Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-15-Speech-2-157"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090915.18.2-157"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I should like to ask Mr Barroso: why the unseemly haste? Why change the rules of the game? Why does your re-election for five years as Commission President have to take place now? Well, of course, the answer is Ireland and the Lisbon Treaty. The plan is to show everybody that the ship is steady, that everything is going well, that all the Irish have to do is to correct their rather silly little mistake – and indeed your working document is written as if the Treaty were already ratified. But there is a rather important point being missed here: you have been the boss; you have been the governor for the last five years. You have been in charge of overseeing that the Constitutional Treaty was pushed through. But things went wrong, did they not? The French said ‘no’ and the Dutch said ‘no’, but you refused to accept these democratic results and you took part, with many Members of this Parliament, in the absolute deceit that is the Lisbon Treaty. You told us that the flag and the anthem would be dropped, but I have not seen much evidence of that. No, you rebranded it as the Lisbon Treaty but you could not stop the Irish from voting, and the Irish said ‘no’. But once again you could not accept a democratic result, oh no – the Irish have to vote again! Where in all of this, given that you are in charge, is the principle of democratic accountability? Well, you might argue that there is not much democracy left in the European Union now, but there should at least be some degree of accountability, and I would argue that, on the eve of what may well be a fourth rejection of this Treaty, the one that kills it off for good, this Parliament should not install you as Commission President for the next five years until we have that result. If the Irish people say ‘no’ for a second time, then we simply have to respect what they say, and you have to go as President of the Commission. It would happen in any other walk of life, it would happen in any business, and I suggest that it really ought to happen in European politics. And what about your record? You have overseen the Lisbon Agenda: it was sunk without trace way before the credit crunch hit us. Now you are telling us we have to have a commissioner for immigration, taking away from nation states their most basic right to decide who comes to live, work and settle in their countries. You have pushed on with your obsession with climate change, which has led to massive costs and no material benefits whatsoever. But, above all, it is the fact that you ignored that Irish referendum, that you said the Irish cannot stop this Treaty: for that reason alone, I simply cannot support you. But it is possible that I have got this horribly wrong. It is possible that you are the right man after all, because yesterday in the a poll asked: If Lisbon goes through without a referendum, would you want Britain to stay part of the European Union? And by 43% to 26% – for the first time in over 30 years – a massive majority of Britons said they want us to leave this European Union if Mr Barroso gets his way. So maybe I got it wrong: maybe you are the right man. We will see. Yes, he is very happy to go!"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, rád bych se pana Barrosa zeptal: proč ten nevhodný spěch? Proč měnit pravidla hry? Proč má vaše znovuzvolení předsedou Komise na dalších pět let proběhnout zrovna nyní? Samozřejmě, odpovědí je Irsko aLisabonská smlouva. Plánem je ukázat každému, že je loď pevná, že jde všechno dobře a že všechno, co mají Irové udělat, je napravit jejich poněkud hloupou chybičku – a váš pracovní dokument je vskutku sepsán tak, jako kdyby byla smlouva již ratifikována. Ale chybí nám tu jeden poněkud důležitý bod: vy jste byl šéfem; vy jste byl po dobu pěti let vládcem. Vy jste byl odpovědný za dohled nad tím, že Ústavní smlouva projde. Ale to vám nevyšlo, že? Francouzi řekli „ne“ a Nizozemci řekli „ne“, ale vy jste odmítl tyto demokratické výsledky přijmout a podílel jste se, spolu s mnoha poslanci tohoto Parlamentu, na naprostém podvodu, jímž je Lisabonská smlouva. Řekl jste nám, že vlajka a hymna se přestanou používat, ale to jsem zatím nezaregistroval. Ne, přejmenoval jste ji na Lisabonskou smlouvu, ale nemohl jste zabránit Irům hlasovat a Irové řekli „ne“. Ale opět jste nemohl přijmout demokratické výsledky, kdepak – Irové museli znovu hlasovat! Vzhledem k tomu, že máte zodpovědnost, kde je v tomto všem princip demokratické zodpovědnosti? Mohl byste namítnout, že v Evropské unii už dnes mnoho demokracie není, ale stále by měla existovat alespoň nějaká úroveň zodpovědnosti a já tvrdím, že v předvečer toho, co by klidně mohlo být čtvrtým odmítnutím této smlouvy, tím, které ji nadobro odsoudí, by vás tento Parlament neměl dosadit jako předsedu Komise na dalších pět let, a to dokud budeme znát výsledek. Pokud Irové řeknou „ne“ podruhé, pak prostě musíme respektovat to, co řeknou, a vy musíte jako předseda Komise odejít. Na jakékoliv jiné pozici  a v jakémkoliv jiném zaměstnání by k tomu došlo a já navrhuji, aby tomu tak bylo i v evropské politice. A co váš rejstřík? Dohlížel jste na lisabonskou agendu: beze stopy zapadla ještě předtím, než nás zasáhla úvěrová krize. Nyní nám říkáte, že musíme mít komisaře pro přistěhovalectví, čímž  národním státům odebíráte nejzákladnější právo rozhodnout si o tom, kdo přichází do jejich zemí žít, pracovat a usadit se. Pokračujete ve své posedlosti klimatickými změnami, což vedlo k masivním nákladům a vůbec žádnému reálnému prospěchu. Ale především skutečností zůstává, že jste ignoroval irské referendum, že jste řekl, že Irové tuto smlouvu nemohou zastavit: už jen z tohoto jediného důvodu vás nemohu podpořit. Ale možná se jen hrozně mýlím. Je možné, že jste nakonec tou správnou osobou, protože ve včerejším vydání deníku byla v průzkumu položena otázka: Pokud Lisabon projde bez referenda, chtěli byste, aby Británie zůstala součástí Evropské unie? A poměrem 43% ku 26% – poprvé za 30 let – valná většina Britů řekla, že chtějí, abychom z  Evropské unie odešli, pokud si pan Barroso prosadí své. Takže možná jsem to špatně pochopil: možná jste tou správnou osobou. Uvidíme. Ano, velmi rád půjde!"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne spørge hr. Barroso om, hvorfor det haster så meget. Hvorfor ændre spillets regler? Hvorfor skal hans genvalg som formand for Kommissionen finde sted nu? Svaret er naturligvis Irland og Lissabontraktaten. Planen er at vise alle, at skibet sejler stødt, at alt går, som det skal, at det eneste, irerne skal gøre, er at rette deres lettere tåbelige lille fejltagelse, og hr. Barrosos arbejdsdokument er faktisk skrevet, som om traktaten allerede var blevet ratificeret. Men der er noget ret så vigtigt, der bliver overset her. De har været chefen, De har stået ved roret i de sidste fem år. De har haft ansvaret for at få forfatningstraktaten presset igennem. Men tingene gik galt, ikke sandt? Franskmændene sagde nej, og hollænderne sagde nej, men De nægtede at acceptere disse demokratiske resultater, og De deltog sammen med mange medlemmer af Parlamentet i det absolutte bedrag, som Lissabontraktaten er. De fortalte os, at man ville opgive flaget og hymnen, men det har jeg ikke set tegn på. Nej, De gav det et nyt navn og kaldte det Lissabontraktaten, men De kunne ikke afholde irerne fra at stemme, og irerne sagde nej. Men heller ikke denne gang kunne De acceptere et demokratisk resultat. Åh nej – irerne skulle stemme igen! Hvor finder vi i alt dette, og i lyset af at De har ansvaret, princippet om demokratisk ansvarlighed? Ja, man kan hævde, at der ikke er meget demokrati tilbage i EU nu, men der burde i det mindste være en vis grad af ansvarlighed, og jeg vil hævde, at Parlamentet ikke nu lige før denne afstemning, som måske vil resultere i den fjerde forkastelse af denne traktat, og måske den, der vil betyde dens endeligt, skal indsætte Dem som formand for Kommissionen i de næste fem år, før vi har set det resultat. Hvis det irske folk siger nej for anden gang, bør vi simpelthen respektere, hvad de siger, og De må gå af som formand for Kommissionen. Det ville ske i enhver anden profession, det ville ske i ethvert andet erhverv, og jeg vil mene, at det også bør ske i europæisk politik. Og hvad med Deres resultater indtil videre? De havde ansvaret for Lissabontraktaten. Den forsvandt sporløst, før kreditkrisen ramte os. Nu fortæller De os, at vi skal have en kommissær for indvandring, og De fratager dermed medlemsstaterne deres mest grundlæggende ret til at bestemme, hvem der kan komme og bo, arbejde og slå sig ned i deres lande. De har presset på med Deres besættelse af klimaændringer, hvilket har ført til kæmpestore udgifter uden nogen som helst konkrete fordele. Men først og fremmest er der den kendsgerning, at De ignorerede den irske folkeafstemning, at De sagde, at irerne ikke kan standse denne traktat. Alene af den grund kan jeg ikke støtte Dem. Men det er muligt, at jeg tager helt og aldeles fejl. Det er muligt, at De er den rette mand, når det kommer til stykket, for i går var der i Daily Telegraph en opinionsundersøgelse, hvor man spurgte, om man ønskede, at Storbritannien skulle forblive i EU, hvis Lissabon træder i kraft uden en folkeafstemning. Og for første gang i mere end 30 år sagde et massivt flertal af briterne – 43 % mod 26 % – at de ønskede, at Storbritannien skulle forlade dette EU, hvis hr. Barroso får sin vilje. Så måske har jeg uret, måske er De den rigtige mand. Vi får se. Ja, han er meget glad for at gå!"@da2
"Herr Präsident, ich möchte Herrn Barroso fragen: Warum die unziemliche Eile? Warum die Spielregeln ändern? Warum muss Ihre Wiederwahl zum Kommissionspräsidenten für fünf Jahre jetzt stattfinden? Nun, natürlich, die Antwort lautet Irland und der Vertrag von Lissabon. Der Plan besteht darin, jedem zu zeigen, dass das Schiff stabil ist, dass alles gut läuft, dass die Iren nur ihren ziemlich dummen kleinen Fehler korrigieren müssen – und in der Tat ist Ihr Arbeitspapier so geschrieben, als ob der Vertrag bereits ratifiziert wäre. Aber ein recht wichtiger Punkt wurde hier übersehen: Sie waren der Chef; Sie waren die letzten fünf Jahre der Präsident. Sie waren damit beauftragt, zu überwachen, dass der Vertrag über eine Verfassung für Europa durchgesetzt würde. Aber es ging schief, nicht wahr? Die Franzosen sagten „Nein‟ und die Niederländer sagten „Nein‟, aber Sie weigerten sich, diese demokratischen Ergebnisse zu akzeptieren und zusammen mit vielen Abgeordneten dieses Parlaments beteiligten Sie sich an dem absoluten Betrug, dem Vertrag von Lissabon. Sie sagten uns, dass die Flagge und die Hymne verworfen würden, aber ich habe nicht viele Anzeichen dafür gesehen. Nein, Sie gaben dem Ganzen einen neuen Namen, den Vertrag von Lissabon, aber sie konnten die Iren nicht daran hindern, abzustimmen und die Iren sagten „Nein‟. Aber wieder einmal konnten Sie ein demokratisches Ergebnis nicht akzeptieren, oh nein – die Iren müssen noch einmal abstimmen! Vorausgesetzt, dass Sie zuständig sind, wo bleibt bei all dem die demokratische Verantwortung? Nun, Sie mögen einwenden, dass jetzt in der Europäischen Union nicht viel Demokratie übrig ist, aber es sollte zumindest ein gewisses Maß an Verantwortung vorhanden sein, und ich möchte behaupten, dass dieses Parlament am Vorabend von dem, was eine vierte Ablehnung des Vertrags werden könnte, wodurch er endgültig vom Tisch wäre, sie nicht als Kommissionspräsident für die nächsten fünf Jahre einsetzen sollte, bis wir dieses Ergebnis haben. Wenn die Iren ein zweites Mal „Nein‟ sagen, dann müssen wir einfach respektieren, was sie sagen, und Sie müssen als Kommissionspräsident gehen. Das würde in jeder anderen Gesellschaftsschicht passieren, es würde in jedem Geschäft passieren, und ich schlage vor, dass es wirklich in der europäischen Politik passieren sollte. Und wie sieht Ihre Bilanz aus? Sie haben die Agenda von Lissabon übersehen: Sie war spurlos verschwunden, bevor uns die Kreditkrise traf. Jetzt erzählen Sie uns, dass wir einen Kommissar für Einwanderung haben müssen, der den Nationalstaaten ihr Grundrecht nimmt, zu entscheiden, wer in ihre Länder zum Leben, Arbeiten und Wohnen kommt. Sie haben Ihre Besessenheit mit dem Klimawandel durchgesetzt, was zu hohen Kosten und keinerlei materiellem Nutzen geführt hat. Aber es ist vor allem die Tatsache, dass Sie das irische Referendum ignoriert haben, dass Sie sagten, dass die Iren den Vertrag nicht aufhalten können: Allein aus diesem Grund kann ich Sie nicht unterstützen. Aber es ist möglich, dass ich das alles furchtbar falsch aufgefasst habe. Es ist möglich, dass Sie doch der richtige Mann sind, denn gestern wurde bei einer Umfrage im gefragt: Wenn Lissabon ohne Referendum durchgeht, wollen Sie, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibt? Und mit einer großen Mehrheit von 43 % zu 26 % – zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren – sagten die Briten, dass sie aus der Europäischen Union austreten wollen, falls Herr Barroso seinen Kopf durchsetzt. Also habe ich es vielleicht falsch aufgefasst: Vielleicht sind Sie der richtige Mann. Wir werden es sehen. Ja, er ist sehr froh, gehen zu können!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στον κ. Barroso: για ποιον λόγο η άτοπη βιασύνη; Για ποιον λόγο να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού; Για ποιον λόγο η επανεκλογή σας για πέντε χρόνια ως Προέδρου της Επιτροπής πρέπει να γίνει τώρα; Φυσικά, η απάντηση είναι η Ιρλανδία και η Συνθήκη της Λισαβόνας. Το σχέδιο είναι να δείξουμε σε όλους ότι το πλοίο είναι σταθερό, ότι όλα πηγαίνουν καλά, πως αυτό που πρέπει να κάνουν οι Ιρλανδοί είναι να διορθώσουν το μάλλον ανόητο λαθάκι τους – και πράγματι το έγγραφο εργασίας σας είναι γραμμένο σαν να έχει ήδη επικυρωθεί η Συνθήκη. Αλλά υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό σημείο που παραβλέπεται εδώ: ήσαστε το αφεντικό· ήσαστε ο κυβερνήτης για τα τελευταία πέντε χρόνια. Ήσαστε αρμόδιος να επιβλέψετε την έγκριση της Συνταγματικής Συνθήκης. Αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά, έτσι δεν είναι; Οι Γάλλοι είπαν «όχι» και οι Ολλανδοί είπαν «όχι», αλλά εσείς αρνηθήκατε να αποδεχτείτε αυτά τα δημοκρατικά αποτελέσματα και συμμετείχατε, με πολλούς βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην απόλυτη απάτη που λέγεται Συνθήκη της Λισαβόνας. Μας είπατε ότι η σημαία και ο ύμνος θα αφήνονταν στην άκρη, αλλά δεν έχουμε ιδιαίτερες αποδείξεις προς τούτο. Όχι, τη μετονομάσατε σε Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά δεν μπορέσατε να εμποδίσετε τους Ιρλανδούς να ψηφίσουν, και οι Ιρλανδοί είπαν «όχι». Για άλλη μια φορά, όμως, δεν μπορέσατε να αποδεχτείτε ένα δημοκρατικό αποτέλεσμα, όχι – οι Ιρλανδοί πρέπει να ξαναψηφίσουν! Πού ακριβώς μέσα σε όλο αυτό, δεδομένου ότι εσείς είστε επικεφαλής, βρίσκεται η αρχή της δημοκρατικής ευθύνης; Μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι δεν έχει απομείνει πολλή δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει λίγη ευθύνη, και εγώ θα υποστήριζα ότι, την παραμονή αυτού που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι η τέταρτη απόρριψη της εν λόγω Συνθήκης, αυτή που την σκοτώνει για τα καλά, το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να σας τοποθετήσει στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής για τα επόμενα πέντε έτη έως ότου έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αν οι Ιρλανδοί πουν «όχι» για δεύτερη φορά, τότε πρέπει απλώς να σεβαστούμε αυτό που λένε, και εσείς πρέπει να αποχωρήσετε από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Θα συνέβαινε σε κάθε άλλη πτυχή της ζωής, θα συνέβαινε σε κάθε επιχείρηση, και προτείνω πραγματικά να συμβεί στην ευρωπαϊκή πολιτική. Και όσον αφορά το ιστορικό σας; Επιβλέψατε την ατζέντα της Λισαβόνας: βούλιαξε χωρίς να αφήσει ίχνη πολύ πριν μας πλήξει η πιστωτική κρίση. Τώρα μας λέτε ότι πρέπει να έχουμε έναν Επίτροπο αρμόδιο για τη μετανάστευση, απομακρύνοντας από τα εθνικά κράτη το βασικότερο δικαίωμά τους να αποφασίζουν ποιος έρχεται να ζήσει, να εργαστεί και να εγκατασταθεί στις χώρες τους. Διατηρήσατε την εμμονή σας με την κλιματική αλλαγή, γεγονός που οδήγησε σε υπέρογκα έξοδα και κανένα απολύτως ουσιώδες όφελος. Αλλά, πάνω απ’ όλα, είναι το γεγονός ότι αγνοήσατε το ιρλανδικό δημοψήφισμα, ότι είπατε ότι οι Ιρλανδοί δεν μπορούν να σταματήσουν την εν λόγω Συνθήκη: γι’ αυτόν και μόνο τον λόγο, εγώ απλώς δεν μπορώ να σας υποστηρίξω. Αλλά μπορεί να έχω καταλάβει εντελώς λανθασμένα τα πράγματα. Μπορεί να είστε ο κατάλληλος άνθρωπος τελικά, διότι χθες στην εφημερίδα ρωτήθηκε το εξής σε μια δημοσκόπηση: Αν η Λισαβόνα προχωρήσει χωρίς δημοψήφισμα, θα θέλατε η Βρετανία να παραμείνει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και με ποσοστό 43% έναντι 26% –για πρώτη φορά σε 30 χρόνια– η πλειονότητα των Βρετανών είπε ότι θέλει να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν περάσει η γνώμη του κ. Barroso. Επομένως, ίσως βλέπω εγώ λανθασμένα τα πράγματα: ίσως είστε ο κατάλληλος άνθρωπος. Θα δούμε. Ναι, είναι πολύ ευτυχής που φεύγει!"@el10
"Señor Presidente, me gustaría preguntarle al señor Barroso: ¿por qué esta premura tan impropia? ¿Por qué cambiar las reglas del juego? ¿Por qué tiene que producirse ahora su reelección de Presidente de la Comisión para cinco años? Bien, por supuesto, la respuesta es Irlanda y el Tratado de Lisboa. El plan es demostrar a todos que el barco está listo para zarpar, que todo va bien, que todo lo que tienen que hacer los irlandeses es corregir su pequeño y bastante tonto error, y realmente su documento de trabajo está redactado como si el Tratado ya estuviera ratificado. Pero aquí falta un punto bastante importante: usted ha sido el jefe; ha sido el director durante los últimos cinco años. Ha estado a cargo de supervisar que se impulsara el Tratado constitucional. Pero las cosas fueron mal, ¿verdad? Los franceses dijeron «no» y los holandeses dijeron «no», pero usted rechazó aceptar estos resultados democráticos y participó, con muchos diputados de este Parlamento, en el absoluto engaño que representa el Tratado de Lisboa. Usted nos manifestó que la bandera y el himno se abandonarían y no he visto mucha prueba de ello. No, usted lo renombró como el Tratado de Lisboa pero no podía impedir que los irlandeses votaran y los irlandeses dijeron «no». Pero una vez más no pudo aceptar un resultado democrático, ¡oh, no, los irlandeses tienen que votar de nuevo! ¿En qué parte de todo esto, dado que usted se halla al mando, reside el principio de responsabilidad democrática? Bien, usted puede argumentar que no queda mucha democracia en la Unión Europea ahora, pero al menos debería existir cierto grado de responsabilidad, y yo querría argumentar que, en vísperas de lo que bien puede convertirse en el cuarto rechazo de este Tratado, un rechazo que acabe con él definitivamente, este Parlamento no debería colocarle en el cargo de Presidente de la Comisión durante los próximos cinco años hasta que no tengamos un resultado. Si el pueblo irlandés dice «no» una segunda vez, tendremos que respetar lo que dicen y usted tendrá que dejar de ser Presidente de la Comisión. Ocurriría en situaciones de todo tipo, ocurriría en cualquier empresa y sugiero que debería ocurrir de verdad en la política europea. ¿Y qué hay de su récord? Usted ha supervisado la Agenda de Lisboa: estaba hundida sin remisión mucho antes de que nos alcanzara la crisis crediticia. Ahora nos cuenta que hemos de tener un comisario para la inmigración, arrebatándoles a los estados su derecho más básico de decidir quién llega a vivir, a trabajar y a establecerse en su país. Ha seguido usted adelante con su obsesión con el cambio climático, lo que ha conducido a unos costes masivos y ningún beneficio material en absoluto. Pero, sobre todo, es por el hecho de que usted ignoró el referéndum irlandés: únicamente por esa razón, simplemente no puedo apoyarle. Pero es posible que yo esté terriblemente equivocado en esto. Es posible que usted sea el hombre adecuado después de todo, porque ayer en el una encuesta formulaba la siguiente pregunta: ¿si Lisboa se aprueba sin un referéndum, querría usted que Gran Bretaña siguiera formando parte de la Unión Europea? Y el resultado fue de un 43 % frente a un 26 % —por primera vez en más de 30 años—: una enorme mayoría de británicos declaró que querían que abandonáramos esta Unión Europea si el señor Barroso sigue su camino. Así que quizá yo me haya equivocado: quizá usted sea el hombre adecuado. Ya veremos. ¡Sí, está muy contento de irse!"@es21
". – Lugupeetud juhataja! Ma tahaksin küsida härra Barrosolt: milleks sedasi ebasündsalt kiirustada? Miks muuta mängureegleid? Miks tuleb teid viieks aastaks komisjoni presidendi ametikohale valida just nüüd? Põhjuseks on muidugi Iirimaa ja Lissaboni leping. Plaan on näidata kõigile, et laev püsib kindlalt kursil, et kõik läheb hästi ja et iirlased peavad lihtsalt parandama oma pisikese rumala vea. Tõepoolest, teie töödokument on kirjutatud eeldusega, nagu oleks leping juba ratifitseeritud. Kuid üks üsna tähtis asi jäetakse kahe silma vahele – teie olete olnud juht viimased viis aastat. Teie pidite hoolitsema selle eest, et põhiseaduse leping läheks läbi. Aga asjad läksid valesti, eks ole? Prantslased ütlesid „ei” ja hollandlased ütlesid „ei”, kuid teie keeldusite neid demokraatlikke tulemusi tunnustamast ja osalesite koos paljude Euroopa Parlamendi liikmetega ehtsas pettuses, mille nimi on Lissaboni leping. Te ütlesite, et lipust ja hümnist loobutakse, kuid ma ei ole selle kohta kuigi palju tõendeid näinud. Ei, teie kujundasite selle ümber Lissaboni lepinguks, kuid te ei suutnud keelata iirlasi hääletamast ja iirlased ütlesid „ei”. Kuid jällegi ei saanud te demokraatliku tulemusega leppida, kaugeltki mitte – iirlased peavad veel kord hääletama! Kui teie olete juht, siis kus on selles kõiges demokraatliku vastutuse põhimõte? Võidakse ju väita, et Euroopa Liidus ei ole nüüdseks enam kuigi palju demokraatiat alles jäänud, kuid vähemalt mingisugunegi vastutus peaks ju olema. Mina ütleksin, et nüüd, mil leping võidakse peagi neljandat korda tagasi lükata, mille tulemusena leiab see igaveseks oma otsa, ei tohiks Euroopa Parlament teid järgmiseks viieks aastaks komisjoni presidendiks valida enne, kui meil on see tulemus käes. Kui iirlased ütlevad teist korda „ei”, siis me lihtsalt peame austama nende seisukohta ja teie peate komisjoni presidendi kohalt lahkuma. Selliselt käitutaks mis tahes valdkonnas või ettevõttes ning minu arvates tuleks nii käituda ka Euroopa poliitikas. Ja mida arvata teie saavutustest? Te vastutasite Lissaboni tegevuskava eest, kuid see läks täiesti põhja juba enne, kui meid tabas laenuvahendite kriis. Nüüd räägite, et meil peab olema rände volinik, võttes rahvusriikidelt nende kõige elementaarsema õiguse otsustada, kes tuleb nende riiki elama ja töötama. Te olete peale surunud oma kinnisideed kliimamuutuse kohta, mis on toonud kaasa suuri kulutusi, ent mitte mingisugust reaalset kasu. Kuid kõige olulisem on fakt, et te eirasite Iiri rahvahääletust; te ütlesite, et iirlased ei saa peatada selle lepingu jõustumist. Juba sel põhjusel ma lihtsalt ei saa teid toetada. Ent on võimalik, et ma olen täiesti valel teel. On võimalik, et olete tegelikult ikkagi õige inimene sellele ametikohale, sest eile küsiti Daily Telegraphi arvamusküsitluses: Kui Lissaboni leping läheb läbi ilma rahvahääletuseta, siis kas te tahate, et Suurbritannia jääks Euroopa Liidu liikmeks? Ja esimest korda üle 30 aasta ütles lõviosa britte – 43% 26% vastu –, et nad soovivad Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust, kui Barroso saab oma tahtmise. Nii et võib-olla ma eksin: võib-olla olete just teie õige inimene. Eks me näe. Jah, ta läheb rõõmuga!"@et5
". Arvoisa puhemies, esitän puheenjohtaja Barrosolle kysymyksen: mistä johtuu tämä tarpeeton kiire? Miksi muuttaa pelisääntöjä? Miksi uudelleenvalintanne komission puheenjohtajan tehtävään viideksi vuodeksi täytyy tapahtua nyt? Vastaus liittyy tietenkin Irlantiin ja Lissabonin sopimukseen. Suunnitelmana on osoittaa kaikille, että laiva on jo valmis lähtemään, että kaikki menee hyvin ja että irlantilaisten tarvitsee vain oikaista pieni hölmö virheensä. Valmisteluasiakirjannekin on kirjoitettu siten kuin sopimus olisi jo ratifioitu. Yksi tärkeä asia on kuitenkin unohdettu: olette ollut pomo; olette ollut johtaja viimeisten viiden vuoden ajan. Teidän tehtävänänne on ollut varmistaa, että perustuslakisopimus runnotaan läpi. Asiat menivät kuitenkin pieleen, eikö niin? Ranskalaiset ja hollantilaiset vastustivat sopimusta. Te kieltäydyitte hyväksymästä näitä demokraattisia äänestystuloksia ja osallistuitte monien Euroopan parlamentin jäsenten tavoin todelliseen petokseen, jota kutsutaan Lissabonin sopimukseksi. Te sanoitte meille, että lippu ja hymni jätettäisiin pois sopimuksesta, muttemme ole nähneet tästä juurikaan todisteita. Te lanseerasitte sopimuksen uudelleen Lissabonin sopimuksena muttette voinut estää irlantilaisia äänestämästä, ja Irlanti hylkäsi sopimuksen uudelleen. Jälleen kerran ette voinut kuitenkaan hyväksyä demokraattista tulosta – ja irlantilaiset joutuvat äänestämään uudelleen! Mihin tässä kaikessa – ottaen huomioon, että te olette vastuussa – on kadonnut demokraattisen vastuun periaate? Joku voisi toki väittää, ettei EU:ssa ole enää juurikaan jäljellä demokratiaa, mutta vastuuta pitäisi olla silti jonkin verran. Totean siksi – hieman ennen äänestystä, jossa sopimus saatetaan hylätä neljännen kerran, minkä seurauksena siitä vaietaan lopullisesti – ettei Euroopan parlamentin pitäisi valita teitä komission puheenjohtajaksi seuraaviksi viideksi vuodeksi, ennen kuin olemme saaneet äänestystuloksen. Jos irlantilaiset hylkäävät sopimuksen toisen kerran, meidän on yksinkertaisesti kunnioitettava sitä, mitä he sanovat, ja teidän on luovuttava komission puheenjohtajan tehtävästä. Näin tapahtuisi elämän muilla alueilla, näin kävisi liike-elämässä, ja väitän, että näin pitäisi todellakin käydä myös EU:n politiikassa. Entäpä sitten saavutuksenne? Olette valvonut Lissabonin strategiaa: se upposi jäljettömiin jo kauan ennen luottokriisiä. Nyt kerrotte meille, että tarvitsemme maahanmuutosta vastaavan komission jäsenen. Toisin sanoen olette viemässä kansallisvaltioilta niiden perusoikeuden päättää, kuka pääsee maahan asumaan, työskentelemään ja elämään. Olette jatkanut sinnikkäästi työtänne pakkomielteenne ilmastonmuutoksen parissa. Tästä on syntynyt valtavia kustannuksia muttei minkäänlaista konkreettista hyötyä. Ennen kaikkea on kuitenkin tosiasia, että sivuutitte Irlannin kansanäänestystuloksen ja sanoitte, etteivät irlantilaiset voi estää tätä sopimusta. Yksin tästä syystä en voi tukea teitä. On kuitenkin mahdollista, että olen hirvittävän väärässä. On mahdollista, että olette sittenkin oikea mies tehtävään, koska eilen lehden mielipidetutkimuksessa kysyttiin: "Jos Lissabonin sopimus hyväksytään ilman kansanäänestystä, haluatteko Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvän Euroopan unionin jäsenenä?". Brittien valtaenemmistö, 43 prosenttia, vastasi – ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen – haluavansa Yhdistyneen kuningaskunnan eroavan EU:sta, jos puheenjohtaja Barroso saa tahtonsa läpi. Kieltävästi vastasi 26 prosenttia. Olen siis saattanut ymmärtää kaiken väärin: ehkä olette sittenkin oikea mies. Se jää nähtäväksi. Kyllä, hän lähtee mielellään!"@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais demander à M. Barroso: pourquoi tant de hâte? Pourquoi changer les règles du jeu? Pourquoi votre réélection pour un mandat de 5 ans à la tête de la Commission doit-elle avoir lieu maintenant? Eh bien, évidemment, tout cela tient à l’Irlande et au traité de Lisbonne. L’objectif est de montrer à tous que le navire tient bon la vague, que tout va bien, et que tout ce que les Irlandais ont à faire, c’est revenir sur leur regrettable petite erreur - et d’ailleurs, à lire votre document, on pourrait croire que ce traité a déjà été ratifié. Mais c’est oublier un point fondamental: vous avez déjà été le patron; vous avez été aux commandes ces cinq dernières années. Vous avez été chargé de faire adopter le traité constitutionnel. Mais les choses ont mal tourné, n’est-ce pas? Les Français ont dit non, les Hollandais ont dit non, mais vous avez refusé d’accepter ces résultats démocratiques et vous avez pris part, avec de nombreux députés de ce Parlement, à la tromperie absolue qu’est le traité de Lisbonne. Vous nous avez dit que le drapeau et l’hymne seraient abandonnés, mais je n’ai rien vu qui m’en convainque. Non, vous l’avez rebaptisé «traité de Lisbonne», mais vous n’avez pas pu empêcher les Irlandais de voter, et les Irlandais ont voté «non». Mais une fois de plus, vous n’avez pas pu accepter un résultat démocratique, oh non - les Irlandais doivent revoter! Je vous demande, vu que vous êtes au pouvoir, où se trouve dans tout cela la responsabilité démocratique? Ma foi, on pourrait dire qu’il ne reste plus beaucoup de démocratie dans l’Union européenne à l’heure actuelle, mais il faudrait au moins garder un certain degré de responsabilité, et je dirais qu’à la veille de ce qui pourrait bien être le quatrième rejet de ce traité, celui qui l’enterre une bonne fois pour toutes, ce Parlement ne devrait pas vous nommer à tête de la Commission pour les cinq prochaines années jusqu’à ce que les résultats soient connus. Si le peuple irlandais dit «non» une deuxième fois, vous devrez respecter leur verdict et renoncer à la présidence de la Commission. C’est ce qui se passerait dans n’importe quel autre métier, dans n’importe quelle entreprise, et je pense qu’il doit en aller de même en politique européenne. Qu’en est-il de votre bilan? Vous avez supervisé le programme de Lisbonne – or, ce programme avait déjà coulé avant même la crise du crédit. Maintenant vous nous dites que nous avons besoin d’un commissaire à l’immigration, ce qui priverait les États-nations de leur droit le plus fondamental de décider qui peut venir vivre, travailler et s’installer dans leurs pays. Vous avez poursuivi votre obsession du changement climatique, qui a entraîné des coûts faramineux sans présenter le moindre avantage matériel. Mais vous avez surtout ignoré le référendum irlandais, vous avez affirmé que les Irlandais ne pourraient pas arrêter ce traité: pour cette raison seule, je ne peux tout simplement pas vous soutenir. Mais peut-être que je me suis trompé sur toute la ligne. Il est possible que vous soyez l’homme de la situation après tout. Le a publié hier les résultats d’un sondage dont la question était: «Si le traité de Lisbonne est adopté sans référendum, voudriez-vous que la Grande-Bretagne reste membre de l’Union européenne?» Et à 43 % contre 26 %, pour la première fois depuis plus de 30 ans, une majorité écrasante de Britanniques a dit vouloir quitter l’Union européenne si M. Barroso obtenait ce qu’il voulait. Alors peut-être que j’ai tort: peut-être que vous êtes l’homme qu’il nous faut, nous verrons. Oui, il est très heureux de partir!"@fr8
"Elnök úr! A következőt szeretném megkérdezni Barroso úrtól: mire ez a nagy sietség? Miért változtassuk meg a játékszabályokat? Miért éppen most kell Önt újraválasztani a Bizottság öt évre szóló elnöki posztjának betöltésére? Nos, természetesen a válasz az, hogy Írország és a Lisszaboni Szerződés miatt. A terv az, hogy mindenkinek megmutassuk, hogy a hajó szilárdan halad, minden a legnagyobb rendben, hogy az íreknek csak annyit kell tenniük, hogy kijavítják kissé meggondolatlanul elkövetett aprócska hibájukat – és Ön valóban úgy állította össze munkadokumentumát, mintha a szerződést már ratifikálták volna. De kimaradt egy elég fontos részlet: Ön volt a főnök; Ön volt a vezető az elmúlt öt évben. Az Ön feladata volt, hogy ügyeljen arra, hogy elfogadják az alkotmányos szerződést. De a dolgok rosszul alakultak, nemde? A franciák és a hollandok is „nem”-mel szavaztak, de Ön nem fogadta el ezeket a demokratikus eredményeket, és több európai parlamenti képviselővel együtt részt vett egy tökéletes cselben, azaz a Lisszaboni Szerződés létrehozásában. Ön azt mondta, hogy elhagyjuk a lobogót és a himnuszt, de ennek még nem sok jelét láttam. Nem, Ön ezt az egészet átalakította a Lisszaboni Szerződéssé, nem tudta megakadályozni az íreket abban, hogy szavazzanak, és az írek „nem”-et mondtak. De Ön most sem tudta elfogadni a demokratikus eredményt, ó, nem – így az íreknek újra kell szavazniuk! Mindezekben – tekintettel arra, hogy Ön a felelős – hol érvényesül a demokratikus elszámoltathatóság elve? Nos, Ön esetleg azzal érvelhet, hogy manapság nem túl sok demokrácia van már az Európai Unióban, de legalább bizonyos mértékű elszámoltathatóságnak lennie kell, én pedig azzal érvelek, hogy az azt megelőző napon, amikor is könnyen előfordulhat, hogy a Lisszaboni Szerződést – jó okkal – negyedszer is elutasítják, ez a Parlament nem iktathatja be Önt a következő öt évre mint a Bizottság elnökét, amíg nem tudjuk az eredményt. Ha az írek másodszor is „nem”-mel szavaznak, egyszerűen tiszteletben kell tartanunk a véleményüket, és Önnek – mint a Bizottság elnökének – távoznia kell. Az élet minden területén ez történne, minden esetben, és én azt gondolom, hogy az európai politikában is tényleg így kell történnie. Nézzük az Ön eddigi teljesítményét! Ön felügyelte a lisszaboni menetrendet: még a hitelválság előtt nyomtalanul eltűnt. Most pedig azt mondja nekünk, hogy szükségünk van egy bevándorlásért felelős biztosra, ami által megfosztja a nemzetállamokat a legalapvetőbb joguktól, azaz attól, hogy ők maguk dönthessenek arról, hogy ki lakhat, dolgozhat és telepedhet le országukban. Ön csak hajtogatta az éghajlatváltozással kapcsolatos rögeszméjét, ami eddig hatalmas költségeket okozott, de lényeges hasznot nem hozott. Mindenekelőtt azonban már csak azon egyetlen okból kifolyólag sem támogathatom Önt, hogy figyelmen kívül hagyta az ír népszavazást, hogy kijelentette, hogy az írek nem akadályozhatják meg ezt a szerződést. De lehet, hogy szörnyen elhibáztam a dolgokat. Lehetséges, hogy mégis Ön a megfelelő ember, mert tegnap a által közzétett közvélemény-kutatásban a következő kérdést tették fel: Amennyiben a Lisszaboni Szerződést népszavazás nélkül fogadják el, szeretné-e, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió tagállama maradjon? És 30 év alatt első alkalommal a britek jelentős többsége, azaz 43%-a –26% ellenében – azt válaszolta, hogy azt szeretné, hogy lépjünk ki az Európai Unióból, ha Barroso úr akarata érvényesül. Tehát lehet, hogy tévedtem: előfordulhat, hogy Ön a megfelelő ember. Majd meglátjuk. Igen, boldogan távozik!"@hu11
". Signor Presidente, desidero porre una domanda al presidente Barroso: perché questa fretta irragionevole? Perché cambiare le regole del gioco? Perché la sua rielezione a presidente della Commissione per i prossimi cinque anni deve aver luogo adesso? Ovviamente la risposta sta nell’Irlanda e nel trattato di Lisbona. Il piano consiste nel dimostrare a tutti che la nave è stabile, che tutto procede per il meglio e che gli irlandesi devono soltanto correggere un errore sciocco e di poco conto: in effetti, il suo documento di lavoro è stato elaborato come se il trattato fosse già in vigore. Eppure, da questo piano manca un punto di non trascurabile importanza: è stato lei il capo, è stato lei il governatore negli ultimi cinque anni. Era lei a dover garantire l’avanzamento del trattato costituzionale. Ma le cose non sono andate per il verso giusto, non è così? I francesi e gli olandesi hanno detto “no”, ma lei si è rifiutato di accettare questi risultati democratici e, insieme con molti membri di questo Parlamento, è stato complice di quella truffa vera e propria che è il trattato di Lisbona. Ci ha promesso che la bandiera e l’inno sarebbero stati stralciati, ma non ne vedo prova. Lo ha ribattezzato trattato di Lisbona, ma non è riuscito a impedire agli irlandesi di votare e respingerlo. Anche questa volta però, non ha accettato un risultato democratico, oh no: gli irlandesi devono votare di nuovo! In tutto questo, tenendo a mente che è lei al potere, che fine ha fatto il principio di responsabilità democratica? Ebbene, si potrebbe dire che non resta molta democrazia nell’Unione europea di oggi, ma dovrebbe essere garantito almeno un certo grado di responsabilità. Credo dunque che, alla vigilia di quella che, con ogni probabilità, sarà la quarta bocciatura di questo trattato e segnerà la sua fine definitiva, questo Parlamento non debba sceglierla come presidente della Commissione per i prossimi cinque anni a meno che non otteniamo quel risultato. Se gli irlandesi esprimeranno un secondo voto contrario, dovremo semplicemente rispettare la loro volontà e lei dovrà rinunciare alla carica di presidente della Commissione. Accadrebbe a qualunque livello, in qualunque settore, e sono convinto che dovrebbe accadere anche nella politica comunitaria. Cosa dire dei suoi trascorsi? Lei era responsabile dell’agenda di Lisbona: è stata affondata senza lasciar traccia ben prima che cadessimo vittime della crisi creditizia. E adesso sostiene che dobbiamo dotarci di un commissario per l’immigrazione, privando così gli Stati nazionali del diritto fondamentale di scegliere gli individui autorizzati a vivere, lavorare e stabilirsi in un certo paese. Lei ha portato avanti la sua ossessione per il cambiamento climatico, che ha comportato spese ingenti ma nessun beneficio concreto. Ma soprattutto lei ha ignorato il referendum irlandese, affermando che gli irlandesi non possano fermare il trattato: questa motivazione mi è sufficiente a non sostenerla. Ad ogni modo, è possibile che io stia commettendo un madornale errore, è possibile che lei in fondo sia la persona giusta, visto che il di ieri riportava il seguente sondaggio: se il trattato di Lisbona passa senza referendum, vorreste che il Regno Unito restasse nell’Unione europea? Per la prima volta in oltre trent’anni, una maggioranza consistente dei cittadini britannici, il 43 contro il 26 per cento, ha affermato di essere favorevole all’uscita dall’Unione europea qualora il presidente Barroso continui per la sua strada. Dunque è possibile che mi sbagli: forse è lei la persona giusta. Stiamo a vedere. Ebbene sì, è molto felice di andare!"@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau J. M. Barroso paklausti: kam reikalingas neprideramas skubotumas? Kam reikia keisti žaidimo taisykles? Kodėl jūsų perrinkimas Komisijos Pirmininku penkeriems metams turi vykti dabar? Na, žinoma, atsakymas – Airija ir Lisabonos sutartis. Planas toks: visiems parodyti, kad laivas yra stabilus, viskas vyksta puikiai ir kad airiams reikia tik ištaisyti savo gana kvailą nedidelę klaidą. Ir tikrai, jūsų darbo dokumentas parašytas taip, tartum sutartis jau būtų ratifikuota. Tačiau šiuo atveju buvo praleistas gana svarbus dalykas – jūs buvote viršininkas; pastaruosius penkerius metus buvote valdytojas. Buvote atsakingas už priežiūrą, kad būtų prastumta Sutartis dėl Konstitucijos Europai. Tačiau reikalai klostėsi prastai, ar ne? Prancūzai balsavo prieš ir olandai balsavo prieš, tačiau jūs atsisakėte pripažinti šiuos demokratinius rezultatus ir kartu su daugeliu šio Parlamento narių palaikėte tikrą apgavystę, t. y. Lisabonos sutartį. Jūs mums sakėte, kad vėliavos ir himno bus atsisakyta, tačiau nematau daug to įrodymų. Ne, jūs pervardijote ją Lisabonos sutartimi, bet negalėjote sukliudyti airiams balsuoti, o airiai balsavo prieš. Tačiau vėl negalėjote pripažinti demokratinio rezultato – ne, airiai turi vėl balsuoti! Kur čia, žinant, kad esate atsakingas, yra demokratinės atskaitomybės principas? Gerai, jūs galite įrodinėti, kad dabar Europos Sąjungoje liko ne tiek jau daug demokratijos, bet joje turėtų būti bent jau šiokia tokia atskaitomybė, o aš norėčiau įrodyti, kad to įvykio, kuris tikrai gali baigtis ketvirtu šios sutarties atmetimu ir galutinai sužlugdyti ją, išvakarėse šis Parlamentas neturėtų skirti jūsų Komisijos Pirmininku kitiems penkeriems metams tol, kol nebus šio rezultato. Jeigu Airijos žmonės antrą kartą pasakys „ne“, mes paprasčiausiai turėsime gerbti tai, ką jie pasakys, o jūs turėsite veikti kaip Komisijos Pirmininkas. Visko pasitaiko bet kurioje kitoje profesijoje ir bet kuriame versle, todėl manau, kad visko iš tikrųjų turi būti Europos politikoje. O ką pasakysite apie savo charakteristiką? Jūs prižiūrėjote Lisabonos darbotvarkę, kuri be pėdsakų prapuolė anksčiau nei mums smogė kreditų krizė. Dabar mums sakote, kad mums reikia turėti Komisijos narį, atsakingą už imigracijos reikalus, ir taip atimti iš nacionalinių valstybių jų svarbiausią teisę spręsti, kas atvyksta gyventi, dirbti ir įsikurti jų šalyse. Jūs paskubėjote įpiršti savo mintį dėl klimato kaitos, kuri atsiėjo didžiulių išlaidų ir visiškai nedavė jokios materialios naudos. Tačiau visų pirma faktas yra tas, kad jūs nepaisėte Airijos referendumo ir sakėte, jog airiai negali užblokuoti šios sutarties. Vien dėl šios priežasties tiesiog negaliu jūsų palaikyti. Tačiau gali būti, kad supratau tai labai klaidingai. Gali būti, kad, nepaisant visko, jūs esate tinkamas žmogus, nes vakar laikraščio „Daily Telegraph“ apklausoje buvo paklausta, ar, jeigu Lisabonos sutartis bus priimta be referendumo, jūs norėtumėte, kad Jungtinė Karalystė liktų Europos Sąjungos dalimi? 43 proc., palyginti su 26 proc., – pirmą kartą per trisdešimt metų, – didžiulė britų dauguma pasakė, kad norės pasitraukti iš šios Europos Sąjungos, jeigu J. M. Barroso laikysis savo. Taigi, galbūt aš supratau tai klaidingai – galbūt esate tinkamas žmogus. Pamatysime. Taip, jis labai laimingas galėdamas veikti!"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos jautāt kungam: kāpēc ir nepieciešama šī nepiedienīgā steiga? Kāpēc ir jāmaina spēles noteikumi? Kāpēc par jūsu atkārtotu ievēlēšanu uz pieciem gadiem Komisijas priekšsēdētāja amatā mums būtu jābalso tagad? Labi, protams, atbilde ir Īrija un Lisabonas līgums. Plāns ir nodemonstrēt visiem, ka kuģis ir stabils, viss ir kārtībā, un Īrijas iedzīvotājiem ir tikai jāizlabo sava diezgan muļķīgā mazā kļūdiņa, un tiešām — jūsu darba dokuments ir uzrakstīts tā, it kā līgums jau būtu ratificēts. Bet šeit ir izlaists viens diezgan svarīgs punkts: pēdējos piecus gadus jūs bijāt saimnieks; jūs bijāt pārvaldītājs. Jūs bijāt atbildīgs par Konstitucionālā līguma sagatavošanas uzraudzību. Bet ne viss notika kā cerēts, vai ne? Francūži teica „nē”, un nīderlandieši teica „nē”, bet jūs atteicāties pieņemt šo demokrātisko iznākumu, un kopā ar daudziem Parlamenta deputātiem jūs piedalījāties šajā absolūtajā krāpšanā, kāda ir Lisabonas līgums. Jūs teicāt mums, ka būtu jāatsakās no karoga un himnas, bet es tam neesmu redzējis daudz pierādījumu. Nē, jūs to pārveidojāt par Lisabonas līgumu, bet jūs nevarējāt atturēt Īrijas iedzīvotājus no piedalīšanās referendumā, un Īrijas iedzīvotāji teica „nē.” Bet jūs vēlreiz nevarējāt pieņemt demokrātisko iznākumu; ak vai — Īrijas iedzīvotājiem ir jābalso vēlreiz! Kur šajā visā, ņemot vērā, ka jūs esat atbildīgā persona, ir demokrātiskās atbildības princips? Labi, jūs varat iebilst, ka tagad Eiropas Savienībā vairs nav tik daudz demokrātijas, bet jābūt vismaz kaut kādai atbildības pakāpei, un es iebildīšu, ka, iespējams, pirms ceturtās šā Līguma noraidīšanas reizes, kas to paralizētu uz ilgu laiku, Parlamentam nevajadzētu jūs apstiprināt par Komisijas priekšsēdētāju uz nākamajiem pieciem gadiem, kamēr mēs neesam uzzinājuši šo iznākumu. Ja Īrijas iedzīvotāji otro reizi pateiks „nē”, tad mums vienkārši ir jārespektē viņu sacītais, un jums ir jāatstāj darbs Komisijas priekšsēdētāja amatā. Tas var notikt jebkurā citā profesijā, tas var notikt jebkurā uzņēmējdarbības jomā, un es uzskatu, ka tam tiešām vajadzētu notikt Eiropas politikā. Un ko jūs varat pateikt par savu atskaiti? Jūs pārraudzījāt Lisabonas darbakārtību: tā pazuda bez pēdām, pirms mūs skāra kredītu krīze. Tagad jūs sakāt, ka mums ir nepieciešams imigrācijas lietu komisārs, atņemot dalībvalstīm to pamattiesības izlemt, kam ir tiesības tajās ierasties dzīvot, strādāt un apmesties tur uz dzīvi. Jūs rīkojāties, būdams kā apsēsts attiecībā uz klimata pārmaiņu jautājumu, kā dēļ ir radušās lielas izmaksas, bet nekādi materiālie ieguvumi. Bet pats svarīgākais ir tas, ka jūs ignorējāt Īrijas referenduma iznākumu, jūs teicāt, ka Īrijas iedzīvotāji nevar apturēt šo līgumu: šī viena iemesla dēļ es vienkārši nevaru jūs atbalstīt. Bet, iespējams, ka es ļoti kļūdos. Iespējams, ka tik un tā jūs esat pareizais cilvēks, jo vakar laikrakstā publicētajā aptaujā bija uzdots jautājums: vai jūs vēlaties, lai Lielbritānija paliktu Eiropas Savienības sastāvā, ja Lisabonas līgums stāsies spēkā bez referenduma? Un 43 % pret 26 % — pirmo reizi ilgāk nekā 30 gadu laikā — vērā ņemams britu vairākums atbildēja, ka viņi vēlētos, lai Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības, ja kungs panāks savu. Tāpēc es varbūt kļūdos: varbūt jūs esat pareizais cilvēks. To mēs redzēsim. Jā, viņš ļoti priecājas par iespēju aiziet!"@lv13
"Mr President, I should like to ask Mr Barroso: why the unseemly haste? Why change the rules of the game? Why does your re-election for five years as Commission President have to take place now? Well of course the answer is Ireland and the Lisbon Treaty. The plan is to show everybody that the ship is steady, that everything is going well, that all the Irish have to do is to correct their rather silly little mistake – and indeed your working document is written as if the Treaty were already ratified. But there is a rather important point being missed here: you have been the boss; you have been the governor for the last five years. You have been in charge of overseeing that the Constitutional Treaty was pushed through. But things went wrong, did they not? The French said ‘no’ and the Dutch said ‘no’, but you refused to accept these democratic results and you took part, with many Members of this Parliament, in the absolute deceit that is the Lisbon Treaty. You told us that the flag and the anthem would be dropped, but I have not seen much evidence of that. No, you rebranded it as the Lisbon Treaty but you could not stop the Irish from voting, and the Irish said ‘no’. But once again you could not accept a democratic result, oh no – the Irish have to vote again! Where in all of this, given that you are in charge, is the principle of democratic accountability? Well, you might argue that there is not much democracy left in the European Union now, but there should at least be some degree of accountability, and I would argue that, on the eve of what may well be a fourth rejection of this Treaty, the one that kills it off for good, this Parliament should not install you as Commission President for the next five years until we have that result. If the Irish people say ‘no’ for a second time, then we simply have to respect what they say, and you have to go as President of the Commission. It would happen in any other walk of life, it would happen in any business, and I suggest that it really ought to happen in European politics. And what about your record? You have overseen the Lisbon Agenda: it was sunk without trace way before the credit crunch hit us. Now you are telling us we have to have a commissioner for immigration, taking away from nation states their most basic right to decide who comes to live, work and settle in their countries. You have pushed on with your obsession with climate change, which has led to massive cost and no material benefits whatsoever. But above all it is the fact that you ignored that Irish referendum, that you said the Irish cannot stop this Treaty: for that reason alone I simply cannot support you. But it is possible that I have got this horribly wrong. It is possible that you are the right man after all, because yesterday in the a poll asked: If Lisbon goes through without a referendum, would you want Britain to stay part of the European Union? And by 43% to 26% – for the first time in over 30 years – a massive majority of Britons said they want us to leave this European Union if Mr Barroso gets his way. So maybe I got it wrong: maybe you are the right man. We will see. Yes, he is very happy to go!"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Barroso vragen: vanwaar die ongepaste haast? Waarom de spelregels veranderen? Waarom moet u al op dit moment voor vijf jaar worden herkozen tot Commissievoorzitter? Het antwoord is uiteraard Ierland en het Verdrag van Lissabon. U wilt iedereen laten zien dat het schip op koers ligt, dat alles goed gaat, dat de Ieren alleen nog hun domme foutje moeten rechtzetten. U hebt uw werkdocument geschreven als ware het Verdrag van Lissabon al geratificeerd. Maar u ziet een heel belangrijk punt over het hoofd: u bent zelf de baas geweest; u was zelf degene die het de afgelopen vijf jaar voor het zeggen heeft gehad. U moest erop toezien dat het grondwettelijk verdrag erdoor kwam. Maar het is helemaal fout gelopen, want de Fransen zeiden "nee" en de Nederlanders zeiden "nee". U weigerde zich echter neer te leggen bij deze democratische uitkomsten. In plaats daarvan hebt u, samen een groot aantal Parlementsleden, het Verdrag van Lissabon verzonnen en ons daarmee om de tuin geleid. U hebt ons gezegd dat de vlag en het volkslied zouden worden geschrapt, maar daar heb ik weinig van gemerkt. U hebt het dan wel omgedoopt tot het Verdrag van Lissabon, maar u hebt de Ieren er niet van kunnen weerhouden "nee" te zeggen. Maar ook deze democratische uitslag wilt u niet aanvaarden. Integendeel, de Ieren moeten opnieuw naar de stembus! Hoeft er onder uw leiding dan helemaal geen democratische verantwoording te worden afgelegd? Er is in de Europese Unie misschien nog maar weinig democratie over, zou je kunnen zeggen, maar er moet toch nog wel een verantwoordingsplicht zijn? De kans is groot dat het verdrag voor de vierde keer wordt afgewezen en daarmee definitief van de baan is. Ik vind dat het Parlement u niet tot Commissievoorzitter voor de komende vijf jaar moet benoemen zolang dat resultaat nog niet bekend is. Als de Ierse bevolking voor een tweede keer "nee" zegt, dan moeten we ons daar gewoon bij neerleggen en moet u opstappen als Commissievoorzitter. Dat gebeurt in alle lagen van de samenleving, het bedrijfsleven, en het hoort in de Europese politiek niet anders te zijn. Bovendien, wat hebt u gepresteerd? De Lissabonstrategie die u hebt uitgewerkt, is roemloos ten onder gegaan, lang voordat we getroffen werden door de kredietcrisis. Nu vertelt u ons dat er een commissaris voor immigratie moet komen. Dit ontneemt natiestaten het fundamentele recht om zelf te bepalen wie er in hun land mag wonen en werken. U bent helemaal geobsedeerd door de klimaatverandering. Het resultaat is dat we worden opgezadeld met torenhoge kosten, zonder dat het ons ook maar enig materieel voordeel oplevert. Maar het toppunt is wel dat u het Iers referendum hebt genegeerd en hebt gezegd dat de Ieren dit verdrag niet kunnen tegenhouden. Alleen al daarom kan ik u niet steunen. Maar misschien zit ik er helemaal naast en bent u inderdaad de juiste man. Gisteren stond er namelijk in het Britse dagblad een enquête met de vraag: Als Lissabon zonder referendum doorgaat, wilt u dan dat Groot-Brittannië lid blijft van de Europese Unie? Van de ondervraagden beantwoordde 26% deze vraag bevestigend, maar voor het eerst in ruim 30 jaar vond een grote meerderheid van 43% dat we uit de Europese Unie moeten stappen als de heer Barroso zijn zin krijgt. Misschien vergis ik me dus en bent u toch de juiste man. We zullen het zien. Ja, hij wil graag vertrekken!"@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałem zapytać pana Barroso: po co ten niestosowny pośpiech? Po co zmieniać reguły gry? Dlaczego pańska reelekcja na stanowisko przewodniczącego Komisji musi mieć miejsce już teraz? No cóż, oczywiście odpowiedzią na to pytanie jest Irlandia i traktat lizboński. Plan jest taki, by pokazać wszystkim, że statek płynie po spokojnych wodach, że wszystko przebiega pomyślnie, że Irlandczycy muszą tylko skorygować swój mały błąd – i w istocie pański dokument roboczy jest napisany w taki sposób, jakby traktat już został ratyfikowany. Brakuje tu jednak dość ważnej kwestii: to pan był szefem, pan był szefem przez ostatnie pięć lat. To pan czuwał nad tym, by przepchnięto traktat konstytucyjny. Ale sprawy poszły nie tak, nieprawdaż? Francuzi powiedzieli „nie”, Holendrzy powiedzieli „nie”, ale pan nie zaakceptował tych demokratycznie podjętych decyzji i uczestniczył pan, wraz z wieloma posłami do Parlamentu Europejskiego, w tym bezwzględnym oszustwie, jakim jest traktat lizboński. Obiecał nam pan rezygnację z flagi i hymnu, ale jak dotąd nic nie wskazuje na to, że tak się stanie. Nie, pan tylko zamienił etykietę na „traktat lizboński”, ale nie mógł pan powstrzymać Irlandczyków od głosowania, a oni powiedzieli „nie”. Raz jeszcze nie był pan w stanie pogodzić się z wynikami demokratycznych wyborów, o nie – Irlandczycy muszą głosować jeszcze raz! Gdzie jest w tym wszystkim – gdy zważymy na to, że to pan jest szefem – zasada demokratycznej odpowiedzialności? No cóż, mógłby pan stwierdzić, że w Unii Europejskiej nie zostało już zbyt wiele demokracji, ale przynajmniej powinien być jakiś stopień odpowiedzialności. Dlatego uważam, że w przeddzień irlandzkiego referendum, które może okazać się czwartym przypadkiem odrzucenia traktatu i które może pogrzebać go na dobre, ten Parlament nie powinien powoływać pana na funkcję przewodniczącego Komisji na kolejne pięć lat, dopóki nie przekonamy się, jaki będzie wynik referendum. Jeżeli Irlandczycy powiedzą „nie” po raz drugi, wtedy będziemy musieli po prostu uszanować ich głos, a pan będzie zmuszony pożegnać ze stanowiskiem przewodniczącego Komisji. Taka byłaby kolej rzeczy we wszystkich innych dziedzinach życia, tak byłoby w biznesie, i sugeruję, że tak powinno również być w europejskiej polityce. A jak wygląda pański dotychczasowy bilans? Czuwał pan nad agendą lizbońską: pogrążyła się ona w niebycie na długo przed tym, jak uderzył w nas kryzys kredytowy. Teraz przekonuje nas pan, że musimy mieć komisarza ds. imigracyjnych, odbierając państwom narodowym ich podstawowe prawo do decydowania, kto może mieszkać, pracować i osiedlać się na ich terytorium. Obsesyjnie drążył pan temat zmian klimatycznych, co doprowadziło do ogromnych kosztów i nie dało żadnych namacalnych rezultatów. Ale przede wszystkim faktem jest, że zignorował pan irlandzkie referendum, mówiąc, że Irlandczycy nie mogą powstrzymać tego traktatu. Choćby z tego względu nie mogę pana poprzeć. Możliwe jednak, że całkowicie się mylę. Możliwe jest, że mimo wszystko jest pan odpowiednim człowiekiem, ponieważ w ankiecie zamieszczonej we wczorajszym wydaniu „Daily Telegraph” zapytano: jeżeli traktat lizboński zostanie uchwalony z pominięciem referendum, czy chciałbyś/chciałabyś, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej? I stosunkiem 43% do 26% – po raz pierwszy od ponad trzydziestu lat – zdecydowana większość Brytyjczyków zadeklarowała chęć wystąpienia z Unii Europejskiej, w przypadku, gdyby powiódł się plan pana Barroso. Tak więc być może się mylę; być może jest pan odpowiednią osobą. Przekonamy się. Tak, pan Barroso bardzo cieszy się, że wychodzi!"@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de perguntar o seguinte ao senhor Presidente Barroso: porquê esta pressa inusitada? Porquê alterar as regras do jogo? Porque é que a sua reeleição por cinco anos como Presidente da Comissão tem de acontecer agora? Bom, é claro que a resposta está na Irlanda e no Tratado de Lisboa. O plano é mostrar a todos que o navio está firme, que tudo corre bem, que os irlandeses têm apenas de corrigir o seu pequeno erro, bastante disparatado – e, na verdade, o vosso documento de trabalho está redigido como se o Tratado já tivesse sido ratificado. Contudo, está a omitir-se aqui um ponto muito importante: o senhor foi o líder; foi o governante nos últimos cinco anos. Era sua responsabilidade assegurar que o Tratado Constitucional fosse imposto. Mas as coisas correram mal, não é verdade? Os franceses disseram “não” e os neerlandeses disseram “não”, e o senhor recusou-se a aceitar estes resultados democráticos e participou, com muitos deputados deste Parlamento, na completa fraude que é o Tratado de Lisboa. Disse-nos que a bandeira e o hino seriam abandonados, mas não encontro muitas provas dessa afirmação. Não, o senhor mudou o nome para Tratado de Lisboa mas não conseguiu impedir os irlandeses de votar, e os irlandeses disseram “não”. No entanto, mais uma vez, não foi capaz de aceitar um resultado democrático, nem pensar – os irlandeses têm de votar novamente! Em tudo isto, e uma vez que o senhor é o líder, onde está o princípio da responsabilização democrática? Bom, talvez argumente que já não resta muita democracia na Europa, mas deveria existir pelo menos um certo grau de responsabilização, e eu diria que, em vésperas do que pode muito bem ser uma quarta rejeição deste Tratado, que o extermina de uma vez por todas, este Parlamento não o deve investir como Presidente da Comissão para os próximos cinco anos enquanto não conhecermos esse resultado. Se a população irlandesa disser “não” uma segunda vez, temos simplesmente de respeitar a sua decisão, e o senhor tem de abandonar o cargo de Presidente da Comissão. Seria esse o caso em qualquer outra actividade, em qualquer sector, e eu sugiro que suceda efectivamente o mesmo na política europeia. E o que dizer da sua folha de serviço? O senhor supervisionou a Agenda de Lisboa: ela afundou-se sem deixar rasto muito antes de a crise do crédito nos atingir. Agora, diz-nos que devemos ter um comissário responsável pela imigração, retirando aos Estados-nações o seu direito mais básico a decidir quem deixam viver, trabalhar e fixar-se no seu território. O senhor impôs a sua obsessão pelas alterações climáticas, que provocou enormes custos e não originou quaisquer benefícios materiais. Mas, acima de tudo, está o facto de ter ignorado aquele referendo irlandês, de ter afirmado que os irlandeses não podem impedir este Tratado: esse motivo é suficiente para que eu simplesmente não possa apoiá-lo. Contudo, é possível que eu tenha cometido um erro terrível. É possível que o senhor seja, afinal, o homem certo, porque ontem, no uma sondagem perguntava o seguinte: se Lisboa avançar sem um referendo, gostaria que a Grã-Bretanha continuasse a fazer parte da União Europeia? E por 43% contra 26% – pela primeira vez em mais de 30 anos – a esmagadora maioria dos britânicos afirmou desejar que abandonemos a União Europeia se o senhor Presidente Barroso conseguir o que pretende. Portanto, talvez eu me tenha enganado: talvez o senhor seja o homem certo. Veremos. Sim, irá com todo o gosto!"@pt17
"Dle Preşedinte, aş dori să-l întreb pe dl Barroso: de ce atâta grabă? De ce să schimbăm regulile jocului? De ce trebuie ca realegerea pentru cinci ani ca preşedinte al Comisiei să aibă loc acum? Ei bine, desigur, răspunsul sunt Irlanda şi Tratatul de la Lisabona. Planul este de a arăta tuturor că barca este stabilă, că totul merge bine, că tot ceea ce trebuie să facă irlandezii este să-şi corecteze mica lor greşeală necugetată - şi într-adevăr documentul dumneavoastră de lucru este scris ca şi cum Tratatul ar fi deja ratificat. Însă există un aspect important care ne scapă aici: aţi fost şeful; aţi fost guvernator timp de cinci ani. Aţi fost responsabil cu supravegherea avansării Tratatului Constituţional. Dar lucrurile nu au mers bine, corect? Francezii au spus „nu”, olandezii au spus „nu”, dar aţi refuzat să acceptaţi aceste rezultate democratice şi aţi luat parte, alături de mulţi deputaţi din acest Parlament, la înşelătoria absolută - Tratatul de la Lisabona. Ne-aţi spus că drapelul şi imnul vor fi eliminate, dar nu am văzut nimic în acest sens. Nu, l-aţi botezat Tratatul de la Lisabona, dar nu i-aţi putut opri pe irlandezi să voteze, iar aceştia au spus „nu”. Însă încă o dată nu aţi putut accepta un rezultat democratic, nu - irlandezii trebuie să voteze din nou! În toate acestea, dat fiind că vă aflaţi la conducere, unde este principiul responsabilităţii democratice? Ei bine, puteţi argumenta că nu a rămas prea multă democraţie în Uniunea Europeană acum, dar ar trebui să existe măcar un anumit nivel de responsabilitate şi aş argumenta că, în pragul a ceea ce poate reprezenta cea de-a patra respingere a acestui Tratat, care conduce la respingerea sa definitivă, acest Parlament nu ar trebui să vă numească în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru următorii cinci ani până când nu cunoaştem acel rezultat. Dacă poporul irlandez spune „nu” pentru a doua oară, atunci trebuie să respectăm ceea ce spun şi dumneavoastră trebuie să nu mai fiţi preşedinte al Comisiei. Aşa s-ar întâmpla în orice alt domeniu al vieţii, s-ar întâmpla în orice afacere şi sugerez că ar trebui neapărat să se întâmple şi în politica Europeană. Şi cum stau lucrurile cu palmaresul dumneavoastră? Aţi supravegheat Agenda de la Lisabona: aceasta s-a scufundat fără urmă înainte să ne lovească criza creditelor. Acum ne spuneţi că trebuie să avem un comisar pentru imigraţie, luând statelor naţionale dreptul lor fundamental de a decide cine vine să locuiască, să muncească şi să se stabilească în ţările lor. Aţi insistat cu obsesia dumneavoastră legată de schimbările climatice, fapt ce a condus la costuri masive şi lipsa oricăror beneficii materiale. Dar, mai presus de toate, este vorba despre faptul că aţi ignorat referendumul irlandez, că aţi afirmat că irlandezii nu pot opri acest Tratat: chiar şi numai din acest motiv nu vă pot sprijini. Dar este posibil să fi înţeles eu totul foarte greşit. Este posibil să fiţi persoana potrivită în cele din urmă, deoarece ieri, în un sondaj întreba: În cazul în care Tratatul de la Lisabona se ratifică fără referendum, aţi mai dori ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană? Iar cu 43% faţă de 26% - pentru prima dată în ultimii 30 de ani - o majoritate masivă a britanicilor a afirmat că doreşte ca noi să părăsim această Uniune Europeană în cazul în care dl Barroso obţine ceea ce doreşte. Deci, poate am înţeles eu greşit: poate sunteţi persoana potrivită. Vom vedea. Da, este foarte încântat să plece!"@ro18
"Vážený pán predseda, chcel by som pánovi Barrosovi položiť otázku: prečo ten neprimeraný zhon? Prečo meniť pravidlá hry? Prečo sa vaše znovuzvolenie do funkcie predsedu Komisie na päť rokov musí uskutočniť teraz? Áno, samozrejme, odpoveďou je Írsko a Lisabonská zmluva. Plán spočíva v tom, že každému ukážete, že loď je stabilná, že všetko prebieha v poriadku, že Íri musia len napraviť svoju trocha hlúpu chybu – a váš pracovný dokument je naozaj napísaný tak, akoby už Zmluva bola ratifikovaná. Zabúda sa tu však na pomerne dôležitú vec: posledných päť rokov ste vy boli šéf, vy ste stáli pri kormidle. Vašou úlohou bolo dohliadnuť na to, aby bola presadená ústavná zmluva. Veci ale nešli, ako mali, však? Francúzi povedali „nie“ a Dáni tiež, vy ste však odmietli prijať tieto demokratické výsledky a spolu s mnohými poslancami tohto Parlamentu ste sa zúčastnili na absolútnom podvode, ktorým je Lisabonská zmluva. Povedali ste nám, že zástavu a hymnu vynecháte, ale dôkazy o tom veľmi nevidím. Nie, premenovali ste ju na Lisabonskú zmluvu, no nemohli ste Írom zabrániť v hlasovaní a Íri povedali „nie“. Opäť ste však nedokázali prijať demokratický výsledok, ach, nie – Íri musia hlasovať ešte raz! Kde je v tomto všetkom zásada demokratickej zodpovednosti, keďže zodpovednosť nesiete vy? Áno, mohli by ste argumentovať, že v Európskej únii už nezostalo veľa demokracie, ale mala by existovať aspoň istá miera zodpovednosti a ja by som argumentoval, že v predvečer štvrtého potenciálneho odmietnutia tejto Zmluvy, ktoré by ju nadobro odpísalo, by vás tento Parlament nemal zvoliť za predsedu Komisie na ďalších päť rokov, kým nepoznáme výsledok hlasovania. Ak Íri povedia „nie“ po druhý raz, budeme musieť jednoducho rešpektovať ich názor a z funkcie predsedu Komisie budete musieť odísť. Bolo by to tak v každej inej oblasti života, bolo by to tak v každom podniku a myslím, že naozaj takto by sa to malo diať aj v európskej politike. A čo vaše výsledky? Dohliadali ste na lisabonský program: potopil sa bez stopy ešte skôr, než nás zasiahla úverová kríza. Teraz nám hovoríte, že potrebujeme komisára pre prisťahovalectvo, ktorý zbaví národné štáty najzákladnejšieho práva rozhodovať o tom, kto do nich môže prísť žiť, pracovať a usadiť sa. Presadzovali ste svoju posadnutosť zmenou klímy, ktorá viedla k obrovským nákladom bez akéhokoľvek hmotného úžitku. Pravda je však predovšetkým taká, že ste ignorovali írske referendum a že ste tvrdili, že Íri túto Zmluvu nemôžu zastaviť: tento jediný dôvod stačí na to, že vás skrátka nemôžem podporiť. Je však možné, že sa strašne mýlim. Je napokon možné, že ste ten správny človek, pretože včerajšie noviny zverejnili prieskum s otázkou: keby Lisabon prešiel bez referenda, chceli by ste, aby Veľká Británia zostala v Európskej únii? V pomere 43 % ku 26 % – po prvý raz za viac než 30 rokov – výrazná väčšina Britov uviedla, že chce, aby sme vystúpili z takejto Európskej únie, ak pán Barroso dostane priestor. Takže možno sa mýlim: možno ste ten správny človek. Uvidíme. Áno, veľmi rád nám to ukáže!"@sk19
"Gospod predsednik, gospodu Barrosu želim zastaviti vprašanje: zakaj neprimerna naglica? Zakaj spremeniti pravila igre? Zakaj mora vaša ponovna izvolitev za predsednika Komisije za naslednjih pet let potekati zdaj? Seveda je odgovor Irska in Lizbonska pogodba. Načrt je vsem pokazati, da je ladja stabilna, da vse dobro napreduje, da je vse, kar morajo storiti Irci, samo popraviti svojo nespametno napakico – in vaš delovni dokument je vsekakor napisan tako, kot da bi bila Pogodba že ratificirana. Vendar pa se tu pozablja na nekaj pomembnega: zadnjih pet let ste bili šef, bili ste voditelj. Bili ste odgovorni za nadzor uveljavitve Ustavne pogodbe. Toda stvari so se izjalovile, kajne? Francozi so rekli „ne“ in Nizozemci so rekli „ne“, toda niste hoteli sprejeti teh demokratičnih izidov in ste skupaj z mnogimi poslanci tega Parlamenta sodelovali v popolni prevari, Lizbonski pogodbi. Rekli ste nam, da se bo zastavo in himno opustilo, vendar nisem videl dokazov za to. Ne, posodobili ste jo v Lizbonsko pogodbo, vendar Ircem niste mogli preprečiti glasovanja, in Irci so rekli „ne“. Vendar ponovno niste mogli sprejeti demokratičnega izida, o ne – Irci morajo ponovno glasovati! Kje v vsem tem se, glede na to, da ste odgovorni vi, skriva načelo demokratične odgovornosti? Lahko bi trdili, da v Evropski uniji zdaj ni ostalo veliko demokracije, toda morala bi obstajati vsaj neka stopnja odgovornosti, in trdil bi, da vas tik pred tem, kar bi lahko bila četrta zavrnitev te Pogodbe, ki jo bo dokončno pokopala, ta Parlament ne bi smel postaviti za predsednika Komisije za naslednjih pet let, dokler ne dobimo tega izida. Če bodo Irci drugič rekli „ne“, potem moramo enostavno spoštovati, kar pravijo, in posloviti se boste morali od mesta predsednika Komisije. Zgodilo bi se na katerem koli drugem področju življenja, zgodilo bi se v kakršnem koli poslu, in trdim, da bi se resnično moralo zgoditi v evropski politiki. Kaj pa vaše dosedanje početje? Spregledali ste lizbonsko strategijo: potonila je brez sledu dolgo preden nas je prizadel kreditni krč. Zdaj nam pravite, da moramo imeti komisarja za priseljevanje, s čimer nacionalnim državam jemljete njihovo najosnovnejšo pravico do odločanja, kdo živi, dela in se naseli v njihovih državah. Vztrajali ste s svojo obsedenostjo s podnebnimi spremembami, kar je vodilo k ogromnim stroškom in ni imelo nobenih materialnih koristi. Predvsem pa je dejstvo, da ste ignorirali ta irski referendum, da ste rekli, da Irska ne more ustaviti te Pogodbe: samo iz tega razloga vas ne morem podpreti. Vendar pa je mogoče, da vse to razumem zelo napačno. Mogoče je, da ste navsezadnje pravi človek, saj je včeraj v časopisu anketa spraševala: Ali bi želeli, če se Lizbonska pogodba uveljavi brez referenduma, da Britanija ostane del Evropske unije? In s 43 % proti 26 % – prvič v več kot 30 letih – je velika večina Britancev povedala, da želi, da zapustimo Evropsko unijo, če bo gospodu Barrosu uspelo uveljaviti svojo voljo. Zato sem morda napačno razumel: morda ste pravi človek. Videli bomo. Da, zelo vesel je, da gre!"@sl20
"Herr talman! Jag vill ställa följande fråga till José Manuel Barroso: Varför denna omotiverade brådska? Varför ändra spelreglerna? Varför måste ert omval för ytterligare fem år som kommissionsordförande ske nu? Svaret är naturligtvis Irland och Lissabonfördraget. Planen är att visa alla att fartyget är stabilt, att allt går bra, att allt irländarna behöver göra är att rätta till sitt lilla fåniga misstag – och ert arbetsdokument är ju skrivet som om fördraget redan var ratificerat. Men det finns en ganska viktig poäng som man missar här. Ni har varit chefen, ni har varit ledaren under de senaste fem åren. Ni har ansvarat för att övervaka genomdrivandet av konstitutionsfördraget. Men det gick inte som det skulle, eller hur? Fransmännen sade nej och nederländarna sade nej, men ni vägrade att acceptera dessa demokratiska resultat. Tillsammans med många ledamöter av Europaparlamentet deltog ni i det fullkomliga bedrägeri som Lissabonfördraget innebär. Ni sade att flaggan och hymnen skulle tas bort, men jag har knappast sett något tecken på det. Ni ändrade namnet till Lissabonfördraget, men ni kunde inte stoppa irländarna från att rösta, och irländarna sade nej. Men inte heller denna gång kunde ni acceptera ett demokratiskt resultat, nej – irländarna måste rösta igen! Var i allt detta finns principen om demokratiskt ansvar? Det är ju ni som är chefen. Man skulle kunna hävda att det inte finns så mycket demokrati kvar i EU nu, men det bör åtminstone finnas något mått av ansvar. Strax före vad som mycket väl kan bli ett fjärde förkastande av detta fördrag – som tar kål på det för gott – bör Europaparlamentet enligt min mening inte tillsätta er som kommissionsordförande för de kommande fem åren, utan vänta till dess att vi har fått detta resultat. Om irländarna säger nej en andra gång måste vi helt enkelt respektera vad de säger, och ni måste sluta som kommissionens ordförande. Detta skulle ske på alla andra områden, det skulle ske inom alla företag, och jag anser att det verkligen borde ske inom EU:s politik. Och hur är det med er meritlista? Ni har sett över Lissabonagendan. Den hade sjunkit spårlöst långt innan kreditåtstramningen drabbade oss. Nu säger ni oss att vi måste ha en kommissionsledamot för invandring som tar ifrån nationalstaterna deras mest grundläggande rättighet, att besluta vem som kommer för att leva, arbeta och bosätta sig i deras länder. Ni har fortsatt med er besatthet av klimatförändringarna, som har lett till stora kostnader men inga konkreta fördelar över huvud taget. Men viktigast av allt är att ni bortsåg från Irlands folkomröstning. Ni sade att irländarna inte kan stoppa det här fördraget: Enbart av detta skäl kan jag helt enkelt inte stödja er. Men det är möjligt att jag totalt har missuppfattat detta. Det är möjligt att ni är rätt person när allt kommer omkring. I går i frågade man nämligen, i en undersökning: Om Lissabonfördraget går igenom utan en folkomröstning, vill ni att Storbritannien fortsätter vara medlem i EU? Och med 43 procent mot 26 procent – för första gången på över 30 år – sade en stor majoritet av britterna att de vill att vi går ur EU om Barroso får som han vill. Så jag kanske tog miste. Ni kanske är rätt person. Vi får se. Ja, han går gärna!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
""Daily Telegraph""3
"(Aplausi un smiekli no dažām vietām)"13
"(Aplausos e risos de algumas bancadas)"17
"(Aplausos y risas de algunas partes de la sala)"21
"(Aplauze şi râsete în anumite părţi ale sălii)"18
"(Aplavz in smeh iz nekaterih delov dvorane)"20
"(Applaudissements et rires sur certains bancs)"8
"(Applaus en hilariteit op diverse banken)"3
"(Applausi e risate da taluni banchi)"12
"(Applåder och skratt från vissa håll)"22
"(Beifall und Gelächter aus bestimmten Reihen)"9
"(Bifald og munterhed fra forskellige pladser)"2
"(Oklaski i śmiech w niektórych częściach sali)"16
"(Plojimai ir juokas iš kai kurių pusių)"14
"(Potlesk a smích z některých míst)"1
"(Suosionosoituksia ja naurua joiltakin tahoilta)"7
"(Taps és nevetés bizonyos padsorokból)"11
"(potlesk a smiech z určitých strán)"19
"(Χειροκροτήματα και γέλια από μερικές πτέρυγες)"10
"Daily Telegraph"18,20,15,1,19,11,22,7,10,9,21,17,4,12,8
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4,9,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph