Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-15-Speech-2-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090915.15.2-122"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, thank you for your speech. I believe, however, that our paths diverge considerably. I stand here before you as one who believes in a Europe of cooperating nations, not a Europe tied to the federalist approach of the Lisbon Treaty. On 2 October, the Irish electorate will be asked – for a second time – to vote for the Lisbon Treaty, a treaty cobbled together to circumvent the people’s rejection of a European Constitution. I commend the electorate of the Irish Republic for exercising good sense in the first referendum, sense that I believe that they will show once again in the second one. I urge them to remain firm in their resolve to reject the Treaty. The post-dated promises and threats have done nothing to change the fundamentals of the Treaty. It remains the wrong path for Europe and Europe’s nations. However, I believe that that choice should also be given to my people, the British people. They were promised a referendum by the Labour Government, and the Labour Government should fulfil that promise. If not, their possible successors in the Conservatives should do the same."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, děkuji za váš projev. Nicméně se domnívám, že se naše představy výrazně rozcházejí. Stojím zde před vámi jako člověk věřící v Evropu spolupracujících národů a  ne v Evropu svázanou federalistickým přístupem daným Lisabonskou smlouvou. Dne 2. října budou irští voliči podruhé hlasovat o Lisabonské smlouvě; smlouvě sepsané proto, aby se obešlo zamítnutí evropské ústavy v referendu. Chválím voliče Irské republiky, že v prvním referendu projevili zdravý rozum, který, jak doufám, projeví opět i napodruhé. Vybízím je, aby pevně stáli za svým rozhodnutím Smlouvu odmítnout. Dodatečné sliby a hrozby podstatu Smlouvy nijak nepozměnily. Nadále zůstává špatnou cestou pro Evropu a evropské národy. Nicméně se domnívám, že tato možnost volby by měla být dána také mému národu, britskému národu. Labouristická vláda mu referendum přislíbila, a měla by proto tento slib dodržet. V opačném případě by to měli učinit její případní následovníci z Konzervativní strany."@cs1
"Hr. formand! Tak for Deres tale. Jeg tror imidlertid, at vi har meget forskellige opfattelser. Jeg står her over for Dem som en person, der tror på et Europa bestående af nationer, der arbejder sammen, ikke på et Europa, der er bundet af Lissabontraktatens føderalistiske tilgang. Den 2. oktober skal de irske vælgere – for anden gang – stemme om Lissabontraktaten, en traktat, der er blevet flikket sammen for at omgå befolkningernes forkastelse af en europæisk forfatning. Jeg giver de irske vælgere ros for at have udvist sund fornuft i den første folkeafstemning, og jeg tror, de vil udvise samme fornuft i anden omgang. Jeg opfordrer dem indtrængende til at holde fast i deres beslutsomhed om at forkaste traktaten. De efterdaterede løfter og trusler har ikke ændret traktatens grundlæggende træk. Den er stadig den forkerte vej for Europa og Europas nationer. Men jeg mener, at mit folk, det britiske folk, skal gives samme valg. Labour-regeringen lovede dem en folkeafstemning, og Labour-regeringen bør holde det løfte. Hvis de ikke gør det, bør deres eventuelle konservative efterfølgere gøre det."@da2
"Herr Präsident! Ich danke Ihnen für Ihre Rede. Wie ich die Sache sehe, gehen unsere Ansichten jedoch deutlich auseinander. Ich stehe hier vor Ihnen als Anhängerin eines Europas der kooperierenden Nationen, nicht eines Europas, das an den föderalistischen Ansatz des Vertrags von Lissabon gefesselt ist. Am 2. Oktober werden die irischen Wählerinnen und Wähler bereits zum zweiten Mal aufgefordert sein, für den Vertrag von Lissabon zu stimmen, einen Vertrag, der zusammengeschustert wurde, um die Ablehnung einer europäischen Verfassung durch die Bevölkerung zu unterlaufen. Mein Lob geht an die Wählerinnen und Wähler der Republik Irland, die im ersten Referendum gesunden Menschenverstand bewiesen haben; ich glaube daran, dass sie dies auch beim zweiten Mal tun werden. Ich bitte sie dringend, bei ihrem Entschluss zur Ablehnung des Vertrags zu bleiben. Die nachträglichen Versprechungen und Androhungen haben den Vertrag in seinen Grundsätzen in keinster Weise verändert. Er ist und bleibt der falsche Weg für Europa und die europäischen Nationen. Allerdings bin ich der Meinung, dass auch mein Volk, das britische Volk, die Wahl haben sollte. Die Labour-Regierung hatte den Briten ein Referendum versprochen, und dieses Versprechen sollte die Labour-Regierung auch einhalten. Andernfalls müssten ihre eventuellen konservativen Nachfolger dies tun."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ομιλία σας. Πιστεύω, ωστόσο, ότι τα μονοπάτια μας αποκλίνουν σημαντικά. Στέκομαι εδώ ενώπιόν σας ως κάποια που πιστεύει σε μια Ευρώπη συνεργαζόμενων εθνών, όχι σε μια Ευρώπη αγκιστρωμένη στη φεντεραλιστική προσέγγιση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στις 2 Οκτωβρίου το ιρλανδικό εκλογικό σώμα θα κληθεί –για δεύτερη φορά– να ψηφίσει για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, μια Συνθήκη που συντάχθηκε πρόχειρα για να παρακαμφθεί η απόρριψη του ευρωπαϊκού Συντάγματος από τους πολίτες. Επαινώ τους ιρλανδούς εκλογείς που επέδειξαν σύνεση στο πρώτο δημοψήφισμα, σύνεση που πιστεύω ότι θα δείξουν για ακόμη μια φορά και στο δεύτερο δημοψήφισμα. Τους προτρέπω να παραμείνουν σταθεροί στην απόφασή τους να απορρίψουν τη Συνθήκη. Οι μεταχρονολογημένες υποσχέσεις και απειλές δεν έκαναν και τίποτε για να αλλάξουν τα βασικά σημεία της Συνθήκης. Εξακολουθεί να είναι λανθασμένο μονοπάτι για την Ευρώπη και τα έθνη της Ευρώπης. Ωστόσο, πιστεύω ότι η επιλογή αυτή θα πρέπει επίσης να δοθεί στον λαό μου, τον βρετανικό λαό. Η κυβέρνηση των Εργατικών τους υποσχέθηκε ένα δημοψήφισμα και η κυβέρνηση των Εργατικών πρέπει να εκπληρώσει αυτήν την υπόσχεση. Αν όχι, οι πιθανοί διάδοχοί τους στους Συντηρητικούς θα πρέπει να κάνουν το ίδιο."@el10
"Señor Presidente, gracias por su discurso. Considero, sin embargo, que nuestros caminos divergen bastante. Yo me presento aquí antes ustedes como alguien que cree en una Europa de naciones cooperantes, no una Europa ligada al enfoque federalista del Tratado de Lisboa. El 2 de octubre, se pedirá al electorado irlandés —por segunda vez— que vote sobre el Tratado de Lisboa, un tratado elaborado a toda prisa para sortear el rechazo de las personas hacia la Constitución Europea. Recomiendo al electorado de la República de Irlanda que utilicen el buen juicio que creo que emplearon en el primer referéndum, un juicio que creo que mostrarán nuevamente en el segundo. Les insto a que permanezcan firmes en su resolución de rechazar el Tratado. Las promesas y las amenazas fuera de plazo no han hecho nada para cambiar los fundamentos del Tratado. Continúa representando una vía equivocada para Europa y las naciones europeas. Sin embargo, considero que también se debería conceder esa opción a mi pueblo, el pueblo británico. El Partido Laborista les prometió un referéndum, y el gobierno laborista debería cumplir su promesa. Si no fuera así, los conservadores, sus posibles sucesores, deberían hacer lo mismo."@es21
"Austatud president, tänan teid kõne eest. Ma arvan aga, et meie seisukohad erinevad märkimisväärselt. Ma seisan siin teie ees inimesena, kes usub koostööd tegevate rahvaste Euroopasse, mitte niisugusesse Euroopasse, mida ühendab Lissaboni lepingu föderalistlik põhimõte. 2. oktoobril palutakse Iiri valijatel hääletada teist korda Lissaboni lepingut, mille kokkuklopsimise eesmärk on mööda hiilida tõsiasjast, et rahvas lükkas Euroopa põhiseaduse tagasi. Ma kiidan Iiri Vabariigi valijaid selle eest, et neil jätkus esimesel rahvahääletusel arukust, ja usun, et nad näitavad seda veel kord üles teisel referendumil. Ma julgustan neid oma otsusele kindlaks jääma ja lepingust keelduma. Tulevikulubadused ja ähvardused ei ole lepingu põhimõtteid muutnud. See on Euroopa ja Euroopa rahvaste jaoks endiselt vale tee. Kuid ma olen seisukohal, et ka meie inimestele, Briti kodanikele, oleks tulnud anda valikuvõimalus. Leiboristide valitsus lubas neile rahvahääletust ja ta peaks selle lubaduse ka täitma. Kui ei, siis peaksid seda tegema nende võimalikud järelkäijad – konservatiivid."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitos puheestanne. Uskon kuitenkin, että tiemme eroavat melkoisesti. Seison edessänne henkilönä, joka uskoo yhteistyötä tekevien kansakuntien Eurooppaan eikä Lissabonin sopimuksen liittovaltiolinjaukseen. Irlantilaisia pyydetään 2. lokakuuta – toista kertaa – äänestämään Lissabonin sopimuksen puolesta. Sopimus on kyhätty kokoon kiertämään se tosiasia, että ihmiset torjuvat Euroopan perustulain. Kiitän irlantilaisia äänestäjiä järkevyydestä ensimmäisessä kansanäänestyksessä, järkevyydestä, jota uskon heillä olevan jälleen kerran toisessa kansanäänestyksessä. Kehotan heitä pysymään lujana päätöksessään hylätä perussopimus. Jälkeenpäin annetut lupaukset ja uhkaukset eivät ole muuttaneet mitään perussopimuksen perusasioista. Se on edelleen väärä tie Euroopalle ja Euroopan kansakunnille. Uskon kuitenkin, että myös minun kansalleni, briteille, pitäisi antaa valinnanmahdollisuus. Työväenpuolue lupasi heille kansanäänestyksen, ja työväenpuolueen pitäisi täyttää lupauksensa. Jos ei, niin heidän mahdollisen seuraajansa konservatiivien pitäisi tehdä niin."@fi7
"Monsieur le Président, merci pour votre discours. Je pense toutefois que nos points de vue divergent considérablement. Vous avez devant vous une députée qui croit en une Europe de nations coopérantes, et non en une Europe liée à l’approche fédéraliste du traité de Lisbonne. Le 2 octobre, les électeurs irlandais seront invités - pour la deuxième fois - à voter sur le traité de Lisbonne, un traité bricolé pour contourner le rejet populaire de la Constitution européenne. Je félicite les électeurs de la République d’Irlande pour le bon sens dont ils ont fait preuve lors du premier référendum, un bon sens qu’ils afficheront encore cette fois, je pense. Je les prie de rejeter le Traité avec la même détermination. Les promesses et les menaces postdatées n’ont en rien changé les fondamentaux du Traité. Il n’est toujours pas la voie à suivre pour l’Europe et les nations d’Europe. J’estime néanmoins que ce choix devrait être laissé également à mon peuple, le peuple britannique. Le gouvernement travailliste leur avait promis un référendum et le gouvernement travailliste doit tenir sa promesse. Sans quoi, leurs possibles successeurs au sein du parti conservateur devraient en faire de même."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Köszönöm beszédét! Úgy vélem azonban, más-más úton járunk. Azok egyikeként állok Ön előtt, akik az együttműködő nemzetek Európájában hisznek, nem pedig a Lisszaboni Szerződés szerinti föderalista megközelítéshez kötött Európában. Október 2-án az ír választókat – immáron másodszorra – a Lisszaboni Szerződésről való szavazásra kérik, egy olyan szerződésről, amelyet azért férceltek össze, hogy megkerüljék azt, hogy az emberek elutasítják az Európai Alkotmányt. Elismerően kell szólnom az Ír Köztársaság választóiról azért, mert a józan ész szerint döntöttek az első népszavazás alkalmával, és úgy hiszem, a második alkalommal is erről a józan észről tesznek tanúbizonyságot. Arra bátorítom őket, hogy maradjanak határozottak a Szerződés elutasításával kapcsolatos szándékukat illetően. A jövőt illető ígéretek és fenyegetések eredménytelennek bizonyultak a Szerződés alapvetéseinek megváltoztatásával kapcsolatban. Továbbra is tévutat jelentene Európa és az európai nemzetek számára. Úgy vélem azonban, hogy e döntés lehetőségét népemnek, a brit népnek is meg kellene adni. A munkáspárti kormány népszavazást ígért, és a munkáspárti kormánynak be kell tartania ígéretét. Ha mégsem, akkor esetleges konzervatív utódjának kell ugyanezt tennie."@hu11
"Signor Presidente, la ringrazio per il suo discorso. Credo tuttavia che le nostre posizioni divergano notevolmente. Le parlo da sostenitrice di un’Europa basata sulla cooperazione tra Stati, ma non sull’impostazione federalista del trattato di Lisbona. Il 2 ottobre gli elettori irlandesi saranno chiamati – per la seconda volta – a pronunciarsi sul trattato di Lisbona, che è stato messo insieme in modo arraffazzonato per aggirare il no alla Costituzione europea. Mi congratulo con gli elettori irlandesi per il buon senso dimostrato in occasione del primo referendum e confido che ne diano prova anche con il secondo. Li invito a restare fermi nel proposito di respingere il trattato. Le promesse e le minacce posticce non hanno modificato in alcun modo la sostanza del trattato, che resta la strada sbagliata per l’Europa e i suoi Stati. Credo tuttavia che si dovrebbe accordare facoltà di scelta anche al mio popolo, il popolo britannico, cui il governo laburista ha promesso un referendum. Il governo dovrebbe tener fede a questo impegno, altrimenti spetterà ai conservatori, loro possibili successori, farlo."@it12
"Gerb. Pirmininke, dėkoju jums už kalbą. Tačiau manau, kad mūsų nuomonės smarkiai skiriasi. Aš stoviu prieš jus kaip vienas iš tų, kurie tiki bendradarbiaujančių tautų Europa, o ne Europa, apsiribojančia federalistiniu Lisabonos sutarties požiūriu. Spalio 2 d. Airijos rinkėjų bus paprašyta – antrą kartą – balsuoti už Lisabonos sutartį, t. y. sutartį, sukurptą siekiant pergudrauti Europos Konstituciją atmetančius žmones. Aš gerai vertinu Airijos Respublikos rinkėjus už tai, kad pirmajame referendume vadovavosi sveiku protu, kurį, mano manymu, jie dar kartą parodys antrajame referendume. Raginu juos likti tvirtiems dėl savo apsisprendimo atmesti sutartį. Pažadai ir grasinimai atgaline data niekuo nepadėjo pakeisti sutarties pagrindų. Ji tebėra klaidingas Europos ir Europos tautų kelias. Tačiau manau, kad toks pasirinkimas turėtų būti suteiktas ir mano žmonėms – Jungtinės Karalystės žmonėms. Leiboristų vyriausybė jiems pažadėjo referendumą, todėl ji turėtų įvykdyti šį pažadą. Jei ne, galimi jų teisių perėmėjai konservatorių gretose turėtų padaryti tą patį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, paldies par jūsu uzrunu! Tomēr es esmu pārliecināta, ka mūsu ceļi ievērojami atšķiras. Esmu viena no tiem, kas tic tādai Eiropai, kura apvieno partnervalstis, nevis Eiropai, kas saistīta ar Lisabonas līgumā ietverto federālisma pieeju. Īrijas vēlētājiem 2. oktobrī otro reizi būs jābalso par Lisabonas līgumu — līgumu, kas tika sagatavots uz ātru roku, lai varētu ignorēt faktu, ka cilvēki bija noraidījuši Eiropas Konstitūciju. Es slavēju Īrijas Republikas vēlētājus par pirmajā referendumā izrādīto veselo saprātu, un es ticu, ka viņi to atkārtoti izrādīs arī otrajā referendumā. Es aicinu viņus palikt nelokāmiem, pieņemot lēmumu noraidīt šo līgumu. Vēlāk izteiktie solījumi un draudi nemaina līguma būtību. Tas Eiropai un Eiropas tautām ir un paliek nepareizs ceļš. Tomēr esmu pārliecināta, ka šāda izvēle ir jāizdara arī manas valsts cilvēkiem — Lielbritānijas iedzīvotājiem. Leiboristu valdība bija apsolījusi viņiem referendumu, un tai ir jāpilda šis solījums. Pretējā gadījumā viņu iespējamiem pēctečiem, konservatīvajiem, būtu jādara tas pats."@lv13
"Mr President, thank you for your speech. I believe, however, that our paths diverge considerably. I stand here before you as one who believes in a Europe of cooperating nations, not a Europe tied to the federalist approach of the Lisbon Treaty. On 2 October the Irish electorate will be asked – for a second time – to vote for the Lisbon Treaty, a treaty cobbled together to circumvent the people’s rejection of a European Constitution. I commend the electorate of the Irish Republic for exercising good sense in the first referendum, sense that I believe that they will show once again in the second one. I urge them to remain firm in their resolve to reject the Treaty. The post-dated promises and threats have done nothing to change the fundamentals of the Treaty. It remains the wrong path for Europe and Europe’s nations. However, I believe that that choice should also be given to my people, the British people. They were promised a referendum by the Labour Government, and the Labour Government should fulfil that promise. If not, their possible successors in the Conservatives should do the same."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dank u voor uw rede. Ik denk echter dat u en ik volstrekt verschillende paden bewandelen. Ik geloof in een Europa van samenwerkende landen, niet een Europa dat met handen en voeten is vastgebonden aan de federalistische aanpak van de Lissabonstrategie. Op 2 oktober wordt het Ierse electoraat voor de tweede keer gevraagd om voor het Verdrag van Lissabon te stemmen, een verdrag dat is samengeflanst om de Europese grondwet via de achterdeur toch nog aangenomen te krijgen. Ik prijs het electoraat van de Ierse Republiek dat het bij het eerste referendum zijn gezond verstand heeft gebruikt en ben vol vertrouwen dat het dat bij het tweede referendum opnieuw zal doen. Ik vraag de Ieren met klem om standvastig te blijven in hun afwijzing van het Verdrag. Ondanks de beloften en dreigementen is het in essentie ongewijzigd gebleven. Het is nog steeds het verkeerde pad voor Europa en de landen van Europa. Ook mijn volk, de Britten, moet de mogelijkheid worden gegeven het Verdrag af te wijzen. De Labourregering beloofde hun een referendum en dient die belofte na te komen. Zo niet, dan moeten de mogelijke opvolgers, de conservatieven, hetzelfde doen."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziękuję za pańskie przemówienie. Uważam jednak, że nasze drogi znacznie się różnią. Stoję tu przed panem jako osoba, która wierzy w Europę współpracujących narodów, nie w Europę związaną podejściem federalistycznym wynikającym z traktatu lizbońskiego. W dniu 2 października irlandzcy wyborcy będą musieli po raz drugi zdecydować, czy zagłosować za traktatem lizbońskim, traktatem poskładanym w celu obejścia weta społeczeństwa dla konstytucji europejskiej. Pochwalam wyborców Republiki Irlandzkiej za zachowanie zdrowego rozsądku w pierwszym referendum, i wierzę, że wykażą się nim ponownie w drugim referendum. Wzywam ich, aby stanowczo trzymali się decyzji o odrzuceniu traktatu. Późniejsze obietnice i groźby nie wpłynęły w żaden sposób na podstawowe elementy traktatu. Nadal pozostaje złą drogą dla Europy i europejskich narodów. Uważam jednak, że taki wybór powinni mieć również moi współobywatele, Brytyjczycy. Rząd labourzystów obiecał referendum, więc powinien dotrzymać słowa. Jeżeli tego nie zrobi, ewentualni konserwatywni następcy powinni zrobić to samo."@pl16
"Senhor Presidente, obrigada pelo seu discurso. Julgo, porém, que os nossos caminhos divergem consideravelmente. Dirijo-me a si como alguém que acredita numa Europa de nações cooperantes e não numa Europa agrilhoada à abordagem federalista do Tratado de Lisboa. Em 2 de Outubro, o eleitorado irlandês será convidado – pela segunda vez – a votar o Tratado de Lisboa, um tratado remendado de modo a contornar a rejeição pelo povo de uma Constituição Europeia. Louvo o eleitorado da República Irlandesa por ter exercido o seu bom senso no primeiro referendo e acredito que o voltará a fazer no segundo. Exorto o povo irlandês a permanecer firme na sua determinação em rejeitar o Tratado. As promessas pós-datadas e as ameaças em nada alteraram os princípios do Tratado. Continua a ser o caminho errado para a Europa e para as nações da Europa. Contudo, penso que este direito de escolha deveria ser igualmente concedido ao meu povo, ao povo britânico. Foi-lhe prometido um referendo pelo Governo Trabalhista, que deveria cumprir a sua promessa. Se assim não acontecer, os seus possíveis sucessores conservadores terão o mesmo dever."@pt17
"Dle Preşedinte, vă mulţumesc pentru discursul dumneavoastră. Cred, totuşi, că drumurile noastre sunt mult diferite. Stau aici în faţa dumneavoastră ca o persoană care crede într-o Europă a naţiunilor care cooperează între ele, nu o Europă încadrată de modelul federalist al Tratatului de la Lisabona. La 2 octombrie, electoratul irlandez va fi chemat - a doua oară - să voteze Tratatul de la Lisabona, un tratat încropit pentru a eluda respingerea Constituţiei Europene de către populaţie. Îmi exprim aprecierea faţă de electoratul Republicii Irlanda pentru că a dat dovadă de înţelepciune la primul referendum, înţelepciune pe care cred că o vor arăta încă o dată la al doilea referendum. Îi îndemn să rămână fermi în hotărârea lor de a respinge tratatul. Promisiunile şi ameninţările ulterioare nu au făcut nimic pentru a modifica principiile tratatului. Acesta reprezintă în continuare un drum greşit pentru Europa şi naţiunile Europei. Totuşi, cred că trebuie acordată această posibilitate de a alege şi poporului meu, poporul britanic. Guvernul laburist le-a promis un referendum şi ar trebui să îşi îndeplinească această promisiune. Dacă nu, posibilii lor succesori, Conservatorii, ar trebui să facă acelaşi lucru."@ro18
"Vážený pán predseda, ďakujem za váš prejav. Domnievam sa však, že sa naše smerovanie výrazne líši. Stojím tu pred vami ako niekto, kto verí v Európu spolupracujúcich národov, nie v Európu zviazanú federalistickým prístupom Lisabonskej zmluvy. Druhého októbra budú írski voliči po druhýkrát hlasovať o Lisabonskej zmluve, narýchlo zostavenej zmluve, ktorá má obísť odmietnutie európskej ústavy. Chválim voličov Írskej republiky, že v prvom referende preukázali zdravý rozum, ktorý, dúfam, preukážu opäť v druhom referende. Nalieham na nich, aby vo svojom odhodlaní odmietnuť zmluvu zostali neoblomní. Neskoršie sľuby a vyhrážky nezmenili základy zmluvy. Naďalej zostáva pre Európu a európske národy nesprávnou cestou. Domnievam sa však, že možnosť výberu by sme mali dať aj našim obyvateľom, britským občanom. Labouristická vláda im sľúbila referendum a tento sľub by labouristická vláda mala splniť. Ak sa tak nestane, mali by tak urobiť prípadní nástupcovia z radov konzervatívcov."@sk19
"Gospod predsednik, hvala vam za vaš govor. Vendar pa menim, da se naše poti znatno razhajajo. Pred vami stojim kot oseba, ki verjame v Evropo, v kateri narodi sodelujejo, ne pa v Evropo, vezano na federalistični pristop Lizbonske pogodbe. Dne 2. oktobra bodo irski volivci – že drugič – glasovali o Lizbonski pogodbi, pogodbi, ki je bila sestavljena z namenom, da bi zaobšli zavrnitev evropske ustave. Volivcem Republike Irske čestitam za uporabo dobrega razuma na prvem referendumu, razuma, za katerega menim, da ga bodo še enkrat pokazali na drugem. Pozivam jih, da ostanejo trdni v svojih prepričanjih za zavrnitev Pogodbe. Zakasnele obljube in grožnje niso v ničemer spremenile temeljev Pogodbe. To je še vedno napačna pot za Evropo in evropske narode. Verjamem, da bi ta možnost izbire morala biti zagotovljena tudi mojim ljudem, Britancem. Laburistična vlada jim je obljubila referendum in ta laburistična vlada naj sedaj izpolni obljubo. Če je ne bo, bi morali to storiti njihovi morebitni nasledniki konzervativci."@sl20
"Herr talman! Tack för ert tal. Jag tror emellertid att våra respektive uppfattningar om vilken väg Europa ska välja skiljer sig avsevärt från varandra. Jag står här framför er som en person som tror på ett Europa som består av samarbetande nationer, inte ett Europa som är knutet till den federalistiska inställning som Lissabonfördraget präglas av. Den 2 oktober kommer den irländska väljarkåren en andra gång att rösta om Lissabonfördraget, ett fördrag som lappats ihop för att kringgå folkets förkastande av en europeisk konstitution. Jag vill berömma Republiken Irlands väljarkår för att den visat prov på sunt förnuft vid den första folkomröstningen, och jag tror att den återigen kommer att visa prov på detta förnuft vid den andra folkomröstningen. Jag ber dem att förbli fasta i sin föresats att förkasta fördraget. De löften och hot som tillkommit har inte på något sätt bidragit till att förändra grundprinciperna i fördraget. Det är och förblir fel väg för Europa och Europas nationer. Jag anser emellertid att även mitt folk, det brittiska folket, bör få rösta om detta. Labourregeringen utlovade en folkomröstning och bör infria detta löfte. Om så inte sker bör deras eventuella efterföljare, de konservativa, göra samma sak."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,19,14,16,13,4,21,9
"Diane Doddsová (NI )."1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph