Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-009"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-009"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist natürlich äußerst schwierig, diese Problematik in zwei Minuten darzustellen, doch ich will es stichpunktartig versuchen. Die Milchwirtschaft ist in einer schwierigen Situation. Viele Milchbauern sind in einer existenzgefährdenden Lage. Hauptursache dafür ist ein massiver Absatzeinbruch bei den Milchprodukten. Hier hätte die Kommission etwas schneller reagieren müssen. Ich hätte auch stärkere absatzfördernde Maßnahmen anstelle von größeren Interventionsmengen bevorzugt, wie etwa, dass Butterfett wieder in der Speiseeisindustrie verwendet wird. Voriges Jahr, als der Butterpreis kurzfristig mehr als 4 Euro betrug, ist die Speiseeisindustrie weitgehend aus der Verarbeitung von Butterfett ausgestiegen. Aus Deutschland sind mir Zahlen bekannt: Es geht dort um etwa 100 000 Tonnen, die die Lebensmittelwirtschaft nicht mehr verarbeitet hat, das entspricht einer Million Tonnen Milch. Hier müssen wir versuchen, den Absatz wieder anzukurbeln, damit diese Mengen vom Markt sind. Ich bedanke mich heute bei den Fraktionen, die an der Ausarbeitung unseres Gemeinsamen Entschließungsantrags mitgewirkt haben. Leider hat sich die Fraktion der Grünen an dieser Diskussion nicht beteiligt. Frau Kommissarin, wir fordern als kurzfristige Maßnahme eine Anhebung der De-minimis-Beihilfen gemäß einem Zusatzantrag, der mit 40 Unterschriften eingebracht worden ist, weil dies eine Möglichkeit wäre, gerade auch den kleineren Milchbauern zu helfen. Sinnvoll wäre es auch, eine Vorruhestandsregelung einzuführen. Ich kenne viele Landwirte, die 58 Jahre alt sind und demnächst aufhören wollen. Hier wäre eine entsprechende Regelung notwendig. Frau Kommissarin, herzlichen Dank für Ihre Arbeit! Ich bitte Sie, sinnvolle Regelungen zu finden, die die Situation unserer Milchbauern verbessern. Vielleicht haben Sie noch Gelegenheit, dies in nächster Zeit nachzuholen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, je samozřejmě nesmírně obtížné shrnout tento problém ve dvou minutách, ale já se o to pokusím ve stručných bodech. Odvětví mlékárenské výroby má potíže. Řada producentů mléka se potýká s existenčními problémy. Hlavní příčinou je obrovský pokles prodeje mléčných výrobků. V tomto ohledu Komise skutečně měla reagovat pohotověji. Rovněž bych dal přednost opatřením, která více podpoří prodej, před vyšší mírou intervencí, jako je např. opětovné využívání máselného tuku při výrobě zmrzliny. Minulý rok se cena másla na krátkou dobu dostala na více než 4 EUR a velká část výroben zmrzliny přestala zpracovávat máselný tuk. Přesné počty znám jen, co se týče Německa, a zde přestal potravinářský průmysl zpracovávat přibližně 100 000 tun, což se rovná milionu tun mléka. Musíme se znovu pokusit stimulovat prodej, aby tato množství zmizela z trhu. Chtěl bych poděkovat skupinám, které nám pomohly při vytváření společného návrhu usnesení. Skupina Zelených / Evropské svobodné aliance se bohužel na této diskusi nepodílela. Paní komisařko, v dodatečném návrhu, který je předložen se čtyřiceti podpisy, vyzýváme k navýšení minimální výše podpory, neboť toto krátkodobé opatření by umožnilo pomoci především menším producentům mléka. Rovněž by bylo logické zavést nařízení o předčasném odchodu do důchodu. Znám řadu zemědělců ve věku padesáti osmi let, kteří by brzy chtěli přestat pracovat. V této oblasti bychom potřebovali vhodné nařízení. Paní komisařko, chtěl bych vám upřímně poděkovat za vaši práci. Rovněž bych vás chtěl požádat, abyste zavedla vhodná opatření, která zlepší situaci našich producentů mléka. Možná že ještě stále máte možnost napravit tuto situaci v blízké budoucnosti."@cs1
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Det er naturligvis særdeles svært at opsummere dette problem på to minutter, men jeg vil forsøge at gøre det i punktform. Mælkesektoren har problemer. Mange mælkebønders eksistens er truet. Hovedårsagen er et enormt fald i omsætningen af mejeriprodukter. Kommissionen burde virkelig have reageret hurtigere i den anledning. Jeg ville også have foretrukket at se stærkere salgsfremmende foranstaltninger frem for en større grad af intervention, som f.eks. at smørfedt igen blev brugt i iscremeindustrien. Sidste år, da smørprisen en kort overgang nåede op på mere end 4 EUR, holdt en stor del af iscremeindustrien op med at bruge smørfedt. Jeg kender tallene for Tyskland. De viser, at omkring 100 000 tons ikke længere forarbejdes i fødevareindustrien, hvilket svarer til en million tons mælk. Vi må og skal forsøge at stimulere afsætningen igen, så disse kvanta kan fjernes fra markedet. Jeg vil gerne takke de grupper, der har bistået med at udarbejde vores fælles beslutningsforslag. Desværre har Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance ikke deltaget i denne drøftelse. Fru kommissær! Som kortsigtet foranstaltning opfordrer vi i et yderligere forslag til, at de minimis-støtten øges. Forslaget stilles med 40 underskrifter. Dette ville især give mulighed for at hjælpe de mindre mælkebønder. Det ville også være fornuftigt at indføre en ordning for tidlig pensionering. Jeg kender mange landmænd på 58 år, som gerne ville holde op med at arbejde inden længe. Her vil en relevant ordning være nødvendig. Fru kommissær! Jeg vil gerne takke Dem oprigtigt for Deres arbejde og bede Dem sørge for relevante ordninger til forbedring af situationen for vores mælkebønder. Måske vil De nå at få mulighed for at afhjælpe denne situation i nærmeste fremtid...."@da2
". Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι, βεβαίως, εξαιρετικά δύσκολο να ανακεφαλαιώσουμε αυτό το πρόβλημα μέσα σε δύο λεπτά, θα επιχειρήσω, όμως, να το πράξω υπό μορφή επιγραμματικών αναφορών. Ο γαλακτοκομικός τομέας αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πολλοί γαλακτοπαραγωγοί βλέπουν να διακυβεύεται η ίδια τους η ύπαρξη. Η βασική αιτία αυτής της κατάστασης είναι η τεράστια πτώση των πωλήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων. Η Επιτροπή θα έπρεπε πραγματικά να ενεργήσει πιο άμεσα σε σχέση με αυτό. Θα προτιμούσα, επίσης, να ληφθούν ισχυρότερα μέτρα προώθησης των πωλήσεων, αντί μεγαλύτερου βαθμού παρέμβασης, λόγου χάρη, μέσω της χρησιμοποίησης του λίπους βουτύρου, και πάλι, στη βιομηχανία παγωτού. Το περασμένο έτος, όταν η τιμή του βουτύρου ανήλθε σε περισσότερα από 4 ευρώ για σύντομο διάστημα, πολύ μεγάλο ποσοστό της βιομηχανίας παγωτού έπαψε να επεξεργάζεται λίπος βουτύρου. Γνωρίζω τα στοιχεία για τη Γερμανία, που δείχνουν ότι η βιομηχανία τροφίμων δεν επεξεργάζεται πλέον περί τους 100 000 τόνους, κάτι που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο τόνους γάλακτος. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τονώσουμε τις πωλήσεις και πάλι, προκειμένου να φύγουν αυτές οι ποσότητες από την αγορά. Θέλω να ευχαριστήσω τις ομάδες που συνέδραμαν στη σύνταξη της κοινής μας πρότασης ψηφίσματος. Δυστυχώς, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία δεν συμμετείχε σε αυτήν τη συζήτηση. Κυρία Επίτροπε, ως βραχυπρόθεσμο μέτρο, ζητούμε αύξηση των ελάχιστων επιδοτήσεων μέσω μιας συμπληρωματικής πρότασης, που κατατίθεται με 40 υπογραφές, διότι αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να συνδράμουμε ιδίως τους μικροπαραγωγούς. Θα ήταν, επίσης, εύλογο να θεσπίσουμε μια ρύθμιση για πρόωρη συνταξιοδότηση. Γνωρίζω πολλούς γεωργούς που είναι 58 ετών και που θα ήθελαν να παύσουν να εργάζονται σύντομα. Προς τούτο θα χρειαζόταν κατάλληλη ρύθμιση. Κυρία Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για το έργο σας. Θέλω να σας ζητήσω να θεσπίσετε κατάλληλες ρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των γαλακτοπαραγωγών μας. Ενδεχομένως να εξακολουθήσετε να έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε αυτήν την κατάσταση στο εγγύς μέλλον."@el10
". Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, it is, of course, extremely difficult to summarise this problem in two minutes, but I will try to do it in the style of bullet points. The dairy sector is in trouble. Many dairy farmers are seeing their very existence under threat. The main reason for this is a huge drop in milk product sales. The Commission really should have acted more swiftly in this regard. I would also have preferred to see stronger sales promotion measures instead of a greater amount of intervention, such as butter fat being used once again in the ice cream industry. Last year, when the price of butter reached more than EUR 4 for a short time, a large proportion of the ice cream industry stopped processing butter fat. I know the figures for Germany, which show that around 100 000 tonnes is no longer being processed by the food industry, which corresponds to a million tonnes of milk. We must try to stimulate sales once again, in order to clear these quantities from the market. I would like to thank the groups that have helped in drawing up our joint motion for a resolution. Unfortunately, the Group of the Greens/European Free Alliance did not participate in this discussion. Commissioner, as a short-term measure we are calling for an increase in the de minimis subsidies in an additional motion which is being tabled with 40 signatures, because this would be an opportunity to help the smaller dairy farmers in particular. It would also make sense to introduce an early retirement regulation. I know a lot of farmers who are 58 years old and who would like to stop working soon. An appropriate regulation would be needed for this. Commissioner, I would like to thank you sincerely for your work. I would ask you to put in place appropriate regulations to improve the situation of our dairy farmers. Perhaps you will still have the chance to remedy this situation in the near future."@en4
". Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, resulta, claro está, extremadamente complicado resumir este problema en dos minutos. Lo intentaré, recurriendo a una exposición por puntos. El sector de los productos lácteos tiene dificultades. Muchos productores ven amenazada su propia existencia. La causa principal de esto es el desplome de las ventas de productos elaborados con leche. La Comisión debería haber actuado con más premura en este asunto. Yo también habría preferido ver unas medidas más intensas de promoción de las ventas en lugar de una mayor intervención, por ejemplo en el caso de la grasa de mantequilla nuevamente usada en la industria heladera. El año pasado, cuando el precio de la mantequilla aumentó hasta superar los cuatro euros durante un corto período de tiempo, buena parte de la industria heladera dejó de procesar grasa de mantequilla. Estoy al corriente de las cifras en Alemania, que muestran que cerca de 100 000 toneladas dejaron de ser procesadas por la industria alimentaria, lo que equivale a un millón de toneladas de leche. Debemos generar de nuevo estímulos para las ventas, con el fin de hacer desaparecer esas cantidades del mercado. Quiero dar las gracias a los grupos que nos han ayudado a redactar nuestra propuesta de resolución conjunta. Por desgracia, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea no participó en el debate. Comisaria, como medida a corto plazo estamos solicitando un incremento de los subsidios mínimos. Lo pedimos en una moción adicional que se va a presentar con cuarenta firmas, ya que esto supondría una oportunidad para ayudar en concreto a los pequeños productores de lácteos. También tendría sentido introducir un reglamento sobre jubilación anticipada. Conozco a muchos agricultores de 58 años a los que les gustaría retirarse pronto. Esto requeriría un reglamento adecuado. Comisaria, quiero darle las gracias sinceramente por trabajo. Le pido que establezca unos reglamentos apropiados para mejorar la situación de nuestros productores de lácteos. Tal vez en un futuro próximo siga usted teniendo la oportunidad de poner remedio a esta situación."@es21
"Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Kahe minutiga on muidugi äärmiselt raske seda probleemi kokku võtta, kuid ma proovin seda teha punktide haaval. Piimasektor on hädas. Paljud piimatootjad näevad ohtu oma olemasolule. Selle peamine põhjus on piimatoodete müügi tohutu langus. Sellega seoses oleks komisjon tõesti pidanud kiiremini tegutsema. Samuti oleksin ma eelistanud näha jõulisemaid müügi edendamise meetmeid suuremahulisema sekkumise asemel, näiteks jäätisetööstuses uuesti võirasva kasutamist. Eelmisel aastal, kui või hind ulatus lühikest aega rohkem kui nelja euroni, lõpetas suur osa jäätisetootjatest võirasva töötlemise. Ma tean arve Saksamaa kohta, mis näitavad, et toiduainetetööstus jätab nüüdseks töötlemata 100 000 tonni, mis vastab miljonile tonnile piimale. Peame püüdma uuesti müüki stimuleerida, selleks et need kogused turult minema saada. Sooviksin tänada fraktsioone, kes on aidanud meie resolutsiooni ühisettepanekut koostada. Kahjuks ei osalenud sellel arutelul Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon. Volinik, lühiajalise meetmena kutsume me lisaettepanekus, mis esitatakse 40 allkirjaga, üles suurendama vähese tähtsusega toetusi, sest see oleks võimalus aidata, eriti väiksemaid piimatootjaid. Samuti oleks mõistlik võtta kasutusele varajase pensionilesiirdumise reegel. Ma tunnen paljusid põllumehi, kes on 58 aastat vanad ja sooviksid varsti töötamise lõpetada. Selleks oleks vaja asjakohaseid õigusnorme. Volinik, sooviksin teid siiralt teie töö eest tänada. Paluksin teil sisse viia asjakohased normid meie piimatootjate olukorra parandamiseks. Võib-olla on teil veel võimalus seda olukorda lähimas tulevikus leevendada."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, on tietenkin äärimmäisen hankalaa tiivistää tätä ongelmaa kahteen minuuttiin, mutta yritän tehdä sen luettelomaisesti. Maitoala on vaikeuksissa. Monet maidontuottajat katsovat jopa olemassaolonsa olevan uhattuna. Tärkein syy tähän on maitotuotteiden myynnin romahtaminen. Komission olisi todellakin pitänyt toimia nopeammin tässä asiassa. Mielestäni olisi myös ollut suositeltavampaa tehostaa menekinedistämistoimia kuin lisätä interventiota, kuten voirasvan uudelleenkäyttöä jäätelön valmistuksessa. Kun voin hinta viime vuonna nousi lyhyeksi ajaksi yli 4 euroon, suuri osa jäätelönvalmistajista lopetti voirasvan jalostamisen. Tunnen Saksaa koskevat luvut, joista ilmenee, että elintarviketeollisuus jättää nyt jalostamatta noin 100 000 tonnia rasvaa, mikä vastaa miljoonaa tonnia maitoa. Myyntiä on yritettävä jälleen piristää, jotta nämä määrät saadaan poistettua markkinoilta. Haluan kiittää niitä ryhmiä, jotka ovat auttaneet yhteisen päätöslauselman laatimisessa. Valitettavasti Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä ei osallistunut tähän keskusteluun. Arvoisa komission jäsen, 40 jäsenen allekirjoittamassa ylimääräisessä ehdotuksessa, joka jätetään käsiteltäväksi, vaadimme vähämerkityksisten tukien lisäämistä lyhyellä aikavälillä, sillä siten saataisiin tilaisuus auttaa erityisesti pieniä maidontuottajia. Olisi järkevää ottaa käyttöön myös varhaiseläkkeitä koskevaa sääntelyä. Tunnen monia 58-vuotiaita maanviljelijöitä, jotka haluaisivat jäädä lähiaikoina eläkkeelle. Tätä varten tarvittaisiin asianmukaista sääntelyä. Arvoisa komission jäsen, haluan kiittää teitä vilpittömästi työstänne. Pyytäisin teitä antamaan asianmukaisia säädöksiä maidontuottajien aseman parantamiseksi. Ehkä saatte vielä mahdollisuuden korjata tilanteen lähitulevaisuudessa."@fi7
". Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, il est évidemment extrêmement difficile de résumer ce problème en deux minutes, mais je vais essayer de le faire en me concentrant sur les points essentiels. Le secteur laitier est en difficulté. De nombreux exploitants laitiers voient leur existence même menacée. La principale raison de ce problème est la chute dramatique des ventes de produits laitiers. La Commission aurait vraiment dû agir plus rapidement à cet égard. J’aurais également préféré que des mesures plus énergiques de promotion des ventes soient prises plutôt que d’augmenter le volume des interventions, comme par exemple l’utilisation de matière grasse butyrique dans l’industrie de la crème glacée. L’an dernier, quand le prix du beurre a dépassé quatre euros pendant une courte période, l’industrie de la crème glacée a largement cessé de traiter la matière grasse butyrique. Je connais les chiffres concernant l’Allemagne, qui montrent que le secteur agroalimentaire utilise environ 100 000 tonnes de matière grasse butyrique en moins, ce qui correspond à un million de tonnes de lait. Nous devons essayer une fois encore de stimuler les ventes, afin d’écouler ces quantités. Je voudrais remercier les groupes qui ont contribué à l’élaboration de notre proposition de résolution commune. Malheureusement, le groupe Verts/ Alliance libre européenne n’a pas participé à cette discussion. Madame la Commissaire, comme mesure à court terme nous appelons à une revalorisation des subventions de minimis dans une résolution supplémentaire qui est déposée avec 40 signatures, parce que cette mesure serait une occasion d’aider les petits producteurs laitiers en particulier. Il serait également judicieux d’introduire un règlement en matière de retraite anticipée. Je connais de nombreux agriculteurs âgés de 58 ans qui aimeraient cesser de travailler. Un règlement approprié serait nécessaire à cet égard. Madame la Commissaire, je voudrais vous remercier sincèrement pour votre travail. Je voudrais vous demander d’introduire des règlements appropriés pour améliorer la situation de nos producteurs laitiers. Peut-être aurez-vous encore la chance de remédier à cette situation dans un proche avenir."@fr8
"Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Természetesen rendkívül nehéz összefoglalni ezt a problémát két percben, de megpróbálom vázlatpontokba szedni. A tejágazat nehéz helyzetben van. Számos tejtermelő magát a létét látja veszélyeztetettnek. Ennek a legfőbb oka a tejtermékek értékesítésének jelentős visszaesése. A Bizottságnak valóban gyorsabban kellett volna fellépnie ezen a téren. Én is szívesen láttam volna határozottabb értékesítés-ösztönzési intézkedéseket a fokozottabb mértékű intervenció, így például a vajzsírnak a jégkrémiparban történő újrafelhasználása helyett. Tavaly, amikor a vaj ára rövid időre elérte a 4 EUR feletti értéket, a jégkrémipar jelentős hányada megszüntette a vajzsír feldolgozását. Ismerem a Németországra vonatkozó számadatokat, amelyek azt mutatják, hogy hozzávetőleg 100 000 tonnát – egymillió tonna tejnek megfelelő mennyiséget – már nem az élelmiszeripar dolgoz fel. Törekednünk kell arra, hogy megint ösztönözzük az értékesítést, hogy ezek a mennyiségek kiürüljenek a piacról. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a képviselőcsoportoknak, amelyek segítettek közös állásfoglalásra irányuló indítványunk kidolgozásában. Sajnos a Zöldek / az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja nem vett részt ebben a vitában. Biztos asszony, a még előterjesztés alatt álló, 40 aláírást tartalmazó kiegészítő indítványunkban rövid távú intézkedésként a támogatások emelésére szólítunk fel, ez ugyanis lehetőséget teremtene különösen a kisebb tejtermelők támogatására. Ésszerű lenne bevezetni a korkedvezményes nyugdíjba vonulásról szóló rendeletet is. Ismerek sok olyan 58 éves gazdálkodót, akik hamarosan abba szeretnék hagyni a munkát. Ehhez egy megfelelő rendeletre lenne szükség. Biztos asszony, szeretném őszintén megköszönni a munkáját. Arra kérném, hogy léptessen életbe megfelelő rendeleteket tejtermelőink helyzetének javítására. Talán még mindig lehetősége lesz arra, hogy ezt a helyzetet a közeljövőben orvosolja."@hu11
"Signora Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, ovviamente è molto difficile riassumere il problema in due minuti, ma cercherò di farlo limitandomi a enunciarne sinteticamente i punti principali. Il settore lattiero-caseario è in crisi. Per molti produttori è in gioco la stessa sopravvivenza, situazione principalmente dovuta a un netto calo delle vendite dei loro prodotti. La Commissione avrebbe di fatto dovuto agire più prontamente al riguardo. Avrei inoltre preferito che si fossero adottate misure più energiche per la promozione delle vendite anziché un livello di intervento superiore come il riutilizzo del grasso di burro nell’industria gelatiera. Lo scorso anno, quando per un breve lasso di tempo il prezzo del burro ha superato i 4 euro, gran parte dell’industria gelatiera ha smesso di trasformare grasso di burro. Sono in possesso dei dati per la Germania, che dimostrano come l’industria alimentare non trasforma più all’incirca 100 000 tonnellate, pari a un milione di tonnellate di latte. Dobbiamo cercare di stimolare nuovamente le vendite per eliminare tali quantitativi dal mercato. Ringrazio i gruppi che hanno contribuito alla preparazione della nostra proposta di risoluzione comune. Purtroppo il gruppo Verts/ALE non ha preso parte alla discussione. Signora Commissario, come provvedimento a breve termine, in un’ulteriore proposta presentata con 40 firme chiediamo un aumento delle sovvenzioni per offrire un’opportunità per aiutare soprattutto i produttori più piccoli. Sarebbe inoltre consigliabile introdurre un regolamento sul prepensionamento. Conosco molti coltivatori che hanno 58 anni e vorrebbero cessare a breve l’attività lavorativa, soluzione per la quale occorre una regolamentazione appropriata. La ringrazio sinceramente, signora Commissario, per il lavoro da lei svolto. Le chiedo di introdurre regolamenti appropriati per migliorare la situazione dei nostri produttori lattiero-caseari. Forse lei ha ancora la possibilità di porre rimedio, in un prossimo futuro, alla situazione che si è venuta a creare."@it12
". Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai, žinoma, labai sunku apibendrinti šią problemą per dvi minutes, bet pabandysiu ją išdėstyti punktais. Pieno sektoriaus padėtis sunki. Daugelio pieno gamintojų išlikimui kyla pavojus. Pagrindinė priežastis – nepaprastai sumažėjęs pieno produktų pardavimas. Komisija šioje srityje veiksmų turėjo imtis tikrai greičiau. Aš irgi vietoj didesnės intervencijos būčiau labiau norėjęs matyti tvirtesnes pardavimo skatinimo priemones, pvz., sviesto riebalų grąžinimą į ledų pramonę. Praėjusiais metais, kai sviesto kaina trumpą laiką buvo pasiekusi daugiau kaip 4 EUR, didelė dalis ledų pramonės nustojo gaminti sviesto riebalus. Žinau Vokietijos duomenis, iš kurių matyti, kad maisto pramonė jau neperdirba apie 100 000 tonų – tai atitinka milijoną tonų pieno. Turime bandyti dar kartą skatinti pardavimą, kad šis kiekis dingtų iš rinkos. Norėčiau padėkoti frakcijoms, padėjusioms parengti mūsų bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos. Deja, Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas šioje diskusijoje nedalyvavo. Ponia Komisijos nare, papildomu prašymu, teikiamu su 40 parašų, raginame padidinti subsidijas (tai būtų laikina priemonė), nes taip būtų galima padėti pirmiausia mažiesiems pieno gamintojams. Taip pat būtų tikslinga priimti ankstyvo išėjimo į pensiją reglamentą. Žinau daug ūkininkų, kurie yra 58 metų amžiaus ir norėtų netrukus baigti dirbti. Tam reikėtų tinkamo reglamento. Ponia Komisijos nare, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už jūsų darbą. Norėčiau paprašyti priimti deramus reglamentus mūsų pieno gamintojų padėčiai gerinti. Galbūt dar turėsite galimybę artimoje ateityje šią padėtį ištaisyti."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi! Ir, protams, ļoti grūti divās minūtēs apkopot šo problēmu, bet es centīšos norādīt svarīgākos punktus. Piensaimniecības nozare piedzīvo grūtības. Daudzi piena ražotāji uzskata, ka viņu eksistence ir apdraudēta. Galvenais iemesls tam ir milzīgs piena produktu tirdzniecības kritums. Komisijai patiešām šajā jautājumā bija jārīkojas ātrāk. Es būtu gribējis redzēt vairāk tirdzniecības veicināšanas pasākumu, nevis tik lielu intervences apjomu, piemēram, piena tauku atkal izmantošanu saldējuma ražošanā. Pagājušajā gadā, kad uz neilgu laiku sviesta cena sasniedza vairāk nekā EUR 4, liela daļa saldējuma ražošanas rūpnīcu pārtrauca pārstrādāt piena taukus. Es zinu Vācijas rādītājus, kas liecina, ka pārtikas produktu rūpniecība vairs nepārstrādā aptuveni 100 000 tonnu piena tauku, bet tas atbilst miljons tonnām piena. Mums ir jāmēģina atkal stimulēt tirdzniecību, lai atbrīvotu tirgu no šāda daudzuma. Es vēlos pateikties grupām, kas palīdzēja izstrādāt mūsu kopīgo rezolūcijas priekšlikumu. Diemžēl Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa nepiedalījās diskusijās. Komisāre, mēs aicinām palielināt subsīdijas kā īstermiņa pasākumu, pieņemot papildu priekšlikumu, ko iesniegs apspriešanai ar 40 parakstiem, jo tas dos iespēju jo īpaši palīdzēt mazajiem piena produktu ražotājiem. Būtu arī prātīgi ieviest priekšlaicīgas pensionēšanās regulu. Es pazīstu daudz lauksaimnieku, kam ir 58 gadi un kas vēlētos drīz beigt strādāt. Tāpēc būtu vajadzīga atbilstoša regula. Komisāre, es vēlos no visas sirds pateikties par jūsu darbu. Es gribu lūgt jums ieviest atbilstošas regulas, lai uzlabotu mūsu piena produktu ražotāju stāvokli. Varbūt jums vēl būs izdevība tuvākajā nākotnē uzlabot stāvokli."@lv13
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist natürlich äußerst schwierig, diese Problematik in zwei Minuten darzustellen, doch ich will es stichpunktartig versuchen. Die Milchwirtschaft ist in einer schwierigen Situation. Viele Milchbauern sind in einer existenzgefährdenden Lage. Hauptursache dafür ist ein massiver Absatzeinbruch bei den Milchprodukten. Hier hätte die Kommission etwas schneller reagieren müssen. Ich hätte auch stärkere absatzfördernde Maßnahmen anstelle von größeren Interventionsmengen bevorzugt, wie etwa, dass Butterfett wieder in der Speiseeisindustrie verwendet wird. Voriges Jahr, als der Butterpreis kurzfristig mehr als 4 Euro betrug, ist die Speiseeisindustrie weitgehend aus der Verarbeitung von Butterfett ausgestiegen. Aus Deutschland sind mir Zahlen bekannt: Es geht dort um etwa 100 000 Tonnen, die die Lebensmittelwirtschaft nicht mehr verarbeitet hat, das entspricht einer Million Tonnen Milch. Hier müssen wir versuchen, den Absatz wieder anzukurbeln, damit diese Mengen vom Markt sind. Ich bedanke mich heute bei den Fraktionen, die an der Ausarbeitung unseres Gemeinsamen Entschließungsantrags mitgewirkt haben. Leider hat sich die Fraktion der Grünen an dieser Diskussion nicht beteiligt. Frau Kommissarin, wir fordern als kurzfristige Maßnahme eine Anhebung der De-minimis-Beihilfen gemäß einem Zusatzantrag, der mit 40 Unterschriften eingebracht worden ist, weil dies eine Möglichkeit wäre, gerade auch den kleineren Milchbauern zu helfen. Sinnvoll wäre es auch, eine Vorruhestandsregelung einzuführen. Ich kenne viele Landwirte, die 58 Jahre alt sind und demnächst aufhören wollen. Hier wäre eine entsprechende Regelung notwendig. Frau Kommissarin, herzlichen Dank für Ihre Arbeit! Ich bitte Sie, sinnvolle Regelungen zu finden, die die Situation unserer Milchbauern verbessern. Vielleicht haben Sie noch Gelegenheit, dies in nächster Zeit nachzuholen."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, Het is natuurlijk buitengewoon moeilijk om deze problematiek binnen twee minuten samen te vatten, maar ik zal proberen om het puntsgewijs te doen. De melksector bevindt zich in een moeilijke situatie. Vele melkveehouders worden in hun bestaan bedreigd. De hoofdoorzaak hiervan is een enorme daling in de verkoop van zuivelproducten. De Commissie had hier werkelijk sneller op moeten reageren. Ik had ook liever sterkere verkoopstimulerende maatregelen gezien in plaats van een grotere interventiehoeveelheid, bijvoorbeeld een hernieuwd gebruik van botervet in de ijsindustrie. Vorig jaar, toen de boterprijs korte tijd meer dan vier euro bedroeg, is de ijsindustrie op grote schaal van de verwerking van botervet afgestapt. Ik ken de cijfers uit Duitsland, waar het gaat om ongeveer 100 000 ton die de voedingsmiddelenindustrie niet meer heeft verwerkt. Dit komt overeen met een miljoen ton melk. Wij moeten proberen om de verkoop weer te stimuleren, zodat deze hoeveelheden van de markt verdwijnen. Ik zou vandaag mijn dank willen uitspreken aan de fracties die hebben meegewerkt aan de uitwerking van onze gezamenlijke ontwerpresolutie. De Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie heeft helaas niet aan deze discussie deelgenomen. Mevrouw de commissaris, wij vragen als maatregel voor de korte termijn in een aanvullende motie, die met veertig handtekeningen is ingediend, om een verhoging van de de-minimissteun, omdat hiermee in het bijzonder ook de kleinere melkveehouders kunnen worden geholpen. Het zou ook zinvol zijn een regeling voor vervroegde uittreding in te voeren. Ik ken veel landbouwers die 58 jaar oud zijn en binnenkort zouden willen stoppen. Hiervoor is een gepaste regeling noodzakelijk. Mevrouw de commissaris, ik wil u hartelijk bedanken voor uw werk. Ik zou u willen vragen om gepaste regelingen in te voeren om de situatie van onze melkveehouders te verbeteren. Wellicht hebt u de komende tijd nog de kans om deze problematiek aan te pakken."@nl3
". Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Oczywiście niezwykle trudno podsumować omawiany problem w dwie minuty, lecz postaram się to zrobić w punktach. Sektor mleczarski przeżywa kłopoty. Wielu hodowców bydła mlecznego uważa, że zagrożona jest ich egzystencja. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wyraźny spadek sprzedaży przetworów mlecznych. Komisja naprawdę powinna działać szybciej w tym względzie. Wolałbym również lepsze działania wspierające sprzedaż niż większą kwotę interwencji, na przykład w postaci ponownego wykorzystania masła do produkcji lodów. W zeszłym roku, kiedy na krótko cena masła osiągnęła ponad 4 euro, znaczny odsetek producentów lodów przestał przetwarzać masło. Znam dane z Niemiec, z których wynika, że około 100 tysięcy ton nie jest przetwarzanych przez przemysł spożywczy, co odpowiada milionowi ton mleka. Musimy raz jeszcze podjąć próbę zwiększenia sprzedaży, aby usunąć te ilości z rynku. Chciałbym podziękować grupom za pomoc w opracowaniu naszego wspólnego projektu rezolucji. Niestety Grupa Zielonych/Europejskiego Wolnego Przymierza nie uczestniczyła w dyskusji. Pani komisarz! W perspektywie krótkoterminowej wzywamy w dodatkowym projekcie, który został przedłożony z 40 podpisami, do zwiększenia dotacji w ramach pomocy de minimis, ponieważ stwarzałoby to możliwość udzielenia pomocy zwłaszcza drobnym hodowcom bydła mlecznego. Sensowne byłoby również wprowadzenie uregulowań dotyczących przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Znam wielu hodowców mających 58 lat, którzy chcieliby wkrótce przestać pracować. W tym celu potrzebne byłyby odpowiednie uregulowania. Pani komisarz! Chciałbym szczerze podziękować za pani pracę. Chciałbym również zwrócić się do pani o wprowadzenie odpowiednich uregulowań, które poprawiłyby sytuację naszych hodowców bydła mlecznego. Być może wciąż będzie pani miała szansę zaradzenia temu problemowi w najbliższej przyszłości."@pl16
". Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, é obviamente muito difícil sintetizar este problema em dois minutos, mas tentarei fazê-lo de uma forma esquemática. O sector leiteiro atravessa dificuldades. Muitos produtores de leite e de produtos lácteos vêem a sua sobrevivência ameaçada, devido fundamentalmente a uma enorme redução registada a nível das vendas dos produtos lácteos. A Comissão deveria ter, com efeito, actuado mais rapidamente a este respeito. Preferia ter assistido a acções mais enérgicas de escoamento dos produtos em vez de muitas intervenções, como a utilização, de novo, de manteiga concentrada na produção de gelados. No ano passado, quando o preço da manteiga superou os 4 euros durante um breve período, uma grande parte da indústria de gelados deixou de produzir manteiga concentrada. Conheço os números relativos à Alemanha, que demonstram que cerca de 100 000 toneladas deixaram de ser produzidas pelo sector alimentar, o que corresponde a um milhão de toneladas de leite. Devemos tentar estimular as vendas novamente, para escoar estas quantidades do mercado. Desejo agradecer aos grupos que contribuíram na elaboração da nossa proposta de resolução conjunta. Lamentavelmente, o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia não participou neste debate. Senhora Comissária, como medida a curto prazo, solicitamos um aumento dos pagamentos das ajudas estatais na proposta adicional que reuniu 40 assinaturas, porque essa seria uma oportunidade para ajudar em particular os pequenos produtores de leite. Faria igualmente sentido introduzir um regime de reforma antecipada. Conheço muitos agricultores que têm 58 anos de idade e que gostariam de deixar de trabalhar a curto prazo, o que só seria possível com legislação adequada. Senhora Comissária, gostaria de lhe agradecer sinceramente o trabalho que desenvolveu. Solicito-lhe que implemente regulamentação adequada a fim de melhorar a situação dos nossos produtores de leite e de produtos lácteos. Talvez ainda tenha oportunidade de remediar esta situação num futuro próximo."@pt17
". Dnă preşedintă, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, este, fără îndoială, extrem de dificil de rezumat această problemă în două minute, dar voi încerca să fac acest lucru sub forma unor idei cu liniuţă de la capăt. Sectorul produselor lactate are probleme. Numeroşi producători de produse lactate îşi văd ameninţată însăşi existenţa. Principala cauză a acestei situaţii este o scădere uriaşă a vânzărilor de produse lactate. Comisia ar fi trebuit cu adevărat să acţioneze mai rapid în această privinţă. Aş fi preferat, de asemenea, să văd măsuri mai puternice de promovare a vânzărilor în locul unei extinderi şi mai semnificative a intervenţiilor, de exemplu, reutilizarea grăsimii provenite din unt în industria producătoare de îngheţată. Anul trecut, în momentul în care preţul la unt a ajuns la mai mult de 4 EUR pentru scurt timp, o mare parte din industria producătoare de îngheţată a încetat procesarea grăsimii provenite din unt. Cunosc cifrele pentru Germania, care arată că aproximativ 100 000 de tone nu mai sunt procesate de industria alimentară, ceea ce corespunde unui milion de tone de lapte. Trebuie să încercăm să stimulăm din nou vânzările, pentru a elimina aceste cantităţi de pe piaţă. Doresc să le mulţumesc grupurilor politice care au contribuit la redactarea propunerii noastre comune de rezoluţie. Din păcate, Grupul Verts/ALE nu a participat la această dezbatere. Dnă comisar, solicităm ca măsură pe termen scurt, în cadrul unei propuneri suplimentare care a fost depusă cu 40 de semnături, majorarea subvenţiilor deoarece acest lucru ar reprezenta o bună ocazie de a acorda asistenţă, în special producătorilor mai mici de produse lactate. Ar fi, de asemenea, oportună introducerea unui regulament privind pensionarea anticipată. Cunosc mulţi fermieri care au 58 de ani şi ar dori să-şi înceteze activitatea în curând. Un regulament adecvat ar fi necesar pentru această situaţie. Dnă comisar, doresc să vă mulţumesc sincer pentru munca depusă. V-aş ruga să elaboraţi reglementări adecvate în vederea îmbunătăţirii situaţiei producătorilor noştri de produse lactate. Poate veţi avea încă ocazia să remediaţi această situaţie în viitorul apropiat."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, tento problém, samozrejme, možno len ťažko zhrnúť za dve minúty, ale pokúsim sa o to formou bodov. Odvetvie mliekarenstva má problém. Mnohí výrobcovia mlieka a mliečnych výrobkov cítia ohrozenie ich samotnej existencie. Hlavným dôvodom je obrovský prepad predaja mliečnych výrobkov. Komisia skutočne mala v tomto smere konať rýchlejšie. Uvítal by som aj silnejšie opatrenia na propagáciu predaja namiesto zvyšovania intervencií, ako napríklad opätovné využitie maslového tuku vo výrobe zmrzliny. Posledný rok, keď ceny masla za krátky čas dosiahli viac než 4 EUR, veľká časť zmrzlinárskeho odvetvia prestala spracovávať maslový tuk. Poznám údaje pre Nemecko, z ktorých vyplýva, že potravinársky priemysel už nespracováva okolo 100 000 ton, čo predstavuje milión ton mlieka. Znova sa musíme pokúsiť stimulovať predaj, aby sa tieto množstvá dostali z trhu. Chcel by som poďakovať skupinám za to, že nám pomohli vypracovať spoločný návrh uznesenia. Skupina zelených/Európska slobodná aliancia sa, žiaľ, na tejto diskusii nepodieľala. Pani komisárka, čo sa týka krátkodobého opatrenia, v dodatočnom návrhu, ktorý predkladáme so 40 podpismi, vyzývame na zvýšenie dotácií pretože to by bola príležitosť pomôcť predovšetkým malým výrobcom mlieka a mliečnych výrobkov. Zmysel by dávalo aj zavedenie predpisu o skoršom odchode do dôchodku. Poznám veľa poľnohospodárov, ktorí majú 58 rokov a už by radi čoskoro prestali pracovať. Na to by bol potrebný vhodný predpis. Pani komisárka, chcel by som vám úprimne poďakovať za vašu prácu. Chcel by som vás požiadať o zavedenie príslušných predpisov na zlepšenie situácie našich výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov. Azda budete mať v blízkej budúcnosti možnosť napraviť túto situáciu."@sk19
"Gospa predsednica, komisarka, gospe in gospodje, seveda je izredno težko povzeti ta problem v dveh minutah, vendar se bom potrudil v slogu kratkih točk. Sektor mleka je v težavah. Številnim proizvajalcem mleka se zdi, da je njihov obstoj ogrožen. Glavni razlog za to je v ogromnem padcu prodaje mlečnih izdelkov. Komisija bi morala res hitreje ukrepati v tem pogledu. Raje bi videl močnejše ukrepe za promocijo prodaje kakor pa večji znesek intervencije, na primer, da bi se maslo spet uporabljalo v industriji sladoleda. Lansko leto, ko je cena masla za kratek čas dosegla več kot 4 EUR, je velik del industrije sladoleda ustavil predelavo masla. Poznam številke za Nemčijo, ki kažejo, da je živilska industrija nehala predelovati približno 100 000 ton, kar ustreza milijonu ton mleka. Poskusiti moramo ponovno spodbuditi prodajo, da bomo spravili te količine s trga. Rad bi se zahvalil skupinam, ki so pomagale pri sestavljanju naše skupne pobude za resolucijo. Na žalost skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze ni sodelovala v tej razpravi. Komisarka, v dodatnem predlogu, ki je dan v razpravo s 40 podpisi, pozivamo, da se kot kratkoročni ukrep povečajo subvencije ker bi bila to priložnost, da pomagamo predvsem manjšim kmetom, ki proizvajajo mleko. Smiselno bi bilo uvesti tudi uredbo o predčasni upokojitvi. Poznam veliko kmetov, ki so stari 58 let in bi kmalu radi nehali delati. Za to bi bila potrebna ustrezna uredba. Komisarka, rad bi se vam iskreno zahvalil za vaše delo. Prosil bi vas, da uvedete ustrezne uredbe za izboljšanje položaja naših kmetov, ki proizvajajo mleko. Morda bo še vedno možnost, da se to stanje popravi v bližnji prihodnosti."@sl20
". Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det är naturligtvis oerhört svårt att sammanfatta detta problem på två minuter. Men jag ska försöka att göra det i punktform. Mejerisektorn har problem. Många mjölkbönders existens hotas. Detta beror framför allt på att försäljningen av mjölkprodukter har minskat så kraftigt. Kommissionen borde ha reagerat snabbare på detta. Jag skulle dessutom ha föredragit starkare marknadsfrämjande åtgärder i stället för större interventionsbelopp. Jag anser t.ex. att man borde börja använda smörfett i glassindustrin igen. Förra året, när priset på smör ett kort tag var så högt som 4 euro, slutade en stor del av glassindustrin att bearbeta smörfett. Jag kan siffrorna för Tyskland, som visar att ungefär 100 000 ton smörfett inte längre bearbetas av livsmedelsindustrin, vilket motsvarar en miljon ton mjölk. Vi måste försöka stimulera försäljningen igen så att vi får bort dessa kvantiteter från marknaden. Jag vill tacka de grupper som har hjälpt till att utarbeta vårt gemensamma resolutionsförslag. Tyvärr deltog inte Verts/ALE-gruppen i denna diskussion. I ett annat förslag som har undertecknats av 40 ledamöter begär vi som en kortsiktig åtgärd att de lägsta stödnivåerna ska höjas, eftersom detta framför allt skulle kunna hjälpa mindre mjölkbönder. Det vore dessutom bra om vi kunde införa regler om förtidspension. Jag känner många jordbrukare som är 58 år och som snart skulle vilja sluta arbeta. För att detta ska bli möjligt behövs lämpliga regler. Fru kommissionsledamot! Tack för ert arbete. Jag ber er att införa lämpliga regler för att förbättra våra mjölkbönders situation. Kanske har ni fortfarande chansen att snabbt åtgärda situationen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"de minimis"18,20,19,14,13,17,12
"„de minimis”"11
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph