Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-017"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, when farm women start protesting you know there is a serious difficulty. At the weekend I met a group of Irishwomen called ‘Farm Women for a Fair Price’ and I think we should note the words ‘fair price’ because producers are not getting a decent or fair price – and that is what this debate is about. It would be churlish not to welcome the comments from the Commissioner about a stability coming into the market place, although at a very low level, and I acknowledge that the Commission has taken steps and spent money to bring stability to the market place. It is just that it is not enough and it did not happen quickly enough and we have a severe crisis. I want to say that, in relation to the future, your comments are particularly welcome. I am worried that this House is divided on the issue of milk quotas because when we have codecision, if the Lisbon Treaty comes into force, we are going to have to think more coherently as a group and give clear signals to farmers rather than divided messages, so let me repeat that your comments about making links between producers and processors, about production levels, are something we need to explore, something we have to have a further debate on. But we need to ask you, Commissioner, what type of market support measures do you think will exist in the absence of quotas that can ensure a fair and decent price to our producers? And, also, please tackle the marketplace: it is not working. Everybody says they are making no money from milk, including the supermarkets –which I doubt profusely – but we need more clarity, and we need fairness for farmers."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, když ženy pracující v zemědělství začnou protestovat, je jasné, že se jedná o závažný problém. O víkendu jsem se setkala se skupinou irských žen, které si říkají „Farm Women for a Fair Price“ (Irské ženy za spravedlivé ceny), a dle mého názoru bychom si měli povšimnout těch „spravedlivých cen“ v názvu, neboť výrobci nedostávají řádnou nebo spravedlivou cenu – a o tom dnes hovoříme. Bylo by neslušné nepřivítat slova paní komisařky o tom, že trh začíná být stabilní, přestože na velmi nízké úrovni, a já připouštím, že Komise učinila kroky a vynaložila finanční prostředky k nastolení stability na trhu. Problém je v tom, že to nestačí, opatření nepřišla včas a my se potýkáme s vážnou krizí. Chtěla bych říci, že co se týče budoucnosti, vaše slova velmi vítám. Znepokojuje mě skutečnost, že tato sněmovna je rozdělená v záležitosti kvót pro mléko, neboť budeme-li používat postup spolurozhodování, pokud Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, budeme muset smýšlet jako skupina soudržněji a vysílat zemědělcům jasné signály namísto nejednotných poselství, chtěla bych tedy zopakovat, že vaše slova ohledně vytváření vztahů mezi výrobci a zpracovateli a o úrovních výroby musí být pro nás předmětem dalšího zkoumání a podrobnějších diskusí. Musíme se vás, paní komisařko, zeptat, jaká opatření na podporu trhu, která zajistí spravedlivé a řádné ceny našim výrobcům, budou dle vašeho názoru existovat v případě, že zrušíme kvóty? Rovněž vyřešte, prosím, situaci na trhu – ten je zcela nefunkční. Všichni tvrdí, že na mléku nic nevydělávají, včetně supermarketů – o čemž značně pochybuji – je však nutné docílit větší srozumitelnosti a spravedlnosti pro zemědělce."@cs1
") Fru formand! Når landbrugskvinder begynder at protestere, ved man, at der er tale om alvorlige problemer. I weekenden mødte jeg en gruppe irske kvinder, der kalder sig landbrugskvinder for fair priser, 'Farm Women for a Fair Price', og jeg mener, at vi bør bemærke ordene 'fair priser', for producenterne får ikke en rimelig eller fair pris – og det er det, forhandlingen i dag handler om. Det ville være uopdragent ikke at bifalde kommissærens kommentarer om en stabilitet på markedet, omend på et meget lavt niveau, og jeg erkender, at Kommissionen har taget skridt til og brugt penge på at skaffe stabilitet på markedet. Det er bare ikke nok, det skete ikke hurtigt nok, og vi står med en alvorlig krise. Jeg vil gerne sige, at med hensyn til fremtiden er Deres kommentarer særligt velkomne. Jeg er bekymret over, at Parlamentet er delt i spørgsmålet om mælkekvoter, for når vi får den fælles beslutningstagning, hvis Lissabontraktaten træder i kraft, bliver vi nødt til at tænke mere sammenhængende som gruppe og sende tydelige signaler til landmændene i stedet for splittede budskaber. Jeg gentager derfor, at Deres kommentarer om at skabe forbindelser mellem producenter og forarbejdningsvirksomheder samt om produktionsniveauer er noget, vi skal undersøge og forhandle yderligere om. Vi er dog nødt til at spørge Dem, fru kommissær: Uden kvoter, hvilken slags markedsstøtteforanstaltninger vil der efter Deres mening være tale om, som kan bidrage til at sikre, at vores producenter får en fair og rimelig pris? Og De bedes også håndtere markedet, for det fungerer ikke. Alle siger, at de ikke tjener på mælk, også supermarkederne – hvilket jeg tvivler stærkt på – men vi har brug for større klarhed, og vi har brug for rimelige vilkår for landmændene."@da2
"Frau Präsidentin, wenn sogar die Landwirtinnen zu protestieren beginnen, bedeutet das, dass es ein ernstes Problem gibt. Vergangenes Wochenende traf ich mit einer Gruppe irischer Frauen namens „Landwirtinnen für faire Preise“ zusammen, und ich denke, wir sollten dieses Stichwort „faire Preise“ aufgreifen, weil Erzeuger keine anständigen oder fairen Preise erhalten – und darum geht es schließlich in dieser Debatte. Es wäre unvernünftig, die Aussagen der Kommissarin über die neue, wenn auch geringe Stabilität des Marktes nicht zu begrüßen, und ich erkenne an, dass die Kommission Schritte unternommen und Geld aufgewendet hat, um den Markt zu stabilisieren. Das ist nur leider nicht ausreichend, es hat zu lange gedauert und jetzt haben wir es mit einer schweren Krise zu tun. Was die Zukunft betrifft, sind Ihre Aussagen wirklich begrüßenswert. Die Spaltung dieses Parlaments hinsichtlich der Milchquoten bereitet mir Sorgen, denn sollte der Vertrag von Lissabon in Kraft treten, wodurch wir die Mitentscheidung erhielten, müssen wir mehr als Gruppe denken und den Landwirten eindeutige und nicht widersprüchliche Signale geben. Lassen Sie mich wiederholen, dass Ihre Anmerkungen zum Schlagen von Brücken zwischen Erzeugern und Verarbeitern, zu den Ebenen der Produktion, etwas sind, das vertieft und weiter ausgeführt werden muss. Wir fragen Sie, Frau Kommissarin, welche marktunterstützenden Maßnahmen zur Gewährleistung fairer und anständiger Preise für unsere Erzeuger wird es Ihrer Meinung geben, wenn es keine Quoten mehr gibt? Und, bitte, kümmern Sie sich um den Markt: er funktioniert nicht. Alle sagen, dass sie mit Milch nichts verdienen, auch die Supermärkte, was ich stark bezweifle, aber wir brauchen mehr Klarheit und wir brauchen mehr Fairness den Landwirten gegenüber."@de9,9
"Κυρία Πρόεδρε, όταν αρχίζουν να διαμαρτύρονται οι αγρότισσες, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρή δυσκολία. Το Σαββατοκύριακο συναντήθηκα με μια ομάδα γυναικών από την Ιρλανδία, που ονομάζονται «Αγρότισσες για μια Δίκαιη Τιμή» και νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε τις λέξεις «δίκαιη τιμή», διότι οι παραγωγοί δεν εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή και δίκαιη τιμή – η δε συζήτηση αφορά αυτό ακριβώς το ζήτημα. Θα ήταν αγένεια να μην επικροτήσουμε τις παρατηρήσεις της Επιτρόπου αναφορικά με τη σταθεροποίηση της αγοράς, έστω και σε λίαν χαμηλό επίπεδο, αναγνωρίζω δε ότι η Επιτροπή έλαβε μέτρα και δαπάνησε χρήματα για να σταθεροποιήσει την αγορά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό δεν αρκεί και ότι δεν συνέβη αρκούντως γρήγορα, αντιμετωπίζουμε δε μια σοβαρή κρίση. Θέλω να πω ότι, οι παρατηρήσεις σας αναφορικά με το μέλλον είναι λίαν ευπρόσδεκτες. Ανησυχώ που αυτό το Σώμα είναι διχασμένο στο ζήτημα των ποσοστώσεων γάλακτος, διότι όταν θα έχουμε συναπόφαση, αν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να σκεφτόμαστε με πιο συνεκτικό τρόπο ως ομάδα και να στέλνουμε ξεκάθαρα μηνύματα στους γαλακτοπαραγωγούς αντί συγκεχυμένων μηνυμάτων, κατά συνέπεια, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι οι παρατηρήσεις σας αναφορικά με τη δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ παραγωγών και παρασκευαστών, αναφορικά με τα επίπεδα παραγωγής, είναι κάτι που πρέπει να διερευνήσουμε, κάτι για το οποίο πρέπει να διεξαχθεί διεξοδικότερη συζήτηση. Πρέπει όμως να σας ρωτήσουμε, κυρία Επίτροπε, τι είδους μέτρα στήριξης της αγοράς πιστεύετε ότι θα υπάρξουν αν απαλειφθούν οι ποσοστώσεις, που μπορούν να διασφαλίσουν δίκαιες και αξιοπρεπείς τιμές για τους παραγωγούς μας; Επίσης, σας παρακαλώ να αντιμετωπίσετε το θέμα της αγοράς: δεν λειτουργεί. Όλοι λένε ότι δεν κερδίζουν χρήματα από το γάλα, των σουπερμάρκετ περιλαμβανομένων –κάτι για το οποίο διατηρώ πολύ μεγάλες αμφιβολίες– χρειαζόμαστε όμως μεγαλύτερη σαφήνεια και χρειαζόμαστε ακριβοδίκαιη αντιμετώπιση των γαλακτοπαραγωγών."@el10
"Señora Presidenta, cuando las mujeres granjeras comienzan a protestar, es señal de que hay dificultades serias. Durante el fin de semana me he reunido con un grupo de mujeres irlandesas llamado «Mujeres granjeras por un precio justo» y creo que deberíamos prestar atención a las palabras «precio justo» porque los productores no están obteniendo un importe decente o justo; y sobre esto versa este debate. Sería de mala educación no aplaudir los comentarios de la Comisaria sobre el intento de generar estabilidad en los mercados, aunque en un nivel muy básico, y reconozco que la Comisión ha tomado medidas y ha gastado dinero con dicho fin. Sin embargo, esta intervención no es basta y no se produjo con la suficiente rapidez, por lo que nos enfrentamos a una crisis muy grave. Quiero decir que, en relación con el futuro, sus comentarios son particularmente bien recibidos. Me preocupa que esta Cámara esté dividida en la cuestión de las cuotas lácteas, porque cuando contemos con el mecanismo de codecisión, si el Tratado de Lisboa entra en vigor, tendremos que pensar con mayor coherencia como grupo y enviar un mensaje claro a los granjeros, en lugar de mensajes parciales; así que permítanme que repita que sus comentarios sobre establecer unos vínculos entre los productores y los procesadores, sobre los niveles de producción, son algo que debemos explorar, algo sobre lo que tenemos que debatir más en profundidad. No obstante, Comisaria, debemos preguntarle: ¿qué tipo de medidas de apoyo al mercado cree usted que existirán en ausencia de las cuotas que pueden garantizar un precio justo y decente a los productores? Y, asimismo, háganos el favor de abordar el tema del mercado: no está funcionando. Todos dicen que no están ganando dinero con la leche, incluidos los supermercados —algo que dudo, sinceramente—, así que necesitamos más transparencia y necesitamos un trato justo para los granjeros."@es21
"Austatud juhataja! Kui maanaised hakkavad protestima, siis on kindel, et asi on tõsine. Nädalavahetusel kohtusin ma Iiri naiste rühmitusega, kes kannab nime Farm Women for a Fair Price (ehk maanaised õiglase hinna nimel), ja ma arvan, et me peaksime pöörama tähelepanu sõnapaarile „õiglane hind”, sest tootjad ei saa viisakat või õiglast hinda ja selle üle praegune arutelu toimubki. Oleks matslik mitte tervitada voliniku sõnu turu stabiilsuse saabumise kohta, ehkki väga madalal tasemel, ja ma tunnistan, et komisjon on astunud samme ja kulutanud raha, et turule stabiilsust tuua. Asi on aga selles, et sellest ei piisa ja see ei toimunud piisavalt kiiresti ja meil on endiselt tõsine kriis käsil. Soovin öelda, et seoses tulevikuga on teie sõnad eriti teretulnud. Olen mures selle pärast, et täiskogu on piimakvootide küsimuses lõhenenud, sest kui meil hakkab olema kaasotsustamine, kui Lissaboni leping jõustub, siis peame meie rühmana hakkama mõtlema ühtsemalt ja andma põllumajandustootjatele vastuoluliste sõnumite asemel selgeid signaale. Seega lubage mul korrata, et teie sõnad sidemete loomise kohta tootjate ja töötlejate vahel, tootmismahtude kohta, on midagi, mida me peame uurima, midagi, mille üle peame jätkama arutelu. Kuid me peame teilt küsima, volinik, millised turu tugimeetmed teie arvates hakkavad meil olema kvootide puudumisel, nii et me saame kindlustada õiglase ja viisaka hinna meie tootjatele? Ja samuti, palun tegelege ka turuga: see ei toimi. Kõik, sealhulgas ostukeskused, ütlevad, et nad piima pealt ei teeni, milles ma sügavalt kahtlen, kuid me vajame rohkem selgust ja põllumajandustootjate õiglast kohtlemist."@et5
"Arvoisa puhemies, kun maanviljelijänaiset alkavat protestoida, tiedätte, että tilanne on todella vaikea. Tapasin viikonloppuna irlantilaisnaisten ryhmän nimeltä "Farm Women for a Fair Price" (Naismaanviljelijät oikeudenmukaisten hintojen puolesta), ja mielestäni olisi kiinnitettävä huomiota sanoihin "oikeudenmukaiset hinnat", sillä tuottajat eivät saa kohtuullista eivätkä reilua hintaa, ja juuri siitä tässä keskustelussa on kysymys. Olisi moukkamaista suhtautua kielteisesti komission jäsenen huomautuksiin markkinoiden vakaantumisesta, vaikkakin se on hyvin vähäistä, ja myönnän, että komissio on toteuttanut toimia ja käyttänyt varoja markkinoiden vakauttamiseen. Kyse on vain siitä, että se ei ole riittävää eikä tapahtunut riittävän nopeasti ja että olemme vakavissa vaikeuksissa. Haluan sanoa, että erityisesti tulevaisuutta koskevat huomautuksenne ovat erityisen myönteisiä. Minua huolestuttavat parlamentissa vallitsevat erimielisyydet maitokiintiöitä koskevasta kysymyksestä, sillä jos Lissabonin sopimus tulee voimaan ja siirrymme yhteispäätösmenettelyyn, meidän on ajateltava ryhmänä yhdenmukaisemmin ja esitettävä tuottajille eriävien näkemysten sijasta selkeitä kantoja. Toistankin, että meidän on perehdyttävä tarkemmin huomautuksiinne, jotka koskevat tuottajien ja jalostajien välisten yhteyksien luomista ja tuotantomääriä, ja jatkettava keskustelua niistä. Arvoisa komission jäsen, joudumme kuitenkin kysymään teiltä, minkä tyyppisiä markkinoiden tukitoimenpiteitä mielestänne jää jäljelle, kun poistetaan kiintiöt, joilla voidaan turvata oikeudenmukaiset ja kohtuulliset tuottajahinnat. Pyydän teitä myös puuttumaan asioihin markkinoilla, sillä ne eivät toimi. Kaikki – myös supermarketit – väittävät, ettei maidosta saa tuloja, mitä epäilen suuresti, mutta tarvitaan lisäselvityksiä ja oikeudenmukaisuutta tuottajia kohtaan."@fi7
"Madame la Présidente, quand les agricultrices commencent à protester, vous savez qu’il y a un gros problème. Ce week-end, j’ai rencontré un groupe de femmes irlandaises appelé (les agricultrices pour un prix équitable) et je pense que nous devrions souligner les mots «prix équitable» parce que les producteurs n’obtiennent pas un prix décent ou équitable: c’est le sujet de ce débat. Il serait malvenu de ne pas saluer les commentaires de la commissaire sur le retour à la stabilité du marché, même si c’est à un niveau modeste, et je reconnais que la Commission a pris des mesures et dépensé de l’argent pour apporter de la stabilité au marché. Mais ce n’est pas assez et ça n’a pas été fait assez rapidement, d’où la gravité de la crise. Je tiens à dire qu’en ce qui concerne l’avenir, vos commentaires sont particulièrement bienvenus. Je suis préoccupée par le fait que cette Assemblée soit divisée sur la question des quotas laitiers parce que, quand nous aurons la codécision, si le traité de Lisbonne entre en vigueur, nous devrons réfléchir de manière plus cohérente en tant que groupe et donner des signaux clairs aux producteurs plutôt que des messages divisés; alors permettez-moi de répéter que vos commentaires concernant la création de liens entre producteurs et transformateurs concernant les niveaux production, sont des sujet que nous devrons examiner et sur lesquels nous devrons continuer à débattre. Mais nous devons vous demander, Madame la Commissaire, en l’absence de quotas, quel type de mesures de soutien du marché pensez-vous qu’il existe pour garantir un prix équitable et décent à nos producteurs? Et, par ailleurs, attaquez-vous - je vous en prie - au marché, parce qu’il ne fonctionne pas. Tout le monde prétend ne pas gagner d’argent avec le lait, y compris les supermarchés - ce dont je doute extrêmement - mais il nous faut davantage de clarté, et plus d’équité pour les producteurs laitiers."@fr8
"Elnök asszony! Amikor a mezőgazdaságban dolgozó nők kezdenek tiltakozni, akkor tudhatjuk, hogy súlyos a helyzet. A hétvégén találkoztam a „Farm Women for a Fair Price” (Gazdálkodó Nők a Méltányos Árért) elnevezésű, ír nőkből álló csoporttal, és úgy vélem, figyelembe kellene vennünk a „méltányos ár” szavakat, mert a termelők nem kapnak tisztességes vagy méltányos árat – és pontosan erről szól a vita. Udvariatlan lennék, ha nem üdvözölném a biztos asszonynak a piacon beköszöntő – jóllehet nagyon alacsony szintű – stabilitásra vonatkozó észrevételeit, és elismerem, hogy a Bizottság tett lépéseket és költött pénzt arra, hogy stabilitást teremtsen a piacon. Igaz, hogy ez nem elég és nem történt elég gyorsan, és komoly válságban vagyunk. Szeretném elmondani, hogy ami a jövőt illeti, az Önök észrevételei különösen üdvözlendőek. Aggódom amiatt, hogy e Ház megosztott a tejkvóták kérdésében, mert amikor együttdöntés van, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése esetén következetesebben kell majd gondolkodnunk csoportként, és megosztott üzenetek helyett inkább egyértelmű jeleket kell adnunk a gazdálkodóknak; tehát hadd ismételjem meg, hogy a termelők és a feldolgozók közötti kapcsolatalakításra, a termelési szintekre vonatkozó észrevételeiket meg kell vizsgálnunk, azokról további vitát kell folytatnunk. Meg kell azonban kérdeznünk Öntől, biztos asszony, hogy Ön szerint a kvóták helyett milyen típusú piactámogatási intézkedésekkel tudnak majd méltányos és tisztességes árat biztosítani a termelőinknek? Ezenkívül kérem, hogy foglalkozzon a piaccal is: nem működik. Mindenki azt mondja, beleértve az élelmiszer-áruházakat is, hogy a tej nem egy jövedelmező üzlet – ezt alaposan kétlem –, de még tisztábban kell látnunk, a gazdálkodókkal szemben pedig méltányosságra van szükségünk."@hu11
"Signora Presidente, quando a protestare sono le donne che lavorano nell'agricoltura, è sintomo di una situazione grave. Durante il fine settimana ho incontrato un gruppo di donne irlandesi chiamato “Farm Women for a Fair Price” (Coltivatrici dirette per un prezzo equo) e vorrei attirare la vostra attenzione sul termine “prezzo equo”, dal momento che i produttori al momento non riescono a ottenere un prezzo decente né equo ed è questo il nodo centrale della questione. Sarebbe sconveniente non accogliere i commenti della signora Commissario riguardo alla stabilità da assicurare al mercato, seppure a un livello estremamente basso, e riconosco le iniziative intraprese e i fondi investiti dalla Commissione al fine di assicurare stabilità al mercato. Quanto è stato fatto semplicemente non è sufficiente e non è stato compiuto con la tempestività necessaria, vista la gravità della crisi. In una prospettiva futura, i vostri commenti sono particolarmente apprezzabili. Mi preoccupa che l’Aula sia divisa sulla questione delle quote latte, perché con la procedura di codecisione, se il trattato di Lisbona entrerà in vigore, occorrerà pensare in maniera più coerente, come un gruppo compatto, e lanciare ai coltivatori diretti segnali chiari anziché messaggi contrastanti. Voglio quindi ribadire ancora una volta che le osservazioni sulla relazione tra produttori e operatori dell’industria della trasformazione e sui livelli della produzione vanno approfonditi e sottoposti a ulteriori discussioni. Devo tuttavia chiederle, signora Commissario, che genere di misure a sostegno del mercato crede che possano esistere senza quote in grado di assicurare ai produttori prezzi equi e accettabili? Occorre inoltre affrontare il problema del mercato, che non funziona. A detta di tutti, perfino dei supermercati – per quanto ne dubiti – il latte non è redditizio, ma occorre fare chiarezza per comportarsi onestamente nei confronti degli allevatori."@it12
"Ponia pirmininke, kai pradeda protestuoti ūkininkės, žinote, kad yra rimtų sunkumų. Savaitgalį susitikau su airių moterų grupe, vadinama „Ūkininkės už sąžiningą kainą“, ir manau, kad turėtume įsidėmėti žodžius „sąžininga kaina“, nes gamintojai negauna padorios ar sąžiningos kainos – apie tai ir visa ši diskusija. Būtų nemandagu nepasidžiaugti Komisijos narės pastabomis apie į rinką grįžtantį stabilumą, nors ir labai nedidelį, ir pripažįstu, kad Komisija ėmėsi veiksmų ir išleido pinigų, kad rinkoje įsivyrautų stabilumas. Deja, to nepakanka ir tai buvo daroma nepakankamai greitai, todėl dabar sunki krizė. Noriu pasakyti, kad jūsų pastabomis apie ateitį itin džiaugiuosi. Esu susirūpinusi, kad šis Parlamentas pieno kvotų klausimu nėra vieningas, nes kai galėsime taikyti bendrą sprendimą (jeigu įsigalios Lisabonos sutartis), turėsime mąstyti nuosekliau kaip grupė ir pateikti ūkininkams ne skirtingas nuomones, o aiškių ženklų, todėl leiskite pakartoti, kad jūsų pastabas apie gamintojų ir perdirbėjų ryšius ir gamybos lygį turime nagrinėti ir apie jas turime toliau diskutuoti. Bet leiskite jūsų, ponia Komisijos nare, paklausti: kokiomis paramos rinkai priemonėmis, nesant kvotų, jūsų nuomone, galima bus užtikrinti sąžiningą ir padorią kainą mūsų gamintojams? Be to, prašau spręsti rinkos problemas: rinka neveikia. Visi sako, kad pinigų iš pieno neuždirba, taip teigia net ir prekybos centrai (aš tuo labai abejoju), bet reikia daugiau aiškumo ir sąžiningumo ūkininkams."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Kad lauku sievietes sāk protestēt, mēs zinām, ka esam nopietnās grūtībās. Nedēļas nogalē es tikos ar Īrijas sieviešu grupu, kuras nosaukums ir „Lauku sievietes cīņā par taisnīgu cenu”, un, manuprāt, mums jāņem vērā vārdi „taisnīga cena”, jo ražotāji nesaņem atbilstošu vai taisnīgu cenu – , un par to mēs arī šeit debatējam. Būtu nepieklājīgi nenovērtēt atzinīgi komisāres komentārus par to, ka tirgus pamazām stabilizējas, lai gan ļoti zemā līmenī, un es atzīstu, ka Komisija ir veikusi pasākumus un izdevusi naudu, lai stabilizētu tirgu. Tikai ar to nepietiek, tas nenotika pietiekami ātri, un mums ir smaga krīze. Es gribu teikt, ka īpaši atzinīgi vērtējami jūsu komentāri attiecībā uz nākotni. Es raizējos par to, ka Parlamentā nav vienprātības piena kvotu jautājumā, jo pēc tam, kad mums būs koplēmums, – ja Lisabonas līgums stāsies spēkā – mums būs jādomā saskaņotāk kā grupai un jādod lauksaimniekiem skaidri signāli, nevis nevienprātīgi ziņojumi. Tāpēc ļaujiet man atkārtot, ka jūsu komentāri par saiknes izveidošanu starp ražotājiem un pārstrādātājiem, par ražošanas līmeņiem ir jāizpēta un par to turpmāk jādebatē. Tomēr mums ir jautājums jums, komisāre: kāda veida tirgus atbalsta pasākumi var nodrošināt mūsu ražotajiem taisnīgu un atbilstošu cenu, ja nebūs kvotu? Un, lūdzu, pievērsieties arī tirgus jautājuma risināšanai, jo tas nestrādā. Visi saka, ka viņi negūst peļņu no piena, tostarp lielveikali – par ko es ļoti šaubos – , bet mums ir jāiegūst vairāk skaidrības, un mums ir vajadzīga taisnīga attieksme pret lauksaimniekiem."@lv13
"Madam President, when farm women start protesting you know there is a serious difficulty. At the weekend I met a group of Irishwomen called ‘Farm Women for a Fair Price’ and I think we should note the words ‘fair price’ because producers are not getting a decent or fair price – and that is what this debate is about. It would be churlish not to welcome the comments from the Commissioner about a stability coming into the market place, although at a very low level, and I acknowledge that the Commission has taken steps and spent money to bring stability to the market place. It is just that it is not enough and it did not happen quickly enough and we have a severe crisis. I want to say that, in relation to the future, your comments are particularly welcome. I am worried that this House is divided on the issue of milk quotas because when we have codecision, if the Lisbon Treaty comes into force, we are going to have to think more coherently as a group and give clear signals to farmers rather than divided messages, so let me repeat that your comments about making links between producers and processors, about production levels, are something we need to explore, something we have to have a further debate on. But we need to ask you, Commissioner, what type of market support measures do you think will exist in the absence of quotas that can ensure a fair and decent price to our producers? And, also, please tackle the marketplace: it is not working. Everybody says they are making no money from milk, including the supermarkets –which I doubt profusely – but we need more clarity, and we need fairness for farmers."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, als boerinnen gaan protesteren, weet je zeker dat er ernstige problemen zijn. Dit weekend heb ik een groep Ierse vrouwen ontmoet die zich “Boerinnen voor een eerlijke prijs” noemen, en ik denk dat we op de woorden ‘eerlijke prijs’ moeten letten, omdat producenten geen behoorlijke of eerlijke prijs krijgen – en daar gaat dit debat over. Het zou onbeleefd zijn om niet blij te zijn met wat de commissaris heeft gezegd over de stabiliteit die, weliswaar op een heel laag niveau, in de markt ontstaat, en ik erken dat de Commissie stappen heeft ondernomen en geld heeft geïnvesteerd om stabiliteit in de markt te brengen. Dit is echter niet genoeg en het is niet snel genoeg gebeurd, en we hebben nu een ernstige crisis. Ik bedoel dat ik uw woorden vooral met het oog op de toekomst toejuich. Ik ben bang dat dit Parlement verdeeld is over de kwestie van de melkquota, omdat we, als we medebeslissingsrecht hebben wanneer het Verdrag van Lissabon van kracht wordt, meer als één groep moeten gaan denken. We moeten boeren duidelijke signalen geven in plaats van al die nogal uiteenlopende boodschappen. Ik wil dus nog eens zeggen dat we nader onderzoek moeten doen naar wat u hebt gezegd over het creëren van verbanden tussen producenten en verwerkende bedrijven, over productieniveaus, en dat we hier nog verder over moeten debatteren. We moeten u, commissaris, echter vragen wat voor soort marktondersteunende maatregelen die een eerlijke en behoorlijke prijs voor onze producenten garanderen, er volgens u nog zullen bestaan als er geen quota meer gelden. En ook willen we u vragen om alstublieft de markt aan te pakken, want die functioneert niet. Alle partijen zeggen dat ze met melk geen geld verdienen, met inbegrip van de supermarkten – wat ik ernstig betwijfel – maar we hebben meer duidelijkheid nodig, en de boeren moeten krijgen wat hun toekomt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Kiedy kobiety z gospodarstw zaczynają protestować, wiadomo, że chodzi o poważne trudności. W weekend spotkałam się z grupą irlandzkich kobiet działających pod nazwą „Farm Women for a Fair Price” (Kobiety z gospodarstw na rzecz sprawiedliwych cen). Uważam, że powinniśmy zwrócić uwagę na określenie „sprawiedliwe ceny”, ponieważ producenci nie otrzymują godziwych ani sprawiedliwych cen – i tego właśnie dotyczy obecna debata. Brak zadowolenia z powodu uwag pani komisarz o stabilności pojawiającej się na rynku byłby prostacki, chociaż poziom tej stabilności jest bardzo niski. Przyznaję jednak, że Komisja podjęła kroki i wydała pieniądze, aby przywrócić stabilność na rynku. Chodzi jednak o to, że te działania są niewystarczające i nie zostały podjęte dostatecznie szybko, mamy zatem poważny kryzys. Chcę powiedzieć, że w kwestii przyszłości uwagi pani komisarz są szczególnie zasadne. Martwię się, że obecna Izba jest podzielona w kwestii kwot mlecznych, ponieważ mając procedurę współdecyzji w przypadku wejścia w życie traktatu lizbońskiego, będziemy musieli myśleć spójniej jako grupa i przekazywać jasne sygnały rolnikom w miejsce rozbieżnych przesłań. Dlatego chciałabym powtórzyć, że należy zbadać uwagi pani komisarz o ustanowieniu związków między producentami a przetwórcami, o poziomach produkcji, należy je przedyskutować. Musimy jednak zwrócić się do pani komisarz z pytaniem, o jakiego rodzaju środkach wspierania rynku pani myśli wobec braku kwot, które mogą zapewniać sprawiedliwe i godziwe ceny naszym producentom? Proszę również, aby zajęła się pani rynkiem, który nie działa. Każdy mówi, że nie zarabia się na mleku. Dotyczy to również supermarketów, w co bardzo wątpię. Potrzebujemy jednak większej jasności, tak jak potrzebujemy sprawiedliwości dla rolników."@pl16
". Senhora Presidente, quando as mulheres que se dedicam à agricultura começam a protestar, é sinal de que existe um problema sério. No fim-de-semana, avistei-me com um grupo de mulheres irlandesas denominado "Farm Women for a Fair Price", ou "Agricultoras em defesa de um Preço Justo", e penso que devemos ter em atenção as palavras "preço justo", pois a verdade é que os produtores não estão a receber um preço decente nem justo – e é disso que trata este debate. Seria incorrecto não saudar as observações da Senhora Comissária sobre a melhoria da estabilidade que se perfila no mercado, se bem que a um nível muito baixo, e reconheço que a Comissão tomou medidas e gastou dinheiro para trazer estabilidade ao mercado. Acontece, porém, que essas medidas não são suficientes nem chegaram suficientemente depressa, e neste momento temos uma crise grave. Quero dizer, Senhora Comissária, que as suas observações em relação ao futuro são particularmente bem-vindas. Preocupa-me que esta Assembleia esteja dividida em relação à questão das quotas leiteiras, pois quando tivermos a co-decisão, se o Tratado de Lisboa entrar em vigor, vamos ter de pensar de forma mais coesa enquanto grupo e enviar aos produtores sinais inequívocos, em lugar de mensagens divididas. Permita-me, pois, repetir que as suas observações sobre as ligações que se impõe estabelecer entre produtores e transformadores, sobre os níveis de produção, são algo que teremos de analisar, algo que deverá ser objecto de um debate mais aprofundado neste Parlamento. Temos porém de a interpelar, Senhora Comissária, sobre qual o tipo de medidas de apoio ao mercado que prevê irão existir na ausência das quotas e que serão susceptíveis de garantir um preço justo e decente aos nossos produtores. Além disso, por favor, investigue a situação do mercado, que simplesmente não está a funcionar. Todos dizem que não estão a obter lucros com o leite, incluindo as grandes superfícies – do que duvido seriamente –, mas necessitamos de maior clareza, e de mais justiça para os nossos produtores."@pt17
"Dnă preşedintă, în momentul în care femeile fermiere încep să protesteze înseamnă că dificultăţile sunt acute. La acest sfârşit de săptămână m-am întâlnit cu un grup de irlandeze numit „Fermiere pentru un preţ echitabil” şi cred că ar trebui să ne oprim atenţia asupra cuvintelor „preţ echitabil”, deoarece producătorii nu primesc un preţ decent sau echitabil – şi acesta este subiectul dezbaterii noastre. Ar fi nepoliticos să nu salutăm observaţiile făcute de doamna comisar cu privire la stabilitatea care începe să-şi facă simţită prezenţa pe piaţă, deşi la un nivel foarte scăzut, şi recunosc progresele înregistrate de Comisie şi faptul că aceasta a cheltuit sume de bani pentru a aduce stabilitate pe piaţă. Doar că toate acestea nu sunt suficiente şi nu s-au desfăşurat suficient de rapid, iar astăzi ne confruntăm cu o criză gravă. Doresc să spun că, în special în ceea ce priveşte viitorul, comentariile dumneavoastră sunt binevenite. Acest Parlament este împărţit în ceea ce priveşte chestiunea cotelor de lapte, iar acest lucru mă preocupă, deoarece atunci când vine vorba de codecizie, în cazul în care Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, va trebui să gândim într-un mod mai coerent, ca grup, şi să transmitem semnale clare către fermieri în loc de mesaje divizate; permiteţi-mi, aşadar, să repet că remarcile dumneavoastră privind crearea de legături între producători şi procesatori, privind nivelurile producţiei, reprezintă un teren de explorat pentru noi, o problematică care necesită dezbateri suplimentare. Dar trebuie să vă întrebăm, dnă comisar, ce fel de măsuri de sprijinire a pieţei credeţi că vor putea fi luate în lipsa cotelor care pot asigura producătorilor noştri un preţ echitabil şi decent? De asemenea, vă rugăm să soluţionaţi chestiunea pieţei: aceasta nu funcţionează. Toată lumea spune că nu câştigă niciun ban de pe urma laptelui, inclusiv supermarketurile – lucru de care mă îndoiesc profund – dar este nevoie de mai multă transparenţă şi de corectitudine faţă de fermieri."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, keď farmárky začnú protestovať, vieme, že problém je vážny. Cez víkend som sa stretla so skupinou Írok, ktorá sa nazýva a myslím si, že by sme si mali všimnúť slová „fair price“ (spravodlivá cena), pretože producenti nedostávajú slušnú ani spravodlivú cenu – a táto debata je presne o tomto. Bolo by nezdvorilé neprivítať pripomienky pani komisárky o stabilite vznikajúcej na trhoch, i keď vo veľmi malej miere, a uznávam, že Komisia prijala opatrenia a vynaložila prostriedky na zaistenie stability trhu. Ide len o to, že to nepostačuje a neudialo sa to dostatočne rýchlo a že máme ťažkú krízu. Chcem povedať, že vzhľadom na budúcnosť sú vaše pripomienky zvlášť vítané. Obávam sa, že Parlament nie je jednotný, čo sa týka otázky kvót na mlieko, pretože keď máme spolurozhodovací postup, ak Lisabonská zmluva nadobudne platnosť, budeme musieť myslieť jednotnejšie ako skupina a vyslať poľnohospodárom jasné signály a nie odlišné posolstvá, takže si dovolím zopakovať, že vaše poznámky o vytváraní väzieb medzi výrobcami a spracovávateľmi, o úrovniach výroby, predstavujú skutočnosť, ktorú potrebujeme preskúmať a o ktorej musíme ďalej diskutovať. Musíme sa vás však opýtať, pani komisárka, keď nebudú kvóty, aký typ opatrení na podporu trhu bude podľa vás existovať, ktorý by zaručil našim výrobcom spravodlivé a slušné ceny? A venujte sa aj trhu, prosím: ten nefunguje. Všetci vrátane supermarketov hovoria, že na mlieku nič nezarobia – o čom silno pochybujem, ale potrebujeme viac jednoznačnosti a zároveň potrebujeme spravodlivosť voči poľnohospodárom."@sk19
"Gospa predsednica, ko začne protestirati kmetica, veste, da gre za resno težavo. Ob koncu tedna sem se sestala s skupino Irk, ki se imenujejo „kmetice za pošteno ceno“, in mislim, da moramo biti pozorni na besedi „pošteno ceno“, kajti proizvajalci ne dobivajo dostojne ali poštene cene – in to je tisto, o čemer teče beseda. Nevljudno bi bilo, če ne bi pozdravili pripomb komisarke o stabilnosti, ki prihaja na trg, čeprav na zelo nizki ravni in priznam, da je Komisija sprejela ukrepe in porabila veliko denarja, da je vnesla na trg stabilnost. Gre le za to, da to ni dovolj in da se ni zgodilo dovolj hitro in imamo hudo krizo. Hočem reči, v zvezi s prihodnostjo, da so vaše pripombe še posebno dobrodošle. Skrbi me, ker je ta Parlament razdvojen glede vprašanja mlečnih kvot, kajti, ko bomo soodločali, ali naj začne veljati Lizbonska pogodba, bomo morali razmišljati bolj usklajeno, kot skupina, in dati kmetom jasne signale, ne pa razdvojenih sporočil, zato mi dovolite, da ponovim, da so vaše pripombe o ustvarjanju povezav med proizvajalci in predelovalci, o proizvodnih ravneh, nekaj, kar moramo raziskati, nekaj, o čemer se moramo še pogovoriti. Vendar vas moramo vprašati, komisarka, kakšne vrste ukrepi za podporo trgu menite, da bodo obstajali v odsotnosti kvot, ki bodo lahko zagotovili pošteno in dostojno ceno našim proizvajalcem? In prosim, dotaknite se tudi trga, ker ne deluje. Vsi pravijo, da nič ne zaslužijo z mlekom, tudi veleblagovnice – v kar zelo dvomim –, vendar potrebujemo več jasnosti in potrebujemo poštenost do kmetov."@sl20
"Fru talman! När kvinnorna på gårdarna börjar protestera vet man att det finns allvarliga problem. I helgen mötte jag en grupp irländska kvinnor som kallar sig ”gårdskvinnor för ett rättvist pris”. Lägg märke till orden ”rättvist pris”, för producenterna får inte ett anständigt eller rättvist pris – och det är vad denna debatt handlar om. Kommissionsledamotens kommentarer om att marknaden börjar stabiliseras, om än på mycket låg nivå, måste välkomnas. Allt annat vore otacksamt. Jag medger också att kommissionen har vidtagit åtgärder och satsat pengar för att skapa stabilitet på marknaden. Men det räcker inte, det skedde inte tillräckligt fort och vi har nu en allvarlig kris. Framför allt välkomnar jag era kommentarer om framtiden. Det bekymrar mig att parlamentet är splittrat i frågan om mjölkkvoter. När vi nu har medbeslutanderätt – om Lissabonfördraget träder i kraft – kommer vi nämligen att bli tvungna att tänka mer samstämmigt som grupp och ge jordbrukarna tydliga signaler i stället för splittrade budskap. Därför vill jag upprepa att era kommentarer om att göra kopplingar mellan producenter och bearbetningsföretag, och era kommentarer om produktionsnivåer, är något som vi behöver titta närmare på, något som vi måste debattera mera. Men om kvoterna avskaffas, vilka andra typer av marknadsstödåtgärder tror ni att det kommer att finnas som kan garantera ett rättvist och anständigt pris till våra producenter? Jag vill dessutom be er att ta itu med marknaden, för den fungerar inte. Alla säger att de inte tjänar några pengar på mjölk, inklusive stormarknaderna – vilket jag starkt betvivlar – men vi behöver större tydlighet och vi behöver rättvisa villkor för jordbrukarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Farm Women for a Fair Price,"19
"Mairead McGuinness (PPE ). -"18,20,15,14,16,11,11,13,4,9,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph