Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-018"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-018"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je vais être court. Je pense qu’il y a deux éléments dans ce débat. La question conjoncturelle: comment sortir de cette crise? Toutes les mesures qui vont de l’aide aux agriculteurs aux mesures d’intervention sont nécessaires et absolument nécessaires. Il faut les soutenir et même envisager qu’elles soient plus importantes. C’est ce que nous proposons avec un certain nombre de collègues, ici, au Parlement. Puis, deuxièmement, il y a une question posée de manière structurelle sur la gestion du marché du lait, et c’est là qu’il y a une divergence avec vous, Madame la Commissaire. Vous proposez d’aller dans le sens de la contractualisation. Je vous le dis par avance: contractualiser entre industriels et agriculteurs fera qu’on engagera, à terme, les industries étant concurrentielles entre elles, une concurrence à l’échelle de l’Europe. Nous avons besoin, pour réguler un marché, d’une régulation publique. Il n’y a pas d’autre solution. C’est là que le débat devra s’engager après cette crise. Je pense que sur ce débat-là, il faut respecter toutes les opinions et toutes les options, et je crains que nous soyons allés trop vite au moment du bilan de santé pour régler une question comme les quotas, qui jusqu’ici, je le dis à tous ceux qui sont intervenus, ont permis à la fois de maintenir une production laitière en Europe, d’assurer une industrie laitière extrêmement développée et, en même temps, de préserver un prix pour les consommateurs, qui était jusqu’ici tout à fait supportable."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, paní komisařko, budu stručný. Domnívám se, že tato rozprava má dvě části. Je tu naléhavá otázka, jakým způsobem se vyprostit z této krize. Veškerá opatření od pomoci zemědělcům po intervenci jsou nezbytná – vlastně naprosto nezbytná. Musíme je podpořit a vyzvat k tomu, aby jejich působnost byla rozšířena. A přesně to chceme spolu s několika kolegy zde v Parlamentu navrhnout. Za druhé se zabýváme otázkou strukturalizace a řízení trhu s mléčnými výrobky, a v tom se, paní komisařko, naše názory rozchází. Navrhujete, abychom se vydali směrem k využívání smluvních vztahů. Mohu vás předem ujistit, že zavedení smluvních vztahů mezi průmyslovými společnostmi a zemědělci z dlouhodobého hlediska vyústí v situaci, kdy si tyto společnosti budou navzájem konkurovat, a to v celoevropském měřítku. Chceme-li trh regulovat, potřebujeme veřejnou regulaci. Jiné řešení neexistuje. Po překonání krize je třeba se tímto tématem zabývat. Domnívám se, že v této rozpravě je třeba brát v potaz všechny názory a možnosti; dle mého názoru jsme se unáhlili v době, kdy probíhala kontrola stavu a příliš rychle jsme vyřešili záležitosti, jako jsou například kvóty, díky nimž se doposud podařilo udržet výrobu mléka a mléčných produktů v Evropě, zajistit vysokou míru rozvoje v odvětví mlékárenské výroby a zároveň udržet ceny v dostupné výši pro spotřebitele, na což bych chtěl upozornit všechny, kteří zde dnes vystoupili."@cs1
"Fru formand, fru kommissær! Jeg skal gøre det kort. Jeg mener, at denne forhandling er todelt. Der er det umiddelbare spørgsmål om, hvordan vi kan gøre os fri af krisen. Alle foranstaltninger er nødvendige, lige fra bistand til landmændene til interventionsforanstaltninger – de er faktisk absolut nødvendige. Vi må og skal godkende dem og endda opfordre til, at deres omfang udvides. Det er, hvad vi og adskillige parlamentskolleger foreslår her i Parlamentet. For det andet er der det strukturelle spørgsmål med hensyn til styring af markedet for mælk og mejeriprodukter, og her adskiller vores synspunkter sig fra Deres, fru kommissær. De foreslår, at vi bevæger os i retning af at anvende kontraktlige forbindelser. Jeg kan fortælle Dem på forhånd, at hvis man indfører kontraktlige forbindelser mellem industrivirksomheder og landmænd vil det på lang sigt medføre, at disse virksomheder konkurrerer med hinanden i hele Europa. For at regulere et marked er der brug for offentlig regulering. Der findes ingen andre løsninger. Efter denne krise er det dét, der skal forhandles om. Jeg mener, at vi i forhandlingen i dag skal respektere alle opfattelser og alle muligheder. Jeg er bange for, at vi var for hurtige i forbindelse med sundhedstjekket til at afgøre et spørgsmål som f.eks. det om kvoter. Jeg vil gerne påpege over for alle, der har talt, at kvoterne indtil nu har gjort det muligt at opretholde en produktion af mælk og mejeriprodukter i Europa og sikre, at mejerisektoren er højt udviklet, samtidig med at de har sikret, at priserne var på et niveau, kunderne let kunne overkomme."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, ich werde mich kurz fassen. Ich denke, es gibt in dieser Debatte zwei Aspekte. Einerseits die dringende Frage, wie wir uns aus dieser Krise befreien können. Sämtliche Maßnahmen, von der Unterstützung der Landwirte bis hin zu Interventionen, sind notwendig, und zwar unbedingt. Wir müssen dahinter stehen und sogar fordern, dass ihr Geltungsbereich ausgeweitet wird. Das ist es, was wir, gemeinsam mit anderen Abgeordneten, hier im Parlament vorschlagen. Andererseits ist da die strukturelle Frage hinsichtlich der Verwaltung des Milchmarktes, und hier unterscheiden sich unsere Ansichten von Ihren, Frau Kommissarin. Sie schlagen vor, vertragliche Beziehungen einzuführen. Ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass die Einführung vertraglicher Beziehungen zwischen Industrieunternehmen und Landwirten auf lange Sicht damit enden wird, dass diese europaweit miteinander konkurrieren. Um den Markt zu regulieren, brauchen wir eine öffentliche Regulierung. Das ist die einzige Lösung. Darum muss es nach dem Ende der Krise gehen. Ich finde, wir müssen in dieser Debatte alle Meinungen und alle Optionen berücksichtigen. Ich befürchte, dass wir zu Zeiten des Gesundheitschecks zu voreilig waren, als wir die Frage der Quoten abgehakt haben, die es immerhin, wie ich allen bisherigen Rednern gegenüber betonen möchte, bis heute ermöglicht haben, die Milchproduktion in Europa aufrechtzuerhalten, die Milchindustrie auf einem hohen Level zu betreiben und gleichzeitig die Preise verbraucherfreundlich zu gestalten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα είμαι σύντομος. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο σκέλη σε αυτήν τη συζήτηση. Υπάρχει το άμεσο ερώτημα με ποιον τρόπο μπορούμε να εξέλθουμε από την κρίση αυτή. Όλα τα μέτρα, αρχίζοντας από την ενίσχυση των γαλακτοπαραγωγών και φθάνοντας μέχρι τα μέτρα παρέμβασης, είναι αναγκαία – για την ακρίβεια, απολύτως αναγκαία. Πρέπει να τα υποστηρίξουμε και μάλιστα να ζητήσουμε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους. Αυτό ακριβώς προτείνουμε εμείς, μαζί με αρκετούς συναδέλφους βουλευτές, εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεύτερον, υπάρχει το διαρθρωτικό ζήτημα αναφορικά με τη διαχείριση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, και ακριβώς σε αυτό το σημείο διίστανται οι απόψεις μας από τις δικές σας, κυρία Επίτροπε. Προτείνετε να στραφούμε στην χρησιμοποίηση συμβατικών σχέσεων. Μπορώ να σας πω εκ των προτέρων ότι η θέσπιση συμβατικών σχέσεων μεταξύ βιομηχανικών εταιριών και γαλακτοπαραγωγών, μακροπρόθεσμα, θα οδηγήσει στον ανταγωνισμό μεταξύ των εν λόγω βιομηχανιών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Για τη ρύθμιση της αγοράς χρειαζόμαστε δημόσια ρύθμιση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μετά από αυτήν την κρίση, η συζήτηση πρέπει να αφορά αυτό ακριβώς το θέμα. Νομίζω ότι σε αυτήν τη συζήτηση πρέπει να σεβόμαστε όλες τις γνώμες και όλες τις επιλογές· φοβούμαι ότι ενεργήσαμε υπερβολικά εσπευσμένα όταν διενεργήσαμε τον διαγνωστικό έλεγχο για να τακτοποιήσουμε το ζήτημα των ποσοστώσεων, που μέχρι τώρα, όπως θα ήθελα να επισημάνω σε όλους τους προλαλήσαντες, επέτρεψαν τη διατήρηση της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ευρώπη, τη διασφάλιση ότι η γαλακτοβιομηχανία είναι λίαν ανεπτυγμένη, ταυτοχρόνως δε, τη διατήρηση των τιμών σε επίπεδα που τις καθιστούσε λίαν προσιτές στους καταναλωτές."@el10
"Madam President, Commissioner, I will be brief. I think that there are two parts to this debate. There is the immediate question of how we can extricate ourselves from this crisis. All measures, ranging from assistance for farmers to intervention measures, are necessary – in fact, absolutely necessary. We must endorse them and even call for them to be enlarged in scope. That is what we, together with several fellow Members, are proposing here in Parliament. Secondly, there is the structural question regarding the management of the dairy market, and this is where our views diverge from yours, Commissioner. You propose that we move in the direction of using contractual relations. I can tell you in advance that introducing contractual relations between industrial firms and farmers will, in the long term, result in those industries competing with each other, on a Europe-wide scale. In order to regulate a market, we need public regulation. There is no other solution. After this crisis, that is what the debate must be about. I think that, in this debate, we must respect all opinions and all options; I fear that we acted too quickly at the time of the health check to settle an issue such as quotas, which up until now, as I would like to point out to all those who have spoken, have made it possible to maintain dairy production in Europe, to ensure that the dairy industry is highly developed and, at the same time, to keep prices at a level that was easily affordable for customers."@en4
"Señora Presidenta, señora Comisaria, seré breve. Creo que este debate tiene dos partes. Tenemos la cuestión inmediata de cómo podemos salir de esta crisis. Todas las medidas, desde la ayuda a los granjeros a las medidas de intervención, son necesarias; de hecho, absolutamente necesarias. Debemos respaldarlas e incluso pedir que su alcance sea mayor. Eso es lo que estamos proponiendo aquí en el Parlamento junto con otros muchos diputados. En segundo lugar, tenemos la cuestión estructural referida a la gestión del mercado de los productos lácteos, y aquí es donde nuestra opinión difiere de la suya, Comisaria. Usted propone que nos movamos en la dirección de establecer relaciones contractuales. Puedo avanzarle que introducir esas relaciones contractuales entre las empresas industriales y los granjeros provocará a largo plazo que esas industrias compitan entre sí en toda Europa. Si lo que queremos es reglamentar el mercado, necesitamos normativas públicas. No hay otra solución. En estos momentos de crisis, el debate debe versar sobre eso. Creo que, en este debate, debemos respetar todas las opiniones y todas las opciones; temo que actuásemos demasiado rápido en los tiempos de la revisión de la PAC para introducir un asunto como las cuotas, que hasta la fecha, y es algo que me gustaría señalar a todos los que han intervenido, han hecho posible mantener la producción láctea en Europa, para garantizar que la industria de los productos lácteos se desarrolla y que, al mismo tiempo, los precios se mantienen en un nivel accesible para los consumidores."@es21
"Austatud juhataja, volinik! Ma räägin lühidalt. Arvan, et käesoleval arutelul on kaks osa. On kiireloomuline küsimus, kuidas me saame end sellest kriisist välja tuua. Kõik meetmed alates põllumajandustootjate toetamisest kuni sekkumismeetmeteni on vajalikud. Tegelikult on need täiesti vajalikud. Peame need heaks kiitma ja ma kutsun isegi üles nende ulatust suurendama. See on see, mida me koos mitmete teiste kaasparlamendiliikmetega siin parlamendis välja pakume. Teine küsimus on struktuuriline ning on seotud piimaturu korraldamisega ja see, volinik, on koht, kus meie vaated teie omadest erinevad. Teie soovitate, et me liiguksime lepinguliste suhete kasutamise suunas. Võin teile juba ette öelda, et lepinguliste suhete sisseviimine tööstuslike äriühingute ja põllumajandustootjate vahel viib pikemas perspektiivis selleni, et kõnealused tööstusettevõtted konkureerivad teineteisega üleeuroopalises mõõtkavas. Selleks et turgu reguleerida, vajame me avalikku reguleerimist. Muud lahendust pole. Peame arutlema selle üle, mis saab pärast seda kriisi. Arvan et selle arutelu käigus peame me austama kõiki arvamusi ja kõiki valikuvõimalusi. Ma kardan, et nn tervisekontrolli ajal tegutsesime me liiga kiiresti, otsustades sellise küsimuse üle nagu kvoodid, mis seni, nagu sooviksin osutada kõigile neile, kes seni on rääkinud, tegid võimalikuks säilitada Euroopas piimatootmine, tagada, et piimatööstus on kõrgelt arenenud ja samal ajal hoida hinnad tasemel, mis oli klientidele lihtsalt kättesaadav."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, puhun lyhyesti. Mielestäni tässä keskustelussa on kaksi osaa. Toinen niistä on kiireellinen kysymys siitä, miten selviämme kriisistä. Kaikki toimenpiteet tuottajien tukemisesta interventiotoimiin ovat tarpeen – itse asiassa ne ovat täysin välttämättömiä. Meidän on tuettava niitä ja jopa vaadittava niiden soveltamisalan laajentamista. Juuri tätä me, yhdessä useiden muiden kollegojen kanssa, ehdotamme täällä Euroopan parlamentissa. Toinen on rakenteellinen kysymys maitoalan markkinoiden hallinnoinnista, ja tästä asiasta olemme kanssanne eri mieltä, arvoisa komission jäsen. Ehdotatte siirtymistä sopimussuhteiden käyttöön. Voin jo etukäteen todeta, että sopimussuhteiden käyttöönotto teollisuusyritysten ja maataloustuottajien välillä johtaa pitkällä aikavälillä Euroopan laajuiseen kilpailuun kyseisten yritysten kesken. Markkinoiden sääntelyyn tarvitaan julkista sääntelyä. Muuta ratkaisua ei ole. Juuri tästä on keskusteltava maitoalan kriisin jälkeen. Mielestäni tässä keskustelussa on otettava huomioon kaikki näkemykset ja vaihtoehdot. Pelkään meidän turvautuneen terveystarkastuksen yhteydessä liian nopeisiin toimiin ratkaistaksemme kiintiöitä koskevan kysymyksen. Haluan korostaa kaikille edeltäville puhujille, että juuri kiintiöt ovat antaneet mahdollisuuden säilyttää maidontuotannon Euroopassa ja varmistaa pitkälle kehittyneen maitoteollisuuden sekä samalla säilyttää edulliset kuluttajahinnat."@fi7
"Elnök asszony, biztos asszony! Rövid leszek. Úgy gondolom, ez a vita két részből áll. Felmerül az a sürgető kérdés, hogy hogyan szabadíthatjuk ki magunkat ebből a válságból. A termelőknek nyújtott segítségtől az intervenciós intézkedésekig minden intézkedés szükséges – helyesebben szólva feltétlenül szükséges. Támogatnunk kell azokat, sőt kérnünk kell hatályuk kiterjesztését. Ez az, amire mi – számos képviselőtárssal együtt – javaslatot teszünk itt a Parlamentben. Másodszor, a tejpiac irányítása tekintetében fennáll egy strukturális kérdés, és a mi véleményünk éppen ezen a ponton tér el az Önétől, biztos asszony. Ön azt javasolja, hogy a szerződéses kapcsolatok kihasználása irányába mozduljunk el. Előre megmondhatom Önnek, hogy az ipari vállalatok és a termelők közötti szerződéses kapcsolatok bevezetése hosszú távon azt fogja eredményezni, hogy az adott ipari vállalatok Európa-szerte versengeni fognak egymással. A piac szabályozása érdekében állami szabályozásra van szükségünk. Nincs más megoldás. A jelenlegi válság után a vitának erről kell szólnia. Úgy gondolom, hogy ebben a vitában minden véleményt és minden választási lehetőséget tiszteletben kell tartanunk; attól tartok, az állapotfelmérés idején túl gyorsan léptünk fel egy olyan probléma rendezése érdekében, mint a kvóták, amelyek mindeddig – és ezt minden előttem felszólaló számára szeretném hangsúlyozni – lehetővé tették az európai tejtermelés fenntartását, a tejipar kiemelkedő fejlettségének biztosítását, és ugyanakkor a vásárlók által könnyen megfizethető árak szinten tartását."@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, sarò breve. Penso che dall’odierno dibattito emergano due aspetti. In primo luogo vi è la necessità immediata di affrancarsi dalla crisi. Tutte le misure, dall’assistenza ai coltivatori alle misure di intervento, sono indispensabili, direi imprescindibili. Dobbiamo avallarle e anzi chiedere che ne venga ampliata la portata. Questo è ciò che, insieme ad alcuni colleghi, proponiamo qui, in Parlamento. In secondo luogo vi è la questione strutturale della gestione del mercato lattiero-caseario, argomento in merito al quale i nostri punti di vista divergono dai suoi, signora Commissario. Lei propone di optare per l’uso delle relazioni contrattuali. Posso già anticiparle che a lungo termine, introducendo relazioni contrattuali tra le industrie e i coltivatori, a livello europeo le industrie si ritroveranno a competere l’una con l’altra. Per regolamentare un mercato abbiamo bisogno di una regolamentazione pubblica. Non vi è altra soluzione. Dopo la crisi, di questo dobbiamo parlare. Ritengo che nell’odierna discussione si debbano rispettare tutte le opinioni e tutte le alternative; temo che abbiamo agito troppo impulsivamente all’epoca della valutazione dello stato di salute per risolvere una questione come quella delle quote che sino a oggi, e vorrei rammentarlo a tutti coloro che sono intervenuti, hanno permesso di preservare la produzione lattiero-casearia in Europa, garantendo un forte sviluppo del comparto e, al tempo stesso, mantenendo i prezzi a un livello decisamente accessibile per i consumatori."@it12
"Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, aš kalbėsiu trumpai. Manau, kad šią diskusiją sudaro dvi dalys. Pirmiausia, tai – nedelsiant spręstinas klausimas, kaip ištrūkti iš krizės. Visos priemonės nuo pagalbos ūkininkams iki intervencijos priemonių, reikalingos – faktiškai būtinos. Turime jas patvirtinti ir netgi raginti išplėsti jų taikymo sritį. Būtent tai kartu su keletu kitų kolegų narių siūlome čia, Parlamente. Antra, tai – struktūrinis klausimas dėl pieno rinkos valdymo ir šioje srityje mūsų ir jūsų nuomonės, ponia Komisijos nare, skiriasi. Jūs siūlote, kad pereitume prie sutartinių santykių. Galiu iš anksto pasakyti, kad leidus susiformuoti pramonės įmonių ir ūkininkų sutartiniams santykiams šios pramonės šakos Europos mastu ilguoju laikotarpiu pradės viena su kita konkuruoti. Norint reguliuoti rinką, būtinas valstybinis reguliavimas. Kito sprendimo nėra. Manau, visa diskusija turi būti apie tai, kas bus po šios krizės. Manau, kad šioje diskusijoje turime gerbti visas nuomones ir visus variantus; bijau, kad per būklės patikrinimą per greitai išsprendėme kvotų ir panašius klausimus; juk dėl kvotų (norėčiau tai pabrėžti visiems kalbėjusiems) tapo įmanoma išlaikyti pieno gamybą Europoje, užtikrinti, kad pieno pramonė būtų gerai išsivysčiusi, ir kartu išlaikyti vartotojams lengvai prieinamas kainas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es runāšu īsi. Manuprāt, šīs debates var iedalīt divās daļās. Ir neatliekamais jautājums, kā izkļūt no šīs krīzes. Visi pasākumi, sākot ar atbalstu lauksaimniekiem un beidzot ar intervences pasākumiem, ir nepieciešami – faktiski absolūti nepieciešami. Mums tie jāatbalsta un pat jāpieprasa, lai tos paplašina. Tieši to mēs kopā ar dažiem kolēģiem ierosinām Parlamentam. Otrkārt, ir vēl struktūras jautājums attiecībā uz piena produktu tirgus pārvaldību, un šajā jautājumā mani uzskati atšķiras no jūsējiem, komisāre. Jūs ierosināt virzību uz līgumattiecībām. Es jau iepriekš varu jums teikt, ka līgumattiecību ieviešana starp ražošanas uzņēmumiem un lauksaimniekiem ilgtermiņā beigsies ar šo uzņēmumu savstarpēju konkurenci visas Eiropas mērogā. Lai noregulētu tirgu, mums ir vajadzīgs valsts noteikts regulējums. Nav cita risinājuma. Pēc šīs krīzes mums jādebatē tieši par to. Manuprāt, šajās debatēs mums ir jārespektē visi viedokļi un izvēles. Baidos, ka mēs rīkojāmies pārsteidzīgi „veselības pārbaužu” laikā, lemjot par tādu jautājumu kā kvotas, kas līdz šim, kā es vēlos atgādināt visiem iepriekšējiem runātājiem, ir ļāvušas mums saglabāt piena ražošanu Eiropā, nodrošināt, ka piena rūpniecība ir labi attīstīta, un vienlaikus uzturēt tādas cenas, ko patērētāji var viegli atļauties."@lv13
"Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je vais être court. Je pense qu'il y a deux éléments dans ce débat. La question conjoncturelle: comment sortir de cette crise? Toutes les mesures qui vont de l'aide aux agriculteurs aux mesures d'intervention sont nécessaires et absolument nécessaires. Il faut les soutenir et même envisager qu'elles soient plus importantes. C'est ce que nous proposons avec un certain nombre de collègues, ici, au Parlement. Puis, deuxièmement, il y a une question posée de manière structurelle sur la gestion du marché du lait, et c'est là qu'il y a une divergence avec vous, Madame la Commissaire. Vous proposez d'aller dans le sens de la contractualisation. Je vous le dis par avance: contractualiser entre industriels et agriculteurs fera qu'on engagera, à terme, les industries étant concurrentielles entre elles, une concurrence à l'échelle de l'Europe. Nous avons besoin, pour réguler un marché, d'une régulation publique. Il n'y a pas d'autre solution. C'est là que le débat devra s'engager après cette crise. Je pense que sur ce débat-là, il faut respecter toutes les opinions et toutes les options, et je crains que nous soyons allés trop vite au moment du bilan de santé pour régler une question comme les quotas, qui jusqu'ici, je le dis à tous ceux qui sont intervenus, ont permis à la fois de maintenir une production laitière en Europe, d'assurer une industrie laitière extrêmement développée et, en même temps, de préserver un prix pour les consommateurs, qui était jusqu'ici tout à fait supportable."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, ik zal het kort houden. Ik denk dat er twee elementen zijn in dit debat. Enerzijds het conjuncturele aspect: hoe geraken we uit deze crisis? Alle maatregelen, van landbouwsubsidie tot interventiemaatregelen, zijn noodzakelijk, en dan bedoel ik ook echt noodzakelijk. We moeten ze steunen en mogelijk zelfs uitbreiden. Dat is wat wij en een aantal collega’s hier in het Parlement voorstellen. Daarnaast is er een structureel aspect, namelijk het beheer van de zuivelsector, en op dat punt verschillen wij van mening, commissaris. Uw voorstellen gaan in de richting van contracten. Ik kan u nu al zeggen dat door contracten tussen industriële bedrijven en landbouwers in te voeren we op termijn een situatie in de hand werken waarbij deze bedrijfstakken elkaar in heel Europa beconcurreren. Om een markt te reguleren, hebben we overheidsregulering nodig. Er is geen andere oplossing. Dat is het debat dat op gang moet worden gebracht als deze crisis eenmaal voorbij is. Ik denk dat bij dit debat alle standpunten en alle opties in ogenschouw moeten worden genomen, en ik ben bang dat we bij de check-up te hard van stapel zijn gelopen ten aanzien van de quota, die ons, en daarbij richt ik me tot alle voorgaande sprekers, in staat hebben gesteld een melkproductie in Europa te behouden, een uiterst geavanceerde zuivelsector te waarborgen, en tevens een prijs voor de consument te handhaven die tot op heden alleszins redelijk was."@nl3
"Pani przewodnicząca, pani komisarz! Będę mówił krótko. Uważam, że obecna debata składa się z dwóch części. Chodzi o najpilniejsze pytanie, jak możemy wyjść z kryzysu. Wszystkie środki, począwszy od pomocy dla rolników a kończąc na środkach interwencyjnych, są niezbędne – a w zasadzie całkowicie niezbędne. Musimy je poprzeć, a nawet domagać się rozszerzenia ich zakresu. To właśnie, wraz z wieloma posłami, proponujemy w Parlamencie. Po drugie, chodzi o pytanie strukturalne dotyczące zarządzania rynkiem mleczarskim. Tu nasze opinie i opinie pani komisarz są rozbieżne. Pani proponuje, abyśmy obrali kierunek stosunków umownych. Mogę pani z góry powiedzieć, że wprowadzenie stosunków umownych między przedsiębiorstwami przemysłowymi a rolnikami spowoduje, w dłuższej perspektywie, konkurencję tych przedsiębiorstw między sobą na skalę europejską. Aby uregulować rynek, potrzebujemy uregulowań publicznych. Nie ma innego rozwiązania. Po kryzysie musimy podjąć debatę właśnie na ten temat. Uważam, że w obecnej debacie musimy respektować wszystkie opinie i wszystkie warianty; obawiam się, że działaliśmy zbyt szybko w czasie oceny funkcjonowania, aby rozwiązać taką kwestię jak kwoty, które dotychczas, co chciałbym podkreślić, zwracając się do wszystkich, którzy zabrali głos, umożliwiały utrzymanie produkcji mleczarskiej w Europie, zapewniały wysoki rozwój sektora mleczarskiego, a równocześnie pozwalały utrzymać ceny na poziomie, który byłby przystępny dla konsumentów."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, vou ser muito rápido. Penso que há dois elementos em causa neste debate. A questão conjuntural: como sair desta crise? Todas as medidas são absolutamente necessárias, desde a ajuda aos agricultores até às medidas de intervenção. Há que apoiá-las e mesmo que ponderar a hipótese de serem mais importantes. É isso que propomos com um certo número de colegas, aqui no Parlamento. Depois, em segundo lugar, há uma questão colocada de forma estrutural sobre a gestão do mercado do leite, e é aqui que divergimos, Senhora Comissária. A senhora propõe que se avance no sentido de uma formalização contratual. Aviso-a desde já: formalizar contratos entre industriais e agricultores gerará, a prazo – sendo as indústrias concorrenciais entre si –, uma concorrência à escala europeia. Precisamos, para regular o mercado, de uma regulação pública. Não há outra solução. É por aí que deve seguir o debate depois desta crise. Penso que, relativamente a esse debate, há que respeitar todas as opiniões e todas as opções, e temo que tenhamos avançado demasiado depressa, na altura do exame de saúde, para resolver uma questão como a das quotas, que, até ao momento – recordo a todos os que intervieram –, permitiram manter uma produção de leite na Europa, garantir uma indústria leiteira extremamente desenvolvida e, simultaneamente, preservar um preço para os consumidores que, até agora, era suportável."@pt17
"Dnă preşedintă, dnă comisar, voi fi succint. Cred că această dezbatere este formată din două părţi. Pe de o parte, există întrebarea urgentă: cum putem ieşi din această criză. Toate măsurile, de la asistenţa acordată fermierilor până la măsurile de intervenţie, sunt necesare – de fapt, absolut necesare. Este necesar să le susţinem şi chiar să solicităm ca domeniul lor de aplicare să fie extins. Este ceea ce propunem, împreună cu alţi câţiva colegi deputaţi, aici în Parlament. În al doilea rând, este vorba despre întrebarea structurală referitoare la gestionarea pieţei produselor lactate, iar asupra acestui punct părerile noastre sunt diferite de ale dumneavoastră, dnă comisar. Dumneavoastră propuneţi să alegem calea utilizării relaţiilor contractuale. Vă pot spune de la bun început că introducerea relaţiilor contractuale între firmele industriale şi fermieri va avea drept rezultat, pe termen lung, punerea în concurenţă a acestor industrii, la scară europeană. Avem nevoie, pentru reglementarea unei pieţe, de o reglementare publică. Nu există altă soluţie. După depăşirea crizei actuale, dezbaterea va trebui să se concentreze asupra acestei chestiuni. Consider că, în cadrul acestei dezbateri, trebuie să respectăm toate părerile şi toate opţiunile; mă tem că în momentul stabilirii bilanţului de sănătate am acţionat prea pripit în reglarea unei chestiuni, precum cea a cotelor care, până în prezent, cum aş dori să subliniez pentru toţi antevorbitorii mei, au permis menţinerea producţiei de produse lactate în Europa, asigurarea unei industrii foarte dezvoltate a produselor lactate şi, în acelaşi timp, păstrarea preţurilor la un nivel care până acum era cât se poate de accesibil pentru consumatori."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, budem stručný. Myslím si, že táto rozprava má dve časti. Je tu bezprostredná otázka, ako sa vymaniť z tejto krízy. Všetky opatrenia počínajúc pomocou pre poľnohospodárov až po intervenčné opatrenia sú potrebné – v podstate absolútne potrebné. Musíme ich schváliť, ba priam vyzývať na rozšírenie ich predmetu. Práve toto spolu s niekoľkými kolegami poslancami tu v Parlamente navrhujeme. Po druhé, je tu štrukturálna otázka týkajúca sa riadenia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, a tu sa naše názory odkláňajú od vašich, pani komisárka. Vy navrhujete, aby sme sa vydali smerom k využívaniu zmluvných vzťahov. Už teraz vám môžem povedať, že zavedenie zmluvných vzťahov medzi priemyselnými firmami a poľnohospodármi povedie z dlhodobého hľadiska ku konkurencii týchto dvoch odvetví v celoeurópskom meradle. Na reguláciu trhu potrebujeme verejné predpisy. Žiadne iné riešenie neexistuje. Po kríze musí byť práve toto predmetom diskusie. Myslím si, že v tejto rozprave musíme rešpektovať všetky názory a všetky možnosti. Obávam sa, že pri kontrole zdravotného stavu sme sa unáhlili, napríklad pri riešení otázky kvót, ktoré až doposiaľ – ako by som rád zdôraznil všetkým rečníkom – umožnili udržať výrobu mlieka a mliečnych výrobkov v Európe, s cieľom zabezpečiť vysoko rozvinuté mliekarenské odvetvie a zároveň udržať ceny na úrovni, ktorú si spotrebitelia môžu ľahko dovoliť."@sk19
"Gospa predsednica, komisarka, bom zelo kratek. Mislim, da ima ta razprava dva dela. Obstaja takojšnje vprašanje, kako se lahko izvlečemo iz te krize. Vsi ukrepi, ki se gibljejo od pomoči kmetom do intervencijskih ukrepov, so potrebni, pravzaprav absolutno potrebni. Moramo jih podpreti in celo zahtevati, da se poveča njihov obseg. To je tisto, kar mi, skupaj z nekaterimi kolegi poslanci, predlagamo tu v Parlamentu. Drugič, obstaja strukturno vprašanje glede vodenja trga mleka in tu se naši pogledi razlikujejo od vašega, komisarka. Vi predlagate, da se usmerimo v uporabo pogodbenih odnosov. Že vnaprej vam lahko povem, da se bo uvedba pogodbenih odnosov med industrijskimi podjetji in kmeti dolgoročno končala tako, da bodo ta podjetja tekmovala drugo z drugim po vsej Evropi. Za ureditev trga potrebujemo javno uredbo. Druga rešitev ne obstaja. Čas po tej krizi je tisto, o čemer mora teči razprava. Mislim, da moramo v tej razpravi spoštovati vsa mnenja in vse možnosti. Bojim se, da smo se v času pregleda stanja prehitro odločili za ureditev vprašanja, kot so kvote, ki so do zdaj – kar bi rad poudaril vsem tistim, ki so že govorili – omogočile, da se je ohranjala proizvodnja mleka v Evropi in zagotovile, da se je mlečna industrija visoko razvila ter da so se hkrati cene obdržale na ravni, ki so si jo potrošniki zlahka privoščili."@sl20
"Fru talman, fru kommissionsledamot! Jag ska fatta mig kort. Jag anser att denna debatt består av två delar. Till att börja med har vi frågan om hur vi ska kunna ta oss ur denna kris. Alla åtgärder, från stöd till jordbrukare till interventionsåtgärder, är absolut nödvändiga. Vi måste stödja dessa åtgärder och till och med kräva att de ska utökas. Det är just det som vi tillsammans med ett flertal andra kolleger föreslår här i parlamentet. För det andra har vi den strukturella frågan om hanteringen av mejerimarknaden. Här skiljer sig våra åsikter från era. Ni föreslår att vi ska röra oss i riktning mot användning av avtalsförhållanden. Jag kan redan i förväg tala om för er att införande av avtalsförhållanden mellan industriföretag och jordbrukare på lång sikt kommer att leda till att dessa industriföretag konkurrerar med varandra, på EU-nivå. För att reglera en marknad behöver vi ett offentligt regelverk. Det finns ingen annan lösning. Efter denna kris är det just detta som måste debatteras. Jag anser att vi i denna debatt måste respektera alla åsikter och alternativ. Jag är rädd för att vi i samband med hälsokontrollen agerade för snabbt för att avgöra en sådan fråga som den om kvoterna, som hittills – och jag vill påpeka det för alla talare – har gjort det möjligt att behålla en mejeriproduktion i Europa, att se till att mejerinäringen är starkt utvecklad och att samtidigt hålla priserna på en nivå som konsumenterna har råd med."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph