Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-15-Speech-2-027"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090915.4.2-027"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the measures under discussion are part of the existing so-called area of justice, freedom and security, of which immigration is a part. This is about a common immigration and asylum policy and, however much the British Government may lie to the British people, we know that they intend that Britain should eventually be bound by it. But a ‘one-size-fits-all’ immigration policy will not work for Britain. Britain is one of the most densely populated countries in the world, more densely populated, surprisingly, than India, China or Japan. Net immigration to Britain is now running at about 230 000 people per annum, adding over a million new people to the population every five years. The population will rise from its current 61.4 million, an all-time high, to about 70 million plus in 2031, and then spiral ever upwards. All this growth is due to immigration and births to immigrants. The UK Independence Party is not opposed to some immigration, but this should be strictly controlled and for the benefit of Britain and not the European Union or anybody else. Britain does not need a common European immigration policy. What we need to do is end mass immigration now and introduce a strictly limited and controlled immigration policy. We should apply the terms of the 1951 Convention on Refugees, which requires them to seek sanctuary in the first designated safe country they come to – which is not a little island off the coast of Europe called Britain. We should end the promotion of multiculturalism, which is divisive and a recipe for conflict, and assimilate and integrate existing migrants into a common culture with respect for a common set of political and legal institutions. There should be no place in Britain – and, I suggest, anywhere in Europe – for Sharia law."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, opatření, o nichž diskutujeme, jsou součástí takzvané oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, do níž spadá přistěhovalectví. Jde o společnou přistěhovaleckou a azylovou politiku, a ať britská vláda svým občanům lže, jak chce, my víme, že Británie bude nakonec těmito předpisy vázaná. Pro Británii se však žádná univerzální přistěhovalecká politika nehodí. Británie je jednou z nejhustěji osídlenou zemí na světě, překvapivě hustěji osídlenou než je Indie, Čína či Japonsko. Čistý příliv přistěhovalců do Británie dnes činí přibližně 230 000 osob ročně, což znamená nárůst obyvatelstva o více než milion osob každých pět let. Počet obyvatel se v roce 2031 zvýší ze současných rekordních 61,4 milionů na přibližně 70 milionů a bude růst čím dál víc. Tento nárůst je způsoben přistěhovalectvím a počtem dětí, které se přistěhovalcům rodí. Britská politická strana – United Kingdom Independence Party – není proti určitému přistěhovalectví, ale to musí být přísně kontrolováno a musí to být ku prospěchu Británie, a ne Evropské Unie nebo někoho dalšího. Británie nepotřebuje společnou evropskou přistěhovaleckou politiku. Potřebujeme skoncovat s masovým přistěhovalectvím a zavést přísně limitovanou a kontrolovanou přistěhovaleckou politiku. Měli bychom uplatnit úmluvu o uprchlících z roku 1951, podle níž mají tito žádat o azyl v první určené bezpečné zemi, do níž se dostanou, což není malý ostrov mimo pobřeží Evropy nazývaný Británie. Měli bychom skoncovat s multikulturností, která je kontroverzní a vede ke konfliktům, měli bychom stávající migranty asimilovat a integrovat do společné kultury, jež bude respektovat společné politické a právní instituce. V Británii a ani nikde jinde v Evropě by nemělo být místo pro právo Šaría."@cs1
"Hr. formand! De pågældende foranstaltninger er en del af det nuværende område for frihed, sikkerhed og retfærdighed, der omfatter indvandring. Det handler om en fælles indvandrings- og asylpolitik, og uanset hvor meget den britiske regering end måtte lyve over for den britiske befolkning, ved vi, at den i sidste ende vil blive bindende for Storbritannien. En "one-size-fits-all"-politik vil imidlertid ikke fungere i Storbritannien. Storbritannien er et af de tættest befolkede lande i verden, og overraskende nok tættere befolket end Indien, Kina eller Japan. Nettoindvandringen til Storbritannien er i øjeblikket på omkring 230 000 om året, dvs. over 1 mio. nye mennesker hvert femte år. Befolkningstallet vil stige fra det nuværende rekordniveau på 61,4 mio. til godt 70 mio. i 2031, og herefter stige konstant fremover. Hele denne vækst skyldes indvandring og indvandreres fødsler. Det Forenede Kongeriges Uafhængighedsparti er ikke imod en vis indvandring, men den skal kontrolleres strengt og være til gavn for Storbritannien og ikke for EU eller nogen andre. Storbritannien har ikke brug for en fælles europæisk indvandringspolitik. Vi skal stoppe denne masseindvandring nu og indføre en stærkt begrænset og kontrolleret indvandringspolitik. Vi skal anvende bestemmelserne i flygtningekonventionen fra 1951, hvori det fastslås, at de skal søge tilflugt i det første land, de kommer til, som er udpeget som sikkert – hvilket ikke er en lille ø ud fra Europas kyst kaldet Storbritannien. Vi bør ikke længere fremme multikulturalisme, der skaber splittelse og fører til konflikt, og assimilere og integrere de nuværende indvandrere i en fælles kultur, der respekterer fælles politiske og retlige institutioner. Sharialovgivningen hører overhovedet ikke hjemme i Storbritannien – og efter min opfattelse heller ikke andre steder i Europa."@da2
"Herr Präsident! Die zur Diskussion stehenden Maßnahmen sind Teil des bestehenden sogenannten Bereichs der Justiz, Freiheit und Sicherheit, zu dem die Einwanderung gehört. Dabei geht es um eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik, und egal wie viel die britische Regierung das britische Volk belügt, wir wissen, dass sie daraufhinarbeiten, dass Großbritannien letztendlich an diese gebunden ist. Aber eine „Einheits“-Migrationspolitik funktioniert für Großbritannien nicht. Großbritannien ist eines der am dichtesten bevölkerten Länder der Welt, überraschenderweise dichter bevölkert als Indien, China oder Japan. Die Netto-Einwanderung nach Großbritannien beträgt ungefähr 230 000 Menschen pro Jahr, wodurch die Bevölkerung alle vier Jahre ungefähr um eine Million zunimmt. Die Bevölkerung wird von den gegenwärtigen 61,4 Millionen, einem Höchststand, bis 2031 auf mehr als 70 Millionen anwachsen und dann immer weiter steigen. Dieses Wachstum entsteht aufgrund der Einwanderung und der Geburtenrate bei den Einwanderern. Die UK Independence Party lehnt etwas Einwanderung nicht ab, aber diese sollte streng kontrolliert werden und zum Vorteil von Großbritannien und nicht der Europäischen Union oder anderer Länder sein. Großbritannien benötigt keine gemeinsame europäische Migrationspolitik. Was wir brauchen, ist ein sofortiges Ende der Masseneinwanderung und die Einführung einer streng begrenzten und kontrollierten Migrationspolitik. Wir sollten die Bedingungen der Flüchtlingskonvention von 1951 anwenden, die fordert, dass Flüchtlinge Zuflucht in dem ersten als sicher geltenden Land, in das sie kommen, suchen – und das ist nicht eine kleine Insel vor der Küste Europas genannt Großbritannien. Wir sollten die Förderung der Multikulturalität beenden, die entzweit und Konflikte verursacht, und die vorhandenen Migranten assimilieren und in eine gemeinsame Kultur integrieren, die Respekt für gemeinsame politische und rechtliche Institutionen zeigt. Es sollte in Großbritannien – und ich würde vorschlagen überall in Europa – kein Platz für das Scharia-Recht geben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τα υπό συζήτηση μέτρα συνιστούν τμήμα του υφιστάμενου αποκαλούμενου «χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας», μέρος του οποίου αποτελεί και η μετανάστευση. Πρόκειται εδώ για μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου και, όσα ψέματα και αν πει η βρετανική κυβέρνηση στον βρετανικό λαό, γνωρίζουμε πως σκοπός τους είναι να δεσμευθεί τελικά η βρετανική κυβέρνηση από αυτήν. Όμως μια πολιτική μετανάστευσης ενιαία για όλους δεν θα αποδώσει για τη Βρετανία. Η Βρετανία είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες χώρες στον κόσμο· παραδόξως, πιο πυκνοκατοικημένη από την Ινδία, την Κίνα ή την Ιαπωνία. Η καθαρή μετανάστευση στη Βρετανία επί του παρόντος ανέρχεται σε περίπου 230 000 ανθρώπους ανά έτος, με αποτέλεσμα να προστίθενται ένα εκατομμύριο άνθρωποι στον πληθυσμό κάθε πέντε χρόνια. Ο πληθυσμός θα ανέλθει από το τρέχον μέγεθος των 61,4 εκατομμυρίων, το ανώτερο όλων των εποχών, στα περίπου 70 εκατομμύρια και παραπάνω το 2031, και θα συνεχίσει να αυξάνεται. Όλη αυτή η αύξηση οφείλεται στη μετανάστευση και στις γεννήσεις μεταναστών. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αντιτίθεται στην ύπαρξη μιας κάποιας μετανάστευσης, αλλά αυτή θα πρέπει να είναι αυστηρά ελεγχόμενη και προς όφελος της Βρετανίας, και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου. Η Βρετανία δεν χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε τώρα τη μαζική μετανάστευση και να θεσπίσουμε μια αυστηρά περιορισμένη και ελεγχόμενη πολιτική μετανάστευσης. Πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή τους όρους της Σύμβασης περί Προσφύγων του 1951, η οποία απαιτεί οι πρόσφυγες να αναζητούν άσυλο στην πρώτη χαρακτηρισμένη ασφαλή χώρα στην οποία εισέρχονται – και αυτή δεν είναι ένα μικρό νησί στα ανοικτά της Ευρώπης που λέγεται Βρετανία. Πρέπει να σταματήσουμε την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας, η οποία δρα διαιρετικά και συνιστά βέβαιη αιτία συγκρούσεων, και να αφομοιώσουμε και να ενσωματώσουμε τους υφιστάμενους μετανάστες σε μια κοινή κουλτούρα με σεβασμό προς μια κοινή δέσμη πολιτικών και νομικών θεσμών. Δεν πρέπει να υπάρχει θέση για τον νόμο της σαρία στη Βρετανία και, θα έλεγα, σε καμία χώρα στην Ευρώπη."@el10
"Señor Presidente, las medidas a debatir forman parte de la denominada área de justicia, libertad y seguridad existente de la que la inmigración constituye una parte. Esto trata de una inmigración común y de la política de asilo y por mucho que quiera mentir el Gobierno británico a sus ciudadanos, sabemos que pretenden que Gran Bretaña acabe obligada a ello con el tiempo. Pero una política en materia de inmigración «única» no funcionará para Gran Bretaña, ya que es uno de los países con mayor densidad de población del mundo, sorprendentemente, con más densidad de población que la India, China o Japón. La inmigración neta a Gran Bretaña alcanza un nivel de 230 000 personas por año, añadiendo más de un millón de personas nuevas a la población cada cinco años. La población aumentará de sus 61,4 millones actuales, una cifra sin precedentes, a alrededor de 70 millones en 2031, y después continuará la escalada siempre hacia niveles superiores. Todo este crecimiento se debe a la inmigración y a los nacimientos de los inmigrantes. El Partido de la Independencia del Reino Unido no se opone a cierta inmigración, pero debería controlarse estrictamente y en beneficio de Gran Bretaña y no en el de la Unión Europea o en el de cualquier otro. Gran Bretaña no necesita una política europea común en materia de inmigración. Lo que necesitamos hacer es poner fin a la inmigración en masa ahora e introducir una política de inmigración controlada y estrictamente limitada. Deberíamos aplicar los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que requiere que busquen asilo en el primer país considerado seguro al que lleguen —y no en una pequeña isla frente a la costa de Europa llamada Gran Bretaña. Deberíamos poner fin al fomento del multiculturalismo, que es divisivo y una fuente de conflicto, y asimilar e integrar a los inmigrantes ya existentes en una cultura común con respeto por un conjunto de instituciones legales y políticas comunes. No debería existir lugar en Gran Bretaña —y sugiero que tampoco en Europa— para la ley sharia."@es21
"Lugupeetud juhataja! Arutluse all olevad meetmed moodustavad osa praegusest niinimetatud vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevast alast ning hõlmavad ka sisserännet. Küsimus puudutab ühist sisserände- ja varjupaigapoliitikat ning ükskõik, kui palju Suurbritannia valitsus brittidele ka ei valetaks, me teame, et nende kavatsuseks on Suurbritannia sellega lõpuks siduda. Kuid kõigile ühesugust lahendust pakkuv sisserändepoliitika Suurbritannias ei toimi. Suurbritannia on üks tihedamalt asustatud riike maailmas, isegi tihedama asustusega kui India, Hiina või Jaapan. Suurbritanniasse rändab sisse ligikaudu 230 000 inimest aastas – see lisab rahvaarvule iga viie aastaga enam kui miljon uut inimest. Praeguselt 61,4 miljonilt kasvab rahvaarv 2031. aastaks 70 miljonini ehk kõigi aegade suurimaks ja suureneb siis pidevalt veelgi. Kogu selle kasvu põhjustavad sisserändajad ja nende järglased. Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei ei ole vastu mõningasele sisserändele, aga seda tuleks rangelt kontrollida just Suurbritannia, mitte Euroopa Liidu või kellegi teise huvides. Suurbritannia ei vaja Euroopa ühist sisserändepoliitikat. Me peame kohe tegema lõpu massilisele sisserändele ning kehtestama rangelt piiratud ja kontrollitud sisserändepoliitika. Me peaksime rakendama 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni, mille järgi sisserändajatel on kohustus taotleda pelgupaika esimeses ohutus riigis, kuhu nad saabuvad. Selleks ei ole Euroopa rannikul asuv väike saareke nimega Suurbritannia. Meil tuleks lõpetada vaenu ja konflikte põhjustava paljukultuurilisuse edendamine ning assimileerida ja lõimida olemasolevad sisserändajad ühisesse kultuuri, kus austatakse samu poliitilisi ja õiguslikke tavasid. Šariaadiseadustel ei tohiks Suurbritannias – ja ma arvan, et mitte kuskil Euroopas – kohta olla."@et5
"Arvoisa puhemies, keskustelemme toimenpiteistä, jotka liittyvät niin sanottuun oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueeseen, joka käsittää myös maahanmuuton. Kyse on yhteisestä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta, ja vaikka Britannian hallitus valehtelee muuta kansalaisilleen, tiedämme, että aikomus on velvoittaa myös Britannia noudattamaan sitä. Mutta tämä "yhden koon" maahanmuuttopolitiikka ei sovi Britannialle. Britannia on yksi maailman tiheimmin asutuista maista, yllättäen jopa tiheämmin asuttu kuin Intia, Kiina tai Japani. Britannian nettomaahanmuutto on tällä hetkellä noin 230 000 henkilöä vuodessa, mikä lisää väestölukua yli miljoonalla henkilöllä joka viides vuosi. Väestöluku kasvaa nykyisestä 61,4 miljoonasta asukkaasta ennätykselliseen yli 70 miljoonaan vuonna 2031, ja tämän jälkeen kasvutahti vain kiihtyy entisestään. Väestökasvu johtuu maahanmuutosta ja maahanmuuttajien korkeasta syntyvyydestä. Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue ei vastusta maahanmuuttoa sinänsä, mutta maahanmuuton pitäisi olla tiukasti valvottua ja hyödyttää Euroopan unionin tai kenen tahansa muun sijasta Britanniaa itseään. Britannia ei tarvitse unionin yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Sen sijaan meidän pitää heti lopettaa massamaahanmuutto ja omaksua tiukkoihin rajoituksiin ja valvontaan perustuva maahanmuuttopolitiikka. Meidän pitäisi soveltaa vuonna 1951 tehdyn pakolaisyleissopimuksen ehtoja, joiden mukaan pakolaisten on haettava turvaa ensimmäisestä turvallisesta maasta, jonka alueelle he saapuvat – eikä se ole Britanniaksi kutsuttu pieni saari Euroopan rannikolla. Meidän pitäisi lopettaa monikulttuurisuuden edistäminen, sillä se aiheuttaa erimielisyyksiä ja on varma tie konflikteihin. Meidän pitäisi ennemmin mukauttaa ja kotouttaa alueellamme jo olevat maahanmuuttajat yhteiseen kulttuuriin, jossa kunnioitetaan yhteisiä poliittisia ja oikeudellisia instituutioita. Britanniassa – tai mielestäni missään muuallakaan Euroopassa – ei pitäisi antaa sijaa sharia-laille."@fi7
"Monsieur le Président, les mesures qui font l’objet de nos discussions relèvent de l’actuel espace dit de justice, de liberté et de sécurité, dont l’immigration est une composante. Il est question d’une politique commune de l’immigration et de l’asile et quels que soient les mensonges proférés par le gouvernement britannique à ses citoyens, nous savons que l’intention est de lier en fin de compte la Grande-Bretagne à cette politique commune. Toutefois, une politique de l’immigration «à taille unique» ne marchera pas pour la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est l’un des pays dont la densité de population est l’une des plus élevée au monde, même plus élevée - et c’est surprenant - que celle de l’Inde, de la Chine ou du Japon. L’immigration nette vers la Grande-Bretagne s’élève actuellement à quelque 230 000 personnes par an, ce qui représente plus d’un million de nouveaux arrivants tous les cinq ans. La population passera des 61,4 millions actuels - un record - à plus de 70 millions en 2031 pour continuer à grimper en flèche. Tout cet accroissement de la population est dû à l’immigration et aux naissances parmi les immigrés. Le parti pour l’indépendance du Royaume-Uni n’est pas contre une certaine forme d’immigration, mais il faut qu’elle soit strictement contrôlée et qu’elle bénéficie à la Grande-Bretagne et pas à l’Union européenne ou à quiconque d’autre. La Grande-Bretagne n’a pas besoin d’une politique européenne commune en matière d’immigration. Ce que nous voulons, c’est en finir dès à présent avec l’immigration massive et introduire une politique visant à limiter et à contrôler strictement l’immigration. Il convient d’appliquer les conditions de la convention de 1951 sur les réfugiés, en vertu desquelles ceux-ci doivent demander l’asile auprès du premier pays désigné sûr où ils arrivent, et ce n’est pas une petite île au large des côtes européennes connue sous le nom de Grande-Bretagne. Nous devons cesser de promouvoir le multiculturalisme, qui crée des divisions et qui constitue le meilleur moyen d’engendrer des conflits. Nous devons assimiler et intégrer les migrants actuels au sein d’une culture commune qui respecte un ensemble commun d’institutions politiques et judiciaires. Il n’y a pas de place en Grande-Bretagne - ni, à mon sens, nulle part ailleurs en Europe - pour la loi de la charia."@fr8
"Elnök úr, a vita alapját képező intézkedések a meglévő, úgynevezett a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség részét képezik, amelynek része a bevándorlás is. Egy közös bevándorlás- és menekültügyi politikáról van szó, akármit is hazudik a brit kormány a brit embereknek, tudjuk, hogy szándékaik szerint végső soron ennek kötelező ereje lesz Nagy-Britanniára nézve. Egy mindenki számára egységes bevándorláspolitika azonban nem fog működni Nagy-Britannia esetében. Nagy-Britannia az egyik legsűrűbben lakott ország a világon, meglepő módon sűrűbben lakott, mint India, Kína vagy Japán. A Nagy-Britanniába történő nettó bevándorlás körülbelül 230 000 embert jelent évente, amelynek következtében ötévenként egymillió fővel nő a lakosság száma. A népesség a jelenlegi 61,4 millióról, amely minden idők legmagasabb népessége, több mint 70 millióra fog emelkedni 2031-re, és onnantól kezdve spirálisan fog emelkedni. Mindez a növekedés a bevándorlóknak, és azok gyermekeinek köszönhető. A brit Függetlenségi Párt nem ellenez bizonyos mértékű bevándorlást, de azt szigorúan ellenőrizni kell, és Nagy-Britannia hasznát kell, hogy szolgálja, nem az Európai Unióét vagy bárki másét. Nagy-Britanniának nincs szüksége egy közös európai bevándorláspolitikára. Szükségünk van azonban a tömeges bevándorlás megállítására most, és egy szigorúan korlátozott és ellenőrzött bevándorláspolitika bevezetésére. Alkalmaznunk kellene a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezményt, amely megkívánja, hogy a menekültek az első olyan biztonságos országban keressenek menedéket, amelybe érkeznek – ami nem egy Nagy-Britannia nevezetű kis sziget távol Európa partjaitól. Véget kell vetnünk a multikulturalizmus éltetésének, ami megosztó és a konfliktus receptje, és asszimilálnunk és integrálnunk kellene a meglévő bevándorlókat egy közös kultúrába, tiszteletben tartva a közös politikai és jogi intézményeket. Nagy-Britanniában – és, feltételezem, sehol Európában – nincs helye a saría jognak."@hu11
". Signor Presidente, le misure in discussione rientrano nel cosiddetto spazio di giustizia, libertà e sicurezza, di cui l’immigrazione fa parte. Si parla di una politica comune in materia di immigrazione e asilo e, per quanto il governo britannico possa mentire al suo popolo, sappiamo bene che il Regno Unito ne sarà vincolato. Ma l’omologazione non può funzionare nel caso del Regno Unito, uno dei paesi più densamente popolati al mondo, ancor più dell’India, della Cina o del Giappone, per strano che possa sembrare. I flussi migratori verso il Regno Unito si attestano intorno alle 230 000 persone l’anno, che si traducono in un aumento della popolazione di un milione ogni cinque anni: il numero di abitanti aumenterà dagli attuali 61,4 milioni (un massimo storico) a oltre 70 milioni entro il 2031, innescando una continua spirale al rialzo. Questa crescita è dovuta proprio all’immigrazione e alle nascite tra gli immigrati. Lo UK Independence Party (UKIP, partito indipendentista britannico) non è contrario a un certo afflusso di immigrati, ma giudica necessario sottoporlo a rigorosi controlli, nell’interesse non dell’Unione europea o di chiunque altro, ma del Regno Unito. Il nostro paese non ha bisogno di una politica europea comune in materia di immigrazione: ci occorre metter subito fine all’immigrazione di massa e introdurre una politica migratoria rigorosamente limitata e controllata. Dovremmo attuare le norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951, che impone loro di cercar rifugio nel primo paese sicuro in cui mettano piede – che di certo non è la piccola isola al largo della costa europea chiamata Regno Unito. Dovremmo porre fine alla promozione del multiculturalismo, che divide gli animi e semina i germi del conflitto, assimilando gli immigrati già presenti sul territorio in un cultura comune, nel rispetto di istituzioni politiche e giuridiche comuni. Il Regno Unito – e, mi permetto di aggiungere, nessun altro paese europeo – non dovrebbe lasciar spazio alla Sharia."@it12
"Gerb. pirmininke, svarstomos priemonės yra esamos vadinamosios laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, kurios dalis yra imigracija, dalis. Kalbama apie bendrą imigracijos ir prieglobsčio politiką, todėl, kad ir kiek Jungtinės Karalystės vyriausybė meluotų Jungtinės Karalystės gyventojams, mes žinome, jog ja siekiama, kad Jungtinė Karalystė pagaliau įsipareigotų pagal ją. Tačiau Jungtinėje Karalystėje vienodų sąlygų taikymo visiems imigracijos politika nebus veiksminga. Jungtinė Karalystė yra viena tankiausiai gyvenamų šalių pasaulyje ir, mūsų nuostabai, ji gyvenama tankiau nei Indija, Kinija arba Japonija. Grynoji imigracija į Jungtinę Karalystę dabar nuolat yra apytikriai 230 000 žmonių per metus ir kas penkerius metus padidina gyventojų skaičių daugiau nei milijonu. Gyventojų skaičius nuo esamo 61,4 mln., visą laiką būdamas didelis, didės iki apytikriai daugiau nei 70 mln. 2031 m., o paskui visą laiką laipsniškai didės. Visas šis augimas vyksta dėl imigracijos ir imigrantams gimstančių vaikų. JK nepriklausomybės partija nėra nusistačiusi prieš tam tikrą imigraciją, tačiau ji turėtų būti griežtai kontroliuojama Jungtinės Karalystės, o ne Europos Sąjungos ar kieno nors kito labui. Jungtinei Karalystei nereikia bendros Europos imigracijos politikos. Mums reikia tik tuoj pat sustabdyti masinę imigraciją ir pradėti vykdyti griežtai ribojamos ir kontroliuojamos imigracijos politiką. Mes turėtume taikyti 1951 m. konvencijos dėl pabėgėlių sąlygas, pagal kurias reikalaujama, kad pabėgėliai siektų gauti prieglobstį pirmoje laikomoje saugia šalyje, į kurią jie atvyksta ir kuri nėra maža sala prie Europos krantų, vadinama Didžiosios Britanijos sala. Turėtume baigti skatinti kultūrų įvairovę, kuri kursto nesantaiką ir yra konfliktų priežastis, ir asimiliuoti bei integruoti migrantus į bendrą kultūrą, susijusią su bendru politinių ir teisinių institucijų tinklu. Jungtinėje Karalystėje ir, mano manymu, bet kur Europoje neturėtų būti vietos šariato teisei."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, apspriežamie pasākumi ietilpst esošajā t.s. tiesiskuma, brīvības un drošības jomā, kurai ir pieskaitāma arī imigrācija. Jautājums ir par kopīgu imigrācijas un patvēruma politiku, un, lai cik daudz Lielbritānijas valdība arī nemelotu saviem iedzīvotājiem, mēs zinām, ka tā saprot — arī Lielbritānijai šai politikai visbeidzot būs jāpievienojas. Bet universāla imigrācijas politika Lielbritānijā nedarbosies. Lielbritānija ir viena no visblīvāk apdzīvotajām valstīm pasaulē — pārsteidzošā kārtā tā ir blīvāk apdzīvota nekā Indija, Ķīna vai Japāna. Neto imigrācija Lielbritānijā pašlaik ir aptuveni 230 000 cilvēku gadā, kā dēļ ik pēc pieciem gadiem iedzīvotāju skaits palielinās par vairāk nekā vienu miljonu jaunu iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaits palielināsies no pašreizējiem 61,4 miljoniem, kas ir visu laiku augstākais rādītājs, līdz aptuveni 70 miljoniem vai vairāk 2031. gadā, un pēc tam turpinās spirālveidīgi pieaugt. Par šo pieaugumu jāpateicas imigrācijai un dzimstībai imigrantu ģimenēs. Apvienotās Karalistes Neatkarības partija neiebilst pret nelielu imigrāciju, bet tai ir jābūt stingri kontrolētai un jādod labums Lielbritānijai, bet nevis Eiropas Savienībai vai vēl kādam citam. Lielbritānijai nav nepieciešama kopīga Eiropas imigrācijas politika. Tagad mums ir jāizbeidz masveida imigrācija un jāievieš stingri ierobežota un kontrolēta imigrācijas politika. Mums ir jāpiemēro 1951. gada Bēgļu konvencijas noteikumi, kas nosaka, ka migrantiem ir jāmeklē patvērums pirmajā norādītajā drošajā valstī, kurā viņi ierodas, kas nav maza sala pie Eiropas krastiem, kuras nosaukums ir Lielbritānija. Vajadzētu beigt stimulēt multikulturālismu, kas veicina šķelšanos un konfliktus, un jāveic esošo migrantu asimilēšana un integrēšana kopīgajā kultūrā, izrādot cieņu virknei politisko un juridisko iestāžu. Lielbritānijā un, es domāju, arī nekur citur Eiropā šariata likumiem nav vietas."@lv13
"Mr President, the measures under discussion are part of the existing so-called area of justice, freedom and security, of which immigration is a part. This is about a common immigration and asylum policy, and, however much the British Government may lie to the British people, we know that they intend that Britain should eventually be bound by it. But a ‘one-size-fits-all’ immigration policy will not work for Britain. Britain is one of the most densely populated countries in the world, more densely populated, surprisingly, than India, China or Japan. Net immigration to Britain is now running at about 230 000 people per annum, adding over a million new people to the population every five years. The population will rise from its current 61.4 million, an all-time high, to about 70 million-plus in 2031 and then spiral ever upwards. All this growth is due to immigration and births to immigrants. The UK Independence Party is not opposed to some immigration, but this should be strictly controlled and for the benefit of Britain and not the European Union or anybody else. Britain does not need a common European immigration policy. What we need to do is end mass immigration now and introduce a strictly limited and controlled immigration policy. We should apply the terms of the 1951 Convention on Refugees, which requires them to seek sanctuary in the first designated safe country they come to – which is not a little island off the coast of Europe called Britain. We should end the promotion of multiculturalism, which is divisive and a recipe for conflict, and assimilate and integrate existing migrants into a common culture with respect for a common set of political and legal institutions. There should be no place in Britain – and, I suggest, anywhere in Europe – for Sharia law."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de maatregelen waarover we vandaag spreken, maken deel uit van het streven naar een zogeheten "ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid", waarvan immigratie één aspect is. Dit gaat over een gezamenlijk immigratie- en asielbeleid, en hoe de Britse regering ook liegt tegen de bevolking, we weten gewoon dat ze voornemens zijn uiteindelijk ook Groot-Brittannië hieraan te binden. Maar een immigratiebeleid volgens standaardmaten werkt niet voor Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, zelfs nog dichter bevolkt dan India, China en Japan. De netto-immigratie in Groot-Brittannië bedraagt nu jaarlijks ongeveer 230 000 mensen, waardoor de bevolking elke vijf jaar met ruim een miljoen nieuwkomers groeit. Het huidige bevolkingscijfer van 61,4 miljoen – het hoogste ooit – zal in 2031 zijn opgelopen tot ruim 70 miljoen, en daarna spiraalsgewijs steeds verder stijgen. Deze groei is volledig toe te schrijven aan immigratie en geboorten onder immigranten. De Britse Independence Party is niet tegen een beetje immigratie, maar het moet wel gecontroleerd gebeuren en in het voordeel van Groot-Brittannië zijn, en niet in het voordeel van de Europese Unie of iemand anders. Groot-Brittannië hoeft geen gezamenlijk immigratiebeleid. Wat we moeten doen, is onmiddellijk een einde maken aan massa-immigratie en een sterk beperkt en streng gecontroleerd immigratiebeleid gaan voeren. We moeten de bepalingen van het Vluchtelingenverdrag van 1951 gaan toepassen, wat betekent dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste als veilig aangewezen land waar ze aankomen, en dat is niet dat kleine eiland voor de kust van Europa dat Groot-Brittannië heet. We moeten stoppen met het bevorderen van multiculturalisme, dat tweedracht zaait en een recept is voor conflicten, en de aanwezige migranten integreren in een gemeenschappelijke cultuur waar respect heerst voor gemeenschappelijke politieke en wettelijke instellingen. Er is in Groot-Brittannië geen plaats voor de sharia, en wat mij betreft ook nergens anders in Europa."@nl3
"Panie przewodniczący! Omawiane środki wchodzą w zakres tak zwanej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, obejmującej także obszar imigracji. Mowa tu o wspólnej polityce imigracyjnej i azylowej i wiemy, że bez względu na kłamstwa, jakimi brytyjski rząd karmi obywateli, zamierza on w końcu związać Wielką Brytanię tą polityką. Polityka imigracyjna oparta na zasadzie „jeden rozmiar dla wszystkich” nie będzie jednak korzystna dla Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania to jeden z najbardziej zaludnionych krajów na świecie, ku zaskoczeniu, bardziej zaludniony niż Indie, Chiny czy Japonia. Imigracja netto do Wielkiej Brytanii wynosi obecnie około 230 tysięcy osób rocznie, co daje dodatkowy milion nowych obywateli co pięć lat. Do 2031 roku liczba ludności wzrośnie z obecnych rekordowych 61,4 miliona do około 70 milionów, po czym będzie dalej rosła. Cały ten wzrost to skutek imigracji oraz urodzeń wśród imigrantów. Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa nie jest przeciwna imigracji, ale uważa, że należy ją dokładnie kontrolować i powinna ona być z korzyścią dla Wielkiej Brytanii, a nie Unii Europejskiej czy kogokolwiek. Wielka Brytania nie potrzebuje wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej. Musimy natomiast zatrzymać masowy napływ imigrantów oraz wprowadzić ściśle ograniczoną i kontrolowaną politykę imigracyjną. Powinniśmy stosować warunki Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku, która zobowiązuje ich do poszukiwania schronienia w pierwszym wyznaczonym bezpiecznym kraju, do którego przybywają, który z pewnością nie jest małą wyspą u wybrzeży Europy, zwaną Wielką Brytanią. Powinniśmy zaprzestać propagowania wielokulturowości, która powoduje podziały i konflikty, natomiast powinniśmy asymilować i integrować istniejących migrantów w ramach jednej kultury, przy poszanowaniu wspólnych instytucji politycznych i prawnych. W Wielkiej Brytanii nie powinno być miejsca na prawo szariatu i uważam, że nie powinno go być nigdzie w Europie."@pl16
"Senhor Presidente, as medidas em apreço inserem-se no denominado domínio da justiça, liberdade e segurança, do qual faz parte a imigração. É de uma política comum de imigração e asilo que estamos a falar e, por muito que o Governo britânico minta ao seu povo, sabemos que pretende que a Grã-Bretanha venha a vincular-se a essa política. Mas uma política de “formato único” não irá funcionar no caso da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é um dos países com maior densidade populacional, é surpreendentemente, mais densamente povoada do que a Índia, a China ou o Japão. A imigração líquida para a Inglaterra está neste momento prestes a atingir as 230 000 pessoas por ano, acrescentando mais de um milhão de novas pessoas à população de cinco em cinco anos. A população irá aumentar dos actuais 61,4 milhões, o número mais elevado de sempre, para mais de 70 milhões em 2031, prosseguindo sempre numa espiral ascendente. Este crescimento deve-se à imigração e aos nascimentos nas famílias de imigrantes. O Partido da Independência do Reino Unido não se opõe a alguma imigração, mas esta deve ser rigorosamente controlada e em benefício da Grã-Bretanha e não da União Europeia ou qualquer outra entidade. A Grã-Bretanha não necessita de uma política europeia comum de imigração. O que temos de fazer já é pôr fim à imigração em massa e introduzir uma política de imigração rigorosamente limitada e controlada. Devemos aplicar os termos da Convenção de 1951 relativa aos Refugiados, que os obriga a procurar refúgio no primeiro país designado seguro a que chegam, que não é uma pequena ilha ao largo da costa da Europa chamada Grã-Bretanha. Devemos pôr fim à promoção do multiculturalismo, que causa divisão e é uma receita para gerar conflitos, e assimilar e integrar os imigrantes existentes numa cultura comum com respeito por um conjunto também comum de instituições políticas e jurídicas. Não deve haver lugar na Grã-Bretanha e, na minha opinião, em parte nenhuma da Europa, para a Xaria."@pt17
"Dle preşedinte, măsurile aflate în discuţie fac parte din prezentul aşa-zis domeniu al justiţiei, libertăţii şi securităţii, în care se încadrează şi imigraţia. Este vorba despre o politică comună în materie de imigraţie şi azil şi, oricât de mult ar minţi guvernul britanic poporul, ştim că acesta are de gând să oblige Marea Britanie să o respecte. Cu toate acestea, o politică universal valabilă privind imigraţia nu va funcţiona în cazul Marii Britanii. Marea Britanie este una dintre ţările cu cea mai mare densitate a populaţiei din lume, având, în mod surprinzător, o densitate a populaţiei mai ridicată decât India, China sau Japonia. Imigraţia netă în Marea Britanie este de aproximativ 230 000 de persoane pe an, la fiecare cinci ani adăugându-se încă un milion de persoane la populaţie. Populaţia va creşte de la nivelul actual de 61,4 milioane, cel mai ridicat nivel de până acum, la aproximativ 70 de milioane în 2031, iar apoi va creşte în continuare. Această creştere se datorează imigraţiei şi copiilor imigranţilor. Partidul pentru independenţă din Regatul Unit nu se opune imigraţiei într-o anumită proporţie, însă aceasta ar trebui supusă unui control strict şi ar trebui să fie în avantajul Marii Britanii şi nu al Uniunii Europene sau al altcuiva. Marea Britanie nu are nevoie de o politică europeană comună privind imigraţia. Ceea ce trebuie să facem acum este să punem capăt imigraţiei în masă şi să adoptăm o politică limitată şi controlată în mod strict în ceea ce priveşte migraţia. Ar trebui să aplicăm condiţiile Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor, care le solicită să caute refugiu în prima ţară considerată sigură în care ajung – şi care nu este o mică insulă pe coasta Europei, numită Marea Britanie. Ar trebui să punem capăt promovării multiculturalismului, care dezbină şi este sursă de conflicte, şi să asimilăm şi să integrăm migranţii existenţi într-o cultură comună, care respectă un set comun de instituţii politice şi juridice. Nu ar trebui să existe niciun loc în Marea Britanie – şi, aş sugera, în întreaga Europă – în care să se aplice legea sharia."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, opatrenia, o ktorých diskutujeme, sú súčasťou existujúcej takzvanej oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, do ktorej patrí aj prisťahovalectvo. Ide o spoločnú prisťahovaleckú a azylovú politiku a nech už britská vláda klame svojim občanom, koľko chce, my vieme, že v konečnom dôsledku majú v pláne, aby bola Británia touto politikou viazaná. Univerzálna prisťahovalecká politika však bude pre Britániu nevhodná. Británia patrí medzi najhustejšie obývané krajiny na svete. Hustota jej obyvateľstva je prekvapivo vyššia ako hustota obyvateľstva Indie, Číny či Japonska. Súčasný počet prisťahovalcov do Británie v čistom vyjadrení je približne 230 000 ročne a spôsobuje prírastok obyvateľstva viac ako 1 milión nových ľudí každých päť rokov. Počet obyvateľov sa zvýši zo súčasných rekordných 61,4 miliónov na približne viac ako 70 miliónov do roku 2031 a bude aj naďalej výrazne vzrastať. Celý tento nárast je spôsobený prisťahovalectvom a deťmi, ktoré sa rodia prisťahovalcom. Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva nie je proti určitej miere prisťahovalectva, je však potrebné prísne ho kontrolovať a malo by byť prospešné pre Britániu a nie pre Európsku úniu či niekoho iného. Británia nepotrebuje spoločnú európsku prisťahovaleckú politiku. V súčasnosti potrebujeme zastaviť hromadné prisťahovalectvo a zaviesť prísne vymedzenú a kontrolovanú prisťahovaleckú politiku. Mali by sme uplatňovať ustanovenia dohovoru o utečencoch z roku 1951, na základe ktorého majú hľadať útočisko v prvej bezpečnej krajine určenia, do ktorej sa dostanú, a tou nie je malý ostrov neďaleko pobrežia Európy zvaný Británia. Mali by sme skoncovať s podporou multikulturalizmu, ktorý je rozvratný a je návodom na konflikt, a mali by sme asimilovať a začleniť súčasných migrantov do spoločnej kultúry tak, aby rešpektovali spoločný súbor politických a právnych inštitúcií. V Británii by nemalo byť miesto, a predpokladám, že nikde v Európe, pre právo šaría."@sk19
"Gospod predsednik, ukrepi, o katerih razpravljamo, so del obstoječega območja svobode, varnosti in pravice, katerega del je priseljevanje. Gre za skupno politiko priseljevanja in azilno politiko, in ne glede na to, kako zelo britanska vlada morda laže Britancem, vemo, da je njen namen, da bo na koncu zavezovala tudi Veliko Britanijo. Vendar pa politika priseljevanja, ki je enaka za vse, ne bo ustrezala Veliki Britaniji. Velika Britanija je ena najbolj gosto poseljenih držav na svetu, presenetljivo gosteje poseljena kot Indija, Kitajska ali Japonska. Neto priseljevanje v Veliko Britanijo zdaj znaša približno 230 000 ljudi letno, s čimer se prebivalstvo vsakih pet let poveča za milijon. Prebivalstvo bo naraslo s trenutnih 61,4 milijona, kar je največ doslej, na več kot 70 milijonov v letu 2031 in nato strmoglavo naraščalo. Vsa ta rast je posledica priseljevanja in rojstev pri priseljencih. Britanska neodvisna stranka ne nasprotuje omejenemu priseljevanju, vendar pa bi ga bilo treba strogo nadzorovati v korist Velike Britanije in ne Evropske unije ali kogar koli drugega. Velika Britanija ne potrebuje skupne evropske politike priseljevanja. Kar moramo storiti, je končati množično priseljevanje zdaj in uvesti strogo omejeno in nadzorovano politiko priseljevanja. Uporabiti bi morali pogoje Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951, ki od njih zahtevajo, da poiščejo zatočišče v prvi označeni varni državi, v katero prispejo – kar ni majhen otok ob obali Evrope z imenom Velika Britanija. Prenehati moramo s spodbujanjem večkulturnosti, ki je razdiralna in recept za spor, ter obstoječe migrante vključiti v skupno kulturo in jih povezati z njo ob upoštevanju skupnega niza političnih in pravnih institucij. V Veliki Britaniji ne sme biti prostora – in mislim, da nikjer v Evropi – za šeriatsko pravo."@sl20
". Herr talman! De åtgärder som diskuteras utgör en del av det så kallade område med frihet, säkerhet och rättvisa som invandring är en del av. Det handlar om en gemensam invandrings- och asylpolitik, och hur mycket den brittiska regeringen än ljuger för det brittiska folket så vet vi att man har för avsikt att Storbritannien i slutändan ska vara bundet av denna politik. Men en invandringspolitik som ska passa alla fungerar inte för Storbritannien. Storbritannien är ett av de mest tätbefolkade länderna i världen, förvånansvärt nog mer tätbefolkat än Indien, Kina och Japan. Nettoinvandringen till Storbritannien uppgår i nuläget till omkring 230 000 personer per år, vilket är en befolkningsökning på mer än en miljon var femte år. Befolkningsantalet kommer att öka från nuvarande 61,4 miljoner, det högsta antalet någonsin, till omkring drygt 70 miljoner 2031, och därefter bara fortsätta att stiga. Denna ökning beror på invandring och på barnafödande bland invandrare. UK Independence Party motsätter sig inte en viss invandring, men den bör kontrolleras strikt och vara till förmån för Storbritannien och inte för Europeiska unionen eller någon annan. Storbritannien är inte i behov av en gemensam europeisk invandringspolitik. Vi måste genast få ett slut på massinvandringen och införa en politik för en strikt begränsad och kontrollerad invandring. Vi borde tillämpa villkoren i konventionen om flyktingar från 1951, enligt vilken de måste söka asyl i det första land som definieras som säkert som de kommer till – vilket inte är en liten ö utanför Europas kust som heter Storbritannien. Vi borde sluta främja mångkulturalismen, som är splittrande och en nyckel till konflikt, och assimilera och integrera befintliga invandrare i en gemensam kultur med respekt för en gemensam uppsättning politiska och rättsliga institutioner. Det borde inte finnas något utrymme i Storbritannien – eller, enligt min uppfattning, någonstans i Europa – för sharialagstiftning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gerard Batten,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph