Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-07-15-Speech-3-190"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090715.12.3-190"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, yo también quiero aprovechar esta ocasión para condenar de una forma muy firme y mostrar nuestra consternación ante los hechos recientes ocurridos en Honduras. He tenido ocasión de seguir la situación del país y de la región en los últimos años, precisamente en mi condición de vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Centroamérica, y es para mí especialmente significativo y muy importante que en el primer día de debate político de esta Cámara tratemos este tema. Demuestra que se trata de un tema fundamental; se trata del triste y lamentable honor de considerarse el primer golpe de Estado en un país centroamericano en el siglo XXI, y esto es algo que no debemos olvidar. Así pues, no solamente condeno enérgicamente el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya, sino que insto también a la Unión Europea a que no reconozca al golpista Micheletti. Y creo que es imperativo que la Unión Europea insista, como está haciendo de hecho, en la reinstauración del orden constitucional. Es fundamental pensar en la preparación seria, responsable, creíble de las elecciones en noviembre de 2009 y, por ello, celebro también que, al menos de momento, se congelen las relaciones para un acuerdo de asociación con la región. Pido también, en cualquier caso, que, tal como han hecho otros actores, el Banco Mundial o los Estados Unidos, se congele la ayuda también en términos de apoyos comerciales, exceptuando en cualquier caso la ayuda humanitaria. Más allá de estas medidas, creo que es importante recordar la necesidad de llevar a cabo una investigación clara, concisa, sobre las responsabilidades que ha habido en este golpe de Estado. Es evidente que hay muchas responsabilidades y es evidente que detrás de este golpe hay otros muchos actores y que en algunos casos ni siquiera sabemos sus nombres. Creo que la Unión Europea debería instar a esa investigación y que para ello también es necesario que haya un envío constante, presente, de delegaciones internacionales que puedan apoyar los movimientos que existen en estos momentos en el país, para poder exigir, reclamar, solicitar esa democracia que se les ha arrebatado."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, i já chci využít této příležitosti k tomu, abych ostře odsoudil nedávné události v Hondurasu a vyjádřil své zděšení. Sledoval jsem situaci v zemi a regionu v posledních pěti letech ve své funkci místopředsedy delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky; je pro mě velmi významné a nanejvýš důležité, že o této věci jednáme v první den politické rozpravy v tomto Parlamentu. Tato skutečnost ukazuje, že se jedná o zásadní otázku: tato událost má smutnou a politováníhodnou čest být považována za první státní převrat ve středoamerické zemi v 21. století, a na to bychom neměli zapomínat. Proto nejen důrazně odsuzuji státní převrat vůči prezidentovi Zelayaovi, ale také naléhavě vyzývám Evropskou unii, aby neuznala vůdce převratu Roberta Michelettiho. Dále jsem přesvědčen, že je naprosto nezbytné, aby Evropská unie trvala na znovunastolení ústavního pořádku, jak již činí. Je zásadní, aby byly volby v listopadu 2009 připraveny seriózně, odpovědně a důvěryhodně. A s ohledem na to jsem rád, že rozhovory zaměřené na uzavření dohody o přidružení s touto oblastí byly prozatím pozastaveny. Rovněž žádám, abychom pozastavili pomoc v podobě obchodní podpory, jako to udělali jiní, například Světová banka nebo Spojené státy americké, s výjimkou humanitární pomoci. Vedle těchto opatření je podle mě důležité mít na paměti nutnost provést jasné a důsledné vyšetřování toho, kdo by měl nést odpovědnost za tento státní převrat. Je jasné, že odpovědnost má mnoho lidí, že za tímto převratem je mnoho dalších zájmů a že v některých případech dokonce neznáme ani jména těchto osob. Jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla naléhat na takové vyšetřování a aby se tak stalo, potřebujeme na místo vyslat trvalé mezinárodní delegace, které budou schopny podpořit nová hnutí v zemi, jež požadují, aby jim byla navrácena demokracie, která jim byla odňata."@cs1
"Hr. formand! Jeg ønsker også at benytte denne lejlighed til på det kraftigste at fordømme og udtrykke vores forfærdelse over de seneste begivenheder i Honduras. Jeg har fulgt situationen i landet og regionen i de senere år i min egenskab af næstformand for Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika. Det er særlig vigtigt for mig og af største betydning, at vi diskuterer denne sag på den første dag med politiske forhandlinger her i Parlamentet. Der er tale om et grundlæggende problem. Begivenheden har den sørgelige og beklagelige ære af at blive betragtet som det første statskup i et mellemamerikansk land i det 21. århundrede, og det er noget, vi ikke bør glemme. Derfor fordømmer jeg ikke blot på det kraftigste statskuppet mod præsident Zelaya, men jeg opfordrer også EU til ikke at anerkende kuplederen, Roberto Micheletti. Endvidere mener jeg, at det er afgørende, at EU, sådan som det faktisk allerede gør, insisterer på, at den konstitutionelle orden genetableres. Det er vigtigt, at valget i november 2009 forberedes på en seriøs, ansvarlig og troværdig måde, og med det i tankerne er jeg også glad for, at forhandlingerne om at indgå en associeringsaftale med regionen er blevet suspenderet, i hvert fald indtil videre. Jeg anmoder også om, at vi suspenderer hjælpen i form af handelsstøtte, ligesom andre som f.eks. Verdensbanken eller USA har gjort det, med undtagelse af den humanitære bistand. Ud over disse foranstaltninger mener jeg, at det er vigtigt at huske, at det er nødvendigt at foretage en klar og nøjagtig undersøgelse af, hvem der skal holdes ansvarlig for dette statskup. Det er klart, at der er mange, som er ansvarlige, at der ligger mange andre interesser bag dette kup, og i nogle tilfælde kender vi ikke engang deres navne. Jeg mener, at EU skal presse på for en sådan undersøgelse, og for at det kommer til at ske, skal vi udsende permanente, internationale delegationer på stedet, som kan støtte de bevægelser, der opstår i landet, for at stille krav om og opfordre til det demokrati, som er blevet taget fra dem."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte diese Gelegenheit ebenfalls nutzen, um die jüngsten Ereignisse in Honduras entschieden zu verurteilen und unsere Bestürzung darüber auszudrücken. Ich habe die Lage im Land und in der Region in den letzten Jahren in meiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Mittelamerikas mitverfolgt; es ist für mich besonders aussagekräftig und von größter Bedeutung, dass wir über diese Angelegenheit am ersten Tag der politischen Debatten in diesem Haus beraten. Dies zeigt, dass es sich hierbei um eine Angelegenheit von grundlegender Bedeutung handelt: Diesem Ereignis wird die zweifelhafte und bedauerliche Ehre zuteil, dass es als erster Staatsstreich in einem mittelamerikanischen Land im 21. Jahrhundert angesehen wird, und dies sollten wir nicht vergessen. Daher verurteile ich nicht nur entschieden den Staatsstreich gegen Präsident Zelaya, sondern fordere die Europäische Union auch dringend auf, den Anführer des Staatsstreichs, Roberto Micheletti, nicht anzuerkennen. Ferner glaube ich, dass es von grundlegender Bedeutung ist, dass die Europäische Union auf die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung besteht, wie sie dies in der Tat derzeit auch tut. Es ist entscheidend, dass die Wahlen vom November 2009 in seriöser, verantwortungsvoller und glaubwürdiger Weise vorbereitet werden und vor diesem Hintergrund freue ich mich auch, dass die Gespräche, die auf den Abschuss eines Assoziierungsabkommens mit der Region abzielen, zumindest bis auf Weiteres ausgesetzt wurden. Ich habe auch darum gebeten, Hilfeleistungen in Form von Handelsförderungen – mit Ausnahme von humanitärer Hilfe – auszusetzen, wie es die Weltbank und die Vereinigten Staaten bereits getan haben. Neben diesen Maßnahmen halte ich es für wichtig daran zu erinnern, dass eine klare und präzise Untersuchung darüber durchgeführt werden muss, wer für diesen Staatsstreich Verantwortung trägt. Es ist klar, dass viele Personen verantwortlich sind, dass noch viele andere Personen hinter diesem Staatsstreich stehen, deren Namen wir in manchen Fällen nicht einmal kennen. Ich glaube, die Europäische Union sollte auf eine solche Untersuchung drängen und zu diesem Zweck ist es erforderlich, dass wir permanente, vor Ort tätige internationale Delegationen aussenden, welche die im Land entstehenden Bewegungen unterstützen können, um die Demokratie, die ihnen genommen wurde, zurückzuverlangen und einzufordern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ, και εγώ, να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να καταδικάσω έντονα και να εκφράσω την ανησυχία μας για τα πρόσφατα γεγονότα στην Ονδούρα. Παρακολουθώ την κατάσταση στη χώρα και την περιοχή τα τελευταία λίγα χρόνια, στο πλαίσιο του ρόλου μου ως αντιπροέδρου της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής· είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα και υπέρτατη σημασίας το γεγονός ότι συζητούμε αυτό το θέμα την πρώτη μέρα της πολιτικής συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για θεμελιώδες ζήτημα: το γεγονός έχει το θλιβερό προνόμιο να θεωρείται το πρώτο σε χώρας της Κεντρικής Αμερικής τον 21ο αιώνα, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνούμε. Ως εκ τούτου, όχι μόνο καταδικάζω έντονα το κατά του Προέδρου Zelaya, αλλά παροτρύνω και την ΕΕ να μην αναγνωρίσει τον ηγέτη του πραξικοπήματος, Roberto Micheletti. Επιπλέον, πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να επιμείνει, όπως, στην πραγματικότητα, ήδη πράττει, στην αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Είναι κρίσιμης σημασίας να προετοιμαστούν οι εκλογές του Νοεμβρίου του 2009 κατά τρόπο σοβαρό, υπεύθυνο και αξιόπιστο και, λαμβανομένου αυτού υπόψη, χαίρομαι επίσης για την αναστολή, τουλάχιστον επί του παρόντος, των συνομιλιών που αποσκοπούν στη σύναψη μιας συμφωνίας σύνδεσης με την περιοχή. Ζητώ επίσης να αναστείλουμε την παροχή ενίσχυσης υπό τη μορφή εμπορικής ενίσχυσης, όπως έχουν πράξει και άλλοι, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα ή οι ΗΠΑ, με μόνη εξαίρεση την ανθρωπιστική βοήθεια. Πέραν αυτών των μέτρων, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε την ανάγκη διεξαγωγής μιας σαφούς και περιεκτικής έρευνας σχετικά με το ποιος ευθύνεται γι' αυτό το . Είναι σαφές ότι ευθύνονται πολλοί άνθρωποι, ότι πίσω από αυτό το πραξικόπημα κρύβονται πολλά άλλα συμφέροντα και, σε μερικές περιπτώσεις, δεν γνωρίζουμε καν τα ονόματά τους. Πιστεύω ότι η ΕΕ θα πρέπει να πιέσει για τη διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας και, για να συμβεί αυτό, πρέπει να στείλουμε μόνιμες, επιτόπιες διεθνείς αντιπροσωπείες, που μπορούν να στηρίξουν τα κινήματα που αναδύονται στη χώρα, με σκοπό να απαιτήσουν, να αποκαταστήσουν και να ζητήσουν τη δημοκρατία που τους αφαιρέθηκε."@el10
"Mr President, I, too, wish to use this opportunity to strongly condemn and to express our dismay at the recent events in Honduras. I have been following the situation in the country and the region in the last few years in my role as Vice-Chairman of the Delegation for Relations with the Countries of Central America; it is particularly significant for me and of the utmost importance that we are discussing this matter on the first day of political debate in this House. That fact shows that this is a fundamental issue: the event has the sad and regrettable honour of being considered the first in a Central American country in the 21st century, and that is something we should not forget. Therefore, I not only strongly condemn the against President Zelaya, but I also urge the European Union not to recognise the coup leader, Roberto Micheletti. Furthermore, I believe it is vital that the European Union insists, as it is in fact already doing, that constitutional order be restored. It is crucial that the November 2009 elections should be prepared in a serious, responsible and credible manner and, with that in mind, I am also pleased that talks aimed at forming an association agreement with the region have been suspended, at least for the time being. I also ask that we suspend aid in the form of trade support, as others such as the World Bank or the United States have done, with the exception of humanitarian aid. Beyond these measures, I think it is important to remember the need to carry out a clear and concise investigation into who should be held accountable in this . It is clear that many people are responsible, that there are many other interests behind this coup and, in some cases, we do not even know their names. I believe the European Union should press for such an investigation and, for that to happen, we need to send permanent, on-site international delegations who can support the movements that are emerging in the country, in order to demand, reclaim and call for the democracy that has been taken from them."@en4
"Austatud juhataja! Ka mina soovin kasutada võimalust, et mõista karmilt hukka ja väljendada meie jahmatust Hondurases aset leidnud hiljutiste sündmuste üle. Olen jälginud olukorda kõnealuses riigis ja piirkonnas viimastel aastatel Kesk-Ameerika riikide suhete delegatsiooni aseesimehena. Minu jaoks on eriti tähenduslik ja ülimalt oluline, et käsitleme seda küsimust siinse parlamendikoosseisu poliitilise arutelu esimesel päeval. See näitab, et tegemist on keskse küsimusega: kõnealusel sündmusel on kurb ja kahetsusväärne au olla peetud esimeseks riigipöördeks Kesk-Ameerika riigis 21. sajandil ja seda me ei tohiks unustada. Seetõttu ma mitte ainult ei mõista seda president Zelaya vastu suunatud riigipööret hukka, vaid ka nõuan tungivalt, et Euroopa Liit ei tunnustaks selle juhti Roberto Michelettit. Pealegi pean ülitähtsaks, et Euroopa Liit nõuaks kindlalt, mida ta tegelikult ka juba teeb, põhiseadusliku korra taastamist. On kriitilise tähtsusega, et 2009. aasta novembri valimised valmistataks ette tõsisel, vastutustundlikul ja usaldusväärsel moel, ning seda silmas pidades on mul ka hea meel, et läbirääkimised assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks selle piirkonnaga on vähemalt praeguseks peatatud. Ma palun ka, et me peataksime oma kaubandustoetuse näol antava abi, nagu on teinud näiteks Maailmapank või Ameerika Ühendriigid, erand tuleb teha vaid humanitaarabile. Minu arvates on tähtis, et peale nende meetmete peetaks meeles ka vajadust korraldada selge ja lühike juurdlus selle üle, keda tuleks selle riigipöörde eest vastutavaks pidada. On selge, et paljud inimesed on vastutavad ja et selle riigipöörde taga on palju muid huve ning et mõnel juhul me isegi ei tea osaliste nimesid. Olen veendunud, et Euroopa Liit peaks avaldama selle juurdluse korraldamiseks survet, mistõttu on meil vaja kohapeale saata alalised rahvusvahelised delegatsioonid, kes saavad riigis esile kerkivaid liikumisi toetada, et nõuda demokraatiat ja võita tagasi see, mis neilt on ära võetud."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan edellisten puhujien tavoin käyttää tämän tilaisuuden tuomitakseni Hondurasin viimeaikaiset tapahtumat ja ilmaistakseni ryhmäni tyrmistyksen niiden johdosta. Olen seurannut Hondurasin ja Keski-Amerikan tilannetta viime vuosina toimiessani suhteista Keski-Amerikan maihin vastaavan valtuuskunnan varapuheenjohtajana. Pidän erittäin merkittävänä ja tärkeänä sitä, että me keskustelemme Hondurasin tilanteesta tämän parlamentin ensimmäisenä istuntopäivänä. Se osoittaa, että kyse on erittäin keskeisestä kysymyksestä. Hondurasilla on surullinen kunnia toimia 2000-luvun ensimmäisen vallankaappauksen näyttämönä Keski-Amerikassa, ja se meidän on syytä muistaa. Sen vuoksi en ainoastaan tuomitse presidentti Zelayan vastaista vallankaappausta, vaan myös vaadin Euroopan unionia pidättäytymään tunnustamasta vallankaappauksen johtajaa, Roberto Michelettiä. Pidän lisäksi erittäin tärkeänä, että Euroopan unioni vaatii perustuslaillisen järjestyksen palauttamista, kuten se jo tekeekin. Marraskuussa 2009 pidettävät vaalit on ehdottomasti valmisteltava asianmukaisella, vastuullisella ja uskottavalla tavalla. Sen vuoksi pidän tervetulleena sitä, että alueen kanssa käytävät assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut on jäädytetty ainakin toistaiseksi. Pyydän, että Euroopan unioni keskeyttää myös kaupan tukemisen, kuten Maailmanpankki ja Yhdysvallat ovat muun muassa tehneet, humanitääristä apua lukuun ottamatta. Näiden toimenpiteiden lisäksi on tärkeää muistaa, että vallankaappauksen syyllisten löytämiseksi on tarpeen suorittaa selkeä ja ytimekäs tutkimus. On selvää, että syyllisiä on useita, että vallankaappauksen taustalla on monia muita intressejä ja että me emme joiltain osin tunne edes syyllisten nimiä. Katson, että Euroopan unionin pitäisi vaatia tällaisen tutkimuksen tekemistä. Sitä varten meidän on lähetettävä paikan päälle pysyvä kansainvälinen valtuuskunta tukemaan maassa nousevia liikkeitä, jotka pyytävät ja vaativat takaisin kansalaisilta pois riistettyä demokratiaa."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaiterais aussi profiter de cette occasion pour condamner vivement les événements récents survenus au Honduras et exprimer notre consternation face à ceux-ci. J’ai suivi la situation du pays et de la région ces quelques dernières années dans mon rôle de vice-président de la délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale. Il est particulièrement important pour moi et de la plus haute importance de discuter de cette affaire le premier jour du débat politique dans cette Assemblée. Ce fait montre qu’il s’agit d’une question fondamentale: l’événement a l’honneur triste et regrettable d’être considéré comme le premier coup d’État dans un pays d’Amérique latine au XXI siècle, et c’est une chose que nous ne devons pas oublier. Dès lors, non seulement je condamne vivement le coup d’État contre le président Zelaya, mais j’exhorte aussi l’Union européenne à ne pas reconnaître le chef du coup d’État, Roberto Micheletti. De plus, je crois qu’il est vital que l’Union européenne insiste, comme elle le fait déjà en fait, pour que l’ordre constitutionnel soit rétabli. Il est crucial que les élections de novembre 2009 soient préparées de manière sérieuse, responsable et crédible et, dans cette optique, je suis satisfait que les discussions visant à former un accord d’association avec la région aient été suspendues, du moins pour l’instant. Je demande aussi la suspension de l’aide sous la forme de soutien commercial, à l’instar de celui qui a été fourni par la Banque mondiale ou les États-Unis, à l’exception de l’aide humanitaire. En dehors de ces mesures, je pense qu’il est important de se rappeler la nécessité de mener une enquête claire et concise au sujet des personnes coupables de ce coup d’État. Il est clair que de nombreuses personnes sont responsables, que de nombreux autres intérêts se cachent derrière ce coup d’État et, dans certains cas, nous ne connaissons même pas leurs noms. Je crois que l’Union européenne doit exiger une telle enquête et, à cette fin, nous devons envoyer des délégations internationales permanentes sur place qui pourront soutenir les mouvements émergents dans le pays dans le but de demander, réclamer et retrouver la démocratie qui leur a été retirée."@fr8
"Elnök úr, én is meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy határozottan elítéljem a közelmúltbéli hondurasi eseményeket, valamint hogy mély aggodalmamat fejezzem ki ezek miatt. A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség alelnökeként az elmúlt néhány évben folyamatosan követtem az ország és a régió helyzetét; különösen fontos számomra, és kiemelt jelentőséget tulajdonítok annak, hogy ezt az ügyet a Ház első politikai vitanapján tárgyaljuk. Ez azt mutatja, hogy alapvető fontosságú témáról van szó: az esemény szomorú és sajnálatos módon a 21. században az első Közép-Amerikai országban történt, államcsínynek minősített eset, erről pedig nem szabad megfeledkeznünk. Ezért tehát nemcsak határozottan elítélem a Zelaya elnök ellen elkövetett államcsínyt, hanem arra biztatom az Európai Uniót, hogy ne ismerje el a puccs vezetője, Roberto Micheletti hatalmát. Továbbá lényegesnek tartom, hogy az Európai Unió ragaszkodjon az alkotmányos rend helyreállításához, amint ez már meg is történt. Elengedhetetlenül fontos, hogy a 2009. novemberi választás előkészítése komolyan, felelősségteljesen és hitelesen folyjék, és ennek tudatában annak is örülök, hogy a régióval való társulási megállapodásra irányuló tárgyalásokat, legalább is egyelőre, felfüggesztették. Javaslom a kereskedelmi támogatás formájában nyújtott segélyek felfüggesztését is, amint azt – a humanitárius segélyek kivételével – mások, például a Világbank és az Egyesült Államok is tette. Ezen intézkedéseken felül fontosnak tartom, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy egy teljes, rövid vizsgálat lefolytatására van szükség annak megállapítására, hogy az államcsínnyel kapcsolatban kik vonhatóak felelősségre. Nyilvánvaló, hogy sok felelős van, számos más érdek is áll a puccs mögött, és sok esetben név szerint nem is ismerjük ezeket. Úgy vélem, az Európai Uniónak nyomást kellene gyakorolnia egy ilyen vizsgálat elvégzése érdekében, és ennek elvégzésére állandó helyszíni nemzetközi delegációkat kell kiküldenünk, akik támogathatják az országban megélénkülő mozgalmakat, amelyek a tőlük elvett demokráciát kérik, követelik vissza."@hu11
"Signor Presidente, anch’io desidero cogliere questa opportunità per pronunciare una ferma condanna ed esprimere costernazione per i recenti eventi accaduti in Honduras. Da qualche anno seguo la situazione nel paese e nella regione in veste di vicepresidente della delegazione per le relazioni con i paesi dell’America centrale. Il dibattito di oggi è particolarmente significativo per me e in termini più ampi riveste la massima importanza, in quanto si tiene nel giorno dell’insediamento dell’Assemblea. Questo dimostra che si tratta di una questione fondamentale: il colpo di Stato ha infatti il triste e deplorevole onore di essere il primo del XXI secolo in un paese dell’America centrale, un aspetto che non va dimenticato. Di conseguenza, oltre a condannare con forza il colpo di Stato contro il presidente Zelaya, sollecito altresì l’Unione europea a non riconoscere come interlocutore il capo dei golpisti, Roberto Micheletti. Credo sia fondamentale che l’Unione europea insista, come in effetti sta facendo, affinché l’ordine costituzionale venga ristabilito. E’ cruciale che le elezioni del novembre 2009 siano preparate in modo serio, responsabile e credibile e, su questa base, sono lieto che siano stati sospesi i negoziati sull’accordo di associazione con la regione, perlomeno momentaneamente. Chiedo poi che siano sospesi gli aiuti sotto forma di sostegno agli scambi, come hanno già fatto da altri tra cui la Banca mondiale e gli Stati Uniti, senza però interrompere gli aiuti umanitari. Reputo inoltre importante ricordare la necessità di svolgere indagini chiare e precise sugli autori di questo colpo di Stato. I responsabili sono chiaramente molti, sono molti gli interessi in gioco e in taluni casi non conosciamo nemmeno i nomi dei referenti. Penso che l’Unione europea debba esercitare pressioni affinché si svolgano indagini e a tal fine dobbiamo inviare delegazioni permanenti in loco per sostenere i movimenti che si vanno formando nel paese in modo da domandare, chiedere ed esigere la democrazia di cui sono stati privati."@it12
"Gerb. pirmininke, aš taip pat norėčiau pasinaudoti šia proga ir išreikšti mūsų rūpestį dėl pastarųjų įvykių Hondūre. Kaip Santykių su Centrinės Amerikos šalimis delegacijos pirmininko pavaduotojas, situaciją šioje šalyje ir visame regione stebiu jau keletą metų. Labai reikšmingas faktas, kad šį klausimą Parlamento rūmuose aptarinėjame pirmąją politinių diskusijų dieną. Tai rodo šios problemos svarbą ir aktualumą. Deja, šis įvykis laikomas pirmuoju Centrinės Amerikos šalyje 21 amžiuje ir to nereikėtų pamiršti. Todėl aš ne tik smerkiu šį prieš prezidentą M. Zelaya, bet ir raginu Europos Sąjungą nepripažinti perversmo lyderio Roberto Micheletti. Be to, mano nuomone, labai svarbu, kad Europos Sąjunga pareikalautų, nors, tiesą sakant, ji tą jau daro, kad konstitucinė tvarka būtų atkurta. Labai svarbu, kad 2009 m. lapkritį rinkimai būtų rengiami rimtai, atsakingai ir būtų patikimi. Turint tai galvoje, aš džiaugiuosi, kad kalbos dėl asociacijos sutarties su regionu nutrauktos, bent jau kuriam laikui. Taip pat prašau, kad nutrauktume pagalbos teikimą ir prekybos srityje, kaip pasielgė Pasaulio bankas ar Jungtinės Valstijos, žinoma, išskyrus humanitarinę pagalbą. Be šių priemonių taip pat svarbu atlikti aiškų ir trumpą tyrimą, kurio metu būtų nustatyta, kas yra atsakingas už šį . Akivaizdu, kad už tai atsakingas ne vienas asmuo, kad šioje situacijoje daug kas turi savų interesų, o kai kuriais atvejais mes net nežinome, kas jie tokie. Mano nuomone, siekiant atkurti demokratiją šalyje, Europos Sąjunga turi paraginti atlikti tokį tyrimą, o kad tai būtų įmanoma, turime nusiųsti nuolatinę tarptautinę delegaciją, kuri padėtų šalyje atsirandantiems judėjimams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, arī es vēlētos izmantot iespēju, lai bargi nosodītu nesenos notikumus Hondurasā un paustu par tiem savs bažas. Dažu pēdējo gadu laikā es kā priekšsēdētāja vietnieks Delegācijai attiecībām ar Centrālamerikas valstīm esmu sekojis līdzi situācijai minētajā valstī un reģionā. Man ir ļoti svarīgi tas, ka mēs apspriežam minēto jautājumu šajā Parlamentā jau pirmajā politisko debašu dienā. Fakti liecina, ka šis ir nozīmīgs jautājums, jo diemžēl minētais skumjais un nožēlojamais notikums tiek uzskatīts par pirmo valsts apvērsumu Centrālamerikā 21. gadsimtā, tādēļ kaut ko tādu mēs nedrīkstam aizmirst. Es ne tikai bargi nosodu pret prezidentu vērsto valsts apvērsumu, bet arī aicinu Eiropas Savienību neatzīt apvērsuma vadītāju . Turklāt uzskatu, ka Eiropai ir jāpieprasa, ko tā faktiski jau dara, lai Hondurasā tiktu atjaunota konstitucionālā kārtība. Liela uzmanība būtu jāvelta tam, lai gatavošanās 2009. gada novembrī gaidāmajām vēlēšanām noritētu ar vislielāko nopietnību, atbildību un ticamību. Pamatojoties uz iepriekš minēto, es jūtos gandarīts par to, ka sarunas par asociācijas nolīguma noslēgšanu ar minēto reģionu ir atliktas vismaz uz laiku. Es pieprasu, lai mēs tāpat kā pārējie, proti, Pasaules Banka un ASV, pārtrauktu palīdzības sniegšanu tirdzniecības jomā, izņemot humānās palīdzības piegādi. Uzskatu, ka papildus minētajiem pasākumiem ir svarīgi apzināties nepieciešamību veikt skaidru un kodolīgu izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kurš ir atbildīgs par valsts apvērsuma organizēšanu. Ir skaidrs, ka par to nāksies atbildēt daudziem, un ka aiz šā apvērsuma slēpjas daudzu tādu personu intereses, kuru vārdus mums pat neizdosies uzzināt. Pēc manām domām, Eiropas Savienībai ir jāuzstāj, lai tiktu veikta šāda izmeklēšana, tādēļ mums jāsūta uz Hondurasu pastāvīgas starptautiskas delegācijas, kuras atrastos uz vietas un atbalstītu šajā valstī uzsākto kustību ar mērķi pieprasīt, lai šajā valstī tiktu atjaunota tai atņemtā demokrātija."@lv13,13
"Señor Presidente, yo también quiero aprovechar esta ocasión para condenar de una forma muy firme y mostrar nuestra consternación ante los hechos recientes ocurridos en Honduras. He tenido ocasión de seguir la situación del país y de la región en los últimos años, precisamente en mi condición de vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, y es para mí especialmente significativo y muy importante que en el primer día de debate político de esta Cámara tratemos este tema. Demuestra que se trata de un tema fundamental; se trata del triste y lamentable honor de considerarse el primer golpe de Estado en un país centroamericano en el siglo XXI, y esto es algo que no debemos olvidar. Así pues, no solamente condeno enérgicamente el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya, sino que insto también a la Unión Europea a que no reconozca al golpista Micheletti. Y creo que es imperativo que la Unión Europea insista, como está haciendo de hecho, en la reinstauración del orden constitucional. Es fundamental pensar en la preparación seria, responsable, creíble de las elecciones en noviembre de 2009 y, por ello, celebro también que, al menos de momento, se congelen las relaciones para un acuerdo de asociación con la región. Pido también, en cualquier caso, que, tal como han hecho otros actores, el Banco Mundial o los Estados Unidos, se congele la ayuda también en términos de apoyos comerciales, exceptuando en cualquier caso la ayuda humanitaria. Más allá de estas medidas, creo que es importante recordar la necesidad de llevar a cabo una investigación clara, concisa, sobre las responsabilidades que ha habido en este golpe de Estado. Es evidente que hay muchas responsabilidades y es evidente que detrás de este golpe hay otros muchos actores y que en algunos casos ni siquiera sabemos sus nombres. Creo que la Unión Europea debería instar a esa investigación y que para ello también es necesario que haya un envío constante, presente, de delegaciones internacionales que puedan apoyar los movimientos que existen en estos momentos en el país, para poder exigir, reclamar, solicitar esa democracia que se les ha arrebatado."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om de recente gebeurtenissen in Honduras krachtig te veroordelen en onze consternatie over deze gebeurtenissen uit te spreken. Ik heb de situatie in het land en in de regio de afgelopen jaren kunnen volgen in mijn hoedanigheid van vicevoorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Midden-Amerika, en voor mij is het vooral veelbetekenend en belangrijk dat we dit onderwerp behandelen op de eerste dag dat we in dit Huis met elkaar debatteren. Dat laat zien dat deze kwestie van fundamenteel belang is. Honduras heeft de trieste en betreurenswaardige eer het eerste Midden-Amerikaanse land te zijn waarin in de eenentwintigste eeuw een staatsgreep wordt gepleegd, en dat is iets wat we niet mogen we vergeten. Daarom veroordeel ik niet alleen de staatsgreep tegen president Zelaya met kracht, maar dring ik er ook bij de Europese Unie op aan om couppleger Roberto Micheletti niet te erkennen. Ik denk dat de Europese Unie moet eisen, wat ze ook doet, dat de constitutionele orde moet worden hersteld. Het is essentieel dat de verkiezingen van november 2009 op een serieuze, verantwoordelijke en geloofwaardige manier worden voorbereid, en daarom vind ik het ook een goede zaak, op dit moment althans, om de onderhandelingen over een associatieovereenkomst met de regio te bevriezen. Ook vraag ik dat de steun wordt bevroren, zoals andere actoren hebben gedaan, bijvoorbeeld de Wereldbank en de Verenigde Staten. Dat wil zeggen de handelssteun, niet de humanitaire steun. Afgezien van deze maatregelen denk ik dat het belangrijk is dat er een duidelijk en beknopt onderzoek komt naar wie er verantwoordelijk zijn voor de staatsgreep. Het is evident dat een groot aantal personen verantwoordelijk is en het is evident dat ook meerdere personen belang hebben bij deze staatsgreep, van wie we in enkele gevallen de namen niet eens kennen. Ik denk dat de Europese Unie zou moeten aandringen op een dergelijk onderzoek, en daarvoor is het ook nodig dat er vanaf nu voortdurend internationale delegaties worden gestuurd om de bewegingen te steunen die op dit moment in het land bestaan, om de democratie die van ze is afgepakt terug te vragen, terug te vorderen, terug te eisen."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę również skorzystać z okazji i stanowczo potępić ostatnie wydarzenia w Hondurasie oraz wyrazić nasz głęboki niepokój z powodu zaistniałej sytuacji. Przez ostatnich kilka lat miałem okazję śledzić sytuację w tym kraju i w tym regionie w ramach mojej funkcji wiceprzewodniczącego delegacji do spraw stosunków z krajami Ameryki Środkowej. Dlatego też jest dla mnie niezwykle znamienne i istotne, że omawiamy tę kwestię pierwszego dnia debaty politycznej tutaj w tej Izbie. Jest to dowodem na to, jak ważne jest to wydarzenie; może być ono niestety uznane za pierwszy zamach stanu w Ameryce Środkowej w XXI wieku i nie powinno ulec zapomnieniu. Potępiam zatem nie tylko sam zamach stanu wymierzony przeciwko prezydentowi Zelayi, lecz również namawiam Unię Europejską do nieuznawania przywódcy tego zamachu, Roberta Michelettiego. Ponadto uważam, że jest sprawą niezwykle istotną, by Unia Europejska nalegała, tak jak zresztą już to czyni, na przywrócenie porządku konstytucyjnego. Bardzo ważne jest, by wybory w listopadzie 2009 roku zostały przeprowadzone w sposób poważny, odpowiedzialny i wiarygodny. Dlatego też będę zobowiązany, jeśli rozmowy zmierzające do zawarcia układu o stowarzyszeniu z tym regionem zostaną przynajmniej tymczasowo zawieszone. Zwracam się również z prośbą o zawieszenie pomocy udzielanej w ramach wsparcia na rzecz wymiany handlowej, tak jak uczyniły to Bank Światowy oraz Stany Zjednoczone, za wyjątkiem pomocy humanitarnej. Ponadto uważam za istotne, byśmy nie zapomnieli o potrzebie przeprowadzenia przejrzystego i dokładnego dochodzenia mającego na celu wskazanie osób odpowiedzialnych za wspomniany zamach stanu. Jest rzeczą oczywistą, że kryje się za nim wiele interesów i stoi za nim wielu sprawców, których tożsamość pozostaje nam często nieznana. Uważam, że Unia Europejska powinna nalegać na przeprowadzenie dochodzenia wyjaśniającego tę sprawę. Wiąże się z tym jednak stałe wysyłanie na miejsce międzynarodowych delegacji wspierających ruchy powstające w tym kraju i działające na rzecz przywrócenia demokracji, która została im odebrana."@pl16
"Senhor Presidente, também gostaria de aproveitar esta ocasião para condenar veementemente e expressar a nossa consternação diante dos últimos acontecimentos nas Honduras. Tenho acompanhado a situação no país e na região nos últimos anos, dada a minha função de Vice-presidente da Delegação para as Relações com os Países da América Central; para mim, é especialmente significativo e reveste-se da maior importância o facto de debatermos este tema no primeiro dia de debate político desta Assembleia. Demonstra que se trata de um tema fundamental: o acontecimento tem o triste e lamentável destaque de ser considerado o primeiro golpe de Estado num país da América Central no século XXI, algo que não devemos esquecer. Por conseguinte, não só condeno vigorosamente o golpe de Estado contra o Presidente Zelaya, como também exorto a União Europeia a não reconhecer o líder do golpe, Roberto Micheletti. Além do mais, considero vital que a União Europeia insista, como de facto já o está a fazer, na restauração da ordem constitucional. É fundamental que as eleições de Novembro de 2009 sejam preparadas com seriedade, responsabilidade e credibilidade e, por isso, regozijo-me também com a decisão de suspender as conversações que visam celebrar um acordo de associação com a região, pelo menos por agora. Solicito também que suspendamos a ajuda sob a forma de apoio comercial, como o fizerem outros actores - o Banco Mundial ou os Estados Unidos - à excepção de ajuda humanitária. Para além destas medidas, creio que é importante lembrar a necessidade de levar a cabo uma investigação clara e concisa sobre os responsáveis deste golpe de Estado. É evidente que há muitas pessoas responsáveis, que há muitos outros interesses por detrás deste golpe e, nalguns casos, nem sequer conhecemos os seus nomes. Na minha opinião, a União Europeia deveria instar à realização dessa investigação e, para que a mesma seja viável, é preciso enviar para o local delegações internacionais permanentes, que possam apoiar os movimentos que estão a emergir no país, a fim de apelar, reclamar e exigir a democracia que lhes foi retirada."@pt17
"Domnule preşedinte, şi eu doresc să profit de această şansă pentru a condamna şi a-mi exprima consternarea în legătură cu recentele evenimente din Honduras. În calitate de vicepreşedinte al Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din America Centrală am urmărit situaţia din această ţară şi din regiune în ultimii ani; pentru mine este deosebit de semnificativ şi important faptul că acest subiect se discută în acest Parlament în prima zi de dezbateri politice. Acest lucru arată că este o problemă fundamentală: acest eveniment are trista şi regretabila onoare de a fi prima într-o ţară din America Centrală în secolul XXI şi nu trebuie să uităm acest lucru. Prin urmare, condamn în mod ferm această împotriva preşedintelui Zelaya şi solicit Uniunii Europene să nu îl recunoască pe liderul acestei mişcări, Roberto Micheletti. În plus, cred că este vital ca Uniunea Europeană să insiste în direcţia restabilirii ordinii constituţionale, lucru pe care îl şi face de altfel. Este esenţial ca alegerile din luna noiembrie 2009 să fie pregătite în mod serios, responsabil şi credibil şi mă bucură faptul că s-au suspendat negocierile care vizau negocierea unui acord de asociere cu această regiune, cel puţin pentru moment. Solicit, de asemenea, suspendarea ajutoarelor comerciale, aşa cum au făcut şi Banca Mondială şi Statele Unite, cu excepţia ajutoarelor umanitare. Pe lângă aceste măsuri, cred că este important să reţinem necesitatea efectuării unei investigaţii clare şi concise în legătură cu persoana responsabilă pentru această . Desigur, multe persoane sunt responsabile, în spatele acestei lovituri există multe interese, iar, în unele cazuri, nici măcar nu le cunoaştem numele. Cred că Uniunea Europeană trebuie să facă presiuni pentru efectuarea unei astfel de investigaţii şi, în acest sens, trebuie să trimitem pe teren delegaţii internaţionale permanente, care să susţină mişcările create în Honduras, mişcări care solicită, cer şi reclamă democraţia ce le-a fost răpită."@ro18
"v Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcel využiť túto príležitosť a jednoznačne odsúdiť nedávne udalosti v Hondurase a vyjadriť v súvislosti s nimi naše zdesenie. Vo svojej úlohe podpredsedu Delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky sledujem situáciu v tejto krajine a oblasti už niekoľko rokov. Je pre mňa mimoriadne významné a dôležité, že o tejto záležitosti diskutujeme v prvý deň politických rozpráv v tomto Parlamente. Táto skutočnosť poukazuje na to, že ide o zásadný problém – táto udalosť má smutné a poľutovaniahodné privilégium byť prvým štátnym prevratom v krajine Strednej Ameriky v 21. storočí, a to je niečo, na čo by sme nemali zabúdať. Preto nielen jednoznačne odsudzujem štátny prevrat proti prezidentovi Zelayovi, ale aj naliehavo vyzývam Európsku úniu, aby neuznala vodcu puču Roberta Michelettiho. Okrem toho som presvedčený, že je rozhodujúce, aby Európska únia trvala na obnovení ústavného poriadku, čo vlastne už robí. Je kľúčové, aby sa voľby v novembri 2009 pripravili serióznym, zodpovedným a dôveryhodným spôsobom, a vzhľadom na to ma tiež teší, že boli aspoň nateraz prerušené rozhovory zamerané na vytvorenie dohody o pridružení s touto oblasťou. Žiadam tiež, aby sme pozastavili poskytovanie pomoci vo forme podpory obchodu, ako to urobili aj iní, napríklad Svetová banka alebo USA, s výnimkou humanitárnej pomoci. Okrem týchto opatrení považujem za dôležité nezabúdať na potrebu náležite a rýchlo vyšetriť, kto je zodpovedný za tento štátny prevrat. Je zrejmé, že zodpovedných je mnoho ľudí, ktorých mená v mnohých prípadoch ani nepoznáme, a že za týmto pučom je mnoho iných záujmov. Som presvedčený, že Európska únia by mala vyvíjať tlak na uskutočnenie takéhoto vyšetrovania. S týmto zámerom musíme priamo na miesto vyslať trvalé medzinárodné delegácie, ktoré by dokázali podporovať hnutia vznikajúce v krajine s cieľom požadovať a vyzývať na návrat k demokracii, ktorá im bola odobratá."@sk19
"Gospod predsednik, tudi sam želim ob tej priložnosti močno obsoditi zadnje dogodke v Hondurasu ter izraziti svojo osuplost nad dogajanjem. Kot podpredsednik delegacije za odnose s srednjeameriškimi državami že nekaj let spremljam razmere v tej državi in regiji; zdi se mi še prav posebej pomembno, da o tem razpravljamo že prvi dan političnih razprav v Parlamentu. To nam kaže, da gre za temeljno vprašanje: dogodek ima to žalostno in obžalovanja vredno čast, da predstavlja prvi državni udar v kateri koli srednjeameriški državi v 21. stoletju, in tega preprosto ne smemo pozabiti. Zato ne le močno obsojam državni udar proti predsedniku Zelayi, ampak pozivam tudi Evropsko unijo, naj ne prizna vodje državnega udara Roberta Michelettija. Poleg tega menim, da je ključnega pomena, da Evropska unija vztraja, kot to dejansko že počne, da se ponovno vzpostavi ustavni red. Ključnega pomena je, da se volitve novembra 2009 izvedejo resno, odgovorno in verodostojno, v zvezi s tem pa sem tudi zadovoljen, da so pogajanja o sklenitvi pridružitvenega sporazuma z regijo vsaj začasno odložena. Prav tako zahtevam prekinitev pomoči v obliki podpore trgovini, kot so to že storili drugi, na primer Svetovna banka in Združene države Amerike, z izjemo humanitarne pomoči. Poleg teh ukrepov menim, da je potrebno opraviti tudi popolno in natančno preiskavo, da se ugotovi, kdo je odgovoren za državni udar Jasno je, da je odgovornih več ljudi, da se za tem državnim udarom skriva veliko drugih interesov in da v nekaterih primerih ne poznamo niti njihovih imen. Menim, da bi Evropska unija morala zahtevati takšno preiskavo; da to omogočimo, pa moramo tja poslati stalne mednarodne delegacije, ki lahko podprejo nova gibanja v državi, katerih cilj je zahtevati ponovno vzpostavitev demokracije, ki jim je bila odvzeta."@sl20
"Herr talman! Jag vill också använda detta tillfälle till att kraftfullt fördöma och uttrycka vår bestörtning över den senaste tidens händelser i Honduras. Jag har följt läget i landet och regionen under de senaste åren i min roll som vice ordförande för delegationen för förbindelserna med de centralamerikanska länderna. Det är särskilt betydelsefullt för mig och av yttersta vikt att vi diskuterar denna fråga under den politiska debattens första dag här i kammaren. Detta är en grundläggande fråga: händelsen har den tråkiga och beklagansvärda äran att betraktas som den första statskuppen i ett centralamerikanskt land under 2000-talet, och det är något som vi inte får glömma. Jag fördömer därför inte bara kraftfullt statskuppen mot president Manuel Zelaya, utan uppmanar också EU att inte erkänna kuppledaren Roberto Micheletti. Jag anser dessutom att det är nödvändigt att EU betonar, som man i själva verket redan har gjort, att den konstitutionella ordningen måste återställas. Det är viktigt att valet som kommer att hållas i november 2009 förbereds på ett seriöst, ansvarsfullt och trovärdigt sätt och med detta i åtanke, gläder det mig också att samtalen om ett associeringsavtal med regionen har upphört, åtminstone för tillfället. Jag vill också att vi avslutar biståndet i form av handelsstöd, som andra som t.ex. Världsbanken och Förenta staterna har gjort, med undantag för humanitärt bistånd. Utöver dessa åtgärder anser jag att det är viktigt att komma ihåg behovet av att genomföra en tydlig och koncis undersökning av vem som ska hållas ansvarig i samband med denna statskupp. Det är tydligt att många personer bär ansvaret, att det finns många andra intressen bakom denna kupp och att vi, i vissa fall, inte ens känner till deras namn. Jag anser att EU bör verka för en sådan undersökning, och för att detta ska ske måste vi skicka permanenta, internationella delegationer som kan stödja de rörelser som växer fram i landet för att kunna kräva, återfå och begära den demokrati som har berövats dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph