Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-15-Speech-2-024"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090915.4.2-024"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, la dernière fois que nous avons discuté après un drame dans la Méditerranée, c’était le 1 avril. Vous vous souvenez que plusieurs centaines de migrants avaient péri au large des côtes libyennes. Nous avions demandé une enquête. Nous n’avons eu, jusqu’à ce jour, aucune information concernant les circonstances de ce drame. Depuis, vous le savez, mi-août, 73 Africains ont été retrouvés morts au large de Lampedusa. Le 25 août, 57 migrants érythréens ont finalement été secourus après avoir erré longtemps dans les eaux maltaises. Le 31 août, 75 Somaliens ont été refoulés en Libye. Vraiment, les frontières extérieures de l’Union européenne sont devenues assassines. C’est le titre d’un rapport à sortir de l’ONG «Migreurop», que je vous invite, chers collègues, à tous vous procurer et à lire assidûment. Face à cette situation, Monsieur Barrot, vous rappelez des choses essentielles. Vous rappelez le droit d’asile, le droit à la protection internationale. Vous devriez également rappeler le droit de toute personne à quitter tout pays, l’obligation faite à chacun de secourir toute personne. C’est le droit international maritime. Ces situations se multiplient, et se produisent aussi de plus en plus à la frontière entre la Turquie et la Grèce. C’est pourquoi je ne crois pas, Monsieur Barrot, que le renforcement des moyens de Frontex va répondre à cette situation. Je crois que l’Union européenne, aujourd’hui, est face à son projet même. L’Union européenne est née du refus de la négation de la dignité de l’autre, et c’est à cela qu’elle doit être fidèle."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, naposledy jsme o dramatu ve Středozemním moři diskutovali 1. dubna. Určitě si pamatujete, že u libyjských břehů zahynuly stovky migrantů. Požádali jsme o prošetření této věci. Zatím jsme však nedostali žádnou informaci týkající se okolností této tragédie. Jak víte, od té doby bylo poblíž Lampedusy nalezeno v polovině srpna 73 mrtvých Afričanů. 25. srpna bylo nakonec zachráněno 57 uprchlíků z Eritreje, kteří dlouhou dobu bloudili v maltských vodách. 31. srpna byl 75 Somálcům zamítnut vstup do Libye. Vnější hranice Evropské unie se staly skutečně vražednými. To je i titulek jedné zprávy nevládní organizace „Migreurop“ a já vás, dámy a pánové, vyzývám, abyste si tuto zprávu sehnali a podrobně prostudovali. Pane Barrote, v souvislosti s touto situací připomínáte několik základních otázek. Připomínáte právo na azyl, právo na mezinárodní ochranu. Měl byste mluvit i o právu každého člověka opustit jakoukoliv zemi a povinnost komukoliv pomoci. To je mezinárodní námořní právo. Tyto situace se stále opakují, dochází k nim stále častěji i na turecko-řecké hranici. Proto, pane Barrote, nevěřím, že posílení prostředků Frontexu tuto situaci vyřeší. Myslím, že Evropská unie se před svým vlastním projektem ocitla v úzkých. Evropská unie se zrodila z odmítnutí upírat ostatním jejich důstojnost, a tomu musí zůstat věrná."@cs1
"Hr. formand! Vores sidste debat efter en tragedie i Middelhavet fandt sted den 1. april. Som De helt sikkert husker, omkom flere hundrede indvandrere ud for Libyens kyst. Vi stillede krav om en undersøgelse. Vi har endnu ikke modtaget nogen oplysninger om omstændighederne ved denne tragedie. Som bekendt blev 73 afrikanere efterfølgende – midt i august – fundet døde ud for Lampedusa. Den 25. august blev 57 eritreiske indvandrere endelig reddet efter et langvarigt ophold i maltesisk farvand. Den 31. august blev 75 somaliere nægtet indrejse til Libyen. EU's ydre grænser er virkelig blevet morderiske. Dette er titlen på en rapport udarbejdet af ngo'en "Migreurop", der snart vil blive offentliggjort, og som jeg opfordrer Dem til at få fat i og læse grundigt. Kommissær Barrot! De henviser i denne forbindelse til nogle centrale spørgsmål. De henviser til retten til asyl, til retten til international beskyttelse. De bør også henvise til enhver persons ret til at forlade ethvert land og til den forpligtelse, som vi alle har til at hjælpe andre, uanset hvem de er. Det er international havret. Disse situationer opstår oftere og oftere, og de opstår også oftere og oftere ved grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland. Derfor mener jeg ikke, at vi imødegår denne situation ved at øge ressourcerne til Frontex. EU er efter min opfattelse oppe imod sit eget projekt. EU blev skabt ved at nægte andre deres værdighed og er nødsaget til at fortsætte af samme spor."@da2
"Herr Präsident! Das letzte Mal, das wir eine Diskussion nach einer Tragödie im Mittelmeerraum geführt haben, war am 1. April. Sie werden sich daran erinnern, dass viele Hundert Migranten vor der Küste Libyens umkamen. Wir hatten eine Untersuchung gefordert. Bis heute haben wir keine Informationen zu den Umständen dieser Tragödie erhalten. Seitdem wurden, wie Sie wissen, 73 Afrikaner Mitte August tot vor Lampedusa gefunden. Am 25. August wurden 57 Eritreer endlich gerettet, nachdem sie lange Zeit in maltesischen Gewässern trieben. Am 31. August wurde 75 Somalis die Einreise nach Libyen verweigert. Die Außengrenzen der Europäischen Union sind wirklich mörderisch geworden. Das ist der Titel eines fälligen Berichts der NRO „Migreurop“, den ich Ihnen allen, meine Damen und Herren, zum Erwerb und genauen Lesen ans Herz lege. Angesichts dieser Situation beziehen Sie sich, Herr Barrot, auf einige Schlüsselfragen. Sie beziehen sich auf das Asylrecht, auf das Recht auf internationalen Schutz. Sie sollten sich ebenso auf das Recht eines jeden Menschen beziehen, jedes Land zu verlassen, sowie auf die Verpflichtung aller, anderen zu helfen, unabhängig davon, wer sie sind. Das ist internationales Seerecht. Diese Situationen kommen immer häufiger vor, insbesondere auch an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Aus diesem Grunde glaube ich nicht, Herr Barrot, dass eine Stärkung der Frontex-Ressourcen die Lösung dieses Problems ist. Ich glaube, dass die Europäische Union heute mit ihrem eigenen Projekt konfrontiert wird. Die Europäische Union gründet auf der Verweigerung, anderen Menschen die Würde abzuerkennen, und diesem Grundsatz muss sie treu bleiben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η τελευταία φορά που πραγματοποιήσαμε συζήτηση μετά από τραγωδία στη Μεσόγειο ήταν την 1η Απριλίου. Θα πρέπει να θυμάστε ότι πολλές εκατοντάδες λίβυοι μετανάστες χάθηκαν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Είχαμε ζητήσει τη διενέργεια έρευνας. Έως σήμερα δεν έχουμε λάβει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αυτής της τραγωδίας. Έκτοτε, όπως γνωρίζετε, στα μέσα Αυγούστου, εβδομήντα τρεις Αφρικανοί βρέθηκαν νεκροί στα ανοικτά της Lampedusa. Στις 25 Αυγούστου, πενήντα επτά ερυθραίοι μετανάστες διασώθηκαν τελικά μετά από μεγάλο διάστημα στα ύδατα της Μάλτας. Στις 31 Αυγούστου, δεν επετράπη η είσοδος στη Λιβύη σε εβδομήντα πέντε Σομαλούς. Πράγματι, τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει φονικά. Αυτός είναι ο τίτλος μιας έκθεσης που αναμένεται από τη ΜΚΟ «Migreurop», την οποία σας καλώ όλους, κυρίες και κύριοι, να προμηθευτείτε και να διαβάσετε επιμελώς. Υπό το πρίσμα αυτής της κατάστασης, κύριε Barrot, αναφέρεστε σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Αναφέρεστε στο δικαίωμα ασύλου, στο δικαίωμα διεθνούς προστασίας. Θα έπρεπε επίσης να αναφερθείτε στο δικαίωμα κάθε ατόμου να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα και στην υποχρέωση που έχει ο καθένας να βοηθά τους άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτές οι καταστάσεις ολοένα και αυξάνονται, και επίσης συμβαίνουν όλο και πιο συχνά στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πιστεύω, κύριε Barrot, ότι η ενίσχυση των πόρων του Frontex θα είναι η απάντηση στην κατάσταση αυτή. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη με το ίδιο της το σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε από την άρνηση να στερεί σε άλλους την αξιοπρέπειά τους, και αυτό είναι το στοιχείο στο οποίο πρέπει να παραμείνει πιστή."@el10
"Mr President, the last time we held a debate after a tragedy in the Mediterranean was on 1 April. You will recall that many hundreds of migrants perished off the Libyan coast. We had called for an investigation. To date we have received no information concerning the circumstances of that tragedy. Since then, as you know, in mid-August, 73 Africans were found dead off Lampedusa. On 25 August, 57 Eritrean migrants were finally rescued after a lengthy spell in Maltese waters. On 31 August, 75 Somalis were refused entry to Libya. Really, the external borders of the European Union have become murderous. This is the title of a report due out by the NGO ‘Migreurop’, which I invite all of you, ladies and gentlemen, to obtain and to read assiduously. Confronted with this situation, Mr Barrot, you refer to some key issues. You refer to the right of asylum, to the right to international protection. You should also refer to the right of any person to leave any country, and to the obligation placed on everyone to help others, whoever they may be. This is international maritime law. These situations are on the increase, and they are also occurring more and more at the border between Turkey and Greece. This is why I do not believe, Mr Barrot, that strengthening Frontex’s resources will be the answer to this situation. I believe that the European Union, today, is up against its own project. The European Union was born out of the refusal to deny others their dignity, and it is to this that it must remain true."@en4
"Señor Presidente, la última vez que mantuvimos un debate tras una tragedia en el Mediterráneo fue el 1 de abril. Recordarán que varios cientos de inmigrantes perecieron frente a las costas libias. Habíamos pedido una investigación. A fecha de hoy no hemos recibido ninguna información en lo que respecta a las circunstancias de esa tragedia. Desde entonces, como saben, a mediados de agosto, 73 africanos fueron hallados muertos frente a la costa de Lampedusa. El 25 de agosto, 57 inmigrantes eritreos acabaron siendo rescatados después de un largo periodo en aguas maltesas. Verdaderamente, las fronteras exteriores de la Unión Europea se han convertido en fronteras asesinas. Este es el título de un informe de la ONG Migreurop, que invito a todos ustedes, Señorías, a conseguir y leer detenidamente. Enfrentados a esta situación, señor Barrot, usted hace referencia a algunos asuntos clave. Hace referencia al derecho de asilo, al derecho de protección internacional. También debería referirse al derecho de toda persona a abandonar cualquier país, y a la obligación de todos de ayudar a los demás, independientemente de quiénes los demás sean. Esto es derecho marítimo internacional. Estas situaciones se están incrementando y también están ocurriendo cada vez más en la frontera entre Turquía y Grecia. Por eso no considero, señor Barrot, que reforzar los recursos de Frontex sea la respuesta a esta situación. Creo que la Unión Europea hoy se enfrenta a su propio proyecto. La Unión Europea surgió de su rechazo a negar la dignidad de otros y es a eso a lo que debemos permanecer fieles."@es21
"Lugupeetud juhataja! Meie viimane Vahemerel toimunud tragöödiale järgnenud arutelu oli 1. aprillil. Nagu mäletate, hukkus Liibüa rannikuvetes sadu sisserändajaid. Me palusime alustada uurimist. Siiani ei ole me saanud selle tragöödia üksikasjade kohta mingit teavet. Nagu teate, leiti pärast seda augusti keskel Lampedusa rannikuvetest 73 aafriklase surnukeha. 25. augustil päästeti lõpuks 57 Eritreast pärit sisserändajat, kes olid pikka aega olnud Malta vetes. 31. augustil ei lubatud Liibüasse 75 somaallast. Euroopa Liidu välispiirid on tõepoolest muutunud mõrvarlikeks. Sellist pealkirja kannab vabaühenduse Migreurop peagi ilmuv aruanne. Kutsun teid kõiki üles, kallid kolleegid, see endale hankima ja sellega põhjalikult tutvuma. Austatud härra Barrot, selles olukorras viitate te mõnele põhiküsimusele. Te nimetate varjupaigaõigust ja õigust rahvusvahelisele kaitsele. Te peaksite viitama ka iga inimese õigusele lahkuda ükskõik millisest riigist ja igaühe kohustusele aidata teisi inimesi, kes nad siis ka poleks. See on rahvusvaheline mereõigus. Sellised olukorrad sagenevad ning tulevad järjest tihemini ette ka Türgi ja Kreeka vahelisel piiril. Sellepärast ei usu ma, härra Barrot, et Frontexi ressursside suurendamine toob lahenduse. Arvan, et Euroopa Liit on praegu vastuolus omaenda eesmärgiga. Euroopa Liit sündis seetõttu, et poldud nõus teiste väärikuse alandamisega, ja sellele peab Euroopa Liit ka truuks jääma."@et5
"Arvoisa puhemies, viimeksi keskustelimme Välimerellä sattuneesta tragediasta 1. huhtikuuta. Varmaankin muistatte, että Libyan rannikolla kuoli tuolloin useita satoja siirtolaisia. Pyysimme tutkimaan asiaa. Tähän päivään mennessä emme ole vielä saaneet mitään tietoa kyseiseen tragediaan johtaneista olosuhteista. Sittemmin, kuten tiedätte, elokuun puolivälissä Lampedusan edustalta löydettiin kuolleena 73 afrikkalaista. Elokuun 25. päivä 57 eritrealaista siirtolaista pelastettiin heidän vietettyään pitkän tovin Maltan vesillä. Elokuun 31. päivä 75 somalilta evättiin pääsy Libyaan. Euroopan unionin ulkorajoista on siis todella tullut tappavia. Kansalaisjärjestö Migreurop on nimennyt tämän mukaan myös raporttinsa, johon kehotan teitä kaikkia tutustumaan tarkasti. Puhuessanne tilanteesta, hyvä Jacques Barrot, viittasitte joihinkin pääaiheisiin. Mainitsitte turvapaikkaoikeuden, oikeuden saada kansainvälistä suojelua. Teidän pitäisi puhua myös jokaisen ihmisten oikeudesta lähteä jostain maasta sekä jokaisen ihmisen velvollisuudesta auttaa muita riippumatta siitä, kenestä on kyse. Niin sanotaan kansainvälisessä merioikeudessa. Näiden tapausten määrä kasvaa jatkuvasti, ja ne sattuvat yhä useammin Turkin ja Kreikan välisellä rajalla. Näin ollen en usko, hyvä komission jäsen Barrot, että tilanne voitaisiin ratkaista vahvistamalla Frontexin voimavaroja. Mielestäni Euroopan unioni toimii tällä hetkellä vastoin omaa hankettaan. Euroopan unioni syntyi alun perin siksi, ettei toisten ihmisten ihmisarvon kieltämistä hyväksytty. Tätä periaatetta unionin pitäisi noudattaa jatkossakin."@fi7
"Elnök úr, utoljára április 1-jén folytattunk vitát egy, a Földközi-tengeren bekövetkezett tragédiát követően. Emlékeznek rá, hogy több száz bevándorló halt meg Líbia partjainál. Kértük az eset kivizsgálását. A mai napig nem kaptunk információt a tragédia körülményeiről. Azóta, ahogy tudják, augusztus közepén 73 afrikait találtak holtan Lampedusa környékén. Augusztus 25-én 57 eritreai bevándorlót mentettek meg végül egy máltai vizeken töltött hosszas tortúrát követően. Augusztus 31-én 75 szomáliai embertől tagadták meg a belépést Líbiába. Az Európai Unió külső határai valóban gyilkossá váltak. Ez a címe egy jelentésnek, amelyet a „Migreurop” civil szervezet készít, és amelyet ajánlok, hölgyeim és uraim, hogy szerezzenek meg és olvassák szorgalmasan. Ennek a helyzetnek a kezelésére, Barrot úr, ön említ néhány kulcsfontosságú kérdést. Utal a menedékjogra, a nemzetközi védelemhez való jogra. Utalnia kellene arra is, hogy minden embernek joga van elhagynia bármelyik országot, és arra, hogy mindenki köteles segíteni másokon, akárkik legyenek is. Ez a nemzetközi tengerjog. Ezeknek a helyzeteknek a száma folyamatosan növekszik, és egyre gyakrabban fordulnak elő hasonló helyzetek a Törökország és Görögország közötti határon is. Ezért nem hiszem, Barrot úr, hogy a Frontex erőforrásainak megerősítése lenne a megfelelő válasz erre a kérdésre. Úgy vélem, hogy az Európai Unió jelenleg szembeszáll saját céljával. Az Európai Unió úgy született, hogy visszautasította mások méltóságának megtagadását, és ehhez az elképzeléshez kellene hűnek maradnia."@hu11
"Signor Presidente, l’ultima volta che abbiamo discusso di questo tema dopo una tragedia nel Mediterraneo è stato il 1 aprile. Ricorderete che molte centinaia di migranti erano morti al largo delle coste libiche. Avevamo chiesto che fosse condotta un’inchiesta, ma a tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna informazione sulle circostanze di quella tragedia. Dopo di allora, come sapete, intorno alla metà di agosto 73 africani sono stati ritrovati morti al largo di Lampedusa. Il 25 agosto, 57 migranti eritrei sono stati finalmente portati in salvo dopo che avevano trascorso un lungo periodo nelle acque maltesi. Il 31 agosto, a 75 somali è stato negato l’accesso al territorio libico. Invero, le frontiere esterne dell’Unione europea sono diventate assassine. Questo è infatti il titolo di una relazione prodotta dall’ONG Migreurop, che raccomando a tutti voi, onorevoli colleghi, di procurarvi e di leggere con attenzione. A proposito di questa situazione, Commissario Barrot, lei ha citato alcune questioni chiave. Ha parlato del diritto di asilo, del diritto alla protezione internazionale. Ma dovrebbe parlare anche del diritto di ciascuna persona ad andarsene da qualsiasi paese, e del dovere di ognuno di aiutare gli altri, chiunque essi siano. Così è previsto dal diritto internazionale marittimo. Situazioni del genere sono in aumento e si stanno verificando sempre più spesso anche al confine tra Grecia e Turchia. Per questo motivo, Commissario Barrot, non penso che incrementare le risorse di Frontex possa essere la soluzione giusta al problema. Credo che oggi l’Unione europea sia confrontata con il suo stesso progetto. L’Unione europea è nata dal rifiuto di negare agli altri la loro dignità, ed è a quel principio che deve restare fedele."@it12
"Gerb. pirmininke, paskutinis kartas, kai rengėme diskusiją po tragedijos Viduržemio jūroje, buvo balandžio 1 d. Jūs tikriausiai prisimenate, kad šimtai migrantų pražuvo netoli Libijos krantų. Mes pareikalavome atlikti tyrimą. Iki šios dienos negavome jokios informacijos apie šios tragedijos aplinkybes. Paskui, kaip žinote, rugpjūčio mėn. viduryje netoli Lampudesos buvo rasti 73 negyvi afrikiečiai. Rugpjūčio 25 d. 57 Eritrėjos migrantai buvo galiausiai išgelbėti, prieš tai ilgai išbuvę Maltos vandenyse. Rugpjūčio 31 d. 75 somaliečius buvo atsisakyta įsileisti į Libiją. Iš tikrųjų Europos Sąjungos išorės sienos tampa žmogžudiškos. Taip pavadintas pranešimas, už kurį esame dėkingi visus jus, ponios ir ponai, gauti ir atidžiai perskaityti. Susidūręs su šia situacija, jūs, pone J. Barrotai, nurodote keletą pagrindinių problemų. Jūs nurodote teisę į prieglobstį ir teisę į tarptautinę apsaugą. Be to, turėtumėte paminėti kiekvieno asmens teisę palikti bet kurią šalį ir visiems užkraunamą pareigą padėti kitiems, kad ir kas jie būtų. Tai yra tarptautinė jūrų teisė. Šių situacijų daugėja; bet to, jos vis dažniau susiklosto prie Turkijos ir Graikijos sienos. Todėl netikiu, pone J. Barrotai, kad Frontex išteklių didinimas bus tinkamas atsakas į šią padėtį. Mano nuomone, šiandien Europos Sąjunga turi sunkumų dėl savo pačios projekto. Europos Sąjunga atsirado atsisakius nepripažinti kitiems jų teisės į orumą, todėl būtent tam ji turi likti ištikima."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pēdējoreiz pēc traģēdijas, kas notika Vidusjūrā, mums debates bija 1. aprīlī. Atcerieties, ka daudzi simti migrantu gāja bojā netālu no Lībijas krasta. Mēs aicinājām veikt izmeklēšanu. Līdz šim mēs vēl neesam saņēmuši nekādu informāciju par šās traģēdijas apstākļiem. Kopš tā laika, kā jūs zināt, augusta vidū 73 afrikāņi tika atrasti miruši netālu no Lampedūzas. 25. augustā 57 eritrejiešu migranti pēc ilgāka laika visbeidzot tika izglābti Maltas teritoriālajos ūdeņos. 31 augustā 75 somāliešiem tika atteikta iekļūšana Lībijā. Tiešām, Eiropas Savienības ārējās robežas ir kļuvušas nāvējošas. Tas ir virsraksts NVO „ ” izplatītajā ziņojumā, ko es aicinu jūs visus, dāmas un kungi, iegūt un uzmanīgi izlasīt. Saistībā ar šo situāciju kungs, jūs norādījāt uz dažiem galvenajiem jautājumiem. Jūs norādījāt uz tiesībām pieprasīt patvērumu un starptautiskās aizsardzības tiesībām. Jums ir arī jāatsaucas uz jebkuras personas tiesībām pamest jebkuru valsti un ikvienas personas pienākumu palīdzēt citiem, lai kas viņi nebūtu. Tās ir starptautiskās jūras tiesības. Šādu situāciju skaits arvien pieaug, un tās arvien biežāk atgadās uz Turcijas un Grieķijas robežas. Tāpēc es neticu kungs, ka piešķirot aģentūrai vairāk līdzekļu, šī situācija tiks atrisināta. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībai tagad ir jāuzsāk pašai savs projekts. Eiropas Savienība netika veidota, lai noliegtu citu cilvēku pašcieņu, un šis princips ir jāievēro arī turpmāk."@lv13
"Monsieur le Président, la dernière fois que nous avons discuté après un drame dans la Méditerranée, c'était le 1er avril. Vous vous souvenez que plusieurs centaines de migrants avaient péri au large des côtes libyennes. Nous avions demandé une enquête. Nous n'avons eu, jusqu'à ce jour, aucune information concernant les circonstances de ce drame. Depuis, vous le savez, mi-août, 73 Africains ont été retrouvés morts au large de Lampedusa. Le 25 août, 57 migrants érythréens ont finalement été secourus après avoir erré longtemps dans les eaux maltaises. Le 31 août, 75 Somaliens ont été refoulés en Libye. Vraiment, les frontières extérieures de l'Union européenne sont devenues assassines. C'est le titre d'un rapport à sortir de l'ONG "Migreurop", que je vous invite, chers collègues, à tous vous procurer et à lire assidûment. Face à cette situation, Monsieur Barrot, vous rappelez des choses essentielles. Vous rappelez le droit d'asile, le droit à la protection internationale. Vous devriez également rappeler le droit de toute personne à quitter tout pays, l'obligation faite à chacun de secourir toute personne. C'est le droit international maritime. Ces situations se multiplient, et se produisent aussi de plus en plus à la frontière entre la Turquie et la Grèce. C'est pourquoi je ne crois pas, Monsieur Barrot, que le renforcement des moyens de Frontex va répondre à cette situation. Je crois que l'Union européenne, aujourd'hui, est face à son projet même. L'Union européenne est née du refus de la négation de la dignité de l'autre, et c'est à cela qu'elle doit être fidèle."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de laatste keer dat wij een debat hebben gevoerd na een drama op de Middellandse Zee, was op 1 april. U zult zich herinneren dat er toen honderden migranten waren omgekomen voor de Libische kust. Wij hadden om een onderzoek gevraagd. Tot op heden hebben we echter geen enkele informatie gehad over de omstandigheden waaronder dit drama plaatsvond. Sindsdien zijn half augustus, zoals u weet, 73 Afrikanen dood aangetroffen voor de kust van Lampedusa. Op 25 augustus zijn 57 Eritrese migranten uiteindelijk gered, nadat zij lange tijd in de wateren van Malta hadden rondgedoold. Op 31 augustus werd 75 Somaliërs de toegang geweigerd tot Libië. De buitengrenzen van de Europese Unie zijn echt moorddadig geworden. Dat is ook de titel van een rapport van de NGO "Migreurop" dat binnenkort verschijnt: . Ik raad u allen aan, dames en heren, dit rapport aan te schaffen en het aandachtig te lezen. In het licht van deze situatie wijst u op een aantal essentiële zaken, mijnheer Barrot. U wijst op het asielrecht en op het recht op internationale bescherming. U zou tevens moeten wijzen op het recht van ieder mens om welk land dan ook te verlaten, en op de verplichting die op iedereen rust om anderen, wie dan ook, te hulp te komen. Dat is internationaal zeerecht. Er is sprake van een sterke toename van deze situaties, die zich ook steeds vaker voordoen bij de grens tussen Turkije en Griekenland. Daarom geloof ik niet, mijnheer Barrot, dat versterking van de middelen van Frontex de oplossing voor deze situatie zal zijn. Mijns inziens ziet de Europese Unie zich momenteel voor haar eigen project gesteld. De Europese Unie is ontstaan vanuit de weigering om de waardigheid van anderen te verloochenen, en die gedachte moet zij trouw blijven."@nl3
"Panie przewodniczący! Ostatnia nasza debata na ten temat po tragedii na Morzu Śródziemnym miała miejsce dnia 1 kwietnia. Pamiętają państwo, że u wybrzeży Libii zginęło kilkuset migrantów. Apelowaliśmy o wszczęcie dochodzenia. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat okoliczności tej tragedii. Od tego czasu, jak państwu wiadomo, w połowie sierpnia znaleziono u wybrzeży Lampedusy 73 martwych Afrykańczyków. 25 sierpnia udało się ostatecznie uratować 57 Ertytrejczyków, którzy długo dryfowali w wodach Malty. 31 sierpnia Libia odmówiła wstępu 75 Somalijczykom. Zewnętrzne granice Unii Europejskiej stały się w rzeczywistości zabójcze. Tak brzmi tytuł sprawozdania przygotowanego przez organizację pozarządową „Migreurop”, a ja zachęcam wszystkich państwa do uważnego zapoznania się z nim. Panie Barrot! Odnosząc się do tej sytuacji, nawiązuje pan do niektórych kwestii podstawowych. Mówi pan o prawie do azylu, o prawie do międzynarodowej ochrony. Powinien pan wspomnieć również o prawie człowieka do opuszczenia kraju oraz o obowiązku pomagania innym, ktokolwiek by to nie był. To międzynarodowe prawo morskie. Omawiane sytuacje mają miejsce coraz częściej i coraz częściej występują na granicy między Turcją a Grecją. Dlatego właśnie nie uważam, panie Barrot, aby wzmocnienie zasobów Frontexu było właściwą reakcją na tę sytuację. Uważam, że dzisiejsza Unia Europejska nie dorównuje swojemu własnemu projektowi. Unia Europejska narodziła się z odmowy pozbawiania innych godności i tego założenia należy się trzymać."@pl16
"Senhor Presidente, o nosso último debate realizado após uma tragédia ocorrida no Mediterrâneo teve lugar no dia 1 de Abril. Recordar-se-á que morreram largas centenas de imigrantes ao largo da costa da Líbia. Apelámos então à realização de uma investigação. Até a este momento, não recebemos qualquer informação sobre as circunstâncias dessa tragédia. Depois disso, tal como têm conhecimento, em meados de Agosto, foram encontrados 73 africanos mortos ao largo de Lampedusa. Em 25 de Agosto, foram finalmente resgatados 57 imigrantes da Eritreia após um longo compasso de espera em águas maltesas. Em 31 de Agosto, 75 somalis viram recusada a sua entrada na Líbia. Realmente, as fronteiras externas da União Europeia tornaram-se assassinas. É esse o título de um relatório divulgado pela ONG “Migreurop” que vos convido a todos, Senhoras e Senhores Deputados a obter e ler com atenção. Face a esta situação, Senhor Vice-Presidente Barrot, V. Exa. faz referência a alguns pontos fundamentais. Refere-se ao direito de asilo, ao direito à protecção internacional. Deveria igualmente referir-se ao direito que assiste a qualquer pessoa de deixar qualquer país e à obrigação de todos de ajudarmos os outros, sejam eles quem forem. O direito marítimo internacional é isso. Essas situações estão a aumentar e estão também a ocorrer com cada vez maior frequência na fronteira entre a Turquia e a Grécia. É por isso que não acredito, Senhor Vice-Presidente Barrot, que o reforço dos recursos da Frontex seja a resposta a esta situação. Considero que a União Europeia está, actualmente, a ir contra o seu próprio projecto. A União Europeia nasceu da recusa da negação da dignidade do outro e é a esse princípio que deve manter-se fiel."@pt17
"Dle preşedinte, ultima dezbatere în urma unei tragedii din Marea Mediterană a avut loc pe 1 aprilie. Vă amintiţi cu siguranţă că mai multe sute de imigranţi au pierit pe coasta Libiei. Am solicitat o investigaţie. Până în prezent nu am primit informaţii privind circumstanţele acestei tragedii. După cum ştiţi, la jumătatea lui august, 73 de africani au fost găsiţi morţi în Lampedusa. La 25 august, 57 de migranţi din Eritreea au fost salvaţi în cele din urmă, după o perioadă lungă în apele malteze. La 31 august, Libia a refuzat accesul a 75 de somalezi. Într-adevăr, frontierele externe ale Uniunii Europene au devenit ucigaşe. Acesta este titlul unui raport care urmează să fie publicat de ONG-ul „Migreurop”, pe care vă invit, doamnelor şi domnilor, să îl căutaţi şi să îl citiţi cu atenţie. În faţa acestei situaţii, dle Barrot, faceţi referire la anumite aspecte cheie. Vă referiţi la dreptul de azil, la dreptul la protecţie internaţională. De asemenea, ar trebui să faceţi trimitere la dreptul oricărei persoane de a părăsi orice ţară, precum şi la obligaţia tuturor de a-i ajuta pe ceilalţi, oricine ar fi aceştia. Acesta este dreptul maritim internaţional. Numărul acestor situaţii este în creştere, înregistrându-se tot mai multe cazuri la graniţa dintre Turcia şi Grecia. De aceea, dle Barrot, nu cred că mărirea resurselor agenţiei Frontex va fi răspunsul la această problemă. Consider că Uniunea Europeană, în prezent, este împotriva propriului său proiect. Uniunea Europeană s-a născut din refuzul de a le nega celorlalţi demnitatea şi trebuie să rămână fidelă acestui scop."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, naša posledná rozprava po tragédii v Stredozemí sa uskutočnila 1. apríla. Určite si spomínate, že stovky migrantov zahynuli neďaleko líbyjského pobrežia. Žiadali sme vyšetrovanie. Do dnešného dňa sme nedostali žiadne informácie v súvislosti s okolnosťami tejto tragédie. Odvtedy, ako viete, sa v polovici augusta neďaleko Lampedusy našlo 73 mŕtvych Afričanov. Po dlhej dobe sa v maltských vodách 25. augusta nakoniec podarilo zachrániť 57 eritrejských migrantov. Dňa 31. augusta bol 75 Somálčanom zamietnutý vstup do Líbye. Vonkajšie hranice Európskej únie sa stali skutočne vražednými. Je to aj názov správy, ktorú onedlho uverejní MVO „Migreurop“. Dámy a páni, vyzývam vás, aby ste si ju zaobstarali a podrobne prečítali. Pán Barrot, v tejto situácii poukazujete na niektoré kľúčové otázky. Zmieňujete sa o práve na azyl, o práve na medzinárodnú ochranu. Mali by ste spomenúť aj právo každej osoby na odchod z akejkoľvek krajiny a povinnosť každého človeka pomáhať iným bez ohľadu na ich totožnosť. To je medzinárodné námorné právo. Uvedené situácie sú na vzostupe a stále častejšie k nim dochádza aj na hranici medzi Tureckom a Gréckom. Preto neverím, pán Barrot, že posilnenie prostriedkov agentúry Frontex bude odpoveďou na túto situáciu. Som presvedčená, že Európska únia je v súčasnosti proti svojmu vlastnému projektu. Európska únia sa zrodila z odmietania popierania ľudskej dôstojnosti a tak to musí aj zostať."@sk19
"Gospod predsednik, zadnjič smo po tragediji v Sredozemlju o tem razpravljali 1. aprila. Spomnili se boste, da se je na stotine migrantov ponesrečilo ob libijski obali. Zahtevali smo preiskavo. Doslej nismo prejeli nobenih informacij v zvezi z okoliščinami te tragedije. Od takrat je bilo, kot veste, sredi avgusta 73 Afričanov najdenih mrtvih pri Lampedusi. 25. avgusta je bilo po precejšnjem času, ki so ga prebili v malteških vodah, končno rešenih 57 eritrejskih migrantov. 31. avgusta je bil 75 Somalcem zavrnjen vstop v Libijo. Zunanje meje Evropske unije so resnično postale ubijalske. To je naslov poročila nevladne organizacije „Migreurope“, za katerega vsem izmed vas, gospe in gospodje, priporočam, da si ga priskrbite in ga vestno preberete. Soočeni s tem položajem, gospod Barrot, omenjate nekatera ključna vprašanja. Navajate pravico do azila, pravico do mednarodne zaščite. Omeniti bi morali tudi pravico vsake osebe, da zapusti katero koli državo, in dolžnost vsakega, da pomaga drugim, ne glede na to, kdo so. To je mednarodno pomorsko pravo. Število teh situacij se povečuje in vse več jih je na meji med Turčijo in Grčijo. Zato ne verjamem, gospod Barrot, da bo okrepitev virov Frontexa odgovor na to situacijo. Menim, da Evropska unija danes deluje proti svojemu projektu. Evropska unija je bila rojena iz zavračanja, da bi drugim odrekli njihovo dostojanstvo, in temu mora ostati zvesta."@sl20
". Herr talman! Senast vi förde en debatt efter en tragedi i Medelhavet var den 1 april. Ni minns förmodligen att många hundra flyktingar omkom utanför den libyska kusten. Vi krävde en utredning. Hittills har vi inte fått någon information om förhållandena runt denna tragedi. Efter det, i mitten av augusti, hittades som ni vet 73 afrikaner döda utanför Lampedusa. Den 25 augusti räddades slutligen 57 eritreanska flyktingar efter att länge ha befunnit sig på maltesiskt vatten. Den 31 augusti förvägrades 75 somalier inresa i Libyen. Europeiska unionens yttre gränser har i själva verket blivit mordiska. Detta är titeln på en rapport som ska publiceras av den icke-statliga organisationen ”Migreurop”, som jag uppmanar er alla att skaffa och läsa ingående. Inför denna situation hänvisar ni, herr Barrot, till några centrala frågor. Ni hänvisar till rätten till asyl, till rätten till internationellt skydd. Ni borde också hänvisa till alla människors rätt att lämna ett land och alla personers skyldighet att hjälpa andra människor, vilka de än må vara. Detta är internationell sjörätt. Dessa situationer blir allt vanligare, och de uppstår också allt oftare vid gränsen mellan Turkiet och Grekland. Det är anledningen till att jag inte tror att en ökning av Frontex’ resurser är lösningen på detta problem. Min uppfattning är att Europeiska unionen i nuläget är i konflikt med sitt eget projekt. Europeiska unionen uppstod ur en vägran att neka andra deras värdighet, och den måste förbli denna vägran trogen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Les frontières assassines de l'Europe"3
"Migreurop"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph