Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-14-Speech-1-026"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090914.15.1-026"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, vous me connaissez, je respecte toujours mon horaire quand je parle. Premièrement, je ne comprends pas M. Cohn-Bendit: il aurait déjà dû demander le report de l’élection du Parlement européen pour qu’on ait le traité de Lisbonne. Comme on a aujourd’hui le traité de Nice au Parlement européen, nous demandons que ce traité soit appliqué jusqu’à ce que le traité de Lisbonne entre en vigueur. Je demanderai aussi que, avant que nous puissions revoter sur Barroso, nous respections les règles jusqu’au bout. Le Parlement doit être en ordre de marche Lisbonne et, là, nous pourrons voter sur Barroso-Lisbonne, Monsieur Cohn-Bendit. Sinon, nous ne sommes pas cohérents. C’est la chose que je voulais vous dire. Pour que nous ayons une Commission, et je vais le demander demain, je demande à ce que, après le référendum du 2 octobre, nous mettions en place une Commission sur la base du traité qui existe, c’est-à-dire Nice. Nous discuterons, le moment venu, de Lisbonne, quand M. Cohn-Bendit aura convaincu M. Klaus de signer – et comme il est prêt à le faire, il va le faire très rapidement. Nous mettrons le Parlement sous Lisbonne, puis, nous élirons notre président de la Commission sous Lisbonne. Parce que, si on veut être cohérent, il faut être cohérent sur toute la ligne. Nous avons besoin maintenant d’une Commission qui fonctionne sous la crise, nous avons besoin d’une Commission qui fonctionne sous Copenhague. Or, vous savez qu’on a encore un temps assez long devant nous avant que l’ensemble des commissaires et la Commission soient en ordre de marche. C’est pour cela que, mon groupe étant aussi responsable, nous demandons à ce que nous votions mercredi pour le président de la Commission."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, jak víte, svou řečnickou dobu vždy dodržuji.. Zaprvé nerozumím panu Cohn-Benditovi: měl již dříve požádat o to, aby byly odloženy volby do Evropského parlamentu, dokud nebudeme mít Lisabonskou smlouvu. Vzhledem k tomu, že v současnosti máme v Evropském parlamentu Smlouvu z Nice, požadujeme, aby se před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost tato Smlouva používala. Chtěl bych dále požádat o to, abychom se až do samého závěru, než budeme moci znovu hlasovat o panu Barrosovi, řídili pravidly. Parlament musí být připraven fungovat podle Lisabonské smlouvy a pak budeme moci o panu Barrosovi a Lisabonské smlouvě znovu hlasovat, pane Cohn-Bendite. Jinak nebudeme důslední. To je vše, co jsem chtěl říci. V zájmu toho, abychom měli Komisi – a já o to požádám zítra – bych byl rád, abychom po referendu 2. října ustanovili Komisi na základě platné smlouvy, tedy Smlouvy z Nice. Lisabonskou smlouvou se budeme zabývat, až k tomu nadejde čas, až pan Cohn-Bendit přesvědčí pana Klause, aby podepsal – a on, až bude ochoten tak učinit, podepíše ji velmi rychle. Zavážeme Parlament Lisabonskou smlouvou a poté podle této Smlouvy zvolíme svého předsedu Komise, neboť chceme-li být důslední, musíme takoví být od počátku až do konce. Co nyní potřebujeme, je Komise, která bude fungovat v době recese i během vrcholné schůzky v Kodani. Jak ale víte, máme před sebou ještě dlouhou cestu, než všichni komisaři a Komise budou připraveni k práci. Proto spolu s ostatními členy své skupiny požaduji, abychom ve středu o předsedovi Komise hlasovali."@cs1
"Hr. formand! Jeg holder mig, som De ved, altid inden for min taletid. For det første forstår jeg ikke hr. Cohn-Bendit. Han burde have bedt om helt at få udskudt valget til Europa-Parlamentet, indtil vi havde Lissabontraktaten i hus. Eftersom vi i dag har Nicetraktaten i Europa-Parlamentet, opfordrer vi til, at det er den traktat, der bliver lagt til grund, indtil Lissabontraktaten træder i kraft. Jeg beder også om, at vi overholder reglerne fuldt ud, indtil vi igen kan stemme om hr. Barroso. Parlamentet skal være klar til at fungere efter Lissabontraktaten, og derefter vil vi kunne stemme om hr. Barroso og Lissabontraktaten. Ellers vil vi ikke være konsekvente. Det var det, jeg gerne ville sige til hr. Cohn-Bendit. For at vi kan få en Kommission – og det vil jeg kræve i morgen – vil jeg bede om, at vi efter folkeafstemningen den 2. oktober får nedsat en Kommission på grundlag af den eksisterende traktat, nemlig Nicetraktaten. Vi vil drøfte Lissabontraktaten, når tiden kommer, når hr. Cohn-Bendit har overbevist hr. Klaus om at skrive under – og da han er villig til det, vil han gøre det meget hurtigt. Vi vil placere Parlamentet under Lissabontraktaten, og så vil vi vælge vores Kommissionsformand i henhold til Lissabontraktaten, fordi vi, hvis vi ønsker at være konsekvente, også må være det fra start til slut. Det, vi har brug for nu, er en Kommission, der fungerer under afmatningen, en Kommission, der fungerer under klimatopmødet i København. Imidlertid er der, som vi ved, stadig lang vej at gå, før alle kommissærer og Kommissionen er på plads og i gang. Derfor beder jeg og mine lige så kompetente gruppemedlemmer om, at vi stemmer onsdag om formanden for Kommissionen."@da2
"Herr Präsident, ich halte mich stets an meine Redezeit, wie Sie wissen. Erstens, ich verstehe Herrn Cohn-Bendit nicht: Er hätte bereits beantragen müssen, die Wahlen zum Europäischen Parlament so lange zu verschieben, bis wir den Vertrag von Lissabon hätten. Denn heute haben wir den Vertrag von Nizza im Europäischen Parlament, wir fordern, dass dieser Vertrag Anwendung findet, bis der Vertrag von Lissabon in Kraft tritt. Ich möchte ebenfalls darum bitten, dass wir, bis wir wieder über Herrn Barroso abstimmen können, bis zum Schluss an den Artikeln festhalten. Das Parlament muss bereit sein, um unter dem Vertrag von Lissabon zu funktionieren und dann werden wir über Herrn Barroso und den Vertrag von Lissabon abstimmen können, Herr Cohn-Bendit. Ansonsten werden wir nicht konsequent sein. Das war es, was ich Ihnen gerne sagen wollte. Um eine Kommission zu haben – und das werde ich morgen beantragen – möchte ich darum bitten, dass wir nach dem Referendum am 2. Oktober eine Kommission auf der Grundlage des Vertrags einrichten, der existiert, nämlich der Vertrag von Nizza. Wir werden über den Vertrag von Lissabon diskutieren, wenn die Zeit reif ist, wenn Herr Cohn-Bendit Herrn Klaus überzeugt hat, zu unterschreiben – und da er bereit ist, dies zu tun, wird er dies sehr rasch tun. Wir werden das Parlament unter den Vertrag von Lissabon setzen und dann werden wir unseren Präsidenten der Kommission unter dem Vertrag von Lissabon wählen, weil wir, wenn wir konsequent sein wollen, dies von Anfang bis Ende sein müssen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Kommission, die in der Rezession funktioniert, eine Kommission, die unter Kopenhagen funktioniert. Wie Sie wissen, liegt jedoch noch ein langer Weg vor uns, bis alle Kommissare und die Kommission in Gang gekommen sind. Aus diesem Grund beantrage ich zusammen mit meinen gleichermaßen kompetenten Fraktionskollegen, dass wir am Mittwoch über den Präsidenten der Kommission abstimmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τηρώ πάντα τον χρόνο ομιλίας μου, όπως γνωρίζετε. Καταρχάς, δεν καταλαβαίνω τον κ. Cohn-Bendit: θα έπρεπε να έχει ήδη ζητήσει την αναβολή των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Εφόσον σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί επί τη βάση της Συνθήκης της Νίκαιας, ζητούμε την εφαρμογής αυτής της Συνθήκης, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω, έως ότου είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε και πάλι για τον κ. Barroso, να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τους κανόνες. Το Κοινοβούλιο πρέπει πρώτα να είναι σε θέση να λειτουργήσει βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας και, στη συνέχεια, θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε για τον κ. Barroso και τη Συνθήκη της Λισαβόνας, κύριε Cohn-Bendit. Διαφορετικά, δεν θα είμαστε συνεπείς. Αυτό ήθελα να σας πω. Για να έχουμε Επιτροπή –και θα το αιτηθώ αύριο– ζητώ, μετά το δημοψήφισμα της 2ας Οκτωβρίου, να διορίσουμε Επιτροπή βάσει της υπάρχουσας Συνθήκης, δηλαδή εκείνης της Νίκαιας. Θα συζητήσουμε σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας όταν έρθει ο καιρός της, όταν ο κ. Cohn-Bendit πείσει τον κ. Klaus να υπογράψει – και καθώς είναι διατεθειμένος να το κάνει, αυτό θα συμβεί πολύ γρήγορα. Θα θέσουμε το Κοινοβούλιο υπό τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας και μετά θα εκλέξουμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής μας βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, διότι, εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς, πρέπει να είμαστε από την αρχή μέχρι το τέλος. Εκείνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι μια Επιτροπή που θα λειτουργεί στη δίνη της οικονομικής κρίσης, μια Επιτροπή που θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Κοπεγχάγης. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, έχουμε να διανύσουμε ακόμα πολύ δρόμο μέχρις ότου όλοι οι Επίτροποι και η Επιτροπή στο σύνολό της είναι σε θέση να αναλάβουν δράση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από κοινού με τα εξίσου αρμόδια μέλη της ομάδας μου, ζητούμε να διεξαχθεί την Τετάρτη η ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Επιτροπής."@el10
"Mr President, I always keep to my speaking time, as you know. Firstly, I do not understand Mr Cohn-Bendit: he should have already asked for the election of the European Parliament to be postponed until such time as we had the Treaty of Lisbon. Since, today, we have the Treaty of Nice in the European Parliament, we call for that Treaty to be applied until the Treaty of Lisbon comes into force. I would also ask that, until we are able to vote again on Mr Barroso, we abide by the rules to the very end. Parliament must be ready to function under the Treaty of Lisbon and, then, we will be able to vote on Mr Barroso and the Treaty of Lisbon, Mr Cohn-Bendit. Otherwise, we will not be consistent. That is what I wished to say to you. In order to have a Commission – and I am going to request this tomorrow – I would ask that, after the referendum of 2 October, we put in place a Commission on the basis of the Treaty that exists, that is, Nice. We will debate the Treaty of Lisbon when the time comes, when Mr Cohn-Bendit has convinced Mr Klaus to sign – and as he is willing to do so, he will do so very quickly. We will place Parliament under the Treaty of Lisbon, and then we will elect our President of the Commission under the Treaty of Lisbon, because, if we want to be consistent, we have to be so from start to finish. What we need now is a Commission that functions in the recession, a Commission that functions under Copenhagen. However, as you know, there is still a long way to go before all of the commissioners and the Commission are up and running. That is why I, together with my equally competent group members, ask that we vote on Wednesday for the President of the Commission."@en4
"Señor Presidente, como sabe, siempre me ajusto al tiempo de que dispongo para hablar. En primer lugar, no entiendo al señor Cohn-Bendit: ya debería haber solicitado que se pospusiese la elección del Parlamento Europeo hasta que tuviésemos el Tratado de Lisboa. Puesto que en este momento tenemos el Tratado de Niza en el Parlamento Europeo, solicitamos que se aplique ese Tratado hasta que el Tratado de Lisboa entre en vigor. También pediría que, hasta que podamos votar nuevamente sobre el señor Barroso, acatemos las normas hasta el último momento. El Parlamento debe estar preparado para funcionar con el Tratado de Lisboa y, en consecuencia, podremos votar sobre el señor Barroso y el Tratado de Lisboa, señor Cohn-Bendit. De lo contrario, no seríamos consecuentes. Eso es lo que tenía que decirle. Para que tengamos una Comisión —y lo voy a solicitar mañana— pediría que, tras el referéndum del 2 de octubre, creemos una Comisión en base al Tratado que existe, es decir, el de Niza. Debatiremos sobre el Tratado de Lisboa cuando llegue el momento, cuando el señor Cohn-Bendit haya convencido al señor Klaus de que lo firme —y, puesto que está dispuesto a hacerlo, lo hará muy rápidamente. Pondremos al Parlamento bajo el Tratado de Lisboa y, a continuación, elegiremos a nuestro Presidente de la Comisión en virtud del Tratado de Lisboa, porque, si queremos ser consecuentes, tenemos que serlo desde el principio y hasta el final. Lo que necesitamos ahora es una Comisión que funcione en la recesión, una Comisión que funcione en Copenhague. Sin embargo, como saben, queda mucho camino por recorrer antes de que todos los comisarios y la Comisión estén listos y en funcionamiento. Por ello, junto a los también competentes miembros de mi grupo, pido que votemos el miércoles a favor del Presidente de la Comisión."@es21
"Austatud president! Nagu teate, pean ma alati oma sõnavõtuajast kinni. Kõigepealt soovin öelda, et ma ei saa Daniel Cohn-Benditist aru, ta oleks pidanud juba paluma, et Euroopa Parlamendi hääletus lükataks edasi, kuni Lissaboni leping on jõustunud. Kuna praegu kehtib Euroopa Parlamendis Nice’i leping, nõuame, et seda lepingut ka Lissaboni lepingu jõustumiseni rakendatakse. Palun ka, et peaksime eeskirjadest kinni senikaua, kuni saame jälle härra Barroso üle hääletada. Parlament peab olema valmis töötamiseks Lissaboni lepingu raames ja siis saame hääletada ka härra Barroso ja Lissaboni lepingu üle, härra Cohn-Bendit. Vastasel juhul puudub meie töös järjekindlus. Seda tahtsingi teile öelda. Et me komisjoni valitud saaksime – ja seda ma ka homme palun – paluksin ma, et me nimetame komisjoni pärast 2. oktoobril toimuvat rahvahääletust olemasoleva, Nice’i lepingu alusel. Lissaboni lepingu üle arutleme siis, kui õige aeg käes on, kui härra Cohn-Bendit on veennud härra Klausi alla kirjutama. Ja kuna ta on sellega nõus, teeb ta seda väga kähku. Me paneme parlamendi tööle Lissaboni lepingu raames ja seejärel valime oma komisjoni presidendi Lissaboni lepingu raames, sest kui me tahame olla järjepidevad, peame seda olema algusest lõpuni. Praegu vajame komisjoni, mis toimib majanduslanguse tingimustes, komisjoni, mis toimib Kopenhaageni raames. Aga nagu te teate, on veel palju teha, enne kui kõik volinikud ja komisjon täies hoos tööle hakkavad. Seepärast palun ma koos oma sama pädevate fraktsioonikolleegidega kolmapäeval komisjoni presidendi nimetamise üle hääletada."@et5
"Arvoisa puhemies, noudatan aina puheaikaani, kuten tiedätte. Ensinnäkään en ymmärrä jäsen Cohn-Benditiä: hänen olisi pitänyt pyytää lykkäämään jo Euroopan parlamentin valintaa siihen asti, kunnes Lissabonin sopimus tulee voimaan. Koska Euroopan parlamentilla on nyt Nizzan sopimus, kehotamme noudattamaan tätä sopimusta siihen asti, kunnes Lissabonin sopimus tulee voimaan. Pyydän myös, että ennen kuin voimme taas äänestää Barroson valinnasta, noudatamme sääntöjä viimeiseen asti. Jäsen Cohn-Bendit, parlamentin on ensin oltava valmis toimimaan Lissabonin sopimuksen alaisuudessa. Sitten voimme myös äänestää Barroson valinnasta ja Lissabonin sopimuksesta. Muussa tapauksessa emme toimi johdonmukaisesti. Tämän halusin teille sanoa. Jotta voimme muodostaa komission – ja aion pyytää tätä huomenna – pyydän, että 2. lokakuuta pidettävän kansanäänestyksen jälkeen muodostamme komission voimassa olevan sopimuksen eli Nizzan sopimuksen mukaisesti. Neuvottelemme Lissabonin sopimuksesta sitten kun on sen aika, kun jäsen Cohn-Bendit on saanut Václav Klausin allekirjoittamaan – ja koska hän on halukas tekemään tämän, hän tekee sen todella nopeasti. Saatamme parlamentin Lissabonin sopimuksen alaisuuteen, ja sen jälkeen valitsemme komission puheenjohtajan Lissabonin sopimuksen nojalla, sillä jos haluamme toimia johdonmukaisesti, meidän on tehtävä niin alusta loppuun saakka. Nyt tarvitsemme komission, joka pystyy toimimaan lama-aikana, komission, joka pystyy toimimaan Kööpenhaminassa tehtyjen päätösten mukaisesti. Kuten tiedätte, on kuitenkin tehtävä vielä paljon, ennen kuin komission jäsenet ja sen puheenjohtaja voivat aloittaa toimintansa. Tämän vuoksi pyydän ryhmäni yhtä toimivaltaisten jäsenten kanssa, että äänestämme keskiviikkona komission puheenjohtajan valinnasta."@fi7
"Elnök úr! Mint tudja, nem szoktam túllépni a rendelkezésemre álló felszólalási időt. Először is, nem értem Cohn-Bendit urat: már az európai parlamenti választások elhalasztását is kérnie kellett volna addig, amíg a Lisszaboni Szerződés hatályba nem lép. Mivel ma az Európai Parlamentben a Nizzai Szerződés van érvényben, annak alkalmazására hívunk fel mindaddig, amíg a Lisszaboni Szerződés hatályba nem lép. Kérném továbbá, hogy amíg ismét szavazhatunk Barroso úr személyéről, a végsőkig tartsuk tiszteletben a szabályokat. A Parlamentnek fel kell készülnie a Lisszaboni Szerződés szerinti működésre, és majd akkor szavazhatunk Barroso úrról és a Lisszaboni Szerződésről, Cohn-Bendit úr. Ellenkező esetben nem lennénk következetesek. Ennyit szerettem volna mondani Önnek. A Bizottság kialakítása érdekében – és ezt holnap kérelmezni fogom –, azt kérném, hogy az október 2-án tartott népszavazást követően a meglévő, vagyis a Nizzai Szerződés határozzuk meg a Bizottság összetételét. Megvitatjuk majd a Lisszaboni Szerződést, ha itt lesz az ideje, majd ha Cohn-Bendit úr meggyőzte Klaus urat, hogy írja alá – és mivel ő szívesen aláírja a szerződést, nagyon gyorsan meg is fogja tenni. Akkor alávetjük a Parlamentet a Lisszabon Szerződés hatályának, és e Szerződés értelmében választjuk majd meg a Bizottság elnökét, ha ugyanis következetesek szeretnénk lenni, az elejétől a végéig annak kell lennünk. Most egy olyan Bizottságra van szükség, amely a válságban működni tud, amely a koppenhágai konferencia idején működőképes. Mint azonban Önök is tudják, hosszú utat kell még megtennünk, amíg az Bizottság az összes biztossal megkezdheti a működését. Ezért képviselőcsoportom többi egyaránt illetékes tagjával együtt kérem, hogy szerdán szavazzunk a Bizottság elnökére."@hu11
"Signor Presidente, come sa, rispetto sempre i tempi previsti per gli interventi. In primo luogo non comprendo l’onorevole Cohn-Bendit: avrebbe già dovuto chiedere il rinvio delle elezioni del Parlamento europeo fino all’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Dal momento che ad oggi nel Parlamento europeo è in vigore il trattato di Nizza chiediamo che tale trattato venga applicato fino a quando verrà sostituito dal trattato di Lisbona. Chiedo anche che ci si attenga alle regole finché non potremo votare nuovamente su Barroso. Il Parlamento deve essere pronto a muoversi secondo le disposizioni del trattato di Lisbona, ma solo dopo la sua entrata in vigore, onorevole Cohn-Bendit, potremo votare in merito a Barroso in base alle disposizioni di tale trattato. In caso contrario non vi sarebbe coerenza: ecco cosa desideravo dire. Ritengo che la Commissione debba essere nominata dopo la votazione del 2 ottobre in base al trattato in vigore, ovvero quello di Nizza, e presenterò domani una richiesta in tal senso. Discuteremo a tempo debito del trattato di Lisbona, dopo che l’onorevole Cohn-Bendit avrà convinto il primo ministro ceco Klaus a firmare, cosa che egli vuole fare e che di sicuro farà rapidamente. Il Parlamento europeo sarà quindi regolato dal trattato di Lisbona e solo allora eleggeremo il presidente della Commissione in base alle sue disposizioni; se vogliamo essere coerenti, dobbiamo esserlo fino in fondo. Ora abbiamo bisogno di una Commissione che funzioni in un periodo di recessione, una Commissione che funzioni in base a Copenaghen. Come sapete però c’è ancora molto da fare prima che i commissari e la Commissione possano essere pienamente operativi. Per questo motivo, assieme ad alcuni onorevoli colleghi del mio gruppo, con le mie stesse qualifiche, chiedo di votare per il presidente della Commissione mercoledì."@it12
"Pone pirmininke, kaip žinote, aš visuomet laikausi man suteikto kalbėjimo laiko. Pirma, nesuprantu D. Cohno-Bendito: jis jau turėjo paprašyti atidėti Europos Parlamento rinkimus iki tada, kai turėsime Lisabonos sutartį. Kadangi dabar Europos Parlamente taikome Nicos sutartį, raginame taikyti šią Sutartį, kol įsigalios Lisabonos sutartis. Taip pat norėčiau paprašyti, kad iki tol, kol galėsime dar kartą balsuoti dėl J. M. Barosso, laikytumėmės taisyklių iki galo. Pone D. Cohnai-Benditai, Parlamentas turi būti pasirengęs dirbti pagal Lisabonos sutartį, tada mes galėsime balsuoti dėl J. M. Barosso ir Lisabonos sutarties. Priešingu atveju veiksime nenuosekliai. Tai ir norėjau jums pasakyti. Tam, kad turėtume Komisiją, ir to aš paprašysiu rytoj, norėčiau paprašyti, kad po spalio 2 d. referendumo balsuotume dėl Komisijos pagal dabar galiojančią Sutartį, t. y. Nicos sutartį. Lisabonos sutartį aptarsime tada, kai tam ateis laikas, kai D. Cohn-Bendit įtikins V. Klausą pasirašyti, o kadangi jis yra pasirengęs tai padaryti, jis tai padarys labai greitai. Parlamente taikysime Lisabonos sutartį, tada pagal Lisabonos sutartį išrinksime Komisijos pirmininką, nes jeigu norime laikytis nuoseklumo, tai privalome daryti nuo pradžios iki galo. Mums dabar reikalinga sunkmečio laikotarpiu dirbanti Komisija, Komisija, dirbanti pagal Kopenhagos taisykles. Tačiau, kaip visi žinote, kad Komisijos nariai ir Komisija vykdytų veiklą, dar reikia daug nuveikti. Todėl aš, kartu su vienodai kompetentingais frakcijos nariais, prašau, kad trečiadienį balsuotume dėl Komisijos pirmininko."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, kā jūs jau zināt, es vienmēr ievēroju man atvēlēto uzstāšanās laiku. Vispirms gribu teikt, ka nesaprotu kungu — tad jau viņam vajadzēja lūgt atlikt Eiropas Parlamenta vēlēšanas līdz brīdim, kad būs pieņemts Lisabonas līgums. Tā kā šobrīd spēkā ir Nicas līgums, mēs aicinām piemērot šo līgumu, līdz stāsies spēkā Lisabonas līgums. Es arī vēlētos lūgt, lai līdz brīdim, kad mums atkal būs iespēja balsot par kungu, mēs pilnībā ievērotu noteikumus. Parlamentam ir jābūt gatavam darboties saskaņā ar Lisabonas līgumu, un tad kungs, mēs varēsim balsot par kungu un Lisabonas līgumu. Pretējā gadījumā mēs nespēsim vienoties. To es vēlējos jums pateikt. Tā kā mums ir vajadzīga Komisija — un to es pieprasīšu rīt —, es vēlētos lūgt, lai pēc 2. oktobra referenduma mēs izveidotu Komisiju saskaņā ar pašreizējo līgumu, proti, Nicas līgumu. Pienāks laiks, un mēs apspriedīsim Lisabonas līgumu, kad kungs būs pārliecinājis kungu to parakstīt, un, tā kā viņš to vēlas darīt, viņš to izdarīs ļoti ātri. Mēs izveidosim Parlamentu saskaņā ar Lisabonas līgumu un pēc tam ievēlēsim Komisijas priekšsēdētāju saskaņā ar Lisabonas līgumu; ja mēs vēlamies būt konsekventi, tad mums tādiem jābūt no paša sākuma līdz beigām. Mums ir vajadzīga Komisija, kura spēj darboties ekonomikas lejupslīdes laikā; Komisija, kura spēj darboties saskaņā ar Kopenhāgenas nolīgumu. Tomēr, kā jūs zināt, paies ilgs laiks, līdz būs iecelti visi komisāri un Komisija būs darboties spējīga. Tāpēc mūsu grupas vārdā es aicinu trešdien balsot par Komisijas priekšsēdētāju."@lv13
"Monsieur le Président, vous me connaissez, je respecte toujours mon horaire quand je parle. Premièrement, je ne comprends pas M. Cohn-Bendit: il aurait déjà dû demander le report de l'élection du Parlement européen pour qu'on ait le traité de Lisbonne. Comme on a aujourd'hui le traité de Nice au Parlement européen, nous demandons que ce traité soit appliqué jusqu'à ce que le traité de Lisbonne entre en vigueur. Je demanderai aussi que, avant que nous puissions revoter sur Barroso, nous respections les règles jusqu'au bout. Le Parlement doit être en ordre de marche Lisbonne et, là, nous pourrons voter sur Barroso-Lisbonne, Monsieur Cohn-Bendit. Sinon, nous ne sommes pas cohérents. C'est la chose que je voulais vous dire. Pour que nous ayons une Commission, et je vais le demander demain, je demande à ce que, après le référendum du 2 octobre, nous mettions en place une Commission sur la base du traité qui existe, c'est-à-dire Nice. Nous discuterons, le moment venu, de Lisbonne, quand M. Cohn-Bendit aura convaincu M. Klaus de signer – et comme il est prêt à le faire, il va le faire très rapidement. Nous mettrons le Parlement sous Lisbonne, puis, nous élirons notre Président de la Commission sous Lisbonne. Parce que, si on veut être cohérent, il faut être cohérent sur toute la ligne. Nous avons besoin maintenant d'une Commission qui fonctionne sous la crise, nous avons besoin d'une Commission qui fonctionne sous Copenhague. Or, vous savez qu'on a encore un temps assez long devant nous avant que l'ensemble des commissaires et la Commission soient en ordre de marche. C'est pour cela que, mon groupe étant aussi responsable, nous demandons à ce que nous votions mercredi pour le Président de la Commission."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, u kent me, ik houd me altijd aan mijn spreektijd. Ten eerste begrijp ik de heer Cohn-Bendit niet: hij had al om uitstel van de verkiezingen voor het Europees Parlement moeten vragen, om het Verdrag van Lissabon vóór te laten gaan. Aangezien we op dit moment te maken hebben met het Verdrag van Nice hier in het Europees Parlement, willen wij dat dit Verdrag van toepassing is totdat het Verdrag van Lissabon in werking treedt. Voordat we opnieuw over de heer Barroso kunnen stemmen, verlang ik ook dat wij ons tot het eind aan de regels houden. Het Parlement moet startklaar zijn voor Lissabon en als het eenmaal zover is, zullen we over Barroso-Lissabon kunnen stemmen, mijnheer Cohn-Bendit. Doen we het anders, dan zij we niet consistent bezig. Dat wilde ik u zeggen. Opdat er een Commissie komt, en dat ga ik morgen vragen, wil ik dat wij na het referendum van 2 oktober een Commissie installeren op basis van het bestaande Verdrag, het Verdrag van Nice dus. Wij zullen het over Lissabon gaan hebben als het moment daar is, wanneer mijnheer Cohn-Bendit de heer Klaus zal hebben overgehaald te tekenen – en aangezien hij hiertoe bereid is, gaat hij het ook heel snel doen. Wij zullen het Parlement onder Lissabon plaatsen, daarna zullen wij onze voorzitter van de Commissie onder Lissabon kiezen. Want als we consistent willen zijn, moeten we dat ook over de hele lijn zijn. Wij hebben nu een Commissie nodig die tijdens de crisis functioneert, wij hebben een Commissie nodig die voor Kopenhagen functioneert. U weet dat het nog een behoorlijke tijd duurt voordat alle commissarissen en de Commissie startklaar zijn. Daarom verzoeken wij om woensdag over de voorzitter van de Commissie te stemmen, omdat ook mijn fractie verantwoordelijk is."@nl3
"Panie przewodniczący! Jak pan wie, nigdy nie przekraczam czasu wystąpienia. Po pierwsze, nie rozumiem pana posła Cohna-Bendita: powinien był wcześniej poprosić o przesunięcie wyborów do Parlamentu Europejskiego na okres, gdy już będzie obowiązywał Traktat z Lizbony. Ponieważ obecnie Parlament Europejski obowiązuje traktat z Nicei, apelujemy, aby traktat ten był stosowany do wejścia w życie traktatu lizbońskiego. Chciałbym także prosić, abyśmy, do czasu gdy będziemy mogli ponownie głosować na pana Barroso, do końca podporządkowali się przepisom. Parlament musi być gotowy do działania na mocy traktatu z Lizbony i wtedy, panie pośle Cohn-Bendit, będziemy mogli głosować na pana Barroso i na traktat z Lizbony. W innym wypadku nie będziemy konsekwentni. To właśnie chciałem panu powiedzieć. Abyśmy mogli mieć Komisję – i jutro wystąpię z takim wnioskiem – prosiłbym, aby po referendum w dniu 2 października powołać Komisję na podstawie aktualnie obowiązującego traktatu, czyli traktatu z Nicei. Będziemy debatować o traktacie z Lizbony kiedy nadejdzie na to czas, kiedy pan poseł Cohn-Bendit przekona prezydenta Klausa, żeby traktat podpisał – a ponieważ jest gotów to zrobić, zrobi to bardzo szybko. Parlament będzie wtedy obowiązywał traktat z Lizbony i wówczas wybierzemy przewodniczącego Komisji na mocy traktatu z Lizbony, ponieważ jeśli chcemy być konsekwentni, musimy być konsekwentni od początku do końca. Teraz potrzebna jest nam Komisja działająca w czasie kryzysu gospodarczego, Komisja działająca na mocy postanowień z Kopenhagi. Jednak, jak państwu wiadomo, jeszcze wiele czasu upłynie zanim wszyscy komisarze i Komisja zostaną wybrani i zaczną normalnie działać. Dlatego właśnie wraz z moimi równie kompetentnymi kolegami z grupy politycznej prosimy o głosowanie w środę w sprawie nominacji przewodniczącego Komisji."@pl16
"Senhor Presidente, já me conhece, eu respeito sempre o tempo de que disponho quando falo. Em primeiro lugar, não percebo o senhor deputado Cohn-Bendit: já devia ter pedido o adiamento da eleição do Parlamento Europeu, para que tivéssemos o Tratado de Lisboa. Como o que temos actualmente no Parlamento Europeu é o Tratado de Nice, pedimos que este seja aplicado até o Tratado de Lisboa entrar em vigor. Vou também pedir que, antes de voltarmos a votar sobre José Manuel Barroso, respeitemos as regras até ao fim. O Parlamento tem de estar preparado para funcionar segundo o Tratado de Lisboa e, nessa altura, Senhor Deputado Cohn-Bendit, poderemos então votar sobre Durão Barroso e o Tratado de Lisboa. De contrário, não seremos coerentes. Eis o que queria dizer. Para termos uma Comissão, vou pedir amanhã que, depois do referendo de 2 de Outubro, criemos uma Comissão ao abrigo do Tratado existente, ou seja, de Nice. Debateremos, quando for altura, o Tratado de Lisboa, quando o senhor deputado Cohn-Bendit tiver conseguido convencer o Sr. Klaus a assinar; como ele está disposto a fazê-lo, será rápido. O Parlamento ficará então sujeito do Tratado de Lisboa, e depois elegeremos o nosso Presidente da Comissão ao abrigo do Tratado de Lisboa. Pois, se queremos ser coerentes, temos de o ser sempre. Precisamos agora de uma Comissão que funcione durante a crise, precisamos de uma Comissão que funcione para Copenhaga. Ora, como sabem, temos ainda muito tempo à nossa frente até o conjunto dos Comissários e a Comissão estarem a funcionar em pleno. Eis a razão por que - sendo também o meu grupo responsável - pedimos a votação do Presidente da Comissão na quarta-feira."@pt17
"Domnule Preşedinte, după cum ştiţi, îmi respect întotdeauna timpul afectat luărilor de cuvânt. Înainte de toate, nu-l înţeleg pe domnul Cohn-Bendit: ar fi trebuit să solicite deja ca alegerea Parlamentului European să fie amânată până când vom avea la dispoziţie Tratatul de la Lisabona. Deoarece astăzi lucrăm în Parlamentul European în temeiul Tratatul de la Nisa, solicităm aplicarea acestuia până când va intra în vigoare Tratatul de la Lisabona. Aş dori de asemenea să solicit ca, până când vom putea vota din nou asupra numirii domnului Barroso, să respectăm regulile până la sfârşit. Parlamentul trebuie să fie pregătit pentru a funcţiona în temeiul Tratatului de la Lisabona şi apoi vom putea vota asupra numirii domnului Barroso şi asupra Tratatului de la Lisabona, domnule Cohn-Bendit. Altfel nu am fi consecvenţi. Este tot ceea ce am dorit să vă comunic. Pentru a avea o Comisie – şi voi cere acest lucru mâine – aş dori să solicit ca, după referendumul din 2 octombrie, să formăm o Comisie în baza tratatului existent, care este cel de la Nisa. Vom dezbate Tratatul de la Lisabona la momentul oportun, după ce domnul Cohn-Bendit îl va convinge pe domnul Klaus să semneze – şi deoarece domnia sa doreşte să facă acest lucru, înseamnă că va semna foarte repede. Vom plasa Parlamentul sub incidenţa Tratatului de la Lisabona şi apoi ne vom alege preşedintele Comisiei în temeiul acestui tratat, deoarece, dacă dorim să fim consecvenţi, trebuie să fim aşa de la început până la sfârşit. Avem nevoie acum de o Comisie care să funcţioneze în vremuri de recesiune, de o Comisie care să funcţioneze ţinând seama de deciziile de la Copenhaga. Totuşi, după cum ştiţi, mai avem încă multe de făcut până când toţi comisarii şi Comisia vor putea funcţiona la întreaga capacitate. De aceea, împreună cu grupul meu care îşi asumă de asemenea responsabilitatea, solicităm ca votul pentru preşedintele Comisiei să aibă loc miercuri."@ro18
"Vážený pán predseda, ako viete, vždy dodržiavam svoj rečnícky čas. Po prvé, nerozumiem pánovi Cohnovi-Benditovi. Mal už skôr žiadať odloženie volieb do Európskeho parlamentu na taký termín, keď bude Lisabonská zmluva v platnosti. Keďže dnes platí v Európskom parlamente Zmluva z Nice, požadujeme, aby sa uplatňovala, kým nevstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. Chcel by som tiež požiadať, aby sme dodržiavali pravidlá až do samého konca, kým nebudeme môcť znova hlasovať o pánovi Barrosovi. Pán Cohn-Bendit, Parlament musí byť pripravený fungovať podľa Lisabonskej zmluvy a potom budeme môcť hlasovať o pánovi Barrosovi a Lisabonskej zmluve. Inak nebudeme dôslední. To je všetko, čo som vám chcel povedať. Ak chceme mať Komisiu – a túto požiadavku hodlám predložiť zajtra –, chcel by som požiadať, aby sme po referende 2. októbra schválili Komisiu na základe aktuálnej zmluvy, t. j. Zmluvy z Nice. O Lisabonskej zmluve budeme diskutovať v správnom čase, keď pán Cohn-Bendit presvedčí pána Klausa, aby ju podpísal – a keďže je ochotný to urobiť, tak to urobí veľmi rýchlo. Parlament sa začne riadiť Lisabonskou zmluvou a potom na jej základe zvolíme predsedu Komisie, pretože ak chceme byť dôslední, musíme byť dôslední od začiatku až do konca. Teraz potrebujeme Komisiu, ktorá funguje v čase recesie, Komisiu, ktorá bude fungovať počas samitu v Kodani. Ako však viete, stále je pred nami ešte dlhá cesta, než začnú všetci komisári a Komisia naplno pracovať. Z tohto dôvodu spoločne s rovnako kompetentnými členmi našej skupiny žiadam, aby sme o predsedovi Komisie hlasovali v stredu."@sk19
"Gospod predsednik, kot veste, se zmeraj držim svojega časa za govor. Prvič, ne razumem gospoda Cohn-Bendita: moral bi že zaprositi za prestavitev volitev v Evropski parlament na čas, ko bomo imeli Lizbonsko pogodbo. Ker pa imamo danes v Evropskem parlamentu Pogodbo iz Nice, pozivamo, naj se ta pogodba uporablja, dokler ne začne veljati Lizbonska pogodba. Prav tako bi rad prosil, da se, dokler ne bomo spet glasovali o gospodu Barrosu, do konca držimo pravil. Parlament mora biti pripravljen na delovanje v skladu z Lizbonsko pogodbo in potem bomo lahko glasovali o gospodu Barrosu in Lizbonski pogodbi, gospod Cohn-Bendit. V nasprotnem primeru ne bomo dosledni. To sem vam hotel povedati. Da bi imeli Komisijo – in to bom zahteval jutri – bi predlagal, da po referendumu dne 2. oktobra sestavimo komisijo na podlagi pogodbe, ki obstaja, to je Pogodbe iz Nice. O Lizbonski pogodbi bomo razpravljali, ko bo čas za to, ko bo gospod Cohn-Bendit prepričal gospoda Klausa, da podpiše – in pripravljen je to narediti, to bo storil zelo kmalu. Parlament bomo sestavili v skladu z Lizbonsko pogodbo, potem bomo izvolili predsednika Komisije v skladu z Lizbonsko pogodbo, ker če želimo biti dosledni, moramo biti takšni od začetka do konca. Zdaj potrebujemo komisijo, ki dobro deluje v recesiji, komisijo, ki dobro deluje pod Köbenhavnom. Kot pa veste, je pred nami še dolga pot, preden bodo vsi komisarji in Komisija začeli delati. Zato skupaj z enako pristojnimi poslanci iz skupine zahtevam, da v sredo izvolimo predsednika Komisije."@sl20
"Herr talman! Jag håller mig alltid inom talartiden, som ni vet. Till att börja med förstår jag inte Daniel Cohn-Bendit: Han borde redan ha bett om en senareläggning av Europaparlamentsvalet till en tidpunkt då Lissabonfördraget har trätt i kraft. Eftersom vi har Nicefördraget i Europaparlamentet i dag kräver vi att detta fördrag tillämpas fram till att Lissabonfördraget träder i kraft. Jag skulle även vilja kräva att vi följer dessa regler hela vägen och fram till att vi kan ha en ny omröstning om José Manuel Barroso. Parlamentet måste vara redo för att kunna verka under Lissabonfördraget och först då kan vi utnämna José Manuel Barroso enligt Lissabonfördraget, herr Cohn-Bendit. Annars är vi inte konsekventa. Det vill jag säga till er. För att vi ska kunna få en kommission (vilket jag kommer att begära i morgon) skulle jag vilja att vi, efter folkomröstningen den 2 oktober, inrättar en kommission under gällande fördrag, det vill säga Nicefördraget. Vi kommer att diskutera Lissabonfördraget när tiden är inne – när Daniel Cohn-Bendit har övertygat Vaclav Klaus om att ratificera fördraget. Eftersom han vill göra det kommer han att göra det utan dröjsmål. Vi kommer att inordna parlamentet under Lissabonfördraget och sedan kommer vi att utse ordföranden för kommissionen enligt Lissabonfördraget, för om vi vill vara konsekventa måste vi vara det från början till slut. Nu behöver vi en kommission som fungerar under lågkonjunkturen och Köpenhamn. Men som ni vet kommer det att ta ganska lång tid innan kommissionen och alla kommissionsledamöter är redo. Därför vill jag och min grupp att vi röstar om kommissionens ordförande på onsdag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph