Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-14-Speech-1-202"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090914.27.1-202"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Die Anfrage, die Frau Joly im Namen des Entwicklungsausschusses gestellt hat, bringt auf den Punkt, worum es uns als EntwicklungspolitikerInnen in der Diskussion überhaupt geht. Die Versprechen der letzten G8- und G20-Treffen sind letztendlich auf dem Papier geblieben. Sie gehören zu den Versprechen, die immer wieder in Aussicht gestellt worden sind, aber nie zu ausreichenden, konkreten Hilfen geführt haben. Unter diesem Aspekt kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum wir die Entschließung des Europäischen Parlaments nicht vor Pittsburgh hier verhandeln, damit entsprechender politischer Druck ausgeübt werden kann. Angesichts der richtigen Analysen des Kommissars und auch angesichts der Ausführungen von Louis Michel scheint mir doch klar zu sein, dass wir wissen, woran es liegt. Wir sind aber nicht in der Lage, politischen Druck auszuüben, um die Mitgliedstaaten dazu zu zwingen, endlich von dieser Politik „Das Hemd ist uns näher als der Rock“ abzugehen. Das scheint mir auch mit Blick auf Pittsburgh die große Gefahr zu sein. Wenn es uns nicht gelingt, Druck auszuüben und deutlich zu machen, dass wir neue Institutionen brauchen, um gerade die ärmsten Länder der Welt zu unterstützen, dann werden wir auch nach Pittsburgh wieder hier sitzen und feststellen, dass sich letztendlich nichts bewegt hat! Und das ist meine Bitte auch an Sie, Herr Kommissar. Ich ersuche Sie, sofort hier im Parlament wieder konkret zu den Ergebnissen Stellung zu nehmen und uns zu sagen, was mit der Unterstützung welcher Mitgliedstaaten tatsächlich eingefordert werden konnte und inwieweit wir hier ein Stück vorangekommen sind. Was wir brauchen, ist schnelles und effektives Handeln, weil vor unseren Augen Menschen sterben, und zwar aufgrund von Umständen, die wir mit verursacht haben. Ich bitte darum, dass wir gemeinsam handeln!"@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, otázka, kterou paní Jolyová položila jménem Výboru pro rozvoj, připomíná, k čemu se, jakožto tvůrci rozvojové politiky, snažíme v této rozpravě dospět. Sliby posledních vrcholných schůzek G8 a G20 zůstaly vždy jen na papíře. Jsou to sliby z té kategorie slibů, které se objevují znovu a znovu, nikdy však nevedou k odpovídající hmatatelné pomoci. S ohledem na to skutečně nemohu pochopit, proč nediskutujeme o usnesení Parlamentu před Pittsburghem, abychom tak mohli uplatnit odpovídající politický tlak. V souvislosti s přesnými analýzami pana komisaře a postřehy pana Michela si myslím, že víme, čeho se to týká. Přesto nejsme v postavení, kdy bychom využili politického tlaku, abychom přinutily členské státy, aby konečně opustily tuto politiku ve smyslu rčení bližší košile než kabát. Těšíme se na Pittsburgh, který se mi jeví být velkou výstrahou. Neuspějeme-li s vyvíjením tlaku a vysvětlováním, že potřebujeme nové instituce konkrétně proto, aby byly podporovány nejchudší země světa, pak zde budeme i po Pittsburghu stále sedět a poukazovat na to, že se nakonec nic nezměnilo. A to je i můj požadavek na vás, pane komisaři. Žádám vás, právě teď zde v Parlamentu, abyste znovu podrobně komentoval výsledky a sdělil nám, co lze vlastně požadovat a s podporou kterých členských států, a do jaké míry jsme zde dosáhli pokroku. Potřebujeme rychlou a účinnou akci, neboť lidé umírají přímo před našima očima, a to v důsledku okolností, na jejichž vzniku jsme se podíleli. Vyzývám k tomu, abychom jednali společně!"@cs1
"Hr. formand! Spørgsmålet fra fru Joly for Udviklingsudvalget handler om, hvad vi som udviklingspolitiske beslutningstagere faktisk forsøger at opnå med denne forhandling. Løfterne fra de seneste G8- og G20-møder blev aldrig ført ud i livet. De er blandt de løfter, der gives igen og igen, men som aldrig har ført til egnet og håndgribelig støtte. I denne henseende kan jeg virkelig ikke forstå, hvorfor vi ikke debatterer Parlamentets beslutning inden Pittsburgh for at udøve hensigtsmæssigt politisk pres. I lyset af Kommissionens præcise analyser og hr. Michels observationer forekommer det mig, at vi ved, hvad der står for døren. Alligevel er vi ikke i stand til at udøve politisk pres for at tvinge medlemsstaterne til endelig at bevæge sig væk fra politikken med, at man først og fremmest har pligter mod sine egne. For mig at se er det den store fare, når man skuer fremad mod Pittsburgh. Hvis ikke vi formår at udøve pres og gøre det klart, at vi har brug for nye institutioner netop for at støtte verdens fattigste lande, sidder vi her stadig efter Pittsburgh og påpeger, at intet i sidste ende er ændret. Det er også min anmodning til Dem, hr. kommissær. Jeg beder Dem om, her og nu i Parlamentet atter at udtale Dem konkret om resultaterne og om at fortælle os, hvad der faktisk kan kræves med støtte fra hvilke medlemsstater, og i hvilket omfang vi har gjort faktiske fremskridt på dette område. Vi har brug for en hurtig og effektiv indsats, da folk dør for øjnene af os på grund af omstændigheder, som vi har været medvirkende til at skabe. Jeg opfordrer alle til at gøre en fælles indsats!"@da2
"Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση που υποβλήθηκε από την κ. Joly εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης φέρνει στην επιφάνεια το ζήτημα του τι προσπαθούμε εμείς, ως υπεύθυνοι για τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής, να επιτύχουμε στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης. Οι υποσχέσεις των τελευταίων συνόδων των G8 και G20 δεν υλοποιήθηκαν τελικά ποτέ. Περιλαμβάνονται στις υποσχέσεις που δίνονται ξανά και ξανά αλλά που ποτέ δεν οδηγούν σε επαρκή, απτή βοήθεια. Από την άποψη αυτή, πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο δεν συζητούμε σχετικά με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου πριν από τη Σύνοδο του Πίτσμπουργκ προκειμένου να μπορέσουμε να ασκήσουμε τη δέουσα πολιτική πίεση. Υπό το πρίσμα των ορθών αναλύσεων του Επιτρόπου και τις παρατηρήσεις του κ. Michel, μου είναι ξεκάθαρο ότι γνωρίζουμε τι διακυβεύεται εν προκειμένω. Εντούτοις, δεν είμαστε σε θέση να ασκήσουμε πολιτική πίεση και να υποχρεώσουμε τα κράτη μέλη να εγκαταλείψουν επιτέλους αυτήν την πολιτική που θέλει τη φιλανθρωπία να «ξεκινά από το σπίτι μας». Με τα βλέμματα στραμμένα στο Πίτσμπουργκ, αυτός φαντάζει στα μάτια να είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Εάν δεν κατορθώσουμε να ασκήσουμε πίεση και να καταστήσουμε σαφές ότι χρειαζόμαστε νέα θεσμικά μέσα, ειδικά προσανατολισμένα στην υποστήριξη των φτωχότερων χωρών στον κόσμο, τότε θα συνεχίσουμε να καθόμαστε εδώ και μετά το Πίτσμπουργκ και να επισημαίνουμε ότι τελικά τίποτα δεν άλλαξε. Αυτό είναι και το αίτημά μου προς εσάς, κύριε Επίτροπε. Σας ζητώ, εδώ και τώρα στο Κοινοβούλιο, να σχολιάσετε εκ νέου συγκεκριμένα τα αποτελέσματα και να μας πείτε τι μπορεί να απαιτηθεί, με την υποστήριξη ποιων κρατών μελών και σε ποιον βαθμό έχουμε τελικά επιτύχει πρόοδο. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι ταχεία και αποτελεσματική δράση, διότι άνθρωποι πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μας, εξαιτίας συνθηκών στη δημιουργία των οποίων συμβάλαμε εμείς. Μας καλώ όλους να δράσουμε από κοινού!"@el10
"Mr President, the question tabled by Mrs Joly on behalf of the Committee on Development brings up the issue of what we, as development policy makers, are actually trying to achieve in this debate. The promises of the last G8 and G20 summits ultimately never made it off the page. They are amongst the promises that are trotted out again and again but that have never led to adequate, tangible assistance. In this regard, I really cannot comprehend why we are not debating Parliament’s resolution before Pittsburgh in order to apply appropriate political pressure. In light of the Commissioner’s accurate analyses and of Mr Michel’s observations, it seems clear to me that we know what is at hand here. Yet we are not in a position to apply political pressure in order to force the Member States to finally move away from this policy of ‘charity begins at home’. Looking forward to Pittsburgh, that would seem to me to be the big danger. If we do not succeed in applying pressure and making it clear that we need new institutions specifically in order to support the poorest countries in the world, then we will still be sitting here after Pittsburgh pointing out that, ultimately, nothing has changed. That is also my request to you, Commissioner. I ask you, here in Parliament right now, to comment again specifically on the results and to tell us what can actually be demanded with the support of which Member States and to what extent we have actually made progress here. What we need is rapid and effective action because people are dying before our very eyes and they are doing so as a result of circumstances that we have helped bring about. I call on us all to act together!"@en4
"Señor Presidente, la pregunta formulada por la señora Joly en nombre de la Comisión de Desarrollo presenta la cuestión de lo que nosotros, como responsables de la elaboración de políticas para el desarrollo, intentamos conseguir realmente en este debate. Las promesas de las últimas cumbres del G8 y del G20 nunca se llevaron a la práctica. Se encuentran entre las promesas que se repiten una y otra vez pero que nunca han conducido a una ayuda tangible y adecuada. En este sentido, realmente no puedo comprender por qué no estamos debatiendo la resolución del Parlamento antes de la reunión en Pittsburgh a fin de ejercer la presión política apropiada. En vista de los precisos análisis del señor Comisario y de las observaciones del señor Michel, para mí está claro que conocemos la cuestión que aquí nos ocupa. Sin embargo, no estamos en posición de ejercer presión política para obligar a los Estados miembros a alejarse de esta política de «la caridad empieza en casa». Quedar a la espera de Pittsburgh me parecería un gran peligro. Si no tenemos éxito al ejercer presión y dejar claro que necesitamos nuevas instituciones específicamente para apoyar a los países más pobres del mundo, entonces todavía estaremos sentados aquí tras Pittsburgh señalando que, al final, nada ha cambiado. Esa también es mi petición para usted, señor Comisario. Le pido, aquí y ahora en el Parlamento, que comente de nuevo los resultados expresamente y nos cuente lo que en realidad puede pedirse, con el apoyo de qué Estados miembros y hasta qué punto hemos hecho progresos en este asunto. Lo que necesitamos son medidas rápidas y eficaces porque hay personas muriendo ante nuestros propios ojos y nosotros hemos contribuido a producir las circunstancias que han provocado esta situación. ¡Hago un llamamiento para que todos actuemos juntos!"@es21
"Austatud juhataja, proua Joly poolt arengukomisjoni nimel esitatud küsimus tõstatab probleemi, mida meie kui poliitikakujundajad püüame tegelikult siin sellel arutelul saavutada. Viimaste G8 ja G20 tippkohtumiste lubadused on viimaks jäänud ainult paberile. Need on lubaduste hulgas, mida ikka ja jälle antakse, kuid mis ei jõua iialgi asjakohase konkreetse abini. Selles osas ei saa ma tõesti aru, miks me ei aruta Euroopa Parlamendi resolutsiooni enne Pittsburghi, et saaks avaldada asjakohast poliitilist survet. Voliniku täpsete analüüside ja Louis Micheli tähelepanekute valguses paistab mulle siiski selge olevat, et me teame, millega siin tegemist on. Siiski pole me positsioonil, et avaldada poliitilist survet, millega sundida liikmesriike lõpuks loobuma nende poliitikast, et „oma särk on kõige ligem”. Pidades silmas Pittsburghi võiks see minu arvates tunduda suure ohuna. Kui meil ei õnnestu survet avaldada ja selgeks teha, et vajame uusi institutsioone konkreetselt selleks, et maailma kõige vaesemaid riike toetada, siis istume ka pärast Pittsburghi endiselt siin ja räägime, et lõppkokkuvõttes pole midagi muutunud. See on ka mu palve teile, volinik. Ma palun teil kohe praegu siin parlamendis taas konkreetselt kommenteerida tulemusi ja öelda meile, mida tegelikult nõuda saab ja milliste liikmesriikide toetusel ning kui suuri edusamme me oleme siin tegelikult teinud. See, mida me vajame, on kiire ja tõhus tegutsemine, sest inimesed surevad otse meie silme all ning see toimub olukorra tagajärjel, mida me ise oleme aidanud tekitada! Sellepärast palun, et me sellega ühiselt tegeleksime!"@et5
"Arvoisa puhemies, jäsen Jolyn kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta esittämä kysymys pakottaa meidät pohtimaan sitä, mitä me kehitysyhteistyöpolitiikan päättäjinä yritämme oikein saavuttaa tällä keskustelulla. Viimeisimpien G8- ja G20-huippukokousten lupaukset ovat jääneet toteutumatta. Ne jäävät niiden lupausten joukkoon, joita esitetään jatkuvasti, mutta jotka eivät ole koskaan johda asianmukaiseen, konkreettiseen tukeen. Näin ollen en todellakaan ymmärrä, miksi me emme pyri luomaan tarvittavaa poliittista painetta keskustelemalla parlamentin päätöslauselmasta ennen Pittsburghin kokousta. Komission jäsenen osuvan analyysin ja jäsen Michelin huomioiden valossa vaikuttaa selvältä, että me tunnemme tilanteen vakavuuden. Me emme kuitenkaan voi luoda poliittista painetta, jolla pakottaisimme jäsenvaltiot pakottamiseksi hylkäämään "hyväntekeväisyys alkaa kotona" -periaatteen. Pittsburghin kokousta ajatellen se on mielestäni suurin vaara. Jos me emme onnistu luomaan painetta ja tekemään selväksi, että me tarvitsemme uusia instituutioita nimenomaisesti maailman köyhimpien maiden tukemiseksi, niin me voimme jatkaa tätä keskustelua vielä Pittsburghin kokouksen jälkeenkin ja todeta, että mikään ei ole muuttunut. Osoitan tämän pyynnön teille, arvoisa komission jäsen. Pyydän teitä nyt tässä istuntosalissa kommentoimaan yksityiskohtaisesti saatuja tuloksia ja kertomaan, mitä voidaan todellisuudessa vaatia minkä jäsenvaltion tuella ja missä määrin me olemme tosiasiallisesti edistyneet tässä asiassa. Me tarvitsemme nopeita ja tehokkaita toimia, sillä ihmisiä kuolee joka hetki meidän aikaansaamiemme olosuhteiden vuoksi. Meidän on toimittava yhdessä."@fi7
"Monsieur le Président, la question posée par M Joly au nom de la commission du développement soulève le point que nous, en tant que décideurs de la politique du développement, tentons en fait d’atteindre dans ce débat. Les promesses des derniers sommets du G8 et du G20 n’ont finalement jamais été concrétisées. Elles font partie des promesses qui sont débitées encore et encore mais qui n’ont jamais conduit à une assistance concrète adéquate. À cet égard, je n’arrive vraiment pas à comprendre pourquoi nous ne débattons pas de la résolution du Parlement avant le sommet de Pittsburgh en vue d’exercer les pressions politiques appropriées. À la lumière des analyses correctes du commissaire et des observations de M. Michel, il me semble clair que nous savons ce dont il s’agit ici. Cependant, nous ne sommes pas en mesure d’exercer de pressions politiques en vue de forcer les États membres à finalement abandonner cette politique de «charité bien ordonnée commence par soi-même». Pour moi, le grand danger serait d’attendre le sommet de Pittsburgh. Si nous ne parvenons pas à exercer de pressions et à faire comprendre que nous avons besoin de nouvelles institutions spécifiquement destinées à soutenir les pays les plus pauvres dans le monde, nous nous retrouverons ici après le sommet de Pittsburgh à constater qu’en fin de compte rien n’a changé. J’en arrive à ma demande, Monsieur le Commissaire. Je vous demande, maintenant et ici au Parlement, de commenter à nouveau spécifiquement les résultats et de nous dire ce qui peut effectivement être exigé avec le soutien de quel État membre et dans quelle mesure nous avons effectivement progressé à ce niveau. Ce dont nous avons besoin est d’une action rapide et efficace, car des gens meurent sous nos yeux à cause de situations que nous avons en partie créées. Je demande dès lors que nous agissions ensemble!"@fr8
"Elnök úr! A Fejlesztési Bizottság nevében Joly asszony által előterjesztett kérdés egy másikat vet fel: azt, hogy mi, akik meghatározzuk a fejlesztési politika irányvonalait, mit szeretnénk valójában elérni ezzel a vitával. A legutóbbi G8 és G20 csúcstalálkozók ígéretei végső soron csak ígéretek maradtak. Azoknak az ígéreteknek a számát gyarapítják, amelyeket időről időre előhúznak ugyan, de soha nem váltják be megfelelő, kézzelfogható segítségre. Ezért nem igazán értem, hogy miért nem Pittsburgh előtt vitatjuk meg a Parlament állásfoglalását, amivel kellő politikai nyomást tudnánk gyakorolni. A biztos úr pontos elemzése és Michel úr észrevételei alapján világosnak tűnik számomra, hogy tudjuk, mivel van dolgunk. Mégsem vagyunk abban a helyzetben, hogy politikai nyomást gyakoroljunk a tagállamokra, és kényszerítsük őket, hogy lépjenek már túl ezen „a jótékonyság otthon kezdődik” politikán. Szerintem az a legnagyobb veszély, ha Pittsburghtől várjuk a megoldást. Ha nem sikerül nyomást gyakorolnunk és világossá tennünk, hogy új intézményekre van szükségünk, konkrétan azért, hogy támogassuk a világ legszegényebb országait, akkor Pittsburgh után is itt fogunk ülni azt taglalva, hogy végső soron semmi nem változott. És ez egyben a kérésem is Önhöz, biztos úr. Megkérem Önt, itt és most a Parlament előtt, hogy beszéljen még egyszer a konkrét eredményekről, mondja el nekünk, hogy mely tagállamoktól mekkora támogatást lehet követelni, és hogy mennyiben sikerült itt valódi előrehaladást elérnünk. Gyors és eredményes tettekre van most szükség, mert a szemünk láttára halnak meg emberek olyan körülmények folytán, amelyek előidézésében nekünk is részünk volt. Mindenkit felszólítok arra, hogy cselekedjünk együtt!"@hu11
"Signor Presidente, l’interrogazione presentata dall’onorevole Joly a nome della commissione per lo sviluppo solleva la questione che noi, in qualità di responsabili della politica di sviluppo, stiamo cercando di affrontare in questa discussione. Le promesse degli ultimi vertici del G8 e del G20 non si sono mai tradotte in realtà. Sono quel tipo di promesse che vengono ripetute di continuo senza però sfociare mai in un’assistenza adeguata e tangibile. A questo proposito, non comprendo perché non si discuta della risoluzione del Parlamento prima del vertice di Pittsburgh, in modo da esercitare le adeguate pressioni politiche. Alla luce dell’accurata analisi del commissario e delle osservazioni dell’onorevole Michel, mi sembra chiaro che tutti sappiamo cosa possiamo fare. Ciononostante, non ci troviamo nella posizione per fare pressione politica sugli Stati membri affinché si allontanino dalla politica basata sul motto “la beneficenza inizia in casa”. In previsione del vertice di Pittsburgh, pericolo questa situazione mi sembra molto rischiosa. Se non riusciremo a fare pressione e a chiarire la necessità di nuove istituzioni per dare specifico sostegno ai paesi più poveri del mondo, ci ritroveremo qui dopo Pittsburgh constatando che, alla fin fine, non è cambiato nulla. Questa è la mia richiesta, Commissario. Le chiedo, qui in Parlamento, ora, di esprimere un commento specifico sui risultati e di dirci cosa può essere richiesto, con il sostegno di quale Stato membro e quali progressi sono stati fatti. E’ necessaria un’azione rapida ed efficace, perché le persone stanno morendo davanti ai nostri occhi, a causa di circostanze che noi stessi abbiamo favorito. Esorto tutti noi ad agire insieme!"@it12
"Pone pirmininke, E. Joly pateiktas klausimas Vystymosi komiteto vardu atskleidžia tai, ką mes, kaip vystymosi politikos kūrėjai, faktiškai bandome pasiekti šiose diskusijose. Paskutiniuose G8 ir G20 susitikimuose šie klausimai nė karto nebuvo išbraukti iš darbotvarkės. Jie yra tarp pažadų, kurie nuolat kartojami, tačiau niekada neįgavo tinkamos apčiuopiamos paramos formos. Šiuo atžvilgiu aš iš tikrųjų negaliu gerai suprasti, kodėl mes nediskutuojame apie Parlamento rezoliuciją prieš Pitsburgo susitikimą, siekdami taikyti tinkamą politinį spaudimą. Atsižvelgiant į Komisijos nario kruopščią analizę ir L. Michelio pastabas, man atrodo aišku, kad mes žinome, su kuo šiuo atveju susiduriame. Tačiau dar negalime taikyti politinio spaudimo siekdami priversti valstybes nares galiausiai atsisakyti šios „gailestingumas prasideda namuose“ politikos krypties. Laukiant Pitsburgo aukščiausiojo lygio susitikimo tai man atrodytų labai pavojinga. Jeigu mūsų bandymas taikyti spaudimą nebus sėkmingas ir aiškiai neįrodysime naujų institucijų, visų pirma siekiant suteikti paramą neturtingiausioms pasaulio šalims, poreikio, tuomet mes vis dar sėdėsime čia po Pitsburgo aukščiausiojo lygio susitikimo, konstatuodami faktą, kad visiškai niekas nepasikeitė. Tai taip pat yra mano prašymas jums, pone Komisijos nary. Prašau jūsų čia ir dabar Parlamente dar kartą tiksliai pakomentuoti rezultatus ir pasakyti mums, ko faktiškai galima reikalauti bei kurių valstybių narių padedami ir kokią faktiškai pažangą mes šiuo atveju padarėme. Mums reikia imtis greitų ir veiksmingų veiksmų, nes žmonės miršta mums prieš akis ir tai nutinka dėl aplinkybių, prie kurių mes prisidėjome. Kviečiu visus veikti kartu!"@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Jautājums, ko Attīstības komitejas vārdā iesniedza kundze, ir tieši par to, ko mēs kā attīstības politikas veidotāji patiesībā cenšamies panākt šajās debatēs. Solījumi, kas tika izteikti pēdējās G8 un G20 augstākā līmeņa sanāksmēs, tā arī ir palikuši tikai uz papīra. Šie solījumi tiek izteikti atkal un atkal, bet nekad vēl nav vainagojušies ar pienācīgu un reālu palīdzību. Šajā saistībā es patiesi nesaprotu, kāpēc mēs nevaram apspriest šo rezolūciju Parlamentā pirms Pitsburgas sanāksmes, lai izdarītu atbilstošu politisko spiedienu. No komisāra veiktās precīzās analīzes un kunga apsvērumiem es saprotu, ka mums šī situācija ir skaidra. Tomēr mēs nespējam izdarīt politisku spiedienu, lai piespiestu dalībvalstis beidzot atteikties no politikas „katram savs krekls tuvāks”. Pitsburgas gadījumā tas man šķiet liels apdraudējums. Ja mums neizdosies izdarīt spiedienu un paskaidrot, ka mums ir vajadzīgas jaunas iestādes, kas īpaši izveidotas, lai sniegtu atbalstu pasaules nabadzīgākajām valstīm, tad pēc Pitsburgas sanāksmes mēs atkal te sēdēsim un sūdzēsimies, ka galu galā nekas nav mainījies. Tā ir arī mans lūgums jums, komisāra kungs. Es jūs lūdzu šeit Parlamentā mūs atkal informēt par rezultātiem un pastāstīt, ko un ar kuru dalībvalstu atbalstu mēs varam pieprasīt un ko mēs šajā saistībā esam panākuši. Mums ir jārīkojas ātri un efektīvi, jo mūsu acu priekšā mirst cilvēki, un tas notiek ar mūsu palīdzību radīto apstākļu dēļ. Es aicinu rīkoties visiem kopā."@lv13
"Herr Präsident! Die Anfrage, die Frau Joly im Namen des Entwicklungsausschusses gestellt hat, bringt auf den Punkt, worum es uns als EntwicklungspolitikerInnen in der Diskussion überhaupt geht. Die Versprechen der letzten G8- und G20-Treffen sind letztendlich auf dem Papier geblieben. Sie gehören zu den Versprechen, die immer wieder in Aussicht gestellt worden sind, aber nie zu ausreichenden, konkreten Hilfen geführt haben. Unter diesem Aspekt kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum wir die Entschließung des Europäischen Parlaments nicht vor Pittsburgh hier verhandeln, damit entsprechender politischer Druck ausgeübt werden kann. Angesichts der richtigen Analysen des Kommissars und auch angesichts der Ausführungen von Louis Michel scheint mir doch klar zu sein, dass wir wissen, woran es liegt. Wir sind aber nicht in der Lage, politischen Druck auszuüben, um die Mitgliedstaaten dazu zu zwingen, endlich von dieser Politik „Das Hemd ist uns näher als der Rock“ abzugehen. Das scheint mir auch mit Blick auf Pittsburgh die große Gefahr zu sein. Wenn es uns nicht gelingt, Druck auszuüben und deutlich zu machen, dass wir neue Institutionen brauchen, um gerade die ärmsten Länder der Welt zu unterstützen, dann werden wir auch nach Pittsburgh wieder hier sitzen und feststellen, dass sich letztendlich nichts bewegt hat! Und das ist meine Bitte auch an Sie, Herr Kommissar. Ich ersuche Sie, sofort hier im Parlament wieder konkret zu den Ergebnissen Stellung zu nehmen und uns zu sagen, was mit der Unterstützung welcher Mitgliedstaaten tatsächlich eingefordert werden konnte und inwieweit wir hier ein Stück vorangekommen sind. Was wir brauchen, ist schnelles und effektives Handeln, weil vor unseren Augen Menschen sterben, und zwar aufgrund von Umständen, die wir mit verursacht haben. Ich bitte darum, dass wir gemeinsam handeln!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de vraag die mevrouw Joly namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft gesteld maakt heel duidelijk waar het volgens ons als beleidsmakers eigenlijk om gaat in deze discussie. De beloftes die tijdens de afgelopen vergaderingen van de G8 en de G20 zijn gedaan zijn uiteindelijk niet ingelost. Die beloftes worden keer op keer herhaald, maar hebben nooit tot adequate en concrete hulp geleid. Daarom begrijp ik helemaal niet waarom we de resolutie van het Europees Parlement niet voor Pittsburgh kunnen behandelen, om aldus de nodige politieke druk uit te oefenen. Gezien de rake analyse van de commissaris en gezien het betoog van Louis Michel lijkt het me wel duidelijk dat we best weten waar het aan ligt. We zijn echter niet in staat om politieke druk uit te oefenen om de lidstaten ertoe te dwingen om voor hun beleid eindelijk een ander motto te kiezen dan “het hemd is nader dan de rok”. Dat is volgens mij het grote gevaar, ook met het oog op Pittsburgh. Wanneer we er niet in slagen om druk uit te oefenen, en duidelijk te maken dat we nieuwe instellingen nodig hebben om juist de armste landen op onze planeet te steunen, dan zitten we hier na Pittsburgh weer en stellen vast dat er eigenlijk helemaal niets is veranderd! Daarom doe ik ook op u een beroep, mijnheer de commissaris. Ik zou u willen verzoeken om hier in het Parlement meteen weer concreet te in te gaan op de gebeurtenissen. Kom ons vertellen welke eisen u met de steun van welke lidstaten op tafel heeft kunnen leggen, en hoever u daarmee gekomen bent. We moeten de hand aan de ploeg slaan, voor onze ogen sterven er mensen, en wel om redenen waarvoor wij mede verantwoordelijk zijn. Daarom moeten we één lijn trekken!"@nl3
"Panie przewodniczący! Pytanie skierowane przez panią poseł Joly w imieniu Komisji Rozwoju dotyczy tego, co my, jako twórcy polityki rozwoju, faktycznie staramy się osiągnąć w tej debacie. Zobowiązania składane w trakcie ostatnich szczytów G8 i G-20 w rzeczywistości nigdy nie wyszły poza sferę obietnic. Należą do tego rodzaju obietnic, które się w kółko powtarza, ale nigdy nie doprowadziły do właściwej, realnej pomocy. W tym kontekście naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego nie dyskutujemy nad rezolucją Parlamentu przed spotkaniem w Pittsburgu, aby wywrzeć odpowiednią presję polityczną. W świetle dokładnej analizy pana komisarza i spostrzeżeń pana posła Michela wydaje mi się oczywiste, że wiemy, czego dotyczy ta kwestia. Mimo to nie jesteśmy w stanie wywrzeć presji politycznej, aby zmusić państwa członkowskie do ostatecznej rezygnacji z polityki typu „dobroczynność zaczynaj od siebie”. W oczekiwaniu na spotkanie w Pittsburgu wydaje mi się to ogromnym zagrożeniem. Jeżeli nie uda się nam wywrzeć presji i jasno pokazać, że potrzebujemy nowych instytucji właśnie w celu wsparcia najuboższych krajów świata, to po spotkaniu w Pittsburgu znajdziemy się z powrotem w tym samym miejscu, odkrywając, że w ostatecznym rozrachunku nic się nie zmieniło. O to również zwracam się do pana, panie komisarzu. Zwracam się do pana, teraz i tu w Parlamencie, o ponowne szczegółowe odniesienie się do wyników i poinformowanie nas, czego właściwie możemy domagać się przy wsparciu którego państwa członkowskiego i jaki właściwie postęp udało nam się tu osiągnąć. Tym, czego potrzebujemy, są szybkie i skuteczne działania, ponieważ na naszych oczach ludzie umierają, a dzieje się to w wyniku okoliczności, do powstania których się przyczyniliśmy. Wzywam nas do wspólnego działania!"@pl16
"Senhor Presidente, a pergunta apresentada por Eva Joly em nome da Comissão do Desenvolvimento vem ao encontro daquilo que, como políticos que trabalhamos em prol do desenvolvimento, estamos a tentar obter com este debate. As promessas das recentes cimeiras do G8 e do G20 nunca saíram do papel. Trata-se apenas de mais promessas a somar às que são continuamente feitas mas que nunca conduzem a uma assistência adequada e concreta. Continuo sem perceber por que razão não discutimos a resolução do Parlamento antes de Pittsburgh, de modo a podermos exercer pressão política. Tendo em conta as certeiras análises do Senhor Comissário e do deputado Louis Michel, parece-me óbvio que todos podemos prever o que se vai passar. Apesar disso, não nos encontramos em posição de exercer pressão e forçar os Estados-Membros a finalmente porem de parte essa política da "caridade bem ordenada por nós é começada". Pensando já em Pittsburgh, tal política seria, porventura, o maior erro que poderíamos cometer. Se não conseguirmos exercer pressão e tornar bem claro que necessitamos de novas instituições para conseguirmos apoiar os países mais pobres do mundo, continuaremos aqui sentados, mesmo depois de Pittsburgh, a dizer que nada mudou. É isso também que lhe peço, Senhor Comissário. Peço-lhe agora, aqui no Parlamento, que comente de novo, especificamente, os resultados, e que nos diga o que podemos realmente exigir, com o apoio de que Estados-Membros, e até que ponto progredimos de facto. Precisamos de acção rápida e eficaz porque há pessoas a morrer à nossa frente em resultado de circunstâncias que fomos nós que ajudámos a construir. Lanço um apelo no sentido de agirmos, todos, em conjunto!"@pt17
"Domnule preşedinte, întrebarea supusă discuţiei de doamna Joly, în numele Comisiei pentru dezvoltare, ridică problema a ceea ce noi, ca factorii de decizie în politica de dezvoltare, încercăm de fapt să realizăm în această dezbatere. Promisiunile sumitturilor trecute ale G8 şi G20 nu s-au materializat niciodată. Acestea se numără printre promisiunile care au fost declamate în mod repetat, dar care nu au condus niciodată la asistenţă adecvată, tangibilă. În acest sens, chiar nu pot înţelege de ce nu dezbatem rezoluţia Parlamentului înainte de summitul de la Pittsburgh, pentru a aplica presiunile politice corespunzătoare. Având în vedere analiza exactă a comisarului şi observaţiile domnului Michel, mi se pare clar că ştim cu ce avem de-a face aici. Şi totuşi, nu suntem în poziţia în care să putem aplica presiune politică pentru a forţa statele membre să se îndepărteze de această politică de tipul „să îi ajutăm mai întâi pe săracii noştri”. Privind în perspectivă la summitul de la Pittsburgh, acesta mi se pare a fi marele pericol. Dacă nu vom reuşi să aplicăm presiune şi să facem clar faptul că avem nevoie de noi instituţii în special pentru a sprijini ţările cele mai sărace din lume, atunci vom sta în continuare aici şi după Pittsburgh, atrăgând atenţia asupra faptului că, până la urmă, nu s-a schimbat nimic. Aceasta este şi rugămintea mea către dvs., domnule comisar. Vă rog aici, în Parlament, chiar acum, să comentaţi din nou în special asupra rezultatelor şi să ne spuneţi ce se poate solicita practic, cu sprijinul căror state membre, şi în ce măsură s-au făcut de fapt progrese aici. Trebuie să acţionăm rapid şi eficace, deoarece oamenii mor în faţa ochilor noştri ca urmare a unor circumstanţe la apariţia cărora am contribuit noi. Vă invit să acţionăm împreună!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, otázka, ktorú predložila pani Jolyová v mene Výboru pre rozvoj, otvára problematiku, ktorú sa ako politickí činitelia v oblasti rozvojovej politiky práve snažíme riešiť v tejto rozprave. Sľuby, ktoré boli prijaté na posledných samitoch G8 a G20, napokon ostali len na papieri. Ide o neustále sa opakujúce sľuby, ktoré nikdy nepriniesli skutočnú konkrétnu pomoc. V tejto súvislosti naozaj neviem pochopiť, prečo nerokujeme o uznesení Parlamentu ešte pred uskutočnením samitu G20 v Pittsburghu, aby sme vyvinuli dostatočný politický tlak. Vychádzajúc z presných analýz pána komisára a stanovísk pána Michela je mi jasné, že vieme, o čo ide. Predsa však nie sme v pozícii, aby sme mohli vyvinúť politický tlak s cieľom prinútiť členské štáty, aby sa konečne vzdali politiky, ktorá sa riadi príslovím „bližšia je košeľa ako kabát“. To sa mi v súvislosti s nadchádzajúcim samitom v Pittsburghu zdá veľmi nebezpečné. Ak sa nám nepodarí vyvinúť tlak a neujasníme si, že potrebujeme nové inštitúcie, ktoré budú podporovať najchudobnejšie krajiny sveta, potom tu budeme sedieť aj po samite v Pittsburghu a napokon zistíme, že sa nič nezmenilo. Vážený pán komisár, táto požiadavka je smerovaná na vás. Žiadam vás, aby ste sa Parlamente, tu a teraz, opäť konkrétne vyjadrili k výsledkom a povedali nám, akú podporu a od ktorých členských štátov budeme presne žiadať a do akej miery sa nám podarilo v tejto otázke dosiahnuť pokrok. Potrebujeme prijať rýchle a účinné kroky, pretože ľudia nám umierajú priamo pred očami v dôsledku okolností, ku ktorým sme prispeli. Vyzývam vás všetkých na vzájomnú spoluprácu."@sk19
". Gospod predsednik, vprašanje, ki ga je predložila gospa Joly v imenu Odbora za razvoj, sproža vprašanje o tem, kaj mi kot oblikovalci politik dejansko poskušamo doseči s to razpravo. Obljube zadnjih vrhov G8 in G20 na koncu nikoli niso prišle dlje od papirja. Sodijo med obljube, ki se vedno znova predstavljajo, a niso nikoli pripeljale do zadostne in otipljive pomoči. V tem pogledu res ne razumem, zakaj ne razpravljamo o resoluciji Parlamenta pred Pittsburghom z namenom uporabe ustreznega političnega pritiska. V luči komisarjeve natančne analize in pripomb gospoda Michela se mi zdi jasno, da vemo za kaj tu gre. A nismo v položaju, da bi uporabljali politični pritisk, da bi države članice prisilili, da se končno odmaknejo od te politike „dobrodelnost se začne doma“. Tudi z vidika Pittsburgha se mi zdi, da bo to zelo nevarno. Če nam ne bo uspelo uporabiti pritiska in jasno povedati, da potrebujemo nove institucije, specifično za namene podpore najrevnejšim državam na svetu, potem bomo po Pittsburghu še vedno sedeli tu in izpostavljali, da se na koncu ni spremenilo nič. To je tudi moja zahteva za vas, komisar. Tu v Parlamentu vas sedaj prosim, da ponovno specifično komentirate rezultate in da nam poveste, kaj je mogoče dejansko zahtevati glede podpore od katerih držav članic in do kakšne mere smo tu dejansko napredovali. Potrebujemo hitre in učinkovite ukrepe, ker ljudje pred našimi očmi umirajo, in to je posledica okoliščin, h katerim smo pripomogli mi. Pozivam nas, da ukrepamo skupaj!"@sl20
"Herr talman! Eva Jolys fråga för utskottet för utveckling handlar om vad vi, som politiskt ansvariga för biståndet, faktiskt försöker uppnå i den här debatten. Löftena från de senaste toppmötena inom G8 och G20 blev en skrivbordsprodukt. Man kommer dragandes med dessa löften om och om igen men de har aldrig lett till tillräckligt och påtagligt stöd. Jag kan därför inte begripa varför vi inte diskuterar parlamentets resolution före Pittsburgh så att vi kan utöva lämpliga politiska påtryckningar. Mot bakgrund av kommissionsledamotens korrekta analys av Louis Michels iakttagelser tycker jag det är uppenbart att vi vet vad det är frågan om. Ändå befinner vi oss inte i ett läge där vi kan utöva politiska påtryckningar för att äntligen tvinga medlemsstaterna bort från den här ”välgörenhet börjar hemma”-politiken. När vi ser fram emot Pittsburgh förefaller det mig vara den stora faran. Om vi inte lyckas utöva påtryckningar och göra det tydligt att vi behöver nya institutioner just för att stödja de fattigaste länderna i världen, då kommer vi fortfarande att sitta här efter Pittsburgh och säga att i slutändan har ingenting förändrats. Det är också min önskan till er, herr kommissionsledamot. Jag ber er att, här i parlamentet just nu, återigen uttryckligen kommentera resultaten och berätta vad som faktiskt kan begäras med stöd av vilka medlemsstater och i vilken utsträckning vi faktiskt har gjort framsteg här. Vad vi behöver är snabba och effektiva åtgärder eftersom människor dör inför våra ögon på grund av omständigheter som vi har bidragit till. Jag uppmanar oss alla att agera gemensamt!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph