Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-09-14-Speech-1-023"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090914.15.1-023"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Chers collègues, la Conférence des présidents a décidé par un vote de mettre à l’ordre du jour, mercredi, l’élection, la nomination du président de la Commission. Nous aurons un débat, mardi après-midi, sur les propositions du président de la Commission. Nous proposons de repousser le vote sur sa nomination, pour la simple raison que dans 22 jours aura lieu le référendum en Irlande. Ce référendum est crucial pour l’acceptation, ou le refus, du traité de Lisbonne. Un sondage qui est sorti aujourd’hui nous dit que 62 % des Irlandais s’apprêtent à voter oui. Je trouve que nous devons respecter le vote des Irlandais, que nous soyons pour ou contre le traité de Lisbonne, mais que nommer un président sous le traité de Nice, alors que nous avons la possibilité, en tout cas ceux qui sont pour le traité de Lisbonne, d’avoir une Commission et son président nommés sous le traité de Lisbonne, cela nous paraît aberrant d’avancer un vote pour 21 jours. En octobre, nous saurons à quoi nous en tenir. Le président polonais a déclaré solennellement qu’il signerait le traité de Lisbonne après le référendum irlandais. La Cour constitutionnelle tchèque a déclaré solennellement qu’elle activerait la décision sur les deux plaintes contre le traité de Lisbonne parce que, la dernière fois, c’est à l’unanimité qu’elle avait dit que le traité de Lisbonne était constitutionnel. Il n’y avait donc aucune possibilité pour le président tchèque de dire non, une fois le traité ratifié en Pologne, une fois le traité ratifié en Irlande. J’ai tout de suite fini, mais c’est très important, Monsieur le Président. C’est le Parlement qui joue son identité sur cette question, et si nous n’avons pas deux minutes pour réfléchir, nous n’avons pas joué notre rôle de parlementaires. Ça, c’est une chose importante. C’est pour cela que je vous demande, non pas de voter oui ou non sur M. Barroso, mais de voter après les Irlandais et de repousser le vote aujourd’hui et de voter le mois prochain si nécessaire."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dámy a pánové, Konference předsedů odhlasovala, aby byla na středeční pořad jednání zařazena volba – jmenování – předsedy Komise. O návrzích na předsedu Komise budeme mít rozpravu v úterý odpoledne. Navrhujeme odložit hlasování o jeho jmenování, a to z jednoho prostého důvodu, že za dvacet dva dní se uskuteční referendum v Irsku. Toto referendum je klíčové z hlediska přijetí nebo zamítnutí Lisabonské smlouvy. Podle dnes zveřejněného průzkumu veřejného mínění by 62 % irských občanů hlasovalo pro smlouvu. Jsem přesvědčen, že ať už s Lisabonskou smlouvou souhlasíme nebo nesouhlasíme, hlas irských občanů musíme respektovat. Zdá se nám však nesmyslné navrhovat hlasování a jmenovat předsedu podle Smlouvy z Nice kvůli 21 dnům, když se nám – přinejmenším nám zastáncům Lisabonské smlouvy – nabízí možnost jmenovat Komisi i jejího předsedu na základě Lisabonské smlouvy. V říjnu budeme vědět, čím jsme vázáni. Polský prezident slavnostně prohlásil, že Lisabonskou smlouvu podepíše po irském referendu. Český Ústavní soud slavnostně prohlásil, že urychlí rozhodovací proces v otázce dvou stížností vznesených proti Lisabonské smlouvě, přičemž ve svém posledním rozhodnutí jednomyslně prohlásil, že Lisabonská smlouva je v souladu s Ústavou České republiky. Bude-li tedy Smlouva ratifikována v Polsku a Irsku, český prezident už nemůže říci ne. Již téměř končím, ale toto je velmi důležité, pane předsedo. To, co je tu v sázce, je otázka identity Parlamentu, a jestliže nenajdeme dvě minuty na tuto úvahu, pak jsme jako poslanci Evropského parlamentu neučinili, co jsme měli. A to je důležitá věc. Proto vás žádám, abychom o panu Barrosovi nehlasovali nyní, ale až poté, co se vyjádří občané Irska, a abychom dnešní hlasování odložili a hlasovali případně příští měsíc."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Formandskonferencen har besluttet at sætte valget – udnævnelsen – af Kommissionens formand på dagsordenen for onsdagens møde. Tirsdag eftermiddag skal vi have en debat om forslagene til Kommissionens formand. Vi foreslår at udsætte afstemningen om udnævnelse af formanden af den enkle grund, at folkeafstemningen i Irland skal holdes om 22 dage. Denne folkeafstemning er afgørende for accepten eller afvisningen af Lissabontraktaten. En meningsmåling fra i dag fortæller, at 62 % af irerne vil stemme for. Jeg mener, at vi må respektere den irske befolknings stemme, uanset om det bliver et ja eller nej til Lissabontraktaten. Imidlertid virker det tåbeligt at fremsætte forslag, stemme og udnævne en formand efter Nicetraktaten for bare 21 dage, når vi – i hvert fald tilhængerne af Lissabontraktaten – har mulighed for at få en Kommission og dens formand udnævnt i henhold til Lissabontraktaten. I oktober ved vi, hvad vi har at rette os efter. Den polske præsident har højtideligt erklæret, at han vil underskrive Lissabontraktaten efter den irske folkeafstemning. Den tjekkiske forfatningsdomstol har højtideligt erklæret, at den vil fremskynde afgørelsen om de to klager over Lissabontraktaten, idet der sidste gang var enighed om, at Lissabontraktaten ikke var forfatningsstridig. Den tjekkiske præsident har derfor ikke mulighed for at sige nej, når først traktaten er ratificeret af Polen og Irland. Jeg er næsten færdig, men dette her er meget vigtigt. Det er selve Parlamentets identitet, der er på spil her, og hvis vi ikke har to minutter til at reflektere over det, så har vi ikke gjort vores arbejde som parlamentsmedlemmer godt nok. Det er en vigtig betragtning. Det, jeg beder Dem om, er derfor ikke at stemme for eller imod hr. Barroso, men at stemme, efter at irerne har stemt, og at udskyde dagens afstemning og vente til næste måned, hvis det er nødvendigt."@da2
"Sehr verehrte Damen und Herren, die Konferenz der Präsidenten hat dafür gestimmt, die Wahl – die Ernennung – des Präsidenten der Kommission auf die Tagesordnung für Mittwoch zu setzen. Am Dienstagnachmittag werden wir eine Aussprache über die Vorschläge des Präsidenten der Kommission abhalten. Wir schlagen vor, die Abstimmung über die Ernennung zu verschieben, aus dem einfachen Grund, weil das Referendum in Irland in 22 Tagen stattfinden wird. Dieses Referendum ist für die Annahme oder Ablehnung des Vertrags von Lissabon von wesentlicher Bedeutung. Eine heute veröffentlichte Umfrage besagt, dass 62 % der irischen Bevölkerung bereit sind, dafür zu stimmen. Ich bin der Ansicht, dass wir die Abstimmung der Menschen in Irland respektieren müssen, ganz gleich, ob wir für oder gegen den Vertrag von Lissabon sind. Es erscheint uns jedenfalls absurd, wegen 21 Tagen im Rahmen des Vertrags von Nizza eine Abstimmung abzuhalten und einen Präsidenten zu ernennen, wenn wir – zumindest jene, die für den Vertrag von Lissabon sind – die Möglichkeit haben, die Kommission und ihren Präsidenten im Rahmen des Vertrags von Lissabon zu ernennen. Im Oktober wissen wir, wozu wir verpflichtet sind. Der polnische Präsident hat feierlich erklärt, dass er den Vertrag von Lissabon nach dem Referendum in Irland unterzeichnen wird. Das tschechische Verfassungsgericht hat feierlich erklärt, dass es die Entscheidungsfindung zu den beiden Beschwerden gegen den Vertrag von Lissabon beschleunigen werde, da es beim letzten Mal einstimmig gesagt hatte, dass der Vertrag von Lissabon verfassungsmäßig sei. Der tschechische Präsident hat somit keine Möglichkeit, „Nein“ zu sagen, wenn der Vertrag in Polen und Irland ratifiziert wurde. Ich bin fast fertig, aber dies ist sehr wichtig, Herr Präsident. Die Identität des Parlaments steht bei dieser Frage auf dem Spiel und wenn wir nicht zwei Minuten haben, um darüber nachzudenken, dann haben wir unsere Arbeit als Abgeordnete des Europäischen Parlaments nicht getan. Dies ist ein wichtiger Punkt. Aus diesem Grund bitte ich Sie, nicht für oder gegen Herrn Barroso zu stimmen, sondern nach den Menschen in Irland abzustimmen und die Abstimmung heute zu verschieben und gegebenenfalls nächsten Monat abzustimmen."@de9
"Κυρίες και κύριοι, η Διάσκεψη των Προέδρων ψήφισε να ενταχθεί η εκλογή –ο διορισμός δηλαδή– του Προέδρου της Επιτροπής στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης. Το απόγευμα της Τρίτης θα διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις του Προέδρου της Επιτροπής. Προτείνουμε την αναβολή της ψηφοφορίας για τον διορισμό του, για τον απλό λόγο ότι σε 22 ημέρες πρόκειται να διεξαχθεί στην Ιρλανδία δημοψήφισμα, το οποίο έχει ζωτική σημασία για την αποδοχή ή την απόρριψη της Συνθήκης της Λισαβόνας. Σφυγμομέτρηση που δημοσιεύτηκε σήμερα μάς πληροφορεί ότι ποσοστό 62% των Ιρλανδών είναι έτοιμοι να ψηφίσουν υπέρ αυτής. Θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστούμε την ψήφο των Ιρλανδών, είτε είμαστε υπέρ είτε κατά της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο, θεωρούμε παράλογο να επισπεύσουμε την ψηφοφορία και να διορίσουμε Πρόεδρο βάσει της Συνθήκης της Νίκαιας, αντί να περιμένουμε αυτές τις 21 ημέρες, τη στιγμή που –όσοι από εμάς τουλάχιστον είναι υπέρ της Συνθήκης της Λισαβόνας– έχουμε τη δυνατότητα να διορίσουμε την Επιτροπή και τον Πρόεδρό της βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τον Οκτώβριο θα γνωρίζουμε ποια θα είναι η Συνθήκη βάσει της οποίας δεσμευόμαστε. Ο Πρόεδρος της Πολωνίας έχει δηλώσει επισήμως ότι θα υπογράψει τη Συνθήκη της Λισαβόνας μετά το ιρλανδικό δημοψήφισμα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχίας έχει με τη σειρά του δηλώσει επισήμως ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις δύο καταγγελίες σε βάρος της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς, την τελευταία φορά, είχε ανακηρύξει ομόφωνα την εν λόγω Συνθήκη συνταγματική. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος της Τσεχίας δεν θα έχει την παραμικρή δυνατότητα να αρνηθεί εφόσον η Συνθήκη θα έχει επικυρωθεί στην Πολωνία και την Ιρλανδία. Ολοκληρώνω, αλλά αυτό έχει μεγάλη σημασία, κύριε Πρόεδρε. Εν προκειμένω, διακυβεύεται η ταυτότητα του Κοινοβουλίου, και αν δεν μπορούμε να θυσιάσουμε δύο λεπτά για να το αναλογιστούμε, τότε δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας ως βουλευτές του ΕΚ. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας ζητώ να μην ψηφίσετε ούτε υπέρ ούτε κατά του κ. Barroso, αλλά να περιμένετε να ψηφίσει πρώτα ο λαός της Ιρλανδίας. Σας ζητώ να αναβάλετε τη σημερινή ψηφοφορία και να ψηφίσετε τον επόμενο μήνα, εφόσον χρειαστεί."@el10
"Ladies and gentlemen, the Conference of Presidents has voted to place the election – the appointment – of the President of the Commission on Wednesday’s agenda. On Tuesday afternoon we will hold a debate on the President of the Commission’s proposals. We propose postponing the vote on his appointment, for the simple reason that the referendum in Ireland is due to be held in 22 days’ time. This referendum is crucial to the acceptance, or rejection, of the Treaty of Lisbon. An opinion poll published today tells us that 62% of Irish people are ready to vote in favour. I believe that we must respect the people of Ireland’s vote, whether we are for or against the Treaty of Lisbon. However, it seems absurd to us, for the sake of 21 days, to bring forward a vote and appoint a president under the Treaty of Nice, when we – at least, those who are for the Treaty of Lisbon – have the possibility of having a Commission and its President appointed under the Treaty of Lisbon. In October, we will know what we are bound by. The Polish President has solemnly declared that he will sign the Treaty of Lisbon after the Irish referendum. The Czech Constitutional Court has solemnly declared that it will speed up decision making on the two complaints against the Treaty of Lisbon since, last time, it was unanimous in saying that the Treaty of Lisbon was constitutional. There is therefore no option for the Czech President to say ‘No’ once the Treaty has been ratified in Poland and Ireland. I have nearly finished, but this is very important, Mr President. It is Parliament’s identity that is at stake on this issue, and if we do not have two minutes to reflect on it then we have not done our job as MEPs. That is an important point. That is why I am asking you not to vote for or against Mr Barroso, but to vote after the people of Ireland and to postpone the vote today and to vote next month if necessary."@en4
"(FR) Señorías, la Conferencia de Presidentes ha votado la inclusión de la elección —la designación— del Presidente de la Comisión en el orden del día del miércoles. El martes por la tarde tendremos un debate sobre las propuestas de Presidente de la Comisión. Nosotros proponemos que se retrase la votación sobre su nombramiento por la sencilla razón de que está previsto que el referéndum de Irlanda se celebre dentro de 22 días. Este referéndum es crucial para la aceptación, o la desestimación, del Tratado de Lisboa. Una encuesta de opinión publicada hoy nos dice que el 62 % del pueblo irlandés está dispuesto a votar a favor. Opino que debemos respetar el voto del pueblo de Irlanda, tanto si estamos a favor como en contra del Tratado de Lisboa. Sin embargo, nos parece absurdo, que por sólo 21 días, adelantemos una votación y designemos a un presidente en virtud del Tratado de Niza, cuando tenemos la posibilidad —al menos, aquellos que estamos a favor del Tratado de Lisboa— de tener una Comisión y su Presidente designados en virtud del Tratado de Lisboa. En octubre sabremos a qué estamos sujetos. El Presidente polaco ha declarado solemnemente que firmará el Tratado de Lisboa después del referéndum irlandés. El Tribunal Constitucional checo ha declarado solemnemente que va a acelerar la toma de una decisión sobre los dos recursos presentados contra el Tratado de Lisboa, puesto que la última vez hubo unanimidad en la afirmación de que el Tratado de Lisboa era constitucional. Por tanto, el Presidente checo no tiene la opción de decir «no» una vez que el Tratado se haya ratificado en Polonia e Irlanda. Casi he acabado, pero esto es muy importante, señor Presidente. Es la identidad del Parlamento la que está en juego con esta cuestión y, si no disponemos de dos minutos para reflexionar sobre ello, entonces no hemos cumplido con nuestro trabajo como europarlamentarios. Es una cuestión importante. Por ello le pido que no votemos a favor o en contra del señor Barroso, sino que votemos después de que lo haga el pueblo de Irlanda y que pospongamos la votación de hoy hasta el mes que viene, si fuese preciso."@es21
"Austatud kolleegid! Esimeeste konverentsil hääletati, et Euroopa Komisjoni presidendi valimine – nimetamine – võetakse kolmapäevasesse päevakorda. Teisipäeva pärastlõunal toimub arutelu seoses komisjoni presidendi ettepanekutega. Teeme ettepaneku lükata komisjoni presidendi valimine edasi sellel lihtsalt põhjusel, et 22 päeva pärast toimub Iirimaal rahvahääletus. Nimetatud rahvahääletus on Lissaboni lepingu vastuvõtmise või tagasilükkamise jaoks ülioluline. Täna avaldatud arvamuste küsitlus ütleb, et 62% iirlastest on valmis lepingu poolt hääletama. Arvan, et me peame iirlaste otsust austama, sõltumata sellest, kas oleme Lissaboni lepingu poolt või selle vastu. Kuid see tundub nii absurdne, et 21 päeva ootamise asemel tahame hääletada ja valida presidendi nüüd Nice’i lepingu raames, kui – vähemalt neil, kes on Lissaboni lepingu poolt – on võimalus nimetada komisjon ja selle president juba Lissaboni lepingu raames. Oktoobris saame teada, millisest lepingust lähtuda. Poola president kinnitas pühalikult, et kavatseb pärast Iirimaa rahvahääletust Lissaboni lepingu allkirjastada. Ka Tšehhi konstitutsioonikohus teatas kindlameelselt, et kiirendab otsuste langetamist seoses kahe Lissaboni lepingu vastu esitatud kaebusega, kuna viimane kord ütles kohus üksmeelselt, et Lissaboni leping on põhiseadusega kooskõlas. Seega ei ole Tšehhi presidendil võimalik öelda „ei”, kui leping kord Poolas ja Iirimaal kinnitatud on. Olen kohe lõpetamas, kuid tahan veel midagi tähtsat lisada, austatud president. Selle küsimusega on kaalul ka parlamendi identiteet ja kui me ei leia paari minutit selle üle järele mõtlemiseks, siis ei ole me teinud oma tööd Euroopa Parlamendi liikmetena. See on väga tähtis küsimus. Seepärast palun teil mitte hääletada ei härra Barroso poolt ega tema vastu, vaid hääletada alles pärast iirlaste rahvahääletust ja lükata vajadusel praegune hääletus edasi järgmisesse kuusse."@et5
"Hyvät kollegat, puheenjohtajakokous on päättänyt äänestyksessään siirtää komission puheenjohtajan valinnan – nimittämisen – keskiviikon esityslistalle. Tiistai-iltapäivänä käymme keskustelun komission puheenjohtajan ehdotuksista. Ehdotamme, että hänen nimittämistään koskevaa äänestystä siirretään siitä yksinkertaisesta syystä, että Irlannin kansanäänestys pidetään 22 päivän kuluessa. Tämä kansanäänestys vaikuttaa ratkaisevalla tavalla Lissabonin sopimuksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Tänään julkaistun mielipidekyselyn mukaan 62 prosenttia irlantilaisista on valmiita äänestämään sopimuksen puolesta. Mielestäni meidän on kunnioitettava Irlannin kansan äänestystulosta, äänestimmepä sitten Lissabonin sopimuksen puolesta tai sitä vastaan. Mielestämme olisi kuitenkin järjetöntä, että 21 päivän vuoksi äänestetään ja nimitetään puheenjohtaja Nizzan sopimuksen mukaisesti, kun meillä – ainakin meillä, jotka kannatamme Lissabonin sopimusta – on mahdollisuus valita komissio ja nimittää sen puheenjohtaja Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Lokakuussa me kaikki tiedämme, kumpi sopimus meitä sitoo. Puolan presidentti on ilmoittanut juhlallisesti, että hän allekirjoittaa Lissabonin sopimuksen Irlannin kansanäänestyksen jälkeen. Tšekin perustuslakituomioistuin on ilmoittanut juhlallisesti, että se nopeuttaa kahden Lissabonin sopimusta koskevan kanteen käsittelyä, sillä edellisellä kerralla se totesi yksimielisesti, että Lissabonin sopimus on perustuslain mukainen. Tšekin presidentti ei siis voi vastustaa sopimusta sen jälkeen, kun Puola ja Irlanti ovat sen ratifioineet. Arvoisa puhemies, lopetan aivan kohta, mutta tämä on erittäin tärkeä asia. Tässä on nyt kysymys parlamentin identiteetistä, ja ellemme ehdi hetken aikaa pohtia asiaa, emme ole tehneet työtämme parlamentin jäseninä. Tämä on tärkeä näkökohta. Tämän vuoksi pyydän, ettette äänestä Barroson puolesta tai häntä vastaan, vaan että äänestätte sitten, kun Irlannin kansan on äänestänyt, lykkäätte tämänpäiväistä äänestystä ja äänestätte tarpeen vaatiessa ensi kuussa."@fi7
"Hölgyeim és uraim! Az Elnökök Értekezlete megszavazta, hogy a Bizottság elnökének megválasztása – kinevezése – szerepeljen a szerdai napirenden. Kedden délután vitát rendezünk a javasolt bizottsági elnökök személyéről. A kinevezéssel kapcsolatos szavazás elhalasztását indítványozzuk, mivel az írországi népszavazásra 22 nap múlva kerül sor. A népszavazás a Lisszaboni Szerződés elfogadása, illetve elutasítása szempontjából meghatározó. Egy ma megjelent közvélemény-kutatási eredmény szerint az írek 62%-a támogatná a Szerződést. Úgy gondolom, akár támogatjuk, akár ellenezzük a Lisszaboni Szerződést, tiszteletben kell tartanunk az írországi polgárok szavazatát. Ugyanakkor teljesen abszurdnak tűnik számunkra, hogy 21 nappal korábban megtartsunk egy szavazást, és még a Nizzai Szerződés értelmében válasszunk elnököt, jóllehet lehetőségünk lenne rá – legalábbis a Lisszaboni Szerződést támogatóknak –, hogy a Bizottságot és az elnök személyét már a Lisszaboni Szerződés értelmében jelöljük ki. Októberben már tudni fogjuk, mihez tartsuk magunkat. A lengyel elnök ünnepélyesen kijelentette, hogy az ír népszavazást követően aláírja a Lisszaboni Szerződést. A cseh Alkotmánybíróság ünnepélyesen kijelentette, hogy meggyorsítja a Lisszaboni Szerződést érintő két panasszal kapcsolatos döntéshozatalt, mivel legutóbb egyhangúlag úgy határoztak, hogy a Lisszaboni Szerződés nem alkotmányellenes. Éppen ezért a Szerződés lengyelországi és írországi ratifikálását követően a cseh elnök nem mondhat nemet. Máris befejezem, csak még egy fontos pont, elnök úr. A Parlament identitása forog kockán ebben a kérdésben, és ha nem szánunk rá két percet, hogy elgondolkodjunk rajta, akkor nem teljesítjük képviselői kötelességünket. Ez nagyon fontos. Ezért nem arra kérem Önöket, hogy Barroso úr mellett vagy ellen szavazzanak, hanem arra, hogy az ír népszavazás után adjuk le a voksokat, és szükség esetén halasszuk el a mai szavazást a következő hónapra."@hu11
"Onorevoli deputati, la Conferenza dei presidenti ha votato per iscrivere nell’ordine del giorno di mercoledì l’elezione e la nomina del presidente della Commissione. Martedì pomeriggio si terrà un dibattito sulle nomine per il presidente della Commissione. Noi proponiamo di rimandare la votazione in oggetto in quanto in Irlanda tra soli 22 giorni si terrà un referendum d’importanza vitale per l’accettazione o il rifiuto del trattato di Lisbona. Secondo un sondaggio pubblicato oggi il 62 per cento degli irlandesi si dichiara a favore del trattato. Ritengo si debba rispettare il voto irlandese, sia esso favorevole o contrario al trattato di Lisbona e mi sembra assurdo che per soli 21 giorni il presidente venga eletto ancora in base al trattato di Nizza, quando invece potremmo nominare il presidente in base al trattato di Lisbona, questo per lo meno è il pensiero di chi lo sostiene. In ottobre sapremo a quale trattato dovremo attenerci. Il presidente polacco ha affermato solennemente che avrebbe firmato il trattato di Lisbona solo dopo il referendum irlandese. La Corte costituzionale ceca ha inoltre dichiarato che avrebbe accelerato le decisioni sui due reclami contro il trattato di Lisbona, che era stato dichiarato costituzionale all’unanimità nel corso dell’ultima riunione. Dopo la ratifica del trattato in Polonia e in Irlanda, il presidente ceco non potrà più opporsi. Ho quasi concluso, la questione è molto importante, signor Presidente. E’ l’identità stessa del Parlamento ad essere in gioco, e non faremmo il nostro dovere di eurodeputati se non ci soffermassimo due minuti sulla questione. Si tratta di un punto importante; non vi chiedo di votare a favore o contro Barroso, ma di aspettare che gli irlandesi abbiano espresso la loro volontà rimandando la votazione prevista per oggi al mese prossimo, se necessario."@it12
"Ponios ir ponai, Pirmininkų sueiga balsavimu nusprendė į trečiadienio darbotvarkę įtraukti Komisijos pirmininko rinkimo – skyrimo klausimą. Antradienį popiet vyks diskusija dėl Komisijos pirmininko pasiūlymų. Siūlome atidėti balsavimą dėl jo skyrimo paprasčiausiai todėl, kad Airijoje referendumas turėtų būti surengtas po 22 dienų. Šis referendumas bus lemiamas patvirtinant arba atmetant Lisabonos sutartį. Šiandien paskelbta viešosios nuomonės apklausa rodo, kad 62 proc. Airijos gyventojų yra pasirengę balsuoti palankiai. Neatsižvelgiant į tai, ar mes palaikome, ar esame prieš Lisabonos sutartį, manau, kad privalome gerbti Airijos žmonių balsavimą. Tačiau manome, kad absurdiška pagreitinti balsavimą dėl 21 dienos ir balsuoti bei paskirti pirmininką pagal Nicos sutartį, kai turime – bent jau tie, kurie palaiko Lisabonos sutartį – galimybę paskirti Komisiją ir jos pirmininką pagal Lisabonos sutartį. Spalio mėn. žinosime, ko turime laikytis. Lenkijos prezidentas iškilmingai paskelbė, kad jis pasirašys Lisabonos sutartį po referendumo Airijoje. Čekijos konstitucinis teismas iškilmingai paskelbė, kad jis greičiau priims sprendimą dėl dviejų skundų dėl Lisabonos sutarties, nes paskutinį kartą jis vienbalsiai nusprendė, kad Lisabonos sutartis neprieštaravo konstitucijai. Todėl, kai Sutartis bus ratifikuota Lenkijoje ir Airijoje, Čekijos prezidentas negalės pasakyti „ne“. Aš jau beveik baigiau, tačiau, pone pirmininke, tai yra labai svarbu. Tai yra susiję su Parlamento tapatumo klausimu ir jeigu neturime dviejų minučių apie tai pamąstyti, mes neatlikome savo, kaip EP narių, pareigų. Tai svarbu. Todėl prašau jūsų nebalsuoti už ar prieš J. M. Barosso, o balsuoti po Airijos žmonių balsavimo ir šiandien atidėti balsavimą ir, jeigu reikės, balsuoti kitą mėnesį."@lt14
"Dāmas un kungi! Priekšsēdētāju konference ir nobalsojusi par Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanu/iecelšanas iekļaušanu trešdienas darba kārtībā. Otrdienas pēcpusdienā notiks debates par Komisijas priekšsēdētāja priekšlikumiem. Mēs ierosinām atlikt balsojumu par Komisijas priekšsēdētāja iecelšanu tā vienkāršā iemesla dēļ, ka pēc 22 dienām Īrijā notiks referendums. Šis referendums izšķirs, vai Lisabonas līgums tiks pieņemts vai noraidīts. Šodien publicētā sabiedriskās domas aptauja liecina, ka 62 % Īrijas iedzīvotāju ir gatavi balsot par šo līgumu. Es uzskatu, ka mums ir jāciena Īrijas iedzīvotāju balsojums, neraugoties uz to, vai mēs esam par vai pret Lisabonas līgumu. Tomēr, mūsuprāt, ir muļķīgi ierosināt balsojumu 21 dienu agrāk un iecelt priekšsēdētāju saskaņā ar Nicas līgumu, ja mēs — vismaz tie, kuri esam par Lisabonas līgumu, — varam iegūt Komisiju un tās priekšsēdētāju, kas iecelts saskaņā ar Lisabonas līgumu. Oktobrī mēs uzzināsim, kurš līgums mums būs saistošs. Polijas prezidents ir svinīgi paziņojis, ka pēc Īrijas referenduma parakstīs Lisabonas līgumu. Čehijas Konstitucionālā tiesa ir solījusi pasteidzināt lēmuma pieņemšanu par divām sūdzībām saistībā ar Lisabonas līgumu, tā kā pagājušajā reizē tā vienprātīgi atzina Lisabonas līgumu par atbilstošu Konstitūcijai. Tādējādi, līdz ar līguma ratificēšanu Polijā un Īrijā, Čehijas prezidentam vairs nav iespējas pateikt „nē”. Esmu gandrīz pabeidzis, priekšsēdētāja kungs, bet tas ir ļoti svarīgi. Šajā gadījumā ir runa par Parlamenta identitāti un, ja mēs nevaram atvēlēt divas minūtes, lai to pārdomātu, tad mēs kā Eiropas Parlamenta deputāti neesam izpildījuši savu uzdevumu. Tas ir svarīgs jautājums. Tāpēc es jūs lūdzu nebalsot par vai pret kungu, bet balsot pēc tam, kad Īrijas iedzīvotāji būs izdarījuši savu izvēli, un atlikt šodienas balsojumu, vajadzības gadījumā balsojot nākamajā mēnesī."@lv13
"Chers collègues, la Conférence des Présidents a décidé par un vote de mettre à l'ordre du jour, mercredi, l'élection, la nomination du Président de la Commission. Nous aurons un débat, mardi après-midi, sur les propositions du Président de la Commission. Nous proposons de repousser le vote sur sa nomination, pour la simple raison que dans 22 jours aura lieu le référendum en Irlande. Ce référendum est crucial pour l'acceptation, ou le refus, du traité de Lisbonne. Un sondage qui est sorti aujourd'hui nous dit que 62 % des Irlandais s'apprêtent à voter oui. Je trouve que nous devons respecter le vote des Irlandais, que nous soyons pour ou contre le traité de Lisbonne, mais que nommer un président sous le traité de Nice, alors que nous avons la possibilité, en tout cas ceux qui sont pour le traité de Lisbonne, d'avoir une Commission et son Président nommés sous le traité de Lisbonne, cela nous paraît aberrant d'avancer un vote pour 21 jours. En octobre, nous saurons à quoi nous en tenir. Le Président polonais a déclaré solennellement qu'il signerait le traité de Lisbonne après le référendum irlandais. La Cour constitutionnelle tchèque a déclaré solennellement qu'elle activerait la décision sur les deux plaintes contre le traité de Lisbonne parce que, la dernière fois, c'est à l'unanimité qu'elle avait dit que le traité de Lisbonne était constitutionnel. Il n'y avait donc aucune possibilité pour le Président tchèque de dire non, une fois le traité ratifié en Pologne, une fois le traité ratifié en Irlande. J'ai tout de suite fini, mais c'est très important, Monsieur le Président. C'est le Parlement qui joue son identité sur cette question, et si nous n'avons pas deux minutes pour réfléchir, nous n'avons pas joué notre rôle de parlementaires. Ça, c'est une chose importante. C'est pour cela que je vous demande, non pas de voter oui ou non sur M. Barroso, mais de voter après les Irlandais et de repousser le vote aujourd'hui et de voter le mois prochain si nécessaire."@mt15
"Dames en heren, de Conferentie van voorzitters heeft in een stemming besloten om de verkiezing – de benoeming – van de voorzitter van de Commissie voor woensdag op de agenda te zetten. Wij zullen dinsdagmiddag debatteren over de voorstellen van de voorzitter van de Commissie. Ons voorstel is de stemming over zijn benoeming uit te stellen om de eenvoudige reden dat over 22 dagen het referendum in Ierland zal plaatsvinden. Dit referendum is van doorslaggevend belang voor het al dan niet aanvaarden van het Verdrag van Lissabon. Volgens een vandaag gepubliceerde peiling gaat 62 procent van de Ieren ja zeggen. Ik vind dat we de Ierse stemming moeten respecteren, of we nu voor of tegen het Verdrag van Lissabon zijn, maar een voorzitter onder het Verdrag van Nice benoemen, terwijl wij, of in ieder geval degenen die vóór het Verdrag van Lissabon zijn, de mogelijkheid hebben een Commissie en voorzitter benoemd te krijgen onder het Verdrag van Lissabon, dat vinden wij absurd, even absurd als slechts 21 dagen daarvóór een stemming hierover houden. In oktober zullen we weten waar we ons aan te houden hebben. De Poolse president heeft plechtig verklaard dat hij het Verdrag van Lissabon zou ondertekenen na het Ierse referendum. Het Tsjechische Constitutionele Hof heeft plechtig verklaard dat het vaart zou zetten achter zijn besluit over de twee klachten tegen het Verdrag van Lissabon, omdat het de laatste keer unaniem heeft gesteld dat het Verdrag van Lissabon grondwettelijk is. Zodra het Verdrag geratificeerd is in Polen en Ierland, heeft de Tsjechische president dus geen enkele mogelijkheid meer om nee te zeggen. Ik ga zo afronden, maar dit is heel belangrijk, mijnheer de Voorzitter. De identiteit van het Parlement is in het geding in deze kwestie, en als we niet even de tijd nemen om na te denken, zullen we onze rol als Parlementsleden niet hebben vervuld. Dat is een serieuze zaak. Het gaat niet om een ja of nee tegen mijnheer Barroso, ik verzoek u slechts om pas na de Ieren te stemmen, de stemming vandaag uit te stellen en zo nodig pas komende maand te stemmen."@nl3
"Panie i panowie! Konferencja Przewodniczących głosowała nad umieszczeniem wyboru – nominacji – przewodniczącego Komisji w porządku dnia na środę. We wtorek po południu będziemy debatować nad wnioskami przewodniczącego Komisji. Proponujemy przełożenie głosowania nad nominacją, z tego prostego powodu, że za 22 dni ma się odbyć referendum w Irlandii. To referendum ma kluczowe znaczenie dla przyjęcia lub odrzucenia traktatu z Lizbony. Z opublikowanych dziś wyników sondażu opinii publicznej wynika, że 62% Irlandczyków chce głosować za traktatem. Uważam, że musimy respektować głos narodu irlandzkiego, niezależnie od tego, czy popieramy traktat z Lizbony, czy nie. Wydaje nam się jednak niedorzeczne, aby z powodu 21 dni przesuwać głosowanie na wcześniejszy termin i mianować przewodniczącego zgodnie z traktatem z Nicei, skoro mamy możliwość – a przynajmniej ci, którzy popierają traktat lizboński –mianowania Komisji i jej przewodniczącego zgodnie z traktatem z Lizbony. W październiku dowiemy się, co jest dla nas wiążące. Polski prezydent uroczyście obiecał, że podpisze traktat z Lizbony po referendum w Irlandii. Czeski Trybunał Konstytucyjny uroczyście ogłosił, że przyspieszy proces decyzyjny w sprawie dwóch skarg dotyczących traktatu z Lizbony, ponieważ ostatnim razem jednogłośnie wypowiedział się, że traktat ten jest zgodny z konstytucją. Czeski prezydent nie będzie miał zatem możliwości powiedzieć „nie”, gdy traktat zostanie ratyfikowany przez Polskę i Irlandię. Już kończę, ale to jest bardzo ważne, panie przewodniczący. W grę wchodzi tożsamość Parlamentu i jeśli nie będziemy mieli dwóch minut, aby się nad tym zastanowić, to nie wywiążemy się ze swojego zadania jako posłowie do PE. To ważna sprawa. Dlatego też nie proszę państwa, aby głosowali państwo za panem Barroso czy przeciw niemu, ale aby głosowali państwo po referendum w Irlandii i aby przełożyć dzisiejsze głosowanie i w razie konieczności głosować w przyszłym miesiącu."@pl16
". Caros colegas, a Conferência dos Presidentes votou favoravelmente a inclusão, na ordem do dia de quarta-feira, da eleição - nomeação - do Presidente da Comissão. Na terça-feira à tarde, realizaremos um debate sobre as propostas do Presidente da Comissão. Nós propomos o adiamento da votação relativa à sua nomeação pela simples razão de que, dentro de 22 dias, terá lugar o referendo na Irlanda. Esse referendo é crucial para a aceitação, ou a recusa, do Tratado de Lisboa. Uma sondagem hoje publicada afirma que 62% dos irlandeses estão a preparar-se para votar sim. Penso que devemos respeitar o voto dos Irlandeses, sejamos nós a favor ou contra o Tratado de Lisboa, mas parece-nos aberrante avançarmos já com a nomeação de um Presidente ao abrigo do Tratado de Nice, quando teremos a possibilidade - pelo menos aqueles que são favoráveis ao Tratado de Lisboa - de escolher uma Comissão e o seu respectivo Presidente, dentro de apenas 21 dias, ao abrigo do Tratado de Lisboa. Em Outubro saberemos com que contamos. O Presidente polaco declarou solenemente que assinaria o Tratado de Lisboa após o referendo irlandês. O Tribunal Constitucional checo declarou solenemente que agilizaria a decisão sobre as duas queixas contra o Tratado de Lisboa pois, da última vez, tinha afirmado por unanimidade a constitucionalidade do Tratado de Lisboa. Assim, não havia qualquer hipótese de o Presidente checo dizer não, após a ratificação do Tratado na Polónia e na Irlanda. Vou terminar já, Senhor Presidente, mas é muito importante. É a identidade do Parlamento que está em jogo nesta questão, e, se não tivermos dois minutos para reflectir, não teremos desempenhado o nosso papel de deputados. É muito importante. É por isso que lhes peço, não que votem a favor ou contra José Manuel Barroso, mas que votem depois dos irlandeses e que adiem hoje a votação para o próximo mês, se necessário."@pt17
"Doamnelor şi domnilor, Conferinţa preşedinţilor a votat pentru plasarea alegerii – numirii – preşedintelui Comisiei pe ordinea de zi de miercuri. Marţi după-amiază vom organiza o dezbatere privind propunerile pentru preşedintele Comisiei. Propunem amânarea votului asupra numirii acestuia, pentru simplul motiv că referendumul din Irlanda va avea loc peste 22 zile. Acest referendum este crucial pentru acceptarea sau respingerea Tratatului de la Lisabona. Un sondaj de opinie publicat astăzi arată că 62% dintre cetăţenii irlandezi sunt pregătiţi pentru a vota în favoarea tratatului. Consider că trebuie să respectăm votul poporului irlandez, indiferent dacă suntem pentru sau împotriva Tratatului de la Lisabona. Totuşi, ni se pare absurd ca pentru a câştiga 21 de zile să anticipăm un vot şi să numim un preşedinte în temeiul Tratatului de la Nisa, de vreme ce noi – cel puţin cei care sunt pentru Tratatul de la Lisabona – avem posibilitatea de a avea o Comisie şi un preşedintele al acesteia numiţi în temeiul Tratatului de la Lisabona. În luna octombrie vom afla în temeiul cărui tratat trebuie să acţionăm. Preşedintele polonez a declarat solemn că va semna Tratatul de la Lisabona după referendumul irlandez. Curtea Constituţională cehă a declarat solemn că va urgenta luarea unei decizii în ceea ce priveşte cele două plângeri împotriva Tratatului de la Lisabona, deoarece, ultima oară, părerile erau unanime în sensul că Tratatul de la Lisabona este constituţional. Preşedintele ceh nu are prin urmare posibilitatea de a spune „Nu” odată ce tratatul va fost ratificat în Polonia şi Irlanda. Aproape că am terminat, dar mai am de spus un lucru foarte important, domnule Preşedinte. Aici este în joc identitatea Parlamentului şi, dacă nu găsim două minute pentru a reflecta asupra acestei probleme, atunci nu ne facem datoria de membri ai Parlamentului European. Este un lucru important. De aceea, vă cer să nu votaţi pentru sau împotriva domnului Barroso, ci să vă pronunţaţi după votul cetăţenilor irlandezi şi să amânaţi astăzi votul pentru luna viitoare, dacă este necesar."@ro18
"Dámy a páni, Konferencia predsedov prijala do programu na stredu voľbu – vymenovanie – predsedu Komisie. V utorok popoludní povedieme rozpravu o návrhoch predsedu Komisie. Navrhujeme odložiť hlasovanie o jeho menovaní. Jednoduchým dôvodom je, že v Írsku sa má o 22 dní konať referendum. Toto referendum je kľúčové pre prijatie alebo odmietnutie Lisabonskej zmluvy. Prieskum verejnej mienky, ktorý bol dnes zverejnený, uvádza, že 62 % írskych občanov je pripravených hlasovať kladne. Som presvedčený, že musíme rešpektovať hlas írskych občanov, či už Lisabonskú zmluvu podporujeme, alebo nie. Zdá sa nám však absurdné hlasovať a vymenovať predsedu na 21 dní v zmysle Zmluvy z Nice, keď – aspoň tí z nás, ktorí podporujú Lisabonskú zmluvu – máme možnosť vymenovať Komisiu a jej predsedu podľa Lisabonskej zmluvy. V októbri budeme vedieť, ktorá zmluva je záväzná. Poľský prezident vyhlásil, že Lisabonskú zmluvu podpíše po referende v Írsku. Český ústavný súd vyhlásil, že urýchli rozhodovanie o dvoch sťažnostiach podaných proti Lisabonskej zmluve, pretože naposledy ju jednohlasne vyhlásil za ústavnú. Preto český prezident nemá možnosť povedať „nie“, keď zmluvu ratifikuje Poľsko a Írsko. Už budem končiť, ale toto je veľmi dôležité, pán predseda. Táto otázka ohrozuje identitu Parlamentu a ak sa nad ňou aspoň na dve minúty nezamyslíme, nesplnili sme svoju úlohu ako poslanci Európskeho parlamentu. To je dôležité. Preto od vás nežiadam, aby ste hlasovali za alebo proti pánovi Barrosovi, ale aby ste hlasovali až po občanoch Írska a dnes odložili hlasovanie a hlasovali na budúci mesiac, ak bude treba."@sk19
"Gospe in gospodje, konferenca predsednikov je izglasovala, da bo izvolitev – imenovanje – predsednika Komisije uvrstila na sredin dnevni red. V torek popoldne bomo razpravljali o predlogih za predsednika Komisije. Predlagamo, da preložimo glasovanje glede tega imenovanja zaradi preprostega razloga, ker se bo referendum na Irskem zgodil čez 22 dni. Ta referendum je bistven za sprejem ali zavrnitev Lizbonske pogodbe. Javnomnenjska raziskava, ki je bila objavljena danes, pravi, da je za pripravljenih glasovati 62 % Ircev. Menim, da moramo spoštovati voljo irskega ljudstva, naj smo za ali proti Lizbonski pogodbi. Vendar se nam zdi absurdno, da bi zaradi teh 21 dni imeli glasovanje in imenovali predsednika v skladu s Pogodbo iz Nice, če pa imamo – vsaj tisti, ki smo za Lizbonsko pogodbo – možnost imenovanja Komisije in njenega predsednika v skladu z Lizbonsko pogodbo. Oktobra bomo vedeli, kaj nas obvezuje. Poljski predsednik je svečano izjavil, da bo podpisal Lizbonsko pogodbo po irskem referendumu. Češko ustavno sodišče je slovesno izjavilo, da bo pospešilo odločanje glede dveh pritožb glede Lizbonske pogodbe, saj je prejšnjikrat soglasno izjavilo, da je Lizbonska pogodba ustavna. Zato obstaja možnost, da češki predsednik reče „Ne“, ko bo pogodba ratificirana na Poljskem in Irskem. Skoraj sem končal, vendar je to zelo pomembno, gospod predsednik. Pri tem vprašanju gre za identiteto Parlamenta in če nimamo dveh minut, da bi o tem premislili, potem nismo opravili svojega dela kot poslanci. To je pomembna točka. Zato vas prosim, da ne glasujemo za ali proti gospodu Barrosu, ampak da glasujemo za Irci in da preložimo glasovanje z danes na naslednji mesec, če bo potrebno."@sl20
"Mina damer och herrar! Talmanskonferensen har genom omröstning beslutat att ta med valet – utnämnandet – av kommissionens ordförande på onsdagens föredragningslista. På tisdag eftermiddag kommer vi att diskutera förslagen från kommissionens ordförande. Vi föreslår att vi skjuter upp omröstningen för utnämnandet av honom till ordförande av den enkla anledningen att folkomröstningen i Irland ska ske om 22 dagar. Denna folkomröstning är nödvändig för att Lissabonfördraget ska kunna godkännas eller förkastas. Enligt en opinionsundersökning som offentliggjordes i dag kommer 62 procent av den irländska befolkningen att rösta för fördraget. Jag anser att vi måste respektera den irländska folkomröstningen oavsett om vi är för eller mot Lissabonfördraget. Med tanke på att det bara är 21 dagar som det rör sig om tycker vi att det är dumt att tidigarelägga en omröstning och utse en ordförande under Nicefördraget när vi, åtminstone vi som är för Lissabonfördraget, kan ha en kommission och en ordförande som har utsetts enligt Lissabonfördraget. I oktober kommer vi att veta vilket fördrag det är som vi måste följa. Polens president har högtidligt proklamerat att han kommer att ratificera Lissabonfördraget efter den irländska folkomröstningen. Den tjeckiska författningsdomstolen har högtidligt proklamerat att den kommer att skynda på beslutsfattandet i fråga om de två klagomålen mot Lissabonfördraget, eftersom författningsdomstolen förra gången efter enhälligt beslut sade att Lissabonfördraget var grundlagsenligt. Tjeckiens president har därför inget annat val än att säga ”Ja” så fort fördraget har ratificerats av Polen och Irland. Jag är nästan klar, men detta är mycket viktigt, herr talman. Det är parlamentets identitet som står på spel och om vi inte har två minuter över till att reflektera över detta har vi inte gjort vårt jobb som parlamentsledamöter. Detta är en viktig punkt. Därför ber jag er om att inte rösta varken för eller mot José Manuel Barroso, utan att rösta efter att det irländska folket har sagt sitt och senarelägga omröstningen i dag och i stället rösta nästa månad om detta är nödvändigt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph