Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-07-15-Speech-3-048"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090715.5.3-048"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Herr talman, ärade ledamöter! Låt mig först gratulera er till valet av ny talman. Jag ser fram emot att samarbeta med Jerzy Buzek under det svenska ordförandeskapet – och naturligtvis också tiden därefter. Några år senare, 1997, efter det att Sverige blivit medlem, var jag med om att bygga upp PPE-gruppens ungdomsorganisation och jag blev själv dess förste ordförande. På det sättet fick jag se hur det europeiska samarbetet fungerade i praktiken. Gemensamt sökte vi europeiska lösningar på europeiska problem. Vi lärde inte bara känna varandra utan också varandras historia och kultur. Det fick mig att lära känna Europas huvudstäder – och det antal kyrkor jag genom det besökt i Europa är inte lätta att räkna. På 20 år har Sverige gått från att på avstånd betrakta till att vara en aktiv del i Europasamarbetet. Det har i sin tur påverkat svenska folket. För tio år sedan tyckte var tredje svensk att medlemskapet i EU var bra för vårt land, men lika många tyckte tvärtom. I dag har det vänt. Nästan två av tre svenskar menar att EU-medlemskapet är bra för Sverige. I valet till Europaparlamentet i juni gick över 45 procent av svenskarna iväg för att rösta. Det är åtta procentenheter fler än 2004, och det är mer än genomsnittet i Europa. I dag är Sverige ett land som uppskattar och bejakar EU-medlemskapet. Vi vaknade sent, men vi har flitigt arbetat oss ikapp. Det är en seger för alla oss som tror på Europasamarbetet. Herr talman, ärade ledamöter! Vi står inför vår generations ödesfråga, ett samhällsproblem som olikt många andra växer långsamt – och bara i fel riktning. Vår värld har feber. Febern stiger – och det ligger på oss att reagera. Grönlandsisen minskar med mer än 100 kubikkilometer varje år. Istäcket i Västantarktis smälter allt snabbare. Vi vet att enbart den minskande Grönlandsisen kan leda till en höjning av havsnivån på upp till två meter. Effekterna blir dramatiska. Om havsnivån skulle stiga bara en meter världen över, skulle ett hundratal miljoner människor behöva flytta bara i Asien. Värst utsatta är människorna i Bangladesh, i östra Kina och i Vietnam. Vi står emellertid också inför andra allvarliga konsekvenser. Vädret kommer att förändras, och många växt- och djurarter riskerar att utrotas. Detta även om vi håller oss inom det tvågradersmål som FN har satt upp, och som i förra veckan såväl G8 som i L’Aquila ställde sig bakom. Vårt klimat hotas av vårt användande och vårt beroende av fossila bränslen. Det är de dåliga nyheterna. Så vilka är då de goda? Även om tiden är knapp är den fortfarande på vår sida. Vi måste dock agera nu. Redan i dag har vi förutsättningarna för utbyggnad av förnybar energi och tekniken för energieffektivisering. Enligt internationella energiorganet, IEA, kan mer än hälften av de åtgärder som krävs för att inte överstiga tvågradersmålet vidtas med den teknik vi redan har. Dessutom följs åtgärder mot klimatförändringarna av mycket värdefulla sidoeffekter, effekter som i sig motiverar åtgärderna. När vi förbrukar mindre energi, sparar vi pengar. Vi förbättrar de offentliga finanserna samtidigt som hushållen får mer resurser. När vi investerar i förnybar energi och energieffektiviserar, förbättrar vi vår energisäkerhet. Vi blir mindre beroende av import från länder som ibland är både politiskt och ekonomiskt instabila. Investeringarna i den gröna ekonomin kommer att skapa nya arbetstillfällen och driva på tillväxten under de kommande årtiondena. Låt mig ge ett konkret exempel. Många EU-länder drabbades i januari av gaskrisen i Ukraina. I förra veckan pratade jag med president Jusjtjenko om hur vi ska försöka undvika en liknande händelse. Samtidigt är det viktigt att kunna vrida på perspektiven. Om Ukraina investerade i energieffektivitet så att landet nådde samma nivå som Tjeckien eller Slovenien, skulle det översatt i sparad mängd energi motsvara hela landets gasimport för eget bruk från Ryssland. Ukraina skulle kunna bli helt oberoende av gasimport från Ryssland och dessutom spara mycket pengar – bara genom att öka sin egen energieffektivitet. Det är så vi måste söka klimatsvaren. För tolv år sedan byggdes i Kyoto en koalition av frivilliga. Bara frivillighet räcker emellertid inte. Om vi ska lyckas få en global klimatöverenskommelse på plats, då måste resan från Kyoto till Köpenhamn gå från de frivilligas koalition till att bli allas ansvar. Det är en ära för mig att tala inför Europaparlamentet som ordförande för Europeiska rådet. Jag vet att uppemot hälften av er är invalda till denna församling för första gången. Tillsammans ger ni alla röst åt 500 miljoner européer. Det finns stora förväntningar på er. Hur når vi då dit? Europa måste agera gemensamt och samlat. Vi måste visa ledarskap och stå vid våra löften. Europa är avgörande för att få med andra i en global överenskommelse. Världen över måste vi sätta ett pris på utsläppen. Vi måste börja använda nationella koldioxidskatter och utsläppshandel. Då växer de miljövänliga alternativen fram. Sätts priset på användande av fossila bränslen utan hänsyn till klimatpåverkan, kommer den globala uppvärmningen att fortsätta. Alternativen växer inte fram. Åtgärder för att öka energieffektiviteten kommer inte att bli ekonomiskt lönsamma. Det räcker emellertid inte. Vi måste ha ett bredare svar på frågan ”hur?”. Det räcker inte med att begränsa utsläppen i en krets av länder som frivilligt tar på sig reduktioner, men som tillsammans bara står för 30 procent av utsläppen. Inte heller räcker det med lösningar som bara bygger på begränsningar i de mest utvecklade länderna. För även om de så kallade Annex I-länderna skulle minska sina utsläpp till noll skulle utvecklingsländernas snabbt växande utsläpp ändå leda oss över tvågradersmålet. Därför måste vi diskutera finansieringen av investeringar i utvecklingsländerna. Vi behöver säkra en snabb tekniköverföring, och vi behöver se till att också utvecklingsländerna gör åtaganden för att bryta den utveckling de nu har framför sig. Vi kommer dessutom att kräva tydliga åtaganden på medellång sikt även för länder utanför Europa. Ansvar av några måste nu bli allas ansvar. Jag vet att Europaparlamentet kommer att ta sitt ansvar. Det svenska ordförandeskapet ser er som våra allierade. Nu vill vi skriva historien om hur klimathotet avvärjdes, och vi vill skriva den tillsammans med er. Herr talman, ärade ledamöter! Den ekonomiska och finansiella krisen spreds som en löpeld över världen inom loppet av några veckor. Några hade varnat, men för de allra flesta kom den som en överraskning, framför allt dess omfattning och djup. I en global värld sprider sig även problem snabbt till andra. Kraften i nedgången är av det slaget att ingen har någon mirakelkur för att snabbt ta sig ur den. Ett samordnat agerande från EU:s sida är det bästa verktyg vi har för att möta krisens utmaningar. Mycket kan dessutom fortfarande gå snett. Givet omständigheterna lyckades EU visa ledarskap genom prövningarna. Vi enades om garantier och trafikregler för att stödja bankerna. Vi enades om en gemensam återhämtningsplan för att stimulera ekonomin. President Sarkozy och det franska ordförandeskapet spelade en viktig roll i arbetet, men jag vill också framhålla att Europaparlamentet var pådrivande. Nu behöver vi ägna hösten åt att diskutera fortsatta åtgärder för att ta oss genom krisen. Det ekonomiska läget är fortfarande kärvt, och de offentliga finanserna är nu ansträngda i alla medlemsländer. Enligt kommissionens prognoser kommer underskotten inom EU att överstiga 80 procent av BNP nästa år. Det går inte att blunda och låtsas att det inte är ett problem. Mitt i allt detta får vi inte heller glömma att det bakom dessa siffror finns människor som känner oro för sina jobb, och som undrar hur de ska klara av att betala sitt boende och att upprätthålla sin levnadsstandard. Det är vår uppgift att svara. När miljontals européer förlorar sina jobb och hamnar i utanförskap hotas hela vår välfärd. Detta i ett läge där trycket på vår välfärd redan är stort. Vi lever längre, samtidigt som vi arbetar kortare och föder färre barn. Om 50 år kommer det att finnas dubbelt så många äldre människor som barn i Europa om denna trend håller i sig. Så vad kan vi då göra? Vi måste återupprätta förtroendet för finansmarknaderna. Vi måste snabbt få en fungerande tillsyn på plats för att förhindra att liknande kriser uppstår i framtiden. Det svenska ordförandeskapet arbetar för att rådet ska kunna enas om detta innan årets slut. Vi hoppas på er hjälp att föra det snabbt och slutgiltigt i hamn. Våra medborgare kommer inte att acceptera att skattemedel används fler gånger för att rädda finansinstitut som har agerat oansvarigt. Vi måste snabbt ta oss ur de växande offentliga underskotten genom en samordnad och en stegvis återgång till stabilitetspaktens regler. Annars följs kortvariga obalanser av kroniska underskott. Då väntar stora nedskärningar, som ju redan är en realitet i delar av EU, och som vi har tidigare erfarenhet av i Sverige. Då väntar massarbetslöshet, social oro och stigande skattetryck. Jag talar till er i utmaningarnas tid. Sällan har EU-samarbetet stått inför svårare prövningar och av så olika slag. På kort sikt har vi ambitionen att säkerställa en smidig övergång till ett nytt fördrag – Lissabonfördraget. Nu och på lite längre sikt måste vi fortsatt hantera den ekonomiska och finansiella krisen. Under ytan hotar en växande klimatkris som på lång sikt är den största av våra utmaningar. Vi måste säkerställa en social dimension i Europapolitiken som bygger på sunda offentliga finanser och på att få in fler på arbetsmarknaden. Det är det absolut bästa sättet att värna våra välfärdssystem. Jag vet att inte minst här i Europaparlamentet är detta en mycket viktig fråga. Det är ohållbart att tre av tio européer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Målet måste vara en aktiv arbetsmarknadspolitik som tillsammans med väl fungerande trygghetssystem effektivt kan hantera omställningar. Vi måste stärka den enskildes anställningsbarhet och möjlighet att göra sig gällande på arbetsmarknaden. Vidare måste vi aktivera och återaktivera arbetslösa. Med fler i arbete kommer det att finnas mer till stöd för dem som står utanför. Vi måste också satsa på reformer, modernisering och anpassning till en ny verklighet. Världen utanför EU står inte stilla. Den rör sig framåt i en fantastisk fart. Det är något vi bör bejaka och anamma. En översyn av EU:s Lissabonstrategi kan bidra till en nödvändig reformagenda. Den diskussionen kommer vi att inleda under hösten. I den ekonomiska krisens spår kan vi se idéer om ökad protektionism. WTO bekräftar att antalet handelsbegränsande åtgärder ökat avsevärt under de senaste tre månaderna. Därför välkomnar jag L’Aquila-överenskommelsen om en nystart av Doharundan – för att se till att världens länder återigen slår in på den frihandelsvänliga väg som vi vet gynnar oss alla i längden. Målsättningen måste vara ett EU som kommer stärkt ur krisen. Herr talman, ärade ledamöter! När jag reser omkring i Sverige och pratar om EU-samarbetet får jag få frågor om EU:s institutioner. Det handlar snarare om krokiga gurkor, snus och andra vardagsnära frågor. Icke desto mindre: det institutionella ramverket är viktigt, eftersom det definierar vad vi kan göra och på vilka områden. Därför är ratificeringen av Lissabonfördraget så central. Fördraget kommer att göra EU mer demokratiskt, mer transparent, mer effektivt och mer inflytelserikt på den internationella arenan. Allra viktigast dock att med Lissabonfördraget på plats sätts punkten för en inåtvänd fas i EU-samarbetet. Det är nu dags för EU att blicka utåt och framåt. Det svenska ordförandeskapet är redo att genomföra allt förberedande arbete för att säkerställa en smidig övergång till ett nytt fördrag, men det förutsätter förstås att fördraget har ratificerats av alla medlemsländer. Låt oss hoppas att det ska bli verklighet inom de kommande månaderna. Den internationella brottsligheten växer sig allt starkare. Kriminella nätverk ser inte längre några gränser för sin verksamhet. Vi ser hur handel med narkotika och med människor breder ut sig. Det hotar våra demokratiska värden, och det hotar våra medborgare. Samtidigt är friheten att röra sig fritt över våra gränser grundläggande för vår gemenskap – att studera, arbeta och leva i ett annat EU-land. En ny tid kräver emellertid nya svar. Därför kommer vi att utarbeta ett nytt program på området under hösten, nämligen det som vi kallar Stockholmsprogrammet. Stockholmsprogrammet vässar de instrument som skapar säkerhet i EU, och som bekämpar organiserad brottslighet och terrorism. Samtidigt skapar vi en bättre balans mellan dessa instrument och de åtgärder som säkerställer rättssäkerhet och som skyddar individens rättigheter. Det ser också till att den som söker asyl i EU möts med ett gemensamt och rättssäkert system – mer lika mottagning och asylprövning, mer lika återvändandepolitik. Drömmen om en framtid i Europa är stark hos många. Samtidigt blir Europas befolkning äldre och äldre. Genom ett flexibelt system för arbetskraftsinvandring kan dessa två realiteter mötas. Herr talman, ärade ledamöter! För drygt 50 år sedan lade sex länder grunden för det europeiska samarbetet. I dag är vi 27. Vi har vuxit i styrka och inflytande, och vi har vuxit i välfärd och i mångfald. Europa har berikats. Därmed står vi också bättre rustade för att tillvarata såväl globaliseringens möjligheter, som för att möta dess utmaningar. Ensam är inte stark. En sak är klar. För att lyckas med de många utmaningar som väntar det svenska ordförandeskapet måste vi arbeta sida vid sida med er – ni som verkar i kärnan av den europeiska demokratin. Vi hoppas på ert stöd och samarbete, och att ni är redo att anta utmaningarna tillsammans med oss. Det heter ”förhandlingar” om medlemskap. Ytterst handlar medlemskapet emellertid om att dela en gemensam värdegrund och följa gemensamma regler. Det här begrundas nu av dem som står utanför – från Reykjavik, till Ankara, över västra Balkan. De båda ledarna på Cypern står inför en historisk möjlighet att enas om en lösning för att återförena den ö som under alltför lång tid varit delad. För dem som är innanför kan det locka till att låta medlemskapsprocessen bli tillfället att lösa långdragna tvistefrågor. I sådana fall måste vi hitta lösningar som kan gynna bägge sidor och öppna vägar framåt. Annars äventyras framsteg i målen om fortsatt europeisk integration. Det svenska ordförandeskapet kommer att verka för att föra utvidgningsprocessen framåt enligt de åtaganden som EU gjort, och på strikt basis av de kriterier som gäller. Vi ska agera . Herr talman, ärade ledamöter! Med styrka och inflytande följer ett globalt ansvar, som vi fortfarande strävar efter att axla. På det följer en skyldighet att använda det ansvaret för allas bästa. EU ska arbeta för fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi har ett ansvar att stödja de fattigaste och mest utsatta länderna i världen, ett ansvar att leva upp till FN:s millenniemål. Vi har ett ansvar att stödja FN-arbetet också i andra delar, att arbeta tillsammans med våra strategiska partners, att engagera oss i världens krishärdar – oavsett om det gäller fredsprocessen i Mellanöstern, Iran, Afghanistan, Pakistan, Nordkorea eller de stora utmaningarna på den afrikanska kontinenten. Vi har emellertid också ett ansvar för regionala initiativ som Medelhavsunionen och det östliga partnerskapet som skapar stabilitet och samverkan mellan grannländer med olika förutsättningar. Jag är särskilt tacksam för Europaparlamentets drivande roll vad gäller Östersjösamarbetet. Redan 2005 presenterade parlamentet ett förslag till en strategi för regionen. Nu hoppas vi att detta initiativ kan krönas med antagandet av en Östersjöstrategi vid Europeiska rådets möte i oktober. Konflikterna på Balkan på 90-talet blev en början på EU:s engagemang som krishanterare, ett engagemang som nu stadigt växer. I dag deltar EU i ett tiotal krisinsatser världen över. I vår tid knackar världens problem på EU:s dörr. Över hela vår värld – och inte minst i vårt närområde – knyts många människors förhoppning om sin egen utveckling till samarbetet. Låt oss tillsammans motsvara de förväntningarna. Herr talman, ärade ledamöter! Det europeiska samarbetet har gjort att vår kontinent i dag lever i fred och i välstånd, under frihet och stabilitet. Vi har öppna gränser och en social modell som kombinerar marknadsekonomi med omtanke om varandra. Detta är vårt gemensamma Europa. Våra medborgare vill emellertid också känna att Europa bärs av idéer för framtiden och att samarbetet inte bara har ett historiskt syfte utan är framåtblickande. Därför har vi som folkvalda ett ansvar för att tala om vad vi vill med Europa. Låt mig berätta hur jag ser på framtidens Europa. Jag vill se ett Europa som med kraft agerar för demokrati, fred, frihet och mänskliga rättigheter på den globala arenan, och som vågar ta plats på den utrikespolitiska scenen. Bland oss har vi nämligen erfarenheter av hur det är att leva utan demokrati och frihet. Därmed har vi också trovärdigheten att agera. När vi talar om EU:s historia brukar vi framhålla att samarbetet skapat grund för fred i ett Europa som så ofta har kännetecknats av det motsatta. Jag vill berätta för er att min farfar var svensk beredskapssoldat vid norska gränsen under andra världskriget, ett krig som Sverige stod utanför. Det närmaste min farfar kom kriget var att då och då få en skymt av det – på betryggande avstånd. Sådan var länge Sveriges relation till Europa: på avstånd betraktande. Jag vill se ett Europa som tar ledningen i kampen mot klimathotet, och som ser bortom lockelsen att konkurrera med en industri som inte betalar för de utsläpp som förstör vårt klimat, och som ställer om incitamenten så att grön teknik lönar sig, för att våra barn och deras barn ska få uppleva naturen som vi känner den. Jag vill se ett Europa som tar ansvar för ekonomin. kan inte vara den enda devisen. Inte heller kan det vara så att ”vinster är privata och förluster statliga”. Låt oss bygga upp de offentliga finanserna igen. Reglera sunda finansmarknader. Säkra de ekonomiska reformer som vi behöver för tillväxt och en industri som är konkurrenskraftig även i framtiden. Jag vill se ett Europa som vidareutvecklar sin sociala modell, ett Europa som kombinerar ett väl fungerande välfärdssystem med tillväxt – med social sammanhållning, ett Europa som genom arbete, företagande och sunda offentliga finanser skapar utrymme för att upprätthålla och utveckla våra välfärdsmodeller, med alla våra medborgares bästa för ögonen. Jag vill se ett Europa som inte låter sig lockas av protektionismens kortsiktiga korståg, ett Europa som slår vakt om den inre marknad som lagt grunden för vårt EU-samarbete, och som låter varor och tjänster strömma fritt över våra gränser, till förmån för oss själva och för resten av världen. Jag vill se ett Europa som är ödmjukt inför olikheter, öppet för andras argument och som har en stark vilja att finna kompromisser, med det gemensamma bästa för sinnet. Ett sådant Europa står sig starkt i alla tider. Herr talman, ärade ledamöter! Det är en ära för mig att stå här tillsammans med er och representera den europeiska demokratin. Många har sagt mig att detta blir det svåraste ordförandeskapet på många år. Prövningarna är många, och vi måste förbereda oss på det oväntade. Många frågar sig om ett land av Sveriges storlek kan axla detta ansvar. Inte ensamma, men tillsammans kan vi anta utmaningarna. Låt oss göra det med visioner och handlingskraft, med insatser och mod. Europa behöver det. Människorna i Europa behöver det. Europaprojektet handlar om drömmen om att gemensamt lösa människors problem. Den drömmen gör Europa starkt. Detta år, 2009, är ett ödesår för Europasamarbetet. Nu har vi chansen att ta nästa steg. Det svenska ordförandeskapet är redo att anta utmaningen. Låt oss anta den tillsammans! När Europa stod i ruiner efter andra världskriget var Sverige orört. Vi var ekonomiskt rikare – men fattiga på europeisk gemenskap. För 20 år sedan kapades taggtråden mellan Österrike och Ungern. Berlinmuren revs, och Europa ändrades nästan över en natt. Då påbörjade flera länder den resa som ledde till att det i dag sitter representanter från 27 länder i denna sal. Sverige var ett av dessa länder. Den som startar sent behöver tid för att hinna ikapp. Under det sena 80-talet börjar vårt politiska engagemang i Sverige för Europa att mogna fram. Långsamt växer insikten om Sveriges närhet och beroende av Europa. I arbetet med att föra Sverige in i det europeiska samarbetet, dvs. att bejaka öppenhet, globalisering och frihandel, spelade utrikesminister Carl Bildt en avgörande roll, driven av en fast övertygelse om att Sverige hörde hemma i Europa. För 18 år sedan lämnade vi in vår ansökan om medlemskap i Europeiska unionen. Till slut hade vi mognat i övertygelsen om att människors vardag och vår framtid bäst formas i samarbete och i gemenskap med andra, att vi hade något att bidra med – och att vi hade mycket att lära. Nu var vi inte längre rädda för samarbete. Vi vågade vara en del av Europa. Dessa för Sverige omvälvande år, från mitten av 1980-talet och framåt, löpte parallellt med att mitt eget politiska engagemang fördjupades. Längtan efter Europa var stark hos mig och hos många i min generation av svenska politiker. Jag minns hur jag som ung och ny riksdagsledamot välkomnades att besöka Europaparlamentet. Det var ett tecken på parlamentets öppenhet och tillgänglighet – trots att Sverige då stod utanför unionen."@sv22
lpv:translated text
". Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte, abych vám nejprve poblahopřál ke zvolení vašeho nového předsedy. Těším se na spolupráci s Jerzy Buzkem v průběhu švédského předsednictví – a pochopitelně i později. O několik let později, v roce 1997 po připojení Švédska k Unii, jsem se zúčastnil zakládání mládežnické organizace skupiny PPE (Youth of EPP) a sám jsem se stal jejím předsedou. Měl jsem tak možnost sledovat, jak evropská spolupráce funguje v praxi. Společně jsme hledali evropská řešení na evropské problémy. Poznali jsme nejen jeden druhého, ale vzájemně také svou historii a kulturu. To mě umožnilo poznat hlavní města Evropy – a sotva spočítám, kolik kostelů jsem v Evropě během této doby navštívil. Za 20 let se Švédsko z pozorovatele zpovzdálí přeměnilo na aktivní článek evropské spolupráce. To pro změnu ovlivnilo švédské obyvatelstvo. Před deseti lety každý třetí obyvatel Švédska domníval, že členství v EU je pro zemi dobré, ale stejný počet si myslel opak. Dnes se to změnilo. Téměř dvě třetiny švédských občanů jsou přesvědčeni, že členství v EU je pro Švédsko dobré. V červnových volbách do Evropského parlamentu se více než 45 % Švédů rozhodlo jít k volbám. To je o 8 % více než v roce 2004 a překračuje to evropský průměr. V současnosti je Švédsko zemí, která si členství v EU cení a hodnotí ho kladně. Probudili jsme se trochu pozdě, ale usilovně jsme se snažili zpoždění dohonit. Je to vítězství nás všech, kdo věříme v evropskou spolupráci. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, stojíme před otázkou, jaký bude osud naší generace – společenský problém, který na rozdíl od mnoha jiných pomalu narůstá, a pouze špatným směrem. Naše planeta má horečku. Její teplota stoupá – a je na nás, abychom reagovali. Grónská ledová čepice se každým rokem zmenšuje o více než 100 kilometrů čtverečních. Ledovec v západní části Antarktidy taje stále rychleji. Víme, že jen roztávání grónského ledu by mohlo vést ke zvýšení mořské hladiny až o dva metry. Důsledky by byly dramatické. Pokud by hladina moře na celém světě měla stoupnout o pouhý jeden metr, jen v Asii by stovky milionů lidí byly nuceny opustit své domovy. Nejvíce ohrožení jsou lidé v Bangladéši, východní Číně a ve Vietnamu. Objevily by se však také další závažné důsledky. Změní se počasí a hrozí, že mnoho druhů rostlin a živočichů by mohlo vyhynout. K tomu by došlo, i kdybychom se drželi cíle 2 °C stanoveného Organizací spojených národů, který minulý týden podpořily země G8 a Fórum největších světových ekonomik ve městě L’Aquila. Naše klima je ohroženo používáním fosilního paliva i naší závislostí na něm. To je špatná zpráva. A jaká je tedy ta dobrá? Ačkoliv již mnoho času nezbývá, stále ještě záleží na nás. Musíme však už začít jednat. Máme již všechno připraveno pro rozšíření obnovitelné energie a technologie na zlepšení energetické účinnosti. Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) může být více než polovina požadovaných opatření, která mají zabránit nesplnění cíle 2 °C, přijata s využitím již dostupné technologie. Opatření pro boj se změnou klimatu mají navíc velice užitečné vedlejší účinky – účinky, které samy o sobě tato opatření opravňují. Budeme-li spotřebovávat méně energie, ušetříme peníze. Zlepšíme stav veřejných financí a zároveň domácnosti budou mít větší zdroje. Budeme-li investovat do obnovitelných energií, zvýšíme svou energetickou bezpečnost. Budeme méně závislí na dovozu ze zemí, které jsou někdy politicky i hospodářsky nestabilní. Naše investice do zelené ekonomiky vytvoří nové pracovní příležitosti a podpoří růst na desítky let dopředu. Dovolte, abych uvedl konkrétní příklad. V lednu mnoho zemí EU pocítilo dopady plynové krize na Ukrajině. Minulý týden jsem hovořil s prezidentem Juščenkem o tom, co můžeme udělat, abychom zabránili opakování podobné situace. Současně je důležité umět se na věc podívat z druhé strany. Pokud by Ukrajina investovala do energetické účinnosti, tak aby země dosáhla stejné úrovně jako Česká republika nebo Slovensko, množství ušetřené energie by odpovídalo veškerému množství plynu, který země dováží pro svou vlastní spotřebu z Ruska. Ukrajina by se tak mohla stát nezávislou na dovozu plynu z Ruska, a navíc by ušetřila spoustu peněz – prostým zvýšením své vlastní energetické účinnosti. Právě tam musíme hledat odpovědi na otázky ohledně klimatu. Před dvanácti lety byla v Kjótu vytvořena koalice ochotných. Dobrovolné dohody však nestačí. Máme-li uspět s přijetím mezinárodní dohody o klimatu, pak koalice ochotných z Kjóta se musí v Kodani změnit na koalici, ve které ponesou odpovědnost všichni. Je pro mě ctí promluvit k Evropskému parlamentu jako úřadující předseda Evropské rady. Vím, že přibližně polovina z vás byla zvolena do tohoto shromáždění poprvé. Všichni dohromady jste hlasem 500 milionů Evropanů. Upínají se k vám velká očekávání. Jak toho tedy dosáhnout? Evropa musí postupovat společně a kolektivně. Musíme prokázat vůdčí schopnost a musíme dodržovat sliby. Evropa má klíčovou úlohu přimět druhé, aby se k mezinárodní dohodě připojili. Na celém světě musíme stanovit cenu za emise. Musíme začít používat vnitrostátní daně z uhlíku a obchodovat s emisemi. Pak se objeví alternativní možnosti citlivé k životnímu prostředí. Jestliže bude cena za používání fosilních paliv stanovena bez ohledu na klimatické dopady, celosvětové oteplování bude pokračovat. Alternativní možnosti se neobjeví. Opatření na zvýšení energetické účinnosti se nebudou ekonomicky vyplácet. To však nestačí. Potřebujeme obsáhlejší odpověď na otázku „jak“? Nestačí omezit emise ve skupině zemí, které s omezeními dobrovolně souhlasí, ale které společně odpovídají pouze za 30 % emisí. Rovněž nestačí mít řešení, která jsou založena pouze na omezeních v nejrozvinutějších zemích. I kdyby snad země uvedené v příloze I snížily své emise na nulu, rychle narůstající emise v rozvojových zemí by nám přesto neumožnily dosáhnout cíle 2 °C. Musíme proto projednat financování investic do rozvojových zemí. Musíme zajistit rychlý přesun technologií a musíme se také ujistit, že rozvojové země přijímají závazky, aby kontrolovaly rozvoj, k němuž v současné době směřují. Kromě toho budeme potřebovat také jasné střednědobé závazky pro země mimo Evropu. Odpovědnost několika se nyní musí stát odpovědností všech. Vím, že Evropský parlament svou odpovědnost přijme. Švédské předsednictví vás považuje za naše spojence. Chceme začít psát příběh o odvrácení klimatické hrozby a chceme ho psát společně s vámi. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, hospodářská a finanční krize se během několika týdnů rozšířila jako lesní požár po celém světě. Někteří lidé předem varovali, ale pro většinu lidí to bylo překvapení – zejména její rozsah a hloubka. V globálním světě se i problémy šíří rychle. Razance poklesu je taková, že nikdo nemá zázračný lék, jak se z této situace rychle dostat. Koordinovaný postup ze strany EU je naším nejlepším nástrojem jak čelit výzvám spojeným s krizí. Navíc se může stále ještě dost věcí zhoršit. Za dané situace EU prokázala v této době zkoušek vůdčí schopnosti. Dohodli jsme se na zárukách a pravidlech v rámci podpory bank. Shodli jsme se na společném plánu obnovy, který by měl povzbudit hospodářství. Významnou úlohu v tom sehrál prezident Sarkozy a francouzské předsednictví, ale také tvrdím, že hnací silou byl Evropský parlament. Podzim musíme nyní věnovat diskusím o dalších opatřeních, která nás z krize vyvedou. Hospodářská situace je i nadále složitá a stav veřejných financí je napjatý ve všech členských státech. Podle odhadů Komise přesáhne schodek EU v příštím roce 80 % HDP. Nemůžeme zavírat oči a předstírat, že to není problém. Uprostřed toho všeho nesmíme rovněž zapomínat, že za těmito čísly jsou lidé, kteří se bojí o práci a kteří přemýšlejí, jak zaplatí za své domy a jak si udrží životní úroveň. Je naším úkolem, abychom jim odpověděli. Když miliony Evropanů ztratí práci a ocitnou se na okraji společnosti, ohrozí to celou naši prosperitu, a to v době, kdy se naše prosperita již nachází pod velkým tlakem. Žijeme déle, zároveň ale méně pracujeme a máme méně dětí. Pokud bude tento vývoj pokračovat, za 50 let bude v Evropě dvakrát více starších lidí než dětí. Co tedy můžeme dělat? Musíme obnovit důvěru ve finanční trhy. Musíme rychle zavést účinný dohled, abychom podobným krizím do budoucna zabránili. Švédské předsednictví bude v Radě pracovat na tom, aby se k dohodě o této věci došlo do konce roku. Doufáme, že nám pomůžete dosáhnout tohoto cíle rychle a s konečnou platností. Naši občané nebudou schvalovat, aby příjmy z daní byly opětovně použity na záchranu finančních institucí, které si počínaly nezodpovědně. Musíme se urychleně vymanit z narůstajících schodků veřejných financí s pomocí koordinované strategie k překonání krize a postupně se vrátit k pravidlům Paktu stability. Jinak po krátkých obdobích nerovnováhy budou následovat chronické schodky. Čekají nás velké škrty, tak jak k tomu již dochází v některých částech EU, a u nás ve Švédsku s tím máme zkušenost z dřívějška. Čeká nás masová nezaměstnanost, sociální nepokoje a narůstající daňové zatížení. Hovořím k vám v náročném období. Spolupráce EU snad ještě nebyla podrobena těžším zkouškám a zkouškám tak různorodé povahy. V krátkodobém výhledu se snažíme zajistit hladký přechod na novou smlouvu – Lisabonskou smlouvu. V současné době a v poněkud delším výhledu musíme pokračovat v řešení hospodářské a finanční krize. Pod povrchem číhá hrozba narůstající krize klimatu, která je dlouhodobě největší výzvou, jíž čelíme. Musíme zajistit sociální rozměr evropské politiky, který je založen na zdravých veřejných financích a na začlenění více lidí do trhu práce. To je zdaleka nejlepší způsob jak chránit náš sociální systém. Vím, že to je důležitá věc, i zde v Evropském parlamentu. Pro tři z 10 Evropanů produktivního věku je neudržitelné být vyloučen z trhu práce. Naším cílem musí být aktivní politika trhu práce, která společně s dobře fungujícím systémem sociálního zabezpečení je schopná změnu účinně zvládnout. Musíme posílit zaměstnatelnost jednotlivců a jejich schopnost prosadit se na trhu práce. Kromě toho musíme aktivovat a reaktivovat nezaměstnané. Pokud bude více lidí pracovat, bude možno poskytnout větší podporu těm, kteří nemají práci. Musíme se zaměřit také na reformy, modernizaci a přizpůsobení se nové skutečnosti. Svět mimo Evropskou unii nezůstává stát. Pohybuje se kupředu obrovskou rychlostí. To bychom měli vzít na vědomí a přijmout. Přezkum Lisabonské strategie EU by mohl napomoci potřebné reformě. Tuto diskusi zahájíme na podzim. Důsledkem krize jsou myšlenky na posílení protekcionismu. Světová obchodní banka potvrzuje, že počet opatření, která omezují obchodování, v posledních třech měsících značně vzrostl. Vítám proto, že dohoda z L’Aquily o zahájení nového kola jednání v Dohá – s cílem zajistit, aby země světa se opět vydaly cestou napomáhající volnému obchodu, který, jak víme, je pro nás dlouhodobě výhodný. Cílem musí být Evropská unie, která vyjde z této krize posílena. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, když jsem jezdil po Švédsku a hovořil o spolupráci EU, málokdy se mě lidé ptali na orgány EU. Otázky se místo toho často týkaly zakřivení okurek, šňupavého tabáku a jiných věcí každodenního života. Institucionální rámec je však důležitý, neboť vymezuje, co můžeme dělat a ve kterých oblastech. Proto je ratifikace Lisabonské smlouvy tak klíčová. Smlouva přinese Evropské unii více demokracie, větší transparentnost a větší vliv na mezinárodní scéně. Ze všeho nejdůležitější však je, že pokud začne Lisabonská smlouva platit, uzavře se kapitola etapy spolupráce EU zaměřené dovnitř. Nyní nastal čas, aby se EU začala dívat směrem ven a kupředu. Švédské předsednictví je připraveno provést všechny přípravné práce, a zajistit tak hladký přechod na novou smlouvu, ale je pochopitelně nezbytné, aby smlouvu ratifikovaly všechny členské státy. Doufejme, že v následujících měsících se tak stane. Mezinárodní trestná činnost stále více narůstá. Působení zločineckých sítí už není omezeno hranicemi jednotlivých států. Jsme svědky šíření obchodu s drogami a s lidmi. To ohrožuje naše demokratické hodnoty a představuje hrozbu pro naše občany. Zároveň je však svoboda volného pohybu přes hranice pro naše společenství stěžejní – možnost studovat, pracovat a žít v jiné zemi EU. Nová doba si však žádá nové odpovědi. Proto letos na podzim vypracujeme pro tuto oblast nový program, který bude nazván Stockholmský program. Tento Stockholmský program nabrousí nástroje, které v EU vytvářejí pocit bezpečí a které bojují proti organizovanému zločinu a terorismu. Zároveň vytvoříme větší rovnováhu mezi těmito nástroji a opatřeními, která zaručují právní jistotu a chrání práva jednotlivých občanů. Bude zajištěn také společný, právně zaručený systém pro žadatele o azyl v EU – s větší soudržností ve způsobu jejich přijímání a přezkoumání žádostí o azyl a s větší soudržností politiky navracení žadatelů o azyl. Sen o budoucí Evropě má pro mnoho lidí velkou přitažlivost. Současně však obyvatelstvo Evropy stále více stárne. Pružný systém přistěhovalectví za pracovními účely by mohl tyto dvě skutečnosti propojit. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, před více než 50 lety šest zemí položilo základ evropské spolupráci. Nyní je nás 27. Naše síla a vliv vzrostly a zvýšila se naše prosperita a rozmanitost. Evropa zbohatla. V důsledku toho jsme také lépe vybaveni k tomu, abychom využili možnosti, které nám přináší globalizace, a abychom čelili jejím výzvám. Společně jsme silní. Jedno je jasné. Má-li švédské předsednictví tuto řadu výzev úspěšně zvládnout, musíme pracovat společně s vámi – s vámi, kdo pracujete v srdci evropské demokracie. Věříme ve vaši podporu a spolupráci a věříme, že jste ochotni postavit se těmto výzvám společně s námi. Hovoříme o „vyjednávání“ členství. Členství však nakonec představuje sdílení společných hodnot a dodržování společných pravidel. O tom v současné době přemýšlejí ti, kteří zůstávají mimo – od Reykjavíku přes západní Balkán po Ankaru. Dva vůdci na Kypru mají historickou příležitost, aby se shodli na řešení, které ostrov, po velmi dlouhou dobu rozdělený, opětovně sjednotí. Ti, kteří jsou uvnitř, jsou v pokušení využít proces nabývání členství k řešení dlouhodobých sporů. V těchto případech musíme najít řešení, která jsou výhodná pro obě strany, a otevřít cestu vpřed. Jinak ohrožujeme náš postup směrem k dosažení cíle, tedy pokračující evropské integrace. Švédské předsednictví bude pracovat na tom, aby proces rozšiřování postupoval kupředu v souladu se závazky Evropské unie a výhradně podle platných kritérií. My budeme působit jako „čestný prostředník“. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, se silou a vlivem přichází mezinárodní odpovědnost, kterou se stále ještě snažíme převzít. Je to spojeno s povinností využívat tuto odpovědnost v nejlepším zájmu všech. EU musí pracovat pro mír, svobodu, demokracii a lidská práva. Máme odpovědnost podporovat nejchudší a nejzranitelnější země světa, odpovědnost řídit se rozvojovými cíli tisíciletí stanovenými Organizací spojených národů. Máme také odpovědnost podporovat činnost OSN v jiných oblastech, spolupracovat se strategickými partnery, pomáhat v místech světových krizí – ať je to mírový proces na Blízkém východě, Írán, Afghánistán, Pákistán, Severní Korea nebo velké výzvy na africkém kontinentu. Máme však také odpovědnost za regionální iniciativy, jako je například Unie pro Středomoří a Východní partnerství, které vytvářejí stabilitu a spolupráci mezi sousedními zeměmi s různými podmínkami. Jsem obzvlášť vděčný Evropskému parlamentu za to, že je hnací silou, pokud jde o spolupráci v oblasti Baltského moře. Parlament předložil návrh strategie pro tento region již v roce 2005. Nyní doufáme, že tato iniciativa bude završena přijetím strategie pro oblast Baltského moře na říjnovém zasedání Evropské rady. V konfliktech na Balkáně v 90. letech minulého století začala Evropská unie poprvé působit jako krizový manažer – toto působení se nyní neustále rozrůstá. V současné době je EU zapojena přibližně v 10 krizových iniciativách po celém světě. Na dveře EU klepou nyní světové problémy. Po celém světě – a v neposlední řadě v oblastech, které nám jsou nejblíže – mnoho lidí věří, že jejich vlastní rozvoj je spojen se spoluprací s námi. Pojďme společně naplnit jejich očekávání. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, výsledkem evropské spolupráce je, že dnes náš kontinent žije v míru a prosperitě, ve svobodných a stabilních podmínkách. Máme otevřené hranice a sociální model, který spojuje tržní hospodářství a vzájemnou úctu. To je naše společně sdílená Evropa. Naši občané však také chtějí vědět, že Evropa se řídí myšlenkami na budoucnost a že naše spolupráce má nejen historický smysl, ale je též namířená kupředu. Proto my, jako jejich volení zástupci, máme povinnost říci, co chceme s Evropou dělat. Dovolte, abych vám nastínil, jak vidím Evropu budoucnosti. Přeji si Evropu, která se na světovém poli důrazně zasazuje o demokracii, mír a lidská práva a která má odvahu vystupovat na zahraniční politické scéně. Neboť jsou mezi námi ti, kteří zažili, jaké to je žít bez demokracie a svobody, což nám propůjčuje důvěryhodnost v jednání. Když mluvíme o historii EU, máme sklon tvrdit, že spolupráce vytvořila základ pro mír v Evropě, kde byl tak často typický pravý opak. Chci vám říci, že můj dědeček byl švédský voják sloužící za druhé světové války na norské hranici – Švédsko bylo v této válce neutrální. Nejblíže se můj dědeček dostal k válce tak, že ji občas letmo zahlédl – z bezpečné vzdálenosti. Takový byl po dlouhou dobu švédský vztah s Evropou – pozorování z dálky. Přeji si Evropu, která stojí v čele boje proti hrozbě změny klimatu, která odolává pokušení soutěžit na základě průmyslu, jehož emise ničí naše klima a nikdo za ně neplatí, a která poskytuje pobídky, díky nimž se zelená technologie vyplácí, aby naše děti a děti našich dětí mohly zažít přírodu takovou, jak ji známe. Přeji si Evropu, která na sebe bere odpovědnost za hospodářství. „Půjčování na rozhazování“ nemůže být jediným heslem. Ani to nemůže být tak, že „zisky jsou soukromé a ztráty státní‘. Vytvořme si své veřejné finance, regulujme zdravé finanční trhy a umožněme hospodářské reformy, které potřebujeme pro růst a pro průmysl, který tak zůstane i v budoucnu konkurenceschopný. Přeji si Evropu, která dál rozvíjí svůj sociální model, Evropu, která spojuje dobře fungující systém sociálního zabezpečení s růstem – se sociální soudržností, Evropu, která prostřednictvím práce, podnikavosti a zdravých veřejných financí vytváří prostor pro udržení a rozvíjení svých modelů sociálního zabezpečení v nejlepším zájmu všech našich občanů. Přeji si Evropu, která se nenechá zlákat krátkodobými protekcionistickými kampaněmi, Evropu, která chrání vnitřní trh jako základ naší unijní spolupráce a která umožňuje volný pohyb zboží a služeb přes naše hranice, ve prospěch nás a ostatního světa. Přeji si Evropu, která je zahanbena nerovnostmi, která je přístupná argumentům druhých a která má silnou vůli nacházet kompromisy, jež budou sloužit společnému zájmu. Taková Evropa bude silná v každé době. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, je mi ctí, že zde mohu stát s vámi a zastupovat evropskou demokracii. Mnozí lidé mi říkali, že toto předsednictví bude nejtěžší za mnoho let. Je zde mnoho výzev a musíme být připraveni na věci neočekávané. Mnozí se ptají, zda země velikosti Švédska může tuto odpovědnost nést. Sama nikoli – ale společně dokážeme těmto výzvám čelit. Udělejme to s vizí a energicky, iniciativně a s odvahou. Evropa to potřebuje. Občané Evropy to potřebují. Evropský projekt se týká snu o společném řešení lidských problémů. Tento sen Evropu posiluje. Letošní rok, rok 2009, je pro evropskou spolupráci rokem osudovým. Máme možnost udělat další krok. Švédské předsednictví je připraveno tu výzvu přijmout. Přijměme ji tedy společně! Zatímco Evropa se po druhé světové válce ocitla v troskách, Švédsko zůstalo nedotčeno. Naše hospodářství bylo bohatší – ale byli jsme bezvýznamní, co se týkalo evropského společenství. Před dvaceti lety byl svržen ostnatý drát mezi Rakouskem a Maďarskem. Padla Berlínská zeď a Evropa se téměř přes noc změnila. Řada zemí se pak vydala na cestu, na jejímž konci dnes v tomto sále sedí zástupci 27 zemí. A Švédsko bylo jednou z nich. Začnete-li pozdě, potřebujete čas, abyste zpoždění dohnali. Na konci 80. let minulého století začaly ve Švédsku dozrávat politické proevropské tendence. Postupně si Švédsko začalo stále více uvědomovat svou blízkost k Evropě a svou závislost na ní. Rozhodující úlohu v začlenění Švédska do Evropského společenství – jinými slovy v přijetí otevřenosti, globalizace a volného obchodu, sehrál švédský ministr zahraničních věcí Carl Bildt. Byl pevně přesvědčen, že Švédsko patří do Evropy. Před osmnácti lety jsme podali žádost o členství v Evropské unii. Nakonec jsme dospěli k přesvědčení, že život lidí a naše budoucnost bude nejlépe zajištěna ve spolupráci a ve společenství s jinými, že máme čím přispět – a že se máme hodně co učit. Přestali jsme mít strach ze spolupráce. Odvážili jsme se stát se součástí Evropy. V době od poloviny 80. let minulého století dál, která byla pro Švédsko revoluční, se současně zvyšovala moje vlastní politická angažovanost. Pociťoval jsem silnou touhu po Evropě, stejně jako moje generace švédských politiků. Pamatuji se, jak jsem jako mladý nově zvolený poslanec švédského parlamentu byl pozván na návštěvu Evropského parlamentu. Bylo to známkou otevřenosti a přístupnosti Parlamentu – přestože v té době Švédsko nebylo členem Unie."@cs1
". Hr. formand, mine damer og herrer! Tillad mig at starte med at lykønske Dem med valget af Deres nye formand. Jeg ser frem til at samarbejde med Jerzy Buzek under det svenske formandskab – og naturligvis også derefter. Et par år senere i 1997, efter at Sverige var blevet medlem af EU, var jeg med til at danne PPE-Gruppens ungdomsorganisation, Youth of EPP, som jeg blev den første formand for. Det gav mig mulighed for at se, hvordan europæisk samarbejde fungerer i praksis. Sammen søgte vi efter europæiske løsninger på europæiske problemer. Vi lærte ikke blot hinanden, men også hinandens kultur og historie at kende. Jeg besøgte de største byer i Europa – og jeg kan slet ikke tælle antallet af kirker i Europa, jeg besøgte i denne periode. På tyve år er Sverige gået fra at være observatør til at tage aktivt del i det europæiske samarbejde. Det har også haft en virkning på den svenske befolkning. For ti år siden mente en ud af tre svenskere, at EU-medlemskab var godt for landet, men lige så mange mente det modsatte. I dag er det omvendt. Næsten to tredjedele af alle svenskere mener, at EU-medlemskab er godt for Sverige. Til valget til Europa-Parlamentet i juni var stemmeprocenten over 45. Det er otte procent mere end i 2004 og over gennemsnittet for Europa. I dag er Sverige et land, der værdsætter og har en positiv holdning til EU-medlemskabet. Vi kom lidt sent i gang, men vi har arbejde hårdt for at indhente jer andre. Det er en sejr for alle os, der tror på et europæisk samarbejde. Vi står over for spørgsmålet om vores generations skæbne – et socialt problem, som til forskel fra mange andre vokser – langsomt, men i den forkerte retning. Vores planet er syg. Dens temperatur stiger – og det er op til os at reagere. Den grønlandske indlandsis reduceres med over 100 km årligt. Indlandsisen i det vestlige Antarktis smelter foruroligende hurtigt. Vi ved, at alene den smeltede is fra Grønland kan få havenes vandstand til at stige med op til to meter. Følgerne bliver dramatiske. Hvis havet stiger med kun en meter i hele verden, tvinges hundredvis af millioner mennesker væk fra deres hjem, alene i Asien. De mest udsatte er mennesker i Bangladesh, det østlige Kina og Vietnam. Men det får også andre følger. Vejret ændrer sig med den risiko til følge, at mange flora- og fauna-arter forsvinder. Det er scenariet, hvis vi holder os inden for FN's mål med 2 °C, som blev bakket op i sidste uge på G8-topmødet og på Major Economies Forum i L’Aquila. Vores klima trues af både vores udnyttelse og afhængighed af fossile brændstoffer. Det er den dårlige nyhed. Så hvad er den gode? Selvom der ikke er særlig meget tid tilbage, er tiden alligevel på vores side. Men vi skal handle nu. Vi er allerede parat til at øge andelen af vedvarende energi og har teknologien til at forbedre energieffektiviteten. Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) kan over halvdelen af de foranstaltninger, der er nødvendige for ikke at overskride målet med de 2 °C, gennemføres ved hjælp af den teknologi, vi allerede har. Og foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer har nogle meget nyttige bivirkninger, som i sig selv berettiger foranstaltningerne. Hvis vi bruge mindre energi, sparer vi penge. Vi forbedrer økonomien, og samtidig får husholdningerne flere ressourcer. Hvis vi investerer i vedvarende energi og energieffektivitet, forbedrer vi vores energisikkerhed. Vi bliver mindre afhængige af import fra lande, som undertiden er både politisk og økonomisk ustabile. Vores investeringer i den grønne økonomi skaber nye jobmuligheder og vil være drivkraft for vækst i de kommende årtier. Tillad mig at komme med et konkret eksempel. I januar led mange EU-lande under gaskrisen i Ukraine. I sidste uge talte jeg med præsident Yushchenko om, hvordan vi kan undgå en lignende situation i fremtiden. Samtidig er det vigtigt at se på problemet fra den anden side også. Hvis Ukraine investerer i energieffektivitet, så dette land kan nå op på samme niveau som Tjekkiet eller Slovenien, vil mængden af sparet energi svare til hele landets gasimport til eget brug fra Rusland. Så kan Ukraine blive helt uafhængig af gasimport fra Rusland og desuden spare en masse penge, bare ved at forbedre landets egen energieffektivitet. Det er dér, vi skal finde svarene på klimaproblemerne. For tolv år siden blev der dannet en såkaldt Coalition of the Willing i Kyoto. Men frivillige aftaler er ikke nok. Hvis det lykkes os at få en international klimaaftale i stand, skal vejen fra Kyoto til København være et skift fra en Coalition of the Willing til, at alle tager ansvar. Det er en ære for mig at tale her i Parlamentet som formand for Det Europæiske Råd. Jeg ved, at omkring halvdelen af Dem er valgt til Parlamentet for første gang. Samlet repræsenterer De 500 millioner europæere. Der stilles store forventninger til Dem. Så hvordan når vi frem? Europa skal handle sammen og i fællesskab. Vi skal udvise lederskab og holde vores løfter. Europa spiller en afgørende rolle for at få andre med i en international aftale. Vi skal fastsætte en pris på emissioner for hele verden. Vi skal starte med at bruge nationale CO afgifter og handel med emissioner. Så vil der vise sig miljøvenlige alternativer. Hvis prisen på brug af fossile brændstoffer fastsættes uden hensyn til indvirkningen på klimaet, vil den globale opvarmning fortsætte. Så kommer der ingen alternativer. Foranstaltninger for at øge energieffektiviteten bliver ikke økonomisk bæredygtige. Men det er ikke nok. Vi skal have et bredere svar på spørgsmålet "hvordan?". Det er ikke nok at begrænse emissionerne i en gruppe lande, som frivilligt accepterer at reduceres deres emissioner, men som sammen kun tegner sig for 30 % af emissionerne. Og det er heller ikke nok at have løsninger, som kun er baseret på restriktioner i de fleste udviklede lande. Selv hvis de såkaldte bilag I-lande reducerede deres emissioner til nul, ville det hastigt stigende emissionsomfang i udviklingslandene stadig betyde, at vi ligger over de 2 °C. Derfor skal vi diskutere finansiering af investeringer i udviklingslandene. Vi skal sikre hurtig teknologioverførsel, og at udviklingslandene også forpligter sig til at styre den udvikling, de er inde i. Desuden skal vi have klare forpligtelser på mellemlang sigt for lande uden for Europa. De fås skal blive til alles ansvar. Jeg ved, at Europa-Parlamentet vil påtage sig sit ansvar. Det svenske formandskab opfatter Dem som vores allierede. Nu ønsker vi at skrive historien om, hvordan vi vendte miljøtruslen, og vi ønsker at skrive den sammen med Dem. Den økonomiske og finansielle krise bredte sig som en steppebrand i hele verden på blot et par uger. Vi havde hørt enkelte advarsler, men for de fleste kom krisen som en overraskelse, især dens omfang og dybde. I en global verden spreder problemerne sig hurtigere. Krisen er så alvorlig, at ingen har et mirakelmiddel, som kan få os ud af den hurtigt. Koordineret handling fra EU's side er det bedste værktøj, vi har, til at tage hånd om krisen. Men meget kan stadig gå galt. Under de foreliggende omstændigheder er det lykkedes EU at udvise lederskab i disse vanskelige tider. Vi har indført garantier og regler for støtte til bankerne. Vi har vedtaget en fælles genopretningsplan for at sætte skub i økonomien. Præsident Sarkozy og det franske formandskab spillede en vigtig rolle i dette arbejde, men jeg vil også påstå, at Parlamentet var en drivkraft. Nu skal vi bruge efteråret til at diskutere de yderligere foranstaltninger, som skal bringe os gennem krisen. Den økonomiske situation er stadig vanskelig, og de offentlige finanser er ved at være brugt op i alle medlemsstater. Ifølge Kommissionens prognoser vil underskuddet i EU ligge på over 80 % af BNP næste år. Vi kan ikke lukke øjnene og lade, som om der ikke er noget problem. Midt i alt dette må vi heller ikke glemme, at der bag disse tal gemmer sig mennesker, som er bekymrede for deres job, og som ikke ved, hvordan de skal betale for deres bolig og opretholde deres levestandard. Det er vores opgave at give dem et svar. Når millioner af europæere mister jobbet og blive udelukket fra arbejdsmarkedet, er det hele vores velfærd, der bliver truet, og det i en tid, hvor vores velfærd i forvejen er under stort pres. Vi lever længere, samtidig med at vi arbejder mindre og får færre børn. Hvis denne tendens fortsætter, vil der om ca. 50 år være dobbelt så mange gamle som børn i Europa. Hvad kan vi så gøre? Vi skal have genskabt tilliden til finansmarkederne. Vi skal hurtigst muligt indføre et effektivt tilsyn for at undgå lignende kriser i fremtiden. Det svenske formandskab vil arbejde for at opnå en aftale i Rådet inden årets udgang. Vi håber på Deres hjælp til at opnå dette hurtigt og definitivt. Vores borgere vil ikke acceptere, at vi bliver ved med at bruge skattemidlerne til at redde finansinstitutioner, der har handlet uansvarligt. Vi skal hurtigt væk fra de stigende offentlige underskud gennem en koordineret strategi og gradvis tilbagevenden til bestemmelserne i stabilitetspagten. Ellers vil den kortsigtede uligevægt føre til kroniske underskud. Vi kan forvente store nedskæringer, som allerede kan ses i visse dele af EU, og det har vi tidligere gjort erfaring med i Sverige. Massearbejdsløshed, social uro og voksende skattepres er, hvad der så venter os. Vi lever i en tid med store udfordringer. Sjældent har EU-samarbejdet stået over for så dybtgående og forskelligartede prøver. På den korte bane ønsker vi en smidig overgang til en ny traktat, Lissabontraktaten. Nu og på lidt længere sigt skal vi styre den økonomiske og finansielle krise. Under overfladen ligger der truslen fra den stigende klimakrise, der på lang sigt er vores største udfordring. Vi skal sikre en social dimension i den europæiske politik, baseret på sunde offentlige finanser og på at få flere ud på arbejdsmarkedet. Det er langt den bedste måde at sikre vores velfærdssystem på. Jeg ved, at det er et vigtigt anliggende, ikke mindst for Parlamentet. Det er uholdbart, at tre ud af 10 europæere i den arbejdsduelige alder er udelukket fra arbejdsmarkedet. Vores mål er at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik, de sammen med velfungerende socialsikringssystemer kan forvalte forandringerne effektivt. Vi skal styrke den enkeltes arbejdsevne og mulighed for at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet. Og vi skal aktivere og genaktivere de arbejdsløse. Med flere på arbejdsmarkedet kan vi støtte dem, der ikke er det. Vi skal også koncentrere os om reformer, modernisering og tilpasning til en ny virkelighed. Verden uden for EU står ikke stille. Den bevæger sig fremad i forrygende hast. Det er noget, vi skal erkende og acceptere. En revision af EU's Lissabonstrategi kan bidrage til en nødvendig reformdagsorden. Denne diskussion vil vi sætte i gang til efteråret. I kølvandet på den økonomiske krise kan vi se tendenser til øget protektionisme. WTO bekræfter, at antallet af handelsrestriktioner er steget betydeligt i de sidste tre måneder. Derfor glæder jeg mig over L’Aquila-aftalen om at genstarte Doha-runden, så vi sikrer, at alle verdens lande igen slår ind på frihandelsstien, for vi ved jo, at den er til fordel for alle i det lange løb. Målet må være et EU, der kommer styrket ud af krisen. Når jeg rejser rundt i Sverige og taler om EU-samarbejde, er der ikke mange, der stiller spørgsmål om EU's institutioner. Spørgsmålene handler om krumme agurker, snus og andre dagligdags ting. Alligevel er de institutionelle rammer vigtige, fordi de definerer, hvad vi kan gøre på hvilke områder. Derfor er ratificeringen af Lissabontraktaten så central. Traktaten vil gøre EU mere demokratisk, mere åbent, mere effektivt og mere indflydelsesrigt på den internationale arena. Men vigtigst af alt er det, at vi med Lissabontraktaten få lukket kapitlet om en indadskuende fase i EU-samarbejdet. Nu er tiden kommet til, at EU ser ud og frem. Det svenske formandskab er rede til at gøre alt det indledende arbejde for at sikre en smidig overgang til en ny traktat, men det kræver naturligvis, at alle medlemsstater har ratificeret den. Lad os håbe, at det sker i de kommende måneder. Den internationale kriminalitet bliver stærkere og stærkere. Nu er de kriminelle netværks aktiviteter ikke længere bundet af nationale grænser. Vi er vidne til, hvordan handel med narkotika og mennesker spredes. Dette er en trussel mod vores demokratiske værdier og mod borgerne. Samtidig er friheden til at bevæge sig på tværs af grænser grundlæggende for fores fællesskab – at studere, bo og arbejde i et andet EU-land. Men nye tider kræver nye svar. Her til efteråret vil vi derfor forelægge et nyt program på dette område, som vi vil kalde Stockholm-programmet. Stockholm-programmet er en skærpelse af de instrumenter, som skaber sikkerhed i EU og er rettet mod bekæmpelse af organiseret kriminalitet og terrorisme. Samtidig opnår vi en bedre balance mellem disse instrumenter og foranstaltninger, som skaber retssikkerhed og beskytter den enkeltes rettigheder. Derved sikrer vi også, at de, der søger asyl i EU, stilles over for et fælles, retssikkert system med større ensartethed i den måde, de modtages på, og den måde, deres asylansøgning gennemgås på, og større ensartethed med hensyn til hjemsendelsespolitik. Mange mennesker har en stærk drøm om en fremtid i Europa. Samtidig bliver Europas befolkning ældre og ældre. Der kan slås bro mellem disse to virkeligheder med et fleksibelt system for indvandring af arbejdskraft. For over 50 år siden lagde seks lande grundlaget for det europæiske samarbejde. Nu er vi 27. Vi er vokset i styrke og indflydelse, og vi er vokset i velstand og mangfoldighed. Europa er blevet beriget. Derfor er vi også bedre udstyret til at udnytte de muligheder, der ligger i globaliseringen, og at tage hånd om udfordringerne. Sammen er vi stærke. En ting er klar. Hvis det svenske formandskab skal kunne løfte de mange udfordringer, det står over for, skal vi arbejde sammen med Dem – De, der arbejder i hjertet af Europas demokrati. Vi håber på Deres støtte og samarbejde, og at De er rede til at løfte udfordringerne sammen med os. Vi taler om "medlemskabsforhandlinger". Men i sidste instans handler medlemskab om at have fælles værdier og følge fælles regler. Dette er nu noget, der drøftes af dem, som ikke er med, fra Reykjavik til Ankara over det vestlige Balkan. De to ledere i Cypern har nu en historisk mulighed for at nå til enighed og dermed forene øen, som har været delt alt for længe. De, der er medlem af EU, kan fristes til at udnytte medlemskabsprocessen til at løse gamle uenigheder. I disse tilfælde må vi finde løsninger, som er til fordel for begge parter og skaber mulighed for fælles fodslag. Ellers hindrer vi fremskridt hen imod vores ønske om at styrke den europæiske integration. Det svenske formandskab vil arbejde for at fremme udvidelsesprocessen i overensstemmelse med de løfter, som EU har afgivet, og udelukkende på grundlag af gældende kriterier. Vi vil handle som en "egentlig mægler". I kølvandet på styrke og indflydelse følger et internationalt ansvar, som vi stadig kæmper for at leve op til. Det ledsages af en pligt til at bruge dette ansvar til alles bedste. EU skal arbejde for fred, frihed, demokrati og menneskerettigheder. Vi har et ansvar for at støtte de fattigste og mest sårbare lande i verden, et ansvar for at leve op til FN's milleniumudviklingsmål. Vi har også ansvar for at støtte FN's arbejde på andre områder, at samarbejde med vores strategiske partnere, at være med i verdens kriseområder, uanset om det er fredsprocessen i Mellemøsten, Iran, Afghanistan, Pakistan, Nordkorea eller de store udfordringer på det afrikanske kontinent. Men vi har også ansvar for regionale initiativer som Middelhavsunionen og det østlige partnerskab, der skaber stabilitet og samarbejde mellem nabolande med forskellige forhold. Det glæder mig, at Parlamentet indtager en førende rolle i relation til samarbejdet i Østersøområdet. Parlamentet fremlagde tilbage i 2005 et udkast til strategi for denne region. Nu håber vi, at dette initiativ kan krones med vedtagelsen af en strategi for Østersøen på Det Europæiske Råds møde i oktober. Konflikterne på Balkan i 1990'erne var startskuddet til EU's indsats som krisestyrer – et engagement, som får større og større betydning. I dag er EU involveret i omkring 10 kriseinitiativer i hele verden. Nu til dags banker verdens problemer på EU's dør. Rundt omkring os og ikke mindst i de områder, der ligger nærmest på os, hænger mange menneskers håb for egen udvikling sammen med vores samarbejde. Lad os sammen opfylde deres forventninger. Som følge af det europæiske samarbejde lever vores kontinent i dag i fred og velstand, i frihed og stabilitet. Vi har åbne grænser og en social model, der kombinerer markedsøkonomi med hensyn til hinanden. Dette er vores fælles Europa. Men vores borgere ønsker at kunne stole på, at Europa er baseret på ideer for fremtiden, og at vores samarbejde ikke kun har et historisk formål, men også er fremadrettet. Derfor har vi som deres valgte repræsentanter et ansvar for at sige, hvad det er, vi ønsker at gøre med Europa. Så nu vil jeg fortælle lidt om, hvordan jeg opfatter fremtiden for Europa. Jeg ønsker at se et Europa, som gør en ihærdig indsats for demokrati, fred, frihed og menneskerettigheder på den internationale arena, og som tør handle på det udenrigspolitiske område. For nogle af os ved godt, hvordan det er at leve uden demokrati og frihed, og det giver os den troværdighed, der er en forudsætning for at handle. Når vi taler om EU's historie, siger vi ofte, at samarbejdet har skabt grundlag for fred i et Europa, der så ofte har været karakteriseret af det modsatte. Jeg kan fortælle Dem, at min bedstefader som svensk soldat var posteret ved den norske grænse under Anden Verdenskrig – en krig, hvor Sverige var neutral. Det nærmeste, min bedstefader kom krigen, var et lejlighedsvist glimt af den – i sikker afstand. Sådan var Sveriges forhold til Europa længe: iagttagelse i sikker afstand. Jeg ønsker et Europa, der tager føringen i kampen mod klimatruslerne, som modstår fristelsen til at konkurrere på grundlag af en industri, der ikke betaler for de emissioner, der ødelægger vores klima, og som giver incitamenter, der gør, at det kan betale sig at investere i grøn teknologi, så vores børn og børnebørn får mulighed for at opleve den, sådan som vi kender den. Jeg ønsker et Europa, der påtager sig et ansvar for økonomien. "Lending for spending" må ikke være det eneste motto. Og det må heller ikke være sådan, at "overskud er private og tab nationale". Lad os opbygge vores offentlige finanser igen, regulere sunde finansmarkeder og sikre de økonomiske reformer, som vi har brug for til at sikre vækst, og som industrien har brug for for at kunne være konkurrencedygtig i fremtiden. Jeg ønsker et Europa, der videreudvikler sin socialmodel, et Europa, der kombinerer et velfungerende velfærdssystem med vækst, med social samhørighed, et Europa, der gennem arbejde, iværksætterånd og sunde offentlige finanser skaber rum for at vedligeholde og udvikle vores velfærdsmodeller i alle vores borgeres interesse. Jeg ønsker et Europa, der ikke tillader sig selv at blive lokket af protektionismens kortsigtede korstog, et Europa, der sikrer det indre marked, som er dannet på grundlag af vores EU-samarbejde, og som tillader varer og tjenesteydelser at bevæge sig frit på tværs af vores grænser, til fordel for os og for resten af verden. Jeg ønsker et Europa, der er ydmygt over for ulighed, der er åbent over for andres argumenter, og som har en stærk vilje til at finde kompromiser med det fælles gode for øje. Et sådant Europa vil stå stærkt til enhver tid. Det er mig en ære at tale her i salen og repræsentere det europæiske demokrati. Mange har sagt til mig, at dette bliver det vanskeligste formandskab i mange år. Der er mange udfordringer, og vi skal forvente det uventede. Mange spørger, om et land af Sveriges størrelse kan løfte dette ansvar. Nej, ikke alene, men sammen kan vi løfte alle disse udfordringer. Lad os gøre det med visioner og handlekraft, med initiativer og mod. Europa har brug for det. Europas borgere har brug for det. Det europæiske projekt handler om drømmen om at løse folks problemer sammen. Denne drøm gør Europa stærkt. 2009 er et skæbnesvangert år for det europæiske samarbejde. Vi har chancen for at tage det næste skridt. Det svenske formandskab er parat til at tage udfordringen op. Lad os gøre det sammen! Da Europa lå i ruiner efter Anden Verdenskrig, var Sverige uberørt. Vi var rigere økonomisk, men fattigere i henseende til europæisk fællesskab. For tyve år siden blev pigtråden mellem Østrig og Ungarn skåret over. Berlinmuren faldt, og Europa forandrede sig næsten fra den ene dag til den anden. Da tog en række lande ud på en rejse, som resulterede i, at der nu er repræsentanter for 27 lande til stede her i dag. Sverige var et af de lande. Hvis man er sent udviklet, har man brug for lidt tid til at indhente de andre. I slutningen af 1990'erne begyndte Sverige at være modent til at påtage sig et politisk ansvar for Europa. Langsomt voksede Sveriges erkendelse af, at det er tæt på og afhængigt af Europa. Sveriges udenrigsminister Carl Bildt spillede en afgørende rolle i indsatsen for at få Sverige med i det europæiske samfund – med andre ord en accept af åbenhed, globalisering og frihandel. Han var drevet af en fast overbevisning om, at Sverige hørte med i Europa. For atten år siden ansøgte vi om optagelse i EU. Endelig var vi blevet overbevist om, at borgernes liv og vores fremtid var bedst tjent med samarbejde og fællesskab med andre, og om, at vi også kunne bidrage med noget – og at vi havde meget at lære. Vi var ikke længere bange for samarbejde. Nu turde vi være en del af Europa. Disse år fra midten af 1980'erne og frem, som var revolutionerende for Sverige, forløb parallelt med mit eget politiske engagement. Jeg følte en stor længsel efter Europa, som også mange andre i min generation af svenske politikere. Jeg kan huske, hvordan jeg som ung nyvalgt medlem af Riksdagen blev inviteret til et besøg i Parlamentet. Det var et tegn på Parlamentets åbenhed og tilgængelighed, selvom Sverige på det tidspunkt ikke var medlem af EU."@da2
". Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Parlaments! Gestatten Sie mir, Ihnen zur Wahl Ihres neuen Präsidenten zu gratulieren. Ich freue mich darauf, während des schwedischen Ratsvorsitzes und selbstverständlich auch im Anschluss daran, mit Herrn Jerzy Buzek zusammenzuarbeiten. Innerhalb von 20 Jahren wurde aus Schweden, einem Land, das aus der Ferne beobachtete, ein aktiver Partner der europäischen Zusammenarbeit. Das hatte wiederum Auswirkungen auf die schwedische Bevölkerung. Vor zehn Jahren war ein Schwede von drei der Meinung, dass die EU-Mitgliedschaft gut für das Land sei, aber genau so viele waren vom Gegenteil überzeugt. Heute hat sich das Blatt gewendet. Annähernd zwei von drei Schweden sind davon überzeugt, dass die EU-Mitgliedschaft gut für das Land ist. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni gingen mehr als 45 Prozent der Schweden zur Urne. Das sind acht Prozent mehr als noch im Jahr 2004 und mehr als der Durchschnitt in Europa. Schweden ist heute ein Land, das die EU-Mitgliedschaft schätzt und diese positiv bewertet. Wir sind erst spät aufgewacht, haben aber hart gearbeitet, um das Versäumte einzuholen. Es ist ein Sieg für uns alle, die an die europäische Zusammenarbeit glauben. Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Parlaments! Wir stehen vor der Frage des Schicksals unserer Generation - ein soziales Problem, das, im Gegensatz zu anderen Problemen, langsam wächst - wenn auch in die falsche Richtung. Unser Planet fiebert. Seine Temperatur steigt und wir müssen reagieren. In Grönland schrumpft die Eisdecke jedes Jahr um mehr als 100 Kubikkilometer. Die Eisdecke der westlichen Antarktis schmilzt mit wachsender Geschwindigkeit. Wir sind uns bewusst, dass allein das schrumpfende Eis in Grönland zu einem Anstieg des Meeresspiegels von bis zu zwei Metern führen könnte. Die Auswirkungen wären dramatisch. Würde der Meeresspiegel weltweit um nur einen Meter steigen, wären Hunderte Millionen von Menschen allein in Asien gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Am gefährdetsten wären die Menschen in Bangladesch, Ostchina und Vietnam. Es gäbe jedoch auch noch weitere ernste Folgen. Das Wetter würde sich ändern und unzählige Pflanzen- und Tierarten wären vom Aussterben bedroht. Das ist sogar der Fall, wenn wir innerhalb des von der UNO angestrebten 2 °C-Ziels bleiben, das letzte Woche in L’Aquila sowohl im Rahmen des G8-Gipfels als auch durch die führenden Industriestaaten des „Major Economies Forums“ befürwortet wurde. Unser Klima wird einerseits durch unseren Bedarf an fossilen Brennstoffen und andererseits durch unsere Abhängigkeit hiervon bedroht. Das ist die schlechte Neuigkeit. Was ist also die gute Neuigkeit? Obwohl die Zeit drängt, ist sie immer noch auf unserer Seite. Wir müssen jedoch jetzt handeln. Alles ist bereits vorhanden, um erneuerbare Energien und die Technologie zur Steigerung der Energieeffizienz weiterzuentwickeln. Laut der Internationalen Energie-Agentur (IEA) könnten mehr als die Hälfte der Maßnahmen, die erforderlich wären, um das 2 °C-Ziel nicht zu überschreiten, mit bereits bestehenden Technologien erreicht werden. Darüber hinaus haben Messungen, um dem Klimawandel zu begegnen, sehr nützliche Nebenwirkungen - Auswirkungen, welche die Messungen an sich rechtfertigen. Wenn wir weniger Energie verbrauchen, sparen wir Geld. Wir bessern die öffentlichen Finanzen auf, während die Haushalte gleichzeitig über höhere Mittel verfügen. Investieren wir in erneuerbare Energien und Energieeffizienz, verbessern wir unsere Energiesicherheit. Wir sind dann weniger abhängig von Einfuhren aus Ländern, die manchmal sowohl politisch als auch wirtschaftlich instabil sind. Unsere Investitionen in eine umweltfreundliche Wirtschaft werden neue Arbeitsplätze schaffen und in den kommenden Jahrzehnten für Wachstum sorgen. Gestatten Sie mir, ein spezifisches Beispiel zu geben. Zahlreiche EU-Mitgliedstaaten litten im Januar unter den Auswirkungen der Gaskrise in der Ukraine. Vergangene Woche sprach ich mit Präsident Juschtschenko darüber, wie wir eine derartige Situation künftig vermeiden können. Gleichzeitig ist es wichtig, Gesichtspunkte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu können. Würde die Ukraine in Energieeffizienz investieren, sodass das Land den gleichen Stand wie die Tschechische Republik oder Slovenien erreicht, entspräche die eingesparte Energiemenge der gesamten Gaseinfuhr aus Russland für den eigenen Bedarf. Die Ukraine wäre dann völlig unabhängig von Gasimporten aus Russland und würde nebenbei noch viel Geld sparen und das nur, indem sie ihre eigene Energieeffizienz verbessert. Dort müssen wir nach Antworten suchen, wenn es sich um das Klima handelt. Vor zwölf Jahren bildete sich eine Koalition der Willigen in Kyoto. Freiwillige Vereinbarungen reichen aber nicht. Wenn es uns gelingt, ein internationales Abkommen zum Klimawandel zu erreichen, dann muss die Reise von Kyoto nach Kopenhagen auch der Übergang von einer Koalition der Willigen hin zu jedermanns Verantwortung sein. Wie können wir dahin kommen? Europa muss miteinander und kollektiv handeln. Wir müssen Führungsqualitäten zeigen und unsere Versprechen halten. Europa ist entscheidend, sodass Andere sich einem internationalen Abkommen anschließen. Weltweit müssen wir einen Preis für Emissionen festsetzen. Wir müssen beginnen, nationale Kohlenstoffsteuern und Emissionshandel zu nutzen. Dann werden umweltfreundliche Alternativen entstehen. Wenn der Preis für die Nutzung fossiler Brennstoffe ohne Rücksicht auf die klimatischen Auswirkungen festgesetzt wird, schreitet die Erderwärmung fort. Die Alternativen werden sich nicht entwickeln. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz werden sich wirtschaftlich nicht lohnen. Es ist mir eine Ehre, als amtierender Präsident des Europäischen Rates vor dem Europäischen Parlament eine Rede zu halten. Annähernd die Hälfte von Ihnen wurde zum ersten Mal in diese Versammlung gewählt. Gemeinsam geben Sie 500 Millionen Europäerinnen und Europäern eine Stimme. Es wird viel von Ihnen erwartet und ich spreche zu Ihnen in einer schwierigen Zeit. Selten zuvor hat die Zusammenarbeit in der EU vor derart schwierigen und in ihrer Art so unterschiedlichen Problemen gestanden. In Kürze beabsichtigen wir einen reibungslosen Übergang zu einem neuen Vertrag - dem Vertrag von Lissabon. Wir müssen heute und längerfristig fortfahren, die Wirtschafts- und Finanzkrise zu bewältigen. Unter der Oberfläche lauert die Gefahr einer zunehmenden Klimakrise, die langfristig wohl die größte Herausforderung darstellt, der wir gegenüberstehen. Das ist jedoch nicht genug. Wir brauchen eine umfassendere Antwort auf die Frage „wie?“. Es reicht nicht, die Emission in einer Gruppe von Ländern zu begrenzen, die sich freiwillig für die Verringerung entschieden haben, die aber insgesamt für gerade mal 30 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. Es reicht auch nicht, in den entwickelsten Ländern Maßnahmen zu ergreifen, die ausschließlich auf Einschränkungen beruhen. Selbst wenn die sogenannten Annex-1-Länder ihre Emissionen auf null reduzieren würden, brächte uns die rasante Zunahme der Emissionen in den Entwicklungsländern immer noch über das 2 °C-Ziel hinaus. Wir müssen daher über die Finanzierung von Investitionen in den Entwicklungsländern diskutieren. Wir müssen raschen Technologietransfer gewährleisten und wir müssen uns vergewissern, dass auch die Entwicklungsländer Verpflichtungen bei der Überwachung der von ihnen angestrebten Entwicklung eingehen. Darüber hinaus brauchen wir mittelfristig deutliche Verpflichtungserklärungen von Ländern außerhalb Europas. Die Verantwortung der Wenigen muss jetzt zur Verantwortung aller werden. Ich weiß, dass das Europäische Parlament seine Verantwortung übernehmen wird. Der schwedische Ratsvorsitz sieht in Ihnen ihren Verbündeten. Wir möchten jetzt die Geschichte schreiben, wie die Klimabedrohung abgewendet wurde und wir möchten sie zusammen mit Ihnen schreiben. Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder! Wie ein Buschfeuer verbreitete sich die Wirtschafts- und Finanzkrise innerhalb weniger Wochen. Es gab warnende Stimmen, aber für die meisten Menschen kam sie überraschend - vor allen Dingen ihr Ausmaß und ihre Tiefe überraschte. In einer globalen Welt greifen auch Probleme rasch auf Andere über. Die Kraft des Abschwungs ist derartig stark, dass niemand ein Heilmittel hat, mit dem eine rasche Wende herbeigeführt werden könnte. Ein koordiniertes Vorgehen der EU ist das beste, uns zur Verfügung stehende Mittel, den Herausforderungen der Krise entgegenzutreten. Darüber hinaus kann noch vieles schief gehen. Unter den gegebenen Umständen ist es der EU gelungen, in diesen schwierigen Zeiten Führungsstärke zu beweisen. Wir einigten uns über Bürgschaften und Reglementierungen zur Unterstützung der Banken. Wir beschlossen einen gemeinsamen Konjunkturplan zur Stimulierung der Wirtschaft. Präsident Sarkozy und der französische Ratsvorsitz spielten hierbei eine bedeutende Rolle. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch die treibende Kraft hervorheben, die vom Europäischen Parlament ausging. Im Herbst müssen wir uns jetzt den weiterführenden Maßnahmen widmen, die uns aus der Krise steuern sollen. Die Wirtschaftslage bleibt angespannt und die öffentlichen Finanzen sind in allen Mitgliedstaaten begrenzt. Laut einer Prognose der Kommission wird das Defizit in der EU im kommenden Jahr 80 Prozent des BIP übersteigen. Davor können wir unsere Augen nicht verschließen und behaupten, dass dies kein Problem sei. Im Zentrum all dessen dürfen wir auch nicht vergessen, dass sich hinter diesen Zahlen Menschen befinden, die sich um ihre Arbeitsplätze sorgen und die sich fragen, wie sie weiterhin für ihre Wohnungen zahlen sollen und wie sie es schaffen sollen, ihren Lebensstandard zu erhalten. Es ist unsere Aufgabe, ihnen zu antworten. Wenn Millionen Europäerinnen und Europäer ihre Arbeitsplätze verlieren und ausgeschlossen werden, ist unsere Wohlfahrt insgesamt bedroht, und dies zu einem Zeitpunkt, an dem unsere Wohlfahrt bereits unter großem Druck steht. Wir leben länger und gleichzeitig arbeiten wir weniger und haben weniger Kinder. Setzt dieser Trend sich fort, werden wir in 50 Jahren zweimal mehr alte Menschen als Kinder in Europa haben. Was können wir dagegen unternehmen? Wir müssen das Vertrauen in die Finanzmärkte wiederherstellen. Wir müssen schnell eine wirksame Aufsicht einführen, um in Zukunft derartige Krisen zu vermeiden. Der schwedische Ratsvorsitz wird sich bis zum Jahresende beim Rat dafür einsetzen, dahingehende Vereinbarungen zu verabschieden. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung bei der raschen und überzeugenden Verwirklichung dieses Vorhabens. Unsere Bürgerinnen und Bürger werden die wiederholte Verwendung von Steuergeldern zur Rettung angeschlagener Finanzinstitutionen, die sich unverantwortlich verhalten haben, nicht hinnehmen. Wir müssen uns schnellstens anhand einer koordinierten Rückzugsstrategie und einer schrittweisen Rückkehr zu den Regeln des Stabilitätspakts aus dem ansteigenden Haushaltsdefizit heraussteuern. Ansonsten wird ein chronisches Defizit auf das kurzfristige Ungleichgewicht folgen. Große Einschnitte stehen uns bevor, wie sie bereits in Teilen der EU zur Wirklichkeit gehören. In Schweden können wir uns dabei an frühere Erfahrungen erinnern: Massenarbeitslosigkeit, soziale Unruhen und zunehmende Steuerlast stehen uns dann bevor. Wir müssen der europäischen Politik eine soziale Dimension gewährleisten, die auf gesunden öffentlichen Finanzen und auf einer zunehmenden Zahl von Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt beruht. Das ist die bei weitem beste Art und Weise, unser Wohlfahrtssystem abzusichern. Ich weiß, dass dies zumindest hier im Europäischen Parlament ein großes Anliegen ist. Eines ist sicher, wenn der schwedische Ratsvorsitz die zahlreichen Herausforderungen meistern will, muss er Seite an Seite mit Ihnen, die Sie im Innersten der europäischen Demokratie tätig sind, arbeiten. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit und dass Sie bereit sind, die Herausforderungen mit uns zusammen anzunehmen. Es ist unhaltbar, dass drei von zehn Europäerinnen und Europäer im Arbeitsalter vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Unser Ziel muss eine aktive Arbeitsmarktpolitik sein, die zusammen mit gut funktionierenden sozialen Sicherheitssystemen eine wirksame Wende ermöglichen kann. Wir müssen die Arbeitsfähigkeit und Qualifikation des Einzelnen stärken, damit er oder sie sich auf dem Arbeitsmarkt behauptet. Des Weiteren müssen wir die Arbeitslosen aktivieren und wiederaktivieren. Je mehr Menschen arbeiten, desto mehr Unterstützung ist für die vorhanden, die keine Arbeit haben. Wir müssen uns auch auf Reformen, Modernisierungen und Anpassungen für die neue Realität konzentrieren. Außerhalb der EU steht die Welt nicht still. In schwindelerregender Geschwindigkeit bewegt sie sich vorwärts. Das sollten wir zur Kenntnis nehmen und anerkennen. Eine Nachbearbeitung der EU-Strategie von Lissabon könnte zur Umsetzung der erforderlichen Reformagenda beitragen. Im Herbst werde ich diese Diskussion anregen. Im Sog der Wirtschaftskrise tauchen Ideen über einen verstärkten Protektionismus auf. Die Welthandelsorganisation (WTO) bestätigt eine beachtliche Erhöhung der handelsbeschränkenden Maßnahmen im vergangenen Quartal. Ich begrüße daher die Vereinbarung im Rahmen des Gipfels in L'Aquila bezüglich der Wiederaufnahme der Doha-Runde, damit sichergestellt wird, dass alle Länder der Welt wieder den Weg des Freihandels beschreiten, der uns langfristig allen zugute kommt. Das Ziel muss eine EU sein, die gestärkt aus der Krise hervorgeht. Herr Präsident, sehr geschätzte Mitglieder! Wenn ich durch Schweden reise und über die Zusammenarbeit der EU spreche, werden mir nur wenige Fragen über die Institutionen der EU gestellt. Stattdessen geht es um die Krümmung der Gurken, Schnupftabak und andere tagtägliche Dinge. Der institutionelle Rahme ist nichtsdestotrotz wichtig, da er festlegt, was wir in welchen Bereichen unternehmen können. Und deshalb ist die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon so wichtig. Mit diesem Vertrag wird die EU demokratischer, transparenter, effizienter und einflussreicher im internationalen Bereich. Am wichtigsten ist jedoch die Tatsache, dass sich mit der Verabschiedung des Vertrags von Lissabon das Kapitel des nach innen gerichteten Blicks auf die EU-Zusammenarbeit schließt. Jetzt ist für die EU die Zeit gekommen, den Blick nach außen und nach vorn zu richten. Der schwedische Ratsvorsitz ist bereit, die Vorarbeit für einen reibungslosen Übergang zu einem neuen Vertrag zu leisten, vorausgesetzt, alle Mitgliedstaaten haben den Vertrag ratifiziert. Lassen Sie uns hoffen, dass dies in den kommenden Monaten der Fall sein wird. Internationale Kriminalität nimmt stark zu. Kriminelle Netzwerke sind nicht mehr auf nationale Grenzen beschränkt. Wir erleben, dass Drogen- und Menschenhandel sich ausbreitet. Dies ist eine Bedrohung unserer demokratischen Werte und unserer Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig zählt es in unserer Gemeinschaft zu den Grundrechten, ungehindert Grenzen zu überschreiten, um in einem anderen EU-Mitgliedstaat zu studieren, zu arbeiten oder zu leben. Neue Zeiten erfordern jedoch neue Antworten. Infolgedessen werden wir im Herbst in diesem Bereich ein neues Programm, dem wir den Namen Stockholm-Programm geben, ausarbeiten. Das Stockholm-Programm wird die Instrumente zur Schaffung von Sicherheit in der EU und die im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und Terrorismus eingesetzt werden, schärfen. Gleichzeitig werden wir eine größere Ausgewogenheit zwischen diesen Instrumenten und den Maßnahmen zur Gewährleistung von Rechtssicherheit und zum Schutz der Rechte des Einzelnen schaffen. Wir werden auch dafür sorgen, dass alle Asylsuchende in der EU ein bestimmtes einheitliches Rechtssystem antreffen, mit größerer Übereinstimmung bei der Aufnahme, der Prüfung der jeweiligen Asylanträge und der Rückführungspolitik Viele Menschen träumen von einer Zukunft in Europa. Zur gleichen Zeit wird die Bevölkerung Europas immer älter. Ein flexibles System der Arbeitsmigration könnte diese beiden Tatsachen zusammenführen. Herr Präsident, geschätzte Mitglieder! Vor etwas mehr als 50 Jahren legten sechs Länder den Grundstein für die europäische Zusammenarbeit. Heute sind wir 27 Länder. Wir haben an Stärke und Einfluss und an Wohlstand und Vielfalt dazugewonnen. Europa wurde bereichert. Wir sind daher besser ausgestattet, um sowohl die Möglichkeiten der Globalisierung auszuschöpfen als auch den damit verbundenen Herausforderungen entgegenzutreten. Gemeinsam sind wir stark. Wir sprechen über Mitgliedschafts-„Verhandlungen“. Letztendlich bedeutet Mitgliedschaft jedoch das Teilen gemeinsamer Werte und das Befolgen gemeinsamer Bestimmungen. Darüber wird derzeit bei all jenen nachgedacht, die von Reykjavík bis Ankara über den Westlichen Balkan draußen bleiben. Die beiden Regierungschefs auf Zypern stehen vor der historischen Gelegenheit, einer Lösung zuzustimmen, mit der die zu lange geteilte Insel wieder vereint würde. Wenn wir über die Geschichte der EU sprechen, neigen wir zu der Behauptung, dass die Zusammenarbeit ein Fundament für Frieden in einem Europa gelegt hat, das so oft durch das Gegenteil erschüttert wurde. Ich möchte Ihnen erzählen, dass mein Großvater ein schwedischer Soldat war, der während des Zweiten Weltkriegs - einem Krieg, in dem Schweden neutral war - an der norwegischen Grenze stationiert war. Ein gelegentlicher, flüchtiger Blick aus sicherer Entfernung war alles, was er von diesem Krieg sah. Und so sah lange Zeit auch die Beziehung Schwedens zu Europa aus: Man beobachtete sich aus der Entfernung. Für die Betroffenen, es kann versucht werden, den Beitrittsprozess dazu zu nutzen, langwierige Streitigkeiten zu schlichten. Wir müssen dann Lösungen finden, die beiden Seiten zugute kommen und den Weg nach vorne ebnen. Andernfalls setzen wir unseren Fortschritt in Richtung fortwährender europäischer Integration aufs Spiel. Der schwedische Ratsvorsitz wird entsprechend den von der EU eingegangenen Verpflichtungen und ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren Kriterien den Erweiterungsprozess vorantreiben. Wir werden wie ein „ehrlicher Vermittler“ handeln. Herr Präsident, geschätzte Mitglieder! Mit Stärke und Einfluss ist eine internationale Verantwortung verbunden, die wir nach wie vor auf uns zu nehmen versuchen. Sie geht mit der Pflicht einher, diese Verantwortung im besten Interesse eines Jeden einzusetzen. Die EU muss sich für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Es ist unsere Verantwortung, die ärmsten und gefährdetsten Länder der Welt zu unterstützen, eine Verantwortung, die sich an den Millenniumsentwicklungszielen der UNO messen muss. Wir haben auch eine Verantwortung, die Arbeit der UNO in anderen Bereichen zu unterstützen, um zusammen mit unseren strategischen Partnern zu arbeiten und uns in den Krisenherden der Welt einzusetzen, egal ob es dabei um den Friedensprozess im Nahen Osten, im Iran, in Afghanistan, Pakistan, Nordkorea oder die großen Herausforderungen auf dem afrikanischen Kontinent handelt. Wir haben jedoch auch eine Verantwortung bei regionalen Initiativen wie beispielsweise der Mittelmeer-Union und der Östlichen Partnerschaft, die sich für Stabilität und Zusammenarbeit zwischen benachbarten Ländern mit unterschiedlichen Verhältnissen einsetzen. Ich bin ganz besonders dankbar für die Führungsrolle des Europäischen Parlaments im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit im Ostseeraum. Bereits im Jahr 2005 legte das Parlament einen Strategieentwurf für diese Region vor. Wir hoffen jetzt, dass diese Initiative durch die Annahme der Ostseestrategie anlässlich der Sitzung des Europäischen Rates im Oktober gekrönt werden kann. Der Balkankonflikt in den 90er Jahren war der Ausgangspunkt für die Einsätze der EU als Krisenmanager. Die Zahl der Einsätze steigt derzeit beständig. Heute setzt sich die EU weltweit in etwa 10 Krisenherden ein. Gegenwärtig klopfen die Probleme der Welt an die Tür der EU. Weltweit und nicht zuletzt in den Regionen, die uns am nächsten sind, ist die Hoffnung vieler Menschen bezüglich ihrer eigenen Entwicklung mit unserer Zusammenarbeit verbunden. Lassen Sie uns gemeinsam deren Erwartungen erfüllen. Herr Präsident, geschätzte Mitglieder! Dass unser Kontinent heute in Frieden und Wohlstand, Freiheit und Stabilität lebt, verdanken wir der europäischen Zusammenarbeit. Wir haben offene Grenzen und ein Sozialmodell, das Marktwirtschaft mit gegenseitiger Rücksichtnahme kombiniert. Das ist unser gemeinsames Europa. Unsere Bürgerinnen und Bürger möchten jedoch auch erfahren, dass Europa von Ideen für die Zukunft getragen wird und dass unsere Zusammenarbeit nicht nur einen historischen Zweck verfolgt, sondern zukunftsweisend ist. Aus diesem Grund haben wir, als deren gewählte Vertreter, die Verantwortung zu sagen, was wir mit Europa planen. Lassen Sie mich Ihnen erläutern, wie ich die Zukunft Europas sehe. Ich möchte ein Europa sehen, das sich international tatkräftig für Demokratie, Frieden, Freiheit und Menschenrechte einsetzt und sich auf der Bühne der Außenpolitik traut, seine Rolle zu spielen. Denn es gibt all jene unter uns, die erfahren haben, was es heißt, ohne Demokratie und Freiheit zu leben und das verleiht uns die Glaubwürdigkeit zu handeln. Ich möchte ein Europa sehen, das im Kampf gegen den Klimawandel die Führung übernimmt, das der Versuchung widersteht, mit einer Industrie zu konkurrieren, die nicht für die Emissionen zahlt, die unser Klima vernichten und das Anreize für eine lohnende grüne Technologie schafft, sodass unsere Kinder und unsere Enkel die Natur noch so erleben, wie wir sie kennen. Während Europa nach dem Zweiten Weltkrieg ein Trümmerfeld war, blieb Schweden unversehrt. Wirtschaftlich waren wir reicher - im Sinne der europäischen Gemeinschaft aber ärmer. Vor zwanzig Jahren fiel der eiserne Vorhang zwischen Österreich und Ungarn. Die Mauer in Berlin fiel und nahezu über Nacht änderte sich Europa. Eine Reihe von Ländern machten sich auf eine Reise, die zu den heute hier sitzenden Vertretern der 27 Länder führte. Schweden war eins dieser Länder. Ich möchte ein Europa sehen, das Verantwortung für die Wirtschaft übernimmt. „Leihen zum Ausgeben“ kann nicht das einzige Motto sein. Genauso wenig kann es sein, dass „Gewinne privat und Verluste national“ sind. Lassen Sie uns unsere öffentlichen Finanzen wieder aufbauen, gesunde Finanzmärkte regulieren und Wirtschaftsreformen bewirken, die wir einerseits für das Wachstum und andererseits für eine Industrie benötigen, die auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben soll. Ich möchte ein Europa sehen, das sein Sozialmodell weiter ausbaut, ein Europa, das gut funktionierende Wohlfahrtssysteme mit Wachstum kombiniert, mit sozialer Kohäsion, ein Europa, dass durch Arbeit, Unternehmungsgeist und gesunde öffentliche Finanzen Raum schafft für die Beibehaltung und Entwicklung unserer Wohlfahrtsmodelle im Interesse all unserer Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte ein Europa sehen, das sich nicht durch kurzfristige Protektionismus-Kreuzzüge verführen lässt, ein Europa, das den Binnenmarkt, das Fundament unserer EU-Zusammenarbeit, schützt und das den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen über unsere Grenzen zulässt, zu unserem Wohl und zum Wohl der ganzen Welt. Ich möchte ein Europa sehen, das Demut angesichts der großen Ungerechtigkeiten empfindet, das offen für die Argumente anderer ist und das einen starken Kompromisswillen zeigt, alles in unserem gemeinsamen Interesse. Ein derartiges Europa ist ein starkes Europa sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten. Herr Präsident, geschätzte Mitglieder! Es ist mir eine Ehre, hier vor Ihnen zu stehen und die europäische Demokratie zu vertreten. Viele haben mir gesagt, dass dies wohl der schwerste Ratsvorsitz seit Jahren sei. Es gibt viele Herausforderungen und wir müssen für das Unerwartete gewappnet sein. Viele fragen sich, ob ein Land mit der Größe Schwedens in der Lage ist, diese Verantwortung zu meistern. Alleine nicht - wohl aber gemeinsam. Lassen Sie es uns mit Weitsicht und Dynamik, mit Entschlusskraft und Mut in Angriff nehmen. Europa braucht das. Die Bürgerinnen und Bürger Europas brauchen das. Beim europäischen Projekt geht es um den Traum, die Probleme der Menschen gemeinsam zu lösen. Dieser Traum stärkt Europa. Dieses Jahr 2009 ist ein schicksalsschweres Jahr für die europäische Zusammenarbeit. Wir haben die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu setzen. Der schwedische Ratsvorsitz ist bereit, die Herausforderung anzunehmen. Lassen Sie sie es uns gemeinsam auf uns nehmen! Wenn Sie Spätzünder sind, brauchen Sie Zeit zum Aufholen. In den späten 80er Jahren begann in Schweden das politische Engagement für Europa zu reifen. Langsam wuchs das Bewusstsein der Nähe Schwedens zu Europa und dessen Abhängigkeit von Europa. Carl Bildt, der schwedische Außenminister, spielte eine entscheidende Rolle bei der Einbringung Schwedens in die Europäische Gemeinschaft - mit anderen Worten hieß das, Offenheit, Globalisierung und Freihandel zu akzeptieren. Er wurde von der festen Überzeugung angetrieben, dass Schweden zu Europa gehört. Vor achtzehn Jahren bewarben wir uns um die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Wir waren schließlich zu der Überzeugung gelangt, dass dem Leben der Menschen und unserer Zukunft durch Zusammenarbeit und Gemeinschaft mit Anderen am besten gedient ist, dass wir einen Beitrag leisten konnten und dass wir Vieles zu lernen hatten. Wir fürchteten uns nicht länger vor der Zusammenarbeit. Wir wagten es, Teil Europas zu sein. Diese Jahre ab Mitte der 80er - revolutionäre Jahre für Schweden - verliefen parallel zur Vertiefung meines eigenen politischen Engagements. Wie zahlreiche andere schwedische Politiker meiner Generation, verspürte auch ich eine große Sehnsucht nach Europa. Ich erinnere mich noch daran, wie ich als junges, neugewähltes Mitglied des schwedischen Parlaments zu einem Besuch des Europäischen Parlaments eingeladen wurde. Es war ein Beweis für die Offenheit und Zugänglichkeit des Parlaments, obwohl Schweden zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mitglied der Union war. Einige Jahre später, das heißt 1997, nachdem Schweden der Union beigetreten war, beteiligte ich mich an der Zusammensetzung der Jugendorganisation der EVP-Fraktion, EVP-Jugend, und wurde deren erster Vorsitzender. Dabei konnte ich erleben, wie die europäische Zusammenarbeit in der Praxis abläuft. Gemeinsam suchten wir europäische Lösungen für europäische Probleme. Wir lernten uns nicht nur gegenseitig kennen sondern auch die gegenseitige Geschichte und Kultur. Ich war in der Lage, die Hauptstädte Europas kennenzulernen und ich kann die Kirchen, die ich bei diesen Gelegenheiten in Europa besichtigte, kaum zählen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη, επιτρέψτε μου πρώτα να σας συγχαρώ για την εκλογή του νέου σας πρόεδρου. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Jerzy Buzek κατά τη σουηδική προεδρία- καθώς επίσης και μετά από αυτή φυσικά. Λίγα χρόνια μετά, το 1997, μετά την ένταξη της Σουηδίας στην Ένωση, είχα εμπλακεί στην ιεράρχηση της οργάνωσης νέων της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), και έγινα προσωπικά ο πρώτος πρόεδρός της. Αυτό με βοήθησε να δω πώς λειτουργούσε η ευρωπαϊκή συνεργασία στην πράξη. Από κοινού αναζητούσαμε ευρωπαϊκές λύσεις σε ευρωπαϊκά προβλήματα. Όχι μόνο γνωρίσαμε η μια πλευρά την άλλη, αλλά γνωρίσαμε και την ιστορία και κουλτούρα η μια της άλλης. Με βοήθησε να μάθω τις πρωτεύουσες τη Ευρώπης- και με δυσκολία μπορώ να μετρήσω τις εκκλησίες που επισκέφτηκα στην Ευρώπη στην πορεία. Σε 20 χρόνια η Σουηδία πέρασε από μακρινός παρατηρητής σε ενεργό συμμετέχοντα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αυτό, με τη σειρά του, είχε επιπτώσεις στο σουηδικό λαό. Πριν από δέκα χρόνια, ένας στους τρεις Σουηδούς θεωρούσε ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ ήταν καλό για τη χώρα αλλά τώρα ακριβώς ο ίδιος αριθμός θεωρεί το αντίθετο. Σήμερα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Σχεδόν δυο στους τρεις Σουηδούς θεωρούν ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ είναι καλό για τη Σουηδία. Στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο, πάνω από 45 τοις εκατό των Σουηδών προσήλθαν στις κάλπες. Αυτό σημαίνει οκτώ τοις εκατό περισσότερο από το 2004, και αποτελεί ποσοστό πάνω από τον μέσο όρο για την Ευρώπη. Σήμερα η Σουηδία είναι μια χώρα που εκτιμά και έχει θετική άποψη για την ιδιότητα μέλους της ΕΕ. Μπορεί να αργήσαμε να το συνειδητοποιήσουμε αλλά δουλέψαμε σκληρά για να καλύψουμε τη διαφορά. Αυτό σημαίνει νίκη για όλους εμάς που πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή συνεργασία. . Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη, αντιμετωπίζουμε το θέμα του πεπρωμένου της γενιάς της- ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο, σε αντίθεση με πολλά άλλα, αυξάνεται με αργούς ρυθμούς- και μόνο προς τη λάθος κατεύθυνση. Ο πλανήτης υποφέρει από ένα πυρετό, με θερμοκρασία που συνεχώς αυξάνεται- και εξαρτάται από εμάς να αντιδράσουμε. Ο παγετώνας της Γροιλανδίας συρρικνώνεται κατά ποσοστό άνω των 100 κυβικών χιλιομέτρων κάθε χρόνο. Ο παγετώνας στη Δυτική Ανταρκτική λιώνει κατά έναν απίστευτο γοργό ρυθμό. Ξέρουμε ότι το λιώσιμο των πάγων στην Γροιλανδία και μόνο θα μπορούσε να καταλήξει σε αύξηση της στάθμης της θάλασσας μέχρι και δυο μέτρα. Οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές. Εάν η στάθμη της θάλασσας ανέβαινε απλά κατά ένα μέτρο ανά τον κόσμο, εκατό εκατομμύρια άνθρωποι θα έπρεπε να αφήσουν τα σπίτια τους μόνο στην Ασία. Οι πιο ευάλωτες περιοχές είναι το Μπαγκλαντές, η ανατολική Κίνα και το Βιετνάμ. Βέβαια, θα υπήρχαν κι άλλες σοβαρές συνέπειες. Ο καιρός θα αλλάξει, με κίνδυνο πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας να εξαφανιστούν. Και αυτό θα ισχύει ακόμη κι αν μείνουμε εντός του στόχου των 2 °C που έχουν θέσει τα ΗΕ, τον οποίο στήριξαν την προηγούμενη εβδομάδα και η G8 και το Φόρουμ των μεγάλων οικονομιών στην L’Aquila. Η ατμόσφαιρα είναι υπό απειλή και εξαιτίας της χρήσης που κάνουμε και εξαιτίας της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτά είναι τα κακά νέα. Ποια λοιπόν είναι τα καλά νέα; Παρόλο που έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, ο χρόνος εξακολουθεί να είναι με το μέρος μας. Από την άλλη, πρέπει να δράσουμε άμεσα. Ό,τι χρειάζεται για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αναγκαία τεχνολογία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υπάρχουν ήδη. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), πάνω από τα μισά μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να μην υπερβεί ο στόχος των 2 °C μπορούν να ληφθούν κάνοντας χρήση της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας. Επίσης, τα μέτρα αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών έχουν πολύ χρήσιμες παράπλευρες επιπτώσεις- επιπτώσεις που δικαιολογούν από μόνες τους τα μέτρα. Εάν καταναλώσουμε λιγότερη ενέργεια, θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Θα βελτιώσουμε τα δημόσια οικονομικά ενώ, την ίδια στιγμή, τα νοικοκυριά θα έχουν μεγαλύτερες πηγές. Εάν επενδύσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση, θα βελτιώσουμε την ενεργειακή ασφάλεια. Θα εξαρτόμαστε λιγότερο από τις εισαγωγές από χώρες που είναι, ενίοτε, πολιτικά και οικονομικά ασταθείς. Οι επενδύσεις μας στην πράσινη οικονομικά θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εργασίας και θα οδηγήσουν την ανάπτυξη δεκαετίες μπροστά. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Τον Ιανουάριο, πολλές χώρες της ΕΕ επηρεάστηκαν από την κρίση του φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα με τον Πρόεδρο Yushchenko αναφορικά με το πώς μπορούμε να αποτρέψουμε μια τέτοια κατάσταση. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ανατρέψουμε την οπτική γωνία. Εάν η Ουκρανία επένδυε στην ενεργειακή απόδοση προκειμένου η χώρα να έφτανε στο ίδιο επίπεδο με τη Τσεχική Δημοκρατία ή τη Σλοβενία, το ποσοστό της ενέργειας που θα είχε εξοικονομηθεί θα ανταποκρινόταν στο σύνολο των εισαγωγών ολόκληρης της χώρας από τη Ρωσία για δική της χρήση. Η Ουκρανία τότε θα ανεξαρτητοποιούνταν τελείως από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία και εξοικονομούνταν τεράστια χρηματικά ποσά επίσης- βελτιώνοντας απλά τη δική της ενεργειακή απόδοση. Σε αυτόν τον τομέα πρέπει να αναζητήσουμε τις απαντήσεις όσον αφορά στην ατμόσφαιρα. Πριν από δώδεκα χρόνια σχηματίστηκε ο συνασπισμός των εθελοντών στο Kyoto. Από την άλλη, οι εθελοντικές συμφωνίες δεν αρκούν. Εάν πρόκειται να πετύχουμε στην εφαρμογή μιας διεθνούς συμφωνίας περί κλιματολογικών αλλαγών, τότε το ταξίδι από το Kyoto στην Κοπεγχάγη θα πρέπει από συνασπισμό των εθελοντών να γίνει η ευθύνη του κάθε ανθρώπου. Αποτελεί για μένα τιμή που απευθύνομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γνωρίζω ότι σχεδόν οι μισοί από εσάς έχετε εκλεγεί στην παρούσα συνέλευση για πρώτη φορά. Συνολικά, είστε η φωνή 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων οι οποίοι έχουν μεγάλες προσδοκίες από εσάς. Οπότε, πώς θα φτάσουμε εκεί; Η Ευρώπη πρέπει να ενεργήσει από κοινού και συλλογικά. Πρέπει να επιδείξουμε πνεύμα ηγεσίας και να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Η Ευρώπη έχει ζωτικό ρόλο στη συγκέντρωση των πλευρών προς συμμετοχή σε μια διεθνή συμφωνία. Ανά τον κόσμο πρέπει να θέσουμε μια τιμή των εκπομπών. Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε κρατικούς φόρους στις ανθρακούχες εκπομπές και την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Τότε θα προκύψουν και οι εναλλακτικές που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Εάν η τιμή χρήσης ορυκτών καυσίμων οριστεί ασχέτως από τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα συνεχίσει. Οι εναλλακτικές δεν θα αναδειχθούν. Τα μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης δεν θα χρησιμεύουν από οικονομικής πλευράς. Αυτό, από την άλλη, δεν είναι αρκετό. Πρέπει να υπάρχει μια ευρεία απάντηση στο ερώτημα «πώς;». Δεν αρκεί να περιορίσουμε τις εκπομπές σε ένα σύνολο χωρών οι οποίες συμφωνούν εθελοντικά σε μειώσεις αλλά σε χώρες που θα συγκεντρώνουν συνολικά 30 τοις εκατό των εκπομπών. Ούτε αρκεί να έχουμε λύσεις που βασίζονται μόνο σε περιορισμούς στις πλέον ανεπτυγμένες χώρες. Εάν οι επονομαζόμενες χώρες που ανήκουν στο Παράρτημα I επρόκειτο να μειώσουν τις εκπομπές τους στο μηδέν, οι ταχύτατα αυξανόμενες εκπομπές των ανεπτυγμένων χωρών θα ήταν αρκετές να μας οδηγήσουν πάνω από τον στόχο των 2 °C. Για αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να συζητήσουμε τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στις ανεπτυγμένες χώρες. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη γρήγορη μεταφορά τεχνολογίας καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι ανεπτυγμένες χώρες προβαίνουν σε δεσμεύσεις εποπτείας της ανάπτυξης προς την οποία οδεύουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, θα χρειαστούμε σαφείς δεσμεύσεις μεσοπρόθεσμα από χώρε εκτός της Ευρώπης. Η ευθύνη των λίγων θα πρέπει να γίνει τώρα ευθύνη των πολλών. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει την ευθύνη του. Η σουηδική προεδρία σας βλέπει ως συμμάχους μας. Τώρα θέλουμε να γράψουμε την ιστορία του πώς καταφέραμε να αποτρέψουμε τις κλιματολογικές απειλές και θέλουμε να την γράψουμε μαζί σας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη, η χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση εξαπλώθηκε σαν υγρό πυρ ανά τον κόσμο σε χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων. Κάποιοι είχαν δώσει προειδοποιήσεις αλλά για τους περισσότερους ήρθε ξαφνικά- ειδικά στην έκταση και το βάθος που έλαβε. Σε ένα καθολικό κόσμο, τα προβλήματα εξαπλώνονται γρήγορα και προς άλλα. Η δύναμη της οικονομικής ύφεσης είναι τέτοια που κανείς δεν μπορεί να κάνει το θαύμα και να ξεφύγει από αυτήν γρήγορα. Η συντονισμένη δράση εκ μέρους της ΕΕ είναι η καλύτερη λύση που διαθέτουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κρίσης. Από την άλλη, πολλά μπορεί να πάνε στραβά. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΕΕ έχει καταφέρει στο να επιδείξει ικανότητες ηγεσίας σε καιρούς δοκιμασίας. Συμφωνήσαμε σχετικά με εγγυήσεις και κανόνες για την ενίσχυση των τραπεζών. Συμφωνήσαμε σχετικά με ένα κοινό σχέδιο ανάκαμψης με σκοπό να τονώσουμε την οικονομία. Ο Πρόεδρος Sarkozy και η γαλλική προεδρία έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτό το έργο, αλλά θα σημείωνα επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτέλεσε κινητήρια δύναμη. Τώρα πρέπει να αφιερώσουμε το φθινόπωρο στη συζήτηση συνεχών μέτρων προκειμένου να βγούμε από την κρίση. Η οικονομική κατάσταση παραμένει δύσκολη και τα δημόσια οικονομικά όλων των ΚΜ είναι τώρα σε τεντωμένο σκοινί. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, κατά τον επόμενο χρόνο, το έλλειμμα εντός της ΕΕ θα υπερβεί το 80 τοις εκατό του ΑΕΠ. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εν μέσω όλων αυτών δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι πίσω από αυτά τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι που ανησυχούν για τις δουλειές τους και που αναρωτιούνται πώς θα καταφέρουν να πληρώσουν τα σπίτια τους και να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους. Είναι καθήκον μας να τους απαντήσουμε. Όταν εκατομμύρια Ευρωπαίοι χάνουν τις δουλειές τους και μπαίνουν στο περιθώριο, ολόκληρο το σύστημα προνοίας τίθεται υπό απειλή και μάλιστα σε καιρούς που είναι ήδη υπό τεράστια πίεση. Τώρα ζούμε περισσότερο ενώ, την ίδια στιγμή, εργαζόμαστε λιγότερα και κάνουμε λιγότερα παιδιά. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, σε 50 χρόνια από τώρα ο αριθμός των πιο ηλικιωμένων ανθρώπων σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών θα διπλασιαστεί στον χώρο της Ευρώπης. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε; Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στις χρηματοοικονομικές αγορές. Πρέπει γρήγορα να εφαρμόσουμε αποτελεσματική εποπτεία προκειμένου να αποφύγουμε παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον. Η σουηδική προεδρία θα εργαστεί προς τη σχετική συμφωνία στα πλαίσια του Συμβουλίου μέχρι το τέλος του έτους. Ελπίζουμε στη βοήθειά σας προκειμένου να το καταφέρουμε γρήγορα και οριστικά. Οι πολίτες μας δεν θα δεχτούν την επαναλαμβανόμενη χρήση εσωτερικών φόρων προκειμένου να διασωθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ενήργησαν ανεύθυνα. Πρέπει να βγούμε γρήγορα από το αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα μέσω μιας συντονισμένης στρατηγικής εξόδου και μιας σταδιακής επιστροφής στους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Ειδάλλως, θα υπάρξουν βραχυπρόθεσμα ελλείμματα εμπορικού ισοζυγίου τα οποία θα ακολουθήσουν χρόνια ελλείμματα. Μεγάλες περικοπές μας περιμένουν, γεγονός που συμβαίνει ήδη σε μέρη της ΕΕ και εμείς στη Σουηδία έχουμε σχετική εμπειρία. Μας περιμένει μαζική ανεργία, κοινωνική αναταραχή και αυξανόμενες φορολογικές πιέσεις. Σας απευθύνομαι σε καιρούς με μεγάλες προκλήσεις. Η ΕΕ σπάνια αντιμετωπίζει τόσο δύσκολες δοκιμασίες τόσο διαφορετικής φύσεως. Βραχυπρόθεσμα, σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση προς τη νέα Συνθήκη- τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, και σχεδόν μακροπρόθεσμα, πρέπει να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε την οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Κάτω από την επιφάνεια υπάρχει η απειλή μιας αναπτυσσόμενης κλιματολογικής κρίσης η οποία, μακροπρόθεσμα, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε μια κοινωνική διάσταση στην Ευρωπαϊκή πολιτική που βασίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά και στην προσέλευση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι μακράν ο καλύτερος τρόπος να διασφαλίσουμε το σύστημα προνοίας μας. Γνωρίζω ότι αυτό αποτελεί σημαντικό θέμα και όχι μόνο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι απαράδεκτο ότι τρεις από τους 10 Ευρωπαίους σε ηλικία εργασίας να αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Στόχος μας πρέπει να είναι μια ενεργητική πολιτική της αγοράς εργασίας η οποία, μαζί με πλήρως λειτουργικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, θα είναι σε θέση να χειριστεί τις αλλαγές με αποτελεσματικό τρόπο. Πρέπει να ενισχύσουμε την απασχολησιμότητα του ατόμου και την ικανότητά του ως προς την διεκδίκηση μιας θέσης στην αγορά εργασίας. Συμπληρωματικά, πρέπει να ενεργοποιήσουμε και να επανεργοποιήσουμε τους ανέργους. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εργαζομένων τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η στήριξη προς τους μη-εργαζόμενους. Πρέπει επίσης να συγκεντρωθούμε στις μεταρρυθμίσεις, στον εκσυγχρονισμό και στην προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Ο κόσμος εκτός της ΕΕ δεν μένει ακίνητος. Προχωράει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε. Μια αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής στρατηγικής της Λισαβόνας θα μπορούσε να συμβάλει στην αναγκαία ατζέντα μεταρρυθμίσεων. Θα αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση το φθινόπωρο. Στο κατόπι της οικονομικής κρίσης μπορούμε να δούμε ιδέες αυξημένου προστατευτισμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου επιβεβαιώνει ότι ο αριθμός των περιοριστικών για το εμπόριο μέτρων έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους τρεις μήνες. Συνεπώς, χαιρετίζω τη συμφωνία της L’Aquila περί επανέναρξης του Γύρου της Doha για την ανάπτυξη – προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χώρες του κόσμου θα ξαναβρούν το δρόμο του ελεύθερου εμπορίου που όλοι ξέρουμε ότι μας ωφελεί σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ο στόχος πρέπει να είναι μια ΕΕ που θα βγει από την κρίση πιο δυνατή. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη, όταν ταξιδεύω στη Σουηδία και μιλώ για την συνεργασία με την ΕΕ, λαμβάνω λίγες ερωτήσεις σχετικά με τους θεσμούς της ΕΕ. Οι ερωτήσεις, αντιθέτως, τείνουν να αφορούν καμπυλωτά αγγούρια, για τον ταμπάκο και άλλα καθημερινά θέματα. Σε κάθε περίπτωση, το θεσμικό πλαίσιο είναι σημαντικό διότι ορίζει τι μπορούμε να κάνουμε και σε ποιους τομείς. Για αυτό το λόγο και η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι τόσο καίρια. Η Συνθήκη θα κάνει την ΕΕ πιο δημοκρατική, πιο διαφανή, πιο αποτελεσματική και πιο σημαίνουσα στη διεθνή αρένα. Εντούτοις, πιο σημαντικό απ’ όλα, είναι το γεγονός ότι η εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας θα κλείσει το κεφάλαιο της εσωστρεφούς φάσης της συνεργασίας της ΕΕ. Τώρα είναι ώρα για την ΕΕ να κοιτάξει προς τα έξω και μπροστά. Η σουηδική προεδρία είναι έτοιμη να διεξαγάγει όλο το προπαρασκευαστικό έργο που έχει ήδη προετοιμαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση σε μια νέα Συνθήκη αλλά, φυσικά, αυτό απαιτεί την επικύρωση της Συνθήκης από όλα τα ΚΜ. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα εντός των επόμενων μηνών. Η εγκληματικότητα σε διεθνές επίπεδο αυξάνεται διαρκώς. Η δράση των εγκληματικών δικτύων δεν εμποδίζεται πια από εθνικά σύνορα. Βλέπουμε πώς εξαπλώνονται το εμπόριο ναρκωτικών και το εμπόριο λευκής σαρκός. Το γεγονός αυτό αποτελεί απειλή για τις δημοκρατικές μας αξίες και απειλή προς τους πολίτες μας. ταυτόχρονα, το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στα πλαίσια σπουδών, εργασίας και διαμονής από τη μια χώρα της ΕΕ στην άλλη, είναι θεμελιώδης εντός της επικράτειας των ΚΜ. Φυσικά, οι νέοι καιροί απαιτούν νέες λύσεις. Συνεπώς, φέτος το φθινόπωρο θα συντάξουμε ένα νέο πρόγραμμα στον τομέα αυτό το οποίο θα ονομαστεί το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Το πρόγραμμα αυτό θα εντείνει τους θεσμούς που διασφαλίζουν την ασφάλεια εντός της ΕΕ και που καταπολεμούν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσουμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ των θεσμών και των μέτρων που διασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου και που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα διασφαλίσει επίσης την ύπαρξη ενός κοινού συστήματος ασφάλειας δικαίου σε όσους αναζητούν άσυλο στην ΕΕ- με μεγαλύτερη συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο γίνονται δεκτοί καθώς επίσης και στον τρόπο που εξετάζεται η περίπτωση αναζήτησης άσυλου και μεγαλύτερη συνέπεια ως προς την πολιτική επαναπατρισμού. Το όνειρο ενός μέλλοντος στην Ευρώπη είναι δυνατό για πολλούς ανθρώπους. Ταυτόχρονα, το ποσοστό ηλικιωμένων στην Ευρώπη αυξάνεται διαρκώς. Ένα ευέλικτο σύστημα για την μετανάστευση για λόγους εργασίας θα μπορούσε να ενώσει αυτές τις δυο πραγματικότητες. . Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη, πριν από 50 χρόνια έξι χώρες δημιούργησαν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σήμερα είμαστε 27. Η δύναμη και η επιρροή μας μεγάλωσε καθώς επίσης και η ευημερία και ποικιλότητά μας. Η Ευρώπη εμπλουτίστηκε. Ως αποτέλεσμα, είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι τόσο ως προς την εκμετάλλευση των ευκαιριών που μας παρείχε η παγκοσμιοποίηση όσο και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάστηκαν στην πορεία. Μαζί είμαστε δυνατοί. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Προκειμένου η σουηδική προεδρία να καταφέρει να αντιμετωπίσει τις πολλές προκλήσεις που έχουν προκύψει, πρέπει όλοι να συνεργαστούμε μαζί σας- με εσάς που εργάζεστε στην καρδιά της Ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στην υποστήριξή σας και συνεργασία σας και ότι είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις μαζί με εμάς. Μιλάμε περί «διαπραγματεύσεων» μεταξύ των μελών. Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση η ιδιότητα μέλους αφορά τον μερισμό κοινών αξιών και την εφαρμογή κοινών κανόνων. Αυτή τη στιγμή, αυτό σταθμίζεται από αυτούς που μένουν απέξω- από το Reykjavik στην Άγκυρα μέσω των Δυτικών Βαλκανίων. Οι δυο ηγέτες στην Κύπρο αντιμετωπίζουν μια ιστορική ευκαιρία να συμφωνήσουν επί μιας λύσης που θα επανενώσει το νησί το οποίο έχει διχαστεί για πάρα πολύ καιρό. Για αυτούς που είναι από μέσα, υπάρχει ο πειρασμός να επιτρέψουν στη διαδικασία ιδιότητας μέλους να γίνει ευκαιρία επίλυσης διαμαχών που εκκρεμούν για χρόνια. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να βρούμε λύσεις που ωφελούν και τις δυο πλευρές και που ανοίγουν τον δρόμο. Ειδάλλως, θέτουμε σε κίνδυνο την πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου μας περί συνεχούς Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η σουηδική προεδρία θα εργαστεί με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας διεύρυνσης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έκανε η ΕΕ και αυστηρώς βάσει των εφαρμοστέων κριτηρίων. Θα ενεργήσουμε ως ένας «ειλικρινής μεσάζων». Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη, με δύναμη και επιρροή προκύπτει η διεθνής ευθύνη την οποία παλεύουμε να επωμιστούμε. Αυτή η ευθύνη συνοδεύεται από το καθήκον να κάνουμε χρήση αυτής προς όφελος όλων. Η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε την ευθύνη να στηρίξουμε τις φτωχότερες και πιο ευάλωτες χώρες του κόσμου, μια ευθύνη να ανταποκριθούμε στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας των ΗΕ. Έχουμε επίσης την ευθύνη να στηρίξουμε το έργο των ΗΕ σε άλλους τομείς, να συνεργαστούμε με τους στρατηγικούς εταίρους μας, να εμπλακούμε στα σημαίνοντα πεδία της παγκόσμιας κρίσης- όπως είναι η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στη Βόρειο Κορέα ή όπως είναι οι μεγάλες προκλήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Αφρικανική ήπειρο. Εντούτοις, έχουμε επίσης την ευθύνη για περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως είναι η Μεσογειακή Ένωση και η ανατολική εταιρική σχέση που δημιουργούν σταθερότητα μεταξύ των γειτονικών χωρών που βρίσκονται υπό διαφορετικές συνθήκες. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τον κινητήριο ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα συνεργασία στην Περιοχή της Βαλτικής . Το 2005, το Κοινοβούλιο παρουσίασε ένα προσχέδιο στρατηγικής για την περιοχή. Τώρα ελπίζουμε ότι ήρθε η ώρα να στεφθεί με επιτυχία με την υιοθέτηση της Στρατηγικής για την Περιοχή της Βαλτικής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Οι διαμάχες στα Βαλκάνια στη δεκαετία του ’90 αποτέλεσαν το εφαλτήριο για την εμπλοκή της ΕΕ ως σώμα διαχείρισης κρίσεων- μια εμπλοκή που αυξάνεται διαρκώς. Σήμερα η ΕΕ εμπλέκεται σε 10 περίπου πρωτοβουλίες διαχείρισης κρίσεων ανά τον κόσμο. Στις μέρες μας τα προβλήματα του κόσμου χτυπάνε την πόρτα της ΕΕ. Ανά τον κόσμο- και όχι μόνο στις γειτονικές μας χώρες- η ελπίδα πολλών ανθρώπων για προσωπική ανάπτυξη είναι συνδεδεμένη με τη συνεργασία μας. Α ενωθούμε λοιπόν για την εκπλήρωση των προσδοκιών τους. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη, ως αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής συνεργασίας, σήμερα η ήπειρός μας ζει εν ειρήνη και ευημερία, ελευθερία και σταθερότητα. Έχουμε ανοιχτά σύνορα και ένα κοινωνικό μοντέλο που συνδυάζει την οικονομία της αγοράς με εκτίμηση μεταξύ όλων των πλευρών. Αυτό σημαίνει από κοινού Ευρώπη. Οι πολίτες μας θέλουν να ξέρουν, από την άλλη, ότι η Ευρώπη έχει ιδέες για το μέλλον και ότι η συνεργασία μας όχι μόνο έχει ιστορικό σκοπό αλλά και ότι κοιτάει μπροστά. Για αυτό ακριβώς εμείς, ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να πούμε τι θέλουμε να κάνουμε με την Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να σας πω πώς βλέπω την Ευρώπη του μέλλοντος. Θέλω να δω μια Ευρώπη που να ενεργεί δυναμικά για τη δημοκρατία, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη διεθνή αρένα που θα έχει το θάρρος να ενεργήσει στη σκηνή της εξωτερικής πολιτικής. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκονται εκείνοι από εμάς που έχουν βιώσει την εμπειρία του πώς είναι να ζει κανείς χωρίς δημοκρατία και ελευθερία, αγαθά που μας δίνουν την ακεραιότητα να λάβουμε δράση. Όταν μιλάμε για την ιστορία της ΕΕ, τείνουμε να ισχυριζόμαστε ότι η συνεργασία δημιούργησε τα θεμέλια για την ειρήνη στην Ευρώπη που τόσο συχνά χαρακτηρίστηκε για το αντίθετο. Θα ήθελα να σας πω ότι ο παππούς μου ήταν σουηδός στρατιώτης ο οποίος εστάλη στα νορβηγικά σύνορα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο- έναν πόλεμο κατά τον οποίο η Σουηδία ήταν ουδέτερη. Το εγγύτερο σημείο στο οποίο έφτασε ο παππούς μου ήταν να ρίχνει μια φευγαλέα ματιά- από ασφαλή απόσταση. Για μεγάλο διάστημα, αυτή ήταν η σχέση της Σουηδίας με την Ευρώπη: να παρατηρεί από απόσταση. Θέλω να δω μια Ευρώπη που να αναλαμβάνει τα ηνία στον αγώνα κατά των κλιματολογικών αλλαγών, η οποία δεν θα υποκύπτει στον πειρασμό του ανταγωνισμού βάσει μιας βιομηχανίας που δεν θα πληρώνει για τις εκπομπές που καταστρέφουν την ατμόσφαιρά μας και που θα παρέχει κίνητρα που θα καθιστούν την πράσινη τεχνολογία άξια λόγου, ούτως ώστε τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να απολαύσουν τη φύση όπως εμείς την ξέρουμε. Θέλω να δω μια Ευρώπη που να αναλαμβάνει την ευθύνη της για την οικονομία. Το ρητό «δανείζομαι για να ξοδέψω» δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό ρητό. Ούτε φυσικά πρέπει να ισχύει ότι «τα κέρδη είναι προσωπικά και οι απώλειες εθνικές». Ας αποκαταστήσουμε τα δημόσια οικονομικά που μας αφορούν, ας ρυθμίσουμε υγιείς οικονομικές αγορές και ας διασφαλίσουμε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στο όνομα της ανάπτυξης προκειμένου η βιομηχανία να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική στο μέλλον. Θέλω να δω μια Ευρώπη που να αναπτύσσει το κοινωνικό της μοντέλο, μια Ευρώπη που θα συνδυάζει ένα ορθό λειτουργικά σύστημα προνοίας με ανάπτυξη- με κοινωνική συνοχή, μια Ευρώπη που, μέσω σκληρής δουλειάς, επιχειρηματικού πνεύματος και υγιών δημόσιων οικονομικών, θα δημιουργεί δυνατότητες διατήρησης και ανάπτυξης των μοντέλων προνοίας, προς το συμφέρον όλων των πολιτών μας. Θέλω να δω μια Ευρώπη που δεν θα επιτρέπει στον εαυτό της να παρασύρεται από βραχυπρόθεσμες εκστρατείες προστατευτισμού, μια Ευρώπη που θα προστατεύει την εσωτερική αγορά η οποία σχημάτισε τη βάση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και που θα επιτρέπει ελεύθερη κυκλοφορία στα αγαθά και υπηρεσίες εντός και εκτός συνόρων προς το συμφέρον των ίδιων των εαυτών μας και του υπόλοιπου κόσμου. Θέλω να δω μια Ευρώπη που να είναι απαλλαγμένη από ανισότητες, που να είναι ανοιχτή στα επιχειρήματα των άλλων και που να έχει έντονη θέληση να βρει συμβιβασμούς, όλα με σκοπό το κοινό συμφέρον. Μια τέτοια Ευρώπη θα είναι δυνατή ανεξαρτήτως της δυσκολίας των καιρών. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη, είναι για μένα τιμή να μιλώ ενώπιόν σας και να εκπροσωπώ την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Άκουσα από πολλούς ότι αυτή θα είναι η δυσκολότερη Προεδρία για πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, και πρέπει να προετοιμαστούμε για το αναπάντεχο. Πολλοί ρωτούν εάν μια χώρα με το μέγεθος της Σουηδίας μπορεί να επωμιστεί αυτή την ευθύνη. Όχι μόνη της- αλλά μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ας το κάνουμε λοιπόν με όραμα και πυγμή, με πρωτοβουλία και κουράγιο. Η Ευρώπη το χρειάζεται. Ο λαός της Ευρώπης το χρειάζεται. Το Ευρωπαϊκό έργο έχει να κάνει με το όνειρο της επίλυσης των προβλημάτων από κοινού. Αυτό το όνειρο κάνει την Ευρώπη δυνατή. Φέτος, εν έτει 2009, είναι μια χρονιά κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή συνεργασία. Έχουμε την ευκαιρία να προβούμε στο επόμενο βήμα. Η σουηδική προεδρία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρόκληση. Ας προχωρήσουμε λοιπόν μαζί! Ενώ η Ευρώπη είχε μετατραπεί σε ερείπιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Σουηδία έμεινε ανέγγιχτη. Ήμασταν πλουσιότεροι από οικονομικής πλευράς- αλλά φτωχοί από πλευράς ευρωπαϊκής κοινότητας. Πριν από είκοσι χρόνια το αγκαθωτό συρματόπλεγμα μεταξύ της Αυστρίας και της Ουγγαρίας κόπηκε. Το Τείχος του Βερολίνου έπεσε και η Ευρώπη άλλαξε σχεδόν σε μια νύχτα. Ένας μεγάλος αριθμός χωρών ξεκίνησε μια πορεία που κατέληξε στις 27 χώρες που βρίσκονται σήμερα εδώ. Η Σουηδία ήταν μια από αυτές τις χώρες. Εάν μπεις αργά στο παιχνίδι, χρειάζεσαι χρόνο να καλύψεις τη διαφορά. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 άρχισε να ωριμάζει στη Σουηδία η πολιτική δέσμευση για την Ευρώπη. Σταδιακά άρχισε να αυξάνεται η εγγύτητα και εξάρτηση της Σουηδίας από την Ευρώπη. Ο ΥπΕξ της Σουηδίας, Carl Bildt, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο έργο της ένταξης της Σουηδίας στην ευρωπαϊκή κοινότητα- με άλλα λόγια, στον ενστερνισμό της διαφάνειας, της παγκοσμιοποίησης και του ελεύθερου εμπορίου. Οδηγείτο από μια δυνατή πεποίθηση ότι η Σουηδία ανήκε στην Ευρώπη. Πριν από δεκαοχτώ χρόνια υποβάλαμε την αίτηση ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε επιτέλους ωριμάσει η πεποίθησή μας ότι η ζωή του λαού μας και το μέλλον μας θα εξυπηρετούνταν καλύτερα μέσω της συνεργασίας και της συντροφικότητας με άλλους λαούς, ότι είχαμε κάτι στο οποίο θα συμμετείχαμε- και ότι είχαμε πολλά να μάθουμε. Δεν φοβόμασταν πια τη συνεργασία. Τολμήσαμε να γίνουμε μέρος της Ευρώπης. Αυτά τα χρόνια, από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και μετά, τα οποία υπήρξαν επαναστατικά για τη Σουηδία, κύλησαν παράλληλα με την εμβάθυνση της προσωπικής μου πολιτικής δέσμευσης. Η λαχτάρα μου για την Ευρώπη ήταν μεγάλη, όπως και πολλών άλλων σουηδών πολιτικών της γενιάς μου. Θυμάμαι πώς, ως νέος, νεοεκλεγέν μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου, επρόκειτο να επισκεφτώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ένα σημάδι της διαφάνειας του Κοινοβουλίου και της προσβασιμότητας- παρά το γεγονός ότι τότε η Σουηδία δεν ήταν μέλος της Ένωσης."@el10
". Mr President, honourable Members, allow me first to congratulate you on the election of your new president. I am looking forward to working with Jerzy Buzek during the Swedish Presidency – and of course also in the time thereafter. A few years later, in 1997, after Sweden had joined the Union, I was involved in putting together the PPE Group’s youth organisation, Youth of EPP, and I myself became its first chairman. It enabled me to see how European cooperation worked in practice. Together we sought European solutions to European problems. We got to know not only each other, but also each other’s history and culture. It enabled me to get to know the capital cities of Europe – and I can hardly count the number of churches I visited in Europe in the process. In 20 years Sweden has gone from observing at a distance to being an active part of the European cooperation. This has in turn had an effect on the Swedish population. Ten years ago, one in three Swedes thought EU membership was good for the country, but just as many thought the opposite. Today that has reversed. Nearly two in three Swedes believe that EU membership is good for Sweden. In the elections to the European Parliament in June, more that 45 per cent of Swedes turned out to vote. That is eight per cent more than in 2004, and it is above the average for Europe. Today Sweden is a country that appreciates and takes a positive view of EU membership. We woke up to it a bit late, but we have worked hard to catch up. That is a victory for all of us who believe in European cooperation. Mr President, honourable Members, we are facing the question of the fate of our generation – a social problem which, unlike many others, is growing slowly – and only in the wrong direction. Our planet has a fever. Its temperature is rising – and it is up to us to react. The Greenland icecap is shrinking by more than 100 cubic kilometres every year. The icecap in the Western Antarctic is melting at an increasingly fast rate. We know that the shrinking Greenland ice alone could result in an increase in sea levels of up to two metres. The effects will be dramatic. If the sea level were to rise by just one metre around the world, a hundred million people would be forced to leave their homes in Asia alone. The most vulnerable are those in Bangladesh, eastern China and Vietnam. There would also be other serious consequences, however. The weather will change, with the risk that many species of flora and fauna could become extinct. This is the case even if we stay within the 2 °C target set by the UN, which was backed last week both by the G8 and by the Major Economies Forum in L’Aquila. Our climate is under threat from both our use of and our dependence on fossil fuels. That is the bad news. So what is the good news? Although time is short, it is still on our side. We must act now, however. We already have everything in place to expand renewable energy and the technology to improve energy efficiency. According to the International Energy Agency (IEA), more than half of the measures required in order not to exceed the 2 °C target can be taken using the technology we already have. Moreover, measures to counter climate change have very useful side effects – effects which in themselves justify the measures. If we consume less energy, we will save money. We will improve public finances while at the same time households will have greater resources. If we invest in renewable energy and energy efficiency, we will improve our energy security. We will be less dependent on imports from countries that are sometimes both politically and economically unstable. Our investments in the green economy will create new job opportunities and drive growth in the decades ahead. Allow me to give a specific example. In January, many EU countries were affected by the gas crisis in Ukraine. Last week I spoke to President Yushchenko concerning how we can try to avoid a similar thing happening again. At the same time, it is important to be able to turn the viewpoint around. If Ukraine invested in energy efficiency so that the country reached the same level as the Czech Republic or Slovenia, the amount of energy saved would correspond to the entire country’s gas imports for its own use from Russia. Ukraine could then become completely independent of gas imports from Russia and save a great deal of money besides – simply by improving its own energy efficiency. This is where we must seek the answers where the climate is concerned. Twelve years ago a coalition of the willing was formed in Kyoto. However, voluntary agreements are not enough. If we are to succeed in getting an international agreement on climate change in place, then the journey from Kyoto to Copenhagen must move from being a coalition of the willing to being everyone’s responsibility. It is an honour for me to address the European Parliament as President-in-Office of the European Council. I know that approaching half of you have been elected to this assembly for the first time. Collectively, you all give a voice to 500 million Europeans. There are great expectations of you. So how do we get there? Europe must act together and collectively. We must show leadership and keep our promises. Europe is crucial to getting others to join an international agreement. All over the world we must set a price on emissions. We must start using national carbon taxes and emissions trading. The environmentally friendly alternatives will then emerge. If the price of using fossil fuels is set without regard to climate impact, global warming will continue. The alternatives will not emerge. Measures to increase energy efficiency will not become economically worthwhile. That is not enough, however. We need to have a wider answer to the question of ‘how?’. It is not enough to limit emissions in a group of countries that voluntarily agree to reductions, but which together account for just 30 per cent of emissions. Neither is it sufficient to have solutions that are based only on restrictions in the most developed countries. Even if the so-called Annex I countries were to reduce their emissions to zero, the rapidly growing emissions of the developing countries would still take us above the 2 °C target. That is why we must discuss the financing of investments in the developing countries. We need to ensure rapid technology transfer and we need to make sure that the developing countries also make commitments to check the development for which they are currently heading. In addition, we will need clear commitments in the medium term for countries outside Europe too. The responsibility of the few must now become the responsibility of all. I know that the European Parliament will accept its responsibility. The Swedish Presidency sees you as our allies. We now want to write the story of how the climate threat was averted, and we want to write it together with you. Mr President, honourable Members, the economic and financial crisis spread like wildfire around the world within the space of a few weeks. Some people had given warnings, but for most people it came as a surprise – particularly its extent and depth. In a global world, problems also spread quickly to others. The force of the downturn is such that nobody has a miracle cure for getting out of it quickly. Coordinated action on the part of the EU is the best tool we have to meet the challenges of the crisis. Moreover, there is still much that can go wrong. In the circumstances, the EU has succeeded in showing leadership through these testing times. We agreed on guarantees and rules of the road for supporting the banks. We agreed on a common recovery plan to stimulate the economy. President Sarkozy and the French Presidency played an important part in this work, but I would also assert that the European Parliament was a driving force. Now we need to devote the autumn to discussing continued measures to take us through the crisis. The economic situation remains difficult, and public finances are now stretched in all the Member States. According to the Commission’s forecasts, the deficit within the EU will exceed 80 per cent of GDP next year. We cannot close our eyes and pretend that it is not a problem. In the middle of all this we must not forget either that behind these figures are people who are concerned about their jobs and who are wondering how they will manage to pay for their homes and to maintain their standard of living. It is our task to answer them. When millions of Europeans lose their jobs and become excluded, our entire welfare comes under threat, and this at a time when our welfare is already under great pressure. We are living longer, while at the same time we are working less and having fewer children. If this trend continues, in 50 years’ time there will be twice as many older people as children in Europe. So what can we do? We must restore confidence in the financial markets. We must quickly get effective supervision in place to prevent similar crises occurring in the future. The Swedish Presidency will work towards agreement on this in the Council by the end of the year. We are hoping for your help in achieving this quickly and conclusively. Our citizens will not accept the repeated use of tax revenues to rescue financial institutions that have acted irresponsibly. We must rapidly get ourselves out of the growing public deficits through a coordinated exit strategy and a gradual return to the rules of the Stability Pact. Otherwise, short-term imbalances will be followed by chronic deficits. Large cuts await us, as are already a reality in parts of the EU; and we have previous experience of this in Sweden. Mass unemployment, social unrest and growing tax pressure then await us. I am addressing you during a challenging period. Rarely has the EU cooperation faced harsher tests and tests so varied in nature. In the short term we aim to ensure a smooth transition to a new treaty – the Treaty of Lisbon. Now and in the slightly longer term, we must continue to manage the economic and financial crisis. Under the surface is the threat of a growing climate crisis which, in the long term, is the greatest challenge we face. We must ensure a social dimension to European policy that is based on healthy public finances and on getting more people into the labour market. This is by far the best way to safeguard our welfare system. I know that this is an important matter not least here in the European Parliament. It is unsustainable for three out of 10 Europeans of working age to be excluded from the labour market. Our aim must be an active labour market policy that, together with well-functioning social security systems, is able to manage change effectively. We must strengthen the individual’s employability and ability to assert him- or herself in the labour market. In addition, we must activate and reactivate the unemployed. With more people in work there will be more support available for those who are not. We must also concentrate on reforms, modernisation and adaptation to a new reality. The world outside the EU is not standing still. It is moving forward at a tremendous rate. That is something we should acknowledge and accept. A review of the EU’s Lisbon strategy could contribute to a necessary reform agenda. We will initiate this discussion in the autumn. In the wake of the economic crisis we can see ideas of increased protectionism. The WTO confirms that the number of trade-restricting measures has increased considerably in the past three months. Consequently, I welcome the L’Aquila agreement on restarting the Doha round – in order to ensure that the countries of the world again take the free trade-friendly path that we know benefits us all in the long run. The objective must be an EU that comes out of this crisis stronger. Mr President, honourable Members, when I travel around Sweden and talk about EU cooperation, I get few questions about the institutions of the EU. The questions instead tend to concern curved cucumbers, snuff and other everyday matters. Nonetheless, the institutional framework is important because it defines what we can do and in which areas. That is why the ratification of the Treaty of Lisbon is so central. The Treaty will make the EU more democratic, more transparent, more effective and more influential in the international arena. Most important of all, however, is the fact that having the Treaty of Lisbon in place will close the chapter on an inward-looking phase of EU cooperation. It is now time for the EU to look outwards and forwards. The Swedish Presidency is prepared to carry out all the preparatory work to ensure a smooth transition to a new Treaty, but naturally that requires the Treaty to have been ratified by all the Member States. Let us hope that that becomes a reality in the months ahead. International criminality is growing ever stronger. Criminal networks no longer see their activities bounded by national borders. We can see how the drugs trade and human trafficking are spreading. This is a threat to our democratic values and a threat to our citizens. At the same time, the freedom to move freely across borders is fundamental to our community – to study, work and live in another EU country. New times call for new answers, however. Consequently, this autumn we will draw up a new programme in this area that we will call the Stockholm Programme. The Stockholm Programme will sharpen the instruments that create security in the EU and that fight organised crime and terrorism. At the same time, we will create a better balance between these instruments and the measures that ensure legal certainty and that protect the rights of individuals. It will also ensure that those seeking asylum in the EU face a common, legally certain system – with greater consistency in the way they are received and the way their case for asylum is examined and greater consistency as regards repatriation policy. The dream of a future in Europe is a strong one for many people. At the same time, the population of Europe is getting older and older. A flexible system for labour immigration could bring together these two realities. Mr President, honourable Members, just over 50 years ago six countries laid the foundation for European cooperation. There are now 27 of us. We have grown in strength and influence, and we have grown in prosperity and diversity. Europe has been enriched. As a result, we are also better equipped both to exploit the opportunities presented by globalisation and to meet its challenges. Together we are strong. One thing is clear. If the Swedish Presidency is to succeed in the many challenges facing it, we must work alongside you – you who work at the heart of European democracy. We hope for your support and cooperation, and that you are prepared to take on the challenges together with us. We talk of membership ‘negotiations’. In the final event, however, membership is about sharing common values and following common rules. This is currently being pondered on by those that remain outside – from Reykjavik to Ankara via the western Balkans. The two leaders on Cyprus are facing a historical opportunity to agree a solution that will reunite the island that has been divided for far too long. For those inside, there is a temptation to allow the membership process to become an opportunity to resolve long drawn out disputes. In such cases we must find solutions that benefit both sides and open up the way ahead. Otherwise we jeopardise our progress towards our aim of continued European integration. The Swedish Presidency will work to advance the enlargement process in accordance with the commitments made by the EU, and strictly on the basis of the applicable criteria. We will act as an ‘honest broker’. Mr President, honourable Members, with strength and influence comes an international responsibility that we are still striving to shoulder. It is accompanied by a duty to use this responsibility in everyone’s best interest. The EU must work for peace, freedom, democracy and human rights. We have a responsibility to support the poorest and most vulnerable countries of the world, a responsibility to live up to the UN’s Millennium Development Goals. We also have a responsibility to support the work of the UN in other areas, to work together with our strategic partners, to become involved in the world’s crisis hotspots – whether it is the peace process in the Middle East, Iran, Afghanistan, Pakistan, North Korea or the great challenges on the African continent. However, we also have a responsibility for regional initiatives such as the Mediterranean Union and the eastern partnership that are creating stability and cooperation between neighbouring countries with different circumstances. I am particularly grateful for the European Parliament’s driving role where the Baltic Sea cooperation is concerned. Parliament presented a draft strategy for the region back in 2005. We now hope that this initiative can be crowned with the adoption of a Baltic Sea Strategy at the European Council meeting in October. The conflicts in the Balkans in the 1990s became the starting point for the EU’s involvement as crisis manager – an involvement that is now continually growing. Today the EU is involved in 10 or so crisis initiatives around the world. These days the world’s problems come knocking on the EU’s door. All around our world – and not least in the areas closest to us – many people’s hope for their own development is linked to our cooperation. Let us together meet their expectations. Mr President, honourable Members, as a result of European cooperation, today our continent lives in peace and prosperity, in freedom and stability. We have open borders and a social model that combines a market economy with consideration for each other. This is our shared Europe. Our citizens also want to know, however, that Europe is borne by ideas for the future and that our cooperation not only has a historical purpose but is also forward-looking. That is why we, as their elected representatives, have a responsibility to say what we want to do with Europe. Let me tell you how I see the Europe of the future. I want to see a Europe that acts forcefully for democracy, peace, freedom and human rights in the international arena and which dares to act on the foreign policy stage. For there are those among us with experience of what it is like to live without democracy and freedom, which gives us the credibility to act. When we talk of the history of the EU, we tend to maintain that the cooperation has created a foundation for peace in a Europe that has so often been characterised by the opposite. I would like to tell you that my grandfather was a Swedish soldier posted to the Norwegian border during the Second World War – a war in which Sweden was neutral. The nearest my grandfather got to the war was to occasionally get a glimpse of it – from a safe distance. For a long time, that was Sweden’s relationship with Europe: observing from a distance. I want to see a Europe that takes the lead in the fight against climate threats, which resists the temptation to compete on the basis of an industry that does not pay for the emissions that are destroying our climate and which provides incentives that make green technology worthwhile, so that our children and our children’s children get to experience nature as we know it. I want to see a Europe that takes responsibility for the economy. ‘Lending for spending’ cannot be the only motto. Neither can it be the case that ‘profits are private and losses national’. Let us build up our public finances again, regulate sound financial markets, and secure the economic reforms that we need for growth and for industry that will continue to be competitive in the future. I want to see a Europe that develops its social model further, a Europe that combines a well-functioning welfare system with growth – with social cohesion, a Europe that through work, enterprise and healthy public finances creates room to maintain and develop our welfare models, in the best interests of all our citizens. I want to see a Europe that does not allow itself to be lured by the short-term crusades of protectionism, a Europe that safeguards the internal market that formed the basis of our EU cooperation and that allows goods and services to flow freely across our borders, for the benefit of ourselves and of the rest of the world. I want to see a Europe that is humbled by inequalities, that is open to the arguments of others and that has a strong will to find compromises, all to serve the common interest. Such a Europe will be strong whatever the times. Mr President, honourable Members, it is an honour for me to stand here with you and represent European democracy. Many people have said to me that this will be the most difficult presidency for many years. There are many challenges, and we must prepare for the unexpected. Many ask whether a country the size of Sweden can shoulder this responsibility. Not alone – but together we can face these challenges. Let us do so with vision and drive, with initiative and courage. Europe needs it. The people of Europe need it. The European project is about the dream of solving people’s problems together. This dream makes Europe strong. This year, 2009, is a fateful year for European cooperation. We have the chance to take the next step. The Swedish Presidency is ready to take on the challenge. Let us take it on together! While Europe was left in ruins after the Second World War, Sweden was untouched. We were richer economically – but poor in terms of European community. Twenty years ago the barbed wire between Austria and Hungary was cut. The Berlin Wall came down, and Europe changed almost overnight. A number of countries then set out on the journey that resulted in representatives of 27 countries sitting in this room today. Sweden was one of these countries. If you are a late starter, you need time to catch up. In the late 1980s political commitment for Europe began to mature in Sweden. Slowly the realisation of Sweden’s closeness to and dependence on Europe grew. Sweden’s foreign minister Carl Bildt played a decisive role in the work on bringing Sweden into the European community – in other words, accepting openness, globalisation and free trade. He was driven by a firm conviction that Sweden belonged in Europe. Eighteen years ago we made our application for membership of the European Union. We had finally matured in our conviction that people’s lives and our future could best be served by cooperation and community with others, that we had something to contribute – and that we had much to learn. We were no longer afraid of cooperating. We dared to be part of Europe. These years from the mid-1980s onwards, which were revolutionary for Sweden, ran in parallel with a deepening of my own political commitment. I had a strong yearning for Europe, as did many of my generation of Swedish politicians. I remember how as a young, newly elected member of the Swedish parliament I was invited to visit the European Parliament. It was a sign of Parliament’s openness and accessibility – despite the fact that at that time Sweden was not a member of the Union."@en4
". Señor Presidente, Señorías, en primer lugar dejen que les felicite por la elección de su nuevo Presidente. Estoy deseoso de trabajar con el señor Buzek durante la Presidencia sueca; y por supuesto después de ésta. Unos cuantos años después, en 1997, una vez Suecia se hubo incorporado a la Unión, me involucré en la creación de la organización juvenil del Grupo del PPE, las Juventudes del PPE, de las que fui el primer presidente. Esto me permitió conocer cómo funcionaba la cooperación en la práctica. Pudimos conocernos no sólo unos a otros, sino también nuestra historia y nuestra cultura. También me permitió conocer las principales ciudades de Europa, y soy incapaz de contar el número de iglesias que he visitado en Europa desde entonces. En veinte años, Suecia ha pasado de observar desde la distancia a ser parte activa de la cooperación europea. En contrapartida, esto ha tenido un efecto sobre la población sueca. Hace diez años, uno de cada tres suecos pensaba que la pertenencia a la UE era buena para el país, pero un porcentaje similar pensaba justamente lo contrario. Hoy eso ha cambiado. Casi dos de cada tres suecos piensan que la pertenencia a la UE es algo bueno para Suecia. En las elecciones al Parlamento Europeo de junio, más del 45 % de los suecos acudió a votar. Eso supone un 8 % más que en 2004, y está por encima de la media europea. Hoy Suecia es un país que valora y que considera positivamente la pertenencia a la UE. Nos dimos cuenta un poco tarde, pero hemos trabajado duro para ponernos al día. Se trata de una victoria para todos quienes creemos en la cooperación europea. Señor Presidente, Señorías, nos enfrentamos a la cuestión del destino de nuestra generación; un problema social que, a diferencia de muchos otros, está creciendo con lentitud, y exclusivamente en la dirección incorrecta. Nuestro planeta está enfermo. Su temperatura aumenta, depende de nosotros reaccionar. La capa de hielo de Groenlandia está menguando a razón de más de cien kilómetros cúbicos anuales. La masa de hielo en el Antártico Occidental se derrite a una velocidad cada vez mayor. Sabemos que sólo la mengua de hielo en Groenlandia podría provocar una elevación del nivel del mar de más de dos metros. Los efectos serán terribles. Si el nivel del mar subiese sólo un metro en todo el mundo, cien millones de personas estarían obligadas a abandonar sus hogares sólo en Asia. Los más vulnerables son los ciudadanos de Bangladesh, China oriental y Vietnam. También habría otras graves consecuencias, sin embargo. El clima cambiará, con el riesgo de que muchas especies de flora y fauna podrían extinguirse. Esto sucedería incluso aunque nos mantuviésemos dentro del objetivo de 2ºC establecido por la ONU, que fue respaldado la semana pasada tanto por el G8 como por el foro de las grandes economías en L´Aquila. Nuestro clima está amenazado por nuestro uso y nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Ésas son las malas noticias. ¿Y cuáles son las buenas? Aunque el tiempo no es mucho, todavía está de nuestra parte. Debemos actuar inmediatamente, sin embargo. Ya tenemos todo preparado para expandir las energías renovables y la tecnología para mejorar la eficiencia energética. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), más de la mitad de las medidas necesarias para no superar el objetivo de 2ºC pueden adoptarse utilizando la tecnología que ya poseemos. Además, las medidas para contrarrestar el cambio climático tiene efectos secundarios muy útiles; efectos que en sí mismos justifican las medidas. Si consumimos menos energía, ahorraremos dinero. Mejoraremos las finanzas públicas y al mismo tiempo los hogares dispondrán de mayores recursos. Si invertimos en energías renovables y en eficiencia energética, mejoraremos nuestra seguridad energética. Seremos menos dependientes de las importaciones de países que en ocasiones son inestables tanto política como económicamente. Nuestras inversiones en la economía verde crearán nuevas oportunidades laborales y generarán crecimiento en las décadas venideras. Permítanme que ponga un ejemplo concreto. En enero, muchos países de la UE se vieron afectados por la crisis del gas en Ucrania. La semana pasada hablé con el Presidente Yushchenko acerca de cómo podemos tratar de impedir que esto suceda nuevamente. Al mismo tiempo, es importante ser capaces de darle la vuelta al punto de vista. Si Ucrania invirtiera en eficiencia energética para que el país alcance el mismo nivel que la República Checa o Eslovenia, la cantidad de energía ahorrada equivaldría a las importaciones totales de gas de ese país desde Rusia para uso propio. Ucrania podría ser entonces completamente independiente de las importaciones de gas desde Rusia y además ahorrarse mucho dinero, simplemente mejorando su propia eficiencia energética. Aquí es donde debemos buscar las respuestas en lo que al clima se refiere. Hace doce años, una coalición de los dispuestos se formó en Kyoto. Sin embargo, los acuerdos voluntarios no bastan. Si queremos tener éxito para disponer de un acuerdo internacional sobre el cambio climático, entonces el camino desde Kyoto a Copenhague debe pasar de ser una coalición de los dispuestos a ser responsabilidad de todos. Para mí es un honor dirigirme al Parlamento Europeo como Presidente en ejercicio del Consejo Europeo. Sé que aproximadamente la mitad de ustedes han sido elegidos para esta asamblea por vez primera. Colectivamente, dan ustedes voz a quinientos millones de europeos. Hay grandes expectativas depositadas en ustedes. ¿Y cómo podemos llegar a ese punto? Europa debe actuar unida y de manera colectiva. Debemos mostrar liderazgo y mantener nuestras promesas. Europa es fundamental para conseguir que otros se incorporen al acuerdo internacional. Debemos establecer un precio para las emisiones en todo el mundo. Debemos comenzar utilizando los impuestos nacionales sobre el dióxido de carbono y el mercado de derechos de emisión. En esas circunstancias, surgirán alternativas respetuosas con el medio ambiente. Si el precio de usar combustibles fósiles se establece independientemente del impacto climático, el calentamiento global continuará. Las alternativas no llegarán. Las medidas para aumentar la eficiencia energética no merecerán la pena desde el punto de vista económico. Esto no es suficiente, pese a todo. Necesitamos una respuesta más amplia a la pregunta de «¿Cómo?». No es suficiente limitar las emisiones en un grupo de países que voluntariamente acuerdan llevarlas a cabo, pero que juntos representan apenas el 30 % de las emisiones. Tampoco es suficiente tener soluciones que se basan exclusivamente en las restricciones en los países más desarrollados. Incluso si los denominados países del Anexo I se aviniesen a reducir sus emisiones a cero, las emisiones rápidamente crecientes de los países en desarrollo todavía nos llevarían por encima del objetivo de los 2ºC. Por eso debemos debatir la financiación de las inversiones en los países en desarrollo. Necesitamos garantizar una transferencia tecnológica rápida y asegurarnos de que los países en desarrollo también se comprometen a vigilar el desarrollo hacia el que se dirigen. Además, necesitaremos compromisos claros a medio plazo para los países de fuera de Europa. La responsabilidad de unos pocos debe convertirse ahora en la responsabilidad de todos. Sé que el Parlamento Europeo aceptará su responsabilidad. La Presidencia sueca les ve como sus aliados. Queremos escribir la historia de cómo la amenaza climática fue evitada, y queremos escribirla junto con ustedes. Señor Presidente, Señorías, la crisis económica y financiera se extendió por todo el mundo como el fuego en el lapso de unas pocas semanas. Algunas personas habían realizado advertencias, pero para la mayoría resultó una sorpresa, particularmente debido a su alcance y a su profundidad. En un mundo global, los problemas también se extienden rápidamente. La fuerza del declive es tal que nadie posee una cura milagrosa para salir de él con rapidez. La acción coordinada por parte de la UE es la mejor herramienta que poseemos para afrontar los retos de la crisis. Además, aún son muchas las cosas que pueden ir mal. En estas circunstancias, la UE ha conseguido mostrar su liderazgo en estos tiempos exigentes. Nos hemos puesto de acuerdo sobre las garantías y las normas del proceso de respaldo a los bancos. Hemos acordado un plan común de recuperación para estimular la economía. El Presidente Sarkozy y la Presidencia francesa han desempeñado un papel importante en esta tarea, pero también quiero afirmar que el Parlamento Europeo ha sido una fuerza motriz. Ahora debemos dedicar el otoño a debatir medidas continuas que nos ayuden a superar la crisis. La situación económica sigue siendo complicada, y las finanzas públicas están estranguladas en todos los Estados miembros. Según las predicciones de la Comisión, el déficit dentro de la UE superará el 80 % del PIB el año próximo. No podemos cerrar nuestros ojos y aparentar que no es un problema. En medio de todo esto no debemos olvidar que tras estas cifras hay personas preocupadas por sus trabajos y que se preguntan cómo se las arreglarán para pagar sus gastos domésticos y para mantener su nivel de vida. Es nuestra tarea darles una respuesta. Cuando millones de europeos pierden sus empleos y quedan excluidos, todo nuestro sistema de bienestar se ve amenazado, y esto en una época en la que ese sistema de bienestar ya soporta una presión enorme. Vivimos más tiempo, mientras al mismo tiempo trabajamos menos y tenemos menos hijos. Si esta tendencia se mantiene, dentro de cincuenta años en Europa habrá el doble de personas mayores que de niños. ¿Qué podemos hacer, entonces? Debemos recuperar la confianza en los mercados financieros. Debemos poner en marcha rápidamente una supervisión eficaz para evitar que crisis similares ocurran en el futuro. La Presidencia sueca trabajará en pos de un acuerdo sobre esto en el Consejo para final de año. Esperamos que nos brinden su ayuda para conseguir este objetivo de manera rápida y concluyente. Nuestros ciudadanos no aceptarán el repetido uso de los ingresos fiscales para rescatar a las instituciones financieras que han actuado de manera irresponsable. Debemos salir lo antes posible de los crecientes déficits públicos por medio de una estrategia de salida coordinada y un retorno gradual a las normas del Pacto de Estabilidad. De lo contrario, los desequilibrios a corto plazo vendrán seguidos por déficits crónicos. Nos esperan grandes recortes, que ya son una realidad en algunas partes de la UE; y en Suecia tenemos experiencia previa sobre esto. Nos esperan el desempleo masivo, la inquietud social y una creciente presión fiscal. Me dirijo a ustedes durante un período complicado. En raras ocasiones la cooperación de la UE ha afrontado pruebas más duras y de tan variada naturaleza. A corto plazo pretendemos garantizar una transición sosegada a un nuevo tratado, el de Lisboa. Ahora y a un relativo largo plazo, debemos continuar gestionando la crisis económica y financiera. Subyace la amenaza de una creciente crisis climática, a largo plazo, el mayor reto al que nos enfrentamos. Debemos garantizar una dimensión social para la política europea que esté basada en unas finanzas públicas saneadas y en un acceso de más personas al mercado laboral. Ésta es con diferencia la mejor manera de salvaguardar nuestro sistema de bienestar. Sé que éste es un asunto importante, y más aquí en el Parlamento Europeo. Resulta insostenible que tres de cada diez europeos en edad de trabajar queden excluidos del mercado laboral. Nuestro objetivo debe ser una política activa de mercados laborales que, junto con unos sistemas de seguridad social que funcionen correctamente, sea capaz de gestionar el cambio de manera eficaz. Debemos reforzar la empleabilidad individual y la capacidad de afianzarse en el mercado laboral. Además, debemos activar y reactivar a los desempleados. Con más personas empleadas habrá más ayuda disponible para los que no lo estén. Debemos también concentrarnos en las reformas, en la modernización y en la adaptación a una realidad nueva. El mundo en el exterior de la UE no se detiene: se mueve hacia adelante a un ritmo muy elevado. Eso es algo que deberíamos reconocer y aceptar. Un repaso de la Estrategia de Lisboa podría contribuir a una reforma necesaria de la agenda. Iniciaremos este debate en otoño. Debido a la crisis económica podemos ver ideas de creciente proteccionismo. La OIT confirma que el número de medidas restrictivas del comercio ha aumentado considerablemente en los últimos tres meses. En consecuencia, aplaudo el acuerdo de L´Aquila sobre el reinicio de la ronda de Doha con el fin de asegurar que los países del mundo tomen de nuevo la senda del libre comercio cuyos beneficios a largo plazo todos conocemos. El objetivo debe ser una UE que salga reforzada de la crisis. Señor Presidente, distinguidas Señorías, cuando viajo por Suecia y hablo sobre la cooperación de la UE, recibo pocas preguntas acerca de las instituciones comunitarias. Las preguntas suelen referirse a los pepinos curvos, al tabaco y a otros asuntos cotidianos. Sin embargo, el marco institucional es importante porque define lo que podemos hacer y en qué áreas. Por eso la ratificación del Tratado de Lisboa es tan importante. El Tratado hará a la UE más democrática, más transparente, más eficaz y más influyente en la escena internacional. Y lo más importante, de todas maneras, es el hecho de que tener en funcionamiento el Tratado de Lisboa cerrará el capítulo de una fase de mirada interior de la cooperación de la UE. Es hora de que la UE mire hacia el exterior y hacia adelante. La Presidencia sueca está preparada para llevar a cabo todo el trabajo preparatorio para asegurar una transición sosegada a un nuevo Tratado, pero naturalmente eso requiere que el Tratado haya sido ratificado por todos los Estados miembros. Esperemos que esto se convierta en una realidad en los próximos meses. La criminalidad internacional está creciendo incluso con más fuerza. Las redes criminales ya no ven sus actividades limitadas por las fronteras nacionales. Podemos comprobar cómo se está extendiendo el tráfico de drogas y de seres humanos. Esto supone una amenaza para nuestros valores democráticos. Al mismo tiempo, la libertad para moverse libremente a través de las fronteras es fundamental en nuestra comunidad; para estudiar, trabajar y vivir en otros países de la UE. Los nuevos tiempos piden nuevas respuestas, sin embargo. En consecuencia, este otoño prepararemos un nuevo programa en esta área que llamaremos el Programa de Estocolmo. Este programa perfilará los instrumentos que crean seguridad en la UE y que sirven para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo. Al mismo tiempo, crearemos un mejor equilibrio entre estos instrumentos y las medidas que certifican la seguridad jurídica y que protegen los derechos de los individuos. También se garantizará que quienes buscan asilo en la UE sean usuarios de un sistema común y legalmente seguro, con mayor coherencia en el modo en que son recibidos y en el modo en que se examinan sus casos de asilo; y también mayor coherencia en lo relativo a las políticas de repatriación. El sueño de un futuro en Europa es muy intenso para muchas personas. Al mismo tiempo, la población de Europa está envejeciendo cada vez más. Un sistema flexible para la mano de obra inmigrante podría combinar estas dos realidades. Señor Presidente, Señorías, hace sólo cincuenta años seis países colocaron los cimientos de la cooperación europea. Ahora somos veintisiete. Hemos crecido en fuerza y en influencia, y también en prosperidad y en diversidad. Europa se ha enriquecido. Como resultado de esto, estamos mejor equipados para explotar las oportunidades que presenta la globalización y para responder a sus desafíos. Juntos somos fuertes. Una cosa está clara. Si la Presidencia sueca quiere tener éxito en los muchos retos que se le plantean, debemos trabajar junto a ustedes; ustedes, que trabajan en el corazón de la democracia europea. Esperamos que nos concedan su ayuda y su cooperación, y que estén preparados para afrontar los retos junto con nosotros. Hablamos de «negociaciones» de adhesión. En último caso, sin embargo, la pertenencia consiste en compartir valores comunes y en seguir normas comunes. Actualmente eso está siendo considerado por parte de quienes siguen fuera, desde Reykjavik a Ankara pasando por los Balcanes Orientales. Los dos líderes de Chipre se enfrentan a una oportunidad histórica para acordar una solución que reunirá a una isla que ha estado dividida durante demasiado tiempo. Entre quienes ya están dentro, existe la tentación de permitir que el proceso de incorporación se convierta en una oportunidad para resolver disputas prolongadas durante largo tiempo. En esos casos debemos encontrar soluciones que sean de provecho para ambas partes y que abran camino. De lo contrario, ponemos en peligro nuestros avances hacia el objetivo de una integración europea continuada. La Presidencia sueca trabajará para que continúe el proceso de ampliación de acuerdo con los compromisos realizados por la UE, y estrictamente según los criterios aplicables. Actuaremos como un «corredor de bolsa honesto». Señor Presidente, sus Señorías, con la fuerza y con la influencia llega una responsabilidad internacional que aún estamos cargando con esfuerzo. Está acompañada por el deber de utilizar esta responsabilidad en pro de los intereses comunes. La UE debe trabajar por la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. Tenemos la responsabilidad de apoyar a los países más pobres y más vulnerables del mundo, una responsabilidad de estar a la altura de nuestros Objetivos de Desarrollo del Milenio. También tenemos la responsabilidad de apoyar el trabajo de la ONU en otras áreas, de trabajar junto con nuestros socios estratégicos para involucrarnos en los puntos calientes de crisis en el mundo; se trata del proceso de paz en Oriente Medio, Irán, Afganistán, Pakistán, Corea del Norte o los grandes desafíos en el continente africano. No obstante, también tenemos una responsabilidad para con las iniciativas regionales, como la Unión Mediterránea y la Asociación Oriental, que están creando estabilidad y cooperación entre países vecinos con circunstancias distintas. Me siento particularmente agradecido por el papel impulsor del Parlamento Europeo en lo relativo a la cooperación con el área del Báltico. El Parlamento presentó un borrador de estrategia para la región ya en 2005. Ahora esperamos que esta iniciativa pueda ser coronada con la adopción de una Estrategia del mar Báltico en la reunión del Consejo Europeo en octubre. Los conflictos en los Balcanes en los años noventa se convirtieron en el punto de partida de la implicación de la UE como administradora de la crisis; una implicación que crece continuamente. Hoy en día la UE está involucrada en una decena de iniciativas relacionadas con crisis en todo el mundo. En la actualidad los problemas del mundo vienen a llamar a la puerta de la UE. En todo el planeta —y no en menor medida en las áreas cercanas a nosotros— las esperanzas de desarrollo de muchas personas están depositadas en nuestra cooperación. Hagamos realidad, juntos, esas expectativas. Señor Presidente, distinguidos miembros, como resultado de la cooperación europea, hoy nuestro continente vive en paz y en prosperidad, en libertad y estabilidad. Tenemos fronteras abiertas y un modelo social que combina la economía de mercado con consideración para con los demás. Ésta es nuestra Europa compartida. Nuestros ciudadanos también quieren saber, no obstante, que Europa está sostenida por ideas de futuro y que nuestra cooperación no sólo tiene un propósito histórico, sino también dirigido hacia el porvenir. Por eso nosotros, como sus representantes electos, tenemos la responsabilidad de decir qué queremos hacer con Europa. Dejen que les diga cómo veo la Europa del futuro. Quiero ver una Europa que actúe con energía a favor de la democracia, la paz, la libertad y los derechos humanos en la escena internacional y que se atreva a intervenir en el ámbito de la política exterior. Entre nosotros hay personas que saben lo que es vivir sin democracia y sin libertad, lo que nos otorga la credibilidad para actuar. Cuando hablamos de la historia de la UE, tendemos a mantener que la cooperación ha creado unos cimientos para la paz en una Europa que a menudo se ha caracterizado por todo lo contrario. Me gustaría decirles que mi abuelo fue un soldado sueco destinado en la frontera con Noruega durante la Segunda Guerra Mundial; una guerra en la que Suecia se declaró neutral. Lo más cerca que mi abuelo estuvo del conflicto fue para echarle un vistazo ocasional desde una distancia segura. Durante mucho tiempo, ésa fue la relación de Suecia con Europa: observarla desde lejos. Quiero ver una Europa que asuma el liderazgo en la lucha contra las amenazas climáticas, que resista la tentación de competir en el contexto de una industria que no paga por las emisiones que están destruyendo nuestro clima, y que establezca incentivos para hacer que la tecnología merezca la pena, de modo que los hijos de nuestros hijos puedan conocer la naturaleza como la conocemos nosotros. Quiero ver una Europa que asuma la responsabilidad en el ámbito económico. «Prestar para gastar» no puede ser el único lema. Tampoco puede suceder que los beneficios sean privados y las pérdidas, públicas. Construyamos nuevamente nuestras finanzas, reglamentemos unos mercados financieros sólidos y llevemos a cabo unas reformas económicas que necesitamos para crecer y para que nuestra industria siga siendo competitiva en el futuro. Quiero ver una Europa que desarrolle más su modelo social, una Europa que combine un sistema de bienestar eficaz que sea compatible con el crecimiento y con la cohesión social, una Europa que, por medio del trabajo, las empresas y unas finanzas públicas saneadas, genere espacio para mantener y desarrollar nuestros modelos de bienestar en beneficio de todos nuestros ciudadanos. Quiero ver una Europa que no se deje atraer por las cruzadas proteccionistas a corto plazo, una Europa que proteja el mercado interior que constituye la base de nuestra cooperación europea y que permite que bienes y servicios circulen libremente a través de nuestras fronteras, en nuestro beneficio y el del resto del mundo. Quiero ver una Europa servicial con las desigualdades, abierta a las ideas de los demás y con una fuerte voluntad de encontrar compromisos, todo al servicio de los intereses comunes. Una Europa así será fuerte en todo momento. Señor Presidente, Señorías, para mí es un honor estar aquí con ustedes y representar a la democracia europea. Muchas personas me han dicho que ésta será la Presidencia más complicada en muchos años. Hay muchos desafíos, y debemos prepararnos para los que son inesperados. Muchos preguntan cómo un país del tamaño de Suecia puede cargar con esta responsabilidad. Solos no; pero todos juntos podemos enfrentarnos a esos retos. Hagámoslo con visión y con ánimo, con iniciativa y con valentía. Europa lo necesita. Los ciudadanos europeos lo necesitan. El proyecto europeo trata sobre el sueño de resolver juntos los problemas de los ciudadanos. Este sueño hace fuerte a Europa. Este año, 2009, es decisivo para la cooperación europea. Tenemos la oportunidad de dar el siguiente paso. La Presidencia sueca está preparada para aceptar el reto. ¡Aceptémoslo juntos! Mientras Europa quedó en ruinas después de la guerra, Suecia resultó intacta; aunque pobre en términos de comunidad europea. Hace veinte años, el alambre de espino entre Austria y Hungría fue cortado. El Muro de Berlín cayó y Europa cambió casi de la noche a la mañana. Una serie de países comenzaron entonces el viaje que ha terminado con los representantes de veintisiete Estados reunidos hoy en este hemiciclo. Suecia fue uno de esos países. Si empiezas tarde, necesitas tiempo para ponerte al día. A finales de los años ochenta, en Suecia comenzó a madurar el compromiso político por Europa. La realización del acercamiento de Suecia y de su dependencia de Europa fue creciendo lentamente. El ministro de Asuntos Exteriores sueco, Carl Bidt, desempeñó un papel decisivo en el trabajo de incorporar a Suecia a la Comunidad Europea; en otras palabras, aceptar la apertura, la globalización y el libre comercio. Le movía la firme convicción de que Suecia pertenecía a Europa. Hace dieciocho años, presentamos nuestra solicitud de pertenencia a la Unión Europea. Finalmente habíamos madurado en nuestra convicción de que las vidas de los ciudadanos y nuestro futuro podrían recibir un mejor servicio por medio de la cooperación y la comunidad con otros, de que teníamos algo con lo que contribuir y de que teníamos mucho que aprender. Ya no nos asustaba la cooperación. Nos atrevimos a ser parte de Europa. Estos años desde mediados de los ochenta en adelante, que fueron revolucionarios para Suecia, se desarrollaron en paralelo con una profundización en mi compromiso político personal. Tenía un fuerte anhelo de Europa, como muchos políticos suecos de mi generación. Recuerdo cómo siendo un joven parlamentario recién elegido en el hemiciclo sueco fui invitado a visitar el Parlamento Europeo. Fue una muestra de la apertura y de la accesibilidad del Parlamento, a pesar del hecho de que en aquel tiempo Suecia no era miembro de la Unión."@es21
". Austatud president, lugupeetud parlamendiliikmed! Lubage mul esmalt õnnitleda teid uue presidendi valimise puhul. Ma ootan väga koostööd Jerzy Buzekiga nii Rootsi eesistumisajal kui ka loomulikult pärast seda. Mõned aastat hiljem, 1997, kui Rootsi oli Euroopa Liiduga ühinenud, tegelesin ma fraktsiooni PPE noorteorganisatsiooni YEPP kokkupanemisega ja sain ise selle esimeseks esimeheks. See andis mulle võimaluse näha, kuidas Euroopa koostöö tegelikkuses toimis. Üheskoos otsisime Euroopa probleemidele euroopalikke lahendusi. Me õppisime tundma üksteist, aga ka üksteise ajalugu ja kultuuri. See võimaldas mul tutvust teha Euroopa pealinnadega ja vaevalt suudan ma kokku lugeda kirikuid, mida ma selle käigus Euroopas külastanud olen. Kahekümne aastaga on Rootsi saanud eemalt jälgijast aktiivseks osaliseks Euroopa koostöös. See on omakorda positiivselt mõjunud Rootsi rahvale. Kümme aastat tagasi pidas vaid iga kolmas rootslane ELi liikmesust riigi jaoks heaks, kuid täpselt sama paljud olid vastupidisel arvamusel. Nüüdseks on see teistpidi pöördunud. Kolmest rootslasest peaaegu kaks usub, et ELi liikmesus on Rootsile hea. Juunikuistel Euroopa Parlamendi valimistel tuli hääletama enam kui 45 protsenti rootslastest. See on kaheksa protsenti enam kui 2004. aastal ja see on rohkem kui Euroopas keskmiselt. Rootsi on praegu riik, mis peab Euroopa Liitu kuulumist positiivseks. Me ärkasime ehk pisut hilja, kuid oleme järelejõudmise nimel kõvasti tööd teinud. See on võit meile kõigile, kes me usume Euroopa koostöösse. Austatud president, lugupeetud parlamendiliikmed! Meie ees on küsimus meie põlvkonna saatusest – sotsiaalne probleem, mis erinevalt paljudest teistest aeglaselt kasvab ja teeb seda üksnes vales suunas. Meie planeet on palavikus. Selle temperatuur tõuseb ja meil tuleb reageerida. Gröönimaa jääkate kahaneb enam kui sada kuupkilomeetrit aastas. Lääne-Antarktika jääkate sulab üha kiiremini. Me teame, et ainuüksi Gröönimaa kahanev jääkate võib tõsta merepinda kuni kaks meetrit. Tagajärjed on dramaatilised. Kui merepind tõuseks kogu maailmas ka vaid ühe meetri, oleksid miljonid inimesed Aasias sunnitud oma kodu maha jätma. Kõige tundlikumad piirkonnad on Bangladesh, Ida-Hiina ja Vietnam. Kuid sellel on ka teisi tõsiseid tagajärgi. Kliima muutumine ohustab paljude taime- ja loomaliikide ellujäämist. Selline on olukord ka siis, kui me jääme ÜRO lubatud 2 °C piiresse, mida toetasid eelmisel nädalal nii G8 riigid kui ka juhtiva majandusega riike ühendav foorum L’Aquilas. Meie kliimat ohustab fossiilkütuste kasutamine ja sõltuvus fossiilkütustest. See on halb uudis. Kuid mis on hea uudis? Kuigi aega on vähe, on see endiselt meie poolel. Aga me peame kohe tegutsema. Meil on juba paigas kõik vajalik taastuvenergia ulatuslikumaks kasutamiseks ja olemas tehnoloogia energiatõhususe parandamiseks. Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) sõnul saab enam kui pooled meetmed, mis on vajalikud selleks, et mitte ületada 2 °C piiri, võtta juba olemas oleva tehnoloogia abil. Pealegi on kliimamuutuse vastu võitlemise meetmetel väga kasulikud kõrvalmõjud –need õigustavad juba iseenesest meetmete võtmist. Kui me tarbime vähem energiat, siis säästame raha. Meie riikide rahandus paraneb ja samas kasvavad ka majapidamiste rahalised vahendid. Kui me investeerime taastuvenergiasse ja energiatõhususe parandamisse, siis suurendame oma energiajulgeolekut. Me sõltume vähem impordist teistest riikidest, mis on mõnikord nii poliitiliselt kui ka majanduslikult ebastabiilsed. Meie investeeringud rohelisse majandusse loovad eelolevatel aastakümnetel uusi töövõimalusi ja soodustavad majanduskasvu. Lubage mul tuua konkreetne näide. Jaanuaris mõjutas paljusid Euroopa Liidu riike Ukraina gaasikriis. Eelmisel nädalal rääkisin ma president Juštšenkoga sellest, kuidas me saaksime sellise olukorra kordumist ära hoida. Samas on tarvis vaadata probleemi ka teiselt poolt. Kui Ukraina investeeriks energiatõhususe parandamisse, nii et ta saavutaks sama taseme Tšehhi või Sloveeniaga, siis vastaks säästetud energia hulk sellele gaasikogusele, mida riik enda tarbeks Venemaalt impordib. Siis muutuks Ukraina Venemaalt sissetoodavast gaasist täiesti sõltumatuks ja säästaks seejuures hulga raha – seda kõike vaid oma energiatõhusust parandades. See on koht, kust peame otsima vastuseid kliimaküsimustele. Kaksteist aastat tagasi moodustati Kyotos tahtekoalitsioon. Kuid vabatahtlikult sõlmitud kokkulepetest ei piisa. Kui me soovime kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise lepingu sõlmimisel edukad olla, peab tahtekoalitsioonist teel Kyotost Kopenhaagenisse saama igaühe kohustus. Mul on suur au pöörduda Euroopa Parlamendi poole Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana. Ma tean, et peaaegu pooled teist on valitud sellesse esinduskogusse esmakordselt. Ühiselt annate te hääle viiesajale miljonile eurooplasele. Teile seatud ootused on suured. Kuidas seda saavutada? Euroopa peab tegutsema koos ja ühiselt. Me peame näitama, et meie oleme liidrid, ja pidama sõna. Euroopal on võtmeroll selles, et teised riigid ühineksid rahvusvahelise lepinguga. Me peame kehtestama heitkoguste tasu üleilmselt. Me peame riikides võtma kasutusele süsinikdioksiidimaksu ja hakkama heitkogustega kauplema. Siis ilmuvad välja keskkonnahoidlikud alternatiivid. Kui fossiilkütuste kasutamise hind jääb sõltumatuks sellest, kui palju need mõjutavad kliimat, siis jätkub globaalsoojenemine. Alternatiive ei teki ja energiatõhususe suurendamise meetmed ei tasu end majanduslikus mõttes ära. Kuid see pole veel kõik. Me peame leidma laiapõhjalisema vastuse küsimusele „kuidas?”. Ei piisa heitkoguste piiramisest riikides, kes nõustuvad vabatahtlikult heidet vähendama, kuid kelle arvel on kokku vaid 30% kõikidest heitkogustest. Ka ei piisa lahendustest, mis põhinevad vaid piirangutel enim arenenud riikides. Isegi kui niinimetatud lisa 1 riigid vähendaksid oma heitkoguseid nullini, viiksid arengumaade kiiresti kasvavad heitkogused meid ikka üle eesmärgiks seatud 2 °C piiri. Seepärast peamegi arutama arengumaadesse tehtavate investeeringute rahastamise küsimust. Me peame tagama kiire tehnoloogiasiirde ja veenduma, et arengumaad omalt poolt võtaksid kohustuse kontrollida suunda, kuhu nad praegu liiguvad. Lisaks on meil tarvis selgeid keskpika perspektiivi kokkuleppeid ka riikidega väljaspool Euroopat. Väheste kohustusest peab nüüd saama kõigi kohustus. Ma tean, et Euroopa Parlament tunnistab oma kohustust. Eesistujariik Rootsi näeb teis oma liitlasi. Me soovime kirjutada loo sellest, kuidas kliimat ähvardav oht kõrvaldati, ja me soovime seda kirjutada koos teiega. Austatud president, lugupeetud parlamendiliikmed! Majandus- ja finantskriis levis vaid mõne nädalaga üle kogu maailma nagu metsatulekahju. Mõned küll hoiatasid, kuid enamikule tuli kriis, eriti selle ulatus ja sügavus, suure üllatusena. Üleilmastunud maailmas levivad ka probleemid kiiresti. Languse jõud on nii suur, et kellelgi pole imerohtu, mille abil sellest kiiresti väljuda. Euroopa Liidu kooskõlastatud tegevus on meie parim vahend, millega kriisi tõttu tekkinud probleemidele vastu astuda. Kuid endiselt on palju asju, mis võivad halvasti minna. Neis oludes on Euroopa Liit näidanud edukalt üles oskust meid raskustest läbi juhtida. Me leppisime kokku tagatistes ja reeglites pankade toetamisel. Me leppisime kokku ühises majanduse elavdamise kavas. President Sarkozyl ja eesistujariigil Prantsusmaal oli selles töös suur roll, kuid ma leian, et ka Euroopa Parlament oli liikumapanev jõud. Nüüd tuleb meil sügisel keskenduda arutelule kriisist väljumiseks vajalike jätkumeetmete üle. Majandusolukord on endiselt raske ja riigi rahandus on pingul kõigis liikmesriikides. Komisjoni prognooside kohaselt ületab eelarvepuudujääk järgmisel aastal Euroopa Liidus 80% SKPst. Me ei saa sulgeda silmi ja teeselda, et see pole probleem. Selle kõige juures ei tohi me unustada, et nende numbrite taga on inimesed, kes muretsevad oma töökoha pärast ja mõtlevad, kuidas nad suudavad maksta kodu eest ja hoida oma elatustaset. Meie ülesanne on neile vastata. Kui miljonid eurooplased kaotavad töö ja jäävad ühiskonnast kõrvale, satub ohtu kogu meie sotsiaalhooldussüsteem – ajal, mil see on juba niigi suure surve all. Me elame kauem, kuid samas töötame vähem ja saame vähem lapsi. Kui see suundumus jätkub, on meil Euroopas 50 aasta pärast kaks korda rohkem vanureid kui lapsi. Niisiis – mida me saame teha? Me peame taastama usalduse finantsturgudesse. Me peame kiiresti sisse seadma tõhusa järelevalve, et samasuguseid kriise edaspidi ära hoida. Eesistujariik Rootsi töötab selle nimel, et jõuda antud küsimuses nõukogus aasta lõpuks kokkuleppele. Me loodame selle eesmärgi kiireks ja lõplikuks saavutamiseks teie abile. Meie kodanikud ei ole nõus maksutulude korduva kasutamisega selleks, et päästa vastutustundetult käitunud finantsasutusi. Me peame end kasvavatest eelarvepuudujääkidest kiiresti välja tooma. Selleks tuleb rakendada kooskõlastatud tegevusstrateegiat ja naasta järk-järgult stabiilsuspaktis kehtestatud reeglite juurde. Vastasel korral järgneb lühiajalisele tasakaalustamatusele krooniline puudujääk. Meid ootavad ees suured kärped, mis on osas Euroopa Liidu riikides juba reaalsus, ja Rootsis on selles vallas olemas varasem kogemus. Ees on ootamas massiline tööpuudus, rahvarahutused ja kasvav maksusurve. Ma pöördun teie poole keerulisel ajal. Vaevalt on Euroopa Liidu koostööd kunagi nii karmilt ja mitmel moel proovile pandud kui nüüd. Meie lähieesmärk on tagada sujuv üleminek uuele aluslepingule – Lissaboni lepingule. Praegu ja veidi pikema aja jooksul peame jätkama majandus- ja finantskriisi ohjamist. Pinna all on peidus kasvava kliimakriisi oht, mis pikas plaanis on meie suurim proovikivi. Me peame tagama Euroopa poliitika sotsiaalse mõõtme, mis põhineb tugeval riigi rahandusel ja suuremal tööhõivel. See on märksa parem viis meie sotsiaalhooldussüsteemi kaitsmiseks. Ma tean, et see pole tähtis küsimus mitte üksnes siin Euroopa Parlamendis. Kümnest tööealisest eurooplasest kolme jaoks pole elus püsimiseks võimalik tööturult kõrvale jääda. Meie eesmärk peab olema aktiivne tööturupoliitika, mis on ühes hästitoimiva sotsiaalkindlustussüsteemiga suuteline muutustega tõhusalt toime tulema. Me peame suurendama üksikisikute tööalast konkurentsivõimet ja suutlikkust end tööturul kehtestada. Ka peame aktiveerima ja reaktiveerima töötuid. Suurema tööhõive juures on meil rohkem võimalusi toetada neid, kel tööd pole. Samuti tuleb meil keskenduda reformidele, uuendustele ja kohanemisele uue tegelikkusega. Maailm väljaspool Euroopa Liitu ei seisa paigal, see liigub edasi tohutul kiirusel. Seda tuleb meil teadvustada ja tunnistada. Euroopa Liidu Lissaboni strateegia ülevaatamine võib vajalike reformikavade koostamisel abiks olla. Me algatame sellekohase arutelu sügisel. Majanduskriisi alguses nägime protektsionismimeelsuse kasvu. WTO kinnitab, et riikidevahelist kaubandust piiravate meetmete hulk on viimase kolme kuu jooksul märgatavalt suurenenud. Seepärast on mul hea meel L’Aquila kokkuleppe üle, millega otsustati taas avada Doha kaubandusläbirääkimiste voor, et viia maailma riigid uuesti vabakaubandust soosivale teele. Nagu me teame, toob see pikaajalist kasu meile kõigile. Eesmärk peab olema Euroopa Liit, mis väljub sellest kriisist tugevamana. Austatud president, lugupeetud parlamendiliikmed! Kui ma sõidan Rootsis ringi ja räägin koostööst Euroopa Liidus, esitatakse mulle vähe küsimusi Euroopa institutsioonide kohta. Hoopis enam küsitakse kõverate kurkide, nuusktubaka ja teiste igapäevaste asjade kohta. Sellele vaatamata on institutsiooniline raamistik oluline, sest see määrab ära, mida ja millises valdkonnas me teha saame. Seepärast ongi Lissaboni lepingu ratifitseerimine nii tähtis. See leping muudab Euroopa Liidu demokraatlikumaks, läbipaistvamaks, tõhusamaks ja rahvusvahelisel areenil mõjuvõimsamaks. Kuid kõige olulisem on see, et Lissaboni lepingu jõustumine lõpetab Euroopa Liidu koostöö sissepoole suunatuse ajajärgu. Nüüd on Euroopa Liidul aeg vaadata välja ja vaadata edasi. Eesistujariik Rootsi on valmis tegema ettevalmistusi selleks, et tagada sujuv üleminek uuele aluslepingule, kuid loomulikult eeldab see lepingu ratifitseerimist kõigis liikmesriikides. Loodame, et see saab eelolevatel kuudel teoks. Rahvusvaheline kuritegevus kasvab kiiremini kui kunagi varem. Kuritegelike võrgustike tegevus ei ole enam piiratud riigipiiridega. Me näeme, kuidas narko- ja inimkaubandus levib. See on oht meie demokraatlikele väärtustele ja meie kodanikele. Samal ajal on meie ühenduse jaoks ülioluline, et inimesed saaksid ühest riigist teise vabalt liikuda – õppida, töötada ja elada mõnes teises ELi liikmesriigis. Kuid uus aeg nõuab uusi vastuseid. Seetõttu koostame sügisel selle valdkonna kohta uue tegevuskava, mille me nimetame Stockholmi programmiks. Stockholmi programmiga tõhustatakse vahendeid, mis tagavad Euroopa Liidu turvalisuse ning millega saab võidelda organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu. Ühtlasi loome parema tasakaalu nende vahendite ning õiguskindlust ja üksikisikute õigusi kaitsvate meetmete vahel. Samuti tagatakse selle programmiga Euroopa Liidus varjupaika taotlevatele inimestele ühtne ja õiguskindel süsteem, nii et neid võetakse vastu ja nende taotlusi vaadatakse läbi ühtsemal moel ja kehtestatakse ka ühtsemad tagasisaatmise põhimõtted. Unistus tulevasest elust Euroopas on paljude inimeste jaoks suur. Samal ajal Euroopa rahvastik üha vananeb. Paindlik tööjõu sisserände süsteem võiks neid kaht nähtust ühendada. Austatud president, lugupeetud parlamendiliikmed! Pisut enam kui 50 aastat tagasi panid kuus riiki aluse Euroopa koostööle. Nüüd on meid 27. Meie tugevus ja mõjuvõim on kasvanud ning kasvanud on ka meie jõukus ja mitmekesisus. Euroopa on saanud rikkamaks. Selle tulemusena oleme paremini valmis nii üleilmastumisega kaasnevate võimaluste ärakasutamiseks kui ka sellega seotud probleemide ületamiseks. Üheskoos oleme tugevad. Üks on selge: kui eesistujariik Rootsi tahab paljusid eesseisvaid ülesandeid edukalt lahendada, tuleb meil töötada koos teiega – teiega, kes te töötate Euroopa demokraatia keskmes. Me loodame teie toetusele ja koostööle ning sellele, et olete valmis koos meiega nende ülesannete kallale asuma. Me räägime läbirääkimistest liikmeks saamise üle. Kuid kokkuvõttes seisneb liikmesus ühiste väärtuste jagamises ja ühiste eeskirjade järgimises. Selle üle juurdlevad praegu need, kes on välja jäänud, Reykjavíkist ja Balkani lääneosast Ankarani. Küprose kahel juhil on ajalooline võimalus leppida kokku lahenduses, et ühendada taas saar, mis on liiga kaua olnud osadeks jagatud. Seesolijatel on kiusatus kasutada liitumisprotsessi ära pikaleveninud vaidluste lahendamiseks. Selliste juhtumite puhul tuleb meil leida vastused, mis on kasulikud mõlemale poolele ja võimaldavad edasi minna. Vastasel korral seame ohtu endi liikumise Euroopa jätkuva lõimumise poole. Eesistujariik Rootsi tegutseb selle nimel, et edendada laienemisprotsessi kooskõlas Euroopa Liidu antud lubadustega ja kohaldatavaid kriteeriume rangelt järgides. Me tegutseme ausa vahendajana. Austatud president, lugupeetud parlamendiliikmed! Tugevuse ja mõjuvõimuga kaasneb rahvusvaheline vastutus, mida me jätkuvalt püüame kanda. Sellega kaasneb kohustus kasutada seda vastutust kõigi parimates huvides. Euroopa Liit peab töötama rahu, vabaduse, demokraatia ja inimõiguste nimel. Meil on kohustus toetada maailma vaeseimaid ja haavatavaimaid riike, kohustus täita ÜRO aastatuhande arengueesmärke. Ka on meil kohustus toetada ÜRO tööd teistes valdkondades, teha koostööd oma strateegiliste partneritega, võtta osa tegevusest maailma kriisikolletes, olgu selleks Lähis-Ida rahuprotsess, Iraan, Afganistan, Pakistan, Põhja-Korea või Aafrika mandri suured probleemid. Kuid me vastutame ka selliste piirkondlike algatuste eest nagu Vahemere Liit ja idapartnerlus, mis loovad stabiilsust ja edendavad koostööd eri olukorras olevate naaberriikidega. Ma olen Euroopa Parlamendile eriti tänulik juhtrolli eest Läänemere koostöö küsimuses. Parlament esitas strateegia projekti 2005. aastal. Nüüd loodame, et seda algatust kroonib Läänemere strateegia vastuvõtmine Euroopa Ülemkogu oktoobrikuu kohtumisel. 1990. aastate konfliktid Balkani maades ajendasid Euroopa Liitu osalema sealse kriisi ohjamisel ja see osalus aina kasvab. Praegu osaleb Euroopa Liit kogu maailmas umbes kümne kriisi lahendamisel. Maailma tabanud probleemid tulevad varsti ka ELi uksele koputama. Mitte ainult meie lähiriikides, vaid kogu maailmas on paljude inimeste ootused oma riigi arengu suhtes seotud meiega tehtava koostööga. Vastakem üheskoos nende ootustele! Austatud president, lugupeetud parlamendiliikmed! Tänu Euroopa koostööle elab meie maailmajagu nüüd rahus ja jõukuses, vabaduses ja stabiilsuses. Meie piirid on avatud ning meie ühiskonnamudel ühendab endas turumajandust ja üksteisega arvestamist. See on meie jagatud Euroopa. Kuid ka meie kodanikud tahavad teada, et Euroopa on kantud tulevikumõtetest ja et meie koostööl pole mitte üksnes ajalooline mõte, vaid ka tulevikusuund. Seepärast on meil, nende valitud esindajatel, kohustus öelda, mida me soovime Euroopaga peale hakata. Ma räägin teile, millisena mina Euroopa tulevikku näen. Ma tahan näha Euroopat, mis võitleb rahvusvahelisel areenil jõuliselt demokraatia, rahu, vabaduse ja inimõiguste eest ning julgeb sekkuda välispoliitikasse. Sest meie seas on neid, kes on saanud omal nahal tunda, mida tähendab elu demokraatia ja vabaduseta, ning see omakorda annab meie tegevusele usutavuse. Kui me räägime Euroopa Liidu ajaloost, kaldume arvama, et just koostööst on sündinud rahu Euroopas. Seda on sageli kirjeldatud vastupidiselt. Ma tahan teile rääkida sellest, et minu vanaisa oli Rootsi sõdur, kes saadeti Teises maailmasõjas – sõjas, milles Rootsi oli erapooletu – Norra piirile. Mu vanaisa jõudis sõjale ainult nii lähedale, et nägi seda vahetevahel põgusalt, ohutust kaugusest. Pikka aega oli samasugune ka Rootsi suhe Euroopaga – eemalt jälgimine. Ma tahan näha Euroopat, mis juhib võitlust kliimat ähvardavate ohtudega, seisab vastu kiusatusele saavutada konkurentsivõime sellise tööstusega, mis ei maksa kliimat hävitavate heitkoguste eest, ning loob soodsad tingimused selleks, et roheline tehnoloogia tasuks end ära ja meie lastel ja lastelastel oleks samasugune loodus nagu meil. Ma tahan näha Euroopat, mis võtab vastutuse majanduse eest. „Laenamine selleks, et kulutada” ei saa olla ainus juhtlause, nagu ei saa ainus olla ka mõtteviis, et kasum kuulub ettevõtjale ja kahjum riigile. Ehitagem taas üles oma riikide rahandus, reguleerigem finantsturge ning viigem läbi majandusreformid, mida me vajame oma majanduskasvuks ja tööstuse jaoks, mis oleks ka edaspidi konkurentsivõimeline. Ma tahan näha Euroopat, mis arendab edasi oma sotsiaalset mudelit, Euroopat, milles on ühendatud hästitoimiv sotsiaalhooldussüsteem ja majanduskasv – sotsiaalne sidusus –, Euroopat, mis loob töö, ettevõtluse ja riigi korraliku rahanduse kaudu soodsa keskkonna meie sotsiaalhooldussüsteemide hoidmiseks ja edasiarendamiseks kõigi kodanike parimates huvides. Ma tahan näha Euroopat, mis ei lase ennast eksitada lühiajalistest protektsionismilainetest, Euroopat, mis kaitseb liidu koostöö aluseks olnud siseturgu ning mis võimaldab kaupade ja teenuste piiriülest vaba liikumist nii meie endi kui ka kogu muu maailma hüvanguks. Ma tahan näha Euroopat, mis ei paista silma ebavõrdsusega, mis on avatud teiste arvamuste suhtes ja millel on suur tahe otsida kompromisse ning teha seda kõike ühiste huvide teenimiseks. Selline Euroopa peab vastu igal ajal. Austatud president, lugupeetud parlamendiliikmed! Mul on au seista siin ja esindada Euroopa demokraatiat. Paljud inimesed on mulle öelnud, et see tuleb paljude aastate raskeim eesistumisperiood. Ülesandeid on rohkelt ja me peame valmistuma ootamatusteks. Paljud küsivad, kas Rootsi-suurune riik suudab ikka sellist vastutust kanda. Mitte üksi, vaid üheskoos suudame neile raskustele vastu astuda. Tehkem seda selge ettekujutuse ja innuga, algatusvõime ja julgusega. Euroopa vajab seda. Euroopa inimesed vajavad seda. Euroopa projekt – see on unistus inimeste probleemide ühisest lahendamisest. See unistus teeb Euroopa tugevaks. Aasta 2009 määrab Euroopa koostöö saatuse. Meil on võimalus astuda järgmine samm. Eesistujariik Rootsi on valmis väljakutse vastu võtma. Tehkem seda koos! Kui Euroopa oli pärast Teist maailmasõda varemeis, siis Rootsi oli sõjast puutumata. Me olime majanduslikult paremal järjel, kuid vaesed Euroopa ühenduse mõistes. Kakskümmend aastat tagasi lõigati läbi okastraat Austria ja Ungari vahel. Langes Berliini müür ja Euroopa muutus peaaegu üleöö. Mitmed riigid asusid toona teele, mis viis selleni, et täna viibivad siin saalis 27 riigi esindajad. Rootsi oli üks neist riikidest. Kui alustad hilja, on vaja aega, et järele jõuda. 1980ndate lõpul hakkas Rootsis küpsema poliitiline valmisolek ühineda Euroopaga. Pikkamööda kasvas arusaam Rootsi lähedusest Euroopale ja sõltuvusest Euroopast. Rootsi välisministril Carl Bildtil oli määrav roll Rootsi toomisel Euroopa ühendusse ehk teisisõnu avatuse, üleilmastumise ja vabakaubanduse tunnustamisel. Teda kannustas kindel veendumus, et Rootsi kuulub Euroopasse. Kaheksateist aastat tagasi esitasime Euroopa Liidule ühinemistaotluse. Lõpuks oli kujunenud meis veendumus, et inimeste elu ja meie tulevikku saab kõige paremini teenida koostöös ja ühenduses teistega, et meil on midagi omalt poolt anda ja et meil on palju õppida. Me ei kartnud enam koostööd. Me julgesime olla osa Euroopast. Need Rootsi jaoks revolutsioonilised aastad alates 1980ndate keskpaigast kulgesid rööbiti minu isikliku poliitilise aktiivsuse kasvuga. Mul oli suur soov kuuluda Euroopasse, nagu paljudel minu põlvkonna Rootsi poliitikutel. Ma mäletan, kuidas olin Rootsi parlamendi noore vast valitud liikmena kutsutud külaskäigule Euroopa Parlamenti. See oli märk Euroopa Parlamendi avatusest ja ligipääsetavusest, kuigi tollal polnud Rootsi veel Euroopa Liidu liige."@et5
". Arvoisa puhemies, kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, aluksi haluan onnitella teitä uuden puhemiehen valinnasta. Odotan ilolla yhteistyötä Jerzy Buzekin kanssa Ruotsin puheenjohtajakaudella – ja tietenkin myös sen jälkeen. Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1997 Ruotsin liityttyä unioniin, osallistuin PPE:n nuorisojärjestön Youth of EPP:n perustamiseen, ja minusta tuli sen ensimmäinen puheenjohtaja. Se antoi minulle mahdollisuuden nähdä, kuinka eurooppalainen yhteistyö toimii käytännössä. Etsimme yhdessä eurooppalaisia ratkaisuja eurooppalaisiin ongelmiin. Tutustuimme sekä toisiimme että toistemme maiden historiaan ja kulttuuriin. Sain mahdollisuuden tutustua Euroopan pääkaupunkeihin – ja voin tuskin muistaa niiden kirkkojen määrää, joissa vierailin tuona aikana. Kuluneiden 20 vuoden aikana Ruotsi on muuttunut etäisestä tarkkailijasta eurooppalaisen yhteistyön aktiiviseksi osapuoleksi. Tällä on vuorostaan ollut vaikutus Ruotsin väestöön. Kymmenen vuotta sitten joka kolmas ruotsalainen piti EU-jäsenyyttä hyvänä asiana valtion kannalta, mutta yhtä moni oli toista mieltä. Nyt tämä on muuttunut. Lähes kaksi kolmesta ruotsalaisesta uskoo EU-jäsenyyden olevan Ruotsille hyväksi. Yli 45 prosenttia ruotsalaisista äänesti Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa. Se on kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2004 ja yli eurooppalaisen keskiarvon. Tänä päivänä Ruotsi on valtio, joka arvostaa EU-jäsenyyttä ja suhtautuu siihen myönteisesti. Heräsimme hieman myöhään, mutta olemme tehneet kovasti työtä kiriäksemme muut kiinni. Se on voitto kaikille meille, jotka uskomme eurooppalaiseen yhteistyöhön. Arvoisa puhemies, kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, meidän on vastattava kysymykseen sukupolvemme kohtalosta – se on sosiaalinen ongelma, joka toisin kuin monet muut kasvaa hitaasti – mutta vain väärään suuntaan. Planeettamme on kuumeessa. Sen lämpötila nousee – ja meidän on reagoitava tähän. Grönlannin jääpeite kutistuu yli 100 kuutiokilometriä joka vuosi. Etelänavan jääpeite sulaa yhä kovempaa vauhtia. Tiedämme, että pelkästään Grönlannin sulava jää voi nostaa merenpinnan tasoa jopa kaksi metriä. Seuraukset ovat dramaattisia. Jos merenpinta nousee vain metrinkin kaikkialla maailmassa, sata miljoonaa ihmistä joutuu jättämään kotinsa pelkästään Aasiassa. Kaikkein haavoittuvimpia ovat Bangladesh, Itä-Kiina ja Vietnam. On kuitenkin myös muita vakavia seurauksia. Säätila muuttuu, ja siihen liittyy monien kasvi- ja eläinlajien sukupuuttoon kuoleman vaara. Näin tapahtuu, vaikka pysyisimme YK:n asettamassa kahden asteen tavoitteessa, jota tuettiin viime viikolla sekä G8-maiden huippukokouksessa että kehittyvien talousmahtien tapaamisessa L'Aquilassa. Ilmastoamme uhkaavat fossiilisten polttoaineiden käyttömme sekä riippuvuutemme niistä. Siinä pahat uutiset. Entä mitä ovat hyvät uutiset? Vaikka aikaa on vähän, se on yhä puolellamme. Meidän on kuitenkin toimittava nyt. Meillä on jo kaikki tarvittava uusiutuvan energian käytön laajentamiseksi ja teknologia energiatehokkuuden parantamiseksi. Kansainvälisen energiaviraston (IEA) mukaan yli puolet toimenpiteistä, joita tarvitaan kahden asteen tavoitteessa pysymiseksi, voidaan toteuttaa teknologialla, joka meillä jo on. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjuntatoimenpiteillä on hyvin hyödyllisiä sivuvaikutuksia – vaikutuksia, jotka jo sellaisenaan oikeuttavat toimenpiteet. Jos kulutamme vähemmän energiaa, säästämme rahaa. Parannamme julkista taloutta, ja samalla kotitalouksilla on enemmän varoja. Jos investoimme uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen, parannamme energiavarmuuttamme. Olemme vähemmän riippuvaisia tuonnista sellaisista maista, jotka ovat toisinaan sekä poliittisesti että taloudellisesti epävakaita. Investointimme vihreään talouteen luovat mahdollisuuksia uusiin työpaikkoihin ja lisäävät kasvua tulevina vuosikymmeninä. Annan nyt erityisen esimerkin. Ukrainan kaasukriisi vaikutti tammikuussa moniin EU:n jäsenvaltioihin. Puhuin viime viikolla presidentti Justshenkon kanssa siitä, kuinka voimme pyrkiä välttämään tällaisen toistumista. Samalla on tärkeää kyetä vaihtamaan tarkastelukulmaa. Jos Ukraina investoi energiatehokkuuteen niin, että se saavuttaa Tšekin tasavallan tai Slovenian tason, säästetyn energian määrä vastaa koko kaasun tuontia Venäjältä valtion omaan käyttöön. Ukrainasta voisi tulla täysin riippumaton kaasun tuonnista Venäjältä, ja se voisi säästää paljon rahaa – yksinkertaisesti parantamalla omaa energiatehokkuuttaan. Tältä alalta meidän on etsittävä vastauksia ilmastokysymyksiin. Kiotossa muodostettiin kymmenen vuotta sitten halukkaiden koalitio. Vapaaehtoiset sopimukset eivät kuitenkaan riitä. Jos haluamme onnistua saamaan aikaan kansainvälisen ilmastonmuutosta koskevan sopimuksen, matkan Kiotosta Kööpenhaminaan on muututtava halukkaiden koalitiosta kaikkien vastuuksi. Minulle on suuri kunnia käyttää puheenvuoro Euroopan parlamentissa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana. Tiedän, että lähes puolet teistä on valittu parlamenttiin ensimmäistä kertaa. Yhdessä te annatte ääneen 500 miljoonalle eurooppalaiselle. Teiltä odotetaan paljon. Miten tämä sitten on toteutettavissa? Euroopan on toimittava yhdessä ja kollektiivisesti. Meidän on osoitettava johtamistaitoa ja pidettävä lupauksemme. Euroopalla on ratkaiseva asema muiden saamiseksi mukaan kansainvälisiin sopimuksiin. Meidän on annettava päästöille hinta kaikkialla maailmassa. Meidän on otettava käyttöön kansallisia hiiliveroja ja päästökauppaa. Silloin syntyy ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Jos fossiilisten polttoaineiden käytön hinta määrätään tarkastelematta ilmastovaikutuksia, maapallon lämpeneminen jatkuu. Vaihtoehtoja ei silloin synny. Energiatehokkuuden lisäämistoimenpiteistä ei tule taloudellisesti kannattavia. Tämä ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan laajempi vastaus kysymykseen "miten". Ei riitä, että päästöjä rajoitetaan sellaisissa valtioissa, jotka suostuvat vapaaehtoisesti vähennyksiin, mutta joiden yhteispäästöt ovat vain 30 prosenttia päästöistä. Ei myöskään riitä, että ratkaisut perustuvat vain kehittyneimpien valtioiden rajoituksiin. Vaikka niin kutsutuissa liitteen I valtioissa päästöt rajoitettaisiin nollaan, kehitysmaiden nopeasti lisääntyvät päästöt saisivat meidät ylittämään nopeasti kahden asteen tavoitteen. Tämän vuoksi meidän on keskusteltava investointien rahoittamisesta kehitysmaissa. Meidän on varmistettava nopea teknologian siirto ja se, että kehitysmaatkin sitoutuvat tarkistamaan nykyisiä kehityssuuntiaan. Lisäksi tarvitaan myös Euroopan ulkopuolisten maiden selkeitä keskipitkän aikavälin sitoumuksia. Muutamien vastuusta on nyt tultava kaikkien vastuu. Tiedän, että Euroopan parlamentti hyväksyy vastuunsa. Puheenjohtajavaltio Ruotsi pitää teitä liittolaisinaan. Haluamme nyt kirjoittaa tarinan siitä, kuinka ilmastouhka torjuttiin, ja haluamme kirjoittaa sen yhdessä teidän kanssanne. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, talous- ja rahoituskriisi levisi maastopalon lailla kaikkialle maailmaan muutamassa viikossa. Eräät henkilöt olivat varoittaneet siitä, mutta suurimmalle osalle se tuli yllätyksenä – varsinkin laajuutensa ja syvyytensä osalta. Globaalissa maailmassa myös ongelmat leviävät nopeasti. Taantuman voima on niin suuri, ettei kenelläkään ole ihmelääkettä nopeaan toipumiseen. EU:n koordinoidut toimet ovat paras välineemme kriisin haasteisiin vastaamiseksi. Lisäksi vieläkin on paljon asioita, jotka voivat mennä pieleen. Näissä oloissa EU on onnistunut osoittamaan johtamistaitoa näinä koettelemusten aikoina. Sovimme pankkien tukemisen takeista ja liikennesäännöistä. Sovimme yhteisestä elvytyssuunnitelmasta talouden stimuloimiseksi. Tässä työssä presidentti Sarkozylla ja puheenjohtajavaltio Ranskalla oli merkittävä osa, mutta väitän myös Euroopan parlamentin olleen liikkeelle paneva voima. Meidän on nyt omistettava syksy keskustelulle jatkuvista toimenpiteistä, jotka auttavat meitä selviytymään kriisistä. Taloudellinen tilanne on edelleen vaikea, ja julkiset taloudet ovat nyt tiukoilla kaikissa jäsenvaltioissa. Komission ennusteen mukaan EU:n alijäämä ylittää 80 prosenttia BKT:sta ensi vuonna. Emme voi sulkea silmiämme ja teeskennellä, ettei tämä ole ongelma. Kaiken tämän keskellä emme saa unohtaa, että näiden lukujen takana on ihmisiä huolissaan työpaikoistaan. He ihmettelevät, kuinka onnistuvat maksamaan kotinsa ja säilyttämään elintasonsa. Meidän tehtävämme on vastata heille. Miljoonien eurooppalaisten menettäessä työpaikkansa ja syrjäytyessä koko hyvinvointimme on vaarassa, ja tämä tapahtuu aikana, jolloin hyvinvointiimme kohdistuu ennestään suuria paineita. Me elämme pidempään, teemme vähemmän työtä ja saamme vähemmän lapsia. Jos tämä suuntaus jatkuu, Euroopassa on 50 vuoden kuluessa kaksi kertaa niin paljon vanhuksia kuin lapsia. Mitä siis voimme tehdä? Meidän on palautettava luottamus rahoitusmarkkinoihin. Meidän on saatava nopeasti aikaan tehokas valvonta, jotta estetään vastaavat kriisit tulevaisuudessa. Puheenjohtajavaltio Ruotsi tekee työtä sen eteen, että neuvostossa päästään tästä sopimukseen vuoden loppuun mennessä. Toivomme apuanne, jotta tämä saataisiin aikaan nopeasti ja sitovasti. Kansalaiset eivät hyväksy verovarojen toistuvaa käyttöä vastuuttomasti toimineiden rahoituslaitosten pelastamiseen. Meidän on nopeasti päästävä eroon kasvavista julkisista vajeista koordinoidun kriisistä selviämisen strategian ja asteittaisen vakaussopimuksen sääntöihin paluun avulla. Muuten lyhytaikaisia epätasapainoja seuraa krooninen vaje. Meitä odottavat suuret leikkaukset, jotka jo ovat todellisuutta tietyissä osissa EU:ta, ja meillä on tästä aiempia kokemuksia Ruotsissa. Joukkotyöttömyys, sosiaalinen levottomuus ja kasvavat veropaineet ovat edessä. Käytän puheenvuoroni täällä hyvin haasteellisena aikana. EU:n yhteistyö on harvoin kohdannut ankarampia ja näin moninaisia koetuksia. Lyhyellä aikavälillä pyrimme varmistamaan sujuvan siirtymisen uuteen perussopimukseen – Lissabonin sopimukseen. Nyt ja hieman pidemmällä aikavälillä meidän on myös hallittava talous- ja rahoituskriisiä. Pinnan alla piilee kasvavan ilmastokriisin uhka, joka pitkällä aikavälillä on merkittävin kohtaamistamme haasteista. Meidän on varmistettava yhteisön politiikan sosiaalinen ulottuvuus, joka perustuu terveeseen julkiseen talouteen ja siihen, että saadaan lisää ihmisiä työmarkkinoille. Tämä on ylivoimaisesti paras tapa turvata hyvinvointijärjestelmämme. Tiedän, että tämä on todellakin tärkeä asia täällä Euroopan parlamentissa. On kestämätöntä, että kolme kymmenestä työikäisestä eurooppalaisesta jää työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tavoitteemme on oltava aktiivinen työmarkkinapolitiikka, jolla yhdessä hyvin toimivan sosiaaliturvajärjestelmän kanssa voidaan hallita muutosta tehokkaasti. Meidän on vahvistettava ihmisten työllistettävyyttä ja mahdollisuuksia tuoda itsensä esiin työmarkkinoilla. Lisäksi meidän on aktivoitava ja uudelleenaktivoitava työttömiä. Kun töissä on enemmän ihmisiä, on saatavilla enemmän tukea niille, jotka eivät ole työssä. Meidän on myös keskityttävä uudistuksiin, nykyaikaistamiseen ja uuteen todellisuuteen mukautumiseen. EU:n ulkopuolinen maailma ei ole pysähtynyt. Se kehittyy valtavan nopeasti. Meidän on tunnustettava tämä ja hyväksyttävä se. EU:n Lissabonin strategian tarkistus voi osaltaan edistää tarvittavaa uudistusohjelmaa. Tästä keskustellaan syksyn aikana. Talouskriisin muodostuessa havaitaan kasvavaa protektionismia koskevia ajatuksia. WTO vahvistaa, että kauppaa rajoittavien toimenpiteiden määrä on kasvanut huomattavasti viimeisten kolmen kuukauden aikana. Tämän vuoksi olen tyytyväinen L'Aquilan sopimukseen Dohan kierroksen aloittamisesta uudelleen – jotta varmistetaan, että maailman valtiot jälleen valitsevat vapaalle kaupalle myönteisen tien, jonka tiedämme pitkällä ajanjaksolla olevan kaikille hyödyksi. Tavoitteena on oltava, että EU selviää tästä kriisistä vahvistuneena. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, matkustaessani ympäri Ruotsia ja puhuessani EU:n yhteistyöstä, minulle esitetään vain vähän EU:n toimielimiä koskevia kysymyksiä. Sen sijaan kysymykset koskevat usein käyriä kurkkuja, nuuskaa ja muita jokapäiväisiä asioita. Toimielinkehys on kuitenkin tärkeä, koska se määrittää, mitä voimme tehdä ja millä aloilla. Tämän vuoksi Lissabonin sopimuksen ratifiointi on keskeisessä asemassa. Sopimuksella tehdään EU:sta demokraattisempi, avoimempi, tehokkaampi ja vaikutusvaltaisempi kansainvälisellä näyttämöllä. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että voimaantullessaan Lissabonin sopimus päättää EU:n yhteistyön sisäänpäin kääntyneen vaiheen luvun. EU:n on nyt aika katsoa ulospäin ja eteenpäin. Puheenjohtajavaltio Ruotsi on valmistautunut toteuttamaan kaikki valmistelutyöt sen varmistamiseksi, että siirtyminen uuteen perussopimukseen käy sujuvasti, mutta tämä edellyttää luonnollisesti, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat sopimuksen. Toivokaamme, että näin käy tulevien kuukausien aikana. Kansainvälinen rikollisuus kasvaa yhä voimakkaammaksi. Kansalliset rajat eivät enää rajoita rikollisverkostojen toimintaa. Näemme, kuinka huumekauppa ja ihmiskauppa laajentuvat. Tämä on uhka demokraattisille arvoillemme ja kansalaisillemme. Samalla vapaus liikkua vapaasti yli rajojen on yhteisöllemme ratkaisevan tärkeä – toisessa EU:n jäsenvaltiossa opiskelemista, työskentelemistä ja asumista varten. Uusina aikoina tarvitaan kuitenkin uusia ratkaisuja. Tämän vuoksi laadimme tänä syksynä tätä alaa koskevan uuden ohjelman, jota kutsumme Tukholman ohjelmaksi. Tukholman ohjelmalla terävöitetään välineitä, joilla luodaan turvallisuutta EU:ssa ja torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia. Samalla luomme entistä paremman tasapainon näiden välineiden sekä oikeusvarmuuden varmistavien ja yksilön oikeuksia suojaavien toimenpiteiden välille. Sillä varmistetaan myös se, että turvapaikkaa EU:sta hakevat kohtaavat yhteisen, oikeusvarman järjestelmän – tällä lisätään johdonmukaisuutta vastaanottotavoissa ja tavoissa, jolla turvapaikkahakemusta tarkastellaan, sekä palauttamispolitiikassa. Unelma tulevaisuudesta Euroopassa on monilla ihmisillä voimakas. Samaan aikaan Euroopan väestö ikääntyy ikääntymistään. Työvoiman maahanmuuttoa koskeva joustava järjestelmä voisi yhdistää nämä kaksi tosiasiaa. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, 50 vuotta sitten kuusi valtiota loi perustan eurooppalaiselle yhteistyölle. Meitä on nyt 27 valtiota. Voimamme ja vaikutuskykymme ovat kasvaneet, ja vaurautemme ja moninaisuutemme ovat lisääntyneet. Eurooppa on rikastunut. Sen seurauksena meillä on myös paremmat välineet niin globalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen kuin sen haasteisiin vastaamiseen. Yhdessä olemme vahvoja. Yksi asia on selvä. Jos puheenjohtajavaltio Ruotsi tahtoo vastata menestyksekkäästi moniin kohtaamiinsa haasteisiin, meidän on tehtävä yhteistyötä teidän kanssanne – teidän, jotka työskentelette eurooppalaisen demokratian ytimessä. Toivomme teiltä tukea ja yhteistyötä, ja toivomme, että olette valmiita vastaamaan haasteisiin kanssamme. Puhumme "jäsenyysneuvotteluista". Viime kädessä jäsenyydessä on kuitenkin kyse yhteisten arvojen jakamisesta ja yhteisten sääntöjen noudattamisesta. Edelleen ulkopuolella olevat pohtivat tätä parhaillaan – aina Reykjavikista Ankaraan Länsi-Balkanin kautta. Kyproksen kahdella johtajalla on historiallinen mahdollisuus hyväksyä ratkaisu, joka yhdistää aivan liian kauan jakautuneena olleen saaren. Sisäpuolella on houkutus antaa jäsenyysprosessin muodostua mahdollisuudeksi ratkaista pitkään jatkuneita kiistoja. Tällaisissa tapauksissa meidän on löydettävä ratkaisuja, joista on hyötyä molemmille osapuolille ja jotka avaavat tietä eteenpäin. Muutoin vaarannamme tavoitteenamme olevan Euroopan jatkuvan yhdentymisen edistymisen. Puheenjohtajavaltio Ruotsi työskentelee edistääkseen laajentumisprosessia EU:n tekemien sitoumusten mukaisesti ja tiukasti sovellettavien kriteerien perusteella. Toimimme sovittelijana. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, voiman ja vaikutusvallan kanssa tule kansainvälistä vastuuta, jota pyrimme yhä kantamaan. Siihen liittyy velvollisuus käyttää vastuuta kaikkien parhaan edun mukaan. EU:n on tehtävä työtä rauhan, vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien eteen. Meidän vastuullamme on tukea maailman köyhimpiä ja haavoittuvimpia valtioita, vastuu YK:n vuosituhattavoitteiden noudattamisesta. Vastuullamme on myös YK:n työn tukeminen muillakin aloilla, yhteistyön tekeminen strategisten kumppaniemme kanssa, toimiminen maailman kriisipesäkkeissä – olipa kyse Lähi-Idän, Iranin, Afganistanin, Pakistanin ja Pohjois-Korean rauhanprosesseista tai Afrikan maanosan suurista haasteista. Vastuullamme ovat kuitenkin myös Välimeren unionin ja itäisen kumppanuuden kaltaiset alueelliset aloitteet, joilla luodaan vakautta ja yhteistyötä naapurivaltioiden välille erilaisissa olosuhteissa. Olen erityisen kiitollinen Euroopan parlamentin johtavasta asemasta Itämeren yhteistyön osalta. Parlamentti esitteli aluetta koskevan strategialuonnoksen jo vuonna 2005. Nyt toivomme, että aloite voidaan kruunata hyväksymällä Itämeren strategia Eurooppa-neuvoston kokouksessa lokakuussa. Balkanin selkkaukset 1990-luvulla aloittivat EU:n osallistumisen kriisinhallintaan – ja osallistumme siihen jatkuvasti yhä enemmän. Tällä hetkellä EU osallistuu noin kymmeneen kriisintorjunta-aloitteeseen kaikkialla maailmassa. Nykyisin maailman ongelmat kolkuttavat EU:n ovea. Kaikkialla maailmassa – eikä vähiten naapurialueillamme – monien ihmisten toivo omasta kehityksestään liittyy meidän yhteistyöhömme. Täyttäkäämme yhdessä heidän odotuksensa. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, eurooppalaisen yhteistyön tuloksena maanosamme elää nyt rauhassa ja vauraudessa, vapaana ja vakaana. Meillä on avoimet rajat ja sosiaalimalli, jossa yhdistyvät markkinatalous ja toisista huolehtiminen. Tällainen on yhteinen Eurooppamme. Kansalaiset haluavat kuitenkin myös tietää, että Eurooppaa kantavat ajatukset tulevaisuudesta ja ettei yhteistyöllämme ole pelkästään historiallisia tarkoituksia, vaan se on myös tulevaisuuteen suuntautunutta. Tämän vuoksi meillä on valittuina edustajina vastuu sanoa, mitä haluamme Euroopalta. Kerron teille, millaisena näen tulevaisuuden Euroopan. Haluan nähdä, että Eurooppa toimii voimakkaasti demokratian, rauhan, vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta kansainvälisellä näyttämöllä ja että se uskaltaa toimia ulkopolitiikassa. Joukossamme on nimittäin myös niitä, jotka tietävät kokemuksesta, millaista on elää ilman demokratiaa ja vapautta, ja se antaa uskottavuutta toimillemme. Kun puhumme EU:n historiasta, meillä on tapana sanoa, että yhteistyöllä on luotu perusta rauhalle Euroopassa, jolle niin usein on ollut ominaista rauhan vastakohta. Haluan kertoa teille, että isoisäni oli ruotsalainen sotilas, joka lähetettiin Norjan rajalle toisessa maailmansodassa – sodassa, johon Ruotsi ei osallistunut. Lähimmäksi sotaa isoisäni pääsi toisinaan näkemällä siitä vilauksen – turvallisen välimatkan päästä. Tällainen oli pitkään Ruotsin suhde Eurooppaan: tarkkailu välimatkan päästä. Haluan nähdä, että Eurooppa ottaa johtoaseman ilmastouhkien torjunnassa, että se vastustaa houkutusta kilpailla sellaisen teollisuuden perustalta, joka ei maksa ilmastoamme tuhoavista päästöistä, ja että se tarjoaa kannustimia, jotta vihreä teknologia tulee kannattavaksi, jotta lapsemme ja lastenlapsemme saavat kokea luonnon sellaisena kuin me sen tunnemme. Haluan nähdä, että Eurooppa ottaa vastuuta taloudesta. Kulutusluotto ei voi olla ainoa tapa. Ei myöskään voida hyväksyä sitä, että voitot kuuluvat yksityisille ja tappiot valtiolle. Meidän on rakennettava uudelleen julkinen talous, säänneltävä terveitä rahoitusmarkkinoita ja turvattava talousuudistukset, joita tarvitsemme kasvua ja sellaista teollisuutta varten, joka on kilpailukykyistä myös tulevaisuudessa. Haluan nähdä Euroopan, joka kehittää edelleen sosiaalimalliaan, Euroopan, joka yhdistää hyvin toimivan hyvinvointijärjestelmän kasvuun ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, Euroopan, joka työn, yrittämisen ja terveen julkisen talouden kautta luo mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää hyvinvointimallejamme kaikkien kansalaisten parhaan edun mukaisesti. Haluan nähdä Euroopan, joka ei hyväksy lyhytaikaisten protektionismin ristiretkien houkutusta, Euroopan, joka turvaa EU:n yhteistyön perustana olevat sisämarkkinat ja sallii tavaroiden ja palvelujen virrata vapaasti yli rajojen, meidän ja muun maailman eduksi. Haluan nähdä Euroopan, joka nöyrtyy eriarvoisuuden edessä, joka on avoin muiden argumenteille ja jolla on voimakas halu löytää kompromisseja yhteisen edun hyväksi. Sellainen Eurooppa on vahva kaikkina aikoina. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, minulle on kunnia seistä täällä kanssanne ja edustaa eurooppalaista demokratiaa. Monet ovat sanoneet minulle, että tästä tulee kaikkein vaikein puheenjohtajakausi vuosiin. Haasteita on paljon, ja meidän on valmistauduttava odottamattomaan. Monet kysyvät, pystyykö Ruotsin kokoinen valtio kantamaan tämän vastuun. Ei yksinään – mutta yhdessä voimme vastata näihin haasteisiin. Tehkäämme se näkemyksellä ja tarmolla, aloitteellisesti ja rohkeasti. Sitä Eurooppa tarvitsee. Sitä Euroopan kansalaiset tarvitsevat. Eurooppa-hankkeessa on kyse ihmisten ongelmien yhdessä ratkaisemista koskevasta unelmasta. Tämä unelma tekee Euroopasta vahvan. Tämä vuosi, vuosi 2009, on kohtalon vuosi eurooppalaiselle yhteistyölle. Meillä on mahdollisuus ottaa seuraava askel. Puheenjohtajavaltio Ruotsi on valmis vastaamaan haasteeseen. Vastatkaamme siihen yhdessä! Kun Eurooppa oli toisen maailmansodan jälkeen raunioina, Ruotsi oli säilynyt koskemattomana. Taloudellisesti olimme varakkaampia – mutta eurooppalaisen yhteisöllisyyden kannalta köyhempiä. Kaksikymmentä vuotta sitten piikkilangat katkaistiin Itävallan ja Unkarin väliltä. Berliinin muuri romahti, ja Eurooppa muuttui lähes yhdessä yössä. Monet valtiot alkoivat tuolloin matkan, jonka seurauksena 27 valtion edustajat istuvat tänään täällä istuntosalissa. Yksi näistä valtioista oli Ruotsi. Jos lähdet mukaan myöhässä, on kirittävä muita kiinni. Poliittinen sitoutuminen Eurooppaan alkoi kypsyä Ruotsissa 1980-luvun loppupuolella. Euroopan läheisyys ja Ruotsin riippuvuus siitä alettiin hitaasti ymmärtää. Ruotsin ulkoministeri Carl Bildtillä oli ratkaiseva asema työssä, jolla Ruotsi saatiin mukaan Euroopan yhteisöön – toisin sanoen hyväksymään avoimuus, globalisaatio ja vapaa kauppa. Hän oli tiukasti vakuuttunut siitä, että Ruotsi kuuluu Eurooppaan. Laadimme Euroopan unionin jäsenyyshakemuksemme 18 vuotta sitten. Olimme vihdoin kypsyneet vakuuttuneiksi siitä, että ihmisten elämää ja tulevaisuutta voidaan parhaiten palvella yhteistyössä ja yhteisössä muiden kanssa, että meillä oli jotain annettavaa – ja että meillä oli paljon opittavaa. Emme pelänneet enää yhteistyötä. Uskalsimme kuulua Eurooppaan. Ruotsin kannalta vallankumoukselliset vuodet 1980-luvun puolivälistä eteenpäin kuluivat myös oman poliittisen sitoumukseni syventymiseen. Minun teki kovasti mieleni Eurooppaan, kuten monien sukupolveni ruotsalaispoliitikkojen. Muistan, kuinka nuorena vastavalittuna Ruotsin kansanedustuslaitoksen jäsenenä minut kutsuttiin vierailemaan Euroopan parlamenttiin. Se oli merkki parlamentin avoimuudesta ja lähestyttävyydestä – huolimatta siitä, ettei Ruotsi tuolloin ollut vielä unionin jäsen."@fi7
". Monsieur le Président, honorables députés, permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour l’élection de votre nouveau président. Je me réjouis de travailler avec M. Buzek au cours de la Présidence suédoise – et, bien sûr, après cette période également. Quelques années plus tard, en 1997, après l’entrée de la Suède dans l’Union, j’ai participé à la création de l’organisation des jeunes du groupe PPE, les Jeunes du PPE, et je suis moi-même devenu son premier président. Cela m’a permis de voir comment la coopération européenne fonctionnait en pratique. Ensemble, nous cherchions des solutions européennes aux problèmes européens. Nous avons appris à nous connaître, mais aussi à connaître l’histoire et la culture des uns des autres. Cela m’a permis d’apprendre à connaître les capitales d’Europe – et j’ai du mal à compter le nombre d’églises que j’ai visitées en Europe à cette occasion. En 20 ans, la Suède est passée du rôle d’observateur à distance à celui d’acteur de la coopération européenne. Cela a, à son tour, eu un effet sur la population suédoise. Il y a dix ans, un Suédois sur trois pensait que l’appartenance de la Suède à l’UE était une bonne chose pour le pays, mais tout autant pensaient le contraire. Aujourd’hui, ce phénomène s’est inversé. Près de deux Suédois sur trois pensent que l’appartenance à l’UE est une bonne chose pour la Suède. Lors des élections du Parlement européen en juin, plus de 45 % des Suédois se sont rendus aux urnes. C’est huit pour cent de plus qu’en 2004, et c’est au-dessus de la moyenne européenne. Aujourd’hui, la Suède est un pays qui apprécie et a une opinion positive de son appartenance à l’UE. Nous nous sommes réveillés un peu tard à cet égard, mais nous avons travaillé dur pour rattraper notre retard. C’est une victoire pour tous ceux d’entre nous qui croient en la coopération européenne. Monsieur le Président, honorables députés, nous sommes confrontés à la question du sort de notre génération – un problème social qui, contrairement à beaucoup d’autres, évolue lentement – et uniquement dans la mauvaise direction. Notre planète est atteinte de fièvre. Sa température augmente – et c’est à nous de réagir. La calotte glaciaire du Groenland se réduit de plus de 100 kilomètres cubes chaque année. Celle de l’Antarctique occidental fond de plus en plus vite. Nous savons que la fonte des glaces du Groenland à elle seule pourrait entraîner une montée du niveau de la mer pouvant atteindre deux mètres. Les conséquences en seraient dramatiques. Si le niveau de la mer montait d’à peine un mètre partout dans le monde, rien qu’en Asie, cent millions de personnes seraient obligées de quitter leur logement. Les plus vulnérables sont les habitants du Bangladesh, de la Chine orientale et du Viêt Nam. Il y aurait également d’autres graves conséquences, cependant. Le climat changerait, avec le risque de voir s’éteindre de nombreuses espèces de faune et de flore. Ce sera le cas même si nous ne dépassons pas l’objectif de 2 °C fixé par l’ONU, qui a reçu, la semaine dernière, le soutien du G8 et du Forum des économies majeures à L’Aquila. Notre climat est menacé par notre utilisation et notre dépendance aux combustibles fossiles. Voilà pour la mauvaise nouvelle. Mais alors, quelle est la bonne nouvelle? Bien que le temps soit compté, il est encore de notre côté. Nous devons toutefois agir maintenant. Tout est déjà en place afin de nous permettre de développer les énergies renouvelables et la technologie en vue d’améliorer l’efficacité énergétique. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), plus de la moitié des mesures requises en vue de ne pas dépasser l’objectif de 2 °C peuvent être prises à l’aide de la technologie dont nous disposons déjà. En outre, les mesures visant à contrer le changement climatique ont des effets secondaires très utiles – effets qui justifient en eux-mêmes les mesures. Si nous consommons moins d’énergie, nous épargnerons de l’argent. Nous améliorerons les finances publiques et, en même temps, les ménages disposeront de davantage de ressources. Si nous investissons dans l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, nous renforcerons notre sécurité énergétique. Nous serons moins dépendants des importations de pays qui sont parfois politiquement et économiquement instables. Nos investissements dans l’économie verte créeront de nouvelles opportunités d’emploi et stimuleront la croissance au cours des décennies à venir. Laissez-moi vous donner un exemple précis. En janvier, de nombreux pays de l’UE ont été touchés par la crise du gaz en Ukraine. La semaine dernière, je me suis entretenu avec le président Iouchtchenko de la manière dont nous pouvions tenter d’éviter que cela se reproduise. Dans le même temps, il est important de pouvoir inverser le point de vue. Si l’Ukraine investissait dans l’efficacité énergétique de manière à ce que le pays atteigne le même niveau que la République tchèque ou la Slovénie, la quantité n’énergie épargnée correspondrait aux importations de gaz de Russie de tout le pays pour son propre usage. L’Ukraine pourrait alors devenir totalement indépendante des importations de gaz de Russie et épargner, en outre, beaucoup d’argent – simplement en améliorant sa propre efficacité énergétique. C’est de ce côté que nous devons chercher les réponses en matière de changement climatique. Il y a douze ans, une coalition de la volonté a été formée à Kyoto. Les accords volontaires ne sont toutefois pas suffisants. Si nous voulons réussir à mettre en place un accord international sur le changement climatique, alors le voyage de Kyoto à Copenhague doit permettre de passer du statut de coalition de la volonté à celui de responsabilité de tous. C’est un honneur pour moi de m’adresser au Parlement européen en tant que président en exercice du Conseil européen. Je sais que près de la moitié d’entre vous siègent au Parlement pour la première fois. Collectivement, vous donnez tous une voix à 500 millions d’Européens. Vous faites l’objet de grandes attentes. Comment allons-nous y parvenir? L’Europe doit agir ensemble et collectivement. Nous devons faire preuve d’initiative politique et tenir nos promesses. L’Europe joue un rôle crucial en vue de convaincre les autres de participer à un accord international. Partout dans le monde, nous devons fixer un prix pour les émissions. Nous devons commencer à utiliser les taxes nationales sur le carbone et l’échange de quotas d’émission. Les alternatives écologiques vont alors apparaître. Si l’on fixe le prix de l’utilisation des combustibles fossiles sans tenir compte de l’impact sur le climat, le réchauffement climatique se poursuivra. Les alternatives n’apparaîtront pas. Les mesures visant à accroître l’efficacité énergétique ne deviendront pas économiquement intéressantes. Cela ne suffit cependant pas. Nous devons avoir une réponse plus large à la question de savoir «comment?». Il ne suffit pas de limiter les émissions dans un groupe de pays qui ont volontairement accepté ces réductions, mais qui, ensemble, représentent seulement 30 % des émissions. Il ne suffit pas non plus d’avoir des solutions uniquement basées sur des restrictions dans les pays les plus développés. Même si ce que l’on appelle les pays de l’annexe I réduisaient leurs émissions à un niveau nul, les émissions en augmentation rapide des pays en développement nous mèneraient au-delà de l’objectif de 2 °C. C’est pourquoi nous devons discuter du financement d’investissements dans les pays en développement. Nous devons assurer un transfert rapide de technologie et nous devons veiller à ce que les pays en développement s’engagent eux aussi à contrôler le développement vers lequel ils se dirigent actuellement. En outre, il nous faudra aussi des engagements clairs à moyen terme pour les pays extérieurs à l’Europe. La responsabilité d’une minorité doit à présent devenir la responsabilité de tous. Je sais que le Parlement européen acceptera sa responsabilité. La Présidence suédoise vous considère comme ses alliés. Nous voulons à présent écrire l’histoire racontant comment la menace climatique a été évitée, et nous voulons l’écrire avec vous. Monsieur le Président, honorables députés, la crise économique et financière s’est propagée comme un feu de forêt à travers le monde en l’espace de quelques semaines. Certaines personnes avaient tiré la sonnette d’alarme, mais, pour la plupart des gens, ce fut une surprise – en particulier son ampleur et sa profondeur. Dans un monde global, les problèmes se propagent aussi très vite. La force de la récession est telle que personne n’a de remède miracle pour en sortir rapidement. Une action coordonnée de la part de l’UE est le meilleur outil que nous ayons pour relever les défis de la crise. En outre, beaucoup de choses peuvent encore mal tourner. Dans ces circonstances, l’UE est parvenue à faire preuve d’initiative politique à travers ces périodes de crise. Nous nous sommes mis d’accord sur des garanties et des règles de la route en vue d’aider les banques. Nous nous sommes mis d’accord sur un plan de relance commun afin de stimuler l’économie. Le président Sarkozy et la Présidence française ont joué un rôle important dans ce travail, mais je voudrais également dire que le Parlement européen a été une force motrice. Nous devons à présent consacrer l’automne à discuter de mesures continues afin de sortir de la crise. La situation économique reste difficile, et les finances publiques sont à présent mises à rude épreuve dans tous les États membres. Selon les prévisions de la Commission, l’année prochaine, le déficit au sein de l’UE dépassera 80 % du PIB. Nous ne pouvons pas fermer les yeux et ignorer le problème. Au milieu de tout cela, nous ne devons pas oublier non plus que, derrière ces chiffres, il y a des gens qui sont inquiets pour leur emploi et qui se demandent comment ils vont réussir à payer leur maison et à maintenir leur niveau de vie. Il est de notre devoir de leur répondre. Quand des millions d’Européens perdent leur emploi et sont exclus, tout notre système d’aide sociale est menacé, et ce à un moment où ce système subit déjà une forte pression. Nous vivons plus longtemps, tout en travaillant moins et en ayant moins d’enfants. Si cette tendance se poursuit, dans 50 ans, il y aura deux fois plus de personnes âgées que d’enfants en Europe. Que pouvons-nous faire? Nous devons rétablir la confiance dans les marchés financiers. Nous devons rapidement mettre en place une supervision efficace afin d’empêcher que des crises similaires se reproduisent. La Présidence suédoise essayera de trouver un accord à ce sujet au Conseil d’ici la fin de l’année. Nous espérons votre aide afin d’y parvenir rapidement et de manière concluante. Nos concitoyens n’accepteront pas que les recettes fiscales soient à nouveau utilisées pour sauver des institutions financières qui ont agi de manière irresponsable. Nous devons rapidement nous sortir des déficits publics croissants grâce à une stratégie de sortie coordonnée et à un retour progressif aux règles du pacte de stabilité. Autrement, les déséquilibres à court terme seront suivis de déficits chroniques. Des réductions majeures nous attendent, et sont déjà une réalité dans certaines parties de l’UE; et nous en avons déjà fait l’expérience en Suède. Le chômage de masse, l’agitation sociale et la pression fiscale croissante nous attendent. Je m’adresse à vous au cours d’une période difficile. La coopération européenne a rarement été soumise à des épreuves aussi dures et aussi variées. À court terme, nous aspirons à assurer une transition en douceur vers un nouveau traité – le traité de Lisbonne. Aujourd’hui et à légèrement plus long terme, nous devons continuer à gérer la crise économique et financière. Sous la surface, il y a la menace d’une crise climatique croissante qui, à long terme, est le plus grand défi auquel nous devions faire face. Nous devons veiller à ce que la politique européenne ait une dimension sociale, basée sur des finances publiques saines et sur un marché de l’emploi prêt à accueillir davantage de gens. C’est, de loin, le meilleur moyen de protéger notre système d’aide sociale. Je sais que c’est un point important, tout particulièrement ici au Parlement européen. Il est intolérable que trois Européens en âge de travailler sur dix soient exclus du marché de l’emploi. Notre objectif doit être une politique active en matière d’emploi qui, avec des systèmes de sécurité sociale fonctionnels, soit en mesure de gérer efficacement le changement. Nous devons renforcer l’employabilité des individus et leur capacité à s’affirmer sur le marché de l’emploi. Nous devons, en outre, activer et réactiver les personnes sans emploi. Avec davantage de personnes au travail, il y aura plus d’aide disponible pour celles qui ne le sont pas. Nous devons aussi nous concentrer sur les réformes, la modernisation et l’adaptation à une nouvelle réalité. Le monde à l’extérieur de l’UE n’est pas à l’arrêt. Il avance à un rythme extraordinaire. C’est une chose que nous devrions reconnaître et accepter. Une révision de la stratégie de Lisbonne de l’UE pourrait contribuer à l’agenda de réformes nécessaire. Nous lancerons cette discussion à l’automne. Dans le sillage de la crise économique, nous pouvons voir des idées de protectionnisme accru. L’OMC confirme que le nombre de mesures de restriction des échanges commerciaux a augmenté de manière considérable au cours des trois derniers mois. Par conséquent, je salue l’accord de L’Aquila sur la reprise du cycle de Doha – afin de faire en sorte que tous les pays du monde reprennent le chemin des accords de libre échange qui, nous le savons, nous seront profitables à tous à long terme. L’objectif doit être une UE qui sorte de la crise plus forte. Monsieur le Président, honorables députés, lorsque je voyage en Suède et que je parle de coopération européenne, on me pose peu de questions au sujet des institutions européennes. Les questions ont plutôt tendance à concerner les concombres courbés, le tabac à priser et d’autres sujets de la vie quotidienne. Néanmoins, le cadre institutionnel est important, car il définit ce que nous pouvons faire et dans quels domaines. C’est pourquoi la ratification du traité de Lisbonne est si essentielle. Il rendra l’UE plus démocratique, plus transparente, plus efficace et plus influente dans l’arène internationale. Le plus important de tout, cependant, c’est que le fait d’avoir le traité de Lisbonne en place permettra de clore le chapitre de la phase d’une coopération européenne repliée sur elle-même. Il est à présent temps pour l’UE de regarder vers l’extérieur et vers l’avant. La Présidence suédoise est prête à entreprendre tout le travail préparatoire en vue de garantir une transition en douceur vers un nouveau traité, mais il faut naturellement que ce traité ait été ratifié par tous les États membres. Espérons que cela deviendra une réalité dans les prochains mois. La criminalité internationale devient de plus en plus forte. Les réseaux criminels ne voient plus leurs activités limitées par des frontières nationales. Nous pouvons constater à quel point le commerce de drogues et le trafic d’êtres humains prennent de l’ampleur. C’est une menace pour nos valeurs démocratiques et une menace pour nos concitoyens. Dans le même temps, la liberté de circuler librement à travers les frontières est fondamentale pour notre communauté – étudier, travailler et vivre dans un autre pays de l’UE. Une nouvelle époque appelle de nouvelles réponses. Par conséquent, cet automne, nous élaborerons un nouveau programme dans ce domaine, que nous appellerons le programme de Stockholm. Le programme de Stockholm aiguisera les instruments qui créent la sécurité dans l’UE et qui permettent de lutter contre le crime organisé et le terrorisme. Dans le même temps, nous établirons un meilleur équilibre entre ces instruments et les mesures qui garantissent la certitude juridique et qui protègent les droits des individus. Cela permettra aussi de garantir que ceux qui demandent l’asile dans l’UE se trouvent face à un système commun, juridiquement sûr – avec davantage de cohérence dans la façon dont ils sont reçus et dans la façon dont leur demande d’asile est examinée, et davantage de cohérence dans la politique de rapatriement. Le rêve d’un avenir en Europe est un rêve fort pour beaucoup de gens. Dans le même temps, la population européenne vieillit de plus en plus. Un système flexible d’immigration de la main-d’œuvre pourrait rapprocher ces deux réalités. Monsieur le Président, honorables députés, il y a tout juste 50 ans, six pays jetaient les fondations de la coopération européenne. Nous sommes maintenant 27. Nous avons grandi en force et en influence, et nous avons grandi en prospérité et en diversité. L’Europe s’est enrichie. En conséquence, nous sommes aussi mieux équipés tant en vue d’exploiter les possibilités offertes par la mondialisation que pour relever ses défis. Ensemble, nous sommes forts. Une chose est claire: si la Présidence suédoise veut réussir, nous devons travailler à vos côtés – vous qui travaillez au cœur de la démocratie européenne. Nous espérons votre soutien et votre coopération, et nous espérons que vous êtes prêts à relever les défis avec nous. Nous parlons de «négociations» d’adhésion. En définitive, cependant, l’adhésion signifie partager des valeurs communes et suivre des règles communes. Ceux qui sont toujours à l’extérieur – de Reykjavik à Ankara en passant par les Balkans occidentaux – méditent actuellement là-dessus. Les deux dirigeants de Chypre se trouvent face à une occasion historique de se mettre d’accord sur une solution permettant de réunifier l’île qui est divisée depuis bien trop longtemps. Pour ceux qui sont à l’intérieur, il est tentant de laisser le processus d’adhésion devenir une occasion de résoudre des différends interminables. Dans de tels cas, nous devons trouver des solutions avantageuses pour les deux camps et aller de l’avant. Autrement, nous compromettons notre avancée vers notre objectif d’intégration européenne continue. La Présidence suédoise s’attellera à faire progresser le processus d’élargissement conformément aux engagements pris par l’UE, et strictement sur la base des critères applicables. Nous agirons en tant que «médiateurs». Monsieur le Président, honorables députés, avec la force et l’influence vient une responsabilité internationale que nous nous efforçons encore d’assumer. Elle est accompagnée d’un devoir d’utiliser cette responsabilité dans le meilleur intérêt de chacun. L’UE doit œuvrer pour la paix, la liberté, la démocratie et les droits de l’homme. Nous avons la responsabilité d’aider les pays les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, la responsabilité de nous montrer à la hauteur des objectifs du Millénaire pour le développement de l’ONU. Nous avons aussi la responsabilité de soutenir le travail de l’ONU dans d’autres domaines, de collaborer avec nos partenaires stratégiques, de nous impliquer dans les points chauds en crise dans le monde – qu’il s’agisse du processus de paix au Moyen-Orient, en Iran, en Afghanistan, au Pakistan, en Corée du Nord ou des grands défis sur le continent africain. Cependant, nous avons aussi la responsabilité d’initiatives régionales, telles que l’Union pour la Méditerranée et le partenariat oriental, qui créent la stabilité et la coopération entre des pays voisins qui se trouvent dans des situations différentes. Je suis particulièrement reconnaissant envers le Parlement européen pour son rôle moteur dans la coopération pour la mer Baltique. Le Parlement a présenté un projet de stratégie pour la région en 2005. Nous espérons à présent que cette initiative pourra être couronnée par l’adoption d’une stratégie pour la mer Baltique lors du Conseil européen d’octobre. Les conflits dans les Balkans dans les années 1990 sont devenus le point de départ de l’implication de l’UE en tant que gestionnaire de crises – une implication qui croît maintenant sans arrêt. Aujourd’hui, l’UE participe à une dizaine d’initiatives de crise dans le monde. En ce moment, les problèmes du monde viennent frapper à la porte de l’UE. Partout dans le monde – et en particulier dans les régions qui sont les plus proches de nous – l’espoir de développement de beaucoup de gens est lié à notre coopération. Répondons, ensemble, à leurs attentes. Monsieur le Président, honorables députés, grâce à la coopération européenne, notre continent vit aujourd’hui dans la paix et la prospérité, dans la liberté et la stabilité. Nous avons des frontières ouvertes et un modèle social qui combine une économie de marché à une considération mutuelle. C’est notre Europe commune. Nos concitoyens veulent cependant aussi savoir que l’Europe est portée par des idées pour l’avenir et que notre coopération a non seulement une raison d’être historique, mais est aussi tournée vers l’avenir. C’est pourquoi, en tant que leurs représentants élus, nous avons la responsabilité de dire ce que nous voulons faire avec l’Europe. Laissez-moi vous dire comment je vois l’Europe du futur. Je veux voir une Europe qui agisse avec détermination pour la démocratie, la paix, la liberté et les droits de l’homme dans l’arène internationale et qui ose agir sur la scène politique étrangère. Car il y en a parmi nous qui ont fait l’expérience d’une vie sans démocratie ni liberté et qui nous donnent la crédibilité pour agir. Quand nous parlons de l’histoire de l’UE, nous avons tendance à maintenir que la coopération a jeté les fondations de la paix dans une Europe qui a si souvent été caractérisée par le contraire. Je voudrais vous dire que mon grand-père était un soldat suédois posté à la frontière norvégienne au cours de la Seconde guerre mondiale – une guerre dans laquelle la Suède était neutre. Le plus près qu’il se soit approché de la guerre, c’est en l’entrevoyant de temps en temps – à une distance sûre. Pendant longtemps, cela a été la relation de la Suède avec l’Europe: observer à distance. Je veux voir une Europe qui montre l’exemple dans la lutte contre les menaces climatiques, qui résiste à la tentation de rivaliser sur la base d’une industrie qui ne paie pas pour les émissions qui détruisent notre climat, et qui prenne des mesures d’incitation qui rendent les technologies vertes intéressantes, de sorte que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent faire l’expérience de la nature telle que nous la connaissons. Je veux voir une Europe qui prenne ses responsabilités en matière d’économie. «Prêter pour dépenser» ne peut pas être la seule devise. Je ne suis pas non plus d’accord que «les bénéfices soient privés et les pertes nationales». Rebâtissons nos finances publiques, réglementons des marchés financiers solides, et mettons en œuvre les réformes économiques dont nous avons besoin pour la croissance et pour l’industrie, qui continuera à être compétitive à l’avenir. Je veux voir une Europe qui développe encore son modèle social, une Europe qui combine un système d’aide sociale fonctionnel à la croissance – à la cohésion sociale, une Europe qui, à travers le travail, l’entreprise et des finances publiques saines, crée la possibilité de maintenir et de développer nos modèles sociaux, dans le meilleur intérêt de tous nos concitoyens. Je veux voir une Europe qui ne se laisse pas leurrer par les croisades à court terme du protectionnisme, une Europe qui protège le marché intérieur qui a constitué la base de notre coopération européenne et qui permet aux biens et aux services de circuler librement à travers nos frontières, dans notre intérêt et dans celui du reste du monde. Je veux voir une Europe qui reçoive une leçon d’humilité des inégalités, qui soit ouverte aux arguments des autres et qui ait une forte volonté de trouver des compromis, tout cela afin de servir l’intérêt commun. Une telle Europe sera forte, quelle que soit l’époque. Monsieur le Président, honorables députés, c’est un honneur pour moi d’être ici avec vous et de représenter la démocratie européenne. Beaucoup de gens m’ont dit que ce serait la Présidence la plus difficile depuis de nombreuses années. Il y a de nombreux défis, et nous devons nous attendre à tout. Beaucoup se demandent si un pays de la taille de la Suède peut assumer cette responsabilité. Pas seule – mais, ensemble, nous pouvons faire face à ces défis. Faisons-le avec clairvoyance et enthousiasme, avec initiative et courage. L’Europe en a besoin. La population européenne en a besoin. Le projet européen vise à réaliser le rêve de résoudre, ensemble, les problèmes des gens. Ce rêve rend l’Europe forte. Cette année, 2009, est une année décisive pour la coopération européenne. Nous avons la chance de faire le pas suivant. La Présidence suédoise est prête à relever le défi. Relevons-le ensemble! Alors que l’Europe était en ruine après la Seconde guerre mondiale, la Suède était intacte. Nous étions économiquement plus riches – mais pauvres en termes de communauté européenne. Il y a vingt ans, les fils barbelés entre l’Autriche et la Hongrie ont été coupés. Le mur de Berlin est tombé, et l’Europe a changé presque du jour au lendemain. Plusieurs pays se sont alors lancés dans le processus qui a mené à ce que des représentants de 27 pays siègent ici aujourd’hui. La Suède était l’un de ces pays. Quand on démarre en retard, on a besoin de temps pour rattraper ce retard. À la fin des années 1980, l’intérêt politique pour l’Europe a commencé à mûrir en Suède. Lentement, la Suède a commencé à se rendre compte de sa proximité et de sa dépendance de l’Europe. Le ministre des affaires étrangères suédois, Carl Bildt, a joué un rôle décisif dans le travail qui a mené la Suède dans la communauté européenne – autrement dit, accepter l’ouverture, la mondialisation et le libre échange. Il était mû par la ferme conviction que la Suède appartenait à l’Europe. Il y a dix-huit ans, nous avons présenté notre candidature en vue de devenir membre de l’Union européenne. Nous avions enfin mûri notre conviction que la vie de la population et notre avenir pourraient être servis au mieux par une coopération et une communauté avec d’autres, que nous avions quelque chose à apporter – et que nous avions beaucoup à apprendre. Nous n’avions plus peur de coopérer. Nous osions faire partie de l’Europe. Ces années, à partir du milieu des années 1980, qui ont été révolutionnaires pour la Suède, se sont écoulées en parallèle avec un approfondissement de mon propre engagement politique. J’avais un désir ardent d’Europe, comme beaucoup d’hommes politiques suédois de ma génération. Je me souviens comment, en tant que jeune député suédois récemment élu, j’avais été invité à visiter le Parlement européen. C’était un signe de l’ouverture et de l’accessibilité du Parlement – malgré le fait que, à cette époque, la Suède n’était pas membre de l’Union."@fr8
"Elnök úr, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy először is gratuláljak Önöknek új elnökük megválasztásához. Örömmel várom, hogy együtt dolgozzam Jerzy Buzek úrral a svéd elnökség ideje alatt – és természetesen utána is. Néhány évvel később, 1997-ben, miután Svédország csatlakozott az Unióhoz, a PPE Képviselőcsoport ifjúsági szervezete, az EPP Ifjúság megalakításán dolgoztam, amelynek én magam lettem az első elnöke. Ez lehetővé tette számomra, hogy lássam, hogyan zajlik az európai együttműködés a gyakorlatban. Együtt kerestünk európai megoldásokat európai problémákra. Nemcsak egymást ismertük meg, hanem egymás történelmét és kultúráját is. Ekkor ismerhettem meg Európa fővárosait – és össze sem tudom számolni, hány templomot látogattam meg Európában ezen időszak alatt. Húsz év alatt Svédország a távolból figyelő pozícióból eljutott oda, hogy aktív tagja legyen az európai együttműködésnek. És ez hatással volt a svéd lakosságra is. Tíz évvel ezelőtt három svédből egy gondolta úgy, hogy az EU-tagság jó az országnak, ám ugyanennyien gondolták az ellenkezőjét is. Mára ez az arány megfordult. A svédek közel kétharmada úgy véli, hogy az EU-tagság jó Svédországnak. A júniusi európai parlamenti választásokon a svédek több mint 45 százaléka ment el szavazni. Ez 8 százalékkal több, mint 2004-ben volt, és magasabb az európai átlagnál. Ma Svédország olyan ország, amely értékeli és pozitívan ítéli meg az EU-tagságot. Kicsit későn ébredtünk, de keményen dolgoztunk, hogy felzárkózzunk. Győzelem ez mindenki számára, aki hisz az európai együttműködésben. Elnök úr, tisztelt képviselőtársak, saját generációnk sorsának kérdésével nézünk szembe – egy társadalmi problémával, amely sok mástól eltérően lassan növekszik – ám kizárólag rossz irányba. Bolygónk lázas beteg. Hőmérséklete emelkedik – és rajtunk múlik, hogy reagáljunk. A grönlandi jégtakaró minden évben több mint 100 km³-rel csökken. A nyugat-antarktiszi jégsapka egyre gyorsuló ütemben olvad. Tudjuk, hogy a zsugorodó grönlandi jégtakaró egymaga okozhat akár kétméteres tengerszint-növekedést. Drámai lesz a hatása. Ha a tengerszint csupán egy métert növekedne a világon mindenütt, csak Ázsiában százmillió ember kényszerülne elhagyni otthonát. A bangladesi, a kelet-kínai és a vietnámi emberek vannak a legnagyobb veszélyben. Ennek azonban további komoly következményei is lehetnek. Megváltozik az időjárás, ami sok állat- és növényfaj eltűnését eredményezheti. Ez lesz a helyzet még akkor is, ha az ENSZ 2°C-os előirányzott tartományán belül maradunk, amit a múlt héten mind a G8, mind a legnagyobb gazdaságok fóruma megerősített L’Aquilában. Éghajlatunkat egyszerre veszélyezteti az, hogy fosszilis üzemanyagokat használunk, és hogy függünk tőlük. Ez a rossz hír. Akkor tehát mi a jó? Bár az idő rövid, még mindig a mi oldalunk áll. Ugyanakkor most kell cselekednünk. Minden készen áll, hogy bővítsük a megújuló energiaforrások körét, és rendelkezésünkre áll az energiahatékonyságot növelő technológia. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint már rendelkezünk a szükséges technológiával ahhoz, hogy olyan intézkedéseket valósítsunk meg, amelyek célja, hogy a hőmérsékletemelkedés ne haladja meg a 2°C-os előirányzott tartományt. Ezenfelül az éghajlatváltozást gátló intézkedéseknek rendkívül hasznos mellékhatásai vannak – ezek a hatások már önmagukban igazolják az intézkedéseket. Amennyiben kevesebb energiát fogyasztunk, pénzt takarítunk meg. Javítjuk az államháztartást, mindeközben a háztartásoknak nagyobb erőforrások állnak majd rendelkezésre. Ha megújuló energiaforrásba vagy energiahatékonyságba fektetünk, javítani fogjuk az energiabiztonságunkat. Kevésbé függünk majd olyan országokból való behozataltól, amelyek olykor politikailag és gazdaságilag egyaránt bizonytalanok. A zöldgazdaságba való befektetéseink új munkalehetőségeket teremtenek, és az elkövetkező évtizedekben előreviszik a növekvést. Engedjék meg, hogy konkrét példával éljek. Januárban sok EU-tagországot érintett az ukrajnai földgázbeszerzési válság. Múlt héten beszéltem Juscsenko elnök úrral arról, hogyan próbálhatjuk meg elkerülni, hogy újra hasonló dolog történjen. Fontos ugyanakkor, hogy képesek legyünk a nézőpontváltásra is. Ha Ukrajna annyit fektetne az energiahatékonyságba, hogy elérje a Cseh Köztársaság és Szlovénia szintjét, a megtakarított energiamennyiség megfelelne az egész országnak az Oroszországból érkező, saját használatra szánt földgázimportjának. Ukrajna ilyen módon tökéletesen függetlenné válhatna az oroszországi földgázimporttól, és ezenfelül rengeteg pénzt is megtakaríthatna – mindössze azáltal, hogy javít saját energiahatékonyságán. Itt kell keresnünk a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyekben az éghajlat érintett. Tizenkét évvel ezelőtt Kiotóban megalakult a hajlandók koalíciója. Az önkéntes megállapodások azonban nem elegendőek. Amennyiben az a célunk, hogy sikerüljön tető alá hozni egy éghajlatváltozásról szóló nemzetközi megállapodást, akkor a Kiotótól Koppenhágáig tartó út a hajlandók koalíciójából indulva el kell jusson oda, hogy mindenki felelősségévé váljék. Megtiszteltetés számomra, hogy a Tanács soros elnökeként fordulhatok az Európai Parlamenthez. Tisztában vagyok vele, hogy Önöknek közel a felét először választották meg ebbe a közgyűlésbe. Így Önök közösen 500 millió európai polgárt képviselnek. Sokat várnak Önöktől. Hogyan érjük ezt el? Európának együtt és közösen kell cselekednie. Vezetői szerepet kell mutatnunk, és be kell tartanunk az ígéreteinket. Európának döntő szerepe van abban, hogy rávegyen más országokat arra, hogy csatlakozzanak egy nemzetközi megállapodáshoz. Meg kell állapítanunk a gázkibocsátás árát az egész világra kiterjedően. Országos szinten adót kell kivetnünk a szénre és el kell kezdenünk a kibocsátás-kereskedelmet. Ezáltal környezetbarát alternatívák jelennek majd meg. Amennyiben a fosszilis tüzelőanyagok használatának árát anélkül szabják meg, hogy figyelembe vennék az éghajlatra tett hatásukat, a globális felmelegedés folytatódni fog. Nem jelennek meg az alternatívák. És az energiahatékonyság növelését célzó intézkedések sem lesznek gazdaságilag jövedelmezőek. Ez azonban nem elég. Szélesebb körű válaszra van szükségünk a „hogyan?” kérdésére. Nem elégséges, ha csak az országok azon csoportjában korlátozzák a kibocsátást, amelyek önként egyetértenek a csökkentéssel, ha ezek összességükben mindössze a kibocsátás 30%-áért felelősek. Az sem elég, ha olyan megoldások születnek, amelyek a legfejlettebb országoknak szóló korlátozásokon alapulnak. Még ha az úgynevezett I. mellékletbeli országok nullára csökkentenék is kibocsátásukat, a fejlődő országok gyorsan növekvő kibocsátása miatt még mindig meghaladnánk a 2°C-os célt. Ezért kell megvitatnunk a fejlődő országokban történő befektetések finanszírozását. Gyors technológiaátadást kell biztosítanunk, meg kell győződnünk arról, hogy a fejlődő országok is vállalnak kötelezettségeket arra nézve, hogy ellenőrzik a fejlődést, amelynek irányába jelenleg tartanak. Ezenfelül világos kötelezettségvállalásokra van szükségünk középtávon az Európán kívüli országoktól is. A kevesek felelősségének mindenki felelősségévé kell válnia. Tudom, hogy az Európai Parlament felvállalja majd felelősségét. A svéd elnökség szövetségesünknek tekinti Önöket. Annak a történetét akarjuk megírni, hogyan hárult el az éghajlatváltozás veszélye, és ezt Önökkel együtt akarjuk megírni. Elnök úr, tisztelt képviselőtársak, a gazdasági és pénzügyi válság futótűzként terjedt szét a világon néhány hét leforgása alatt. Egyesek figyelmeztettek erre, ám a legtöbbeket meglepetésként érte a válság – különösen annak kiterjedtsége és mélysége. A globális világban a problémák is gyorsan terjednek egyik helyről a másikra. A visszaesés ereje akkora, hogy senkinek nincs olyan csodaszere, amely segítségével gyorsan ki lehetne lábalni belőle. Az EU összehangolt cselekvése a legjobb eszköz, amely a válság okozta kihívásokkal szemben a rendelkezésünkre áll. Mi több, még mindig sok minden tönkremehet. Jelen körülmények között az EU sikeresen töltött be vezetői szerepet ebben a megpróbáltatásokkal teli időben. Megállapodtunk a bankok támogatási módjának garanciáiban és szabályaiban. Megállapodtunk a gazdaság élénkítését célzó közös fellendülési tervről. Sarkozy elnök úr és a francia elnökség fontos szerepet játszott ebben a munkában, ám azt is ki kell emelni, hogy az Európai Parlamentnek ösztönző ereje volt. Az őszt most arra kell szánnunk, hogy megvitassuk a további teendőket, amelyek átsegítenek bennünket a válságon. A gazdasági helyzet továbbra is nehéz, és az államháztartások jelenleg minden tagállamban meg vannak terhelve. A Bizottság előrejelzése szerint az EU-n belüli deficit a következő évben meghaladja majd a GDP 80%-át. E felett nem hunyhatunk szemet, úgy téve, mintha nem jelentene gondot. Mindeközben nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ezen számok mögött állásukért aggódó emberek vannak, akik arról tűnődnek, hogyan fizessék ki a háztartási költségeket és hogyan tartsák fenn az életszínvonalukat. A mi feladatunk választ adni nekik. Amikor az európai lakosok milliói veszítik el állásukat és válnak kirekesztetté, egész jólétünk válik fenyegetetté, és mindez olyan időben következik be, amikor a jólétünk máris feszültségektől terhes. Hosszabb ideig élünk, miközben kevesebb ideig dolgozunk és kevesebb gyerekünk születik. Ha ez a tendencia folytatódik, ötven év múlva Európában kétszer annyi idős ember lesz, mint gyermek. Mit tehetünk tehát? Vissza kell állítanunk a pénzügyi piacokba vetett bizalmat. Gyorsan hatékony felügyeletet kell létesítenünk, hogy megelőzzük a hasonló válságok jövőbeni előfordulását. A svéd elnökség munkájának célja, hogy az év végére megállapodást hozzon létre erről a Tanácsban. Számítunk az Önök segítségére abban, hogy ezt gyorsan és minden kétséget kizáróan elérjük. Állampolgáraink nem fogják elfogadni, hogy rendszeresen az adóbevételekből mentsék meg a felelőtlenül cselekvő pénzintézeteket. Gyorsan meg kell oldanunk a növekvő államháztartási hiányok problémáját egy összehangolt kilépési stratégia és a stabilitási paktumhoz való fokozatos visszatérés által. Máskülönben a rövid távú bizonytalanságot tartós deficitek követik majd. Erős megszorítások várnak ránk, ahogy az EU egyes részein már sor is került ezekre; nekünk, Svédországban, már van ebben tapasztalatunk. Tömeges munkanélküliség, társadalmi nyugtalanság és a növekvő adók általi nyomás vár majd ránk. Egy kihívásokkal teli időszakban fordulok Önökhöz. Az uniós együttműködés ritkán volt ennél nehezebb és ilyen sokféle próbának kitéve. Rövidtávú célunk, hogy zökkenőmentes átállást biztosítsuk az új szerződésre – a Lisszaboni Szerződésre. Jelenleg és egy kissé hosszabb távon folytatnunk kell a pénzügyi és gazdasági válság kezelését. A felszín alatt fenyeget a fokozódó éghajlatváltozás, amely hosszú távon a legnagyobb kihívás számunkra. Szociális dimenziót kell biztosítanunk az európai politikához, amelynek alapja az egészséges államháztartás, és az, hogy mind több ember kerüljön a munkaerőpiacra. Messze ez a legjobb módja annak, hogy megőrizzük jólléti rendszerünket. Tudom, fontos ügy ez, nem utolsósorban itt, az Európai Parlamentben. Tarthatatlan állapot, hogy tízből három munkaképes uniós polgár kiszorul a munkaerőpiacról. Aktív munkaerő-piaci politikát kell kitűznünk célul, amely a jól működő társadalombiztosítási rendszerekkel együtt képes hatékonyan kezelni a változást. Meg kell erősítenünk az egyének alkalmazhatóságát és azt a képességüket, hogy érvényesülni tudjanak a munkaerőpiacon. Ezenfelül aktivizálni kell a munkanélkülieket, és újra munkába kell őket állítani. Ha több ember dolgozik, több lesz a megszerezhető támogatás azok számára, akik nem dolgoznak. Továbbá összpontosítanunk kell a reformokra, a korszerűsítésre és az új körülményekhez való alkalmazkodásra. Az EU-n kívüli világ nem áll egy helyben. Óriási ütemben halad előre. Ezt el kell ismernünk és el kell fogadnunk. Az EU lisszaboni stratégiájának felülvizsgálata hozzájárulhatna egy szükséges reformmenetrendhez. Ősszel kezdeményezni fogjuk ennek megvitatását. A gazdasági válság nyomán felmerül a fokozott protekcionizmus gondolata. A WTO megerősíti, hogy a kereskedelemkorlátozó intézkedések száma jelentősen növekedett az utóbbi három hónapban. Ennélfogva üdvözlöm a dohai forduló újrakezdéséről szóló L’Aquila-i megállapodást – annak biztosítása érdekében, hogy a világ országai újra a szabadkereskedelem-barát utat válasszák, amelyről tudjuk, hogy hosszú távon hasznos számunkra. A célunk legyen egy olyan EU, amely megerősödve kerül ki a válságból. Elnök úr, tisztelt képviselőtársak, amikor Svédországban utazom és az EU-n belüli együttműködésről beszélek, kevés kérdést kapok az EU intézményeivel kapcsolatban. Ehelyett görbe uborkákról, tubákról és egyéb mindennapos dologról kérdeznek. Mindazonáltal az intézményi keretek fontosak, mert meghatározzák, hogy mit és mely területeken tudunk lépni. A Lisszaboni Szerződés ratifikációja éppen ezért központi fontosságú. A szerződés az EU-t demokratikusabbá, átláthatóbbá, hatékonyabbá teszi, és nagyobb befolyást biztosít számára a nemzetközi színtéren. A legfontosabb mindezek között azonban az, hogy ha a Lisszaboni Szerződés életbe lép, azzal véget ér az EU együttműködésének az a fejezete, amely a belső ügyekre összpontosít. Ideje már, hogy az EU kifelé és előre tekintsen. A svéd elnökség fel van készülve rá, hogy elvégezze az összes előkészítő munkát ahhoz, hogy biztosítsa az új szerződésre való zökkenőmentes átállást, de ehhez természetesen szükség van arra, hogy a szerződést minden tagállam jóváhagyja. Reméljük, hogy ez megvalósul majd az előttünk álló hónapok során. A nemzetközi bűnözés egyre erőteljesebb. A bűnözői hálózatok többé már nem érzik, hogy a nemzeti határok korlátokat szabnának tevékenységüknek. Láthatjuk, hogyan terjed a drog- és emberkereskedelem. Ez veszélyezteti demokratikus értékeinket és az állampolgárainkat. Ugyanakkor a határokon keresztül való mozgás szabadsága alapjog a közösségünkben – hogy más EU tagországban tanuljunk, dolgozzunk vagy éljünk. Az új idők azonban új válaszokat követelnek. Ennélfogva idén ősszel új programot fogunk felvázolni ezen a területen, amelyet stockholmi programnak fogunk nevezni. A stockholmi program szigorítani fog azokon az eszközökön, amelyek biztonságot teremtenek az EU-ban, és amelyek a szervezett bűnözéssel és a terrorizmussal küzdenek. Ugyanakkor kiegyensúlyozottabbá tesszük a viszonyt, amely ezen eszközök és az egyének jogait védő és a jogbiztonságot garantáló intézkedések között fennáll. Ez biztosítani fogja továbbá, hogy azok, akik menedéket keresnek az EU-ban, egy közös, jogilag biztos rendszert találnak itt – amely következetesebben fogadja őket és vizsgálja menedékkérelmüket, és a hazatelepülési politika tekintetében is következetesebb. Sokak nagy álma, hogy jövőjüket Európában töltsék. Európa lakossága ugyanakkor egyre öregszik. A munkavállalás céljából történő bevándorlás rugalmas rendszere összeegyeztethetné ezt a két valóságot. Elnök úr, tisztelt képviselőtársak, alig több mint 50 éve, hogy hat ország megvetette az európai együttműködés alapjait. Jelenleg 27-en vagyunk. Megnövekedett az erőnk és a befolyásunk, és növekedett a jómód és a sokféleség. Európa gyarapodott. Ennek eredménye az is, hogy jobban fel vagyunk készülve mindarra, hogy kiaknázzuk a globalizáció nyújtotta lehetőségeket, mind pedig arra, hogy megfeleljünk a kihívásainak. Együtt erősek vagyunk. Egy dolog világos. Amennyiben a svéd elnökség meg akar birkózni a sok kihívással, amellyel szembesül, Önökkel vállvetve kell dolgoznunk – Önökkel, akik az európai demokrácia szívében munkálkodnak. Számítunk az Önök támogatására és együttműködésére, és arra, hogy fel vannak készülve rá, hogy együtt küzdjünk meg a kihívásokkal. Csatlakozási „tárgyalásokról” beszélünk. Végső soron ugyanakkor tagországnak lenni annyit jelent, hogy közös értékeink vannak, és közös szabályokat követünk. Jelenleg ezt fontolgatják azok, akik kívül maradnak – Reykjavíktól a Nyugat-Balkánon át Ankaráig. Ciprus két vezetője azon történelmi lehetőség előtt áll, hogy olyan megoldást találjanak, amely újraegyesíti az oly régóta kettéválasztott szigetet. Az EU-n belüliek számára csábító hagyni azt, hogy a csatlakozási folyamat a hosszan elhúzódó viták megoldásának lehetőségévé váljon. Ezekben az esetekben olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek mindkét fél számára előnyösek, és megnyitják az előremutató utat. Máskülönben azt a fejlődést kockáztatjuk, amelynek célja a további európai integráció. A svéd elnökség az EU által tett kötelezettségvállalások értelmében, és szigorúan a megfelelő kritérium alapján dolgozni fog a bővítési folyamat előrehaladásán. „Becsületes közvetítőként” fogunk eljárni. Elnök úr, tisztelt képviselőtársak, az erővel és a befolyással nemzetközi felelősség is jár, amelyet igyekszünk vállunkra venni. Ehhez társul a feladat, hogy ezt a felelősséget mindenki érdekében használjuk. Az EU köteles a béke, a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok érdekében munkálkodni. Felelősek vagyunk a világ legszegényebb és leginkább sebezhető országai támogatásáért, továbbá azért, hogy az ENSZ millenniumi fejlesztési céloknak megfeleljünk. Felelősek vagyunk ezenkívül még az ENSZ egyéb területeken végzett munkájának támogatásáért, a stratégiai partnereinkkel való együttműködésért, és azért, hogy részt vegyünk a világ válságövezeteinek felszámolásában – legyen szó a közel-keleti, az iráni, az afganisztáni, a pakisztáni, az észak-koreai békefolyamatokról, vagy az afrikai kontinens legnagyobb kihívásiról. Ugyanakkor felelősek vagyunk az olyan regionális kezdeményezésekért is, mint például a Mediterrán Unió és a Keleti Partnerség, amelyek stabilitást és együttműködést teremtenek a különböző körülményekkel rendelkező szomszédos országok között. Különösen hálás vagyok az Európai Parlamentnek, amiért irányító szerepet töltött be a balti-tengeri együttműködésben. A Parlament még 2005-ben stratégiai tervezetet mutatott be a régió kezeléséhez. Most reméljük, hogy ezt a kezdeményezést a balti-tengeri stratégia elfogadása fogja megkoronázni az Európai Tanács októberi ülésén. Az EU válságkezelésben való részvétele az 1990-es évek balkáni konfliktusaival kezdődött – és ez a részvétel jelenleg folyamatosan növekszik. Az EU ma körülbelül 10 válságkezelési kezdeményezésben vesz részt világszerte. Manapság a világ problémái az EU ajtaján is kopogtatnak. Világszerte – és nem utolsósorban a hozzánk legközelebb eső területeken – sok ember saját fejlődésének reménye fűződik a mi együttműködésünkhöz. Feleljünk meg együtt az elvárásaiknak! Elnök úr, tisztelt képviselők, az európai együttműködés eredményeképpen ma békében és jólétben, szabadságban és stabilitásban él a kontinensünk. Nyitottak a határaink, és olyan szociális modellt követünk, amely ötvözi a piacgazdaságot és az egymással való törődést. Ez a mi közös Európánk. Polgáraink azonban azt is tudni akarják, hogy Európa a jövőt illető elképzelésekben is szerepel, és hogy együttműködésünk nem csupán történelmi okokon nyugszik, hanem előre is tekint. Ezért nekünk, az ő választott képviselőiként, felelősségünk beszámolni nekik arról, mit akarunk kezdeni Európával. Hadd mondjam el Önöknek, hogyan látom a jövő Európáját. Olyan Európát akarok látni, amely erélyesen fellép a demokráciáért, a békéért, a szabadságért és az emberi jogokért a nemzetközi porondon, és amelynek van bátorsága fellépni a külpolitika színterén is. Mivel vannak köztünk olyanok, akiknek van abbéli tapasztalata, hogy milyen demokrácia és szabadság nélkül élni, hitelesen felléphetünk ez ügyben. Amikor az EU történetéről beszélünk, hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy az együttműködés egy olyan Európában teremtette meg a béke alapját, amelyet gyakran ennek ellentéte jellemzett. Szeretném elmondani Önöknek, hogy nagyapám svéd katona volt, aki a norvég határon teljesített szolgálatot a második világháború idején – egy olyan háború idején, amelyben Svédország semleges maradt. Amikor legközelebb került a háborúhoz, akkor is csak ritkán és halványan látott belőle valamit – biztos távolságból. Hosszú időn át ennyi volt Svédország kapcsolata Európával: távolról megfigyelni. Olyan Európát akarok látni, amely vezető szerepet vállal az éghajlatváltozás veszélyei elleni harcban, amely ellenáll a kísértésnek, hogy egy olyan iparon alapuló versenyt folytasson, amely nem fizet a klímát romboló kibocsátásokért, és amely ösztönzi azt, hogy megérje zöld technológiákat alkalmazni, hogy gyermekeink és gyermekeink gyermekei is úgy ismerjék a környezetet, ahogyan mi. Olyan Európát akarok látni, amely felelősséget vállal a gazdaságért. A „kölcsön, hogy költsön” nem lehet az egyetlen mottónk. Ahogyan az sem, hogy „a haszon privát, a veszteség állami”. Építsük fel újra közkiadásainkat, szabályozzuk józanul a pénzügyi piacokat, és biztosítsuk azokat a gazdasági reformokat, amelyekre szükségünk van a növekedés és a jövőben is versenyképes ipar érdekében. Olyan Európát akarok látni, amely még tovább fejleszti szociális modelljét, egy olyan Európát, amely ötvözi a jól működő jóléti rendszert és a növekedést a szociális kohézióval; egy olyan Európát, amely a munkán, a vállalkozásokon és az egészséges közkiadásokon keresztül teret ad jóléti modelljeink fenntartásának és fejlesztésének, ami minden polgárunk érdekét szolgálja. Olyan Európát akarok látni, amely nem engedi meg magának, hogy elcsábuljon a rövid távon kecsegtető protekcionista hadjáratoktól, olyan Európát, amely óvja az EU együttműködésének alapját képező belső piacot, és amely engedi, hogy a termékek és szolgáltatások szabadon áramoljanak a határokon keresztül, ami mind a mi érdekeinket, mind a világ többi részének érdekét szolgálja. Olyan Európát akarok látni, amely szégyelli az egyenlőtlenségeket, amely nyitott mások érveire, és amely minden igyekezetével kompromisszumokra törekszik, ami mind közös érdekünkben áll. Egy ilyen Európa mindig erős lesz, bármilyen időket éljünk is. Elnök úr, tisztelt képviselők, megtiszteltetés számomra, hogy itt állhatok Önökkel együtt, az európai demokrácia képviseletében. Sokan mondták nekem, hogy sok év óta ez lesz a legnehezebb elnökség. Sok a kihívás, és fel kell készülnünk a váratlanra is. Sokan kérdezik, hogy vajon egy akkora ország, mint Svédország, fel tudja-e vállalni ezt a felelősséget. Nem egymagunk – hanem együtt, képesek vagyunk szembenézni a kihívásokkal. Tegyük ezt egy ideát követve, lendületesen, kezdeményezőkészséggel és bátorsággal. Európának szüksége van erre. Európa népének szüksége van erre. Az európai projekt lényege az álom, hogy együtt oldjuk meg az emberek gondjait. Ez az álom teszi erőssé Európát. Az idei év, 2009, sorsfordító lesz az európai együttműködés szempontjából. Előttünk áll a lehetőség, hogy megtegyük a következő lépést. A svéd elnökség készen áll a feladatra. Álljunk együtt a kihívás elébe! Míg a második világháború után Európa romokban hevert, Svédország érintetlen maradt. Gazdaságilag erősebbek voltunk – de nem voltunk benne az európai közösségben. Húsz évvel ezelőtt elvágták az Ausztria és Magyarország közt feszülő szögesdrótot. A berlini fal leomlott, és Európa csaknem egyik napról a másikra átalakult. Ekkor néhány ország nekivágott egy olyan útnak, amely eredményeképpen ma 27 ország képviselője ül ebben a teremben. Svédország egyike volt ezeknek az országoknak. Aki későn csatlakozik, annak időre van szüksége, hogy felzárkózzon. Az 1980-as évek utolsó éveiben Svédországban kezdett megérni az Európa felé való politikai elköteleződés. Lassan kezdték felismerni, hogy Svédország közel van Európához és függ tőle. Svédország külügyminisztere, Carl Bildt meghatározó szerepet játszott abban a munkában, amely Svédországot bevitte az európai közösségbe – más szavakkal elfogadta a nyitottságot, a globalizációt és a szabad kereskedelmet. Az a szilárd meggyőződés vezette őt, hogy Svédország Európához tartozik. Tizennyolc évvel ezelőtt tagságért folyamodtunk az Európai Unióhoz. Végre megérett bennünk a meggyőződés, hogy az emberek életét és a jövőnket úgy szolgálhatjuk a legjobban, ha együttműködünk, és közösséget alkotunk másokkal, hogy van mivel hozzájárulnunk a közösséghez – és hogy sokat kell tanulnunk. Többé már nem féltünk együttműködni. Mertünk része lenni Európának. Innentől kezdve, a Svédország számára forradalmi 1980-as évek közepétől mélyült el az én politikai elköteleződésem is. Erősen vágyódtam Európára, ahogyan sok, az én generációmhoz tartozó svéd politikus is. Emlékszem, hogy a svéd parlament fiatal, frissen megválasztott képviselőjeként meghívtak az Európai Parlamentbe. Ebből jól látszott a Parlament nyitottsága és hozzáférhetősége – annak ellenére, hogy abban az időben Svédország még nem volt az Unió tagja."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli deputati, consentitemi innanzi tutto di congratularmi con voi per l’elezione del nuovo presidente. Sarò lieto di collaborare con l’onorevole Buzek durante la presidenza svedese, come pure nel periodo successivo, ovviamente. Alcuni anni dopo, nel 1997, dopo l’adesione della Svezia all’Unione, partecipai alla costituzione del movimento giovanile facente capo al Partito popolare europeo, i Giovani del PPE, di cui divenni il primo presidente. Quell’esperienza mi consentì di osservare il funzionamento pratico della cooperazione europea: insieme cercavamo soluzioni europee a problematiche europee; non solo facemmo conoscenza tra noi, ma imparammo anche a conoscere la rispettiva storia e cultura. Quell’esperienza mi permise inoltre di visitare le capitali europee, tanto che non saprei neppure dirvi quante chiese abbia visto in quel periodo. Nel giro di vent’anni la Svezia è diventata, da osservatore a distanza, parte attiva della cooperazione europea, coinvolgendo lo stesso popolo svedese: dieci anni fa, uno svedese su tre giudicava l’adesione all’UE positiva per il paese, ma la stessa percentuale era convinta del contrario. Oggi la situazione si è capovolta: circa due svedesi su tre credono che l’appartenenza all’Unione sia positiva per il paese e, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo di giugno, l’affluenza alle urne ha superato il 45 per cento, 8 punti percentuali in più rispetto al risultato del 2004 e al di sopra della media europea. Oggi la Svezia è un paese che apprezza e guarda con soddisfazione all’appartenenza comunitaria. Pur essendo arrivati in ritardo, abbiamo fatto del nostro meglio per recuperare il tempo perduto, ottenendo una vittoria per tutti i sostenitori della cooperazione europea. Signor Presidente, onorevoli deputati, ci troviamo a decidere del destino della nostra generazione – un problema sociale che, a differenza di altri, si aggrava lentamente, e solo nella direzione sbagliata. Il nostro pianeta è ammalato: la temperatura sta aumentando e spetta a noi reagire. La calotta polare della Groenlandia si riduce di oltre 100 chilometri cubici l’anno, mentre i ghiacci dell’Antartide occidentale si sciolgono a ritmi sempre più incalzanti. Sappiamo che la diminuzione della sola calotta della Groenlandia potrebbe far innalzare il del livello del mare anche di due metri, con conseguenze catastrofiche. Se il livello del mare aumentasse anche soltanto di un metro nel mondo, cento milioni di persone, nella sola Asia, sarebbero costrette ad abbandonare le proprie case: i più esposti sono gli abitanti del Bangladesh, della Cina orientale e del Vietnam. Si produrrebbero però anche altre gravi conseguenze: le condizioni meteorologiche cambieranno, mettendo a repentaglio molte specie animali e vegetali. Il rischio sussiste anche rientrando nell’obiettivo dei 2 °C stabilito dalle Nazioni Unite, che la scorsa settimana ha ricevuto il sostegno sia del G8 sia del Forum delle maggiori economie tenutisi a L’Aquila. Il nostro clima subisce danni sempre più gravi a causa dell’uso e della dipendenza dai combustibili fossili: è questa la brutta notizia. Ma qual è la buona? Il tempo stringe, ma gioca ancora a nostro favore, a patto di agire subito. Sussistono già tutte le condizioni necessarie allo sviluppo delle energie rinnovabili e della tecnologia per il miglioramento dell’efficienza energetica. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), oltre la metà delle misure necessarie a mantenerci entro l’obiettivo dei 2 °C possono essere intraprese con l’ausilio delle tecnologie già disponibili. Le misure a contrasto del cambiamento climatico presentano inoltre effetti secondari estremamente utili, che già di per sé ne giustificano l’adozione. Se ridurremo i consumi energetici, risparmieremo e miglioreremo i conti pubblici, mentre le famiglie disporranno di maggiori risorse. Investire nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica, permette di migliorare anche la sicurezza energetica, riducendo la nostra dipendenza dalle importazioni provenienti da paesi instabili in termini politici ed economici. Gli investimenti nell’economia verde creeranno inoltre nuove opportunità di lavoro, imprimendo slancio alla crescita dei prossimi decenni. Permettetemi di citare un esempio concreto: lo scorso gennaio molti paesi dell’Unione europea sono stati interessati dalla crisi del gas in Ucraina. La scorsa settimana ho discusso con il presidente Yushchenko di come evitare che si ripeta una situazione simile. Allo stesso tempo, è opportuno considerare la questione da un altro punto di vista: se l’Ucraina investisse nell’efficienza energetica al punto da raggiungere i livelli della Repubblica ceca o della Slovenia, il quantitativo di energia risparmiata corrisponderebbe al totale del gas importato dalla Russia per il consumo del paese. A quel punto, l’Ucraina potrebbe diventare del tutto indipendente dalle importazioni di gas russo e risparmiare cospicue somme, il tutto con il semplice potenziamento dell’efficienza energetica. Ecco la nostra risposta a qualunque problema correlato al clima. Dodici anni fa si formò a Kyoto una coalizione d’intenti. Ma gli accordi volontari non sono sufficienti. Se davvero vogliamo siglare un accordo internazionale sulla lotta al cambiamento climatico, il percorso da Kyoto a Copenhagen dovrà segnare il passaggio da una coalizione d’intenti a un’assunzione collettiva di responsabilità. E’ per me un onore potermi rivolgere al Parlamento europeo in qualità di presidente in carica del Consiglio europeo. So che quasi la metà dei presenti ha conquistato un seggio in quest’Assemblea per la prima volta. Insieme, parlate a nome di 500 milioni di europei e in voi sono riposte grandi speranze. Come conseguire quest’obiettivo? L’Europa deve dispiegare un’azione collettiva e concertata: dobbiamo affermare la nostra leadership e mantenere le promesse fatte. L’azione dell’Europa è indispensabile per convincere gli altri attori a firmare un accordo internazionale. Occorre inoltre fissare un prezzo per le emissioni in tutto il mondo, ricorrendo alle tasse sulla CO e allo scambio di quote di emissione. Né possiamo limitarci a imporre delle restrizioni ai paesi più sviluppati: anche se i paesi cosiddetti dell’Allegato I azzerassero le proprie emissioni, il rapido aumento di quelle prodotte nei paesi in via di sviluppo ci farebbe comunque sforare l’obiettivo dei 2 °C. Proprio per questo motivo, è necessario discutere delle risorse per gli investimenti nei paesi in via di sviluppo. Occorre garantire un rapido trasferimento di tecnologie, facendo sì che anche i paesi in via di sviluppo si impegnino a tenere sotto controllo la crescita a cui puntano. Ci occorreranno inoltre impegni a breve termine chiari anche da parte dei paesi extra-europei: la responsabilità di pochi deve diventare la responsabilità di tutti. So che il Parlamento europeo farà la propria parte. La presidenza svedese vede in voi un alleato: vogliamo che la storia ci ricordi come fautori della vittoria sul cambiamento climatico, e vogliamo perseguire tale obiettivo insieme a voi. Signor Presidente, onorevoli deputati, nel giro di qualche settimana la crisi economica e finanziaria si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo. Alcuni avevano lanciato l’allarme, ma per la maggioranza è stata una sgradita sorpresa, soprattutto per la sua portata e gravità. In un mondo globale, anche i problemi si diffondono a grande velocità. La contrazione è tale che non esistono cure miracolose per invertirla subito: l’intervento coordinato dell’Unione è lo strumento più efficace di cui disponiamo per far fronte alle sfide della crisi, senza contare che potrebbero emergere ancora altri problemi. Nelle attuali circostanze, l’Unione europea è riuscita a dimostrare la propria leadership in un momento di difficoltà: abbiamo concordato garanzie e norme a sostegno degli istituti bancari ed elaborato un piano di ripresa comune per stimolare l’economia. La presidenza francese, sotto la guida del presidente Sarkozy, ha apportato un contributo prezioso in tal senso, ma mi permetto di dire che anche il Parlamento europeo ha funto da forza trainante. Adesso è necessario dedicare l’autunno all’elaborazione di ulteriori misure per il superamento della crisi, considerando che la situazione economica resta complessa e che le finanze pubbliche di tutti gli Stati membri sono sotto pressione. Secondo le previsioni della Commissione, l’anno prossimo il deficit degli Stati membri dell’Unione supererà l’80 per cento del PIL. Non possiamo tapparci gli occhi davanti a questo problema: all’apice della crisi, non si può infatti dimenticare che dietro questi numeri si celano i cittadini, preoccupati per il proprio posto di lavoro e incerti su come riusciranno a mantenere la propria famiglia e preservare l’attuale tenore di vita. E’ nostro dovere dare loro delle risposte. Se milioni di europei perdono il lavoro e restano emarginati, il nostro intero sistema previdenziale si trova a rischio, proprio in un frangente in cui è già sottoposto a grande pressione: si vive più a lungo, ma al contempo si lavora di meno e le famiglie diventano meno numerose. Se questa tendenza proseguirà, tra cinquant’anni in Europa il numero degli anziani sarà doppio rispetto a quello dei bambini. In che modo possiamo intervenire? Occorre ripristinare la fiducia nei mercati finanziari, creando quanto prima un efficace sistema di vigilanza per scongiurare il ripetersi di un’altra crisi simile. La presidenza svedese si adopererà per raggiungere un accordo in seno al Consiglio entro la fine dell’anno e contiamo sul vostro aiuto per concluderlo tempestivamente e definitivamente. I nostri cittadini non accetteranno che si continui a usare il gettito fiscale per salvare le istituzioni finanziarie che hanno agito in modo irresponsabile. Dobbiamo arrestare quanto prima l’aumento del deficit pubblico grazie a una strategia coordinata e al ritorno graduale ai vincoli del patto di stabilità; in caso contrario, agli squilibri di breve termine seguirà un deficit cronico. Ci attendono tagli ingenti, che peraltro sono già una realtà in alcune parti dell’Unione e che abbiamo già conosciuto in Svezia: ci attendono poi disoccupazione di massa, tensioni sociali e aumento del cuneo fiscale. Occorre integrare nelle politiche comunitarie una dimensione sociale, che si fondi su conti pubblici in ordine e sull’aumento dell’occupazione: è questa la strategia di gran lunga più efficace per salvaguardare i nostri sistemi previdenziali. So che si attribuisce grande importanza alla questione, non da ultimo in seno al Parlamento europeo. Vi parlo in un periodo complesso. Raramente la cooperazione comunitaria ha affrontato prove più ardue e varie. A breve termine, miriamo a garantire una transizione senza intoppi verso il nuovo trattato di Lisbona. In questo momento e in una prospettiva leggermente più lontana, occorre continuare a gestire la crisi economica e finanziaria; si profila inoltre il rischio di un aggravamento della crisi climatica che rappresenta la nostra principale sfida a lungo termine. L’esclusione di dal mercato del lavoro tre europei su dieci in età lavorativa è insostenibile. Occorre puntare a una politica del mercato del lavoro attiva, che, insieme con un sistema previdenziale funzionante, ci consenta di sfruttare al meglio i cambiamenti. E’ necessario potenziare l’occupabilità dei singoli cittadini e la loro capacità di affermarsi nel mercato del lavoro, nonché attivare e riqualificare i disoccupati: se aumenta il numero di occupati, crescerà infatti anche il sostegno a chi è ancora senza lavoro. Occorre altresì concentrarsi sulle riforme, sulla modernizzazione e sull’adattamento a una nuova realtà: il mondo oltre i confini dell’Unione europea non è immobile, al contrario, procede a ritmi incalzanti. E’ un dato che dovremmo riconoscere e accettare. Il riesame della strategia di Lisbona potrebbe contribuire a stilare la tanto necessaria agenda delle riforme; inizieremo dunque ad affrontare l’argomento durante l’autunno. A seguito della crisi economica, si assiste inoltre alla crescente diffusione di atteggiamenti protezionistici. L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) conferma infatti che il numero delle misure di restrizione del commercio è aumentato notevolmente negli ultimi tre mesi. Accolgo dunque con grande favore l’accordo dell’Aquila in merito alla ripresa delle tornate negoziali di Doha, al fine di garantire che i paesi del mondo ritornino a un approccio improntato al libero scambio, che sappiamo essere di giovamento a tutti noi a lungo termine. L’obiettivo è far uscire dalla crisi un’Unione europea rafforzata. Signor Presidente, onorevoli deputati, quando giro la Svezia e affronto l’argomento della cooperazione europea, mi vengono rivolte poche domande sulle istituzioni comunitarie; l’attenzione tende invece a concentrarsi sui cetrioli curvi, sul tabacco da fiuto e altre questioni più ordinarie. Il quadro istituzionale svolge tuttavia la funzione preziosa di definire compiti e sfere di competenza: proprio per questo motivo, la ratifica del trattato di Lisbona è fondamentale. Il trattato renderà l’Unione europea più democratica, trasparente, efficiente e autorevole sulla scena internazionale e – cosa ancora più importante – la sua entrata in vigore concluderà una fase di introspezione nella cooperazione europea. E’ giunto il momento che l’Unione europea guardi oltre i propri confini e oltre il presente. La presidenza svedese è pronta a condurre tutti i preparativi necessari a garantire una transizione agevole verso il nuovo trattato, ovviamente previa ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Auspichiamo che tale obiettivo venga raggiunto nei prossimi mesi. La criminalità internazionale sta diventando sempre più forte, mentre le attività dei gruppi criminali non sono più contenute entro i confini nazionali. Assistiamo al dilagare del traffico di stupefacenti e della tratta degli esseri umani, che mettono a repentaglio i nostri valori democratici e i cittadini stessi. Allo stesso tempo, la libertà di circolazione è parte integrante della nostra Comunità, per studiare, lavorare e vivere in un altro paese dell’Unione. Il mutamento delle circostanze richiede però un mutamento nelle risposte: quest’autunno stileremo dunque un nuovo programma in questo ambito, che chiameremo programma di Stoccolma e potenzierà gli strumenti volti a garantire la sicurezza dell’Unione europea e a contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo. Allo stesso tempo, troveremo il giusto equilibrio tra questi strumenti e le misure atte a garantire la certezza giuridica e la tutela dei diritti della persona, affinché i richiedenti asilo nell’Unione europea si trovino di fronte un sistema uniforme e caratterizzato dalla certezza del diritto, dalla maggiore coerenza tra l’accoglienza loro riservata e l’iter per l’esame delle domande di asilo, nonché dal maggiore coordinamento delle politiche di rimpatrio. Il sogno di un futuro in Europa esercita un fascino notevole su molti, a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione: una gestione flessibile dell’immigrazione di forza lavoro potrebbe coniugare queste due realtà. Signor Presidente, onorevoli deputati, poco più di cinquant’anni fa sei paesi gettarono le basi della cooperazione europea; ora il loro numero è salito a 27. Abbiamo conquistato forza e autorevolezza, ricchezza e diversità. Grazie a questo arricchimento, l’Europa è ora più preparata a cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione e ad affrontarne le sfide. Insieme siamo forti. Si parla di negoziati di adesione, ma in ultima istanza l’adesione è condivisione di valori e rispetto di regole comuni: è questa la riflessione che stanno maturando i paesi ancora fuori, da Reykjavik ad Ankara passando per i Balcani occidentali. Ai due leader di Cipro si offre l’opportunità storica di concordare una soluzione per riunificare un’isola divisa da troppo tempo. Un aspetto è chiaro: se la presidenza svedese vuole riuscire nelle molte sfide che le si pongono, dovrà collaborare con voi, che operate nel cuore pulsante della democrazia europea. Auspichiamo di ricevere il vostro sostegno e la vostra collaborazione, nonché di trovarvi disponibili ad affrontare queste sfide insieme con noi. I paesi all’interno sono tentati di trasformare il processo di adesione in un’opportunità per risolvere vecchie controversie: in quei casi occorre trovare soluzioni a vantaggio di entrambe le parti e fungere da apripista, altrimenti comprometteremo l’obiettivo di proseguire l’integrazione europea. La presidenza svedese si impegnerà affinché l’allargamento progredisca, secondo gli impegni assunti dall’Unione europea e rigorosamente sulla base dei criteri applicabili: agiremo da mediatori super partes. Signor Presidente, onorevoli deputati, il potere e l’autorevolezza ci impongono una responsabilità internazionale che ancora stentiamo ad assumerci, e che a sua volta comporta l’obbligo di agire nell’interesse collettivo. L’Unione europea deve lavorare per la pace, la libertà, la democrazia e i diritti umani. E’ nostra responsabilità sostenere i paesi più poveri e vulnerabili del mondo, rispettare gli obiettivi di sviluppo del Millennio, appoggiare l’operato delle Nazioni Unite anche in altri ambiti, collaborare con i nostri partner strategici e intervenire nei punti critici del mondo, dal processo di pace in Medio Oriente, Iran, Afghanistan, Pakistan e Corea del Nord alle sfide del continente africano. Ci spetta tuttavia la responsabilità delle iniziative regionali, come l’Unione per il Mediterraneo e il partenariato orientale, che creano stabilità e cooperazione tra i paesi confinanti in condizioni diverse. Sono particolarmente grato al Parlamento europeo per il ruolo guida assunto nella cooperazione nella regione del Mar Baltico. Il Parlamento ha infatti presentato una proposta di strategia già nel 2005. Auspichiamo che, a coronamento della sua iniziativa, venga ora adottata la strategia per il Mar Baltico in occasione del Consiglio europeo di ottobre. I conflitti verificatisi negli anni ’90 nei Balcani hanno inaugurato l’impegno dell’Unione europea nella gestione delle crisi: un impegno in costante crescita. Oggi l’Unione europea è coinvolta in circa dieci iniziative a contrasto di crisi in tutto il mondo. Oggigiorno i problemi del mondo bussano direttamente alla porta dell’Unione europea: ovunque – e non da ultimo nelle regioni a noi più vicine – le speranze di sviluppo di molti dipendono dalla nostra collaborazione. Lavoriamo insieme per soddisfare le loro aspettative. Signor Presidente, onorevoli deputati, grazie alla cooperazione europea il nostro continente vive in condizioni di pace, prosperità, libertà e stabilità. Godiamo dell’apertura delle frontiere e di un modello sociale che combina economia di mercato e attenzione reciproca. Questa è la nostra Europa comune. Tuttavia, i nostri cittadini vogliono anche percepire che l’Europa è guidata da idee per il futuro e che la nostra cooperazione non è rivolta solo al passato, ma anche alle sfide di là da venire. E’ per questo che, in qualità di rappresentanti eletti, abbiamo il dovere di esporre il nostro progetto per l’Europa. Consentitemi di illustrarvi la mia idea dell’Europa in futuro. Auspico un’Europa che agisca con risolutezza per la democrazia, la pace, la libertà e i diritti dell’uomo sulla scena internazionale, e che abbia il coraggio di intervenire negli affari esteri. Alcuni di noi sanno cosa voglia dire vivere senza democrazia e libertà e la loro esperienza ci conferisce la credibilità necessaria ad agire. Auspico un’Europa che diventi capofila nella lotta alla criminalità, che resista alla tentazione di basare la propria competitività su industrie che non pagano per le emissioni prodotte, così nocive al nostro clima, e che fornisca incentivi alle tecnologie verdi, affinché le generazioni future possano godere della natura così come noi la conosciamo. Quando si parla della storia dell’Unione, si afferma spesso che la cooperazione ha gettato le basi per la pace in Europa, un continente più volte dilaniato da guerre. Desidero dirvi che, durante la Seconda guerra mondiale, in cui la Svezia era neutrale, mio nonno era soldato di stanza lungo il confine norvegese; la sua esperienza più diretta della guerra fu una breve apparizione, ma sempre a distanza di sicurezza. Per molto tempo è stata questa la natura del rapporto tra Svezia ed Europa: un’osservazione a distanza. Auspico un’Europa che si assuma la responsabilità dell’economia. Non si può solo obbedire allo slogan “prestare per spendere”, né si può partire dal presupposto che i profitti siano privati e le perdite nazionali. Occorre risanare le finanze pubbliche, regolamentare dei mercati finanziari solidi e garantire le riforme economiche di cui avremo bisogno affinché la crescita e l’industria continuino ad attestarsi a livelli competitivi. Auspico un’Europa che sviluppi il proprio modello sociale e unisca un sistema previdenziale funzionante alla crescita e alla coesione sociale; un’Europa che, con il proprio impegno e con l’ausilio dell’imprenditoria e di solide finanze pubbliche, crei le condizioni per mantenere e sviluppare i nostri rispettivi modelli previdenziali, nell’interesse di tutti i cittadini. Auspico un’Europa che non si lasci tentare da un protezionismo effimero, che preservi il mercato interno alla base della cooperazione comunitaria e che permetta la libera circolazione di beni e servizi all’interno delle sue frontiere, a vantaggio sia nostro sia del resto del mondo. Auspico un’Europa che si indigni di fronte alle disuguaglianze, aperta alle argomentazioni altrui e che dimostri la salda volontà di trovare un compromesso, sempre nell’interesse collettivo. Un’Europa simile sarà forte indipendentemente dalle contingenze. Signor Presidente, onorevoli deputati, è per me un onore essere tra voi e rappresentare la democrazia europea. In molti mi hanno detto che questa sarà la presidenza più difficile da diversi anni a questa parte. Si presentano svariate sfide e bisogna prepararsi a qualunque imprevisto. In molti si chiedono anche se un paese delle dimensioni della Svezia possa assumersi una tale responsabilità. Da sola no, ma insieme possiamo affrontare queste sfide. Occorre farlo con lungimiranza e slancio, con spirito d’iniziativa e coraggio. L’Europa ne ha bisogno, i popoli europei ne hanno bisogno. Il progetto europeo è il sogno di risolvere i problemi dei cittadini insieme, un sogno che rende l’Europa più forte. Quest’anno, il 2009, segnerà il destino della cooperazione europea. Abbiamo l’opportunità di intraprendere il prossimo passo. La presidenza svedese è pronta ad affrontare questa sfida: facciamolo insieme! Mentre la Seconda guerra mondiale ridusse l’Europa a un cumulo di macerie, la Svezia ne uscì indenne. Eravamo più ricchi dal punto di vista economico, ma poveri di esperienza europea. Vent’anni fa il filo spinato che divideva Austria e Ungheria fu reciso; cadde il muro di Berlino e l’Europa cambiò improvvisamente. Diversi paesi intrapresero allora il viaggio che ha condotto i rappresentanti di 27 Stati a sedere in quest’Aula oggi. La Svezia era tra quei paesi. Se si inizia in ritardo, ci vuole tempo per recuperare. Alla fine degli anni ’80 crebbe in Svezia l’impegno politico a favore dell’Europa e si fece strada pian piano l’idea che il paese era ormai vicino e legato all’Europa. Il ministro degli Affari esteri svedese, Carl Bildt, svolse un ruolo determinante nell’integrazione della Svezia all’interno della Comunità europea – vale a dire nell’accettazione dell’apertura, della globalizzazione e del libero scambio – spinto dalla salda convinzione che la Svezia era parte integrante dell’Europa. Diciotto anni fa presentammo domanda di adesione all’Unione europea: avevamo finalmente maturato la certezza che la cooperazione e la condivisione con gli altri rappresentassero il modo più efficace per garantire il futuro e la vita dei cittadini, che avevamo un contributo da offrire e molto da imparare. Non temevano più la cooperazione e avevamo finalmente il coraggio di unirci all’Europa. Gli anni dal 1985 in poi, che hanno mutato profondamente il volto della Svezia, hanno coinciso con la mia militanza politica. Mi sentivo attratto dall’Europa, al pari di molti politici svedesi della mia generazione. Ricordo che, quando ero ancora un giovane parlamentare neoeletto, fui invitato a visitare il Parlamento europeo: quella visita rappresentava un segnale dell’apertura e dell’accessibilità del Parlamento, sebbene all’epoca la Svezia non fosse ancora membro dell’Unione."@it12
". Gerb. pirmininke, garbingieji nariai, leiskite man pirmiausia pasveikinti jus, išsirinkusius naują pirmininką. Džiaugiuosi galėdamas dirbti su Jerziu Buzeku Švedijos pirmininkavimo metu, ir, žinoma, pasibaigus jai. Po kelerių metų, 1997-aisiais, po to, kai Švedija prisijungė prie Sąjungos, buvau įtrauktas į PPE frakcijos jaunimo organizacijos „PPE jaunimas“ subūrimą ir pats tapau pirmuoju jos pirmininku. Tai man leido pamatyti, kaip Europos bendradarbiavimas veikia iš tikrųjų. Kartu mes siekėme europinių problemų europinio sprendimo. Mes susipažinome ne tik vieni su kitais, bet ir su vienas kito istorija bei kultūra. Tai man leido pažinti Europos sostines – ir sunkiai begaliu suskaičiuoti, kiek Europos bažnyčių aplankiau šio proceso metu. Per dvidešimt metų Švedija nuėjo ilgą kelią nuo stebėjimo per atstumą aktyvaus dalyvavimo Europos bendradarbiavime link. Tai turėjo įtakos ir Švedijos gyventojams. Prieš dešimt metų vienas iš trijų švedų manė, kad ES narystė šaliai yra teigiama, tačiau lygiai tiek pat manė priešingai. Šiandien viskas apsivertė. Beveik du iš trijų švedų tiki, kad narystė ES Švedijai yra gera. Rinkimuose į Europos Parlamentą birželio mėnesį balsavo daugiau nei 45 proc. rinkėjų. Tai aštuoniais procentais daugiau nei 2004-aisiais ir viršija Europos vidurkį. Šiandien Švedija yra valstybė, vertinanti ir teigiamai žiūrinti į narystę ES. Mes nubudome truputį per vėlai, tačiau sunkiai dirbome, kad pasivytume. Tai visų mūsų, tikinčių Europos bendradarbiavimu, pergalė. Gerb. pirmininke, garbingieji nariai, mes susiduriame su mūsų kartos likimo klausimu – socialine problema, kuri, skirtingai nei daugelis kitų, auga iš lėto – ir tik bloga kryptimi. Mūsų planeta karščiuoja. Jos temperatūra kyla – ir tik nuo mūsų priklauso, kaip reaguosime. Grenlandijos ledynai mažėja daugiau nei 100 kubinių kilometrų kasmet. Vakarų Antarktidos ledynai tirpsta didėjančiu greičiu. Žinome, kad vien tik tirpstantys Grenlandijos ledynai gali sukelti jūros lygio pakilimą iki dviejų metrų. Padariniai bus dramatiški. Jei jūros lygis visame pasaulyje pakils bent vienu metru, šimtai milijonų žmonių vien Azijoje bus priversti palikti namus. Labiausiai pažeidžiami yra Bangladešo, rytinės Kinijos dalies ir Vietnamo gyventojai. Būtų ir kitokių padarinių. Pasikeistų oras, o tai sukeltų pavojų, kad daugelis floros ir faunos rūšių atsidurs ties išnykimo riba. Tai atsitiks net jei laikysimės JT nustatyto 2 °C tikslo, kurį palaikė praeitą savaitę tiek G8, tiek Didžiųjų ekonomikų forumas Akviloje. Mūsų klimatui iškilusi grėsmė dėl mūsų priklausomybės nuo iškastinio kuro. Tai bloga naujiena. O kokia yra gera naujiena? Nors laiko liko mažai, jis vis dar mūsų pusėje. Tačiau privalome veikti dabar. Jau viskas parengta tam, kad pradėtume atsinaujinančios energijos ir technologijų, kurios pagerintų energijos efektyvumą, plėtojimą. Remiantis Tarptautinės energijos agentūros (TEA) duomenimis, daugiau nei pusės priemonių, reikalingų norint neviršyti 2 °C tikslo, galima imtis su ta technologija, kuria turime jau dabar. Dar daugiau, priemonės kovai su klimato kaita turi labai naudingų šalutinių padarinių – padarinių, kurie patys pateisina priemones. Jei suvartosime mažiau energijos, sutaupysime pinigų. Pagerinsime viešuosius finansus ir tuo pat metu namų ūkiai turės didesnius energijos resursus. Jei investuosime į atsinaujinančią energiją ir energijos efektyvumą, pagerinsime savo energetinį saugumą. Tapsime mažiau priklausomi nuo importo iš valstybių, kurios kartais yra tiek politiškai, tiek ekonomiškai nestabilios. Mūsų investicijos į žaliąją ekonomiką sukurs naujas darbo vietų galimybes ir paskatins augimą dešimtmečiams į priekį. Leiskite pateikti konkretų pavyzdį. Sausio mėnesį ES šalis palietė dujų krizė Ukrainoje. Praeitą savaitę kalbėjau su Prezidentu Viktoru Juščenka, kaip galime išvengti panašaus dalyko pasikartojimo ateityje. Tuo pat metu svarbu yra sugebėti pasukti požiūrį nauju kampu. Jei Ukraina investuotų į energijos efektyvumą tiek, kad pasiektų tokį patį lygį kaip Čekija ar Slovėnija, sutaupytos energijos kiekis būtų lygus visam kiekiui dujų importo savoms reikmėms iš Rusijos. Tuomet Ukraina galėtų tapti visiškai nepriklausoma nuo dujų importo iš Rusijos ir sutaupytų didžiules sumas pinigų – paprasčiausiai gerinant savo pačios gaunamos energijos efektyvumą. Štai kur turime ieškoti atsakymų į klimato kaitos keliamus klausimus. Prieš dvylika metų norinčiųjų pagelbėti koalicija buvo suformuota Kiote. Savanoriškų susitarimų nebepakanka. Jei norime pasiekti konkretų susitarimą dėl klimato kaitos, tuomet kelionė nuo Kioto iki Kopenhagos privalo tapti ne norinčiųjų koalicijos, o kiekvieno atsakomybės reikalas. Man garbė kreiptis į Europos Parlamentą kaip Tarybos pirmininko pareigas einančiam asmeniui. Žinau, kad beveik pusė jūsų į Europos Parlamentą buvote išrinkti pirmą kartą. Visi kartu jūs atstovaujate 500 milijonų europiečių balsams. Iš jūsų tikimasi labai daug. O kaip ten nusigauti? Europa privalo veikti kartu ir kolektyviai. Privalome vadovauti ir laikytis pažadų. Europa vaidina lemiamą vaidmenį, norint, kad kiti prisijungtų prie tarptautinio susitarimo. Visame pasaulyje privalome nustatyti mokestį emisijoms. Privalome įvesti nacionalinius anglies mokesčius ir emisijoms. Tuomet iškils palankios aplinkai alternatyvos. Jei sumos už naudojimąsi iškastiniais degalais bus nustatomos neatsižvelgiant į įtaką klimatui, visuotinis atšilimas tęsis. Neatsiras alternatyvų. Priemonės, padedančios užtikrinti energijos efektyvumą, netaps ekonomiškai vertingomis. Tačiau to neužtenka. Privalome rasti platesnį atsakymą į klausimą „kaip?“ . Nepakanka apriboti emisijas šalyse, kurios savanoriškai sutinka sumažinti dujų išmetimą, tačiau kuriose visose kartu dujų emisija sudaro vos 30 proc. Nepakanka ieškoti ir sprendimų, kurie būtų pagrįsti tik apribojimais labiausiai išsivysčiusiose šalyse. Net jei vadinamojo Priedo I šalys sumažins savo emisijų kiekį iki nulio, sparčiai augantis išmetamų dujų kiekis besivystančiose valstybėse vis dar neleis mums laikytis 2 °C tikslo. Dėl to privalome aptarti investicijų į besivystančias šalis finansavimą. Turime užtikrinti greitą technologijos pakeitimą ir privalome užtikrinti, kad besivystančios šalys taip pat įsipareigotų tikrinti vystymąsi, kurio jos šiuo metu siekia. Be to, mums reikia ir valstybių, esančių už Europos ribų, įsipareigojimo. Keleto atsakomybė privalo tapti visų atsakomybe. Žinau, kad Europos Parlamentas prisiims atsakomybę. Pirmininkaujanti Švedija į jus žvelgia kaip į savo sąjungininkus. Mes norime parašyti istoriją, kaip klimato grėsmė buvo įveikta, ir norime parašyti ją kartu su jumis. Gerb. pirmininke, garbingieji nariai, ekonominė ir finansinė krizė išplito kaip nekontroliuojamas gaisras visame pasaulyje per keletą savaičių. Kai kurie buvo perspėti, tačiau daugeliui žmonių tai buvo siurprizas – ypač dėl jos išplitimo ir gylio. Globaliame pasaulyje problemos taip pat greitai plinta. Nuosmukio galia yra tokia, kad niekas neturi stebuklingo vaisto, kad jos būtų įmanoma greitai atsikratyti. Suderinti ES veiksmai yra geriausia priemonė, kokią tik turime, norint atremti krizės iššūkius. Dar daugiau, vis dar egzistuoja daugelis dalykų, kurie gali pakrypti bloga linkme. Tokiomis aplinkybėmis ES pavyko pademonstruoti savo vadovavimą šiais išbandymų laikais. Mes sutarėme dėl paramos bankams garantijų ir taisyklių. Mes sutarėme dėl bendro atkūrimo plano, kuris atgaivintų ekonomiką. Prezidentas N. Sarkozy ir Prancūzijos pirmininkavimas suvaidino svarbų vaidmenį šiame darbe, tačiau noriu pabrėžti, kad varomoji galia buvo Europos Parlamentas. Turime paskirti visą rudenį diskusijoms apie tęstines priemones, kurios išvestų mus iš šios krizės. Ekonominė situacija išlieka sudėtinga, o viešieji finansai dabar paskirstyti į visas valstybes nares. Remiantis komisijos prognozėmis, deficitas kitais metais ES viduje viršys 80 procentų BVP. Negalime užsimerkti ir apsimesti, kad tai nėra problema. Neturime pamiršti ir to, kad už šių skaičių yra žmonės, kurie nerimauja dėl savo darbo vietų ir nežino, ar sugebės susimokėti už namus ir išlaikyti pragyvenimo standartus. Mūsų užduotis yra jiems atsakyti. Kai milijonai europiečių praras darbus ir taps atskirti, mūsų gerovei iškils grėsmė, ir tai vyksta tuo metu, kai mūsų gerovei ir taip daromas didžiulis spaudimas. Mes gyvename ilgiau, nors tuo pat metu dirbame mažiau ir auginame mažiau vaikų. Jei tokia tendencija tęsis, po 50 metų Europoje bus dvigubai daugiau pagyvenusių žmonių negu vaikų. Ką galime padaryti? Privalome atkurti pasitikėjimą finansinėmis rinkomis. Privalome greitai sukurti efektyvią priežiūros sistemą, kad ateityje išvengtume panašių krizių. Pirmininkaudama Švedija stengsis pasiekti susitarimą šiuo klausimu Taryboje iki šių metų pabaigos. Tikimės jūsų pagalbos, kad galėtume tai pasiekti greitai ir galutinai. Mūsų piliečiai nesutiks su besikartojančiu mokesčių pajamų skyrimu gelbėti finansines institucijas, kurios elgėsi neatsakingai. Privalome greitai išsikapstyti iš augančio viešojo deficito, pasitelkdami koordinuotą išeities strategiją ir galutinį grįžimą prie Stabilumo pakto taisyklių. Antraip trumpalaikis nestabilumas virs chronišku deficitu. Mūsų laukia dideli apkarpymai, kurie jau iš dalies egzistuoja kai kuriose ES dalyse, o mes Švedijoje turime patirties šioje srityje. Masinis nedarbas, socialiniai neramumai ir augantis mokesčių spaudimas tuomet laukia mūsų visų. Kreipiuosi į jus iššūkių laiku. Mažai kada ES bendradarbiavimas buvo susidūręs su žiauresniais išbandymais, kurie savo prigimtimi yra tokie skirtingi. Trumpos kadencijos metu mes siekiame užtikrinti švelnų perėjimą prie naujosios sutarties – Lisabonos sutarties. Dabar ir netolimoje ateityje mes privalome tęsti ekonominės ir finansinės krizės valdymo programą. Taip pat tebėra auganti klimato krizės grėsmė, kuri, iš ilgalaikių pozicijų, yra didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduriame. Privalome užtikrinti socialinę Europos politikos kryptį, kuri būtų paremta sveikais viešaisiais finansais ir galimybe įtraukti kuo daugiau žmonių į darbo rinką. Tai kol kas yra geriausias būdas apsaugoti mūsų gerovės sistemą. Žinau, kad tai svarbus klausimas ir čia, Europos Parlamente. Nepriimtina, kad trys iš dešimties darbingo amžiaus europiečių išmetami iš darbo rinkos. Mūsų tikslas turi būti aktyvi darbo rinkos politika, kuri, kartu su gerai veikiančiomis socialinio saugumo sistemomis, sugeba suvaldyti pokyčius. Privalome sustiprinti asmens darbingumą ir galimybę jam ar jai įsitvirtinti darbo rinkoje. Be to, privalome sukurti darbo vietas bedarbiams. Jei dirbs daugiau žmonių, bus daugiau paramos tiems, kurie nedirba. Taip pat turime susitelkti ties reformomis, modernizacija ir prisitaikymu prie naujos realybės. Pasaulis už ES ribų nestovi vietoje. Jis juda į priekį neįtikėtinu greičiu. Tai kažkas, ką privalome suprasti ir priimti. Atsižvelgimas į ES Lisabonos strategiją, gali prisidėti prie reikalingos reformų darbotvarkės. Mes pradėsime šią diskusiją rudenį. Ekonominės krizės metu pastebime padidėjusio protekcionizmo idėjų. PPO patvirtina, kad prekybą ribojančių priemonių skaičius žymiai išaugo per pastaruosius tris mėnesius. Dėl to palaikau Akvilos susitarimą dėl Dohos etapo atnaujinimo tam, kad pasaulio šalys dar kartą pasirinktų laisvą, prekybai palankų kelią, kuris, kaip žinome, ilgainiui duoda naudos. Tikslas turi būti iš krizės išbrendanti stipresnė ES. Gerb. pirmininke, gerbiamieji nariai, kai keliauju po Švediją ir kalbu apie ES bendradarbiavimą, sulaukiu mažai klausimų apie ES institucijas. Klausimai daugiau sukasi apie kreivus agurkus, uostomąjį tabaką ir kitus kasdienius reikalus. Nepaisant to, instituciniai rėmai yra svarbūs, nes jie nustato, ką galime daryti kuriose srityse. Štai kodėl Lisabonos sutarties ratifikavimas yra toks svarbus. Sutartis padarys ES labiau demokratiška, skaidresne, efektyvesne ir įtakingesne tarptautinėje scenoje. Svarbiausia, kad patvirtinta Lisabonos sutartis galiausiai baigs į vidų orientuoto ES bendradarbiavimo fazę. Laikas nuo šiol ES žvelgti į priekį ir tolyn. Pirmininkaujanti Švedija yra pasirengusi vykdyti pasirengimo darbus, kad būtų užtikrintas sklandus perėjimas prie naujos Sutarties, tačiau, žinoma, tam reikia, kad visos valstybės narės patvirtintų Sutartį. Tikėkimės, kad tai taps realybe per kelis ateinančius mėnesius. Tarptautinis nusikalstamumas vis stiprėja. Nusikalstami tinklai nebeapsiriboja valstybinėmis sienomis. Galime stebėti, kaip plinta narkotikų prekyba ir prekyba žmonėmis. Tai kelia grėsmę mūsų demokratinėms vertybėms ir mūsų piliečiams. Tuo pat metu laisvė laisvai judėti per sienas yra svarbiausias mūsų bendrijos principas – mokytis, dirbti ir gyventi kitoje ES šalyje. Nauji laikai reikalauja naujų atsakymų. Dėl to šį rudenį parengsime naują programą šiai sričiai, kurią pavadinsime Stokholmo programa. Stokholmo programa išgrynins instrumentus, kurie užtikrintų saugumą ES ir kovotų su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Tuo pat metu sukursime geresnę pusiausvyrą tarp šių instrumentų ir priemonių, kurios užtikrina teisinį tikrumą ir gina žmonių teises. Tai taip pat užtikrins, kad prieglobsčio ES siekiantiems asmenims bus garantuota bendra, teisiškai aiški sistema – su didesniu nuoseklumu atsižvelgiant į tai, kaip prašymai buvo gauti, ir tai, kaip jie nagrinėjami bei paremta nuoseklesne repatriacijos politika. Europos ateities svajonė daugeliui žmonių yra svarbi. Tuo pat metu Europos gyventojai vis labiau sensta. Lanksti darbo imigracijos sistema galėtų sujungti šias dvi tikroves. Gerb. pirmininke, garbingieji nariai, vos prieš 50 metų šešios valstybės padėjo pamatus Europos bendradarbiavimui. Dabar mūsų yra 27. Išaugo mūsų galia ir įtaka, išaugo klestėjimas ir įvairovė. Europa tapo turtinga. Todėl esame geriau pasirengę priimti tiek globalizacijos teikiamas galimybes, tiek atremti jos iššūkius. Kartu mes esame stiprūs. Viena yra aišku. Norint, kad Švedijos pirmininkavimas būtų sėkmingas dėl daugelio iššūkių, su kuriais jis susiduria, privalome dirbti greta jūsų – jūsų, kurie dirba Europos demokratijos širdyje. Tikimės jūsų paramos ir bendradarbiavimo bei viliamės, kad esate pasirengę priimti šiuos iššūkius kartu su mumis. Kalbame apie derybas dėl narystės. Vis dėlto narystė yra dalijimasis bendromis vertybėmis ir vienodų taisyklių laikymasis. Jas dabar svarsto šalys, esančios už ES ribų – nuo Reikjaviko iki Ankaros per vakarinę Balkanų dalį. Du Kipro lyderiai turi istorinę progą susitarti dėl sprendimo, kuris suvienytų salą, nes ji per ilgai buvo padalinta. Toms šalims, kurios yra viduje, narystės procesas gali suteikti galimybę išspręsti seniai kilusius nesutarimus. Tokiu atveju privalome rasti sprendimą, kuris patenkintų abi puses ir atvertų kelią į priekį. Kitaip sukelsime pavojų mūsų tęstinės Europos integracijos procesui. Pirmininkaudama Švedija dirbs tam, kad paskatintų plėtros procesą, atitinkantį įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė ES, ir griežtai remdamasi galiojančiais kriterijais. Mes veiksime kaip sąžiningas brokeris. Gerb. pirmininke, garbingieji nariai, kartu su galia ir įtaka ateina ir tarptautinė atsakomybė, kurią vis dar bandome prisiimti. Ją lydi pareiga naudotis šia atsakomybe kiekvieno labui. ES turi dirbti už taiką, laisvę ir demokratiją bei žmogaus teises. Mūsų atsakomybė yra remti skurdžiausias ir labiausiai pažeidžiamas valstybes pasaulyje, atsakomybė gyventi laikantis JT Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Mūsų atsakomybė taip pat yra remti JT darbą ir kitose srityse, dirbti kartu su strateginiais partneriais, įsitraukti į krizių pasaulio karštuosiuose taškuose sprendimą, ar tai būtų taikos procesas Artimuosiuose Rytuose, Irane, Afganistane, Pakistane, Šiaurės Korėjoje, ar didieji iššūkiai Afrikos žemyne. Vis dėlto esame atsakingi už regionines iniciatyvas, tokias kaip Viduržemio sąjunga ir rytinė partnerystė, kurios sukuria stabilumą ir bendradarbiavimą tarp kaimyninių valstybių įvairiomis aplinkybėmis. Esu ypač dėkingas Europos Parlamentui už jo vaidmenį Baltijos jūros reikaluose. Parlamentas pristatė strategijos projektą regionui dar 2005-aisiais. Dabar tikimės, kad šią iniciatyvą vainikuos Baltijos jūros strategijos patvirtinimas Europos Tarybos susitikimo metu spalio mėnesį. Konfliktai Balkanuose dešimtajame dešimtmetyje suteikė progą ES imtis krizės sprendėjos vaidmens. Šis įsitraukimas dabar nuolat auga. Šiandien ES įsitraukusi į 10 krizių sprendimo iniciatyvų visame pasaulyje. Šiomis dienomis pasaulio problemos beldžiasi į ES duris. Visame pasaulyje – įskaitant ir vietas aplink mus – daugelio žmonių viltys dėl jų ateities siejamos su mūsų bendradarbiavimu. Išpildykime jų viltis. Gerb. pirmininke, garbūs nariai, Europos bendradarbiavimo rezultatas yra tas, kad šiandien mūsų žemynas išgyvena taiką ir klestėjimą, laisvę ir stabilumą. Turime atviras sienas ir socialinį modelį, kuriame derinama rinkos ekonomika ir pagarba vieni kitiems. Tai mūsų bendra Europa. Mūsų piliečiai taip pat nori žinoti, kokios yra ateities idėjos, kad mūsų bendradarbiavimas turi ne tik istorinę reikšmę, bet ir žvelgia į priekį. Štai dėl ko mes, kaip jų išrinkti atstovai, esame atsakingi už tai, kad pasakytume, ką norime daryti su Europa. Leiskite jums pasakyti, kaip aš įsivaizduoju Europą ateityje. Noriu matyti Europą, kuri veikia demokratijos, taikos, laisvės ir žmogaus teisių vardan tarptautinėje scenoje ir kuri drįsta veikti užsienio politikoje. Nes tarp mūsų yra žmonių, žinančių, ką reiškia gyventi be demokratijos ir laisvės, o tai suteikia mums teisę veikti. Kalbėdami apie ES istoriją, teigiame, kad bendradarbiavimas sukūrė pagrindą taikai Europoje, kuri taip dažnai buvo pristatoma priešingai. Mano senelis buvo Švedijos karys, dislokuotas prie sienos su Norvegija Antrojo pasaulinio karo metais – karo, kuriame Švedija laikėsi neutralios pozicijos. Arčiausiai, kiek mano seneliui teko susidurti su karu, tai pamatyti jį iš saugaus atstumo. Ilgą laiką tokie buvo ir Švedijos santykiai su Europa: stebint per atstumą. Noriu matyti Europą, kuri imasi lyderio pozicijos kovoje su klimato krize, kuri priešinasi pagundai varžytis pramonėje, nemokančioje už emisijas, niokojančias mūsų klimatą ir kuri užtikrina stimulą, suteikiantį žaliosioms technologijoms vertę, kad mūsų vaikai ir mūsų vaikų vaikai galėtų džiaugtis tokia gamta, kokią pažįstame mes. Noriu matyti Europą, kuri prisiima atsakomybę už ekonomiką. „Skolinimas išlaidoms“ negali būti vieninteliu šūkiu. Lygiai taip pat juo negali būti „pelnas yra privatus, o nuostoliai nacionaliniai“. Atkurkime savo viešuosius finansus, reglamentuokime teisėtas finansines rinkas ir užtikrinkime ekonominių reformų, kurios mums reikalingos augimui ir pramonei, kad ši išliktų konkurencinga ateityje, saugumą. Noriu matyti Europą, kuri toliau tobulina savo socialinį modelį, Europą, kuri suderina puikiai veikiančią gerovės sistemą su augimu – su socialine sąsaja, Europą, kuri, remdamasi darbu, verslu ir teisėtais viešaisiais finansais sukuria erdvę mūsų gerovės modelių, atstovaujančių geriausiems mūsų interesams, išlaikymui ir vystymui. Noriu matyti Europą, kuri neleidžia sau susivilioti trumpalaikiais protekcionizmo kryžiaus žygiais, Europą, kuri garantuoja vidaus rinkos, sukurtos remiantis ES bendradarbiavimo pagrindu, saugumą bei leidžiančios prekėms ir paslaugoms laisvai tekėti per mūsų sienas, o tai garantuotų mūsų pačių ir likusio pasaulio pelną. Noriu matyti Europą, paklūstančią skirtingumui, atvirą kitų argumentams ir turinčią tvirtą valią rasti kompromisus, kurie visi pasitarnautų bendriems interesams. Tokia Europa bus stipri bet kokiu metu. Gerb. pirmininke, gerbiamieji nariai, man garbė stovėti čia kartu su jumis ir atstovauti Europos demokratijai. Daugelis žmonių mane tikino, jog tai bus sunkiausias pirmininkavimas per daugelį metų. Laukia daugelis iššūkių, ir mes turime pasiruošti nelauktiems siurprizams. Daugelis klausia, ar tokio dydžio šalis kaip Švedija gali pakelti šią atsakomybę. Ne viena –kartu mes galime atremti iššūkius. Taip ir padarykime, turėdami viziją ir polėkį, turėdami iniciatyvą ir drąsą. Europai to reikia. Europos gyventojams to reikia. Europos projektas – tai troškimas spręsti žmonių problemas kartu. Šis troškimas daro Europą stiprią. Šie metai, 2009-ieji, yra lemiami Europos bendradarbiavimui. Turime galimybę žengti kitą žingsnį. Švedija pasirengusi priimti šį iššūkį, priimkime jį kartu! Tuo metu, kai iš Europos liko griuvėsiai po Antrojo pasaulinio karo, Švedija buvo nepaliesta. Mes buvome turtingesni ekonomiškai, tačiau skurdūs Europos bendruomeniškumo atžvilgiu. Prieš dvidešimt metų buvo nukirpta spygliuota viela, skyrusi Austriją ir Vengriją. Berlyno siela griuvo, ir Europa pasikeitė beveik per naktį. Daugelis šalių tuomet pradėjo savo kelionę, kurios rezultatas yra 27 valstybių atstovai šiandien sėdintys šioje salėje. Švedija buvo viena iš tų šalių. Jei vėlai pradedate, jums reikia laiko pasivyti. Devintojo dešimtmečio pabaigoje Švedijoje pradėjo bręsti politinis įsipareigojimas Europai. Lėtai augo Švedijos artumas ir priklausomybė nuo Europos. Švedijos užsienio reikalų ministras Carlas Bildtas suvaidino lemiamą vaidmenį procese, kuris atvedė Švediją į Europos bendriją – kitais žodžiais tariant, priimant atvirumą, globalizaciją ir laisvą prekybą. Jį vedė tvirtas įsitikinimas, kad Švedija priklauso Europai. Prieš aštuoniolika metų pateikėme narystės Europos Sąjungoje prašymą. Mes pribrendome supratimui, kad žmonių gyvenimus ir mūsų ateitį geriausiai užtikrins bendradarbiavimas ir bendrystė su kitais, kad ir mes turime kuo prisidėti, ir, kad turime daug ko pasimokyti. Mes nebebijojome bendradarbiavimo. Mes išdrįsome tapti Europos dalimi. Per šiuos metus, nuo devintojo dešimtmečio vidurio, kurie Švedijai buvo kupini iššūkių,, gilėjo ir mūsų politinis įsipareigojimas. Jaučiau didelį ilgesį Europai, kaip ir daugelis mano kartos Švedijos politikų. Pamenu, kaip, būdamas dar jaunas ir ką tik išrinktas Švedijos parlamento narys, buvau pakviestas apsilankyti Europos Parlamente. Tai buvo Parlamento atvirumo ir prieinamumo ženklas – nepaisant to, kad tuomet Švedija nebuvo Sąjungos narė."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti, vispirms ļaujiet apsveikt jūs ar jaunā EP priekšsēdētāja ievēlēšanu. Zviedrijas prezidentūras laikā un, protams, arī pēc tam es ceru sadarboties ar Pēc dažiem gadiem, 1997. gadā, kad Zviedrija jau bija pievienojusies Eiropas Savienībai, mani uzaicināja izveidot PPE grupas Jaunatnes organizāciju, un es kļuvu par tās pirmo priekšsēdētāju. Tas ļāva man ieraudzīt, kā Eiropas sadarbība notiek praksē. Kopā mēs mēģinājām rast Eiropas mēroga risinājumus Eiropas mēroga problēmām. Mēs iepazinām ne tikai viens otru, bet arī citu dalībvalstu vēsturi un kultūru. Tas ļāva man iepazīt Eiropas galvaspilsētas, un jāsaka, ka es ar pūlēm varu saskaitīt, cik baznīcas Eiropā esmu apmeklējis šajā laikā. Zviedrija 20 gadu laikā ir nomainījusi savu pozīciju, no novērotāja pa gabalu kļūstot par aktīvu dalībnieku Eiropas sadarbības jomā. Savukārt tas ir ietekmējis Zviedrijas sabiedrību. Pirms 10 gadiem viena trešdaļa zviedru uzskatīja, ka dalība Eiropas Savienībā nāktu par labu Zviedrijai, bet tikpat daudz cilvēku bija pretējās domās. Šodien šī proporcija ir mainījusies. Gandrīz divas trešdaļas zviedru uzskata, ka dalība Eiropas Savienībā nāk par labu Zviedrijai. Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas notika jūnijā, nobalsoja vairāk nekā 45 % zviedru. Tas ir par 8 % vairāk, nekā 2004. gadā, turklāt tas pārsniedz vidējos Eiropas rādītājus. Šodien Zviedrija ir valsts, kas novērtē dalību ES un raugās uz to ar pozitīvu attieksmi. Jā, mēs pamodāmies mazliet par vēlu, bet mēs esam smagi strādājuši, lai atgūtu iekavēto. Tā ir uzvara mums visiem, kuri tic Eiropas sadarbībai. Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti, patlaban mums jāatrod atbilde uz jautājumu par mūsu paaudzes likteni — tā ir sociāla problēma, kas atšķirībā no daudzām citām problēmām pieaug lēnām, turklāt tā ir attīstība pilnīgi nepareizā virzienā. Mūsu planētai ir drudzis. Tās temperatūra paaugstinās, un mūsu pienākums ir rīkoties. Grenlandes ledāji izkūst, katru gadu samazinoties vairāk nekā par 100 km³. Rietumu Antarktikas ledāji kūst aizvien straujāk. Mēs zinām, ka kūstošie Grenlandes ledāji vien varētu izraisīt jūras līmeņa paaugstināšanos līdz pat diviem metriem. Sekas būs dramatiskas. Ja visā pasaulē jūras līmenis paaugstinātos tikai par vienu metru, Āzijā vien savas mājas nāktos pamest simtiem miljoniem cilvēku. Visnelabvēlīgākajā situācijā atrodas Bangladešas, Austrumķīnas un Vjetnamas iedzīvotāji. Tomēr tas radītu arī citas nopietnas sekas. Mainītos laika apstākļi, apdraudot daudzas augu un dzīvnieku sugas, kas varētu izmirt. Tāda ir šī situācija, pat ja mēs nodrošinām atbilstību ANO noteiktajam 2 °C mērķim, ko pagājušajā nedēļā atbalstīja gan G8 valstis, gan L'Akvilas lielāko tautsaimniecību forums. Mūsu klimatu apdraud gan tas, kā mēs izmantojam degizrakteņus, gan mūsu atkarība no tiem. Tās ir sliktās ziņas. Tad kādas ir labās ziņas? Lai arī laika ir maz, tas joprojām ir mūsu sabiedrotais. Tomēr mums jārīkojas nekavējoties. Mēs jau esam visu izdarījuši, lai paplašinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu, un ieviesuši tehnoloģijas energoefektivitātes uzlabošanai. Saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras ( ) informāciju vairāk nekā pusi no pasākumiem, kas jāīsteno, lai nepārsniegtu 2 °C mērķi, var veikt, izmantojot mums jau pieejamās tehnoloģijas. Turklāt klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumiem ir ļoti lietderīga blakusiedarbība, kas pati par sevi pamato šo pasākumu nepieciešamību. Ja patērēsim mazāk enerģijas, tad ietaupīsim naudu. Mēs uzlabosim valsts finanšu stāvokli, vienlaikus palielinot mājsaimniecību resursus. Ja veiksim ieguldījumus atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes jomā, tad uzlabosim savu energoapgādes drošību. Mēs būsim mazāk atkarīgi no to valstu importa, kurās reizēm nestabila ir gan politiskā, gan ekonomiskā situācija. Mūsu ieguldījumi videi nekaitīgā ekonomikā nākamajās desmitgadēs radīs jaunas nodarbinātības iespējas un nodrošinās izaugsmi. Sniegšu jums konkrētu piemēru! Janvārī gāzes krīze Ukrainā skāra daudzas ES valstis. Pagājušajā nedēļā es runāju ar prezidentu mēģinot saprast, kā mēs varam turpmāk izvairīties no līdzīgas situācijas. Tajā pašā laikā svarīga ir spēja mainīt savus uzskatus. Ja Ukraina veiktu ieguldījumus energoefektivitātē, lai sasniegtu tādu pašu līmeni kā Čehijas Republika vai Slovēnija, ietaupītās enerģijas apjoms būtu tikpat liels, cik visas valsts gāzes imports, kas no Krievijas tiek pirkts pašu vajadzībām. Tādā veidā, vienkārši uzlabojot savu energoefektivitāti, Ukraina varētu kļūt pilnīgi neatkarīga no Krievijas gāzes importa, turklāt ietaupot lielus līdzekļus. Lūk, šādā virzienā mums jāmeklē risinājumi klimata problēmām. Pirms 12 gadiem Kioto tika izveidoti brīvprātīga koalīcija. Tomēr ar brīvprātīgi noslēgtiem nolīgumiem ir par maz. Ja mums jāpanāk starptautiska vienošanās par klimata pārmaiņām, tad jāveido ceļš no Kioto uz Kopenhāgenu, nodrošinot pāreju no šīs koalīcijas uz to, ka atbildību uzņemas visi. Uzrunāt Eiropas Parlamentu kā Eiropadomes priekšsēdētājam — tas man ir gods. Zinu, ka gandrīz puse no jums šajā Parlamenta sasaukumā ir ievēlēta pirmo reizi. Kopā jūs pārstāvat 500 miljonus ES iedzīvotāju. Uz jums ir liktas lielas cerības. Kā mēs tur nokļūsim? Eiropai ir jāstrādā vienlaikus un kopā. Mums jāuzņemas vadošā loma un jātur savi solījumi. Eiropai ir izšķiroša nozīme, liekot pārējiem pievienoties starptautiskam nolīgumam. Visā pasaulē mums jānosaka emisiju kvotu cena. Mums jāsāk izmantot valsts nodokļi par oglekļa dioksīdu un emisiju tirdzniecība. Un tad arī atklāsies videi nekaitīgas alternatīvas. Ja cena par degizrakteņu izmantošanu ir noteikta, neņemot vērā klimata pārmaiņu radīto ietekmi, globālā sasilšana turpināsies. Tādā gadījumā nebūs nekādu alternatīvu. Energoefektivitātes palielināšanas pasākumi nekļūs ekonomiski izdevīgi. Tomēr ar to ir par maz. Mums jāmeklē plašāka atbilde uz šo jautājumu „kā?”. Nepietiek ar emisiju ierobežošanu vienā tādu valstu grupā, kuras brīvprātīgi piekritušas samazināt šīs emisijas, bet kuras kopā rada tikai 30 % no visa emisiju apjoma. Nepietiek arī ar to, ja mums ir risinājumi, kuru pamatā ir vienīgi ierobežojumi lielākajā daļā jaunattīstības valstu. Pat ja tā sauktās I pielikuma valstis pilnībā samazinātu savas emisijas, jaunattīstības valstu strauji augošais emisiju apjoms atkal noteiktu to, ka mēs pārsniedzam atbilstīgi mērķim noteiktos 2 °C. Tāpēc mums jāapspriež ieguldījumu finansēšana jaunattīstības valstīs. Mums jānodrošina ātra tehnoloģiju tālāknodošana un jānodrošina, ka jaunattīstības valstis arī uzņemas saistības kontrolēt attīstību, uz ko tās tagad virzās. Turklāt mums jānodrošina, lai vidēji ilgā termiņā skaidras saistības uzņemtos arī trešās valstis. Dažu valstu atbildībai tagad jākļūst par visu valstu kopējo atbildību. Zinu, ka Eiropas Parlaments uzņemsies savu atbildību. Zviedrijas prezidentūra uzskata jūs par saviem sabiedrotajiem. Patlaban mēs vēlamies uzrakstīt stāstu par to, kā tika novērsti draudi klimata jomā, un mēs vēlamies to rakstīt kopā ar jums. Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti, dažu nedēļu laikā ekonomiskā un finanšu krīze izplatījās zibens ātrumā pa visu pasauli. Daži cilvēki bija saņēmuši brīdinājumus, tomēr lielākajai daļai krīze nāca kā pārsteigums, jo īpaši attiecībā uz tās mērogu un intensitāti. Visā pasaulē strauji izplatījās arī problēmas. Lejupslīdes ietekme ir tik spēcīga, ka nevienam nav brīnumlīdzekļa, kas palīdzētu izkļūt no tās ātri. Saskaņota darbība Eiropas Savienībā ir vislabākais veids, kā mums atrisināt krīzes radītās problēmas. Turklāt daudz kas var neizdoties. Eiropas Savienība ir veiksmīgi uzņēmusies vadošo lomu šajā grūtajā laikā. Mēs vienojāmies par garantijām un noteikumiem attiecībā uz atbalstu bankām. Mēs vienojāmies par kopēju atjaunošanas plānu, lai veicinātu ekonomiku. Prezidentam un Francijas prezidentūrai bija svarīga nozīme šajā darbā, tomēr es gribētu aizstāvēt arī Eiropas Parlamentu, apgalvojot, ka tieši šī iestāde bija virzītājspēks. Šajā rudenī mums jāapspriež pasākumi, kas nepārtraukti jāveic, lai mēs varētu pārvarēt krīzi. Ekonomiskā situācija joprojām ir sarežģīta, un valsts finanšu situācija ir saspringta visās dalībvalstīs. Saskaņā ar Komisijas prognozēm nākamajā gadā deficīts Eiropas Savienībā pārsniegs 80 % no IKP. Mēs nevaram pievērt acis un izlikties, ka nav šādas problēmas. Turklāt šajā situācijā mēs nedrīkstam aizmirst, ka aiz šiem skaitļiem stāv cilvēki, kuri ir nobažījušies par savām darbavietām un kuri vēlas zināt, kā lai samaksā par savām mājām un saglabā savu dzīves līmeni. Mūsu uzdevums ir sniegt viņiem atbildi. Tagad, kad miljoniem eiropiešu zaudē darbu un tiek izstumti no sabiedrības, pilnībā ir apdraudēta mūsu labklājība, un tas notiek laikā, kad mūsu labklājība jau tā ir pakļauta lielam spiedienam. Mēs dzīvojam ilgāk, bet tajā pašā laikā strādājam mazāk un mums ir mazāk bērnu. Ja šī tendence saglabāsies, pēc 50 gadiem Eiropā gados vecie cilvēki būs divreiz vairāk par bērniem. Ko mēs varam darīt šajā saistībā? Mums jāatjauno uzticība finanšu tirgos. Mums ātri jāievieš efektīva uzraudzība, lai turpmāk novērstu līdzīgu krīžu rašanos. Zviedrijas prezidentūra strādās, lai līdz šā gada beigām Padomē būtu panākta vienošanās par šo jautājumu. Mēs ceram uz jūsu palīdzību, lai šo mērķi sasniegtu ātri un pārliecinoši. Mūsu pilsoņi nepieņems risinājumu, kam atbilstīgi ienākumi no nodokļiem atkal jāizmanto tādu finanšu iestāžu glābšanai, kuras rīkojušās bezatbildīgi. Īstenojot saskaņotu risinājumu stratēģiju un pakāpeniski atgriežoties pie Stabilitātes pakta noteikumiem, mums ātri jāizkļūst no pieaugošā valsts parāda. Pretējā gadījumā īstermiņa nestabilitāte radīs pastāvīgus parādus. Mums būs jāveic plaša mēroga samazinājumi, un daudzviet Eiropas Savienībā jau tagad tā ir reālā situācija; mēs Zviedrijā arī esam to iepriekš piedzīvojuši. Tādā gadījumā mūs sagaida masveida bezdarbs, sociālie nemieri un pieaugošs spiediens nodokļu jomā. Es uzrunāju jūs sarežģītā laikā. Reti kad ES sadarbības jomā nācies saskarties ar smagākiem un tik dažādiem pārbaudījumiem. Īstermiņā mūsu mērķis ir nodrošināt vieglu pāreju uz jauno līgumu — Lisabonas līgumu. Tagad un tuvākajā nākotnē mums jāturpina ekonomiskās un finanšu krīzes pārvaldība. Pirmajā acu uzmetienā tas nav redzams, bet pastāv risks, ka varētu pieaugt krīze klimata jomā, kas ilgtermiņā ir lielākā problēma, ar ko mums jāsaskaras. Mums jānodrošina tāda Eiropas politikas sociālā dimensija, kuras pamatā ir stabilas valsts finanses un vairāk cilvēku iesaistīšana darba tirgū. Pagaidām šis ir bijis labākais veids, kā garantēt mūsu labklājības sistēmas drošību. Zinu, ka šis ir svarīgs jautājums arī šeit, Eiropas Parlamentā. Tā nav ilgtspējīga situācija, ja trīs no 10 ES iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā ir atstumti no darba tirgus. Par savu mērķi mums jānosaka aktīva darba tirgus politika, kas kopā ar labi funkcionējošām sociālā nodrošinājuma sistēmām spēj efektīvi mainīt situāciju. Mums jāstiprina indivīdu nodarbinātības iespējas un spēja sevi aizstāvēt darba tirgū. Turklāt mums jāaktivizē un atkārtoti jāaktivizē bezdarbnieki. Jo lielāks skaits cilvēku būs nodarbināts, jo lielāks atbalsts būs pieejams bezdarbniekiem. Mums jākoncentrējas arī uz reformām, modernizāciju un pielāgošanos jaunajai situācijai. Pasaule ārpus ES robežām nav nemainīga. Tā attīstās ārkārtīgi ātri. Tas mums ir jāatzīst un jāpieņem. ES Lisabonas stratēģijas pārskatīšana varētu veicināt vajadzīgā reformas plāna izstrādi. Šoruden mēs sāksim šo diskusiju. Mēs varam redzēt, ka pēc ekonomiskās krīzes parādās idejas par lielāku protekcionismu. PTO apstiprina, ka pēdējo trīs mēnešu laikā ievērojami vairāk ir izmantoti vairāki tirdzniecību ierobežojoši pasākumi. Tādēļ es atzinīgi vērtēju L'Akvilas vienošanos par Dohas sarunu kārtas atsākšanu, lai nodrošinātu, ka pasaules valstis atkal īsteno brīvai tirdzniecībai nekaitīgu politiku, kas, kā zinām, ilgtermiņā sniegs labumu mums visiem. Par savu mērķi mums jāizvirza tāda Eiropas Savienība, kas, pārvarot krīzi, kļūst vēl spēcīgāka. Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti, apceļojot Zviedriju un runājot par ES sadarbību, man uzdeva tikai dažus jautājumus par ES iestādēm. Pārsvarā jautājumi attiecās uz līkiem gurķiem, šņaucamo tabaku un citām ikdienišķām lietām. Tomēr institucionālā struktūra ir svarīga, jo tā nosaka, ko un kurās jomās mēs varam darīt. Tāpēc Lisabonas līguma ratifikācija ir tik nozīmīga. Līgums Eiropas Savienībā nodrošinās lielāku demokrātiju, lielāku pārredzamību, palielinās efektivitāti un ietekmi starptautiskajā mērogā. Tomēr vissvarīgākais ir tas, ka, ieviešot Lisabonas līgumu, mēs pieliksim punktu uz iekšieni vērstajam ES sadarbības posmam. Eiropas Savienībai ir pienācis laiks palūkoties uz ārpasauli un nākotni. Zviedrijas prezidentūra ir gatava veikt visus sagatavošanās darbus, lai nodrošinātu vieglu pāreju uz jauno Līgumu, bet tas, protams, jāratificē visām dalībvalstīm. Cerēsim, ka nākamo mēnešu laikā šis scenārijs tiks īstenots praksē. Aizvien vairāk pieaug starptautiskā noziedzība. Noziedzīgo tīklu darbību vairs neierobežo valsts robežas. Mēs varam redzēt, cik strauji izplatās narkotiku un cilvēku tirdzniecība. Tie ir draudi mūsu demokrātijas vērtībām un ES pilsoņiem. Tajā pašā laikā brīvi šķērsot robežas, lai studētu, strādātu un dzīvotu citā ES valstī — tās ir būtiskas tiesības mūsu kopienā. Tomēr jauni apstākļi pieprasa jaunus risinājumus. Tādēļ šoruden mēs izstrādāsim jaunu programmu šajā jomā, ko nosauksim par Stokholmas programmu. Ar Stokholmas programmu mēs „uzasināsim” instrumentus, ar kuru palīdzību mēs Eiropā uzlabosim drošību un apkarosim organizēto noziedzību un terorismu. Tajā pašā laikā mēs izveidosim labāku līdzsvaru starp šiem instrumentiem un pasākumiem, kas nodrošina juridisko noteiktību un aizsargā indivīdu tiesības. Tādējādi patvēruma meklētājiem Eiropas Savienībā tiks piemērota vienota, juridiski noteikta sistēma, kas nodrošinās lielāku konsekvenci attiecībā uz šo personu uzņemšanu, viņu patvēruma pieteikumu izskatīšanu un repatriācijas politiku. Daudziem cilvēkiem šis sapnis par Eiropas nākotni ir spilgts. Tajā pašā laikā Eiropas iedzīvotāji aizvien vairāk noveco. Elastīga sistēma darbaspēka imigrācijas jomā varētu kalpot par kopsaucēju šīm abām tendencēm. Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti, tikai mazliet vairāk nekā pirms 50 gadiem sešas valstis izveidoja pamatu Eiropas sadarbībai. Patlaban mēs esam 27 valstis. Mēs esam kļuvuši spēcīgāki un ietekmīgāki, ir pieaugusi mūsu labklājība un palielinājusies daudzveidība. Eiropa ir kļuvusi bagātāka. Rezultātā mēs esam labāk sagatavojušies, lai izmantotu globalizācijas radītās iespējas un atrisinātu tās problēmas. Kopā mēs esam stipri! Viens gan ir skaidrs. Ja Zviedrijas prezidentūrai veiksmīgi jāatrisina daudzās problēmas, ar kurām tā sastopas, mums jāsadarbojas ar jums, un es teiktu, ka jūsu darbs veido Eiropas demokrātijas pamatu. Mēs ceram uz jūsu atbalstu un sadarbību, kā arī uz to, ka būsiet gatavi uzņemties problēmu risināšanu kopā ar mums. Mēs runājam par iestāšanās sarunām. Tomēr, ja tās beidzas veiksmīgi, iestāšanās nozīmē, ka mums visiem ir kopējas vērtības un attiecīgi arī kopēji noteikumi. To patlaban apsver tie, kas palikuši ārpusē — sākot ar Reikjavīku un beidzot ar Ankaru, kā arī Rietumbalkāniem. Abiem līderiem Kiprā ir radusies vēsturiska izdevība vienoties par risinājumu, kas atkal apvienos šo pārāk ilgi sadalīto salu. Tiem, kas jau ir iestājušies, ir kārdinājums izmantot pievienošanās procesu, lai atrisinātu ieilgušos strīdus. Šādos gadījumos mums jāatrod tādi risinājumi, kas ļauj gūt labumu abām pusēm un nodrošina turpmāku attīstību. Pretējā gadījumā mēs apdraudam savu virzību uz mērķi, kas paredz nepārtrauktu Eiropas integrāciju. Zviedrijas prezidentūra strādās, lai sekmētu paplašināšanās procesu atbilstīgi ES saistībām, stingri ievērojot piemērojamos kritērijus. Mēs rīkosimies kā „godīgi starpnieki”. Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti, līdz ar spēku un ietekmi mums jārunā arī par starptautisku atbildību, ko mēs joprojām cenšamies uzņemties. To papildina pienākums šo atbildību izmantot ikviena interesēs. Eiropas Savienībai jāstrādā, lai nodrošinātu mieru, brīvību, demokrātiju un cilvēktiesības. Mēs esam atbildīgi par to, lai atbalstītu pasaules nabadzīgākās un visneaizsargātākās valstis un dzīvotu saskaņā ar ANO Tūkstošgades attīstības mērķiem. Mēs esam atbildīgi arī par to, lai atbalstītu ANO darbu citās jomās, sadarbotos ar saviem stratēģiskajiem partneriem, iesaistītos pasaules krīžu punktos — gan miera procesā Tuvajos Austrumos, Irānā, Afganistānā, Pakistānā un Ziemeļkorejā, gan lielo problēmu risināšanā Āfrikas kontinentā. Tomēr mēs esam atbildīgi arī par reģionālajām iniciatīvām, piemēram, Vidusjūras reģiona valstu savienību un Austrumu partnerību, kas veido stabilitāti un sadarbību starp kaimiņvalstīm, kurās ir atšķirīgi apstākļi. Jo īpaši pateicīgs es esmu par to, ka Eiropas Parlaments ir uzņēmies virzītājspēka lomu Baltijas jūras reģiona sadarbības jomā. Parlaments jau 2005. gadā iesniedza stratēģijas projektu par šo reģionu. Tagad mēs ceram, ka darbu pie šīs iniciatīvas varētu noslēgt ar Baltijas jūras reģiona stratēģijas pieņemšanu Eiropadomes oktobra sanāksmē. Konflikti Balkānos 1990. gados kļuva par sākumpunktu saistībā ar Eiropas Savienības iesaistīšanos krīžu pārvaldībā, kas tagad pastāvīgi paplašinās. Patlaban ES ir iesaistīta apmēram desmit krīžu iniciatīvās visā pasaulē. Šajā laikā pasaules problēmas sevi liek manīt arī Eiropas Savienībā. Visā pasaulē — un ne tikai mums tuvākajos reģionos — daudzi cilvēki savas cerības par attīstību saista ar mūsu sadarbību. Tāpēc es aicinu šīs viņu cerības piepildīt kopīgi. Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti, pateicoties Eiropas sadarbībai, šodien mūsu kontinents dzīvo mierā un labklājībā, mums ir brīvība un stabilitāte. Mums ir atvērtas robežas un tāds sociālais modelis, kas apvieno tirgus ekonomiku un savstarpēju uzmanību. Tā ir mūsu kopīgā Eiropa. Tomēr arī mūsu pilsoņi vēlas zināt, ka Eiropai ir konkrētas idejas par nākotni un ka mūsu sadarbībai ir ne vien vēsturisks mērķis, bet arī uz nākotni vērsts redzējums. Tādēļ mums kā ievēlētajiem pārstāvjiem ir pienākums atklāt, ko mēs vēlamies paveikt saistībā ar Eiropu. Izstāstīšu jums, kādu es redzu Eiropas nākotni. Es vēlos redzēt tādu Eiropu, kas rīkojas enerģiski, lai starptautiskajā mērogā nodrošinātu demokrātiju, mieru, brīvību un cilvēktiesības un kas uzdrīkstas rīkoties ārpolitikas jomā. Starp mums ir tādi cilvēki, kuri zina, kā ir dzīvot bez demokrātijas un brīvības, un tas ļauj mums rīkoties droši. Runājot par ES vēsturi, mums ir tendence uzskatīt, ka sadarbības ceļā tika izveidots pamats mieram Eiropā, kas bieži vien raksturots pretēji. Es vēlos jums pastāstīt par savu vectēvu — viņš bija Zviedrijas karavīrs, kurš Otrā Pasaules kara laikā dežurēja postenī pie Norvēģijas robežas; šajā karā Zviedrija saglabāja neitrālu pozīciju. Mans tuvākais vectēvs nokļuva karā nejauši, paspējot no droša attāluma ieskatīties notiekošajā. Ilgu laiku Zviedrijas un Eiropas attiecības tādas arī saglabājās — tā bija novērošana no attāluma. Es vēlos redzēt tādu Eiropu, kas uzņemas vadību cīņā pret apdraudējumu klimata jomā; kas pretojas kārdinājumam sacensties ar tādu ražošanu, kurā netiek maksāts par emisijām, kas grauj mūsu klimatu; kas nodrošina stimulus, kuri par vērtīgām nosaka videi nekaitīgas tehnoloģijas, lai mūsu bērni un mūsu bērnu bērni arī varētu iepazīt tādu dabu, kādu to zinām mēs. Es vēlos redzēt tādu Eiropu, kas uzņemas atbildību par ekonomiku. „Aizdevumi tēriņiem” nevar būt mūsu vienīgais moto. Par moto nevaram izmantot arī „peļņu gūstam privāti, bet zaudējumi jāsedz valstij”. Izveidosim no jauna savu valsts finanšu sistēmu, noregulēsim stabilus finanšu tirgus un nodrošināsim tādas ekonomikas reformas, kas mums vajadzīgas izaugsmei un rūpniecībai, kura būs konkurētspējīga arī nākotnē! Es vēlos redzēt tādu Eiropu, kas attīsta savu sociālo modeli; kas apvieno labi funkcionējošu labklājības sistēmu ar izaugsmi un sociālo kohēziju; kas caur darbu, uzņēmību un stabilām valsts finansēm rada telpu, kura saglabā un attīsta mūsu labklājības modeļus, ņemot vērā visu ES pilsoņu intereses. Es vēlos redzēt tādu Eiropu, kas neļaujas īstermiņa protekcionisma kampaņu kārdinājumam; kas nodrošina iekšējo tirgu, kurš veidoja pamatu ES sadarbībai un rada iespējas brīvas preču un pakalpojumu apritei uz trešām valstīm, labumu no tā gūstot gan mums, gan pārējai pasaulei. Es vēlos redzēt tādu Eiropu, ko pazemo nevienlīdzība, kas uzklausa citu pušu argumentus un kas par katru cenu vēlas panākt kompromisus, vienmēr kalpojot kopējām interesēm. Šāda Eiropa būs spēcīga visos laikos. Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti, man ir gods šodien uzstāties jūsu priekšā un pārstāvēt Eiropas demokrātiju. Daudzi cilvēki man ir teikuši, ka vairāku gadu laikā šis būs sarežģītākais prezidentūras posms. Ir daudz problēmu, un mums jābūt gataviem arī negaidītiem pavērsieniem. Daudzi jautā, vai tāda lieluma valstis kā Zviedrija var uzņemties šo atbildību. Viena pati Zviedrija to nevar, bet kopā mēs varam atrisināt šīs problēmas. Tāpēc es aicinu rīkoties, saglabājot redzējumu un impulsu, iniciatīvu un drosmi. Eiropai tas ir vajadzīgs. Arī Eiropas iedzīvotājiem tas ir vajadzīgs. Īstenot Eiropas projektu nozīmē piepildīt sapni, visiem kopā atrisinot sabiedrības problēmas. Šis sapnis dod spēku Eiropai. Turklāt šis gads, 2009. gads, ir izšķirošs Eiropas sadarbībā. Mums ir iespēja spert nākamo soli. Zviedrijas prezidentūra ir gatava uzņemties šo izaicinājumu. Tāpēc — uzņemsimies to kopā! Kamēr pēc Otrā Pasaules kara Eiropa gulēja gruvešos, Zviedrija palika neskarta. No ekonomikas viedokļa mēs bijām bagātāki, tomēr bijām nabadzīgi, jo mums nebija Eiropas kopienas pieredzes. Pirms 20 gadiem tika nojaukts dzeloņstiepļu žogs starp Austriju un Ungāriju. Krita Berlīnes mūris, un Eiropa izmainījās gandrīz vienas nakts laikā. Toreiz vairākas valstis uzsāka savu ceļu, kas aizvedis līdz šodienai, kad šeit vienā telpā sēž 27 valstu pārstāvji. Zviedrija bija viena no šīm valstīm. Ja jūs kaut ko iekavējat, tad vēlāk jums tas jāatgūst. Zviedrijā politiskās saistības attiecībā uz Eiropu sāka apsvērt 1980. gadu beigās. Lēnām Zviedrija aizvien vairāk tuvinājās Eiropai, un pieauga arī tās atkarība. Zviedrijas tuvināšanā Eiropas kopienai jeb, citiem, vārdiem runājot, atvērtības, globalizācijas un brīvās tirdzniecības pieņemšanā izšķirošā nozīme bija Zviedrijas ārlietu ministram . Viņu virzīja stingra pārliecība, ka Zviedrija pieder pie Eiropas. Pirms 18 gadiem mēs iesniedzām savu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā. Mēs beidzot bijām nobrieduši un guvuši pārliecību, ka cilvēku dzīve un mūsu nākotne visvairāk iegūs tad, ja sadarbosimies ar citiem un apvienosimies vienā kopienā, ka mums ir jādod savs ieguldījums un mums ir daudz jāmācās. Mēs vairs nebaidījāmies no sadarbības. Mēs uzdrīkstējāmies kļūt par daļu no Eiropas. Šis laiks no 1980. gadu vidus līdz pat šodienai, kas Zviedrijai bijis revolucionārs laiks, sakrita ar laiku, kad vispilnīgāk izpaudās manis paša politiskā apņemšanās. Tāpat kā daudzi citi manas paaudzes Zviedrijas politiķi, arī es biju ļoti noilgojies pēc Eiropas. Es atceros, kā mani — jaunu, tikko ievēlētu Zviedrijas parlamenta deputātu — uzaicināja uz vizīti Eiropas Parlamentā. Par spīti tam, ka tolaik Zviedrija nebija ES dalībvalsts, tas bija signāls, kas apliecināja Parlamenta atvērtību un pieejamību."@lv13
"− Herr talman, ärade ledamöter! Låt mig först gratulera er till valet av ny talman. Jag ser fram emot att samarbeta med Jerzy Buzek under det svenska ordförandeskapet – och naturligtvis också tiden därefter. Några år senare, 1997, efter det att Sverige blivit medlem, var jag med om att bygga upp PPE-gruppens ungdomsorganisation och jag blev själv dess förste ordförande. På det sättet fick jag se hur det europeiska samarbetet fungerade i praktiken. Gemensamt sökte vi europeiska lösningar på europeiska problem. Vi lärde inte bara känna varandra utan också varandras historia och kultur. Det fick mig att lära känna Europas huvudstäder – och det antal kyrkor jag genom det besökt i Europa är inte lätta att räkna. På 20 år har Sverige gått från att på avstånd betrakta till att vara en aktiv del i Europasamarbetet. Det har i sin tur påverkat svenska folket. För tio år sedan tyckte var tredje svensk att medlemskapet i EU var bra för vårt land, men lika många tyckte tvärtom. I dag har det vänt. Nästan två av tre svenskar menar att EU-medlemskapet är bra för Sverige. I valet till Europaparlamentet i juni gick över 45 procent av svenskarna iväg för att rösta. Det är åtta procentenheter fler än 2004, och det är mer än genomsnittet i Europa. I dag är Sverige ett land som uppskattar och bejakar EU-medlemskapet. Vi vaknade sent, men vi har flitigt arbetat oss ikapp. Det är en seger för alla oss som tror på Europasamarbetet. Herr talman, ärade ledamöter! Vi står inför vår generations ödesfråga, ett samhällsproblem som olikt många andra växer långsamt – och bara i fel riktning. Vår värld har feber. Febern stiger – och det ligger på oss att reagera. Grönlandsisen minskar med mer än 100 kubikkilometer varje år. Istäcket i Västantarktis smälter allt snabbare. Vi vet att enbart den minskande Grönlandsisen kan leda till en höjning av havsnivån på upp till två meter. Effekterna blir dramatiska. Om havsnivån skulle stiga bara en meter världen över, skulle ett hundratal miljoner människor behöva flytta bara i Asien. Värst utsatta är människorna i Bangladesh, i östra Kina och i Vietnam. Vi står emellertid också inför andra allvarliga konsekvenser. Vädret kommer att förändras, och många växt- och djurarter riskerar att utrotas. Detta även om vi håller oss inom det tvågradersmål som FN har satt upp, och som i förra veckan såväl G8 som i L’Aquila ställde sig bakom. Vårt klimat hotas av vårt användande och vårt beroende av fossila bränslen. Det är de dåliga nyheterna. Så vilka är då de goda? Även om tiden är knapp är den fortfarande på vår sida. Vi måste dock agera nu. Redan i dag har vi förutsättningarna för utbyggnad av förnybar energi och tekniken för energieffektivisering. Enligt internationella energiorganet, IEA, kan mer än hälften av de åtgärder som krävs för att inte överstiga tvågradersmålet vidtas med den teknik vi redan har. Dessutom följs åtgärder mot klimatförändringarna av mycket värdefulla sidoeffekter, effekter som i sig motiverar åtgärderna. När vi förbrukar mindre energi, sparar vi pengar. Vi förbättrar de offentliga finanserna samtidigt som hushållen får mer resurser. När vi investerar i förnybar energi och energieffektiviserar, förbättrar vi vår energisäkerhet. Vi blir mindre beroende av import från länder som ibland är både politiskt och ekonomiskt instabila. Investeringarna i den gröna ekonomin kommer att skapa nya arbetstillfällen och driva på tillväxten under de kommande årtiondena. Låt mig ge ett konkret exempel. Många EU-länder drabbades i januari av gaskrisen i Ukraina. I förra veckan pratade jag med president Jusjtjenko om hur vi ska försöka undvika en liknande händelse. Samtidigt är det viktigt att kunna vrida på perspektiven. Om Ukraina investerade i energieffektivitet så att landet nådde samma nivå som Tjeckien eller Slovenien, skulle det översatt i sparad mängd energi motsvara hela landets gasimport för eget bruk från Ryssland. Ukraina skulle kunna bli helt oberoende av gasimport från Ryssland och dessutom spara mycket pengar – bara genom att öka sin egen energieffektivitet. Det är så vi måste söka klimatsvaren. För tolv år sedan byggdes i Kyoto en koalition av frivilliga. Bara frivillighet räcker emellertid inte. Om vi ska lyckas få en global klimatöverenskommelse på plats, då måste resan från Kyoto till Köpenhamn gå från de frivilligas koalition till att bli allas ansvar. Det är en ära för mig att tala inför Europaparlamentet som ordförande för Europeiska rådet. Jag vet att uppemot hälften av er är invalda till denna församling för första gången. Tillsammans ger ni alla röst åt 500 miljoner européer. Det finns stora förväntningar på er. Hur når vi då dit? Europa måste agera gemensamt och samlat. Vi måste visa ledarskap och stå vid våra löften. Europa är avgörande för att få med andra i en global överenskommelse. Världen över måste vi sätta ett pris på utsläppen. Vi måste börja använda nationella koldioxidskatter och utsläppshandel. Då växer de miljövänliga alternativen fram. Sätts priset på användande av fossila bränslen utan hänsyn till klimatpåverkan, kommer den globala uppvärmningen att fortsätta. Alternativen växer inte fram. Åtgärder för att öka energieffektiviteten kommer inte att bli ekonomiskt lönsamma. Det räcker emellertid inte. Vi måste ha ett bredare svar på frågan ”hur?”. Det räcker inte med att begränsa utsläppen i en krets av länder som frivilligt tar på sig reduktioner, men som tillsammans bara står för 30 procent av utsläppen. Inte heller räcker det med lösningar som bara bygger på begränsningar i de mest utvecklade länderna. För även om de så kallade Annex I-länderna skulle minska sina utsläpp till noll skulle utvecklingsländernas snabbt växande utsläpp ändå leda oss över tvågradersmålet. Därför måste vi diskutera finansieringen av investeringar i utvecklingsländerna. Vi behöver säkra en snabb tekniköverföring, och vi behöver se till att också utvecklingsländerna gör åtaganden för att bryta den utveckling de nu har framför sig. Vi kommer dessutom att kräva tydliga åtaganden på medellång sikt även för länder utanför Europa. Ansvar av några måste nu bli allas ansvar. Jag vet att Europaparlamentet kommer att ta sitt ansvar. Det svenska ordförandeskapet ser er som våra allierade. Nu vill vi skriva historien om hur klimathotet avvärjdes, och vi vill skriva den tillsammans med er. Herr talman, ärade ledamöter! Den ekonomiska och finansiella krisen spreds som en löpeld över världen inom loppet av några veckor. Några hade varnat, men för de allra flesta kom den som en överraskning, framför allt dess omfattning och djup. I en global värld sprider sig även problem snabbt till andra. Kraften i nedgången är av det slaget att ingen har någon mirakelkur för att snabbt ta sig ur den. Ett samordnat agerande från EU:s sida är det bästa verktyg vi har för att möta krisens utmaningar. Mycket kan dessutom fortfarande gå snett. Givet omständigheterna lyckades EU visa ledarskap genom prövningarna. Vi enades om garantier och trafikregler för att stödja bankerna. Vi enades om en gemensam återhämtningsplan för att stimulera ekonomin. President Sarkozy och det franska ordförandeskapet spelade en viktig roll i arbetet, men jag vill också framhålla att Europaparlamentet var pådrivande. Nu behöver vi ägna hösten åt att diskutera fortsatta åtgärder för att ta oss genom krisen. Det ekonomiska läget är fortfarande kärvt, och de offentliga finanserna är nu ansträngda i alla medlemsländer. Enligt kommissionens prognoser kommer underskotten inom EU att överstiga 80 procent av BNP nästa år. Det går inte att blunda och låtsas att det inte är ett problem. Mitt i allt detta får vi inte heller glömma att det bakom dessa siffror finns människor som känner oro för sina jobb, och som undrar hur de ska klara av att betala sitt boende och att upprätthålla sin levnadsstandard. Det är vår uppgift att svara. När miljontals européer förlorar sina jobb och hamnar i utanförskap hotas hela vår välfärd. Detta i ett läge där trycket på vår välfärd redan är stort. Vi lever längre, samtidigt som vi arbetar kortare och föder färre barn. Om 50 år kommer det att finnas dubbelt så många äldre människor som barn i Europa om denna trend håller i sig. Så vad kan vi då göra? Vi måste återupprätta förtroendet för finansmarknaderna. Vi måste snabbt få en fungerande tillsyn på plats för att förhindra att liknande kriser uppstår i framtiden. Det svenska ordförandeskapet arbetar för att rådet ska kunna enas om detta innan årets slut. Vi hoppas på er hjälp att föra det snabbt och slutgiltigt i hamn. Våra medborgare kommer inte att acceptera att skattemedel används fler gånger för att rädda finansinstitut som har agerat oansvarigt. Vi måste snabbt ta oss ur de växande offentliga underskotten genom en samordnad och en stegvis återgång till stabilitetspaktens regler. Annars följs kortvariga obalanser av kroniska underskott. Då väntar stora nedskärningar, som ju redan är en realitet i delar av EU, och som vi har tidigare erfarenhet av i Sverige. Då väntar massarbetslöshet, social oro och stigande skattetryck. Jag talar till er i utmaningarnas tid. Sällan har EU-samarbetet stått inför svårare prövningar och av så olika slag. På kort sikt har vi ambitionen att säkerställa en smidig övergång till ett nytt fördrag – Lissabonfördraget. Nu och på lite längre sikt måste vi fortsatt hantera den ekonomiska och finansiella krisen. Under ytan hotar en växande klimatkris som på lång sikt är den största av våra utmaningar. Vi måste säkerställa en social dimension i Europapolitiken som bygger på sunda offentliga finanser och på att få in fler på arbetsmarknaden. Det är det absolut bästa sättet att värna våra välfärdssystem. Jag vet att inte minst här i Europaparlamentet är detta en mycket viktig fråga. Det är ohållbart att tre av tio européer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Målet måste vara en aktiv arbetsmarknadspolitik som tillsammans med väl fungerande trygghetssystem effektivt kan hantera omställningar. Vi måste stärka den enskildes anställningsbarhet och möjlighet att göra sig gällande på arbetsmarknaden. Vidare måste vi aktivera och återaktivera arbetslösa. Med fler i arbete kommer det att finnas mer till stöd för dem som står utanför. Vi måste också satsa på reformer, modernisering och anpassning till en ny verklighet. Världen utanför EU står inte stilla. Den rör sig framåt i en fantastisk fart. Det är något vi bör bejaka och anamma. En översyn av EU:s Lissabonstrategi kan bidra till en nödvändig reformagenda. Den diskussionen kommer vi att inleda under hösten. I den ekonomiska krisens spår kan vi se idéer om ökad protektionism. WTO bekräftar att antalet handelsbegränsande åtgärder ökat avsevärt under de senaste tre månaderna. Därför välkomnar jag L’Aquila-överenskommelsen om en nystart av Doharundan – för att se till att världens länder återigen slår in på den frihandelsvänliga väg som vi vet gynnar oss alla i längden. Målsättningen måste vara ett EU som kommer stärkt ur krisen. Herr talman, ärade ledamöter! När jag reser omkring i Sverige och pratar om EU-samarbetet får jag få frågor om EU:s institutioner. Det handlar snarare om krokiga gurkor, snus och andra vardagsnära frågor. Icke desto mindre: det institutionella ramverket är viktigt, eftersom det definierar vad vi kan göra och på vilka områden. Därför är ratificeringen av Lissabonfördraget så central. Fördraget kommer att göra EU mer demokratiskt, mer transparent, mer effektivt och mer inflytelserikt på den internationella arenan. Allra viktigast dock att med Lissabonfördraget på plats sätts punkten för en inåtvänd fas i EU-samarbetet. Det är nu dags för EU att blicka utåt och framåt. Det svenska ordförandeskapet är redo att genomföra allt förberedande arbete för att säkerställa en smidig övergång till ett nytt fördrag, men det förutsätter förstås att fördraget har ratificerats av alla medlemsländer. Låt oss hoppas att det ska bli verklighet inom de kommande månaderna. Den internationella brottsligheten växer sig allt starkare. Kriminella nätverk ser inte längre några gränser för sin verksamhet. Vi ser hur handel med narkotika och med människor breder ut sig. Det hotar våra demokratiska värden, och det hotar våra medborgare. Samtidigt är friheten att röra sig fritt över våra gränser grundläggande för vår gemenskap – att studera, arbeta och leva i ett annat EU-land. En ny tid kräver emellertid nya svar. Därför kommer vi att utarbeta ett nytt program på området under hösten, nämligen det som vi kallar Stockholmsprogrammet. Stockholmsprogrammet vässar de instrument som skapar säkerhet i EU, och som bekämpar organiserad brottslighet och terrorism. Samtidigt skapar vi en bättre balans mellan dessa instrument och de åtgärder som säkerställer rättssäkerhet och som skyddar individens rättigheter. Det ser också till att den som söker asyl i EU möts med ett gemensamt och rättssäkert system – mer lika mottagning och asylprövning, mer lika återvändandepolitik. Drömmen om en framtid i Europa är stark hos många. Samtidigt blir Europas befolkning äldre och äldre. Genom ett flexibelt system för arbetskraftsinvandring kan dessa två realiteter mötas. Herr talman, ärade ledamöter! För drygt 50 år sedan lade sex länder grunden för det europeiska samarbetet. I dag är vi 27. Vi har vuxit i styrka och inflytande, och vi har vuxit i välfärd och i mångfald. Europa har berikats. Därmed står vi också bättre rustade för att tillvarata såväl globaliseringens möjligheter, som för att möta dess utmaningar. Ensam är inte stark. En sak är klar. För att lyckas med de många utmaningar som väntar det svenska ordförandeskapet måste vi arbeta sida vid sida med er – ni som verkar i kärnan av den europeiska demokratin. Vi hoppas på ert stöd och samarbete, och att ni är redo att anta utmaningarna tillsammans med oss. Det heter ”förhandlingar” om medlemskap. Ytterst handlar medlemskapet emellertid om att dela en gemensam värdegrund och följa gemensamma regler. Det här begrundas nu av dem som står utanför – från Reykjavik, till Ankara, över västra Balkan. De båda ledarna på Cypern står inför en historisk möjlighet att enas om en lösning för att återförena den ö som under alltför lång tid varit delad. För dem som är innanför kan det locka till att låta medlemskapsprocessen bli tillfället att lösa långdragna tvistefrågor. I sådana fall måste vi hitta lösningar som kan gynna bägge sidor och öppna vägar framåt. Annars äventyras framsteg i målen om fortsatt europeisk integration. Det svenska ordförandeskapet kommer att verka för att föra utvidgningsprocessen framåt enligt de åtaganden som EU gjort, och på strikt basis av de kriterier som gäller. Vi ska agera . Herr talman, ärade ledamöter! Med styrka och inflytande följer ett globalt ansvar, som vi fortfarande strävar efter att axla. På det följer en skyldighet att använda det ansvaret för allas bästa. EU ska arbeta för fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi har ett ansvar att stödja de fattigaste och mest utsatta länderna i världen, ett ansvar att leva upp till FN:s millenniemål. Vi har ett ansvar att stödja FN-arbetet också i andra delar, att arbeta tillsammans med våra strategiska partners, att engagera oss i världens krishärdar – oavsett om det gäller fredsprocessen i Mellanöstern, Iran, Afghanistan, Pakistan, Nordkorea eller de stora utmaningarna på den afrikanska kontinenten. Vi har emellertid också ett ansvar för regionala initiativ som Medelhavsunionen och det östliga partnerskapet som skapar stabilitet och samverkan mellan grannländer med olika förutsättningar. Jag är särskilt tacksam för Europaparlamentets drivande roll vad gäller Östersjösamarbetet. Redan 2005 presenterade parlamentet ett förslag till en strategi för regionen. Nu hoppas vi att detta initiativ kan krönas med antagandet av en Östersjöstrategi vid Europeiska rådets möte i oktober. Konflikterna på Balkan på 90-talet blev en början på EU:s engagemang som krishanterare, ett engagemang som nu stadigt växer. I dag deltar EU i ett tiotal krisinsatser världen över. I vår tid knackar världens problem på EU:s dörr. Över hela vår värld – och inte minst i vårt närområde – knyts många människors förhoppning om sin egen utveckling till samarbetet. Låt oss tillsammans motsvara de förväntningarna. Herr talman, ärade ledamöter! Det europeiska samarbetet har gjort att vår kontinent i dag lever i fred och i välstånd, under frihet och stabilitet. Vi har öppna gränser och en social modell som kombinerar marknadsekonomi med omtanke om varandra. Detta är vårt gemensamma Europa. Våra medborgare vill emellertid också känna att Europa bärs av idéer för framtiden och att samarbetet inte bara har ett historiskt syfte utan är framåtblickande. Därför har vi som folkvalda ett ansvar för att tala om vad vi vill med Europa. Låt mig berätta hur jag ser på framtidens Europa. Jag vill se ett Europa som med kraft agerar för demokrati, fred, frihet och mänskliga rättigheter på den globala arenan, och som vågar ta plats på den utrikespolitiska scenen. Bland oss har vi nämligen erfarenheter av hur det är att leva utan demokrati och frihet. Därmed har vi också trovärdigheten att agera. När vi talar om EU:s historia brukar vi framhålla att samarbetet skapat grund för fred i ett Europa som så ofta har kännetecknats av det motsatta. Jag vill berätta för er att min farfar var svensk beredskapssoldat vid norska gränsen under andra världskriget, ett krig som Sverige stod utanför. Det närmaste min farfar kom kriget var att då och då få en skymt av det – på betryggande avstånd. Sådan var länge Sveriges relation till Europa: på avstånd betraktande. Jag vill se ett Europa som tar ledningen i kampen mot klimathotet, och som ser bortom lockelsen att konkurrera med en industri som inte betalar för de utsläpp som förstör vårt klimat, och som ställer om incitamenten så att grön teknik lönar sig, för att våra barn och deras barn ska få uppleva naturen som vi känner den. Jag vill se ett Europa som tar ansvar för ekonomin. kan inte vara den enda devisen. Inte heller kan det vara så att ”vinster är privata och förluster statliga”. Låt oss bygga upp de offentliga finanserna igen. Reglera sunda finansmarknader. Säkra de ekonomiska reformer som vi behöver för tillväxt och en industri som är konkurrenskraftig även i framtiden. Jag vill se ett Europa som vidareutvecklar sin sociala modell, ett Europa som kombinerar ett väl fungerande välfärdssystem med tillväxt – med social sammanhållning, ett Europa som genom arbete, företagande och sunda offentliga finanser skapar utrymme för att upprätthålla och utveckla våra välfärdsmodeller, med alla våra medborgares bästa för ögonen. Jag vill se ett Europa som inte låter sig lockas av protektionismens kortsiktiga korståg, ett Europa som slår vakt om den inre marknad som lagt grunden för vårt EU-samarbete, och som låter varor och tjänster strömma fritt över våra gränser, till förmån för oss själva och för resten av världen. Jag vill se ett Europa som är ödmjukt inför olikheter, öppet för andras argument och som har en stark vilja att finna kompromisser, med det gemensamma bästa för sinnet. Ett sådant Europa står sig starkt i alla tider. Herr talman, ärade ledamöter! Det är en ära för mig att stå här tillsammans med er och representera den europeiska demokratin. Många har sagt mig att detta blir det svåraste ordförandeskapet på många år. Prövningarna är många, och vi måste förbereda oss på det oväntade. Många frågar sig om ett land av Sveriges storlek kan axla detta ansvar. Inte ensamma, men tillsammans kan vi anta utmaningarna. Låt oss göra det med visioner och handlingskraft, med insatser och mod. Europa behöver det. Människorna i Europa behöver det. Europaprojektet handlar om drömmen om att gemensamt lösa människors problem. Den drömmen gör Europa starkt. Detta år, 2009, är ett ödesår för Europasamarbetet. Nu har vi chansen att ta nästa steg. Det svenska ordförandeskapet är redo att anta utmaningen. Låt oss anta den tillsammans! När Europa stod i ruiner efter andra världskriget var Sverige orört. Vi var ekonomiskt rikare – men fattiga på europeisk gemenskap. För 20 år sedan kapades taggtråden mellan Österrike och Ungern. Berlinmuren revs, och Europa ändrades nästan över en natt. Då påbörjade flera länder den resa som ledde till att det i dag sitter representanter från 27 länder i denna sal. Sverige var ett av dessa länder. Den som startar sent behöver tid för att hinna ikapp. Under det sena 80-talet börjar vårt politiska engagemang i Sverige för Europa att mogna fram. Långsamt växer insikten om Sveriges närhet och beroende av Europa. I arbetet med att föra Sverige in i det europeiska samarbetet, dvs. att bejaka öppenhet, globalisering och frihandel, spelade utrikesminister Carl Bildt en avgörande roll, driven av en fast övertygelse om att Sverige hörde hemma i Europa. För 18 år sedan lämnade vi in vår ansökan om medlemskap i Europeiska unionen. Till slut hade vi mognat i övertygelsen om att människors vardag och vår framtid bäst formas i samarbete och i gemenskap med andra, att vi hade något att bidra med – och att vi hade mycket att lära. Nu var vi inte längre rädda för samarbete. Vi vågade vara en del av Europa. Dessa för Sverige omvälvande år, från mitten av 1980-talet och framåt, löpte parallellt med att mitt eget politiska engagemang fördjupades. Längtan efter Europa var stark hos mig och hos många i min generation av svenska politiker. Jag minns hur jag som ung och ny riksdagsledamot välkomnades att besöka Europaparlamentet. Det var ett tecken på parlamentets öppenhet och tillgänglighet – trots att Sverige då stod utanför unionen."@mt15,15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte leden, laat mij u eerst feliciteren met de verkiezing van uw nieuwe voorzitter. Ik kijk ernaar uit met Jerzy Buzek samen te werken tijdens het Zweedse voorzitterschap en natuurlijk ook in de tijd daarna. Enkele jaren later, in 1997, nadat Zweden lid was geworden van de Europese Unie, was ik betrokken bij het samenstellen van de jongerenorganisatie van de PPE-Fractie en werd ik zelf haar eerste voorzitter. Op die manier kon ik zien hoe de Europese samenwerking in de praktijk werkte. Samen zochten wij naar Europese oplossingen voor Europese problemen. Wij leerden niet alleen elkaar kennen, maar ook elkaars geschiedenis en cultuur. Het gaf mij de mogelijkheid de hoofdsteden van Europa te leren kennen en het is moeilijk te zeggen hoeveel kerken ik in het kader daarvan in Europa heb bezocht. In twintig jaar is Zweden veranderd van een toeschouwer op afstand in een actieve deelnemer aan de Europese samenwerking. Dat heeft op zijn beurt invloed gehad op het Zweedse volk. Tien jaar geleden vond een op de drie Zweden dat het EU-lidmaatschap goed was voor ons land, maar net zo veel mensen vonden het tegenovergestelde. Vandaag de dag is dat anders: bijna twee op de drie Zweden vindt dat het EU-lidmaatschap goed is voor Zweden. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni ging meer dan 45 procent van de Zweden stemmen. Dat is 8 procent meer dan in 2004 en meer dan het gemiddelde in Europa. Vandaag de dag is Zweden een land dat het EU-lidmaatschap waardeert en toejuicht. Wij zagen het licht een beetje laat, maar hebben hard gewerkt om een inhaalslag te maken. Dat is een overwinning voor iedereen van ons die in Europese samenwerking gelooft. Mijnheer de Voorzitter, geachte leden, wij staan voor hét cruciale vraagstuk van onze generatie – een maatschappelijk probleem dat, in tegenstelling tot veel andere problemen, langzaam groeit en alleen maar in de foute richting. Onze planeet heeft koorts, haar temperatuur stijgt en wij moeten reageren. De Groenlandse ijskap wordt elk jaar meer dan honderd kubieke kilometer kleiner. De ijskap in het westelijke deel van Antarctica smelt steeds sneller. Wij weten dat alleen al de afname van het Groenlandse ijs kan leiden tot een stijging van de zeespiegel met maar liefst twee meter. De gevolgen zullen dramatisch zijn. Als de zeespiegel in de wereld slechts één meter stijgt, dan zullen alleen al in Azië ongeveer honderd miljoen mensen gedwongen zijn hun huizen te verlaten. Het kwetsbaarst zijn de mensen in Bangladesh, Oost-China en Vietnam. Er zullen echter ook andere ernstige gevolgen zijn. Het weer zal veranderen, waarbij het risico bestaat dat veel plant- en diersoorten zullen uitsterven. Dat kan zelfs gebeuren als wij binnen het doel van twee graden blijven dat de VN heeft gesteld en waar vorige week zowel de G8 als het zich in L’Aquila achter hebben geschaard. Ons klimaat wordt bedreigd door ons gebruik en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dat is het slechte nieuws. Wat is dan het goede nieuws? Hoewel de tijd krap is, staat zij nog steeds aan onze kant. Wij moeten nu echter maatregelen nemen. Wij beschikken al over alle middelen om meer gebruik te maken van hernieuwbare energie en over de technologie om energie-efficiëntie te verbeteren. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) kan meer dan de helft van de maatregelen die nodig zijn om de tweegradendoelstelling niet te overschrijden, worden genomen door gebruik te maken van technologie waar wij al over beschikken. Bovendien hebben maatregelen tegen klimaatverandering zeer waardevolle neveneffecten – effecten die op zich al de maatregelen rechtvaardigen. Als wij minder energie verbruiken, dan besparen wij geld. Wij verbeteren de overheidsfinanciën, terwijl de huishoudens meer geld overhouden. Als wij in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie investeren, dan verbeteren wij onze energiezekerheid. Wij zullen dan minder afhankelijk zijn van importen uit landen die soms politiek en economisch instabiel zijn. Onze investeringen in de groene economie zullen voor nieuwe arbeidsplaatsen zorgen en in de komende decennia de groei stimuleren. Laat mij een concreet voorbeeld noemen. In januari hadden veel EU-landen last van de gascrisis in Oekraïne. Vorige week sprak ik met president Joesjtsjenko over de wijze waarop wij kunnen voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. Tegelijkertijd is het belangrijk het perspectief om te draaien. Als Oekraïne zou investeren in energie-efficiëntie, zodat het land hetzelfde niveau zou bereiken als Tsjechië of Slovenië, dan zou de hoeveelheid bespaarde energie overeenkomen met de totale hoeveelheid gasimporten uit Rusland voor eigen gebruik van Oekraïne. Oekraïne zou dan volledig onafhankelijk kunnen worden van gasimporten uit Rusland en bovendien veel geld besparen, eenvoudigweg door zijn eigen energie-efficiëntie te verbeteren. Op dergelijke manieren moeten wij de antwoorden zien te vinden op het klimaatvraagstuk. Twaalf jaar geleden werd er in Kyoto een coalitie van vrijwilligers gevormd. Vrijwillige overeenkomsten zijn echter niet toereikend. Als wij daarvoor in de plaats een internationale overeenkomst inzake klimaatverandering willen bereiken, dan moet de reis van Kyoto naar Kopenhagen er een zijn van een coalitie van vrijwilligers naar een verantwoordelijkheid van iedereen. Het is voor mij een eer het Europees Parlement toe te spreken als fungerend voorzitter van de Europese Raad. Ik weet dat bijna de helft van u voor de eerste keer in dit Parlement is gekozen. Gezamenlijk geeft u allen een stem aan vijfhonderd miljoen Europeanen. Er wordt veel van u verwacht. Hoe komen wij daar? Europa moet samenwerken en als collectief optreden. Wij moeten leiderschap tonen en ons aan onze beloften houden. Europa is van cruciaal belang om anderen bij een internationale overeenkomst te betrekken. In de hele wereld moeten wij een prijs op emissies zetten. Wij moeten beginnen met nationale CO belasting en emissiehandel. De milieuvriendelijke alternatieven zullen dan vanzelf naar voren komen. Als de prijs van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt vastgesteld zonder rekening te houden met de klimaatgevolgen, dan zal de opwarming van de aarde voortduren. Er zullen dan geen alternatieven komen. Maatregelen om energie-efficiëntie te vergroten zullen dan niet lonend zijn. Dat is echter niet voldoende. Wij moeten een breder antwoord vinden op de vraag “hoe?”. Het is niet toereikend om emissies te beperken in een groep landen die vrijwillige afspraken maakt over reducties, maar die samen verantwoordelijk zijn voor slechts 30 procent van de emissies. Het is ook niet toereikend om oplossingen te hebben die slechts gebaseerd zijn op beperkingen in de meest ontwikkelde landen. Zelfs al zouden de zogeheten bijlage I-landen hun emissies tot nul reduceren, dan zouden de snel toenemende emissies van de ontwikkelingslanden ons nog steeds boven de tweegradendoelstelling brengen. Daarom moeten wij spreken over de financiering van investeringen in de ontwikkelingslanden. Wij moeten een snelle technologische overgang waarborgen en ervoor zorgen dat ook de ontwikkelingslanden verplichtingen aangaan om de ontwikkeling waar zij nu voor staan te sturen. Wij moeten daarom ook van de landen buiten de Europese Unie verplichtingen op de middellange termijn eisen. De verantwoordelijkheid van enkelen moet nu de verantwoordelijkheid van allen worden. Ik weet dat het Europees Parlement zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Zweedse voorzitterschap ziet u als onze bondgenoten. Wij willen nu het verhaal schrijven over de wijze waarop het klimaatgevaar werd afgewend en wij willen die samen met u schrijven. Mijnheer de Voorzitter, geachte leden, de economische en financiële crisis verspreidde zich in enkele weken als een lopend vuur over de wereld. Enkelen hadden gewaarschuwd, maar voor de meesten kwam zij als een verrassing, vooral haar omvang en diepte. In een mondiale wereld verspreiden ook problemen zich snel. De kracht van de neergang is zodanig dat niemand een wondermiddel heeft om er snel uit te komen. Gecoördineerde actie van de kant van de Europese Unie is het beste instrument dat wij hebben om de uitdagingen van de crisis aan te gaan. Er is echter nog veel wat mis kan gaan. In deze omstandigheden is de Europese Unie erin geslaagd leiderschap te tonen om ons door deze tijd van beproevingen te loodsen. Wij hebben afspraken gemaakt over garanties en regels om de banken te steunen. Wij hebben afspraken gemaakt over een gemeenschappelijk herstelplan om de economie te stimuleren. President Sarkozy en het Franse voorzitterschap hebben een belangrijke rol in dit werk gespeeld, maar ik wil er op wijzen dat ook het Europees Parlement een drijvende kracht was. Nu moeten wij het najaar besteden aan het bespreken van verdere maatregelen om ons door de crisis te loodsen. De economische situatie blijft moeilijk en de overheidsfinanciën staan nu in alle lidstaten onder druk. Volgens prognoses van de Commissie zal het tekort in de Europese Unie volgend jaar de 80 procent van het bbp overstijgen. Wij mogen onze ogen daar niet voor sluiten en net doen alsof het geen probleem is. In deze situatie mogen wij ook niet vergeten dat zich achter deze cijfers mensen bevinden die zich zorgen maken over hun baan en zich afvragen hoe zij hun huis nog kunnen betalen en hun levensstandaard kunnen behouden. Het is aan ons om antwoord op hun vragen te geven.. Als miljoenen Europeanen hun baan verliezen en worden uitgesloten, dan komt onze hele welvaart in gevaar, en dat in een tijd waarin onze welvaart al onder grote druk staat. Wij leven langer, terwijl wij korter werken en minder kinderen krijgen. Als deze trend zich voortzet, dan zullen er over vijftig jaar in Europa twee keer zo veel ouderen als kinderen zijn. Wat kunnen wij daaraan doen? Wij moeten het vertrouwen in de financiële markten herstellen. Wij moeten snel voor doeltreffend toezicht zorgen om te voorkomen dat dergelijke crises in de toekomst plaatsvinden. Het Zweedse voorzitterschap streeft ernaar dat hierover eind dit jaar overeenstemming in de Raad wordt bereikt. Wij rekenen op uw hulp om dit snel en definitief te bereiken. Onze burgers zullen het niet accepteren dat belastingopbrengsten herhaaldelijk worden gebruikt om financiële instellingen die zich onverantwoordelijk hebben gedragen te redden. Wij moeten ons snel van de toenemende overheidstekorten verlossen door een gecoördineerde en een geleidelijke terugkeer naar de regels van het stabiliteitspact. Anders zullen kortstondige onevenwichtigheden worden gevolgd door chronische tekorten. Dan wachten ons grote bezuinigingen, zoals nu al realiteit is in delen van de Europese Unie en waar wij eerder ervaring mee hebben gehad in Zweden. Dan wachten ons massawerkloosheid, sociale onrust en een toenemende belastingdruk. Ik spreek u toe in een tijd vol uitdagingen. Zelden heeft de Europese samenwerking voor beproevingen gestaan die zo zwaar en verscheiden waren. Op de korte termijn hebben wij de ambitie om een soepele overgang te waarborgen naar een nieuw verdrag: het Verdrag van Lissabon. Nu en op de iets langere termijn moeten wij doorgaan met het beheersen van de economische en financiële crisis. Onder het oppervlak dreigt echter een groeiende klimaatcrisis die op de lange termijn onze grootste uitdaging is. Wij moeten een sociale dimensie in het Europees beleid waarborgen, die gebaseerd is op gezonde overheidsfinanciën en meer mensen op de arbeidsmarkt. Dat is verreweg de beste manier om ons welvaartssysteem veilig te stellen. Ik weet dat dit vooral hier in het Europees Parlement een heel belangrijke zaak is. Het is onhoudbaar dat drie op de tien Europeanen in de werkzame leeftijd van de arbeidsmarkt worden uitgesloten. Ons doel moet een actief arbeidsmarktbeleid zijn dat samen met goed functionerende systemen voor sociale zekerheid op doeltreffende wijze voor verandering kan zorgen. Wij moeten de inzetbaarheid en mogelijkheden van individuen op de arbeidsmarkt verbeteren. Daarnaast moeten wij werklozen activeren en reactiveren. Hoe meer mensen aan het werk zijn hoe meer steun er beschikbaar is voor mensen die werkloos zijn. Wij moeten ons ook richten op hervormingen, modernisering en aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid. De wereld buiten de Europese Unie staat niet stil. Zij gaat in volle vaart vooruit. Dat moeten wij erkennen en aanvaarden. Een herziening van de Lissabonstrategie van de Europese Unie kan bijdragen aan een noodzakelijke hervormingsagenda. Wij zullen dit debat in het najaar beginnen. In het spoor van de economische crisis bespeuren wij een trend naar toenemend protectionisme. De WTO bevestigt dat het aantal handelsbeperkende maatregelen de afgelopen drie maanden aanzienlijk is toegenomen. Daarom verwelkom ik de overeenkomst van L’Aquila over een herstart van de Doharonde om ervoor te zorgen dat de landen in de wereld opnieuw de vrijhandelsvriendelijke weg inslaan waarvan wij weten dat die ons op de lange termijn allemaal voordeel biedt. Het doel moet een Europese Unie zijn die sterker uit deze crisis komt. Mijnheer de Voorzitter, geachte leden, wanneer ik door Zweden reis en over Europese samenwerking spreek, dan krijg ik weinig vragen over de Europese instellingen. De vragen gaan eerder over kromme komkommers, pruimtabak en andere alledaagse zaken. Desalniettemin is het institutionele kader belangrijk, omdat dat bepaalt wat wij kunnen doen en op welke terreinen. Daarom is de ratificatie van het Verdrag van Lissabon van groot belang. Het Verdrag maakt de Europese Unie democratischer, transparanter, effectiever en invloedrijker op het internationale toneel. Het allerbelangrijkst is echter het feit dat er met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een eind komt aan een fase van navelstaren in de Europese samenwerking. Het wordt tijd dat de Europese Unie naar buiten en vooruit kijkt. Het Zweedse voorzitterschap is bereid al het voorbereidende werk te doen om een soepele overgang naar een nieuw verdrag te waarborgen, maar daarvoor moet het Verdrag natuurlijk door alle lidstaten worden geratificeerd. Laten wij hopen dat dit in de komende maanden gebeurt. De internationale criminaliteit neemt steeds sterker toe. Criminele netwerken zijn voor hun criminele activiteiten niet meer aan nationale grenzen gebonden. Wij kunnen zien hoe de drugs- en mensenhandel zich uitbreiden. Dat is een bedreiging voor onze democratische waarden en onze burgers. Tegelijkertijd is de vrijheid om zich vrij over onze grenzen te bewegen – om in een ander EU-land te studeren, werken en leven – fundamenteel voor onze gemeenschap. Nieuwe tijden vragen echter om nieuwe antwoorden. Daarom stellen wij dit najaar een nieuw programma over dit onderwerp op: het Stockholmprogramma. Dat zal de instrumenten aanscherpen die voor veiligheid in de Europese Unie zorgen en georganiseerde misdaad en terrorisme bestrijden. Tegelijkertijd zullen wij een beter evenwicht creëren tussen deze instrumenten en de maatregelen die rechtszekerheid waarborgen en de rechten van het individu beschermen. Het programma zal ook waarborgen dat degenen die asiel zoeken in de Europese Unie te maken krijgen met een gemeenschappelijk en rechtszeker systeem met meer consistentie in de wijze waarop zij worden opgevangen en hun asielverzoek wordt bekeken en meer consistentie met betrekking tot het terugkeerbeleid. De droom van een toekomst in Europa is voor veel mensen heel groot. Tegelijkertijd wordt de bevolking steeds ouder. Een flexibel systeem voor arbeidsimmigratie kan deze twee realiteiten samenbrengen. Mijnheer de Voorzitter, geachte leden, ruim vijftig jaar geleden legden zes landen het fundament voor Europese samenwerking. Nu zijn wij met 27 landen. Wij zijn sterker en invloedrijker geworden en ook welvarender en diverser. Europa is rijker geworden. Als gevolg daarvan zijn wij ook beter uitgerust om zowel de mogelijkheden van de mondialisering te benutten als de uitdagingen ervan aan te gaan. Samen staan wij sterk. Eén ding is duidelijk: als het Zweedse voorzitterschap wil slagen in de vele uitdagingen die voor hem liggen, dan moeten wij nauw met u samenwerken - u die in het hart van de Europese democratie werkt. Wij hopen op uw steun en samenwerking en op uw bereidheid om de uitdagingen samen met ons aan te gaan. Wij hebben het over “onderhandelingen” over het lidmaatschap. Uiteindelijk gaat het lidmaatschap echter over het delen van gemeenschappelijke waarden en het nakomen van gemeenschappelijke regels. Dat wordt nu overwogen door degenen die buiten staan - van Reykjavik tot Ankara via de Westelijke Balkan. Beide leiders op Cyprus staan voor de historische kans om een oplossing te vinden om het eiland, dat al veel te lang gedeeld is, te herenigen. Voor degenen in de Europese Unie bestaat de verleiding om de toetredingsprocedure een gelegenheid te laten zijn om langlopende geschillen op te lossen. In die gevallen moeten wij oplossingen vinden die voor beide partijen goed zijn en nieuwe wegen openen. Anders brengen wij onze vooruitgang, ons doel van voortdurende Europese integratie, in gevaar. Het Zweedse voorzitterschap zal werken aan het bevorderen van het uitbreidingsproces overeenkomstig de verplichtingen die de Europese Unie is aangegaan en alleen op basis van de geldende criteria. Wij zullen als een optreden. Mijnheer de Voorzitter, geachte leden, kracht en invloed betekenen ook internationale verantwoordelijkheid die wij nog steeds op ons willen nemen. Dat brengt de plicht met zich mee om die verantwoordelijkheid in ieders belang te gebruiken. De Europese Unie moet werken aan vrede, vrijheid, democratie en mensenrechten. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de armste en kwetsbaarste landen in de wereld te steunen, de verantwoordelijkheid om de millenniumdoelstellingen van de VN te realiseren. Wij hebben ook de verplichting om het werk van de VN op andere terreinen te steunen, samen te werken met onze strategische partners, betrokken te zijn bij de crisishaarden in de wereld, of het nu het vredesproces in het Midden-Oosten is of Iran, Afghanistan, Pakistan, Noord-Korea of de grote uitdagingen op het Afrikaanse continent. Wij hebben echter ook een verantwoordelijkheid voor regionale initiatieven als de Mediterrane Unie en het Oostelijke Partnerschap, die voor stabiliteit en samenwerking zorgen tussen buurlanden met verschillende omstandigheden. Ik ben vooral dankbaar voor de stimulerende rol van het Europees Parlement met betrekking tot de samenwerking rond de Oostzee. Het Parlement heeft al in 2005 een ontwerpstrategie voor deze regio gepresenteerd. Wij hopen nu dat dit initiatief kan worden bekroond met de aanneming van een Oostzeestrategie op de bijeenkomst van de Europese Raad in oktober. De conflicten op de Balkan in de jaren negentig betekenden het begin van de betrokkenheid van de Europese Unie als crisisbeheerser – een betrokkenheid die voortdurend toeneemt. Vandaag de dag is de Europese Unie betrokken bij een tiental vredesinitiatieven in de wereld. In deze tijd kloppen de problemen in de wereld aan de deur van de Europese Unie. In de hele wereld – en niet het minst in onze nabijheid – is de hoop van veel mensen op hun eigen ontwikkeling verbonden met onze samenwerking. Laat ons samen hun verwachtingen waarmaken. Mijnheer de Voorzitter, geachte leden, de Europese samenwerking heeft ervoor gezorgd dat ons continent vandaag in vrede en welvaart leeft, in vrijheid en stabiliteit. Wij hebben open grenzen en een sociaal model dat een markteconomie combineert met zorg voor elkaar. Dit is ons gezamenlijk Europa. Onze burgers willen echter ook weten dat Europa ideeën heeft voor de toekomst en dat onze samenwerking niet alleen een historische betekenis heeft maar ook op de toekomst is gericht. Daarom hebben wij als gekozen volksvertegenwoordigers de verantwoordelijkheid om te vertellen wat wij met Europa willen. Laat mij u zeggen hoe ik de toekomst van Europa zie. Ik wil een Europa zien dat zich met kracht inzet voor democratie, vrede, vrijheid en mensenrechten op het internationale toneel en dat durft op te treden op het gebied van buitenlands beleid. Onder ons bevinden zich mensen die weten hoe het is om zonder democratie en vrijheid te leven en dat geeft ons de geloofwaardigheid om op te treden. Wanneer wij over de geschiedenis van de Europese Unie spreken, wijzen wij er meestal op dat de samenwerking het fundament heeft gelegd voor vrede in een Europa dat zo vaak gekenmerkt werd door het tegenovergestelde. Ik wil u vertellen dat mijn grootvader een Zweedse soldaat was die aan de Noorse grens gelegen lag tijdens de Tweede Wereldoorlog – een oorlog waarin Zweden neutraal was. Het dichtste dat mijn vader bij de oorlog kon komen was het af en toe opvangen van een glimp ervan, van een veilige afstand. Dat was lange tijd ook de relatie van Zweden tot Europa: van een afstand observerend. Ik wil een Europa zien dat de leiding neemt in de strijd tegen klimaatbedreigingen, die de verleiding weerstaat om te concurreren op basis van een industrie die niet betaalt voor de emissies die ons klimaat verstoren en die voor prikkels zorgt om groene technologie lonend te maken, zodat onze kinderen en kleinkinderen de natuur zullen beleven zoals wij die kennen. Ik wil een Europa zien dat zijn verantwoordelijkheid neemt voor de economie. mag niet het enige motto zijn. Het mag ook niet zo zijn dat winsten privaat zijn en verliezen nationaal. Laat ons onze overheidsfinanciën opnieuw opbouwen, gezonde financiële markten reguleren en de economische hervormingen waarborgen die wij nodig hebben voor groei en een industrie die ook in de toekomst concurrerend kan zijn. Ik wil een Europa zien dat zijn sociale model verder ontwikkelt, een Europa dat een goed functionerend welvaartssysteem combineert met groei, met sociale cohesie, een Europa dat door werk, ondernemingszin en gezonde overheidsfinanciën ruimte creëert om onze welvaartsmodellen te behouden en te ontwikkelen met het beste voor al onze burgers voor ogen. Ik wil een Europa zien dat zich niet laat verleiden door de kortzichtige kruistochten van het protectionisme, een Europa dat waakt over de interne markt, die de basis van onze communautaire samenwerking vormde, en die goederen en diensten vrij over onze grenzen laat stromen ten gunste van onszelf en de rest van de wereld. Ik wil een Europa zien dat nederig tegenover verschillen staat, dat openstaat voor de argumenten van anderen en dat een sterke wil heeft om compromissen te vinden, en dat allemaal om het algemeen belang te dienen. Een dergelijk Europa zal te allen tijde sterk zijn. Mijnheer de Voorzitter, geachte leden, het is een eer voor mij om hier voor u te staan en de Europese democratie te vertegenwoordigen. Velen hebben tegen mij gezegd dat dit het moeilijkste voorzitterschap in jaren zal worden. Er zijn veel uitdagingen en wij moeten ons voorbereiden op het onverwachte. Velen vragen zich af of een land met de omvang van Zweden deze verantwoordelijkheid kan dragen. Niet alleen, maar samen kunnen wij deze uitdagingen aangaan. Laat ons dat doen met visie en daadkracht, met inzet en moed. Europa heeft dat nodig. De mensen in Europa hebben dat nodig. Het Europese project gaat om de droom om de problemen van mensen samen op te lossen. Die droom maakt Europa sterk. Dit jaar, 2009, is een cruciaal jaar voor de Europese samenwerking. Wij hebben nu de kans de volgende stap te nemen. Het Zweedse voorzitterschap is klaar om die uitdaging aan te gaan. Laten wij die samen aangaan! Terwijl Europa na de Tweede Wereldoorlog in puin lag, was Zweden onaangetast. Wij waren economisch rijker, maar arm in Europese saamhorigheid. Twintig jaar geleden werd het prikkeldraad tussen Oostenrijk en Hongarije doorgeknipt, viel de Berlijnse Muur en veranderde Europa bijna in één klap. Een aantal landen begon toen aan de reis die ertoe leidde dat er nu 27 landen in dit Parlement zijn vertegenwoordigd. Zweden was een van die landen. Als je laat begint, heb je tijd nodig om anderen in te halen. In de tweede helft van de jaren tachtig begon in Zweden het politieke engagement met Europa zich te ontwikkelen. Langzaam groeide het besef van Zwedens nabijheid en afhankelijkheid van Europa. De minister van Buitenlandse Zaken van Zweden, Carl Bildt, speelde een cruciale rol in het werk om Zweden bij de Europese samenwerking te betrekken, met andere woorden om openheid, mondialisering en vrijhandel te omarmen. Hij werd gedreven door de vaste overtuiging dat Zweden in Europa thuishoort. Achttien jaar geleden vroegen wij het lidmaatschap van de Europese Unie aan. Uiteindelijk waren wij ervan overtuigd geraakt dat ons leven en onze toekomst het best gediend waren met samenwerking en in gemeenschap met anderen, dat wij iets bij konden dragen en dat wij veel te leren hadden. Wij waren niet langer bang om samen te werken. Wij durfden een deel van Europa te zijn. Deze voor Zweden revolutionaire jaren vanaf medio jaren tachtig liepen parallel met een vergroting van mijn eigen politieke betrokkenheid. Ik verlangde hevig naar Europa, net als veel Zweedse politici van mijn generatie. Ik herinner mij hoe ik als jong en pas gekozen lid van het Zweedse parlement werd uitgenodigd om het Europees Parlement te bezoeken. Dat was een teken van de openheid en toegankelijkheid van het Parlement, ondanks het feit dat Zweden toen geen lid was van de Europese Unie."@nl3
". Panie przewodniczący, panie i panie posłowie! Po pierwsze, chciałbym pogratulować państwu wyboru nowego przewodniczącego. Cieszę się, że będę pracować z Jerzym Buzkiem w czasie szwedzkiej prezydencji – i oczywiście także później. Kilka lat później, w 1997 roku, po przystąpieniu Szwecji do Unii zaangażowałem się w tworzenie młodzieżówki PPE, Młodzieży Europejskiej Partii Ludowej, i zostałem jej pierwszym przewodniczącym. To pozwoliło mi przekonać się, jak współpraca europejska wygląda w praktyce. Razem szukaliśmy europejskich rozwiązań dla europejskich problemów. Poznaliśmy nie tylko siebie nawzajem, ale także swoją historię i kulturę. Dzięki temu poznałem stolice Europy – nie potrafię zliczyć kościołów w Europie, które wtedy odwiedziłem. W ciągu 20 lat Szwecja przeistoczyła się z chłodnego obserwatora w aktywnego uczestnika współpracy europejskiej. To z kolei wpłynęło na obywateli Szwecji. Dziesięć lat temu jeden na trzech Szwedów uważał, że członkostwo w UE jest dobre dla kraju, ale tyle samo miało przeciwne zdanie. Dziś się to zmieniło. Niemal dwóch na trzech Szwedów uważa, że członkostwo w UE jest dobre dla Szwecji. W czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego głosowało ponad 45 procent Szwedów. To o osiem procent więcej niż w 2004 roku i powyżej średniej w Europie. Dziś Szwecja jest krajem, który docenia i uznaje członkostwo w UE za pozytywne. Ocknęliśmy się trochę za późno, ale ciężko pracowaliśmy by dogonić resztę. To zwycięstwo nas wszystkich wierzących we współpracę europejską. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie! Postawiono nam pytanie o przyszłość naszego pokolenia – jest to problem społeczny, który w przeciwieństwie do innych narasta powoli – w dodatku w niedobrym kierunku. Nasza planeta ma gorączkę. Jej temperatura wzrasta i naszym obowiązkiem jest zacząć działać. Lodowa pokrywa Grenlandii codziennie kurczy się o ponad 100 kilometrów kwadratowych. Lodowa pokrywa w Zachodniej Arktyce topnieje w coraz szybszym tempie. Wiemy, że same tylko kurczące się lody Grenlandii mogą spowodować podniesienie się poziomu mórz o dwa metry. Skutki będą dramatyczne. Jeśli światowy poziom morza podniesie się zaledwie o metr, setki milionów ludzi w samej Azji będą zmuszone do opuszczenia domów. Najbardziej zagrożeni są obywatele Bangladeszu, wschodnich Chin i Wietnamu. Będą też inne poważne konsekwencje. Zmieni się pogoda, grozi nam wyginięcie wielu gatunków flory i fauny. Tak się stanie, nawet jeśli pozostaniemy przy ustalonym przez ONZ celu 2°C, który w ubiegłym tygodniu w L’Aquili został poparty zarówno przez G8, jak i forum największych gospodarek świata. Naszemu klimatowi zagraża zarówno stosowanie przez nas paliw kopalnych, jak i nasza zależność od nich. To zła wiadomość. Zatem jaka jest ta dobra? Czas działa na naszą korzyść, chociaż mamy go niewiele. Ale musimy działać teraz. Mamy już wszystko czego nam potrzeba, by zwiększyć wykorzystywanie energii i technologii ze źródeł odnawialnych w celu poprawy efektywności energetycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) ponad połowę środków gwarantujących, że cel 2°C nie zostanie przekroczony, można pozyskać dzięki wykorzystaniu technologii, którą już dysponujemy. Ponadto środki przeciwdziałania zmianie klimatu mają bardzo pożyteczne skutki uboczne – skutki, które same w sobie uświęcają środki. Gdy zużywamy mniej energii, oszczędzamy pieniądze. Poprawimy stan finansów publicznych, a jednocześnie gospodarstwa domowe będą dysponowały większymi zasobami. Gdy zainwestujemy w energię ze źródeł odnawialnych, poprawimy nasze bezpieczeństwo energetyczne. Będziemy mniej zależni od importu z państw nierzadko niestabilnych politycznie i ekonomicznie. Nasze inwestycje w gospodarkę ekologiczną stworzą nowe możliwości zatrudnienia i będą napędzać wzrost w nadchodzących dziesięcioleciach. Chciałbym podać konkretny przykład. W styczniu wiele państw UE odczuło skutki kryzysu gazowego na Ukrainie. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z Prezydentem Juszczenką, jak można spróbować przeciwdziałać temu, by podobna sytuacja nie zaistniała ponownie. Jednocześnie ważne jest, byśmy potrafili zmienić nasz punkt widzenia. Gdyby Ukraina zainwestowała w efektywność energetyczną, by ten kraj osiągnął poziom identyczny jak Czechy czy Słowenii, ilość zaoszczędzonej energii odpowiadałaby ogólnej ilości gazu importowanego przez to państwo z Rosji na potrzeby własne. Ukraina mogłaby wtedy w pełni uniezależnić się od importu gazu z Rosji i zaoszczędzić duże kwoty – jedynie dzięki poprawie własnej efektywności energetycznej. Tutaj musimy upatrywać rozwiązań dla problemów dotyczących zmiany klimatu. Dwanaście lat temu w Kioto powstała koalicja dobrej woli. Jednak dobrowolne porozumienia to nie wszystko. Jeśli ma nam się udać osiągnięcie międzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu, to droga z Kioto do Kopenhagi musi oznaczać zamianę koalicji dobrej woli na obowiązek nas wszystkich. To dla mnie zaszczyt, że mogę zwracać się do Parlamentu Europejskiego jako urzędujący przewodniczący Rady Europejskiej. Wiem, że niemal połowa z państwa została wybrana do tego zgromadzenia po raz pierwszy. Wspólnie są państwo głosem 500 milionów Europejczyków. Wiele się od państwa oczekuje. Jak to osiągnąć? Europa musi działać razem i wspólnie. Musimy udowodnić naszą przywódczą rolę i dotrzymywać obietnic. Europa odgrywa wiodącą rolę w nakłanianiu innych do przystąpienia do międzynarodowego porozumienia. Musimy ustalić ogólnoświatową cenę emisji. Musimy zacząć stosować krajowe opłaty za emisję dwutlenku węgla i handel emisjami. Wtedy pojawią się alternatywy przyjazne dla środowiska naturalnego. Jeśli cena za wykorzystywanie paliw kopalnych będzie ustalana bez uwzględnienia wpływu na klimat, globalne ocieplenie będzie postępować. Nie będzie alternatywy. Środki zwiększania efektywności energetycznej nie będą ekonomicznie opłacalne. To jednak nie wystarczy. Musimy szerzej odpowiedzieć na pytanie „jak”?’. Nie wystarczy ograniczenie emisji w grupie państw, które dobrowolnie wyrażają zgodę na ich zmniejszenie, ale razem produkują zaledwie 30% emisji. Nie wystarczy też dysponować rozwiązaniami opartymi wyłącznie na ograniczeniach w państwach najbardziej uprzemysłowionych. Nawet jeśli kraje wymienione w załączniku I zmniejszyłyby swoje emisje do zera, gwałtownie wzrastające emisje z krajów rozwijających się nadal stawiałyby nas powyżej celu 2°C. Właśnie dlatego musimy omówić finansowanie inwestycji w krajach rozwijających się. Musimy zagwarantować szybki transfer technologii i musimy zadbać, aby kraje rozwijające się również zobowiązały się do kontrolowania postępu, do którego aktualnie zmierzają. Ponadto w perspektywie średnioterminowej musimy także uzyskać jasne zobowiązanie od państw spoza Europy. Odpowiedzialność niewielu musi teraz stać się odpowiedzialnością wszystkich. Wiem, że Parlament Europejski weźmie na siebie ten obowiązek. Szwedzka prezydencja uważa państwa za swego sojusznika. Dziś chcemy zacząć snuć opowieść o tym, jak zażegnano niebezpieczeństwo zmian klimatu i chcemy to zrobić razem z państwem. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie! Kryzys gospodarczy i finansowy rozprzestrzenił się po świecie lotem błyskawicy zaledwie w kilka tygodni. Niektórzy ostrzegali, ale większość była zaskoczona, zwłaszcza jego zasięgiem i nasileniem. W globalnym świecie problemy szybciej rozprzestrzeniają się na innych. Kryzys jest tak silny, że nikt nie ma nań cudownego lekarstwa. Skoordynowane działania ze strony UE to najlepsze narzędzie do pokonania wyzwań związanych z kryzysem. Poza tym wiele może jeszcze się nie udać. W tym okresie próby UE udało się udowodnić swoją przywódczą rolę. Uzgodniliśmy gwarancje i zasady wsparcia banków. Ustaliliśmy wspólny plan naprawy stymulujący gospodarkę. Prezydent Sarkozy i francuska prezydencja odegrali ważną rolę w tych działaniach, ale chciałbym też podkreślić, że siłą napędową był Parlament Europejski. Jesienią musimy omówić dalsze środki, które przeprowadzą nas przez kryzys. Sytuacja gospodarcza nadal jest trudna, a finanse publiczne we wszystkich państwach członkowskich są dziś napięte. Według prognoz Komisji deficyt w UE przekroczy w przyszłym roku 80% PKB. Nie możemy zamykać oczu i udawać, że to nie problem. Przy tym wszystkim nie wolno nam też zapominać, że za liczbami kryją się ludzie, którzy martwią się o swoją pracę i zastanawiają się, jak zdołają zapłacić za mieszkanie oraz utrzymać standard życia. Naszym zadaniem jest im odpowiedzieć. Gdy miliony Europejczyków stracą pracę i ulegną wykluczeniu zagrożony będzie cały nasz dobrobyt i to w czasach, gdy nasz dobrobyt już znajduje się pod wielką presją. Żyjemy dłużej, ale jednocześnie krócej pracujemy i mamy mniej dzieci. Jeśli ta tendencja się utrzyma, za 50 lat w Europie będzie dwa razy więcej ludzi starszych niż dzieci. Co więc możemy zrobić? Musimy przywrócić zaufanie do rynków finansowych. Musimy szybko ustanowić efektywny nadzór, by w przyszłości zapobiec podobnemu kryzysowi. Szwedzka prezydencja będzie działać na rzecz osiągnięcia w Radzie porozumienia w tej sprawie do końca tego roku. Mamy nadzieję na państwa pomoc w szybkim i definitywnym załatwieniu tej sprawy. Nasi obywatele nie zgodzą się na ponowne wykorzystanie dochodów z opodatkowania na ratowanie instytucji finansowych, które postąpiły nieodpowiedzialnie. Musimy się szybko wydobyć z rosnącego deficytu publicznego poprzez skoordynowaną strategię wyjścia i stopniowy powrót do zasad paktu stabilności. W innym razie krótkoterminowemu brakowi równowagi będą towarzyszyły chroniczne deficyty. Czekają nas duże cięcia, które w pewnych częściach UE są już faktem; a w Szwecji mamy w tym duże doświadczenie. Czeka nas masowe bezrobocie, niepokoje społeczne i rosnące obciążenie podatkowe. Występuję przed państwem w czasie stanowiącym wyzwanie. Współpraca w UE rzadko bywała wystawiana na tak trudne próby, próby o tak złożonym charakterze. Nasz najbliższy cel to zagwarantowanie łagodnego przejścia na nowy traktat – traktat lizboński. Teraz i w najbliższej przyszłości musimy nadal kontynuować działania zmierzające do pokonania kryzysu gospodarczego i finansowego. Blisko czai się niebezpieczeństwo narastania kryzysu klimatycznego, który w perspektywie długoterminowej jest największym wyzwaniem, z jakim jak dotąd przyszło nam się zmierzyć. Musimy zagwarantować społeczny wymiar polityki europejskiej oparty na zdrowych finansach publicznych i wprowadzeniu na rynek pracy większej liczby osób. Jest to najlepszy sposób na gwarantowanie naszego systemu opieki społecznej. Wiem, że jest to temat ważny nie tylko w Parlamencie Europejskim. Wykluczenie z rynku pracy trzech na dziesięciu Europejczyków jest przejawem braku równowagi. Naszym celem musi być aktywna polityka rynku pracy, która przy dobrze funkcjonujących systemach zabezpieczenia społecznego pozwala na efektywne zarządzanie zmianą. Musimy wzmocnić zdolność do zatrudnienia jednostek i zagwarantować obywatelom dostęp do rynku pracy. Co więcej, musimy uaktywniać i przekwalifikowywać bezrobotnych. Więcej osób pracujących to większe wsparcie dla tych, którzy nie pracują. Musimy się też skupić na reformach, modernizacji i adaptacji do nowej rzeczywistości. Świat poza UE nie stoi w miejscu. Idzie naprzód w zastraszającym tempie. Powinniśmy to przyjąć do wiadomości i zaakceptować. Analiza strategii lizbońskiej UE może się przyczynić do opracowania programu niezbędnych reform. Debatę nad tym rozpoczniemy jesienią. W następstwie kryzysu gospodarczego pojawiają się koncepcje większego protekcjonizmu. Światowa Organizacja Handlu potwierdza, że w ostatnich trzech miesiącach znacząco zwiększyła się liczba środków ograniczających handel. W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję porozumienie z L’Aquili w sprawie ponownego rozpoczęcia dauhańskiej rundy rokowań – w celu zagwarantowania, że świat ponownie wkroczy na drogę sprzyjającą wolnemu handlowi, co bez wątpienia przyniesie nam wszystkim długoterminowe korzyści. Chodzi o to, aby UE wyszła z tego kryzysu silniejsza. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie! Gdy jeżdżę po Szwecji i rozmawiam o współpracy w UE, pada niewiele pytań o instytucje UE. Pytania dotyczą głównie kształtu ogórków, tabaki i innych spraw dnia codziennego. Mimo to ramy instytucjonalne są ważne, ponieważ określają, co możemy zrobić i w jakich obszarach. Dlatego właśnie ratyfikacja traktatu lizbońskiego jest tak istotna. Traktat sprawi, że UE będzie bardziej demokratyczna, bardziej przejrzysta, bardziej efektywna i bardziej wpływowa na arenie międzynarodowej. Najważniejsze jest jednak to, że wejście w życie traktatu lizbońskiego zamknie rozdział poświęcony skupianiu się UE na współpracy wewnętrznej. Teraz jest pora na to, by UE patrzyła na zewnątrz i w przyszłość. Szwedzka prezydencja jest przygotowana do przeprowadzenia działań przygotowawczych mających na celu przejście na nowy traktat, ale oczywiście wymaga to ratyfikowania traktatu przez wszystkie państwa członkowskie. Miejmy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach stanie się to rzeczywistością. Przestępczość międzynarodowa coraz bardziej przybiera na sile. Działalności sieci przestępczych nie ograniczają już granice państwowe. Widzimy jak szerzy się handel narkotykami i ludźmi. Jest to zagrożenie dla naszych wartości demokratycznych i dla naszych obywateli. Jednocześnie swoboda przekraczania granic ma podstawowe znaczenie dla naszej wspólnoty – swoboda studiowania, pracy i życia w innym państwie UE. Nowe czasy wymagają odpowiedzi na nowe pytania. W związku z tym jesienią tego roku przygotujemy nowy program w tym zakresie, który zostanie nazwany programem sztokholmskim. Program sztokholmski usprawni instrumenty zapewniające bezpieczeństwo w UE i wykorzystywane do walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Jednocześnie wypracujemy większą równowagę pomiędzy tymi instrumentami a środkami, które gwarantują pewność prawną i które chronią prawa jednostek. Równowaga ta zagwarantuje również, że osoby starające się o azyl w UE będą miały do czynienia ze wspólnym, prawnie stabilnym systemem, z większą spójnością procedury przyjmowania i weryfikowania wniosków o udzielenie azylu, a także większą spójnością w dziedzinie polityki repatriacji. Wielu ludzi marzy o przyszłości w Europie. Jednocześnie ludność Europy coraz bardziej się starzeje. Elastyczny system dotyczący pracowników migrujących pogodziłby te dwa fakty. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie! Niewiele ponad 50 lat temu sześć państw stworzyło podstawy współpracy europejskiej. Teraz jest ich 27. Zyskaliśmy na sile i wpływach, jesteśmy bogatsi i bardziej zróżnicowani. Europa wzbogaciła się. Dzięki temu możemy lepiej korzystać z możliwości, jakie daje nam globalizacja i pokonywać związane z nią wyzwania. W jedności siła. Jedno jest oczywiste. Jeśli szwedzka prezydencja ma pomyślnie stawić czoła stojącym przed nią wyzwaniom, musimy współpracować z państwem, czyli z tymi którzy pracują w samym sercu europejskiej demokracji. Mamy nadzieję na państwa poparcie i współpracę oraz na to, że podejmą państwo wyzwania razem z nami. Mówimy o „negocjacjach” w sprawie członkostwa. Ostatecznie jednak członkostwo to wspólne wartości i przestrzeganie wspólnych zasad. Aktualnie zastanawiają się nad tym ci z zewnątrz – od Reykjaviku po Ankarę przez Bałkany Zachodnie. Dwóch przywódców Cypru ma historyczną szansę uzgodnienia rozwiązania, które doprowadzi do zjednoczenia zbyt długo podzielonej wyspy. Jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne kusi nas, aby proces przyjmowania członków stał się okazją do rozstrzygnięcia zadawnionych konfliktów. W takich przypadkach musimy znaleźć rozwiązania, które przyniosą korzyści obu stronom i otworzą przed nimi nową drogę. W przeciwnym przypadku zagrożony będzie postęp realizacji celu, jakim jest dalsza integracja europejska. Szwedzka prezydencja podejmie działania na rzecz rozwoju procesu rozszerzenia zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez UE i ściśle w oparciu o odpowiednie kryteria. Będziemy działać jak „uczciwy pośrednik”. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie! Siła i wpływy pociągają za sobą odpowiedzialność międzynarodową, którą wciąż próbujemy udźwignąć. Towarzyszy jej obowiązek wykorzystywania tej odpowiedzialności w najlepiej pojętym ogólnym interesie. UE musi podejmować działania na rzecz pokoju, wolności, demokracji i praw człowieka. Ponosimy odpowiedzialność za wspieranie najuboższych i najsłabszych krajów świata, za osiągnięcie milenijnych celów rozwoju ONZ. Odpowiadamy też za wspieranie działań ONZ w innych regionach, za współdziałanie z naszymi partnerami strategicznymi, angażowanie się w punktach zapalnych światowego kryzysu – czy to w proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, w Iranie, Afganistanie, Pakistanie, Korei Północnej, czy w wielkie wyzwania na kontynencie afrykańskim. Odpowiadamy jednak także za inicjatywy regionalne takie, jak Unia dla Śródziemnomorza i partnerstwo wschodnie, które gwarantują stabilizację i współpracę pomiędzy krajami sąsiednimi, w których sytuacja jest różna. Jestem szczególnie wdzięczny Parlamentowi Europejskiemu za jego przywódczą rolę w dziedzinie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Parlament przedstawił projekt strategii dla regionu już w 2005 r. Teraz mamy nadzieję, że ukoronowaniem tej inicjatywy może być przyjęcie strategii dla regionu Morza Bałtyckiego na październikowym posiedzeniu Rady Europejskiej. Konflikty na Bałkanach w latach 90. były punktem wyjścia dla zaangażowania UE w zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – zaangażowania, które ciągle wzrasta. Obecnie UE uczestniczy w około 10 inicjatywach kryzysowych na całym świecie. Dziś do bram UE pukają problemy świata. Na całym świecie – nie tylko na obszarach nam najbliższych – wielu ludzi uważa, że ich rozwój zależy od współpracy z nami. Razem spełnijmy ich oczekiwania. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie! Dzięki współpracy europejskiej nasz kontynent żyje dziś w pokoju i dobrobycie, wolności i stabilizacji. Mamy otwarte granice i model socjalny, który łączy gospodarkę rynkową ze wzajemną troską. To nasza wspólna Europa. Jednak nasi obywatele chcą też wiedzieć, że Europa wyrosła na gruncie idei dla przyszłości oraz że nasza współpraca ma nie tylko cel historyczny, ale także dalekosiężny. Dlatego my, jako wybrani przez nich przedstawiciele odpowiadamy za to, co stanie się z Europą. Chciałbym państwu powiedzieć, jak widzę Europę przyszłości. Chcę zobaczyć Europę, która na arenie międzynarodowej przekonująco walczy o demokrację, pokój, wolność i prawa człowieka i która ośmiela się podejmować działania w dziedzinie polityki zagranicznej. Nasze działania uwiarygodnia fakt, że są wśród nas ci, którzy wiedzą, co to znaczy żyć bez demokracji i wolności. Mówiąc o historii UE często stwierdzamy, że współpraca stworzyła podwaliny dla pokoju w Europie, która tak często była miejscem wojen. Chciałbym państwu powiedzieć, że mój dziadek był szwedzkim żołnierzem, podczas II wojny światowej – wojny, w której Szwecja była neutralna – stacjonującym na granicy norweskiej. Najbliższy kontakt mojego dziadka z wojną to obserwowanie jej od czasu do czasu z bezpiecznej odległości. Tak właśnie przez długi czas wyglądały stosunki Szwecji z Europą: obserwowaliśmy ją z odległości. Chcę zobaczyć Europę, która przewodzi w walce z zagrożeniami dla klimatu, opiera się pokusie konkurowania z przedsiębiorstwami niepłacącymi za emisje niszczące nasz klimat i zapewnia bodźce, które sprawiają, że technologia przyjazna środowisku staje się opłacalna, aby nasze dzieci i dzieci naszych dzieci mogły się cieszyć przyrodą, jaką my znamy. Chcę zobaczyć Europę, która bierze odpowiedzialność za gospodarkę. „Kredytowanie wydatków” nie może być naszym jedynym mottem. Nie może nim być również hasło „zyski prywatne, straty krajowe”. Odbudujmy nasze finanse publiczne, uregulujmy jednolite rynki finansowe i zagwarantujmy reformy gospodarcze, których potrzebujemy, by się rozwijać i by stworzyć przemysł, który będzie konkurencyjny także w przyszłości. Chcę zobaczyć Europę, która rozbudowuje swój model socjalny, Europę łączącą dobrze funkcjonujący system ochrony socjalnej ze wzrostem – ze spójnością społeczną, Europę, która dzięki zatrudnieniu, przedsiębiorczości i zdrowym finansom publicznym daje możliwość utrzymania i rozwoju naszych modeli opieki socjalnej w najlepiej pojętym interesie wszystkich naszych obywateli. Chcę zobaczyć Europę, która nie daje się wciągać w krótkoterminowe krucjaty protekcjonistyczne, Europę chroniącą rynek wewnętrzny, który stworzył podstawy naszej współpracy w UE oraz który gwarantuje swobodny przepływ towarów i usług przez granice z korzyścią dla nas samych i reszty świata. Chcę zobaczyć Europę, którą niepokoi brak równości, otwartą na argumenty innych i wykazującą wolę osiągnięcia kompromisów, a wszystko to we wspólnym interesie. Taka Europa będzie silna w każdej sytuacji. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie! To zaszczyt dla mnie być tu razem z państwem i reprezentować demokrację europejską. Wielu osób mówiło mi, że będzie to najtrudniejsza prezydencja od wielu lat. Jest wiele wyzwań i musimy być przygotowani na niespodzianki. Wiele osób pyta, czy państwo wielkości Szwecji jest w stanie udźwignąć tę odpowiedzialność. Samodzielnie nie, ale wspólnie możemy te wyzwania pokonać. Uczyńmy to wykorzystując naszą wizję i siłę, inicjatywę i odwagę. Europa tego potrzebuje. Obywatele Europy tego potrzebują. Projekt europejski to marzenie o wspólnym rozwiązywaniu ludzkich problemów. To marzenie daje Europie siłę. Rok 2009 jest rokiem pamiętnym dla współpracy europejskiej. Mamy szansę, by uczynić kolejny krok. Szwedzka prezydencja jest gotowa podjąć to wyzwanie. Podejmijmy je razem! Podczas gdy Europa po II wojnie światowej leżała w gruzach, Szwecja była nietknięta. Gospodarczo wiodło nam się lepiej – ale byliśmy biedniejsi w kontekście europejskiej wspólnoty. Dwadzieścia lat temu przecięto drut kolczasty dzielący Austrię i Węgry. Upadł mur berliński, a Europa zmieniła się niemal w jeden wieczór. Kilka państw wyruszyło wtedy w podróż, która zakończyła się tym, że dziś na tej sali zasiadają przedstawiciele 27 państw. Szwecja była jednym z tych państw. Jeśli spóźnisz się na starcie, potrzeba ci czasu, aby dogonić tych, którzy wyruszyli wcześniej. Pod koniec lat 80. w Szwecji zaczęło dojrzewać zaangażowanie polityczne na rzecz Europy. Szwecja powoli zaczęła zdawać sobie sprawę z bliskości i zależności od Europy. Szwedzki minister spraw zagranicznych, Carl Bildt, odegrał decydującą rolę w działaniach na rzecz wprowadzenia Szwecji do wspólnoty europejskiej – innymi słowy zaakceptowania otwartości, globalizacji i wolnego handlu. Kierowało nim silne przekonanie, że miejsce Szwecji jest Europie. Osiemnaście lat temu złożyliśmy wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Wreszcie dojrzało w nas przekonanie, że życiu obywateli i naszej przyszłości najlepiej zrobiłaby współpraca i wspólnota z innymi, że mamy się czym podzielić – i że wiele możemy się nauczyć. Już nie obawialiśmy się współpracy. Odważyliśmy się być częścią Europy. Ten czas od połowy lat 80., który był przełomowy dla Szwecji zbiegł się z pogłębieniem mojego osobistego zaangażowania politycznego. Bardzo tęskniłem za Europą, podobnie jak wielu szwedzkich polityków mojego pokolenia. Pamiętam, że jako młody, nowo wybrany poseł do szwedzkiego parlamentu zostałem zaproszony do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego. Był to przejaw otwartości i dostępności Parlamentu, pomimo że w owym czasie Szwecja nie była członkiem Unii."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, começaria por apresentar as minhas felicitações pela eleição do novo Presidente deste Parlamento. Aguardo com grande interesse a oportunidade de poder trabalhar com Jerzy Buzek durante a Presidência sueca e, bem assim, após esse período. Alguns anos mais tarde, em 1997, após a adesão da Suécia à União, empenhei-me no estabelecimento da organização juvenil do Grupo PPE, Juventude do Partido Popular Europeu, de que fui o primeiro presidente. Tal facto permitiu-me conhecer, na prática, a cooperação europeia. Juntos, procurámos soluções europeias para os problemas europeus. Conseguimos não só conhecer-nos mas também aprofundar o conhecimento recíproco da história e da cultura dos outros. Pude percorrer as capitais europeias, e não conseguiria enumerar todas as igrejas que, durante esse processo, visitei em toda a Europa. No espaço de 20 anos a Suécia passou de observadora à distância a parte activa da cooperação europeia, o que teve efeitos sobre a população sueca. Há dez anos, um em cada três Suecos avaliava positivamente a adesão à UE, mas o mesmo número tinha uma opinião negativa. Hoje, a situação é inversa. Cerca de dois em cada três Suecos pensa que pertencer à União é benéfico para o nosso país. Nas eleições de Junho para o Parlamento Europeu mais de 45 por cento dos Suecos compareceram às urnas. Europa. Essa percentagem é superior em 8% à afluência de 2004 e situa-se acima da média da Europa. A Suécia é, actualmente, um país que valoriza e tem uma opinião positiva sobre a nossa pertença à UE. Acordámos tarde mas trabalhámos afincadamente para a acompanhar. É uma vitória para todos os que acreditam na cooperação europeia. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, temos agora de pensar no futuro da nossa geração – um problema social que, ao contrário de tantos outros, vai crescendo lentamente e na direcção errada. O nosso planeta está com febre. A temperatura vai subindo e temos de reagir. A camada de gelo da Gronelândia recua mais de 100 quilómetros cúbicos por ano. A camada de gelo da Antárctida ocidental está a derreter a um ritmo demasiado rápido. Sabe-se que o recuo do gelo da Gronelândia, apenas, poderá resultar num aumento do nível do mar de dois metros. As consequências serão dramáticas. Se o nível da água do mar aumentasse um metro apenas em todo o mundo cem milhões de pessoas seriam obrigadas a abandonar as suas casas, isto apenas na Ásia. Os países mais vulneráveis são o Bangladesh, o leste da China e o Vietname. Poderá, porém, haver outro tipo de consequências graves. O clima sofrerá modificações, o que acarretará o risco de extinção de muitas espécies de flora e fauna, mesmo que consigamos cumprir a meta de 2º C estabelecida pelas Nações Unidas e subscrita na semana passada tanto pelo G8 como pelo Fórum das Grandes Economias, em L’Aquila. O nosso clima é ameaçado tanto pela utilização que fazemos dos combustíveis fósseis como pela nossa dependência dos mesmos. Eis as más notícias. Quais são, então, as boas notícias? O tempo é curto mas corre ainda a nosso favor. Temos de agir já. Tomámos todas as medidas possíveis para difundir as energias renováveis e dispomos de tecnologia para melhorar a eficiência energética. Segundo a Agência Internacional da Energia (AIE) é possível cumprir mais de metade das medidas exigidas para não exceder a meta de 2ºC recorrendo à tecnologia de que já dispomos. Tenha-se ainda em mente que as medidas destinadas a combater as alterações climáticas têm efeitos colaterais muito úteis que, só por si, justificam aquelas medidas. Se consumirmos menos energia pouparemos recursos monetários. Estaremos a beneficiar as finanças públicas enquanto, ao mesmo tempo, as famílias disporão de mais recursos. Investindo nas energias renováveis e na eficiência energética reforçaremos a nossa segurança energética. Ficaremos menos dependentes de importações de países por vezes instáveis tanto política como economicamente. Os nossos investimentos na economia verde criarão novas oportunidades de emprego e activarão o crescimento nas próximas décadas. Eis um exemplo concreto: em Janeiro muitas economias da UE foram afectadas pela crise do gás na Ucrânia. Na semana passada encontrei-me com o Presidente Yushchenko e falámos sobre a forma como poderemos evitar que se produza de novo uma situação semelhante. Mas, ao mesmo tempo, convém saber ver a questão de outra perspectiva. Se a Ucrânia investisse em eficiência energética e o país atingisse o mesmo nível que a República Checa ou a Eslovénia, a quantidade de energia que se conseguiria poupar seria equivalente ao total de importações de gás da Rússia para consumo interno. Desse modo a Ucrânia poderia tornar-se totalmente independente das importações de gás da Rússia, poupando ao mesmo tempo uma quantidade de dinheiro apreciável - e isto apenas melhorando a sua própria eficiência energética. No que se refere ao clima é aqui que devemos procurar as respostas. Há doze anos formou-se em Quioto uma coligação de vontades. Acontece, porém, que acordos voluntários não bastam. Para lograrmos um acordo internacional sobre alterações climáticas, essa viagem de Quioto até Copenhaga tem de deixar de ser uma coligação de vontades para passar a ser responsabilidade de todos. É para mim uma honra poder falar ao Parlamento Europeu na qualidade de Presidente em exercício do Conselho Europeu. Sei que cerca de metade dos Senhores Deputados foram agora eleitos pela primeira vez para esta Assembleia. V. Ex. são a voz colectiva de 500 milhões de Europeus, que depositam em vós elevadas expectativas. Como consegui-lo? A Europa tem de agir em conjunto, colectivamente. Temos de mostrar liderança e cumprir as nossas promessas. A Europa é fundamental para que outros subscrevam um acordo internacional. Temos de estabelecer, a nível mundial, um preço para as emissões. Temos de começar a aplicar, dentro dos nossos países, impostos sobre o carbono e de negociar emissões de gases com efeito de estufa. Surgirão daí alternativas amigas do ambiente. Caso o preço dos combustíveis fósseis seja fixado sem levar em conta o impacto sobre o clima, o aquecimento global manter-se-á e não aparecerão alternativas. Nesse caso, as medidas no sentido de aumentar a eficiência energética não compensarão do ponto de vista económico. Mas mesmo isso não é suficiente. Necessitamos de uma resposta mais vasta ao "Como?". Não basta limitar as emissões num grupo de países que concordaram, voluntariamente, em reduzi-las mas que somam, no total, 30% apenas das emissões. Não é, bem assim, suficiente dispor de soluções baseadas apenas em restrições nos países mais desenvolvidos. Mesmo que os chamados países do Anexo I reduzissem a zero as suas emissões, as emissões dos países em desenvolvimento, em rápido crescimento, manter-nos-iam ainda assim acima da meta de 2ºC. Eis porque devemos discutir o financiamento de investimentos nos países em desenvolvimento. Há que assegurar uma célere transferência de tecnologia e garantir que os países em desenvolvimento também assumem compromissos no sentido de controlar o desenvolvimento que actualmente visam. Acresce que, a médio prazo, serão necessários compromissos inequívocos de países exteriores à Europa. A responsabilidade de uns poucos tem de passar a ser responsabilidade de todos. Sei que o Parlamento Europeu assumirá a sua responsabilidade. A Presidência sueca considera-o seu aliado. Queremos, agora, que a história registe como conseguimos evitar a ameaça climática, e queremos associar o Parlamento a essa história. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a crise económica e financeira alastrou a todo o mundo como fogo incontrolável no espaço de poucas semanas. Algumas pessoas tinham lançado avisos mas, para a maioria, a situação constituiu uma surpresa, sobretudo a sua extensão e profundidade. Num mundo global também os problemas alastram rapidamente. A força da contracção foi tal que ninguém dispõe de uma cura milagrosa para sair rapidamente da crise. Uma acção coordenada por parte da UE constitui o melhor instrumento para dar resposta aos desafios colocados. E muito ainda pode correr mal. A UE conseguiu impor a sua liderança nestes tempos decisivos. Acordámos em garantias e normas para apoiar os bancos. Acordámos num plano de recuperação comum para estimular a economia. O Presidente Sarkozy e a Presidência francesa desempenharam um papel importante nessa tarefa, mas quero afirmar que o Parlamento Europeu foi fundamental. Agora, há que aproveitar o Outono para discutir medidas sustentáveis que nos orientem nesta crise. A situação económica é ainda difícil e as finanças públicas efectuam um esforço extremo em todos os Estados-Membros. Segundo as previsões da Comissão o défice dentro da UE será superior, no próximo ano, a 80% do PIB. Não podemos fechar os olhos e fingir que as previsões não são inquietantes. E não esqueçamos, também, que por trás desses números estão pessoas preocupadas com o emprego e que não sabem como poderão pagar as contas e manter o nível de vida a que se habituaram. É nosso dever dar-lhes resposta. Quando milhões de Europeus perdem o emprego e são excluídos todo o nosso bem-estar está ameaçado e, actualmente, esse bem-estar já sofre uma enorme pressão. Vivemos mais tempo mas, ao mesmo tempo, trabalhamos menos e temos menos filhos. A manter-se esta tendência, dentro de 50 anos haverá duas vezes mais idosos do que crianças na Europa. Que podemos fazer? Temos de repor a confiança nos mercados financeiros. Temos de pôr em prática, tão brevemente quanto possível, uma supervisão eficaz para impedir que, de futuro, ocorram crises semelhantes. A Presidência sueca tentará obter acordo sobre o assunto no Conselho a realizar no fim do ano. Contamos com a vossa ajuda para um acordo célere e conclusivo. Os nossos cidadãos não aceitarão que se recorra constantemente às receitas fiscais para salvar instituições financeiras que tiveram atitudes irresponsáveis. Convém sair rapidamente da situação de défices públicos cada vez mais agravados através de uma estratégia coordenada e de um regresso gradual às regras do Pacto de Estabilidade. De outro modo, aos desequilíbrios de curto prazo seguir-se-ão défices crónicos. Esperam-nos grandes cortes, que aliás são já realidade em alguns locais da UE, e na Suécia já antes vivemos situação semelhante. O desemprego de massa, a agitação social e uma pressão fiscal cada vez mais premente perfilam-se também. Dirijo-vos a palavra numa altura difícil. A cooperação da UE poucas vezes teve de enfrentar desafios tão difíceis e de natureza tão diversa. Visamos, a curto prazo, uma transição pacífica para um novo tratado – o Tratado de Lisboa. Agora e a um prazo algo mais longo temos de continuar a gerir a crise económica e financeira. Espreita-nos a ameaça de uma crise climática crescente que, a longo prazo, constitui o nosso maior desafio. Temos de conferir à política europeia uma dimensão social baseada em finanças públicas saudáveis e que conduza mais pessoas ao mercado de trabalho. Eis, claramente, a melhor forma de proteger o nosso sistema de previdência social. Sei que o tema é candente também aqui, no Parlamento Europeu. É insustentável que três em cada dez Europeus em idade activa estejam fora do mercado de trabalho. Devemos visar uma política activa para o mercado de trabalho que, em conjunto com sistemas de segurança social sólidos, possa gerir com eficácia as mudanças. Há que reforçar a empregabilidade individual e a capacidade de cada um se afirmar no mercado de trabalho. Além disso, temos de colocar ou voltar a colocar no mercado de trabalho os desempregados. Mais pessoas no mundo de trabalho proporcionarão maior apoio ao que se encontram fora dele. Além disso, convém pensar nas reformas, na modernização e na adaptação a uma nova realidade. O mundo exterior à UE não está parado, antes avança a um ritmo espantoso. Há que o reconhecer e aceitar. Uma revisão da estratégia de Lisboa poderia contribuir para a necessária reforma. A discussão sobre o tema será lançada no Outono. Na sequência da crise económica é provável que surja uma tendência para maior proteccionismo. A OMC confirmou que a quantidade de medidas para restringir o comércio aumentou consideravelmente nos últimos três meses. Saúdo, portanto, o acordo de l'Aquila no sentido de relançar a ronda de Doha, que permitirá garantir que os países de todo o mundo retomam a via do comércio livre amigável que, como sabemos, todos beneficia a longo prazo. Impõe-se o objectivo de uma UE que sai mais forte desta crise. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, quando me desloco pela Suécia e falo sobre a cooperação na UE não ouço muitas perguntas sobre as suas instituições. As pessoas preocupam-se mais com a curvatura dos pepinos, o rapé ou outros assuntos triviais. No entanto, o quadro institucional é importante pois define aquilo que podemos fazer e em que áreas. Daí a importância fulcral da ratificação do Tratado de Lisboa. O Tratado tornará a UE mais democrática, mais transparente, mais eficaz e com maior peso na cena internacional. Mas, acima de tudo, a entrada em vigor do Tratado de Lisboa encerrará a fase de introspecção na cooperação da UE. Chegou a altura de a UE olhar para fora e para a frente. A Presidência sueca está disposta a efectuar todo o trabalho preparatório para garantir uma transição suave para o novo Tratado mas, para tal, é necessário que o Tratado tenha sido ratificado por todos os Estados-Membros. Esperamos que, dentro de alguns meses, seja essa a realidade. A criminalidade internacional tem registado um crescimento exponencial. As actividades das redes criminosas não esbarram já com as fronteiras nacionais - veja-se o alastramento do tráfico de drogas e de seres humanos. Estamos perante uma ameaça aos nossos valores democráticos e aos nossos cidadãos. Simultaneamente, a liberdade de circulação transfronteiras é fundamental para a nossa comunidade - a liberdade de estudar, trabalhar e viver noutro país da UE. Novos tempos exigem novas respostas. Assim, no Outono traçaremos um novo programa nesse domínio, a que daremos o nome de Programa de Estocolmo. O Programa de Estocolmo aperfeiçoará os instrumentos que proporcionam segurança na UE e que combatem a criminalidade organizada e o terrorismo. Ao mesmo tempo, estabeleceremos maior equilíbrio entre esses instrumentos e as medidas que garantem segurança jurídica e que protegem os direitos das pessoas. O programa garantirá ainda que os requerentes de asilo na UE tenham à sua frente um sistema comum e juridicamente seguro, com maior coerência na forma como são recebidos e na forma como é avaliado o seu pedido de asilo, garantindo maior coerência também na política de repatriamento. Muita gente alimenta o sonho de um futuro na Europa. Concomitantemente, verificamos que a população da Europa está a envelhecer cada vez mais. Um sistema flexível para a imigração laboral poderia estabelecer uma ponte entre essas duas realidades. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há pouco mais de 50 anos, seis países lançaram as bases para a cooperação europeia. Somos, actualmente, 27. A nossa força e a nossa influência cresceram, a nossa prosperidade e diversidade aumentaram. A Europa está mais rica. Consequentemente, dispomos também de uma bagagem mais adequada para explorar as oportunidades da globalização e para enfrentar os seus desafios. Juntos temos força para isso. Um ponto é muito claro: para que a Presidência sueca possa ter êxito nos muitos reptos que se lhe deparam temos de trabalhar com o Parlamento Europeu, o coração da democracia europeia. Contamos com o vosso apoio e cooperação e esperamos que estejam dispostos a resolver, em cooperação connosco, esses desafios. Fala-se de "negociações" de adesão. Mas, vendo bem a situação, a adesão prende-se com valores comuns, com regras comuns. A adesão é matéria de reflexão para os que estão de fora – de Reiquijavique a Ancara, passando pelos Balcãs Ocidentais. Os dois líderes de Chipre encontram-se numa encruzilhada histórica, perante a oportunidade de chegarem a uma solução que reúna a ilha, há demasiado tempo dividida. Para os que estão dentro da União pode surgir a tentação de permitir que o processo de adesão se torne oportunidade para resolver diferendos antigos. Nesses casos temos de encontrar soluções que beneficiem ambas as partes e apontem o caminho a seguir. De outro modo poremos em risco o progresso na via de uma progressiva integração europeia. A Presidência sueca vai trabalhar em prol do processo de alargamento, em conformidade com os compromissos assumidos pela UE e observando estritamente os critérios aplicáveis. Queremos ser um "corretor honesto". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a força e a influência implicam uma responsabilidade internacional que ainda estamos a tentar acompanhar. A par da responsabilidade, o dever de a utilizar a bem de todos. A UE tem de trabalhar pela paz, a liberdade, a democracia e os direitos humanos. Temos a responsabilidade de apoiar os países mais pobres e mais vulneráveis do mundo, a responsabilidade de estar à altura dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio estabelecidos pelas Nações Unidas. Além disso, cabe-nos também a responsabilidade de apoiar o trabalho da ONU noutros domínios, de trabalhar com os nossos parceiros estratégicos, de nos implicarmos nos locais do mundo que estão em crise – seja o processo de paz do Médio Oriente, o Irão, o Afeganistão, o Paquistão, a Coreia do Norte ou os grandes desafios do continente africano. Todavia, somos também responsáveis por iniciativas regionais como a União Mediterrânica e a parceria oriental, que proporcionam estabilidade e cooperação entre países vizinhos em diferentes circunstâncias. Estou especialmente grato ao Parlamento Europeu pelo seu papel motor no que respeita à cooperação no Mar Báltico. Já em 2005, o Parlamento apresentou uma proposta de estratégia para a região. Esperamos que essa iniciativa veja a sua pedra de toque na adopção de uma Estratégia para o Mar Báltico na reunião do Conselho Europeu de Outubro. Os conflitos nos Balcãs na década de 1990 constituíram o ponto de partida para o envolvimento da UE como gestora de crise – envolvimento esse que tem crescido gradualmente. Actualmente, a UE está implicada em cerca de 10 iniciativas de crise em todo o mundo. Hoje, os problemas de todo o mundo acabam por afectar a UE. Em todo o mundo – e com mais força de razão ainda nas áreas mais perto de nós – as esperanças de muitas populações no atinente ao próprio desenvolvimento dependem da nossa cooperação. Juntos, vamos ao encontro dessas expectativas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em resultado da cooperação europeia o nosso continente vive hoje em paz e prosperidade, em liberdade e estabilidade. Dispomos de fronteiras abertas e instituímos um modelo social que conjuga economia de mercado e respeito pelos outros. É esta a nossa Europa partilhada. Os nossos cidadãos, porém, também querem saber que a Europa se rege por ideias para o futuro e que a nossa cooperação não só tem um escopo histórico mas está virada para o futuro. Por isso nós, representantes eleitos desses cidadãos, temos a responsabilidade de dizer o que pretendemos fazer com a Europa. Exporei agora a minha visão da Europa do futuro. Quero ver uma Europa que age energicamente em prol da democracia, da paz, da liberdade e dos direitos humanos no cenário internacional e que ousa actuar no palco da política externa. Há, entre nós, quem saiba o que é viver sem democracia e sem liberdade, o que nos confere toda a credibilidade na nossa acção. Quando nos referimos à história da UE costumamos dizer que a cooperação lançou as bases para a paz na Europa, que tantas vezes sofreu situações bem contrárias a essa paz. Gostaria de vos confidenciar que o meu avô foi colocado, como soldado sueco, na fronteira com a Noruega durante a Segunda Guerra Mundial - guerra essa relativamente à qual a Suécia teve uma posição neutra. O contacto mais próximo que o meu avô teve com a guerra foi um breve relance, a uma distância segura. Durante muito tempo foi essa a relação da Suécia com a Europa: observá-la à distância. Quero ver uma Europa na linha da frente da luta contra as ameaças climáticas, que resiste à tentação de competir com base numa indústria que não compensa as emissões que destroem o nosso clima e que concede incentivos que valorizam a tecnologia verde, de modo a que os nossos filhos e netos desfrutem da natureza tal como nós a conhecemos. Quero ver uma Europa que desenvolve uma economia responsável. Não podemos restringir-nos ao lema "emprestar para gastar". Não podemos, bem assim, considerar que "os lucros são privados mas as perdas são nacionais". Temos de reconstruir, desde o princípio, as nossas finanças, regulamentar mercados financeiros sãos e garantir as reformas económicas necessárias para um crescimento e uma indústria competitivas também no futuro. Quero ver uma Europa que faz progredir o seu modelo social, uma Europa que conjuga um sistema de previdência social em boa ordem com o crescimento e com coesão social, uma Europa que, através do trabalho, de empresas e finanças públicas sãs, abre espaço para manter e desenvolver os nossos modelos sociais no interesse dos nossos cidadãos. Quero ver uma Europa que não se deixa seduzir pelas cruzadas de curto prazo do proteccionismo, uma Europa que protege o mercado interno, base da nossa cooperação comunitária, e que garante a livre passagem de bens e serviços pelas nossas fronteiras, em benefício de nós próprios mas também do resto do mundo. Quero ver uma Europa que não se conforma com as injustiças, que está aberta aos argumentos dos outros e com uma forte vontade de encontrar compromissos ao serviço do bem comum. Essa Europa será forte em quaisquer circunstâncias. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é para mim uma honra poder estar aqui, convosco, em representação da democracia europeia. Muitos me avisaram de que será a Presidência mais difícil em muitos anos. Os desafios perfilam-se e temos de nos preparar para o inesperado. Muitas pessoas interrogam-se, duvidando da capacidade de um país do tamanho da Suécia para esta responsabilidade. Não a sós mas, juntos, conseguiremos responder aos reptos. Façamo-lo com visão e determinação, com iniciativa e coragem. A Europa exige-o. Os cidadãos da Europa exigem-no. O projecto europeu lançou o sonho de, juntos, resolvermos os problemas de todos. É um sonho que fortalece a Europa. Este ano, 2009, é decisivo para a cooperação interna. Coube-nos em sorte avançar para o próximo passo. A Presidência sueca está disposta a aceitar o repto. Enfrentemo-lo juntos! Enquanto a Europa ficou em ruínas após a Segunda Guerra mundial a Suécia manteve-se intacta. Éramos mais ricos do ponto de vista económico mas pobres em termos de Comunidade Europeia. Há vinte anos cortámos o arame farpado entre a Áustria e a Hungria. O Muro de Berlim foi destruído e a Europa mudou quase de um dia para o outro. Alguns países lançaram-se então numa viagem que resultou aqui, juntando representantes de 27 países neste hemiciclo. A Suécia foi um desses países. Quando se começa algo tardiamente há que andar mais depressa. No final da década de 1980 o compromisso político com a Europa começou a tomar forma na Suécia. Aos poucos, a concretização da aproximação à Europa, e a dependência dela, cresceram. O Ministro dos Negócios Estrangeiros sueco, Carl Bildt, desempenhou um papel decisivo para a entrada da Suécia na Comunidade Europeia – aceitando a abertura, a globalização e o comércio livre. Guiou-o a firme convicção de que a Suécia pertencia à Europa. Há dezoito anos apresentámos a nossa candidatura à União Europeia. Tínhamos finalmente compreendido que as vidas das pessoas, o nosso futuro, podiam ganhar mais com a cooperação e a comunhão com outros, que tínhamos algo a dar – e muito a aprender. Já não tínhamos receio de cooperar. Ousámos ser parte da Europa. Nos anos que decorreram a partir de meados da década de 1980, e que constituíram para a Suécia uma revolução, também o meu empenhamento político pessoal foi sofrendo um aprofundamento. Ansiava pela Europa, como acontecia com muitos políticos suecos da minha geração. Recordo-me de, na qualidade de jovem deputado recentemente eleito para o Parlamento sueco, ter sido convidado a visitar o Parlamento Europeu. Sinal da abertura e acessibilidade do Parlamento, não obstante a Suécia não ser, na altura, membro da União."@pt17
". Domnule Preşedinte, onorabili membri, permiteţi-mi să vă felicit pentru alegerea unui nou preşedinte. Aştept cu interes să colaborez cu dl Jerzy Buzek pe perioada preşedinţiei suedeze şi, desigur, şi după aceea. După câţiva ani, în 1997, după ce Suedia a aderat la Uniune, am înfiinţat organizaţia de tineret a Grupului PPE, Tineretul PPE, şi am fost primul preşedinte al acesteia. Am putut vedea cu acest prilej cum funcţiona efectiv cooperarea europeană. Am căutat împreună soluţii europene la problemele Europei. Ne-am cunoscut nu doar unii pe alţii, ci ne-am cunoscut reciproc istoria şi cultura. Am cunoscut capitalele Europei şi am pierdut numărul bisericilor europene pe care le-am vizitat în acest context. În 20 de ani, Suedia a trecut de la observarea de la distanţă la o participare activă la cooperarea europeană. Această situaţie are, la rândul ei, un impact asupra populaţiei suedeze. Acum zece ani, o treime dintre suedezi credeau că aderarea la UE este benefică pentru ţară, însă o altă treime credeau contrariul. Astăzi, situaţia s-a schimbat. Aproape două treimi dintre suedezi consideră că apartenenţa la UE este bună pentru Suedia. La alegerile pentru Parlamentul European din iunie s-a prezentat la vot peste 45% din populaţia Suediei. Acest procent este cu 8% mai mare decât în 2004 şi depăşeşte media europeană. În prezent, Suedia este o ţară care apreciază şi consideră aderarea la UE ca fiind favorabilă. Ne-am trezit puţin cam târziu, însă am depus eforturi pentru a ne ridica la înălţimea aşteptărilor. Aceasta este o victorie pentru toţi cei care credem în cooperarea europeană. Domnule Preşedinte, onorabili membri, soarta generaţiei noastre reprezintă o problemă socială care, spre deosebire de multe altele, se dezvoltă încet, într-o direcţie complet greşită. Planeta noastră suferă de febră. Temperatura creşte, iar noi trebuie să reacţionăm. Calota glaciară a Groenlandei se reduce cu peste 100 de kilometri cubi în fiecare an. Calota glaciară din zona de vest a Antarcticii se topeşte din ce în ce mai rapid. Ştim că numai reducerea calotei Groenlandei ar putea duce la o creştere a nivelului mărilor de până la doi metri. Efectele vor fi dramatice. Dacă nivelul mării ar creşte doar cu un metru în întreaga lume, numai în Asia o sută de milioane de persoane ar trebui să-şi părăsească locuinţele. Cea mai vulnerabilă este populaţia din Bangladesh, estul Chinei şi Vietnam. Cu toate acestea, s-ar înregistra şi alte consecinţe grave. Vremea se va schimba, iar multe specii de floră şi faună pot dispărea. Acest lucru se întâmplă chiar dacă respectăm limita de 2°C impusă de ONU, susţinută săptămâna trecută la L'Aquila de către grupul G8 şi de către Forumul economiilor majore. Clima noastră este ameninţată de utilizarea combustibililor fosili şi de dependenţa faţă de aceştia. Acestea sunt veştile proaste. Care sunt, deci, veştile bune? Deşi timpul e scurt, el este încă de partea noastră. Însă trebuie să acţionăm rapid. Avem deja la dispoziţie mecanismele pentru dezvoltarea energiei regenerabile şi tehnologia necesară pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice. Conform Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), peste jumătate dintre măsurile necesare pentru a respecta limita de 2°C pot fi luate folosind tehnologia de care deja dispunem. În plus, măsurile de contracarare a schimbărilor climatice se justifică automat prin efectele secundare foarte utile pe care le antrenează. Consumul mai mic de energie înseamnă economie de bani. Înseamnă o îmbunătăţire a finanţelor publice şi, în acelaşi timp, un volum mai mare de resurse la dispoziţia gospodăriilor. Dacă investim în energia regenerabilă şi în eficienţa energetică, ne vom îmbunătăţi securitatea energetică. Vom depinde mai puţin de importurile din state care sunt uneori instabile din punct de vedere politic şi economic. Investiţiile în economia ecologică vor crea noi locuri de muncă şi vor impulsiona creşterea economică pe parcursul următoarelor decenii. Permiteţi-mi să vă dau un exemplu. În luna ianuarie, multe state membre UE au fost afectate de criza gazelor din Ucraina. Săptămâna trecută am discutat cu preşedintele Yushchenko despre modalităţile în care putem încerca să evităm repetarea unei astfel de situaţii. În acelaşi timp, este important să ne punem în locul interlocutorului nostru. Dacă Ucraina ar investi în eficienţa energetică astfel încât să ajungă la nivelul din Republica Cehă sau Slovenia, energia economisită ar corespunde volumului total de gaze importat din Rusia pentru uz propriu. Atunci Ucraina ar fi complet independentă de importurile de gaze din Rusia şi ar economisi în plus mulţi bani, prin simpla îmbunătăţire a eficienţei energetice. Aici trebuie să căutăm răspunsurile la problemele climatice. Acum doisprezece ani s-a înfiinţat la Kyoto o coaliţie voluntară. Totuşi, acordurile voluntare nu sunt suficiente. Dacă dorim să ajungem la un acord internaţional privind schimbările climatice, coaliţia voluntară de la Kyoto trebuie să se transforme într-o responsabilitate globală, la Copenhaga. Este o onoare pentru mine să mă adresez Parlamentului European în calitate de preşedinte în exerciţiu al Consiliului European. Ştiu că aproape jumătate dintre dumneavoastră aţi fost aleşi deputaţi europeni pentru prima dată. Împreună, reprezentaţi 500 de milioane de cetăţeni europeni. Lumea are mari aşteptări de la dumneavoastră. Cum vom realiza acest lucru? Europa trebuie să acţioneze în mod colectiv. Trebuie să arătăm că suntem capabili să ne asumăm un rol de conducere şi trebuie să ne respectăm promisiunile. Europa trebuie să facă primul pas pentru ca ceilalţi să se alăture unui acord internaţional. Trebuie stabilit un preţ al emisiilor la nivel global. Trebuie să începem aplicarea de taxe pe carbon la nivel naţional şi comercializarea emisiilor. Atunci vor apărea alternativele favorabile mediului. Dacă se stabileşte preţul de utilizare a combustibililor fosili fără a ţine seama de impactul asupra climei, încălzirea globală va continua. Alternativele nu vor apărea. Măsurile de creştere a eficienţei energetice nu vor deveni rentabile din punct de vedere economic. Acest lucru nu este, însă, suficient. Trebuie să oferim un răspuns mai cuprinzător la întrebarea „cum?”. Nu este suficientă limitarea emisiilor într-un grup de state care sunt de acord în mod voluntar cu reducerile, dar ale căror emisii reprezintă doar 30% din totalul emisiilor. De asemenea, nu sunt suficiente soluţiile care se bazează exclusiv pe aplicarea de restricţii în statele cele mai dezvoltate. Chiar dacă aşa-numitele state din anexa I, statele industrializate, şi-ar reduce emisiile la zero, creşterea rapidă a emisiilor în ţările în curs de dezvoltare ne-ar face să depăşim, totuşi, limita de 2°C. Din acest motiv, trebuie să discutăm problema finanţării investiţiilor în ţările în curs de dezvoltare. Trebuie să asigurăm un transfer rapid de tehnologie şi să luăm măsuri pentru ca ţările în curs de dezvoltare să îşi asume angajamentul de a verifica direcţia în care se îndreaptă. De asemenea, vom avea nevoie de angajamente clare pe termen mediu şi din partea statelor din afara Europei. Responsabilitatea câtorva trebuie să devină acum responsabilitatea tuturor. Ştiu că Parlamentul European îşi va accepta responsabilitatea. Preşedinţia suedeză vă consideră aliaţii săi. Dorim să scriem istorie în ceea ce priveşte prevenirea ameninţării climatice şi dorim să facem acest lucru împreună cu dumneavoastră. Domnule Preşedinte, onorabili membri, în doar câteva săptămâni criza economică şi financiară s-a răspândit fulgerător în întreaga lume. Fusesem avertizaţi, însă pentru majoritatea populaţiei această criză a reprezentat o surpriză – în special din punctul de vedere al gravităţii şi al ariei de influenţă. Într-o lume globală, şi problemele se răspândesc repede. Cel mai grav este faptul că nimeni nu deţine remediul miraculos pentru a ieşi rapid din această criză. O acţiune coordonată din partea UE este cel mai bun instrument pe care îl avem la dispoziţie pentru a face faţă acestei crize. De asemenea, încă există multe lucruri care se pot înrăutăţi. În aceste circumstanţe şi în aceste vremuri de încercare, UE a reuşit să îşi afirme spiritul de lider. Am stabilit garanţii şi norme în vederea susţinerii băncilor. Am stabilit un plan comun de redresare pentru a stimula economia. Preşedintele Sarkozy şi preşedinţia franceză au jucat un rol important în acest sens, însă din punctul meu de vedere şi Parlamentul European a avut o contribuţie importantă. Trebuie ca în această toamnă să discutăm despre continuarea măsurilor anti-criză. Situaţia economică rămâne dificilă, iar finanţele publice sunt afectate în toate statele membre. Conform previziunilor Comisiei, deficitul UE pe anul următor va fi de peste 80% din PIB. Nu putem închide ochii şi nu ne putem preface că aceasta nu este o problemă. De asemenea, nu trebuie să uităm că în spatele acestor cifre se află persoane îngrijorate în legătură cu locul lor de muncă, persoane care se întreabă cum vor reuşi să-şi achite locuinţele şi să-şi menţină nivelul de trai. Avem obligaţia de a le răspunde. Când milioane de europeni îşi vor pierde slujbele, va fi pusă în pericol întreaga noastră bunăstare, care deja se află într-o situaţie tensionată. Trăim mai mult, însă muncim mai puţin şi avem mai puţini copii. Dacă această tendinţă continuă, peste 50 de ani în Europa populaţia vârstnică va fi de două ori mai numeroasă decât copiii. Deci ce putem face? Trebuie să restabilim încrederea în pieţele financiare. Trebuie să instaurăm rapid mecanisme eficiente de supraveghere, pentru a preveni producerea unor crize similare în viitor. Preşedinţia suedeză va încerca să ajungă la un acord cu Consiliul în acest sens până la sfârşitul anului. Contăm pe ajutorul dumneavoastră pentru a atinge aceste obiective cu promptitudine şi eficacitate. Cetăţenii noştri nu vor accepta utilizarea repetată a veniturilor fiscale pentru a salva instituţiile financiare care s-au comportat într-un mod iresponsabil. Trebuie să ieşim rapid din deficitele publice aflate în creştere, printr-o strategie coordonată şi o revenire treptată la regulile Pactului de stabilitate. Altfel, dezechilibrele pe termen scurt vor fi urmate de deficite cronice. Ne aşteaptă mari reduceri de personal, iar în unele regiuni ale UE au avut deja loc astfel de reduceri; Suedia are experienţă în acest sens. Ne aşteaptă şomaj în masă, nelinişti sociale şi o presiune fiscală sporită. Mă adresez dumneavoastră într-o perioadă dificilă. De puţine ori cooperarea în cadrul Uniunii Europene s-a confruntat cu încercări atât de aspre şi atât de diferite. Unul dintre obiectivele noastre pe termen scurt este acela de a asigura o trecere uşoară la un nou tratat, Tratatul de la Lisabona. În prezent şi pe termen puţin mai lung trebuie să continuăm gestionarea crizei economice şi financiare. Suntem ameninţaţi de o criză climatică tot mai puternică, iar aceasta reprezintă cea mai importantă provocare cu care ne confruntăm pe termen lung. Trebuie să creăm o dimensiune socială a politicii europene, pe baza unor finanţe publice sănătoase şi a introducerii mai multor persoane pe piaţa muncii. Aceasta este de departe cea mai bună modalitate de a ne proteja sistemul de securitate socială. Ştiu că acest subiect este unul important şi pentru Parlamentul European. Este inacceptabil ca trei din zece europeni care au vârsta legală pentru a lucra să fie excluşi de pe piaţa muncii. Scopul nostru trebuie să fie o politică activă privind piaţa muncii care, împreună cu sisteme eficace de securitate socială, să poată face faţă schimbărilor în mod eficient. Trebuie să consolidăm posibilităţile de angajare ale indivizilor şi capacitatea acestora de a se afirma pe piaţa muncii. În plus, trebuie să îi activăm şi să îi reactivăm pe şomeri. Dacă există mai multe persoane angajate, persoanele care nu au un loc de muncă vor primi o asistenţă mai bună. De asemenea, trebuie să ne concentrăm pe reforme, pe modernizare şi pe adaptarea la o nouă realitate. Lumea din afara UE nu este imobilă. Ea se dezvoltă într-un ritm halucinant. Trebuie să recunoaştem şi să acceptăm acest lucru. O revizuire a strategiei de la Lisabona a UE poate contribui la elaborarea unei agende a reformelor necesare. Vom începe această discuţie în toamnă. În perioada crizei economice se poate observa o dezvoltare a protecţionismului. OMC confirmă că numărul de măsuri ce limitează comerţul a crescut considerabil în ultimele trei luni. Prin urmare, salut acordul de la L'Aquila privind relansarea rundei Doha, pentru a ne asigura că statele lumii vor adopta din nou abordarea favorabilă comerţului liber care ne oferă beneficii pe termen lung, după cum ştim cu toţii. Obiectivul trebuie să fie o Uniune Europeană care să iasă mai puternică din această criză. Domnule Preşedinte, onorabili membri, când călătoresc în Suedia şi vorbesc despre cooperarea UE, mi se adresează puţine întrebări privind instituţiile UE. Întrebările se axează mai degrabă pe castraveţii curbaţi, tutun şi alte probleme cotidiene. Cadrul instituţional este, însă, important, pentru că defineşte ce anume putem face şi în ce domenii. Din acest motiv este atât de importantă ratificarea Tratatului de la Lisabona. Tratatul va face ca Uniunea să fie mai democrată, mai transparentă, mai eficientă şi mai influentă pe plan internaţional. Cel mai important este, totuşi, faptul că adoptarea Tratatului de la Lisabona va încheia o fază de abordare introspectivă a cooperării la nivelul Uniunii. A sosit momentul ca Uniunea să privească în exterior şi înainte. Preşedinţia suedeză este pregătită să desfăşoare toate activităţile pregătitoare necesare pentru a asigura o trecere uşoară la un nou tratat, însă, desigur, trebuie ca acesta să fie ratificat de toate statele membre. Să sperăm că acest lucru va deveni o realitate în următoarele luni. Infracţionalitatea internaţională creşte din ce în ce mai mult. Activitatea reţelelor infracţionale nu mai este îngrădită de graniţele naţionale. Asistăm la răspândirea traficului de droguri şi de persoane. Acestea reprezintă o ameninţare pentru valorile noastre democratice şi pentru cetăţeni. În acelaşi timp, libertatea de circulaţie transfrontalieră este fundamentală pentru comunitatea noastră – pentru a putea studia, lucra şi locui în altă ţară membră UE. Noile vremuri au, însă, nevoie de noi răspunsuri. Prin urmare, în această toamnă vom elabora un nou program în acest sens, pe care îl vom numi Programul Stockholm. Programul Stockholm va accentua instrumentele care creează securitate la nivelul UE şi care combat crima organizată şi terorismul. În acelaşi timp, vom crea un echilibru sporit între aceste instrumente şi măsurile care asigură certitudine juridică şi care protejează drepturile persoanelor fizice. De asemenea, ne vom asigura că persoanele care solicită azil în Uniune se confruntă cu un sistem comun, sigur din punct de vedere legal, că va exista o coerenţă în modul în care sunt primite şi în felul în care cererea lor de azil este examinată, precum şi o coerenţă mai ridicată în ceea ce priveşte politica de repatriere. Visul unui viitor în Europa este unul pregnant pentru multe persoane. În acelaşi timp, populaţia Europei îmbătrâneşte. Un sistem flexibil pentru imigraţia forţei de muncă poate apropia aceste două realităţi. Domnule Preşedinte, onorabili membri, acum numai 50 de ani şase ţări au pus bazele cooperării europene. Acum suntem 27. Am crescut ca putere şi influenţă, ca prosperitate şi diversitate. Europa s-a îmbogăţit. Prin urmare, suntem mai bine pregătiţi pentru a exploata oportunităţile oferite de globalizare şi pentru a face faţă provocărilor aferente. Suntem puternici împreună. Un lucru este clar. Dacă preşedinţia suedeză doreşte să reuşească în multiplele provocări cu care se confruntă, trebuie să colaborăm cu dumneavoastră, cei care lucraţi în centrul democraţiei europene. Sperăm să beneficiem de susţinerea şi colaborarea dumneavoastră şi sperăm că sunteţi pregătiţi să vă asumaţi aceste provocări împreună cu noi. Vorbim despre negocierile în vederea aderării. La urma urmei, însă, apartenenţa la UE înseamnă să avem valori comune şi să urmăm norme comune. Aceste lucruri sunt în prezent analizate de cei care au rămas afară – de la Reykjavik la Balcanii de vest şi la Ankara. Cei doi lideri ai Ciprului au şansa istorică de a găsi o soluţie care să reunească insula care a fost divizată pentru prea multă vreme. Pentru cei aflaţi în interior, există tentaţia ca procesul de aderare să devină o şansă de a rezolva dispute latente. În aceste cazuri, trebuie să găsim soluţii care să avantajeze ambele părţi şi să mergem înainte. Altfel, există pericolul să punem în pericol atingerea obiectivului nostru privind o integrare europeană continuă. Preşedinţia suedeză va lucra în sensul dezvoltării procesului de extindere, conform angajamentelor asumate de UE şi în mod strict pe baza criteriilor aplicabile. Vom acţiona ca un „broker cinstit”. Domnule Preşedinte, onorabili membri, puterea şi influenţa antrenează o responsabilitate internaţională căreia trebuie să-i facem încă faţă. Avem obligaţia de a folosi această responsabilitate în interesul optim al tuturor. UE trebuie să militeze pentru pace, libertate, democraţie şi drepturile omului. Avem responsabilitatea de a susţine statele cele mai sărace şi vulnerabile din lume, responsabilitatea de a îndeplini Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale ONU. De asemenea, avem responsabilitatea de a sprijini activitatea ONU în alte domenii, de a colabora cu partenerii strategici, de a ne implica în principalele zone de criză ale lumii, indiferent că este vorba de procesul de pace din Orientul Mijlociu, Iran, Afganistan, Pakistan, Coreea de Nord sau de provocările majore de pe continentul african. Totodată, avem responsabilitatea unor iniţiative regionale precum Uniunea pentru Mediterana şi parteneriatul estic, care creează stabilitate şi cooperare între state învecinate ce prezintă circumstanţe diferite. Sunt deosebit de recunoscător Parlamentului European pentru rolul jucat în problema cooperării din regiunea Mării Baltice. În 2005, Parlamentul a prezentat un proiect de strategie pentru această regiune. Sperăm că această iniţiativă va fi încununată de adoptarea unei strategii pentru regiunea Mării Baltice la reuniunea Consiliului European din luna octombrie. Conflictele din zona Balcanilor din anii '90 au devenit punctul de plecare pentru implicarea UE în gestionarea crizelor – implicare care creşte în permanenţă. Astăzi, UE este implicată în aproximativ 10 iniţiative anti-criză la nivel mondial. În prezent, problemele mondiale bat la uşa UE. La nivel mondial – şi cu atât mai mult în zonele din apropierea noastră – speranţele de dezvoltare ale multor persoane depind de cooperarea noastră. Să nu le dezamăgim aşteptările. Domnule Preşedinte, onorabili membri, graţie cooperării europene, continentul nostru trăieşte astăzi în pace şi prosperitate, în libertate şi stabilitate. Avem frontiere deschise şi un model social care combină economia de piaţă cu respectul faţă de ceilalţi. Aceasta este Europa comună. Cu toate acestea, cetăţenii noştri vor să ştie că Europa are idei pentru viitor, că această cooperare a noastră nu are doar un scop istoric, ci şi unul de perspectivă. Din acest motiv, în calitate de reprezentanţi aleşi, avem responsabilitatea de a spune ce anume vrem să facem cu Europa. Permiteţi-mi să vă spun cum văd eu Europa viitorului. Doresc să văd o Europă care luptă pentru democraţie, pace, libertate şi drepturile omului la nivel internaţional şi care are curajul să acţioneze pe scena politică externă. Între noi există persoane care ştiu ce înseamnă să trăieşti fără democraţie şi libertate, deci acţiunile noastre vor avea credibilitate. Când vorbim de istoria UE, susţinem că, într-o Europă caracterizată de situaţii conflictuale atât de frecvente, cooperarea a pus bazele păcii. Aş dori să vă spun că bunicul meu a fost soldat suedez şi păzea graniţa dintre Suedia şi Norvegia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, război în care Suedia a fost neutră. Bunicul meu a văzut ocazional unele evenimente de război, de la o distanţă suficient de mare, însă numai atât. Aceasta a fost relaţia dintre Suedia şi Europa pentru multă vreme: observarea de la distanţă. Doresc să văd o Europă care ia iniţiativa în lupta împotriva ameninţărilor climatice, care rezistă tentaţiei de a concura pe baza unei industrii care nu plăteşte pentru emisiile ce ne distrug clima şi care furnizează stimulente ce justifică tehnologia ecologică, astfel încât copiii noştri şi copiii copiilor noştri să poată să cunoască natura aşa cum o cunoaştem şi noi astăzi. Doresc să văd o Europă care îşi asumă responsabilitatea pentru economie. „A împrumuta pentru a cheltui” nu poate fi singurul moto. Nu este adevărat că profiturile sunt private, iar pierderile naţionale. Să ne reconsolidăm sistemele de finanţe publice, să reglementăm pieţe financiare sănătoase şi să asigurăm reformele economice de care avem nevoie pentru a asigura creşterea economică şi pentru o industrie care să continue să fie competitivă în viitor. Doresc să văd o Europă care îşi dezvoltă în continuare modelul social, care combină un sistem eficace de securitate socială cu creşterea economică şi cu coeziunea socială, o Europă care, prin muncă, spirit întreprinzător şi finanţe publice sănătoase, creează condiţii propice pentru menţinerea şi dezvoltarea modelelor de securitate socială, în interesul tuturor cetăţenilor noştri. Doresc să văd o Europă care nu se lasă amăgită de scurte puseuri de protecţionism, o Europă care protejează piaţa internă ce a stat la baza cooperării în interiorul Uniunii şi care permite circulaţia liberă transfrontalieră a bunurilor şi serviciilor, în beneficiul nostru şi al restului lumii. Doresc să văd o Europă care nu tolerează inegalităţile, care este deschisă la argumentele celorlalţi şi care doreşte să ajungă la compromisuri, în interesul comun al tuturor. O astfel de Europă va fi puternică indiferent de vremuri. Domnule Preşedinte, onorabili membri, mă simt onorat să mă aflu aici şi să reprezint democraţia europeană. Multe persoane mi-au spus că aceasta va fi cea mai dificilă preşedinţie din aceşti ani. Ne confruntăm cu multe provocări şi trebuie să ne pregătim pentru evenimente neaşteptate. Mulţi se întreabă dacă un stat de mărimea Suediei poate face faţă acestei responsabilităţi. Singur, nu, însă împreună cu dumneavoastră, da. Să facem acest lucru cu viziune şi antren, cu iniţiativă şi curaj. Europa are nevoie de noi. Populaţia Europei are nevoie de noi. Proiectul european se referă la visul de a rezolva problemele cetăţenilor împreună. Acest vis face Europa mai puternică. Acest an, 2009, este unul crucial pentru cooperarea europeană. Avem şansa de a face un pas înainte. Preşedinţia suedeză este gata să accepte această provocare. Să o acceptăm împreună! Când Europa se afla în ruine după cel de-al Doilea Război Mondial, Suedia era neatinsă. Eram mai bogaţi din punct de vedere economic, însă săraci din punctul de vedere al comunităţii europene. În urmă cu douăzeci de ani a fost tăiată sârma ghimpată dintre Austria şi Ungaria. Zidul Berlinului a căzut, iar Europa s-a schimbat aproape peste noapte. O serie de ţări au început atunci călătoria în urma căreia, astăzi, în această încăpere, se află reprezentanţi din 27 de ţări. Suedia a fost una dintre aceste ţări. Dacă v-aţi alăturat mai târziu Uniunii Europene, aveţi nevoie de timp pentru a putea ajunge din urmă celelalte state. Angajamentul politic faţă de Europa a început să se dezvolte în Suedia la finalul anilor '80. Treptat, Suedia a realizat că este apropiată de Europa şi că depinde de aceasta. Ministrul de externe al Suediei, Carl Bildt, a jucat un rol decisiv în aderarea Suediei la comunitatea europeană – cu alte cuvinte a acceptat deschiderea, globalizarea şi comerţul liber. Era ferm convins că locul Suediei este în Europa. Acum optsprezece ani am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Ne convinsesem în sfârşit că apropierea de celelalte state şi cooperarea cu acestea reprezentau un avantaj pentru poporul suedez şi pentru viitorul nostru, că puteam contribui cu ceva şi că aveam multe de învăţat. Nu ne mai era teamă de cooperare. Am îndrăznit să facem parte din Europa. Începând cu jumătatea anilor 1980, Suedia a trecut printr-o perioadă revoluţionară, iar, din punct de vedere personal, mi s-a accentuat sentimentul de angajament politic. Priveam cu admiraţie către Europa, la fel ca mulţi alţi politicieni suedezi din generaţia mea. Îmi aduc aminte că am fost invitat să vizitez Parlamentul European, în calitate de nou membru al parlamentului suedez. Acesta era un semn al deschiderii şi accesibilităţii Parlamentului, deşi, în acel moment, Suedia nu era membră a Uniunii."@ro18
". Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, dovoľte mi, aby som vám najprv zablahoželal k zvoleniu nového predsedu. Teším sa na spoluprácu s pánom Jerzym Buzekom počas švédskeho predsedníctva a, samozrejme, aj neskôr. O niekoľko rokov som sa v roku 1997 po vstupe Švédska do Únie podieľal na budovaní mládežníckej organizácie skupiny PPE Mládež Európskej ľudovej strany a stal som sa jej prvým predsedom. Umožnilo mi to zažiť fungovanie európskej spolupráce v praxi. Spoločne sme hľadali európske riešenia európskych problémov. Spoznali sme nielen jeden druhého, ale vzájomne sme spoznali aj svoju históriu a kultúru. Umožnilo mi to spoznať hlavné mestá Európy a len ťažko by som vedel spočítať, koľko kostolov v Európe som v tejto súvislosti navštívil. Za 20 rokov prešlo Švédsko od pozorovania z diaľky k aktívnej európskej spolupráci. A táto skutočnosť zas mala vplyv na obyvateľov našej krajiny. Pred desiatimi rokmi si každý tretí Švéd myslel, že členstvo v EÚ je pre štát pozitívom, ale rovnaký počet ľudí si myslel opak. Dnes je to presne naopak. Takmer dve tretiny Švédov sú presvedčené, že členstvo v EÚ je pre Švédsko pozitívom. V júnových voľbách do Európskeho parlamentu odovzdalo svoj hlas viac ako 45 percent Švédov. To je o osem percent viac ako v roku 2004 a je to viac, než je európsky priemer. Švédsko je dnes štátom, ktorý členstvo v EÚ oceňuje a má naň pozitívny názor. Zobudili sme sa trochu neskôr, ale intenzívne sme pracovali, aby sme ostatných dostihli. Je to víťazstvo všetkých nás, ktorí veríme v európsku spoluprácu. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, máme pred sebou otázku osudu našej generácie. Ide o sociálny problém, ktorý sa na rozdiel od mnohých iných vyvíja pomaly a vždy len nesprávnym smerom. Naša planéta má horúčku. Jej teplota stúpa a je na nás, aby sme reagovali. Grónsky ľadovec sa každý rok zmenšuje o viac ako 100 kilometrov kubických. Ľadovec v západnej Antarktíde sa topí čoraz rýchlejšie. Vieme, že len úbytok grónskeho ľadovca by mohol viesť k zvýšeniu hladiny morí až o dva metre. Dôsledky budú dramatické. Ak by sa hladina mora na celom svete zvýšila len o jeden meter, iba v Ázii by svoje domovy muselo opustiť sto miliónov ľudí. Najviac sú ohrození obyvatelia Bangladéša, východnej Číny a Vietnamu. Malo by to však aj ďalšie vážne dôsledky. Zmení sa počasie a bude hroziť vyhynutie mnohých druhov rastlín a živočíchov. Bude to platiť aj v prípade dodržania cieľa OSN o obmedzení globálneho otepľovania na 2 °C, ktorý minulý týždeň podporili štáty G8 a Fórum hlavných ekonomík v meste L’Aquila. Naša klíma je ohrozená používaním fosílnych palív a našou závislosťou od nich. To je zlá správa. Aká je teda dobrá správa? Hoci máme málo času, ešte stále je na našej strane. Musíme však konať teraz. Už máme pripravené všetko potrebné na rozšírenie obnoviteľnej energie a technológie na zlepšenie energetickej účinnosti. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa môže viac ako polovica opatrení potrebných na dosiahnutie cieľa o obmedzení globálneho otepľovania na 2 °C prijať pomocou technológií, ktoré už máme. Opatrenia proti zmene klímy majú navyše veľmi užitočné vedľajšie účinky, ktoré potvrdzujú oprávnenosť uvedených opatrení. Ak spotrebujeme menej energie, ušetríme. Zlepšíme verejné financie a domácnosti budú mať zároveň viac zdrojov. Ak investujeme do obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti, zlepšíme našu energetickú bezpečnosť. Budeme menej závislí od dovozu zo štátov, ktoré sú niekedy politicky i hospodársky nestabilné. Naše investície do ekologického hospodárstva v najbližších desaťročiach vytvoria nové pracovné príležitosti a podnietia rast. Dovoľte mi uviesť konkrétny príklad. V januári sa mnohých členských štátov EÚ dotkla plynová kríza na Ukrajine. Minulý týždeň som s prezidentom Juščenkom hovoril o tom, ako by sme mohli zabrániť tomu, aby sa podobná situácii zopakovala. Zároveň je dôležité dokázať sa pozrieť na vec z iného pohľadu. Ak by Ukrajina investovala do energetickej účinnosti toľko, aby dosiahla rovnakú úroveň ako Česká republika alebo Slovinsko, ušetrila by rovnaké množstvo plynu, aké dováža z Ruska pre vlastnú spotrebu. Potom by mohla byť úplne nezávislá od dovozu plynu z Ruska a okrem toho len zlepšením vlastnej energetickej efektívnosti by mohla ušetriť veľa peňazí. Práve tu musíme hľadať odpovede na otázky súvisiace s klímou. Som poctený, že môžem vystúpiť v Európskom parlamente ako úradujúci predseda Európskej rady. Viem, že približne polovica z vás bola do tohto zhromaždenia zvolená po prvýkrát. Spoločne hlasujete za 500 miliónov Európanov. Očakáva sa od vás veľmi veľa. Pred dvanástimi rokmi vznikla v Kjóte tzv. koalícia ochotných. Dobrovoľné dohody však nestačia. Ak máme dosiahnuť medzinárodnú dohodu o zmene klímy, cesta z Kjóta do Kodane musí znamenať prechod od koalície ochotných k zodpovednosti všetkých. Ako to teda dosiahnuť? Európa musí konať spoločne a kolektívne. Musíme prejaviť vedúcu pozíciu a dodržiavať sľuby. Európa zohráva kľúčovú úlohu v získavaní ostatných štátov pre medzinárodné dohody. Je potrebné, aby sme na celom svete stanovili cenu emisií. Musíme začať používať vnútroštátne uhlíkové dane a obchodovať s emisiami. Potom sa objavia alternatívy ohľaduplné k životnému prostrediu. Ak sa cena za používanie fosílnych palív stanoví bez ohľadu na vplyv na klímu, globálne otepľovanie bude pokračovať. Spomínané alternatívy sa potom neobjavia. Opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti nebudú hospodársky užitočné. To však nestačí. Na otázku „ako?“ potrebujeme širšiu odpoveď. Nestačí obmedziť emisie len v skupine štátov, ktoré s obmedzeniami dobrovoľne súhlasia, ale spoločne majú podiel len na 30 percentách emisií. Rovnako nepostačujú riešenia, ktoré sú založené len na obmedzeniach v najrozvinutejších štátoch. Aj keby štáty uvedené v prílohe I znížili svoje emisie na nulu, rýchlo narastajúci objem emisií v rozvojových štátoch by viedol k prekročeniu cieľa o obmedzení globálneho otepľovania na 2 °C. Preto musíme diskutovať o financovaní investícií v rozvojových štátoch. Musíme zabezpečiť rýchly presun technológií a musíme sa uistiť, že aj rozvojové štáty prijímajú záväzky, aby bolo možné kontrolovať vývoj, ku ktorému v súčasnosti smerujú. Okrem toho budeme potrebovať jasné záväzky v strednodobom časovom horizonte aj pre štáty mimo Európy. Zodpovednosť niekoľkých štátov sa musí teraz zmeniť na zodpovednosť všetkých. Viem, že Európsky parlament túto zodpovednosť prijme. Švédske predsedníctvo vás považuje za svojich spojencov. Teraz chceme napísať príbeh o odvrátení klimatickej hrozby a chceme ho napísať spolu s vami. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, hospodárska a finančná kríza sa v priebehu niekoľkých týždňov rozšírili po celom svete rýchlosťou blesku. Niektorí ľudia pred krízou varovali, ale pre väčšinu ľudí bola prekvapením – najmä jej rozsah a hĺbka. V globálnom svete sa aj problémy šíria rýchlo. Vplyv úpadku je taký silný, že nikto nemá zázračný liek, vďaka ktorému by sme sa z krízy mohli rýchlo dostať. Najlepším nástrojom, aký máme na riešenie problémov krízy k dispozícii, je koordinovaný postup zo strany EÚ. Okrem toho sa ešte stále môže veľa vecí pokaziť. Za daných okolností sa EÚ podarilo prejaviť v tomto krízovom období svoje vodcovstvo. Dohodli sme sa na zárukách a pravidlách poskytovania podpory bankám. Dohodli sme sa na spoločnom pláne obnovy s cieľom stimulovať hospodárstvo. Významný podiel na tom mali prezident Sarkozy a francúzske predsedníctvo, ale rád by som zdôraznil, že hnacou silou bol Európsky parlament. Je potrebné, aby sme počas jesene diskutovali o nadväzujúcich opatreniach, vďaka ktorým krízu prekonáme. Hospodárska situácia je aj naďalej zložitá a s verejnými financiami sa teraz šetrí vo všetkých členských štátoch. Podľa prognóz Komisie prekročí v budúcom roku deficit v rámci EÚ 80 percent HDP. Nemôžeme zatvoriť oči a predstierať, že to nie je problém. Uprostred tohto všetkého nesmieme zabudnúť, že za týmito číslami sú ľudia, ktorí sa boja o svoje zamestnanie a zaujíma ich, ako zaplatia za bývanie a ako si udržia svoju životnú úroveň. Je našou úlohou odpovedať im. Keď milióny Európanov stratia prácu a ocitnú sa mimo pracovného trhu, bude ohrozená celá naša sociálna situácia, a to v čase, keď je už aj tak pod veľkým tlakom. Žijeme dlhšie a zároveň pracujeme menej a máme menej detí. Ak bude tento trend pokračovať, o 50 rokov bude v Európe dvakrát viac starších osôb ako detí. Takže čo môžeme urobiť? Musíme obnoviť dôveru vo finančné trhy. Musíme rýchlo zaviesť účinný dohľad, aby sme v budúcnosti zabránili podobným krízam. Švédske predsedníctvo sa bude snažiť do konca roka dosiahnuť v tomto smere dohodu v Rade. Dúfame, že nám pomôžete dosiahnuť ju rýchlo a jednoznačne. Naši občania nebudú akceptovať opakované používanie daňových príjmov na záchranu finančných inštitúcií, ktoré konali nezodpovedne. Obraciam sa na vás v náročnom období. Spolupráca v rámci EÚ len zriedka čelila ťažším a rozmanitejším skúškam. V krátkodobom horizonte je naším cieľom zabezpečiť hladký prechod na novú zmluvu – na Lisabonskú zmluvu. Teraz i v dlhodobejšom časovom horizonte musíme aj naďalej zvládať hospodársku a finančnú krízu. Pod povrchom sa skrýva hrozba narastajúcej klimatickej krízy, ktorá je z dlhodobého hľadiska najväčšou výzvou, akej čelíme. Prostredníctvom koordinovanej stratégie vystúpenia a postupného návratu k pravidlám Paktu stability musíme rýchlo odstrániť narastajúce verejné deficity. Inak budú po krátkodobých nerovnováhach nasledovať chronické deficity. Čaká nás veľké sporenie, ktoré je už v niektorých častiach EÚ realitou. Vo Švédsku s tým už máme skúsenosti. Potom nás čakajú masová nezamestnanosť, sociálne nepokoje a narastajúce daňové zaťaženie. Musíme zabezpečiť sociálny rozmer európskej politiky, ktorý je založený na zdravých verejných financiách a zvýšení počtu ľudí na pracovnom trhu. Je to jednoznačne najlepší spôsob ochrany nášho systému sociálneho zabezpečenia. Viem, že ide o dôležitú záležitosť, a to nielen tu v Európskom parlamente. Nie je udržateľné, aby boli traja z 10 Európanov v produktívnom veku vylúčení z pracovného trhu. Naším cieľom musí byť aktívna politika trhu práce, ktorá bude spolu s dobre fungujúcimi systémami sociálneho zabezpečenia schopná účinne zvládnuť zmenu. Musíme posilniť pracovnú využiteľnosť jednotlivca a jeho schopnosť uplatniť sa na pracovnom trhu. Okrem toho musíme aktivovať a reaktivovať nezamestnaných. Ak bude pracovať viac ľudí, bude k dispozícii väčšia podpora pre tých, ktorí nepracujú. Musíme sa zamerať aj na reformy, modernizáciu a prispôsobenie sa novej realite. Svet mimo EÚ sa nezastavil. Beží ďalej neuveriteľným tempom. Mali by sme to uznať a akceptovať. K potrebnému reformnému programu by mohlo prispieť aj preskúmanie lisabonskej stratégie EÚ. Túto diskusiu budeme iniciovať na jeseň. V dôsledku hospodárskej krízy vidíme snahy o väčší protekcionizmus. WTO potvrdila, že v predchádzajúcich troch mesiacoch sa značne zvýšil počet opatrení obmedzujúcich obchod. Preto vítam dohodu z L’Aquily o obnove kola rokovaní z Dauhy s cieľom zabezpečiť, aby jednotlivé štáty sveta začali byť opäť naklonené voľnému obchodu, o ktorom vieme, že z dlhodobého hľadiska je pre nás všetkých prospešný. Cieľom musí byť EÚ, ktorá bude po ukončení krízy silnejšia. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, keď cestujem po Švédsku a hovorím o spolupráci v rámci EÚ, dostávam len málo otázok, ktoré sa týkajú inštitúcií EÚ. Otázky sa skôr týkajú zakrivených uhoriek, šnupacieho tabaku a iných každodenných záležitostí. Inštitucionálny rámec je napriek tomu dôležitý, pretože určuje, čo môžeme robiť a v ktorých oblastiach to môžeme robiť. Preto je ratifikácia Lisabonskej zmluvy takou prioritou. EÚ bude vďaka nej demokratickejšia, transparentnejšia a efektívnejšia a bude mať na medzinárodnej scéne väčší vplyv. Najdôležitejšia zo všetkého však je skutočnosť, že zavedením Lisabonskej zmluvy sa uzatvorí kapitola o fáze spolupráce v rámci EÚ, pre ktorú bola typická zahľadenosť do seba. Je čas, aby sa EÚ začala pozerať smerom von a dopredu. Švédske predsedníctvo je pripravené vykonať všetky prípravné práce potrebné na zabezpečenie hladkého prechodu na novú zmluvu, to si však, prirodzene, vyžaduje, aby zmluvu ratifikovali všetky členské štáty. Verme, že sa to v nasledujúcich mesiacoch stane realitou. Medzinárodná trestná činnosť je stále intenzívnejšia. Činnosť zločinných sietí už nie je ohraničená štátnymi hranicami. Vidíme, ako sa rozmáha obchodovanie s drogami a ľuďmi, čo ohrozuje naše demokratické hodnoty a našich občanov. Sloboda cezhraničného pohybu s cieľom študovať, pracovať alebo žiť v inom štáte EÚ je však pre naše spoločenstvo základnou slobodou. Nová doba si však vyžaduje nové odpovede. Preto počas tejto jesene zostavíme v tejto oblasti nový program, ktorý nazveme Štokholmský program. Štokholmský program zlepší nástroje, ktoré nastoľujú v EÚ bezpečnosť a bojujú proti organizovanému zločinu a terorizmu. Súčasne vytvoríme lepšiu rovnováhu medzi týmito nástrojmi a opatreniami, ktoré zabezpečujú právnu istotu a chránia práva jednotlivcov. Zároveň zabezpečíme, aby žiadatelia o azyl v EÚ čelili spoločnému a z právneho hľadiska jasnému systému, ktorý bude jednotnejší v spôsobe prijímania žiadateľov, skúmania ich prípadov a aj jednotnejší vo vzťahu k repatriačnej politike. Sen o budúcnosti v Európe snívajú mnohí ľudia veľmi intenzívne. Obyvatelia Európy zároveň čoraz viac starnú. Flexibilný systém v oblasti prisťahovalectva za prácou by sa mohol vyrovnať s oboma záležitosťami naraz. Jedno je isté: Ak má švédske predsedníctvo vyriešiť to množstvo problémov, ktoré ho čakajú, musíme s vami spolupracovať – s vami, ktorí pracujete v srdci európskej demokracie. Veríme vo vašu podporu a spoluprácu, ako aj v to, že ste pripravení pustiť sa spolu s nami do riešenia uvedených problémov. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, len pred vyše 50 rokmi položilo šesť štátov základy európskej spolupráce. Dnes nás je 27. Zvýšila sa naša sila a vplyv, ako aj naša prosperita a rôznorodosť. Európa sa obohatila. V dôsledku toho sme zároveň lepšie vybavení na využívanie príležitostí, ktoré nám ponúka globalizácia, ako aj na riešenie problémov s ňou spojených. Spolu sme silní. Hovoríme o „rokovaniach“ o členstve. Členstvo je však v konečnom dôsledku o vyznávaní spoločných hodnôt a dodržiavaní spoločných pravidiel. V súčasnosti o tom uvažujú štáty, ktoré nie sú členmi EÚ – od Reykjavíku naprieč západným Balkánom až po Ankaru. Dvaja vedúci predstavitelia na Cypre majú historickú príležitosť dohodnúť sa na riešení, na základe ktorého by sa ostrov, ktorý je príliš dlho rozdelený, opäť zjednotil. Členské štáty EÚ čelia pokušeniu dovoliť, aby sa proces začleňovania stal príležitosťou na vyriešenie dávnych sporov. V takých prípadoch musíme nájsť riešenia, ktoré budú užitočné pre obe strany, a otvoriť im cestu. Inak ohrozíme náš postup smerom k cieľu, ktorým je pokračujúca európska integrácia. Švédske predsedníctvo bude pokračovať v procese rozširovania v súlade so záväzkami EÚ a striktne na základe platných kritérií. Budeme vystupovať ako „nestranní sprostredkovatelia”. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, so silou a vplyvom prichádza medzinárodná zodpovednosť, ktorú sa stále usilujeme niesť. Spája sa s ňou povinnosť uplatňovať túto zodpovednosť v najlepšom záujme všetkých. EÚ sa musí usilovať o mier, slobodu, demokraciu a ľudské práva. Je našou povinnosťou podporovať najchudobnejšie a najzraniteľnejšie štáty sveta a plniť rozvojové ciele tisícročia, ktoré stanovila OSN. Zároveň je našou povinnosťou podporovať činnosť OSN aj v ďalších oblastiach, spolupracovať s našimi strategickými partnermi, angažovať sa v najpálčivejších krízových oblastiach na svete, či už je to mierový proces na Blízkom východe, v Iráne, Afganistane, Pakistane, Severnej Kórei, alebo závažné otázky na africkom kontinente. Sme však zodpovední aj za regionálne iniciatívy, napríklad za Stredomorskú úniu a východné partnerstvo, ktoré vytvárajú stabilitu a zavádzajú spoluprácu medzi susednými štátmi nachádzajúcimi sa v rôznych situáciách. Zvlášť vďačný som za riadiacu úlohu Európskeho parlamentu v oblasti spolupráce pobaltských štátov. Parlament predložil návrh stratégie pre tento región ešte v roku 2005. Teraz veríme, že táto iniciatíva bude korunovaná prijatím stratégie pre oblasť Baltského mora počas októbrového zasadnutia Európskej rady. Konflikty na Balkáne v deväťdesiatych rokoch boli prvou situáciou, počas ktorej sa EÚ angažovala ako krízový manažér. Jej angažovanosť v tomto smere čoraz viac narastá. V súčasnosti sa EÚ angažuje v približne 10 krízových iniciatívach na celom svete. Problémy sveta v súčasnosti klopú aj na dvere EÚ. Nielen v oblastiach, ktoré sú k nám najbližšie, ale na celom svete mnohí ľudia veria, že zlepšenie ich situácie závisí od našej spolupráce. Poďme spoločne splniť ich očakávania. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, vďaka európskej spolupráci je dnes na našom kontinente mier, prosperita, sloboda a stabilita. Máme otvorené hranice a sociálny model, v ktorom sa spájajú trhové hospodárstvo a vzájomná ohľaduplnosť. Toto je naša spoločná Európa. Naši občania však chcú počuť aj to, že Európa má aj predstavy o budúcnosti a že naša spolupráca nemá len historický účel, ale je orientovaná aj na budúcnosť. Preto sme ako ich zvolení zástupcovia povinní povedať, aké máme s Európou zámery. Dovoľte, aby som vám povedal, ako vidím budúcnosť Európy ja. Keď hovoríme o histórii EÚ, zvyčajne tvrdíme, že spolupráca vytvorila základ pre mier v Európe, pre ktorú bol veľmi často charakteristický pravý opak. Rád by som vám povedal, že môj starý otec bol švédsky vojak, ktorého počas druhej svetovej vojny, v ktorej bolo Švédsko neutrálne, poslali na nórsku hranicu. Len občas z bezpečnej diaľky spozoroval, že sa niečo deje. To bola celá jeho skúsenosť s vojnou. Dlhý čas bol vzťah Švédska k Európe rovnaký: pozorovalo ju z diaľky. Chcem, aby to bola budúcnosť, v ktorej bude Európa na medzinárodnom poli rázne bojovať za demokraciu, mier, slobodu a ľudské práva a bude mať odvahu vystupovať na zahraničnopolitickej scéne. Pretože niektorí z nás vedia, aké je žiť bez demokracie a slobody, ktorá nám dáva možnosť konať. Chcem, aby to bola Európa, ktorá bude zohrávať vedúcu úlohu v boji proti klimatickým hrozbám, odolá pokušeniu zúčastniť sa hospodárskej súťaže s priemyslom, ktorý neplatí za emisie ničiace našu klímu, aby to bola Európa, ktorá poskytuje stimuly, vďaka ktorým budú mať význam zelené technológie, aby naše deti a deti našich detí mali možnosť vidieť prírodu tak, ako ju poznáme my. Chcem, aby to bola Európa, ktorá prevezme zodpovednosť za hospodárstvo. Jediným heslom nemôže byť „požičiavať na míňanie“. Rovnako nemôžeme zastávať názor, že „zisky sú súkromné a straty štátne“. Vytvorme opäť verejné financie, regulujme zdravé finančné trhy a zabezpečme hospodárske reformy potrebné v záujme rastu a pre priemysel, ktorý bude aj v budúcnosti konkurencieschopný. Chcem, aby to bola Európa, ktorá bude ďalej rozvíjať svoj sociálny model. Európa, ktorá spája dobre fungujúci sociálny systém s rastom a sociálnou súdržnosťou. Európa, ktorá prostredníctvom práce, podnikania a zdravých verejných financií vytvára v záujme všetkých svojich občanov priestor na udržanie a rozvoj našich sociálnych modelov. Chcem, aby to bola Európa, ktorá sa nenechá zlákať na cestu krátkodobých kampaní protekcionizmu, Európa, ktorá bude ochraňovať vnútorný trh, ktorý vytvoril základ našej spolupráce v rámci EÚ, a umožní voľný pohyb tovaru a služieb cez naše hranice, a to v náš prospech i v prospech zvyšku sveta. Chcem, aby to bola Európa, ktorú trápi nerovnosť, je otvorená argumentom iných a má silnú snahu hľadať kompromisy, všetko s cieľom slúžiť spoločnému záujmu. Taká Európa bude silná vo všetkých časoch. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, je mi cťou stáť tu s vami a zastupovať európsku demokraciu. Veľa ľudí mi povedalo, že pôjde o najnáročnejšie predsedníctvo po mnohých rokoch. Problémov je veľa a musíme byť pripravení aj na neočakávané veci. Mnohí sa pýtajú, či takúto zodpovednosť dokáže prevziať štát veľkosti Švédska. Nie sami, ale spoločne budeme schopní čeliť týmto problémom. Budeme im čeliť s víziou a elánom, s iniciatívou a odvahou. Európa to potrebuje. Obyvatelia Európy to potrebujú. Európsky projekt je snom o spoločnom riešení problémov ľudí. Tento sen robí Európu silnou. Tento rok, rok 2009, je pre európsku spoluprácu rozhodujúci. Máme šancu spraviť ďalší krok. Švédske predsedníctvo je pripravené túto výzvu prijať. Prijmime ju spoločne! Kým Európa sa po druhej svetovej vojne ocitla v ruinách, Švédsko zostalo nedotknuté. Z hľadiska hospodárstva sme boli bohatší, ale v zmysle Európskeho spoločenstva sme boli chudobní. Pred dvadsiatimi rokmi bol prestrihnutý ostnatý drôt medzi Rakúskom a Maďarskom. Padol Berlínsky múr a Európa sa takmer zo dňa na deň zmenila. Niekoľko štátov sa potom vydalo na cestu, ktorej výsledkom je, že dnes v tejto miestnosti sedia predstavitelia 27 štátov. Jedným z týchto štátov bolo Švédsko. Ak začínate neskôr, potrebujete čas, aby ste sa ostatným vyrovnali. Koncom osemdesiatych rokov začala vo Švédsku dozrievať politická orientácia na Európu. Švédsko si postupne začalo uvedomovať svoj vzťah k Európe a závislosť od nej. Švédsky minister zahraničných vecí Carl Bildt zohral rozhodujúcu úlohu v začleňovaní Švédska do Európskeho spoločenstva, inými slovami, v akceptovaní otvorenosti, globalizácie a voľného obchodu. Viedlo ho k tomu pevné presvedčenie, že Švédsko patrí do Európy. Pred osemnástimi rokmi sme podali žiadosť o členstvo v Európskej únii. Konečne sme dospeli k presvedčeniu, že pre životy ľudí a našu budúcnosť bude najlepšie, ak budeme spolupracovať a žiť v spoločenstve s inými národmi, že máme čo ponúknuť a že sa musíme veľa učiť. Prestali sme sa báť spolupráce. Odvážili sme sa byť súčasťou Európy. Od polovice osemdesiatych rokov, počas rokov, ktoré boli pre Švédsko revolučné, sa súčasne prehlbovala moja politická angažovanosť. Rovnako ako mnohí členovia mojej generácie švédskych politikov, aj ja som veľmi dychtil po Európe. Spomínam si, ako ma ako mladého novozvoleného poslanca švédskeho parlamentu pozvali na návštevu Európskeho parlamentu. Bol to znak otvorenosti a prístupnosti Parlamentu, a to aj napriek skutočnosti, že Švédsko v tom čase nebolo členom Únie."@sk19
". Gospod predsednik, poslanci, dovolite mi, da vam najprej čestitam za izvolitev vašega novega predsednika. Veselim se dela z Jerzyjem Buzekom med švedskim predsedovanjem – in seveda tudi potem. Nekaj let pozneje, leta 1997, potem ko se je Švedska pridružila Uniji, sem bil vključen v sestavljanje mladinske organizacije skupine PPE, Mladi Evropske ljudske stranke, sam pa sem postal njen prvi predsednik. Tako sem lahko videl, kako evropsko sodelovanje deluje v praksi. Skupaj smo iskali evropske rešitve evropskih težav. Ne samo, da smo se seznanili drug z drugim, temveč smo se seznanili tudi z zgodovino in kulturo drug drugega. To mi je omogočilo, da sem se seznanil s prestolnicami Evrope – in komaj lahko preštejem cerkve, ki sem jih obiskal med tem procesom. V 20 letih je Švedska prišla od opazovanja z razdalje do tega, da je dejaven del evropskega sodelovanja. To je posledično vplivalo na švedske prebivalce. Pred desetimi leti je eden od treh Švedov menil, da je članstvo v EU dobro za državo, vendar jih je ravno toliko menilo nasprotno. Danes se je mnenje obrnilo. Skoraj dva od treh Švedov menita, da je članstvo v EU dobro za Švedsko. Junija je na volitvah v Evropski parlament glasovalo več kot 45 odstotkov Švedov. To je osem odstotkov več kot leta 2004 in je nad evropskim povprečjem. Danes je Švedska država, ki ceni in ima pozitivno mnenje o članstvu v EU. Tega smo se ovedeli nekoliko pozno, vendar smo trdo delali, da smo nadoknadili zamujeno. To je zmaga za vse nas, ki verjamemo v evropsko sodelovanje. Gospod predsednik, poslanci, pred nami je vprašanje usode naše generacije – družbeni problem, ki za razliko od mnogih drugih počasi narašča – in samo v napačno smer. Naš planet ima vročino. Njegova temperatura narašča – in mi moramo ukrepati. Grenlandska ledena plošča se vsako leto stanjša za več kot 100 kubičnih kilometrov. Ledena plošča na Zahodni Antarktiki se čedalje hitreje taja. Vemo, da bi se samo zaradi odtajanega grenlandskega leda gladina morja lahko dvignila celo za dva metra. Posledice bodo zelo hude. Če bi se gladina morja po vsem svetu dvignila samo za en meter, bi svoje domove zgolj v Aziji moralo zapustiti sto milijonov ljudi. Najranljivejši so ljudje v Bangladešu, na vzhodu Kitajske in v Vietnamu. Bile pa bi tudi druge hude posledice. Vreme se bo spremenilo, zaradi česar grozi izumrtje mnogih rastlinskih in živalskih vrst. To se bo zgodilo tudi, če ostanemo pod ciljno vrednostjo 2 °C, ki so jo določili Združeni narodi, kar sta prejšnji teden v Aquili potrdila tako skupina G8 kot forum gospodarskih velesil. Naše podnebje ogrožata tako naša uporaba fosilnih goriv kot naša odvisnost od njih. To je slaba novica. Kaj je torej dobra novica? Čeprav se čas izteka, je še vedno na naši strani. A ukrepati moramo zdaj. Na voljo imamo že vse potrebno, da razširimo obnovljivo energijo in tehnologijo za izboljšanje energetske učinkovitosti. Po mnenju Mednarodne agencije za energijo (MAE) je več kot polovico ukrepov, potrebnih za to, da ciljna vrednost 2 °C ne bo presežena, mogoče izvesti z uporabo tehnologije, ki jo že imamo. Poleg tega imajo ukrepi proti podnebnim spremembam zelo koristne stranske učinke – učinke, ki sami po sebi upravičujejo ukrepe. Če bomo porabili manj energije, bomo privarčevali denar. Izboljšali bomo javne finance, obenem pa bodo gospodinjstva imela več sredstev. Če bomo vlagali v obnovljivo energijo in energetsko učinkovitost, bomo izboljšali našo varnost preskrbe z energijo. Manj odvisni bomo od uvoza iz držav, ki so včasih politično in gospodarsko nestabilne. Naše naložbe v zeleno gospodarstvo bodo ustvarile nove možnosti zaposlitve in poganjale rast v prihodnjih desetletjih. Naj navedem poseben primer. Januarja je veliko držav EU prizadela plinska kriza v Ukrajini. Prejšnji teden sem s predsednikom Juščenkom govoril o tem, kako bi se lahko izognili temu, da bi se kaj podobnega ponovilo. Hkrati je pomembno, da lahko pogledamo tudi z drugega vidika. Če bi Ukrajina vlagala v energetsko učinkovitost, tako da bi dosegla enako raven kot Češka republika ali Slovenija, bi bila količina privarčevane energije enaka celotnemu uvozu plina te države za lastne potrebe iz Rusije. Ukrajina bi potem lahko postala povsem neodvisna od uvoza plina iz Rusije, poleg tega pa bi privarčevala veliko denarja – zgolj z izboljšanjem lastne energetske učinkovitosti. Tu moramo iskati odgovore, ki zadevajo podnebje. Pred dvanajstimi leti je bila v Kjotu ustanovljena koalicija voljnih. Vendar prostovoljni sporazumi ne zadostujejo. Če naj nam uspe doseči mednarodni sporazum o podnebnih spremembah, potem se mora potovanje iz Kjota do Köbenhavna premakniti od koalicije voljnih do odgovornosti vseh. V čast mi je, da lahko nagovorim Evropski parlament kot predsednik Evropskega sveta. Vem, da vas je bila skoraj polovica prvič izvoljenih v to skupščino. Skupaj ste glas 500 milijonov Evropejcev. Veliko se pričakuje od vas. Torej kako naj to dosežemo? Evropa mora ukrepati skupaj in kolektivno. Prevzeti moramo vodilno vlogo in držati svoje obljube. Evropa je ključna pri prepričevanju drugih, naj se pridružijo mednarodnemu sporazumu. Po vsem svetu moramo določiti ceno za emisije. Začeti moramo uporabljati nacionalne davke na ogljik in trgovanje z emisijami. Potem se bodo pojavile okolju prijazne alternative. Če se pri določanju cene za uporabo fosilnih goriv ne bo upošteval vpliv na podnebje, se bo globalno segrevanje nadaljevalo. Alternative se ne bodo pojavile. Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti ne bodo postali ekonomsko upravičeni. Vendar to ni dovolj. Potrebujemo obširnejši odgovor na vprašanje „kako“. Ni dovolj, da se emisije omejijo v skupini držav, ki prostovoljno pristanejo na zmanjšanje, a skupaj prispevajo samo 30 odstotkov emisij. Prav tako ne zadostujejo rešitve, ki temeljijo zgolj na omejitvah v večini razvitih držav. Čeprav bi tako imenovane države iz Priloge I zmanjšale svoje emisije na nič, bi zaradi hitro naraščajočih emisij držav v razvoju še vedno presegli ciljno vrednost 2 °C. Zato moramo razpravljati o financiranju naložb v države v razvoju. Zagotoviti moramo hiter prenos tehnologije in zagotoviti moramo, da se tudi države v razvoju obvežejo, da bodo obrzdale razvoj, v katerega so trenutno usmerjene. Poleg tega bomo potrebovali jasne srednjeročne zaveze tudi za države zunaj Evrope. Odgovornost nekaterih mora zdaj postati odgovornost vseh. Vem, da bo Evropski parlament sprejel svojo odgovornost. Švedsko predsedstvo vas šteje za naše zaveznike. Zdaj bi radi napisali zgodbo o tem, kako so bile preprečene podnebne grožnje, in želimo jo napisati skupaj z vami. Gospod predsednik, poslanci, gospodarska in finančna kriza se je v nekaj tednih razširila po svetu kot požar. Nekateri so nanjo opozarjali, vendar je bila za večino presenečenje – zlasti njena obseg in silovitost. V globaliziranem svetu se težave hitro razširijo tudi na druge. Padec je tako močan, da nihče nima čudežnega zdravila, s katerim bi se iz njega hitro izvili. Usklajeno ukrepanje s strani EU je najboljše orodje, ki ga imamo za spoprijemanje z izzivi krize. Poleg tega gre lahko še veliko stvari narobe. V teh okoliščinah je EU uspelo prevzeti vodilno vlogo v teh časih preskušnje. Dogovorili smo se o garancijah in predpisih za podpiranje bank. Dogovorili smo se o skupnem načrtu za oživitev, da bi spodbudili gospodarstvo. Predsednik Sarkozy in francosko predsedstvo sta imela pomembno vlogo pri tem delu, poudarim pa naj tudi, da je bil Evropski parlament gonilna sila. Zdaj moramo jesen nameniti razpravi o nadaljnjih ukrepih, ki nas bodo peljali skozi krizo. Gospodarski položaj ostaja težak, javne finance pa so obremenjene v vseh državah članicah. Po napovedih Komisije bo primanjkljaj znotraj EU naslednje leto presegel 80 odstotkov BDP. Ne moremo si zatiskati oči in se pretvarjati, da to ni težava. Sredi vsega tega prav tako ne smemo pozabiti, da so za temi številkami ljudje, ki jih skrbi za delovna mesta in ki se sprašujejo, kako jim bo uspelo odplačati domove in ohraniti življenjski standard. Naša naloga je, da jim odgovorimo. Če bodo milijoni Evropejcev izgubili svoja delovna mesta in bodo izključeni, bo ogrožena vsa naša blaginja in to v času, ko je naša blaginja že tako pod velikim pritiskom. Živimo dlje, obenem pa delamo manj in imamo manj otrok. Če se bo ta trend nadaljeval, bo čez 50 let v Evropi dvakrat več ostarelih oseb kot otrok. Kaj lahko torej naredimo? Povrniti moramo zaupanje v finančne trge. Hitro moramo vzpostaviti učinkovit nadzor, da se v prihodnosti preprečijo podobne krize. Švedsko predsedstvo si bo prizadevalo, da bo do konca leta v Svetu dosežen sporazum o tem. Upamo, da nam boste pomagali, da bomo to dosegli hitro in prepričljivo. Naši državljani ne bodo sprejeli ponovne uporabe davčnih prihodkov za reševanje finančnih institucij, ki so ravnale neodgovorno. Hitro se moramo izviti iz naraščajočih javnih primanjkljajev z usklajeno strategijo za izhod iz krize in postopno vrnitvijo k pravilom Pakta za stabilnost. Sicer bodo kratkoročnim neravnovesjem sledili kronični primanjkljaji. Čakala nas bodo velika zmanjševanja, ki so bila ponekod po Evropi že izvedena; in na Švedskem smo to že doživeli. Potem nas čakajo množična brezposelnost, socialni nemiri in naraščajoči davčni pritisk. Nagovarjam vas v težkih časih. Redko je bilo sodelovanje EU pred zahtevnejšimi in tako raznovrstnimi preskusi. Kratkoročno nameravamo zagotoviti gladek prehod na novo pogodbo – Lizbonsko pogodbo. Zdaj in na daljši rok moramo še naprej reševati gospodarsko in finančno krizo. Pod površjem je nevarnost čedalje večje podnebne krize, ki je dolgoročno največji izziv, s katerim se soočamo. Zagotoviti moramo socialno razsežnost evropske politike, ki temelji na zdravih javnih financah in na vključevanju več ljudi na trg dela. To je daleč najboljši način za zaščito našega socialnega sistema. Vem, da je to precej pomembna zadeva tukaj v Evropskem parlamentu. Nevzdržno je, da so trije od desetih delovno sposobnih Evropejcev izključeni iz trga dela. Naš cilj mora biti aktivna politika trga dela, ki lahko skupaj z dobro delujočimi sistemi socialne varnosti učinkovito obravnava spremembo. Okrepiti moramo zaposljivost posameznika in njegovo sposobnost, da se uveljavi na trgu dela. Poleg tega moramo aktivirati in ponovno aktivirati brezposelne. Zaradi večjega števila zaposlenih bo na voljo več podpore za tiste, ki niso zaposleni. Prav tako se moramo osredotočiti na reforme, posodobitev in prilagoditev novi stvarnosti. Svet zunaj EU ne miruje. Z velikansko hitrostjo se premika naprej. To je nekaj, kar moramo priznati in sprejeti. Pregled lizbonske strategije EU bi lahko prispeval k potrebnemu programu reform. To razpravo bomo sprožili jeseni. Med posledicami gospodarske krize lahko opazimo zamisli o povečanem protekcionizmu. STO potrjuje, da se je število ukrepov, ki omejujejo trgovino, v zadnjih treh mesecih precej povečalo. Zato pozdravljam dogovor iz Aquile o ponovnem začetku kroga pogajanj v Dohi – da se zagotovi, da države sveta ponovno stopijo na pot, ki je ugodna za prosto trgovino in za katero vemo, da dolgoročno koristi vsem nam. Cilj mora biti EU, ki bo iz te krize prišla močnejša. Gospod predsednik, poslanci, ko potujem po Švedski in govorim o sodelovanju EU, dobim malo vprašanj o institucijah EU. Namesto tega vprašanja običajno zadevajo ukrivljene kumare, tobak za njuhanje in druge vsakdanje zadeve. Vendar je institucionalni okvir pomemben, ker opredeljuje, kaj lahko naredimo in na katerih področjih. Zato je ratifikacija Lizbonske pogodbe tako pomembna. Zaradi Pogodbe bo EU bolj demokratična, preglednejša, učinkovitejša in vplivnejša na mednarodnem prizorišču. Vendar je od vsega najpomembnejše to, da se bo z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe zaprlo poglavje o vase zazrti stopnji sodelovanja EU. Zdaj je čas, da EU pogleda ven in naprej. Švedsko predsedstvo je pripravljeno, da opravi vse pripravljalno delo, da se zagotovi gladek prehod na novo pogodbo, vendar je za to seveda potrebna ratifikacija Pogodbe s strani vseh držav članic. Upajmo, da se bo to uresničilo v naslednjih mesecih. Mednarodni kriminal je čedalje močnejši. Za kriminalne združbe državne meje niso več omejitev za njihove dejavnosti. Opažamo lahko širitev trgovine z drogami in trgovanja z ljudmi. To je grožnja našim demokratičnim vrednotam in grožnja našim državljanom. Obenem je svoboda prostega prehoda mej temeljna za našo skupnost – za študij, delo in življenje v drugi državi EU. Vendar so za nove čase potrebni novi odgovori. Zato bomo jeseni pripravili osnutek novega programa na tem področju, ki ga bomo poimenovali stockholmski program. Stockholmski program bo naostril instrumente, ki vzpostavljajo varnost v EU in se borijo proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Obenem bomo vzpostavili boljše ravnotežje med temi instrumenti in ukrepi, ki zagotavljajo pravno varnost in varujejo pravice posameznikov. Prav tako bo zagotovil, da bo za prosilce za azil v EU veljal skupen, pravno varen sistem – z bolj doslednim načinom sprejemanja teh prosilcev in obravnavanja njihovih prošenj za azil ter bolj dosledno politiko vračanja v domovino. Mnogi si močno želijo prihodnost v Evropi. Obenem se prebivalstvo Evrope čedalje bolj stara. Prožen sistem za priseljevanje delavcev bi lahko združil ti dve dejstvi. Gospod predsednik, poslanci, pred malo več kot 50 leti je šest držav položilo temelj za evropsko sodelovanje. Zdaj nas je 27. Povečala sta se naša moč in vpliv in povečali sta se naši blaginja in raznolikost. Evropa je postala boljša. Zaradi tega smo tudi bolje opremljeni za izkoriščanje priložnosti globalizacije in spoprijemanje z njenimi izzivi. Skupaj smo močni. Nekaj je jasno. Če naj bo švedsko predsedstvo uspešno pri številnih izzivih, ki so pred njim, moramo delati skupaj z vami – vami, ki delate v osrčju evropske demokracije. Upamo na vašo podporo in sodelovanje in upamo, da ste se pripravljeni skupaj z nami spoprijeti z izzivi. Govorimo o „pogajanjih“ o članstvu. Vendar gre pri članstvu kvečjemu za to, da imamo skupne vrednote in upoštevamo skupna pravila. O tem zdaj razmišljajo tisti, ki so še zunaj – od Reykjavika prek Zahodnega Balkana do Ankare. Voditelja na Cipru imata zgodovinsko priložnost za dogovor o rešitvi, ki bo ponovno združila otok, ki je že odločno predolgo razdeljen. Tisti znotraj so v skušnjavi, da bi dopustili, da postopek za članstvo postane priložnost za reševanje dolgotrajnih sporov. V takih primerih moramo najti rešitve, ki so v prid obema stranema in odpirajo pot naprej. Sicer ogrožamo naš napredek proti našemu cilju nadaljnjega evropskega združevanja. Švedsko predsedstvo si bo prizadevalo za nadaljevanje postopka širitve v skladu z zavezami EU in zgolj na podlagi meril, ki se uporabljajo. Delovali bomo kot „nepristranski posrednik“. Gospod predsednik, poslanci, z močjo in vplivom je povezana mednarodna odgovornost, ki se jo še vedno trudimo prevzeti. S tem je povezana dolžnost, da se ta odgovornost uporablja v korist vseh. EU si mora prizadevati za mir, svobodo, demokracijo in človekove pravice. Naša odgovornost je, da podpremo najrevnejše in najranljivejše države sveta, da izpolnimo razvojne cilje tisočletja ZN. Naša odgovornost je tudi, da podpremo delo ZN na drugih področjih, da sodelujemo z našimi strateškimi partnerji, da se ukvarjamo s kriznimi žarišči po svetu – naj gre za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, v Iranu, Afganistanu, Pakistanu, Severni Koreji ali velike izzive na afriški celini. Vendar smo odgovorni tudi za regionalne pobude, kot sta Unija za Sredozemlje in vzhodno partnerstvo, ki vzpostavljajo stabilnost in sodelovanje med sosednjimi državami z različnimi okoliščinami. Posebej sem hvaležen za to, da je bil Evropski parlament gonilna sila v povezavi s sodelovanjem v regiji Baltskega morja. Parlament je leta 2005 predložil osnutek strategije za regijo. Zdaj upamo, da se bo ta pobuda uspešno končala s sprejetjem strategije za regijo Baltskega morja na oktobrskem zasedanju Evropskega sveta. Konflikti na Balkanu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so postali izhodišče za vključevanje EU kot kriznega upravitelja – vključevanje, ki zdaj nenehno narašča. Danes je EU vključena v približno 10 pobud za reševanje krize po svetu. Dandanes svetovni problemi trkajo na vrata EU. Po vsem svetu – in v veliki meri tudi na območjih, ki so nam najbližja – je upanje mnogih ljudi, da bi se lahko samostojno razvijali, povezano z našim sodelovanjem. Skupaj izpolnimo njihova pričakovanja. Gospod predsednik, poslanci, zaradi evropskega sodelovanja naša celina danes živi v miru in blaginji, v svobodi in stabilnosti. Imamo odprte meje in socialni model, ki tržno gospodarstvo združuje z medsebojnim spoštovanjem. To je naša skupna Evropa. Vendar želijo naši državljani vedeti tudi, da so Evropo ustvarile zamisli za prihodnost in da naše sodelovanje nima le zgodovinskega namena, temveč je usmerjeno tudi naprej. Zato imamo mi kot njihovi izvoljeni predstavniki odgovornost, da povemo, kaj želimo narediti z Evropo. Naj vam povem, kako vidim Evropo prihodnosti. Želim si Evropo, ki si na mednarodnem prizorišču učinkovito prizadeva za demokracijo, mir, svobodo in človekove pravice ter si na zunanjepolitičnem področju upa ukrepati. Kajti med nami so ljudje, ki so izkusili, kako je živeti brez demokracije in svobode, kar nam daje verodostojnost za ukrepanje. Kadar govorimo o zgodovini EU, običajno poudarjamo, da je sodelovanje ustvarilo temelj za mir v Evropi, ki jo je tako pogosto zaznamovalo ravno nasprotno. Naj vam povem, da je bil moj stari oče švedski vojak na meji z Norveško med drugo svetovno vojno – vojno, v kateri je bila Švedska nevtralna. Moj stari oče se je vojni najbolj približal, ko je občasno ujel bežen pogled nanjo – z varne razdalje. Dolgo časa je bil to odnos Švedske do Evrope: opazovanje od daleč. Želim si Evropo, ki je na čelu boja proti podnebnim grožnjam, ki zavrača skušnjavo, da bi konkurirala na podlagi industrije, ki ne plačuje za emisije, ki uničujejo naše podnebje, in ki zagotavlja spodbude, zaradi katerih se zelena tehnologija izplača, tako da bodo naši otroci in otroci naših otrok lahko doživeli naravo, kakršno poznamo mi. Želim si Evropo, ki prevzame odgovornost za gospodarstvo. „Posojanje za zapravljanje“ ne more biti edino geslo. Prav tako ne morejo biti „dobički zasebni in izgube državne“. Ponovno vzpostavimo naše javne finance, uredimo zdrave finančne trge in zagotovimo gospodarske reforme, ki jih potrebujemo za rast in industrijo, ki bo konkurenčna tudi v prihodnje. Želim si Evropo, ki bo še naprej razvijala svoj socialni model, Evropo, ki dobro delujoč socialni sistem združuje z rastjo – s socialno kohezijo, Evropo, ki z delom, podjetnostjo in zdravimi javnimi financami ustvarja prostor za vzdrževanje in razvijanje naših socialnih modelov v korist vseh naših državljanov. Želim si Evropo, ki si ne dopusti, da bi jo premamili kratkoročni pohodi protekcionizma, Evropo, ki ščiti notranji trg, ki je bil podlaga našega sodelovanja v EU in omogoča prost pretok blaga in storitev prek naših meja v našo korist in korist preostalega sveta. Želim si Evropo, ki sprejema neenakosti, ki je odprta za argumente drugih in je trdno odločena, da bo našla kompromise, vse z namenom, da bi služila skupnemu interesu. Takšna Evropa bo vedno močna. Gospod predsednik, poslanci, v čast mi je, da sem tukaj z vami in predstavljam evropsko demokracijo. Veliko ljudi mi je reklo, da bo to najtežje predsedovanje v zadnjih letih. Veliko je izzivov in pripraviti se moramo na nepričakovano. Mnogi sprašujejo, ali država v velikosti Švedske lahko prevzame to odgovornost. Sama ne – a skupaj se lahko spoprimemo s temi izzivi. Naredimo to z vizijo in zagonom, s pobudo in pogumom. Evropa to potrebuje. Prebivalci Evrope to potrebujejo. Pri evropskem projektu gre za sanje o skupnem reševanju težav ljudi. Zaradi teh sanj je Evropa močna. To leto, leto 2009, je prelomno leto za evropsko sodelovanje. Imamo možnost narediti naslednji korak. Švedsko predsedstvo je pripravljeno, da se spoprime z izzivom. Spoprimimo se z njim skupaj! Medtem ko je bila Evropa po drugi svetovni vojni v ruševinah, je bila Švedska nedotaknjena. Gospodarsko smo bili bogatejši – a prikrajšani za Evropsko skupnost. Pred dvajsetimi leti je bila prerezana bodeča žica med Avstrijo in Madžarsko. Porušen je bil berlinski zid, Evropa pa se je spremenila skoraj čez noč. Številne države so se nato podale na potovanje, ki se je končalo s tem, da predstavniki 27 držav danes sedijo v tej dvorani. Švedska je bila ena teh držav. Če začnete pozno, potrebujete čas, da nadoknadite zamujeno. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je na Švedskem začela zoreti politična zaveza Evropi. Počasi se je Švedska začela približevati Evropi in postajala čedalje bolj odvisna od nje. Švedski zunanji minister Carl Bildt je imel odločilno vlogo pri delu za vstop Švedske v Evropsko skupnost – z drugimi besedami, za sprejetje odprtosti, globalizacije in proste trgovine. Vodilo ga je trdno prepričanje, da Švedska spada v Evropo. Pred osemnajstimi leti smo vložili prošnjo za članstvo v Evropski uniji. Naše prepričanje, da bi bila za življenja prebivalcev in našo prihodnost najboljša sodelovanje in skupnost z drugimi, da lahko nekaj prispevamo – in da se lahko veliko naučimo, je končno dozorelo. Nismo se več bali sodelovanja. Upali smo si biti del Evrope. Ta leta od srede osemdesetih let prejšnjega stoletja naprej, ki so bila za Švedsko prelomna, so tekla vzporedno s poglabljanjem moje vključenosti v politiko. Močno sem hrepenel po Evropi, tako kot mnogi švedski politiki iz moje generacije. Spominjam se, kako sem bil kot mlad, novo izvoljen poslanec švedskega parlamenta povabljen, naj obiščem Evropski parlament. To je bil znak odprtosti in dostopnosti Parlamenta – kljub temu, da Švedska takrat ni bila članica Unije."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"(Ovación)"21
"2"3,2,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph