Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-010"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-010"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhora Comissária, a Comissão e o Conselho têm tardado em reagir à profunda crise que atinge o sector. Todos estamos de acordo com isso. A dramática situação que se vive exige uma acção rápida e decidida, sob pena de assistirmos à ruína de muitos milhares de agricultores por toda a Europa. O meu grupo político fez um grande esforço para que fosse possível chegar ao compromisso contido na resolução que estamos aqui hoje a discutir. Espero que as propostas mereçam a sua atenção, Senhora Comissária, porque só actuando simultaneamente para reduzir a oferta e estimular a procura é possível reequilibrar o mercado e colocar os preços a níveis remuneradores para os produtores. Lamento que o compromisso não tenha incluído a suspensão temporária do aumento de quotas ou a introdução de um prémio também temporário para a redução da produção. Contudo, as medidas que propomos constituem um bom contributo para superar a crise mais depressa. Cabe-lhe, Senhora Comissária, dar-lhe o devido seguimento."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní komisařko, Komise a Rada příliš dlouho otálely s reakcí na vážnou krizi, která odvětví postihla. Na tom se shodneme všichni. Otřesná situace, v níž se nyní odvětví nachází, vyžaduje pohotovou a rozhodnou reakci, bez níž riskujeme krach tisíců zemědělců v celé Evropě. Má politická skupina vyvinula značné úsilí, abychom dosáhli kompromisu, který je součástí usnesení, o němž dnes hovoříme. Věřím, že návrhy si zaslouží vaši pozornost, paní komisařko, neboť pouze úsilím o snížení nabídky a současné zvýšení poptávky bude možné obnovit rovnováhu na trhu a upravit výši cen tak, aby byly pro producenty výnosné. S politováním konstatuji, že součástí kompromisu není dočasné zrušení zvýšených kvót nebo zavedení obdobné dočasné prémie, díky nimž by se snížila výroba. Opatření, která navrhujeme, však užitečným způsobem přispívají k rychlejšímu překonání krize. Na vás, paní komisařko, zbývá se jimi náležitě řídit."@cs1
"Fru formand, fru kommissær! Kommissionen og Rådet har været længe om at reagere på den alvorlige krise i sektoren. Det er vi alle enige om. Den frygtelige situation, sektoren er i, kræver hurtig og beslutsom handling, ellers risikerer vi, at mange tusinde landmænd i hele EU ruineres. Min politiske gruppe har ydet en stor indsats for at sætte os i stand til at nå det kompromis, der er indeholdt i det forslag til beslutning, vi drøfter her i dag. Jeg håber, forslagene gør sig fortjent til Deres opmærksomhed, fru kommissær, for kun ved at reducere udbuddet og samtidig stimulere efterspørgslen vil det være muligt at genskabe ligevægten på markedet og bringe priserne op på et niveau, der er rentabelt for producenterne. Jeg beklager, at kompromiset ikke omfatter en midlertidig suspension af øgede kvoter eller indførelse af en ligeledes midlertidig præmie for at reducere produktionen. De foranstaltninger, vi foreslår, udgør imidlertid et nyttigt bidrag til hurtigere at tackle krisen. Det er op til Dem at følge behørigt op på dem, fru kommissær."@da2
"Frau Kommissarin, es hat lange gedauert, bis Kommission und Rat auf die ernste Krise in diesem Sektor reagiert haben. Darin sind wir uns alle einig. Die entsetzliche Lage, in der sich der Sektor befindet, erfordert rasches und entschlossenes Handeln, sonst kann es passieren, dass viele tausende Landwirte in ganz Europa in den Ruin schlittern. Meine Fraktion hat sich sehr bemüht, den in der heute besprochenen Entschließung enthaltenen Kompromiss zu erreichen. Ich hoffe, dass die Vorschläge bei Ihnen, Frau Kommissarin, Anklang finden, denn nur durch eine Verringerung des Angebots und gleichzeitige Ankurbelung der Nachfrage wird es möglich sein, das Gleichgewicht auf dem Markt wiederherzustellen und die Preise für die Erzeuger rentabel zu gestalten. Ich finde es schade, dass der Kompromiss nicht die vorübergehende Aufhebung der erhöhten Quoten oder die Einführung einer ebenfalls vorübergehenden Prämie zur Verringerung der Produktion enthält. Die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen stellen jedoch einen wertvollen Beitrag zu einer raschen Überwindung der Krise dar. Es liegt nun an Ihnen, Frau Kommissarin, die nächsten Schritte zu ergreifen."@de9
"Κυρία Επίτροπε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να αντιδράσουν στη σοβαρή κρίση που πλήττει τον τομέα. Όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό. Η τρομερή κατάσταση που αντιμετωπίζει ο τομέας επιτάσσει άμεση, αποφασιστική δράση, ειδεμή υπάρχει κίνδυνος να δούμε την καταστροφή πολλών χιλιάδων γαλακτοπαραγωγών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πολιτική μου ομάδα κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στον συμβιβασμό που περιέχεται στο ψήφισμα που συζητάμε εδώ σήμερα. Ευελπιστώ ότι οι προτάσεις θα προσελκύσουν την προσοχή σας, κυρία Επίτροπε, διότι μόνο αν δράσουμε με στόχο τη μείωση της προσφοράς, αλλά ταυτοχρόνως και την τόνωση της ζήτησης, θα καταστεί δυνατό να αποκαταστήσουμε την ισορροπία της αγοράς και να ανακάμψουν οι τιμές σε επικερδή για τους παραγωγούς επίπεδα. Λυπούμαι που στον συμβιβασμό δεν περιελήφθη η προσωρινή αναστολή των αυξημένων ποσοστώσεων ή η θέσπιση παρόμοιας προσωρινής πριμοδότησης με στόχο τη μείωση της παραγωγής. Ωστόσο, τα μέτρα που προτείνουμε είναι μια χρήσιμη συμβολή για την ταχύτερη υπέρβαση της κρίσης. Εναπόκειται σε εσάς, κυρία Επίτροπε, να τα παρακολουθείτε δεόντως."@el10
"Commissioner, the Commission and the Council have taken a long time to react to the serious crisis affecting the sector. We are all agreed on that. The terrible situation the sector is facing requires swift, decisive action, or we risk seeing the ruin of many thousands of farmers throughout Europe. My political group has made a great effort to enable us to reach the compromise contained in the resolution we are discussing here today. I hope the proposals merit your attention, Commissioner, because only by acting to reduce supply and simultaneously stimulate demand will it be possible to restore market equilibrium and bring prices up to profitable levels for producers. I regret that the compromise did not include the temporary suspension of increased quotas or the introduction of a likewise temporary premium to reduce production. The measures we propose are, however, a useful contribution for overcoming the crisis more quickly. It remains for you, Commissioner, to duly follow them up."@en4
"Señora Comisaria, la Comisión y el Consejo han tardado mucho tiempo en reaccionar ante la grave crisis que afecta al sector. Todos estamos de acuerdo en eso. La terrible situación que vive este sector exige una intervención rápida y decidida, o nos arriesgamos a ser testigos de la ruina de varios miles de agricultores en toda Europa. Mi grupo político ha realizado un gran esfuerzo para hacer posible que alcancemos el compromiso contenido en la resolución que estamos debatiendo hoy. Espero que las propuestas merezcan su atención, Comisaria, porque sólo si actuamos para reducir la oferta y estimular simultáneamente la demanda será posible restaurar el equilibrio de los mercados y hacer que los precios suban y vuelvan a ser rentables para los productores. Lamento que el compromiso no incluya la suspensión temporal de las cuotas aumentadas o la introducción de una prima asimismo temporal para reducir la producción. Las medidas que proponemos son, con todo, una contribución útil para superar la crisis con más rapidez. Está por ver, Comisaria, si les da la continuidad adecuada."@es21
"Volinik, komisjonil ja nõukogul on kulunud kaua aega, et reageerida kõnealust sektorit mõjutavale tõsisele kriisile. Selles osas oleme me kõik ühel meelel. Kohutav olukord sektoris nõuab kiiret otsustavat tegutsemist või me riskime sellega, et näeme paljude tuhandete põllumajandustootjate hävingut kogu Euroopas. Minu fraktsioon on teinud suuri jõupingutusi, et võimaldada meil saavutada kompromiss, mis sisaldub resolutsioonis, mida me siin täna arutame. Ma loodan, volinik, et need ettepanekud väärivad teie tähelepanu, sest tegutsedes ainult pakkumist vähendamaks ja samaaegselt ergutamaks nõudlust, on võimalik taastada turul tasakaal ja viia hinnad tootjate jaoks kasumlike tasemeteni. Mul on kahju, et sellesse kompromissi ei võetud suuremate kvootide ajutist peatamist või samuti ajutisi lisamakseid tootmise vähendamise eest. Meetmed, mida me välja pakume, on siiski kasulikuks panuseks, et kriisist kiiremini üle saada. Teie ülesandeks, volinik, jääb neile vastavalt asjakohaselt tegutseda!"@et5
"Arvoisa komission jäsen, komissiolta ja neuvostolta on kestänyt kauan reagoida maitoalan vakavaan kriisiin. Siitä olemme kaikki yhtä mieltä. Alan hirvittävä tilanne edellyttää nopeita ja päättäväisiä toimia, sillä muuten tuhannet tuottajat eri puolilla Eurooppaa ovat vaarassa joutua perikatoon. Poliittinen ryhmäni on tehnyt hartiavoimin töitä, jotta voisimme saavuttaa tänään käsiteltävässä päätöslauselmassa esitetyn kompromissin. Arvoisa komission jäsen, toivottavasti pidätte ehdotuksia huomionarvoisina, sillä ainoastaan tarjontaa vähentävät toimet ja samanaikainen kysynnän piristäminen mahdollistavat markkinatasapainon palauttamisen ja tuottajahintojen nostamisen kannattavalle tasolle. Valitettavasti kompromissiin ei sisältynyt korotettujen kiintiöiden tilapäinen poistaminen tai tuotannon vähentämisestä maksettavan tilapäisen palkkion käyttöönotto. Ehdottamamme toimenpiteet ovat kuitenkin hyödyllinen keino edistää kriisin nopeampaa ratkaisemista. Arvoisa komission jäsen, teidän tehtävänne on toteuttaa ne asianmukaisesti."@fi7
"Madame la Commissaire, la Commission et le Conseil ont mis beaucoup de temps à réagir à la grave crise qui affecte ce secteur. Nous sommes tous d’accord là-dessus. La terrible situation à laquelle le secteur est confronté exige une action rapide, décisive, sinon nous risquons d’assister à la ruine de dizaine de milliers d’agriculteurs à travers toute l’Europe. Mon groupe politique a fait de gros efforts pour nous permettre de parvenir au compromis contenu dans la résolution que nous discutons ici aujourd’hui. J’espère que ces propositions retiendront votre attention, Madame la Commissaire, parce que seules des mesures visant à réduire l’offre et à stimuler simultanément la demande rendront possible la restauration de l’équilibre du marché et tireront les prix à des niveaux rentables pour les producteurs. Je regrette que le compromis ne comporte pas la suspension temporaire de l’augmentation des quotas ou l’introduction d’une prime également temporaire à la réduction de la production. Toutefois, les mesures que nous proposons sont une contribution utile pour surmonter la crise plus rapidement. Il vous appartient, Madame la Commissaire, de leur donner dûment suite."@fr8
"Biztos asszony! Hosszú időbe telt, mire a Bizottság és a Tanács reagált az ágazatot érintő súlyos válságra. Ebben mindannyian egyetértünk. Az ágazat borzalmas helyzete gyors és határozott fellépést igényel, vagy fennáll a veszélye annak, hogy Európa-szerte sok ezer gazdálkodó tönkremenésének leszünk tanúi. Képviselőcsoportom jelentős erőfeszítést tett arra, hogy elérhessük a mai vitánk tárgyát képező állásfoglalásban szereplő kompromisszumot. Remélem, hogy a javaslatok méltóak az Ön figyelmére, biztos asszony, mert csak a kínálat csökkentését célzó fellépéssel és azzal egyidejűleg a kereslet ösztönzésével állítható vissza a piaci egyensúly és érhető el a termelők számára jövedelmező árszint. Sajnálom, hogy a kompromisszum nem terjedt ki a megemelt kvóták ideiglenes felfüggesztésére, illetve a termelés csökkentését célzó, hasonló ideiglenes támogatás bevezetésére. Az általunk javasolt intézkedések azonban hasznos hozzájárulást jelentenek a válság gyorsabb leküzdésére. Megfelelő nyomon követésük az Ön feladata marad, biztos asszony."@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, la Commissione e il Consiglio hanno reagito con estrema lentezza alla grave crisi che sta colpendo il settore. Al riguardo siamo tutti d’accordo. La situazione terribile con la quale il comparto deve confrontarsi richiede un intervento rapido e risoluto, altrimenti rischiamo di assistere alla rovina di molte migliaia di produttori lattiero-caseari in tutta Europa. Il mio gruppo politico ha compiuto uno sforzo notevole per consentirci di giungere al compresso contenuto nella risoluzione che oggi discutiamo. Spero che le proposte siano degne della sua attenzione, signora Commissario, perché soltanto adoperandoci per ridurre l’offerta e stimolare nel contempo la domanda sarà possibile ristabilire l’equilibrio del mercato e portare i prezzi a livelli redditizi per i produttori. Mi dispiace che il compromesso non preveda anche la sospensione temporanea delle quote maggiorate né l’introduzione di un analogo premio temporaneo per ridurre la produzione. Le misure che proponiamo sono nondimeno un contributo utile a un più rapido superamento della crisi. Spetta a lei, signora Commissario, darvi il seguito che meritano."@it12
"Ponia Komisijos nare, Komisijai ir Tarybai prireikė daug laiko reaguoti į šį sektorių apėmusią sunkią krizę. Visi su tuo sutinkame. Baisiai padėčiai, su kuria susiduria šis sektorius, taisyti reikia ryžtingų veiksmų, arba rizikuojame, kad visoje Europoje bus sužlugdyta tūkstančiai ūkininkų. Mano frakcija labai stengėsi, kad galėtume pasiekti kompromisą, įtvirtintą rezoliucijoje, kurią šiandien čia aptariame. Ponia Komisijos nare, tikiuosi, kad pasiūlymai verti jūsų dėmesio, nes tik mažindami pasiūlą ir kartu skatindami paklausą atkursime rinkos pusiausvyrą, o kainas pakelsime iki gamintojams pelningo lygio. Apgailestauju, kad pagal šį kompromisą nenumatyta laikinai stabdyti padidintų kvotų ar įvesti panašaus laikinojo mokesčio gamybai mažinti. Vis dėlto mūsų siūlomos priemonės yra vertingas įnašas krizei sparčiau įveikti. Jums, ponia Komisijos nare, belieka imtis deramų veiksmų."@lt14
"Komisāre! Komisija un Padome ir ilgi vilcinājušās reaģēt uz nopietno krīzi, kas ietekmē nozari. Mēs visi esam vienisprātis par to. Šausmīgā situācija, ar ko saskaras nozare, prasa ātru, izlēmīgu rīcību, vai arī mēs riskējam pieredzēt tūkstošiem lauksaimnieku izputēšanu visā Eiropā.. Mana politiskā grupa ir pielikusi lielas pūles, lai ļautu mums panākt kompromisu, kas ietverts rezolūcijā, kuru mēs šodien šeit apspriežam. Es ceru, ka priekšlikumi izpelnīsies jūsu uzmanību, komisāre, jo, tikai rīkojoties, lai samazinātu piedāvājumu un vienlaikus veicinātu pieprasījumu, būs iespējams atjaunot līdzsvaru tirgū un palielināt cenas līdz līmenim, kas dod peļņu ražotājiem. Man žēl, ka kompromiss neietvēra palielināto kvotu pagaidu apturēšanu vai pagaidu piemaksas ieviešanu par ražošanas apjoma samazināšanu. Tomēr pasākumi, ko mēs ierosinām, ir lietderīgs ieguldījums krīzes ātrākā pārvarēšanā. Jums, komisāre, tie tikai pienācīgi jāīsteno."@lv13
"Senhora Comissária, a Comissão e o Conselho têm tardado em reagir à profunda crise que atinge o sector. Todos estamos de acordo com isso. A dramática situação que se vive exige uma acção rápida e decidida, sob pena de assistirmos à ruína de muitos milhares de agricultores por toda a Europa. O meu grupo político fez um grande esforço para que fosse possível chegar ao compromisso contido na resolução que estamos aqui hoje a discutir. Espero que as propostas mereçam a sua atenção, Senhora Comissária, porque só actuando simultaneamente para reduzir a oferta e estimular a procura é possível reequilibrar o mercado e colocar os preços a níveis remuneradores para os produtores. Lamento que o compromisso não tenha incluído a suspensão temporária do aumento de quotas ou a introdução de um prémio também temporário para a redução da produção. Contudo, as medidas que propomos constituem um bom contributo para superar a crise mais depressa. Cabe-lhe, Senhora Comissária, dar-lhe o devido seguimento."@mt15
"Mevrouw de commissaris, het heeft lang geduurd voordat de Commissie en de Raad gereageerd hebben op de ernstige crisis in de sector. Daarover zijn wij het allen eens. De dramatische situatie waarin de sector verkeert, vergt een snel en voortvarend antwoord. Anders lopen wij het risico dat vele duizenden boeren overal in Europa ten onder gaan. Mijn fractie heeft een enorme inspanning geleverd om het compromis mogelijk te maken dat vervat is in de resolutie die wij hier vandaag behandelen. Ik hoop dat u onze voorstellen in overweging zult nemen, mevrouw de commissaris, want alleen acties die het aanbod inperken en tegelijkertijd de vraag stimuleren, kunnen ervoor zorgen dat het marktevenwicht wordt hersteld en de prijzen weer rendabel worden voor de producenten. Ik betreur het dat de tijdelijke opschorting van de verhoogde quota en de invoering van een tijdelijke premie voor het verminderen van de productie niet in het compromis zijn opgenomen. Desondanks dragen de voorgestelde maatregelen bij aan een snellere oplossing van de crisis. Nu is het aan u, mevrouw de commissaris, om aan deze maatregelen gevolg te geven."@nl3
"Pani komisarz! Komisja i Rada potrzebowały dużo czasu, aby zareagować na poważny kryzys w sektorze. Wszyscy jesteśmy co do tego zgodni. Straszna sytuacja, której sektor stawia czoła, wymaga szybkiego, zdecydowanego działania, gdyż w przeciwnym razie ryzykujemy ruinę tysięcy hodowców w całej Europie. Moja grupa polityczna podjęła duży wysiłek, aby umożliwić nam osiągniecie kompromisu zawartego w rezolucji, o której tu dziś dyskutujemy. Mam nadzieję, że nasze propozycje zasługują na uwagę pani komisarz, ponieważ jedynie działania zmierzające do ograniczenia podaży z jednoczesnym stymulowaniem popytu będą w stanie przywrócić równowagę na rynku, a ceny do poziomów opłacalnych dla producentów. Żałuję, że kompromis nie obejmuje tymczasowego zawieszenia wzrostu kwot lub wprowadzenia podobnej tymczasowej premii, mającej na celu ograniczenie produkcji. Środki, które proponujemy, są jednak użytecznym wkładem w szybsze przezwyciężenie kryzysu. Pani komisarz! Do pani należy odpowiednia realizacja tych działań."@pl16
"Dnă comisar, Comisia şi Consiliul au reacţionat cu întârziere în faţa crizei grave care afectează acest sector. Suntem cu toţii de acord asupra acestui punct. Situaţia îngrozitoare cu care se confruntă acest sector de activitate necesită acţiuni rapide şi ferme; în caz contrar, riscăm să asistăm la ruinarea mai multor mii de fermieri din întreaga Europă. Grupul politic din care fac parte a depus eforturi considerabile pentru a permite ajungerea la compromisul cuprins în rezoluţia pe care o dezbatem astăzi aici. Sper ca propunerile formulate să merite atenţia dumneavoastră, dnă comisar, deoarece doar prin acţiuni menite să reducă oferta şi, simultan, să stimuleze cererea va fi posibilă restabilirea echilibrului pieţei şi ridicarea preţurilor la niveluri profitabile pentru producători. Îmi pare rău că acest compromis nu a inclus suspendarea temporară a cotelor majorate sau introducerea, tot temporară, a primei pentru reducerea producţiei. Măsurile pe care le propunem reprezintă, cu toate acestea, o contribuţie utilă în vederea depăşirii mai rapide a crizei. Punerea adecvată în aplicare a acestora rămâne în grija dumneavoastră, dnă comisar."@ro18
"Vážená pani komisárka, Komisii a Rade trvalo dlho, kým zareagovali na vážnu krízu postihujúcu toto odvetvie. Na tom sa všetci zhodneme. Strašná situácia, ktorej dané odvetvie čelí, si vyžaduje konať rýchlo a rozhodne, inak hrozí zruinovanie tisícov poľnohospodárov z celej Európy. Naša politická skupina vynaložila veľkú snahu, aby umožnila dosiahnuť kompromis obsiahnutý v uznesení, o ktorom dnes rokujeme. Dúfam, že návrhy si zaslúžia vašu pozornosť, pani komisárka, pretože jedine konaním v záujme zníženia ponuky a súčasným stimulovaním dopytu bude možné obnoviť rovnováhu na trhu a zvýšiť ceny na takú úroveň, aby prinášali zisk pre výrobcov. Je mi ľúto, že kompromis nezahŕňa dočasné pozastavenie zvýšených kvót ani zavedenie podobnej dočasnej prémie za zníženie výroby. Opatrenia, ktoré navrhujeme, sú však užitočným príspevkom k rýchlejšiemu prekonaniu krízy. Ich riadne uplatnenie je na vás, pani komisárka."@sk19
"Komisarka, Komisija in Svet sta si vzela veliko časa za odziv na resno krizo, ki je prizadela sektor. O tem se vsi strinjamo. Težko stanje, s katerim se sooča sektor, zahteva hitro, odločno ukrepanje ali pa tvegamo, da bomo videli številne uničene kmete po vsej Evropi. Moja politična skupina si je zelo prizadevala, da bi nam omogočila doseči kompromis, ki ga vsebuje resolucija, o kateri danes tu razpravljamo. Upam, da si predlogi zaslužijo vašo pozornost, komisarka, kajti samo z ukrepi za zmanjšanje ponudbe in hkratnim spodbujanjem povpraševanja bo mogoče vzpostaviti ravnovesje trga in zvišati cene na donosne ravni za proizvajalce. Žal mi je, da kompromis ne vsebuje začasnega odloga višjih kvot ali uvedbe podobne začasne premije za zmanjšanje proizvodnje. Ukrepi, ki jih predlagamo, so seveda uporaben prispevek za čim hitrejše premagovanje krize. Na vas, komisarka, pa ostaja, da jih ustrezno izpeljete."@sl20
"Fru kommissionsledamot! Det har tagit lång tid för kommissionen och rådet att reagera på den allvarliga kris som har drabbat sektorn. Det håller alla med om. Den fruktansvärda situation som nu råder inom denna sektor kräver snabba, kraftfulla åtgärder. Annars riskerar vi att många jordbrukare i EU går i konkurs. Min politiska grupp har gjort stora insatser för att vi ska kunna enas om kompromissen i den resolution som vi diskuterar i dag. Jag hoppas ni anser att förslagen förtjänar att diskuteras. Det är bara genom att agera för att minska utbudet och samtidigt stimulera efterfrågan som marknadens jämvikt kan återskapas och priserna kan stiga till lönsamma nivåer för jordbrukarna. Jag beklagar att kompromissen inte innefattar ett tillfälligt avskaffande av höjda kvoter eller införande av ett tillfälligt bidrag för att minska produktionen. De åtgärder som vi föreslår kan emellertid hjälpa till att snabbare klara av krisen. Nu är det upp till er att noggrant följa upp dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"em nome do Grupo S-D"15
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph