Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-16-Speech-3-110"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090916.11.3-110"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, time has, perhaps, habituated us to the hollowness of the ritual that we have just carried out. Familiar as we are with the EU structures, we have ceased to see how anomalous, how outrageous, it is that we have supreme executive and legislative power in the hands of an unaccountable and unelected bureaucracy. The majority of laws in the Member States come from a European Commission whom nobody votes for and nobody can get rid of. The only bit that pretends to democratic authority is the rite that was just carried out in this Chamber, which I cannot help saying put me in mind of one of those occasional meetings of the People’s Assembly in the old Comecon times where we all stand up and congratulate ourselves on having rubber-stamped the decision. I have no personal problems with José Manuel Barroso. If we are going to have a federalist President of the Commission – and I can see that is the will of the House – it might as well be him as anyone else. He seems a nice chap – and, like all British politicians, I am profoundly Lusophile and aware of our relationship with our oldest ally – but there is something farcical about the pretence that there is any democratic involvement in a system that puts a monopoly on the right to initiate law in the hands of people that we cannot vote for and cannot get rid of."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, doba nás možná navykla na prázdnost takových ceremonií, jakou jsme právě provedli. Jak jsme se již sžili se strukturami EU, přestali jsme vidět, jak podivné, jak pobuřující je to, že máme svrchovanou výkonnou a zákonodárnou moc v rukou nezvolené byrokracie, jež nenese odpovědnost. Většina právních předpisů v členských státech pochází od Komise, kterou však nikdo nezvolil a nikdo se jí nemůže zbavit. Jediné, co se zde tváří jako demokratická instituce, je obřad, který jsme v této sněmovně před okamžikem vykonali, což mně, nemohu si pomoci, připomíná slavnostní schůze lidového shromáždění v dobách někdejší RVHP, kde všichni povstanou a blahopořejí si k veskrze formálnímu rozhodnutí. Osobně nemám nic proti Josému Manuelu Barrosovi. Kdybychom chtěli mít federalistického předsedu Komise – a můžeme se domnívat, že o to této sněmovně ve skutečnosti jde – mohl by to být on, a stejně tak kdokoli jiný. Myslím si, že je to slušný člověk – a jako všichni britští politici jsem nesporný lusofil a uvědomuji si naše vztahy s naším nejstarším spojencem – ale přece jen je něco fraškovitého na předstírání, že jde o demokratický systém, který vkládá monopol zákonodárné iniciativy do rukou lidí, které nemůžeme volit a jichž se nelze zbavit."@cs1
"Hr. formand! Tiden har måske gjort os vant til hulheden i det ritual, vi lige har gennemført. Vi kender efterhånden EU's opbygning så godt, at vi ikke længere ser, hvor unormalt og hvor skandaløst det er, at den øverste udøvende og lovgivende magt er lagt i hænderne på et uansvarligt og ikkevalgt bureaukrati. Hovedparten af medlemsstaternes lovgivning stammer fra en Kommission, som ingen vælger, og som ingen kan slippe af med. Det eneste lille element, der har et demokratisk anstrøg, er det ritual, som lige blev gennemført her i Parlamentet, og jeg kan ikke lade være med at sige, at det mindede mig om et af de der lejlighedsvise møder i folkeforsamlingen i Comecon-tiden, da vi alle rejste os op og lykønskede os selv med at have give beslutningen et gummistempel. Jeg har intet personligt mellemværende med José Manuel Barroso. Hvis vi skal have en føderalistisk formand for Kommissionen, hvilket Parlamentet synes, at vi skal, kan jeg se, kan det lige så godt være ham som enhver anden. Han lader til at være en fin fyr, og i lighed med alle de øvrige britiske politikere holder jeg utrolig meget af portugisere og er bevidst om vores forhold til vores ældste allierede, men der er noget farceagtigt ved den forstillelse, at der er nogen form for demokratisk aspekt i et system, der lægger monopolet på at tage initiativ til love i hænderne på mennesker, som vi ikke kan stemme på, endsige slippe af med."@da2
"Herr Präsident, möglicherweise haben wir uns mit der Zeit an die Abgedroschenheit des Rituals, das wir soeben durchgeführt haben, gewöhnt. Wir sind so sehr mit den Strukturen der EU vertraut, dass wir nicht mehr sehen, wie anormal und schändlich es ist, die höchste exekutive und legislative Gewalt in den Händen einer Bürokratie zu haben, die weder gewählt wird noch irgendwem Rechenschaft schuldig ist. Die Mehrheit der Gesetze in den Mitgliedstaaten stammt von einer Europäischen Kommission, die von niemandem gewählt und durch niemanden wieder absetzbar ist. Einen Anspruch auf demokratische Legitimität erhebt einzig das soeben in diesem Plenarsaal durchgeführte Ritual, was mich, wie ich sagen muss, an eine der gelegentlichen Ratstagungen in den alten RGW-Zeiten erinnert, bei der wir alle aufstanden und uns gegenseitig zur Absegnung einer Entscheidung gratulierten. Ich habe kein persönliches Problem mit José Manuel Barroso. Wenn wir einen föderalistischen Kommissionspräsidenten bekommen – und ich sehe, dass dies der Wille des Hauses ist – so könnte es genauso er sein, wie jeder andere. Ich halte ihn für einen netten Kerl – und wie alle britischen Politiker bin ich durch und durch lusophil und mir der Beziehung zu unserem ältesten Verbündeten bewusst. Dennoch scheint es absurd, so zu tun, als gäbe es so etwas wie eine demokratische Beteiligung bei einem System, das die Monopolstellung für das Recht, Gesetze einzuleiten, in die Hände von Menschen legt, die weder gewählt noch abgesetzt werden können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, λόγω ίσως της παρέλευσης του χρόνου να έχουμε πλέον συνηθίσει την κενότητα της τυπικής διαδικασίας που μόλις διεξαγάγαμε. Δεδομένης της εξοικείωσής μας με τις δομές της ΕΕ, δεν αντιλαμβανόμαστε πλέον πόσο αλλόκοτο, πόσο προκλητικό είναι το ότι έχουμε εμπιστευτεί την ανώτατη εκτελεστική και νομοθετική εξουσία στα χέρια μιας ανεξέλεγκτης και μη αιρετής γραφειοκρατίας. Η πλειονότητα των νόμων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη προέρχεται από μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία κανένας δεν εκλέγει και από την οποία κανένας δεν μπορεί να απαλλαγεί. Η μόνη επίφαση δημοκρατικής νομιμοποίησης είναι η τυπική διαδικασία που μόλις διεξαγάγαμε στο Κοινοβούλιο, η οποία –δεν μπορώ να μην το πω– μου φέρνει στο νου μία από τις περιστασιακές συνεδριάσεις του πάλαι ποτέ Συμβουλίου Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας (ΚΟΜΕΚΟΝ), όπου όλοι σηκωνόμασταν όρθιοι και συγχαίραμε τους εαυτούς μας που εγκρίναμε μια απόφαση χωρίς όμως να ασκούμε κανέναν ουσιαστικό έλεγχο επί αυτής. Δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα με τον José Manuel Barroso. Εάν επρόκειτο να εκλέξουμε φεντεραλιστή Πρόεδρο της Επιτροπής –και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η βούληση του Σώματος– θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εκείνος ή οποιοσδήποτε άλλος. Φαίνεται καλός τύπος –και, όπως όλοι οι βρετανοί πολιτικοί, είμαι και εγώ πορτογαλόφιλος και έχω επίγνωση της σχέσης μας με τους παλαιότερους συμμάχους μας–, αλλά υπάρχει κάτι φαιδρό στους ισχυρισμούς περί δημοκρατικής συμμετοχής σε ένα σύστημα που εδραιώνει το μονοπώλιο του δικαιώματος σύνταξης νόμων σε ανθρώπους τους οποίους δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και από τους οποίους δεν μπορούμε να απαλλαγούμε."@el10
"Señor Presidente, puede que el tiempo nos haya acostumbrado al vacío del ritual que acabamos de realizar. Estamos tan familiarizados con las estructuras de la UE que ya no vemos lo anormal y lo indignante que resulta que tengamos el poder supremo ejecutivo y legislativo en manos de una burocracia que no ha sido elegida y que no tiene que rendir cuentas a nadie. La mayoría de las leyes de los Estados miembros derivan de una Comisión Europea a la que nadie vota y de la que nadie se puede desembarazar. El único retazo que se hace pasar por autoridad democrática es el rito que acabamos de llevar a cabo en esta Cámara y no puedo evitar decir que me recuerda a una de aquellas reuniones ocasionales de la Asamblea popular en los viejos tiempos del COMECON donde todos nos levantábamos y nos felicitábamos mutuamente por haber puesto el sello a la decisión. No tengo ningún problema personal con el señor Barroso. Si vamos a tener un Presidente de la Comisión federalista —y percibo que ésa es la voluntad de la Cámara— podría haber sido él como cualquier otro. Parece una persona simpática —y, como todos los políticos británicos, soy profundamente lusófilo y consciente de nuestra relación con nuestro más antiguo aliado— pero es algo absurdo fingir que existe algún tipo de participación democrática en un sistema que coloca un monopolio sobre el derecho a crear leyes en manos de personas que no podemos votar ni expulsar."@es21
"Austatud juhataja, aeg on vist harjutanud meid selle võltsi rituaaliga, mille just läbi tegime. Olles tuttavad ELi struktuuridega, oleme lakanud märkamast, kui ebanormaalne ja ülekohtune see on, et meie ülim täidesaatev ja seadusandlik võim on antud vastutusvõimetu ja mittevalitava bürokraatia kätte. Enamik liikmesriikide seadustest tuleb Euroopa Komisjonist, mida keegi ei hääleta ja millest keegi ei suuda lahti saada. Ainus demokraatiale pretendeeriv osake on just praegu siin koosolekusaalis läbiviidud riitus, mis tõi mulle tahtmatult meelde ühe neist juhuslikest koosolekutest Rahvanõukogus vanal heal Comeconi ajal, kui me kõik koos püsti tõusime ja iseennast sel puhul õnnitlesime, et olime mõnele otsusele kummitempli vajutanud. Mul pole José Manuel Barroso vastu midagi isiklikku. Kui meil peab komisjoni föderalistlik president olema – ja ma näen, et see on täiskogu soov – siis võib see sama hästi olla tema kui keegi teine. Ta näib olevat kena mees – ja nagu kõik Briti poliitikud olen ma läbinisti lusofiil ning teadlik meie suhetest meie vanima liitlasega – ent midagi jantlikku on teeskluses nagu võiks leida vähimatki demokraatiat süsteemis, mis annab seaduste algatamise monopoli selliste inimeste kätte, keda me ei saa hääletada ja kellest pole pärast võimalik lahti saada."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme ehkä ajan mittaan tottuneet juuri suorittamamme rituaalin onttouteen. Koska tunnemme EU:n rakenteet, emme enää näe, miten epänormaalia ja pöyristyttävää on, että sen ylin toimeenpano- ja lainsäädäntövalta on vastuuttomilla byrokraateilla, joita ei ole valittu vaaleilla. Suurin osa jäsenvaltioiden lainsäädännöstä on peräisin Euroopan komissiolta, jota kukaan ei ole äänestänyt ja josta kukaan ei voi päästä eroon. Ainoa osa, jossa edes pyritään kohti demokraattista valtaa, on juuri tässä istunnossa suoritettu rituaali, josta en voi olla sanomatta, että se toi mieleeni yhden vanhojen SEV:n ajan satunnaisista kansankokouksista, kun me kaikki nousimme ylös ja onnittelimme itseämme annettuamme päätökselle muodollisen hyväksynnän. Minulla ei ole mitään henkilökohtaisia ongelmia José Manuel Barroson kanssa. Jos haluamme komission federalistisen puheenjohtajan – ja näen, että se on parlamentin tahto – se voi olla yhtä hyvin hän kuin kuka tahansa muukin. Hän vaikuttaa mukavalta mieheltä – ja kaikkien brittipolitiikkojen tapaan olen todellinen Portugalin ystävä ja tietoinen suhteestamme vanhimpaan liittolaiseemme – mutta jotain farssimaista on tässä teeskentelyssä, että järjestelmässä, jossa yksinoikeus lainsäädäntöaloitteiden tekemiseen annetaan ihmisille, joita ei voida äänestää ja joista ei voida päästä eroon, olisi jälkeäkään demokratiasta."@fi7
"Monsieur le Président, avec le temps, nous nous sommes peut-être habitués au caractère insignifiant du rituel que nous venons de pratiquer. Habitués aux structures européennes, nous ne voyons même plus combien il est anormal, scandaleux, que le pouvoir exécutif et législatif suprême se trouve dans les mains d’une bureaucratie non élue et qui ne doit pas rendre de comptes. La plupart des lois dans les États membres sont dictées par une Commission européenne qui n’a été élue par personne et dont on ne peut se débarrasser. Le seul élément de soi-disant autorité démocratique est le rituel auquel nous venons de procéder au sein de cette Assemblée, qui me rappelle étrangement une de ces réunions occasionnelles, au bon vieux temps du Comecon, où nous nous levions tous pour nous féliciter d’avoir entériné une décision. Je n’ai aucun problème personnel avec José Manuel Barroso. Si nous voulions un président de la Commission fédéraliste, et je vois que c’est la volonté de cette Assemblée, cela aurait pu être lui ou n’importe qui d’autre. Il a l’air sympa – et comme tous les responsables politiques britanniques, je suis profondément lusophile et conscient de notre relation avec notre plus ancien allié –, mais il est assez comique de prétendre qu’il y ait ne serait-ce qu’une once de démocratie dans un système qui confère un monopole sur le droit d’initier une législation à des personnes pour lesquelles nous ne pouvons pas voter et dont nous ne pouvons nous débarrasser."@fr8
"Elnök úr, talán már hozzászoktunk az imént lefolytatott rituálé ürességéhez. Megszoktuk az EU struktúráját, így már nem is látjuk, milyen visszás és felháborító az, hogy a legfelsőbb végrehajtó és jogalkotási hatalom egy felelősségre nem vonható és nem választott bürokratikus szerv kezében van. A tagállamok törvényeinek többsége az Európai Bizottságtól származik, akikre senki nem szavaz, és akiktől senki nem szabadulhat. Az egyetlen dolog, ami próbálja a demokratikus hatalom látszatát kelteni, az a rituálé, amit éppen most folytattunk le itt, a Parlamentben, és amelyről, nem tehetek róla, de a régi KGST-idők ülései jutottak eszembe, amikor mindannyian felálltunk, és gratuláltunk magunknak ahhoz, hogy gépiesen elfogadtuk a határozatot. Semmiféle személyes problémám sincs José Manuel Barrosóval. Ha föderalista elnököt akarunk a Bizottság élére – és látom, hogy ez a Parlament akarata –, akkor ugyanúgy lehet ő az elnök, mint bárki más. Rendes tagnak tűnik – és mint minden brit politikus, én is hajlok a portugálok támogatására, és tudatában vagyok régi szövetségesünkkel ápolt kapcsolataink fontosságának –, de van valami komikus abban, ahogy azt tettetjük, hogy bármi köze lehet a demokráciához egy olyan rendszernek, amely a jogalkotás monopóliumát olyan emberek kezébe adja, akikre nem szavazhatunk, és akiktől lehetetlenség megszabadulni."@hu11
"Signor Presidente, con il tempo forse ci siamo abituati alla vacuità del rituale che abbiamo appena compiuto. La nostra familiarità con le istituzioni comunitarie ci impedisce di vedere quanto sia anomalo e scandaloso che il massimo potere esecutivo e legislativo siano affidati a un apparato burocratico inaffidabile e antidemocratico. Gran parte delle leggi adottate dagli Stati membri sono promulgate da una Commissione europea che nessuno elegge e della quale non ci si riesce a liberare. L’unica parte che mantiene una parvenza democratica è il rito che l’Assemblea ha appena compiuto e che mi ricorda tanto una riunione del comitato esecutivo del Comecon, quando tutti si alzavano in piedi e si congratulavano a vicenda dopo aver apposto il timbro alla delibera. Personalmente, non ho alcun problema con il presidente Barroso: se dobbiamo avere un presidente della Commissione federalista – e mi pare di capire che sia questa la volontà dell’Aula – può essere lui come chiunque altro. Pare una persona a modo e – come tutti i politici britannici – anch’io sono un convinto filoportoghese e conosco i rapporti con il nostro più antico alleato, ma c’è un che di farsesco nella pretesa di coinvolgimento democratico di un sistema che pone il monopolio sul diritto di avviare il processo legislativo nelle mani di funzionari che non possiamo né eleggere, né mandare a casa"@it12
"Pone pirmininke, per daugelį metų turbūt pripratome prie šio tuščio ritualo, kurį ką tik atlikome. Taip gerai žinodami ES organizacijas, nebematome tokio nenormalaus ir pasipiktinimą keliančio dalyko, kad mūsų aukščiausioji vykdomoji ir įstatymų leidžiamoji valdžia yra niekam neatskaitingų ir niekieno nerenkamų biurokratų rankose. Daugumą įstatymų valstybėse narėse „nuleidžia“ Europos Komisija, už kurią niekas nebalsuoja ir kuria niekas negali atsikratyti. Vienintelis kąsnelis, pretenduojantis būti vadinamas demokratine valdžia, yra ši ką tik rūmuose atlikta ceremonija, kuri – negaliu susilaikyti nepasakęs – primena man vieną iš įprastų liaudies asamblėjų senais Ekonominės savitarpio pagalbos tarybos gyvavimo laikais, kuriose visi atsistodavome ir save pasveikindavome už tai, kad mechaniškai patvirtinome sprendimą. Nesu asmeniškai nusiteikęs prieš José Manuelį Barroso. Jei jau ketiname turėti federalistinių pažiūrų Komisijos Pirmininką – matau, kad Parlamentas to nori – tai kodėl tai negalėtų būti J. M. Barrosso. Atrodo, jis puikus vyras – aš, kaip ir visi britų politikai, esu prisiekęs „lusofilas“, puoselėjantis labai šiltus jausmus portugališkai kalbančioms šalims ir gerai žinantis mūsų santykius su mūsų seniausia sąjungininke – bet šiek tiek absurdiška apsimetinėti dėl demokratiško dalyvavimo sistemoje, kurioje įstatymų inicijavimo monopoliją turi tie, kurių negalime rinkti ir kuriais negalime atsikratyti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, laika gaitā mēs, iespējams, esam pieraduši pie šīs bezvērtīgās procedūras, ko tikko veicām. ES struktūru kārtība mums liekas tik ierasta, ka vairs nespējam saredzēt aplamo un satriecošo faktu, ka mūsu augstākā izpildu un likumdošanas vara ir bezatbildīgas un neievēlētas birokrātijas rokās. Lielāko daļu dalībvalstu tiesību aktu ir izstrādājusi Eiropas Komisija, kuras locekļus mēs nevaram ievēlēt un nevaram atbrīvot no amata. Vienīgais, kam ir kaut neliela saistība ar demokrātiju, ir procedūra, ko tikko veicām šajā zālē un kura man atgādināja vienu no tām Tautas asamblejas sanāksmēm senajos Savstarpējās ekonomiskās palīdzības padomes laikos, kad mēs visi cēlāmies kājās un apsveicām sevi ar lēmuma pieņemšanu. Man nav nekā personīga pret . Ja vēlamies Komisijas priekšsēdētāja amatā redzēt federālisma piekritēju, un šķiet, ka tieši to šis Parlaments vēlas, tad ir pilnīgi vienalga, vai tas ir viņš vai kāds cits. Šķiet, ka viņš ir jauks cilvēks, un es tāpat kā visi citi Lielbritānijas politiķi esmu draudzīgi noskaņots pret Portugāli un esmu informēts par attiecībām ar mūsu senāko sabiedroto, taču izlikšanās, ka šai sistēmai, kas monopola tiesības ierosināt likumus paredz cilvēkiem, kurus mēs nevaram ievēlēt un kurus mēs nevaram atbrīvot no amata, ir kāds sakars ar demokrātiju, līdzinās farsam."@lv13
"Mr President, time has, perhaps, habituated us to the hollowness of the ritual that we have just carried out. Familiar as we are with the EU structures, we have ceased to see how anomalous, how outrageous, it is that we have supreme executive and legislative power in the hands of an unaccountable and unelected bureaucracy. The majority of laws in the Member States come from a European Commission whom nobody votes for and nobody can get rid of. The only bit that pretends to democratic authority is the rite that was just carried out in this Chamber, which I cannot help saying put me in mind of one of those occasional meetings of the People’s Assembly in the old Comecon times where we all stand up and congratulate ourselves on having rubber-stamped the decision. I have no personal problems with José Manuel Barroso. If we are going to have a federalist President of the Commission – and I can see that is the will of the House – it might as well be him as anyone else. He seems a nice chap – and, like all British politicians, I am profoundly Lusophile and aware of our relationship with our oldest ally – but there is something farcical about the pretence that there is any democratic involvement in a system that puts a monopoly on the right to initiate law in the hands of people that we cannot vote for and cannot get rid of."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, wellicht zijn we met de tijd gewend geraakt aan het inhoudsloze ritueel dat we net hebben uitgevoerd. Zo vertrouwd als we zijn met de structuren van de EU, zien we niet langer hoe merkwaardig en verschrikkelijk het is dat we de hoogste uitvoerende en wetgevende macht uit handen hebben gegeven aan niet-gekozen bureaucraten zonder verantwoordingsplicht. Het merendeel van de wetten in de lidstaten zijn afkomstig van een Europese Commissie waar niemand op heeft gestemd en waar niemand zich van kan ontdoen. Het enige wat nog een beetje neigt naar democratisch gezag, is het ritueel dat we zojuist in dit Parlement hebben uitgevoerd. Ik kan er niets aan doen, maar het doet me denken aan een vergadering van de voormalige Raad voor wederzijdse economische bijstand (COMECON) waarin iedereen opstond en elkaar feliciteerde met het pro forma goedkeuren van een besluit. Ik heb niets tegen de persoon José Manuel Barroso. Als we een federalistische voorzitter van de Commissie zouden krijgen – en ik zie dat dit de wens is van het Parlement – kan hij dat net zo goed zijn als ieder ander. Hij lijkt me een aardige vent. Bovendien voel ik, net als alle Britse politici, een sterke verbondenheid met Portugal en ben ik me bewust van de relatie die we hebben met onze oudste bondgenoot. Maar we moeten niet net doen alsof er ook maar iets democratisch is aan een systeem waarin het recht op het uitvaardigen van wetten volledig berust bij mensen op wie we niet kunnen stemmen en van wie we ons niet kunnen ontdoen."@nl3
"Panie przewodniczący! Być może, że to czas sprawił, iż przyzwyczailiśmy się do tego nieszczerego rytuału, który przed chwilą odprawiliśmy. Tak bardzo przyzwyczajeni do struktur UE przestaliśmy dostrzegać, jak nienormalne i oburzające jest to, że nadrzędna władza wykonawcza i ustawodawcza spoczywa w ręku nieprzewidywalnej i niewybranej biurokracji. Większość przepisów prawa w państwach członkowskich pochodzi od Komisji Europejskiej, na którą nikt nie głosuje i której nikt nie może się pozbyć. Jedynym aspektem, który pretenduje do standardów władzy demokratycznej, jest rytuał, który właśnie miał miejsce w tej Izbie, i któremu nie pomogę mówiąc, że przywiódł mi na myśl spotkania zgromadzenia ludowego w dawnych czasach RWPG, kiedy to wszyscy powstawaliśmy z miejsc i gratulowaliśmy sobie podstemplowania decyzji. Nie żywię osobistej urazy do José Manuela Barroso. Jeśli mamy mieć federalistycznego przewodniczącego Komisji – a widzę, że taka jest wola tej Izby – mógłby to być równie dobrze on, jak i ktokolwiek inny. Wygląda na fajnego faceta – a ja, podobnie jak wszyscy brytyjscy politycy, jestem do szpiku kości miłośnikiem Portugalii i mam świadomość naszego związku z naszym najstarszym sprzymierzeńcem – ale jest coś groteskowego w tym udawaniu, że jakiekolwiek demokratyczne uczestnictwo może mieć miejsce w tym systemie, który nakłada monopol na prawo do tworzenia prawa od samego początku przez ludzi, na których nie możemy głosować i których nie możemy się pozbyć."@pl16
"Senhor Presidente, o tempo habituou-nos, quem sabe, à inutilidade do ritual que acabamos de cumprir. Tão familiarizados estamos com as estruturas da UE que deixámos de ver quão anómalo, quão insultuoso é o nosso poder executivo e legislativo estar entregue a uma burocracia que não tem de prestar contas e não é eleita. Grande parte da legislação dos Estados-Membros é proveniente de uma Comissão Europeia em quem ninguém vota e que ninguém pode demitir. A única parte que se assemelha a alguma autoridade democrática é o ritual levado a cabo neste Hemiciclo e que, não posso deixar de o dizer, me faz sentir numa das raras reuniões da Assembleia Popular dos velhos tempos do Comecon, quando todos nos levantamos e felicitamos por termos carimbado a decisão. Pessoalmente, nada tenho contra José Manuel Barroso. Se vamos ter um Presidente federalista da Comissão – e vejo que é essa a vontade do Parlamento – tanto pode ser ele como outro qualquer. Parece um tipo simpático – e, como todos os políticos britânicos, sou profundamente lusófilo e estou ciente da relação que estabelecemos com o nosso mais antigo aliado – mas é um tanto ridículo fingirmos que há alguma coisa de democrático num sistema que deposita o monopólio do direito à iniciativa legislativa nas mãos de pessoas em quem não podemos votar e que não podemos mandar embora."@pt17
"Dle preşedinte, poate că timpul ne-a făcut să ne obişnuim cu falsitatea ritualului pe care tocmai l-am desfăşurat. Suntem atât de familiari cu structurile UE încât nu mai vedem cât de anormal, cât de strigător la cer este faptul că puterea supremă executivă şi legislativă se află în mâinile unei birocraţii iresponsabile şi nealese. Majoritatea legilor din statele membre emană de la o Comisie Europeană pentru care nu votează nimeni şi de care nu poate scăpa nimeni. Singurul moment care se pretinde a fi democratic este ritualul care tocmai a avut loc în acest Parlament, care m-a făcut să mă gândesc la una dintre reuniunile ocazionale ale Adunării Poporului de pe vremea CAER, în care toţi ne ridicam în picioare şi ne felicitam pentru că am pecetluit o anumită hotărâre. Nu am probleme personale cu José Manuel Barroso. Dacă trebuie să avem un preşedinte federalist al Comisiei – şi observ că aceasta este dorinţa Parlamentului – acesta poate fi dl Barroso sau oricare altul. Domnia sa pare o persoană de treabă – şi, la fel ca toţi oamenii politici britanici, sunt profund lusofil şi sunt conştient de relaţia pe care o avem cu cel mai vechi aliat al nostru – însă nu putem pretinde, în mod ipocrit, că există vreo implicare democratică într-un sistem care face ca drepturile legislative să fie monopolizate de persoane pentru care nu putem vota şi de care nu putem scăpa."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, časom sme si zrejme zvykli na prázdnotu rituálu, ktorý sme práve vykonali. Hoci štruktúry EÚ dobre poznáme, prestali sme si všímať, aké nenormálne, aké hanebné je to, že máme najvyššiu výkonnú a zákonodarnú moc v rukách byrokracie, ktorá nikomu nezodpovedá a nebola nikým zvolená. Väčšina zákonov v členských štátoch pochádza od Európskej komisie, ktorú nikto nevolí a ktorej sa nikto nemôže zbaviť. Jediné, čo si trochu nárokuje na demokratickú pôsobnosť, je obrad, ktorý sa práve uskutočnil v rokovacej sále a ktorý, nemôžem si pomôcť, mi pripomína jednu z tých príležitostných schôdzí ľudového zhromaždenia v starých časoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, kde všetci vstávame a blahoželáme si k tomu, že sme na povel schválili rozhodnutie. Osobne nemám s Josém Manuelom Barrosom nijaký problém. Ak máme mať federalistického predsedu Komisie, a vidím, že taká je vôľa Parlamentu, môže to byť rovnako on ako ktokoľvek iný. Zdá sa, že je to príjemný človek, a ja som, tak ako všetci britskí politici, oddaným milovníkom Portugalska a som si vedomý nášho vzťahu s naším najstarším spojencom. Na predstieraní demokratickej účasti v systéme, ktorý dáva monopolné právo zavádzať zákony do rúk ľuďom, ktorých nemôžeme zvoliť a ktorých nemôžeme odvolať, je však niečo absurdné."@sk19
"Gospod predsednik, s časom smo se mogoče navadili na plitkost rituala, ki smo ga pravkar opravili. Ne glede na to, koliko poznamo strukture EU, ne vidimo več, kako nepravilno, kako nezaslišano je, da imamo vrhovno izvršilno in zakonodajno oblast v rokah neodgovorne in neizvoljene birokracije. Večina zakonov v državah članicah prihaja iz Evropske komisije, za katero nihče ne glasuje in katere se nihče ne more znebiti. Edino, kar si še lasti demokratično oblast, je ritual, ki smo ga pravkar imeli v tej dvorani, in za katerega sem prisiljen reči, da me spominja na enega izmed tistih občasnih srečanj ljudske skupščine iz starih časov SEV-a, kjer vsi skupaj vstanemo in si čestitamo, ker smo sprejeli nepremišljeno odločitev. Osebno nimam nič proti Joséju Manuelu Barrosu. Če hočemo imeti federalističnega predsednika Komisije – in vidim, da je takšna tudi volja Parlamenta –, potem je to lahko on ali kdor koli drug. Zdi se prijeten možakar – in tako kot vsi britanski politiki sem velik lusofil in ne pozabljam na odnose z našo najstarejšo zaveznico –, vendar pa je nekaj absurdnega v pretvezi, da v sistemu, ki izključno pravico sprejemanja zakonov polaga v roke ljudi, za katere ne moremo voliti ali katerih se ne moremo znebiti, obstaja kakršna koli demokratična vključenost."@sl20
"Herr talman! Med tiden har vi kanske vant oss vid ihåligheten i den ritual som vi just har utfört. Eftersom vi har blivit så vana vid EU:s struktur har vi slutat se hur felaktigt och hemskt där är att vi låter den högsta verkställande och lagstiftande makten vara i händerna på en byråkrati som inte är vald och som inte tar ansvar. Majoriteten av medlemsstaternas lagar kommer från en kommission som ingen röstar fram och som ingen kan bli av med. Endast i ett avseende gör man anspråk på demokratisk legitimitet – i den ritual som vi just har genomfört här i parlamentet. Jag kan inte låta bli att säga att detta påminner mig om ett av parlamentets tillfälliga sammanträden under den gamla Comecon-eran där vi alla stod upp och gratulerade oss själva för att ha stämplat ett beslut. Jag har personligen inga problem med José Manuel Barroso. Om vi ska ha en federalistisk ordförande för kommissionen – och vad jag förstår är detta parlamentets vilja – kan det lika gärna vara han som någon annan. Han verkar vara en trevlig kille, och som alla brittiska politiker älskar jag Portugal djupt och är medveten om vårt förhållande till vår äldsta bundsförvant. Men det ligger något farsartat i att låtsas tro att ett system som ger monopol på rätten till lagstiftningsinitiativ till personer som vi inte kan rösta på och som vi inte kan göra oss av med präglas av ett demokratiskt engagemang."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph