Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, as we have heard from other speakers, there is a crisis in the milk sector. There is no doubt that we must take action to alleviate their pain, but let me make it very clear that this is a short-term crisis which requires short-term market measures by the Commission, as outlined in the resolution. Let us also be clear that, for too long, European consumers have paid for a dysfunctional agricultural policy which has failed both farmers and consumers. This crisis should not therefore be used as an excuse to turn our backs on the road to further reform and liberalisation of the CAP. That is why we have tabled amendments to this effect and why I welcome your reassurance on this matter. We also want to see the Commission focused on sorting out the market, which is clearly failing. Consumers are losing out as they fail to get the benefits from the fall in milk prices. Farmers are losing out because they do not receive a fair share of the retail milk price. We welcome the Commission’s investigations into the food chain but, Commissioner, we want you to go further. Will you commit to action that will root out supermarket abuse of their monopoly positions? Will you commit to a competitive market that allows producers a fair share of the cake, and will you commit to a functional milk market that gives a fair deal to farmers and a fair price to consumers? I look forward to your response, Commissioner."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jak zde již bylo uvedeno ostatními řečníky, odvětví mléka se potýká s krizí. Není pochyb, že musíme přijmout opatření, jimiž zmírníme jejich potíže, rád bych však velmi jasně uvedl, že se jedná o krizi krátkodobou, která vyžaduje krátkodobá tržní opatření ze strany Komise, jak to popisuje usnesení. Rovněž je třeba jasně říci, že evropští spotřebitelé příliš dlouho doplácejí na nefunkční zemědělskou politiku, která zanedbává zemědělce i spotřebitele. Krize by tedy neměla být zneužita jako omluva toho, že se obrátíme zády k dalším reformám a liberalizaci v rámci SZP. Z toho důvodu a za tímto účelem jsme předložili pozměňovací návrhy a já vítám vaše ujištění v této záležitosti. Rovněž bychom chtěli, aby se Komise zaměřila na urovnání situace na trhu, který zjevně selhává. Spotřebitelé jsou v nevýhodě, neboť nemohou získat prospěch z poklesu cen mléka. Zemědělci jsou v nevýhodě, neboť se jim nedostává spravedlivého podílu z tržní ceny mléka. Průzkum Komise v potravinovém řetězci je sice vítaný, my však chceme, paní komisařko, abyste šli ještě dále. Zavážete se k přijetí opatření, která zabrání supermarketům ve zneužívání svého monopolního postavení? Zavážete se k vytvoření konkurenceschopného trhu, na němž výrobci mohou získat spravedlivý díl zisku, a funkčního trhu s mlékem a mléčnými výrobky, který zemědělcům nabídne spravedlivé zacházení a spotřebitelům spravedlivé ceny? Paní komisařko, těším se na vaši odpověď."@cs1
"Fru formand! Som vi har hørt fra andre talere, er der krise i mælkesektoren. Der er ikke tvivl om, at vi er nødt til at handle for at lette deres trængsler, men jeg vil gerne gøre det klart, at der er tale om en kortvarig krise, der kræver kortsigtede markedsforanstaltninger fra Kommissionens side, sådan som det er skitseret i beslutningsforslaget. Vi må også gøre os det klart, at de europæiske forbrugere i for lang tid har betalt for en landbrugspolitik, der ikke har fungeret, og som har svigtet både landmænd og forbrugere. Denne krise bør derfor ikke bruges som undskyldning for at vende ryggen til vejen mod flere reformer og liberalisering af FLP. Derfor har vi stillet ændringsforslag herom, og derfor bifalder jeg Deres forsikringer i spørgsmålet. Vi ønsker også, at Kommissionen fokuserer på at klare de åbenbare problemer på markedet. Forbrugerne taber, fordi de ikke får fordel af faldet i mælkepriserne. Landmændene taber, fordi de ikke får en rimelig andel af detailmælkeprisen. Vi bifalder Kommissionens undersøgelser i fødevarekæden, men vi ønsker, at De går længere end det, fru kommissær. Vil De forpligte Dem til handlinger, der kan udrydde supermarkedernes misbrug af deres monopolstatus? Vil De forpligte Dem til at tilvejebringe et konkurrencedygtigt marked, hvor producenterne får en rimelig andel af kagen, og vil De forpligte Dem til at tilvejebringe et funktionelt mælkemarked, hvor landmændene kan få en rimelig forretning og forbrugerne en rimelig pris? Jeg ser frem til Deres svar, fru kommissær."@da2
"Frau Präsidentin, wie wir bereits von anderen Rednern gehört haben, befindet sich der Milchsektor in einer Krise. Es steht außer Zweifel, dass wir Maßnahmen treffen müssen, um die Sorgen der Betroffenen zu lindern, aber ich möchte entschieden darauf hinweisen, dass dies eine kurzfristige Krise ist, die, wie bereits in der Entschließung festgehalten, von der Kommission ausgehende kurzfristige Marktmaßnahmen erfordert. Wir müssen einsehen, dass die europäischen Verbraucher viel zu lange für eine nicht funktionierende Agrarpolitik gezahlt haben, die sowohl Landwirte als auch Verbraucher geschädigt hat. Diese Krise sollte also nicht als Entschuldigung dafür herhalten, dass wir von einer weiteren Reformierung und Liberalisierung der GAP ablassen. Aus diesem Grund haben wir Änderungsanträge eingebracht, und ich freue mich über Ihre diesbezüglichen bestätigenden Worte. Wir wollen ferner, dass die Kommission ihren Schwerpunkt auf eine Marktbereinigung legt, worin sie derzeit eindeutig scheitert. Die Verbraucher werden benachteiligt, weil ihnen aus den sinkenden Milchpreisen keine Vorteile erwachsen. Und die Landwirte müssen Verluste hinnehmen, weil sie keinen gerechten Anteil am Einzelhandelsmilchpreis erhalten. Wir begrüßen das Interesse der Kommission für die Lebensmittelkette, aber, Frau Kommissarin, wir wollen nicht, dass Sie es dabei belassen. Werden Sie sich zu Maßnahmen bekennen, die den Supermärkten den Missbrauch ihrer Monopolstellung verbieten? Werden Sie sich zu einem wettbewerbsfähigen Markt bekennen, der Erzeugern einen gerechten Anteil am Kuchen ermöglicht, und werden Sie sich zu einem funktionierenden Milchmarkt bekennen, der den Landwirten faire Abmachungen und den Verbrauchern faire Preise bietet? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort, Frau Kommissarin."@de9,9
"Κυρία Πρόεδρε, όπως ακούσαμε από άλλους ομιλητές, υπάρχει κρίση στον τομέα του γάλακτος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να μετριάσουμε τις δοκιμασίες που βιώνουν, επιτρέψτε μου όμως να καταστήσω λίαν σαφές ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμη κρίση που απαιτεί βραχυπρόθεσμα μέτρα στην αγορά από πλευράς Επιτροπής, όπως σκιαγραφείται στο ψήφισμα. Ας πούμε επίσης ξεκάθαρα ότι, για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ευρωπαίοι καταναλωτές κατέβαλλαν το τίμημα για μια δυσλειτουργική γεωργική πολιτική, η οποία απογοήτευσε τόσο τους γεωργούς όσο και τους καταναλωτές. Επομένως, αυτή η κρίση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον ως δικαιολογία για να στρέφουμε τα νώτα μας στην προοπτική της περαιτέρω μεταρρύθμισης και ελευθέρωσης της ΚΓΠ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταθέσαμε τροπολογίες προς τούτο και ο λόγος για τον οποίο επικροτώ τη διαβεβαίωσή σας επ’ αυτού. Θέλουμε, επίσης, να δούμε την Επιτροπή να επικεντρώνεται στο ξεκαθάρισμα της αγοράς, που προδήλως αστοχεί. Οι καταναλωτές βγαίνουν χαμένοι, καθώς αδυνατούν να επωφεληθούν της πτώσης των τιμών του γάλακτος. Οι γαλακτοπαραγωγοί βγαίνουν χαμένοι, διότι δεν λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο επί της τιμής λιανικής του γάλακτος. Επικροτούμε τις έρευνες της Επιτροπής στην τροφική αλυσίδα, πλην όμως, κυρία Επίτροπε, ζητούμε από εσάς να κάνετε πιο τολμηρά βήματα. Θα δεσμευτείτε για την ανάληψη δράσης που θα εξαλείψει την κατάχρηση από τα σουπερμάρκετ της μονοπωλιακής τους θέσης; Θα δεσμευτείτε για μια ανταγωνιστική αγορά που θα εξασφαλίσει στους παραγωγούς δίκαιο κομμάτι από την πίτα, και θα δεσμευτείτε για μια λειτουργική αγορά γάλακτος η οποία θα εξασφαλίζει δίκαιο μερίδιο στους γαλακτοπαραγωγούς και δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές; Αναμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας, κυρία Επίτροπε."@el10
"Señora Presidenta, tal y como hemos escuchado a otros oradores, el sector de la leche está en crisis. No cabe duda de que debemos tomar medidas para aliviar ese dolor, pero quiero decir con claridad que ésta es una crisis a corto plazo que requiere medidas de mercado a corto plazo por parte de la Comisión, como se subraya en la resolución. Dejemos claro también que, durante demasiado tiempo, los consumidores europeos han pagado por una política agrícola disfuncional que ha decepcionado tanto a los agricultores como a los consumidores. Por tanto, esta crisis no debería ser utilizada como excusa para oponernos a nuevas reformas y liberalizaciones de la PAC. Por eso hemos presentado enmiendas a este efecto y por eso aplaudo sus palabras tranquilizadoras a este respecto. También queremos ver a la Comisión centrada en la ordenación el mercado, que está fallando claramente. Los consumidores salen perdiendo, ya que no se benefician de la caída de los precios de la leche. Los granjeros salen perdiendo porque no reciben una parte justa del precio de venta de la leche. Aplaudimos las investigaciones de la Comisión sobre la cadena alimentaria, pero, señora Comisaria, queremos que vayan mucho más lejos. ¿Se compromete a actuar para erradicar el abuso de los supermercados desde sus posiciones de monopolio? ¿Se compromete a crear un mercado competitivo que garantice a los productores una parte justa del reparto, y se compromete a crear un mercado lácteo funcional que ofrezca un trato justo a los granjeros y un precio justo a los consumidores? Espero su respuesta, señora Comisaria."@es21
"Austatud juhataja! Nagu oleme kuulnud teistel esinejatelt, on piimasektoris kriis. Kahtlemata peame me tegutsema nende häda leevendamiseks, kuid lubage mul väga selgelt öelda, et see on lühiajaline kriis, mis nõuab komisjonilt lühiajalisi turumeetmeid, mis on esitatud resolutsioonis. Samuti öelgem selgelt välja, et Euroopa tarbijad on liiga kaua maksnud mittetoimiva põllumajanduspoliitika eest, mis on alt vedanud nii põllumajandustootjaid kui ka tarbijaid. Seepärast ei tohiks seda kriisi kasutada ettekäändena pöörata selg suunale, mis viib ÜPP edasisele reformimisele ja liberaliseerimisele. Seetõttu oleme me esitanud sellekohased muudatusettepanekud ja seetõttu tervitan teie kinnitusi selles küsimuses. Samuti soovime näha, et komisjon keskenduks korra loomisele turul, kus selgelt esinevad tõrked. Tarbijad kaotavad, sest nad ei saa kasu piimahinna langusest. Põllumajandustootjad kaotavad, sest nad ei saa õiglast osa piima jaemüügihinnast. Me tervitame komisjoni toiduahela uurimist, kuid, volinik, me soovime, et te läheksite kaugemale. Kas annate lubaduse meetmete osas, et juurida välja supermarketite monopoolse seisundi kuritarvitamine. Kas annate lubaduse tööks konkurentsile rajatud turu nimel, mis võimaldab tootjatele õiglase suurusega tordiviilu ja kas lubate töötada toimiva piimaturu nimel, mis võimaldab põllumajandustootjate ja õiglase hinna tarbijate õiglase kohtlemise? Volinik, ma jään teie vastust ootama!"@et5
"Arvoisa puhemies, kuten olemme muilta puhujilta kuulleet, maitoala on kriisissä. On selvää, että toimia tarvitaan alan vaikean tilanteen helpottamiseksi, mutta haluan selvästi korostaa, että tämä on lyhytaikainen kriisi, joka edellyttää komissiolta päätöslauselmassa esitettyjä lyhyen aikavälin markkinatoimenpiteitä. On myös tehtävä selväksi, että eurooppalaiset kuluttajat ovat liian kauan joutuneet maksamaan huonosti toimivasta maatalouspolitiikasta, joka on jättänyt sekä tuottajat että kuluttajat pulaan. Kriisiä ei saisikaan käyttää tekosyynä sille, että torjumme suunnitellut lisäuudistukset ja YMP:n vapauttamisen. Siksi olemme jättäneet käsiteltäväksi tätä asiaa koskevia tarkistuksia, ja olen tyytyväinen tukeenne tässä asiassa. Haluamme myös komission keskittyvän markkinoiden kuntoonpanoon, mikä on selvästi epäonnistumassa. Kuluttajat häviävät, koska he jäävät ilman maidon hinnanlaskusta saatavia hyötyjä. Tuottajat häviävät, koska he eivät saa oikeudenmukaista osuutta maidon vähittäismyyntihinnasta. Arvoisa komission jäsen, olemme tyytyväisiä komission tutkimuksiin, jotka koskevat elintarvikeketjua, mutta haluamme teidän menevän pitemmälle. Sitoudutteko toimiin, joilla tehdään loppu supermarketien harjoittamasta monopoliaseman väärinkäytöstä. Sitoudutteko kilpailukykyisiin markkinoihin, jossa tuottaja saa kohtuullisen osuuden tuotosta, ja toimiviin maitomarkkinoihin, jossa tuottajia kohdellaan reilusti ja kuluttajalle taataan kohtuulliset hinnat? Arvoisa komission jäsen, odotan vastaustanne."@fi7
". Madame la Présidente, comme l’ont dit d’autres orateurs, le secteur laitier est en crise. Il ne fait aucun doute que nous devons prendre des mesures pour réduire la souffrance des producteurs de lait, mais permettez-moi de souligner clairement qu’il s’agit d’une crise à court terme exigeant de la Commission des mesures de maîtrise du marché à court terme, ainsi que la résolution le prévoit. Rappelons également très clairement que, depuis trop longtemps, les consommateurs européens paient pour une politique agricole dysfonctionnelle qui a déçu aussi bien les agriculteurs que les consommateurs. Cette crise ne devrait donc pas servir de prétexte pour faire demi-tour sur la route qui conduit aux réformes et à la libéralisation de la PAC. C’est pourquoi nous avons déposé des amendements à cet effet et c’est aussi la raison pour laquelle je me réjouis de vos paroles rassurantes à cet égard. Nous voulons également voir la Commission s’attaquer sérieusement à une remise en ordre d’un marché qui ne fonctionne pas. Les consommateurs sont perdants parce qu’ils ne peuvent profiter du bénéfice de la chute du prix du lait. Les producteurs sont perdants parce qu’ils ne reçoivent pas une part équitable du prix de vente du lait au détail. Nous nous réjouissons des enquêtes de la Commission sur la chaîne d’approvisionnement mais, Madame la Commissaire, nous voulons que vous alliez plus loin. Vous engagez-vous à prendre des mesures qui empêcheront définitivement les supermarchés d’abuser de leur position monopolistique? Vous engagez-vous à créer les conditions d’un marché concurrentiel qui accorde aux producteurs une part équitable du gâteau, et vous engagez-vous à créer un marché du lait fonctionnel qui offre aux producteurs une transaction équitable et un juste prix aux consommateurs? J’attends avec impatience votre réponse, Madame la Commissaire."@fr8
"Elnök asszony! Amint azt már más felszólalóktól is hallottuk, a tejágazatban válság van. Nincs kétség afelől, hogy fel kell lépnünk az érintettek szenvedésének enyhítése céljából, de hadd tegyem nagyon egyértelművé, hogy ez egy rövid távú válság, amely – az állásfoglalásban körvonalazottaknak megfelelően – rövid távú piaci intézkedéseket tesz szükségessé a Bizottság részéről. Tisztáznunk kell azt is, hogy az európai fogyasztók túl sokáig fizettek egy rosszul működő agrárpolitikáért, amely cserbenhagyta mind a termelőket, mind a fogyasztókat. Ezért ezt a válságot nem kellene mentségként használni arra, hogy hátat fordítsunk a KAP további reformja és liberalizációja felé vezető útnak. Ez az oka, amiért ilyen értelmű módosításokat terjesztettünk be, és amiért örömmel vettem e kérdéssel kapcsolatos megnyugtató szavait. Szeretnénk azt is látni, hogy a Bizottság a piac elrendezésére összpontosít, ami jelenleg egyértelműen hiányzik. A fogyasztók folyamatosan veszítenek, mivel nem sikerül megszerezniük a tejárak visszaeséséből adódó előnyöket. A gazdálkodók folyamatosan veszítenek, mert nem kapnak méltányos részt a kiskereskedelmi tejárból. Üdvözöljük a Bizottság élelmiszerlánccal kapcsolatos vizsgálatait, azonban szeretnénk, biztos asszony, ha nem állnának meg itt. Elköteleződnek-e egy olyan fellépés mellett, amely gyökerestől megszünteti az élelmiszer-áruházak monopolhelyzetükkel való visszaélését? Elköteleződnek-e egy olyan versenypiac mellett, amely a termelők számára méltányos szeletet biztosít a tortából, és elköteleződnek-e egy olyan működőképes tejpiac mellett, amely tisztességes üzletet biztosít a gazdálkodóknak és méltányos árat a fogyasztóknak? Várom a válaszát, biztos asszony."@hu11
"Signora Presidente, come hanno già evidenziato altri colleghi, il settore lattiero-caseario sta attraversando un momento di crisi. Non vi è dubbio sulla necessità di attivarci per alleviare le difficoltà, ma vorrei dire con molta chiarezza che si tratta di una crisi a breve termine che richiede pertanto misure a breve termine da parte della Commissione, come dichiarato anche nella risoluzione. E’ chiaro inoltre che i consumatori europei hanno pagato per una politica agricola inefficiente che ha deluso le aspettative sia degli allevatori sia dei consumatori. La crisi non deve essere un pretesto per accantonare ulteriori riforme e la liberalizzazione della PAC. E’ per questo motivo che abbiamo presentato alcuni emendamenti in questa direzione e chiedo la vostra approvazione su questo argomento. Vorremmo inoltre che la Commissione si impegnasse a trovare una soluzione per questo mercato, che si è rivelato chiaramente carente. Ci rimettono i consumatori, che non traggono beneficio dal crollo dei prezzi del latte; ci rimettono gli allevatori perché non ottengono una quota equa del prezzo al dettaglio del latte. Accogliamo con favore le inchieste avviate dalla Commissione nella filiera alimentare, ma in ogni caso, signora Commissario, auspichiamo che vi spingiate oltre. La Commissione intende attivarsi per impedire alla grande distribuzione di abusare della propria posizione monopolistica? Intende impegnarsi per realizzare un mercato concorrenziale che riconosca ai produttori un tornaconto adeguato, un mercato del latte efficiente che offra un accordo equo agli allevatori nonché un prezzo giusto ai consumatori? Attendo di una sua risposta, signora Commissario."@it12
"Ponia pirmininke, kaip girdėjome iš kitų kalbėtojų, pieno sektoriuje – krizė. Neabejotina, kad turime imtis veiksmų padėčiai palengvinti, bet leiskite aiškiai pasakyti, kad tai – trumpalaikė krizė, kuriai įveikti, kaip išdėstyta rezoliucijoje, Komisija turi imtis trumpalaikių priemonių. Taip pat leiskite aiškiai pasakyti, kad Europos vartotojai per ilgai mokėjo už neveiksmingą žemės ūkio politiką, kuri buvo nevykusi ir ūkininkams, ir vartotojams. Todėl šia krize neturėtų būti teisinamasi norint nusigręžti nuo tolesnės reformos ir BŽŪP liberalizavimo. Štai kodėl mes pateikėme atitinkamų pakeitimų ir kodėl aš džiaugiuosi šiuo klausimu gavęs jūsų patikinimą. Taip pat norime, kad Komisija labiau stengtųsi sutvarkyti rinką, kuri veikia akivaizdžiai blogai. Pralaimi vartotojai, nes jie negali pasinaudoti mažėjančiomis pieno kainomis. Pralaimi ir ūkininkai, nes jie negauna jiems sąžiningai priklausančios mažmeninės pieno kainos dalies. Mes džiaugiamės, kad Komisija atlieka maisto grandinės tyrimus, bet norime, ponia Komisijos nare, kad padarytumėte daugiau. Ar įsipareigosite imtis veiksmų, kuriais bus panaikintas prekybos tinklų piktnaudžiavimas savo monopoline padėtimi? Ar įsipareigosite užtikrinti konkurencingą rinką, kurioje gamintojai galėtų gauti sąžiningą pyrago dalį, ir ar įsipareigosite užtikrinti veikiančią pieno rinką, kurioje vyrautų sąžiningos sąlygos ūkininkams, o vartotojai galėtų mokėti sąžiningą kainą? Laukiu jūsų, ponia Komisijos nare, atsakymo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Kā mēs dzirdējām no visiem runātājiem, piena ražošanas nozarē ir krīze. Nav šaubu, ka mums jārīkojas, lai mazinātu ražotāju ciešanas, tomēr vēlos ļoti skaidri norādīt, ka šī ir īslaicīga krīze, kas prasa no Komisijas īslaicīgus tirgus pasākumus, kā tas ir izklāstīts rezolūcijā. Mums ir arī jāapzinās, ka Eiropas patērētāji pārāk ilgi ir maksājuši par slikti funkcionējošu lauksaimniecības politiku, kas ir pievīlusi gan lauksaimniekus, gan patērētājus. Tāpēc mēs nedrīkstam šo krīzi izmantot kā aizbildinājumu turpmāko reformu un KLP liberalizācijas pārtraukšanai. Tieši tāpēc mēs esam iesnieguši grozījumus, un tāpēc es atzinīgi vērtēju jūsu atkārtotos apliecinājumus šajā jautājumā. Mēs vēlamies arī, lai Komisija galveno vērību pievērstu tirgus sakārtošanai, kas nepārprotami cieš neveiksmi. Patērētāji ir zaudētāji, jo viņi negūst nekādu labumu no piena cenu krituma. Lauksaimnieki ir zaudētāji, jo viņi nesaņem pienācīgu daļu no piena mazumtirdzniecības cenas. Mēs atzinīgi vērtējam Komisijas pētījumus par pārtikas apriti, bet, komisāre, mēs vēlamies, lai jūs ietu tālāk. Vai jūs apņematies veikt pasākumus, kas izskaudīs iespēju lielveikaliem ļaunprātīgi izmantot savu monopolstāvokli? Vai jūs apņematies atbalstīt konkurētspējīgu tirgu, kas ļautu ražotājiem iegūt taisnīgu daļu „pīrāga”, un vai jūs apņematies atbalstīt labi funkcionējošu piena tirgu, kas nodrošinātu godīgu darījumu lauksaimniekiem un godīgas cenas patērētājiem? Gaidīšu jūsu atbildi, komisāre."@lv13
"Madam President, as we have heard from other speakers, there is a crisis in the milk sector. There is no doubt that we must take action to alleviate their pain, but let me make it very clear that this is a short-term crisis which requires short-term market measures by the Commission, as outlined in the resolution. Let us also be clear that, for too long, European consumers have paid for a dysfunctional agricultural policy which has failed both farmers and consumers. This crisis should not therefore be used as an excuse to turn our backs on the road to further reform and liberalisation of the CAP. That is why we have tabled amendments to this effect and why I welcome your reassurance on this matter. We also want to see the Commission focused on sorting out the market, which is clearly failing. Consumers are losing out as they fail to get the benefits from the fall in milk prices. Farmers are losing out because they do not receive a fair share of the retail milk price. We welcome the Commission’s investigations into the food chain but, Commissioner, we want you to go further. Will you commit to action that will root out supermarket abuse of their monopoly positions? Will you commit to a competitive market that allows producers a fair share of the cake, and will you commit to a functional milk market that gives a fair deal to farmers and a fair price to consumers? I look forward to your response, Commissioner."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, zoals we ook van andere sprekers hebben gehoord, is er sprake van een crisis in de melksector. We moeten natuurlijk actie ondernemen om de pijn te verzachten, maar ik wil erop wijzen dat het hier om een crisis op korte termijn gaat waarvoor de Commissie marktmaatregelen voor de korte termijn moet nemen, zoals die in de resolutie staan beschreven. Het is ook duidelijk dat de Europese consumenten al te lang opdraaien voor een slecht functionerend landbouwbeleid, dat zowel voor de boeren als voor de consumenten tekortschoot. Deze crisis mag daarom niet als excuus worden gebruikt om ons af te keren van de weg naar een verdere hervorming en liberalisering van het GLB. Daarom hebben wij daartoe amendementen ingediend en daarom ben ik blij dat u ons wat dit betreft geruststelt. We willen ook dat de Commissie orde op zaken stelt in de markt, die het duidelijk af laat weten. De consumenten worden benadeeld omdat zij niet van de dalende melkprijs profiteren. De boeren worden benadeeld omdat zij geen eerlijk deel van de melkprijs ontvangen. We zijn blij met het onderzoek dat de Commissie op het gebied van de voedselketen verricht, maar, commissaris, we willen dat u verdergaat. Gaat u stappen ondernemen om te zorgen dat de supermarkten niet langer misbruik maken van hun monopoliepositie? Zult u zich inzetten voor een concurrerende markt, waarbij de producenten krijgen wat ze toekomt, en voor een goed functionerende melkmarkt waarbij boeren een redelijk deel krijgen en de consumenten een redelijke prijs betalen? Ik kijk uit naar uw antwoord, commissaris."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jak słyszeliśmy od innych mówców, sektor mleczarski jest dotknięty kryzysem. Nie ma wątpliwości, że musimy podjąć działania łagodzące występujące w nim trudności, lecz chciałbym jasno powiedzieć, że mamy do czynienia z krótkoterminowym kryzysem, który wymaga od Komisji krótkoterminowych środków rynkowych, co zostało podkreślone w rezolucji. Chciałbym również jasno zaznaczyć, że zbyt długo konsumenci europejscy płacili za patologiczną politykę rolną, która okazała się porażką zarówno dla rolników, jak i dla konsumentów. Kryzys nie powinien zatem służyć za pretekst do zawrócenia z drogi dalszych reform i liberalizacji WPR. Dlatego przedstawiliśmy poprawki zmierzające w tym kierunku i dlatego pochwalam pani zapewnienia w tym względzie. Chcemy również, aby Komisja skupiła się na uporządkowaniu rynku, co wyraźnie się nie udaje. Konsumenci ponoszą straty, ponieważ nie mogą zyskać na spadku cen mleka. Hodowcy ponoszą straty, ponieważ nie mają sprawiedliwego udziału w detalicznej cenie mleka. Pochwalamy dochodzenia Komisji dotyczące łańcucha żywności, lecz chcemy, aby podjęła pani dalsze działania, pani komisarz. Czy zaangażuje się pani w działanie, które uniemożliwi supermarketom nadużywanie ich monopolistycznej pozycji? Czy będzie pani działać na rzecz konkurencyjnego rynku, który zapewni producentom sprawiedliwy udział w zyskach, oraz na rzecz funkcjonalnego rynku mleka, który zapewni uczciwe układy rolnikom i uczciwe ceny konsumentom? Pani komisarz! Czekam na pani odpowiedź."@pl16
". Senhora Presidente, como já aqui o afirmaram outros oradores, existe uma crise no sector leiteiro. Não há dúvida de que temos de tomar medidas para atenuar as dificuldades que os produtores de leite atravessam, mas quero deixar bem claro que esta é uma crise a curto prazo que exige a tomada de medidas de mercado a curto prazo por parte da Comissão, como se salienta na proposta de resolução. Que fique claro, também, que durante demasiado tempo os consumidores europeus pagaram por uma política agrícola disfuncional que não serviu os interesses nem dos agricultores, nem dos consumidores. A actual crise não deve, por conseguinte, ser utilizada como uma desculpa para arrepiar caminho e não avançar na via das reformas e da liberalização da PAC. Foi esse o sentido das alterações que apresentámos, e agradeço as garantias dadas pela Senhora Comissária a este respeito. Também queremos que a Comissão concentre a sua atenção no mercado, que está claramente a falhar. Os consumidores estão a ser prejudicados ao não usufruírem dos benefícios da descida dos preços do leite. E os produtores também estão a ser prejudicados, pois não recebem uma proporção justa do preço de venda a retalho do leite. Senhora Comissária, saudamos as investigações da Comissão no que respeita à cadeia de abastecimento, mas queremos que vá mais longe. A Senhora Comissária compromete-se a tomar medidas que acabem de vez com a utilização abusiva da posição de monopólio por parte das cadeias de supermercados? Compromete-se com um mercado competitivo que proporcione aos produtores uma fatia do bolo que seja justa, e compromete-se com um mercado do leite que seja funcional e garanta aos agricultores um negócio justo e aos consumidores um preço justo? Aguardo com interesse as suas respostas, Senhora Comissária."@pt17
"Dnă preşedintă, aşa cum am auzit şi de la alţi vorbitori, sectorul produselor lactate este în criză. Este necesar, fără îndoială, să acţionăm pentru a le uşura suferinţa, dar permiteţi-mi să spun răspicat că este vorba despre o criză pe termen scurt care impune luarea, de către Comisie, a unor măsuri de intervenţie pe piaţă pe termen scurt, după cum a fost subliniat în rezoluţie. Trebuie spus clar, de asemenea, că de prea multă vreme consumatorii europeni plătesc pentru o politică agricolă disfuncţională care i-a dezamăgit atât pe fermieri, cât şi pe consumatori. Această criză nu ar trebui, aşadar, folosită drept scuză pentru a întoarce spatele căii către continuarea reformării şi liberalizării PAC. De aceea am depus amendamente în acest scop şi de aceea întâmpin cu satisfacţie asigurările pe care le oferiţi în această privinţă. Dorim, de asemenea, să vedem Comisia concentrată pe readucerea ordinii pe o piaţă care în mod evident este deficitară. Consumatorii au de pierdut deoarece nu primesc beneficiile de pe urma scăderii preţurilor la lapte. Fermierii au de pierdut deoarece nu primesc o parte corectă din preţul de vânzare cu amănuntul al laptelui. Anchetele Comisiei privind lanţul alimentar ni se par binevenite, dar, dnă comisar, ne dorim să mergeţi mai departe. Vă veţi angaja să întreprindeţi acţiuni care să elimine abuzurile supermarketurilor din poziţiile lor de monopol? Vă veţi angaja să susţineţi o piaţă competitivă care să permită ca producătorii să primească o parte corectă din beneficii şi vă veţi angaja să susţineţi o piaţă a laptelui funcţională, în care fermierii să beneficieze de profituri corecte, iar consumatorii de preţuri corecte? Aştept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră, dnă comisar."@ro18
". – Vážená pani predsedajúca, ako sme počuli od iných rečníkov, mliekarensky sektor je v kríze. Nepochybne musíme prijať opatrenia na zmiernenie bolesti, ale dovoľte mi dôrazne uviesť, že ide o krátkodobú krízu, ktorá si od Komisie vyžaduje krátkodobé trhové opatrenia, ako sa uvádza v uznesení. Taktiež si dovolím povedať, že európski spotrebitelia až príliš dlho doplácali na nefunkčnú poľnohospodársku politiku, ktorá bola neúspechom rovnako pre poľnohospodárov, ako aj pre spotrebiteľov. Táto kríza by sa preto nemala používať ako výhovorka na vycúvanie z cesty k ďalšej reforme a liberalizácie SPP. Preto sme v tejto veci predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a preto vítam uistenie v tejto záležitosti. Taktiež by sme radi videli, ako sa Komisia zaoberá vytriedením trhu, v čom evidentne zlyháva. Spotrebitelia strácajú, keďže z poklesu cien mlieka nemajú žiadne výhody. Strácajú aj poľnohospodári, pretože nedostávajú spravodlivý podiel z maloobchodnej ceny mlieka. Vítame vyšetrovanie potravinového reťazca zo strany Komisie, ale, pani komisárka, chceme, aby ste išli ešte ďalej. Zaviažete sa zabezpečiť opatrenia, ktoré zastavia zneužívanie monopolného postavenia supermarketov? Zaviažete sa zabezpečiť konkurencieschopný trh, ktorý producentom nechá spravodlivý diel z koláča, a zaviažete sa zabezpečiť funkčný trh s mliekom, ktorý prinesie spravodlivý obchod pre poľnohospodárov a férovú cenu pre spotrebiteľov? Teším sa na vašu odpoveď, pani komisárka."@sk19
"Gospa predsednica, kot smo slišali od drugih govornikov, je v sektorju mleka kriza. Ni dvoma, da moramo ukrepati, da bomo olajšali njihovo bolečino, a dovolite mi, da povem zelo jasno, da je to kratkoročna kriza, ki zahteva kratkoročne tržne ukrepe Komisije, kot je navedeno v resoluciji. Bodimo si na jasnem, evropski potrošniki so predolgo plačevali za disfunkcionalno kmetijsko politiko, ki je razočarala tako kmete kot potrošnike. Te krize se zato ne sme uporabljati kot izgovor za to, da obrnemo hrbet nadaljnji reformi in liberalizaciji SKP. Zato smo dali v razpravo temu namenjene spremembe in zato pozdravljam vašo zagotovitev o tej stvari. Radi bi tudi, da bi se Komisija osredotočila na urejanje trga, ki je očitno neuspešen. Potrošniki izgubljajo, ker niso imeli koristi od padca cen mleka. Kmetje izgubljajo, ker ne dobijo poštenega deleža maloprodajne cene mleka. Pozdravljamo raziskave, ki jih bo naredila Komisija v prehranski verigi, vendar želimo, komisarka, da greste še dlje. Se boste zavezali za ukrep, ki bo izkoreninil zlorabljanje monopolnega položaja veleblagovnic? Se boste zavezali za konkurenčni trg, ki bo omogočil proizvajalcem pošten kos pogače in se boste zavezali za delujoči trg mleka, ki bo dajal pošten delež kmetom in pošteno ceno potrošnikom? Z veseljem pričakujem vaš odgovor, komisarka."@sl20
"Fru talman! Som andra talare redan har påpekat råder det kris inom mejerisektorn. Naturligtvis måste vi vidta åtgärder för att lindra mjölkböndernas svårigheter, men låt mig förtydliga att detta är en kortsiktig kris som kräver kortsiktiga marknadsåtgärder från kommissionens sida, i enlighet med resolutionen. Vi måste också vara tydliga med att konsumenterna i EU alltför länge har betalat för en jordbrukspolitik som inte fungerar och som har svikit både jordbrukare och konsumenter. Därför får inte krisen användas som en ursäkt för att avstå från ytterligare reformer och avreglering av den gemensamma jordbrukspolitiken. Just därför har vi lagt fram ändringsförslag i detta syfte och just därför välkomnar jag era försäkringar i frågan. Vi vill också att kommissionen inriktar sig på att reda upp problemen på denna marknad, som uppenbarligen inte fungerar. Konsumenterna är förlorare genom att de inte får ta del av de sjunkande mjölkpriserna. Jordbrukarna är förlorare eftersom de inte får en rättvis andel av detaljhandelspriset på mjölk. Vi välkomnar kommissionens studier av livsmedelskedjan men vill att ni går längre. Åtar ni er att vidta åtgärder för att få bort stormarknadernas missbruk av sin monopolställning? Åtar ni er att verka för en konkurrensutsatt marknad som ger producenterna en rättvis andel, och åtar ni er att verka för en fungerande mjölkmarknad som ger jordbrukarna rättvisa avtal och konsumenterna rättvisa priser? Jag ser fram emot ert svar, fru kommissionsledamot."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"George Lyon,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph