbimise vahelise tasakaalu haprust kogu maailmas. Olles osaliselt kaotanud sekkumishoovad, pole meist õige ega õiguspärane kaotada praegu tootmishoovad, mida me lähitulevikus vajame. Volinik, me peame andma põllumajandustootjatele tagasi nende väärikuse: need on mehed ja naised, kes rasket tööd ei karda."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen – olisin halunnut osoittaa sanani myös neuvoston puheenjohtajavaltiolle – hyvät kollegat. Kuten te itsekin, arvoisa komission jäsen, jokin aika sitten maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle myönsitte, maidontuottajille maksettu hinta ei enää kata nykyisiä tuotantokustannuksia. Se tarkoittaa, että tuottajat ovat menettämässä omaisuutensa. Hetki sitten luettelitte kuluneiden yhdeksän kuukauden aikana toteutettuja toimenpiteitä. Annamme kyllä teille tunnustusta siitä, että nämä toimenpiteet on toteutettu. Ne eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet toivotulla tavalla, sillä mielestämme ne eivät ole tarpeeksi kauaskantoisia, ja siitä, miten tehokas niiden tavoite on, vallitsee ehdottomasti liian suuri epävarmuus. Tänä aamuna mainitsitte markkinoiden elpymisen, mutta tuottajat epäilemättä huomaavat sen vaikutuksen vasta seuraavan vuoden alussa suoritetuissa maksuissa. Maataloustuotteiden markkinat eivät ole sama asia kuin metalli- tai energiamarkkinat. Maataloustuotteiden markkinoilla tarvitaan sääntelyvälineitä, sillä myös vuodenaikojen vaihtelu ja luonto vaikuttavat markkinatilanteeseen. Tulkintanne puheenjohtajavaltio Ranskan johdolla tehdystä terveystarkastuksesta on mielestämme yllättävä, sillä Ranskan maitoalasta tekemissä väliarvioinneissa jätetään kaikki mahdollisuudet avoimiksi, myös mahdollisuus uusia markkinasääntelyn välineitä koskeviin päätöksiin. Ranskan valtuuskunta, johon kuulun, on vakuuttunut siitä, että vuoden 2013 jälkeen tarvitaan uusi kiintiöjärjestelmä. Elintarvikemarkkinoilla ennen nykyistä talouskriisiä vallinnut jännite on osoittanut tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon horjuvuuden kaikkialla maailmassa. Lakkautettuamme jo osan interventiovälineistä ei ole meidän puoleltamme oikeutettua eikä legitiimiä lakkauttaa tänään niitä tuotantovälineitä, joita tarvitsemme lyhyellä aikavälillä. Arvoisa komission jäsen, meidän on palautettava maataloustuottajien omanarvontunto. Nämä miehet ja naiset eivät pelkää kovaa työtä."@fi7
"Elnök asszony, biztos asszony, – szerettem volna, ha a Tanács elnökségét is meg tudom szólítani –, hölgyeim és uraim! Amint azt a minap biztos asszony, Ön is elismerte a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság előtt, a tejtermelőknek fizetett ár már nem fedezi a termelés aktuális költségeit. Ez azt jelenti, hogy a termelőink folyamatosan veszítenek a tőkéjükből. Az imént felsorolta az Önök által az elmúlt kilenc hónapban tett intézkedéseket. Ezek az intézkedések léteznek, ezt elismerjük. Ugyanakkor nem hozták meg az előre jelzett hatásokat, ugyanis véleményünk szerint nem elég széles hatókörűek, és határozottan túl sok a bizonytalanság a céljuk hatékonyságát illetően. Ma reggel említést tett a piac fellendüléséről, de a termelők ennek a hatásait bizonyára csak a jövő év eleji kifizetésekben fogják látni. A mezőgazdasági termékek piaca nem egyezik meg a fém- vagy az energiapiaccal. Azért igényel szabályozási eszközöket, mert az évszakok ciklusai és a természet is hatással van a piaci feltételekre. A francia elnökség idején végrehajtott állapotfelmérés értelmezését meglepőnek tartjuk, hiszen a tejágazattal kapcsolatban készített időközi értékelések minden utat nyitva hagynak, beleértve a piacszabályozásra szolgáló eszközökre vonatkozó új döntések lehetőségét is. A francia küldöttség, amelyhez tartozom, meg van győződve arról, hogy 2013 után megújított kvótarendszerre lesz szükség. A jelenlegi gazdasági válság előtt az élelmiszeripari termékek piacán fennálló feszültség bebizonyította a termelés és a fogyasztás közötti egyensúly ingatagságát az egész világon. Miután részlegesen felszámoltuk az intervenciós eszközöket, sem jogunk, sem legitimitásunk nincs ahhoz, hogy ma felszámoljuk azokat a termelési eszközöket, amelyekre rövid távon szükségünk lesz. Biztos asszony, vissza kell adnunk a gazdálkodóknak a méltóságukat: ők olyan férfiak és nők, akik nem félnek a kemény munkától."@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, e mi duole non potermi rivolgere anche alla presidenza del Consiglio, come la stessa signora commissario ha affermato l’altro giorno in sede di commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, il prezzo corrisposto ai produttori lattiero-caseari non copre più gli attuali costi di produzione. Ciò significa che i nostri produttori stanno decapitalizzando. Poc’anzi la signora commissario ci ha elencato le misure intraprese negli ultimi nove mesi, misure indubbiamente concrete, glielo concediamo. Tali misure, tuttavia, non hanno prodotto gli effetti previsti perché dal nostro punto di vista la loro portata è limitata e vi è decisamente troppa incertezza in merito alla reale efficacia del loro obiettivo. Questa mattina lei ha parlato di una ripresa del mercato, ma i produttori sicuramente ne percepiranno gli effetti non prima dei pagamenti eseguiti all’inizio del prossimo anno. Il mercato dei prodotti agricoli non è uguale al mercato dei metalli o dell’energia. Esso richiede strumenti normativi perché anche i cicli stagionali e la natura incidono sulle condizioni del mercato. La sua interpretazione della valutazione dello stato di salute svolta sotto la presidenza francese ci sorprende perché le considerazioni provvisorie che ha prodotto in relazione al settore lattiero-caseario lasciano aperte tutte le strade, compresa la possibilità di nuove decisioni in merito agli strumenti per la regolamentazione dei mercati. La delegazione francese alla quale appartengo è persuasa che dopo il 2013 sarà necessario un sistema di quote rinnovato. La tensione creatasi sul mercato dei prodotti alimentari prima dell’attuale crisi economica ha dimostrato la fragilità dell’equilibrio in tutto il mondo tra produzione e consumo. Dopo aver parzialmente smantellato gli strumenti di intervento, non siamo né autorizzati né legittimati a smantellare oggi gli strumenti di produzione dei quali a breve termine avremo bisogno. Signora Commissario, dobbiamo restituire ai coltivatori la loro dignità: sono uomini e donne che non temono il duro lavoro."@it12
"Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare (džiaugčiausi, jeigu būčiau galėjęs kreiptis ir į Tarybai pirmininkaujančią valstybę), ponios ir ponai, kaip jūs, ponia Komisijos nare, pati anksčiau pripažinote Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui, pieno gamintojams mokama kaina nebepadengia dabartinių gamybos sąnaudų. Tai reiškia, kad mūsų gamintojai praranda kapitalą. Dabar išvardijote priemones, kurių ėmėtės per pastaruosius devynis mėnesius. Tos priemonės yra, tai mes pripažįstame. Nepaisant to, jos nedavė lauktų rezultatų, nes, mūsų nuomone, jos nepakankamos ir, žinoma, per daug neapibrėžta, ar jų tikslas veiksmingas. Šįryt minėjote, kad rinka atsigauna, bet gamintojai šio atsigavimo poveikį pajus tik iš mokėjimų, kurie bus atlikti kitų metų pradžioje. Žemės ūkio produktų rinka ne tokia pati kaip metalų ar energijos rinka. Ją reikia reguliuoti, nes sezonų ir gamtos ciklai turi poveikį ir rinkos sąlygoms. Mus stebina tai, kaip jūs aiškinate būklės įvertinimą, atliktą pirmininkaujant Prancūzijai, nes atlikus laikinuosius pieno sektoriaus įvertinimus palikta daug nenagrinėtų sričių, įskaitant galimybę priimti naujus sprendimus dėl rinkos reguliavimo priemonių. Prancūzijos delegacija, kuriai aš priklausau, įsitikinusi, kad po 2013 m. reikės atnaujintos kvotų sistemos. Prieš dabartinę ekonomikos krizę maisto produktų rinkoje tvyrojusi įtampa parodė, kokia trapi visame pasaulyje gamybos ir vartojimo pusiausvyra. Iš dalies panaikinę intervencijos priemones, neturime nei teisės, nei teisinio pagrindo dabar panaikinti gamybos priemones, kurių reikės trumpuoju laikotarpiu. Ponia Komisijos nare, turime grąžinti galimybę ūkininkams oriai gyventi: tai vyrai ir moterys, nebijantys sunkaus darbo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāre! Es būtu gribējis uzrunāt arī Padomes prezidentvalsti. Dāmas un kungi! Komisāre, kā jūs iepriekš Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā atzināt, cena, ko maksā piena ražotājiem, vairs nesedz pašreizējās ražošanas izmaksas. Tas nozīmē, ka mūsu ražotāji ir pakļauti dekapitalizācijas procesam. Jūs tikko uzskaitījāt pasākumus, ko esat veikuši pēdējos deviņos mēnešos. Šie pasākumi ir bijuši, mēs to apliecinām. Tomēr tie nav devuši gaidītos rezultātus, tāpēc ka, mūsuprāt, tie nav bijuši pietiekami plaši un ir pārāk liela neskaidrība par to, cik efektīvs ir to mērķis. Šorīt jūs pieminējāt tirgus atveseļošanos, bet ražotāji, protams, redzēs tās rezultātus pēc maksājumiem nākamā gada sākumā. Lauksaimniecības produktu tirgus nav tāds kā metālu vai enerģētikas tirgus. Tam ir vajadzīgs regulējums, jo gadalaiku maiņa un daba arī ietekmē tirgus apstākļus. Jūsu skaidrojums par „veselības pārbaudi”, kas veikta Francijas prezidentvalsts laikā, mūs pārsteidz, tāpēc ka veiktie piensaimniecības nozares starpposma novērtējumi ļauj izmantot jebkādus līdzekļus, tostarp iespēju pieņemt jaunus lēmumus par pasākumiem tirgu regulēšanai. Francijas delegācija, pie kuras es piederu, ir pārliecināta, ka pēc 2013. gada būs jāatjauno kvotu sistēma. Saspīlējums, kas valdīja pārtikas produktu tirgū pirms pašreizējās ekonomiskās krīzes, uzskatāmi parādīja, ka līdzsvars starp ražošanu un patēriņu visā pasaulē ir nestabils. Pēc tam, kad mēs daļēji atcēlām intervences līdzekļus, mums nav ne tiesību, ne likumīgu iespēju šodien atteikties no ražošanas līdzekļiem, kas mums īstermiņa būs vajadzīgi. Komisāre, mums ir jāatjauno lauksaimnieku pašcieņa tie ir cilvēki, kas nebaidās no smaga darba."@lv13
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire – j'aurais aimé saluer aussi la Présidence du Conseil –, chers collègues, vous avez reconnu vous-même, Madame la Commissaire, devant la commission de l'agriculture, l'autre jour, que le prix payé aux producteurs laitiers ne couvrait plus actuellement les coûts de production. Cela veut donc dire que nos producteurs sont en train de décapitaliser. Vous avez dressé, tout à l'heure, la liste des mesures que vous avez prises depuis neuf mois. Elles existent, nous ne pouvons que vous en donner acte. Mais elles n'ont pas produit les effets escomptés parce qu'elles nous paraissent insuffisantes en volume, et sans doute leur cible est-elle trop incertaine en termes d'efficacité. Vous faites état, ce matin, d'un redressement du marché, mais les producteurs n'en verront sans doute la traduction que dans les paies du début de l'année prochaine. Le marché des produits agricoles n'est pas celui des métaux, ni celui de l'énergie. Il appelle des outils de régulation, parce que les cycles des saisons, les éléments naturels dictent aussi les conditions du marché. Votre interprétation du bilan de santé, conclu sous la Présidence française, nous surprend, car les bilans d'étape qu'il a prévus en matière laitière laisse ouvertes toutes les portes, y compris celles de décisions nouvelles concernant les outils de régulation des marchés. La délégation française à laquelle j'appartiens est convaincue qu'un système de quotas rénové sera nécessaire après 2013. La tension qui a existé sur le marché des produits alimentaires avant la crise économique actuelle a démontré la fragilité de l'équilibre mondial entre production et consommation. Après avoir en partie démantelé les outils d'intervention, nous n'avons ni le droit, ni la légitimité de démanteler aujourd'hui les outils de production dont nous aurons besoin à court terme. Madame la Commissaire, nous devons rendre leur dignité aux agriculteurs, à ces hommes et à ces femmes à qui le mot "travail" ne fait pas peur."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris – ik had graag ook de voorzitter van de Raad begroet –, geachte collega’s, u hebt onlangs tegenover de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling zelf toegegeven, commissaris, dat de aan de zuivelproducenten betaalde prijs de productiekosten niet meer dekt. Dat wil dus zeggen dat onze producenten momenteel op hun spaargeld interen. U hebt zojuist een overzicht gegeven van de maatregelen die u in de afgelopen negen maanden hebt genomen. Deze maatregelen bestaan, dat moeten we u nageven. Maar ze hebben niet het beoogde effect gesorteerd omdat ze naar ons idee niet ver genoeg gaan, en hun doeltreffendheid met te veel onzekerheid omgeven is. U had het vanochtend over een herstel van de markt, maar de producenten zullen dat waarschijnlijk pas begin volgend jaar merken in hun inkomsten. De markt voor landbouwproducten is niet te vergelijken met de markt voor metaal of energie, en kan niet zonder regulering, omdat de marktcondities tevens bepaald worden door seizoenscycli en door de natuur. Uw interpretatie van de onder het Franse voorzitterschap afgeronde check-up verbaast ons, omdat de tussentijdse check-ups voor de zuivelsector alle opties openlaten, ook de mogelijkheid van nieuwe beslissingen over instrumenten om de markt te reguleren. De Franse delegatie, waarvan ik deel uitmaak, is ervan overtuigd dat een herzien quotastelsel na 2013 noodzakelijk is. De spanning die vóór de huidige economische crisis bestond op de markt voor voedingsmiddelen heeft aangetoond hoe kwetsbaar het evenwicht tussen productie en consumptie wereldwijd is. Na de interventiemiddelen deels uit handen te hebben gegeven, hebben we niet het recht of de bevoegdheid om nu ook de productiemiddelen uit handen te geven die we op korte termijn nodig zullen hebben. Commissaris, we moeten landbouwers hun waardigheid teruggeven; dit zijn mannen en vrouwen die niet bang zijn om hard te werken."@nl3
"Pani przewodnicząca, pani komisarz! Chciałbym móc zwrócić się również do prezydencji Rady. Panie i panowie! Jak sama pani komisarz stwierdziła pewnego dnia przed Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ceny płacone producentom mleka nie pokrywają obecnych kosztów produkcji. To oznacza, że nasi producenci tracą swój kapitał. Właśnie wymieniła pani środki, które zostały podjęte w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Te środki istnieją, możemy to pani przyznać. Niemniej jednak nie doprowadziły one do zakładanych skutków, ponieważ w naszej opinii nie są wystarczająco szerokie, a ponadto bezsprzecznie jest zbyt wiele niepewności co do tego, jak skuteczny jest ich cel. Dziś rano wspomniała pani o poprawie sytuacji na rynku, lecz producenci z pewnością dostrzegą ich przełożenie dopiero na płatności dokonane na początku przyszłego roku. Rynek produktów rolnych to nie rynek metali lub energii. Wymaga narzędzi regulacyjnych, ponieważ cykle pór roku i przyrody również mają wpływ na warunki rynkowe. Pani interpretacja oceny funkcjonowania, przeprowadzonej podczas francuskiej prezydencji, jest zaskakująca, ponieważ w śródokresowych ocenach przewidzianych w odniesieniu do rynku mleczarskiego wszystkie warianty pozostały otwarte, w tym możliwość podjęcia nowych decyzji dotyczących narzędzi regulujących rynki. Delegacja francuska, której jestem członkiem, jest przekonana, że po 2013 roku potrzebny będzie nowy system kwot. Napięcie, występujące na rynku środków spożywczych przed obecnym kryzysem gospodarczym, obnażyło niestabilną równowagę na świecie między produkcją a konsumpcją. Po częściowym wycofaniu narzędzi interwencyjnych nie mamy ani prawa, ani legitymacji do wycofywania narzędzi produkcji, których będziemy potrzebować w perspektywie krótkoterminowej. Pani komisarz! Musimy przywrócić rolnikom ich godność: to ludzie, którzy nie boją się ciężkiej pracy."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária – tenho pena de não saudar também a Presidência do Conselho –, caros colegas, a senhora mesma reconheceu, Senhora Comissária, perante a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, no outro dia, que o preço pago aos produtores de leite já não cobria, actualmente, os custos de produção. O que quer dizer, portanto, que os nossos produtores estão a descapitalizar. Há pouco, estabeleceu a lista das medidas que tomou nestes últimos nove meses. São reais, e a si as devemos. Mas não produziram os efeitos esperados porque nos parecem insuficientes em volume, e o seu alvo é sem dúvida demasiado incerto em termos de eficácia. A senhora constata, esta manhã, uma recuperação do mercado, mas os produtores só tirarão benefício dela nos pagamentos do início do próximo ano. O mercado dos produtos agrícolas não é como o dos metais ou o da energia. Exige instrumentos de regulação, pois os ciclos das estações e os elementos naturais ditam, também eles, as condições do mercado. A sua interpretação do exame de saúde, concluído durante a Presidência francesa, causa-nos surpresa, pois os balanços intermédios que ele previu em matéria leiteira deixam abertas todas as portas, incluindo decisões novas sobre os instrumentos de regulação dos mercados. A delegação francesa a que pertenço está convencida de que será necessário um sistema de quotas renovado a partir de 2013. A tensão que existiu no mercado dos produtos alimentares antes da actual crise económica demonstrou a fragilidade do equilíbrio mundial entre produção e consumo. Após termos desmantelado parcialmente os instrumentos de intervenção, não possuímos nem o direito, nem a legitimidade, para desmantelar hoje os instrumentos de produção de que precisaremos a curto prazo. Senhora Comissária, temos de devolver a dignidade aos agricultores, a esses homens e essas mulheres a quem a palavra "trabalho" não mete medo."@pt17
"Dnă preşedintă, dnă comisar – mi-ar fi plăcut să mă adresez şi preşedinţiei Consiliului – doamnelor şi domnilor, aşa cum aţi recunoscut, zilele trecute, şi dumneavoastră, dnă comisar, în faţa Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, preţul plătit producătorilor de produse lactate nu mai acoperă costurile actuale de producţie. Acest lucru înseamnă că producătorii noştri sunt pe cale de decapitalizare. Aţi enumerat mai devreme măsurile pe care le-aţi luat în ultimele nouă luni. Măsurile respective există, admitem acest lucru. Cu toate acestea, ele nu au produs efectele scontate deoarece, după părerea noastră, nu au suficientă amploare şi, fără îndoială, există prea multă incertitudine cu privire la eficienţa ţintei spre care sunt orientate. În această dimineaţă, aţi menţionat o redresare a pieţei, însă este clar că producătorii vor simţi efectele acestei situaţii abia în plăţile de la începutul anului viitor. Piaţa produselor agricole nu este similară cu piaţa metalelor sau cu piaţa energiei. Aceasta necesită instrumente de reglementare, deoarece ciclurile anotimpurilor şi ale naturii influenţează, de asemenea, condiţiile pieţei. Interpretarea pe care aţi dat-o bilanţului de sănătate, încheiat în timpul preşedinţiei franceze, ne surprinde, având în vedere că rapoartele intermediare privind sectorul produselor lactate prevăzute de aceasta lasă deschise toate porţile, inclusiv pe cea a posibilităţii luării unor noi decizii asupra instrumentelor de reglementare a pieţelor. Delegaţia franceză, din care fac parte, este convinsă că un sistem de cote revizuit va fi necesar după 2013. Tensiunea care a existat pe piaţa produselor alimentare înaintea actualei crize economice a demonstrat fragilitatea echilibrului dintre producţie şi consum în întreaga lume. După distrugerea parţială a instrumentelor de intervenţie, nu avem nici dreptul, nici legitimitatea de a distruge astăzi instrumentele de producţie de care vom avea nevoie pe termen scurt. Dnă comisar, trebuie să le redăm fermierilor demnitatea: aceşti bărbaţi şi aceste femei nu se sperie de munca grea."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárka – a rád by som bol privítal aj predsedníctvo Rady – dámy a páni, ceny platené producentom mliečnych výrobkov už nepokrývajú súčasné výrobné náklady, ako ste sami kedysi uznali vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pani komisárka. To znamená, že naši producenti prechádzajú procesom dekapitalizácie. Pred chvíľou ste vymenovali opatrenia prijaté za posledných deväť mesiacov. Tieto opatrenia existujú, to vám neberieme. Neviedli však k očakávaným účinkom, pretože podľa nášho názoru nie sú dostatočne široké a určite panuje priveľa neistoty o tom, nakoľko účinný je ich cieľ. Dnes ráno ste spomínali, že trh sa spamätáva, ale účinky toho producenti uvidia určite až v platbách uhradených začiatkom budúceho roka. Trh s poľnohospodárskymi výrobkami nie je rovnaký ako trh s kovmi alebo energiami. Vyžaduje si regulačné nástroje z dôvodu meniacich sa ročných období a podmienky na trhu ovplyvňuje aj príroda. Vaša interpretácia kontroly stavu vykonaného za francúzskeho predsedníctva nás prekvapuje, keďže v priebežných hodnoteniach z kontroly vo vzťahu k mliekarenstvu sú všetky cesty otvorené aj vrátane možnosti nových rozhodnutí o nástrojoch regulácie trhov. Francúzska delegácia, do ktorej patrím, je presvedčená, že po roku 2013 bude potrebný obnovený systém kvót. Napätie, ktoré panovalo na trhu potravinových výrobkov pred súčasnou hospodárskou krízou, ukázalo krehkosť rovnováhy vo svete medzi výrobou a spotrebou. Po čiastočnom odstránení intervenčných nástrojov nemáme dnes právo ani oprávnenie odstrániť výrobné nástroje, ktoré budeme krátkodobo potrebovať. Pani komisárka, poľnohospodárom musíme vrátiť dôstojnosť: sú to muži a ženy, ktorí sa neboja ťažkej práce."@sk19
"Gospa predsednica, komisarka – všeč bi mi bilo, če bi lahko nagovoril tudi predsedstvo Sveta – gospe in gospodje, kot ste, komisarka, zadnjič sami priznali Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, cena, ki se plačuje proizvajalcem mleka, ne pokriva več tekočih stroškov proizvodnje. To pomeni, da so naši proizvajalci v procesu dekapitalizacije. Ravnokar ste našteli ukrepe, ki ste jih sprejeli v zadnjih devetih mesecih. Ti ukrepi res obstajajo, to vam priznamo. Vendar pa niso prinesli pričakovanih učinkov, kajti, po našem mnenju, niso dovolj obsežni in vsekakor je veliko preveč negotovosti v zvezi s tem, kako učinkoviti so njihovi cilji. Danes zjutraj ste omenili okrevanje trga, a proizvajalci bodo gotovo opazili samo učinke pri plačilih, ki bodo izvedena na začetku naslednjega leta. Trg kmetijskih proizvodov ni enak kot trg kovin ali energetski trg. Zahteva regulativna orodja, ker na razmere na trgu vplivajo tudi sezonski cikli in narava. Vaša razlaga pregleda stanja, ki je bil izveden pod francoskim predsedstvom, nas preseneča, kajti začasne ocene v zvezi s sektorjem mleka puščajo odprte vse poti, vključno z možnostjo novih odločitev o orodjih za urejanje trgov. Francoska delegacija, ki ji pripadam, je prepričana, da bo po letu 2013 potreben prenovljen sistem kvot. Napetost, ki je obstajala na trgu živilskih proizvodov pred sedanjo gospodarsko krizo, je dokazala krhkost ravnotežja med proizvodnjo in porabo po svetu. Potem ko smo delno odpravili intervencijska orodja, nismo imeli ne pravice ne legitimnosti, da danes odpravimo proizvodna orodja, ki jih bomo v kratkem potrebovali. Komisarka, našim kmetom moramo vrniti dostojanstvo. To so možje in žene, ki se ne bojijo težkega dela."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar – och jag skulle även ha velat rikta mig till rådets ordförandeskap. Som ni, fru kommissionsledamot, själv konstaterade häromdagen för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling räcker det pris som mjölkproducenterna får för sina produkter inte längre för att täcka dagens produktionskostnader. Det innebär att våra producenter håller på att dekapitaliseras. Ni räknade precis upp de åtgärder som ni har vidtagit under de senaste nio månaderna. Dessa åtgärder existerar, det håller vi med er om. De har emellertid inte gett avsedd effekt eftersom de i vår mening inte är tillräckligt omfattande och det finns definitivt för mycket osäkerhet om hur effektivt målet är. Ni nämnde nu på förmiddagen att marknaden håller på att återhämta sig, men producenterna kommer säkert att se effekterna av detta först i de betalningar som görs i början av nästa år. Marknaden för jordbruksprodukter ser inte likadan ut som marknaden för metaller eller energi. Det krävs ett regelverk eftersom årstidernas och naturens växlingar även påverkar marknadsvillkoren. Er tolkning av den hälsokontroll som genomfördes under det franska ordförandeskapet förvånar oss, eftersom de delutvärderingar som då gjordes av mejerisektorn lämnar alla dörrar öppna, inklusive möjligheten att fatta nya beslut om verktyg för att reglera marknaderna. Den franska delegationen, som jag tillhör, är övertygad om att det kommer att behövas ett nytt kvotsystem efter 2013. De spänningar som fanns på livsmedelsmarknaden före den ekonomiska krisen har visat vilken känslig balansgång det är mellan produktion och konsumtion i världen. Efter att delvis ha avvecklat verktygen för reglering av marknaden har vi varken rätten eller legitimiteten att i dag avveckla de produktionsverktyg som vi kommer att behöva på kort sikt. Vi måste ge jordbrukarna deras värdighet tillbaka: det här är män och kvinnor som inte är rädda för hårt arbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph