Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-025"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Multe voci au cerut în această perioadă, încă de la începutul crizei, o îngheţare a creşterii cotelor de lapte. O astfel de măsură nu numai că nu ar reprezenta o soluţie, dar ar constitui o greşeală cel puţin din următoarele puncte de vedere. În primul rând, nu există nicio legătură fundamentată economic între creşterea cotelor de lapte şi scăderea preţurilor pe piaţă. Cotele au crescut, producţia a scăzut. Nu văd unde este legătura. Piaţa însăşi este explicaţia pentru scăderea preţurilor. Cred că impunerea unor cote rigide ar determina în timp creşterea preţurilor. Cei care vor beneficia vor fi din nou nu producătorii, ci, din nou, procesatorii şi comercianţii. Dacă vrem să limităm producţia, ar trebui să-i încurajăm pe producători eventual să renunţe în mod voluntar la creşterea animalelor prin stimulente, şi nu prin măsuri care ar putea distorsiona piaţa. Ce se va întâmpla în ipoteza unei îngheţări a cotelor în momentul în care se va relua, de exemplu, cererea pe piaţa mondială? Ce ar putea face producătorii europeni? Pentru că producţia de lapte nu are un robinet pe care să îl închidem şi să îl deschidem… Spuneam, ce ar putea face producătorii europeni în ipoteza unei reluări a cererii pe piaţa mondială? Pentru că producţia de lapte nu are un robinet pe care să îl putem închide şi deschide după bunul plac. Dacă am reduce acum producţia, oamenii ar înceta, evident, să crească vaci, iar refacerea şeptelului ar fi foarte dificilă în momentul în care ne vom da seama că ceea ce unii îşi imaginează acum că ar fi o măsură bună, în realitate reprezintă o mare greşeală. <BRK>"@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Řada lidí v průběhu tohoto období, již od počátku krize, požadovala zastavit zvyšování kvót pro mléko. Podobné opatření by nejenže nebylo řešením, ale dokonce by bylo zcela chybné, alespoň z následujících hledisek. Za prvé, mezi navýšením kvót pro mléko a poklesem tržních cen neexistuje žádná hospodářská spojitost. Kvóty narostly a výroba poklesla. Nevidím v tom žádnou spojitost. Trh jako takový podává vysvětlení klesajících cen. Domnívám se, že stabilní kvóty by v průběhu času vedly k nárůstu cen. Nicméně užitek by z toho měli opět zpracovatelé a prodejci, nikoli výrobci. Chceme-li omezit výrobu, možná bychom měli výrobce povzbuzovat k tomu, aby chov hospodářských zvířat zastavili dobrovolně, a poskytovat spíše podněty než opatření, která narušují trh. Za předpokladu, že růst kvót bude zastaven, co se stane, pokud se například opět objeví poptávka na světovém trhu? Co by evropští producenti mohli dělat? Výroba mléka nemá kohoutek, jímž bychom ji mohli spustit nebo zavřít… Jak jsem uvedl, co by evropští producenti mohli dělat v případě, že se opět objeví poptávka na světovém trhu? Výroba mléka totiž nemá kohoutek, jímž bychom ji mohli spustit nebo zavřít, jak se nám zachce. Budeme-li nyní chtít snížit produkci, zemědělci evidentně upustí od chovu krav, bylo by však velmi obtížné doplnit stavy hospodářských zvířat, pokud bychom zjistili, že to, co se nyní dle některých zdá jako vhodné opatření, je ve skutečnosti velkou chybou."@cs1
"Fru formand! Lige siden krisen begyndte, har mange mennesker bedt om, at øgningen af mælkekvoterne blev indstillet. Ikke blot ville en sådan foranstaltning ikke løse noget, den ville være en fejltagelse, i det mindste set ud fra følgende synspunkter. For det første er der ikke nogen grundlæggende økonomisk forbindelse mellem øgningen af mælkekvoterne og faldet i markedspriserne. Kvoterne er øget, mens produktionen er faldet. Jeg kan ikke se forbindelsen derimellem. Markedet selv giver en forklaring på de faldende priser. Jeg tror, at det at lave faste kvoter ville medføre prisstigninger over tid. Endnu en gang vil det imidlertid ikke være producenterne, der nyder godt af det, men forarbejdningsvirksomhederne og detailhandlerne. Hvis vi ønsker at begrænse produktionen, skulle vi måske tilskynde producenterne til frivilligt at ophøre med kvægavl, og tilskyndelsen skulle være i form af incitamenter snarere end foranstaltninger, der kunne skævvride markedet. Hvis kvoterne fastfryses, hvad vil der da ske, hvis f.eks. efterspørgslen på verdensmarkedet stiger igen? Hvad kunne de europæiske producenter gøre? For mælkeproduktionen har ikke en hane, vi bare kan åbne og lukke for... Som jeg var ved at sige, hvad kunne de europæiske producenter gøre, hvis efterspørgslen på verdensmarkedet stiger igen? For mælkeproduktionen har ikke en hane, vi bare kan åbne og lukke for på ubeslutsom vis. Hvis vi skulle reducere produktionen nu, ville bønderne naturligvis opgive kvægavl, men det ville blive meget svært at erstatte besætningerne, når vi indser, at det, nogle mennesker nu mener ville være en god foranstaltning, i virkeligheden er en stor fejltagelse."@da2
"Viele Menschen haben in letzter Zeit, gleich von Beginn der Krise an, gefordert, die Anhebung der Milchquoten einzufrieren. Diese Maßnahme würde nicht nur zu keiner Lösung führen, sie wäre darüber hinaus ein Fehler, zumindest angesichts der folgenden Aspekte: Erstens, es besteht kein grundlegend wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen der Anhebung der Milchquoten und sinkenden Marktpreisen. Die Quoten sind erhöht worden, während die Produktion gesunken ist. Ich kann hier keinerlei Zusammenhang erkennen. Der Markt selbst ist die Erklärung für die einbrechenden Preise. Ich denke, dass fixe Quotenkontingente mit der Zeit zu einem Preisanstieg führen würden. Wiederum würden jedoch nicht die Erzeuger davon profitieren, sondern die Verarbeiter und Einzelhändler. Wenn wir die Produktion einschränken wollen, sollten wir vielleicht die Erzeuger ermutigen, die Viehzucht freiwillig aufzugeben, und zwar mithilfe bestimmer Anreize anstatt durch Maßnahmen, die zu einer Marktverzerrung führen könnten. Angenommen, die Quoten würden auf Eis gelegt, was würde passieren, wenn beispielsweise die Nachfrage auf dem globalen Markt wieder anstiege? Was könnten europäische Erzeuger da tun? Die Milcherzeugung hat keinen Hahn, den man nach Belieben auf- und zudrehen kann... Was ich sagen wollte, ist, was könnten europäische Erzeuger tun, sollte der globale Markt wieder in Schwung kommen? Die Molkereien haben keinen Hahn, den man einfach so auf- und zudrehen kann wie es einem passt. Wenn wir die Produktion jetzt drosseln, würden die Landwirte wahrscheinlich die Viehzucht einstellen, aber es wäre sehr schwer, den Viehbestand wieder aufzustocken, sollte sich herausstellen, dass das, was viele heute für eine gute Maßnahme halten, in Wirklichkeit ein Riesenfehler ist."@de9
"Πολλοί άνθρωποι ζήτησαν στη διάρκεια αυτής της περιόδου, από την αρχή κιόλας της κρίσης, να παγώσει η αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος. Τα μέτρα αυτού του είδους όχι μόνο δεν θα παρείχαν λύση, αλλά θα συνιστούσαν σφάλμα, τουλάχιστον βάσει των ακόλουθων θεωρήσεων. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία βασική οικονομική διασύνδεση μεταξύ της αύξησης των ποσοστώσεων γάλακτος και της πτώσης των αγοραίων τιμών. Οι ποσοστώσεις αυξήθηκαν, ενώ η παραγωγή μειώθηκε. Δεν μπορώ να εντοπίσω πού βρίσκεται η διασύνδεση. Η ίδια η αγορά παρέχει την εξήγηση για την πτώση των τιμών. Πιστεύω ότι ο καθορισμός σταθερών ποσοστώσεων θα οδηγούσε, συν τω χρόνω, σε αύξηση των τιμών. Ωστόσο, οι επωφελούμενοι θα είναι για μία ακόμη φορά όχι οι παραγωγοί, αλλά οι παρασκευαστές και οι έμποροι. Αν θέλουμε να περιορίσουμε την παραγωγή, ενδεχομένως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς να παύσουν σε εθελούσια βάση τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, μέσω της παροχής κινήτρων, αντί μέτρων που δύνανται να προκαλέσουν στρέβλωση της αγοράς. Αν υποθέσουμε ότι παγώνουν οι ποσοστώσεις, τι πρόκειται να συμβεί όταν, λόγου χάρη, η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά ανακάμψει και πάλι; Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ευρωπαίοι παραγωγοί; Διότι η γαλακτοκομική παραγωγή δεν διαθέτει στρόφιγγα, που μπορούμε να την κλείνουμε και να την ανοίγουμε … Όπως έλεγα, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ευρωπαίοι παραγωγοί, αν υποτεθεί ότι ανακάμψει εκ νέου η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά; Διότι η γαλακτοκομική παραγωγή δεν διαθέτει στρόφιγγα, που μπορούμε να την κλείνουμε και να την ανοίγουμε κατά απρόβλεπτο τρόπο. Αν αποφασίζαμε να περικόψουμε τώρα την παραγωγή, οι γαλακτοπαραγωγοί προφανώς θα παρατούσαν την εκτροφή αγελάδων, θα είναι όμως πολύ δύσκολο να αναπληρωθεί το ζωικό κεφάλαιο, όταν αντιληφθούμε ότι αυτό που ορισμένοι άνθρωποι φαντάζονται τώρα πως είναι καλό μέτρο στην πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο σφάλμα."@el10
"Many people have asked during this period, right from the start of the crisis, to freeze the increase in milk quotas. This type of measure would not only not provide a solution, but would be a mistake, at least from the following points of view. First of all, there is no basic economic link between the increase in milk quotas and the fall in market prices. Quotas have increased, while production has fallen. I cannot see where the link is. The market itself offers the explanation for falling prices. I believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time. However, the beneficiaries will be, once again, not the producers, but the processors and retailers. If we want to limit production we should perhaps encourage producers to stop livestock rearing voluntarily, by providing incentives rather than measures which could distort the market. Assuming quotas are frozen, what is going to happen when, for instance, demand on the global market picks up again? What could European producers do? Because dairy production does not have a tap that we can just turn off and on… As I was saying, what could European producers do, assuming demand on the global market picks up again? Because dairy production does not have a tap that we can just turn off and on willy-nilly. If we were to cut production now, farmers would obviously give up cow rearing, but it would be very difficult to replenish the livestock when we realise that what some people now imagine would be a good measure is, in reality, a big mistake."@en4
"Han sido muchas las voces que durante este período, desde el inicio de la crisis, han pedido el incremento de las cuotas lácteas. Este tipo de medida no sólo no aportaría solución alguna, sino que supondría un error, al menos desde los siguientes puntos de vista. En primer lugar, no existe un vínculo económico básico entre el incremento de las cuotas lácteas y la caída de los precios de mercado. Las cuotas han aumentado, mientras que la producción ha disminuido. No veo la relación. El propio mercado ofrece la explicación para el descenso de los precios. Considero que establecer cuotas fijas llevaría a un incremento de los precios con el paso del tiempo. Sin embargo, quienes se beneficiarían de esto no serían los productores, sino nuevamente los procesadores y los distribuidores. Si queremos limitar la producción, tal vez deberíamos alentar a los productores a dejar de criar ganado de manera voluntaria, ofreciéndoles incentivos en lugar de medidas que podrían distorsionar el mercado. Suponiendo que las cuotas van a ser congeladas, ¿qué sucederá cuando, por ejemplo, la demanda en el mercado global repunte de nuevo? ¿Qué podrían hacer los productores europeos? Porque la producción láctea no tiene un grifo que podamos abrir o cerrar según nos convenga… Como decía, ¿qué podrían hacer los productores europeos, en el caso de que la demanda en el mercado global creciese de nuevo? Porque la producción láctea no tiene un grifo que podamos abrir o cerrar a tontas y a locas. Si limitásemos la producción ahora, los granjeros obviamente abandonarían la crianza de vacas, pero resultaría muy complicado reponer el ganado cuando nos demos cuenta de que lo que algunos ven ahora como una medida útil en realidad es un gran error."@es21
"Praegusel ajal, kohe kriisi algusest peale, on paljud inimesed palunud piimakvootide suurendamine külmutada. Sedasorti meede mitte ainult ei annaks lahendust, vaid oleks ka viga, vähemalt järgmiselt seisukohalt. Eelkõige puudub elementaarne majanduslik seos piimakvootide suurenemise ja turuhindade languse vahel. Kvoodid on suurenenud, samas kui toodang on langenud. Ma ei näe, kus siin seos on. Turg ise pakub selgituse langevatele hindadele. Ma usun, et kindlaksmääratud kvootide kehtestamine tooks aja jooksul kaasa hinnatõusu. Siiski on kasusaajad taas kord mitte tootjad, vaid töötlejad ja jaemüüjad. Kui soovime tootmist piirata, siis peaksime me võib-olla julgustama tootjaid kariloomakasvatust vabatahtlikult lõpetama, pakkudes pigem stiimuleid kui turgu moonutavaid meetmeid. Eeldades, et kvoodid külmutatakse, siis mis saab ajal kui näiteks nõudlus maailmaturul taas kasvab? Mida saaksid Euroopa tootjad teha? Sest piimatootmises pole kraani, mida me saaksime lihtsalt kinni ja lahti keerata … Nagu ütlesin, mida saavad Euroopa tootjad teha, eeldades, et nõudlus maailmaturul taas tõuseb? Sest piimatootmises pole kraani, mida me saame suvaliselt lihtsalt kinni või lahti keerata. Kui me praegu tootmist piiraksime, siis põllumajandustootjad ilmselt loobuksid lehmakasvatusest, kuid karja oleks väga raske suurendada, siis kui me saame aru, et see, mida mõned inimesed praegu heaks meetmeks peavad, on tegelikult suur viga."@et5
"Monet ovat tänä aikana, heti kriisivaiheen alettua, vaatineet kiintiöiden lisäämisen jäädyttämistä. Tämäntyyppinen toimenpide ei ainoastaan jättäisi asiaa ratkaisematta vaan olisi myös virhe, ainakin jos asiaa tarkastellaan seuraavista näkökulmista. Maitokiintiöiden lisäämisen ja markkinahintojen laskun välillä ei ensinnäkään ole varsinaista taloudellista kytköstä. Kiintiöt ovat kasvaneet, vaikka tuotanto on vähentynyt. En näe mitään yhteyttä näiden asioiden välillä. Selitys hintojen laskuun löytyy markkinoista itsestään. Mielestäni kiinteiden kiintiöiden asettaminen johtaisi ajan myötä hintojen nousuun. Tästä hyötyvät kuitenkin jälleen kerran jalostajat ja vähittäiskauppa, eivät tuottajat. Jos tuotantoa halutaan rajoittaa, olisi kenties rohkaistava tuottajia luopumaan karjankasvatuksesta vapaaehtoisesti myöntämällä kannustimia sen sijaan, että toteutetaan toimenpiteitä, jotka saattavat vääristää markkinoita. Jos oletetaan, että kiintiöt jäädytetään, mitä tapahtuu, kun esimerkiksi kysyntä maailmanmarkkinoilla jälleen kasvaa? Mitä eurooppalaiset tuottajat voisivat tehdä? Maidon tuotantohanoja ei voida noin vain avata ja sulkea… Kuten olin sanomassa, mitä eurooppalaiset tuottajat voisivat tehdä, jos kysyntä maailmanmarkkinoilla jälleen kasvaa? Emme voi noin vain halutessamme avata ja sulkea maidon tuotantohanoja. Jos tuotantoa nyt leikattaisiin, tuottajat ilmeisesti lopettaisivat karjankasvatuksen, mutta karjaa olisi hyvin vaikea täydentää huomattuamme, että se, mitä jotkut nyt pitävät oikeana toimenpiteenä, onkin todellisuudessa suuri virhe."@fi7
"Pendant cette période, de nombreuses personnes ont demandé, dès le début de la crise, le gel des augmentations des quotas laitiers. Non seulement ce type de mesure n’aurait pas constitué une solution, mais cela aurait été une erreur, du moins si on la considère des points de vue suivants. Tout d’abord, il n’y a pas de lien économique fondamental entre l’augmentation des quotas laitiers et la chute des prix du marché. Les quotas ont augmenté, alors que la production a diminué. Je ne vois pas où est le rapport. Le marché lui-même fournit une explication à la chute des prix. Je pense qu’instaurer des quotas fixes conduirait à une augmentation des prix au fil du temps. Toutefois, les bénéficiaires seront, une fois encore, non les producteurs, mais les transformateurs et les détaillants. Si nous voulons limiter la production, nous devrions peut-être encourager les producteurs à cesser volontairement l’élevage du bétail en proposant des incitants plutôt que des mesures qui pourraient provoquer une distorsion du marché. En supposant que les quotas soient gelés, que va-t-il se passer si, par exemple, la demande sur le marché mondial augmente à nouveau? Que pourront faire les producteurs européens? Car la production laitière ne possède pas de robinet que nous pouvons simplement ouvrir ou fermer… Comme je le disais, que pourront faire les producteurs européens, si jamais la demande sur le marché mondial augmente à nouveau? Car la production laitière ne possède pas de robinet que nous pouvons simplement ouvrir ou fermer à volonté. Si nous devions réduire la production maintenant, les producteurs devraient évidemment abandonner l’élevage des vaches laitières, mais il serait très difficile de reconstituer les stocks de bétail si nous réalisons que ce que certaines personnes imaginent maintenant être une bonne mesure est, en réalité, une grossière erreur."@fr8
"Ebben az időszakban, már a válság kezdete óta sokan kérték a tejkvóták emelésének befagyasztását. Egy ilyen jellegű intézkedés nemcsak nem hozna megoldást, hanem hiba lenne, legalábbis a következő szempontokból. Először is, nincs alapvető gazdasági összefüggés a tejkvóták emelése és a piaci árak visszaesése között. A kvóták emelkedtek, miközben a termelés visszaesett. Nem látom, hogy hol az összefüggés. Maga a piac megadja a magyarázatot a csökkenő árakra. Úgy vélem, hogy a fix kvóták megállapítása idővel az árak emelkedéséhez vezetne. A kedvezményezettek azonban ismételten nem a termelők, hanem a feldolgozók és a kiskereskedők lesznek. Ha korlátozni akarjuk a termelést, talán arra kellene ösztönöznünk a termelőket, hogy hagyják abba önként az állattenyésztést, és ehhez az esetleges piactorzító intézkedések helyett inkább ösztönzőket kellene biztosítani. Ha a kvóták befagyasztását feltételezzük, mi fog történni, amikor például a világpiaci kereslet ismét fellendül? Mit tehetnének az európai termelők? A tejtermelésnek ugyanis nincs olyan csapja, amelyet egyszerűen oda-vissza forgathatunk… Mint mondottam, mit tehetnének az európai termelők, ha feltételezzük, hogy a világpiaci kereslet ismét fellendül? A tejtermelésnek ugyanis nincs olyan csapja, amelyet egyszerűen oda-vissza forgathatunk, akár tetszik, akár nem. Ha most kellene leállítanunk a termelést, a gazdálkodók nyilvánvalóan felhagynának a tejelő tehén tartásával, ugyanakkor nagyon nehéz lenne pótolni az állatállományt, ha rájövünk, hogy az, amit egyesek most jó intézkedésnek gondolnak, az valójában óriási tévedés."@hu11
"Signora Presidente, molti hanno chiesto in questo periodo, sin dall’inizio della crisi, di congelare l’aumento delle quote latte. Tuttavia, una siffatta misura non rappresenterebbe una soluzione. Sarebbe invece un errore, perlomeno dai alcuni punti di vista che ora presenterò. In primo luogo non sussiste un nesso economico diretto tra l’aumento delle quote latte e il calo dei prezzi di mercato. Le quote sono aumentate, mentre la produzione si è ridotta. Non vedo quale nesso possa esservi. Lo stesso mercato ci fornisce la spiegazione del crollo dei prezzi. Ritengo che stabilire quote fisse porterebbe nel tempo a un aumento dei prezzi. I beneficiari, però, sarebbero anche in questo caso non certo i produttori, bensì i trasformatori e i dettaglianti. Se vogliamo limitare la produzione, dovremmo forse incoraggiare i produttori a sospendere volontariamente l’allevamento di bestiame fornendo incentivi anziché misure che comportano distorsioni del mercato. Ipotizzando che le quote siano congelate, che cosa succederà, per esempio, quando la domanda sul mercato globale si riprenderà? Che cosa potrebbero fare i produttori europei? La produzione lattiero-casearia non ha un rubinetto che possiamo aprire e chiudere a nostro piacimento … Come dicevo che cosa potrebbero fare i produttori europei nell’eventualità di una ripresa della domanda sul mercato globale? La produzione lattiero-casearia non ha un rubinetto che possiamo aprire e chiudere a nostro piacimento. Se ora tagliassimo la produzione, i coltivatori ovviamente rinuncerebbero all’allevamento di mucche, ma sarebbe estremamente difficile ricostituire il numero di capi nel momento in cui ci dovessimo rendere conto che la misura oggi considerata valida da alcuni in realtà è un errore madornale."@it12
"Daug žmonių šiuo laikotarpiu, iškart prasidėjus krizei, prašė įšaldyti pieno kvotas. Tokia priemonė ne tik nebus tinkamas sprendimas, ji bus tiesiog klaida, bent jau toliau aptariamais aspektais. Pirmiausia, pieno kvotų didinimas ir rinkos kainų kritimas ekonominiu požiūriu nesusiję. Kvotos padidintos, o gamyba sumažėjo. Aš ryšio nematau. Krintančių kainų paaiškinimą pateikia pati rinka. Manau, kad nustačius pastovias kvotas kainos per tam tikrą laiką pakiltų. Vis dėlto šių veiksmų nauda vėl atitektų ne gamintojams, o perdirbėjams ir mažmenininkams. Jeigu norime riboti gamybą, galbūt skatinkime gamintojus savanoriškai nustoti auginti gyvulius – taikykime paskatas, o ne priemones, kuriomis iškreipiama rinka. Jeigu įšaldytume kvotas, kas atsitiktų, jeigu, pvz., pasaulinėje rinkoje paklausa vėl padidėtų? Ką Europos gamintojai galėtų padaryti? Taigi gaminant pieną nėra čiaupo, kurį galima panorėjus užsukti ir vėl atsukti... Kaip sakiau, ką galėtų Europos gamintojai padaryti, jeigu pasaulinėse rinkose paklausa vėl padidėtų? Taigi gaminant pieną nėra čiaupo, kurį galima panorėjus užsukti ir vėl atsukti. Jeigu dabar sumažintume gamybą, ūkininkai, žinoma, nustotų auginti karves, bet gyvulių skaičių bus labai sunku atkurti, kai pamatysime, kad tai, kas, kai kurių žmonių įsivaizdavimu, yra gera priemonė, iš tikrųjų yra didelė klaida."@lt14
"Šajā laikā jau pašā krīzes sākumā daudz cilvēku pieprasīja iesaldēt piena kvotu palielinājumu. Šāds pasākums ne tikai neatrisinātu problēmu, bet tā būtu kļūda, vismaz šādu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, nav nekādas principiālas saistības starp piena kvotu palielinājumu un tirgus cenu krišanos. Kvotas ir palielinājušās, bet ražošana – samazinājusies. Es nevaru saskatīt nekādu saistību. Pats tirgus piedāvā krītošo cenu izskaidrojumu. Es uzskatu, ka laika gaitā fiksētas kvotas izraisīs cenu celšanos. Tomēr ieguvēji atkal būs nevis ražotāji, bet pārstrādātāji un mazumtirgotāji. Ja mēs vēlamies ierobežot ražošanu, mums varbūt vajadzētu mudināt ražotājus brīvprātīgi pārtraukt audzēt mājlopus, paredzot stimulējumu un nevis pasākumus, kas var kropļot tirgu. Pieņemot, ka kvotas tiek iesaldētas, kas notiks, kad, piemēram, globālajā tirgū pieprasījums atkal pieaugs? Ko varētu darīt Eiropas ražotāji? Jo piena ražošanā nav krāna, ko mēs varam atgriezt un aizgriezt… Kā jau teicu, ko varētu Eiropas ražotāji darīt, pieņemot, ka pieprasījums globālajā tirgū atkal pieaugs? Jo piena ražošanā nav krāna, ko mēs varam atgriezt un aizgriezt pēc savas gribas. Ja mēs tagad samazināsim ražošanu, lauksaimnieki noteikti pārtrauks audzēt govis, bet atjaunot mājlopu ganāmpulku būs ļoti grūti. Mums jāsaprot, ka tas, ko daži cilvēki tagad uzskata par labu pasākumu, patiesība ir liela kļūda."@lv13
"Multe voci au cerut în această perioadă, încă de la începutul crizei, o îngheţare a creşterii cotelor de lapte. O astfel de măsură nu numai că nu ar reprezenta o soluţie, dar ar constitui o greşeală cel puţin din următoarele puncte de vedere. În primul rând, nu există nicio legătură fundamentată economic între creşterea cotelor de lapte şi scăderea preţurilor pe piaţă. Cotele au crescut, producţia a scăzut. Nu văd unde este legătura. Piaţa însăşi este explicaţia pentru scăderea preţurilor. Cred că impunerea unor cote rigide ar determina în timp creşterea preţurilor. Cei care vor beneficia vor fi din nou nu producătorii, ci, din nou, procesatorii şi comercianţii. Dacă vrem să limităm producţia, ar trebui să-i încurajăm pe producători eventual să renunţe în mod voluntar la creşterea animalelor prin stimulente, şi nu prin măsuri care ar putea distorsiona piaţa. Ce se va întâmpla în ipoteza unei îngheţări a cotelor în momentul în care se va relua, de exemplu, cererea pe piaţa mondială? Ce ar putea face producătorii europeni? Pentru că producţia de lapte nu are un robinet pe care să îl închidem şi să îl deschidem… Spuneam, ce ar putea face producătorii europeni în ipoteza unei reluări a cererii pe piaţa mondială? Pentru că producţia de lapte nu are un robinet pe care să îl putem închide şi deschide după bunul plac. Dacă am reduce acum producţia, oamenii ar înceta, evident, să crească vaci, iar refacerea şeptelului ar fi foarte dificilă în momentul în care ne vom da seama că ceea ce unii îşi imaginează acum că ar fi o măsură bună, în realitate reprezintă o mare greşeală."@mt15
"Veel mensen hebben in deze tijd, meteen vanaf het begin van de crisis, om een bevriezing van de verhoging van de melkquota gevraagd. Dit soort maatregelen zou niet alleen geen oplossing bieden, maar ook een vergissing zijn, vanuit de volgende standpunten althans. Ten eerste bestaat er geen fundamenteel economisch verband tussen een verhoging van de melkquota en de scherpe daling van de marktprijzen. De quota zijn verhoogd, terwijl de productie scherp is gedaald. Ik zie het verband niet. De markt zelf is de verklaring voor de dalende prijzen. Ik geloof dat door vaste quota in te stellen de prijzen in de loop der tijd zouden stijgen. Degenen die daarvan profiteren zijn wederom niet de producenten, maar degenen die de melk verwerken en de detailhandel. Als we de productie willen beperken, moeten we de producenten misschien stimuleren om vrijwillig te stoppen met het fokken van vee, en wel door prikkels te bieden in plaats van maatregelen te nemen die de markt zouden kunnen verstoren. Stel dat de quota bevroren zijn, wat gebeurt er dan wanneer bijvoorbeeld de vraag op de wereldwijde markt weer aantrekt? Wat zouden de Europese producenten kunnen doen? Omdat er aan de zuivelproductie geen kraan zit die we zomaar aan en uit kunnen zetten… ( ) Zoals ik al zei, wat zouden de Europese producenten kunnen doen, ervan uitgaande dat de vraag op de wereldmarkt weer aantrekt? Omdat er aan de zuivelproductie geen kraan zit die we zomaar naar eigen believen aan en uit kunnen zetten. Als we de productie nu zouden verlagen, dan is het duidelijk dat de boeren zouden stoppen met het fokken van koeien, maar het zou heel moeilijk zijn om de veestapel weer aan te vullen wanneer we beseffen dat wat sommige mensen nu als een goede maatregel beschouwen, in werkelijkheid een grote vergissing is."@nl3,3
"Wielu ludzi domagało się zamrożenia wzrostu kwot mlecznych od razu na początku kryzysu. Tego rodzaju środek nie tylko nie przyniósłby rozwiązania, lecz byłby błędem, przynajmniej z następującego punktu widzenia. Po pierwsze nie ma podstawowego związku ekonomicznego między wzrostem kwot mlecznych a spadkiem cen rynkowych. Kwoty wzrosły, a tymczasem produkcja spadła. Nie widzę żadnego powiązania między tymi zjawiskami. Sam rynek oferuje wytłumaczenie spadku cen. Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen. Beneficjentami będą jednak raz jeszcze nie producenci, lecz przetwórcy i detaliści. Jeżeli chcemy ograniczyć produkcję, powinniśmy być może zachęcić producentów do dobrowolnego zaprzestania hodowli bydła za pomocą zachęt zamiast środków, które mogłyby zakłócić rynek. Przy założeniu, że kwoty zostaną zamrożone, co stanie się, gdy na przykład popyt na rynku globalnym znowu wzrośnie? Co będą mogli zrobić producenci europejscy? Ponieważ w produkcji mleka nie ma kurka, który można po prostu zakręcać i odkręcać… Jak powiedziałem, co mogliby zrobić producenci europejscy przy założeniu, że popyt na rynku globalnym znowu wzrośnie? Ponieważ w produkcji mleka nie ma kurka, który można po prostu wedle życzenia zakręcać i odkręcać. Jeżeli mielibyśmy ograniczyć produkcję teraz, rolnicy niewątpliwie wycofaliby się z hodowli krów, lecz trudno byłoby uzupełnić stada, kiedy okaże się, że to, co niektórzy ludzie uważają za dobry środek, jest w istocie ogromną pomyłką."@pl16
"Desde o início da crise, foram muitas as vozes que, durante este período, se levantaram a pedir que se congelasse o aumento das quotas leiteiras. Este tipo de medida não só não proporcionaria qualquer solução para os problemas, como seria um erro, pelo menos, dos seguintes pontos de vista. Antes de mais, não existe qualquer relação económica de base entre o aumento das quotas leiteiras e a queda dos preços de mercado. As quotas aumentaram, enquanto a produção decresceu. Não consigo ver qual será a ligação. O próprio mercado oferece a explicação para a queda dos preços. Estou convicto de que o estabelecimento de quotas fixas conduziria a uma subida dos preços ao longo do tempo. No entanto, mais uma vez, os beneficiários não seriam os produtores, mas sim a indústria de transformação e os retalhistas. Se quisermos limitar a produção, então talvez devêssemos encorajar os produtores a travarem voluntariamente a criação de gado, proporcionando-lhes incentivos, em vez de tomarmos medidas que poderão distorcer o mercado. Admitamos que as quotas são congeladas, que acontecerá, então, se, por exemplo, a procura no mercado mundial voltar a atingir novos picos? Que fariam os produtores europeus? Porque a produção no sector do leite não possui uma tampa que se pode retirar e voltar a colocar… Como dizia, que fariam os produtores europeus caso a procura nos mercados mundiais voltasse a subir acentuadamente? Porque a produção leiteira no sector do leite não possui uma tampa que se pode retirar e voltar a colocar ao sabor da nossa vontade. Se viéssemos a cortar, agora, a produção, os agricultores abandonariam obviamente a criação de vacas, porém, seria muito difícil voltar a repor os efectivos assim que chegássemos à conclusão de que as medidas que alguns agora nos apresentam como boas não passavam, afinal, de um grande erro."@pt17
". Veľa ľudí v tomto období hneď od vypuknutia krízy žiadalo zmrazenie zvyšovania kvót na mlieko. Takéto opatrenie by nielenže neprinieslo riešenie, ale bolo by aj chybou, prinajmenšom z nasledujúceho hľadiska. V prvom rade neexistuje žiadna ekonomická súvislosť medzi zvýšením kvót na mlieko a poklesom trhových cien. Kvóty sa zvyšovali, ale produkcia klesala. Nevidím v tom žiadnu súvislosť. Vysvetlenie klesajúcich cien ponúka samotný trh. Som presvedčený, že stanovenie pevných kvót by v priebehu času viedlo k zvýšeniu cien. Príjemcami však zas nebudú spotrebitelia, ale spracovávatelia a maloobchod. Ak chceme obmedziť produkciu, azda by sme mali podporiť producentov, aby dobrovoľne prestali s chovom dobytka, a to formou stimulov a nie opatrení, ktoré narušujú trh. Za predpokladu, že dôjde k zmrazeniu kvót, čo sa stane, keď sa napríklad znova zdvihne dopyt na globálnom trhu? Čo by mohli robiť európski producenti? Produkcia mlieka a mliečnych výrobkov predsa nemá kohútik, ktorý môžeme otvárať a zatvárať... Ako som povedal, čo by mohli európski producenti robiť, ak sa znova zdvihne dopyt na globálnom trhu? Produkcia mlieka a mliečnych výrobkov predsa nemá kohútik, ktorý môžeme otvárať a zatvárať len tak. Ak by sme teraz obmedzili produkciu, poľnohospodári by pochopiteľne prestali chovať kravy, ale doplnenie stavu dobytka by bolo veľmi ťažké, keď si uvedomíme, že to, čo niektorí ľudia teraz pokladajú za dobré opatrenie, je v podstate veľká chyba."@sk19
"Veliko ljudi je v tem obdobju, že od začetka krize, prosilo, da se zamrzne povečanje mlečnih kvot. Tovrstni ukrep ne le, da ne bi pomenil rešitve, bil bi napaka, vsaj v naslednjih pogledih. Prvič, med povečanjem mlečnih kvot in znižanjem tržnih cen ni nobene temeljne ekonomske povezave. Kvote so se povečale, proizvodnja pa je padla. Ne vidim, kje bi bila povezava. Trg sam ponuja razlago za padanje cen. Prepričan sem, da bi določitev fiksnih kvot sčasoma povzročila dvig cen. Upravičenci pa spet ne bodo proizvajalci, ampak predelovalci in trgovci na drobno. Če hočemo omejiti proizvodnjo, bi morda morali spodbuditi proizvajalce, da prostovoljno nehajo rediti živino in zagotoviti spodbude, ne pa ukrepe, ki lahko izkrivljajo trg. Ob predpostavki, da bi kvote zamrznili, kaj bi se zgodilo potem, ko bi se na primer svetovni trg spet popravil? Kaj bi lahko storili evropski prozvajalci? Kajti mlečna proizvodnja nima pipe, ki bi jo lahko kar odpirali in zapirali … Kot sem rekel, kaj bi lahko storili evropski proizvajalci ob predpostavki, da bi se svetovni trg spet popravil? Kajti mlečna proizvodnja nima pipe, ki bi jo lahko kar odpirali in zapirali po potrebi. Če bi morali proizvodnjo omejiti zdaj, bi morali kmetje očitno prenehati rediti krave, vendar pa bi bilo zelo težko obnoviti živino, če bi spoznali, da je to, kar si nekateri ljudje zdaj predstavljajo kot dober ukrep, v resnici velika napaka."@sl20
"Ända sedan krisen började är det många som har bett mig att frysa ökningen av mjölkkvoterna. En sådan åtgärd skulle inte vara någon lösning utan ett misstag, och detta av åtminstone följande skäl. För det första finns det ingen grundläggande ekonomisk koppling mellan ökade mjölkkvoter och fallande marknadspriser. Kvoterna har ökat, samtidigt som produktionen har minskat. Jag kan inte se kopplingen. De fallande priserna beror på själva marknaden. Jag tror att fastställandet av fasta kvoter så småningom leder till höjda priser. De som gynnas av detta kommer inte heller denna gång att bli producenterna utan bearbetningsföretagen och detaljhandeln. Om vi vill begränsa produktionen bör vi kanske uppmuntra producenterna att frivilligt upphöra med djuruppfödning, genom att erbjuda incitament i stället för åtgärder som kan snedvrida marknaden. Om vi tänker oss att vi fryser kvoterna, vad kommer då att hända när t.ex. efterfrågan på världsmarknaden ökar igen? Vad kan EU:s producenter göra? För mejeriproduktionen har ingen kran som man bara kan vrida av och på … Som jag precis sade, vad kan EU:s producenter göra om vi antar att efterfrågan på världsmarknaden ökar igen? För mejeriproduktionen har ingen kran som man bara kan vrida av och på hur som helst. Om vi minskade produktionen nu skulle jordbrukarna naturligtvis sluta föda upp kor, men det skulle bli väldigt svårt att fylla på med djur igen när vi inser att det som vissa nu tror är en bra åtgärd i verkligheten visar sig vara ett stort misstag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph