Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-019"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dnă preşedintă, în ultimele 12 luni majoritatea producătorilor de produse lactate din Irlanda şi din întreaga Uniune Europeană şi-au vândut laptele la un preţ inferior costului de producţie. Mijloacele de subzistenţă ale producătorilor de produse lactate sunt grav ameninţate. În vreme ce decizia Comisiei de extindere până în 2010 a perioadei de intervenţie în cazul untului şi al laptelui praf degresat este foarte binevenită, măsurile pe termen scurt nu ar diminua pe termen lung presiunea la care sunt supuşi producătorii de produse lactate. În momentul de faţă trebuie întreprinse acţiuni care să gestioneze nu doar dificultăţile actuale, ci care să aibă şi incidenţă pe termen lung şi să asigure o industrie durabilă şi performantă pe viitor. Producătorii de produse lactate necesită asistenţă financiară imediată. Este necesară, de urgenţă, crearea unui fond european pentru produsele lactate de 600 milioane EUR, aşa cum a fost solicitat de Parlament în procedura bugetară din 2009. Producătorii de produse lactate au dreptul să primească preţuri echitabile şi este necesar un sistem adecvat de susţinere a preţurilor pentru a garanta producătorilor de lapte un preţ minim acceptabil pe litru şi un venit decent pentru a putea supravieţui. Atât producătorii irlandezi de produse lactate, cât şi cei europeni nu trebuie să fie forţaţi să renunţe la activitate şi solicit Comisiei şi Consiliului să acţioneze imediat şi în mod eficace. Dnă comisar, permiteţi-mi să spun că aţi avut foarte multe reuşite în calitate de comisar şi omagiez eforturile semnificative pe care le-aţi depus. Aţi anunţat recent că urmează să vă retrageţi, permiteţi-mi deci să vă solicit ca, înainte de a pleca, să rezolvaţi sau să aduceţi o contribuţie cât se poate de importantă la rezolvarea acestei probleme."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward (ALDE ). -"18,20,15,14,16,11,13,9,21,4
lpv:translated text
"Austatud juhataja! Viimase 12 kuu jooksul on enamik piimatootjaid Iirimaal ja kogu Euroopa Liidus müünud piima väiksema hinna eest kui oma tootmiskulud. Piimatootjate elatusviisid on tõsises ohus. Ehkki komisjoni otsus pikendada sekkumisperioodi või ja lõssipulbri osas kuni 2010. aastani on väga teretulnud, ei leevenda lühiajalised meetmed survet piimatootjatele pikas perspektiivis. Nüüd tuleb võtta meetmeid, mis ei ohja mitte ainult praegusi raskusi, vaid on pikaajalised ja tagavad jätkusuutliku ja eduka tööstusharu tulevikus. Piimatootjad vajavad kohest rahalist abi. Hädasti on vaja luua 600 miljoni euro mahus ELi piimandusfond, nagu nõudis parlament 2009. aasta eelarvemenetlusel. Piimatootjatel on õigus saada õiglast hinda ja vajalik on asjakohane hinnatoetuse süsteem, et tagada piimatootjatele mõistlik miinimumhind liitri kohta ja mõistlik tulu, mis võimaldaks neil ellu jääda. Iiri ja Euroopa piimatootjaid ei tohi sundida tegevust lõpetama ja ma kutsun tungivalt komisjoni ja nõukogu üles võtma koheseid ja tõhusaid meetmeid. Volinik, tahan öelda, et olete olnud väga edukas ja ma avaldan austust tohutule tööle, mida te olete teinud! Hiljuti teatasite, et astute tagasi ja ma kannustaksin teid enne lahkumist seda probleemi lahendama või tegema selleks nii palju kui võimalik."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Gospa predsednica, v zadnjih 12 mesecih je večina kmetov na Irskem in po vsej Evropski uniji, ki proizvajajo mleko, prodajala svoje mleko za manj, kot je bil strošek proizvodnje. Preživetje kmetov, ki proizvajajo mleko, je resno ogroženo. Medtem ko je odločitev Komisije, da bo podaljšala intervencijsko obdobje za maslo in posneto mleko v prahu do leta 2010 zelo dobrodošla, pa kratkoročni ukrepi ne bodo dolgoročno odpravili pritiska na kmete, ki proizvajajo mleko. Zdaj je treba sprejeti ukrepe, ki ne bodo odpravili zgolj sedanjih težav, temveč bodo dolgoročni in bodo zagotovili trajnostno in uspešno panogo v prihodnosti. Kmetje, ki proizvajajo mleko, potrebujejo finančno pomoč takoj. Oblikovanje mlečnega sklada EU v višini 600 milijonov EUR, ki ga je zahteval Parlament v proračunskem postopku leta 2009, je nujno. Kmetje, ki proizvajajo mleko, so upravičeni do poštenih cen in potreben je ustrezen sistem podpore cen, ki bo zajamčil proizvajalcem mleka razumno minimalno ceno na liter in razumne dohodke, s katerimi bodo lahko preživeli. Irskih in evropskih kmetov, ki proizvajajo mleko, se ne sme pregnati iz dejavnosti in pozivam Komisijo in Svet, naj sprejmeta takojšnje in učinkovite ukrepe. Komisarka, dovolite, da vam povem, da ste bili zelo uspešna komisarka in vam izrekam priznanje za izjemno delo, ki ste ga opravili. Pred kratkim ste naznanili, da se umikate in pozval bi vas, da rešite ta problem ali storite vsaj to, da prispevate k njegovi rešitvi, če je mogoče, še pred svojim odhodom."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward (ALDE ). -"18,20,15,14,16,11,13,9,21,4
lpv:translated text
"Madam President, in the last 12 months the majority of dairy farmers in Ireland and across the European Union have been selling their milk for less than the cost of production. The livelihoods of dairy farmers are under serious threat. While the Commission’s decision to extend the intervention period for butter and skimmed-milk powder until 2010 is very much welcome, short-term measures would not alleviate the pressure on dairy farmers in the long term. Actions must be taken now that will manage, not just the current difficulties, but are long-term and will ensure a sustainable and successful industry into the future. Financial assistance is required by dairy farmers immediately. The creation of an EU dairy fund of EUR 600 million, as called for by Parliament in the 2009 budget procedure, is urgently needed. Dairy farmers are entitled to fair prices, and an appropriate system of price supports is required to guarantee milk producers a reasonable minimum price per litre and a reasonable income for them to survive. Irish and European dairy farmers must not be forced out of business and I urge the Commission and the Council to take immediate and effective action. Commissioner, may I say to you that you have been a very successful Commissioner, and I pay tribute to the immense work you have done. You have recently announced that you are stepping down, and I would urge you to solve, or to make as much of a contribution to solving this problem as possible, before your departure."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward (ALDE ). -"18,20,15,14,16,11,13,9,21,4
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Paní předsedající, v uplynulých dvanácti měsících producenti mléka v Irsku a celé Evropské unii prodávají mléko za cenu, která je nižší než náklady na výrobu. Živobytí producentů mléka je vážně ohroženo. Rozhodnutí Komise prodloužit období intervence u másla a sušeného odstředěného mléka až do roku 2010 vítáme, avšak krátkodobá opatření nezmírní dlouhodobý tlak na producenty mléka. Nyní je třeba učinit kroky, které vyřeší nejen současné, ale i dlouhodobé problémy, a zajistí udržitelnost a úspěšnost odvětví v budoucnosti. Producenti mléka požadují okamžitou finanční pomoc. Je zcela nezbytné vytvořit fond podpory pro odvětví mlékárenské výroby ve výši 600 milionů EUR, jak Parlament žádal v rozpočtovém procesu na rok 2009. Producenti mléka mají právo na spravedlivé ceny a na vhodný systém podpory cen, který výrobcům mléka a mlékárenských produktů zaručí přijatelnou minimální cenu za litr a přijatelný příjem, z nějž budou moci přežít. Nemůžeme připustit, aby irští a evropští producenti mléka byli vytlačeni ze hry, a já naléhavě vyzývám Komisi a Radu, aby neprodleně a účinně zareagovala. Paní komisařko, chtěl bych vám sdělit, že jste na svém postu velmi úspěšná, a vzdát hold nesmírnému objemu práce, který jste odvedla. Nedávno jste oznámila svůj záměr odstoupit a já bych vás chtěl vybídnout k tomu, abyste vyřešila, nebo udělala co nejvíce k vyřešení tohoto problému ještě před vaším odchodem."@cs1
lpv:translated text
"Vážená pani predsedajúca, väčšina výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov v Írsku a z celej Európskej únie v posledných 12 mesiacoch predávala mlieko za menej, než boli náklady na jeho výrobu. Živobytie mliekarov je vážne ohrozené. Hoci veľmi vítame rozhodnutie Komisie predĺžiť intervenčné obdobie pre mlieko a odtučnené sušené mlieko do roku 2010, krátkodobé opatrenia nezmiernia z dlhodobého hľadiska tlak na výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov. Hneď teraz treba prijať kroky, ktoré vyriešia nielen súčasné, ale aj dlhodobé ťažkosti a do budúcnosti zabezpečia trvalo udržateľné a úspešné odvetvie. Mliekarenské podniky potrebujú okamžitú finančnú pomoc. Naliehavo potrebujeme vytvorenie mliekarenského fondu EÚ v objeme 600 miliónov EUR, ako ho požadoval Parlament v rozpočtovom postupe na rok 2009. Poľnohospodári produkujúci mlieko a mliečne výrobky majú nárok na spravodlivé ceny a zaručenie primeranej minimálnej ceny za liter pre výrobcov mlieka a primeraný príjem na ich prežitie si vyžadujú vhodný systém cenovej podpory. Írski a európski mliekari nesmú byť hospodárski zničení a naliehavo vyzývam Komisiu a Radu, aby podnikli okamžité a účinné opatrenia. Pani komisárka, dovolím si povedať, že ste veľmi úspešná členka Komisia a vzdávam hold vašej skvelej práci. Nedávno ste oznámili, že odchádzate, a ja si dovolím na vás naliehavo apelovať, aby ste pred svojím odchodom vyriešili alebo čo najviac prispeli k riešeniu tohto problému."@sk19
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Ponia pirmininke, per praėjusius dvylika mėnesių dauguma Airijos ir visos Europos pieno gamintojų pardavinėjo pieną už mažesnę nei gamybos sąnaudos kainą. Pieno gamintojų pragyvenimui gresia didelis pavojus. Komisijos sprendimas iki 2010 m. pratęsti intervencijos laikotarpį sviestui ir nugriebto pieno milteliams yra labai sveikintinas, tačiau trumpalaikėmis priemonėmis pieno gamintojų sunkumų ilguoju laikotarpiu neišspręsime. Dabar reikia imtis veiksmų, kuriais būtų įveikti ne tik dabartiniai sunkumai, bet ir užtikrinta tvari ir sėkminga pramonė ateityje – reikia, kad šie veiksmai būtų ilgalaikiai. Finansinės paramos pieno gamintojams reikia nedelsiant. Skubiai reikia sukurti 600 mln. EUR ES pieno sektoriaus fondą, kaip Parlamentas ragino per 2009 m. biudžeto procedūrą. Pieno gamintojai turi teisę gauti sąžiningą kainą ir norint jiems užtikrinti pagrįstą minimalią kainą už litrą ir padorias pajamas pragyvenimui, reikalinga tinkama kainų rėmimo sistema. Airijos ir Europos pieno gamintojai neturi būti verčiami nutraukti verslo, ir aš raginu Komisiją bei Tarybą nedelsiant imtis veiksmingų priemonių. Ponia Komisijos nare, leiskite pasakyti, kad jūs, kaip Komisijos narė, dirbote labai sėkmingai ir reiškiu pagarbą už jūsų atliktą didelį darbą. Neseniai paskelbėte, kad atsistatydinate, todėl norėčiau paraginti jus prieš baigiant eiti pareigas išspręsti šią problemą arba bent jau kuo daugiau nuveikti, kad ji būtų išspręsta."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward (ALDE ). -"18,20,15,14,16,11,13,9,21,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward (ALDE ). -"18,20,15,14,16,11,13,9,21,4
lpv:translated text
"Pani przewodnicząca! W ostatnich dwunastu miesiącach większość hodowców bydła mlecznego w Irlandii i w całej Unii Europejskiej sprzedawała mleko poniżej kosztów produkcji. Środki utrzymania hodowców bydła mlecznego są poważnie zagrożone. Chociaż decyzja Komisji o rozszerzeniu okresu interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku do 2010 roku jest bardzo pożądana, środki krótkoterminowe nie złagodzą presji ciążącej na hodowcach bydła mlecznego w dłuższej perspektywie. Należy teraz podjąć działania, które pozwolą nie tylko rozwiązać obecne trudności, lecz mają charakter długoterminowy i zapewnią trwałość i sukces sektora w przyszłości. Hodowcy bydła mlecznego potrzebują natychmiastowej pomocy finansowej. Utworzenie funduszu mleczarskiego UE z budżetem w kwocie 600 milionów euro, do czego wzywał Parlament podczas procedury budżetowej w 2009 roku, jest pilnie potrzebne. Hodowcy bydła mlecznego mają prawo do sprawiedliwych cen, stąd konieczny jest odpowiedni system wspierania cen, aby zagwarantować producentom mleka racjonalną cenę minimalną za litr i racjonalny dochód, który pozwoli im przetrwać. Irlandzcy i europejscy hodowcy bydła mlecznego nie mogą być zmuszani do zamykania działalności, wzywam zatem Komisję i Radę, aby podjęły natychmiastowe i skuteczne działania. Pani komisarz! Chciałbym powiedzieć pani, że odniosła pani duży sukces na swoim stanowisku. Składam pani uznanie za ogromną pracę, którą pani wykonała. Zapowiedziała pani ostatnio, że ustępuje pani ze stanowiska, dlatego wzywam panią, aby rozwiązała pani problem lub w jak największym stopniu przyczyniła się do jego rozwiązania przed swoim odejściem."@pl16
lpv:translated text
"Elnök asszony! Az elmúlt 12 hónapban a tejtermelők többsége – Írországban és az egész Európai Unióban – a termelési költségeknél alacsonyabb áron értékesítette a tejét. A tejtermelők megélhetését komoly veszély fenyegeti. Míg a vaj és a sovány tejpor tekintetében az intervenciós időszak 2010-ig történő meghosszabbítására irányuló bizottsági döntés nagyon örvendetes, a rövid távú intézkedések hosszú távon nem fogják enyhíteni a tejtermelőkre nehezedő nyomást. Most olyan intézkedésekre van szükség, amelyek nemcsak a jelenlegi nehézségeket kezelik, hanem hosszú távra is szólnak, és emellett a jövőre nézve biztosítják az ipar fenntarthatóságát és sikerességét. A tejtermelőknek azonnali pénzügyi segítségnyújtásra van szükségük. Sürgősen szükség van egy 600 millió eurós uniós tejalap létrehozására, ahogyan azt a Parlament a 2009-es költségvetési eljárás során is kérte. A tejtermelők jogosultak a méltányos árakra, továbbá megfelelő ártámogatási rendszerre van szükségük ahhoz, hogy számukra ésszerű literenkénti minimumárat, a túlélésükhöz pedig ésszerű jövedelmet lehessen garantálni. Az ír és az európai tejtermelők nem kényszeríthetők a piacról való kivonulásra. Nyomatékosan felkérem a Bizottságot és a Tanácsot, hogy haladéktalanul és hatékonyan lépjenek fel. Biztos asszony, hadd mondjam el Önnek, hogy Ön mindeddig nagyon sikeres biztos volt, és tisztelettel adózom az Ön által végzett hatalmas munka előtt. A közelmúltban bejelentette lemondását, és nyomatékosan felkérném, hogy távozása előtt oldja meg ezt a problémát vagy a lehetséges mértékben járuljon hozzá a megoldásához."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward (ALDE ). -"18,20,15,14,16,11,13,9,21,4
lpv:translated text
"Fru formand! I det seneste år har størstedelen af mælkebønderne i Irland og hele EU solgt deres mælk for mindre end produktionsomkostningerne. Mælkebøndernes levebrød er alvorligt truet. Mens Kommissionens beslutning om at forlænge interventionsperioden for smør og skummetmælkspulver indtil 2010 bifaldes kraftigt, vil kortsigtede foranstaltninger ikke lette presset på mælkebønderne på lang sigt. Der skal ske tiltag nu, så man kan klare de aktuelle problemer, men tiltagene skal også være langsigtede og kunne sikre en bæredygtig og fremgangsrig branche fremover. Mælkebønderne har brug for øjeblikkelig økonomisk hjælp. Der er et påtrængende behov for at oprette en mælkefond i EU på 600 mio. EUR, som Parlamentet har opfordret til i 2009-budgetproceduren. Mælkebønderne har krav på rimelige priser, og der er brug for et hensigtsmæssigt prisstøttesystem for at sikre mælkebønderne en rimelig mindstepris pr. liter og en rimelig indtægt, de kan leve af. Irske og europæiske mælkebønder skal ikke tvinges væk fra deres virksomheder, og jeg henstiller indtrængende til Kommissionen og Rådet om, at der handles øjeblikkeligt og effektivt. Fru kommissær! Jeg vil gerne sige, at De har haft stor succes som kommissær, og jeg anerkender det umådeligt store arbejde, De har gjort. De har for nylig bekendtgjort, at De træder tilbage, og jeg vil gerne opfordre Dem indtrængende til at løse eller i videst muligt omfang bidrage til at løse dette problem, før De forlader posten."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, viimeisten 12 kuukauden aikana suurin osa maidontuottajista Irlannissa ja eri puolilla Euroopan unionia on myynyt maitoa alle tuotantokustannushinnan. Maidontuottajien toimeentulo on vakavasti uhattuna. Vaikka komission päätös interventiojakson jatkamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen osalta vuoteen 2010 saakka on erittäin myönteinen, lyhyen aikavälin toimenpiteet eivät lievitä maidontuottajiin kohdistuvaa painetta pitkällä aikavälillä. Nyt on toteutettava toimia, joilla, paitsi selviydytään nykyisistä vaikeuksista, myös varmistetaan alan tuleva kestävyys ja kannattavuus pitkällä aikavälillä. Maidontuottajat tarvitsevat rahoitustukea välittömästi. Parlamentin vuoden 2009 talousarviomenettelyssä esittämien vaatimusten mukaisesti on aivan välttämätöntä perustaa EU:hun 600 miljoonan euron maitorahasto. Maidontuottajilla on oikeus oikeudenmukaisiin hintoihin, ja tarkoituksenmukainen hintatukijärjestelmä on välttämätön edellytys, jotta maidontuottajille taataan kohtuullinen vähimmäislitrahinta ja kohtuullinen toimeentulo. Irlantilaisia ja eurooppalaisia maidontuottajia ei saa pakottaa lopettamaan toimintaansa, ja kehotan komissiota ja neuvostoa ryhtymään välittömästi tehokkaisiin toimiin. Arvoisa komission jäsen, haluaisin sanoa teille, että toimintanne komission jäsenenä on ollut erittäin onnistunutta, ja arvostan tekemäänne valtavaa työtä. Olette hiljattain ilmoittanut luopuvanne tehtävästänne, ja kehottaisin teitä ennen lähtöänne ratkaisemaan tämän ongelman tai antamaan mahdollisimman suuren panoksen sen ratkaisemiseksi."@fi7
lpv:translated text
"Fru talman! Under de senaste tolv månaderna har de flesta mjölkbönder i Irland och runt om i EU sålt sin mjölk till ett pris som har varit lägre än produktionskostnaderna. Mjölkböndernas försörjning är allvarligt hotad. Även om vi varmt välkomnar kommissionens beslut att förlänga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver till 2010 kommer kortsiktiga åtgärder inte att på lång sikt kunna mildra den press som mjölkbönderna utsätts för. Vi måste omgående vidta åtgärder som inte bara löser de nuvarande problemen, utan som är långsiktiga och kommer att garantera en hållbar och framgångsrik mejerinäring i framtiden. Mjölkbönderna måste få omedelbart finansiellt stöd. EU måste genast inrätta den mejerifond på 600 miljoner euro som parlamentet efterlyste i budgetförfarandet för 2009. Mjölkbönder har rätt till rättvisa priser, och ett lämpligt system för prisstöd krävs för att garantera att mjölkproducenterna får ett skäligt minimipris per liter och en skälig inkomst så att de kan överleva. Irländska mjölkbönder och mjölkbönder i EU får inte tvingas till konkurs, och jag uppmanar kommissionen och rådet att vidta omedelbara och effektiva åtgärder på området. Fru kommissionsledamot! Låt mig säga att ni har varit mycket framgångsrik på er post, och jag gratulerar er till det enorma arbete som ni har lagt ned. Ni meddelade nyligen att ni kommer att avgå. Innan ni försvinner ber jag er lösa detta problem, eller åtminstone bidra så mycket ni kan till att lösa det."@sv22
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, in de afgelopen twaalf maanden heeft de meerderheid van de zuivelboeren in Ierland en de hele Europese Unie de melk voor minder dan de kostprijs verkocht. Zuivelboeren worden ernstig in hun bestaan bedreigd. Hoewel het besluit van de Commissie om de interventieperiode voor boter en mageremelkpoeder tot 2010 te verlengen zeer wordt toegejuicht, kunnen kortetermijnmaatregelen de druk op de zuivelboeren op de lange termijn niet verminderen. Er moeten nu maatregelen worden genomen waarmee niet alleen de huidige problemen worden aangepakt, maar die ook op de lange duur effectief zijn en die ervoor zorgen dat de sector ook in de toekomst duurzaam en succesvol is. Zuivelboeren hebben nu onmiddellijk financiële bijstand nodig. Er is dringend behoefte aan de instelling van een EU-zuivelfonds van 600 miljoen euro, zoals het Parlement in de begrotingsprocedure van 2009 heeft gevraagd. Zuivelboeren hebben recht op een eerlijke prijs, en er is een passend prijsondersteuningssysteem nodig dat melkproducenten een redelijke literprijs en een redelijk inkomen garandeert, zodat ze kunnen overleven. Ierse en Europese zuivelboeren mogen niet gedwongen worden om hun bedrijf op te geven, en ik verzoek de Commissie en de Raad dringend om onmiddellijk effectieve maatregelen te nemen. Commissaris, als u mij toestaat, zou ik u een zeer succesvolle commissaris willen noemen, en ik heb veel respect voor het enorme karwei dat u hebt verricht. U hebt onlangs aangekondigd dat u wilt opstappen, en ik verzoek u met klem om vóór uw vertrek dit probleem op te lossen of zo veel mogelijk aan de oplossing van dit probleem bij te dragen."@nl3
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, τους τελευταίους δώδεκα μήνες, στην πλειονότητά τους οι γαλακτοπαραγωγοί στην Ιρλανδία και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πωλούν το γάλα τους σε τιμές χαμηλότερες του κόστους παραγωγής. Διακυβεύονται σοβαρά τα προς το ζην των γαλακτοπαραγωγών. Μολονότι η απόφαση της Επιτροπής για παράταση της περιόδου παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη μέχρι το 2010 είναι λίαν ευπρόσδεκτη, τα όποια βραχυπρόθεσμα μέτρα δεν θα άμβλυναν, μακροπρόθεσμα, την πίεση που υφίστανται οι γαλακτοπαραγωγοί. Πρέπει να γίνουν τώρα ενέργειες για τη διαχείριση όχι μόνο των τρεχουσών δυσχερειών, αλλά και ενέργειες που θα είναι μακράς πνοής και θα διασφαλίζουν έναν βιώσιμο και επιτυχημένο κλάδο σε βάθος χρόνου. Οι γαλακτοπαραγωγοί απαιτούν αμέσως οικονομική στήριξη. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός ταμείου της ΕΕ για τον γαλακτοκομικό τομέα, προϋπολογισμού 600 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία προϋπολογισμού του 2009. Οι γαλακτοπαραγωγοί δικαιούνται δίκαιες τιμές και απαιτείται ένα ενδεδειγμένο σύστημα στήριξης των τιμών, το οποίο θα εγγυάται στους γαλακτοπαραγωγούς μια εύλογη ελάχιστη τιμή ανά λίτρο και ένα λογικό εισόδημα, που θα τους εξασφαλίζει τα προς το ζην. Οι ιρλανδοί και ευρωπαίοι γαλακτοπαραγωγοί δεν πρέπει να οδηγηθούν σε πτώχευση, παρωθώ δε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν άμεση και αποτελεσματική δράση. Κυρία Επίτροπε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπήρξατε μια λίαν επιτυχής Επίτροπος και αποτίω φόρο τιμής στο τεράστιο έργο που επιτελέσατε. Πρόσφατα ανακοινώσατε ότι αποσύρεστε και σας παρωθώ να επιλύσετε ή να συμβάλετε το μέγιστο δυνατόν στην επίλυση αυτού το προβλήματος, προτού αποχωρήσετε."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētājas kundze! Pēdējos 12 mēnešos piena ražotāji Īrijā un visā Eiropas Savienībā ir pārdevuši pienu lētāk par ražošanas izmaksām. Piena ražotāju iztikas līdzekļi ir nopietni apdraudēti. Lai gan Komisijas lēmums pagarināt intervences periodu sviestam un vājpiena pulverim līdz 2010. gadam ir vērtējams atzinīgi, īstermiņa pasākumi ilgtermiņā nemazinās spiedienu uz piena ražotājiem. Tagad ir jāveic pasākumi, kas atrisinās ne tikai pašreizējās, bet arī ilgtermiņa grūtības un turpmāk nodrošinās ilgtspējīgu un sekmīgu nozares attīstību. Piena ražotājiem nekavējoties ir vajadzīgs finansiāls atbalsts. Ir steidzami jāizveido ES piena fonds EUR 600 miljonu apmērā, kā to pieprasīja Parlaments 2009. gada budžeta procedūrā. Piena ražotājiem pienākas taisnīgas cenas, un ir vajadzīga piemērota cenu atbalsta sistēma, lai garantētu piena ražotājiem samērīgu minimālo cenu par litru piena un samērīgus ienākumus, lai viņi spētu izdzīvot. Nedrīkst piespiest Īrijas un Eiropas piena ražotājus pārtraukt uzņēmējdarbību, un es mudinu Komisiju un Padomi nekavējoties veikt efektīvus pasākumus. Komisāre, es vēlos teikt jums, ka jūs esat bijusi ļoti veiksmīga komisāre, un es izsaku jums cieņu par milzīgo darbu, ko esat veikusi. Jūs nesen paziņojāt, ka atkāpjaties no amata, un es mudinu jūs atrisināt šo problēmu vai dot pēc iespējas lielāku ieguldījumu šīs problēmas atrisināšanā, pirms aizejat."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward (ALDE ). -"18,20,15,14,16,11,13,9,21,4
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward (ALDE ). -"18,20,15,14,16,11,13,9,21,4
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, in den letzten 12 Monaten haben die meisten Milchbauern in Irland und der gesamten Europäischen Union ihre Milch zu Preisen verkauft, die unter den Produktionskosten liegen. Der Lebensunterhalt der Milchbauern steht auf dem Spiel. Die Entscheidung der Kommission, den Interventionszeitraum für Butter und Magermilch bis 2010 zu verlängern ist sehr begrüßenswert, doch kurzfristige Maßnahmen würden nicht auf lange Sicht den Druck von den Milchbauern nehmen. Es müssen jetzt Maßnahmen getroffen werden, um nicht nur die aktuellen, sondern auch die langfristigen Probleme in den Griff zu bekommen; Maßnahmen, die eine nachhaltige und erfolgreiche Industrie für die Zukunft ermöglichen. Die Milchbauern fordern sofortige finanzielle Unterstützung. Die Schaffung eines EU-Milchwirtschaftsfonds von 600 Mio. EUR, wie vom Parlament im Haushaltsverfahren 2009 eingefordert, ist dringend vonnöten. Die Milchbauern haben ein Recht auf faire Preise, und ein angemessenes Preisstützungssystem muss den Milcherzeugern einen vernünftigen Mindestpreis pro Liter und ein vernünftiges, das Überleben sicherndes Einkommen gewährleisten. Irische und europäische Milchbauern dürfen nicht vom Markt verdrängt werden, weswegen ich die Kommission und den Rat auffordere, unverzüglich und wirksam zu handeln. Frau Kommissarin, ich möchte Ihnen abschließend sagen, dass Sie in Ihrem Amt sehr erfolgreich waren, und ich habe große Achtung vor Ihrer Arbeit. Sie haben vor Kurzem angekündigt, dass Sie Ihr Amt niederlegen werden, und ich ersuche Sie, vor Ihrem endgültigen Abschied dieses Problem zu lösen oder so viel wie möglich zur Lösung dieses Problems beizutragen."@de9
lpv:translated text
"Señora Presidenta, en los últimos doce meses la mayoría de los productores lácteos de Irlanda y de toda la Unión Europea ha estado vendiendo su leche por menos del coste de la producción. La subsistencia de los productores lácteos corre grave peligro. Aunque la decisión de la Comisión de ampliar el período de intervención para la mantequilla y la leche desnatada en polvo hasta 2010 ha sido bien recibida, las medidas a corto plazo no aliviarían la presión que experimentan los productores lácteos a largo plazo. Debemos intervenir no sólo para ocuparnos de las dificultades actuales, sino también de las que se produzcan a largo plazo, y para garantizar la existencia futura de un sector sostenible y exitoso. Los productores lácteos necesitan apoyo financiero de manera inmediata. La creación de un fondo lácteo de 600 millones de euros por parte de la UE, tal como solicitó el Parlamento en el procedimiento presupuestario de 2009, es algo que urge tremendamente. Los productores lácteos tienen derecho a unos precios justos, y necesitamos un sistema adecuado de apoyo de los precios para garantizar a los productores de leche un precio mínimo razonable por litro y un ingreso razonable que les permita salir adelante. Los granjeros lácteos irlandeses y europeos no deben ser forzados a abandonar el negocio, por lo que insto a la Comisión y al Consejo a adoptar medidas inmediatas y eficaces. Comisaria, permítame decirle que ha tenido mucho éxito en su puesto y que rindo tributo a su enorme trabajo. Recientemente ha anunciado que nos deja, por lo que le urjo a que antes de marcharse resuelva este problema, o realice la mayor contribución posible a su alcance para resolverlo."@es21
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward (ALDE ). -"18,20,15,14,16,11,13,9,21,4
lpv:spoken text
"Madam President, in the last 12 months the majority of dairy farmers in Ireland and across the European Union have been selling their milk for less than the cost of production. The livelihoods of dairy farmers are under serious threat. While the Commission’s decision to extend the intervention period for butter and skimmed-milk powder until 2010 is very much welcome, short-term measures would not alleviate the pressure on dairy farmers in the long term. Actions must be taken now that will manage, not just the current difficulties, but are long-term and will ensure a sustainable and successful industry into the future. Financial assistance is required by dairy farmers immediately. The creation of an EU dairy fund of EUR 600 million, as called for by Parliament in the 2009 budget procedure, is urgently needed. Dairy farmers are entitled to fair prices, and an appropriate system of price supports is required to guarantee milk producers a reasonable minimum price per litre and a reasonable income for them to survive. Irish and European dairy farmers must not be forced out of business and I urge the Commission and the Council to take immediate and effective action. Commissioner, may I say to you that you have been a very successful Commissioner, and I pay tribute to the immense work you have done. You have recently announced that you are stepping down, and I would urge you to solve, or to make as much of a contribution to solving this problem as possible, before your departure."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward (ALDE ). -"18,20,15,14,16,11,13,9,21,4
lpv:translated text
"Signora Presidente, negli ultimi 12 mesi in Irlanda e nel resto dell’Unione europea, gran parte dei produttori del settore lattiero-caseario hanno ceduto il latte a prezzi inferiori ai costi di produzione. Il sostentamento degli operatori di questo settore è in serio pericolo. Pur apprezzando la decisione della Commissione di prolungare fino al 2010 il periodo di intervento in relazione a burro e latte scremato in polvere, le misure di breve periodo non sono sufficienti ad alleviare la pressione che grava sui produttori del settore lattiero-caseario nel lungo periodo: occorrono interventi in grado di gestire non solo le difficoltà attuali, ma anche quelle a lungo termine, al fine di garantire la sostenibilità e la profittabilità di questo settore anche in futuro. I produttori di latte necessitano di sostegno finanziario immediato; occorre istituire urgentemente un fondo europeo settoriale di 600 milioni di euro, come chiesto dal Parlamento nella procedura di bilancio 2009. I produttori di questo settore hanno diritto a prezzi equi e di un sistema di sostegno in grado di garantire loro un prezzo minimo al litro accettabile e un reddito dignitoso. I produttori lattiero-caseari irlandesi ed europei non possono trovarsi costretti ad abbandonare la loro attività e chiedo quindi alla Commissione e al Consiglio di attivarsi immediatamente con misure efficaci. Signora Commissario, trovo che abbia svolto il suo ruolo nel migliore dei modi e voglio rendere omaggio al grandissimo impegno da lei profuso. Di recente ha annunciato l’intenzione di lasciare il suo incarico: la invito pertanto a risolvere o perlomeno a contribuire per quanto possibile alla risoluzione di questo problema prima della conclusione del suo mandato."@it12
lpv:translated text
". Senhora Presidente, nos últimos doze meses, a maioria dos produtores de leite na Irlanda e em toda a União Europeia têm vendido o seu leite a um preço inferior ao custo de produção. A subsistência dos produtores de leite está seriamente ameaçada. Embora a proposta da Comissão de prolongar a intervenção pública para o leite em pó desnatado e a manteiga até 2010 seja mais que bem-vinda, o facto é que as medidas a curto prazo não poderão atenuar a pressão sobre os produtores a longo prazo. Impõe-se, hoje, a tomada de medidas susceptíveis não apenas de solucionar as dificuldades actuais mas também de assegurar a sustentabilidade e o bom funcionamento do sector do leite e dos produtos lácteos no futuro. Os produtores de leite carecem de apoio financeiro no imediato. A criação do fundo da UE para o sector do leite, no montante de 600 milhões de euros, preconizada pelo Parlamento no processo orçamental relativo a 2009, é desesperadamente necessária. Os produtores de leite têm direito a preços justos, pelo que se impõe a introdução de um sistema adequado de apoio aos preços que lhes garanta um preço mínimo razoável por litro e um rendimento razoável que lhes permita sobreviver. Não podemos permitir que os produtores de leite irlandeses e europeus sejam obrigados a abandonar a sua actividade, e nesse sentido exorto a Comissão e o Conselho a empreender medidas imediatas e eficazes. Senhora Comissária, se me permite, gostaria de lhe dizer que tem sido muito bem-sucedida nas suas funções e quero felicitá-la pelo trabalho imenso que tem realizado. Sei que anunciou recentemente que irá cessar funções, mas peço-lhe encarecidamente que resolva este problema, ou que faça tudo o que estiver ao seu alcance para o resolver, antes da sua partida."@pt17
lpv:translated text
"Madame la Présidente, au cours des 12 derniers mois, la majorité des producteurs de lait irlandais et leurs collègues partout dans l’Union européenne ont vendu leur lait à un prix inférieur au coût de production. Le gagne-pain des producteurs de lait est gravement menacé. Si la décision de la Commission de prolonger la période d’intervention pour le beurre et la poudre de lait écrémé jusqu’en 2010 est fort bienvenue, ces mesures à court terme n’allègeront pas, à long terme, la pression sur les producteurs de lait. Il faut prendre maintenant des mesures propres à traiter non seulement les difficultés actuelles, mais aussi les problèmes à long terme, et qui garantiront un avenir durable et fructueux au secteur. Les producteurs de lait ont besoin d’une aide financière immédiate. La création d’un fonds laitier communautaire de 600 millions d’euros, dans le cadre de la procédure budgétaire 2009 comme le demande le Parlement, est une nécessité urgente. Les producteurs de lait ont droit à des prix équitables et un système approprié de soutien des prix est requis pour garantir à ces producteurs un prix minimum raisonnable au litre et un revenu décent leur permettant de vivre. Les producteurs de lait irlandais et européens ne doivent pas être contraints de cesser leur activité et j’invite instamment la Commission et le Conseil à prendre des initiatives immédiates et efficaces. Madame la Commissaire, puis-je vous dire que votre bilan est très positif et que je rends hommage à l’immense travail que vous avez réalisé. Vous avez récemment annoncé que vous alliez quitter votre fonction, alors je vous demande instamment de résoudre, ou de contribuer autant que possible à la résolution de ce problème avant votre départ."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-019"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph