Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-16-Speech-3-184"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090916.17.3-184"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the ALDE Group firmly and consistently supports the goal of EU accession for all the Western Balkan countries. We are aiming to equip their citizens to join an integrated free movement area with a single market and common values. Freedom of short-term travel is a vital part of preparation for that. The Commission and the Council obviously share that goal, so why on earth has the Commission managed to put forward such an ill-judged and divisive proposal? The Liberal Group certainly does not want to undermine the pressure for high standards of passport and border security and the rule of law more generally, but this exercise has to be fair, consistent and effective. It is not as if there are no anomalies at present. For instance, Serbia and Montenegro have been included in the July proposal: although they did not meet the benchmarks at the date of the proposal, they are expected to do so in the future. Then there is the requirement for biometric passports, of which Bosnia has now issued 40 000, by the way; but Croatians, who have benefited from visa-free travel for some time, do not need one. We are saying that Serbia’s stabilisation and association agreement cannot be progressed while Mladić stays hidden, since it shows lack of control over the security services. But for visa waiver, they are deemed to meet the requirements of Block 3: Public order and security – some contradiction here. The way to keep Bosnia and Albania up to the mark would be to include them in the legal scope of this proposed regulation, but to make the actual implementation of visa waiver conditional on a Commission declaration of compliance – in fact, similar to that which the Commission needs to make this autumn about Serbia and Montenegro. The process would be exactly the same, though a bit later. Any prolonged delay for Bosnia and Albania and the complete exclusion of Kosovo will have very divisive and detrimental consequences, encouraging the search for Croatian, Serbian or, in the case of Kosovars, Macedonian passports, and undermining the integrity and governance of Bosnia and Kosovo in particular. I cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, skupina ALDE pevně a důsledně podporuje cíl přístupu všech západobalkánských zemí k Evropské unii. Naším úmyslem je vybavit jejich občany tak, aby mohli vstoupit do prostoru volného pohybu s jednotným trhem a společnými hodnotami. Svoboda krátkodobého cestování je nedílnou součástí této přípravy. Komise a Rada samozřejmě tento cíl sdílejí, tak proč u všech všudy Komise předložila takový mylný a rozvratný návrh? Liberální skupina zajisté nechce ohrozit tlak na vysoké standardy pasové a pohraniční bezpečnosti a na obecnější úrovni na právní stát, ale tento výkon musí být spravedlivý, důsledný a účinný. Ne že by zde v současnosti nebyly anomálie. Například Srbsko a Černá Hora byly zařazeny do červencového návrhu, ačkoliv ke dni návrhu nesplňovaly srovnávací kritéria, avšak očekává se od nich, že je splní v budoucnu. Je zde také požadavek biometrických pasů, jichž Bosna mimochodem vydala jen 40 000, ale Chorvati, kteří již požívají výhod bezvízového cestování, je nepotřebují. Říkáme, že stabilizace a dohoda o přidružení Srbska nemohou pokračovat, dokud se schovává Mladič, protože to ukazuje na nedostatek dohledu nad bezpečnostními službami. Ale pro odstranění vízové povinnosti musejí splňovat požadavky svazku 3: Veřejný pořádek a bezpečnost – máme tu určitý rozpor. Způsob, jak udržet Bosnu a Albánii na náležité pozici znamená zahrnout je do právního rámce navrhovaného nařízení, ale tak, aby byla faktická realizace odstranění vízové povinnosti podmíněna prohlášením Komise o shodě – tedy podobnému tomu, které Komise vyhotoví na podzim pro Srbsko a Černou Horu. Proces by byl úplně stejný, i když trochu později. Jakýkoliv další odklad pro Bosnu a Albánii a úplné vyloučení Kosova bude mít velmi rozvratné a škodlivé následky, podněcující vyhledávání chorvatských, srbských nebo v případě kosovských či makedonských pasů a podkopávající celistvost a vládu Bosny a zejména Kosova. Nemohu uvěřit, že má Komise a Rada v úmyslu vydat se touto škodlivou cestou."@cs1
"Fru formand! ALDE-Gruppen støtter fuldt ud og konsekvent målet om tiltrædelse af EU for alle landene på det vestlige Balkan. Vi sigter mod at sætte deres borgere i stand til at slutte sig til et integreret område med fri bevægelighed med et indre marked og fælles værdier. Friheden til at foretage korte rejser er en afgørende del af forberedelsen hertil. Kommissionen og Rådet deler helt indlysende dette mål, så hvorfor i alverden har Kommissionen fremsat sådan et uovervejet og splittende forslag? Den liberale gruppe ønsker helt sikkert ikke at underminere presset for at sikre høje standarder for pas, grænsesikkerhed og retsstatsforhold generelt, men det må ske på en retfærdig, konsekvent og effektiv måde. Der er jo ikke, fordi der ikke findes uregelmæssigheder i øjeblikket. For eksempel er Serbien og Montenegro medtaget i forslaget fra juli. Selv om de ikke opfyldte standarderne på datoen for fremsættelse af forslaget, forventes de at gøre det i fremtiden. Så er der kravet om biometriske pas, hvoraf Bosnien nu i øvrigt har udstedt 40 000, mens kroatere, som nu i nogen tid har nydt godt af visumfrie rejser, ikke behøver disse. Vi mener ikke, at Serbiens stabiliserings- og associeringsaftale kan gennemføres, mens Mladiæ lever i skjul, for det er et udtryk for manglende kontrol over sikkerhedstjenesterne. For at opnå visumfritagelsen skal de opfylde kravene i blok 3: Offentlig orden og sikkerhed – her er der nogen selvmodsigelse. Den måde, hvorpå Bosnien og Albanien kunne holdes til ilden på, ville være at medtage dem i anvendelsesområdet for den foreslåede forordning, men gøre den faktiske gennemførelse af visumfritagelsen betinget af Kommissionens erklæring om overholdelse – faktisk det samme, som Kommissionen skal gøre her i efteråret med Serbien og Montenegro. Processen ville være nøjagtig den samme, blot lidt forsinket. Enhver yderligere udsættelse for Bosnien og Albanien og den fuldstændige udelukkelse af Kosovo vil have meget splittende og skadelige konsekvenser og vil øge efterspørgslen efter kroatiske, serbiske, eller når det gælder indbyggerne i Kosovo, makedonske pas, og underminere integriteten og regeringsførelsen i især Bosnien og Kosovo. Jeg kan ikke tro, at Kommissionen og Rådet agter at fortsætte ad denne skadelige vej."@da2
"Frau Präsidentin, das Ziel eines EU-Beitritts aller Staaten des westlichen Balkans wird von der ALDE-Fraktion entschieden und konsequent unterstützt. Es ist unser Bestreben, ihre Bürger für den Eintritt in einen integrierten Schengen-Raum mit einem Binnenmarkt und gemeinsamen Werten zu rüsten. Ungehinderter Kurzreiseverkehr ist ein wichtiger Teil der Vorbereitungen hierfür. Die Kommission und der Rat verfolgen offensichtlich beide dieses Ziel, warum um alles in der Welt hat es die Kommission dann geschafft, einen so unbesonnenen und Uneinigkeit stiftenden Vorschlag vorzubringen? Sicherlich will die Liberale Fraktion nicht das Drängen auf hohe Standards bei der Pass- und Grenzsicherheit und Rechtsstaatlichkeit im Allgemeinen unterlaufen, aber diese Praxis muss fair, einheitlich und wirksam sein. Es ist ja nicht so, als gäbe es derzeit keine Unregelmäßigkeiten. Beispielsweise wurden Serbien und Montenegro in den Vorschlag vom Juli einbezogen, obwohl sie zum Zeitpunkt des Vorschlags die Benchmarks nicht erreicht hatten, wird davon ausgegangen, dass sie dies zukünftig tun werden. Dann gibt es da noch die Forderung nach biometrischen Pässen, von denen Bosnien übrigens jetzt 40 000 Stück ausgegeben hat; Kroaten jedoch, die seit einiger Zeit visumfreies Reisen genießen, benötigen diese nicht. Wir vertreten die Meinung, dass Serbiens Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen nicht weiter vorangetrieben werden kann, solange Mladić weiterhin versteckt bleibt, da dies von einer fehlenden Kontrolle über die Sicherheitsdienste zeugt. Für eine Aufhebung der Visumpflicht müssen jedoch die Anforderungen in Block 3 erfüllt sein: Öffentliche Ordnung und Sicherheit – hier bestehen einige Widersprüche. Ein Weg dafür zu sorgen, dass Bosnien und Albanien den Ansprüchen genügen, wäre ihre Einbeziehung in den gesetzlichen Geltungsbereich der vorgeschlagenen Verordnung, die tatsächliche Umsetzung der Aufhebung der Visumpflicht aber von einer Erklärung seitens der Kommission über die Einhaltung der Vorgaben abhängig zu machen – im Grunde genommen ähnlich der, welche die Kommission diesen Herbst bezüglich Serbien und Montenegro abgeben muss. Das Verfahren wäre genau dasselbe, zeitlich allerdings etwas nach hinten verschoben. Lange Verzögerungen für Bosnien und Albanien sowie der komplette Ausschluss des Kosovo werden stark entzweiende und nachteilige Folgen haben, welche die Nachfrage nach kroatischen, serbischen bzw. im Fall der Kosovaren makedonischen Pässe ankurbeln und insbesondere die Integrität und Staatsführung von Bosnien und dem Kosovo unterminieren werden. Ich kann nicht glauben, dass die Kommission und der Rat die Absicht haben, diesen unheilvollen Weg weiter zu beschreiten."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελεύθερων Δημοκρατών για την Ευρώπη υποστηρίζει σθεναρά και συστηματικά τον στόχο της ένταξης στην ΕΕ όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Σκοπός μας είναι να παράσχουμε στους πολίτες της περιοχής τα μέσα για να ενταχθούν σε μια ενιαία ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας με ενιαίο νόμισμα και κοινές αξίες. Τα ελεύθερα ταξίδια σύντομης διάρκειας αποτελούν σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για τον συγκεκριμένο στόχο. Δεδομένου ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο έχουν προφανώς τον ίδιο στόχο, πώς είναι δυνατόν να υποβάλει η Επιτροπή μια τόσο απερίσκεπτη και διχαστική πρόταση; Η Ομάδα των Φιλελευθέρων ασφαλώς δεν επιθυμεί να υπονομεύσει την πίεση που ασκείται για υψηλά πρότυπα στα διαβατήρια και τους συνοριακούς ελέγχους και το κράτος δικαίου γενικότερα, αλλά η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να είναι δίκαιη, συνεπής και αποτελεσματική. Είναι σαν να υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν παρατυπίες επί του παρόντος. Για παράδειγμα, η Σερβία και το Μαυροβούνιο συμπεριλήφθηκαν στην πρόταση του Ιουλίου: παρότι οι χώρες αυτές δεν πληρούσαν τα κριτήρια αναφοράς την ημέρα της πρότασης, αναμένεται να το πράξουν στο μέλλον. Υπάρχει ύστερα η απαίτηση για βιομετρικά διαβατήρια, και παρεμπιπτόντως η Βοσνία έχει ήδη εκδώσει 40 000 διαβατήρια αυτού του είδους· αλλά οι Κροάτες, που εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα ταξιδεύουν χωρίς θεωρήσεις, δεν χρειάζονται τέτοια διαβατήρια. Θεωρούμε ότι η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με τη Σερβία δεν μπορεί να προχωρήσει όσο ο Mladić παραμένει κρυμμένος, καθώς αυτό δείχνει απουσία ελέγχου στις υπηρεσίες ασφάλειας. Αλλά για την κατάργηση των θεωρήσεων, η Σερβία πρέπει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της κατηγορίας 3: δημόσια τάξη και ασφάλεια – εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Ο μόνος τρόπος για να βοηθήσουμε τη Βοσνία και την Αλβανία να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων είναι να τις συμπεριλάβουμε στο νομικό πεδίο εφαρμογής αυτού του προτεινόμενου κανονισμού, αλλά να καταστήσουμε την πρακτική εφαρμογή της κατάργησης των θεωρήσεων υποκείμενη σε μια δήλωση συμμόρφωσης από την Επιτροπή – δηλαδή, κάτι ανάλογο με αυτό που πρέπει να πράξει η Επιτροπή φέτος το φθινόπωρο για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Η διαδικασία θα είναι ακριβώς η ίδια, αν και θα λάβει χώρα λίγο αργότερα. Τυχόν παρατεταμένη καθυστέρηση για τη Βοσνία και την Αλβανία και ο πλήρης αποκλεισμός του Κοσσυφοπεδίου θα έχουν ιδιαίτερα διχαστικές και επιζήμιες συνέπειες, ενθαρρύνοντας την αναζήτηση κροατικών και σερβικών διαβατηρίων, ή στην περίπτωση των Κοσοβάρων, διαβατηρίων της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, και υπονομεύοντας την ακεραιότητα και τη διακυβέρνηση της Βοσνίας και του Κοσσυφοπεδίου ειδικότερα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο προτίθενται να ακολουθήσουν αυτόν τον επιζήμιο δρόμο."@el10
"Señora Presidenta, el Grupo ALDE apoya firme y coherentemente el objetivo del ingreso en la UE de todos los países de los Balcanes Occidentales. Tenemos como objetivo preparar a sus ciudadanos para unirse a una zona integrada de libre movimiento con un mercado único y unos valores comunes. La libertad de viajar por breves períodos de tiempo es una parte vital de la preparación para eso. La Comisión y el Consejo obviamente comparten ese objetivo, así que ¿por qué diablos la Comisión ha presentado una propuesta tan mal elaborada y tan divisiva? El Grupo Liberal ciertamente no quiere disminuir la presión de las elevadas normas de los pasaportes y de la seguridad fronteriza, pero este ejercicio debe ser justo, consistente y efectivo. No es que en la actualidad no existan anomalías. Por ejemplo, Serbia y Montenegro fueron incluidas en la propuesta de julio: aunque no cumplían los parámetros en el momento de realizarse propuesta, se espera que lo hagan en un futuro. Además tenemos el requisito del pasaporte biométrico, de los cuales Bosnia ha emitido hasta el momento 40 000; pero los croatas, que se han beneficiado de los viajes sin visados durante algún tiempo, no necesitan ninguno. Decimos que la estabilidad de Serbia y el acuerdo de asociación no podrán prosperar mientras Ratko Mladić, el antiguo jefe militar serbobosnio, permanezca escondido, porque esto demuestra que carecen del control de los servicios de seguridad. Pero para la exención de los visados deben cumplir los requisitos del Bloque 3. Orden público y seguridad; mucha contradicción en este aspecto. El camino para mantener a Bosnia y a Albania a raya es incluirlas en el objetivo legal de la regulación propuesta, pero condicionando la aplicación real de la exención de visados a una declaración de cumplimiento por parte de la Comisión —de hecho, similar a la que la Comisión tiene que efectuar este otoño sobre Serbia y Montenegro—. El proceso sería exactamente igual, aunque algo más tarde. Cualquier retraso prolongado para Bosnia y Albania y la completa exclusión de Kosovo tendrán unas consecuencias muy divisivas y perjudiciales, apoyando la búsqueda de pasaportes croatas, serbios, o en el caso de los kosovares, macedonios, y minando la integridad y la gobernanza de Bosnia y Kosovo en concreto. No puedo creer que la Comisión y el Consejo intenten continuar por este camino tan perjudicial."@es21
"Austatud juhataja, fraktsioon ALDE toetab kindlalt ja järjepidevalt kõigi Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga liitumise eesmärki. Meie eesmärk on varustada nende kodanikke, et need saaksid liituda ühisturu ja ühiste väärtustega integreeritud vaba liikumise alaga. Lühiajalise reisimise vabadusel on tähtis osa selleks ettevalmistumisel. Komisjon ja nõukogu jagavad ilmselgelt seda eesmärki, nii et miks on komisjonil õnnestunud esitada selline halvasti kaalutletud ja lahknev ettepanek? Liberaalide fraktsioon ei taha kindlasti õõnestada survet passide ja piiride turvalisuse kõrgetele standarditele ja õigusriigile üldisemalt, ent see toiming peab olema õiglane, järjepidev ja tõhus. Ei ole nii, et praegu ei ole mingeid anomaaliaid. Näiteks on juuli ettepanekusse hõlmatud Serbia ja Montenegro: kuigi nad ei täitnud ettepaneku kuupäeval standardeid, eeldatakse neilt seda tulevikus. Siis on nõue biomeetriliste passide järele, mida Bosnia on nüüdseks väljastanud 40 000; ent horvaadid, kes on juba mõnda aega viisavabalt reisinud, ei vaja neid. Me ütleme, et Serbia stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ei saa edeneda, kui Mladić peitu jääb, kuna see näitab kontrolli puudumist turvateenuste üle. Ent viisarežiimist loobumise jaoks peavad nad täitma 3. lahtri nõudeid: avalik kord ja turvalisus – siin on mõned vasturääkivused. Viis, kuidas Bosniat ja Albaaniat õigel järjel hoida, on hõlmata nad käesoleva esitatud määruse juriidilisse ulatusse, aga teha tegelik viisarežiimist vabastus sõltuvaks komisjoni vastavusdeklaratsioonist – tegelikult sarnaselt sellele, mida komisjon peab sel sügisel Serbia ja Montenegro osas tegema. Protsess oleks täpselt sama, kuigi toimuks veidi hiljem. Pikemad viivitused Bosnia ja Albaania jaoks ning Kosovo täielik väljajätmine tekitab lahkhelisid ja kahjulikke tagajärgi, julgustades otsinguid Horvaatia, Serbia või Kosovo elanike puhul Makedoonia passide järele ning õõnestades eriti just Bosnia ja Kosovo terviklikkust ja valitsemistava. Ma ei suuda uskuda, et komisjon ja nõukogu kavatsevad seda kahjustavat teemat alustada."@et5
"Arvoisa puhemies, ALDE-ryhmä tukee voimakkaasti ja johdonmukaisesti kaikkien Länsi-Balkanin valtioiden EU-jäsenyyttä koskevaa tavoitetta. Valmistelemme niiden kansalaisia liittymään yhdentyneeseen vapaan liikkuvuuden alueeseen, jolla vallitsevat yhtenäismarkkinat ja yhteiset arvot. Lyhyen aikavälin matkustamisen vapaus on olennainen osa tätä valmistautumista. Komissio ja neuvosto ovat selvästi samaa mieltä tästä tavoitteesta, joten miten ihmeessä komissio on onnistunut laatimaan näin harkitsemattoman ja erimielisyyttä aiheuttavan ehdotuksen? Liberaaliryhmä ei todellakaan halua lakata painostamasta valtioita noudattamaan korkeita passi- ja rajavalvontaa koskevia normeja ja yleensä oikeusvaltion periaatteita, mutta painostuksen on oltava oikeudenmukaista, johdonmukaista ja tehokasta. Tilanne ei tällä hetkellä ole täysin säännönmukainen. Mainittakoon esimerkiksi, että Serbia ja Montenegro on sisällytetty heinäkuussa esitettyyn ehdotukseen. Vaikka ne eivät täyttäneet edellytyksiä, kun ehdotus tehtiin, niiden odotetaan tekevän niin tulevaisuudessa. Mainittakoon myös biometrisiä passeja – joita Bosniassa on muuten myönnetty 40 000 – koskeva edellytys. Viisumivapaudesta jo jonkin aikaa nauttineet kroatialaiset eivät kuitenkaan tarvitse sellaisia. Toteamme, että Serbian vakautus- ja assosiaatiosopimusta ei voida edistää niin kauan kuin Ratko Mladić pysyy piilossa, koska se osoittaa turvallisuusjoukkojen valvonnan olevan puutteellista. Viisumivapauteen liittyen heidän on kuitenkin täytettävä jakson 3 mukaiset vaatimukset yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, mikä on jokseenkin ristiriitaista. Bosnian ja Albanian vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi ne olisi sisällytettävä asetusehdotuksen oikeudelliseen soveltamisalaan, kun taas viisumivapauden tosiasiallinen täytäntöönpano edellyttäisi komission ilmoitusta vaatimustenmukaisuudesta, joka olisi itse asiassa sama kuin ilmoitus, jonka komissio aikoo esittää tänä syksynä Serbiasta ja Montenegrosta. Prosessi olisi täsmälleen sama, joskin se toteutuisi hieman myöhäisempänä ajankohtana. Prosessin pitkittyminen Bosnian ja Albanian kohdalla sekä Kosovon jättäminen täysin prosessin ulkopuolelle aiheuttaa tuhoisia erimielisyyksiä ja kannustaa ihmisiä hankkimaan Kroatian, Serbian tai kosovolaisten tapauksessa Makedonian passeja sekä heikentää erityisesti Bosnian ja Kosovon yhtenäisyyttä ja hallintoa. En voi uskoa, että komissio ja neuvosto aikovat jatkaa näin haitallisten toimien toteuttamista."@fi7
"Madame la Présidente, le groupe ALDE soutient avec logique et fermeté l’adhésion à l’UE de tous les pays des Balkans occidentaux. Notre objectif est d’équiper leurs citoyens pour qu’ils rejoignent un espace intégré de libre circulation doté d’un marché unique et de valeurs communes. La possibilité de faire de courts voyages constitue un élément vital des préparatifs à cette fin. La Commission et le Conseil partagent de toute évidence cet objectif. Alors pourquoi la Commission a-t-elle présenté une proposition aussi peu judicieuse, qui divise l’opinion? Le but du groupe libéral n’est certes pas de relâcher la pression en faveur de la fixation de normes élevées en matière de passeport, de sécurité des frontières et, de manière plus générale, d’État de droit, mais cet exercice doit être juste, cohérent et efficace. Ce n’est pas comme s’il n’y avait aucune anomalie à l’heure actuelle. Ainsi, la Serbie et le Monténégro ont été inclus dans la proposition de juillet, alors s’ils ne remplissaient pas les critères à la date de la proposition, car cela devrait être le cas dans le futur. Citons également l’exigence en matière de passeports biométriques, lesquels, cela dit en passant, ont déjà été délivrés à 40 000 exemplaires par la Bosnie. De leur côté, les Croates, qui bénéficient de l’exemption de visa depuis un certain temps, n’en ont pas besoin. D’un côté, nous déclarons que l’accord de stabilisation et d’association de la Serbie ne pourra pas avancer tant que M. Mladić restera caché, sa fuite témoignant de l’absence de contrôle sur les services de sécurité. Mais, dans le cadre de l’exemption de visa, il semblerait que la Serbie remplisse les exigences du domaine thématique 3: ordre public et sécurité. Il y a donc une certaine contradiction à cet égard. Si nous voulons que la Bosnie et l’Albanie ne restent pas à la traîne, nous devons les inclure dans le cadre juridique de la règlementation proposée, mais en conditionnant l’application réelle de l’exemption de visa à une déclaration de conformité de la Commission - similaire, en fait, à celle que la Commission doit faire cet automne à propos de la Serbie et du Monténégro. La procédure serait exactement la même, mais interviendrait un peu plus tard. Le report de la date pour la Bosnie et l’Albanie et l’exclusion totale du Kosovo ne peuvent qu’avoir des conséquences préjudiciables et être source de discorde, en encourageant la recherche de passeports croates, serbes ou, dans le cas des Kosovars, macédoniens et en ébranlant l’intégrité et la gouvernance de la Bosnie et du Kosovo en particulier. Je ne peux croire que la Commission et le Conseil souhaitent poursuivre sur cette voie préjudiciable."@fr8
"Elnök asszony, az ALDE képviselőcsoport határozottan és következetesen támogatja az uniós csatlakozás célját minden nyugat-balkáni ország tekintetében. Célunk, hogy felkészítsük polgáraikat az integrált, egységes piaccal és közös értékekkel bíró szabad mozgás térségéhez történő csatlakozásra. A rövid távú utazás szabadsága nagyon fontos részét képezi az erre történő felkészülésnek. A Bizottság és a Tanács nyilvánvalóan osztoznak ebben a célban, de akkor hogy a csudába terjeszthetett elő a Bizottság egy ilyen átgondolatlan és megosztó javaslatot? A Liberálisok Képviselőcsoportja semmiképpen sem kívánja aláásni az útlevelekre és a határok biztonságára vonatkozó magas normákra, valamint a jogállamiságra általában irányuló elvárásokat, de ennek az eljárásnak igazságosnak, következetesnek és hatékonynak kell lennie. Nem mintha jelenleg nem lennének anomáliák. Például Szerbiára és Montenegróra kiterjedt a júliusi javaslat, pedig a javaslattétel időpontjában még nem tettek eleget a teljesítménymutatóknak, várhatóan csak a jövőben fogják teljesíteni azokat. Aztán ott van a biometrikus útlevelekre vonatkozó követelmény, amelyekből Bosznia mostanra mellesleg 40 000 darabot adott ki, míg a horvátoknak, akik már egy ideje vízummentesen utazhatnak, nincs szükségük ilyenre. Azt állítjuk, hogy Szerbia stabilizációs és társulási megállapodásának ügyében nem történhet előrelépés, amíg Mladić továbbra is bujkál, mivel ez a biztonsági szolgálatok feletti ellenőrzés hiányát mutatja. De a vízummentesség esetében úgy ítéljük meg, hogy teljesítik a „3. csoport: Közrend és közbiztonság” követelményeit – ez némileg ellentmondásos. Bosznia és Albánia esetében olyan módon teljesülhetnének a követelmények, ha ezt a két országot is a javasolt rendelet hatálya alá vonnánk, de a vízummentesség tényleges bevezetését a Bizottság megfelelőségi nyilatkozatától tennénk függővé – valójában ez hasonló lenne ahhoz, amit a Bizottságnak ősszel Szerbiáról és Montenegróról kell kiállítania. Az eljárás pontosan ugyanaz lenne, csak egy kicsit később. Bárminemű további késlekedés Bosznia és Albánia esetében, valamint Koszovó teljes kizárása nagyon megosztó és káros következményekkel fog járni, ami a horvát, a szerb, illetve a koszovóiak esetében a macedón útlevelek iránti keresletet ösztönözné, és aláásná Bosznia és különösképpen Koszovó integritását és kormányzását. Nem hiszem, hogy a Bizottság és a Tanács ezt a kártékony utat kívánja követni."@hu11
". Signora Presidente, il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa è pienamente convinta e sostiene con coerenza l’adesione all’Unione europea per tutti i paesi dei Balcani occidentali. Il nostro obiettivo è preparare i cittadini di tali paesi ad entrare in un’area di libera circolazione, che condivide un mercato unico e valori comuni. La libertà di effettuare viaggi di breve durata rientra pienamente nella preparazione di tale progetto. Visto che Commissione e Consiglio naturalmente condividono questo obiettivo, mi domando perché mai la Commissione abbia avanzato una proposta così inopportuna e foriera di divisioni. Il gruppo liberale non intende certo compromettere gli sforzi tesi a ottenere standard elevati in materia di sicurezza per i passaporti e le frontiere, nonché lo stato di diritto in generale, ma tale azione dev’essere condotta in modo trasparente, coerente ed efficace. Ciò non toglie che esistano, al momento, anomalie: la Serbia e il Montenegro, per esempio, erano state incluse nella proposta di luglio seppure a tale data non soddisfacessero i requisiti necessari, e dovranno attivarsi in tal senso in futuro. C’è inoltre il requisito relativo ai passaporti biometrici, dei quali la Bosnia, in ogni caso, ha già emesso 40 000 esemplari, ma i croati, che da qualche tempo hanno la possibilità di viaggiare anche senza visto, non ne hanno bisogno. Sosteniamo che l’accordo di stabilizzazione e associazione della Serbia non può progredire fintantoché Mladić è latitante, poiché ciò dimostra mancanza di controllo sui servizi di sicurezza; per le deroghe ai visti, in ogni caso, è necessario ottemperare ai requisiti del Blocco 3: ordine pubblico e sicurezza. E’ chiaro quindi che ci troviamo davanti a una contraddizione. Affinché Bosnia e Albania soddisfino i requisiti necessari, bisognerebbe includere questi paesi nell’ambito giuridico della normativa proposta, ma l’effettiva esenzione dall’obbligo del visto dovrebbe essere soggetta a una dichiarazione di conformità della Commissione, simile a quella che la Commissione dovrà presentare quest’autunno per Serbia e Montenegro. Il processo sarà esattamente identico, seppure avverrà in un momento successivo. Il posticipo della procedura per Bosnia e Albania e la completa esclusione del Kosovo creeranno fratture, con conseguenze decisamente negative e scatenerà la ricerca di passaporti croati e serbi o, nel caso dei kosovari, di passaporti macedoni, minando così l’integrità e l’autorità del governo bosniaco e di quello kosovaro in particolare. Dubito che Commissione e Consiglio intendano davvero percorrere questa via palesemente controproducente."@it12
"Ponia pirmininke, ALDE frakcija tvirtai ir nuosekliai remia ES sienų atvėrimą visoms Vakarų Balkanų šalims. Siekiame parengti jų piliečius prisijungti prie laisvo judėjimo erdvės, turinčios vieną bendrą rinką ir bendras vertybes. Trumpalaikių kelionių laisvė yra svarbi šio parengimo dalis. Komisija ir Taryba, be abejonės, to taip pat siekia, tad kodėl gi Komisija pateikė tokį neapgalvotą ir tokį nesantaiką kurstantį pasiūlymą? Liberalų frakcija, žinoma, nenori apskritai sumenkinti šalims taikomo spaudimo reikalaujant, kad šios užtikrintų griežtus pasų, sienų apsaugos ir teisinės valstybės standartus, svarbos, bet tai turi būti daroma vadovaujantis teisingumo principu, nuosekliai ir veiksmingai. Negalima teigti, kad šiuo metu nuo šių principų nenukrypstama. Pvz., į liepos mėn. pateiktą pasiūlymą įtrauktos Serbija ir Juodkalnija, nors pasiūlymo pateikimo metu jos neatitiko būtinųjų kriterijų, tačiau tikimasi, kad ateityje šiuos kriterijus jos atitiks. Dar keliamas reikalavimas dėl biometrinių pasų, kurių Bosnijoje, beje, šiuo metu jau išduota 40 000, bet kroatams, kuriems jau kurį laiką galioja bevizis režimas, toks reikalavimas nebuvo keliamas. Sakome, kad stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Serbija negali judėti pirmyn, kol R. Mladičius tebesislapsto, nes tai byloja apie saugumo tarnybų negebėjimą kontroliuoti padėties. Bet priimant sprendimą dėl vizų režimo panaikinimo šiai šaliai laikoma, kad ši atitinka 3 grupės reikalavimus: reikalavimus dėl viešosios tvarkos ir saugumo – tai akivaizdi prieštara. Jei norime, kad Bosnija ir Albanija darytų pažangą siekdamos atitikti taikomus kriterijus, jos turėtų būti įtrauktos į teisinę šio pasiūlyto reglamento taikymo sritį, bet nustačius sąlygą, kad bevizis režimas šiai šaliai įsigalios tik tada, kai Komisija patvirtins šios šalies atitikties deklaraciją – iš esmės tą patį Komisiją šį rudenį turi padaryti dėl Serbijos ir Juodkalnijos. Tolesnis delsimas įtraukti į šį procesą Bosniją ir Albaniją bei visiškas atsisakymas įtraukti Kosovą turės labai žalingų ir nesantaiką kurstančių padarinių, nes tai paskatins žmones siekti gauti Kroatijos, Serbijos ar, kosovarų atveju, Makedonijos pasus ir pakenks Bosnijos, ir ypač Kosovo, vientisumui bei valdymui. Negaliu patikėti, kad Komisija ir Taryba ketina eiti šiuo netinkamu keliu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ALDE grupa apņēmīgi un konsekventi atbalsta mērķi uzņemt visas Rietumbalkānu valstis Eiropas Savienībā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai to pilsoņi pievienotos brīvas kustības telpai ar vienotu tirgu un kopējām vērtībām. Īstermiņa braucienu brīvība ir būtisks sagatavošanās posma elements. Šis nepārprotami ir kopīgs Komisijas un Padomes mērķis; tad kādēļ Komisija ir izvirzījusi šādu neapdomīgu priekšlikumu, kas izraisītu nesaskaņas? Liberāļu grupa noteikti negrib mazināt spiedienu attiecībā uz augstiem pasu un robežu drošības standartiem, kā arī tiesiskumu kopumā, bet tas ir jāīsteno taisnīgi, saskaņoti un efektīvi. Nav tā, ka šobrīd nebūtu neatbilstību. Piemēram, Serbija un Melnkalne ir iekļautas jūlija priekšlikumā: lai gan tās nebija izpildījušas noteiktos kritērijus līdz priekšlikuma iesniegšanai, tiek sagaidīts, ka tās nākotnē tos izpildīs. Tālāk seko prasība par biometriskajām pasēm, no kurām, starp citu, Bosnija pašlaik ir izsniegusi 40 000 pasu; bet Horvātijai, kurai jau pirms kāda laika noteikts bezvīzu režīms, šī prasība netiek piemērota. Mēs sakām, ka nevar panākt progresu saistībā ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar Serbiju, kamēr nav atrasts jo tas parāda, ka trūkst kontroles pār drošības dienestiem. Bet, kas attiecas uz vīzu atcelšanu, tiek uzskatīts, ka Serbija atbilst 3. bloka: Sabiedriskā kārtība un drošība prasībām, — šeit ir zināmas pretrunas. Veids, kā nodrošināt Bosnijas un Albānijas atbilstību vajadzīgajam līmenim, būtu piešķirt tām šajos ierosinātajos tiesību aktos paredzētās tiesības, bet noteikt, ka vīzu atcelšanas faktiskā ieviešana ir atkarīga no Komisijas paziņojuma par atbilstību — patiesībā tāda paša paziņojuma, kāds Komisijai šoruden jāsniedz par Serbiju un Melnkalni. Process būtu tieši tāds pats, tikai tas notiktu mazliet vēlāk. Jebkāda ilgstoša vilcināšanās attiecībā uz Bosniju un Albāniju, kā arī pilnīga Kosovas izslēgšana radīs lielu sadrumstalotību veicinošas un nelabvēlīgas sekas, liekot meklēt Horvātijas, Serbijas vai kosoviešu gadījumā — Maķedonijas pases un vājinot Bosnijas un jo īpaši Kosovas integritāti un pārvaldību. Es nespēju noticēt, ka Komisija un Padome gatavojas turpināt iet šo postošo ceļu."@lv13
"Madam President, the ALDE Group firmly and consistently supports the goal of EU accession for all the Western Balkan countries. We are aiming to equip their citizens to join an integrated free movement area with a single market and common values. Freedom of short-term travel is a vital part of preparation for that. The Commission and the Council obviously share that goal, so why on earth has the Commission managed to put forward such an ill-judged and divisive proposal? The Liberal Group certainly does not want to undermine the pressure for high standards of passport and border security and the rule of law more generally, but this exercise has to be fair, consistent and effective. It is not as if there are no anomalies at present. For instance, Serbia and Montenegro have been included in the July proposal: although they did not meet the benchmarks at the date of the proposal, they are expected to do so in the future. Then there is the requirement for biometric passports, of which Bosnia has now issued 40 000, by the way; but Croatians, who have benefited from visa-free travel for some time, do not need one. We are saying that Serbia’s stabilisation and association agreement cannot be progressed while Mladić stays hidden, since it shows lack of control over the security services. But for visa waiver they are deemed to meet the requirements of Block 3: Public order and security – some contradiction here. The way to keep Bosnia and Albania up to the mark would be to include them in the legal scope of this proposed regulation, but to make the actual implementation of visa waiver conditional on a Commission declaration of compliance – in fact, similar to that which the Commission needs to make this autumn about Serbia and Montenegro. The process would be exactly the same, though a bit later. Any prolonged delay for Bosnia and Albania and the complete exclusion of Kosovo will have very divisive and detrimental consequences, encouraging the search for Croatian, Serbian or, in the case of Kosovans, Macedonian passports and undermining the integrity and governance of Bosnia and Kosovo in particular. I cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, de ALDE-Fractie ondersteunt het doel van toetreding van alle westelijke Balkanlanden volledig en consequent. Ons streven is de burgers van deze landen in staat te stellen zich aan te sluiten bij een geïntegreerd gebied met vrij verkeer waar sprake is van een interne markt en gemeenschappelijke waarden. De vrijheid om zich voor een kort verblijf te verplaatsen is een essentieel onderdeel ter voorbereiding daarvan. De Commissie en de Raad hebben dat doel allebei duidelijk voor ogen, dus hoe is de Commissie er in hemelsnaam bij gekomen een voorstel in te dienen dat zo ondoordacht is en zo veel verdeeldheid zaait? Het is zeker niet de bedoeling van de liberale fractie iets af te doen aan de noodzaak van hoge normen voor wat betreft paspoort- en grensbeveiliging en meer in het algemeen de rechtsstaat, maar dit moet eerlijk, consequent en effectief gebeuren. Het is niet zo dat er momenteel geen onregelmatigheden zouden zijn. Zo zijn Servië en Montenegro bijvoorbeeld in het voorstel van juli opgenomen: hoewel zij op de datum dat het voorstel werd ingediend niet voldeden aan de benchmarks, wordt dat van hen in de toekomst wel verwacht. En dan is er het vereiste van biometrische paspoorten, waar Bosnië – tussen twee haakjes – er nu 40 000 van heeft uitgegeven, terwijl Kroaten, die al geruime tijd zonder visumplicht mogen reizen, geen biometrisch paspoort hoeven te hebben. Wij vinden dat de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië geen voortgang kan vinden zolang Mladić zich nog verborgen houdt, omdat hieruit blijkt dat men geen controle over de veiligheidsdiensten heeft. Maar voor de visumontheffing worden ze geacht te voldoen aan de vereisten van de derde groep: openbare orde en veiligheid. Dat is wel tegenstrijdig. Om ervoor te zorgen dat Bosnië en Albanië in de pas blijven lopen, zouden ze onder de juridische werkingssfeer van deze voorgestelde verordening moeten vallen, maar zou voor de feitelijke tenuitvoerlegging van de visumontheffing een verklaring van overeenstemming door de Commissie als voorwaarde moeten worden gesteld, eigenlijk gelijk aan de verklaring die de Commissie dit najaar voor Servië en Montenegro moet afgeven. Het proces zou precies hetzelfde zijn, alleen een beetje later. Elk verder uitstel voor Bosnië en Albanië en de totale uitsluiting van Kosovo zullen zeer nadelige en verdeeldheid zaaiende consequenties hebben, die de zoektocht naar Kroatische, Servische of, in het geval van Kosovaren, Macedonische paspoorten zullen aanmoedigen en de integriteit en governance van met name Bosnië en Kosovo zullen ondermijnen. Ik kan niet geloven dat de Commissie en de Raad de bedoeling hebben deze ongunstige weg te blijven volgen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Grupa ALDE mocno i wytrwale wspiera cel, jakim jest przystąpienie wszystkich państw Bałkanów Zachodnich do UE. W naszych dążeniach usiłujemy przygotować obywateli tych państw na wejście do zintegrowanego obszaru swobodnego przepływu, z jednolitym rynkiem i wspólnymi wartościami. Swoboda podróży krótkoterminowej stanowi istotny element takiego przygotowania. Komisja i Rada oczywiście podzielają ten cel, więc na miłość boską, dlaczego Komisja zdołała przedłożyć propozycję tak nierozsądną i stwarzającą podziały? Grupa Liberałów z pewnością nie chce podważać nacisków co do wysokich standardów bezpieczeństwa paszportów i granic, oraz w ujęciu ogólniejszym praworządności, jednak w zadaniu tym chodzi o sprawiedliwość, spójność i skuteczność. Nie jest tak, że obecnie brak jest nieprawidłowości. Przykładowo, w lipcowej propozycji uwzględniono Serbię i Czarnogórę, mimo że nie spełniały one tych standardów w dniu przedstawienia propozycji; oczekuje się, że spełnią je w przyszłości. Następnie mamy wymóg paszportów biometrycznych, których nawiasem mówiąc Bośnia jak dotąd wydała 40 tysięcy, jednak Chorwaci, którzy od pewnego czasu korzystają z ruchu bezwizowego, nie potrzebują ich. Mówimy, że nie można zapewnić postępu w realizacji układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Serbią, gdyż Mladić pozostaje w ukryciu, co dowodzi braku kontroli nad służbami bezpieczeństwa. W przypadku zniesienia wiz uważa się jednak, że Serbia spełnia wymogi bloku 3: porządek publiczny i bezpieczeństwo – występuje tu pewna sprzeczność. Sposobem na spełnienie wymagań przez Bośnię i Albanię byłoby włączenie ich do prawnego zakresu przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia, z uzależnieniem rzeczywistej realizacji zniesienia wiz od wydania przez Komisję deklaracji zgodności – w istocie podobnej do tej, jaką Komisja musi wydać jesienią co do Serbii i Czarnogóry. Proces byłby dokładnie taki sam, mimo że nieco opóźniony. Większa zwłoka w wypadku Bośni i Albanii oraz całkowite wykluczenie Kosowa będzie mieć bardzo szkodliwe konsekwencje, skutkując podziałami i zachęcając do ubiegania się o paszporty chorwackie, serbskie lub też, w przypadku Kosowian, macedońskie, jak też podważając integralność i rządy, zwłaszcza Bośni i Kosowa. Nie mogę uwierzyć, że Komisja i Rada zamierzają obrać tak szkodliwy kierunek działania."@pl16
"Senhora Presidente, o Grupo ALDE apoia de forma firme e coerente o objectivo da adesão à UE para todos os países dos Balcãs Ocidentais. Pretendemos equipar os cidadãos desses países para aderirem a um espaço integrado de livre circulação com um mercado único e valores comuns. A liberdade de realizar viagens de curta duração é uma parte vital da preparação para isso. A Comissão e o Conselho partilham, como é óbvio, desse objectivo; assim sendo, como é que se percebe que a Comissão tenha conseguido apresentar uma proposta tão irreflectida e geradora de atritos? O Grupo Liberal não pretende decerto minar a pressão exercida no sentido de haver normas rigorosas relativas a passaportes e segurança nas fronteiras nem o primado do direito em sentido mais geral, mas este exercício tem de ser justo, coerente e eficaz. Não quer dizer que não haja anomalias no presente. Por exemplo, a Sérvia e o Montenegro foram incluídos na proposta de Julho: embora não satisfizessem os critérios de avaliação à data da proposta, espera-se que o façam no futuro. Há depois o requisito de passaportes biométricos, que a Bósnia, a propósito, já emitiu em número de 40 000; mas os Croatas, que já há algum tempo beneficiam da possibilidade de viajar sem necessidade de vistos, não necessitam desses passaportes. Dizemos que o acordo de estabilização e de associação com a Sérvia não pode avançar enquanto Mladić permanecer escondido, visto isso demonstrar que há falta de controlo sobre os serviços de segurança. Mas no que respeita à isenção de visto, considera-se que cumprem os requisitos do Bloco 3: Ordem pública e segurança – há aqui uma certa contradição. A maneira de levar a Bósnia e a Albânia a cumprirem os critérios seria inclui-las no alcance jurídico desta proposta de resolução, mas condicionar a verdadeira aplicação da isenção de visto a uma declaração de cumprimento feita pela Comissão – de facto semelhante à que a Comissão necessita de fazer neste Outono relativamente à Sérvia e ao Montenegro. O processo seria exactamente o mesmo, embora um pouco posterior. Qualquer demora prolongada para a Bósnia e a Albânia e a completa exclusão do Kosovo terão consequências geradoras de atritos e prejudiciais, que incentivarão a procura de passaportes croatas, sérvios ou, no caso dos Kosovares, de passaportes macedónios, e fragilizarão a integridade e a governação da Bósnia e do Kosovo, em especial. Não acredito que a Comissão e o Conselho tencionem enveredar por este caminho prejudicial."@pt17
"Dnă preşedintă, Grupul ALDE susţine cu fermitate şi consecvenţă obiectivul aderării la UE a tuturor ţărilor din Balcanii de Vest. Avem în vedere să pregătim cetăţenii acestor ţări pentru intrarea într-un spaţiu integrat de liberă circulaţie cu o piaţă unică şi valori comune. Libertatea călătoriei de scurtă durată este o componentă vitală în pregătirea acestui demers. Comisia şi Consiliul împărtăşesc în mod evident acest obiectiv, prin urmare de ce s-a străduit Comisia să prezinte o propunere cu o concepţie atât de greşită şi creatoare de disensiuni? Grupul Liberal nu doreşte în niciun caz să reducă presiunea de a avea standarde înalte ale paşapoartelor şi ale securităţii la frontieră şi, la un nivel mai general, ale statului de drept, dar acest exerciţiu trebuie să fie echitabil, consecvent şi eficient. Nu spunem că nu ar exista anomalii în prezent. De exemplu, Serbia şi Muntenegru au fost incluse în propunerea din iulie. Cu toate că nu au îndeplinit criteriile de referinţă la data propunerii, se preconizează că o vor face în viitor. Apoi, se prevede obligaţia de a emite paşapoarte biometrice, din care Bosnia a emis acum 40 000 de exemplare; dar croaţii, care au beneficiat de călătorii fără vize de un timp, nu au nevoie de un paşaport biometric. Afirmăm că acordul de stabilitate şi de asociere cu Serbia nu poate avansa cât timp Mladić rămâne ascuns, întrucât acest lucru denotă lipsa de control asupra serviciilor de securitate. Dar, pentru ridicarea vizelor, se consideră că îndeplineşte cerinţele din Secţiunea 3: Ordine publică şi securitate - se strecoară o contradicţie aici. Pentru a menţine Bosnia şi Albania la standardele necesare, s-ar recomanda includerea acestora în domeniul de aplicare a regulamentului propus, dar şi condiţionarea aplicării efective a ridicării vizelor de o declaraţie de conformitate a Comisiei - de fapt, similară aceleia pe care Comisia trebuie să o formuleze în toamna aceasta cu privire la Serbia şi Muntenegru. Procesul ar urma exact aceiaşi paşi, dar s-ar încheia puţin mai târziu. Orice întârziere prelungită pentru Bosnia şi Albania şi excluderea totală a Kosovo vor avea drept consecinţă disensiuni şi prejudicii considerabile, încurajându-se vânarea paşapoartelor croate, sârbeşti sau, în cazul kosovarilor, macedoneşti, şi subminându-se integritatea şi guvernanţa Bosniei şi Kosovoului, în special. Nu pot crede că Comisia şi Consiliul intenţionează să urmeze această cale distrugătoare."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, skupina ALDE rozhodne a dôsledne podporuje cieľ vstupu krajín západného Balkánu do EÚ. Naším zámerom je umožniť ich občanom vstup do integrovaného priestoru voľného pohybu s jednotným trhom a spoločnými hodnotami. Sloboda krátkodobého cestovania je kľúčovou súčasťou prípravy naň. Komisia a Rada očividne majú tento cieľ spoločný, tak prečo, preboha, Komisia predložila takýto nesprávne vyhodnotený a rozvratný návrh? Skupina liberálov určite nechce oslabiť tlak na vysokú úroveň noriem pasovej a hraničnej bezpečnosti a na princípy právneho štátu vo všeobecnosti, ale tento proces musí byť spravodlivý, dôsledný a účinný. Nie je pravda, že by v súčasnosti neexistovali žiadne anomálie. Napríklad Srbsko a Čierna Hora boli zahrnuté v júlovom návrhu: hoci nesplnili referenčné kritériá v čase predloženia návrhu, očakáva sa, že ich splnia v budúcnosti. Ďalej existuje požiadavka na biometrické pasy, ktorých, mimochodom, Bosna doteraz vydala 40 000, ale Chorváti, ktorí určitý čas využívajú výhody bezvízového styku, ich nepotrebujú. Hovoríme, že napredovanie v Dohode o stabilizácii a pridružení Srbska nie je možné, pokým Ratko Mladič ostáva v úkryte, keďže to poukazuje na nedostatočnú kontrolu nad bezpečnostnými službami. Ale na zrušenie vízovej povinnosti sa musia splniť požiadavky bloku 3: Verejný poriadok a bezpečnosť – je v tom určitý rozpor. Bosna a Albánsko by sa dali udržať na danej úrovni, keby sa zahrnuli do právneho rozsahu navrhovaného právneho predpisu, pričom samotné uskutočnenie zrušenia vízovej povinnosti by bolo podmienečné a záviselo by od vyjadrenia Komisie o dodržaní podmienok – na podobnom princípe ako vyjadrenie o Srbsku a Čiernej Hore, ktoré Komisia vydá na jeseň tohto roku. Postup by bol presne taký istý, hoci trochu neskôr. Akékoľvek výrazné oddialenie pre Bosnu a Albánsko a úplné vylúčenie Kosova bude mať veľmi rozvratné a škodlivé dôsledky, posilní snahu o vydanie chorvátskych, srbských a v prípade Kosovčanov macedónskych pasov a oslabí celistvosť a správu vecí verejných, najmä v Bosne a Kosove. Neverím tomu, že Komisia a Rada sa rozhodli vydať touto škodlivou cestou."@sk19
"Gospa predsednica, skupina ALDE močno in vztrajno podpira cilj EU glede pristopa vseh držav Zahodnega Balkana. Njihove državljane želimo opremiti z enotnim trgom in skupnimi vrednotami, da bi se lahko pridružili celovitemu območju prostega gibanja. Svoboda kratkoročnega bivanja v tujini je ključni del priprav na to, kar sem pravkar navedla. Komisija in Svet imata očitno isti cilj, zato mi pojasnite, zakaj je Komisija uspela prodati tako nepremišljen in razdiralen predlog? Skupina liberalcev zagotovo ne želi spodkopati zahtev po visokih standardih za potne liste in obmejno varnost ter načel pravne države na splošno, vendar pa mora biti to početje pravično, dosledno in učinkovito. Ne gre za to, da trenutno ni nobenih pomanjkljivosti. Srbija in Črna gora sta bili na primer vključeni v julijski predlog: čeprav na dan predloga nista izpolnjevali referenčnih meril, se od njiju pričakuje, da bosta to dosegli v prihodnosti. Tu je tudi zahteva po biometričnih potnih listih, ki jih je Bosna mimogrede izdala 40 000; Hrvati, ki že nekaj časa uživajo ugodnost potovanja brez vizumov, pa takšnega potnega lista ne potrebujejo. Menimo, da stabilizacija in pridružitveni sporazum Srbije ne moreta doseči napredka, dokler se bo Mladić skrival, saj to kaže na pomanjkanje nadzora nad varnostnimi službami. Kar pa zadeva odpravo vizumov, se šteje, da izpolnjujejo pogoje 3. sklopa: javni red in varnost – tu je nekakšno protislovje. Način, da Bosno in Albanijo obdržimo v dobrem položaju, bi bil, da ju vključimo v pravni obseg te predlagane uredbe, obenem pa dejansko izvajanje odprave vizumov opredelimo kot odvisno od izjave o skladnosti, ki bi jo podala Komisija – kar je dejansko podobno izjavi, ki jo mora Komisija podati to jesen v zvezi s Srbijo in Črno goro. Postopek bi bil natanko isti, čeprav bi trajal nekoliko dlje. Vsako podaljševanje roka za Bosno in Albanijo ter popolna izključitev Kosova bi imela zelo razdiralne in uničujoče posledice, ki bi spodbudile povpraševanje po hrvaških, srbskih ali, v primeru Kosovčanov, makedonskih potnih listih, s tem pa predvsem spodkopale integriteto in upravljanje Bosne in Kosova. Ne morem verjeti, da Komisija in Svet nameravata ubrati tako škodljivo pot."@sl20
"Fru talman! ALDE-gruppen stöder fast och konsekvent målet att alla länder på västra Balkan ska anslutas till EU. Vi är inriktade på att ge deras medborgare förutsättningar för att ansluta sig till ett integrerat område med fri rörlighet, med en gemensam marknad och med gemensamma värderingar. Friheten att företa korta resor är ett mycket viktigt inslag i förberedelserna för detta. Kommissionen och rådet delar uppenbarligen detta mål, och därför undrar jag varför kommissionen har lyckats lägga fram ett så oöverlagt och splittrande förslag. Den liberala gruppen vill självklart inte ifrågasätta de strikta kraven på pass- och gränssäkerhet och kravet på rättssäkerhet över huvud taget, men processen måste vara rättvis, konsekvent och effektiv. Det finns naturligtvis en del anomalier för närvarande. Som exempel kan nämnas att Serbien och Montenegro omfattas av juliförslaget. Även om de inte levde upp till riktmärkena när förslaget lades fram förväntas de göra det i framtiden. Sedan finns kravet på biometriska pass, av vilka Bosnien-Hercegovina för övrigt nu har utfärdat 40 000, men på kroaterna, som under en tid har kunnat resa utan visum, ställs inte något sådant krav. Vi anser att stabiliserings- och associeringsavtalet med Serbien inte kan göra några framsteg så länge Ratko Mladić håller sig gömd eftersom detta tyder på att man saknar kontroll över säkerhetstjänsten. Men för att slippa viseringskravet måste de uppfylla kraven i block 3: Allmän ordning och säkerhet – här finns det en viss motsägelse. Det rätta sättet att få Bosnien-Hercegovina och Albanien att leva upp till kraven skulle vara att låta dem på ett bindande sätt omfattas av den föreslagna regleringen men att göra det faktiska slopandet av visumkravet avhängigt av ett kommissionsuttalande om efterlevnad – i själva verket ett uttalande liknande det som kommissionen måste göra i höst när det gäller Serbien och Montenegro. Processen skulle vara exakt densamma men ske något senare. Varje ytterligare försening för Bosnien-Hercegovina och Albanien, samtidigt som Kosovo lämnas helt utanför, kommer att få mycket splittrande och skadliga följder. Det kommer att leda till att människor ansöker om kroatiska, serbiska eller – när det gäller invånarna i Kosovo – makedonska pass, och det kommer att inverka negativt på integriteten hos de styrande i Bosnien-Hercegovina och särskilt i Kosovo. Jag kan inte tro att kommissionen och rådet har för avsikt att slå in på denna farliga väg."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sarah Ludford,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph