Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-16-Speech-3-224"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090916.18.3-224"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Wie meine Vorrednerin schon gesagt hat, gefährdet dieses Gesetz, das in Litauen beschlossen wurde, die europäischen Werte, europäisches Recht, aber auch die Freiheit von Menschen, nämlich die Freiheit gerade von jungen Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell oder vielleicht auch transgender sind, ihr Leben ohne Angst leben zu können. Denn diesem Gesetz zufolge sind diesbezügliche sachliche Informationen für diese Jugendlichen angeblich schädlich. Ich kann Ihnen sagen, was das bedeutet: Es bedeutet, dass diese Jugendlichen in Angst leben müssen, möglicherweise Depressionen bekommen. Wir wissen, dass gerade bei jungen Menschen, die lesbisch oder schwul sind oder denen in dieser Phase unklar ist, wie sie leben werden, eine erhöhte Rate von Selbstmordversuchen zu verzeichnen ist. Dieses Gesetz verstößt massiv gegen europäische Werte. Deswegen hat es mich gefreut, Kommissar Barrot, dass es von Ihnen schon im Juli eine Antwort gab. Sie haben auch dem europäischen Regionalverband des Internationalen Lesben- und Schwulenverbands (ILGA) geantwortet, dass die Kommission diesen Text analysieren und dann ihre nächsten Schritte darlegen würde. Mich interessiert heute: Was beabsichtigen Sie zu tun? Was haben Sie – und auch der Rat – schon gegenüber dem litauischen Parlament unternommen? Wir wissen, dass der frühere litauische Präsident und auch die neue Präsidentin, die früher Kommissarin war, dieses Gesetz nicht gutheißen. Aber das Parlament beharrt darauf. Ich bin froh, dass hier jetzt ein Vorschlag vorliegt, auch für eine Entschließung. Ich hoffe sehr, dass wir alle gemeinsam morgen diese Entschließung annehmen und die Europäische Grundrechteagentur ersuchen können, zu diesem Gesetz Stellung zu nehmen, denn dafür ist sie da. Es müsste in diesem unserem gemeinsamen Europa mittlerweile ganz klar sein, dass lesbisches und schwules Leben nicht aus Familien und nicht aus Schulen verschwindet, nur weil ein Gesetz die Information darüber verbietet. Anderssein ist normal – auch in diesem unserem gemeinsamen Europa!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Paní předsedající, jak řekla předchozí řečnice, tento zákon schválený v Litvě ohrožuje evropské hodnoty, evropské právo a také svobodu lidí, zejména mladých lidí, kteří jsou lesbičky, gayové, bisexuálové nebo transsexuálové, na prožití svého života beze strachu. Podle tohoto zákona jsou skutečné informace o tomto tématu údajně těmto mladým lidem škodlivé. Mohu vám říci, co to znamená: znamená to, že tito mladí lidé musejí žít ve strachu a možná i trpět depresemi. Víme, že existuje zvýšený počet pokusů o sebevraždu mezi mladými lidmi, kteří jsou lesbičkami nebo gayi, nebo kteří jsou ve fázi veřejného přihlášení se ke své orientaci zmateni v tom, jak budou žít své životy. Tento zákon jde proti evropským hodnotám, a proto mě potěšilo, když komisař Barrot na toto v červenci reagoval. Také jste řekl evropské regionální pobočce Mezinárodní asociace lesbiček a gayů (ILGA), že Komise bude tento text analyzovat a ozřejmí, jaké budou její další kroky. Dnes mě zajímá to, co hodláte dělat. Co jste vy – a Rada – již slíbili litevskému parlamentu? Víme, že dřívější litevský prezident a nová prezidentka, která byla komisařkou, s tímto zákonem nesouhlasí, ale parlament na něm trvá. Těší mě, že dnes projednáváme návrh, včetně návrhu na usnesení. Skutečně doufám, že zítra všichni usnesení přijmeme a předložíme žádost Agentuře pro základní práva Evropské unie, aby k tomuto zákona zaujala stanovisko, protože přesně k tomu je. Mezitím by mělo být v naší společné Evropě naprosto jasné, že lesbičky a gayové z rodin a škol nezmizí jen proto, že zákon o nich zakazuje podávat informace. Být jiný je normální i v naší společné Evropě."@cs1
"Fru formand! Som den foregående taler sagde, er denne lov, der er vedtaget i Litauen, til fare for europæiske værdier, europæisk lovgivning og også for folks frihed, nemlig friheden for unge, som er lesbiske, bøsser, biseksuelle eller måske transpersoner, til at leve deres liv uden frygt. Ifølge denne lov er faktuel information herom angiveligt skadelig for disse unge. Jeg kan fortælle, hvad det betyder. Det betyder, at disse unge mennesker må leve i frygt og muligvis udsættes for depression. Vi ved, at der er et voksende antal selvmordsforsøg blandt unge, som er lesbiske eller bøsser, eller som i den fase, hvor de udvikler deres seksualitet, er forvirrede over, hvordan de vil leve deres liv. Denne lov er i strid med europæiske værdier, og derfor var jeg glad for, at kommissær Barrot svarede os tilbage i juli. Han fortalte også den europæiske afdeling af den internationale sammenslutning af bøsse-lesbiske organisationer (ILGA), at Kommissionen ville analysere denne tekst og forklare, hvad dens næste skridt ville være. Det, der interesserer mig i dag, er, hvad kommissæren agter at gøre. Hvad har kommissæren – og Rådet – allerede lovet det litauiske parlament? Vi ved, at den tidligere litauiske præsident og den nye præsident, som tidligere var kommissær, ikke går ind for denne lov, men parlamentet insisterer på den. Jeg er meget glad for, at der er kommet et forslag på bordet i dag, som omfatter et beslutningsforslag. Jeg håber virkelig, at vi alle godkender beslutningen i morgen og kan anmode EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder om at tage stilling til denne lov, da det er derfor, vi har det. I mellemtiden bør det stå helt klart i vores fælles Europa, at lesbiske og bøsser ikke vil forsvinde fra familier og skoler, blot fordi en lov forbyder information om dem. Det er normalt at være anderledes, herunder også her i vores fælles Europa."@da2
"− Κυρία Πρόεδρε, όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, ο συγκεκριμένος νόμος που εγκρίθηκε στη Λιθουανία θέτει σε κίνδυνο τις ευρωπαϊκές αξίες, την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και την ελευθερία των προσώπων, κυρίως την ελευθερία των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφισεξουαλικών ή ίσως τρανσεξουαλικών ατόμων νεαρής ηλικίας να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς φόβο. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, η αντικειμενική πληροφόρηση για αυτά τα θέματα υποτίθεται ότι ζημιώνει τους νέους. Μπορώ να σας πω τι σημαίνει αυτό: σημαίνει ότι αυτοί οι νέοι πρέπει να ζουν με τον φόβο και ενδεχομένως να υποφέρουν από κατάθλιψη. Είναι γνωστό ότι το ποσοστό των αυτοκτονιών είναι μεγαλύτερο μεταξύ των νεαρών λεσβιών ή ομοφυλόφιλων ή εκείνων που βρίσκονται σε σύγχυση όταν αποκαλύπτουν τις προτιμήσεις τους στο περιβάλλον τους, καθώς δεν ξέρουν πώς θα ζήσουν τη ζωή τους. Ο νόμος αυτός αντίκειται στις ευρωπαϊκές αξίες και για αυτόν ακριβώς τον λόγο χάρηκα ιδιαιτέρως όταν ο Επίτροπος Barrot απάντησε τον Ιούλιο. Δηλώσατε επίσης στη διεθνή ένωση λεσβιών και ομοφυλοφίλων (ILGA) της Ευρώπης ότι η Επιτροπή θα αναλύσει το συγκεκριμένο κείμενο και θα εξηγήσει τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί. Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως σήμερα είναι να μάθω τι σκοπεύετε να κάνετε. Τι έχετε ήδη υποσχεθεί –εσείς και το Συμβούλιο– στο λιθουανικό κοινοβούλιο; Γνωρίζουμε ότι τόσο ο πρώην όσο και η νυν Πρόεδρος της Λιθουανίας, η οποία διατέλεσε Επίτροπος, δεν εγκρίνουν τον συγκεκριμένο νόμο, αλλά το κοινοβούλιο εμμένει σ’°αυτόν. Χαίρομαι που σήμερα συζητείται μια πρόταση που περιλαμβάνει και μια πρόταση ψηφίσματος. Ελπίζω πραγματικά να δεχτούμε όλοι μας το ψήφισμα αύριο ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρει θέση σχετικά με τον συγκεκριμένο νόμο, καθώς αυτή είναι η αποστολή του. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να καταστεί σαφές στην κοινή μας Ευρώπη ότι οι λεσβίες και οι ομοφυλόφιλοι δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από τις οικογένειες και τα σχολεία απλά και μόνο επειδή ένας νόμος απαγορεύει την πληροφόρηση για αυτούς. Η διαφορετικότητα είναι φυσιολογική, περιλαμβανομένων και αυτών των ομάδων, κοινή μας Ευρώπη."@el10
"− Madam President, as the previous speaker said, this law passed in Lithuania endangers European values, European law and also the freedom of people, namely the freedom of young people who are lesbian, gay, bisexual or perhaps transgender, to live their life without fear. According to this law, factual information on this is supposedly damaging to these young people. I can tell you what that means: it means that these young people must live in fear and possibly suffer depression. We know that there is an increased rate of attempted suicide among young people who are lesbian or gay or who are confused in their coming-out phase about how they will live their lives. This law flies in the face of European values, which is why I was delighted that Commissioner Barrot responded on this back in July. You also told the European region of the International Lesbian and Gay Association (ILGA) that the Commission would analyse this text and explain what its next steps would be. What I am interested in today is what you intend to do. What have you – and the Council – already promised the Lithuanian Parliament? We know that the former Lithuanian President and the new president, who used to be a commissioner, do not approve of this law, but the parliament is insisting on it. I am delighted that a proposal is on the table today, including a motion for a resolution. I truly hope that we shall all accept the resolution tomorrow and can petition the European Union Agency on Fundamental Rights to take a position on this law, as that is what it is there for. In the meantime, it should be quite clear in our common Europe that lesbians and gays will not disappear from families and schools merely because a law prohibits information on them. Being different is normal, including in this, our common Europe."@en4
"− Señora Presidenta, como ha dicho la oradora anterior, esta ley aprobada en Lituania pone en peligro los valores europeos, las leyes europeas y también la libertad de las personas, a saber, la libertad de los jóvenes que son lesbianas, gays, bisexuales o quizá transexuales, para vivir sus vidas sin miedos. Según esta ley, la información fáctica sobre este tema es supuestamente perjudicial para estos jóvenes. Puedo decirles qué significa esto: significa que esos jóvenes deben vivir con miedo y posiblemente sufrir depresión. Sabemos que se ha producido un aumento en el índice de intentos de suicidio entre los adolescentes gays o lesbianas que se sienten confusos en el momento de revelar su condición sexual sobre cómo vivirán sus vidas. Esta ley va en contra de los valores europeos, por eso me sentí muy satisfecha cuando el Comisario Barrot respondió sobre esto en julio. También le dijeron a la Región Europea de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA) que la Comisión analizaría este texto y explicaría cuáles serían sus próximos pasos. Lo que me interesa hoy es lo que tienen previsto hacer. ¿Qué le han prometido ustedes —y el Consejo— al Parlamento lituano? Sabemos que el anterior Presidente lituano y la nueva Presidenta, que anteriormente fuera Comisaria, no aprueban esta ley, pero el Parlamento sigue insistiendo en ello. Estoy satisfecha de que hoy haya sobre la mesa una propuesta, incluyendo una propuesta de resolución. Realmente espero que todos aprobemos mañana la resolución y podamos pedir a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que emita una opinión sobre esta ley, ya que está para eso. Entretanto, debería quedar bien claro en nuestra Europa común que las lesbianas y los gays no desaparecerán de las familias ni de las escuelas por el simple hecho de que una ley prohíba la información sobre ellos. Ser diferente es normal, también en esta, nuestra Europa común."@es21
"− Austatud juhataja! Nagu eelkõneleja ütles, ohustab kõnealune Leedus vastu võetud seadus Euroopa väärtusi, Euroopa seadust ja ka inimeste vabadust, nimelt nende noorte inimeste vabadust, kes on lesbid, geid, biseksuaalid või võib-olla transseksuaalid, elada oma elu ilma hirmuta. Nimetatud seaduse kohaselt on faktiline teave selle kohta arvatavasti nendele noortele inimestele kahjulik. Võin teile öelda, mida see tähendab: see tähendab, et need noored inimesed elavad hirmus ja kannatavad võib-olla ka depressiooni käes. Me teame, et enesetappude üritamise määr on kõrgem noorte lesbide või geide hulgas, kes on kapist väljatulemise etapis segaduses, kuidas oma elu elada. Kõnealune seadus käib vastu Euroopa väärtustele, mistõttu mul oli hea meel, et volinik Barrot sellele juulis reageeris. Ütlesite ka Rahvusvahelise Lesbi- ja Geiassotsiatsiooni (ILGA) Euroopa piirkonnale, et komisjon analüüsiks kõnealust teksti ja selgitaks, millised oleks järgmised sammud. Millest ma täna huvitatud olen, on see, mida teie plaanite teha. Mida olete teie – ja nõukogu – juba Leedu parlamendile lubanud? Me teame, et endine Leedu president ja uus president, kes varem oli volinik, ei kiida kõnealust seadust heaks, ent parlament nõuab seda. Mul on hea meel, et täna on laual esildis, mis sisaldab ettepanekut võtta vastu resolutsioon. Loodan väga, et homme resolutsiooni vastu võtame ning saame paluda Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil kõnealuse seaduse osas seisukoht võtta, sest selleks nimetatud amet olemas ongi. Samal ajal peaks meie ühises Euroopas olema üsna selge, et lesbid ja geid ei kao peredest ja koolidest ära lihtsalt sellepärast, et seadus keelab ära teabe nende kohta. Erinemine on normaalne, kaasa arvatud selles, meie ühises Euroopas."@et5
"− Arvoisa puhemies, kuten edellinen puhuja sanoi, tämä Liettuassa säädetty laki vaarantaa eurooppalaiset arvot, Euroopan unionin lainsäädännön ja myös kansalaisten vapauden, nimittäin nuorten lesbojen, homojen, biseksuaalien tai transsukupuolisten vapauden elää pelkäämättä. Tämän lain mukaan tätä koskevat asiatiedot muka vahingoittavat näitä nuoria. Minäpä sanon, mitä se tarkoittaa: se tarkoittaa, että näiden nuorten on elettävä pelossa ja kärsittävä mahdollisesti masennuksesta. Tiedämme, että itsemurhayritykset lisääntyvät nuorten lesbojen ja homojen sekä sellaisten nuorten keskuudessa, jotka ulostulovaiheessaan ovat hämmentyneitä siitä, millainen heidän elämästään tulee. Tämä laki on täysin eurooppalaisten arvojen vastainen, ja siksi olin iloinen, että komission jäsen Barrot vastasi tähän jo heinäkuussa. Ilmoititte myös lesbojen ja homojen kansainvälisen järjestön (ILGA) Euroopan osastolle, että komissio analysoisi tätä tekstiä ja kertoisi sitten jatkotoimistaan. Tänään minua kiinnostaa, mitä aiotte tehdä. Mitä te – ja neuvosto – olette jo luvanneet Liettuan parlamentille? Tiedämme, että Liettuan entinen presidentti ja uusi presidentti, joka aiemmin oli komission jäsen, eivät hyväksy tätä lakia, mutta Liettuan parlamentti ajaa sitä itsepintaisesti. Olen iloinen siitä, että tänään käsiteltävänä on ehdotus, joka sisältää myös päätöslauselmaesityksen. Toivon todella, että me kaikki hyväksymme päätöslauselman huomenna ja voimme pyytää Euroopan perusoikeusvirastoa ottamaan kantaa lakiin, sillä juuri sitä varten virasto on olemassa. Sillä välin yhteisessä Euroopassamme olisi oltava aivan selvää, että lesbot ja homot eivät katoa perheistä ja kouluista vain siksi, että jokin laki kieltää heitä koskevan tiedottamisen. Erilaisuus on normaalia, myös tässä yhteisessä Euroopassamme."@fi7
"− Madame la Présidente, comme l’a exposé l’oratrice qui m’a précédée, la loi adoptée en Lituanie met en péril les valeurs européennes, le droit européen, ainsi que la liberté des personnes, en l’espèce, la liberté de personnes jeunes gays, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres, à vivre leur vie sans crainte. Aux termes de cette loi, les informations factuelles sur ce thème sont supposées être préjudiciables aux jeunes. Je peux vous dire ce que cela signifie: cela signifie que les jeunes concernés devront vivre dans la peur et souffriront peut-être de dépression. Nous savons que les tentatives de suicide sont en hausse chez les jeunes lesbiennes ou gays ou qui éprouvent des difficultés à révéler leur orientation sexuelle et à imaginer ce que sera leur vie future. Cette loi est une gifle pour les valeurs européennes, et c’est pourquoi j’ai été heureuse de lire la réaction du commissaire Barrot sur ce point en juillet dernier. Vous avez également mentionné à l’attention de la section européenne de l’ILGA, l’Association internationale des lesbiennes, des gays, des personnes bisexuelles, trans et intersexuelles, que la Commission avait l’intention d’examiner ce texte et d’exposer son plan d’action. Je voudrais savoir ce qu’il en est aujourd’hui. Qu’avez vous annoncé – avec le Conseil – au Parlement lituanien? Nous savons que l’ex-président lituanien et que la présidente actuelle, ancienne commissaire – désapprouvent cette loi mais le parlement reste inflexible. Je suis satisfaite que l’on puisse débattre d’une proposition aujourd’hui, et de voir déposée une proposition de résolution. J’espère sincèrement que nous adopterons tous cette résolution demain et serons en mesure de demander à l’Agence européenne des droits fondamentaux de prendre position sur cette loi, puisque tel est son rôle. Dans l’intervalle, qu’il soit clair dans notre Europe commune que les personnes gays et lesbiennes ne disparaîtront pas des familles ni des écoles par le simple fait qu’une loi interdit de fournir des informations sur ce thème. Dans notre Europe commune, il est normal d’être différent."@fr8
"− Elnök asszony, mint az előttem szóló már elmondta, ez a Litvániában elfogadott törvény veszélyezteti az európai értékeket, az európai jogot és a személyek szabadságát is, nevezetesen a leszbikus, meleg, biszexuális vagy esetleg transznemű fiatalok szabadságát, hogy félelem nélkül élhessenek. E törvény szerint az erre vonatkozó tényszerű információ feltételezhetően ártalmas ezekre a fiatalokra. Megmondhatom, ez mit jelent: azt jelenti, hogy ezeknek a fiataloknak félelemben kell élniük, és valószínűleg depressziótól fognak szenvedni. Tudjuk, hogy növekszik az öngyilkossági kísérletek száma azoknak a fiataloknak a körében, akik leszbikusok vagy melegek, illetve akik a másságuk felvállalásának szakaszában összezavarodnak, hogy miként fogják élni az életüket. Ez a törvény szembemegy az európai értékekkel, ezért örültem, amikor még júliusban Barrot biztos reagált erre. Ön a Nemzetközi Meleg és Leszbikus Szövetség (ILGA) európai regionális szervezetének azt is mondta, hogy a Bizottság elemezni fogja ezt a szöveget, és elmagyarázza, melyek lesznek a következő lépései. Engem ma az érdekel, hogy mit szándékozik tenni. Mi az, amit ön – és a Tanács – már megígért a litván parlamentnek? Tudjuk, hogy a korábbi litván elnök és az új elnök, aki előzőleg a Bizottság tagja volt, nem hagyja jóvá ezt a törvényt, de a parlament ragaszkodik hozzá. Örülök, hogy ma már előttünk van egy javaslat egy állásfoglalásra irányuló indítvánnyal együtt. Őszintén remélem, hogy holnap elfogadjuk az állásfoglalást, és petícióban kérhetjük az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét, hogy foglaljon állást e törvény ügyében, mivel ez a feladata. Addig is közös Európánkban elég világosan be kellene látni, hogy a leszbikusok és melegek pusztán attól nem fognak eltűnni a családokból és az iskolákból, hogy egy törvény megtiltja a rájuk vonatkozó információkat. Másnak lenni normális dolog, itt, a mi közös Európánkban is."@hu11
"− Signora Presidente, come già sottolineato dalla collega che mi ha preceduto, questa legge varata in Lituania mette a repentaglio i valori europei, il diritto europeo e perfino la libertà delle persone, in particolare la libertà di vivere una vita senza timori per i giovani omosessuali, lesbici, bisessuali o magari transessuali. Stando alla legge in questione, le informazioni obiettive su questo argomento sarebbero dannose per i giovani. Posso spiegarvi le conseguenze di questa legge; significa che questi giovani saranno costretti a vivere nella paura e potrebbero cadere anche in preda alla depressione. Sappiamo che proprio tra i giovani dichiaratamente omosessuali o lesbici e quelli che nella fase del sono ancora incerti sul tipo di vita che condurranno si registra una percentuale maggiore di tentativi di suicidio. Questa legge contravviene gravemente ai valori europei. Sono pertanto lieta, commissario Barrot, che la sua risposta sia giunta già nel mese di luglio. Lei ha risposto anche all’associazione regionale per l’Europa dell’ILGA – l’associazione internazionale dei gruppi omosessuali e lesbici – e dichiarato che la Commissione avrebbe analizzato il testo di legge e illustrato come intendeva procedere. Oggi vorrei dunque sapere cosa intendete fare. Cosa hanno promesso la Commissione e il Consiglio al parlamento lituano? Sappiamo che sia l’ex presidente lituano sia la nuova presidente, che è stata anche commissario, non approvano la nuova legge, ma che il parlamento insiste sulla sua posizione. Sono lieta che adesso abbiamo un progetto di risoluzione. Auspico sinceramente che la risoluzione sia votata da tutti i deputati domani e che potremo chiedere all’Agenzia europea per i diritti fondamentali di esprimere un parere su tale legge, poiché questo è il suo compito. Nella nostra Europa comune dovrebbe essere ormai chiaro che omosessuali e lesbiche non spariranno dalle famiglie e dalle scuole soltanto perché una legge vieta qualsiasi informazione sulla loro realtà. Essere diversi è normale, anche in questa nostra Europa comune."@it12
"− Ponia pirmininke, kaip prieš mane kalbėjusi kolegė pasakė, šis Lietuvos Respublikos priimtas įstatymas kelia pavojų Europos vertybėms, Europos teisei ir žmonių teisei į laisvę, būtent jaunų žmonių, kurie yra lesbietės, gėjai, biseksualai ar galbūt transseksualai, teisę gyventi laisvai nepatiriant baimės. Pagal šį įstatymą informacija apie homoseksualumą tariamai daro žalą šiems jauniems žmonėms. Galiu paaiškinti, ką tai reiškia: tai reiškia, kad šie žmonės privalo gyventi baimėje ir galbūt kentėti nuo depresijos. Žinome, kad padaugėjo atvejų, kai jauni žmonės, lesbietės ar gėjai, ar žmonės, sutrikę dėl savo lytinės pakraipos ir nežinantys, kaip toliau gyventi, bando nusižudyti. Šiuo įstatymu metamas iššūkis Europos vertybėms, todėl labai džiaugiausi, kai Komisijos narys J. Barrot liepos mėnesį į jį sureagavo. Jis taip pat pasakė Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos Europos regiono padaliniui, kad Komisija išnagrinės įstatymo tekstą ir paaiškins, kokių kitų žingsnių imsis. Todėl šiandien norėčiau sužinoti, kokių veiksmų ketinate imtis. Ką jūs ir Taryba jau pažadėjote Lietuvos parlamentui? Žinome, kad buvęs Lietuvos Prezidentas ir naujoji Prezidentė, buvusi Komisijos narė, nepritaria šiam įstatymui, bet parlamentas atkakliai siekia jį priimti. Džiaugiuosi, kad šiandien yra pateiktas pasiūlymas, taip pat pasiūlymas dėl rezoliucijos. Nuoširdžiai tikiuosi, kad rytoj priimsime rezoliuciją ir galėsime paduoti prašymą Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai, kad ši pateiktų savo nuomonę dėl šio įstatymo, nes tam ši agentūra ir įsteigta. Mūsų bendroje Europoje turėtų būti aišku, kad lesbietės ir gėjai neišnyks iš šeimų ir mokyklų tiktai dėl to, kad įstatymas draudžia skleisti informaciją apie juos. Būti kitokiu yra normalu, taip pat šioje, mūsų bendroje Europoje."@lt14
"− Priekšsēdētājas kundze, kā jau iepriekšējā runātāja atzīmēja, Lietuvā pieņemtais minētais likums apdraud Eiropas vērtības, Eiropas tiesību aktus, kā arī gados jauno lesbiešu, geju un transseksuāļu tiesības dzīvot savu dzīvi bez bailēm. Saskaņā ar šo likumu faktiskā informācija šajā jomā minēto jauniešu grupām visticamāk nodarīs kaitējumu. Es jums varu paskaidrot, ko tas nozīmē, proti, šiem jauniešiem būs jādzīvo nemitīgās bailēs, un, iespējams, viņi cietīs no depresijas. Mēs zinām, ka pašnāvību mēģinājumu rādītājs ir paaugstināts gados jaunu lesbiešu un geju vidū, kā arī to jauniešu vidū, kuri savas attīstības agrīnajā posmā ir apjukuši un nezina, kā dzīvot turpmāk. Ar minēto likumu tiek noniecinātas Eiropas vērtības, tādēļ es jutos gandarīta par to, ka komisārs kungs jūlijā sniedza atbildi uz šo jautājumu. Jūs arī darījāt zināmu Starptautiskās Lesbiešu un geju asociācijas Eiropas reģionālajai nodaļai ka Komisija varētu veikt minētā teksta analīzi un sniegt informāciju par saviem turpmākajiem pasākumiem. Šodien es vēlētos uzzināt, ko jūs esat paredzējuši darīt. Ko jūs un Padome jau esat apsolījuši Lietuvas parlamentam? Mēs zinām, ka bijušais Lietuvas prezidents un arī jaunā prezidente, kura ir bijusi Eiropas komisāre, nav apstiprinājuši minēto likumu, taču to uzstāj parlaments. Es jūtos gandarīta par to, ka šodien man priekšā ir šis priekšlikums un arī rezolūcijas priekšlikums. Es patiesi ceru, ka rīt mēs visi varēsim pieņemt minēto rezolūciju, kurā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra tiek aicināta pieņemt nostāju attiecībā uz šo likumu, jo tieši tādēļ tā tika izstrādāta. Pagaidām mums Eiropā vajadzētu skaidri apzināties, ka lesbietes un geji nepazudīs no savām ģimenēm un skolām vienīgi tādēļ, ka informācija par šādām personām tiks aizliegta ar likumu. Būt atšķirīgam ir normāli, arī mūsu vienotajā Eiropā."@lv13
"Frau Präsidentin! Wie meine Vorrednerin schon gesagt hat, gefährdet dieses Gesetz, das in Litauen beschlossen wurde, die europäischen Werte, europäisches Recht, aber auch die Freiheit von Menschen, nämlich die Freiheit gerade von jungen Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell oder vielleicht auch transgender sind, ihr Leben ohne Angst leben zu können. Denn diesem Gesetz zufolge sind diesbezügliche sachliche Informationen für diese Jugendlichen angeblich schädlich. Ich kann Ihnen sagen, was das bedeutet: Es bedeutet, dass diese Jugendlichen in Angst leben müssen, möglicherweise Depressionen bekommen. Wir wissen, dass gerade bei jungen Menschen, die lesbisch oder schwul sind oder denen in dieser Phase unklar ist, wie sie leben werden, eine erhöhte Rate von Selbstmordversuchen zu verzeichnen ist. Dieses Gesetz verstößt massiv gegen europäische Werte. Deswegen hat es mich gefreut, Kommissar Barrot, dass es von Ihnen schon im Juli eine Antwort gab. Sie haben auch dem europäischen Regionalverband des Internationalen Lesben- und Schwulenverbands (ILGA) geantwortet, dass die Kommission diesen Text analysieren und dann ihre nächsten Schritte darlegen würde. Mich interessiert heute: Was beabsichtigen Sie zu tun? Was haben Sie – und auch der Rat – schon gegenüber dem litauischen Parlament unternommen? Wir wissen, dass der frühere litauische Präsident und auch die neue Präsidentin, die früher Kommissarin war, dieses Gesetz nicht gutheißen. Aber das Parlament beharrt darauf. Ich bin froh, dass hier jetzt ein Vorschlag vorliegt, auch für eine Entschließung. Ich hoffe sehr, dass wir alle gemeinsam morgen diese Entschließung annehmen und die Europäische Grundrechteagentur ersuchen können, zu diesem Gesetz Stellung zu nehmen, denn dafür ist sie da. Es müsste in diesem unserem gemeinsamen Europa mittlerweile ganz klar sein, dass lesbisches und schwules Leben nicht aus Familien und nicht aus Schulen verschwindet, nur weil ein Gesetz die Information darüber verbietet. Anderssein ist normal – auch in diesem unserem gemeinsamen Europa!"@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, zoals de vorige spreekster al heeft gezegd is deze wet, die in Litouwen is aangenomen, een gevaar voor de Europese waarden, het Europees recht, maar ook de vrijheid van mensen, met name die van jonge lesbiennes, homo’s, biseksuelen, of mogelijk ook transgenders, om hun leven zonder angst te kunnen leiden. Volgens deze wet is de specifieke informatie hierover kennelijk schadelijk voor minderjarigen. Ik kan u zeggen wat dat betekent: het betekent dat jongeren in angst moeten leven en een depressie kunnen krijgen. We weten dat juist bij jonge lesbiennes en homo’s of bij hen die tijdens deze fase niet weten hoe zij verder moeten, een verhoogd percentage zelfmoordpogingen voorkomt. Deze wet vormt een ernstige inbreuk op de Europese waarden. Het stemde mij dan ook zeer verheugd, commissaris Barrot, dat u al in juli een antwoord hebt gegeven. U hebt verder de Europese regionale afdeling van de Internationale Vereniging voor Homo’s en Lesbiennes (ILGA) geantwoord, dat de Commissie deze tekst zal analyseren en zich dan zal beraden op vervolgstappen. Ik zou u nu dit willen vragen: Wat bent u van plan te doen? Wat hebt u – en ook de Raad – al gedaan tegenover het Litouwse parlement? We weten dat de vorige Litouwse president en ook de nieuwe president, die vroeger commissaris was, deze wet niet goedkeuren. Het parlement houdt er echter aan vast. Ik ben blij dat hier nu een voorstel ligt, ook voor een resolutie. Ik hoop van harte dat deze resolutie morgen door alle leden hier zal worden aangenomen zodat wij het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten kunnen verzoeken zich over deze wet uit te spreken, dat is immers het doel van dit agentschap. Het moet in ons gemeenschappelijke Europa inmiddels glashelder zijn dat homoseksuele en lesbische geaardheid niet uit onze families en scholen verdwijnen enkel en alleen omdat een wet informatie daarover verbiedt. Anders zijn is normaal – ook in ons gemeenschappelijke Europa."@nl3
"− Pani przewodnicząca! Jak powiedziała moja przedmówczyni, przedmiotowa ustawa przyjęta na Litwie stanowi zagrożenie dla wartości europejskich, prawa europejskiego, jak również wolności obywateli, a mianowicie wolności młodych osób obojga płci o orientacji homoseksualnej, biseksualnej lub ewentualnie transseksualnej do prowadzenia życia bez strachu. Według tej ustawy rzeczowe informacje dotyczące tej tematyki mają podobno być szkodliwe dla młodych osób. Powiem państwu co to oznacza: oznacza to, że te młode osoby muszą żyć w strachu i może nawet cierpią na depresję. Wiemy, że zwiększa się liczba prób samobójczych wśród młodych osób o orientacji homoseksualnej lub tych, którzy czują się zagubieni, w jaki sposób mają żyć po ujawnieniu swojej orientacji seksualnej. Niniejsza ustawa stoi w sprzeczności z wartościami europejskimi i dlatego z zadowoleniem przyjęłam reakcję pana komisarza Barrota na ten temat w lipcu. Powiedział pan również na forum europejskiego regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów (ILGA), że Komisja zbada ten dokument i wyjaśni, jakie będą następne kroki. Dziś interesuje mnie, co pan zamierza zrobić. Co pan wraz z Radą już obiecał parlamentowi Litwy? Wiemy, że były prezydent Litwy oraz obecna prezydent, która pełniła stanowisko komisarza, nie zgadzają się z tą ustawą, ale parlament nalega, aby ją przyjąć. Cieszę się, że dzisiaj mamy do dyspozycji propozycję obejmującą wniosek rezolucji. Mam szczerą nadzieje, że wszyscy przyjmiemy jutro rezolucję oraz będziemy mogli zwrócić się do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, aby przyjęła stanowisko w sprawie tej ustawy, bowiem w tym celu została powołana. Tymczasem w naszej wspólnej Europie dla wszystkich powinno być to dość jasne, że osoby o orientacji homoseksualnej nie znikną tylko dlatego, że prawo zabrania rozpowszechniania informacji na ich temat. Odmienność to normalna sprawa, również w naszej wspólnej Europie."@pl16
"Senhora Presidente, como disse a oradora que me antecedeu, esta lei aprovada na Lituânia ameaça os valores europeus, o direito europeu e a liberdade das pessoas, nomeadamente a liberdade de jovens, que são lésbicas bissexuais ou talvez transexuais, viverem a sua vida sem medo. De acordo com esta lei, a informação factual sobre esta matéria é supostamente prejudicial para estes jovens. Posso dizer-vos o que isto significa: significa que estes jovens têm de viver no medo e, possivelmente, sofrer depressões. Sabemos que há uma taxa mais elevada de tentativas de suicídio entre jovens que são lésbicas ou ou que, na fase em que se assumem, estão confusos quanto à forma como irão viver as suas vidas. Esta lei contraria os valores europeus, pelo que me congratulei com o facto de o Senhor Comissário Barrot já ter respondido em Julho. O Senhor Comissário também disse à Região Europeia da (ILGA) (Associação Internacional de Lésbicas e ) que a Comissão analisaria este texto e explicaria quais seriam os próximos passos. O que gostaria hoje de saber é o que pretendem fazer. O que é que os senhores – e o Conselho – já disseram ao Parlamento lituano? Sabemos que o antigo Presidente lituano e a nova Presidente, que foi Comissária, não aprovam esta lei, mas o Parlamento insiste nela. Congratulo-me com o facto de ter sido apresentada hoje uma proposta, incluindo uma proposta de resolução. Espero sinceramente que aprovemos todos a resolução amanhã e que possamos solicitar à Agência Europeia dos Direitos Fundamentais que tome uma posição em relação a esta lei, visto que é essa a sua função. Entretanto, deveria ser absolutamente claro na nossa Europa comum que lésbicas e não desaparecerão das famílias e escolas só porque há uma lei que proíbe informações sobre eles. Ser diferente é normal, incluindo nesta nossa Europa comum."@pt17
"− Dnă preşedintă, după cum a afirmat antevorbitoarea mea, această lege votată în Lituania periclitează valorile europene, legislaţia europeană şi libertatea oamenilor, şi anume libertatea de a-şi trăi viaţa fără teamă a persoanelor tinere care sunt lesbiene, homosexuali, bisexuali sau poate transsexuali. În conformitate cu legea în cauză, se presupune că informaţiile factuale referitoare la acest subiect sunt dăunătoare pentru aceşti tineri. Vă pot spune ce înseamnă aceasta: înseamnă că aceşti tineri trebuie să trăiască în frică şi poate să sufere depresii. Ştim că s-a înregistrat o rată crescută a încercărilor de sinucidere în rândul persoanelor tinere lesbiene sau homosexuale sau care sunt într-o stare de confuzie în faza de asumare publică a orientării sexuale în legătură cu modul în care îşi vor trăi viaţa. Această lege contrazice valorile europene, de aceea am fost încântată că dl comisar Barrot a oferit un răspuns în această privinţă în iulie. Aţi mai transmis părţii europene a Asociaţiei Internaţionale a Lesbienelor şi Homosexualilor (AILH) că Comisia va analiza acest text şi va explica următoarele măsuri pe care le va adopta. Ceea ce mă interesează pe mine azi este ce acţiuni intenţionaţi să întreprindeţi. Ce aţi promis deja dumneavoastră, Comisia - şi Consiliul - parlamentului lituanian? Ştim că fostul preşedinte şi noul preşedinte lituanian, care a fost cândva comisar, nu aprobă această lege, dar parlamentul insistă asupra acesteia. Sunt încântată că se prezintă azi o propunere, inclusiv o propunere de rezoluţie. Sper că vom accepta cu toţii rezoluţia mâine şi vom putea solicita Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene să adopte o poziţie cu privire la această lege, fiindcă aceasta îi este menirea. Între timp, ar trebui să fie clar în Europa noastră comună că lesbienele şi homosexualii nu vor dispărea din familiile şi şcolile noastre doar pentru că o lege interzice informaţii cu privire la aceste persoane. A fi diferit este normal, chiar şi în Europa noastră comună."@ro18
". − Vážená pani predsedajúca, ako povedala predchádzajúca rečníčka, tento zákon prijatý v Litve ohrozuje európske hodnoty, európske právo a tiež slobodu ľudí, a to slobodu mladých lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov alebo možno transsexuálov žiť život bez strachu. Podľa tohto zákona majú vecné informácie o tejto problematike na týchto mladých ľudí údajne škodlivý účinok. Môžem vám povedať, čo to znamená: znamená to, že títo mladí ľudia musia žiť v strachu a možno trpieť depresiou. Vieme, že medzi mladými lesbičkami a homosexuálmi alebo medzi ľuďmi, ktorí sú vo fáze coming-out zmätení, ako majú ďalej žiť, je vyššia miera pokusov o samovraždu. Tento zákon je v rozpore s európskymi hodnotami, a preto som sa veľmi potešila, keď pán komisár Barrot v júli na túto záležitosť reagoval. Taktiež ste povedali Európskemu regiónu Medzinárodnej asociácie lesbičiek a homosexuálov (ILGA), že Komisia tento text zanalyzuje a ozrejmí svoj ďalší postup. Dnes ma zaujíma, čo zamýšľate robiť. Čo ste už litovskému parlamentu sľúbili – vy a Rada? Vieme, že bývalý litovský prezident, ako aj nová prezidentka, ktorá bola predtým komisárkou, tento zákon neschvaľujú, ale parlament na ňom trvá. Som rada, že je dnes predmetom rokovania návrh týkajúci sa tejto veci vrátane návrhu uznesenia. Naozaj dúfam, že uznesenie zajtra prijmeme a o vyjadrenie stanoviska k tomuto zákonu budeme môcť požiadať Agentúru Európskej únie pre základné práva, ktorá je tu na to, aby sa takýmito vecami zaoberala. Zatiaľ by malo byť v našej spoločnej Európe jasné, že lesbičky a homosexuáli z rodín a škôl nezmiznú len preto, že zákon zakazuje o nich informovať. Byť iným je normálne, a to aj tu, v našej spoločnej Európe."@sk19
"− Gospa predsednica, kot je že prejšnja govornica povedala, ta zakon, ki je bil sprejet v Litvi, ogroža evropske vrednote, evropsko zakonodajo pa tudi svobodo ljudi in sicer svobodo mladih ljudi, kot so lezbijke, geji, biseksualci ali transseksualci, da bi živeli življenje brez strahu. V skladu s tem zakonom naj bi bile informacije o dejstvih glede tega škodljive za te mlade ljudi. Povem vam lahko, kaj to pomeni: pomeni, da morajo ti mladi živeti v strahu in lahko zaradi tega tudi trpijo za depresijo. Vemo, da se povečuje število poskusov samomorov med mladimi lezbijkami ali geji ter tistimi, ki so v dobi odraščanja negotovi in ne vedo, kako bodo živeli svoje življenje. Ta zakon je klofuta evropskim vrednotam in ravno zato sem bila vesela, ko se je na to julija odzval komisar Barrot. Evropski regiji mednarodnega lezbičnega in gejevskega združenja (ILGA) ste tudi sporočili, da bo Komisija analizirala to besedilo in pojasnila, kakšen bo njen naslednji korak. Danes me predvsem zanima, kaj nameravate storiti. Kaj ste vi – in tudi Svet – do zdaj že obljubili litovskemu parlamentu? Vemo, da bivši litovski predsednik in nova predsednica, ki je bila tudi komisarka, tega zakona ne podpirata, vendar parlament na njem vztraja. Veseli me, da imamo danes na mizi predlog, vključno s predlogom za resolucijo. Resnično upam, da bomo jutri vsi sprejeli resolucijo in posredovali peticijo Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, da zavzame stališče glede tega zakona, saj jo zato tudi imamo. Do takrat pa mora biti v naši skupni Evropi povsem jasno, da lezbijke in geji ne bodo izginili iz družin in šol samo zato, ker zakon prepoveduje obveščanje o njih. Biti drugačen je normalno, tudi v tej naši skupni Evropi."@sl20
"− Fru talman! Som föregående talare påpekade är den nya lag som antagits i Litauen ett hot mot de europeiska värderingarna, EU:s lagstiftning och människors frihet, framför allt friheten för unga lesbiska, homosexuella, bisexuella och kanske transsexuella människor att leva ett liv utan rädsla. Enligt lagen påstås information i frågan skada dessa unga människor. Jag kan berätta vad det betyder: det betyder att dessa unga tvingas leva i rädsla, och eventuellt drabbas av depression. Vi vet att det förekommer fler självmordsförsök bland unga osäkra lesbiska och homosexuella i den fas när de ska erkänna sin sexualitet och avgöra hur de vill leva sina liv. Lagen strider mot europeiska värderingar. Därför blev jag glad över att kommissionsledamot Jacques Barrot reagerade i juli. Ni sade också till Europaavdelningen av den internationella organisationen för lesbiska och homosexuella (ILGA) att kommissionen skulle gå igenom texten och förklarade vilka åtgärder som väntar härnäst. Det jag i dag framför allt vill veta är vad ni tänker göra. Vad har ni och rådet redan lovat det litauiska parlamentet? Vi vet att den tidigare litauiske presidenten och den nye, som är en före detta kommissionsledamot, inte samtycker till lagen, medan parlamentet framhärdar och vill anta den. Jag är glad över att vi i dag har ett förslag till resolution. Jag hoppas verkligen att vi alla antar resolutionen i morgon och kan be Europeiska byrån för de grundläggande rättigheterna att ta ställning till lagen – det är sådant byrån är till för. Under tiden bör det framgå tydligt att i vårt gemensamma Europa försvinner inte lesbiska och homosexuella från familjer och skolor bara för att det finns en lag som förbjuder information om dem. Det är normalt att vara annorlunda. Även i vårt gemensamma Europa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(ILGA)"13
"International Lesbian and Gay Association"17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph