Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-17-Speech-4-007"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090917.2.4-007"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, il settore lattiero-caseario sta attraversando una delle fasi più gravi e profonde degli ultimi decenni: il calo dei prezzi del latte e la più generale emergenza nel mercato lattiero-caseario sono diventati ormai una fonte di preoccupazione in tutta Europa; si tratta di una crisi congiunturale, determinata dalla difficile situazione economica, che ha fatto diminuire i consumi di latte e ha generato una stagnazione dei mercati, con prezzi pagati ai produttori in caduta libera. I prezzi del latte alla produzione sono crollati ovunque, raggiungendo nell'Unione europea una media di 24 centesimi per litro. La situazione di molti operatori economici è ancora più grave, con prezzi al di sotto di 21-20 centesimi a fronte di costi economici che ammontano a non meno di 40 centesimo a litro. Segnali allarmanti si stanno manifestando inoltre su altri mercati, come quello dei cereali, dell'olio d'oliva e dell'ortofrutta. Su questo fronte innanzitutto è opportuno continuare ad avvalersi di tutte le misure in nostro possesso per stabilizzare il mercato e per stimolare la ripresa dei consumi, ma al tempo stesso è necessario saper guardare al futuro con politiche di medio e lungo periodo e fare tutto il possibile per individuare delle soluzioni condivise e durature, che vadano verso la minimizzazione del rischio di fluttuazioni dei prezzi. In tale contesto, le proposte della Commissione esecutiva, che prorogano il periodo di intervento per il burro e il latte scremato in polvere, sono state apprezzate e condivise in commissione agricoltura, come dimostra il voto unanime dello scorso 2 settembre. Riteniamo però che tali proposte siano insufficienti per arginare le gravi conseguenze della crisi del settore. Ecco perché, sempre nell'ambito dell'approvazione della proposta della Commissione europea, la commissione agricoltura ha adottato un emendamento alla mia relazione che ripristina anche l'aiuto allo stoccaggio privato dei formaggi, soppresso nell'ambito sulla politica agricola comunitaria del novembre 2008. Una decisione assunta all'unanimità, signor Presidente, signora Commissario, sintomo di una sostanziale identità di vedute dei componenti della commissione agricoltura che mi onoro di presiedere, ed espressione della volontà di dare un segnale forte al Consiglio e alla Commissione in momento delicato per un settore importantissimo per l'agricoltura europea. Una misura che, oltre a rappresentare una prima importante manifestazione di un protagonismo positivo di cui vogliamo farci carico come Parlamento europeo in vista della codecisione anche in materia agricola, può dare anche immediate risposte alle esigenze dei produttori lattiero-caseari alle prese con un mercato sempre più difficile e con un calo evidente a drammatico delle vendite. Tuttavia, queste prime misure, su cui oggi ci esprimeremo, non sono sufficienti per sostenere i produttori in crisi ed è per questo che la commissione agricoltura con un'interrogazione orale e una risoluzione che ci apprestiamo a votare, chiede alla Commissione europea nuove e efficaci misure di contrasto alla crisi e di sostegno al settore. Vogliamo sollecitare e al tempo stesso supportare la Commissione europea nel processo di definizione delle scelte necessarie per risolvere definitivamente la crisi europea del settore lattiero. In tale senso ci auguriamo che la Commissione dia una risposta esauriente alle nostre domande e prenda in seria considerazione le nostre proposte, affinché la collaborazione interistituzionale dia i frutti che l'agricoltura europea si merita e mostri solidarietà e supporto concreto agli allevatori europei in crisi che oggi reclamano il nostro aiuto."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Paní přesedající, paní komisařko, dámy a pánové, odvětví mlékárenské výroby prochází jednou z nejhlubších a nejvážnějších krizí za uplynulá desetiletí: klesající ceny mléka a všeobecná krize na trzích s mlékem a mléčnými výrobky přináší obavy celé Evropě. Jedná se o cyklickou krizi způsobenou obtížnou hospodářskou situací, jejímž výsledkem je pokles spotřeby mléka a stagnující trhy, při čemž výše cen vyplácených výrobcům klesá volným pádem. Ceny vyplácené výrobcům prudce klesly ve všech oblastech Evropské unie, a to v průměru o 24 centrů za litr. Řada hospodářských subjektů se nachází v ještě vážnější situaci, neboť dostávají méně než 20–21 centů, zatímco jejich náklady na výrobu činí nejméně 40 centů za litr. Znepokojivé zprávy přichází i z ostatních trhů, jako například z trhu s obilninami, olivovým olejem a ovocem a zeleninou. Z tohoto hlediska bychom především měli nadále využívat veškerá opatření, jež máme k dispozici, abychom docílili stabilizace trhu a vzestupu spotřeby, zároveň však je třeba mít na paměti budoucnost, přijímat střednědobé a dlouhodobé politiky a dělat vše, co je v našich silách, pro nalezení přijatelných a trvalých řešení, která omezí kolísání cen. V souvislosti s tím Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova uvítal návrh Komise na prodloužení období intervence u másla a sušeného odstředěného mléka, což dokládá jednomyslné přijetí návrhu dne 2. září. Domníváme se však, že tyto návrhy nestačí ke zmírnění vážných důsledků krize v odvětví. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, stále ve vztahu k přijetí návrhu Evropské Komise, proto přijal pozměňovací návrh k mému návrhu, který obsahuje podporu soukromého skladování sýrů, jež bylo v listopadu roku 2008 zakázáno v rámci kontroly stavu společné zemědělské politiky. Paní přesedající, toto rozhodnutí bylo jednomyslné, představuje tedy vskutku jednotný pohled všech členů Výboru pro zemědělství, jemuž mám tu čest předsedat, a vyjadřuje naši touhu vyslat důrazný signál Radě a Komisi v době, která je pro nesmírně významné odvětví evropského zemědělství tak choulostivá. Toto opatření může být prvním důležitým dokladem pozitivního vedení, jež jako Evropský parlament, s ohledem na postup spolurozhodování i v zemědělských záležitostech, chceme zajistit, a zároveň nabízí okamžitou pomoc producentům mléka, kteří se potýkají se stále obtížnější situací na trhu, kde zcela zjevně a dramaticky klesá odbyt. Nicméně opatření, o nichž budeme dnes hlasovat, jsou pouze počáteční a pro podporu výrobců potýkajících se s krizí nedostatečná, a z toho důvodu Výbor pro zemědělství předložil Komisi otázku k ústnímu zodpovězení a prostřednictvím usnesení, o němž budeme hlasovat, ji vyzývá k zavedení nových a účinných opatření k řešení krize a na podporu daného odvětví. Chceme Evropské Komisi poskytnout veškerou podporu v procesu rozhodování o tom, co je třeba učinit, aby krize v odvětví mlékárenské výroby v Evropě byla definitivně vyřešena. Z tohoto hlediska věříme, že Komise na naše otázky vyčerpávajícím způsobem odpoví, že naše návrhy vezme vážně, aby interinstitucionální spolupráce přinesla výsledky, které si zemědělství v Evropě zaslouží, a že Komise projeví solidaritu s evropskými zemědělci v krizi zavedením praktických opatření, neboť již dnes potřebují naši pomoc."@cs1
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Mælkeproduktionssektoren oplever en af de dybeste og alvorligste kriser i de seneste årtier. Faldet i mælkeprisen og den mere generelle krise på markedet for mejeriprodukter er nu blevet en kilde til bekymring i hele Europa. Krisen er konjunkturbestemt og forårsaget af den vanskelige økonomiske situation, som har medført nedgang i mælkeforbruget og skabt stagnerende markeder, hvor producenternes priser er i frit fald. Mælkebøndernes priser er styrtdykket overalt til i gennemsnit 24 eurocent pr. liter inden for EU. Mange erhvervsdrivende er i en endnu vanskeligere situation, fordi de får mindre end 20-21 eurocent, mens deres produktionsomkostninger er på mindst 40 eurocent pr. liter. Andre markeder viser også alarmerende tendenser, f.eks. inden for korn, olivenolie, frugt og grøntsager. Her bør vi først og fremmest fortsat gøre brug af alle de foranstaltninger, vi har til rådighed for at stabilisere markedet og stimulere forbruget. Samtidig er vi nødt til at se fremad og lave politikker på mellemlang og lang sigt samt gøre alt, hvad vi kan for at finde frem til acceptable og varige løsninger med det formål at minimere risikoen for prisudsving. I den sammenhæng har Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter bifaldet og godkendt Kommissionens forslag om at udvide interventionsperioden for smør og skummetmælkspulver, hvilket den enstemmige afstemning den 2. september viser. Vi mener dog, at disse forslag ikke er tilstrækkelige til at dæmpe de alvorlige følger af krisen i sektoren. I forbindelse med vedtagelsen af Kommissionens forslag har Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter derfor vedtaget et ændringsforslag til mit forslag. I dette ændringsforslag genindføres der bistand til privat oplagring af ost. Denne bistand blev afskaffet under sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik i november 2008. Det var en enstemmig beslutning, fru kommissær, der egentlig dækker en fælles holdning hos medlemmerne af Udvalget om Landbrug, som jeg har den ære at være formand for. Samtidig udtrykker den vores ønske om at sende et stærkt signal til Rådet og Kommissionen i en vanskelig tid for en yderst væsentlig sektor for europæisk landbrug. Denne foranstaltning er en første, vigtig demonstration af det positive lederskab, vi i Parlamentet ønsker at vise, når vi ser fremad mod den fælles beslutningstagning også på landbrugsområdet. Med foranstaltningen kan vi imidlertid også tilbyde øjeblikkelig hjælp til mælkebønderne, som slås med et stadig vanskeligere marked og med en åbenbar og dramatisk omsætningsnedgang. Disse indledende foranstaltninger, som vi skal stemme om i dag, er imidlertid ikke tilstrækkelige til at støtte de kriseramte producenter, og derfor opfordrer Udvalget om Landbrug via en mundtlig forespørgsel og en beslutning, som vi skal til at stemme om, Kommissionen til at indføre nye og effektive foranstaltninger til at bekæmpe krisen og støtte sektoren. Vi ønsker at tilskynde og samtidig støtte Kommissionen med hensyn til at beslutte, hvad der skal gøres for at bringe krisen inden for mælkeproduktionssektoren i EU til ophør en gang for alle. I den forbindelse håber vi, at Kommissionen vil give et udførligt svar på vores spørgsmål og tage vores forslag alvorligt, således at der med det interinstitutionelle samarbejde frembringes de resultater, det europæiske landbrug fortjener, og vises solidaritet ved at tilbyde praktisk støtte til kriseramte landmænd i EU, som har brug for vores hjælp nu."@da2
"Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, der Milchwirtschaftssektor durchlebt derzeit eine der schwersten Krisen der letzten Jahrzehnte. Die sinkenden Milchpreise und die allgemeine Krise des Milchmarktes sind mittlerweile zum Anlass großer Sorge für ganz Europa geworden. Es handelt sich um eine zyklische Krise, ausgelöst durch die schwierige Wirtschaftslage, die zu einer Abnahme des Milchkonsums und zur Stagnation der Märkte geführt hat, während die an die Erzeuger gezahlten Preise sich im freien Fall befinden. Die Preise sind überall eingebrochen und liegen innerhalb der Europäischen Union nun bei durchschnittlich 24 Cent pro Liter. Vielen Wirtschaftsbeteiligten geht es noch schlechter, sie erhalten Preise von weniger als 20-21 Cent, wobei ihre Produktionskosten mindestens 40 Cent pro Liter betragen. Auch andere Märkte, wie der Getreide-, Olivenöl-, Obst- und Gemüsemarkt, bieten Anlass zur Sorge. An dieser Front müssen wir zunächst einmal weiterhin sämtliche zu unserer Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um den Markt zu stabilisieren und einen Anstieg des Verbrauchs zu erreichen. Gleichzeitig müssen wir auch an die Zukunft denken und mittel- und langfristige Strategien entwickeln, und alles in unserer Macht Stehende tun, um zu angemessenen und dauerhaften Lösungen für eine Minimierung des Preisschwankungsrisikos zu gelangen. Die Vorschläge der Kommission zur Verlängerung des Interventionszeitraums für Butter und Magermilchpulver sind innerhalb des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung begrüßt und einhellig angenommen worden, wie die einstimmige Stimmabgabe vom 2. September deutlich gezeigt hat. Wir sind jedoch überzeugt, dass diese Vorschläge nicht ausreichend sind, um die schwerwiegenden Folgen der Krise in diesem Sektor in den Griff zu bekommen. Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung hat daher im Zusammenhang mit der Annahme des Vorschlags der Europäischen Kommission einen Änderungsantrag zu meinem Vorschlag hinsichtlich der Wiedereinführung der Beihilfen für private Lagerhaltung von Käse, die im Rahmen des Gesundheitschecks der gemeinsamen Agrarpolitik im November 2008 abgeschafft wurden, angenommen. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, diese einhellige Entscheidung steht für die im Wesentlichen identische Sichtweise der einzelnen Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses, den zu leiten mir eine Ehre ist, und bringt unseren Wunsch zum Ausdruck, dem Rat und der Kommission in einer für diesen wichtigen Sektor der europäischen Landwirtschaft so heiklen Zeit ein deutliches Signal zu geben. Neben einer ersten wichtigen Demonstration der positiven Führungsrolle, die wir als Europäisches Parlament im Hinblick auf die Mitentscheidung auch in Landwirtschaftsfragen einnehmen wollen, ist dies eine Maßnahme, die den Milchviehhaltern, die mit einer immer schwierigeren Marktlage und einem sichtbar dramatischen Preissturz zu kämpfen haben, sofortige Hilfe bieten kann. Diese ersten Maßnahmen, über die wir heute abstimmen werden, sind jedoch nicht ausreichend, um die Erzeuger während der Krise zu unterstützen, weswegen der Landwirtschaftsausschuss in einer mündlichen Anfrage und einer Entschließung, über die wir demnächst abstimmen wollen, die Europäische Kommission auffordern wird, neue und wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise und Unterstützung des Sektors einzuleiten. Wir möchten die Europäische Kommission im Entscheidungsprozess um die Maßnahmen zur endgültigen Überwindung der Krise der europäischen Milchwirtschaft motivieren und unterstützen. In diesem Sinne hoffen wir, dass die Kommission unsere Anfragen ausführlich beantworten wird und unsere Vorschläge ernst nimmt, damit die interinstitutionelle Zusammenarbeit zu den Ergebnissen führt, die die europäische Landwirtschaft braucht, und ihre Solidarität zeigt, indem sie den europäischen Landwirten, die jetzt unsere Hilfe brauchen, praktische Unterstützung bietet."@de9
"− Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο γαλακτοκομικός τομέας διέρχεται μία από τις βαθύτερες και πλέον σοβαρές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών: η πτώση της τιμής του γάλακτος και η γενικότερη κρίση στη γαλακτοκομική αγορά αποτελούν πλέον πηγή ανησυχίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια κυκλική κρίση, που προκλήθηκε από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση, η οποία οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης γάλακτος και δημιούργησε στάσιμες αγορές, με τις τιμές που καταβάλλονται στους παραγωγούς να είναι σε ελεύθερη πτώση. Οι τιμές που καταβάλλονται στους γαλακτοπαραγωγούς μειώθηκαν κατακόρυφα παντού, καθώς κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 24 λεπτά το λίτρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί οικονομικοί φορείς έχουν περιέλθει σε ακόμα πιο δυσχερή κατάσταση, δεδομένου ότι εξασφαλίζουν τιμές κάτω των 20-21 λεπτών, τη στιγμή που το κόστος παραγωγής τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 40 λεπτά το λίτρο. Σε άλλες αγορές, όπως είναι οι αγορές δημητριακών, ελαιολάδου, φρούτων και λαχανικών, παρατηρούνται επίσης ορισμένες ανησυχητικές ενδείξεις. Σε αυτό το μέτωπο, θα πρέπει πρωτίστως να συνεχίσουμε να κάνουμε χρήση όλων των μέτρων που βρίσκονται στη διάθεσή μας, ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί η αγορά και να ενισχυθεί η ανάκαμψη της κατανάλωσης, την ίδια όμως στιγμή πρέπει να είμαστε σε θέση να μεριμνήσουμε για το μέλλον μέσω πολιτικών μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση αποδεκτών και βιώσιμων λύσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την παράταση της περιόδου παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη επικροτήθηκαν και έγιναν αποδεκτές στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, όπως καταδεικνύει η ομόφωνη ψηφοφορία της 2ας Σεπτεμβρίου. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι αυτές οι προτάσεις δεν επαρκούν για να αμβλύνουν τις σοβαρές συνέπειες της κρίσης στον τομέα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σε σχέση πάντα με την έγκριση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ενέκρινε μια τροπολογία επί της πρότασής μου, που επαναφέρει, επίσης, την ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση τυρού, η οποία είχε καταργηθεί στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της κοινής γεωργικής πολιτικής τον Νοέμβριο του 2008. Επρόκειτο περί ομόφωνης απόφασης, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, που αντιπροσωπεύει τις κατά βάση ταυτόσημες απόψεις που ασπάζονται τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, εκφράζει δε την επιθυμία μας να εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή σε σχέση με έναν άκρως σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Παράλληλα με το γεγονός ότι αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό δείγμα του θετικού πρωταγωνιστικού ρόλου που εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλουμε να διαδραματίσουμε ενόψει της συναπόφασης και για τα γεωργικά θέματα, αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί επίσης να προσφέρει άμεση βοήθεια στους γαλακτοπαραγωγούς, που αντιπαλεύουν μια ολοένα και πιο αντίξοη αγορά, καθώς και μια προφανή και δραματική πτώση των πωλήσεων. Ωστόσο, αυτά τα αρχικά μέτρα, επί των οποίων θα ψηφίσουμε σήμερα, δεν επαρκούν για τη στήριξη των παραγωγών που μαστίζονται από την κρίση, αυτός δε είναι ο λόγος που η Επιτροπή Γεωργίας, μέσω μιας προφορικής ερώτησης και ενός ψηφίσματος, επί του οποίου ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει νέα και αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της κρίσης και τη στήριξη του τομέα. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε και ταυτόχρονα να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαδικασία λήψης απόφασης αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει για να τερματιστεί, μια για πάντα, η κρίση στον ευρωπαϊκό γαλακτοκομικό τομέα. Συνεπώς, ευελπιστούμε ότι, η Επιτροπή θα απαντήσει διεξοδικά στις ερωτήσεις μας και θα εξετάσει σοβαρά τις προτάσεις μας, ούτως ώστε η διοργανική συνεργασία να επιφέρει αποτελέσματα αντάξια της ευρωπαϊκής γεωργίας και να επιδείξει την αλληλεγγύη της, παρέχοντας πρακτική στήριξη στους μαστιζόμενους από την κρίση ευρωπαίους γαλακτοπαραγωγούς, που σήμερα χρειάζονται τη βοήθειά μας."@el10
"− Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the dairy farming sector is going through one of the deepest and most serious crises of the last few decades: the fall in the price of milk and the more general crisis in the dairy farming market have now become a source of concern throughout Europe. This is a cyclical crisis, caused by the difficult economic situation, which has led to a decline in milk consumption and created stagnant markets, with the prices paid to producers in free fall. The prices paid to milk producers have plummeted everywhere, averaging 24 cents per litre within the European Union. Many economic operators are in an even more serious situation, as they get prices of less than 20-21 cents, when their production costs come to at least 40 cents per litre. Other markets, such as the cereal, olive oil and fruit and vegetable markets, are showing some alarming signs too. On this front, first of all, we should continue to make use of all the measures at our disposal so as to stabilise the market and to stimulate an upturn in consumption, but at the same time we need to be able to look to the future with medium- and long-term policies and to do everything possible to identify acceptable and lasting solutions aimed at minimising the risk of price fluctuations. In this context the Commission proposals extending the intervention period for butter and skimmed milk powder have been welcomed and accepted within the Committee on Agriculture and Rural Development, as the unanimous vote of 2 September demonstrates. We believe, however, that these proposals are not enough to mitigate the serious consequences of the crisis in the sector. That is why, still in relation to the adoption of the European Commission’s proposal, the Committee on Agriculture and Rural Development has adopted an amendment to my proposal that also reintroduces aid for private storage of cheese, which was abolished under the health check on the common agricultural policy in November 2008. This was a unanimous decision, Madam President, Commissioner, representing what are, in essence, identical views shared by the members of the Committee on Agriculture, which I have the honour of chairing, and expressing our desire to send out a strong signal to the Council and the Commission at a sensitive time for an extremely important sector for European agriculture. As well as being a first important demonstration of the positive leadership that we as the European Parliament want to provide when looking ahead to codecision in agricultural matters too, this is a measure that can also offer immediate help to dairy farmers, who are grappling with an increasingly difficult market and with an obvious and dramatic fall in sales. However, these initial measures, on which we will vote today, are not enough to support the producers in crisis, and that is why the Committee on Agriculture, through an oral question and a resolution on which we are preparing to vote, is calling on the European Commission to introduce new and effective measures to combat the crisis and to support the sector. We want to encourage and at the same time support the European Commission in the process of deciding what must be done to end the crisis in the European dairy farming sector once and for all. In this sense we hope that the Commission will provide an exhaustive answer to our questions and will take our proposals seriously, so that interinstitutional cooperation produces the results that European agriculture deserves and shows its solidarity by offering practical support to European farmers in crisis, who need our help today."@en4
"− Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, el sector de los productos lácteos atraviesa una de las crisis más profundas y graves de las últimas décadas: la caída del precio de la leche y la incertidumbre generalizada que vive el sector se han convertido en motivo de preocupación en toda Europa. Se trata de una crisis cíclica, provocada por la difícil situación económica, que ha llevado a un descenso en el consumo de leche y que ha provocado el estancamiento de los mercados y el desplome de los precios que obtienen los productores. El precio al que éstos venden la leche ha caído en picado, experimentando un recorte medio de 24 céntimos por litro dentro de la Unión Europea. Muchos agentes económicos se encuentran en una situación aún peor, ya que obtienen precios inferiores a los 20 ó 21 céntimos, cuando sus costes de producción suponen al menos 40 céntimos por litro. Otros mercados, como el de los cereales, el aceite de oliva y el de frutas y hortalizas, también presentan señales alarmantes. En este ámbito, en primer lugar, debemos continuar aplicando todas las medidas disponibles con el fin de estabilizar el mercado y de impulsar un repunte del consumo, pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta el futuro, con políticas a medio y largo plazo, y hacer todo lo posible para encontrar soluciones aceptables y duraderas que puedan minimizar el riesgo de fluctuación de los precios. En este contexto, las propuestas de la Comisión para extender el período de intervención para la mantequilla y la leche desnatada en polvo han sido bien recibidas y aceptadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, tal y como demuestra la votación unánime del 2 de septiembre. No obstante, creemos que estas propuestas no bastan para mitigar las graves consecuencias de la crisis en este sector. Por eso, en referencia a la adopción de la propuesta de la Comisión Europea, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado una enmienda a mi propuesta que asimismo reintroduce las ayudas para el almacenamiento privado de queso, que fue prohibido con motivo de la revisión de la política agrícola común en noviembre de 2008. Señora Presidenta, señora Comisaria, esta unanimidad nos muestra que los miembros de la Comisión de Agricultura, que tengo el honor de presidir, comparten una serie de opiniones idénticas en su esencia, y expresa nuestro deseo de enviar una señal inequívoca al Consejo y a la Comisión en unos momentos delicados para un sector extremadamente importante de la agricultura europea. Además de ser la primera demostración importante del liderazgo positivo que queremos asumir como Parlamento Europeo con vistas a la codecisión también en cuestiones agrícolas, ésta es una medida que puede ofrecer una ayuda inmediata a los productores lácteos, que deben enfrentarse diariamente a un mercado adverso y a un evidente y dramático desplome de sus ventas. Sin embargo, estas medidas iniciales, sobre las que hoy nos pronunciamos, no bastan para apoyar a los productores en crisis, y por ese motivo la Comisión de Agricultura, mediante una pregunta oral y una resolución que estamos a punto de votar, pide a la Comisión Europea que introduzca medidas nuevas y eficaces para combatir la crisis y para ayudar a este sector. Queremos alentar y, al mismo tiempo, respaldar a la Comisión Europea en el proceso de decisión sobre qué debe hacerse para atajar, de una vez por todas, la crisis en el sector de los productos lácteos europeos. En este sentido, confiamos en que la Comisión dará una respuesta exhaustiva a nuestras preguntas y en que tomará nuestras propuestas en serio, de modo que la cooperación interinstitucional produzca los resultados que la agricultura europea merece y que esa colaboración muestre su solidaridad ofreciendo ayuda práctica a los agricultores europeos en crisis, tan necesitados actualmente de nuestro apoyo."@es21
"− Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Piimakarjakasvatuse valdkond viibib praegu ühes viimaste kümnendite kõige sügavamas ja raskemas kriisis: piima hinna langus ja üldisem kriis piimaturul on nüüd hakanud valmistama muret kogu Euroopas. See on raskest majanduslikust olukorrast põhjustatud tsükliline kriis, mis on vähendanud piima tarbimist ja tekitanud stagneerunud turud, kus tootjatele makstavad hinnad on vabalanguses. Piimatootjatele makstavad hinnad on järsult langenud kõikjal, olles Euroopa Liidus keskmiselt 24 senti liitrilt. Paljud ettevõtjad on veelgi raskemas olukorras, sest neile makstakse 21–22 sendist allapoole jäävaid hindu, samas kui nende tootmiskulud ulatuvad vähemalt 40 sendini liitri kohta. Ka muudel turgudel, näiteks teravilja-, oliiviõli- ning puuviljade ja köögiviljade turgudel, ilmnevad mõned murettekitavad märgid. Sellel rindel peaksime me eelkõige jätkuvalt kasutama kõiki meie käsutuses olevaid meetmeid, selleks et stabiliseerida turgu ja stimuleerida tarbimise kasvu, kuid samal ajal peame me suutma vaadata keskpika- ja pikaajalise poliitika kaudu tulevikku ning teha kõik võimaliku, et teha kindlaks vastuvõetavad ja kestvad lahendused, mis on suunatud hinnakõikumiste ohu vähendamisele. Sellega seoses on põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis tervitatud ja vastu võetud komisjoni ettepanekud, millega pikendatakse sekkumisperioodi või ja lõssipulbri osas, nagu näitab 2. septembri ühehäälne hääletustulemus. Me usume siiski, et neist ettepanekutest ei piisa tõsise kriisi tagajärgede leevendamiseks kõnealuses sektoris. Seetõttu, samuti seoses Euroopa Komisjoni ettepaneku vastuvõtmisega, on põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon vastu võtnud muudatusettepaneku minu ettepanekule, millega tuuakse samuti uuesti sisse abi juustu eraladustusele, mis kaotati 2008. aasta novembris ühise põllumajanduspoliitika n-ö tervisekontrolli käigus. Austatud juhataja, volinik, see oli ühehäälne otsus, mis kajastab seda, mis on põhimõtteliselt identsed seisukohad, mida jagavad põllumajanduskomisjoni liikmed, mille esimees mul on au olla, ja mis väljendab meie soovi saata nõukogule ja komisjonile praegusel tundlikul momendil jõuline sõnum Euroopa põllumajandusele äärmiselt tähtsa sektori kohta. Olles ühtaegu esimeseks tähtsaks näiteks positiivsest juhtrollist, mille meie kui Euroopa Parlament soovime võtta, oodates kaasotsustamist ka põllumajandusküsimustes, on see ka meede, mis võimaldab pakkuda kohest abi piimatootjatele, kes pistavad rinda järjest keerulisema turuolukorraga ja ilmselge ja dramaatilise müügi langusega. Siiski, need esialgsed meetmed, mille üle me täna hääletame, pole piisavad, et tootjaid kriisis toetada. Seetõttu kutsub põllumajanduskomisjon – suuliselt vastatava küsimuse ja resolutsiooni kaudu, mille üle me valmistume hääletama – Euroopa Komisjoni üles võtma uusi ja tõhusaid meetmeid kriisiga võitlemiseks ja sektori toetamiseks. Me soovime julgustada ja samal ajal toetada Euroopa Komisjoni protsessis, millega otsustatakse, mida tuleb teha, et kriis Euroopa piimakarjakasvatuse valdkonnas üks kord ja alatiseks lõpetada. Selles mõttes loodame, et komisjon annab meie küsimustele ammendava vastuse ja võtab meie ettepanekuid tõsiselt, nii et institutsioonidevaheline koostöö viib tulemusteni, mida Euroopa põllumajandus väärib, ja näitab oma solidaarsust, pakkudes praktilist toetust kriisis olevatele Euroopa põllumajandustootjatele, kes meie abi täna vajavad."@et5
"− Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, maidontuotantoa koettelee parhaillaan viime vuosikymmenien syvin ja vakavin kriisi: maidon hinnanlaskusta ja maitoalan yleisestä markkinakriisistä on nyt tullut huolenaihe kaikkialla Euroopassa. Tämä on vaikean taloustilanteen aiheuttama suhdannekriisi, joka on alentanut maidonkulutusta ja pysäyttänyt markkinat sekä kääntänyt tuottajahinnat jyrkkään laskuun. Maidon tuottajahinnat ovat romahtaneet kaikkialla, ja Euroopan unionissa keskihinta on 24 senttiä litralta. Monien talouden toimijoiden tilanne on vielä vaikeampi, sillä heidän saamansa litrahinta jää alle 20–21 sentin, vaikka tuotantokustannukset nousevat vähintään 40 senttiin litralta. Huolestuttavia merkkejä on saatu myös muiden tuotteiden, kuten viljan, oliiviöljyn sekä hedelmien ja vihannesten markkinoilta. Tässä asiassa on tärkeintä hyödyntää edelleen kaikkia käytettävissä olevia keinoja markkinoiden vakauttamiseksi ja kulutuksen kääntämiseksi nousuun, mutta samalla on voitava suunnata katse tulevaisuuteen toteuttamalla keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia ja tehdä kaikki mahdollinen, jotta löydetään oikeudenmukaisia ja kestäviä ratkaisuja hintavaihtelujen riskin minimoimiseksi. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on tukenut komission ehdotuksia voin ja rasvattoman maitojauheen interventiojakson jatkamisesta ja hyväksynyt ne, kuten 2. syyskuuta äänestyksessä saavutettu yksimielisyys osoittaa. Mielestämme nämä ehdotukset eivät kuitenkaan riitä lievittämään maitoalan kriisin vakavia seurauksia. Tästä syystä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on Euroopan komission ehdotuksen hyväksymisen yhteydessä hyväksynyt myös minun ehdotukseeni tehdyn tarkistuksen, joka koskee juuston yksityisen varastoinnin tuen ottamista uudelleen käyttöön. Kyseinen tuki lakkautettiin yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) terveystarkastuksen mukaisesti marraskuussa 2008. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minulla on kunnia toimia maatalousvaliokunnan puheenjohtajana, ja tämä yksimielinen päätös edusti sen jäsenten pohjimmiltaan yhdenmukaisia näkemyksiä ja oli haluamamme vahva kannanotto neuvoston ja komission suuntaan nyt, kun Euroopan maataloudelle äärimmäisen tärkeän alan asema on vaakalaudalla. Tämä on ensimmäinen merkittävä ilmaus myönteisestä johtajuudesta, jota Euroopan parlamentti haluaa osoittaa valmistautuessaan yhteispäätösmenettelyn käyttöön myös maatalousasioissa. Sen lisäksi tällä toimenpiteellä voidaan tarjota välitöntä apua maidontuottajille, jotka yrittävät selviytyä yhä vaikeammilla markkinoilla ja ilmeisen jyrkästä myynnin laskusta. Näillä alustavilla toimilla, joista tänään äänestämme, ei kuitenkaan riittävästi tueta vaikeuksissa olevia tuottajia, ja siksi maatalousvaliokunta kehottaa suullisessa kysymyksessä ja päätöslauselmassa, josta valmistaudumme äänestämään, Euroopan komissiota ottamaan käyttöön uusia ja tehokkaita toimenpiteitä kriisin torjumiseksi ja maitoalan tukemiseksi. Haluamme rohkaista ja samalla tukea Euroopan komissiota päätöksentekoprosessissa, joka koskee välttämättömiä toimia EU:n maidontuotannon kriisin ratkaisemiseksi lopullisesti. Näin ollen toivomme, että komissio vastaa tyhjentävästi kysymyksiimme ja suhtautuu vakavasti ehdotuksiimme, jotta toimielinten välinen yhteistyö tuottaa Euroopan maatalouden kannalta hyödyllisiä tuloksia, ja osoittaa yhteisvastuullisuutta tarjoamalla käytännön tukea vaikeuksissa oleville eurooppalaisille maanviljelijöille, jotka tänään tarvitsevat apuamme."@fi7
"− Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, le secteur de la production laitière connaît l’une des crises les plus profondes et les plus graves de ces dernières décennies: la chute du prix du lait et la crise plus générale du marché du lait et du fromage sont désormais devenues une source de préoccupation pour l’ensemble de l’Europe. Il s’agit d’une crise conjoncturelle provoquée par la situation économique difficile, qui a conduit à un déclin de la consommation de lait et à la stagnation des marchés et à des prix aux producteurs en chute libre. Les prix payés aux producteurs de lait ont plongé partout, atteignant en moyenne 24 centimes le litre dans l’Union européenne. De nombreux opérateurs économiques se retrouvent dans une situation plus grave encore, puisqu’ils obtiennent un prix inférieur à 20 ou 21 centimes, alors que leurs coûts de production s’élèvent à au moins 40 centimes le litre. Des signes alarmants se manifestent en outre également sur d’autres marchés, comme celui des céréales, de l’huile d’olive et des fruits et légumes. Sur ce front, il nous faut tout d’abord continuer à utiliser tous les instruments à notre disposition pour stabiliser le marché et favoriser une reprise de la consommation, mais nous devons en même temps être capables de préparer le futur en envisageant des politiques à moyen et long terme et faire tout ce qui est possible pour identifier des solutions acceptables et durables visant à réduire au minimum le risque de fluctuations des prix. Dans ce contexte, les propositions de la Commission visant à étendre la période d’intervention pour le beurre et la poudre de lait écrémé ont été accueillies positivement et partagées par la commission de l’agriculture et du développement rural, comme le prouve le vote à l’unanimité du 2 septembre. Toutefois, nous pensons que ces propositions ne suffisent pas pour endiguer les graves conséquences de la crise dans le secteur. C’est pourquoi, toujours en relation avec l’adoption de la proposition de la Commission européenne, la commission de l’agriculture et du développement rural a adopté un amendement à ma proposition visant à réintroduire également l’aide au stockage privé de fromage qui a été abolie à la suite du bilan de santé de la politique agricole commune en novembre 2008. Cette décision a été unanime, Madame la Présidente, Madame la Commissaire, ce qui prouve l’identité de vues des membres de la commission de l’agriculture et du développement rural que j’ai l’honneur de présider et manifeste notre désir d’envoyer un signal fort au Conseil et à la Commission en cette période délicate pour un secteur extrêmement important de l’agriculture européenne. Non seulement cette mesure est une première et importante démonstration du leadership positif dont nous, les députés du Parlement européen, voulons faire preuve dans la perspective de la codécision, également dans les questions agricoles, mais elle peut aussi apporter une réponse immédiate aux producteurs de lait et de fromage, aux prises avec un marché de plus en plus difficile et une chute dramatique et spectaculaire de leurs ventes. Toutefois, ces mesures initiales, sur lesquelles nous allons voter aujourd’hui, ne sont pas suffisantes pour soutenir les producteurs en crise, et c’est pourquoi la commission de l’agriculture et du développement rural, à travers sa question orale et la résolution sur laquelle nous nous préparons à voter, appelle la Commission européenne à introduire de nouvelles mesures efficaces pour combattre la crise et soutenir le secteur. Nous voulons à la fois presser et soutenir la Commission européenne dans la prise de décision de ce qui doit être fait pour mettre fin, une fois pour toutes, à la crise européenne du secteur laitier. À cet égard, nous espérons que la Commission apportera une réponse exhaustive à nos questions et prendra nos propositions au sérieux, afin que la coopération interinstitutionnelle produise les résultats que l’agriculture européenne mérite, et qu’elle fera preuve de solidarité en offrant un soutien pratique aux agriculteurs européens en crise qui ont aujourd’hui besoin de notre aide."@fr8
"− Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim! A tejtermelő ágazat az elmúlt néhány évtized egyik legmélyebb és legsúlyosabb válságát éli: a tej árának visszaesése és a tejtermelési piacon tapasztalható általánosabb válság immár Európa-szerte aggodalomforrássá vált. A nehéz gazdasági helyzet által kiváltott ciklikus válságról van szó, amely a tejfogyasztás visszaeséséhez és piacok stagnálásához vezetett, ami a termelői árak zuhanását eredményezte. A tejtermelőknek fizetett árak mindenütt visszaestek, az Európai Unión belül literenként átlagosan 24 centre. Számos gazdasági szereplő még súlyosabb helyzetben van, mivel 20–21 centnél is alacsonyabb árat kapnak, miközben termelési költségeik literenként legalább 40 centre rúgnak. Más piacok – például a gabonapiac, az olívaolaj piaca, valamint a zöldség- és gyümölcspiac – szintén mutatnak bizonyos riasztó jeleket. Ezen a fronton mindenekelőtt továbbra is igénybe kellene vennünk minden rendelkezésünkre álló intézkedést ahhoz, hogy stabilizáljuk a piacot és élénkítsük a fogyasztást, ugyanakkor viszont képesnek kell lennünk arra, hogy közép- és hosszú távú politikákkal tekintsünk a jövőbe, és minden tőlünk telhetőt megtegyünk az áringadozások kockázatának minimálisra csökkentését célzó, elfogadható és tartós megoldások feltárása érdekében. Ebben az összefüggésben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság kedvezően fogadta és elfogadta a vaj és a sovány tejpor esetében az intervenciós időszak meghosszabbítására irányuló bizottsági javaslatokat, amint azt a szeptember 2-i egyhangú szavazás bizonyítja. Úgy véljük azonban, hogy ezek a javaslatok nem elegendőek az ágazatban fennálló válság súlyos következményeinek enyhítéséhez. Ezért – még mindig az Európai Bizottság javaslatával összefüggésben – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság módosítást fogadott el a javaslatomhoz, amely ugyancsak ismét bevezeti a sajt magántárolására vonatkozó, a közös agrárpolitika 2008. novemberi állapotfelmérése keretében eltörölt támogatást. Elnök asszony, biztos asszony! Ez egy olyan egyhangú döntés volt, amely a Mezőgazdasági Bizottság tagjai által osztott, lényegében megegyező véleményeket képviseli (megtiszteltetés számomra, hogy e bizottság elnöke lehetek), és amely kifejezi azt az óhajunkat, hogy az európai mezőgazdaság egyik rendkívül fontos ágazata számára kritikus időpontban határozott üzenetet küldjünk a Tanácsnak és a Bizottságnak. Amellett, hogy ez az első fontos bizonyítéka annak, hogy mi, az Európai Parlament, pozitív irányítást kívánunk biztosítani a mezőgazdasági ügyekben is alkalmazott együttdöntésre való előretekintéskor, ez egy olyan intézkedés, amely azonnali segítséget is nyújthat a tejtermelőknek, akik egyre nehezebb piaccal, valamint az eladások nyilvánvaló és drámai visszaesésével küzdenek. Ezek a kezdeti intézkedések, amelyekről ma szavazni fogunk, azonban nem elégségesek a termelők válság alatti támogatásához, ezért a Mezőgazdasági Bizottság – egy szóbeli választ igénylő kérdés és egy szavazásra bocsátandó állásfoglalás útján – felszólítja az Európai Bizottságot a válság leküzdését és az ágazat támogatását célzó új és hatékony intézkedések bevezetésére. Ösztönözni és ugyanakkor támogatni akarjuk az Európai Bizottságot annak eldöntése során, hogy mi a teendő ahhoz, hogy az európai tejtermelő ágazatban egyszer s mindenkorra véget vessünk a válságnak. Ebben az értelemben reméljük, hogy a Bizottság kimerítő választ fog adni a kérdéseinkre és komolyan fogja venni a javaslatainkat annak érdekében, hogy az intézményközi együttműködés meghozza azokat az eredményeket, amelyeket az európai mezőgazdaság megérdemel, és szolidaritást mutasson a segítségünkre szoruló, válságban lévő európai termelők gyakorlati támogatásánál."@hu11
"− Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai, pieno gamybos sektorius patiria vieną iš giliausių ir rimčiausių krizių per pastaruosius keletą dešimtmečių: krentančios pieno kainos ir apskritai pieno gamybos rinkoje vyraujanti krizė dabar Europoje kelia didelį rūpestį. Tai – ciklinė krizė, kilusi dėl sunkios ekonominės padėties, lėmusios mažesnį pieno suvartojimą ir rinkų sąstingį, kai gamintojams nustatomos kainos nevaldomai mažėja. Gamintojams nustatomos kainos nukrito visur, Europos Sąjungos vidurkis yra 24 centai už litrą. Daugelio ūkio subjektų padėtis yra dar sunkesnė, nes jiems nustatytos kainos mažesnės nei 20–21 centai, o jų gamybos sąnaudos siekia ne mažiau kaip 40 centų už litrą. Kitose rinkose, pvz., grūdų, alyvuogių aliejaus, vaisių ir daržovių, taip pat matyti nerimą keliančių ženklų. Šioje srityje pirmiausia turėtume pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis rinkai stabilizuoti ir vartojimui skatinti, bet kartu turime žvelgti į ateitį – rengti vidutinio ir ilgo laikotarpio politikos priemones ir padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų rasti priimtini nuolatiniai sprendimai kainų svyravimams kuo labiau mažinti. Tokiomis aplinkybėmis, kaip matyti iš vienbalsio rugsėjo 2 d. balsavimo, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas palankiai įvertino Komisijos pasiūlymus, kuriais pratęsiamas intervencijos į sviesto ir nugriebto pieno miltelių gamybą laikotarpis. Vis dėlto manome, kad norint sumažinti sunkius krizės padarinius šiam sektoriui, minėtųjų pasiūlymų nepakanka. Būtent todėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas patvirtino su Europos Komisijos pasiūlymu susijusį mano pasiūlymo pakeitimą, kuriame taip pat grąžinama pagalba privačiam sūrių saugojimui, kuri 2008 m. lapkričio mėn. atliekant bendrosios žemės ūkio politikos būklės vertinimą buvo panaikinta. Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, tai buvo vienbalsis sprendimas, atspindintis iš esmės identiškus Žemės ūkio komiteto, kuriam turiu garbės pirmininkauti, narių požiūrius ir reiškiantis mūsų norą svarbiam Europos žemės ūkio sektoriui opiu laikotarpiu duoti tvirtą ženklą Tarybai ir Komisijai. Tai – ne tik pirmasis svarbus pozityviosios lyderystės, kurią mes, kaip Europos Parlamentas, siekdami žemės ūkio klausimais taikyti bendrą sprendimą norime įtvirtinti, įrodymas, bet ir priemonė, galinti greitai padėti pieno gamintojams, besigrumiantiems su vis sudėtingesne rinka ir smarkiai ir akivaizdžiai mažėjančiomis kainomis. Vis dėlto šių pradinių priemonių, dėl kurių šiandien balsuosime, nepakanka krizę patiriantiems gamintojams remti, todėl Žemės ūkio komitetas, pateikdamas žodinį klausimą ir rezoliuciją, dėl kurios rengiamės balsuoti, ragina Europos Komisiją nustatyti naujas veiksmingas priemones, kuriomis būtų kovojama su krize ir remiamas minėtasis sektorius. Norime paremti ir kartu paskatinti Europos Komisiją nuspręsti, ką reikia daryti, kad Europos pieno gamybos sektoriuje krizė baigtųsi visiems laikams. Todėl tikimės, kad Komisija pateiks išsamų atsakymą į mūsų klausimus ir rimtai įvertins mūsų pasiūlymus, kad institucijų bendradarbiavimas duotų Europos žemės ūkiui naudingų rezultatų ir būtų parodytas solidarumas siekiant krizę patiriantiems Europos ūkininkams suteikti praktinę paramą – jiems mūsų pagalbos reikia šiandien."@lt14
"− Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi! Piensaimniecības nozare pašlaik piedzīvo vienu no dziļākajām un nopietnākajām krīzēm dažu pēdējo desmitgažu laikā: piena cenu pazemināšanās un vispārējā krīze piena produktu tirgū ir kļuvušas par rūpju iemeslu visā Eiropā. Šī ir cikliska krīze, ko radījusi grūtā ekonomiskā situācija, kura novedusi pie piena patēriņa krituma un izraisījusi stagnāciju tirgos, jo arvien straujāk krītas cenas, ko maksā ražotājiem. Cenas, ko maksā piena ražotājiem, ir strauji kritušās visur, un vidējā cena Eiropas Savienībā ir 24 centi par litru. Daudzi komersanti ir pat vēl nopietnākā situācijā, jo viņi saņem mazāk par 20–21 centu, bet viņu ražošanas izmaksas ir vismaz 40 centu par litru. Citos tirgos, piemēram, graudaugu izstrādājumu, olīveļļas, augļu un dārzeņu tirgū, arī parādās satraucoši simptomi. Šajā jomā mums vispirms jāturpina izmantot visus pasākumus, kas ir mūsu rīcībā, lai stabilizētu tirgu un stimulētu patēriņa pieaugumu, bet vienlaikus mums jādomā par nākotni, izstrādājot vidēja termiņa un ilgtermiņa politiku, un jādara viss iespējamais, lai rastu pieņemamus un noturīgus risinājumus, kas mazinātu cenu svārstību risku. Šajā saistībā Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja atzinīgi vērtē un pieņem Komisijas priekšlikumu pagarināt intervences periodu sviestam un vājpiena pulverim, un to uzskatāmi apliecina vienprātīgais balsojums 2. septembrī. Mēs tomēr uzskatām, ka ar šiem priekšlikumiem nepietiek, lai mazinātu krīzes nopietnās sekas šajā nozarē. Tāpēc attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikumu Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja ir pieņēmusi mana priekšlikuma grozījumu, kurā paredzēts no jauna ieviest atbalstu siera privātai uzglabāšanai, ko atcēla 2008. gada novembrī saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas „veselības pārbaudi”. Tas bija vienbalsīgs lēmums, priekšsēdētājas kundze, komisāre, kas būtībā parāda Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, ko man ir tas gods vadīt, vienprātīgos uzskatus un izsaka mūsu vēlēšanos dot Padomei un Komisijai spēcīgu signālu ārkārtīgi svarīgās Eiropas lauksaimniecības nozares sarežģītajā situācijā. Šis pasākums pirmo reizi uzskatāmi demonstrē pozitīvo vadības stilu, ko mēs kā Eiropas Parlaments gribam nodrošināt, ņemot vērā gaidāmo koplēmumu lauksaimniecības jomā, bet tas var arī nodrošināt tūlītēju palīdzību piena ražotājiem, kas cīnās ar pieaugošām grūtībām tirgū un nepārprotamu un dramatisku tirdzniecības apjoma kritumu. Tomēr šie sākotnējie pasākumi, par ko mēs šodien balsosim, ir nepietiekami, lai atbalstītu ražotājus krīzes laikā, un tāpēc Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja, izmantojot jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, un rezolūciju, par ko mēs gatavojamies balsot, aicina Eiropas Komisiju ieviest jaunus un efektīvus pasākumus krīzes apkarošanai un nozares atbalstam. Mēs vēlamies mudināt un vienlaikus atbalstīt Eiropas Komisiju, kad tā izlemj, kas jādara, lai izbeigtu krīzi Eiropas piensaimniecības nozarē uz visiem laikiem. Mēs ceram, ka šajā saistībā Komisija sniegs izsmeļošu atbildi uz mūsu jautājumiem un uztvers mūsu priekšlikumus nopietni, lai iestāžu sadarbība dotu tādus rezultātus, kādus Eiropas lauksaimniecība ir pelnījusi, un izrādīs solidaritāti, piedāvājot praktisku atbalstu Eiropas lauksaimniekiem krīzes laikā, jo viņiem ir vajadzīga palīdzība jau šodien."@lv13
"Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, il settore lattiero-caseario sta attraversando una delle fasi più gravi e profonde degli ultimi decenni: il calo dei prezzi del latte e la più generale emergenza nel mercato lattiero-caseario sono diventati ormai una fonte di preoccupazione in tutta Europa; si tratta di una crisi congiunturale, determinata dalla difficile situazione economica, che ha fatto diminuire i consumi di latte e ha generato una stagnazione dei mercati, con prezzi pagati ai produttori in caduta libera. I prezzi del latte alla produzione sono crollati ovunque, raggiungendo nell'Unione europea una media di 24 centesimo per litro. La situazione di molti operatori economici è ancora più grave, con prezzi al di sotto di 21-20 centesimi a fronte di costi economici che ammontano a non meno di 40 centesimo a litro. Segnali allarmanti si stanno manifestando inoltre su altri mercati, come quello dei cereali, dell'olio d'oliva e dell'ortofrutta. Su questo fronte innanzitutto è opportuno continuare ad avvalersi di tutte le misure in nostro possesso per stabilizzare il mercato e per stimolare la ripresa dei consumi, ma al tempo stesso è necessario saper guardare al futuro con politiche di medio e lungo periodo e fare tutto il possibile per individuare delle soluzioni condivise e durature, che vadano verso la minimizzazione del rischio di fluttuazioni dei prezzi. In tale contesto, le proposte della Commissione esecutiva, che prorogano il periodo di intervento per il burro e il latte scremato in polvere, sono state apprezzate e condivise in commissione agricoltura, come dimostra il voto unanime dello scorso 2 settembre. Riteniamo però che tali proposte siano insufficienti per arginare le gravi conseguenze della crisi del settore. Ecco perché, sempre nell'ambito dell'approvazione della proposta della Commissione europea, la commissione agricoltura ha adottato un emendamento alla mia relazione che ripristina anche l'aiuto allo stoccaggio privato dei formaggi, soppresso nell'ambito sulla politica agricola comunitaria del novembre 2008. Una decisione assunta all'unanimità, signor Presidente, signora Commissario, sintomo di una sostanziale identità di vedute dei componenti della commissione agricoltura che mi onoro di presiedere, ed espressione della volontà di dare un segnale forte al Consiglio e alla Commissione in momento delicato per un settore importantissimo per l'agricoltura europea. Una misura che, oltre a rappresentare una prima importante manifestazione di un protagonismo positivo di cui vogliamo farci carico come Parlamento europeo in vista della codecisione anche in materia agricola, può dare anche immediate risposte alle esigenze dei produttori lattiero-caseari alle prese con un mercato sempre più difficile e con un calo evidente a drammatico delle vendite. Tuttavia, queste prime misure, su cui oggi ci esprimeremo, non sono sufficienti per sostenere i produttori in crisi ed è per questo che la commissione agricoltura con un'interrogazione orale e una risoluzione che ci apprestiamo a votare, chiede alla Commissione europea nuove e efficaci misure di contrasto alla crisi e di sostegno al settore. Vogliamo sollecitare e al tempo stesso supportare la Commissione europea nel processo di definizione delle scelte necessarie per risolvere definitivamente la crisi europea del settore lattiero. In tale senso ci auguriamo che la Commissione dia una risposta esauriente alle nostre domande e prenda in seria considerazione le nostre proposte, affinché la collaborazione interistituzionale dia i frutti che l'agricoltura europea si merita e mostri solidarietà e supporto concreto agli allevatori europei in crisi che oggi reclamano il nostro aiuto."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, geachte collega’s, de zuivelsector gaat door een van de meest ernstige crises van de laatste decennia: het instorten van de melkprijzen en meer in het algemeen de noodsituatie op de zuivelmarkt zijn inmiddels een bron van zorg in heel Europa. Deze conjuncturele crisis wordt bepaald door de moeilijke economische situatie die de melkconsumptie heeft doen afnemen en die een stagnatie op de markt heeft teweeggebracht, waarbij de prijzen die betaald worden aan producenten in vrije val zijn. De productieprijzen voor melk zijn overal ingestort en hebben in de Europese Unie een gemiddelde bereikt van 24 eurocent per liter. De situatie van vele marktdeelnemers is nog ernstiger, met prijzen onder de 20-21 eurocent waar economische kosten tegenover staan van minstens 40 eurocent per liter. Alarmerende geluiden komen ondertussen ook van andere markten, zoals de graanmarkt, de markt voor olijfolie en de markt voor groente- en fruit. Op dit gebied is het vooral zaak gebruik te blijven maken van alle middelen die tot onze beschikking staan om de markt te stabiliseren en de consumptie te stimuleren. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om te kijken naar de toekomst en het beleid op middellange en langere termijn, en om al het mogelijke te doen om duurzame en gemeenschappelijke oplossingen te vinden om het risico op fluctuerende prijzen te minimaliseren. In deze context zijn de voorstellen van de Commissie om de interventieperiode voor boter en mageremelkpoeder te verlengen verwelkomd en wordt de motivatie erachter gedeeld in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, zoals de unanieme stemming van 2 september jongstleden aantoont. We zijn echter van mening dat deze voorstellen niet voldoende zijn om de ernstige consequenties van de crisis in de sector afdoende te bestrijden. Daarom heeft de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, in de context van de goedkeuring van het voorstel van de Europese Commissie, een amendement aangenomen op mijn verslag waarin ook de steun wordt opgenomen aan de particuliere opslag van kazen, welke in het kader van de “check-up” van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in november 2008 was afgeschaft. Dit besluit is unaniem genomen, mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, een teken van een gedeelde opvatting onder de leden van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling die ik de eer heb voor te zitten, en een uitdrukking van de wil om een krachtig signaal te geven aan de Raad en aan de Commissie op een gevoelig moment voor een sector die uiterst belangrijk is voor de Europese landbouw. Een maatregel die, naast een eerste belangrijke uiting van de positieve hoofdrol die wij als Europees Parlement ook in landbouwzaken willen spelen met het oog op de medebeslissingsprocedure, tevens een direct antwoord kan zijn op de behoeften van de zuivelproducenten die te maken hebben met een steeds moeilijker markt en met een evidente en dramatische omzetdaling. Toch zijn deze eerste maatregelen waarover we ons vandaag zullen uitspreken niet voldoende om de noodlijdende producenten te ondersteunen, en daarom verzoekt de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, met een mondelinge vraag en met een resolutie waarvan wij de stemming voorbereiden, de Europese Commissie om nieuwe en effectieve maatregelen om de crisis het hoofd te bieden en de sector te ondersteunen. We willen de Europese Commissie aansporen en tegelijkertijd ondersteunen bij het maken van de noodzakelijke keuzes om de Europese crisis in de zuivelsector definitief op te lossen. Daarom hopen wij dat de Commissie een uitgebreid antwoord geeft op onze vragen en onze voorstellen serieus wil overwegen opdat de interinstitutionele samenwerking de resultaten oplevert die de Europese landbouw verdient. Verder hopen wij dat de Commissie haar solidariteit en tastbare ondersteuning toont aan de Europese boeren die in crisis verkeren en die onze hulp nu nodig hebben."@nl3
"− Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Sektor hodowli bydła mlecznego doświadcza jednego z najgłębszych i najpoważniejszych kryzysów w ciągu ostatnich dziesięcioleci: spadek cen mleka i ogólny kryzys na rynku hodowli bydła mlecznego stają się obecnie źródłem obaw w całej Europie. To kryzys cykliczny, spowodowany trudną sytuacją gospodarczą, która doprowadziła do spadku spożycia mleka i stagnacji na rynkach, na których swobodnie spadają ceny płacone producentom. Ceny płacone producentom mleka spadły wszędzie, osiągając średnio 24 centy za litr w Unii Europejskiej. Wiele podmiotów gospodarczych znajduje się w jeszcze poważniejszej sytuacji, gdyż otrzymują ceny poniżej 20-21 centów, podczas gdy ich koszty produkcji wynoszą co najmniej 40 centów za litr. Na innych rynkach, takich jak rynek zbóż, oliwy z oliwek oraz owoców i warzyw, również pojawiają się alarmujące sygnały. W tych obszarach powinniśmy przede wszystkim nadal wykorzystywać wszystkie dostępne środki, aby ustabilizować rynek i stymulować wzrost spożycia, lecz jednocześnie musimy umieć spojrzeć w przyszłość w ramach polityki średnio- i długoterminowej oraz zrobić wszystko, co możliwe, aby znaleźć akceptowalne i trwałe rozwiązania, mające na celu minimalizację ryzyka wahań cen. W tym kontekście Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowała wniosek Komisji, dotyczący przedłużenia okresu interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku, na co wskazuje jednomyślność w głosowaniu w dniu 2 września. Uważamy jednak, że wspomniane wnioski nie wystarczą, aby złagodzić poważne konsekwencje kryzysu w sektorze. Dlatego też, wciąż w odniesieniu do przyjęcia wniosku Komisji Europejskiej, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła poprawkę do mojego projektu, która przewiduje również pomoc z tytułu prywatnego przechowywania sera, która została zniesiona w ramach oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej w listopadzie 2008 roku. Pani przewodnicząca, pani komisarz! To była jednogłośna decyzja, dowodząca w istocie, że członkowie Komisji Rolnictwa, której mam zaszczyt przewodniczyć, podzielają te same poglądy. Wyraża ona nasz zamiar przesłania Radzie i Komisji wyraźnego sygnału w trudnych czasach dla niezwykle ważnego sektora europejskiego rolnictwa. Jest to nie tylko pierwsza ważna demonstracja pozytywnego przywództwa, które my jako Parlament Europejski chcemy sprawować w odniesieniu do przyszłej procedury współdecydowania również w sprawach dotyczących rolnictwa, ale także środek, który może zapewnić natychmiastową pomoc hodowcom bydła mlecznego, którzy borykają się z coraz trudniejszym rynkiem oraz oczywistym i dramatycznym spadkiem sprzedaży. Te wstępne środki, które poddamy dzisiaj pod głosowanie, nie są jednak wystarczające, aby zapewnić producentom wsparcie w czasach kryzysu. Dlatego też Komisja Rolnictwa, za pomocą pytania ustnego i rezolucji, która ma być poddana pod głosowanie, wzywa Komisję Europejską do wprowadzenia nowych i skutecznych środków zwalczania kryzysu i wspierania sektora. Chcemy zachęcić, a jednocześnie wesprzeć Komisję Europejską w procesie podejmowania decyzji w kwestii tego, co należy zrobić, aby raz na zawsze zakończyć kryzys europejskiego sektora hodowli bydła mlecznego. W tym względzie mamy nadzieję, że Komisja udzieli wyczerpującej odpowiedzi na nasze pytania i poważnie potraktuje nasze propozycje, dzięki czemu współpraca międzyinstytucjonalna będzie mogła przynieść wyniki, na które zasługuje europejskie rolnictwo, i wykazać solidarność, zapewniając praktyczne wsparcie europejskim hodowcom dotkniętych kryzysem, którzy potrzebują dziś naszej pomocy."@pl16
"− Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, o sector leiteiro está a atravessar uma das mais profundas e graves crises das últimas décadas: a baixa dos preços do leite e a crise mais geral do mercado do leite e dos produtos lácteos são hoje uma fonte de preocupação em toda a Europa. Trata-se de uma crise cíclica, causada pela difícil situação económica, que fez diminuir o consumo de leite e gerou uma estagnação dos mercados, com os preços pagos à produção em queda livre. Os preços pagos aos produtores de leite baixaram em toda a parte, atingindo uma média de 24 cêntimos por litro na União Europeia. A situação de muitos operadores económicos é ainda mais grave, com preços inferiores a 20-21 cêntimos, quando os seus custos de produção não são inferiores a 40 cêntimos por litro. Outros mercados, como o dos cereais, do azeite e dos frutos e produtos hortícolas, estão também a dar sinais de alarme. Nesta frente, em primeiro lugar, é necessário continuar a utilizar todas as medidas à disposição para estabilizar o mercado e estimular a retoma do consumo, mas, ao mesmo tempo, precisamos de saber encarar o futuro com políticas de médio e de longo prazo e de fazer tudo o que for possível para identificar soluções aceitáveis e duradouras tendentes a minimizar o risco de flutuações dos preços. Neste contexto, as propostas da Comissão que prorrogam o período de intervenção para a manteiga e o leite em pó desnatado foram bem recebidas e aceites na Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural, como demonstra a votação unânime do passado dia 2 de Setembro. Consideramos, porém, que estas propostas não são suficientes para mitigar as graves consequências da crise no sector. Foi por isso que, ainda no âmbito da adopção da proposta da Comissão Europeia, a Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural aprovou uma alteração à minha proposta que reintroduz também a ajuda para a armazenagem privada de queijo, que fora abolida no âmbito do "exame de saúde" da política agrícola comum em Novembro de 2008. Foi uma decisão tomada por unanimidade, Senhora Presidente, Senhora Comissária, revelando uma significativa convergência de pontos de vista dos membros da Comissão da Agricultura, a que tenho a honra de presidir, e manifestando a nossa vontade de enviar um sinal forte ao Conselho e à Comissão num momento delicado de um sector importantíssimo para a agricultura europeia. Ao mesmo tempo que constitui uma primeira e importante demonstração do protagonismo positivo que o Parlamento Europeu quer assumir com vista à co-decisão também em matéria agrícola, esta medida pode dar igualmente respostas imediatas aos problemas dos produtores do sector leiteiro, confrontados com um mercado cada vez mais difícil e com uma quebra evidente e dramática nas vendas. Todavia, estas medidas iniciais, sobre as quais nos vamos hoje pronunciar, não são suficientes para apoiar os produtores em crise, e é por isso que a Comissão da Agricultura, através de uma pergunta oral e de uma resolução que nos preparamos para votar, pede à Comissão Europeia novas medidas eficazes de combate à crise e de apoio ao sector. Queremos incentivar e ao mesmo tempo apoiar a Comissão Europeia no processo de decisão quanto ao que se deve fazer para pôr definitivamente termo à crise no sector europeu da exploração leiteira. Nesse sentido, esperamos que a Comissão responda cabalmente às nossas perguntas e tenha em devida consideração as nossas propostas, para que a cooperação interinstitucional dê os frutos que a agricultura europeia merece e mostre a sua solidariedade apoiando concretamente os agricultores europeus em crise, que precisam hoje da nossa ajuda."@pt17
"− Dnă preşedintă, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, sectorul produselor lactate traversează una dintre cele mai profunde şi mai grave crize din ultimele decenii: scăderea preţului laptelui şi criza generală de pe piaţa produselor lactate au devenit în momentul de faţă un motiv de îngrijorare în întreaga Europă. Este vorba despre o criză cu caracter ciclic, provocată de conjunctura economică dificilă care a determinat scăderea consumului de lapte şi a generat pieţe stagnante, preţurile plătite producătorilor fiind în cădere liberă. Preţurile plătite producătorilor de lapte s-au prăbuşit peste tot, în Uniunea Europeană acestea atingând o medie de 24 de cenţi pe litru. Numeroşi operatori economici se află în situaţii şi mai grave, având în vedere că primesc preţuri mai mici de 20-21 de cenţi, pe când costurile de producţie se ridică la cel puţin 40 de cenţi pe litru. Semne alarmante apar şi în cazul altor pieţe, precum cea a cerealelor, cea a uleiului de măsline şi cea a fructelor şi legumelor. Pe acest fundal, este necesar, în primul rând, să valorificăm în continuare toate măsurile de care dispunem în vederea stabilizării pieţei şi stimulării creşterii consumului, însă, în acelaşi timp, trebuie să fim capabili să privim spre viitor prin intermediul unor politici pe termen mediu şi lung şi să facem tot ce ne stă în putinţă pentru identificarea unor soluţii satisfăcătoare şi durabile, care să vizeze minimizarea riscului reprezentat de fluctuaţiile preţurilor. În acest context, propunerile Comisiei de extindere a perioadei de intervenţie în cazul untului şi al laptelui praf degresat au fost salutate şi acceptate în cadrul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, după cum arată votul unanim din data de 2 septembrie. Cu toate acestea, credem că aceste propuneri nu sunt suficiente pentru a limita consecinţele grave ale crizei din sector. Din acest motiv, tot în contextul adoptării propunerii Comisiei Europene, Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală a adoptat un amendament la propunerea mea, care reintroduce, de asemenea, asistenţa pentru depozitarea privată a brânzeturilor, care a fost suprimată în temeiul bilanţului de sănătate al politicii agricole comune din noiembrie 2008. Această decizie a fost unanimă, dnă preşedintă, dnă comisar, arătând că, în esenţă, membrii Comisiei pentru agricultură pe care am onoarea de a o prezida, împărtăşesc opinii identice şi exprimând dorinţa noastră de a transmite un semnal puternic către Consiliu şi Comisie, într-un moment delicat pentru un sector extrem de important pentru agricultura europeană. Este vorba de o măsură care, pe lângă faptul că reprezintă o primă manifestare importantă a contribuţiei pozitive pe care noi, ca Parlament European, dorim să o aducem în calitate de lider atunci când avem în vedere aplicarea codeciziei şi în domeniul agricol, poate oferi, de asemenea, ajutor neîntârziat producătorilor de produse lactate, care încearcă să facă faţă unei pieţe din ce în ce mai dificile şi unei evidente şi drastice scăderi a vânzărilor. Totuşi, aceste măsuri iniţiale pe care le vom supune votului astăzi nu sunt suficiente pentru a sprijini producătorii aflaţi în plină criză şi, din acest motiv, Comisia pentru agricultură solicită Comisiei Europene, prin intermediul unei întrebări orale şi al unei rezoluţii pe care ne pregătim să o supunem votului, introducerea unor măsuri noi şi eficiente în vederea combaterii crizei şi susţinerii sectorului. Dorim să încurajăm şi în acelaşi timp să susţinem Comisia Europeană în procesul de decizie cu privire la acţiunile care trebuie întreprinse pentru a pune capăt o dată pentru totdeauna crizei din sectorul european al produselor lactate. În acest sens, sperăm că vom primi din partea Comisiei un răspuns detaliat la întrebările pe care i le-am adresat şi că aceasta va lua în serios propunerile noastre, astfel încât cooperarea interinstituţională să dea rezultatele pe care agricultura europeană le merită şi să dea dovadă de solidaritate oferind sprijin practic fermierilor europeni care se confruntă cu criza şi care au nevoie de ajutorul nostru în momentul de faţă."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, mliekarenské odvetvie prechádza jednou z najhlbších a najzávažnejších kríz posledných desaťročí: prepad cien mlieka a rozsiahlejšia kríza na mliekarenskom trhu sú v súčasnosti zdrojom obáv v celej Európe. Ide o cyklickú krízu vyvolanú ťažkou ekonomickou situáciou, ktorá viedla k poklesu spotreby mlieka a vytvorila stagnáciu na trhoch, kde ceny platené výrobcom padajú voľným pádom. Ceny vyplácané producentom mlieka klesli všade, pričom v Európskej únii dosahujú priemerne 24 centov za liter. Situácia mnohých hospodárskych subjektov je ešte vážnejšia, pretože dostávajú ceny pod 20 – 21 centov, hoci ich výrobné náklady dosahujú prinajmenšom 40 centov za liter. Isté výstražné znaky vykazujú aj iné trhy, napríklad trh s obilninami, olivovým olejom, ovocím a zeleninou. V tomto smere by sme v prvom rade mali i naďalej využívať všetky dostupné opatrenia, aby sa trh stabilizoval a aby sa podnietil nárast spotreby, ale zároveň musíme byť schopní hľadieť do budúcnosti prostredníctvom strednodobých a dlhodobých politík a urobiť všetko možné pre to, aby sa našli prijateľné a trvalé riešenia na minimalizovanie rizika cenových výkyvov. Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v tomto kontexte privítal a akceptoval návrhy Komisie o predĺžení intervenčného obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko, o čom svedčí aj jednomyseľné hlasovanie z 2. septembra. Sme však presvedčení, že tieto návrhy nepostačujú na zmiernenie vážnych dôsledkov krízy v tomto odvetví. To je dôvod, prečo – ešte stále vzhľadom na prijatie návrhu Európskej komisie – Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prijal pozmeňujúci a doplňujúci návrh k môjmu návrhu, ktorým sa znovu zavádza pomoc pre súkromné skladovanie syra, ktorá bola zrušená na základe kontroly stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky v novembri 2008. Išlo o jednomyseľné rozhodnutie, pani predsedajúca, pani komisárka, ktoré predstavuje v zásade identické názory členov Výboru pre poľnohospodárstvo – ktorému mám česť predsedať – a ktoré vyjadruje naše želanie vyslať silný signál pre Radu a Komisiu v týchto citlivých časoch pre mimoriadne významné odvetvie európskeho poľnohospodárstva. Je to prvý dôležitý prejav pozitívneho vodcovstva, ktoré chceme ako Európsky parlament zabezpečovať v očakávaní spolurozhodovacieho postupu aj v poľnohospodárskych veciach, a zároveň ide o opatrenie, ktoré môže ponúknuť okamžitú pomoc poľnohospodárom v oblasti mliekarenského odvetvia, ktorí sa boria s čoraz náročnejším trhom a evidentným a výrazným poklesom cien. Tieto počiatočné opatrenia, o ktorých budeme dnes hlasovať, však nestačia ako podpora v kríze, a preto Výbor pre poľnohospodárstvo prostredníctvom otázky na ústne zodpovedanie a uznesenia, o ktorom sme pripravení hlasovať, vyzýva Európsku komisiu, aby zaviedla nové a účinné opatrenia na boj s krízou a na podporu tohto odvetvia. Chceme povzbudiť a súčasne podporiť Európsku komisiu v procese rozhodovania o tom, čo sa musí urobiť pre skončenie krízy v európskom mliekarenskom odvetví raz a navždy. V tomto zmysle dúfame, že Komisia poskytne vyčerpávajúcu odpoveď na naše otázky a že naše návrhy bude brať vážne tak, aby výsledky medziinštitucionálnej spolupráce zodpovedali tomu, čo si európske poľnohospodárstvo zaslúži, a aby sa prejavila solidarita ponúknutím praktickej podpory pre európskych poľnohospodárov postihnutých krízou, ktorí potrebujú našu pomoc."@sk19
"− Gospa predsednica, komisarka, gospe in gospodje, sektor mleka in mlečnih izdelkov prestaja najglobljo in najresnejšo krizo v zadnjih nekaj desetletjih. Padec cen mleka in sedanja splošna kriza na trgu mleka sta postala vir zaskrbljenosti po vsej Evropi. Gre za ciklično krizo, ki so jo povzročile težke gospodarske razmere, zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja porabe mleka in so nastali trgi, ki stagnirajo, cene, ki se plačujejo proizvajalcem, pa nezadržno padajo. Cene, ki se plačujejo proizvajalcem mleka, so povsod strmo padle in znotraj Evropske unije so v povprečju 24 centov na liter. Položaj številnih gospodarskih subjektov je še resnejši, ker imajo cene, ki so še nižje od 20–21 centov, njihovi proizvodni stroški pa nanesejo najmanj 40 centov na liter. Tudi drugi trgi, na primer trg žita, oljčnega olja ter sadja in zelenjave, kažejo znake preplaha. Na tej fronti moramo nadaljevati predvsem z uporabo vseh ukrepov, ki jih imamo na voljo, da bomo stabilizirali trg in spodbudili povečanje porabe, hkrati pa moramo biti sposobni poskrbeti za prihodnost s srednje- in dolgoročnimi politikami in narediti vse, kar je mogoče, da bomo našli sprejemljive in trajne rešitve, s katerimi bomo kar najbolj zmanjšali tveganje nihanja cen. V teh okoliščinah so bili predlogi Komisije o podaljšanju intervencijskega obdobja za maslo in posneto mleko v prahu dobrodošli, kot kaže njihovo soglasno sprejetje 2. septembra v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. Seveda pa smo prepričani, da ti predlogi niso dovolj, da bi ublažili resne posledice krize v sektorju. Zato je Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kljub sprejetju predloga Evropske komisije sprejel spremembo mojega predloga, ki ponovno uvaja tudi pomoč za zasebna skladišča sira, ki je bila ukinjena ob pregledu stanja skupne kmetijske politike novembra 2008. To je bila soglasna odločitev, gospa predsednica, komisarka, ki v svojem bistvu pomeni enake skupne poglede članov Odbora za kmetijstvo, ki mu imam čast predsedovati, in izraža našo željo, da bi poslali močan signal Svetu in Komisiji v času, ki je občutljiv za izredno pomemben sektor evropskega kmetijstva. Poleg tega, da je to prvi pomemben dokaz, da hočemo kot Evropski parlament zagotoviti pozitivno vodenje, ko načrtujemo prihodnost soodločanja tudi pri kmetijskih zadevah, je to tudi ukrep, ki lahko ponudi takojšnjo pomoč kmetovalcem, ki proizvajajo mleko in se spoprijemajo z vedno težjim trgom ter očitnim in dramatičnim padcem prodaje. Seveda pa ti začetni ukrepi, o katerih bomo danes glasovali, niso dovolj za podporo proizvajalcem v krizi in zato Odbor za kmetijstvo z vprašanjem za ustni odgovor in resolucijo, o kateri smo pripravljeni glasovati, poziva Evropsko komisijo, naj uvede nove in učinkovite ukrepe za boj proti krizi in podporo sektorju. Radi bi spodbudili in hkrati podprli Evropsko komisijo v procesu odločanja, kaj je treba storiti, da bi se enkrat za vselej končala kriza v evropskem sektorju mleka. V tem smislu upamo, da bo Komisija dala izčrpne odgovore na naša vprašanja in resno vzela naše predloge, tako da bo medinstitucionalno sodelovanje dalo rezultate, ki si jih evropsko kmetijstvo zasluži, in pokazala svojo solidarnost tako, da bo ponudila praktično podporo evropskim kmetovalcem v krizi, ki zdaj potrebujejo našo pomoč."@sl20
"− Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Mejerisektorn upplever en av sina djupaste och allvarligaste kriser under de senaste decennierna. Prisfallet på mjölk och den allmänna krisen på mejerimarknaden har nu blivit en källa till oro i hela EU. Det rör sig om en cyklisk kris som beror på det svåra ekonomiska läget. Detta har lett till att mjölkkonsumtionen har minskat och att marknaderna har stagnerat, vilket i sin tur har lett till att de priser som betalas till producenterna befinner sig i fritt fall. Priset till mjölkproducenterna har fallit kraftigt överallt, till i genomsnitt 24 cent per liter i EU. Många ekonomiska aktörer befinner sig i ett ännu svårare läge. Deras priser ligger under 20–21 cent per liter, samtidigt som deras produktionskostnader ligger på minst 40 cent per liter. Varningssignalerna syns även på marknaderna för spannmål, olivolja, frukt och grönsaker. För att komma till rätta med problemet måste vi först och främst fortsätta att göra allt vi kan för att stabilisera marknaden och stimulera ökad konsumtion. Samtidigt måste vi ha en politik på medellång och lång sikt för framtiden och göra allt vi kan för att ta fram acceptabla och varaktiga lösningar som minimerar risken för prissvängningar. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling välkomnar och accepterar kommissionens föreslag om att förlänga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver. Det visade vi genom vårt enhälliga beslut vid omröstningen den 2 september. Vi anser emellertid att dessa förslag inte är tillräckliga för att få bukt med de allvarliga konsekvenserna av krisen inom sektorn. I samband med antagandet av kommissionens förslag har utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling därför antagit ett ändringsförslag till mitt förslag. Det handlar om att införa stöd till privat lagring av ost, vilket avskaffades i samband med hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken i november 2008. Vårt beslut var enhälligt och visar att alla ledamöter i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, som jag har äran att vara ordförande för, i grunden har samma uppfattning. Beslutet är också ett uttryck för vår önskan att sända en tydlig signal till rådet och kommissionen vid denna känsliga tidpunkt för en oerhört viktig sektor inom EU:s jordbruk. Förutom att denna åtgärd är ett första viktigt bevis på det positiva ledarskap som vi i Europaparlamentet vill visa prov på, nu när även jordbruksfrågorna kommer att omfattas av medbeslutandeförfarandet, kan denna åtgärd även ge akut hjälp till mjölkbönderna, som kämpar med allt svårare marknadsförhållanden och har sett sin försäljning minska dramatiskt. Men de inledande åtgärder som vi kommer att rösta om i dag räcker inte för att stödja de producenter som har drabbats av krisen. Genom en muntlig fråga och en resolution som vi är beredda att låta gå till omröstning uppmanar därför utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling Europeiska kommissionen att införa nya och effektiva åtgärder för att bekämpa krisen och stödja sektorn. Vi vill uppmuntra och samtidigt stödja Europeiska kommissionen i processen för att besluta vad som måste göras för att en gång för alla få ett slut på krisen i EU:s mejerisektor. Vi hoppas därför att kommissionen kommer att ge ett uttömmande svar på våra frågor och att den tar våra förslag på allvar, så att det interinstitutionella samarbetet kan ge de resultat som EU:s jordbruk förtjänar och vi visar prov på vår solidaritet genom att erbjuda konkret stöd till de EU-jordbrukare som har drabbats av krisen och som nu behöver vår hjälp."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph