Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-14-Speech-1-185"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090914.26.1-185"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this is my first, or maiden, speech in this Parliament. As a UKIP MEP for the East of England, you will expect me to be a rebel and I will try not to disappoint you or my voters. We are discussing today EU trade agreements and, in particular, that with South Korea, due to be signed this year. As we do not have much of the detail on this particular agreement, other than the fact, I believe, that two thirds of the benefits will accrue to South Korea and one third to the EU, I would like to make some more general points. Many people are not aware that there are over a hundred separate bilateral EU trade agreements like this one; 116 is one estimate. There are trade agreements with countries such as the USA, Canada, Mexico, Brazil, India, China, Japan and South Africa. In Europe, there are trade agreements with Russia, Ukraine, Turkey and Liechtenstein. There are also trade agreements with non-EU EEA and EFTA countries such as Switzerland and Norway. Norway’s trade agreement religiously protects both its fishing and farming, and Norway is not a minnow. It is the EU’s fourth largest import partner and sixth largest export market. What should a trade agreement like South Korea’s really contain, then? Switzerland, I believe, is a strong example. There are provisions abolishing customs duties and trade quotas on industrial and agricultural products. There are provisions to allow Swiss citizens the right to live and work in EU countries and for EU citizens to live and work in Switzerland. There are provisions for Switzerland to be part of the Schengen passport-free area. The Swiss can be in the European Environment Agency, if they wish, in the EU’s film and education programmes, and they can apply for EU research grants. There is cooperation on airlines, asylum and judicial matters. In short, they have all the claimed benefits of EU membership, but without the cost. It is true that Switzerland must pay CHF 600 million per year for access, but the Swiss Government reports savings for not being a member of the EU amounting to CHF 3.4 billion, a net saving of CHF 2.8 billion a year. Nor is Switzerland an insignificant trading partner either: 80% of Swiss exports go to the EU, and it is the EU’s fourth largest trading partner. My point is that trade agreements can achieve the benefits of EU trade without the burden of high regulatory costs, loss of sovereignty and of resources. Even the Commission website admits ‘Switzerland can develop and retain its own regulations in other areas which deviate from EU rulings. It is in its own interests, such as in financial and in labour markets.’ How Britain would love to deviate in a similar way over the Working Time Directive, Temporary Workers’ Directive or the new Fund Managers’ Directive! So I conclude in asking, why not Britain? Why cannot Britain have a similar, friendly trade agreement with the EU like South Korea instead of full EU membership? Britain on its own is the largest single trading partner with the EU with a GBP 40 billion deficit a year. We, too, can have the kind of assurances the Swiss enjoy. We could, and I believe we should, be an independent free trading nation once again such as Norway, Switzerland and even South Korea."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, toto je má první – „panenská“ řeč v tomto Parlamentu. Jakožto poslanec Evropského parlamentu za Stranu nezávislosti Spojeného království (UKIP) pocházející z východní Anglie jsem již předem pokládán za rebela – a pokusím se očekávání vaše ani očekávání svých voličů nezklamat. Hovoříme zde dnes o dohodách o volném obchodu EU, a zejména o té s Jižní Koreou, která má být tento rok podepsána. Vzhledem k tomu, že o této konkrétní dohodě nevíme mnoho podrobností, kromě toho, že – pokud se nepletu – dvě třetiny výhod získá Jižní Korea a třetina EU, bych rád učinil několik obecnějších poznámek. Řada lidí vůbec neví, že existuje více než sto jednotlivých dvoustranných dohod o obchodu EU, jako je tato – jednen z odhadů hovoří o 116 dohodách. Existují dohody o obchodu se zeměmi, jako jsou Spojené státy, Kanada, Mexiko, Brazílie, Indie, Čína, Japonsko a Jižní Afrika. V Evropě existují dohody o obchodu s Ruskem, Ukrajinou, Tureckem a Lichtenštejnskem. Dále zde máme dohody o obchodu se zeměmi EHP a ESVO mimo EU, například Švýcarskem či Norskem. Norská dohoda o obchodu úzkostlivě chrání jeho rybolov a zemědělství – a Norsko není žádná malá ryba. Je pro EU čtvrtým největším dovozním partnerem a šestým největším vývozním trhem. Co by pak měla dohoda o obchodu s Jižní Koreou doopravdy obsahovat? Vhodným příkladem je podle mne Švýcarsko. Jsou zde ustanovení odstraňující celní poplatky a obchodní kvóty na průmyslové a zemědělské produkty. Jsou zde ustanovení, která poskytují švýcarským občanům právo žít a pracovat v zemích EU a občanům EU právo žít a pracovat ve Švýcarsku. Jsou zde ustanovení o tom, že se Švýcarsko stane součástí schengenského prostoru volného pohybu. Švýcarsko se může účastnit v Evropské agentuře pro životní prostředí, bude-li chtít, ve filmových a také vzdělávacích programech EU a může podávat žádosti o výzkumné granty EU. Funguje zde spolupráce leteckých společností a spolupráce v azylových a soudních záležitostech. Tyto země mají zkrátka všechny proklamované výhody členství v EU, ale bez nákladů. Je pravda, že Švýcarsko musí za přístup platit 600 milionů švýcarských franků ročně, podle údajů švýcarské vlády však úspory z toho, že Švýcarsko není členem EU, dosahují 3,4 miliardy švýcarských franků. Čistá úspora tedy činí 2,8 miliardy švýcarských franků ročně. A ani Švýcarsko není nevýznamným obchodním partnerem: 80 % švýcarského vývozu směřuje do EU a Švýcarsko je pro EU jejím čtvrtým největším obchodním partnerem. Dle mého názoru mohou země dohodami o obchodu dosáhnout výhod obchodu EU, aniž by však byly zatíženy vysokými regulačními náklady, ztrátou suverenity a zdrojů. I internetové stránky Komise připouštějí, že Švýcarsko může v ostatních oblastech vytvářet a dodržovat své vlastní právní předpisy, které se mohou od právních předpisů EU lišit. Je to v jeho zájmu, například z hlediska finančního trhu a pracovního trhu. Jak ráda by se Británie podobně odchýlila od směrnice o pracovní době, směrnice o agenturách dočasného zaměstnávání nebo od nové směrnice o správcích fondů! Proto se na závěr ptám – proč ne Británie? Proč nemůže mít Británie podobnou vstřícnou dohodu o obchodu s EU jako Jižní Korea namísto plného členství v EU? Británie je sama o sobě největším samostatným obchodním partnerem EU s deficitem 40 miliard GBP ročně. I my můžeme mít takové záruky, jakých se dostává Švýcarsku. Mohli bychom, a myslím, že bychom měli, být opět nezávislým volně obchodujícím národem, jako je Norsko, Švýcarsko, a dokonce i Jižní Korea."@cs1
"Hr. formand! Dette er min jomfrutale her i Europa-Parlamentet. Som UKIP's repræsentant fra det østlige England i Europa-Parlamentet vil De forvente, at jeg er en rebel, og jeg vil forsøge ikke at skuffe hverken Dem eller mine vælgere. I dag diskuterer vi EU-handelsaftaler og specielt aftalen med Sydkorea, der forventes underskrevet i år. Da vi ikke har mange detaljer om denne specifikke aftale ud over det faktum, at omkring to tredjedele af fordelene tilfalder Sydkorea, mens en tredjedel tilfalder EU, vil jeg gerne komme med nogle mere generelle punkter. Mange mennesker er ikke klar over, at der findes over hundrede særskilte bilaterale EU-handelsaftaler som denne. Et skøn lyder på 116. Der findes handelsaftaler med lande som USA, Canada, Mexico, Brasilien, Indien, Kina, Japan og Sydafrika. I Europa er der handelsaftaler med Rusland, Ukraine, Tyrkiet og Liechtenstein. Der er også handelsaftaler med tredjelande, EØS-lande og EFTA-lande som f.eks. Schweiz og Norge. Norges handelsaftale beskytter omhyggeligt både landets fiskeri og landbrug, og Norge er ikke en lille fisk. Det er EU's fjerdestørste importpartner og sjettestørste eksportmarked. Hvad bør en handelsaftale som Sydkoreas så rent faktisk indeholde? Jeg synes, at Schweiz er et godt eksempel. Der er bestemmelser, der afskaffer toldsatser og handelskvoter på industri- og landbrugsprodukter. Der er bestemmelser, der giver schweiziske borgere ret til at leve og arbejde i EU-lande og EU-borgere ret til at leve og arbejde i Schweiz. Der er bestemmelser om, at Schweiz kan være en del af Schengens pasfri område. Schweizerne kan være med i Det Europæiske Miljøagentur, hvis de ønsker det, samt i EU's film- og uddannelsesprogrammer, og de kan søge om forskningstilskud fra EU. Der er et samarbejde om flyveruter samt asylsager og juridiske anliggender. Kort sagt har schweizerne alle de erklærede fordele ved et EU-medlemskab, men uden udgifterne. Det er sandt, at Schweiz skal betale 600 mio. CHF om året for adgang, men den schweiziske regering melder om besparelser på 3,4 mia. CHF ved ikke at være medlem af EU, hvilket giver en nettobesparelse på 2,8 mia. CHF om året. Schweiz er heller ikke en ubetydelig handelspartner. 80 % af den schweiziske eksport går til EU, og landet er EU's fjerdestørste handelspartner. Min pointe er den, at man med handelsaftaler kan høste fordelene ved handel med EU uden at bære byrden ved høje lovgivningsmæssige omkostninger samt tab af suverænitet og ressourcer. Selv på Kommissionens hjemmeside indrømmer man, at "Schweiz kan udvikle og bevare sine egne bestemmelser på andre områder, der afviger fra EU's afgørelser. Det er i landets egen interesse - f.eks. med hensyn til dets finansielle marked og arbejdsmarked". Hvor ville Storbritannien dog elske på samme måde at afvige fra arbejdstidsdirektivet, direktivet om midlertidigt ansatte eller det nye direktiv om fondsforvaltere! Til slut vil jeg derfor spørge: Hvorfor ikke Storbritannien? Hvorfor kan Storbritannien ikke ligesom Sydkorea have en gunstig handelsaftale med EU i stedet for et fuldt EU-medlemskab? Storbritannien er EU's største enkelte handelspartner med et årligt underskud på 40 mia. GBP. Vi kan også have de samme garantier, som schweizerne nyder godt af. Vi kan – og efter min mening bør vi – atter blive en uafhængig og fri handelsnation ligesom Norge, Schweiz og tilmed Sydkorea."@da2
"Herr Präsident, dies ist meine erste bzw. Jungfernrede in diesem Parlament. Von einem UKIP-Abgeordneten für den Osten Englands erwarten Sie sicher, dass ich ein Rebell bin, und ich werde versuchen, weder Sie noch meine Wählerinnen und Wähler zu enttäuschen. Heute diskutieren wir EU-Handelsabkommen und, insbesondere, das mit Südkorea, das dieses Jahr unterzeichnet werden soll. Da wir nicht viele Details zu diesem speziellen Abkommen haben, außer der Tatsache, nehme ich an, dass zwei Drittel der Gewinne Südkorea zugute kommen und ein Drittel der EU, würde ich gerne einige allgemeinere Punkte ansprechen. Viele Leute sind sich dessen nicht bewusst, dass es über hundert verschiedene bilaterale EU-Handelsabkommen wie dieses gibt; 116 ist eine Schätzung. Es gibt Handelsabkommen mit Ländern wie zum Beispiel den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Indien, China, Japan und Südafrika. In Europa gibt es Handelsabkommen mit Russland, der Ukraine, der Türkei und Liechtenstein. Es gibt außerdem Handelsabkommen mit nicht zur EU gehörigen EWR- und EFTA-Staaten wie zum Beispiel der Schweiz und Norwegen. Norwegens Handelsabkommen schützt sowohl seine Fischereiindustrie als auch seine Landwirtschaft gewissenhaft, und Norwegen ist kein kleiner Fisch. Es ist der viertgrößte Importpartner und der sechstgrößte Exportmarkt der EU. Was sollte ein Handelsabkommen wie das mit Südkorea denn dann wirklich enthalten? Die Schweiz, meine ich, ist ein gutes Beispiel. Dort gibt es Bestimmungen, Zölle und Handelsquoten bezüglich industrieller und landwirtschaftlicher Erzeugnisse abzuschaffen. Dort gibt es Bestimmungen, Schweizer Bürgerinnen und Bürgern zu erlauben, in Ländern der EU zu leben und zu arbeiten, und für Bürgerinnen und Bürger der EU, in der Schweiz zu leben und zu arbeiten. Dort gibt es Bestimmungen, dass die Schweiz Teil des grenzkontrollfreien Schengen-Raums ist. Die Schweizer können in der Europäischen Umweltagentur tätig sein, wenn sie möchten, in den Film- und Fortbildungsprogrammen der EU, und sie können sich für EU-Forschungsstipendien bewerben. Es gibt eine Kooperation bezüglich der Fluglinien, Asyl- und Justizfragen. Kurzum, sie nehmen alle Leistungen einer EU-Mitgliedschaft in Anspruch, aber ohne die Kosten zu haben. Es stimmt, dass die Schweiz pro Jahr 600 Mio. Schweizer Franken für den Zugang zahlen muss, die Regierung der Schweiz berichtet aber von Ersparnissen in Höhe von 3,4 Mrd. Schweizer Franken dafür, kein Mitglied der EU zu sein, eine Netto-Ersparnis also von 2,8 Mrd. Schweizer Franken pro Jahr. Die Schweiz ist aber auch kein unbedeutender Handelspartner: 80 % der Schweizer Exporte gehen an die EU, und die Schweiz ist damit unser viertgrößter Handelspartner. Was ich sagen will, ist, dass Handelsabkommen die Vorteile des EU-Wirtschaftsverkehrs ohne die Last hoher regulatorischer Kosten, den Verlust der Souveränität und von Ressourcen erzielen können. Sogar die Website der Kommission gibt zu „Die Schweiz kann sich entwickeln und ihre eigenen Regelungen in anderen Bereichen, die von EU-Urteilen abweichen, behalten. Dies ist in ihrem eigenen Interesse, wie zum Beispiel auf dem Finanz- und dem Arbeitsmarkt.“ Wie gerne würde Großbritannien in ähnlicher Weise von der Arbeitszeitrichtlinie, der Leiharbeitnehmer-Richtlinie oder der neuen Fondsmanager-Richtlinie abweichen! Daher schließe ich mit der Frage, warum nicht Großbritannien? Warum kann Großbritannien nicht statt einer vollen EU-Mitgliedschaft ein ähnlich freundliches Handelsabkommen mit der EU haben wie Südkorea? Großbritannien allein ist der größte einzelne Handelspartner der EU mit einem Defizit von 40 Mrd. Britischen Pfund im Jahr. Wir können auch solche Versicherungen haben, an denen sich die Schweizer erfreuen. Wir könnten, und ich meine, wir sollten, wieder eine unabhängige freie Handelsnation sein so wie Norwegen, die Schweiz und sogar Südkorea."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η πρώτη, η παρθενική μου ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως ευρωβουλευτής του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου στην ανατολική Αγγλία, περιμένετε από εμένα να είμαι επαναστατικός και θα προσπαθήσω να μην απογοητεύσω τόσο εσάς όσο και τους ψηφοφόρους μου. Σήμερα συζητούμε σχετικά με εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, και συγκεκριμένα εκείνη με τη Νότια Κορέα που αναμένεται να υπογραφεί φέτος. Καθώς δεν γνωρίζουμε πολλές από τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη συμφωνία, εκτός από το γεγονός, πιστεύω, ότι τα δύο τρίτα των εσόδων θα δοθούν στη Νότια Κορέα και το ένα τρίτο στην ΕΕ, θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά ακόμα ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν περισσότερες από εκατό διαφορετικές διμερείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ όπως η συγκεκριμένη: 116 σύμφωνα με μία εκτίμηση. Υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες με χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότιος Αφρική. Στην Ευρώπη, υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες με τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Τουρκία και το Λίχτενσταϊν. Υπάρχουν επίσης εμπορικές συμφωνίες με χώρες του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ, όπως η Ελβετία και η Νορβηγία. Η εμπορική συμφωνία της Νορβηγίας προστατεύει με θρησκευτική ευλάβεια τόσο την αλιεία όσο και τη γεωργία της, και η Νορβηγία δεν αποτελεί μικρό παράγοντα. Αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο εταίρο της ΕΕ στον τομέα των εισαγωγών και την έκτη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών. Τι θα έπρεπε, λοιπόν, να περιλαμβάνει πραγματικά μια εμπορική συμφωνία, όπως αυτή με τη Νότια Κορέα; Η Ελβετία αποτελεί, θεωρώ, σημαντικό παράδειγμα. Υπάρχουν διατάξεις για την κατάργηση των τελωνειακών δασμών όσον αφορά τα βιομηχανικά και τα γεωργικά προϊόντα. Υπάρχουν διατάξεις που παρέχουν στους πολίτες της Ελβετίας το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται σε χώρες της ΕΕ και παρέχουν σε πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στην Ελβετία. Υπάρχουν διατάξεις που επιτρέπουν στην Ελβετία να αποτελεί μέλος του χώρου ελεύθερων μετακινήσεων του Σένγκεν. Οι Ελβετοί μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, σε κινηματογραφικά και εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ, και μπορούν να ζητήσουν επιχορήγηση από την ΕΕ για έρευνα. Υπάρχει συνεργασία σε θέματα που αφορούν τις αεροπορικές εταιρείες, το άσυλο και ζητήματα που άπτονται της δικαιοσύνης. Εν ολίγοις, έχουν όλα τα οφέλη της ιδιότητας μέλους στην ΕΕ, αλλά χωρίς το κόστος. Είναι αλήθεια ότι η Ελβετία πρέπει να καταβάλει ετησίως 600 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για την πρόσβασή της, αλλά η κυβέρνηση της Ελβετίας αναφέρει ότι εξοικονομεί χρήματα με το να μην αποτελεί μέλος της ΕΕ που αναλογούν σε 3,4 δισ. ελβετικά φράγκα τον χρόνο, δηλαδή καθαρό ετήσιο κέρδος 2,8 δισ. ελβετικά φράγκα. Και η Ελβετία δεν αποτελεί ούτε αυτή αμελητέο εμπορικό εταίρο: 80% των ελβετικών εξαγωγών πηγαίνουν στην ΕΕ και αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να επιτύχουν τα οφέλη του εμπορίου της ΕΕ χωρίς την επιβάρυνση του υψηλού κανονιστικού κόστους και την απώλεια κυριαρχίας και πόρων. Ακόμα και η ιστοσελίδα της Επιτροπής παραδέχεται ότι «Η Ελβετία μπορεί να συντάσσει και να τηρεί δικούς της κανονισμούς σε τομείς που αποκλίνουν από τις αποφάσεις της ΕΕ. Εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα, όπως στην περίπτωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς και της αγοράς απασχόλησης». Πόσο θα ήθελε και η Βρετανία να αποκλίνει με παρόμοιο τρόπο από την οδηγία για το ωράριο εργασίας, την οδηγία για την προσωρινή απασχόληση ή τη νέα οδηγία για τους διαχειριστές κεφαλαίων! Καταλήγω επομένως ρωτώντας: γιατί όχι και η Βρετανία; Γιατί να μην μπορεί και η Βρετανία να συνάψει μια παρόμοια, φιλική εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, όπως η Νότια Κορέα, αντί για την πλήρη ιδιότητα μέλους της στην ΕΕ; Η Βρετανία αποτελεί από μόνη της τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ με ετήσιο έλλειμμα που ανέρχεται σε 40 δισ. στερλίνες. Μπορούμε και εμείς να απολαμβάνουμε τις ίδιες εγγυήσεις με την Ελβετία. Θα μπορούσαμε και πιστεύω ότι πρέπει να αποτελέσουμε για μία ακόμα φορά έθνος με ανεξάρτητο ελεύθερο εμπόριο όπως η Νορβηγία, η Ελβετία, ακόμα και η Νότια Κορέα."@el10
"Señor Presidente, esta es mi primera intervención como diputado al Parlamento. Como diputado del Partido por la Independencia del Reino Unido por el este de Inglaterra, ustedes esperarán que sea un rebelde e intentaré no decepcionarles ni a sus Señorías ni a mis votantes. Hoy estamos debatiendo los acuerdos de comercio de la UE y, en particular, el de Corea del Sur, que se firmará este año. Puesto que no disponemos de muchos detalles sobre este acuerdo en concreto, a excepción del hecho de que, según creo yo, dos terceras partes de los beneficios las conseguirá Corea del Sur y una tercera parte será para la UE, me gustaría puntualizar algunas cuestiones más generales. Mucha gente no es consciente de que hay más de cien acuerdos comerciales bilaterales de la UE como este; unos 116 aproximadamente. Existen acuerdos comerciales con países como los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, la India, China, Japón y Sudáfrica. En Europa, existen acuerdos comerciales con Rusia, Ucrania, Turquía y Liechtenstein. Asimismo, hay acuerdos comerciales con países que no pertenecen a la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (EEE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) como por ejemplo Suiza y Noruega. El acuerdo comercial de Noruega protege religiosamente su pesca y su agricultura y Noruega no es un pez pequeño. Es el cuarto socio más importante de la UE en materia de importación y ocupa el sexto lugar entre los mayores mercados de exportación. ¿Qué debería incluir realmente un acuerdo comercial como el de Corea del Sur, entonces? Creo que Suiza es un claro ejemplo. Hay disposiciones que suprimen los derechos de aduana y los contingentes para los intercambios en los productos industriales y agrícolas. Existen disposiciones que garantizan el derecho de los ciudadanos suizos a residir y trabajar en los países de la UE y de los ciudadanos de la UE a residir y trabajar en Suiza. Existen disposiciones para que Suiza forme parte del Espacio Schengen de circulación sin pasaporte. Los suizos pueden formar parte de la Agencia Europea del Medio Ambiente, si así lo desean, en los programas de educación y cine de la UE y pueden solicitar becas de investigación de la UE. Existe cooperación respecto a aerolíneas, asilo y asuntos judiciales. En resumidas cuentas, cuentan con todas las ventajas que conlleva la pertenencia a la UE, pero sin coste alguno. Es cierto que Suiza debe pagar 600 millones de francos suizos al año por tener acceso, pero el Gobierno suizo dice que los beneficios de no pertenecer a la UE ascienden a 3 400 millones de francos suizos, un beneficio neto de 2 800 millones de francos suizos al año. Tampoco Suiza es un socio comercial insignificante: el 80 % de las exportaciones suizas tienen como destino la UE y Suiza es el cuarto socio comercial más importante de la UE. Quiero con esto destacar que los acuerdos comerciales pueden conseguir las ventajas del comercio en la UE sin la carga de elevados costes reglamentarios y la pérdida de soberanía y de recursos. Incluso el sitio web de la Comisión admite que «Suiza puede desarrollar y mantener sus propios reglamentos en otras esferas que difieran de las normativas de la UE si es por su propio interés, como por ejemplo en los mercados financiero y laboral». ¡Cómo le gustaría al Reino Unido apartarse de forma similar de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, la Directiva sobre los trabajadores temporales y la Directiva relativa a los gestores de fondos! Así que pregunto ¿por qué no el Reino Unido? ¿Por qué no puede tener el Reino Unido un acuerdo comercial amistoso similar con la UE como Corea del Sur en lugar de ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea? El Reino Unido por sí solo es el mayor socio comercial de la UE con un déficit de 40 000 millones de libras esterlinas al año. Nosotros también podemos tener el tipo de garantías del que disfrutan los suizos. Podríamos, y creo que deberíamos, ser una nación comercial libre e independiente de nuevo como Noruega, Suiza e incluso Corea del Sur."@es21
"Austatud juhataja, see on mu esimene ehk neitsilik kõne siin parlamendis. Kuna olen UKIP parlamendiliige Ida-Inglismaalt, siis peate mind mässajaks ning ma püüan mitte valmistada pettumust teile või oma valijatele. Arutame täna ELi kaubanduslepinguid ning eriti lepingut Lõuna-Koreaga, mis peaks sel aastal alla kirjutatama. Kuna selle konkreetse lepingu kohta pole teada kuigi palju üksikasju, arvan ma, et kaks kolmandikku hüvedest langeb osaks Lõuna-Koreale ja üks kolmandik Euroopa Liidule, ning tahaksin teha mõned üldised tähelepanekud. Paljud inimesed ei tea, et selletaoliseid eraldiseisvaid kahepoolseid ELi kaubanduslepinguid on üle saja; üks oletus, et 116. On olemas kaubanduslepingud selliste riikidega nagu USA, Kanada, Mehhiko, Brasiilia, India, Hiina, Jaapan ja Lõuna-Aafrika. Euroopas on sõlmitud kaubanduslepingud Venemaa, Ukraina, Türgi ja Liechtensteiniga. On veel kaubanduslepingud Euroopa Liitu mitte kuuluvate Euroopa Majanduspiirkonna ja EFTA riikidega, näiteks Šveitsi ja Norraga. Norra kaubandusleping kaitseb hardalt nende kalandust ja põllumajandust ning Norra ei ole mingi tühine tegelane. See on ELi suuruselt neljas impordipartner ja kuues eksporditurg. Mida võiks siis Lõuna-Korea kaubanduslepingu taoline leping tegelikult sisaldada? Arvan, et Šveits on väga hea näide. Seal on sätteid, mis tühistavad tööstustoodete ja põllumajandussaaduste tollimaksud ja kaubanduskvoodid. Seal on sätteid, mis annavad Šveitsi kodanikele õiguse elada ja töötada ELi riikides ning ELi kodanikele õiguse elada ja töötada Šveitsis. Seal on sätteid, mis võimaldavad Šveitsil olla osaks Schengeni passivabast piirkonnast. Šveits saab osaleda Euroopa Keskkonnaagentuuris kui soovib, ELi filmi- ja haridusprogrammides, ning nad saavad taotleda ELi teadusstipendiume. Toimub lennuliinide, varjupaiga andmise ja õiguse alane koostöö. Ühesõnaga, neil on kõik ELi liikmeks olemise õigustatud hüved, aga nad ei pea nende eest tasuma. On tõsi, et Šveits peab liitumise eest maksma 600 miljonit CHF aastas, kuid Šveitsi valitsus teatab, et ELi liikmeks mitte olles säästetakse kogusummas 3,4 miljardit CHF aastas, millest netosääst on 2,8 miljardit. Ka Šveits pole mingi tähtsusetu kaubanduspartner: 80% Šveitsi ekspordist läheb Euroopa Liitu ning ta on ELi suuruselt neljas kaubanduspartner. Tahan öelda seda, et kaubanduslepingutega võib saada ELi kaubanduse hüvesid, ilma et peaks ennast koormama suurte reguleerimiskuludega ning sõltumatuse ja ressursside kaotamisega. Isegi komisjoni koduleheküljel tunnistatakse, et Šveits võib muudes valdkondades arendada ja säilitada oma regulatsioone, mis erinevad ELi eeskirjadest. See on Šveitsi enda huvides, näiteks seoses finantside ja tööturuga. Kuidas küll Britanniale meeldiks tööaja direktiivis, ajutiste töötajate direktiivis või uues fondihaldamisdirektiivis sätestatust samamoodi erandiks olla! Nii et ma lõpetan küsimusega, miks mitte Britannia? Miks ei võiks Britannial täisliikme staatuse asemel olla samasugust sõbralikku kaubanduslepingut Euroopa Liiduga nagu Lõuna-Koreal? Britannia eraldi võttes on ELi suurim kaubanduspartner 40 miljardi GBP suuruse defitsiidiga aastas. Ka meil võivad olla samasugused tagatised, nagu naudib Šveits. Me võiksime ja ma usun, et peaksimegi taas kord saama sõltumatuks kaubandusrahvaks nagu Norra, Šveits või isegi Lõuna-Korea."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä on ensimmäinen puheeni Euroopan parlamentin edessä. Itä-Englannista tulevana UKIP-puolueen jäsenenä minun varmaankin odotetaan olevan kapinallinen ja yritän olla pettämättä teidän tai äänestäjieni odotuksia. Puheenaiheenamme tänään on EU:n kauppasopimukset ja erityisesti Etelä-Korean kanssa tänä vuonna allekirjoitettava kauppasopimus. Meillä ei ole tästä sopimuksesta kovin yksityiskohtaisia tietoja; tiedämme ainoastaan, että kaksi kolmasosaa sopimuksen hyödyistä kertyy Etelä-Korealle ja kolmasosa EU:lle. Tämän vuoksi haluan tuoda esiin joitain yleisiä huomioita. Monet eivät ole tietoisia siitä, että EU on solminut yli sata tämänkaltaista erillistä kahdenvälistä kauppasopimusta; arviolta niitä on solmittu 116. EU on solminut kauppasopimuksia muun muassa Yhdysvaltojen, Kanadan, Meksikon, Brasilian, Intian, Kiinan, Japanin ja Etelä-Afrikan kanssa. Euroopan sisällä kauppasopimuksia on solmittu Venäjän, Ukrainan, Turkin ja Liechtensteinin kanssa. EU:lla on kauppasopimuksia myös EU:n ulkopuolisten ETA- ja EFTA-valtioiden, kuten Sveitsin ja Norjan, kanssa. Norjan kanssa tehty kauppasopimus suojelee tiukasti Norjan kalastus- ja maatalousalaa, eikä Norja ole pikkutekijä. Se on EU:n neljänneksi tärkein tuontikumppani, ja sen vientimarkkinat ovat EU:lle kuudenneksi suurimmat. Mitä Etelä-Korean kanssa solmittavaan kauppasopimukseen pitäisi sitten sisältyä? Sveitsi on uskoakseni hyvä esimerkki. Sveitsin kauppasopimuksessa on määräyksiä, joilla poistetaan teollisuus- ja maataloustuotteita koskevat tullimaksut ja kauppakiintiöt. Sopimuksessa on myös määräyksiä, joilla annetaan Sveitsin kansalaisille oikeus asua ja työskennellä EU:n jäsenvaltioissa ja EU:n kansalaisille oikeus asua ja työskennellä Sveitsissä. Sopimuksessa on määräyksiä, jotka koskevat Sveitsin jäsenyyttä passivapaalla Schengen-alueella. Sveitsiläiset voivat halutessaan osallistua Euroopan ympäristökeskuksen toimintaan sekä EU:n elokuva- ja koulutusohjelmiin ja he voivat hakea EU:n tutkimusapurahoja. EU ja Sveitsi tekevät yhteistyötä lentoyhtiöitä ja turvapaikanhakijoita koskevissa asioissa sekä oikeudellisissa asioissa. Toisin sanoen sveitsiläiset voivat nauttia kaikista EU:n jäsenyyden tuomista eduista ilman jäsenyyden kustannuksia. Sveitsi joutuu toki maksamaan näistä eduista vuosittain 600 miljoonaa Sveitsin frangia. Sveitsin hallituksen antamien tietojen mukaan EU:n ulkopuolella pysyttäytyminen tuo Sveitsille kuitenkin 3,4 miljardin Sveitsin frangin säästöt, vuositasolla tämä tarkoittaa 2,8 miljardin nettosäästöjä. Sveitsi ei ole myöskään mitätön kauppakumppani. 80 prosenttia Sveitsin viennistä suuntautuu EU:hun, ja se on EU:n neljänneksi tärkein kauppakumppani. Haluan tuoda esiin sen, että kauppasopimuksilla voidaan saavuttaa EU-kaupan edut ilman raskasta säätelyä tai itsemääräämisoikeuden ja resurssien menettämistä. Jopa komission verkkosivuilla todetaan, että Sveitsi voi laatia ja säilyttää muilla aloilla omia säännöksiään, jotka voivat poiketa EU:n säännöksistä, ja että tämä on Sveitsin omien etujen mukaista muun muassa rahoitus- ja työmarkkinoilla. Voitte kuvitella, että Yhdistynyt kuningaskunta poikkeaisi samaan tapaan varsin mielellään työaikadirektiivistä, vuokratyöntekijöitä koskevasta direktiivistä ja uudesta rahastonhoitajia koskevasta direktiivistä! Haluankin lopuksi kysyä: miksi Yhdistynyt kuningaskunta ei voisi tehdä samoin? Miksei Yhdistynyt kuningaskunta voisi laatia Etelä-Korean tapaan EU:n kanssa mukavaa kauppasopimusta täyden EU-jäsenyyden sijaan? Yhdistynyt kuningaskunta on EU:n suurin yksittäinen kauppakumppani vuosittaisella 40 miljardin punnan alijäämällä. Mekin voisimme nauttia samankaltaisista lupauksista, joita Sveitsille on jo annettu. Me voisimme tulevaisuudessa olla ja mielestäni meidän myös täytyy olla riippumaton ja vapaa kauppaa käyvä valtio samalla tavoin kuin Norja, Sveitsi ja jopa Etelä-Korea."@fi7
"− Monsieur le Président, c’est mon premier discours, ou si vous préférez mon discours inaugural, au sein du présent Parlement. En tant que député européen membre du parti UKIP pour l’Est de l’Angleterre, vous attendez de moi que je sois rebelle et je vais essayer de ne pas vous décevoir ni mes électeurs non plus. Notre débat d’aujourd’hui porte sur des accords commerciaux européens, et en particulier sur celui avec la Corée du Sud qui doit être signé cette année. Étant donné que nous ne disposons pas de beaucoup de détails sur cet accord particulier, si ce n’est, je crois, que la Corée du Sud profitera des deux tiers des avantages de cet accord et l’Europe d’un tiers, je voudrais soulever quelques autres points généraux. De nombreuses personnes ne savent pas qu’il y a plus de cent accords commerciaux bilatéraux comme celui-là; on les estime à 116. Il y a des accords commerciaux avec des pays tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Inde, la Chine, le Japon et l’Afrique du Sud. En Europe, il y a des accords commerciaux avec la Russie, l’Ukraine, la Turquie et Liechtenstein. Il existe aussi des accords commerciaux avec des pays de l’EEE non membres de l’UE et avec des pays de l’AELE tels que la Suisse et la Norvège. L’accord avec la Norvège protège religieusement le secteur norvégien de la pêche et de l’agriculture, et la Norvège n’est pas du menu fretin. C’est le quatrième partenaire commercial de l’UE pour les importations et le sixième pour les exportations. Que devrait donc réellement contenir un accord commercial tel que celui sur le point d’être conclu avec la Corée du Sud? La Suisse, je crois, est un exemple fort. Il existe des dispositions qui abolissent les droits de douane et les quotas commerciaux sur les produits industriels et agricoles. Il existe des dispositions donnant aux citoyens suisses le droit de vivre et de travailler dans des pays de l’UE et vice-versa. Il existe des dispositions incluant la Suisse dans l’espace Schengen. Les Suisses peuvent faire partie de l’Agence européenne pour l’environnement, s’ils le souhaitent, des programmes éducatifs et cinématographiques de l’UE, et ils peuvent introduire des demandes de bourse de recherche auprès de l’UE. Il existe une coopération avec les compagnies aériennes, dans les questions d’asile et judiciaires. Bref, ils bénéficient de tous les avantages offerts par l’adhésion, sans en payer le prix. Il est vrai que la Suisse doit payer 600 millions de francs suisses par an pour l’accès, mais le gouvernement suisse indique que le montant de l’économie réalisé s’élève à 3,4 milliards de francs suisses, soit un bénéfice net de 2,8 milliards de francs suisses par an. Et la Suisse n’est pas non plus un partenaire commercial insignifiant: 80 % des exportations suisses se font vers l’UE, et il s’agit du quatrième partenaire commercial de l’UE. Je veux dire que des accords commerciaux peuvent apporter les avantages du commerce de l’UE sans les inconvénients liés aux coûts réglementaires élevés, à la perte de souveraineté et de ressources. Même si le site Internet de la Commission admet que la Suisse peut élaborer et maintenir ses propres réglementations dans d’autres domaines qui s’écartent des réglementations de l’UE. C’est dans son propre intérêt, par exemple sur les marchés financiers et le marché du travail. La Grande-Bretagne adorerait s’écarter de la sorte de la directrice sur le temps de travail, de la directive sur les travailleurs intérimaires ou de la nouvelle directive sur les gestionnaires de fonds! Je demande donc, pour conclure, pourquoi pas la Grande-Bretagne? Pourquoi la Grande-Bretagne ne peut-elle pas avoir elle aussi un accord commercial sympathique avec l’UE, à l’instar de la Corée du Sud, en lieu et place d’une pleine adhésion à l’UE? La Grande-Bretagne, à elle seule, est le plus grand partenaire commercial de l’UE, avec un déficit annuel de 40 milliards de livres sterling. Nous aussi, nous pouvons avoir le même type de garanties dont jouissent les Suisses. Nous pourrions, et je crois que nous devrions redevenir une nation commerciale libre et indépendante, comme la Norvège, la Suisse, et même la Corée du Sud."@fr8
"Elnök úr, e Parlamentben ez az első, illetve a bemutatkozó beszédem. A brit Függetlenségi Párt Kelet-Angliát képviselő európai parlamenti képviselőjeként azt várják tőlem, hogy lázadó legyek, és arra fogok törekedni, hogy ne okozzak Önöknek, illetve a választóimnak csalódást. A mai napon az uniós kereskedelmi megállapodásokról, különösen a Dél-Koreával kötendő megállapodásról vitázunk, amelyet ez évben kellene aláírni. Mivel e megállapodásra vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre túl sok részlet azon kívül, hogy úgy gondolom, hogy az előnyök kétharmada Dél-Koreára, egyharmada pedig az EU-ra vonatkozik, szeretnék néhány általános megállapítást tenni. Sokan nem tudják, hogy több mint száz különböző, ehhez hasonló kétoldalú uniós kereskedelmi megállapodás létezik; az egyik becslés szerint 116. Olyan országokkal írtunk alá kereskedelmi megállapodást, mint például az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Brazília, India, Kína, Japán és Dél-Afrika. Európában kereskedelmi megállapodást kötöttünk Oroszországgal, Ukrajnával, Törökországgal és Liechtensteinnel. Léteznek továbbá kereskedelmi megállapodások nem uniós EGT- és EFTA-országokkal, például Svájccal és Norvégiával. A Norvégiával kötött kereskedelmi megállapodás szigorúan védi annak halászatát és mezőgazdaságát, és Norvégia nem egy kis hal. Az EU negyedik legnagyobb importpartnere és hatodik legnagyobb exportpiaca. Mit kell tehát valójában tartalmaznia egy olyan kereskedelmi megállapodásnak, mint a Dél-Koreával kötendő megállapodás? Úgy gondolom, hogy Svájc egy jó példa. Léteznek a vámok megszüntetésére vonatkozó rendelkezések, valamint vannak az ipari és mezőgazdasági termékekre vonatkozó kvóták. Vannak rendelkezések, amelyek jogot biztosítanak arra, hogy a svájci állampolgárok uniós országban tartózkodjanak és munkát vállaljanak, valamint arra, hogy az uniós állampolgárok Svájcban tartózkodjanak és munkát vállaljanak. Rendelkezések szólnak arról, hogy Svájc az útlevél nélküli utazást lehetővé tévő schengeni övezet része. A svájciak, amennyiben úgy kívánják, részt vehetnek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség munkájában, az EU filmmel kapcsolatos és oktatási programjaiban, valamint pályázhatnak az EU kutatói ösztöndíjaira. Együttműködés folyik a légitársaságok, a menekültügy terén és a jogi ügyek vonatkozásában. Röviden, az uniós tagság valamennyi előnyét élvezik anélkül, hogy bármilyen költséget kellene viselniük. Igaz, hogy Svájc a hozzáférés érdekében évente 600 millió svájci frankot fizet, de a svájci kormány szerint az, hogy Svájc nem tagja az Európai Uniónak, 3,4 milliárd svájci frank megtakarítást hoz, amely nettó 2,8 milliárd svájci frank megtakarítást jelent. Svájc sem jelentéktelen kereskedelmi partner: a svájci export 80%-a az Európai Unióba irányul, és Svájc az EU negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere. Az a véleményem, hogy a kereskedelmi megállapodások révén a magas szabályozási költségekből eredő terhek viselése, a szuverenitás és a források elvesztése nélkül érhetők el az uniós kereskedelemből származó előnyök. Még a Bizottság honlapja is elismeri, hogy „Svájc az egyéb területeken olyan saját szabályozást alakíthat ki és fogadhat el, amely eltér az uniós rendelkezésektől. Ezt saját érdekei kívánják, például a pénzügyi piacokon és munkaerőpiacon.” Mennyire szeretnének a britek is hasonló módon eltérni a munkaidőről szóló irányelvtől, a kölcsönzött munkavállalókról szóló irányelvtől vagy az alapkezelőkről szóló új irányelvtől! Tehát végül azt kérdezem, hogy Nagy-Britannia miért nem? Nagy-Britanniának a teljes jogú uniós tagság helyett, Dél-Koreához hasonlóan, miért ne lehetne ugyanilyen baráti kereskedelmi megállapodása az EU-val? Nagy-Britannia évi 40 milliárd angol font deficittel az EU legnagyobb egyedi kereskedelmi partnere. Mi is megkaphatjuk azokat a biztosítékokat, amelyekben Svájc részesül. Mi is lehetnénk ismét független, szabadkereskedelmi ország, mint például Norvégia, Svájc vagy Dél-Korea, és úgy gondolom, hogy azzá is kellene válnunk."@hu11
"Signor Presidente, è la prima volta che prendo la parola in quest’Aula. In quanto europarlamentare dell’UKIP per l’Inghilterra orientale, vi aspetterete che io sia un ribelle: farò del mio meglio per non deludere le vostre aspettative né quelle dei miei elettori. La discussione odierna verte sugli accordi commerciali dell’Unione europea, in particolare su quello con la Corea del Sud che dovrebbe essere concluso quest’anno. Non disponiamo di molti dettagli su questo particolare accordo, se non il fatto che, a mio parere, i vantaggi vanno per due terzi alla Corea del Sud e per un terzo all’UE. Lasciate fare delle precisazioni di ordine generale. Non molti sanno che esistono oltre un centinaio (116 a quanto mi risulta) di accordi bilaterali commerciali come questo, tra l’UE e paesi quali USA, Canada, Messico, Brasile, India, Cina, Giappone, Sud Africa e, in Europa, con Russia, Ucraina, Turchia e Liechtenstein. Esistono inoltre accordi con paesi extra UE membri del SEE e dell’EFTA, come Svizzera e Norvegia. Gli accordi con quest’ultimo paese tutelano i settori della pesca e agricolo, e la Norvegia non è certo un partner di secondaria importanza: è infatti il quarto partner dell’Unione europea per le importazioni e il sesto mercato per le esportazioni. Che cosa dovrebbe prevedere, in realtà, un accordo commerciale con la Corea del Sud? Ritengo che l’accordo con la Svizzera sia un valido esempio: sono previste disposizioni che aboliscono i dazi doganali e le quote commerciali sui prodotti industriali e agricoli, altre che riconoscono ai cittadini svizzeri il diritto di risiedere e lavorare negli Stati membri e, viceversa, gli stessi diritti ai cittadini europei in Svizzera. Esistono norme per cui la Svizzera è inclusa nell’area di libera circolazione di Schengen; i cittadini svizzeri possono far parte dell’Agenzia europea dell’ambiente, se lo desiderano, dei programmi europei per il cinema e l’istruzione e possono fare richiesta per borse di ricerca comunitarie. Esiste una cooperazione in materia di compagnie aeree, asilo e questioni giudiziarie. In breve, la Svizzera gode di tutti i presunti benefici legati all’appartenenza all’Unione europea, pur senza l’onore dei costi. E’ vero che la Svizzera è tenuta per questo a pagare ogni anno 600 milioni di franchi svizzeri, ma il governo elvetico sostiene che la mancata adesione all’UE comporta un risparmio di 3,4 miliardi di franchi svizzeri: un risparmio netto di 2,8 miliardi di franchi svizzeri all’anno. Come la Norvegia, neanche la Svizzera è un partner commerciale di scarsa importanza: l’80 per cento delle esportazioni elvetiche sono destinate all’Unione europea e la Svizzera è il quarto partner commerciale dell’UE. Il punto del mio intervento è dimostrare che gli accordi commerciali possono comportare i benefici riservati agli scambi tra Stati membri senza l’onere di elevati costi normativi, rinuncia alla sovranità ed esborso di risorse. Persino sul sito Internet della Commissione si sostiene che la Svizzera ha facoltà di formulare e mantenere la propria normativa negli ambiti in cui essa si discosta dalle norme comunitarie. Questa facoltà è concessa nel suo interesse, ai fini del mercato finanziario e di quello del lavoro. Il Regno Unito sarebbe ben felice di potersi avvalere di una simile facoltà per quel che riguarda le direttive sull’orario di lavoro, sui lavoratori interinali o sui gestori di fondi! In conclusione mi domando: perché il Regno Unito no? Perché invece dell’adesione all’Unione europea a tutti gli effetti, il mio paese non può beneficiare di un accordo commerciale altrettanto vantaggioso come quello tra UE e Corea del Sud? Da solo, il Regno Unito è il principale partner commerciale dell’Unione europea con un deficit di 40 miliardi di sterline all’anno. Potremmo beneficiare anche noi delle stesse garanzie accordate alla Svizzera. Potremmo, e a mio parere dovremmo, tornare a essere un partner commerciale indipendente come Norvegia, Svizzera e persino Corea del Sud."@it12,12
"Pone pirmininke, tai mano pirmoji kalba šiame Parlamente. Kadangi esu Rytų Anglijos Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partijos (UKIP) Europos Parlamento narys, jūs tikitės mane būsiant maištininką ir aš pasistengsiu nenuvilti jūsų ar savo rinkėjų. Šiandien diskutuojame apie ES prekybos susitarimus, ypač apie susitarimą su Pietų Korėja, kuris turi būti pasirašytas šiais metais. Kadangi neturime daug išsamios informacijos apie šį konkretų susitarimą, išskyrus, manau, faktą, kad du trečdalius naudos gaus Pietų Korėja ir vieną trečdalį – ES, norėčiau pateikti kelias papildomas bendras pastabas. Daugelis žmonių nežino, kad yra daugiau nei šimtas atskirų dvišalių ES prekybos susitarimų, tokių kaip šis; apie 116. Prekybos susitarimai sudaryti su tokiomis šalimis kaip JAV, Kanada, Meksika, Brazilija, Indija, Kinija, Japonija ir Pietų Afrika. Europoje prekybos susitarimai sudaryti su Rusija, Ukraina, Turkija ir Lichtenšteinu. Prekybos susitarimai taip pat sudaryti su ES, EEE ir ELPA nepriklausančiomis šalimis, pvz., Šveicarija ir Norvegija. Prekybos susitarime su Norvegija skrupulingai saugomi žvejybos ir žemės ūkio sektoriai, o Norvegija nėra smulki žuvelė. Ji yra ketvirta pagal dydį ES importo partnerė ir šešta pagal dydį eksporto rinka. Taigi, kas iš tikrųjų turėtų būti numatyta tokiame susitarime, koks sudaromas su Pietų Korėja? Susitarimas su Šveicarija, manau, yra puikus pavyzdys. Jame yra nuostatų, kuriomis panaikinami muitai ir prekybos kvotos pramonės ir žemės ūkio produkcijai. Esama nuostatų, kuriomis Šveicarijos piliečiams suteikiama teisė gyventi ir dirbti ES šalyse, o ES piliečiams gyventi ir dirbti Šveicarijoje. Esama nuostatų, pagal kurias Šveicarija yra Šengeno bevizio judėjimo erdvės dalis. Šveicarai gali dalyvauti Europos aplinkos agentūroje, jeigu nori, ES filmų ir švietimo programose, ir jie gali prašyti suteikti dotacijas mokslinių tyrimų sričiai. Bendradarbiaujama oro transporto, prieglobsčio ir teisminiais klausimais. Trumpai tariant, jie turi visus ES narystės privalumus už tai nieko nemokėdami. Tiesa, Šveicarija privalo kasmet sumokėti 600 mln. CHF (Šveicarijos frankų) už patekimą į rinką, tačiau Šveicarijos vyriausybė praneša apie nesant ES nare, sutaupytas sumas, kurios siekia iki 3,4 mlrd. CHF, per metus iš viso sutaupoma 2,8 mlrd. CHF. Taip pat negalima teigti, kad Šveicarija nėra svarbi prekybos partnerė: 80 proc. Šveicarijos eksporto patenka į ES ir ji yra ketvirta pagal dydį ES prekybos partnerė. Noriu pasakyti, kad prekybos susitarimais ES prekybos teikiamą naudą galima gauti be didelių reguliavimo išlaidų, neprarandant suvereniteto ir išteklių. Net Komisijos interneto svetainėje pripažįstama, kad „Šveicarija gali kurti ir išlaikyti savo taisykles kitose srityse, kurios nukrypsta nuo ES taisyklių. Tai yra jos interesai, pvz., finansų ir darbo rinkos.“ Kaip Jungtinės Karalystė mielu noru panašiai nukryptų nuo Darbo laiko direktyvos, Laikinųjų darbuotojų direktyvos arba naujos Fondo valdytojų direktyvos! Apibendrindamas noriu paklausti, kodėl ne Didžioji Britanija? Kodėl Didžioji Britanija vietoj visateisės narystės ES negali sudaryti panašaus draugiško prekybos susitarimo su ES, koks yra su Pietų Korėja? Vien tik Didžioji Britanija yra didžiausia ES prekybos partnerė, turinti 40 mlrd. GBP metinį deficitą. Mes taip pat galime turėti šios rūšies garantijas, kuriomis naudojasi Šveicarija. Mes galėtume ir, manau, turėtume dar kartą būti nepriklausoma ir laisva prekybos tauta, t. y. tokia, kokia yra Norvegija, Šveicarija ir net Šiaurės Korėja."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šī ir mana pirmā uzstāšanās Eiropas Parlamentā. Es esmu Eiropas Parlamenta deputāts no Apvienotās Karalistes Neatkarības partijas un jūs noteikti sagaidāt, ka es teikšu protesta runu — es nelikšu vilties ne jums, ne maniem vēlētājiem. Šodien mēs apspriežam ES tirdzniecības nolīgumus un īpaši nolīgumu ar Dienvidkoreju, kas jāparaksta vēl šogad. Tā kā mums par šo nolīgumu nav zināms nekas, izņemot to, ka, manuprāt, divas trešdaļas labumu iegūs Dienvidkoreja un vienu trešdaļu Eiropas Savienība, es gribētu izteikt dažas vispārīgākas piezīmes. Daudzi nemaz nezina, ka ES ir noslēgusi vairāk nekā simts atsevišķus divpusējus tirdzniecības nolīgumus līdzīgus šim; tie kopumā ir aptuveni 116 līgumi. Ir noslēgti tirdzniecības nolīgumi ar tādām valstīm kā ASV, Kanāda, Meksika, Brazīlija, Indija, Ķīna, Japāna un Dienvidāfrika. Eiropā šādi tirdzniecības nolīgumi ir noslēgti ar Krieviju, Ukrainu, Turciju un Lihtenšteinu. Tirdzniecības nolīgumi ir noslēgti arī ar tādām EEZ un EBTA valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, piemēram, ar Šveici un Norvēģiju. Norvēģijas tirdzniecības nolīgums svēti sargā valsts zvejniecības un lauksaimniecības nozares, un Norvēģija nav nekāda mazā zivtele. Tā ir ES ceturtā lielākā importa partnere un piedāvā sesto lielāko eksporta tirgu. Kas tad būtu iekļaujams tādā tirdzniecības nolīgumā kā Dienvidkorejas gadījumā? Manuprāt, pārliecinošs piemērs ir līgums ar Šveici. Šajā līgumā ir noteikumi par muitas nodokļu un tirdzniecības kvotu atcelšanu rūpniecības izstrādājumiem un lauksaimniecības produktiem. Tajā ir noteikumi, kas Šveices pilsoņiem dod tiesības dzīvot un strādāt ES valstīs, savukārt ES pilsoņiem ļauj dzīvot un strādāt Šveicē. Tāpat šajā līgumā ir noteikumi, kas Šveicei ļauj piedalīties Šengenas zonā. Šveice var piedalīties Eiropas Vides aģentūras darbā, iesaistīties ES filmu un izglītības programmās un pieteikties ES pētniecības stipendijām. Līgumā paredzēta sadarbība aviopārvadājumu un patvēruma jomā, kā arī tiesu iestāžu starpā. Šīs valsts iedzīvotāji var baudīt ES labumus, neko nedodot pretī. Tiesa, Šveicei par šādu dalību jāmaksā 600 miljonus Šveices franku gadā, bet Šveices valdība ziņo, ka nebūdama ES dalībvalsts, Šveice ietaupa 3,4 miljardus Šveices franku, bet neto ietaupījums ir 2,8 miljardi Šveices franku gadā. Arī Šveice nav mazsvarīga tirdzniecības partnere — 80 % no kopējā eksporta Šveice eksportē uz ES. Šī valsts ir ceturtā lielākā Eiropas Savienības tirdzniecības partnere. Ar to es vēlos teikt, ka ar tirdzniecības nolīgumiem var panākt priekšrocības no ES tirgus, izvairoties no augstām reglamentējošām izmaksām un nezaudējot suverenitāti un resursus. Pat Komisijas tīmekļa vietnē teikts, ka „Šveice var izstrādāt un saglabāt savus noteikumus citās jomās, kurās ES nav noteicošā loma. Tas ir pašas valsts interesēs, piemēram, finanšu un darba tirgus jomā”. Arī Lielbritānija gribētu līdzīgi izvairīties no Darba laika direktīvas, Pagaidu darba ņēmēju direktīvas vai jaunās Fondu pārvaldnieku direktīvas. Noslēgumā es gribētu jautāt — kāpēc Lielbritānija to nevarētu? Kāpēc Lielbritānijai jābūt ES dalībvalstij un tai nevarētu būt tāds pats labvēlīgs tirdzniecības nolīgums ar ES kā Dienvidkorejai? Lielbritānija pati par sevi ir lielākā ES atsevišķā tirdzniecības partnere, kurai ir 40 miljardu sterliņu mārciņu deficīts gadā. Arī mums varētu nodrošināt tādas pašas garantijas kā Šveicei. Mēs varētu būt, un esmu pārliecināts, ka mums jābūt, neatkarīga, brīva tirdzniecības valsts, tāpat kā Norvēģija, Šveice un pat Dienvidkoreja."@lv13
"Mr President, this is my first, or maiden, speech in this Parliament. As a UKIP MEP for the East of England, you will expect me to be a rebel and I will try not to disappoint you or my voters. We are discussing today EU trade agreements, and in particular that with South Korea due to be signed this year. As we do not have much of the detail on this particular agreement, other than the fact, I believe, that two thirds of the benefits will accrue to South Korea and one third to the EU, I would like to make some more general points. Many people are not aware that there are over a hundred separate bilateral EU trade agreements like this one; 116 is one estimate. There are trade agreements with countries such as the USA, Canada, Mexico, Brazil, India, China, Japan and South Africa. In Europe, there are trade agreements with Russia, Ukraine, Turkey and Liechtenstein. There are also trade agreements with non-EU EEA and EFTA countries such as Switzerland and Norway. Norway’s trade agreement religiously protects both its fishing and farming, and Norway is not a minnow. It is the EU’s fourth-largest import partner and sixth-largest export market. What should a trade agreement like South Korea’s really contain, then? Switzerland, I believe, is a strong example. There are provisions abolishing customs duties and trade quotas on industrial and agricultural products. There are provisions to allow Swiss citizens the right to live and work in EU countries and for EU citizens to live and work in Switzerland. There are provisions for Switzerland to be part of the Schengen passport-free area. The Swiss can be in the European Environment Agency, if they wish, in the EU’s film and education programmes, and they can apply for EU research grants. There is cooperation on airlines, asylum and judicial matters. In short they have all the claimed benefits of EU membership, but without the cost. It is true that Switzerland must pay CHF 600 million per year for access, but the Swiss Government reports savings for not being a member of the EU amounting to CHF 3.4 billion, a net saving of CHF 2.8 billion a year. Nor is Switzerland an insignificant trading partner either: 80% of Swiss exports go to the EU, and it is the EU’s fourth-largest trading partner. My point is that trade agreements can achieve the benefits of EU trade without the burden of high regulatory costs, loss of sovereignty and of resources. Even the Commission website admits ‘Switzerland can develop and retain its own regulations in other areas which deviate from EU rulings. It is in its own interests, such as in financial and in labour markets.’ How Britain would love to deviate in a similar way over the Working Time Directive, Temporary Workers’ Directive or the new Fund Managers’ Directive! So I conclude in asking, why not Britain? Why cannot Britain have a similar, friendly trade agreement with the EU like South Korea instead of full EU membership? Britain on its own is the largest single trading partner with the EU with a GBP 40 billion deficit a year. We too can have the kind of assurances the Swiss enjoy. We could, and I believe we should, be an independent free trading nation once again such as Norway, Switzerland and even South Korea."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit is mijn eerste rede in het Parlement, mijn maidenspeech. Van een afgevaardigde van de UKIP voor Oost-Engeland verwacht u natuurlijk een rebelse houding. Ik zal proberen u en mijn kiezers daarin niet teleur te stellen. We debatteren vandaag over handelsakkoorden van de EU, en in het bijzonder over het handelsakkoord met Zuid-Korea dat dit jaar moet worden ondertekend. Aangezien over dit specifieke akkoord nauwelijks bijzonderheden zijn verteld – behalve dan het feit dat geloof ik twee derde van de baten voor Zuid-Korea zijn en een derde voor de EU – wil ik wat meer algemene opmerkingen maken. Veel mensen hebben geen idee dat er meer dan honderd afzonderlijke bilaterale handelsakkoorden als dit zijn. (Volgens één schatting zijn het er 116.) Er zijn handelsakkoorden met onder meer de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Brazilië, India, China, Japan en Zuid-Afrika. In Europa zijn er handelsakkoorden met Rusland, Oekraïne, Turkije en Liechtenstein. Ook zijn er handelsakkoorden met EER-landen die geen EU-lidstaat zijn en met EVA-landen, zoals Zwitserland en Noorwegen. Het handelsakkoord met Noorwegen biedt een scrupuleuze bescherming aan zowel de visserijsector als de landbouw van dat land, terwijl Noorwegen toch geen klein visje is maar de op drie na grootste importpartner en de op vijf na grootste exportmarkt van de EU. Wat moet er in een handelsakkoord zoals dat met Zuid-Korea nu werkelijk staan? Het akkoord met Zwitserland is geloof ik een goed voorbeeld. Het bevat bepalingen voor de afschaffing van douanerechten en handelsquota voor industrie- en landbouwproducten. Er is in geregeld dat Zwitserse staatsburgers het recht hebben om te wonen en werken in EU-landen en EU-burgers het recht hebben om te wonen en werken in Zwitserland. Er staan bepalingen in die voorzien in de toetreding van Zwitserland tot de paspoortvrije Schengenzone. De Zwitsers mogen desgewenst ook lid worden van het Europees Milieuagentschap en aan film- en onderwijsprogramma’s deelnemen of een aanvraag indienen voor een door de EU gefinancierde onderzoektoelage. Verder regelt het akkoord samenwerking op het terrein van luchtvaart, asiel en justitie. Kortom, de Zwitsers hebben alle beweerde voordelen van het EU-lidmaatschap, maar dragen niet de kosten ervan. Het is waar dat Zwitserland voor de toegang tot de interne markt 600 miljoen Zwitserse franc per jaar moet betalen. Maar daar staat tegenover dat het EU-lidmaatschap het land naar eigen zeggen jaarlijks 3,4 miljard franc zou kosten. Dat is dus een nettobesparing van 2,8 miljard. En Zwitserland is toch ook geen onbelangrijke handelspartner: 80 procent van de Zwitserse export gaat naar de EU, waarvan het de op drie na grootste handelspartner is. Wat ik wil zeggen is dat onze partners dankzij handelsakkoorden de vruchten van handel met de EU plukken zonder de last van hoge regelgevingskosten en het verlies van soevereiniteit en middelen. Zelfs de Commissie geeft op haar website toe dat “Zwitserland op andere terreinen regelgeving kan vaststellen casu quo behouden die afwijkt van EU-voorschriften als dat in zijn belang is, bijvoorbeeld voor het reguleren van de financiële en arbeidsmarkten”. Groot-Brittannië zou het geweldig vinden als het net als Zwitserland zou mogen afwijken van de arbeidstijdenrichtlijn, de richtlijn uitzendarbeid of de nieuwe richtlijn betreffende fondsbeheerders! Ik eindig dus met de vraag, waarom Groot-Brittannië niet? Waarom kan Groot-Brittannië zijn volwaardig EU-lidmaatschap niet inruilen voor zo’n vriendelijk handelsakkoord als bijvoorbeeld Zuid-Korea dat heeft? Groot-Brittannië is in zijn eentje de grootste “handelspartner” van de EU, met een tekort op de handelsbalans van 40 miljard pond per jaar. Waarom kunnen wij niet hetzelfde soort waarborgen als de Zwitsers krijgen? Wij zouden opnieuw een onafhankelijke en vrije handelsnatie kunnen, ja moeten worden, net als Noorwegen, Zwitserland en zelfs Zuid-Korea."@nl3
"Panie przewodniczący! To moje pierwsze, dziewicze wystąpienie na forum Parlamentu. Ode mnie, jako posła do PE z ramienia Niezależnej Partii Zjednoczonego Królestwa z regionu Wschodniej Anglii, oczekuje się postawy buntowniczej, a ja postaram się nie zawieść oczekiwań państwa i moich wyborców. Debatujemy dziś nad umowami UE o wolnym handlu, a w szczególności nad umową z Koreą Południową, która ma zostać podpisana w tym roku. Ponieważ nie znamy zbyt wielu szczegółów w sprawie tej szczególnej umowy, innych niż to, że – jak uważam – dwie trzecie korzyści przypadnie Korei Południowej, a jedna trzecia – UE, chciałbym zgłosić kilka uwag natury ogólnej. Wiele osób nie wie, że istnieje ponad 100 podobnych do tej, odrębnych dwustronnych unijnych umów o wolnym handlu; jeden z szacunków mówi o 116. Istnieją umowy handlowe z takimi krajami, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Brazylia, Indie, Chiny, Japonia i Republika Południowej Afryki. W Europie mamy porozumienia handlowe z Rosją, Ukrainą, Turcją i Lichtensteinem. Istnieją również umowy handlowe z nienależącymi do Unii Europejskiej państwami EOG i EFTA, na przykład Szwajcarią i Norwegią. Umowa handlowa z Norwegią bezwzględnie chroni jej rybołówstwo i rolnictwo, a Norwegia nie jest płotką. To czwarty pod względem wielkości importu partner UE i szósty rynek eksportowy. Co zatem faktycznie powinna zawierać taka umowa handlowa, jak z Koreą Południową? Uważam, że dobrym przykładem jest Szwajcaria. Zawiera ona przepisy znoszące cła i kontyngenty handlowe w odniesieniu do produktów przemysłowych i rolnych. Zawiera przepisy dające obywatelom szwajcarskim prawo do zamieszkania i pracy w krajach UE, jak również dające obywatelom UE prawo do mieszkania i pracy w Szwajcarii. Zawiera też przepisy określające, że Szwajcaria jest częścią zwolnionej z obowiązku paszportowego strefy Schengen. Szwajcarzy mogą należeć do Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, jeżeli sobie tego życzą, do programów filmowych i edukacyjnych UE; mogą też występować o dotacje badawcze UE. Prowadzi się współpracę w sprawie linii lotniczych, azylu i spraw sądowych. Krótko mówiąc, mają oni wszystkie rzekome korzyści z członkostwa w UE, ale bez ponoszenia kosztów. To prawda, że rocznie Szwajcaria musi płacić 600 milionów franków szwajcarskich za dostęp, ale rząd Szwajcarii informuje o oszczędnościach z tytułu braku członkostwa w UE wynoszące 3,4 miliarda franków, zatem zysk netto wynosi rocznie 2,8 miliarda franków. Szwajcaria nie jest również mało znaczącym partnerem handlowym: 80% eksportu Szwajcarii kierowane jest do UE i jest ona czwartym pod względem wielkości partnerem handlowym UE. Uważam, że za pomocą umów handlowych można osiągnąć korzyści handlowe UE, ale bez obciążenia w postaci wysokich kosztów regulacyjnych, utraty suwerenności czy zasobów. Nawet na stronie internetowej Komisji Europejskiej przyznaje się, że „Szwajcaria ma prawo opracowywać i zachować swoje własne przepisy w innych dziedzinach, różniące się od przepisów wspólnotowych. Jest to w jej własnym interesie, na przykład w odniesieniu do rynku finansowego i pracy”. Jak bardzo Wielka Brytania chciałaby w podobny sposób odróżniać się w zakresie dyrektywy w sprawie czasu pracy, dyrektywy w sprawie pracowników tymczasowych czy nowej dyrektywy w sprawie zarządzających funduszami! Na koniec zadam zatem pytanie, dlaczego nie Wielka Brytania? Dlaczego Wielka Brytania nie może mieć podobnej, przyjaznej umowy handlowej, podobnie jak Korea Południowa, zamiast pełnego członkostwa w UE? Sama Wielka Brytania jest największym pojedynczym partnerem handlowym w UE, mającym rocznie deficyt w wysokości 40 miliardów funtów. My również możemy mieć ten rodzaj zapewnienia, z jakiego korzystają Szwajcarzy. Możemy – i uważamy, że powinniśmy– być niezależnym narodem, ponownie prowadzącym wolny handel, tak jak Norwegia, Szwajcaria czy nawet Korea Południowa."@pl16
"Senhor Presidente, esta é a minha primeira intervenção, ou intervenção inaugural, neste Parlamento. Sendo um eurodeputado do Partido da Independência do Reino Unido, eleito pelo Leste de Inglaterra, esperarão de mim que seja um rebelde, e tentarei não os desiludir, nem a vós, nem aos meus eleitores. Debatemos hoje os acordos comerciais da UE e, em particular, o acordo com a Coreia do Sul, que deverá ser assinado este ano. Uma vez que não conhecemos muitos dos pormenores deste acordo específico, para além do facto, penso, de a repartição dos benefícios do mesmo serem de dois terços para a Coreia do Sul e um terço para a UE, gostaria de tecer alguns comentários de carácter mais geral. São muitos os que desconhecem que existem mais de cem acordos comerciais bilaterais da EU como este; 116 segundo uma estimativa. Existem acordos comerciais com países como os EUA, Canadá, México, Brasil, Índia, China, Japão e África do Sul. Na Europa, existem acordos comerciais com a Rússia, Ucrânia, Turquia e Liechtenstein. Existem ainda acordos comerciais com países fora do EEE e com países da AECL, como a Suécia e a Noruega. O acordo comercial com a Noruega protege religiosamente a sua pesca e a sua agricultura, e a Noruega não é um parceiro comercial decorável. É o quarto maior importador e o sexto maior mercado de exportação da UE. Que deveria, então, constar de um acordo comercial como o que negociamos com a Coreia do Sul? A Suíça, creio, é disso um bom exemplo. Existem disposições que eliminam os direitos aduaneiros e as quotas comerciais de produtos industriais e agrícolas. Existem disposições que permitem aos cidadãos suíços trabalhar e residir em países da UE e aos cidadãos da UE residir e trabalhar na Suíça. Existem disposições que permitem à Suíça fazer parte da zona isenta de passaportes de Schengen. Os suíços podem participar, se assim o desejarem, na Agência Europeia do Ambiente, nos programas de audiovisuais e de educação europeus e podem candidatar-se a bolsas de investigação da UE. Existe cooperação no que respeita às companhias aéreas, ao asilo e a questões judiciais. Em suma, os suíços possuem todos os alegados benefícios de pertencerem à UE, sem os custos inerentes a essa condição. É verdade que a Suíça tem de pagar 600 milhões de francos suíços por ano pelo acesso, porém, o Governo suíço refere conseguir poupanças de 3,4 mil milhões de francos suíços pelo facto de não ser Estado-Membro da UE, uma poupança líquida de 2,8 mil milhões de francos suíços por ano. E a Suíça também não é um parceiro comercial insignificante: 80% das exportações suíças têm como destino a UE, e a Suíça é o quarto maior parceiro comercial da UE. O meu argumento é que os acordos comerciais podem proporcionar os benefícios do comércio da UE sem o fardo caudado pelos elevados custos regulamentares e a perda de soberania e recursos. Até no próprio sítio da Internet da Comissão se admite que "a Suíça pode desenvolver e manter a sua própria regulamentação, distinta da europeia, noutras áreas. É do seu próprio interesse, como acontece nos mercados financeiro e de trabalho." Muito gostaria o Reino Unido de poder distanciar-se dessa mesma forma da Directiva relativa ao Tempo de Trabalho, da Directiva relativa ao Trabalho Temporário ou da recente Directiva relativa aos gestores de fundos de investimento! Por isso, concluo perguntando, por que não o Reino Unido? Por que razão não pode o Reino Unido dispor de um simpático acordo comercial com a UE, semelhante ao da Coreia do Sul, em vez de ser membro de pleno direito? O Reino Unido é, por si só, o maior parceiro comercial da UE com um défice anual de 40 mil milhões de libras. Também nós podemos ter o tipo de garantias que tem a Suíça. Poderíamos, e penso que deveríamos, ser novamente uma nação independente dedicada ao comércio livre, como a Noruega, a Suíça e mesmo a Coreia do Sul."@pt17
"Domnule preşedinte, aceasta este primul meu discurs în Parlamentul European. În calitate de deputat UKIP pentru estul Angliei, vă veţi aştepta poate să mă comport ca un rebel şi voi încerca să nu vă dezamăgesc nici pe dvs., nici pe cei care m-au votat. Discutăm astăzi despre acordurile comerciale ale UE şi, în special, cel cu Coreea de Sud, care urmează să fie semnat în acest an. Deoarece nu avem la dispoziţie multe de detalii privind acest acord, cred eu, altele decât faptul că două treimi din beneficii vor reveni Coreei de Sud şi o treime UE, aş dori să punctez câteva aspecte mai generale. Multe persoane nu sunt conştiente de faptul că există peste o sută de acorduri comerciale bilaterale separate ale UE similare cu acesta; estimez că există cca 116. Există acorduri comerciale cu ţări precum SUA, Canada, Mexic, Brazilia, India, China, Japonia şi Africa de Sud. În Europa, există acorduri comerciale cu Rusia, Ucraina, Turcia şi Liechtenstein. Există, de asemenea, acorduri comerciale cu ţări SEE şi AELS care nu fac parte din UE, precum Elveţia şi Norvegia. Acordul comercial cu Norvegia protejează cu sfinţenie atât pescuitul, cât şi agricultura acesteia, şi Norvegia nu este un partener neînsemnat. Este al patrulea cel mai mare partener de import al UE şi a şasea cea mai mare piaţă de export. Atunci ce ar trebui să conţină de fapt un acord comercial precum cel cu Coreea de Sud? Cred că Elveţia este un exemplu bun. Există prevederi pentru eliminarea taxelor vamale şi a cotelor comerciale pentru produsele industriale şi agricole. Există prevederi care dau cetăţenilor elveţieni dreptul de a trăi şi lucra în ţările UE şi cetăţenilor UE dreptul de a trăi şi lucra în Elveţia. Există prevederi pentru ca Elveţia să facă parte din zona Schengen de circulaţie fără paşaport. Elveţienii pot face parte din Agenţia Europeană de Mediu, dacă doresc, din programele UE pentru film şi educaţie, şi pot solicita subvenţii pentru cercetare din partea UE. Există cooperare în domeniile liniilor aeriene, al azilului şi în probleme juridice. Pe scurt, ei au toate avantajele unui membru al UE, dar fără costul presupus de acest statut. Este adevărat că Elveţia trebuie să plătească 600 milioane de franci elveţieni pe an pentru a avea acces, însă guvernul elveţian raportează economii datorate faptului că nu este membră a UE în valoare de 3,4 miliarde de franci elveţieni, deci o economie netă de 2,8 miliarde de franci elveţieni pe an. Nici Elveţia nu este un partener comercial nesemnificativ: 80% din exporturile elveţiene merg către EU şi este al patrulea cel mai mare partener comercial al UE. Ideea mea este că acordurile comerciale pot aduce beneficiile rezultate din comerţul cu UE fără povara costurilor mari aferente reglementării, fără povara pierderii suveranităţii şi a resurselor. Chiar şi situl web al Comisiei admite că „Elveţia îşi poate elabora şi menţine propriile reglementări în alte domenii care diferă de normele UE. Acest lucru este în interesul său, de exemplu, în ceea ce priveşte piaţa financiară şi a locurilor de muncă.” Ce i-ar mai plăcea Marii Britanie să difere în mod asemănător în ceea ce priveşte Directiva privind timpul de lucru, Directiva privind lucrătorii temporari sau noua Directivă privind administratorii fondurilor de investiţii alternative! Deci închei prin a întreba, de ce nu şi Marea Britanie? De ce nu se poate bucura Marea Britanie de un acord comercial similar şi prietenos cu UE precum cel cu Coreea de Sud în locul statutului de membru deplin al UE? Marea Britanie este cel mai mare partener comercial al UE, cu un deficit de 40 de miliarde de lire sterline pe an. Şi noi putem avea parte de genul de asigurări de care se bucură elveţienii. Am putea şi consider că ar trebui să fim din nou o naţiune care practică comerţul liber, precum Norvegia, Elveţia şi chiar Coreea de Sud."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, moje prvé vystúpenie v tomto Parlamente. Keďže som poslancom UKIP pre východné Anglicko, budete odo mňa očakávať prejav rebelanta, takže sa pokúsim nesklamať vás ani svojich voličov. Dnes vedieme rozpravu o dohodách EÚ o obchode a osobitne o dohode s Južnou Kóreou, ktorá sa má podpísať tento rok. Keďže nemáme veľa podrobností o tejto konkrétnej dohode, okrem toho, že si myslím, že dve tretiny výhod plynú pre Južnú Kóreu a jedna tretina pre EÚ, chcel by som poukázať na pár všeobecnejších bodov. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že existuje viac ako stovka osobitných dvojstranných dohôd EÚ o obchode, ako je práve táto. Jeden odhad hovorí o 116. Existujú dohody o obchode s krajinami, ako sú USA, Kanada, Mexiko, Brazília, India, Čína, Japonsko a Juhoafrická republika. V Európe sú dohody o obchode s Ruskom, Ukrajinou, Tureckom a Lichtenštajnskom. Sú tu takisto aj dohody o obchode s krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ – krajinami EHP a EZVO, ako je Švajčiarsko a Nórsko. Nórsko si vďaka dohode o obchode úzkostlivo chráni svoj rybolov a poľnohospodárstvo a Nórsko nie je bezvýznamný partner. Je to štvrtý najväčší dovozný partner EÚ a predstavuje šiesty najväčší vývozný trh. Čo by teda mala dohoda o obchode napríklad s Južnou Kóreou obsahovať? Myslím, že výrazným príkladom je Švajčiarsko. Majú ustanovenia, ktorými sa rušia colné poplatky a obchodné kvóty na priemyselné a poľnohospodárske výrobky. Majú tu ustanovenia, ktoré poskytujú švajčiarskym občanom právo žiť a pracovať v krajinách EÚ a občanom EÚ žiť a pracovať vo Švajčiarsku. Pre Švajčiarsko existujú ustanovenia, vďaka ktorým patrí do schengenského priestoru bez hraníc. Švajčiari, ak si to želajú, môžu byť v Európskej environmentálnej agentúre, vo filmových či vzdelávacích programoch EÚ a môžu požiadať o výskumné granty EÚ. Existuje tu spolupráca v oblasti leteckých spoločností či v azylových a súdnych záležitostiach. Skrátka sú im udelené všetky výhody členstva v EÚ, ale bez nákladov. Je pravda, že Švajčiarsko musí platiť za prístup 600 miliónov CHF ročne, ale švajčiarska vláda vykazuje úspory z toho, že nie je členským štátom EÚ vo výške 3,4 miliardy CHF, čo ročne predstavuje čisté úspory 2,8 miliardy CHF. A ani Švajčiarsko nie je bezvýznamným obchodným partnerom: 80 % švajčiarskeho vývozu ide do EÚ a je to štvrtý najväčší obchodný partner EÚ. Tým chcem povedať, že dohody o obchode môžu dosiahnuť výhody z obchodu EÚ bez zaťaženia vysokými regulačnými nákladmi, straty suverenity a zdrojov. Dokonca aj webová stránka Komisie priznáva, že Švajčiarsko si môže vytvoriť a zachovať vlastné predpisy v ďalších oblastiach, ktoré sa odchyľujú od rozhodnutí EÚ. Je to v jeho záujme, ako na finančných, tak aj na pracovných trhoch. Ako rada by sa Británia podobne odchýlila od smernice o pracovnom čase, od smernice o agentúrach dočasného zamestnávania či od novej smernice o správe fondov! Uzavriem to otázkou, tak prečo nie Británia? Prečo Británia nemôže mať podobnú priateľskú dohodu o obchode s EÚ ako Južná Kórea, namiesto plného členstva v EÚ? Británia je sama o sebe najväčším nezávislým obchodným partnerom EÚ s ročným deficitom 40 miliárd GBP. Aj my môžeme mať podobné záruky, aké využívajú Švajčiari. Mohli by sme a myslím si, že by sme aj mali znovu byť nezávislým slobodným obchodujúcim národom, ako je Nórsko, Švajčiarsko a dokonca Južná Kórea."@sk19
"Gospod predsednik, to je moj prvi govor v tem Parlamentu. Kot od poslanca EP iz UKIP za vzhod Anglije boste od mene pričakovali, da se uprem in potrudil se bom, da vas ne bom razočaral, pa tudi ne mojih volivcev. Danes razpravljamo o trgovinskih sporazumih EU in zlasti o sporazumu z Južno Korejo, ki naj bi bil podpisan letos. Glede na to, da nimamo mnogo podrobnosti o tem določenem sporazumu, razen mislim, da dejstva, da se bosta dve tretjini koristi akumulirali v Južni Koreji in ena tretjina v EU, pa bi rad dodal še nekatere bolj splošne točke. Mnogo ljudi se ne zaveda, da obstaja več kot sto ločenih dvostranskih trgovinskih sporazumov EU kot je ta; po eni oceni jih je 116. Obstajajo trgovinski sporazumi z ZDA, Kanado, Mehiko, Brazilijo, Indijo, Kitajsko, Japonsko in Južno Afriko. V Evropi imamo sporazume z Rusijo, Ukrajino, Turčijo in Liechtensteinom. Prav tako imamo trgovinske sporazume z državami EGP, ki niso v EU in z državami EFTA, kot sta Švica in Norveška. Trgovinski sporazum Norveške religiozno ščiti tako njeno ribištvo kot tudi kmetijstvo, in Norveška ni majhna riba. Je četrta največja uvozna partnerka EU in šesti največji izvozni trg. Kaj bi potem moral trgovinski sporazum, kot je sporazum z Južno Korejo, resnično vsebovati? Mislim, da je dober primer Švica. V njem so določbe o odpravi carinskih dajatev in trgovskih kvot na industrijske in kmetijske proizvode. V njem so določbe, ki švicarskim državljanom dajejo pravico do življenja in dela v državah EU in državljanom EU, da lahko živijo in delajo v Švici. V njem so določbe, po katerih je lahko Švica del schengenskega območja brez potnih listov. Švicarji so lahko v Evropski agenciji za okolje, če želijo, v filmskih in izobraževalnih programih EU in lahko se prijavijo za raziskovalne štipendije EU. Sodelovanje poteka pri zadevah glede letalskih družb, azila in pri pravnih zadevah. Na kratko, imajo vse zahtevane koristi članstva v EU, a brez vsakršnega stroška. Res je, da mora Švica na leto plačati 600 milijonov CHF za dostop, a Švicarska vlada poroča o prihrankih, ker ni članica EU, ki znašajo do 3,4 milijarde CHF, kar pomeni neto prihranek v znesku 2,8 milijard CHF na leto. Švica tudi ni nepomemen trgovinska partnerka: 80 % švicarskega izvoza gre v EU in je četrta največja trgovinska partnerka EU. Rada bi povedala, da je mogoče s trgovinskimi sporazumi doseči koristi trgovine EU brez bremena visokih ureditvenih stroškov, izgube suverenosti in virov. Celo na spletni strani Komisije se priznava, da lahko „Švica razvija in ohranja svoje lastne predpise na drugih področjih, ki odstopajo od sklepov EU. To je v njenem lastnem interesu, kot so finančni trgi in trgi delovne sile.“ Kako bi Britanija rada odstopala na podoben način v zvezi z Direktivo o delovnem času, Direktivo o začasnih delavcih ali novo Direktivo o upravljavcih skladov! Zato zaključujem z vprašanjem: zakaj ne Britanija? Zakaj Britanija ne more imeti podobnega, prijateljskega trgovinskega sporazuma z EU kot ga ima Južna Koreja namesto polnega članstva v EU? Britanija je sama največja enotna trgovinska partnerka za EU, pri čemer ima 40 milijard EUR primanjkljaja na leto. Tudi mi imamo lahko zagotovila, ki jih uživajo Švicarji. Lahko bi bili in mislim, da bi morali biti ponovno neodvisen narod s prosto trgovino kot so Norveška, Švica in celo Južna Koreja."@sl20
"Herr talman! Detta är mitt allra första tal här i parlamentet. Som ledamot av det brittiska Independence Party (UKIP) för östra England förväntar ni er att jag ska vara rebell, och jag ska försöka att inte göra er, eller mina väljare, besvikna. I dag diskuterar vi EU:s handelsavtal, och i synnerhet det med Sydkorea, som ska undertecknas i år. Eftersom vi inte känner till så mycket om detaljerna kring detta specifika avtal, annat än fakta, tror jag att två tredjedelar av förmånerna kommer att gå till Sydkorea och en tredjedel till EU, och jag skulle vilja göra ytterligare några påpekanden. Många människor känner inte till att det finns över hundra enskilda bilaterala EU-handelsavtal likt detta, och enligt vissa beräkningar 116 stycken. Det gäller handelsavtal med länder som Förenta staterna, Kanada, Mexiko, Brasilien, Indien, Kina, Japan och Sydafrika. I Europa finns handelsavtal med Ryssland, Ukraina, Turkiet och Liechtenstein. Det finns också handelsavtal med länder som inte är med i EU men som är anslutna till EES och Efta, som t.ex. Schweiz och Norge. Norges handelsavtal skyddar mycket omsorgsfullt både landets fiske och jordbruk, och Norge är inte någon liten nation. Det är EU:s fjärde största importpartner och har den sjätte största exportmarknaden. Vad borde då ett handelsavtal likt det med Sydkorea i själva verket innehålla? Jag anser att avtalet med Schweiz är ett utmärkt exempel. Där finns bestämmelser som upphäver tullavgifter och handelskvoter på industri- och jordbruksprodukter. Där finns bestämmelser som gör att schweiziska medborgare har rätt att bo och arbeta i EU-länder, och som ger EU-medborgare rätten att leva och arbeta i Schweiz. Där finns bestämmelser som innebär att Schweiz utgör en del av Schengens passfria område. Schweizare kan tjänstgöra vid Europeiska miljöbyrån, om de önskar, de kan delta i EU:s film- och utbildningsprogram och de kan ansöka om forskningsstöd från EU. Det förekommer ett samarbete i frågor som rör flygtrafik, asyl- och rättsliga ärenden. I korthet har de EU-medlemskapets alla påstådda fördelar, men utan några kostnader. Det är sant att Schweiz måste betala 600 miljoner schweiziska franc för tillträdet, men den schweiziska regeringen har meddelat att landet sparar motsvarande 3,4 miljarder schweiziska franc för att landet inte är medlem i EU, dvs. en nettobesparing på motsvarande 2,8 miljarder per år. Inte heller är Schweiz en obetydlig handelspartner. Åttio procent av den schweiziska exporten går nämligen till EU, och EU är landets fjärde största handelspartner. Min poäng är att man med handelsavtal kan uppnå fördelarna med EU:s handel utan att belastas av höga lagstiftningskostnader, förlust av suveränitet och resurser. Till och med på kommissionens webbplats erkänner man att ”Schweiz kan utveckla och behålla landets egna bestämmelser på andra områden som avviker från EU:s rättspraxis. Det ligger i landets eget intresse, såsom finans- och arbetsmarknad”. I Storbritannien skulle man verkligen uppskatta att få avvika på ett liknande sätt från arbetstidsdirektivet, direktivet för tillfälligt anställda arbetstagare eller det nya fondförvaltardirektivet! Jag avslutar därför med att fråga er, varför inte Storbritannien? Varför kan inte Storbritannien få ett liknande, vänskapligt handelsavtal med EU i likhet med Sydkorea, istället för ett fullvärdigt medlemskap? Storbritannien är på egen hand EU:s största enskilda handelspartner med ett årligt underskott på 40 miljarder brittiska pund. Även vi skulle kunna få det slags garantier som Schweiz åtnjuter. Vi skulle återigen kunna, och jag anser att vi borde, vara en oberoende frihandelsnation såsom Norge, Schweiz och till och med Sydkorea."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"David Campbell Bannerman,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,4
"în numele grupului EFD"18
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph