Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-029"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-029"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, señora Comisaria, acababa usted sus palabras diciéndonos que hay una crisis en el sector lácteo, pero comenzaba diciéndonos que ya había tomado todas las medidas y que la cosa se solucionaba. Mire, rectificar es de sabios. Y ése es un dicho español que podría aplicarse muy bien al caso que hoy nos ocupa. El sector lechero sufre desde hace meses una de las crisis más graves de su historia y, a pesar de ello, por no querer dar usted su brazo a torcer, o la Comisión Europea o algunos de los Gobiernos —entre los que parece también incluirse el mío, el Gobierno español—, que se niegan a dar marcha atrás en cuanto a las decisiones del chequeo de salud de la PAC. Dichas decisiones se adoptaron sin tener en cuenta la fragilidad de este sector, y en un contexto de mercado muy distinto del que surgió después de que se cerrara ese compromiso. Da la sensación de que los Estados miembros o no quisieron o no pudieron ver, en ese momento, la tormenta que se avecinaba. La reforma quedó desfasada en poco tiempo, debido al giro tan grande que ha dado el mercado, un giro que demuestra que el sector se encuentra a total merced de la volatilidad de los precios. Que grandes productores como Francia y Alemania —países que lograron, en términos absolutos, en ese acuerdo el mayor aumento de sus cuotas nacionales de producción—, que esos países sean ahora los que están pidiendo una revisión de las decisiones del chequeo da mucho que pensar. A mi modo de entender, los Estados miembros se equivocaron y debieron haber escuchado con más atención las voces, entre las que me encuentro, que pedíamos aplazar a 2011 cualquier tipo de decisión definitiva sobre el futuro del sector. Es una pena que no nos escucharan. ¡Háganlo ahora!"@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, váš projev jste zakončila slovy o krizi v odvětví mléka, avšak začala jste tím, že již byla učiněna veškerá možná opatření a že situace se již uklidňuje. Měla byste vědět, že pouze moudrá žena dokáže připustit, že se zmýlila. Toto španělské přísloví lze velmi dobře uplatnit na současnou situaci. Odvětví mléka se již po celé měsíce potýká s jednou z nejhorších krizích v historii. Přesto Evropská komise a některé vlády – jak se zdá, i vláda španělská – nechtějí ustoupit a odmítají vzít zpět svá rozhodnutí ohledně kontroly stavu společné zemědělské politiky. Tato rozhodnutí byla učiněna bez sebemenšího ohledu na nestálý charakter odvětví a za tržních podmínek, které se značně liší od těch, které vznikly po odsouhlasení kompromisu. Vypadá to, jakoby členské státy v té době neviděly, nebo nechtěly vidět blížící se bouřku. Reforma velmi rychle ztratila svůj význam kvůli zásadním zvratům na trhu, které jsou dokladem toho, že odvětví je zcela vydáno napospas cenovým výkyvům. Skutečnost, že největší producenti mléka, jako je Francie a Německo – což jsou země, které v konečném důsledku díky této dohodě získaly nejvyšší nárůst vnitrostátních kvót pro výrobu – nyní žádají o přezkum rozhodnutí ohledně kontroly stavu, vzbuzuje řadu otázek. Můj názor je ten, že se členské státy zmýlily a měly více naslouchat hlasům, včetně mého, které vyzývaly k tomu, aby jakákoli definitivní řešení týkající se budoucnosti odvětví byla odložena do roku 2011. Je ostudné, že nám nikdo nenaslouchal. Možná byste to nyní mohli napravit."@cs1
"Fru formand! De afsluttede Deres tale, fru kommissær, med at sige, at der er krise i mælkesektoren, og dog indledte De med at sige, at der allerede er truffet alle mulige foranstaltninger, og at situationen er ved at blive løst. De bør vide, at det kræver en klog kvinde at erkende, at hun har taget fejl. Det er en talemåde i Spanien, som meget fint kunne bruges om den aktuelle situation. I månedsvis har mælkesektoren lidt under en af de værste kriser i sin historie. Det til trods, og da Kommissionen og visse regeringer – heriblandt tilsyneladende min egen, den spanske – ikke ønsker at få vredet deres arme om på ryggen, nægter de at ændre beslutningerne i forbindelse med sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik. Disse beslutninger blev truffet uden tanke for sektorens skrøbelige natur og i en markedssammenhæng, der var meget forskellig fra den, der har udviklet sig, siden kompromiset blev indgået. Det får én til at tro, at medlemsstaterne dengang ikke ønskede at se eller ikke kunne se det uvejr, der var på vej. Reformen er meget hurtigt blevet irrelevant på grund af de store ændringer på markedet, hvilket viser, at sektoren er fuldstændig afhængig af prisudsvingene. At store producenter som Frankrig og Tyskland – lande, der med denne aftale i absolutte tal opnåede den største øgning af deres nationale produktionskvoter – nu er dem, der anmoder om en revurdering af beslutningerne i forbindelse med sundhedstjekket, rejser en masse spørgsmål. Som jeg ser det, fik medlemsstaterne uret, og de burde have lydt mere omhyggeligt til de stemmer, herunder min, der opfordrede til, at en endelig beslutning om sektorens fremtid skulle udskydes til 2011. Det er en skam, at ingen lyttede til os. Det bør De måske gøre nu."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Sie beendeten Ihre Rede mit der Aussage, dass sich der Milchsektor in einer Krise befindet, und doch sagten Sie am Anfang, dass alle möglichen Maßnahmen bereits getroffen worden sind und dass bereits an einer Lösung gearbeitet wird. Sie sollten wissen, dass eine kluge Frau ihre Fehler einsieht. Das ist eine spanische Redewendung, die die Situation gut beschreibt. Monatelang hat der Milchsektor unter einer der schwersten Krisen in seiner Geschichte zu leiden gehabt. Nichtsdestotrotz weigern sich die Europäische Kommission und gewisse Regierungen – anscheinend auch meine eigene, die spanische Regierung – ihre Entscheidungen im Rahmen des Gesundheitschecks der Gemeinsamen Agrarpolitik zu überdenken, weil sie nicht zulassen wollen, dass man sie unter Druck setzt. Die Entscheidungen wurden ohne Rücksicht auf die Instabilität dieses Sektors getroffen, und bei einem Marktumfeld, das sich in der Zwischenzeit, seit dieser Kompromiss getroffen wurde, stark verändert hat. Das lässt vermuten, dass die Mitgliedstaaten damals das Unwetter, das immer näher rückte, nicht erkennen wollten oder konnten. Die Reform hat sehr schnell an Bedeutung verloren in Anbetracht des großen Umschwungs auf dem Markt, was beweist, dass dieser Sektor den Preisschwankungen schutzlos ausgeliefert ist. Die Tatsache, dass große Erzeuger wie Frankreich und Deutschland – Länder, die, um die Wahrheit zu sagen, bei diesem Übereinkommen die größte Anhebung der nationalen Produktionsquoten erreichen konnten – dass nun sie diejenigen sind, die eine Überarbeitung des Gesundheitschecks einfordern, wirft eine Menge Fragen auf. Wie ich die Sache sehe, lagen die Mitgliedstaaten falsch und hätten besser auf jene gehört, die, wie auch ich, die Aufschiebung einer endgültigen Entscheidung über die Zukunft des Sektors bis 2011 forderten. Es ist eine Schande, dass keiner auf uns gehört hat. Vielleicht wäre jetzt die Zeit, das zu tun."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ολοκληρώσατε την ομιλία σας λέγοντας ότι υπάρχει κρίση στον τομέα του γάλακτος, παρά ταύτα όμως, ξεκινήσατε λέγοντας ότι ήδη ελήφθησαν όλα τα δυνατά μέτρα και ότι η κατάσταση ξεκαθαρίζει. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι δείγμα σωφροσύνης να αναγνωρίζει κάποια ότι έσφαλε. Αυτή είναι μια ρήση στην Ισπανία, η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτήν την κατάσταση. Επί μήνες, ο τομέας του γάλακτος πλήττεται από μία από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία του. Παρά ταύτα, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένες κυβερνήσεις –καθώς φαίνεται, περιλαμβανομένης της δικής μου, της ισπανικής κυβέρνησης– δεν θέλουν να πειθαναγκαστούν, αρνούνται να επανεξετάσουν τις αποφάσεις που αφορούν τον διαγνωστικό έλεγχο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς καμία σκέψη για την αστάθεια αυτού του τομέα, σε ένα δε πλαίσιο αγοράς πολύ διαφορετικό από εκείνο που διαμορφώθηκε μετά τον συμβιβασμό που συμφωνήθηκε. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη δεν ήθελαν να δουν ή δεν μπορούσαν να δουν, τη δεδομένη στιγμή, την επερχόμενη καταιγίδα. Η μεταρρύθμιση πολύ γρήγορα κατέστη ακατάλληλη, λόγω της μείζονος στροφής της αγοράς, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο τομέας είναι πλήρως παραδομένος στο έλεος της αστάθειας των τιμών. Το γεγονός ότι μείζονες παραγωγοί όπως η Γαλλία και η Γερμανία –χώρες που, σε απόλυτους αριθμούς, εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη αύξηση των εθνικών τους ποσοστώσεων παραγωγής με αυτήν τη συμφωνία– είναι τώρα εκείνοι που ζητούν αναθεώρηση των αποφάσεων του διαγνωστικού ελέγχου εγείρει πολλά ζητήματα. Κατά την άποψή μου, τα κράτη μέλη έσφαλαν και θα έπρεπε να έχουν ακούσει πιο προσεκτικά φωνές, της δικής μου συμπεριλαμβανομένης, που ζητούσαν να αναβληθεί η λήψη της όποιας τελικής απόφασης για το μέλλον του τομέα μέχρι το 2011. Είναι κρίμα που κανένας δεν μας άκουσε. Ίσως θα πρέπει να το πράξετε τώρα."@el10
"Madam President, Commissioner, you ended your speech by saying that there is a crisis in the milk sector, and yet you started by saying that all possible measures have already been taken and that the situation is being sorted out. You should know that it takes a wise woman to recognise that she was wrong. That is a saying in Spain, which could very well be applied to this situation. For months the milk sector has been suffering one of the worst crises in its history. Despite that, because the European Commission and certain governments – seemingly including my own, the Spanish Government – do not want to allow their arms to be twisted, they are refusing to go back on the decisions relating to the health check of the common agricultural policy. Those decisions were taken without any thought for the fragility of this sector, and in a market context very different from the one that has developed since that compromise was agreed. It makes you think that the Member States did not want to see, or could not see, at that time, the storm that was approaching. The reform has very quickly become irrelevant, due to the major turnaround in the market, which demonstrates that the sector is totally at the mercy of price volatility. The fact that major producers such as France and Germany – countries which, in absolute terms, obtained the biggest increase in their national production quotas in this agreement – are now the ones asking for a review of the health check decisions raises a lot of issues. As I see it, the Member States were wrong and should have listened more carefully to the voices, including mine, which were calling for any final decision on the future of the sector to be postponed until 2011. It is a shame that no one listened to us. Perhaps you should do so now."@en4
"Austatud juhataja, volinik! Te lõpetasite oma kõne, öeldes, et piimasektoris on kriis ja siiski alustasite te, öeldes, et kõik võimalikud meetmed on juba võetud ja et olukord normaliseeritakse. Peaksite teadma, et naine peab olema tark, et aru saada, et tal pole olnud õigus. See on Hispaania kõnekäänd, mida võiks väga hästi käesolevas olukorras kasutada. Juba kuid on piimasektor kannatanud ühe selle ajaloo kõige raskema kriisi käes. Vaatamata sellele, tulenevalt asjaolust, et Euroopa Komisjon ja teatud valitsused – ilmselt ka minu kodumaa Hispaania valitsus – ei taha lasta endal käsi väänata, keelduvad nad minema tagasi otsuste juurde seoses ühise põllumajanduspoliitika nn tervisekontrolliga. Need otsused tehti, pööramata vähimatki tähelepanu selle sektori haprusele, ning turuolukorras, mis oli väga erinev sellest, mis on välja kujunenud pärast kompromissi saavutamist. See viib mõttele, et liikmesriigid ei soovinud või ei suutnud näha lähenevat tormi. Kõnealune reform on väga kiiresti muutunud asjassepuutumatuks suure pöörde tõttu turul, mis näitab, et sektor on täielikult hinnakõikumiste armul. Palju küsimusi tõstatab asjaolu, et suured tootjad, näiteks Prantsusmaa ja Saksamaa – riigid mis, absoluutarvudes said kõnealuses kokkuleppes oma riiklikele tootmiskvootidele suurima juurdekasvu – on praegu riigid, mis paluvad nn tervisekontrolli otsused läbi vaadata. Minu seisukohalt on asi nii, et liikmesriigid eksisid ja oleksid pidanud hoolikamalt kuulama hääli, sealhulgas minu oma, mis kutsusid üles mis tahes lõplikku otsust sektori tuleviku kohta edasi lükkama kuni 2011. aastani. On kahju, et keegi meid ei kuulanud. Võib-olla peaksite seda tegema nüüd."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, päätitte puheenvuoronne toteamalla, että maitoala on kriisissä, ja silti sanoitte aluksi, että kaikki mahdolliset toimenpiteet on jo toteutettu tilanteen korjaamiseksi. Teidän pitäisi tietää, että tarvitaan viisas nainen myöntämään erehdyksensä. Tätä espanjalaista sanontaa voitaisiin aivan hyvin soveltaa tähän tilanteeseen. Jo kuukausien ajan maitoala on kärsinyt yhdestä kaikkien aikojen pahimmista kriiseistään. Tästä huolimatta Euroopan komissio ja määrätyt hallitukset – ilmeisesti myös kotimaani Espanjan hallitus – jotka eivät halua antaa periksi painostukselle, kieltäytyvät perumasta yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastukseen liittyviä päätöksiä. Kyseiset päätökset tehtiin ottamatta lainkaan huomioon maidontuotannon haavoittuvuutta ja täysin erilaisessa markkinatilanteessa kuin se, johon on päädytty tämän kompromissin tekemisen jälkeen. Siitä saa sellaisen kuvan, ettei jäsenvaltioilla tuolloin ollut halua tai kykyä nähdä lähestyvää myrskyä. Uudistus on nopeasti menettänyt merkityksensä markkinoiden täydellisen suunnanmuutoksen takia, mikä osoittaa, että maitoala on täysin hintavaihtelujen armoilla. Se, että Ranskan ja Saksan kaltaiset suuret tuottajamaat – juuri ne maat, jotka saivat sopimuksen ansiosta suurimmat absoluuttiset korotukset kansallisiin tuotantokiintiöihinsä – ovat nyt vaatimassa terveystarkastusta koskevien päätösten uudelleentarkastelua, synnyttää paljon ongelmia. Oman näkemykseni mukaan jäsenvaltiot olivat väärässä, ja niiden olisi pitänyt kuunnella tarkemmin niiden ääntä – omani mukaan luettuna – jotka vaativat alan tulevaisuutta koskevien lopullisten päätösten lykkäämistä vuoteen 2011. Sääli, ettei kukaan kuunnellut meitä. Ehkä teidän pitäisi tehdä niin nyt."@fi7
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, vous avez conclu votre intervention en disant qu’il y a une crise dans le secteur laitier, et pourtant vous aviez commencé en disant que toutes les mesures possibles ont déjà été prises et que la situation est en passe d’être résolue. Vous devriez savoir qu’une femme avisée sait reconnaître qu’elle s’est trompée. C’est un dicton espagnol qui pourrait très bien s’appliquer à cette situation. Depuis des mois le secteur laitier souffre d’une des crises les plus graves de son histoire. Malgré cela, parce que la Commission européenne et certains gouvernements - y compris le mien, le gouvernement espagnol - ne veulent pas qu’on leur force la main, ils refusent de revenir arrière sur les décisions relatives au bilan de santé de la politique agricole commune. Ces décisions ont été prises sans aucune considération pour la fragilité de ce secteur et dans un contexte de marché très différent de celui qui s’est développé depuis que le compromis a été adopté. Cela laisse à penser qu’à cette époque, les États membres ne voulaient pas voir, ou ne pouvaient pas voir, l’orage qui s’approchait. Du fait du retournement radical du marché, la réforme a très rapidement cessé d’être en phase, ce qui prouve que le secteur est totalement à la merci de la volatilité des prix. Le fait que les grands producteurs comme la France et l’Allemagne - pays qui, en termes absolus, ont obtenu la plus forte augmentation de leurs quotas de production nationaux dans cet accord – soient aujourd’hui ceux qui demandent une révision des décisions du bilan de santé, soulève un certain nombre de questions. D’après ce que je constate, les États membres ont eu tort et auraient dû écouter plus attentivement les voix, y compris la mienne, qui appelaient à ce que toute décision finale sur l’avenir du secteur soit reportée jusqu’en 2011. Dommage que vous ne nous ayez pas écoutés. C’est peut-être ce que vous devriez faire maintenant."@fr8
"Elnök asszony! Biztos asszony, Ön azzal fejezte be a beszédét, hogy válság van a tejágazatban, és első kijelentése most mégis az volt, hogy már meghoztak minden lehetséges intézkedést, és folyamatban van a helyzet megoldása. Tudnia kellene, hogy egy bölcs asszonynak el kell ismernie tévedését. Ez egy spanyolországi szólás, amelyet nagyon jól lehetne alkalmazni ebben a helyzetben. A tejágazat hónapok óta történetének legsúlyosabb válságát éli. Ennek ellenére, mivel az Európai Bizottság és bizonyos kormányok – beleértve láthatóan az enyémet is, a spanyol kormányt – nem akarják engedni, hogy nyomást gyakoroljanak rájuk, elutasítják a közös agrárpolitika állapotfelmérésével kapcsolatos döntések visszavonását. E döntéseket az említett ágazat törékenységére való tekintet nélkül hozták meg, egy olyan piaci környezetben, amely nagyon eltért a kompromisszum elfogadása óta kialakult helyzettől. Ennek alapján azt gondolja az ember, hogy a tagállamok akkoriban nem akarták látni vagy nem láthatták a közeledő vihart. A reform nagyon gyorsan elhanyagolhatóvá vált a piacon bekövetkezett jelentős fordulatnak köszönhetően, amely azt bizonyítja, hogy az ágazat teljes mértékben ki van szolgáltatva az árvolatilitásnak. Az, hogy a legnagyobb termelők – például Franciaország és Németország, azok az országok, amelyek abszolút értékben a nemzeti termelési kvótájuk legnagyobb emelését érték el ebben a megállapodásban – kérik most az állapotfelmérés felülvizsgálatát, rengeteg kérdést vet fel. Meglátásom szerint a tagállamok tévedtek, és alaposabban kellett volna figyelniük azokra a véleményekre, az enyémre is, amelyek az ágazat jövőjére vonatkozó végleges döntés 2011-ig történő elhalasztására szólítottak fel. Gyalázat, hogy senki sem hallgatott ránk. Talán Önöknek most így kellene tenniük."@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, lei ha concluso il suo intervento affermando l’esistenza di una crisi nel settore del latte, eppure aveva esordito sostenendo che tutte le misure possibili per risolvere la situazione sono già state intraprese. Sapersi correggere è da saggi. Così diciamo in Spagna, un detto che si attaglia perfettamente alla situazione. Per mesi il settore del latte ha subito la peggiore crisi della sua storia. Ciononostante, poiché la Commissione europea e alcuni governi, compreso apparentemente il mio, quello spagnolo, non vogliono essere messi alle strette, si rifiutano di retrocedere sulle decisioni riguardanti la valutazione dello stato di salute della politica agricola comune. Dette decisioni sono state prese senza riflettere minimamente sulla fragilità del settore e in un contesto di mercato molto diverso da quello sviluppatosi dal momento in cui è stato concordato il compromesso, il che fa pensare che gli Stati membri non abbiano voluto o saputo riconoscere, all’epoca, i segni premonitori della tempesta. La riforma è ben presto diventata irrilevante visto il profondo stravolgimento del mercato, dimostrando così che il settore è completamente alla mercé della volatilità dei prezzi. Il fatto che i maggiori produttori come la Francia e la Germania, paesi che in termini assoluti hanno ottenuto il maggiore aumento delle quote di produzione nazionali nell’accordo, ora siano proprio quelli a chiedere la revisione delle decisioni prese alla luce della valutazione dello stato di salute solleva molti interrogativi. Secondo la mia personale interpretazione, gli Stati membri hanno sbagliato e avrebbero dovuto ascoltare con più attenzione le voci, compresa la mia, che esortavano a rinviare al 2011 qualunque decisione finale sul futuro del settore. E’ deplorevole che nessuno ci abbia ascoltati. Forse dovreste farlo adesso."@it12
"Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, kalbą baigėte sakydama, kad pieno sektoriuje krizė, o pradėjote sakydama, kad visų galimų priemonių jau imtasi ir kad padėtis tvarkoma. Turėtumėte žinoti, kad išmintinga moteris suvokia klydusi. Toks ispanų posakis, kurį galima gerai pritaikyti šiuo atveju. Jau daugelį mėnesių pieno sektorius patiria vieną iš sunkiausių krizių istorijoje. Kadangi, nepaisydamos to, Europos Komisija ir tam tikros vyriausybės, veikiausiai įskaitant ir manąją, Ispanijos vyriausybę, nenori pripažinti pralaimėjimo, jos atsisako grįžti prie sprendimų, susijusių su bendrosios žemės ūkio politikos būklės įvertinimu. Tie sprendimai priimti nepagalvojus apie šio sektoriaus pažeidžiamumą ir tai padaryta esant visiškai kitoms rinkos sąlygoms nei tos, kurios susiformavo susitarus dėl minėtojo kompromiso. Esi priverstas manyti, kad valstybės narės nenorėjo arba tuo laiku negalėjo matyti artėjančios audros. Reforma greitai tapo nebeaktuali, nes rinka radikaliai pasikeitė – tai rodo, kad sektorius visiškai priklauso nuo kainų svyravimo. Dėl to, kad didieji gamintojai, pvz., Prancūzija ir Vokietija – šalys, kurios, bendrais skaičiais, pagal šį susitarimą labiausiai padidino savo vidaus gamybos kvotas, dabar prašo persvarstyti atliekant būklės įvertinimą priimtus sprendimus, kyla daug klausimų. Mano požiūriu, valstybės narės klydo ir turėjo atidžiau įsiklausyti į balsus, įskaitant manąjį, raginusius galutinį sprendimą dėl sektoriaus ateities atidėti iki 2011 m. Gėda, kad niekas mūsų nesiklausė. Galbūt jūs dabar turėtumėte tai padaryti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāre! Jūs beidzāt savu runu, sakot, ka piena ražošanas nozarē ir krīze, savukārt savas runas sākumā jūs teicāt, ka visi iespējamie pasākumi jau ir veikti un ka situācija tiek risināta. Jums jāzina, ka tikai gudra sieviete atzīst, ka viņai nav taisnība. Tā ir spāņu paruna, ko var tikpat labi attiecināt uz šo situāciju. Jau mēnešiem piena ražošanas nozare pārdzīvo vienu no smagākajām krīzēm tās vēsturē. Tomēr Eiropas Komisija un dažas valdības, acīmredzot tostarp arī mana, Spānijas valdība, nevēloties pieļaut, lai uz tām izdara spiedienu, atsakās mainīt lēmumus, kas skar kopējās lauksaimniecības politikas „veselības pārbaudi”. Šos lēmumus pieņēma, nedomājot par nedrošo stāvokli nozarē, kuras tirgus situācija stipri atšķīrās no situācijas, kas izveidojusies kopš vienošanās par šo kompromisu. Tas liek domāt, ka dalībvalstis negribēja redzēt vai arī nevarēja redzēt vētru, kas tuvojās. Reforma ir strauji zaudējusi nozīmi lielo tirgus pārmaiņu dēļ, un tas parāda, ka nozare ir pilnīgi atkarīga no cenu svārstībām. Tas, ka lielākās ražotājas, piemēram, Francija un Vācija, – valstis, kas absolūtos skaitļos ieguva vislielāko ražošanas kvotu palielinājumu šajā nolīgumā, – tagad pieprasa „veselības pārbaudes” pārskatīšanu, izraisa daudz jautājumu. Manā skatījumā dalībvalstīm nebija taisnība un tām vajadzēja uzmanīgāk ieklausīties balsīs, ieskaitot manā, kas aicināja atlikt galīgo lēmumu par nozares nākotni līdz 2011. gadam. Žēl, ka neviens neuzklausīja mūs. Varbūt jums tas būtu jādara tagad."@lv13
"Señora Presidenta, señora Comisaria, acababa usted sus palabras diciéndonos que hay una crisis en el sector lácteo, pero comenzaba diciéndonos que ya había tomado todas las medidas y que la cosa se solucionaba. Mire, rectificar es de sabios. Y ése es un dicho español que podría aplicarse muy bien al caso que hoy nos ocupa. El sector lechero sufre desde hace meses una de las crisis más graves de su historia y, a pesar de ello, por no querer dar usted su brazo a torcer, o la Comisión Europea o algunos de los Gobiernos —entre los que parece también incluirse el mío, el Gobierno español—, que se niegan a dar marcha atrás en cuanto a las decisiones del chequeo de salud de la PAC ... Dichas decisiones se adoptaron sin tener en cuenta la fragilidad de este sector, y en un contexto de mercado muy distinto del que surgió después de que se cerrara ese compromiso. Da la sensación de que los Estados miembros o no quisieron o no pudieron ver, en ese momento, la tormenta que se avecinaba. La reforma quedó desfasada en poco tiempo, debido al giro tan grande que ha dado el mercado, un giro que demuestra que el sector se encuentra a total merced de la volatilidad de los precios. Que grandes productores como Francia y Alemania —países que lograron, en términos absolutos, en ese acuerdo el mayor aumento de sus cuotas nacionales de producción—, que esos países sean ahora los que están pidiendo una revisión de las decisiones del chequeo da mucho que pensar. A mi modo de entender, los Estados miembros se equivocaron y debieron haber escuchado con más atención las voces, entre las que me encuentro, que pedíamos aplazar a 2011 cualquier tipo de decisión definitiva sobre el futuro del sector. Es una pena que no nos escucharan. ¡Háganlo ahora!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, u sloot uw interventie af met te zeggen dat er een crisis is in de zuivelsector, maar aan het begin zei u dat alle benodigde maatregelen al zijn genomen en dat de problemen worden opgelost. Kijk, fouten maken is menselijk. Dat is een Spaans gezegde dat we heel goed op deze kwestie kunnen toepassen. De zuivelsector wordt al maandenlang getroffen door een van de zwaarste crises uit zijn geschiedenis. Desondanks weigeren de Europese Commissie en diverse regeringen, waaronder naar het schijnt ook de mijne, de Spaanse regering, zich te laten overtuigen van het tegendeel en terug te komen op de besluiten van de check-up van het GLB. Die besluiten zijn genomen zonder rekening te houden met de kwetsbaarheid van deze sector, die zich ook nog eens in een heel andere marktsituatie bevindt dan op het moment dat dit compromis werd gesloten. Het geeft de indruk dat de lidstaten op dat moment geen idee hadden van de storm die er aan zat te komen, of deze niet wilden zien. De hervorming bleek al snel niet meer relevant, vanwege de enorme draai die de markt heeft gemaakt, wat aantoont dat deze sector volledig aan prijsschommelingen is overgeleverd. Het feit dat grote producenten als Frankrijk en Duitsland – landen die, in absolute zin, met dit akkoord de grootste stijging van de nationale productiequota hebben bewerkstelligd – nu vragen om een herziening van de besluiten van de check-up, is een teken aan de wand. Volgens mij hebben de lidstaten een vergissing gemaakt en hadden ze beter moeten luisteren naar degenen, waaronder ik, die hebben verzocht om uitstel tot 2011 van elk definitief besluit over de toekomst van de zuivelsector. Het is jammer dat niemand toen naar ons heeft geluisterd. Doe dat nu alstublieft wel!"@nl3
"Pani przewodnicząca, pani komisarz! Zakończyła pani swoje wystąpienie, mówiąc, że w sektorze mlecznym panuje kryzys, a rozpoczęła pani mówiąc, że podjęte zostały już wszystkie możliwe środki, a sytuacja się poprawia. Powinna pani wiedzieć, że mądra kobieta potrafi przyznać, że się pomyliła. To hiszpańskie powiedzenie mogłoby bardzo dobrze pasować do tej sytuacji. Od miesięcy sektor mleczny jest dotknięty jednym z najgorszych kryzysów w historii. Pomimo tego Komisja Europejska i niektóre rządy – w tym najwidoczniej mój własny, to jest rząd hiszpański – nie chcą zostać przyparte do muru, odmawiając odwrotu od decyzji dotyczących oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej. Wspomniane decyzje były podejmowane bez uwzględnienia niestabilności tego sektora oraz w bardzo odmiennym kontekście rynkowym od tego, który zaistniał od czasu ustalenia kompromisu. To każe myśleć, że państwa członkowskie nie chciały widzieć lub nie potrafiły dostrzec swego wówczas nadchodzącej burzy. Reforma bardzo szybko okazała się niewłaściwa ze względu na poważną zmianę sytuacji na rynku, co dowodzi, że sektor jest całkowicie zależny od wahań cen. Wiele do myślenia daje fakt, że główni producenci, tacy jak Francja i Niemcy, czyli kraje, które w ujęciu bezwzględnym uzyskały największy wzrost krajowych kwot produkcji w ramach porozumienia, teraz domagają się przeglądu decyzji wynikających z oceny funkcjonowania. W moim mniemaniu państwa członkowskie pomyliły się i powinny uważniej słuchać głosów, w tym mojego, które wzywały do odłożenia ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości sektora do 2011 roku. To wstyd, że nikt nas nie posłuchał. Być może należy to zrobić teraz."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, V. Exa. terminou a sua intervenção dizendo que há uma crise no sector do leiteiro, mas começou dizendo que já tinham sido tomadas todas a medidas possíveis e que a situação está em vias de ser resolvida. A Senhora Comissária saberá que é preciso ser-se uma mulher sensata para reconhecer que errou. Este é um adágio espanhol que poderia muito bem aplicar-se a esta situação. Há meses que o sector do leiteiro vive uma das piores crises da sua história. Apesar disso, em virtude de a Comissão Europeia e certos governos – entre os quais, segundo parece, também se conta o meu, o Governo espanhol – não quererem dar o braço a torcer, recusam-se a rever as decisões relacionadas com o exame de saúde da política agrícola comum. Tais decisões foram tomadas sem ter em linha de conta a fragilidade deste sector e num contexto de mercado muito diferente do que o que surgiu depois de esse compromisso ter sido acordado. Isto leva-nos a crer que, na altura, os Estados-Membros não quiseram ou não puderam ver a tempestade que se aproximava. A reforma depressa se tornou irrelevante devido à grande reviravolta que se registou no mercado, uma reviravolta que demonstra que o sector se encontra inteiramente à mercê da volatilidade dos preços. O facto de grandes produtores como a França e a Alemanha – países que, em termos absolutos, obtiveram o maior aumento das suas quotas de produção nacionais neste acordo – serem agora os que pedem uma revisão das decisões do exame de saúde, dá realmente muito que pensar. Do meu ponto de vista, os Estados-Membros enganaram-se e deveriam ter escutado com mais atenção as vozes, entre as quais a minha, que pediam que qualquer decisão definitiva sobre o futuro do sector fosse adiada para 2011. Pena é que, então, ninguém nos tenha dado ouvidos. Talvez devam fazê-lo agora."@pt17
"Dnă preşedintă, dnă comisar, v-aţi terminat discursul spunând că sectorul produselor lactate este în criză şi totuşi l-aţi început spunând că au fost deja luate toate măsurile posibile şi că situaţia este pe cale de a fi elucidată. Ar trebui să ştiţi că doar o femeie înţeleaptă recunoaşte că s-a înşelat. Aşa spune o zicală din Spania, care s-ar putea aplica foarte bine situaţiei de faţă. De luni de zile sectorul produselor lactate traversează una dintre cele mai grave crize din istoria sa. În ciuda acestui fapt, deoarece Comisia Europeană şi unele guverne – printre care se pare că se numără şi guvernul ţării mele, guvernul spaniol – nu vor să fie supuse presiunii, acestea refuză să revină asupra deciziilor legate de bilanţul de sănătate al politicii agricole comune. Deciziile respective au fost luate fără a se ţine în vreun fel seama de fragilitatea acestui sector şi într-un context al pieţei foarte diferit de cel care s-a dezvoltat de la adoptarea acelui compromis. Acest lucru te face să te gândeşti că statele membre nu au dorit sau nu au fost capabile să sesizeze, în acel moment, furtuna care se apropia. Reforma a devenit foarte repede irelevantă, din cauza întorsăturii semnificative care a avut loc pe piaţă, ceea ce arată că sectorul este în întregime la cheremul volatilităţii preţurilor. Faptul că mari producători, precum Franţa şi Germania – ţări care, în termeni absoluţi, au obţinut cea mai importantă majorare a cotelor naţionale de producţie în urma acestui acord – sunt astăzi cei care solicită revizuirea deciziilor luate în cadrul bilanţului de sănătate ridică multe probleme. După părerea mea, statele membre s-au înşelat şi ar fi trebuit să asculte cu mai multă atenţie acele voci, inclusiv a mea, care solicitau ca orice decizie finală cu privire la viitorul sectorului să fie amânată până în 2011. E păcat că nimeni nu ne-a ascultat. Poate că ar trebui să ne ascultaţi acum."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, svoje vystúpenie ste zakončili slovami, že odvetvie mliekarenstva je v kríze, ale začali ste slovami, že už boli prijaté všetky možné opatrenia a situácia sa rieši. Mali by ste vedieť, že len múdra žena si uvedomí, že sa pomýlila. V Španielsku je takéto príslovie, ktoré sa dá veľmi dobre použiť aj v tejto situácii. Odvetvie mliekarenstva už mesiace trpí jednou z najhorších kríz vo svojej histórii. Keďže Európska komisia a niektoré vlády – zdá sa, že aj naša španielska vláda – sa nechcú dať presvedčiť, i napriek tomu sa odmietajú vrátiť k rozhodnutiam týkajúcim sa kontroly stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tieto rozhodnutia boli prijaté bez akéhokoľvek ohľadu na krehkosť tohto odvetvia, ktoré sa v kontexte trhu veľmi líši od trhu, ktorý sa vyvinul od dohodnutia kompromisu. Človek si myslí, že členské štáty vtedy nechceli vidieť alebo nevideli približujúcu sa búrku. Reforma sa veľmi rýchlo stala bezpredmetnou z dôvodu veľkého obratu na trhu, čo svedčí o tom, že toto odvetvie je vydané úplne napospas výkyvom cien. Skutočnosť, že práve veľkí výrobcovia, ako napríklad Francúzsko a Nemecko – krajiny, ktoré v absolútnom vyjadrení získali touto dohodou najväčšie zvýšenie svojich národných výrobných kvót, teraz žiadajú o preskúmanie rozhodnutí z kontroly stavu, vyvoláva množstvo otázok. Členské štáty podľa mňa urobili chybu a mali by pozornejšie počúvať hlasy vrátane môjho, ktoré volali po tom, aby sa všetky konečné rozhodnutia o budúcnosti odvetvia odložili do roku 2011. Je hanba, že nás nik nepočúval. Možno teraz by ste teda mali."@sk19
"Gospa predsednica, komisarka, svoj govor ste končali z besedami, da je v sektorju mleka kriza in vendar ste začeli z besedami, da so bili sprejeti vsi možni ukrepi in da se stanje ureja. Vedeti morate, da lahko samo pametna ženska ugotovi, da se je motila. To je španski pregovor, ki ga zlahka uporabimo v tem primeru. Sektor mleka že mesece prestaja eno najhujših kriz v zgodovini. Kljub temu Evropska komisija in nekatere vlade (zdi se, da tudi moja, španska vlada) nočejo dovoliti, da bi jih v kaj silili, nočejo se vračati k odločitvam, ki se nanašajo na pregled stanja skupne kmetijske politike. Te odločitve so bile sprejete brez razmišljanja o hkrhosti tega sektorja in v tržnih okoliščinah, ki so zelo drugačne od teh, ki so se razvile od takrat, ko je bil dogovorjen tisti kompromis. Človek bi pomislil, da države članice takrat niso hotele ali pa niso mogle videti brižajoče se nevihte. Reforma je zelo kmalu postala brezpredmetna zaradi glavnega preobrata na trgu, ki dokazuje, da je sektor popolnoma prepuščen na milost in nemilost spremenljivosti cen. Dejstvo, da so glavne proizvajalke – kot sta Francija in Nemčija, torej države, ki so s tem sporazumom pridobile največje povečanje nacionalnih proizvodnih kvot v absolutnem smislu – zdaj tiste, ki prosijo za pregled odločitev iz pregleda stanja, sproža številna vprašanja. Kot vidim, države članice niso imele prav in bi morale pozorneje prisluhniti glasovom, vključno z mojim, ki so jih pozivali, naj počakajo z vsemi dokončnimi odločitvami o prihodnosti sektorja do leta 2011. Sramota je, da nas ni nihče poslušal. Morda bi nas morali zdaj."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot! Ni avslutade ert anförande med att säga att det är kris i mejerisektorn. Samtidigt inledde ni med att säga att alla möjliga åtgärder har vidtagits och att situationen håller på att ordnas upp. Ni borde veta att endast en vis kvinna inser att hon hade fel. Det är ett spanskt talesätt som skulle kunna passa bra som beskrivning av denna situation. Sedan flera månader tillbaka upplever mjölksektorn sin värsta kris någonsin. Eftersom Europeiska kommissionen och vissa regeringar – inklusive min egen regering, den spanska – inte vill få sina händer bakbundna, vägrar de trots detta att frångå de beslut som fattades i samband med hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Dessa beslut fattades utan tanke på hur sårbar denna sektor är, och i en marknadssituation som såg helt annorlunda ut jämfört med den utveckling som har skett sedan man enades om kompromissen. Man undrar om medlemsstaterna vid den aktuella tidpunkten inte ville förstå, eller inte kunde förstå, att stormen var på väg. Reformen har snabbt blivit irrelevant på grund av omsvängningen på marknaden, som visar att sektorn helt styrs av prisvolatilitet. Att det är stora producenter som Frankrike och Tyskland – de länder vars nationella produktionskvoter i absoluta tal ökade mest genom avtalet – som nu begär en översyn av de beslut som fattades i samband med hälsokontrollen väcker en rad frågor. Jag anser att medlemsstaterna hade fel och att de borde ha lyssnat mer på dem, däribland jag själv, som krävde att ett eventuellt slutgiltigt beslut om sektorns framtid skulle skjutas upp till 2011. Det är synd att ingen lyssnade på oss. Kanske borde ni göra det nu."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph