Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-16-Speech-3-028"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090916.4.3-028"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je me félicite de votre détermination. L’Europe a commencé à mettre en place une réglementation efficace, mais elle ne peut pas être isolée. Une étroite coopération internationale est nécessaire, et c’est bien ce que nous attendons du G20. Il doit poursuivre avec rigueur et vigueur les réformes qui ont été entamées lors des précédentes réunions. Il faut parfaire le cadre international de régulation du secteur financier afin qu’il soit au service de l’investissement, de la croissance et de l’emploi. Des principes directeurs doivent être affirmés. La crise n’est pas finie. Nous ne devons pas revenir à la situation antérieure et renoncer aux mesures qui s’imposent pour éviter, autant que faire se peut, le renouvellement de crises particulièrement dommageables à l’économie réelle, à la croissance et à l’emploi. Le renforcement de la surveillance et de la régulation est également nécessaire. Les obligations de supervision doivent refléter le niveau du risque systémique que les institutions financières font peser sur ce secteur. Les activités de spéculation, qui représentent un risque important, doivent être découragées en augmentant les exigences de fonds propres et en appliquant internationalement les règles de Bâle. S’agissant des rémunérations dans le secteur financier, il convient de préconiser des comités de rémunération, d’accroître la transparence de ces rémunérations par des obligations de publication plus strictes et d’encadrer les rémunérations variables, notamment les bonus. Le renforcement des institutions financières mondiales est également un impératif, de même que la réforme de la gouvernance et de la représentation au FMI. Voilà, Monsieur le Commissaire, quelques-unes des attentes des citoyens face au prochain G20, où l’Europe devra s’exprimer d’une seule voix, avec force et conviction."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, vítám vaše odhodlání. Evropa začala uplatňovat účinnou regulaci, ale nesmí v tom zůstat osamocena. Úzká mezinárodní spolupráce je nezbytná, a to je přesně to, co očekáváme od skupiny G20. Musí přísně a rázně pokračovat v reformách, které byly zahájeny na předchozích schůzkách. Mezinárodní rámec pro regulaci finančního odvětví musí být dokončen, aby mohl napomáhat k investicím, růstu a zaměstnanosti. Musí být potvrzeny základní zásady. Krize není za námi. Nesmíme se vrátit do předchozí situace a přestat používat opatření, jež mají, jak jen to bude možné, zamezit obnovení krizí, které jsou obzvláště škodlivé pro reálné hospodářství, růst a zaměstnanost. Posílení dohledu a regulace je stejně tak důležité. Závazky ohledně dohledu by měly odrážet úroveň systémového rizika, kterým finanční instituce zatěžují toto odvětví. Spekulačním činnostem, jež představují značné riziko, by se mělo zabránit zvýšením kapitálových požadavků a mezinárodním uplatňováním pravidel Basilejské úmluvy. Pokud jde o platy ve finančním odvětví, měli bychom doporučit zřízení výborů pro oblast platů, zvýšit transparentnost těchto platů prostřednictvím přísnějších požadavků na zveřejňování informací a dohlížet na proměnlivé platy, zejména pak bonusy. Posílení globálních finančních institucí je stejně naléhavé jako reforma správy MMF a zastoupení v MMF. Pane komisaři, to jsou některá očekávání občanů ohledně příštího summitu G20, na kterém musí Evropa vystupovat jednohlasně, s odhodláním a přesvědčením."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Jeg bifalder Deres beslutsomhed. Europa er begyndt at indføre et effektivt tilsyn, men Europa må ikke gøre det alene. Der er behov for et tæt internationalt samarbejde, og det er præcis, hvad vi forventer af G20-topmødet. Deltagerne skal med stor vilje og energi gå videre med de reformer, der blev påbegyndt på tidligere møder. Den internationale ramme for tilsyn med finanssektoren skal færdiggøres, så den kan fremme investeringer, vækst og beskæftigelse. Retningslinjerne skal bekræftes. Krisen er ikke ovre. Vi må ikke vende tilbage til den forudgående situation og opgive tiltag, som er nødvendige for i videst muligt omfang at undgå nye kriser, der går særlig hårdt ud over realøkonomien, væksten og beskæftigelsen. Det er lige så nødvendigt at styrke tilsynet og reguleringen. Tilsynspligten bør afspejle omfanget af systemiske risici, som de finansielle institutioner påfører sektoren. Spekulative aktiviteter, som udgør en betydelig risiko, bør modvirkes ved at forhøje kapitalkravene og anvende Baselreglerne internationalt. Vi bør med hensyn til de ansatte i finanssektoren anbefale, at der nedsættes lønudvalg, at gennemsigtigheden omkring disse lønninger øges gennem strengere oplysningskrav, og at der føres tilsyn med variable lønninger, særlig bonusser. Det er ligeledes bydende nødvendigt at styrke de internationale finansielle institutioner og gennemføre reformen af ledelsen og repræsentationen i IMF. Dette er nogle af de forventninger, som borgerne har til det næste G20-topmøde, hvor Europa skal tale med én stemme, med beslutsomhed og med overbevisning."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, ich begrüße Ihre Entschlossenheit. Europa hat mit der Einführung effektiver Vorschriften begonnen, aber Europa darf sich selbst nicht isolieren. Eine enge internationale Zusammenarbeit ist erforderlich, und genau das erwarten wir vom G20-Gipfel. Er muss die bei früheren Treffen initiierten Reformen mit Strenge und Elan durchsetzen. Das internationale Rahmenwerk zu Regelung des Finanzsektors muss vollendet werden, damit es Investitionen, Wachstum und Beschäftigung fördern kann. Leitsätze müssen bestätigt werden. Die Krise ist noch nicht vorüber. Wir dürfen nicht zur Ex-ante-Situation zurückkehren und Maßnahmen aufgeben, die, soweit möglich, das erneute Auftreten von Krisen, die für die Realwirtschaft, das Wachstum und die Beschäftigung besonders schädigend sind, verhindern können. Die Stärkung der Überwachung und Reglementierung ist ebenso notwendig. Die Verpflichtung zur Überwachung sollte dem Systemrisiko entsprechen, das die Finanzinstitutionen für diesen Sektor darstellen. Spekulative Aktivitäten, die ein bedeutendes Risiko darstellen, sollten verhindert werden, indem die Kapitalanforderungen erhöht und die Bestimmungen von Basel international angewendet werden. Was die Gehälter im Finanzsektor angeht, so sollten wir Gehaltsausschüsse empfehlen, die Transparenz dieser Gehälter durch strengere Offenlegungsvorschriften erhöhen und variable Gehälter, insbesondere Bonuszahlungen, überwachen. Die Stärkung globaler Finanzinstitutionen ist ebenfalls unverzichtbar, genau wie die Reform der Kontrolle und Repräsentation des IWF. Herr Kommissar, dies sind einige der Erwartungen, die die Bürger an den nächsten G20-Gipfel haben, bei dem Europa mit einer Stimme, mit Entschiedenheit und mit Überzeugung sprechen muss."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επικροτώ την αποφασιστικότητά σας. Η Ευρώπη άρχισε να εφαρμόζει μια αποτελεσματική ρύθμιση, όμως δεν πρέπει να βρεθεί απομονωμένη. Η στενή διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη και ακριβώς αυτό περιμένουμε από την G20. Πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δρομολογήθηκαν σε προηγούμενες συνόδους, με αυστηρότητα και δυναμισμό. Πρέπει να ολοκληρωθεί το διεθνές πλαίσιο για τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα έτσι ώστε να μπορεί να ενισχύσει τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πρέπει να επιβεβαιωθούν οι κατευθυντήριες αρχές. Η κρίση δεν έχει λήξει. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση και να εγκαταλείψουμε μέτρα που είναι απαραίτητα για να αποφύγουμε στο μέτρο του δυνατού την επανεμφάνιση κρίσεων που είναι εξαιρετικά επιβλαβείς για την πραγματική οικονομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Εξίσου απαραίτητη είναι η ενίσχυση της εποπτείας και της ρύθμισης. Οι υποχρεώσεις εποπτείας πρέπει να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο του συστηματικού κινδύνου που επιβάλλουν στον τομέα αυτόν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Πρέπει να αποθαρρυνθούν οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες, που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο, με την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά τις αμοιβές στον χρηματοπιστωτικό τομέα, πρέπει να συστήσουμε τη δημιουργία επιτροπών αμοιβών, να αυξήσουμε τη διαφάνεια ως προς αυτές τις αμοιβές με αυστηρότερες απαιτήσεις δημοσιοποίησης και να υπάρχει έλεγχος των μεταβλητών αμοιβών, δηλαδή των bonus. Η ενίσχυση των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών είναι επίσης απολύτως απαραίτητη, το ίδιο και η μεταρρύθμιση της διοίκησης και της εκπροσώπησης στο ΔΝΤ. Κύριε Επίτροπε, αυτές είναι μερικές από τις προσδοκίες των πολιτών από την επόμενη σύνοδο κορυφής της G20, όπου η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με μία φωνή, με αποφασιστικότητα και πεποίθηση."@el10
"Mr President, Commissioner, I welcome your determination. Europe has begun to put in place effective regulation, but Europe must not find itself isolated. Close international cooperation is necessary, and this is exactly what we expect of the G20. It must pursue the reforms, which were initiated at previous meetings, with rigour and vigour. The international framework for regulating the financial sector must be completed, so that it can aid investment, growth and employment. Guiding principles must be affirmed. The crisis is not over. We must not return to the situation ex ante and abandon measures needed to avoid, as far as possible, the renewal of crises which are particularly damaging to the real economy, growth and employment. The strengthening of supervision and regulation is equally necessary. The obligations for supervision should reflect the level of systematic risk that the financial institutions impose on this sector. Speculative activities, which represent a significant risk, should be discouraged by increasing the capital requirements and applying the Basel rules internationally. As for salaries in the financial sector, we should recommend pay committees, increase transparency of these salaries with stricter disclosure requirements and supervise variable salaries, notably bonuses. The strengthening of global financial institutions is likewise an imperative, as is the reform of governance and representation at the IMF. Commissioner, these are some of the expectations citizens have of the next G20, where Europe must speak with one voice, with determination and conviction."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, agradezco su determinación. Europa ha comenzado a implantar una regulación eficaz, pero no debe quedarse aislada. Es necesaria una cooperación internacional estrecha y eso es exactamente lo que esperamos del G20. Debe proseguir con las reformas, que se iniciaron en reuniones anteriores, con rigor y vigor. El marco internacional para regular el sector financiero debe completarse, de forma que pueda ayudar a la inversión, el crecimiento y el empleo. Es preciso afirmar las pautas; la crisis no se ha acabado. No debemos volver a la situación anterior y abandonar las medidas necesarias para evitar, en la medida de lo posible, la reanudación de crisis que están dañando particularmente la economía, el crecimiento y el empleo reales. El refuerzo de la supervisión y la regulación es igualmente necesario. Las obligaciones de supervisión deberían reflejar el nivel de riesgo sistemático que las instituciones financieras imponen a este sector. Se debería poner freno a las actividades especulativas, que representan un riesgo significativo, aumentando los requisitos de capital y aplicando las Normas de Basilea en la esfera internacional. En cuanto a los salarios del sector financiero, deberíamos recomendar que se formen comisiones sobre pagos, mejorar la transparencia de estos salarios con requisitos de revelación estrictos y supervisar salarios variables y, en especial, bonos. El refuerzo de las instituciones financieras globales resulta asimismo imprescindible, al igual que la reforma del gobierno y la representación del FMI. Señor Comisario, éstas son algunas de las expectativas que los ciudadanos han puesto en el próximo G20, en el que Europa debe hablar con una sola voz, con determinación y convicción."@es21
"Austatud juhataja, volinik! Ma tervitan teie meelekindlust. Euroopa on hakanud kehtestama tõhusat regulatsiooni, kuid Euroopa ei tohi jääda isolatsiooni. Tihe rahvusvaheline koostöö on vajalik ja täpselt seda me G20 kohtumiselt ootame. Seal tuleb karmilt ja jõuliselt ellu viia reformid, mis algatati eelmistel tippkohtumistel. Tuleb lõpule viia finantssektori reguleerimise rahvusvaheline raamistik, et see aitaks kaasa investeeringutele, kasvule ja tööhõivele. Kinnitada tuleb juhtpõhimõtteid. Kriis ei ole läbi. Ei tohi naasta kriisieelsesse olukorda ja loobuda meetmetest, mis on vajalikud, et niivõrd kui võimalik hoida ära uusi kriise, millel on eriti hävitav mõju just reaalmajandusele, kasvule ja tööhõivele. Samamoodi on vaja tugevdada järelevalvet ja regulatsiooni. Järelevalvekohustustes tuleb arvestada süsteemseid riske, mida rahandusinstitutsioonid selles sektoris tekitavad. Spekulatiivse tegevuse vastu, mis on väga oluline riski allikas, tuleb võidelda kapitalinõuete suurendamise ja Baseli reeglite rahvusvahelise kohaldamisega. Finantssektori palkade osas peaksime soovitama palgakomisjonide moodustamist, karmimate avalikustamisnõuetega läbipaistvuse suurendamist ning lisatasude, eelkõige preemiate üle järelevalvet. Globaalsete finantsinstitutsioonide tugevdamine on samuti kohustuslik, nagu ka IMFi juhtimise ja esindatuse reform. Volinik, sellised on osad rahva ootustest seoses järgmise G20 kohtumisega, kus Euroopa peab rääkima ühel häälel, meelekindlalt ja veenvalt."@et5
"− Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, pidän määrätietoisuuttanne myönteisenä. EU on alkanut toteuttaa tehokasta sääntelyä, mutta EU ei saa joutua eristyksiin. Tiivis kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, ja juuri sitä odotamme G20-huippukokoukselta. Sen on edistettävä edellisissä kokouksissa alulle pantuja uudistuksia ankarasti ja tarmokkaasti. Rahoitusalan sääntelyn kansainväliset puitteet on täydennettävä, jotta niillä voidaan auttaa investointeja, kasvua ja työllisyyttä. Ohjaavat periaatteet on hyväksyttävä. Kriisi ei ole ohi. Emme saa palata sitä edeltäneeseen tilanteeseen ja hylätä toimenpiteitä, joita tarvitaan välttämään, mahdollisuuksien mukaan, sellaisten kriisien toistumista, jotka vahingoittavat erityisesti reaalitaloutta, kasvua ja työllisyyttä. Valvonnan ja sääntelyn vahvistaminen on samoin välttämätöntä. Valvontaa koskevissa velvoitteissa pitäisi näkyä sen järjestelmällisen riskin taso, jonka rahoituslaitokset aiheuttavat tälle alalle. Huomattavaa riskiä edustavia keinottelutoimia pitäisi rajoittaa lisäämällä pääomavaatimuksia ja soveltamalla Baselin sääntöjä kansainvälisesti. Rahoitusalan palkkojen osalta suosittelemme palkkakomiteoiden perustamista, kyseisten palkkojen avoimuuden lisäämistä, tiukempien ilmoitusvaatimusten käyttöönottoa ja eri palkkojen, erityisesti palkkioiden, valvontaa. Maailmanlaajuisten rahoituslaitosten vahvistaminen on myös pakollista, kuten myös IMF:n hallinnon ja edustuksen uudistaminen. Arvoisa komission jäsen, tässä on joitakin niistä odotuksista, joita kansalaisilla on seuraavalta G20-huippukokoukselta, jossa EU:n on puhuttava yhdellä äänellä, päättäväisesti ja vakuuttavasti."@fi7
"Elnök úr, biztos úr, üdvözlöm az eltökéltségüket. Európa elkezdte az érdemi szabályozás bevezetését, de nem szabad elszigetelődnie e téren. Szoros nemzetközi együttműködésre van szükség, és éppen ezt várjuk a G20-tól. Szigorúan és határozottan kell haladnia a reformok korábbi találkozókon kijelölt útján. Ki kell egészíteni a pénzügyi ágazat nemzetközi szabályozási keretrendszerét, oly módon, hogy az támogassa a beruházásokat, a növekedést és a foglalkoztatást. Meg kell erősíteni a vezérelveket. A válság még nem ért véget. Nem szabad visszatérnünk a régi helyzethez és felhagynunk azokkal az intézkedésekkel, amelyek célja a reálgazdaságra, a növekedésre és a foglalkoztatásra különösen káros válságok megújulásának lehetőség szerinti elkerülése. Szintén szükség van a felügyelet és a szabályozás megerősítésére. A felügyeleti kötelezettségeknek tükrözniük kell a pénzügyi intézmények miatt az ágazatot fenyegető rendszerszintű kockázat mértékét. A jelentős kockázatot képviselő spekulációs ügyleteket vissza kell szorítani a tőkekövetelmények növelésével és a bázeli szabályok nemzetközi szintű alkalmazásával. Ami a pénzügyi ágazatbeli fizetéseket illeti, ajánljuk kifizetési bizottságok létrehozását, a fizetések átláthatóságának szigorúbb nyilvánosságra hozatali követelményeken keresztüli fokozását, valamint a változó fizetések (nevezetesen a prémiumok) felügyeletét. A globális pénzügyi intézmények megerősítése úgyszintén sürgető szükséglet, hasonlóan az IMF irányításának és az abban való képviseletnek a kérdéséhez. Biztos úr, többek között ezeket várják a polgárok következő G20-tól, ahol Európának egy hangon, határozottan és meggyőződéssel kell fellépnie."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, mi compiaccio della vostra determinazione. L’Europa ha iniziato ad applicare norme efficaci, ma non deve rimanere isolata. Si rende necessaria una stretta collaborazione internazionale, ed è proprio quello che ci aspettiamo dal G20. Il Gruppo dei Venti deve dare seguito alle riforme avviate in occasione dei vertici precedenti, con rigore e vigore. E’ necessario completare il quadro internazionale di regolamentazione del settore finanziario in modo da sostenere investimenti, crescita e occupazione. E’ necessario stabilire principi guida. La crisi non è passata. Non dobbiamo tornare alla situazione ex ante ed abbandonare quelle misure necessarie ad evitare, per quanto possibile, nuove crisi fortemente dannose per l'economia reale, la crescita e l'occupazione. Si rende altresì necessario rafforzare vigilanza e regolamentazione. Gli obblighi di vigilanza dovrebbero riflettere il livello di rischio sistematico che le istituzioni finanziarie impongono in questo settore. Le attività speculative che comportano un elevato livello di rischio dovrebbero essere scoraggiate rendendo più rigorosi i requisiti patrimoniali e applicando a livello internazionale il quadro normativo di Basilea. Per quanto riguarda le remunerazioni nel settore finanziario, dovremmo raccomandare commissioni aumentare la trasparenza dei compensi attraverso un’informativa più severa controllare le retribuzioni variabili, in particolare i bonus. Si impone altresì il rafforzamento delle istituzioni finanziarie mondiali,nonché la riforma della e della rappresentanza presso il Fondo monetario internazionale. Signor Commissario, queste sono solo alcune delle aspettative che i cittadini nutrono nei confronti del prossimo G20, dove l'Europa dovrà parlare con una sola voce, con determinazione e convinzione."@it12
"Pone pirmininke, pone Komisijos nary, džiaugiuosi jūsų ryžtu. Europa ėmėsi įgyvendinti veiksmingą reguliavimo veiklą, bet šiuo atžvilgiu ji neturi atsidurti atskirtyje. Būtinas glaudus tarptautinis bendradarbiavimas ir būtent to tikimės iš G20 susitikimo. G20 valstybės privalo tvirtai ir energingai vykdyti reformas, dėl kurių susitarta praeituose susitikimuose. Turi būti sukurta tarptautinė finansų sektoriaus reguliavimo sistema, padėsianti skatinti investicijas, ekonomikos augimą ir užimtumą. Turi būti patvirtinti pagrindiniai principai. Krizė dar nesibaigė. Neturime grįžti prie padėties ir liautis įgyvendinti priemones, būtinas siekiant išvengti, kiek tai įmanoma, panašių krizių, darančių ypač didelę žalą tikrajai ekonomikai, augimui ir užimtumui. Vienodai svarbu stiprinti priežiūros ir reguliavimo veiklą. Įsipareigojimai vykdyti priežiūrą turėtų atitikti sisteminės rizikos, kurią finansų institucijos užtraukia šiam sektoriui, lygį. Spekuliacinė veikla, kuri užtraukia didelę riziką, turėtų būti varžoma sugriežtinant kapitalui keliamus reikalavimus, taip pat tarptautiniu mastu taikant vadinamąsias Bazelio taisykles. Dėl finansų sektoriuje mokamų atlyginimų. Turėtumėme rekomenduoti įsteigti komitetus mokėjimo klausimais, padidinti skaidrumą atlyginimų mokėjimo srityje nustatydami griežtesnius reikalavimus dėl informacijos atskleidimo ir vykdyti kintamųjų atlyginimo priedų, būtent premijų, mokėjimo priežiūrą. Taip pat vienodai būtina stiprinti pasaulio finansų institucijas ir reformuoti TVF valdymą bei atstovavimą jame. Pone Komisijos nary, tai kai kurie iš dalykų, kurių piliečiai tikisi iš kito G20 susitikimo. Šiame susitikime Europa privalo kalbėti vienu balsu, kuris turi būti ryžtingas ir įtikinamas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, es atbalstu jūsu apņēmību. Eiropa ir sākusi darbu pie efektīva regulējuma ieviešanas, taču nav pieļaujams, ka tā šajā virzienā darbojas viena. Ir nepieciešama cieša starptautiskā sadarbība, un tieši to mēs sagaidām no G20 sanāksmes. Šajā sanāksmē apņēmīgi un aktīvi jāturpina darbs pie reformām, kas tika aizsākts iepriekšējās sanāksmēs. Ir jāpabeidz darbs pie starptautiskā satvara finanšu nozares regulācijas jomā, lai tas palīdzētu veicināt ieguldījumus, izaugsmi un nodarbinātības pieaugumu. Ir jāapstiprina pamatprincipi. Krīze vēl nav beigusies. Mēs nedrīkstam atgriezties pirmskrīzes situācijā un atteikties no pasākumiem, kas nepieciešami, lai iespēju robežās nepieļautu, ka atjaunojas šīs krīzes, kuras īpaši nelabvēlīgi ietekmē reālo ekonomiku, izaugsmi un nodarbinātību. Uzraudzības un regulējuma stiprināšana ir vienlīdz svarīgi uzdevumi. Nepieciešamībai veikt uzraudzību ir jāatbilst tā sistēmiskā riska līmenim, ko finanšu iestādes šajā nozarē rada. Spekulatīvās darbības, kas saistītas ar ievērojamu risku, ir jāizskauž, palielinot kapitāla prasības un starptautiskā līmenī piemērojot Bāzeles noteikumus. Attiecībā uz atalgojumu finanšu nozarē mums ir jāiesaka izveidot atalgojuma komitejas, veicināt šo atalgojumu pārredzamību, nosakot stingrākas prasības ievērot atklātību, un pārraudzīt mainīgos atalgojumus, īpaši prēmijas. Noteikti nepieciešama arī pasaules finanšu iestāžu stiprināšana un reformas attiecībā uz SVF pārvaldību un pārstāvniecību tajā. Komisāra kungs, šie ir daži no aspektiem, ar kuriem iedzīvotāji saista savas cerības attiecībā uz nākamo G20 sanāksmi, kurā Eiropai apņēmīgi un pārliecinoši jāpauž vienota nostāja."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je me félicite de votre détermination. L'Europe a commencé à mettre en place une réglementation efficace, mais elle ne peut pas être isolée. Une étroite coopération internationale est nécessaire, et c'est bien ce que nous attendons du G20. Il doit poursuivre avec rigueur et vigueur les réformes qui ont été entamées lors des précédentes réunions. Il faut parfaire le cadre international de régulation du secteur financier afin qu'il soit au service de l'investissement, de la croissance et de l'emploi. Des principes directeurs doivent être affirmés. La crise n'est pas finie. Nous ne devons pas revenir à la situation antérieure et renoncer aux mesures qui s'imposent pour éviter, autant que faire se peut, le renouvellement de crises particulièrement dommageables à l'économie réelle, à la croissance et à l'emploi. Le renforcement de la surveillance et de la régulation est également nécessaire. Les obligations de supervision doivent refléter le niveau du risque systémique que les institutions financières font peser sur ce secteur. Les activités de spéculation, qui représentent un risque important, doivent être découragées en augmentant les exigences de fonds propres et en appliquant internationalement les règles de Bâle. S'agissant des rémunérations dans le secteur financier, il convient de préconiser des comités de rémunération, d'accroître la transparence de ces rémunérations par des obligations de publication plus strictes et d'encadrer les rémunérations variables, notamment les bonus. Le renforcement des institutions financières mondiales est également un impératif, de même que la réforme de la gouvernance et de la représentation au FMI. Voilà, Monsieur le Commissaire, quelques-unes des attentes des citoyens face au prochain G20, où l'Europe devra s'exprimer d'une seule voix, avec force et conviction."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ik ben verheugd over uw vastberadenheid. Europa is begonnen met de invoering van een doeltreffende regelgeving, maar mag zich niet afzonderen. Een nauwe internationale samenwerking is noodzakelijk en dat verwachten we dan ook van de G-20. Deze top moet de hervormingen die tijdens voorgaande vergaderingen zijn ingezet streng en onverbiddelijk voortzetten. We moeten het internationale raamwerk voor de regelgeving van de financiële sector optimaal afstemmen op investering, groei en werkgelegenheid. We moeten leidende beginselen vaststellen. De crisis is nog niet voorbij. We mogen niet terugkeren naar de situatie van voorheen en afzien van maatregelen die nodig zijn om nieuwe crises, die zeer schadelijk zijn voor de reële economie, de groei en de werkgelegenheid, te voorkomen voor zover dat mogelijk is. Versterking van het toezicht en de regelgeving is eveneens noodzakelijk. De verplichtingen met betrekking tot het toezicht moeten een afspiegeling zijn van het niveau van het stelselmatige risico dat de financiële instellingen voor deze sector vormen. De speculaties, die een groot risico vormen, moeten ontmoedigd worden door de eisen aan het eigen kapitaal te vergroten en door de regels van het akkoord van Basel internationaal toe te passen. Voor wat betreft de beloningen in de financiële sector is het wenselijk om beloningscommissies in te stellen, de transparantie van de beloningen te vergroten door strengere eisen ten aanzien van de openbaarmaking en toezicht te houden op variabele beloningen zoals bonussen. Versterking van de internationale financiële instellingen is eveneens noodzakelijk, evenals de hervorming van het bestuur en de vertegenwoordiging bij het IMF. Mijnheer de commissaris, dit zijn enkele verwachtingen die burgers hebben ten aanzien van de komende G-20-Top, waar Europa met één stem, vastberaden en overtuigend, zal moeten spreken."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Z zadowoleniem przyjmuję państwa determinację. Europa zaczęła wprowadzać skuteczne regulacje, lecz Europa nie może znaleźć się w izolacji. Konieczna jest ścisła międzynarodowa współpraca − to jest dokładnie to, czego oczekujemy od szczytu G-20. Europa musi kontynuować reformy, które zostały zapoczątkowane na wcześniejszych spotkaniach, rygorystycznie i z wigorem. Należy ostatecznie dopracować międzynarodowe ramy regulujące działanie sektora finansowego, aby mogły one wspomagać inwestycje, wzrost i zatrudnienie. Należy potwierdzić zasady przewodnie. Kryzys jeszcze nie minął. Nie wolno nam powrócić do poprzedniej sytuacji, ani rezygnować ze środków koniecznych do uniknięcia (w stopniu, w jakim jest to możliwe) nawrotu kryzysów, szczególnie destruktywnych dla realnej gospodarki, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Równie konieczne jest wzmocnienie nadzoru i regulacji. Zobowiązania do regulacji powinny odzwierciedlać poziom ryzyka systemowego, jakie instytucje finansowe nakładają na ten sektor. Należy zniechęcać do podejmowania spekulatywnych działań, które przestawiają istotne ryzyko, poprzez podnoszenie wymagań dotyczących kapitału i stosowanie na skalę międzynarodową zasad z Bazylei. Co się tyczy wynagrodzeń w sektorze finansowym, powinniśmy zalecać powoływanie komisji płacowych, zwiększać przejrzystość tych wynagrodzeń przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów ujawniania informacji, jak również sprawować kontrolę nad różnymi rodzajami wynagrodzeń, w tym w szczególności nad premiami. Także umacnianie globalnych instytucji finansowych jest ważnym imperatywem, podobnie jak reforma zarządzania i reprezentacji w MFW. Panie komisarzu! Oto niektóre z oczekiwań, które obywatele kierują pod adresem najbliższego szczytu G-20, na którym Europa musi przemówić jednym głosem, zdecydowanie i z przekonaniem."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, congratulo-me com a sua determinação. A Europa começou a aplicar uma regulamentação eficaz, mas não pode avançar isolada. É necessária uma estreita cooperação internacional, e é isso que esperamos do G20. Tem de prosseguir, com rigor e energia, as reformas iniciadas nas reuniões anteriores. Há que completar o quadro internacional de regulação do sector financeiro, de forma a colocá-lo ao serviço do investimento, do crescimento e do emprego. Têm de ser afirmados princípios directores. A crise não acabou. Não devemos voltar à situação anterior e renunciar às medidas que se impõem para evitar, tanto quanto possível, a repetição de crises particularmente prejudiciais para a economia real, o crescimento e o emprego. É igualmente necessário o reforço da vigilância e da regulação. As obrigações de supervisão devem reflectir o nível de risco sistémico que as instituições financeiras impõem ao sector. As actividades de especulação, que representam um risco importante, devem ser desencorajadas, aumentando as exigências de fundos próprios e aplicando as regras de Basileia a nível internacional. No que respeita às remunerações no sector financeiro, há que preconizar comités de remuneração, que aumentar a transparência dessas remunerações através de obrigações de publicação mais rígidas, e que enquadrar as remunerações variáveis, nomeadamente os prémios. O reforço das instituições financeiras mundiais é também imperativo, da mesma maneira que a reforma da governação e da representação no FMI. Eis, Senhor Comissário, algumas das expectativas dos cidadãos na próxima Cimeira do G20, onde a Europa deverá falar a uma só voz, com força e convicção."@pt17
"Dle preşedinte, dle comisar, mă bucur că sunteţi atât de hotărâţi. Europa a început să pună în aplicare reglementări eficace, însă nu poate acţiona în izolare. Avem nevoie de cooperare internaţională strânsă şi aşteptăm acest lucru de la G20. Acest grup trebuie să urmărească în mod riguros şi viguros reformele iniţiate la întâlnirile anterioare. Trebuie finalizat cadrul internaţional de reglementare a sectorului financiar, astfel încât să poată fi sprijinite investiţiile, creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Trebuie să fie formulate principii directoare. Criza nu a trecut. Nu trebuie să ne întoarcem la situaţia anterioară şi să abandonăm măsurile de care avem nevoie, pentru a evita, pe cât posibil, repetarea acestor crize care afectează în principal economia reală, creşterea şi forţa de muncă. La fel de necesară este consolidarea supravegherii şi a reglementării. Obligaţiile de supraveghere trebuie să reflecte nivelul riscurilor sistemice pe care instituţiile financiare le impun asupra acestui sector. Activităţile speculative, care reprezintă un risc semnificativ, trebuie descurajate prin creşterea rezervelor obligatorii de capital şi aplicarea la nivel internaţional a normelor Bazel. În ceea ce priveşte salariile din sectorul financiar, recomandăm înfiinţarea de comitete de remunerare, creşterea transparenţei acestor salarii, cu cerinţe mai stricte de divulgare şi supraveghere a salariilor variabile, mai ales a bonusurilor. Consolidarea instituţiilor financiare globale este o altă cerinţă esenţială, la fel ca reforma guvernanţei şi a reprezentării în cadrul FMI. Dle comisar, acestea sunt o parte dintre aşteptările pe care cetăţenii le au de la următorul summit al G20, unde Europa trebuie să vorbească cu o singură voce, cu hotărâre şi convingere."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, vítam vaše odhodlanie. Európa začala zavádzať účinnú reguláciu, nesmie však zostať izolovaná. Je potrebná úzka medzinárodná spolupráca a presne to očakávame od skupiny G20. Musí sa nekompromisne a aktívne vydať cestou reforiem, ktoré boli začaté na predchádzajúcich stretnutiach. Musí sa dokončiť medzinárodný rámec pre reguláciu finančného sektora, ktorý pomôže investíciám, rastu a zamestnanosti. Musia sa odsúhlasiť hlavné zásady. Kríza ešte neskončila. Nesmieme sa vrátiť do situácie a vzdať sa opatrení potrebných na zabránenie v čo možno najväčšej miere obnoveniu kríz, ktoré zvlášť poškodzujú reálnu ekonomiku, rast a zamestnanosť. Rovnako dôležité je posilnenie dohľadu a regulácie. Pravidlá dohľadu by mali odzrkadľovať úroveň systémového rizika, ktorým finančné inštitúcie ohrozujú tento sektor. Zvýšenie kapitálových požiadaviek a medzinárodné uplatňovanie bazilejských pravidiel by malo odrádzať od špekulatívnych aktivít, ktoré predstavujú značné riziko. Pokiaľ ide o platy vo finančnom sektore, mali by sme odporučiť vytvorenie platových výborov, zvýšiť transparentnosť týchto platov s prísnejšími požiadavkami na zverejňovanie a dohliadať na variabilné platy, predovšetkým bonusy. Nevyhnutnosťou je aj posilnenie svetových finančných inštitúcií, ako aj reforma riadenia a zastúpenia v MMF. Pán komisár, toto sú niektoré z očakávaní občanov od samitu G20, na ktorom musí Európa vystupovať jednohlasne, s odhodlaním a presvedčením."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, pozdravljam vašo odločnost. Evropa je začela izvajati učinkovito ureditev, vendar pri tem ne sme ostati osamljena. Potrebno je tesno mednarodno sodelovanje in prav to je tisto, kar pričakujemo od vrha G20. Reforme, ki so bile sprožene na prejšnjih srečanjih, mora izvrševati z vso strogostjo in silovitostjo. Dokončati je treba mednarodni okvir za ureditev finančnega sektorja, da bi lahko pomagala naložbam, rasti in zaposlovanju. Potrditi je treba vodilna načela. Kriza še ni minila. Ne smemo se vrniti v prejšnji položaj in opustiti ukrepe, ki jih potrebujemo, da bi se, kolikor je mogoče, izognili ponovitvi kriz, ki še posebej škodijo realni ekonomiji, rasti in zaposlovanju. Enako potrebna je tudi okrepitev nadzora in ureditve. Obveznosti za nadzor bi morale odražati raven sistematičnega tveganja, ki ga v tem sektorju povzročajo finančne ustanove. Špekulacije, ki predstavljajo precejšnje tveganje, bi morali zaustaviti s povečanjem kapitalskih zahtev in uporabo baselskih pravil na mednarodni ravni. Kar zadeva plače v finančnem sektorju, bi morali predlagati odbore za plače, povečati preglednost teh plač s strožjimi zahtevami glede razkritja ter nadzorovati spremenljive plače, predvsem pa nagrade. Enako nujna je tudi okrepitev svetovnih finančnih ustanov, kakor tudi reforma upravljanja in predstavljanja MDS. Gospod komisar, to so samo nekatera izmed pričakovanj, ki jih imajo državljani od naslednjega vrha G20, na katerem mora Evropa spregovoriti enoglasno, z vso odločnostjo in prepričanostjo."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag välkomnar er beslutsamhet. EU har börjat tillämpa effektiv lagstiftning, men vi får inte bli isolerade. Det är nödvändigt med ett nära internationellt samarbete och det är just det vi förväntar oss av G20. Man måste på ett bestämt och kraftfullt sätt fullfölja de reformer som man tog initiativ till vid tidigare möten. Den internationella ramen för reglering av finanssektorn måste slutföras så att den kan bli ett stöd i samband med investeringar, tillväxt och sysselsättning. Man måste bekräfta vilka riktlinjer som ska tillämpas. Krisen är inte över. Vi får inte återvända till den tidigare situationen och överge åtgärder som behövs för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att vi får nya kriser som kan vara särskilt skadliga för realekonomin, tillväxten och sysselsättningen. Det är lika viktigt att stärka övervakningen och lagstiftningen. Skyldigheterna avseende övervakningen bör spegla den grad av systemrisk som finansinstituten utgör för denna sektor. Spekulativ verksamhet, som står för en betydande risk, bör man avskräcka från genom att skärpa kapitalkraven och tillämpa Baselbestämmelserna internationellt. När det gäller lönerna inom finanssektorn bör vi rekommendera betalningskommittéer, öka öppenheten i lönefrågorna med strängare krav på offentlighet och övervaka rörliga löner, framför allt bonusar. Stärkandet av globala finansinstitut samt reformeringen av IMF:s ledning och representation är också viktiga initiativ. Detta är några av de förväntningar som medborgarna har på nästa G20-möte, och EU måste visa upp en enad front med beslutsamhet och övertygelse."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph