Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signora Presidente, onorevoli colleghi, volevo sottolineare i miei dubbi relativamente alla proposta di prolungamento del periodo di intervento 2009-2010 per il burro e il latte scremato in polvere, in quanto questa proposta rischia di trasformare misure di breve periodo, congiunturali all'attuale crisi di mercato, in misure di carattere strutturale che riporterebbero di fatto il mercato lattiero-caseario alla situazione quote. Al fine di dare maggiore equilibrio alle misure di mercato, non dando benefici solo agli Stati membri interessati dalla produzione di burro e di latte scremato in polvere, chiedo la reintroduzione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato dei formaggi a lunga stagionatura. Infine vorrei attivare la vostra attenzione sul tema dell'indicazione dell'origine e dell'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari e sulla tracciabilità dei prodotti: questa è una richiesta che viene direttamente dai consumatori europei – in modo sempre più crescente e che ci aiuterebbe ad affrontare la crisi nel settore lattiero-caseario. Mi auguro che anche i colleghi degli altri gruppi possano sostenere questa proposta."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych zdůraznit své pochybnosti ohledně návrhu na prodloužení období intervence u másla a sušeného odstředěného mléka, neboť u něj hrozí, že se krátkodobé opatření s cílem vyřešit stávající krizi na trhu změní v opatření strukturální, které navrátí odvětví mlékárenské výroby do stavu, v němž bylo před zavedením kvót. V zájmu větší vyváženosti tržních opatření, jež by nepřinášela prospěch pouze těm členským státům, které se podílí na výrobě másla a sušeného odstředěného mléka, vyzývám ke znovuzavedení podpory soukromého skladování sýrů s dlouhou dobou zrání na úrovni Společenství. Na závěr bych vás chtěl upozornit na téma označování původu zboží a uvádění dalších informací na mléčných výrobcích a na zpětnou vysledovatelnost výrobků: tato žádost přichází přímo od evropských spotřebitelů – ve stále větším množství – a mohla by nám pomoci vyřešit krizi v zemědělském odvětví mlékárenských výrobků. Doufám, že se moji kolegové poslanci z ostatních skupin k tomuto návrhu rovněž mohou připojit."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne understrege min tvivl om forslaget om at forlænge 2009-2010-interventionsperioden for smør og skummetmælkspulver, da der med dette forslag er risiko for, at kortsigtede foranstaltninger beregnet på den aktuelle markedskrise bliver til strukturforanstaltninger, som faktisk bringer mælkeproduktionssektoren tilbage til udgangspunktet før indførelsen af kvoteordningerne. I et forsøg på at skabe mere balance i markedsforanstaltningerne, så fordelene ikke kun gives til de medlemsstater, der har en produktion af smør eller skummetmælkspulver, opfordrer jeg til, at der genindføres fællesskabsstøtte til privat oplagring af ost med lang modningstid. Endelig vil jeg gerne gøre opmærksom på spørgsmålet om oprindelsesangivelse på og mærkning af mejeriprodukter samt sporbarhed af produkter. Det er et ønske, der i stadigt stigende omfang kommer direkte fra de europæiske forbrugere, og som måske kunne hjælpe os med at tackle krisen i mælkeproduktionssektoren. Jeg håber, at mine parlamentskolleger fra de andre grupper også kan gå ind for dette forslag."@da2
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte meine Zweifel hinsichtlich des Vorschlags zur Verlängerung des Interventionszeitraums 2009-2010 für Butter und Magermilchpulver zum Ausdruck bringen, da dadurch das Risiko entsteht, dass für die aktuelle Marktkrise gedachte, kurzfristige Maßnahmen zu strukturellen Maßnahmen werden, die den Milchsektor in den Zustand zurückversetzen würden, in dem er sich vor der Einführung der Quoten befand. Mit dem Ziel, die Marktmaßnahmen ausgeglichener zu gestalten, damit nicht nur den Butter und Magermilchpulver produzierenden Mitgliedstaaten Vorteile erwachsen, fordere ich die Wiedereinführung von Gemeinschaftsbeihilfen für die private Lagerhaltung von Käse mit langer Reifezeit. Abschließend möchte ich Sie auf die Frage der Ursprungskennzeichnung und Etikettierung von Milcherzeugnissen sowie der Rückverfolgbarkeit von Produkten hinweisen. Es handelt sich dabei um eine Anfrage, die direkt von den europäischen Verbrauchern in zunehmenden Maße vorgebracht wird und die uns bei der Überwindung der Milchwirtschaftskrise weiterhelfen könnte. Ich hoffe, dass die Kollegen der anderen Fraktionen diesem Vorschlag ebenfalls zustimmen werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να υπογραμμίσω τις αμφιβολίες μου σχετικά με την πρόταση για παράταση της περιόδου παρέμβασης 2009-2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, αφού με την εν λόγω πρόταση υπάρχει κίνδυνος μετατροπής βραχυπρόθεσμων μέτρων, που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης στην αγορά, σε διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία στην πραγματικότητα θα επαναφέρουν τον γαλακτοκομικό τομέα στη θέση που κατείχε προτού θεσπιστούν οι ποσοστώσεις. Σε μια προσπάθεια να καταστούν πιο ισορροπημένα τα μέτρα για την αγορά, όπου τα οφέλη δεν θα παρέχονται αποκλειστικά σε εκείνα τα κράτη μέλη που παράγουν βούτυρο και αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, ζητώ την επαναφορά της κοινοτικής ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση τυρού μακράς ωρίμανσης. Τέλος, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ζήτημα της σήμανσης προέλευσης και της τοποθέτησης ετικέτας στα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και της ιχνηλασιμότητας προϊόντων: πρόκειται για ένα αίτημα που διατυπώνεται απευθείας από –ολοένα και περισσότερους– ευρωπαίους καταναλωτές, που ενδέχεται να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα. Ελπίζω ότι και οι συνάδελφοι βουλευτές από τις λοιπές ομάδες μπορούν να υποστηρίξουν αυτήν την πρόταση."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I wish to stress my doubts about the proposal to extend the 2009-2010 intervention period for butter and skimmed milk powder, since this proposal is in danger of turning short-term measures designed for the current crisis in the market into structural measures that would actually restore the dairy farming sector to the position it was in before quotas were introduced. In an effort to make the market measures more balanced, where benefits are not given solely to those Member States involved in butter and skimmed milk powder production, I call for the reintroduction of Community aid for private storage of cheese with a long maturation period. Lastly, I would like to draw your attention to the matter of the origin marking and labelling of dairy products and to the traceability of products: this is a request that comes directly from European consumers – in ever greater numbers – and one that might help us to tackle the crisis in the dairy farming sector. I hope that my fellow Members from the other groups, too, can endorse this proposal."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, quiero plantear mis dudas sobre la propuesta para ampliar el período de intervención 2009-2010 para la mantequilla y la leche desnatada en polvo, ya que esa propuesta corre el peligro de convertir las medidas a corto plazo diseñadas para hacer frente a la crisis actual del mercado en medidas estructurales que en realidad devolverían al sector de los productores lácteos a la situación en que se encontraba antes de la introducción de las cuotas. En un esfuerzo por equilibrar las medidas de mercado, de modo que no sólo beneficien a los Estados miembros implicados en la producción de mantequilla y de leche desnatada en polvo, solicito la reintroducción de las ayudas comunitarias para el almacenamiento privado de queso con un período de maduración prolongado. Por último, quiero destacar la cuestión del origen y del etiquetado de los productos lácteos, así como de su trazabilidad: ésta es una petición que procede directamente —y cada vez en mayor número— de los consumidores europeos, y que puede ayudarnos a atajar la crisis en el sector de los productores lácteos. Espero que mis colegas, también los de otros grupos, puedan respaldar esta propuesta."@es21
"Austatud juhataja! Head kolleegid! Soovin rõhutada oma kahtlusi ettepaneku suhtes pikendada 2009–2010. aasta sekkumisperioodi või ja lõssipulbri osas, sest on oht, et selle ettepanekuga muudetakse lühiajalised meetmed, mis on kavandatud praeguse kriisi jaoks turul, struktuurimeetmeteks, mis tegelikult viiksid piimakarjakasvatuse valdkonna tagasi olukorda, kus see oli enne kvootide kehtestamist. Katsena muuta turumeetmed tasakaalustatumaks, nii et toetust ei antaks ainult neile liikmesriikidele, kus tegeletakse või ja lõssipulbri tootmisega, kutsun ma üles taastama ühenduse abi pika laagerdumisajaga juustu eraladustamisele. Viimaks sooviksin juhtida teie tähelepanu päritolu märkimise ja piimatoodete märgistamise ja toodete jälgitavuse küsimusele: see palve tuleb otse Euroopa tarbijatelt, mida soovitakse üha enam, ja arvan, et see aitab meil tegeleda piimakarjakasvatamise sektori kriisiga. Ma loodan, et minu kaasparlamendiliikmed teistest fraktsioonidest saavad samuti käesoleva ettepaneku heaks kiita."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan korostaa varauksellista suhtautumistani ehdotukseen, joka koskee voin ja rasvattoman maitojauheen interventiojakson 2009–2010 jatkamista, sillä ehdotus uhkaa muuttaa nykyistä markkinakriisiä varten suunnitellut lyhyen aikavälin toimenpiteet rakennepoliittisiksi toimiksi, jotka itse asiassa palauttaisivat maidontuotannon siihen asemaan, jossa se oli ennen kiintiöiden käyttöönottoa. Jotta markkinatoimenpiteet olisivat tasapuolisempia eikä etuja annettaisi pelkästään voin ja rasvattoman maitojauheen tuotantoon osallistuville jäsenvaltioille, vaadin yhteisön tuen palauttamista pitkän kypsymisajan vaativan juuston yksityiselle varastoinnille. Lopuksi haluan kiinnittää huomionne maitotuotteiden alkuperä- ja tuotemerkintöjä koskevaan kysymykseen ja tuotteiden jäljitettävyyteen. Tämä vaatimus tulee suoraan yhä suuremmalta joukolta eurooppalaisia kuluttajia, ja se saattaa auttaa meitä selviämään maidontuotannon kriisistä. Toivon, että myös kollegani muista ryhmistä voivat tukea tätä ehdotusta."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais exprimer mes doutes concernant la proposition de prolonger la période d’intervention 2009-2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre, dans la mesure où cette proposition risque de transformer les mesures à court terme conçues pour la crise actuelle en mesures structurelles qui replaceraient en fait le secteur de la production laitière dans la position où il se trouvait avant l’introduction des quotas. Pour rendre les instruments de maîtrise du marché plus équilibrés et pour que les bénéfices ne soient pas attribués aux seuls États membres impliqués dans la production de beurre et de poudre de lait écrémé, j’appelle à la réintroduction de l’aide communautaire au stockage privé de fromage à longue période de maturation. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur la question de l’indication de l’origine, de l’étiquetage et de la traçabilité des produits laitiers et fromagers: c’est une requête venant directement des consommateurs européens - de plus en plus nombreux à les réclamer - et qui pourrait nous aider à trouver une solution à la crise du secteur laitier et fromager. J’espère que mes collègues des autres groupes pourront également soutenir cette proposition."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szeretném kifejezni kétségeimet a vaj és a sovány tejpor esetében a 2009–2010-es intervenciós időszak meghosszabbítására tett javaslatot illetően, mivel fennáll a veszélye annak, hogy ez a javaslat a jelenlegi piaci válságra tervezett rövid távú intézkedéseket olyan strukturális intézkedésekké alakítja, amelyek tulajdonképpen visszavezetnék a tejtermelő ágazatot a kvóták bevezetése előtti helyzetbe. Kérem, hogy a kiegyensúlyozottabb piaci intézkedésekre irányuló erőfeszítések keretében – amelyek nem csupán a vaj és a sovány tejpor termelésében érintett tagállamok számára biztosítanak előnyöket – ismételten vezessenek be közösségi támogatást a hosszú érlelési idejű sajt magántárolására. Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket a tejtermékek eredetmegjelölésének és címkézésének kérdésére, valamint a termékek nyomon követhetőségére: ez egy olyan kérés, amely közvetlenül és egyre nagyobb számban az európai fogyasztóktól érkezik, és amely segíthet abban, hogy kezeljük a tejpiaci válságot. Remélem, hogy más képviselőcsoportokhoz tartozó képviselőtársaim is támogatni tudják ezt a javaslatot."@hu11
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, noriu pabrėžti, kad abejoju pasiūlymu pratęsti 2009–2010 m. intervencijos laikotarpį sviestui ir nugriebto pieno milteliams, nes kyla pavojus, kad šiuo pasiūlymu trumpalaikės dabartinei krizei parengtos priemonės rinkoje bus paverstos struktūrinėmis priemonėmis, kuriomis pieno gamybos sektorius bus faktiškai grąžintas į padėtį, buvusią prieš pradedant taikyti kvotas. Siekdamas rasti geresnę rinkos priemonių pusiausvyrą, naudingą ne tik sviesto ir nugriebto pieno gamyboje dalyvaujančioms valstybėms narėms, raginu grąžinti Bendrijos pagalbą privačiam ilgo brandinimo sūrių saugojimui. Galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į pieno produktų kilmės žymėjimo ir ženklinimo klausimą ir į produktų atsekamumą: tai – tiesioginis Europos vartotojų (kurių yra dar daugiau) prašymas, galintis mums padėti įveikti pieno gamintojų sektoriaus krizę. Tikiuosi, kad šį pasiūlymą galės patvirtinti ir mano kolegos kitų frakcijų nariai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es vēlos izteikt savas šaubas par priekšlikumu pagarināt 2009.–2010. gada intervences periodu sviestam un vājpiena pulverim, jo šis priekšlikums draud pārvērst īstermiņa pasākumus, kas paredzēti pašreizējai tirgus krīzei, strukturēšanas pasākumos, kas faktiski atjaunos piensaimniecības nozarē stāvokli, kāds bija pirms kvotu ieviešanas. Lai padarītu tirgus pasākumus līdzsvarotākus, kad labumu gūst ne vien tās dalībvalstis, kas nodarbojas ar sviesta un vājpiena pulvera ražošanu, es aicinu atkal ieviest Kopienas atbalstu ilgi nogatavināmo sieru privātai uzglabāšanai. Visbeidzot es vēlos pievērst jūsu uzmanību piena produktu izcelsmes norādēm uz piena produktu etiķetēm un produktu izsekojamībai: šī ir prasība, ko izvirza arvien lielāks skaits tieši Eiropas patērētāju un kas var palīdzēt mums atrisināt krīzi piensaimniecības nozarē. Es ceru, ka mani kolēģi no citām grupām arī atbalstīs šo priekšlikumu."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, volevo sottolineare i miei dubbi relativamente alla proposta di prolungamento del periodo di intervento 2009-2010 per il burro e il latte scremato in polvere, in quanto questa proposta rischia di trasformare misure di breve periodo, congiunturali all'attuale crisi di mercato, in misure di carattere strutturale che riporterebbero di fatto il mercato lattiero-caseario alla situazione quote. Al fine di dare maggiore equilibrio alle misure di mercato, non dando benefici solo agli Stati membri interessati dalla produzione di burro e di latte scremato in polvere, chiedo la reintroduzione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato dei formaggi a lunga stagionatura. Infine vorrei attivare la vostra attenzione sul tema dell'indicazione dell'origine e dell'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari e sulla tracciabilità dei prodotti: questa è una richiesta che viene direttamente dai consumatori europei – in modo sempre più crescente e che ci aiuterebbe ad affrontare la crisi nel settore lattiero-caseario. Mi auguro che anche i colleghi degli altri gruppi possano sostenere questa proposta."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, geachte collega’s, ik wil graag mijn twijfel uitdrukken over de verlenging van de interventieperiode 2009-2010 voor boter en mageremelkpoeder omdat dit voorstel het risico in zich draagt dat conjuncturele maatregelen die worden genomen voor de korte termijn om de huidige marktcrisis het hoofd te bieden een structureel karakter krijgen waarmee de zuivelmarkt zou worden teruggebracht naar de situatie van vóór de quota. Om de marktregulerende maatregelen meer in evenwicht te brengen zonder alleen de lidstaten te bevoordelen waar de productie van boter en mageremelkpoeder een rol speelt, vraag ik om de herintroductie van de communautaire steun voor particuliere opslag van kaas met een lange rijpingstijd. Tenslotte zou ik uw aandacht willen vestigen op het thema van de oorsprongsbenaming en etikettering van zuivelproducten en de traceerbaarheid van de producten. Dit verzoek is direct afkomstig van een groeiend aantal Europese consumenten, en inwilliging ervan zou ons helpen om de crisis in de zuivelsector het hoofd te bieden. Ik hoop dat ook collega’s uit andere fracties dit voorstel kunnen ondersteunen."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałbym podkreślić moje wątpliwości co do propozycji przedłużenia przewidzianego na lata 2009-2010 okresu interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku, ponieważ ta propozycja grozi przekształceniem krótkoterminowych środków ukierunkowanych na obecny kryzys na rynku w środki strukturalne, które w rzeczywistości oznaczałyby cofnięcie sektora hodowli bydła mlecznego do stanu, w którym znajdował się przed wprowadzeniem kwot. Podejmując wysiłek większego zrównoważenia środków rynkowych, tak aby korzyści nie płynęły wyłącznie do tych państw członkowskich, które są zaangażowane w produkcję masła i odtłuszczonego mleka w proszku, wzywam do ponownego wprowadzenia pomocy wspólnotowej z tytułu prywatnego przechowywania sera o długim okresie dojrzewania. Na koniec chciałbym zwrócić państwa uwagę na kwestię oznaczania pochodzenia i etykietowania przetworów mlecznych oraz identyfikowalności produktów: to żądanie pochodzące bezpośrednio od coraz większej liczby konsumentów europejskich, które może pomóc nam w przezwyciężeniu kryzysu w sektorze hodowli bydła mlecznego. Mam nadzieję, że posłowie z innych grup również poprą tę propozycję."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de salientar as minhas dúvidas acerca da proposta de prorrogação do período de intervenção 2009-2010 para a manteiga e o leite em pó desnatado, pois tal proposta corre o risco de transformar medidas de curto prazo projectadas para a actual crise no mercado em medidas estruturais que reconduziriam, de facto, o sector da produção de leite à situação em que se encontrava antes da introdução das quotas. Para que seja introduzido maior equilíbrio nas medidas de mercado, sem que os benefícios sejam atribuídos exclusivamente aos Estados-Membros envolvidos na produção de manteiga e de leite em pó desnatado, proponho a reintrodução da ajuda comunitária para a armazenagem privada dos queijos de longa maturação. Finalmente, gostaria de chamar a vossa atenção para a questão da indicação de origem no rótulo dos produtos lácteos e para a rastreabilidade dos produtos: trata-se de uma exigência que nos chega directamente dos consumidores europeus – em números cada vez mais expressivos – e que nos pode ajudar a fazer face à crise no sector leiteiro. Espero que também os colegas dos outros Grupos possam apoiar esta proposta."@pt17
"Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, doresc să insist asupra dubiilor pe care le am cu privire la propunerea de extindere a perioadei de intervenţie 2009-2010 în cazul untului şi al laptelui praf degresat, deoarece această propunere prezintă riscul de a transforma măsurile pe termen scurt prevăzute pentru actuala criză de pe piaţă în măsuri structurale care ar întoarce de fapt sectorul produselor lactate la poziţia în care se afla înainte de introducerea cotelor. Din dorinţa de a conferi un echilibru sporit măsurilor de intervenţie pe piaţă, beneficiile nefiind atribuite doar acelor state membre implicate în producţia de unt şi de lapte praf degresat, solicit reintroducerea asistenţei comunitare pentru depozitarea privată a brânzeturilor cu perioadă de maturaţie lungă. În cele din urmă, aş dori să vă atrag atenţia asupra chestiunii marcajului originii şi a etichetării produselor lactate şi asupra trasabilităţii produselor: această solicitare provine direct de la consumatorii europeni – în număr din ce în ce mai mare – şi ne-ar putea ajuta să abordăm criza din sectorul produselor lactate. Sper ca şi colegii mei deputaţi, membri ai celorlalte grupuri politice, să poată sprijini această propunere."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcel by som dôrazne upozorniť na moje pochybnosti, čo sa týka návrhu na predĺženie intervenčného obdobia z rokov 2009 – 2010 pre maslo a odtučnené sušené mlieko, keďže pri tomto návrhu hrozí, že krátkodobé opatrenia určené pre súčasnú krízu na trhu zmení na štrukturálne opatrenia, ktoré by sektor mliekarenstva vrátili tam, kde bol pred zavedením kvót. V snahe o väčšiu vyváženosť trhových opatrení, kde prínosy neplynú výlučne pre členské štáty zapojené do výroby masla a odtučneného sušeného mlieka, vyzývam na opätovné zavedenie pomoci Spoločenstva pre súkromné skladovanie syra s dlhou dobou zrenia. Napokon by som chcel upozorniť na otázku označenia pôvodu a označovania mliečnych výrobkov a ich sledovateľnosť: ide o požiadavku priamo od čoraz väčšieho počtu európskych spotrebiteľov, ktorá nám môže pomôcť vyriešiť krízu v mliekarenskom odvetví. Dúfam, že tento návrh môžu odobriť aj moji kolegovia poslanci z ostatných skupín."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, rad bi poudaril, da dvomim v predlog o podaljšanju intervencijskega obdobja 2009–2010 za maslo in posneto mleko v prahu, ker je predlog v nevarnosti, da bo kratkoročne ukrepe, namenjene za trenutno krizo na trgu spremenil v strukturne ukrepe, ki bodo dejansko vrnili sektor mleka in mlečnih izdelkov v položaj, v kakršnem je bil, preden so bile uvedene kvote. V prizadevanju, da bi bili tržni ukrepi bolj uravnoteženi in ne bi koristili samo tistim državam članicam, ki sodelujejo v proizvodnji masla in posnetega mleka v prahu, pozivam, da se ponovno uvede pomoč Skupnosti za zasebno skladiščenje sira, ki dolgo zori. Nazadnje bi rad pritegnil vašo pozornost k vprašanju označevanja porekla in etiketiranja mlečnih proizvodov in sledljivosti proizvodov. To je zahteva, ki prihaja neposredno od evropskih potrošnikov (v vedno večjem številu) in nam morda lahko pomaga pri reševanju krize v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Upam, da bodo tudi kolegi poslanci iz drugih skupin lahko podprli ta predlog."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag hyser starka tvivel när det gäller förslaget om att förlänga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver för 2009–2010. Detta förslag hotar att omvandla en kortsiktig åtgärd utformad med tanke på den nuvarande krisen på marknaden till en strukturåtgärd som i praktiken skulle leda till att mejerisektorn gick tillbaka till det läge som den befann sig i innan man införde kvoter. I ett försök att göra marknadsåtgärderna mer välavvägda och inte bara ge förmåner till de medlemsstater som producerar smör och skummjölkspulver efterlyser jag ett gemenskapsstöd för privat lagring av ost med lång mognadsprocess. Avslutningsvis vill jag uppmärksamma er på ursprungsmärkning och märkning av mejeriprodukter och på produkternas spårbarhet. Allt fler konsumenter i EU begär detta och det är något som kan hjälpa oss att hantera krisen i mejerisektorn. Jag hoppas att mina kolleger från andra grupper också stöder detta förslag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ante"15,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph