Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Tak til kommissæren for en god indledning – også til debatten her. Altså, jeg anerkender, at vi har en krise, der er stor for vores mælkebønder i Europa. Men jeg forstår simpelthen ikke, at mine kolleger mener, at I ikke har gjort nok i Kommissionen. Jeg vil godt opfordre dig, Mariann Fischer Boel, til at gentage, hvad det er, I har gjort. Jeg synes, at listen af tiltag fra Kommissionen er så lang, at den næsten er for lang. Det er næsten lige før, at vi ødelægger de fremskridt, vi gjorde i forbindelse med sundhedstjekket. Og jeg vil også godt sige, at den indsats, der er gjort på nuværende tidspunkt for mælkebønderne, har vi jo ikke set tilsvarende for de arbejdere i bilindustrien, der har mistet deres arbejdspladser, eller de arbejdere i skibsværftsindustrien, som har mistet deres arbejdspladser som følge af den krise, vi har. Så jeg kan kun opfordre til, at vi passer lidt på med, hvordan vi håndterer denne krise, og at vi også sørger for, at vi ikke ødelægger de gode fremskridt, der trods alt er sket med sundhedstjekket. Det der med at fastfryse mælkekvoterne, det er helt håbløst! Og vi kan heller ikke gå tilbage til gammeldags modeller med at lave eksportrestitutioner – det ødelægger bare markedet for nogen andre i verden. Vi bliver nødt til at være forsigtige. Men, fru kommissær, jeg må bede dig om at gentage den lange liste af indsatser, som I allerede har foretaget, så mine kolleger kan få syn for, at der vist ikke er brug for, at vi gør vanvittig meget mere for at ødelægge de gode fremskridt, der har været."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, děkuji za dobrý začátek – a vhodné uvedení rozpravy! Připouštím, že evropští producenti mléka prochází krizí vážného rozsahu, nerozumím však tomu, jak se někteří kolegové poslanci mohou domnívat, že vy v Komisi jste toho neučinili dost. Rozhodně bych vás, paní komisařko Fischer Boelová, chtěla požádat o to, abyste znovu zdůraznila, co jste učinili. Mám dojem, že seznam iniciativ ze strany Komise je dlouhý, a ve skutečnosti je snad příliš dlouhý. Je to skoro jako bychom se chtěli zbavit pokroku, jehož jsme dosáhli v souvislosti s kontrolou stavu. Chtěla bych rovněž poukázat na skutečnost, že úsilí, které bylo vynaloženo v zájmu producentů mléka, nebylo stejně vynaloženo, i pokud jde o pracovníky automobilového nebo loďařského průmyslu, kteří přišli o zaměstnání v důsledku současné hospodářské krize. Chtěla bych tedy požádat, abychom při řešení této krize dávali pozor na to, jak ji řešíme, a abychom se přesvědčili, že při tom nezmaříme pokrok, jehož již bylo, konec konců díky kontrole stavu, dosaženo. Myšlenka zmrazit kvóty pro mléko dle mého názoru nemá opodstatnění! Nemůžeme se ani vrátit ke starým zvykům tím, že zaručíme vývozní náhrady – jejich výsledkem je narušení trhu na jiném místě ve světě. Musíme být opatrní. Paní komisařko, chtěla bych vás požádat, abyste zopakovala dlouhý seznam opatření, která jste již vykonali, aby moji kolegové pochopili, že v žádném případě nemusíme propadat panice a vymýšlet řady dodatečných opatření, jejichž výsledkem bude zmaření pokroku, jehož již bylo dosaženo."@cs1
"Frau Präsidentin, vielen Dank Frau Kommissarin, für diesen guten Anfang und für die gute Einleitung der Debatte! Mir ist klar, dass die europäischen Milchviehhalter mit einer schweren Krise zu kämpfen haben, aber ich kann einfach nicht verstehen, wieso meine Kollegen der Meinung sind, die Kommission hätte nicht ausreichend gehandelt. Ich würde Sie, Frau Fischer Boel, ersuchen, zu wiederholen, was Sie alles getan haben. Ich denke, dass die Liste der von der Kommission gesetzten Initiativen sehr lang, beinahe zu lang ist. Es ist fast so, als würden wir die Fortschritte, die wir dank des Gesundheitschecks erzielt haben, wieder zunichte machen. Ich möchte auch betonen, dass die Bemühungen, die bisher zugunsten der Milchviehhalter unternommen wurden, eindeutig nicht vergleichbar sind mit denen für die Beschäftigten der Automobil- oder der Schiffsbauindustrie, die ihre Arbeit aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise verloren haben. Ich möchte darum bitten, dass wir ein bisschen besser darauf achten, wie wir mit dieser Krise umgehen, und dass wir nicht die großen Fortschritte zunichte machen, die wir trotz allem infolge des Gesundheitschecks gemacht haben. Die Idee, die Milchquoten auf Eis zu legen, ist meiner Meinung völlig sinnlos. Wir können auch nicht zum alten Modell und den Ausfuhrerstattungen zurückkehren – das würde nur die Chancen für andere Marktteilnehmer weltweit zunichte machen. Wir müssen vorsichtig sein. Frau Kommissarin, ich würde Sie dennoch bitten, Ihre lange Liste bereits angegangener Aktivitäten zu wiederholen, damit meine Kollegen sehen, dass es für uns keinen Grund gibt, durchzudrehen und zahlreiche zusätzliche Maßnahmen zu planen, wodurch nur unsere beachtlichen Fortschritte zunichte gemacht würden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την καλή αρχή – και για μια καλή εισαγωγή στη συζήτηση! Αναγνωρίζω ότι οι γαλακτοπαραγωγοί της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια κρίση μεγάλων διαστάσεων, όμως δεν καταλαβαίνω με ποιον τρόπο οι συνάδελφοί μου βουλευτές μπορούν να πιστεύουν ότι εσείς στην Επιτροπή δεν πράξατε αρκετά. Θα ήθελα οπωσδήποτε να σας καλέσω, κυρία Fischer Boel, να επαναλάβετε όσα κάνατε. Μου φαίνεται ότι ο κατάλογος των πρωτοβουλιών που ανέλαβε η Επιτροπή είναι μακρύς, και μάλιστα υπερβολικά. Είναι σχεδόν σαν να καταστρέφουμε την πρόοδο που σημειώσαμε σε σχέση με τον διαγνωστικό έλεγχο. Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα εξ ονόματος των γαλακτοπαραγωγών σαφώς δεν ήταν ανάλογες με εκείνες που καταβλήθηκαν για τους εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας που έχασαν τη δουλειά τους ή τους εργάτες της ναυπηγικής βιομηχανίας που απώλεσαν τις θέσεις εργασίας τους ως αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Το μόνο, λοιπόν, που μπορώ να ζητήσω είναι να επιδείξουμε λίγη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε αυτήν την κρίση και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα καταστρέψουμε τη σταθερή πρόοδο που σημειώθηκε, παρ’ όλα αυτά, ως αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Η ιδέα περί παγώματος των ποσοστώσεων γάλακτος είναι, νομίζω, εντελώς απέλπιδα! Ούτε μπορούμε να επανέλθουμε στα παλαιά μοντέλα χορηγώντας εξαγωγικές επιστροφές – αυτό απλώς καταστρέφει την αγορά κάποιου άλλου στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα παρά ταύτα να σας ζητήσω να επαναλάβετε τον μακρύ κατάλογο ενεργειών που αναλάβατε, έτσι ώστε οι συνάδελφοί μου βουλευτές να μπορέσουν να δουν ότι δεν υπάρχει βεβαίως καμία ανάγκη να παλαβώσουμε και να αρχίσουμε να ενεργοποιούμε πολυάριθμα μέτρα, με αποτέλεσμα να καταστρέψουμε τη σταθερή πρόοδο που επιτελέστηκε."@el10
"Madam President, thank you Commissioner for a good start – and a good introduction to the debate! I recognise that Europe’s dairy farmers are facing a crisis on a major scale, but I simply do not understand how my fellow Members can think that you, in the Commission, have not done enough. I would definitely like to call on you, Mrs Fischer Boel, to reiterate what you have done. It seems to me that the list of initiatives coming from the Commission is a long one, in fact it is almost too long. It is almost as if we are destroying the progress that we made in connection with the health check. I would also like to point out that the efforts that have been made thus far on behalf of the dairy farmers have clearly not been mirrored in relation to those workers in the car industry who have lost their jobs or those workers in the shipbuilding industry who have lost their jobs as a result of the current economic crisis. So I can only ask that we take a little care about how we handle this crisis and that we also make sure that we do not destroy the sound progress that was made, despite everything, as a result of the health check. The idea of freezing the milk quotas is, I think, completely hopeless! Nor can we go back to the old models by granting export refunds – that simply ruins the market for someone elsewhere in the world. We have to be careful. Commissioner, I would nonetheless like to ask you to reiterate the long list of activities that you have already undertaken so that my fellow Members can see that there is certainly no need for us to go crazy and start enacting numerous additional measures with the result that we destroy the sound progress that has been made."@en4
"Señora Presidenta, doy las gracias a la Comisaria por un buen inicio por una buena introducción al debate. Admito que los productores lácteos de Europa se enfrentan a una crisis de grandes dimensiones, pero no termino de entender cómo mis colegas pueden pensar que usted, en la Comisión, no ha hecho lo suficiente. Me gustaría apelar a usted, señora Fischer Boel, para reiterar lo que ha conseguido. Tengo la impresión de que la lista de iniciativas procedente de la Comisión es ciertamente larga, de hecho casi demasiado larga. Es como si estuviésemos destruyendo los avances logrados en lo tocante a la revisión de la PAC. También me gustaría señalar que los esfuerzos realizados hasta ahora en favor de los productores lácteos claramente no han sido comparables a los hechos para ayudar a los trabajadores de la industria automovilística que han perdido sus empleos o a los trabajadores de la industria naval que han perdido sus puestos de trabajo debido a la crisis económica actual. De modo que tan sólo puedo pedir que seamos cuidadosos con el modo en que manejamos esta crisis, y que nos aseguremos de no arruinar los sólidos logros conseguidos, pese a todo, como resultado de la revisión de la PAC. La idea de congelar las cuotas lácteas es, en mi opinión, completamente desesperada. Y tampoco podemos volver a los antiguos modelos y conceder restituciones a la exportación; algo que sencillamente arruinaría el mercado en otros lugares del mundo. Debemos ser prudentes. Comisaria, no obstante quiero pedirle que repita la larga lista de actividades que ya ha emprendido, de modo que mis colegas puedan comprobar que no es necesario que nos volvamos locos y que comencemos a promulgar medidas adicionales para terminar arruinando los sólidos avances realizados."@es21
"Austatud juhataja! Tänan teid, volinik, hea alguse ja hea sissejuhatuse eest arutelule! Ma tunnistan, et Euroopa piimatootjad on silmitsi ulatusliku kriisiga, kuid ma lihtsalt ei mõista, kuidas minu kaasparlamendiliikmed saavad arvata, et teie komisjonis pole tehtud piisavalt. Kindlasti kutsuksin ma teid, Mariann Fischer Boel, üles kordama, mida olete teinud. Mulle näib, et komisjonilt tulevate algatuste loetelu on pikk, tegelikult on see peaaegu liiga pikk. Me nagu oleksime peaaegu hävitamas edasiminekut, mille me saavutasime seoses nn tervisekontrolliga. Samuti sooviksin osutada, et jõupingutused, mida on seni tehtud piimatootjate nimel, on selgelt jäänud kordamata seoses nende autotööstuse töötajatega, kes on oma töökohad kaotanud, või nende töötajatega laevaehitussektoris, kes on oma töökohad praeguse majanduskriisi tulemusena kaotanud. Seega võin ma ainult paluda, et oleksime pisut ettevaatlikud selles, kuidas me selle kriisi suhtes toimime ja et me tagaksime samuti, et me ei hävita tervet edasiminekut, mis kõigele vaatamata nn tervisekontrolli tulemusena saavutati. Idee piimakvoodid külmutada on, ma arvan, täiesti lootusetu! Samuti ei saa me tagasi minna vanade mudelite juurde, andes eksporditoetusi – see lihtsalt hävitab mujal maailmas turu kellegi teise jaoks. Me peame olema hoolikad! Ma sellegipoolest paluksin teil, volinik, korrata pikka loetelu sammudest, mida te juba olete astunud, nii et minu kaasparlamendiliikmed võiksid näha, et kindlasti pole meil vaja hulluks minna ja hakata sätestama arvukaid lisameetmeid, mille tulemuseks on seni saavutatud terve edasimineku hävitamine."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitos hyvästä aloituksesta – ja hyvästä keskustelunalustuksesta. Myönnän, että eurooppalaiset maidontuottajat ovat valtavissa vaikeuksissa, mutta en yksinkertaisesti käsitä, miten kollegani voivat ajatella, että te, komission jäsenet, ette ole tehneet tarpeeksi. Arvoisa komission jäsen Mariann Fischer Boel, vetoaisin varsinkin teihin, että toistaisitte, mitä olette tehneet. Minusta vaikuttaa siltä, että komission laatima aloiteluettelo on pitkä, itse asiassa melkeinpä liian pitkä. Vaikuttaa melkein siltä, kuin tekisimme tyhjäksi terveystarkastuksen yhteydessä saavutetun edistyksen. Haluan myös huomauttaa, että maidontuottajien hyväksi tähän saakka toteutettuja toimia ei selvästikään ole suhteutettu niihin toimiin, joita on toteutettu nykyisen talouskriisin takia työttömiksi jääneiden autoteollisuuden tai laivanrakennusalan työntekijöiden hyväksi. Voinkin vain pyytää, että kiinnittäisimme hiukan huomiota tämän kriisin hoitamiseen ja huolehtisimme myös siitä, että emme tuhoa selvää edistystä, jota on kaikesta huolimatta saavutettu terveystarkastuksen ansiosta. Ajatus maitokiintiöiden jäädyttämisestä on mielestäni täysin mahdoton! Emme myöskään voi palata vanhoihin toimintatapoihin myöntämällä vientitukia: se yksinkertaisesti tuhoaa jonkun markkinat muualla maailmassa. Meidän on oltava varovaisia. Arvoisa komission jäsen, haluan siitä huolimatta pyytää teitä luettelemaan toistamiseen ne lukuisat toimet, joita olette jo toteuttaneet, jotta kollegani huomaavat, ettei todellakaan ole mitään syytä hosua ja alkaa määrätä lukuisia lisätoimenpiteitä sillä seurauksella, että teemme tyhjäksi saavutetun huomattavan edistyksen."@fi7
"Madame la Présidente, merci, Madame la Commissaire, pour ce bon début et cette bonne introduction au débat! Je reconnais que les producteurs de lait européens sont confrontés à une crise majeure, mais je ne comprends tout simplement pas comment mes collègues peuvent penser que vous, à la Commission, vous n’en avez pas fait assez. Je voudrais vraiment vous demander, Madame Fischer-Boel, de répéter ce que vous avez fait. Il me semble que la liste des initiatives prises par la Commission est longue, et qu’elle est même presque trop longue. C’est presque comme si nous étions en train d’anéantir les progrès que nous avons obtenus avec le bilan de santé. Je voudrais également souligner qu’il est clair que les efforts qui ont été faits jusqu’ici au nom des producteurs de lait n’ont pas leur pendant pour les travailleurs du secteur de l’automobile qui ont perdu leur emploi ou les travailleurs de la construction navale qui ont perdu leur emploi à la suite de la crise économique actuelle. Alors je ne peux que vous demander de faire un peu attention à la manière dont nous traitons cette crise et de veiller également à ne pas compromettre les progrès solides qui ont été réalisés, malgré tout, avec le bilan de santé. L’idée de geler les quotas laitiers est, je pense, complètement nulle! Nous ne pouvons pas non plus revenir aux anciens modèles en accordant des restitutions à l’exportation - qui ruinent tout simplement le marché pour quelqu’un d’autre quelque part dans le monde. Nous devons être prudents. Madame la Commissaire, je voudrais néanmoins vous demander de répéter la longue liste des activités que vous avez déjà entreprises pour que mes collègues puissent voir que nous n’avons pas besoin de devenir fous et de commencer à prescrire d’innombrables mesures supplémentaires qui auront pour résultat de détruire les progrès solides qui ont été réalisés."@fr8
"Elnök asszony! Köszönöm a biztos asszonynak a jó kezdést és a vita jó felvezetését! Elismerem, hogy az európai tejtermelők hatalmas válsággal állnak szemben, de egyszerűen nem értem, hogy a képviselőtársaim hogyan gondolhatják, hogy Önök a Bizottságban nem tettek eleget. Határozottan fel szeretném kérni Önt, Fischer Boel asszony, arra, hogy ismételjék meg, amit tettek. Úgy tűnik számomra, hogy a Bizottságtól érkező kezdeményezések sora hosszú, tulajdonképpen szinte túl hosszú. Szinte már tönkretesszük azt az előrelépést, amit az állapotfelméréssel összefüggésben elértünk. Hangsúlyoznám azt is, hogy az eddig tett erőfeszítések a tejtermelők oldalán nyilvánvalóan nem tükröződtek, ellentétben azokkal az autóipari munkavállalókkal vagy azokkal a hajóépítő-ipari munkavállalókkal, akik a jelenlegi gazdasági válság következtében veszítették el állásukat. Tehát csak azt kérhetem, hogy legyünk kissé óvatosak e válság kezelési módját illetően, és győződjünk meg arról, hogy nem semmisítjük-e meg az állapotfelmérés eredményeként mindennek ellenére elért határozott előrelépést. A tejkvóták befagyasztására vonatkozó elképzelés véleményem szerint teljesen reménytelen! De a régi modellekhez sem térhetünk vissza export-visszatérítések nyújtásával – ez egyszerűen tönkreteszi a piacot a világ más részén élők számára! Óvatosnak kell lennünk. Mindazonáltal szeretném felkérni Önt, hogy ismét mutassák be a már elkezdett tevékenységek hosszú sorát, hogy a képviselőtársaim láthassák, bizonyára nincs szükségünk arra, hogy őrült módon elkezdjünk elrendelni számos kiegészítő intézkedést, melyek eredményeként tönkretesszük a megvalósított határozott előrelépést."@hu11
"Signora Presidente, vorrei esordire ringraziando la signora commissario per l’inizio positivo e l’adeguata introduzione all’odierno dibattito! Riconosco che i produttori lattiero-caseari europei stanno affrontando una crisi grave e profonda, ma non comprendo come i miei colleghi possano pensare che lei in Commissione non abbia fatto abbastanza. La invito dunque, signora Commissario Fischer Boel, a rammentarci ciò che ha fatto. Mi pare che l’elenco di iniziative formulate dalla Commissione sia lungo, fin troppo. E’ come se stessimo distruggendo i progressi compiuti in relazione alla valutazione dello stato di salute. Vorrei inoltre sottolineare che all’impegno da noi profuso sinora per conto dei produttori lattiero-caseari non è corrisposto un pari impegno per i lavoratori del settore automobilistico che hanno perso il posto di lavoro o quelli della cantieristica navale che hanno perso anch’essi la propria occupazione a causa dell’attuale crisi economica. Chiedo pertanto che si presti maggiore attenzione al modo in cui gestiamo la crisi sincerandoci che non vengano minati i notevoli progressi compiuti, malgrado tutto, a seguito della valutazione dello stato di salute. L’idea di congelare le quote latte è a mio parere assolutamente infelice! Né possiamo tornare ai vecchi modelli concedendo restituzioni all’esportazione, il cui unico effetto è rovinare il mercato a favore di altri nel mondo. Dobbiamo essere cauti. Signora Commissario, la prego dunque di ripercorrere il lungo elenco di attività già intraprese in maniera che i colleghi possano rendersi conto che non è assolutamente necessario darsi la pena di promulgare una panoplia di misure ulteriori distruggendo i notevoli progressi compiuti."@it12
"Ponia pirmininke, dėkoju jums, ponia Komisijos nare, už gerą pradžią ir gerą įvadą į diskusiją! Pripažįstu, kad Europos pieno gamintojai susiduria su didelio masto krize, bet tiesiog nesuvokiu, kaip kolegos nariai gali manyti, kad jūs, Komisijos atstovai, nuveikėte nepakankamai. Neabejotinai raginčiau jus, ponia M. Fischer Boel, priminti, ką nuveikėte. Man atrodo, kad Komisijos pateiktų iniciatyvų sąrašas ilgas, faktiškai net per ilgas. Atrodo, lyg naikintume pažangą, padarytą atliekant būklės įvertinimą. Taip pat norėčiau pažymėti, kad iki šiol pieno gamintojų labui nuveiktiems darbams anaiptol neprilygsta darbai, nuveikti dėl šios ekonomikos krizės darbo netekusių automobilių pramonės darbuotojų ar laivų statybos pramonės darbuotojų labui. Todėl galiu tik prašyti, kad imtume atidžiau vertinti, kaip sprendžiame krizės problemas, ir užtikrintume, kad nepaisydami visko nenaikintume atliekant būklės įvertinimą padarytos solidžios pažangos. Pasiūlymas įšaldyti pieno kvotas, mano manymu, yra visiškai beviltiškas! Taip pat negalime grįžti prie senų eksporto grąžinamųjų išmokų modelių – tai tiesiog sugriaus rinką kituose pasaulio regionuose. Turime būti atidūs. Ponia Komisijos nare, nepaisydamas visko norėčiau paprašyti priminti ilgą jūsų jau atliktų veiksmų sąrašą, kad kolegos nariai pamatytų, jog nėra reikalo pradėti blaškytis ir priimti daugybę papildomų priemonių, kurių rezultatas bus sunaikinta jau padaryta pažanga."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Pateicos jums, komisāre, par labu sākumu un labu ievadu debatēm! Es atzīstu, ka Eiropas piensaimnieki ir saskārušies ar smagu krīzi, bet es vienkārši nesaprotu, kāpēc mani kolēģi uzskata, ka jūs Komisijā neesat darījuši visu iespējamo. Es vēlos noteikti aicināt jūs kundze, atkārtot, ko esat paveikuši. Šķiet, ka Komisijas iniciatīvu saraksts ir garš, faktiski tas pat ir pārāk garš. Gandrīz šķiet, ka mēs iznīcinām visu, ko esam sasnieguši attiecībā uz „veselības pārbaudi”. Es vēlos arī norādīt, ka pūles, kas līdz šim veltītas piensaimniekiem, nav atspoguļotas salīdzinājumā ar pasākumiem attiecībā uz automobiļu rūpnīcu strādniekiem, kas zaudējuši darbu, vai ar kuģu būves rūpnīcu strādniekiem, kas zaudējuši darbu pašreizējās ekonomiskās krīzes dēļ. Tādējādi es varu vienīgi lūgt pievērst mazliet vairāk uzmanības tam, kā mēs risinām šīs krīzes problēmas, un pārliecināties, ka mēs neiznīcinām stabilo progresu, ko par spīti visam esam panākuši „veselības pārbaužu” rezultātā. Manuprāt, ideja iesaldēt piena kvotas ir pilnīgi bezcerīga. Mēs nedrīkstam arī atgriezties pie veciem modeļiem, piešķirot eksporta kompensācijas, – tas vienkārši sagraus tirgu citviet pasaulē. Mums jābūt uzmanīgiem. Komisāre, es tomēr gribu lūgt jūs atkārtot garo pasākumu sarakstu, ko esat veikuši, lai mani kolēģi redz, ka mums nav vajadzības pārmērīgi raizēties un veikt neskaitāmus papildu pasākumus, iznīcinot stabilo progresu, ko esam panākuši."@lv13
"Fru formand! Tak til kommissæren for en god indledning - også til debatten her. Altså, jeg anerkender, at vi har en krise, der er stor for vores mælkebønder i Europa. Men jeg forstår simpelthen ikke, at mine kolleger mener, at I ikke har gjort nok i Kommissionen. Jeg vil godt opfordre dig, Mariann Fischer Boel, til at gentage, hvad det er, I har gjort. Jeg synes, at listen af tiltag fra Kommissionen er så lang, at den næsten er for lang. Det er næsten lige før, at vi ødelægger de fremskridt, vi gjorde i forbindelse med sundhedstjekket. Og jeg vil også godt sige, at den indsats, der er gjort på nuværende tidspunkt for mælkebønderne, har vi jo ikke set tilsvarende for de arbejdere i bilindustrien, der har mistet deres arbejdspladser, eller de arbejdere i skibsværftsindustrien, som har mistet deres arbejdspladser som følge af den krise, vi har. Så jeg kan kun opfordre til, at vi passer lidt på med, hvordan vi håndterer denne krise, og at vi også sørger for, at vi ikke ødelægger de gode fremskridt, der trods alt er sket med sundhedstjekket. Det der med at fastfryse mælkekvoterne, det er helt håbløst! Og vi kan heller ikke gå tilbage til gammeldags modeller med at lave eksportrestitutioner - det ødelægger bare markedet for nogen andre i verden. Vi bliver nødt til at være forsigtige. Men, fru kommissær, jeg må bede dig om at gentage den lange liste af indsatser, som I allerede har foretaget, så mine kolleger kan få syn for, at der vist ikke er brug for, at vi gør vanvittig meget mere for at ødelægge de gode fremskridt, der har været."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil de commissaris bedanken voor de goede start, en ook voor de goede inleiding van het debat hier in het Parlement. Ik erken dat we met een crisis worden geconfronteerd met grote gevolgen voor onze zuivelboeren in Europa, maar ik begrijp eenvoudigweg niet hoe mijn collega-afgevaardigden van oordeel kunnen zijn dat u in de Commissie niet genoeg hebt gedaan. Ik wil u, mevrouw Fischer Boel, ook zeker verzoeken om te herhalen wat u reeds hebt ondernomen. Ik vind de lijst van initiatieven van de Commissie nogal lang, eigenlijk bijna te lang. Het is bijna alsof we de vooruitgang die we bereikt hebben in het kader van de ”check-up” van de GLB-hervorming weer terugdraaien. Daarbij wil ik ook opmerken dat de inspanningen die op dit moment ten behoeve van de zuivelboeren worden gedaan niet in overeenkomstige mate zijn geïnitieerd voor onze werknemers in de auto-industrie die hun baan kwijt zijn geraakt, of voor de werknemers in de scheepsbouwindustrie die ten gevolge van de crisis werkloos zijn geworden. Ik kan daarom alleen maar oproepen tot enige voorzichtigheid in de manier waarop we met deze crisis omgaan, zodat we niet de vooruitgang terugdraaien die we, ondanks alles, in het kader van de ”check-up” van de GLB-hervorming hebben bereikt. Het idee om de melkquota te bevriezen, is naar mijn mening totaal hopeloos. Noch kunnen we teruggaan naar de ouderwetse modellen met uitvoerrestituties, omdat daardoor alleen maar de markt voor anderen elders ter wereld wordt verpest. We zijn genoodzaakt voorzichtig te handelen. Niettemin wil ik u verzoeken, mevrouw de commissaris, om de lange lijst van initiatieven die u reeds hebt ondernomen nog eens te noemen, zodat mijn collega's kunnen zien dat het niet nodig is om nu ineens waanzinnig veel extra maatregelen te treffen met het resultaat dat we de vooruitgang die reeds is bereikt weer tenietdoen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Dziękuję pani komisarz za dobry początek i właściwe wprowadzenie do debaty! Dostrzegam, że europejscy hodowcy bydła doświadczają kryzysu na wielką skalę, lecz po prostu nie rozumiem, jak moi koledzy posłowie mogą myśleć, że państwo w Komisji nie zrobili wystarczająco dużo. Chciałabym zdecydowanie wezwać panią komisarz Fischer Boel do powtórzenia, co zrobiła. Wydaje mi się, że wykaz inicjatyw Komisji jest długi, w istocie nawet prawie za długi. To nieomal oznacza likwidację postępu osiągniętego w związku z oceną funkcjonalności. Chciałabym również wskazać, że wysiłki, które zostały podjęte dotychczas na rzecz hodowców bydła mlecznego, wyraźnie nie znalazły odzwierciedlenia w stosunku do pracowników w sektorze motoryzacyjnym, którzy stracili pracę, lub tych pracowników w branży stoczniowej, którzy stracili pracę w wyniku obecnego kryzysu gospodarczego. Mogę zatem jedynie prosić, abyśmy zwrócili nieco uwagę na sposób przeciwdziałania kryzysowi oraz abyśmy się upewnili, że nie niszczymy solidnego postępu, który mimo wszystko osiągnęliśmy w wyniku oceny funkcjonowania. Pomysł zamrożenia kwot mlecznych jest moim zdaniem zupełnie nietrafiony! Nie możemy również wracać do starych modeli, gwarantując refundacje wywozowe – to po prostu rujnuje rynek w innym miejscu na świecie. Musimy być ostrożni. Pani komisarz! Chciałabym mimo to zwrócić się do pani o powtórzenie długiej listy działań, które już pani podjęła, aby moi koledzy posłowie mogli usłyszeć, że z pewnością nie potrzeba szaleńczo podejmować licznych dodatkowych środków, skutkujących zniszczeniem solidnego postępu, który osiągnęliśmy."@pl16
"Senhora Presidente, quero agradecer à Senhora Comissária o bom início e a sua boa introdução ao debate! Reconheço que os produtores de leite europeus enfrentam uma crise de grandes proporções, mas não consigo perceber por que é que os meus colegas deputados pensam que a Comissão não fez o suficiente. Deste modo, apelar-lhe-ia, Senhora Comissária Fischer Boel, que reiterasse aqui aquilo que a Comissão fez. Parece-me que a lista de iniciativas tomadas pela Comissão é bastante longa, de facto, quase chega a ser longa de mais. É quase como se estivéssemos a destruir os progressos obtidos no âmbito do exame de saúde. Gostaria igualmente de referir que os esforços até aqui envidados em prol dos produtores leiteiros não foram um mero reflexo das medidas tomadas em prol dos trabalhadores das indústrias automóvel e da construção naval que perderam os seus postos de trabalho devido à presente crise económica. Deste modo, peço apenas que sejamos prudentes na forma como lidamos com esta crise e que façamos também por não destruir os bons progressos que, apesar de tudo, obtivemos com o exame de saúde. A ideia de congelar as quotas leiteiras é, na minha opinião, perfeitamente inútil! De igual modo, não podemos voltar aos velhos modelos com a concessão de restituições à exportação, que mais não fariam do que arruinar o mercado de alguém no mundo. Temos de agir com cautela. Senhora Comissária, gostaria, não obstante, e mais uma vez, de lhe pedir que repetisse a longa lista de acções já empreendidas pela Comissão, para que os meus colegas deputados percebam que não há necessidade nenhuma de nos precipitarmos e começarmos a promulgar muitas medidas suplementares, sob pena de destruirmos os progressos positivos já obtidos."@pt17
"Dnă preşedintă, îi mulţumesc dnei comisar pentru un început de calitate – şi o bună introducere la această dezbatere! Recunosc faptul că producătorii europeni de produse lactate se confruntă cu o criză de mari proporţii, dar pur şi simplu nu înţeleg cum pot considera colegii mei deputaţi că dumneavoastră, cei din Comisie, nu aţi făcut destul. Aş vrea, desigur, să vă invit, dnă Fischer Boel, să reiteraţi tot ceea ce aţi întreprins. Mi se pare că lista iniţiativelor venite din partea Comisiei este lungă, de fapt este aproape prea lungă. Este aproape ca şi cum am distruge progresele înregistrate în legătură cu bilanţul de sănătate. Aş dori să subliniez, de asemenea, că este clar că eforturile care au fost făcute până acum pentru producătorii de produse lactate nu s-au oglindit nici în ceea ce-i priveşte pe lucrătorii din industria automobilelor care şi-au pierdut locurile de muncă, nici în ceea ce-i priveşte pe lucrătorii din industria construcţiilor navale care şi-au pierdut locurile de muncă în urma actualei crize economice. Nu pot deci decât să vă invit să abordăm această criză cu mai multă grijă şi să ne asigurăm, de asemenea, că nu distrugem progresele solide care au fost totuşi înregistrate ca urmare a bilanţului de sănătate. Ideea îngheţării cotelor de lapte este, după părerea mea, complet fără ieşire! Nici nu ne putem întoarce la modelele vechi prin acordarea de restituiri la export – acest lucru nu ar face decât să distrugă pur şi simplu piaţa pentru alţi oameni, în alte părţi ale lumii. Trebuie să avem grijă. Dnă comisar, aş dori totuşi să vă invit să reiteraţi lunga listă de activităţi pe care le-aţi întreprins deja, astfel încât colegii mei deputaţi să vadă că, fără îndoială, nu trebuie să ne agităm şi să începem să adoptăm nenumărate măsuri suplimentare, ceea ce s-ar solda cu distrugerea progreselor solide care au fost făcute până acum."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ďakujem pani komisárke za dobrý začiatok – dobrý úvod do rozpravy! Uznávam, že mliekari z Európy čelia veľkej kríze, ale jednoducho nerozumiem, ako si moji kolegovia poslanci môžu myslieť, že ste v Komisii nerobili dosť. Určite by som vás, pani Fischerová Boelová, vyzvala, aby ste zopakovali, čo všetko ste urobili. Zdá sa mi, že zoznam iniciatív pochádzajúcich od Komisie je dlhý, v podstate až príliš dlhý. Je to takmer tak, ako keby sme rušili pokrok, ktorý sme dosiahli v súvislosti s kontrolou stavu. Taktiež by som rada podotkla, že doterajšie úsilie voči poľnohospodárom produkujúcim mlieko a mliečne výrobky nevidieť jednoznačne v súvislosti s pracovníkmi v automobilovom priemysle, ktorí prišli o prácu, alebo pracovníkmi v lodiarstve, ktorí prišli o prácu z dôvodu súčasnej hospodárskej krízy. Môžem teda len žiadať, aby sme v tejto kríze postupovali opatrne a aby sme si dali pozor, nech nezničíme zdravý pokrok, ktorý sme i napriek všetkému dosiahli v dôsledku kontroly stavu. Myšlienka zmrazenia kvót na mlieko je podľa mňa úplne beznádejná! Nemôžeme sa ani vrátiť k starým modelom zaručením vývozných náhrad – to by iba zničilo trh niekomu inému vo svete. Musíme byť opatrní. Pani komisárka, i tak by som vás rada požiadala, aby ste zopakovali dlhý zoznam aktivít, ktoré ste už podnikli, aby moji kolegovia poslanci videli, že skutočne nie je dôvod šalieť a začať zavádzať početné doplňujúce opatrenia, ktorých výsledkom bude zničenie už dosiahnutého pokroku."@sk19
"Gospa predsednica, hvala vam komisarka za dober začetek in dober uvod v razpravo! Ugotavljam, da se evropski kmetje, ki proizvajajo mleko, v velikem obsegu soočajo s krizo, vendar preprosto ne razumem, kako lahko moji kolegi poslanci mislijo, da vi v Komisiji niste storili dovolj. Nedvomno bi rada pozvala vas, gospa Fischer Boel, da ponovite, kaj ste storili. Zdi se mi, da je seznam pobud, ki prihajajo iz Komisije, dolg, dejansko skoraj predolg. Je skoraj tako, kot da uničujemo napredek, ki smo ga dosegli pri pregledu stanja. Rada bi tudi poudarila, da se prizadevanja, ki so bila opravljena do zdaj v zvezi s kmeti, ki proizvajajo mleko, očitno niso odražala v odnosu do tistih delavcev v avtomobilski industriji, ki so izgubili svoje delo, ali do tistih delavcev v ladjedelniški industriji, ki so izgubili svoje delo zaradi sedanje gospodarske krize. Zato lahko samo prosim, da se malo posvetimo temu, kako obravnavamo to krizo in da poskrbimo tudi za to, da ne uničujemo zdravega napredka, ki je bil kljub vsemu narejen kot rezultat pregleda stanja. Zamisel, da bi zamrznili mlečne kvote, je po mojem mnenju popolnoma brezupna! Prav tako ne moremo nazaj na stare modele z odobravanjem izvoznih nadomestil – to preprosto ruši trg za nekoga nekje drugje v svetu. Moramo biti previdni. Komisarka, kljub temu bi vas rada prosila, da ponovite dolg seznam dejavnosti, ki ste jih že opravili, tako da bodo lahko moji kolegi poslanci videli, da nam gotovo ni treba noreti in sprejemati številnih dodatnih ukrepov, ki bi povzročili le to, da bi uničili zdrav napredek, ki je bil že dosežen."@sl20
"Fru talman! Tack för en bra början, fru kommissionsledamot,– och en bra inledning på debatten! Jag inser att Europas mjölkbönder står inför en storskalig kris men jag förstår helt enkelt inte hur mina kolleger kan tycka att ni i kommissionen inte har gjort tillräckligt. Jag skulle verkligen vilja be er, fru Fischer Boel, att upprepa vad ni har gjort. Jag tycker att listan över initiativ från kommissionen är så lång att den nästan är för lång. Det är nästan så att vi förstör de framsteg som vi gjorde i samband med hälsokontrollen. När det gäller de insatser som hittills har gjorts för mjölkbönderna vill jag också påpeka att vi verkligen inte har sett några motsvarande insatser för de arbetstagare i bilindustrin eller varvsindustrin som har förlorat sina jobb till följd av den rådande ekonomiska krisen. Jag kan bara uppmana till viss försiktighet med hur vi hanterar krisen och till att inte förstöra de goda framsteg som vi trots allt har gjort på grund av hälsokontrollen. Jag tycker att idén om att frysa mjölkkvoterna är helt hopplös! Vi kan heller inte återgå till de gamla modellerna och bevilja exportbidrag – det ödelägger bara marknaden för någon annan i världen. Vi måste vara försiktiga. Fru kommissionsledamot! Jag vill trots allt be er att upprepa den långa listan av insatser som ni redan har genomfört så att mina kolleger i parlamentet kan se att det faktiskt inte finns någon anledning att börja genomföra en massa ytterligare åtgärder som bara resulterar i att vi förstör de goda framsteg som redan har gjorts."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph