Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-027"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-027"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, werte Kollegen! Die Weltwirtschaftskrise hat den globalen Markt aus dem Gleichgewicht gebracht. Wir Milcherzeuger leiden unter einem Rekordtief bei den Auszahlungspreisen. Es werden nun immer wieder Stimmen laut, man solle die beschlossenen Regelungen bezüglich der Milchquote verändern. Davor kann ich als Milchbäuerin nur warnen. Auch ist es mit Interventionsmaßnahmen der Kommission gelungen, ein weiteres Absinken der Milchpreise zu verhindern. Der Markt scheint sich zu entspannen. Allerdings halte ich die Intervention nicht für ein wirklich gutes Mittel, weil hierdurch Lagerbestände aufgebaut werden, die später einen sich erholenden Markt belasten könnten. Deswegen fordere ich die Kommission auf, darzulegen, wie sie mit dieser Problematik umgehen möchte."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, světová hospodářská krize narušila rovnováhu světového trhu. Producenti mléka doplácejí na to, že se ceny dostaly na minimum, které v historii nemá obdoby. Znovu a znovu se ozývají hlasy, že je třeba pozměnit přijatá opatření týkající se kvót pro mléko. Já sám jsem producentem mléka a nezbývá mi než vás před takovými kroky varovat. Intervenční opatření Komise úspěšně zastavila další pokles cen mléka a zdá se, že trh se zotavuje. Nedomnívám se však, že intervence je vskutku vhodným prostředkem k dosažení těchto výsledků, neboť jejím výsledkem bude nahromadění zásob, které by později mohly zatížit obnovující se trh. Vyzývám tudíž Komisi, aby vysvětlila, jakým způsobem se s tímto problémem vyrovná."@cs1
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Den verdensøkonomiske krise har slået det globale marked ud af kurs. Som mælkeproducenter lider vi under, at priserne har nået det laveste niveau nogensinde. Vi hører igen og igen, at de vedtagne reguleringer af mælkekvoterne bør ændres. Jeg er selv mælkebonde og kan kun advare Dem om at gøre det. Med Kommissionens interventionsforanstaltninger er det også lykkedes at forhindre mælkepriserne i at falde endnu mere, og markedet synes at være ved at løsne op. Jeg mener dog ikke, at denne intervention virkelig er et godt middel til at opnå det, fordi den vil bevirke, at lagre , som måske senere kan blive en byrde for et marked, der er på vej op igen, vil hobe sig op. Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at forklare, hvordan den vil tackle dette problem."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η παγκόσμια οικονομική κρίση έθεσε εκτός ισορροπίας την παγκόσμια αγορά. Ως γαλακτοπαραγωγοί υποφέρουμε από τις συνέπειες των τιμών που έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ακούμε και ξανακούμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις για τις εγκριθείσες ποσοστώσεις γάλακτος. Καθώς είμαι και η ίδια γαλακτοπαραγωγός, σας προειδοποιώ μετ’ επιτάσεως να μην το πράξετε αυτό. Τα μέτρα παρέμβασης της Επιτροπής πέτυχαν επίσης να αποτρέψουν την περαιτέρω πτώση των τιμών του γάλακτος, η δε αγορά φαίνεται να χαλαρώνει. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι αυτή η παρέμβαση είναι ένα πραγματικά καλό μέσο επίτευξης αυτού, διότι θα οδηγήσει στη συσσώρευση αποθεμάτων, τα οποία θα επιβαρύνουν αργότερα τη βαίνουσα προς ανάκαμψη αγορά. Κατά συνέπεια, καλώ την Επιτροπή να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα χειριστεί αυτό το πρόβλημα."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the world economic crisis has thrown the global market off balance. As milk producers we are suffering the effects of prices having hit an all-time low. We are hearing over and over again that the adopted milk quota regulations should be amended. As a dairy farmer myself, I can only warn you against doing this. The Commission’s intervention measures have also succeeded in preventing milk prices from falling even further and the market seems to be relaxing. However, I do not think that this intervention is really a good means of achieving this, because it will result in stocks piling up which could burden a recovering market later on. I therefore call on the Commission to explain how it is going to deal with this problem."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la crisis económica mundial ha descompensado el mercado global. Los productores lácteos estamos sufriendo los efectos del desplome histórico de los precios. Una y otra vez escuchamos que la normativa sobre cuotas lácteas debería ser corregida. Como productora afectada por la situación del sector, tan sólo puedo recomendarles que no lo hagan. Las medidas intervencionistas de la Comisión han tenido éxito a la hora de evitar que los precios de la leche hayan descendido aún más, y parece que el mercado se está relajando. Sin embargo, no creo que esta intervención sea un buen medio para conseguir esto, ya que tendría como consecuencia una acumulación de existencias que supondría una carga para una posterior recuperación del mercado. Por tanto, pido a la Comisión que explique cómo va a abordar este problema."@es21
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, maailmanlaajuinen talouskriisi on horjuttanut maailmanmarkkinoiden tasapainoa. Me maidontuottajat kärsimme seuraukset hintojen pudottua kaikkien aikojen pohjalukemiin. Kerta toisensa jälkeen kuulemme, että maitokiintiöistä annettuja asetuksia pitäisi tarkistaa. Itsekin maidontuottajana voin vain varoittaa teitä tekemästä tätä. Komission interventiotoimilla on myös onnistuttu estämään vielä suurempi maidon hinnanlasku, ja markkinatilanne näyttää rauhoittuvan. Silti interventio ei mielestäni ole mikään hyvä keino tämän saavuttamiseen, sillä se kerryttää varastoja, jotka saattavat myöhemmin kuormittaa elpyviä markkinoita. Siksi pyydän komissiota selittämään, miten se aikoo ratkaista tämän ongelman."@fi7
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, la crise économique mondiale a déséquilibré le marché mondial. En tant que producteurs de lait nous souffrons de ses effets sur les prix, qui battent des records à la baisse. Nous entendons des voix s’élever, encore et encore, pour dire que les règles en matière de quotas laitiers doivent être changées. Étant moi-même exploitante laitière, je ne peux que vous mettre en garde contre une telle initiative. Les mesures d’intervention de la Commission ont également réussi à empêcher les prix du lait de tomber encore plus bas et le marché semble se détendre. Toutefois, je ne pense pas que cette intervention soit réellement un bon moyen d’y parvenir, parce qu’elle conduit à une accumulation de stocks qui pourraient plus tard accabler un marché convalescent. J’appelle donc la Commission à expliquer comment elle va traiter ce problème."@fr8
"Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! A világgazdasági válság kibillentette a világpiacot az egyensúlyából. Mi, a tejtermelők a rekordmélypontra jutott áraktól szenvedünk. Újra meg újra azt halljuk, hogy az elfogadott tejkvóta-rendeletek módosításra szorulnak. Mivel magam is tejtermelő vagyok, csak ez ellen figyelmeztethetem Önöket. A Bizottságnak az intervenciós intézkedésekkel sikerült megakadályoznia azt is, hogy a tejárak tovább csökkenjenek. A piac látszólag megnyugodott. Mindazonáltal nem tartom az intervenciót valóban jó eszköznek, mert olyan felhalmozódó készleteket fog eredményezni, amelyek később terhet jelenthetnek a helyreálló piac számára. Ezért felszólítom a Bizottságot, hogy fejtse ki, hogyan kezeli majd ezt a problémát."@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, la crisi economica mondiale ha completamente squilibrato il mercato globale. Come produttori di latte stiamo subendo gli effetti di prezzi che hanno raggiunto un minimo storico. Ci viene ripetuto continuamente che i regolamenti adottati per quanto concerne le quote latte dovrebbero essere modificati. Operando io stessa nel campo della produzione lattiero-casearia, non posso che ammonirvi invitandovi a non agire in tal senso. Le misure di intervento della Commissione sono peraltro riuscite a evitare che i prezzi del latte scendessero ulteriormente e pare che il mercato si stia rilassando. Non ritengo però che l’intervento oggi in discussione sia realmente uno strumento valido per conseguire lo scopo perché comporterà un accumulo di scorte che potrebbero successivamente gravare su un mercato in ripresa. Esorto pertanto la Commissione a spiegare come intende affrontare il problema."@it12
"Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai, dėl pasaulinės ekonomikos krizės suardyta pasaulinės rinkos pusiausvyra. Būdami pieno gamintojai, mes jaučiame kaip niekada žemų kainų poveikį. Nuolat girdime, kad patvirtintos pieno kvotų reglamentavimo nuostatos turėtų būti iš dalies keičiamos. Pati būdama pieno gamintoja, tikrai įspėju to nedaryti. Komisijos intervencijos priemonėmis taip pat sėkmingai užkirstas kelias pieno kainoms kristi dar labiau ir rinka veikiausiai atsigauna. Vis dėlto nemanau, kad ši intervencija iš tikrųjų yra gera priemonė tai pasiekti, nes dėl jos bus pradėtos kaupti atsargos, galinčios vėliau pakenkti atsigaunančiai rinkai. Todėl raginu Komisiją paaiškinti, kaip ji ketina spręsti šią problemą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi! Pasaules ekonomiskā krīze ir likusi globālajam tirgum zaudēt līdzsvaru. Kā piena ražotāji mēs ciešam no tā, ka cenas ir nokritušas nepieredzēti zemu. Mēs atkārtoti dzirdam, ka pieņemtās regulas par piena kvotām ir jāgroza. Tā kā es pati esmu piena ražotāja, es brīdinu jūs to nedarīt. Ar Komisijas intervences pasākumiem ir izdevies novērst piena cenu turpmāku pazemināšanos, un šķiet, ka tirgus svārstības mazinās. Tomēr es neuzskatu, ka šī intervence faktiski ir labs līdzeklis, lai to sasniegtu, jo tā beigsies ar produktu uzkrāšanos, kas vēlāk varētu apgrūtināt tirgus atveseļošanos. Tāpēc es aicinu Komisiju paskaidrot, kā tā risinās šo problēmu."@lv13
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, werte Kollegen! Die Weltwirtschaftskrise hat den globalen Markt aus dem Gleichgewicht gebracht. Wir Milcherzeuger leiden unter einem Rekordtief bei den Auszahlungspreisen. Es werden nun immer wieder Stimmen laut, man solle die beschlossenen Regelungen bezüglich der Milchquote verändern. Davor kann ich als Milchbäuerin nur warnen. Auch ist es mit Interventionsmaßnahmen der Kommission gelungen, ein weiteres Absinken der Milchpreise zu verhindern. Der Markt scheint sich zu entspannen. Allerdings halte ich die Intervention nicht für ein wirklich gutes Mittel, weil hierdurch Lagerbestände aufgebaut werden, die später einen sich erholenden Markt belasten könnten. Deswegen fordere ich die Kommission auf, darzulegen, wie sie mit dieser Problematik umgehen möchte."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, de economische crisis heeft het evenwicht op de wereldmarkt verstoord. Wij melkproducenten lijden onder de gevolgen van een recordlaagte van de prijzen. Er gaan steeds weer stemmen op om de aangenomen regelingen met betrekking tot de melkquota te wijzigen. Als melkboerin kan ik hier slechts tegen waarschuwen. Met interventiemaatregelen is het de Commissie ook gelukt om een verdere inzinking van de melkprijzen te voorkomen, en de markt lijkt zich nu te ontspannen. Toch beschouw ik deze interventie niet echt als een goed middel om dit te bereiken, omdat er voorraden mee worden opgebouwd die op een later tijdstip een zich herstellende markt kunnen belasten. Ik zou de Commissie dan ook willen vragen om uit te leggen hoe zij dit probleem wil gaan aanpakken."@nl3
"Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Światowy kryzys gospodarczy wytrącił rynek światowy z równowagi. Jako producenci mleka odczuwamy skutki rekordowo niskich cen. Wciąż słyszymy, że przyjęte uregulowania dotyczące kwot mlecznych powinny zostać zmienione. Ponieważ sama jestem hodowcą bydła mlecznego, mogę jedynie ostrzec państwa przed tym. Za pomocą działań interwencyjnych Komisji udało się również zapobiec dalszemu spadkowi cen mleka, a sytuacja na rynku wydaje się normalizować. Nie sądzę jednak, aby interwencja była naprawdę dobrym środkiem do osiągnięcia tego celu, ponieważ będzie skutkować gromadzeniem zapasów, które mogą utrudniać naprawę rynku w późniejszym czasie. Wzywam zatem Komisję, aby wytłumaczyła, jak zamierza rozwiązać ten problem."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, a crise económica mundial veio desequilibrar o mercado global. Os produtores de leite e de produtos lácteos estão a sofrer os efeitos da maior descida de sempre dos preços. Insiste-se sistematicamente numa alteração dos regulamentos adoptados relativos às quotas de leite. Em relação a isto, apenas posso, na qualidade de produtora de leite, adverti-los. As medidas de intervenção da Comissão conseguiram evitar que os preços do leite caíssem ainda mais, e o mercado parece não estar sob tanta tensão. Todavia, não creio que esta intervenção constitua um meio eficaz para o conseguir, porque conduzirá ao não escoamento de leite, o que poderia dificultar a recuperação do mercado mais tarde. Por conseguinte, exorto a Comissão a explicar como vai dar resposta a este problema."@pt17
"Dnă preşedintă, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, criza economică mondială a distrus echilibrul pieţei globale. La fel ca producătorii de lapte, suferim efectele faptului că preţurile au atins un nivel mai scăzut ca niciodată. Auzim iar şi iar că reglementările deja adoptate privind cotele de lapte ar trebui modificate. Fiind la rândul meu producător de produse lactate, nu pot decât să vă avertizez în legătură cu această modificare. Măsurile de intervenţie adoptate de Comisie au reuşit, de asemenea, să împiedice scăderea şi mai accentuată a preţurilor laptelui, iar piaţa pare a se detensiona. Cu toate acestea, nu consider că această intervenţie este cu adevărat o modalitate bună de a obţine acest rezultat, deoarece va determina acumularea de stocuri, ceea ce ar putea împovăra mai târziu o piaţă în plin proces de redresare. Solicit, aşadar, Comisiei să ofere explicaţii în ceea ce priveşte felul în care va aborda această problemă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, svetová hospodárska kríza vychýlila globálny trh z rovnováhy. Ako výrobcovia mlieka trpíme vplyvmi cien, ktoré dosiahli historické minimum. Stále počúvame, že prijaté nariadenia o kvótach na mlieko by sa mali zmeniť a doplniť. Sama som producentkou mlieka a mliečnych výrobkov a pred tým vás môžem jedine varovať. Intervenčné opatrenia Komisie boli úspešné aj v tom, že zabránili ďalšiemu prepadu cien mlieka, a zdá sa, že trh sa uvoľňuje. Nemyslím si však, že táto intervencia je skutočne dobrým prostriedkom, ako to dosiahnuť, lebo výsledkom bude nahromadenie zásob, ktoré neskôr môžu zaťažovať spamätávajúci sa trh. Preto vyzývam Komisiu, aby predstavila, ako bude riešiť tento problém."@sk19
"Gospa predsednica, komisarka, gospe in gospodje, svetovna gospodarska kriza je vrgla globalni trg iz ravnotežja. Tako kot proizvajalci mleka tudi mi trpimo zaradi učinkov cen, ki so padle na najnižjo točko doslej. Vedno znova slišimo, da se bodo sprejete uredbe o mlečnih kvotah spremenile. Ker sem tudi sama kmetica, ki proizvajam mleko, vas lahko samo posvarim pred takim početjem. Tudi intervencijski ukrepi Komisije so uspešno preprečevali, da bi cene mleka še bolj padle in zdi se, da se trg umirja. Vendar pa menim, da ta intervencija pravzaprav ni dobro sredstvo za doseganje tega, ker bo povzročila, da se bodo nakopičile zaloge, ki bi lahko pozneje obremenjevale okrevanje trga. Zato pozivam Komisijo, naj pojasni, kako bo reševala ta problem."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Krisen i världsekonomin har fått den globala marknaden ur balans. Som mjölkproducenter drabbas vi av att priserna har fallit till bottennivåer. Om och om igen får vi höra att det mjölkkvotssystem som antagits bör ändras. Eftersom jag själv är mjölkbonde varnar jag er för att göra det. Kommissionens interventionsåtgärder har dessutom lyckats förhindra mjölkpriserna från att falla ännu mer, och marknaderna verkar ha stabiliserats. Intervention är emellertid inte en bra metod för att nå detta mål, eftersom det kommer att leda till att det byggs upp stora lager som bli betungande för marknaden längre fram när den börjar återhämta sig. Jag uppmanar därför kommissionen att förklara hur den tänker hantera detta problem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph